S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010"

Transkrypt

1 TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE SOCIETAS SCIENTIARUM PLOCENSIS ISSN S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010 PŁOCK LUTY 2011

2 TOWARZYSTWO NAUKOWE Płock, luty 2011 r. PŁOCKIE Płock, pl. Narutowicza 8 tel./fax , CZŁONEK TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO PAN/PANI ZAWIADOMIENIE Na podstawie 22 pkt 3 i 24 Statutu Zarząd Towarzystwa Naukowego Płockiego zawiadamia, Ŝe w dniu 28 marca 2011 r. (poniedziałek) o godz , a o godz w drugim terminie, w Sali konferencyjnej im. Marii i Aleksandra Macieszów w siedzibie Towarzystwa odbędzie się ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA Zawiadamiając o powyŝszym, uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Sekretarz Generalny doc. dr Wiesław Koński Prezes prof. ndzw. dr hab. inŝ. Zbigniew Kruszewski 2

3 PORZĄDEK DZIENNY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO w dniu 28 marca 2011 r. 1. Zagajenie i uczczenie zmarłych członków. 2. Wręczenie Jubilatom okolicznościowych dyplomów. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 5. Wytyczne do planu pracy na rok Plan finansowy na rok Dyskusja. 8. Przyjęcie sprawozdania, planu finansowego, wytycznych pracy oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. 9. Wolne wnioski. 3

4 Redakcja: Zespół Zdjęcia: Archiwum TNP Skład i druk: P.P.-H. DRUKARNIA Sp. z o. o. Sierpc tel./fax:

5 SPIS TREŚCI A. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 29 marca 2010 r B. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok I. Sprawy organizacyjne II. Działalność naukowa i popularyzatorska Konferencje, sesje, odczyty oraz inne wydarzenia naukowe i popularnonaukowe Wystawy Praca w sekcjach III. Udział TNP w zjazdach, konferencjach, sesjach naukowych i innych wydarzeniach IV. Sprawozdanie z działalności Seminarium Doktoranckiego TNP V. Działalność Oddziału TNP w Wyszogrodzie VI. Działalność Oddziału TNP w Sierpcu VII. Działalność Oddziału TNP w Łęczycy VIII. Działalność Fundacji Odnowy Zabytków Płocka im. B. Krzywoustego

6 IX. Działalność wydawnicza TNP X. Sprawozdanie z działalności Biblioteki im. Zielińskich TNP XI. Wizyty gości krajowych i zagranicznych w TNP XII. Sprawy róŝne XIII. Dotacje i darowizny XIV. Sprawozdanie finansowe XV. Rejestr członków zwyczajnych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r

7 A. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO z dnia 29 marca 2010 r. które odbyło się w drugim terminie o godz w siedzibie TNP na podstawie 24 Statutu Towarzystwa Naukowego Płockiego Uczestnicy Zgromadzenia wg kolejności wpisów na liście (91 osób): Antoni Rajkiewicz, Kazimierz Urbański, Jan Waluś, Janusz Szczepański, Emilia Kiełbasiewicz, Jerzy Janczewski, Henryk Dymek, GraŜyna Szumlicka-Rychlik, Ludmiła Będzikowska, Lech Dobrosielski, BoŜena Wysocka, Zbigniew Hibner, Grzegorz Michalak, Szczepan Peszyński, Zbigniew Kruszewski, Rafał Kania, Andrzej Milke, Mariusz Portalski, Jolanta Tymińska-Góralczyk, Dorota Dądzik, Teresa Dobrosielska, Jan Milner, Andrzej Kansy, Jadwiga Gałązka, Józef Półturzycki, Jan Dobrowolski, Anna Dobrowolska, Włodzimierz Piekarski, Wanda Kaczanowska, Jan Kalinowski, Kazimierz Mieszczyński, Krystyna Jankowska, Krzysztof Buczkowski, Kazimierz Waluch, ks. Michał M. Grzybowski, Anna Ostrowska, Danuta Dobak, Waldemar Agaciński, Adam Wojtalewicz, Ryszard Parzęcki, Marian Hanusz, Daniela śuk, Henryk Rode, Ryszard Bartoszewski, Irena Trojanek-Gago, Rajmund Głowacki, Zbigniew OŜdŜyński, Witold Lenart, Andrzej Dwojnych, Henryk Lamparski, Wiesław Pomorski, Joanna Banasiak, Grzegorz Wąsiewski, Krystyna Szczepek, Edward Kalinowski, Waldemar Podel, Grzegorz Jachimiak, Stanisław Pardecki, Grzegorz Gołębiewski, Jerzy śochowski, Romuald Dobrzeniecki, Barbara Konarska-Pabiniak, Danuta Rychlewska, Czesław Piekut, Piotr Szczodrowski, Ryszard Kwiatkowski, Michał Boszko, Alina Klocek, Tomasz Bodal, Włodzimierz Serafimowicz, Wojciech Krzywiński, Mirosław Grabecki, Iwona Paradowska, Wioletta śurawska, Ludwik śak, Ewa Gizińska, Henryka Piekarska, Wiesław Koński, Ewa 7

8 Jeziórska, Jerzy Kejna, Krystyna Grochowska-Iwańska, Sławomir Werens, Iwona Wierzbicka, Paweł Śliwiński, Ewa Jaszczak, Lilianna Tomaszewska, Jan Bolesław Nycek, Anna Schulz, Marian Chudzyński, Maciej Wróbel, Agnieszka Ciechomska. Ad 1: Zagajenie i uczczenie zmarłych członków Po wysłuchaniu Hymnu Towarzystwa Naukowego Płockiego obrady otworzył Prezes TNP prof. ndzw. dr hab. inŝ. Zbigniew Kruszewski słowami: Otwieram doroczne Walne Zgromadzenie. Zgodnie ze zwyczajem z Ŝalem komunikuję, iŝ w roku sprawozdawczym 2009 odeszło od nas na zawsze 5 członków. Uczcijmy ich pamięć powstaniem i wspomnieniem : inŝ. Bogumił Trębala zmarł 19 marca 2009 r. Miał 79 lat. Członek TNP od 1971 r., w ostatnim okresie był Sekretarzem Sekcji Komunikacji i Urbanistyki. Pochodził z Radomia. Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1964 r. rozpoczął pracę w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych. Przez ponad 30 lat pracy w płockim kombinacie zajmował się gospodarką wodno-ściekową. Do połowy lat 90. nie powstała tam instalacja, której by nie współprojektował. Uczestniczył w modernizacji ponad 40 oczyszczalni ścieków w kraju. Był czynnym działaczem PTTK, m.in. jako komandor Klubu Wodniaków Morka w Płocku. Za swoją działalność otrzymał m.in. Srebrny i Złoty KrzyŜ Zasługi. ks. prałat Kazimierz Gorszwa zmarł 16 kwietnia 2009 r. Miał 93 lata. Członek TNP od 1995 r. Urodził się w Tomsku w Rosji. WyŜsze Seminarium Duchowne ukończył w Sandomierzu, gdzie w 1944 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był długoletnim proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy, następnie rezydentem parafii Piątek, a ostatnie lata spędził w Domu Kapłana Seniora w Sochaczewie. Był Honorowym Kapelanem Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1995 r. otrzymał wysokie wyróŝnienia 8

9 Złoty KrzyŜ Zasługi nadany przez Prezydenta Lecha Wałęsę oraz Dyplom uznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków sztuki sakralnej od Ministra Kultury i Sztuki. mgr Witold Szulc zmarł 30 kwietnia 2009 r. Miał 90 lat. Członek TNP od 1969 r. Pochodził z Płocka, był absolwentem Małachowianki. Uczestnik wojny obronnej we wrześniu 1939 r. W czasie okupacji działał w podziemnej Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie w Armii Krajowej. Po aresztowaniu w 1944 r. został więźniem hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Po wojnie ukończył studia ekonomiczne. Od 1955 r. wraz z Ŝoną Jadwigą zamieszkał w Wyszogrodzie, gdzie spędził resztę Ŝycia, pracując jako główny księgowy w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Odznaczony m.in. Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r. oraz Złotym KrzyŜem Zasługi. prof. dr hab. inŝ. Marek Dietrich zmarł 31 lipca 2009 r. Miał 74 lata. Od roku 1995 był Członkiem Honorowym TNP. Urodził się i mieszkał w Warszawie. Ukończył Wydział Mechaniczno- Konstrukcyjny Politechniki Warszawskiej. Z tą uczelnią związał całe swoje Ŝycie zawodowe, w latach pełnił funkcję Rektora. Był Dyrektorem Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji w Warszawie. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Autor ponad 180 publikacji na temat dynamiki, bezpieczeństwa i niezawodności maszyn, biomechaniki kręgosłupa człowieka oraz problemów szkolnictwa wyŝszego. Był członkiem wielu stowarzyszeń i komitetów naukowych. Za swoją pracę odznaczony KrzyŜami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem KEN. prof. ndzw. dr inŝ. architekt Henryk Jaworowski zmarł 14 listopada 2009 r. Miał 78 lat. Był członkiem TNP od 2007 r. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Po studiach zamieszkał i pracował w Łodzi, m.in. w Pracowniach Konserwacji Zabytków. Zawodowo związany równieŝ z Politechniką Łódzką. W latach 70. XX wieku stworzył studium urbanistyczne Łęczycy dla potrzeb rewaloryzacji i rewitalizacji zabytków miasta. 9

10 Pracował nad konserwacją i częściową rekonstrukcją zamku łęczyckiego. W ostatnich latach doprowadził do przywrócenia oryginalnego osiemnastowiecznego kształtu łęczyckiemu ratuszowi. Był współautorem ksiąŝki poświęconej temu zabytkowi, wydanej przez łęczycki Oddział TNP. Odznaczony m.in. KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W dalszej części zebrania Prezes TNP prof. ndzw. dr hab. inŝ. Zbigniew Kruszewski powitał Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego i Starostę Płockiego Michała Boszko oraz wszystkich przybyłych członków, w tym prof. Antoniego Rajkiewicza. Następnie postawił wniosek o powołanie na Przewodniczącego obrad radcę prawnego Waldemara Podla. Kandydaturę przyjęto jednogłośnie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Na zdjęciu od lewej: Prezes TNP prof. ndzw. dr hab. inŝ. Zbigniew Kruszewski, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia radca prawny Waldemar Podel, Sekretarz Generalny TNP doc. dr Wiesław Koński. 29 marca 2010 r. 10

11 Przewodniczący podziękował za wybór i w swoim imieniu powitał zebranych. Następnie Walne Zgromadzenie jednogłośnie poparło jego wniosek o powołanie do protokołowania obrad mgr Agnieszki Ciechomskiej. W dalszej kolejności Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: prof. dr hab. inŝ. Daniela śuk Przewodnicząca, mgr inŝ. Mariusz Portalski, mgr inŝ. Jan Waluś, po czym jednogłośnie przyjęło poniŝszy porządek obrad: 1. Zagajenie i uczczenie zmarłych członków. 2. Wręczenie Jubilatom okolicznościowych dyplomów. 3. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Członkostwa Honorowego prof. dr. hab. inŝ. Michałowi Kleiberowi oraz dr. Marianowi Chudzyńskiemu. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 6. Wytyczne do planu pracy na rok Plan finansowy na rok Dyskusja. 9. Przyjęcie sprawozdania, planu finansowego, wytycznych pracy oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia lub zamiany przysługujących TNP praw do nieruchomości: części działki nr 816/1 w Płocku; uŝytkowanie wieczyste gruntu nr ew rep. A-2578/90 o powierzchni 780 m 2 zabudowane budynkiem o powierzchni całkowitej 1 034,04 m 2, połoŝone w powiecie płockim, w województwie mazowieckim, w Wyszogrodzie przy ul. Rynek 1, dla których to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr przez Sąd Rejonowy w Płocku; 11

12 działka gruntu nr ew. 199 o powierzchni m 2, połoŝona w powiecie sierpeckim, w województwie mazowieckim, w Piastowie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr przez Sąd Rejonowy w Płocku; działka leśna nr ew. 38/1 rep. A-9479/95 o powierzchni 2 hektary 39 arów, połoŝona w powiecie płockim, w województwie mazowieckim, w Cierszewie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr przez Sąd Rejonowy w Płocku. 10. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej TNP. 11. Wolne wnioski. Ad 2: Wręczenie Jubilatom okolicznościowych dyplomów Dyplomy dla członków obchodzących okrągłą rocznicę wstąpienia do TNP w roku sprawozdawczym 2009 wręczył prof. ndzw. dr hab. inŝ. Zbigniew Kruszewski Prezes TNP i doc. dr Wiesław Koński Sekretarz Generalny TNP dr Marian Chudzyński 50 lat 2. prof. dr hab. Benon Dymek 40 lat 3. mgr inŝ. Feliks DzierŜanowski 40 lat 4. mgr Władysław Gąsiorowski 40 lat 5. mgr Marian Hanusz 40 lat 6. mgr Grzegorz Jachimiak 40 lat 7. mgr Alfreda Janiszewska-Korzeniowska 40 lat 8. prof. dr Kazimierz Kąkol 40 lat 9. mgr inŝ. Kazimierz Klęk 40 lat 10. mgr inŝ. Aniela Kłobukowska 40 lat 11. lek. wet. Stanisław Kłobukowski 40 lat 12. mgr Jacek Kowalczyk 40 lat 13. mgr Zbigniew Lubacz 40 lat 14. mgr Stanisław Majchrzak 40 lat 15. Roman Michalski 40 lat

13 16. prof. dr Franciszek Midura 40 lat 17. mgr Jerzy Okraska 40 lat 18. mgr Teresa Okraska 40 lat 19. Andrzej Olechowski 40 lat 20. prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz 40 lat 21. lek. med. Maria Rybicka 40 lat 22. mgr Danuta Rychlewska 40 lat 23. lek. stom. Jadwiga Szulc 40 lat 24. mgr Zofia Świtalska 40 lat 25. dr n. med. Sławomir Werens 40 lat 26. doc. dr inŝ. Tadeusz śuk 40 lat 27. mgr Robert Czapiewski 35 lat 28. mgr Lech Dobrosielski 35 lat 29. mgr Andrzej Gronkiewicz 35 lat 30. mgr Maria Gronkiewicz 35 lat 31. prof. dr Czesław Kajdas 35 lat 32. mgr Edward Kalinowski 35 lat 33. mgr Tadeusz Karpiński 35 lat 34. prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kotowski 35 lat 35. dr Barbara Konarska - Pabiniak 35 lat 36. prof. dr Piotr Rudnicki 35 lat 37. lek. med. Leopold Szulakiewicz 35 lat 38. mgr Adam Baranowski 30 lat 39. mgr inŝ. Tomasz Gałązka 30 lat 40. prof. dr hab. Mirosław Krajewski 30 lat 41. prof. dr Stanisław Russocki 30 lat 42. dr Antoni Sadowski 30 lat 43. prof. dr Jacek Staszewski 30 lat 44. lek. med. Mieczysław Bąkowski 25 lat 45. prof. dr hab. Andrzej Chodubski 25 lat 46. dr inŝ. Krystyna Jankowska 25 lat 47. mgr Alina Klocek 25 lat 48. mgr Irena Trojanek-Gago 25 lat 13

14 Prezes TNP Zbigniew Kruszewski wręcza dyplom jubileuszowy dr. n. med. Sławomirowi Werensowi. 29 marca 2010 r. Ad. 3: Podjęcie uchwał w sprawie nadania Członkostwa Honorowego prof. dr. hab. inŝ. Michałowi Kleiberowi oraz dr. Marianowi Chudzyńskiemu. Prezes TNP prof. ndzw. dr hab. inŝ. Zbigniew Kruszewski przybliŝył sylwetkę prof. dr. hab. inŝ. Michał Kleibera: Prof. dr hab. inŝ. Michał Kleiber członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, od 2007 r. jej Prezes. Od blisko 25 lat kieruje Zakładem Metod Komputerowych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. W latach pełnił funkcję dyrektora tego Instytutu. Ponadto w strukturach Polskiej Akademii Nauk był juŝ wcześniej przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN w latach oraz członkiem Prezydium PAN w latach

15 Prof. Michał Kleiber urodził się w 1946 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału InŜynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora. Wykładał i prowadził badania na wielu uczelniach w kraju i za granicą, m.in. w Stuttgarcie, w Berkeley i w Tokio. Specjalizuje się w zakresie mechaniki i informatyki. Tematem jego pracy badawczej i dydaktycznej są zastosowania nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się modelowaniem i symulacjami komputerowymi złoŝonych zjawisk mechaniki. Przykładem mogą być jego badania symulacyjne przepływu powietrza przez płuco, mające realny wpływ na rozwój medycyny. Podobnie wymierne korzyści płyną z prowadzonej przez Profesora komputerowej analizy zachowań i wytrzymałości karoserii samochodów czy elementów konstrukcji budowlanych. Profesor uwaŝa, Ŝe w dzisiejszym świecie nauki rola symulacji komputerowych jest niepodwaŝalna i równorzędna z teorią i eksperymentem, które znane są od czasów staroŝytnych. Symulacje pozwalają przewidywać zjawiska i procesy z duŝym prawdopodobieństwem i ocenić odkrycia naukowe w kontekście zastosowań. A praktyczne wykorzystanie odkryć dla dobra ludzkości to jedna z najwyŝszych wartości nauki. Prof. Michał Kleiber jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 ksiąŝek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie. NaleŜy do rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, pełni funkcję redaktora naczelnego prestiŝowego czasopisma Archives of Computational Methods in Engineering. Wybitny dorobek naukowy przyniósł Profesorowi bardzo wiele nagród, w tym najbardziej prestiŝową krajową nagrodę naukową przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Za osiągnięcia innowacyjne otrzymał Medal Królestwa Belgii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Darmstadt w Niemczech, Mons w Belgii oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został takŝe wybrany członkiem zagranicznym Austriackiej 15

16 Akademii Nauk oraz członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a od 2009 r. Academiae Europeae. W ostatnich latach prof. Michał Kleiber wiele uwagi poświęca takŝe problematyce prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategii rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego Unii Europejskiej, był polskim delegatem do Komitetu Sterującego ZrównowaŜony wzrost w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej. W latach zajmował stanowisko ministra nauki i informatyzacji oraz przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. W roku 2005 został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. Jest członkiem Rady Programowej Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej. Pełni funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. badań i rozwoju i jest członkiem Rady ds. Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP. Prof. Michał Kleiber swoją dotychczasową pracą w sposób wybitny przyczynił się do rozwoju polskiej i światowej nauki. Po tych słowach Przewodniczący obrad radca prawny Waldemar Podel poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: Uchwała Nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 29 marca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Naukowego Płockiego działając w oparciu o 27 pkt 4 i 23 pkt 7 w związku z 15 Statutu TNP na wniosek Zarządu z dnia 21 grudnia 2009 r. nadaje godność Członka Honorowego Towarzystwa Naukowego Płockiego prof. dr. hab. inŝ. Michałowi Kleiberowi Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, Ministrowi Nauki i Informatyzacji 16

17 w latach , zasłuŝonemu dla polskiej i światowej nauki wybitnemu specjaliście w zakresie zastosowań modelowania i symulacji komputerowych w badaniach naukowych z zakresu techniki i medycyny, autorowi wielu prac o międzynarodowym znaczeniu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Sala obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. 29 marca 2010 r. W dalszej części zebrania ks. prof. dr hab. Michał. M. Grzybowski, Wiceprezes TNP, przybliŝył sylwetkę dr. Mariana Chudzyńskiego słowami: Są wśród nas postacie, które przez swoje Ŝycie i działalność wpisują się w dzieje społeczności miasta Płocka, tu mieszkają, pracują, prowadzą działalność, rozsławiają miasto, organizacje, Towarzystwo, w którym pracują. Do takich postaci naleŝy Pan dr Marian Chudzyński. 17

18 Dr Marian Chudzyński to jeden z najbardziej zasłuŝonych członków Towarzystwa Naukowego Płockiego, w którego szeregach działa nieprzerwanie od 50 lat. Członkiem TNP został w 1959 r. W kwietniu minie 45 lat jego pracy w Zarządzie tegoŝ Towarzystwa, od 1986 r. do chwili obecnej piastuje stanowisko Wiceprezesa TNP. W latach przewodniczył Komisji popularyzacji nauki i powiązań z młodzieŝą, a w latach Komisji Badań Naukowych. Od 1971 r. jest Przewodniczącym Sekcji Historycznej. Od roku 2002 odpowiada w Zarządzie za oddziały TNP w Łęczycy, Sierpcu, Wyszogrodzie i sprawy organizacyjne. Był inicjatorem wielu sesji naukowych i autorem odczytów, dla członków TNP i miłośników zorganizował ponad 20 wycieczek naukowych. Dr Marian Chudzyński urodził się w 1935 r. i niedawno 5 stycznia, obchodził jubileusz 75-lecia. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Sannikach, które często i mile wspomina i Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie, w 1954 r. rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Poznaniu na kierunku historia i filologia rosyjska. Następnie został studentem Wydziału Historycznego WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W 1958 r. po obronie pracy na temat Ziemia gostynińska i sochaczewska w okresie rewolucji roku uzyskał tytuł magistra historii. W roku 1975 w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Stefana Kieniewicza przygotował i obronił pracę doktorską zatytułowaną Rozwój gospodarczy zachodnich powiatów lewobrzeŝnego Mazowsza (powiaty: gostyniński, łowicki, kutnowski i sochaczewski) w latach Praca poszerzona o zagadnienia rewolucji została wydana drukiem w 1983 r. Dorobek wydawniczy dr. Mariana Chudzyńskiego jest znaczny, to ponad 100 artykułów dotyczących dziejów Mazowsza, a szczególnie Płocka i ziemi gostynińskiej. Ponadto jest autorem i współautorem kilku pozycji ksiąŝkowych. Wśród nich najwaŝniejsze to: Wieś południowozachodniego Mazowsza , bo w tym jest głównie specjalistą, Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej, Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej, Dzieje Puszczy Kampinowskiej ( ), monografia 18

19 doktora Aleksandra Macieszy, Prawda i legenda o zamku gostynińskim. Car Wasyl Szujski więźniem gostynińskiego zamku ( ) oraz Dzieje Płocka. Obecnie dr Marian Chudzyński przygotowuje nowe poprawione wydanie monografii miasta Gostynina. Działalność zawodowa dr. Mariana Chudzyńskiego to od początku praca z młodzieŝą na niwie nauki i edukacji. W szkolnictwie pracował od 1958 r., od 1966 r. przez 35 lat w Technikum Samochodowym w Płocku jako nauczyciel historii i geografii. Jego uczniem był m.in. premier Waldemar Pawlak. Był tam równieŝ opiekunem Szkolnego Koła Historycznego. W latach pełnił równieŝ funkcję zastępcy dyrektora tej szkoły. Jego uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach historycznych zdobywając nagrody. Dla młodzieŝy organizował obozy wędrowne po róŝnych szlakach naszego kraju. W 1983 r. został zatrudniony w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Płocku w charakterze nauczyciela metodyka historii. W latach był Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli w Warszawie Filia w Płocku. Działalność zawodowa, społeczna i badawcza dr. Mariana Chudzyńskiego zawsze była wysoko oceniana, czego przejawem są wyróŝnienia i nagrody jakie otrzymał, m.in.: Nagroda Ministra Oświaty II stopnia, Medal Komisji Edukacji Narodowej, KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda Prezydenta m. Płocka czy Medal za zasługi dla Miasta Gostynina. Dokonania dr. Mariana Chudzyńskiego w pracy badawczej i popularyzacji wiedzy na polu regionalizmu płockiego i mazowieckiego są bardzo duŝe, a wyrazem uznania dla całokształtu działalności i aktywnej społecznej pracy w Towarzystwie Naukowym Płockim będzie nadanie godności Członka Honorowego TNP. Następnie ks. prof. dr hab. Michał M. Grzybowski odczytał tekst uchwały: 19

20 Uchwała Nr 2/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 29 marca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Naukowego Płockiego działając w oparciu o 27 pkt 4 i 23 pkt 7 w związku z 15 Statutu TNP na wniosek Zarządu z dnia 21 grudnia 2009 r. nadaje godność Członka Honorowego Towarzystwa Naukowego Płockiego doktorowi Marianowi Chudzyńskiemu, zasłuŝonemu Członkowi Towarzystwa Naukowego Płockiego od 1959 r., Członkowi Zarządu TNP od 45 lat, cenionemu znawcy historii Płocka i Mazowsza, autorowi wielu prac dokumentujących lokalne dzieje, wychowawcy wielu pokoleń młodzieŝy, aktywnemu działaczowi społecznemu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 20 Wiceprezes TNP dr Marian Chudzyński decyzją Walnego Zgromadzenia nowy Członek Honorowy TNP. 29 marca 2010 r.

21 Po złoŝeniu gratulacji dr. Marianowi Chudzyńskiemu, Prezes TNP Zbigniew Kruszewski podkreślił, Ŝe to wielki honor, iŝ jeden z członków otrzymał tak godne wyróŝnienie za swoje zasługi w 2010 r., kiedy Towarzystwo obchodzi 190. rocznicę powstania. Ad 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2009 dr Marian Chudzyński, Wiceprezes TNP, Członek Honorowy TNP Szanowni Członkowie Towarzystwa Naukowego Płockiego! W tym roku 3 czerwca mija 190. rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej (dzisiejszej Małachowiance). Towarzystwo według opracowanej Ustawy czyli Statutu, miało opisywać dokładny obraz ówczesnego województwa płockiego, gromadzić wiadomości wyjaśniające pomniki dziejów narodowych, jakie w województwie i bliskiej jego okolicy znaleźć moŝna, ale teŝ wystawiać we wszystkich względach potrzeby województwa dla polepszenia bytu mieszkańców. Wydaje mi się, Ŝe nasze stowarzyszenie jest do dzisiaj wierne przytoczonym zaleceniom Statutu nowo powołanego w 1820 r. Towarzystwa Naukowego w Płocku. Konsekwentnie prowadzimy badania naukowe nad historią Mazowsza Płockiego i naszego tysiącletniego miasta Płocka. Popularyzujemy jego historię i kulturę wśród społeczeństwa płockiego. Poprzez wspaniałą Bibliotekę im. Zielińskich umoŝliwiamy młodemu pokoleniu płocczan zdobywanie i pogłębianie wiedzy o naszym płockim regionie, ale teŝ i o całym kraju. Jak wynika ze Sprawozdania z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2009 zorganizowaliśmy w sumie 18 odczytów, konferencji, sesji naukowych, poświęconych dziejom Płocka i Mazowsza Płockiego, a takŝe sprawom ekologii, znanym postaciom Płocka i regionu, a wśród nich między innymi: 21

22 7 maja 2009 r. odbył się odczyt i promocja ksiąŝki płk. dr. Michała Trubasa Płocki garnizon Wojska Polskiego sierpnia 2009 r. odbyła się sesja naukowa z cyklu Płockie pułki na temat: Pułk tatarski ułanów im. płk. Mustafy Achmatowicza. Sesja została zorganizowana wspólnie przez TNP i płocki oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w ramach obchodów 89. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej i obrony Płocka w 1920 r. Na sesji płk. dr Michał Trubas wygłosił referat na temat Obrońcy Płocka 1920 r. Pułk tatarski im. płk. Mustafy Achmatowicza, natomiast mgr inŝ. Jan Waluś przedstawił dzieje Tatarów w polskim wojsku. Wojenne losy polskich Ŝołnierzy zostały przybliŝone płockim słuchaczom podczas odczytu Zbigniewa Mieczkowskiego w dniu 1 października 2009 r.: Wrzesień 1939 oraz walki Pierwszej Dywizji Pancernej Generała Maczka. Jak zaznaczono w Sprawozdaniu, s. 67: Jego odczyt w TNP to jedno z licznych spotkań w całej Europie, podczas których prelegent przybliŝa wojenne losy polskich Ŝołnierzy. Zorganizowano teŝ dwa spotkania poświęcone wybitnym postaciom związanym z Płockiem: 8 października 2009 r. odbył się wieczór wspomnień poświęcony dr. Kazimierzowi Askanasowi w 100. rocznicę urodzin ( ), wielce zasłuŝonemu dla płockiej adwokatury i Towarzystwa Naukowego Płockiego. Wieczór wspomnień został zorganizowany przez Zarząd TNP wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką w Płocku. Ze wspomnień wielu uczestników spotkania wynika, Ŝe dr Askanas pełniąc przez ponad 25 lat funkcję wiceprezesa TNP wpisał się na zawsze w dzieje Towarzystwa Naukowego Płockiego, a swojemu miastu pozostawił dzieło swego Ŝycia Sztukę Płocka, trzy wydania. W dniach października 2009 r. odbyła się konferencja międzynarodowa pod patronatem honorowym prof. zw. dr. hab. Karola Modzelewskiego, Wiceprezesa PAN, poświęcona Ludwikowi Krzywickiemu w 150. rocznicę urodzin. Temat 22

23 wiodący to: Badania społeczne i ich rola w kształtowaniu postępu. Ciągłość i zmiana. W sesji wzięło udział wielu wybitnych ekonomistów z wyŝszych uczelni, a takŝe socjologów, politologów, prezesów róŝnych stowarzyszeń i organizacji. Referenci przedstawili bogaty dorobek naukowy i pisarski Ludwika Krzywickiego, wybitnego płocczanina. Oto kilka przykładów: Rodowód Ludwika Krzywickiego przedstawiła Barbara Kłosowicz- Krzywicka, Jan Berger przedstawił Krzywickiego jako współorganizatora Głównego Urzędu Statystycznego i znawcę statystyki, prof. dr hab. Adam Kurzynowski zaprezentował ciekawy temat Idee badawcze Ludwika Krzywickiego w reaktywowanym Instytucie Gospodarstwa Społecznego, natomiast prof. dr hab. Maciej Cesarski mówił o Ludwiku Krzywickim jako badaczu zagadnień mieszkaniowych i osadniczych. Na konferencji zabrał teŝ głos prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz, główny jej inicjator. Wyraził zadowolenie, Ŝe konferencja odbywa się w Towarzystwie Naukowym Płockim. Rok ubiegły był teŝ niezwykle bogaty w tematykę związaną z ptactwem Mazowsza i naszego kraju: 27 października odbyła się w siedzibie TNP promocja wspaniałego albumu Ptaki Ziemi Płockiej, połączona z warsztatami edukacyjnymi przeprowadzonymi przez autorów albumu: Bogdana Kaźmierczaka, Krzysztofa Olejnickiego i Norberta Gajewskiego. Podczas warsztatów edukacyjnych prelegenci poruszyli następujące tematy: Ostoje ptaków Ziemi Płockiej, Rzadkie i ginące gatunki ptaków stwierdzone na Ziemi Płockiej, Aktywna ochrona awifauny Ziemi Płockiej. Na warsztatach edukacyjnych zastanawiano się teŝ nad metodyką fotografii przyrodniczej. Integralną częścią warsztatów była wystawa Ptaki Ziemi Płockiej. Ponadto kaŝdy uczestnik warsztatów otrzymał wspomniany album jako materiał szkoleniowy. Album został teŝ przekazany do księgozbiorów szkół płockich, powiatu płockiego i gostynińskiego. 23

24 19 listopada TNP i Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku, zorganizowały wspólnie seminarium Pozwólmy ptakom mieszkać w mieście. Niezwykle interesujące spotkanie odbyło się 5 listopada 2009 r. z udziałem polskiego środowiska naukowego oraz przedstawicieli Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego im. Jarosława Mądrego. Nowogrodzianie przybyli do Polski na zaproszenie Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Temat spotkania Drzwi płockie w Nowogrodzie stan badań, perspektywa kontynuacji. W spotkaniu prowadzonym przez ks. prof. dr. hab. Michała M. Grzybowskiego, Wiceprezesa TNP, wziął udział Biskup Płocki dr Piotr Libera. 17 grudnia 2009 r. odbyła się promocja ksiąŝki pt. O obowiązkach osób świeckich i ich sprawach część szesnasta dekretu przypisywanego Iwonowi z Chartres autorstwa prof. dr. hab. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego. Spotkanie prowadził ks. prof. dr hab. Michał M. Grzybowski, prezentacji ksiąŝki dokonał ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski. Natomiast słowo wstępne wygłosił współgospodarz spotkania ks. dr Piotr Libera, Biskup Płocki. Współczesnych czasów, a takŝe współczesnego Płocka dotyczyła debata Szanse i zagroŝenia szkolnictwa wyŝszego w Płocku zorganizowana 26 listopada 2009 r. przez Prezesa TNP, Rektora Szkoły WyŜszej im. Pawła Włodkowica w Płocku prof. ndzw. dr. hab. inŝ. Zbigniewa Kruszewskiego i prof. dr. hab. inŝ. Włodzimierza Kurnika, Rektora Politechniki Warszawskiej. W dyskusji zabrała głos m.in. mgr Ewa Adasiewicz, Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Płocka. Trzeba teŝ nadmienić, Ŝe w Sali wystawowej TNP w roku sprawozdawczym zorganizowano kilkanaście interesujących wystaw, przewaŝnie towarzyszących sesjom naukowym lub odczytom. Pragnę wymienić tylko niektóre: Portrety płocczan sprzed lat (5-19 czerwca 2009 r.). Większość eksponowanych zdjęć powstała w pierwszej połowie XX wieku, 24

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych,

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, który szczycić się może znaczącymi, jak na warunki niewielkiego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 15 30 do 16 20 w sali 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Obecni

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo STATUT Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Gminy Dopiewo i zwane jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów VII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r. Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r. W zebraniu uczestniczyli: - Barbara Szczygielska - Maria Rzeźnikiewicz

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie MILAN CLUB POLONIA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury. listopad Adwokat Halina Car. Adwokat Wojciech Dereziński

Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury. listopad Adwokat Halina Car. Adwokat Wojciech Dereziński Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury Adwokat Halina Car listopad 2007 W 1982 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Gdańsku. Od 2001 r. członek Sądu Dyscyplinarnego, a od 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej Oddziału PTS w Lublinie

Sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej Oddziału PTS w Lublinie Polskie Towarzystwo Statystyczne Sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej Oddziału PTS w Lublinie 2009-2014 17 czerwca 2014 r. W kadencji 2010 2014 Rada Oddziału i Komisja Rewizyjna działały

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. W dniu 15 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI

FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI 20 października 2011 roku w Auli płockiego Ratusza odbyła się konferencja pt. Korzystajmy z doświadczeń międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2008 r. KNO-41000-2/2008 P/08/074. Pan. Prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kurnik. Rektor. Politechniki Warszawskiej

Warszawa, dnia 8 lipca 2008 r. KNO-41000-2/2008 P/08/074. Pan. Prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kurnik. Rektor. Politechniki Warszawskiej 1 KNO-41000-2/2008 P/08/074 Warszawa, dnia 8 lipca 2008 r. Pan Prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kurnik Rektor Politechniki Warszawskiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Progres, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3166/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 3166/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 r. Zarządzenie Nr 3166/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: powołania Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA IM. PROF. K. BOGDAŃSKIEGO UPH w SIEDLCACH WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ IM. PŁK. DYPL. MARIANA PORWITA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI-ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI-ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI-ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum) - zwana dalej Zakładem" działa

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI (PTFOCz)

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI (PTFOCz) Częstochowa 28.0.200 PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI (PTFOCz) W dniu 28.0.200 odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze PTFOCz. Porządek

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

3. Fundacja na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Fundacja na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji poŝytku publicznego za rok 2010 1.1 Fundacja na

Bardziej szczegółowo

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 192/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 12 października 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 192/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 12 października 2010 roku. P R O T O K Ó Ł NR 192/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 12 października 2010 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z. KONTROLI ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH

PROTOKÓŁ z. KONTROLI ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH BR.1711.4.2014 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH MARZEC 2014 ROK Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Zespołu Szkół w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 Nazwa: Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki Siedziba: ul. Kopernika 34 81-424 Gdynia Nr wpisu do KRS: 0000327988 Data:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa XIII FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Ogólnopolska konferencja naukowa XIII FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Komunikat 1 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Katedra Architektury Krajobrazu Katedra Ochrony Środowiska Katedra Sztuki Krajobrazu Samodzielna Pracownia

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO 23.10.2015 TARNOWSKIE GÓRY ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO W pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach odsłonięto pomnik upamiętniający postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego - projektanta

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 1 Magnificencjo, Wielce Szanowni Goście, Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że: rok zostali: Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 Za wysoko ocenione osiągnięcia będące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Katowice, 3 lutego 2010r. STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału In ynierii Kształtowania

UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału In ynierii Kształtowania UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.02.2008 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl Z A P R O S Z E N I E na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA W dniu 22 lutego 2007r. w Józefowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia. Obecni byli następujący Członkowie Stowarzyszenia:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DOLINY PRĄDNIKA NASZA DOLINA

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DOLINY PRĄDNIKA NASZA DOLINA STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DOLINY PRĄDNIKA NASZA DOLINA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika Nasza Dolina zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, chcąc zmieniać wciąŝ na lepsze wizerunek swojej miejscowości, wytyczyli plan pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE Załącznik nr 14 Do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Absolwentów Absolwentów Przyjaciół Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2010

SPRAWOZDANIE. TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2010 SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2010 sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów CZĘŚĆ I Porządek obrad Krajowa III Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 25 marca 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 10:00 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Prowadzący Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane

Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych Rozdział I 1 Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane dalej Towarzystwem. 2 Terenem działania Towarzystwa jest obszar

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Rusycystów

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 24 stycznia 2013 r. minęło 40 lat od zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6.

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6. Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych Rodział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, zwane dalej SKFS. 2. SKFS jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA "AKTYWNE LESZNO" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNE LESZNO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały zebrania założycielskiego nr 2/2015 z dnia 11 października 2015 r. STATUT STOWARZYSZENIA "AKTYWNE LESZNO" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie "Aktywne Leszno", zwane

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo