Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym"

Transkrypt

1 FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym BRAN A ADRES INWESTYCJI SANITARNA ul. Mazurska 26 m Szczecin dz. nr 20/15 obr. geod w Szczecinie INWESTOR Zarz d Budynków i Lokali Komunalnych Zak ad Bud etowy ul. Mariacka 25, Szczecin WIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 8 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93, poz. 888) wiadczamy, e niniejszy projekt: zosta sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej PROJEKTOWA SPRAWDZI mgr in. Jan Ostaszewski upr. nr B /23/87 mgr in. Wilhelm Heleniak upr. nr 165/Sz/2002 Szczecin Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax / , 1

2 Spis zawarto ci OPIS TECHNICZNY 1 PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES I CEL OPRACOWANIA OPIS STANU ISTNIEJACEGO ROZWI ZANIA PROJEKTOWE Instalacja C.O Instalacja gazowa Odprowadzenie spalin Instalacja wentylacji grawitacyjnej Wytyczne instalacyjne INFORMACJE KO COWE ZA CZNIKI: Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na placu budowy Opinia kominiarska Warunki techniczne przy czenia do sieci gazowej Kopia uprawnie projektanta i przynale no do Izby In ynierów Budownictwa...10 CZ RYSUNKOWA 1 RZUT MIESZKANIA 1 : 50 2 ROZWINI CIE INSTALACJI C.O. I GAZOWEJ, PRZEKRÓJ A A 1 : 50 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania lokalu mieszkalnym nr 33 przy ul. Mazurskiej 26 w Szczecinie 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa Nr 288/DZP/2010 opinia kominiarska z dnia , ZUK Adam Jaczmi ski Al Bohaterów Warszawy 112, Szczecin Warunki techniczne przy czenia do sieci gazowej TS /10 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75, poz. 690). inwentaryzacja pomieszcze mieszkania 2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA Opracowanie dotyczy budowy instalacji centralnego ogrzewania, przebudowy instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej, ciep ej i zimnej do nowego kot a gazowego. Dokumentacj opracowano w celu uzyskania pozwolenia na budow i wykonania robót budowlanych zgodnych z zakresem projektu. 3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO Mieszkanie wyposa one jest w instalacj wodoci gow, kanalizacyjn, gazow, ciep ej wody. Instalacja gazowa doprowadza gaz do kuchenki gazowej czteropalnikowej, oraz podgrzewacza ciep ej wody u ytkowej w azience. Instalacja wykonana jest z rur stalowych czonych za pomoc po cze gwintowanych. Gazomierz jest zdemontowany. Podgrzewacz ciep ej wody jest zdemontowany. Mieszanie jest cz ciowo ogrzewane za pomoc pieca kaflowego ustawionego w pokoju nr 5. 4 ROZWI ZANIA PROJEKTOWE 4.1 Instalacja C.O. Zapotrzebowanie mocy cieplnej obliczono wg PN - EN 12831, opór cieplny i wspó czynnik przenikania ciep a wg PN EN Grzejniki dobrano na parametry 70/50 ºC. Ca kowite zapotrzebowanie mocy cieplne wyniesie Q= 3454 W. Zaprojektowano instalacj z rur miedzianych czonych za pomoc lutowania. Przewidziano poprowadzenie instalacji w listwach przypod ogowych. Przewidziano zastosowanie grzejników p ytowych CosmoNova, lub analogicznych z oferty innych firm. W azience dobrano grzejnik w wersji ocynkowanej z wierzchni warstw standardowo wykonan za pomoc lakierowania proszkowego. Do regulacji dobrano zawory termostatyczne firmy Danfoss z nastaw wst pn. Na powrotach grzejników zastosowa zawory odcinaj ce RLV. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi prób ci nieniow na ci nienie 3 bary. Dobrano kocio z zamkni komor spalania z oferty firmy Vaillant typ Turbomax Plus VUW o mocy znamionowej 20 kw. Przewidziano monta kot a kuchni. Kubatura kuchni wynosi 13.9 m 3. Zestawienie grzejników Numer pomiesz. i [ C] dane [W] dobr [W] Typ grzejnika Wielko grzejnika L [mm] H [mm] kuchnia CosmoNOVA 22K/ mm D [mm] azienka CosmoNOVA ocynk. 22K/600o 600 mm

4 Numer pomiesz. i [ C] dane [W] dobr [W] Typ grzejnika Wielko grzejnika L [mm] H [mm] pokój CosmoNOVA 21K/ mm D [mm] pokój CosmoNOVA 22K/ mm Instalacja gazowa Instalacja zasila b dzie w na cienny kocio centralnego ogrzewania i ciep ej wody u ytkowej z zamkni komor spalania Vaillant typ Turbomax Plus VUW o mocy znamionowej 20 kw. i kuchni gazow czteropalnikow z piekarnikiem o mocy 9 kw. Przewidziano wymian kuchenki gazowej na now. Pomieszczenie kot a posiada kubatur 13.9 m3, a wi c wi ksz ni wymagane 6.5 m3 Maksymalny godzinowy odbiór paliwa gazowego wyniesie ca 3.5 m3/h. Instalacj gazow niskiego ci nienia zaprojektowano z rur miedzianych czonych na lut twardy. Instalacj poprowadzono po wierzchu cian. Po czenie armatury odcinaj cej i przyborów za pomoc po cze gwintowanych, pod czenie gazomierza na rubunki z zastosowaniem monoz cza pod gazomierz g4/6 5/4 x 5/4 - przy cze górne produkcji WEBA. Przej cia przez przegrody budowlane wykona w tulejach ochronnych z rur miedzianych. Trasy, rednice przewodów i rozmieszczenie elementów instalacji pokazano w cz ci graficznej. Zgodnie z Rozporz dzeniem Min. Gosp.( pkt. l e) przed oddaniem do eksploatacji gazoci g nale y podda pneumatycznej próbie szczelno ci przy u yciu powietrza lub gazu oboj tnego. Prób wykona a prób instalacji pod ci nieniem 0,25 MPa przez 1 godzin. Gazoci g nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 m-cy od zako czenia prób ci nieniowych powinien by poddany próbom szczelno ci przed oddaniem go do u ytkowania. Po wykonaniu próby ci nieniowej instalacj pomalowa farb akrylow do metalu. 4.3 Odprowadzenie spalin Zaprojektowano odprowadzenie spalin za pomoc systemowego przewodu powietrzno-spalinowego wprowadzonego do istniej cego kana u ceramicznego- przewód nr 4. Uk ad systemu powietrzno spalinowego wg cz ci graficznej i zestawienia elementów. W szachcie kominowym nale y zamontowa wk ad typu Alufol na odcinku do wylotu komina do 30 cm poni ej wlotu kana u powietrznospalinowego. Przewód skroplinowy z elementu przy czeniowego kot a odprowadzi za pomoc ruroci gu z PVC czonego za pomoc klejenia do odp ywu kanalizacji ze zlewozmywaka zgodnie z cz ci rysunkow. Zestawienie elementów komina Lp Nazwa Ilo k 1 Przy cze kot a z odp ywem kondensatu 1 k 2 kolano wspó rodkowe 80/125/ 87 1 k 3 przed enie wspó rodkowe 80/125 l= 0.5 m 1 k4 kolano wspó rodkowe 80/125/ 45 1 k 5 zestaw pod czeniowy do szachtu kominowego 1 k 6 przed enie do rury spalinowej Dn 80 l = 1 m 11 k 7 przed enie do rury spalinowej Dn 80 l = 0.5 m 1 k8 Nasada szachtu 1 4

5 4.4 Instalacja wentylacji grawitacyjnej Zgodnie z opini kominiarsk nale y zamurowa otwory w kana ach 6 i 10, oraz wykona otwór w kanale nr 3 i osadzi w nim kratk wentylacyjn 14x14 cm. Nawiew do azienki wykona za pomoc kratki wentylacyjnej drzwiowej. W dolnej cz ci drzwi do azienki zamontowa kratk 460x135 cm. Nawiew do mieszkania zaprojektowano za pomoc nawietrzaków okiennych ci nieniowych zamontowanych w górnej cz ci okna zgodnie z cz ci graficzn. 4.5 Wytyczne instalacyjne Kocio pod czy do instalacji ciep ej i zimnej wody za pomoc rur miedzianych u onych podtynkowo w otulinach otulinami typu Thermacompact IS o grubo ci cianki 13 mm lub izolacji o analogicznych parametrach. 5 Informacje ko cowe Wszystkie prace obj te niniejszym projektem nale y wykonywa ci le wg "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych" oraz obowi zuj cych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadaj cej odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadkach w tpliwo ci natury technicznej nale y zwróci si do nadzoru autorskiego. Wszystkie u ywane materia y i wyroby musz posiada aktualne wiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje si te rygorystyczne przestrzeganie obowi zuj cych przepisów BHP". Dopuszcza si zastosowanie ekwiwalentnych urz dze i materia ów instalacyjnych z oferty innych firm pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogów i specyfiki przyj tych rozwi za. Projektowa : mgr in. Jan Ostaszewski Upr. bud. B /23/87 5

6 1 Za czniki: 1.1 Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na placu budowy FAZA OBIEKT INWESTYCJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY ADRES INWESTYCJI ul. Mazurska 26 m Szczecin dz. nr 20/15 obr. geod w Szczecinie INWESTOR Zarz d Budynków i Lokali Komunalnych Zak ad Bud etowy ul. Mariacka 25, Szczecin Dla przedmiotowej inwestycji stwierdzono obowi zek wykonania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia Informacj opracowa : mgr in. Jan Ostaszewski B /23/87 Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax / , 6

7 Roboty maj ce wp yw na sporz dzenie planu BIOZ Art.21aSpecyfika robót: monta kot a centralnego ogrzewania, grzejników i instalacji centralnego ogrzewania, Monta uk adu powietrzno-spalinowego, monta kratki wentylacyjnej, zamurowanie otworów w kana ach wentylacyjnych Ust. 1Przewidywane roboty budowlane maj trwa nie ej ni 30 dni roboczych i jednocze nie b dzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracoch onno planowanych robót b dzie przekracza 500 osobodni. Ust. 21) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi, a w szczególno ci przysypania ziemi lub upadku z wysoko ci; 2) przy prowadzeniu, których wyst puj dzia ania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagra aj cych bezpiecze stwu i zdrowiu ludzi; Planowane zatrudnienie; 2 osoby ekipy instalacyjnej 14 dni razem 28 osobodni Przy zachowaniu ciwych rodków bezpiecze stwa ma e zagro enie upadku z wysoko ci Nie stwierdzono 3) stwarzaj cych zagro enie promieniowaniem Nie stwierdzono jonizuj cym; 4) prowadzonych w pobli u linii wysokiego napi cia lub Nie stwierdzono czynnych linii komunikacyjnych; 5) stwarzaj cych ryzyko utoni cia pracowników; Nie stwierdzono 6) prowadzonych w studniach, pod ziemi i w tunelach; Nie stwierdzono 7) wykonywanych przez kieruj cych pojazdami zasilanymi Nie stwierdzono z linii napowietrznych; 8) wykonywanych w kesonach, z atmosfer wytwarzan Nie stwierdzono ze spr onego powietrza; 9) wymagaj cych u ycia materia ów wybuchowych; Nie stwierdzono 10) prowadzonych przy monta u i demonta u ci kich Nie stwierdzono elementów prefabrykowanych. Zgodnie z art. art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm) oraz rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Dla przedmiotowej inwestycji stwierdzono obowi zek wykonania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia mgr in. Jan Ostaszewski 7

8 1.2 Opinia kominiarska 8

9 1.3 Warunki techniczne przy czenia do sieci gazowej 9

10 1.4 Kopia uprawnie projektanta i przynale no do Izby In ynierów Budownictwa 10

11 11

12 12

13 13

14 14

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA FAZA BRAN A OBIEKT INWESTOR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA:

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA: 2 ZAWARTO OPRACOWANIA:. OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA 2. RYSUNKI: Schemat kotłowni gazowej instalacj solarn rys. nr Rzut parteru skala :00 rys. nr 2 Rzut fragmentu dachu skala :00 rys. nr 3 Schemat podł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE PROJEKTOWANIE I US UGI INWESTORSKIE mgr in. Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 tel. 602654133 STADIUM BRAN A ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE INWESTOR rodek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. 1 Spis tre ci 1 WST P... 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)... 3 1.2 Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE EGZEMPLARZ NR 1 KOMPLET SK ADA SI Z CZTERECH EGZEMPLARZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE Temat: Przebudowa pomieszcze kot owni na sal multimedialn i si owni Obiekt: Pomieszczenia kot owni Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZAK AD PROJEKTOWO US UGOWY PROJEKT Stanis aw Olejnik 16-400 Suwa ki ul. Bohaterów 19 e-mail elejniks@onet.eu tel. kom. 604 985 326

ZAK AD PROJEKTOWO US UGOWY PROJEKT Stanis aw Olejnik 16-400 Suwa ki ul. Bohaterów 19 e-mail elejniks@onet.eu tel. kom. 604 985 326 ZAK AD PROJEKTOWO US UGOWY PROJEKT Stanis aw Olejnik 16-400 Suwa ki ul. Bohaterów 19 e-mail elejniks@onet.eu tel. kom. 604 985 326 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo