S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010"

Transkrypt

1 TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE SOCIETAS SCIENTIARUM PLOCENSIS ISSN S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010 PŁOCK LUTY 2011

2 TOWARZYSTWO NAUKOWE Płock, luty 2011 r. PŁOCKIE Płock, pl. Narutowicza 8 tel./fax , CZŁONEK TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO PAN/PANI ZAWIADOMIENIE Na podstawie 22 pkt 3 i 24 Statutu Zarząd Towarzystwa Naukowego Płockiego zawiadamia, Ŝe w dniu 28 marca 2011 r. (poniedziałek) o godz , a o godz w drugim terminie, w Sali konferencyjnej im. Marii i Aleksandra Macieszów w siedzibie Towarzystwa odbędzie się ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA Zawiadamiając o powyŝszym, uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Sekretarz Generalny doc. dr Wiesław Koński Prezes prof. ndzw. dr hab. inŝ. Zbigniew Kruszewski 2

3 PORZĄDEK DZIENNY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO w dniu 28 marca 2011 r. 1. Zagajenie i uczczenie zmarłych członków. 2. Wręczenie Jubilatom okolicznościowych dyplomów. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 5. Wytyczne do planu pracy na rok Plan finansowy na rok Dyskusja. 8. Przyjęcie sprawozdania, planu finansowego, wytycznych pracy oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. 9. Wolne wnioski. 3

4 Redakcja: Zespół Zdjęcia: Archiwum TNP Skład i druk: P.P.-H. DRUKARNIA Sp. z o. o. Sierpc tel./fax:

5 SPIS TREŚCI A. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 29 marca 2010 r B. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok I. Sprawy organizacyjne II. Działalność naukowa i popularyzatorska Konferencje, sesje, odczyty oraz inne wydarzenia naukowe i popularnonaukowe Wystawy Praca w sekcjach III. Udział TNP w zjazdach, konferencjach, sesjach naukowych i innych wydarzeniach IV. Sprawozdanie z działalności Seminarium Doktoranckiego TNP V. Działalność Oddziału TNP w Wyszogrodzie VI. Działalność Oddziału TNP w Sierpcu VII. Działalność Oddziału TNP w Łęczycy VIII. Działalność Fundacji Odnowy Zabytków Płocka im. B. Krzywoustego

6 IX. Działalność wydawnicza TNP X. Sprawozdanie z działalności Biblioteki im. Zielińskich TNP XI. Wizyty gości krajowych i zagranicznych w TNP XII. Sprawy róŝne XIII. Dotacje i darowizny XIV. Sprawozdanie finansowe XV. Rejestr członków zwyczajnych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r

7 A. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO z dnia 29 marca 2010 r. które odbyło się w drugim terminie o godz w siedzibie TNP na podstawie 24 Statutu Towarzystwa Naukowego Płockiego Uczestnicy Zgromadzenia wg kolejności wpisów na liście (91 osób): Antoni Rajkiewicz, Kazimierz Urbański, Jan Waluś, Janusz Szczepański, Emilia Kiełbasiewicz, Jerzy Janczewski, Henryk Dymek, GraŜyna Szumlicka-Rychlik, Ludmiła Będzikowska, Lech Dobrosielski, BoŜena Wysocka, Zbigniew Hibner, Grzegorz Michalak, Szczepan Peszyński, Zbigniew Kruszewski, Rafał Kania, Andrzej Milke, Mariusz Portalski, Jolanta Tymińska-Góralczyk, Dorota Dądzik, Teresa Dobrosielska, Jan Milner, Andrzej Kansy, Jadwiga Gałązka, Józef Półturzycki, Jan Dobrowolski, Anna Dobrowolska, Włodzimierz Piekarski, Wanda Kaczanowska, Jan Kalinowski, Kazimierz Mieszczyński, Krystyna Jankowska, Krzysztof Buczkowski, Kazimierz Waluch, ks. Michał M. Grzybowski, Anna Ostrowska, Danuta Dobak, Waldemar Agaciński, Adam Wojtalewicz, Ryszard Parzęcki, Marian Hanusz, Daniela śuk, Henryk Rode, Ryszard Bartoszewski, Irena Trojanek-Gago, Rajmund Głowacki, Zbigniew OŜdŜyński, Witold Lenart, Andrzej Dwojnych, Henryk Lamparski, Wiesław Pomorski, Joanna Banasiak, Grzegorz Wąsiewski, Krystyna Szczepek, Edward Kalinowski, Waldemar Podel, Grzegorz Jachimiak, Stanisław Pardecki, Grzegorz Gołębiewski, Jerzy śochowski, Romuald Dobrzeniecki, Barbara Konarska-Pabiniak, Danuta Rychlewska, Czesław Piekut, Piotr Szczodrowski, Ryszard Kwiatkowski, Michał Boszko, Alina Klocek, Tomasz Bodal, Włodzimierz Serafimowicz, Wojciech Krzywiński, Mirosław Grabecki, Iwona Paradowska, Wioletta śurawska, Ludwik śak, Ewa Gizińska, Henryka Piekarska, Wiesław Koński, Ewa 7

8 Jeziórska, Jerzy Kejna, Krystyna Grochowska-Iwańska, Sławomir Werens, Iwona Wierzbicka, Paweł Śliwiński, Ewa Jaszczak, Lilianna Tomaszewska, Jan Bolesław Nycek, Anna Schulz, Marian Chudzyński, Maciej Wróbel, Agnieszka Ciechomska. Ad 1: Zagajenie i uczczenie zmarłych członków Po wysłuchaniu Hymnu Towarzystwa Naukowego Płockiego obrady otworzył Prezes TNP prof. ndzw. dr hab. inŝ. Zbigniew Kruszewski słowami: Otwieram doroczne Walne Zgromadzenie. Zgodnie ze zwyczajem z Ŝalem komunikuję, iŝ w roku sprawozdawczym 2009 odeszło od nas na zawsze 5 członków. Uczcijmy ich pamięć powstaniem i wspomnieniem : inŝ. Bogumił Trębala zmarł 19 marca 2009 r. Miał 79 lat. Członek TNP od 1971 r., w ostatnim okresie był Sekretarzem Sekcji Komunikacji i Urbanistyki. Pochodził z Radomia. Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1964 r. rozpoczął pracę w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych. Przez ponad 30 lat pracy w płockim kombinacie zajmował się gospodarką wodno-ściekową. Do połowy lat 90. nie powstała tam instalacja, której by nie współprojektował. Uczestniczył w modernizacji ponad 40 oczyszczalni ścieków w kraju. Był czynnym działaczem PTTK, m.in. jako komandor Klubu Wodniaków Morka w Płocku. Za swoją działalność otrzymał m.in. Srebrny i Złoty KrzyŜ Zasługi. ks. prałat Kazimierz Gorszwa zmarł 16 kwietnia 2009 r. Miał 93 lata. Członek TNP od 1995 r. Urodził się w Tomsku w Rosji. WyŜsze Seminarium Duchowne ukończył w Sandomierzu, gdzie w 1944 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był długoletnim proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy, następnie rezydentem parafii Piątek, a ostatnie lata spędził w Domu Kapłana Seniora w Sochaczewie. Był Honorowym Kapelanem Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1995 r. otrzymał wysokie wyróŝnienia 8

9 Złoty KrzyŜ Zasługi nadany przez Prezydenta Lecha Wałęsę oraz Dyplom uznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków sztuki sakralnej od Ministra Kultury i Sztuki. mgr Witold Szulc zmarł 30 kwietnia 2009 r. Miał 90 lat. Członek TNP od 1969 r. Pochodził z Płocka, był absolwentem Małachowianki. Uczestnik wojny obronnej we wrześniu 1939 r. W czasie okupacji działał w podziemnej Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie w Armii Krajowej. Po aresztowaniu w 1944 r. został więźniem hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Po wojnie ukończył studia ekonomiczne. Od 1955 r. wraz z Ŝoną Jadwigą zamieszkał w Wyszogrodzie, gdzie spędził resztę Ŝycia, pracując jako główny księgowy w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Odznaczony m.in. Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r. oraz Złotym KrzyŜem Zasługi. prof. dr hab. inŝ. Marek Dietrich zmarł 31 lipca 2009 r. Miał 74 lata. Od roku 1995 był Członkiem Honorowym TNP. Urodził się i mieszkał w Warszawie. Ukończył Wydział Mechaniczno- Konstrukcyjny Politechniki Warszawskiej. Z tą uczelnią związał całe swoje Ŝycie zawodowe, w latach pełnił funkcję Rektora. Był Dyrektorem Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji w Warszawie. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Autor ponad 180 publikacji na temat dynamiki, bezpieczeństwa i niezawodności maszyn, biomechaniki kręgosłupa człowieka oraz problemów szkolnictwa wyŝszego. Był członkiem wielu stowarzyszeń i komitetów naukowych. Za swoją pracę odznaczony KrzyŜami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem KEN. prof. ndzw. dr inŝ. architekt Henryk Jaworowski zmarł 14 listopada 2009 r. Miał 78 lat. Był członkiem TNP od 2007 r. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Po studiach zamieszkał i pracował w Łodzi, m.in. w Pracowniach Konserwacji Zabytków. Zawodowo związany równieŝ z Politechniką Łódzką. W latach 70. XX wieku stworzył studium urbanistyczne Łęczycy dla potrzeb rewaloryzacji i rewitalizacji zabytków miasta. 9

10 Pracował nad konserwacją i częściową rekonstrukcją zamku łęczyckiego. W ostatnich latach doprowadził do przywrócenia oryginalnego osiemnastowiecznego kształtu łęczyckiemu ratuszowi. Był współautorem ksiąŝki poświęconej temu zabytkowi, wydanej przez łęczycki Oddział TNP. Odznaczony m.in. KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W dalszej części zebrania Prezes TNP prof. ndzw. dr hab. inŝ. Zbigniew Kruszewski powitał Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego i Starostę Płockiego Michała Boszko oraz wszystkich przybyłych członków, w tym prof. Antoniego Rajkiewicza. Następnie postawił wniosek o powołanie na Przewodniczącego obrad radcę prawnego Waldemara Podla. Kandydaturę przyjęto jednogłośnie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Na zdjęciu od lewej: Prezes TNP prof. ndzw. dr hab. inŝ. Zbigniew Kruszewski, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia radca prawny Waldemar Podel, Sekretarz Generalny TNP doc. dr Wiesław Koński. 29 marca 2010 r. 10

11 Przewodniczący podziękował za wybór i w swoim imieniu powitał zebranych. Następnie Walne Zgromadzenie jednogłośnie poparło jego wniosek o powołanie do protokołowania obrad mgr Agnieszki Ciechomskiej. W dalszej kolejności Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: prof. dr hab. inŝ. Daniela śuk Przewodnicząca, mgr inŝ. Mariusz Portalski, mgr inŝ. Jan Waluś, po czym jednogłośnie przyjęło poniŝszy porządek obrad: 1. Zagajenie i uczczenie zmarłych członków. 2. Wręczenie Jubilatom okolicznościowych dyplomów. 3. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Członkostwa Honorowego prof. dr. hab. inŝ. Michałowi Kleiberowi oraz dr. Marianowi Chudzyńskiemu. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 6. Wytyczne do planu pracy na rok Plan finansowy na rok Dyskusja. 9. Przyjęcie sprawozdania, planu finansowego, wytycznych pracy oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia lub zamiany przysługujących TNP praw do nieruchomości: części działki nr 816/1 w Płocku; uŝytkowanie wieczyste gruntu nr ew rep. A-2578/90 o powierzchni 780 m 2 zabudowane budynkiem o powierzchni całkowitej 1 034,04 m 2, połoŝone w powiecie płockim, w województwie mazowieckim, w Wyszogrodzie przy ul. Rynek 1, dla których to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr przez Sąd Rejonowy w Płocku; 11

12 działka gruntu nr ew. 199 o powierzchni m 2, połoŝona w powiecie sierpeckim, w województwie mazowieckim, w Piastowie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr przez Sąd Rejonowy w Płocku; działka leśna nr ew. 38/1 rep. A-9479/95 o powierzchni 2 hektary 39 arów, połoŝona w powiecie płockim, w województwie mazowieckim, w Cierszewie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr przez Sąd Rejonowy w Płocku. 10. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej TNP. 11. Wolne wnioski. Ad 2: Wręczenie Jubilatom okolicznościowych dyplomów Dyplomy dla członków obchodzących okrągłą rocznicę wstąpienia do TNP w roku sprawozdawczym 2009 wręczył prof. ndzw. dr hab. inŝ. Zbigniew Kruszewski Prezes TNP i doc. dr Wiesław Koński Sekretarz Generalny TNP dr Marian Chudzyński 50 lat 2. prof. dr hab. Benon Dymek 40 lat 3. mgr inŝ. Feliks DzierŜanowski 40 lat 4. mgr Władysław Gąsiorowski 40 lat 5. mgr Marian Hanusz 40 lat 6. mgr Grzegorz Jachimiak 40 lat 7. mgr Alfreda Janiszewska-Korzeniowska 40 lat 8. prof. dr Kazimierz Kąkol 40 lat 9. mgr inŝ. Kazimierz Klęk 40 lat 10. mgr inŝ. Aniela Kłobukowska 40 lat 11. lek. wet. Stanisław Kłobukowski 40 lat 12. mgr Jacek Kowalczyk 40 lat 13. mgr Zbigniew Lubacz 40 lat 14. mgr Stanisław Majchrzak 40 lat 15. Roman Michalski 40 lat

13 16. prof. dr Franciszek Midura 40 lat 17. mgr Jerzy Okraska 40 lat 18. mgr Teresa Okraska 40 lat 19. Andrzej Olechowski 40 lat 20. prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz 40 lat 21. lek. med. Maria Rybicka 40 lat 22. mgr Danuta Rychlewska 40 lat 23. lek. stom. Jadwiga Szulc 40 lat 24. mgr Zofia Świtalska 40 lat 25. dr n. med. Sławomir Werens 40 lat 26. doc. dr inŝ. Tadeusz śuk 40 lat 27. mgr Robert Czapiewski 35 lat 28. mgr Lech Dobrosielski 35 lat 29. mgr Andrzej Gronkiewicz 35 lat 30. mgr Maria Gronkiewicz 35 lat 31. prof. dr Czesław Kajdas 35 lat 32. mgr Edward Kalinowski 35 lat 33. mgr Tadeusz Karpiński 35 lat 34. prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kotowski 35 lat 35. dr Barbara Konarska - Pabiniak 35 lat 36. prof. dr Piotr Rudnicki 35 lat 37. lek. med. Leopold Szulakiewicz 35 lat 38. mgr Adam Baranowski 30 lat 39. mgr inŝ. Tomasz Gałązka 30 lat 40. prof. dr hab. Mirosław Krajewski 30 lat 41. prof. dr Stanisław Russocki 30 lat 42. dr Antoni Sadowski 30 lat 43. prof. dr Jacek Staszewski 30 lat 44. lek. med. Mieczysław Bąkowski 25 lat 45. prof. dr hab. Andrzej Chodubski 25 lat 46. dr inŝ. Krystyna Jankowska 25 lat 47. mgr Alina Klocek 25 lat 48. mgr Irena Trojanek-Gago 25 lat 13

14 Prezes TNP Zbigniew Kruszewski wręcza dyplom jubileuszowy dr. n. med. Sławomirowi Werensowi. 29 marca 2010 r. Ad. 3: Podjęcie uchwał w sprawie nadania Członkostwa Honorowego prof. dr. hab. inŝ. Michałowi Kleiberowi oraz dr. Marianowi Chudzyńskiemu. Prezes TNP prof. ndzw. dr hab. inŝ. Zbigniew Kruszewski przybliŝył sylwetkę prof. dr. hab. inŝ. Michał Kleibera: Prof. dr hab. inŝ. Michał Kleiber członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, od 2007 r. jej Prezes. Od blisko 25 lat kieruje Zakładem Metod Komputerowych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. W latach pełnił funkcję dyrektora tego Instytutu. Ponadto w strukturach Polskiej Akademii Nauk był juŝ wcześniej przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN w latach oraz członkiem Prezydium PAN w latach

15 Prof. Michał Kleiber urodził się w 1946 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału InŜynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora. Wykładał i prowadził badania na wielu uczelniach w kraju i za granicą, m.in. w Stuttgarcie, w Berkeley i w Tokio. Specjalizuje się w zakresie mechaniki i informatyki. Tematem jego pracy badawczej i dydaktycznej są zastosowania nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się modelowaniem i symulacjami komputerowymi złoŝonych zjawisk mechaniki. Przykładem mogą być jego badania symulacyjne przepływu powietrza przez płuco, mające realny wpływ na rozwój medycyny. Podobnie wymierne korzyści płyną z prowadzonej przez Profesora komputerowej analizy zachowań i wytrzymałości karoserii samochodów czy elementów konstrukcji budowlanych. Profesor uwaŝa, Ŝe w dzisiejszym świecie nauki rola symulacji komputerowych jest niepodwaŝalna i równorzędna z teorią i eksperymentem, które znane są od czasów staroŝytnych. Symulacje pozwalają przewidywać zjawiska i procesy z duŝym prawdopodobieństwem i ocenić odkrycia naukowe w kontekście zastosowań. A praktyczne wykorzystanie odkryć dla dobra ludzkości to jedna z najwyŝszych wartości nauki. Prof. Michał Kleiber jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 ksiąŝek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie. NaleŜy do rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, pełni funkcję redaktora naczelnego prestiŝowego czasopisma Archives of Computational Methods in Engineering. Wybitny dorobek naukowy przyniósł Profesorowi bardzo wiele nagród, w tym najbardziej prestiŝową krajową nagrodę naukową przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Za osiągnięcia innowacyjne otrzymał Medal Królestwa Belgii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Darmstadt w Niemczech, Mons w Belgii oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został takŝe wybrany członkiem zagranicznym Austriackiej 15

16 Akademii Nauk oraz członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a od 2009 r. Academiae Europeae. W ostatnich latach prof. Michał Kleiber wiele uwagi poświęca takŝe problematyce prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategii rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego Unii Europejskiej, był polskim delegatem do Komitetu Sterującego ZrównowaŜony wzrost w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej. W latach zajmował stanowisko ministra nauki i informatyzacji oraz przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. W roku 2005 został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. Jest członkiem Rady Programowej Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej. Pełni funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. badań i rozwoju i jest członkiem Rady ds. Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP. Prof. Michał Kleiber swoją dotychczasową pracą w sposób wybitny przyczynił się do rozwoju polskiej i światowej nauki. Po tych słowach Przewodniczący obrad radca prawny Waldemar Podel poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: Uchwała Nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 29 marca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Naukowego Płockiego działając w oparciu o 27 pkt 4 i 23 pkt 7 w związku z 15 Statutu TNP na wniosek Zarządu z dnia 21 grudnia 2009 r. nadaje godność Członka Honorowego Towarzystwa Naukowego Płockiego prof. dr. hab. inŝ. Michałowi Kleiberowi Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, Ministrowi Nauki i Informatyzacji 16

17 w latach , zasłuŝonemu dla polskiej i światowej nauki wybitnemu specjaliście w zakresie zastosowań modelowania i symulacji komputerowych w badaniach naukowych z zakresu techniki i medycyny, autorowi wielu prac o międzynarodowym znaczeniu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Sala obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. 29 marca 2010 r. W dalszej części zebrania ks. prof. dr hab. Michał. M. Grzybowski, Wiceprezes TNP, przybliŝył sylwetkę dr. Mariana Chudzyńskiego słowami: Są wśród nas postacie, które przez swoje Ŝycie i działalność wpisują się w dzieje społeczności miasta Płocka, tu mieszkają, pracują, prowadzą działalność, rozsławiają miasto, organizacje, Towarzystwo, w którym pracują. Do takich postaci naleŝy Pan dr Marian Chudzyński. 17

18 Dr Marian Chudzyński to jeden z najbardziej zasłuŝonych członków Towarzystwa Naukowego Płockiego, w którego szeregach działa nieprzerwanie od 50 lat. Członkiem TNP został w 1959 r. W kwietniu minie 45 lat jego pracy w Zarządzie tegoŝ Towarzystwa, od 1986 r. do chwili obecnej piastuje stanowisko Wiceprezesa TNP. W latach przewodniczył Komisji popularyzacji nauki i powiązań z młodzieŝą, a w latach Komisji Badań Naukowych. Od 1971 r. jest Przewodniczącym Sekcji Historycznej. Od roku 2002 odpowiada w Zarządzie za oddziały TNP w Łęczycy, Sierpcu, Wyszogrodzie i sprawy organizacyjne. Był inicjatorem wielu sesji naukowych i autorem odczytów, dla członków TNP i miłośników zorganizował ponad 20 wycieczek naukowych. Dr Marian Chudzyński urodził się w 1935 r. i niedawno 5 stycznia, obchodził jubileusz 75-lecia. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Sannikach, które często i mile wspomina i Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie, w 1954 r. rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Poznaniu na kierunku historia i filologia rosyjska. Następnie został studentem Wydziału Historycznego WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W 1958 r. po obronie pracy na temat Ziemia gostynińska i sochaczewska w okresie rewolucji roku uzyskał tytuł magistra historii. W roku 1975 w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Stefana Kieniewicza przygotował i obronił pracę doktorską zatytułowaną Rozwój gospodarczy zachodnich powiatów lewobrzeŝnego Mazowsza (powiaty: gostyniński, łowicki, kutnowski i sochaczewski) w latach Praca poszerzona o zagadnienia rewolucji została wydana drukiem w 1983 r. Dorobek wydawniczy dr. Mariana Chudzyńskiego jest znaczny, to ponad 100 artykułów dotyczących dziejów Mazowsza, a szczególnie Płocka i ziemi gostynińskiej. Ponadto jest autorem i współautorem kilku pozycji ksiąŝkowych. Wśród nich najwaŝniejsze to: Wieś południowozachodniego Mazowsza , bo w tym jest głównie specjalistą, Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej, Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej, Dzieje Puszczy Kampinowskiej ( ), monografia 18

19 doktora Aleksandra Macieszy, Prawda i legenda o zamku gostynińskim. Car Wasyl Szujski więźniem gostynińskiego zamku ( ) oraz Dzieje Płocka. Obecnie dr Marian Chudzyński przygotowuje nowe poprawione wydanie monografii miasta Gostynina. Działalność zawodowa dr. Mariana Chudzyńskiego to od początku praca z młodzieŝą na niwie nauki i edukacji. W szkolnictwie pracował od 1958 r., od 1966 r. przez 35 lat w Technikum Samochodowym w Płocku jako nauczyciel historii i geografii. Jego uczniem był m.in. premier Waldemar Pawlak. Był tam równieŝ opiekunem Szkolnego Koła Historycznego. W latach pełnił równieŝ funkcję zastępcy dyrektora tej szkoły. Jego uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach historycznych zdobywając nagrody. Dla młodzieŝy organizował obozy wędrowne po róŝnych szlakach naszego kraju. W 1983 r. został zatrudniony w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Płocku w charakterze nauczyciela metodyka historii. W latach był Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli w Warszawie Filia w Płocku. Działalność zawodowa, społeczna i badawcza dr. Mariana Chudzyńskiego zawsze była wysoko oceniana, czego przejawem są wyróŝnienia i nagrody jakie otrzymał, m.in.: Nagroda Ministra Oświaty II stopnia, Medal Komisji Edukacji Narodowej, KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda Prezydenta m. Płocka czy Medal za zasługi dla Miasta Gostynina. Dokonania dr. Mariana Chudzyńskiego w pracy badawczej i popularyzacji wiedzy na polu regionalizmu płockiego i mazowieckiego są bardzo duŝe, a wyrazem uznania dla całokształtu działalności i aktywnej społecznej pracy w Towarzystwie Naukowym Płockim będzie nadanie godności Członka Honorowego TNP. Następnie ks. prof. dr hab. Michał M. Grzybowski odczytał tekst uchwały: 19

20 Uchwała Nr 2/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 29 marca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Naukowego Płockiego działając w oparciu o 27 pkt 4 i 23 pkt 7 w związku z 15 Statutu TNP na wniosek Zarządu z dnia 21 grudnia 2009 r. nadaje godność Członka Honorowego Towarzystwa Naukowego Płockiego doktorowi Marianowi Chudzyńskiemu, zasłuŝonemu Członkowi Towarzystwa Naukowego Płockiego od 1959 r., Członkowi Zarządu TNP od 45 lat, cenionemu znawcy historii Płocka i Mazowsza, autorowi wielu prac dokumentujących lokalne dzieje, wychowawcy wielu pokoleń młodzieŝy, aktywnemu działaczowi społecznemu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 20 Wiceprezes TNP dr Marian Chudzyński decyzją Walnego Zgromadzenia nowy Członek Honorowy TNP. 29 marca 2010 r.

21 Po złoŝeniu gratulacji dr. Marianowi Chudzyńskiemu, Prezes TNP Zbigniew Kruszewski podkreślił, Ŝe to wielki honor, iŝ jeden z członków otrzymał tak godne wyróŝnienie za swoje zasługi w 2010 r., kiedy Towarzystwo obchodzi 190. rocznicę powstania. Ad 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2009 dr Marian Chudzyński, Wiceprezes TNP, Członek Honorowy TNP Szanowni Członkowie Towarzystwa Naukowego Płockiego! W tym roku 3 czerwca mija 190. rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej (dzisiejszej Małachowiance). Towarzystwo według opracowanej Ustawy czyli Statutu, miało opisywać dokładny obraz ówczesnego województwa płockiego, gromadzić wiadomości wyjaśniające pomniki dziejów narodowych, jakie w województwie i bliskiej jego okolicy znaleźć moŝna, ale teŝ wystawiać we wszystkich względach potrzeby województwa dla polepszenia bytu mieszkańców. Wydaje mi się, Ŝe nasze stowarzyszenie jest do dzisiaj wierne przytoczonym zaleceniom Statutu nowo powołanego w 1820 r. Towarzystwa Naukowego w Płocku. Konsekwentnie prowadzimy badania naukowe nad historią Mazowsza Płockiego i naszego tysiącletniego miasta Płocka. Popularyzujemy jego historię i kulturę wśród społeczeństwa płockiego. Poprzez wspaniałą Bibliotekę im. Zielińskich umoŝliwiamy młodemu pokoleniu płocczan zdobywanie i pogłębianie wiedzy o naszym płockim regionie, ale teŝ i o całym kraju. Jak wynika ze Sprawozdania z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2009 zorganizowaliśmy w sumie 18 odczytów, konferencji, sesji naukowych, poświęconych dziejom Płocka i Mazowsza Płockiego, a takŝe sprawom ekologii, znanym postaciom Płocka i regionu, a wśród nich między innymi: 21

22 7 maja 2009 r. odbył się odczyt i promocja ksiąŝki płk. dr. Michała Trubasa Płocki garnizon Wojska Polskiego sierpnia 2009 r. odbyła się sesja naukowa z cyklu Płockie pułki na temat: Pułk tatarski ułanów im. płk. Mustafy Achmatowicza. Sesja została zorganizowana wspólnie przez TNP i płocki oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w ramach obchodów 89. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej i obrony Płocka w 1920 r. Na sesji płk. dr Michał Trubas wygłosił referat na temat Obrońcy Płocka 1920 r. Pułk tatarski im. płk. Mustafy Achmatowicza, natomiast mgr inŝ. Jan Waluś przedstawił dzieje Tatarów w polskim wojsku. Wojenne losy polskich Ŝołnierzy zostały przybliŝone płockim słuchaczom podczas odczytu Zbigniewa Mieczkowskiego w dniu 1 października 2009 r.: Wrzesień 1939 oraz walki Pierwszej Dywizji Pancernej Generała Maczka. Jak zaznaczono w Sprawozdaniu, s. 67: Jego odczyt w TNP to jedno z licznych spotkań w całej Europie, podczas których prelegent przybliŝa wojenne losy polskich Ŝołnierzy. Zorganizowano teŝ dwa spotkania poświęcone wybitnym postaciom związanym z Płockiem: 8 października 2009 r. odbył się wieczór wspomnień poświęcony dr. Kazimierzowi Askanasowi w 100. rocznicę urodzin ( ), wielce zasłuŝonemu dla płockiej adwokatury i Towarzystwa Naukowego Płockiego. Wieczór wspomnień został zorganizowany przez Zarząd TNP wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką w Płocku. Ze wspomnień wielu uczestników spotkania wynika, Ŝe dr Askanas pełniąc przez ponad 25 lat funkcję wiceprezesa TNP wpisał się na zawsze w dzieje Towarzystwa Naukowego Płockiego, a swojemu miastu pozostawił dzieło swego Ŝycia Sztukę Płocka, trzy wydania. W dniach października 2009 r. odbyła się konferencja międzynarodowa pod patronatem honorowym prof. zw. dr. hab. Karola Modzelewskiego, Wiceprezesa PAN, poświęcona Ludwikowi Krzywickiemu w 150. rocznicę urodzin. Temat 22

23 wiodący to: Badania społeczne i ich rola w kształtowaniu postępu. Ciągłość i zmiana. W sesji wzięło udział wielu wybitnych ekonomistów z wyŝszych uczelni, a takŝe socjologów, politologów, prezesów róŝnych stowarzyszeń i organizacji. Referenci przedstawili bogaty dorobek naukowy i pisarski Ludwika Krzywickiego, wybitnego płocczanina. Oto kilka przykładów: Rodowód Ludwika Krzywickiego przedstawiła Barbara Kłosowicz- Krzywicka, Jan Berger przedstawił Krzywickiego jako współorganizatora Głównego Urzędu Statystycznego i znawcę statystyki, prof. dr hab. Adam Kurzynowski zaprezentował ciekawy temat Idee badawcze Ludwika Krzywickiego w reaktywowanym Instytucie Gospodarstwa Społecznego, natomiast prof. dr hab. Maciej Cesarski mówił o Ludwiku Krzywickim jako badaczu zagadnień mieszkaniowych i osadniczych. Na konferencji zabrał teŝ głos prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz, główny jej inicjator. Wyraził zadowolenie, Ŝe konferencja odbywa się w Towarzystwie Naukowym Płockim. Rok ubiegły był teŝ niezwykle bogaty w tematykę związaną z ptactwem Mazowsza i naszego kraju: 27 października odbyła się w siedzibie TNP promocja wspaniałego albumu Ptaki Ziemi Płockiej, połączona z warsztatami edukacyjnymi przeprowadzonymi przez autorów albumu: Bogdana Kaźmierczaka, Krzysztofa Olejnickiego i Norberta Gajewskiego. Podczas warsztatów edukacyjnych prelegenci poruszyli następujące tematy: Ostoje ptaków Ziemi Płockiej, Rzadkie i ginące gatunki ptaków stwierdzone na Ziemi Płockiej, Aktywna ochrona awifauny Ziemi Płockiej. Na warsztatach edukacyjnych zastanawiano się teŝ nad metodyką fotografii przyrodniczej. Integralną częścią warsztatów była wystawa Ptaki Ziemi Płockiej. Ponadto kaŝdy uczestnik warsztatów otrzymał wspomniany album jako materiał szkoleniowy. Album został teŝ przekazany do księgozbiorów szkół płockich, powiatu płockiego i gostynińskiego. 23

24 19 listopada TNP i Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku, zorganizowały wspólnie seminarium Pozwólmy ptakom mieszkać w mieście. Niezwykle interesujące spotkanie odbyło się 5 listopada 2009 r. z udziałem polskiego środowiska naukowego oraz przedstawicieli Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego im. Jarosława Mądrego. Nowogrodzianie przybyli do Polski na zaproszenie Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Temat spotkania Drzwi płockie w Nowogrodzie stan badań, perspektywa kontynuacji. W spotkaniu prowadzonym przez ks. prof. dr. hab. Michała M. Grzybowskiego, Wiceprezesa TNP, wziął udział Biskup Płocki dr Piotr Libera. 17 grudnia 2009 r. odbyła się promocja ksiąŝki pt. O obowiązkach osób świeckich i ich sprawach część szesnasta dekretu przypisywanego Iwonowi z Chartres autorstwa prof. dr. hab. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego. Spotkanie prowadził ks. prof. dr hab. Michał M. Grzybowski, prezentacji ksiąŝki dokonał ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski. Natomiast słowo wstępne wygłosił współgospodarz spotkania ks. dr Piotr Libera, Biskup Płocki. Współczesnych czasów, a takŝe współczesnego Płocka dotyczyła debata Szanse i zagroŝenia szkolnictwa wyŝszego w Płocku zorganizowana 26 listopada 2009 r. przez Prezesa TNP, Rektora Szkoły WyŜszej im. Pawła Włodkowica w Płocku prof. ndzw. dr. hab. inŝ. Zbigniewa Kruszewskiego i prof. dr. hab. inŝ. Włodzimierza Kurnika, Rektora Politechniki Warszawskiej. W dyskusji zabrała głos m.in. mgr Ewa Adasiewicz, Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Płocka. Trzeba teŝ nadmienić, Ŝe w Sali wystawowej TNP w roku sprawozdawczym zorganizowano kilkanaście interesujących wystaw, przewaŝnie towarzyszących sesjom naukowym lub odczytom. Pragnę wymienić tylko niektóre: Portrety płocczan sprzed lat (5-19 czerwca 2009 r.). Większość eksponowanych zdjęć powstała w pierwszej połowie XX wieku, 24

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny 2/3 (10) / 2011 Po r t al KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Profesor Marek Belka dhc Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Profesor Andrzej Gospodarowicz dhc Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 Akademicka uroczystość KRONIKA WYDARZEŃ W dniu 25 lutego br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 NR 3 Redakcja: Prezydium Oddziału PZITB 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28, tel / fax: 012 422-30-83 e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 09-400 Płock, ul. Bielska 59, tel. 24 267-68-00, 24 267-67-07, fax. 24 267-68-48 http://www.powiat-plock.pl, e-mail: starostwo@powiat.plock.pl Nr 46 Październik - Grudzień

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 Warszawa 2012 Redaktor wydania: Ryszard Pęcherski CopyrightbyPolskieTowarzystwoMechanikiTeoretycznejiStosowanej Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010 Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą Gimnazjum im. Władysława Jagiełły Praca na Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010 Temat projektu: Jak samorząd lokalny zmienił

Bardziej szczegółowo

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ weter4_07.indd 1 2007-03-25 23:25:37 http://www.zgzbzziorwp.republika.pl/gwir.html Kwiecieñ 2007 G³os Weterana i Rezerwisty MAMY TAKĄ NADZIEJĘ Wspólnie z prezesem ZG podpisał Pan umowę z Departamentem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 6-8 czerwiec-sierpień issn 1899-5810,,Heal the world - 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF Mgr Przemysław Andrzejak Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Redakcja naukowa prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Przygotowanie do druku: mgr Stanisław Hońko, mgr Barbara Rześniowiecka Okładka: mgr Marek Rublewski Wydawca PRINT GROUP Daniel Krzanowski Druk PRINT

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 3 4 (117 118) ISSN 1427 7506 marzec kwiecień 2011 Cena 3,15 z³ (w tym 5% VAT) Znowu wiosna! (okolice Głogówka na fotografii Tadeusza Parceja) W numerze m.in.: Bryll, Chlebda,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu

listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu numer 4(52) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu 1 OD REDAKCJI s. 3 AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 4 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu Profesor Henryk Filcek 1928 2011 Rektor AGH 1974 1979

Bardziej szczegółowo

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Przybyli, zobaczyli, dowiedzieli się... s. 16 Afgański rekonesans s. 3 Ju b i l e u s z p r a c y d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Profesora Przychodzienia s. 12 Konieczne zaufanie s. 26 W numerze

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (101 102) ISSN 1427 7506 wrzesień październik 2009 Cena 3 z³ W tym roku naukę na Uniwersytecie Opolskim rozpoczęło 36 studentów z zagranicy (z Portugalii, Francji,

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo