Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska"

Transkrypt

1 Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane 1

2 2

3 Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane Wrocław, styczeń

4 Opracowanie redakcyjne: dr in. Katarzyna Koz³owska OFFSETdruk i MEDIA Sp. z o.o., Cieszyn, ul. Frysztacka 48 4

5 Spis treści: 1. WSTÊP... 9 Wac³aw Kasprzak, Katarzyna Koz³owska (Politechnika Wroc³awska) 2. PRZEWODNIK PO OPRACOWANIACH Analiza potencja³u rozwojowego regionu w dziedzinie nowoczesnych narzêdzi zarz¹dzania regionem Witold Kwaœnicki (Uniwersytet Wroc³awski) Analiza potencja³u rozwojowego regionu w dziedzinie biotechnologii Jacek Otlewski (Uniwersytet Wroc³awski) Nowe materia³y i nanomateria³y. Materia³y organiczne i metaloorganiczne wybrane zastosowania Juliusz Sworakowski (Politechnika Wroc³awska) Analiza potencja³u rozwojowego regionu dolnoœl¹skiego w dziedzinie IT 43 Andrzej Jab³oñski (Politechnika Wroc³awska) Analiza potencja³u rozwojowego na Dolnym Œl¹sku w obszarze e-zdrowie 69 Andrzej Fal (Akademia Medyczna) Analiza potencja³u rozwojowego regionu w dziedzinie nowoczesnych technologii produkcji ywnoœci Tadeusz Trziszka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu) Analiza potencja³u rozwojowego regionu w dziedzinie energii konwencjonalnych Zdzis³aw Szalbierz (Politechnika Wroc³awska) Analiza potencja³u rozwojowego regionu w dziedzinie energii odnawialnych i alternatywnych Zbigniew Gnutek (Politechnika Wroc³awska) 5

6 6

7 Niniejszy materia³ przedstawia stanowisko ekspertów zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2007 r. W dalszym etapie pracy wskazane by³oby uzupe³nienie danych o informacje z przygotowywanych aktualnie programów badawczych Wroc³awskiego Centrum Badañ (EIT+) oraz o koñcowe rezultaty projektu Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnoœl¹skiego do 2020 roku. W obu przypadkach nast¹pi to w marcu 2008 r. Wówczas nale y zorganizowaæ kolejn¹ dyskusjê z udzia³em przewodnicz¹cych zespo³ów, które opracowywa³y materia³y i wszystkich osób zaanga owanych w opracowanie strategii rozwoju Dolnego œl¹ska. Mo liwe bêdzie wówczas wprowadzenie uzupe³nieñ i korekt, a nastêpnie przed³o enie W³adzom Regionu wersji zmodyfikowanej raportu. 7

8 8

9 WSTĘP Prof. dr hab. in. Wac³aw Kasprzak *, Dr in. Katarzyna Koz³owska ** I. Za³o enia i zakres opracowania Partnerzy projektu Biuro koordynacji wdra ania Dolnoœl¹skiej Strategii Innowacji, a wiêc Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego oraz Politechnika Wroc³awska uznali za wskazane przygotowanie Analizy potencja³u rozwojowego Regionu. Przyjêto przy tym, i Analiza, powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce g³ówne postulaty, a mianowicie: stanowiæ swoiste podsumowanie wybranych dzia³añ prorozwojowych podjêtych w Regionie i finansowanych ze œrodków publicznych, w tym szczególnie ze Œrodków Strukturalnych, w latach Nale a³o w tym zakresie zestawiæ mo liwie wszystkie inicjatywy (ZPORR, SPO WKP, projekty europejskie, itp., ale i wczeœniejsze jak np. Strategia Energetyczna DŒ, itp.), przeanalizowaæ ich efektywnoœæ, wskazaæ osi¹gniêcia i niedobory, przeanalizowaæ wnioski i je uogólniæ, maj¹c na uwadze koniecznoœæ syntetycznego ujêcia zagadnienia. Materia³ stanowiæ powinien podstawê do sformu³owania wytycznych na lata w omawianych obszarach. formu³owaæ postulaty odnoœnie obszarów aktywnoœci wskazanych wczeœniej za najbardziej innowacyjne dla Dolnego Œl¹ska, a wy³onionych wczeœniej w ramach realizacji takich projektów jak DCZT, DCSR, Foresight technologiczny dla województwa dolnoœl¹skiego do 2020 roku, Wroc³awskie Centrum Badañ (EIT+), itp. Chodzi zatem o takie obszary rdzennych kompetencji Regionu jak: IT, In ynieria Materia³owa, Energetyka Alternatywna, Biotechnologie, Socjologiczne Podstawy rozwoju regionalnego. Maj¹c na uwadze powy sze za³o enia w dalszej czêœci dokumentu przedstawiono dorobek zespo³u ekspertów w wymienionych ni ej sprawach: gospodarki Dolnego Œl¹ska pod k¹tem jej mo liwoœci innowacyjnych, prognoz rozwoju technologii i planów innowacyjnych (w oparciu o prognozy obce), w celu wskazania kierunków dzia³alnoœci innowacyjnej, potencja³u innowacyjnego Dolnego Œl¹ska. Pozwoli³o to na wstêpne wytypowanie dzia³ów gospodarki wymuszaj¹cych szybki rozwój regionu. Dodatkowym celem tej analizy by³o sprawdzenie, w jakim stopniu badania zaawansowane przez miejscowe placówki naukowe daj¹ mo liwoœæ wprowadzenia oryginalnych procesów innowacyjnych obecnie * Instytut Informatyki Technicznej Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania Politechniki Wroc³awskiej ** Instytut Materia³oznawstawa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroc³awskiej 9

10 i najbli szej przysz³oœci. Analiza prognoz pozwala na sprawdzenie z kolei zgodnoœci proponowanych procesów innowacyjnych ze spodziewanymi trendami rozwoju technologii i gospodarki. Obszary specjalnoœci gospodarki i ich potencja³ innowacyjny. Zatwierdzona przez Sejmik Województwa Dolnoœl¹skiego strategia rozwoju, pozwala na wytypowanie nastêpuj¹cych dzia³ów gospodarki, których intensywny rozwój jest mo liwy ze wzglêdu na sprzyjaj¹ce warunki (dotychczasowe doœwiadczenie, potencja³ gospodarczy, potencjalne mo liwoœci Dolnego Œl¹ska). Przyjêto, i do dzia³ów tych nale ¹: 1. Przemys³ 1, a w tym: a. górnictwo i hutnictwo miedzi, wraz z kompleksem surowców towarzysz¹cych (szczególnie przy stosowaniu hydrometalurgii jako wiod¹cej technologii), b. produkcja artyku³ów spo ywczych i napojów (patrz kompleks rolnictwo, hodowla i gospodarka ywnoœciowa), c. produkcja farb i lakierów, d. kompleks energetyczny wykorzystanie surowców odnawialnych i odpadowych, w tym te produkcja urz¹dzeñ umo liwiaj¹cych lokalne przetworzenie surowców odnawialnych i odpadowych. 2. Rolnictwo, uprawa i hodowla sprzê one z produkcj¹ œrodków spo ywczych i napojów. 3. Sport, turystyka i rekreacja Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa (MŒP). W grupie Przemys³ (ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw MŒP) przewiduje siê znacz¹c¹ rolê kilku ga³êzi (brano tu pod uwagê liczbê przedsiêbiorstw, ich pozycjê w rankingu krajowym oraz zgodnoœæ z prognoz¹ rozwoju patrz Tab.1). 1 W zatwierdzonej strategii Dolnego Œl¹ska w dziale przemys³ wymienia siê jeszcze miêdzy innymi przemys³ œrodków transportu i motoryzacyjny. Tu wobec stwierdzonej niesamodzielnoœci tych ga³êzi przemys³u (patrz raport Przegl¹d œwiatowych prognoz a strategia Dolnego Œl¹ska (www.foresight.wroc.pl)-oœrodki decyzyjne s¹ poza granicami kraju, a lokalni dyrektorzy maj¹ ograniczone decyzje tylko do nadzoru prowadzonej aktualnie produkcji) zajêto siê tylko ugrupowaniami mog¹cymi prowadziæ samodzielne strategie rozwojowe. 2 Dolny Œl¹sk jest regionem, którego walory sportowe, turystyczne i wypoczynkowe mog¹ byæ wykorzystane na szerok¹ skalê. W tym zakresie nie przed³o ono dotychczas kompleksowych analiz potencja³u innowacyjnego i prognoz. Rzecz wydaje siê czêœciowo zrozumia³a, jeœli uwzglêdni siê fakt, e wymaga³oby to szerokiej palety zabiegów organizacyjnych i inwestycyjnych (np. komunikacja, w tym: ³atwoœæ dostêpu, transport szybki i transgraniczny w naturalnie ukszta³towanych regionach, ³¹cz¹cych oœrodki Dolnego Œl¹ska z Czechami). Niezbêdne jest jednak pilne opracowanie szczegó³owych planów dla regionu Jeleniogórskiego i Kotliny K³odzkiej z uwzglêdnieniem przyleg³ych obszarów po stronie czeskiej. 10

11 Tabela 1. Istniej¹ce klastry MŒP 1 Przemys³ Stan obecny w odniesieniu do œredniej krajowej Liczba przedsiêbiorstw Farmaceutyki i œrodki chemiczne dla 1,50 8 Bardzo du a medycyny Elementy elektroniczne 1,76 19 Uwarunkowana Sprzêt medyczny 1,35 Oko³o 100 Bardzo du a Instrumenty pomiarowe 2,18 Bardzo du a Instrumenty optyczne 4,55 4 Bardzo du a Sterowanie procesami 1,88 4 Bardzo du a Sprzêt komputerowy Ma³a W grupie z kolei Us³ugi wskazuje siê g³ównie obszary zawarte w Tabeli 2. Tabela 2. Us³ugi Nazwa ga³êzi Nazwa ga³êzi Stan obecny w odniesieniu do œredniej krajowej Liczba przedsiêbiorstw Poœrednictwo finansowe 1,46 Du a Nauka 1,59 Bardzo du a Doradztwo komputerowe 1,26 Bardzo du a Badania i analizy techniczne 1,06 Bardzo du a Rekrutacja pracowników 2,61 Bardzo du a Szkolnictwo wy sze 1,23 Bardzo du a Zgodnoœæ z prognoz¹ rozwoju Zgodnoœæ z prognoz¹ rozwoju Potencja³ innowacyjny Analizuj¹c z kolei potencja³ naukowy i trzymaj¹c siê nazewnictwa wed³ug ukszta³towanych dyscyplin nauki, nale y uznaæ z kolei, e Dolny Œl¹sk reprezentuje wysoki poziom w nastêpuj¹cych dziedzinach: chemii, w tym fizykochemii cia³a sta³ego, fizyki niskich temperatur i silnych pól magnetycznych, biologii i biochemii, informatyki, medycyny i farmakologii, immunologii, rolnictwa i hodowli, matematyki. Potencja³ naukowy skupiony jest we wszystkich wy szych uczelniach i dwu Instytutach Akademii Nauk tj. Instytucie Niskich Temperatur i Badañ Strukturalnych oraz Instytucie Immunologii i Terapii Doœwiadczalnej. Autorzy analizy prezentuj¹ pogl¹d, i przegl¹d dorobku tych placówek naukowych zabezpiecza potencja³ innowacyjny niezbêdny do intensywnego 11

12 rozwoju we wszystkich dziedzinach gospodarczej specjalnoœci Dolnego Œl¹ska. Analizê potencja³u innowacyjnego podano szerzej w za³¹czonych opracowaniach autorskich, a poni ej skrótowo jedynie omówiono. Witold Kwaœnicki Analiza potencja³u rozwojowego regionu w dziedzinie nowoczesnych narzêdzi zarz¹dzana regionem. Opracowanie to omawia badania, które winny byæ prowadzone systematycznie na rzecz prac nad strategiami rozwojowymi oraz badania, które podaj¹ ocenê innowacyjnoœci regionu (jako podatnoœæ na realizowanie procesów innowacyjnych), ocena ta dotyczy jednostek gospodarczych i postaw spo³eczeñstwa. Propozycje oparte o praktykê i badania autorskie w tym zakresie podaje te Raport z Etapu 3. pt. Ma³e i Œrednie Przedsiêbiorstwa. Program ich rozbudowy i rola w przemianach strukturalnych gospodarki, autorzy W. Kasprzak i K. Pelc 3. W raporcie tym podaje siê tak e przyjête w gospodarce amerykañskiej wskaÿniki innowacyjnoœci i przedsiêbiorczoœci, pozwalaj¹ce oceniæ w tym zakresie stan regionu. Jacek Otlewski Analiza potencja³u rozwojowego regionu w dziedzinie biotechnologii. Raport wymienia trzy g³ówne kierunki rozwoju zastosowañ biotechnologii na Dolnym Œl¹sku, a s¹ to: biotechnologia medyczna. Badania w tym zakresie, zwi¹zane s¹ g³ównie z przedsiêbiorstwami reprezentuj¹cymi przemys³ farmaceutyczny i us³ugi medyczne, agrobiotechnologia (patrz te T. Trziszka Nowoczesne technologie produkcji ywnoœci). Badania i procesy innowacyjne z tej dziedziny zabezpieczyæ maj¹ rozwój rolnictwa (upraw i hodowli) oraz produkcji ywnoœci, w oparciu o powstaj¹ce konsorcjum i klaster ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw), biotechnologia przemys³owa. Badania z tej dziedziny winny zabezpieczyæ klaster ma³ych i œrednich firm reprezentuj¹cych biotechnologiê przemys³ow¹, produkcjê paliw z surowców odnawialnych i odpadów, a tak e umo liwiæ realne zastosowania w KGHM w zakresie pozyskiwania metali. Juliusz Sworakowski i inni Nowe materia³y i nanomateria³y. Materia³y organiczne i metaloorganiczne Materia³ ten omawia prowadzone badania nakierowane na zastosowanie w przemyœle elektronicznym, holografii, wytwarzaniu laserów i œwiat³owodów. Materia³ w koñcowej czêœci prezentuje aspekty finansowe zwi¹zane z prowadzeniem badañ wdro eniowych i postuluje poszukiwanie partnerów przemys³owych. Badania w tym zakresie dotycz¹ programu przyjêtego dla EIT+ i mog¹ zabezpieczyæ potrzeby innowacyjne istniej¹cych doœæ du ych klastrów MŒP, 3 Raport z Etapu 3. pt. Ma³e i Œrednie Przedsiêbiorstwa. Program ich rozbudowy i rola w przemianach strukturalnych gospodarki, autorzy W. Kasprzak i K. Pelc powsta³ w ramach projektu Makroregion innowacyjny foresiht technologiczny dla województwa dolnoœl¹skiego do 2020 r. (www.foresight.wroc.pl) 12

13 specjalizuj¹cych siê w wytwarzaniu farmaceutyków, budowie sprzêtu medycznego, sterowania procesami i sprzêtu optycznego. Andrzej Jab³oñski Analiza potencja³u regionu w dziedzinie I.T. Opracowanie to analizuje stan przedsiêbiorstw produkcyjnych i us³ugowych w dziedzinie I.T. 4 na Dolnym Œl¹sku i proponuje utworzenie klastra pod nazw¹ Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych. Podaje te propozycje preferowanych projektów innowacyjnych. Dzia³alnoœæ w tej dziedzinie (badania i organizacja klastrów) mo e byæ œciœle zwi¹zana z grupami MŒP specjalizuj¹cymi siê w budowie sprzêtu medycznego, pomiarowego i automatyki. Andrzej M.Fal Analiza potencja³u rozwojowego na Dolnym Œl¹sku w obszarze e-zdrowie Opracowanie to analizuje stan badañ i prowadzone prace, które bêd¹ podstaw¹ sta³ej rozbudowy i modyfikacji Programu e-zdrowie. Przedstawia tez zwiêz³y opis opracowanych projektów, a to: Centrum Teleradiologii, Lokalny Elektroniczny Rekord pacjenta, e-skierowanie, e-leki. Tadeusz Trziszka Analiza potencja³u rozwojowego regionu w dziedzinie nowoczesnych technologii produkcji ywnoœci Opracowanie przedstawia program rozwoju ca³ego ³añcucha ywnoœciowego na Dolnym Œl¹sku, a wiêc obejmuje produkcjê roœlinn¹, zwierzêc¹ i przetwórstwo. Omawia organizacjê przedsiêwziêcia pod nazw¹ klaster Nutribiomed, który ma obj¹æ wspó³prac¹ producentów i operatorów przemys³u ywnoœciowego i farmaceutycznego. Wskazuje na koniecznoœæ organizacji podobnych klastrów specjalizuj¹cych siê w produkcji roœlin energetycznych i regionalnych produktów ywnoœciowych. Zdzis³aw Szalbierz Analiza potencja³ rozwojowego regionu w dziedzinie energii konwencjonalnych Materia³ przedstawia stan energetyki zawodowej na Dolnym Œl¹sku i mo - liwy jej rozwój. W tej dziedzinie wskazuje te na potrzebê podjêcia decyzji w zakresie zagospodarowania Legnickiego Zag³êbia Wêgla Brunatnego. Zbigniew Gnutek Analiza potencja³u rozwojowego w dziedzinie alternatywnych Ÿróde³ energii Raport omawia potencja³ energetyczny i istniej¹ce opracowania pozwalaj¹ce na wykorzystanie odpadów i surowców odnawialnych. Materia³ dokumentu- 4 Celowo u yto skrótu IT (akronim od ang.: Information Technology). 13

14 je te mo liwoœci specjalizacji Dolnego Œl¹ska w produkcji urz¹dzeñ energetycznych wykorzystuj¹cych surowce odnawialne i odpadowe. Przedstawia te analizê op³acalnoœci wykorzystania odpadów i surowców odnawialnych. II. Aktualnie przygotowywane lub postulowane opracowania w zakresie analizy potencja³u naukowego. Program badañ Wroc³awskiego Centrum EIT + Przygotowywany aktualnie program badawczy EIT+ bêdzie mia³ niew¹tpliwie kluczowe znaczenie dla rozwoju nauki w regionie i mo liwoœci komercjalizacji wyników badañ, a przez to i skutków gospodarczych w regionie. Z aktualnego stanu przygotowañ wiadomo ju, i bêdzie zawiera³ kompleksowy pakiet projektów badawczych g³ównie w zakresie biotechnologii i in ynierii materia³owej (spójny generalnie z zapisami poni szego raportu w tych obszarach), a ponadto w zakresie programów materia³owych i energetycznych opartych na wodorze (np. istniej¹ce ju opracowanie: Materia³y zaawansowane dla magazynowania energii. Pe³ny dokument programowy EIT+, który zostanie przed³o ony do 15 marca 2008 r., powinien stanowiæ integraln¹ czêœæ niniejszego opracowania. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne regionu Postuluje siê pilne podjêcie prac analitycznych i programowych nad tym kierunkiem specjalizacji Dolnego Œl¹ska. Rozeznano, i mo na w tym zakresie wykorzystaæ liczny potencja³ naukowy Uniwersytetu Wroc³awskiego (np. z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego), Akademii Ekonomicznej, Politechniki Wroc³awskiej (np. Katedra Planowania Przestrzennego), Akademii Wychowania Fizycznego czy Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego. W oparciu o te instytucje oraz jednostki samorz¹dowe powiatów: Jelenia Góra, Wa³brzych, Kamienna Góra, K³odzko nale y powo³aæ zespó³, który kompleksowo opracuje plan przedsiêwziêæ regionalnych w tym zakresie. Produkcja wielkotowarowa w rolnictwie i hodowli. Opracowanie obejmuj¹ce tê tematykê, realizowane przez zespó³ Uniwersytetu Przyrodniczego, znajduje siê w koñcowej fazie redakcji i powinno byæ równie w³¹czone do pe³nego opracowania Analizy. 14 III. Infrastruktura i us³ugi niezbêdne dla realizacja programów innowacyjnych na Dolnym Œl¹sku W wysoko rozwiniêtych spo³eczeñstwach Unii Europejskiej, od lat zaanga- owanych w budowê spo³eczeñstwa obywatelskiego, opracowuj¹cych strategie

15 rozwojowe i bior¹cych udzia³ w swoistego rodzaju wspó³zawodnictwie w prowadzeniu procesów innowacyjnych, powsta³a ca³a infrastruktura instytucji i przedsiêbiorstw wspieraj¹cych: opracowanie strategii rozwojowych s¹ to sztabowe zespo³y przygotowuj¹ce politykom warianty strategii, planowanie, nadzór i pomoc w realizacji procesów innowacyjnych, finansowanie przedsiêwziêæ innowacyjnych. Doœwiadczenia najbardziej rozwiniêtych regionów UE w tym zakresie nale y szybko przenieœæ i twórczo rozwin¹æ na Dolnym Œl¹sku. Sugestie w zakresie kluczowych dzia³añ sformu³owano poni ej. Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych W toku prac podjêtych nad wdra aniem Strategii Innowacji Dolnego Œl¹ska doprowadzono do realizacji kilku projektów, a nastêpnie przekszta³cenia ich w nowy podmiot naukowo-badawczy (decyzj¹ z 12 grudnia 2007) pod nazw¹ Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR). Placówki o takim charakterze nie ma w Polsce ani w adnym z s¹siednich regionów UE (w ca³ej Unii zidentyfikowano tylko szeœæ podmiotów o podobnym profilu). Zdaniem zespo³u dzia³ania te nale y konsekwentnie prowadziæ. Stwarza to bowiem szansê rzeczywistego powstania i ugruntowania pozycji Dolnoœl¹skiego Centrum Studiów Regionalnych centrum naukowo-badawczego i doradczego, inicjuj¹cego i integruj¹cego badania w zakresie szeroko rozumianego rozwoju regionalnego oraz d¹ ¹cego do wykreowania tych badañ jako kolejnej, tzw. rdzennej, wroc³awskiej specjalnoœci naukowej. Ta nowa jednostka, jako regionalny think-tank powinna: 1. prowadziæ przegl¹d publikowanych prognoz (z otwartym do nich dostêpem dla samorz¹dów i jednostek gospodarczych), 2. typowaæ, w oparciu o rozeznanie prognostyczne, mo liwe i zalecane kierunki rozwoju gospodarki, 3. dokonywaæ systematycznych przegl¹dów osi¹gniêæ naukowych placówek Dolnego Œl¹ska, pod k¹tem mo liwoœci ich wykorzystania w gospodarce, 4. prowadziæ analizê tzw. rozwojowych kierunków gospodarki Dolnego Œl¹ska, 5. programowaæ przemiany w systemach edukacyjnych, 6. dokonywaæ sta³ej analizy zasobów Dolnego Œl¹ska, 7. przygotowaæ warianty strategii rozwoju 8. analizowaæ stan: a. edukacji, b. badañ, c. gospodarki, d. finansów zwi¹zanych z prowadzeniem procesów innowacyjnych, e. innowacyjnoœci i przedsiêbiorczoœci spo³ecznoœci Dolnego Œl¹ska z wykorzystaniem narzêdzi SPI, opracowanych przez Uniê Europejsk¹ (wskaÿniki te winny byæ ponadto wprowadzone do danych zbieranych przez Urz¹d Statystyczny we Wroc³awiu). 15

16 Analizy wymienione w punkcie 8 s¹ niezbêdn¹ informacj¹ dla w³adz samorz¹dów lokalnych. Dlatego te Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych winno byæ traktowane jak jednostka sztabowa zapewniaj¹c¹ systematyczn¹ prace nad strategiami dla Urzêdu Marsza³kowskiego i zwi¹zanych z nim samorz¹dów ni szych szczebli. W przypadku uruchomienia wy ej wymienionych prac, objêtych punktami 1 8, szacuje siê, e œwiadczone us³ugi prowadzone systematycznie mia³yby wartoœæ oko³o 20 mln rocznie. Planowanie, nadzór i pomoc w realizacji programów innowacyjnych Sprawne podejmowanie decyzji oraz projektowanie i wdra anie procesów innowacyjnych, wymaga ca³ej sieci us³ug. Nale ¹ do nich: 1. Us³ugi zwi¹zane z ocen¹ procesu innowacyjnego. Polegaj¹ one na ocenie oryginalnoœci proponowanego rozwi¹zania, a tak e ocenie szans sukcesu. Analizy takie s¹ przeprowadzane, a dane uzyskiwane automatycznie w oparciu o odpowiednie zbiory danych (analizy cytowañ, opisy patentów) i specjalistyczne oprogramowanie. Uruchomienie tego typu ocen jest konieczne dla jednostek naukowych i gospodarczych, a tak e ca³ego aparatu decyzyjnego samorz¹dów. W fazie pocz¹tkowej zadania te móg³by podj¹æ niewielki zespó³ przy DCSR. Mo na oszacowaæ wartoœæ jego us³ug w ci¹gu np. trzech lat na oko³o 10 mln z³otych rocznie. Koszty inwestycyjne nie s¹ wysokie i obejmuj¹ zakup i tzw. upgrade licencyjnego oprogramowania (dostawca: Georgia Tech University; nawi¹zano kontakty i przetestowano software), dwa etaty dla informatyków oraz sprzêt komputerowy, co wymaga rocznych nak³adów rzêdu tys. z³otych. 2. Us³ugi zwi¹zane z powo³ywaniem ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP). Winny obejmowaæ wszystkie czynnoœci prawne i administracyjne zwi¹zane z uruchomieniem przedsiêwziêcia, od momentu powstania pomys³u przedsiêbiorstwa (pocz¹tkowo w formie np. Spin-Off) do jego zgodnego z prawem powo³ania. Us³ugi te winny byæ podejmowane na zlecenie wnioskodawcy/ za³o yciela. W pocz¹tkowym stadium, wobec braku doœwiadczeñ w pe³nieniu tego typu us³ug rolê tê powinien pe³niæ DCSR, z przewidzian¹ sum¹ kosztów rozpoczêcia dzia³alnoœci oko³o 3 4 mln. z³otych (finansowanie mo liwe pocz¹tkowo ze Œrodków Strukturalnych). Po starcie i uzyskaniu odpowiedniej puli zleceñ, us³ugi te winny byæ œwiadczone odp³atnie przez wydzielon¹ jednostkê typu non-profit. 3. Us³ugi zwi¹zane z uzyskiwaniem funduszy na dzia³alnoœæ. Uzyskiwanie œrodków unijnych i innych nastrêcza, nawet sprawnym organizacyjnie zespo³om naukowym, wielu trudnoœci. Zniechêca to do wystêpowania z projektami i obni a szanse wykorzystania œrodków. Z tego wzglêdu proponuje siê powo³anie wyspecjalizowanego biura (dzia³aj¹cego docelowo na zasadach pe³nej odp³atnoœci za us³ugi), które przygotowywaæ bêdzie projekty, na podstawie me- 16

17 rytorycznych opisów dzia³alnoœci, dostarczonych przez autorów pomys³u. Dotyczy³oby to wniosków na granty badawcze, rozwojowe oraz uruchomienie us³ug i produkcji. Konieczne nak³ady na start takiej palcówki szacowane s¹ na 5 10 mln. z³otych, w zale noœci od skali dzia³ania (finansowanie mo - liwe pocz¹tkowo ze Œrodków Strukturalnych). 4. Finansowanie procesów innowacyjnych. Zak³ada siê, e wszystkie wiêksze i ciekawsze badania naukowe, prowadzone przez dolnoœl¹skie placówki, uzyskaj¹ wsparcie w postaci grantów. Najwa niejsze procesy innowacyjne (np. EIT+), wspierane oryginalnymi badaniami posiadaj¹ ju w znacznej mierze zabezpieczone œrodki. Obok jednak œrodków zdobywanych na prowadzenie procesów innowacyjnych z Funduszy Strukturalnych i unijnych, potrzebne bêd¹ dodatkowo znaczne œrodki na przygotowanie wdro eñ i uruchomienie odpowiednich przedsiêbiorstw (taki mechanizm wystêpuje w rozwiniêtych regionach UE!). W przypadku przedsiêbiorstw zaliczanych do tzw. wysokich technologii i inicjatyw o strategicznym znaczeniu dla proinnowacyjnego rozwoju regionu, powinna istnieæ pula œrodków na kredytowanie tych przedsiêwziêæ. Wed³ug dotychczasowych doœwiadczeñ regionów UE, œrodkami tymi dysponuj¹ specjalne banki i fundusze celowe zwi¹zane z w³adzami regionów. Nale y d¹ yæ do stworzenia regionalnego banku, który funkcje takie pe³ni³by na Dolnym Œl¹sku. Poniewa takiej instytucji w Polsce nie ma, to podjêcie takiego ambitnego, pilotowego zadania mog³oby umo liwiæ uzyskanie kapita³u za³o ycielskiego ze Ÿróde³ zewnêtrznych (np. ze œrodków unijnych). W sytuacji obecnej celowe by³oby wydzielenie okreœlonych kwot z bud etu samorz¹du wojewódzkiego lub RPO, które powinny byæ wykorzystane do wspierania szczególnie cennych inicjatyw gospodarczych i spo³ecznych. Decyzje o przydzieleniu tych œrodków winny byæ podejmowane na Dolnym Œl¹sku przez Marsza³ka Województwa na podstawie specjalnego regulaminu i opinii zespo³u doradców zwi¹zanych z realizacj¹ strategii rozwojowych. Szacuje siê, e na ten cel winny byæ przyznane kwoty w wysokoœci 100 mln z³otych rocznie. By³yby one rozliczane po sfinalizowaniu programu z mo liwoœci¹ odzyskania czêœci lub ca³oœci nak³adów z uzyskanych wp³ywów finansowanego przedsiêwziêcia. W przypadku zwrotu nak³adów winny one trafiæ na specjalny fundusz przeznaczony nastêpnie na finansowanie przedsiêwziêæ wysokiego ryzyka. 17

18 18

19 2. PRZEWODNIK PO OPRACOWANIACH Analiza potencja³u rozwojowego regionu w dziedzinie nowoczesnych narzêdzi zarz¹dzania regionem Prof. dr hab. in. Witold Kwaœnicki I. Zarz¹dzania innowacjami i zarz¹dzanie regionem. Priorytetowe tematy badawcze Analiza dorobku bêd¹cego wynikiem prac badawczych ró nych inicjatyw (projektów) regionalnych prowadzonych w latach oraz potencja³u naukowego wroc³awskiego œrodowiska akademickiego pozwala sformu³owaæ nastêpuj¹ce priorytetowe tematy badawcze dla Dolnego Œl¹ska z zakresu zarz¹dzania innowacjami i zarz¹dzania regionem na lata : 1. Prognozowanie rozwoju nauki i techniki w œwiecie (foresight) i opracowanie postulatów dla racjonalnej polityki gospodarczej, proinnowacyjnej i edukacyjnej w regionie. Punktem wyjœcia bêdzie analiza dostêpnych prognoz renomowanych zagranicznych oœrodków naukowych. 2. Okreœlenie strategii regionu w zakresie badañ naukowych, w tym g³ównie okreœlenie niezbêdnych dzia³añ wspieraj¹cych tzw. obszary rdzennych kompetencji. 3. Opracowanie polityki regionu w zakresie kszta³cenia akademickiego, w tym: aktualne i przewidywane uwarunkowania demograficzne, aktualna i postulowana dostêpnoœæ kszta³cenia w Regionie we wszystkich formach (stacjonarne, zaoczne, permanentne, itp.) i na trzech szczeblach (licencjat, magisterium, doktorat), formy pracy z m³odzie ¹ uzdolnion¹, struktura w³asnoœciowa i bran owa szkolnictwa wy szego na Dolnym Œl¹sku. 4. Badania nad œwiadomoœci¹ innowacyjn¹ mieszkañców (tak e przedsiêbiorców) Dolnego Œl¹ska oraz wypracowanie metodologii wspomagania postaw kreacyjnych i innowacyjnych wœród mieszkañców Dolnego Œl¹ska. 5. Opracowanie metod oceny pomys³ów innowacyjnych, metodyki monitorowania i analizy projektów innowacyjnych. Stworzenie mapy innowacji kategoryzacja innowacji i ocena wielkoœci wp³ywu tych innowacji na rozwój spo³eczny Dolnego Œl¹sk¹ (nie tylko innowacje technologiczne wp³ywaj¹ na rozwój spo³eczny!). 6. Ocena poziomu innowacyjnoœci województwa, budowa alternatywnych wskaÿników innowacyjnoœci regionu i ekspansywnoœci regionu. 7. Analiza mo liwoœci wsparcia obs³ugi grantów badawczych (zw³aszcza europejskich) przez firmy typu non-profit. Utworzenie mo liwoœci programowych i organizacyjnych na rzecz udzielania pomocy JST i MŒP w tworzeniu i wdra aniu strategii. Pracownik Uniwersytetu Wroc³awskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych 19

20 8. Badania nad mo liwoœci¹ deregulacji i decentralizacji decyzji organizacji samorz¹dowych i urynkowienia dzia³alnoœci publicznej. Analiza funkcjonowania instytucji publicznych poddanych presji mechanizmów rynkowych. Badanie mo liwoœci wdra ania tzw. narzêdzi SPI do zarz¹dzania Regionem. 9. Badanie mo liwoœci zlikwidowanie, lub przynajmniej obni enie barier dla przedsiêbiorczoœci i innowacyjnoœci na poziomie województwa (regionu) uwzglêdniaj¹c wszelkie ograniczenia wynikaj¹ce z regulacji centralnych pañstwa. Analiza barier rozwoju przedsiêbiorczoœci wynikaj¹ca z polityki rz¹du (braku autonomii województwa) i znalezienie sposobów ich neutralizacji na poziomie województwa. 10. Opracowanie systemu finansowania du ych i ma³ych przedsiêwziêæ badawczych i przedsiêwziêæ innowacyjnych (na wzór bonów innowacyjnych (badawczych, technologicznych) i utworzenie Dolnoœl¹skiego Venture Capital). Badania nad stworzeniem sprzyjaj¹cych warunków zachêcaj¹cych inwestorów (m.in., anio- ³ów biznesu ) do inwestowanie w województwie dolnoœl¹skim. 11. Monitorowanie, ocena i analiza porównawcza (z innymi regionami europejskimi) procesu wdra ania i realizacji Dolnoœl¹skiej Strategii Innowacji. Diagnoza potencjalnych spo³ecznych zagro eñ wdra ania regionalnej polityki innowacyjnej. 12. Ocena przedsiêwziêæ technologicznych i opracowanie metod wspierania wdra- ania nowych, perspektywistycznych rozwi¹zañ technologicznych w regionie. (Quick Technology Inteligence Processes (QTIP), Futureoriented Technology Analysis (FTA)). Opracowanie procedur wczesnego ostrzegania, które szybko wska ¹ obiecuj¹ce kierunki badañ mo liwe do podjêcia na Dolnym Œl¹sku. 13. Dokonanie analizy (przez niezale n¹ instytucjê) efektywnoœci wydatków na wspieranie procesów innowacyjnych w obrêbie MSP oraz oceny skutecznoœci finansowania dzia³añ innowacyjnych w województwie z funduszy publicznych. 14. Badania nad zró nicowaniem podregionów, powiatów i gmin Dolnego Œl¹ska jak sprzyjaæ nadganianiu opóÿnieñ rozwojowych wybranych podregionów województwa dolnoœl¹skiego? Roczny koszt realizacji poszczególnych tematów od ok. 200 do 700 tys. z³. Szacowana œrednia wielkoœæ rocznego finansowania to ok. 5 mln z³otych. Programy powy sze bêd¹ realizowane przez zespo³y badawcze, których cz³onkami bêd¹ naukowcy wywodz¹cy siê z uczelni wroc³awskich (zw³aszcza Uniwersytetu Wroc³awskiego, Politechniki Wroc³awskiej, Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Medycznej) oraz praktycy (z przemys³u, sektora us³ug oraz Jednostek Samorz¹du Terytorialnego). Wydaje siê, e znaczna czêœæ tych dzia³añ badawczych mo e byæ efektywnie koordynowana przez Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR) 5, które œciœle wspó³pracuje z Biurem Koordynacji Wdra ania Dolnoœl¹skiej Strategii Innowacji. DCSR pozwoli na wykorzystanie potencja³u naukowego oœrodka wroc³awskiego na rzecz stworzenia 5 20

21 warunków do optymalnego podejmowania decyzji strategicznych w Regionie. Dwuletnie doœwiadczenia prac koordynowanych przez DCSR pokazuj¹, e instytucja ta dobrze s³u y integracji lokalnych elit badawczych i sprzyja kszta³towaniu proinnowacyjnych postaw spo³eczeñstwa na Dolnym Œl¹sku. Ostatnie dwa lata pokaza³y, e DCSR mo e staæ siê w najbli szych latach wiod¹ca i trwa³¹ jednostkê naukow¹ w zakresie studiów regionalnych i prognostycznych o silnej pozycji w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Dobr¹ podstaw¹ stanowi¹ prowadzone obecnie w ramach DCSRu programy badawcze dotycz¹ce m. in. analizy kilkudziesiêciu strategii regionalnych wdro onych w wybranych krajach nale ¹cych do UE i wykorzystanie wyników tej analizy do modyfikacji Strategii Innowacyjnej Dolnego Œl¹ska, opracowywania ekspertyz i materia³ów studyjnych zwi¹zanych ze strategiami bran owymi, gminnymi i powiatowymi, oceny i prognozowania skutków du ych przedsiêwziêæ gospodarczych i spo³ecznych w Regionie. W prace DCSRu w³¹czone zostan¹ te badania prognostyczne, które bêd¹ kontynuacj¹ realizowanego z powodzeniem w ostatnich latach projektu Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnoœl¹skiego do 2020 roku 6, w tym kontynuacja takich projektów jak np. analiza prognoz: japoñskiej, amerykañskiej i europejskiej i opracowanie raportu nt. prognoz technologicznych i spo³ecznych w œwiecie (dziêki czemu mo liwe jest dokonanie wspomnianych modyfikacji Dolnoœl¹skiej Strategii Innowacji), ocena potencja³u kadrowego i naturalnych bogactw Regionu, analiza dorobku badawczego i innowacyjnego Dolnego Œl¹ska zakoñczona propozycjami wdro eñ oraz wytypowaniem specjalizacji Regionu. Wa nymi elementami programu regionalny foresight jest opracowanie metodologii oceny ekspansywnoœci innowacyjnej œrodowisk spo³eczno-gospodarczych w Regionie, opracowanie scenariuszy zagro eñ spo³ecznych dla Regionu oraz stworzenie prognozy rozwoju sieci osiedleñczej i komunikacyjnej po³¹czonej z analiz¹ wp³ywu tych sieci na sytuacjê spo³eczn¹ i rynek pracy oraz podatnoœæ innowacyjn¹. Realizacji powy szych priorytetów badawczych z zakresu zarz¹dzania innowacjami i zarz¹dzania regionem sprzyjaæ bêd¹ (w czym nale y upatrywaæ przewagi kompetencyjnej Dolnego Œl¹ska nad innymi regionami): 1. Tradycje w prowadzenia badañ nad przysz³oœci¹ i oceny rozwoju technologicznego (w latach i 1980.we Wroc³awiu funkcjonowa³ Oœrodek Badañ Prognostycznych PWr). 2. Istnienie silnego oœrodka badañ psychologicznych (PWr) i prê nego œrodowiska ekonomistów (AE i UWr). 3. Œcis³e kontakty i dobra wspó³praca z instytutami badañ regionalnych w wielu rejonach Europy (m.in., Lombardzia, (W³ochy), Extremadura (Hiszpania), Saloniki (Grecja), Dublin (Irlandia), Studgard i Saksonia (Niemcy)) 4. Dobre relacje pomiêdzy oœrodkami naukowymi i uczelniami wy szymi z w³adzami samorz¹dowymi województwa, miast, powiatów i gmin

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL 41 W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL dr Marta Czy ewska, doradca w progamie EQUAL Fundusze venture capital / private equity nazywane w Polsce funduszami wysokiego ryzyka s¹ stosunkowo

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE najwa niejsze efekty oraz próba oceny 41 Rozdzia³ II CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE Pierwszy rok cz³onkostwa jest okresem zbyt krótkim, aby w zwi¹zku z akcesj¹ wyst¹pi³y wyraÿne i trwa³e

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo