19 grudnia 2008 r. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "19 grudnia 2008 r. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok 2002 1/15"

Transkrypt

1 19 grudnia 2008 r. Szanowni Akcjonariusze Rok 2002 był okresem duŝych wyzwań dla MacroSoftu i dla mnie jako nowego prezesa Grupy. NajwaŜniejszym zadaniem jakie postawiłem przed spółką była stabilizacja jej działania i przywrócenie zdolności do generowania zysków. Podjęte działania wynikały z przyjętego przez zarząd długoterminowego planu działania. Jego elementami, wciąŝ aktualnymi, są: wzmacnianie atrakcyjności oferty kierowanej dla przedsiębiorstw średniej wielkości, wzrost zyskowności prowadzonych kontraktów, stała dbałość o poziom kosztów organizacji, zwiększenie umiejętności komunikacji poprzez zastosowanie technik dzielenia się wiedzą. W mojej ocenie przeprowadzone w 2002 r. działania umocniły spółkę i pozwoliły zagwarantować jej dalszy rozwój. Dostosowanie skali działania firmy oraz zmiana organizacji pracy, które były wynikiem decyzji podjętych w 2001 roku nie wpłynęły na wydajność i jakość pracy. Wymierne obniŝenie kosztów pracy przyczyniło się do podniesienia konkurencyjności spółki i wysokiej oceny działania MacroSoftu przez klientów. 81,3% klientów Grupy MacroSoft w trzeciej edycji badania zadowolenia klientów udzieliło odpowiedzi,,jestem zadowolony" lub,,jestem bardzo zadowolony ze współpracy z firmą MacroSoft". Wyniki badania, które objęło swoim zakresem kaŝdy obszar działania grupy potwierdzają fakt, Ŝe MacroSoft posiada bogatą bazę klientów, którzy dobrze oceniają współpracę i ofertę. Wprowadzane co roku działania naprawcze i doskonalące proces zarządzania poprzez jakość są zauwaŝane i znajdują uznanie w oczach uŝytkowników oprogramowania MacroSoftu. Drodzy Akcjonariusze, nikt nie jest w stanie oderwać się od makroekonomii a spiętrzenie tak wielu czynników negatywnych w środowisku zewnętrznym musiało znaleźć swoje odzwierciedlenie w wynikach MacroSoftu. Ogłoszona w pierwszym kwartale 2002 r. prognoza sprzedaŝy i wyniku netto nie została zrealizowana. Wpływ na to miały dwa główne czynniki: 1) niedojście do skutku emisji akcji zamiennych na obligacje serii B, której znaczna część środków miała być przeznaczona na dalszy rozwój oprogramowania i autorskiej technologii MacroBASE. Przyczyn niepowodzenia emisji Zarząd MacroSoftu upatruje przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych: niekorzystnej sytuacji rynkowej, chłodnym klimacie wokół spółek technologicznych, preferowaniu przez inwestorów papierów Skarbu Państwa oraz małej wartości emisji dla podmiotów rynku kapitałowego. 2) W obliczu tych barier planowane przychody z nowych produktów, które miały wpłynąć do spółki jeszcze w roku 2002 zostały rozłoŝone na dłuŝszy okres czasu. Jednocześnie MacroSoft nie zaprzestał rozwoju własnej oferty: wprowadzane są stałe innowacje, choć ich okres ich wytwarzania jest dłuŝszy niŝ mógłby być za sprawą środków z emisji. W mojej opinii MacroSoft dobrze wykorzystał ostatni rok. Przygotowane zostały dwie nowe emisje systemu SKID - uwzględniające zmiany prawne oraz rozwijające funkcjonalność pakietu. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

2 Poprzez implementację rozwiązań opartych na platformie Lotus Notes, silnie rozwinęliśmy proces zarządzania wiedzą w naszej organizacji. Wiele z innowacji, które sprawdziły się jako systemy pomocnicze w wewnętrznej organizacji jest oferowanych równieŝ rynkowi MSP. Zaistnieliśmy mocno w świadomości potencjalnych odbiorców jako jedna z niewielu firm oferujących oprogramowanie oparte o platformę Linux. Rozwiązanie to jest wyborną propozycją dla polskich firm średniej wielkości i reprezentuje sobą między innymi stabilność, szybkość działania oraz niski poziom nakładów na infrastrukturę. W roku 2002 rozpoczęliśmy współpracę z firmą BPSC S.A. W jej ramach MacroSoft będzie oferował własne systemy dla klientów BPSC wykorzystujących rozwiązania w technologii starszej generacji. MacroSoft zaś, będzie dostarczał rozwiązania BPSC oparte o bazę Oracle dla swoich największych klientów. Działając na rzecz naszych klientów wprowadzamy ich w świat programów pomocy unijnej. Do chwili obecnej skorzystało z nich kilkudziesięciu naszych klientów. Kolejne wnioski oczekują na rozpatrzenie. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, Ŝe MacroSoft nie stracił ani udziału w rynku ani dynamiki pozyskiwania klientów. MacroSoft jest waŝną spółką na polskim rynku publicznym. Poprzez działanie w ramach grupy kapitałowej polskich firm średniej wielkości jest doskonałym barometrem klimatu gospodarczego w kaŝdym z województw. KaŜda zmiana zdolności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw ma bezpośredni, szybki wpływ na działanie spółki. Z tego powodu wierzę, Ŝe MacroSoft ma trwałe miejsce na polskim rynku i na warszawskiej giełdzie. Głównymi beneficjentami zachodzących w spółce zmian będą klienci, pracownicy i akcjonariusze. Jestem przekonany, Ŝe podjęte przez nas zmiany zdecydowanie podniosły jakość naszego działania. Wyniki finansowe za pierwsze miesiące 2003 roku są obiecujące i z pewnością są owocem naszych starań roku 2002 r. W rok 2003 wkraczamy ze spokojem i umiarkowanym optymizmem. Będzie to bardzo ciekawy okres dla polskich przedsiębiorstw. Choć losy naszej akcesji unijnej nie są przesądzone, zauwaŝamy rozpoczęcie przygotowań w wielu sektorach, na mocne wejście w nową rzeczywistość: nasi klienci przygotowują strategie obecności na połączonym rynku, a jednym z etapów tych przygotowań jest wdroŝenie rozwiązań informatycznych, które pozwolą przedsiębiorcom na lepszą kontrolę kosztów oraz integrację obiegu informacji. MacroSoft jest dobrze przygotowany do działania w roku Organizm spółki jest sprawny i pozwala na generowanie zysków nawet w warunkach dekoniunktury. W ocenie analityków stagnacja z lat jest juŝ historią. Dziś następuje powolne oŝywienie krajowej gospodarki. śywię głęboką nadzieję, Ŝe za rok o tej porze jeszcze lepiej poznamy wartość zmian jakie dokonały się w MacroSofcie S.A. Z wyrazami szacunku Sławomir Kosz Prezes Zarządu MacroSoftu SA Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

3 Komentarz Zarządu do działalności spółki MacroSoft S.A. w roku I nfor m ac je okr eśl o ne w ar t. 4 9 ust. 2 Ustaw y o r a ch unk ow ośc i istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagroŝeń, a w szczególności informacje o: 1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a takŝe po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2) przewidywanym rozwoju jednostki 3) waŝniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju 4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Rok 2002 mimo słabej koniunktury i niŝszych niŝ zakładane wyników sprzedaŝy, zarząd MacroSoftu S.A. ocenia jako udany. Spółka spłaciła ponad 2 mln zł zobowiązań, od których płaciła odsetki, znacznie poprawiła rentowność operacyjną. Wyniki MacroSoftu S.A. ściśle korespondują ze zmianami PKB. Wzrost o 1,3% w stosunku do roku 2001 i 1% w odniesieniu do roku 2000 dowodzą znacznego zahamowania skłonności inwestycyjnych u większości firm reprezentujących sektor MSP głównych odbiorców rozwiązań grupy. Wybrane pozycje wyników finansowych MacroSoftu S.A. (w tys. zł) Przychody Zysk z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Środki pienięŝne z działalności operacyjnej Amortyzacja Zdarzenia wpływające istotnie na działalność MacroSoftu SA W roku 2002 MacroSoft SA koncentrował się podobnie jak w latach poprzednich na sprzedaŝy rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz rozwiązań wspomagających zarządzanie informacją. Wyniki prowadzonej działalności w znacznym stopniu obarczone są znaczącym zahamowaniem wzrostu gospodarczego i ograniczeniem skłonności inwestycyjnej przedsiębiorstw. MacroSoft S.A. zanotował przychody ze sprzedaŝy na poziomie 13,7 mln to jest o 18,5% mniej w stosunku do roku ubiegłego. Bardziej miarodajną ocenę w zakresie osiągniętych przychodów daje porównanie skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej MacroSoft. Według danych ze skonsolidowanego sprawozdania za IV kwartał 2002 przychody grupy wyniosły 26 mln, co oznacza spadek o 11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pomimo ograniczonego popytu spółka zanotowała wzrost rentowności na działalności operacyjnej. Strata operacyjna z 2001 w wysokości -394 tys. zł została poprawiona do wyniku 937 tys. w roku RównieŜ strata netto zmniejszyła się do poziomu -978 tys. z Wzrost rentowności spółki został osiągnięty dzięki wprowadzeniu w Ŝycie programu zmian dostosowujących spółkę do realiów gospodarczych. Program był związany z wprowadzeniem na rynek nowych produktów (systemy na platformę Linux), jak równieŝ nowych instrumentów finansowania, pozwalających klientom na rozkładanie obciąŝenia Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

4 finansowego związanego z projektem informatycznym w czasie. Do poprawy rentowności przyczyniła się równieŝ rozwaŝna polityka kosztowa i personalna. Na ujemny wynik finansowy złoŝył się w największym stopniu odpis dokonany na koniec drugiego kwartału 2002 r. w wysokości ok. 1,5 mln zł. Zarząd MacroSoftu S.A. zadecydował o powstaniu odpisu w cięŝar wyniku finansowego w wyniku zaistnienia trudnej sytuacji w kilku spółkach zaleŝnych oraz ze względu na nie osiągnięcie planowanych korzyści ekonomicznych z niektórych produktów. Równocześnie w 2002 r. MacroSoft zanotował przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej w wysokości 2,45 mln zł. Przy zmniejszonych przychodach i silnie zracjonalizowanych kosztach działaniach emitentowi nie grozi brak płynności. NajwaŜniejsze wydarzenia roku 2002 Pomimo trudnej sytuacji w makrootoczeniu gospodarczym i niesprzyjających warunków dla podejmowania decyzji inwestycyjnych przez firmy średniej wielkości MacroSoft podjął szereg działań zmierzających do pobudzenia popytu wśród swoich obecnych i potencjalnych klientów. Wprowadzono do oferty następujące nowe produkty SKID zintegrowany pakiet oprogramowania w wersji dla platformy Linux, Przygotowano dwie emisje systemu SKID uwzględniające zmiany prawne (w tym między innymi dostosowanie systemów do zmienionej ustawy o rachunkowość) i planowany rozwój technologiczny, Technologia MacroBASE została wzbogacona o system zapytań SQLowych pozwalających na tworzenie pytań w tak zwanej standardowej składni. Wprowadzono nowe metody finansowania projektów (licencje okresowe, leasingowanie systemów). WaŜnym wydarzeniem było równieŝ uzyskanie akredytacji PARP, dzięki czemu klienci MacroSoftu mają otwartą drogę finansowania projektów ze środków UE. Na przygotowanie nowych produktów MacroSoft S.A. przeznaczył tys. zł. W 2002 r MacroSoft ponosił równieŝ koszty wytwarzania rozwiązań, które będą przynosić przychody w 2003 i 2004 roku. Były to między innymi: System pozwalający na tworzenie MPK miejsc powstawania kosztów, Rozwój produktów umoŝliwiających komunikację technologii MacroBASE z internetem, Obsługa kodów kreskowych, Doskonalenie raportów i sprawozdawczości realizowanej przez pakiet ERP SKID, wielowalutowość w obszarze systemu finansowo-księgowego. Na jesieni 2003 roku MacroSoft planuje wyemitowanie wysoce konkurencyjnego rozwiązania umoŝliwiającego zdalne korzystanie z bazy danych. Dzięki zastosowaniu architektury trójwarstwowej uŝytkownik zyska moŝliwość wykorzystania dotychczasowego sprzętu do szybkiej i bezpiecznej komunikacji z bazą danych MacroSoftu i uniezaleŝni się od konieczności zakupu drogich systemów zagranicznych. Jednocześnie dotychczasowa funkcjonalność bazy danych nie ulegnie zmianie, co powinno wpłynąć pozytywnie na lojalność naszych klientów. W połączeniu z platformą systemową Linuxa nasze rozwiązanie jest dobrą ofertą dla sektora MSP, który jest wraŝliwy na cenę. Działalność na rynku zarządzania informacją W 2002 grupa MacroSoft pozyskała ponad 20 nowych klientów na rozwiązania wspomagające zarządzanie informacją. Mimo niekorzystnej sytuacji rynkowej MacroSoft dostrzega wzrost zainteresowania tą dziedziną informatyki wśród firm sektora MSP. Plany Działania MacroSoftu SA w najbliŝszych latach będą koncentrowały się wokół następujących przedsięwzięć: Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

5 rozwoju oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym zwłaszcza w warstwie aplikacyjnej; rozwijania i integrowania z systemami ERP oferty wspomagającej zarządzanie informacją; rozwoju Systemu Zarządzania Przez Jakość; aktywnego wykorzystywania funduszy unijnych na rozwój spółki i rozwijania atrakcyjności oferty dla klientów MacroSoftu. Ryzyko działania Główne ryzyko prowadzonej działalności spółka upatruje w niebezpieczeństwie pogorszenia sytuacji makroekonomicznej. W przypadku dalszej dekoniunktury gospodarczej niechęć do podejmowania decyzji inwestycyjnych wśród przedsiębiorstw średniej wielkości moŝe ulec pogłębieniu. W takim przypadku spółka musiałaby podjąć kroki zmierzające do redukcji skali działania, co mogłoby wpłynąć na potencjał, którym dziś dysponuje. Główną metodą przeciwdziałania negatywnym wpływom gospodarki podjętym przez spółkę jest przygotowanie oferty adekwatnej do dzisiejszej sytuacji rynkowej. Elementami tej oferty są między innymi: produkty zwiększające efektywność prowadzonych działań w tym między innymi narzędzia do zaawansowanego zarządzania kosztami i windykacjami, oferta pakietu SKID na platformę Linuxa, która nie wymaga nakładów na system operacyjny, oferowanie usług uzupełniających dotychczasowy wachlarz jak udostępnianie oprogramowania w modelu ASP. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Aktualna sytuacja finansowa jest dobra. Spółka wspomaga swoją bieŝącą działalność linią kredytową. Na bieŝąco spłacane są zobowiązania z tytułu porozumienia o spłacie obligacji. Stan majątkowy Stan majątkowy spółki jest opisany w bilansie. Spółka nie posiada zapasów ani aktywów, które trudno wycenić. Majątek rzeczowy emitenta w ujęciu bilansowym tworzą sprzęt komputerowy, samochody oraz wyposaŝenie. Majątek finansowy składa się z udziałów w spółkach zaleŝnych i stowarzyszonych. W opinii Zarządu wartość większości spółek zaleŝnych będzie rosła w miarę poprawiania się sytuacji gospodarczej. 2. P odstaw ow e produkt y informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeŝeli są istotne) albo ich grup w sprzedaŝy emitenta ogółem, a takŝe zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym W roku 2002 MacroSoft S.A. sprzedawał głównie rozwiązania wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, na które składa się oprogramowanie tworzące pakiet SKID i usługi z nim związane. Podstawowe usługi obejmują wdroŝenia, szkolenia, konsultacje, instalacje oprogramowania, tworzenie systemów na zamówienie oraz analizy i projekty informatyczne. Dystrybucja produktów odbywała się poprzez następujące kanały: spółkę MacroSoft S.A., sieć spółek zaleŝnych, w których MacroSoft SA posiada większościowe udziały oraz sieć niezaleŝnych dealerów. Przychody z tytułu udzielonych licencji w podziale na kanały Rok 2002 Rok 2001 dystrybucji (w %) Spółkę MacroSoft S.A Oddziały Partnerzy Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

6 NajwaŜniejszą formą sprzedaŝy w dóbr inwestycyjnych - jakimi są produkty MacroSoftu S.A. pozostaje sprzedaŝ osobista. Głównym produktem w ofercie oprogramowania MacroSoftu pozostaje pakiet SKID zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. W roku 2002 MacroSoft S.A. udzielił 10 licencji na uŝywanie pakietu SKID (wobec 78 w grupie kapitałowej). Dla porównania w roku 2001 było to 11 pakietów wobec 60 w Grupie. NiezaleŜnie od tego sprzedawano pojedyncze moduły obejmujące zakresem swojego działania wybrane obszary działania przedsiębiorstw. Rok 2002 zapoczątkował aktywną działalność firmy w zakresie rozwiązań związanych z zarządzaniem informacją. MacroSoft będący partnerem IBMa na poziome Advanced dokonał sprzedaŝy ponad 20 rozwiązań na platformę Lotus Domino do nowych klientów. Spółki zaleŝne MacroSofu w tym czasie stworzyły dwa nowe produkty związane z obiegiem dokumentów i zarządzaniem relacjami z klientem. Równolegle, trwały prace związane z połączeniem rozwiązania SKID ze środowiskiem Lotus Notes, zakończone sukcesem w IV kwartale Struktura wartościowej sprzedaŝy produktów: Przychody MacroSoftu S.A. z udzielonych licencji według obszarów Rok 2002 Rok 2001 (w %) Obszar PERSONEL (programy KALI, RCP, ZZL) Bazy danych MacroBASE Obszar FINANSE (programy FIKS, HOMEBANK, INFOMEN, ESTRA, KASA) Obszar LOGISTYKA (program MAGFAKT) INNE 1 2 W roku 2002 wystąpiło po raz kolejny co jest typowe dla branŝy IT sezonowe zwiększenie sprzedaŝy w I i IV kwartale. Sezonowość sprzedaŝy jest jednak coraz mniej zróŝnicowania. Przychody ze sprzedaŝy MacroSoftu S.A. w poszczególnych kwartałach przedstawia poniŝsza tabela. % PRZYCHODÓW Rok 2002 Rok 2001 I II III IV Zmi ana ryn k ów zb yt u informacje o zmianach rynków zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o zmianach źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzaleŝnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaŝy ogółem nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaŝy lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem W roku 2002 MacroSoft S.A. nie zmieniał rynków zbytu oraz źródeł zaopatrzenia w towary i usługi. Spółka nie posiadała dostawców oraz odbiorców, których udział w przychodach ze sprzedaŝy przekracza próg 10%. 4. I nfor m ac ja o um owach zna c ząc yc h dl a dział al noś ci gos podarczej informacje o umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji W roku 2002 MacroSoft zawarł następujące znaczące umowy dla działalności gospodarczej. Były to: Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

7 Umowa o współpracy z firmą BPSC SA w zakresie oferowania klientom obsługiwanym przez MacroSoft oprogramowania. Umowa została zawarta w październiku 2002 r. 22 listopada 2002 roku MacroSoft SA zawarł umowę z Daewoo TU SA, będącym posiadaczem dwudziestu obligacji zamiennych serii A emitenta o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł, o rozłoŝeniu płatności tej kwoty na 12 rat miesięcznych. Premia wykupu w wysokości 386 tys. złotych została zapłacona zgodnie z warunkami prospektu emisyjnego w roku Jako zobowiązanie finansowe wykazano równieŝ kwotę odsetek w wysokości 50 tys. złotych (5% od wartości nie zamienionych obligacji), która została zapłacona w lutym 2003 roku. 5. Zmi an y w pow iąz a niach or ga ni z ac yj n yc h l ub k a pitał ow yc h informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą kapitałową oraz opis metod ich finansowania W 2002 r. sieć dystrybucji składająca się z 14 spółek zaleŝnych została uszczuplona o dwa podmioty. Ze względu na brak moŝliwości osiągania satysfakcjonujących przychodów i zysków zawieszona została działalność dwóch spółek zaleŝnych: MacroSoftu Rzeszów sp. z o.o. oraz MacroSoftu Ziemia Lubelska sp. z o.o. Obsługę klientów MacroSoftu z terenów działania tych oddziałów przejęły jednostki sąsiadujące: MacroSoft Częstochowa sp. z o.o. i MacroSoft Zamość sp. z o.o. Jednocześnie działanie pozostałych jednostek grupy zarząd MacroSoftu S.A. uznaje za stabilne i niezagroŝone. Oddziały MacroSoftu generują 52% przychodów Grupy. W styczniu 2002 r. zostało zarejestrowane przez Sad Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyŝszenie kapitału zakładowego w spółce stowarzyszonej Efbud SA. Obecnie kapitał zakładowy wynosi zł. i dzieli się na 306 akcji po 400 zł. kaŝda.,,macrosoft" SA objął w podwyŝszonym kapitale 18,3% akcji. Kupno akcji EFBUD SA w lipcu 2001 r. jest elementem realizacji strategii zakładającej dostarczanie klientom oprogramowania wspomagającego kompleksowe zarządzanie działalnością firmy. W roku 2002 MacroSoft S.A. nie inwestował w papiery wartościowe, instrumenty finansowe oraz nieruchomości. 6. Trans a k cj e pow yŝ e j e uro z po dm i ot a m i powiąz an ym i opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie 12 miesięcy przekracza wyraŝoną w złotych równowartość kwoty euro W roku 2002 MacroSoft nie dokonał transakcji o wartości powyŝej euro z podmiotami powiązanymi. 7. Kredyt y, umow y p oŝ yc z ki, poręc z eń i gw a r anc ji informacje o zaciągniętych kredytach, umowach poŝyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach W roku 2002 MacroSoft zawarł następujące umowy kredytowe: 9 lipca 2002 r. została zawarta umowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. o kredyt w rachunku bieŝącym w wysokości zł. Umowa stanowi przedłuŝenie umowy kredytu zawartej 4 lipca Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

8 2001 r. Oprocentowanie kredytu jest liczone według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, notowanej w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu, a następnie w pierwszym dniu kaŝdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, oraz marŝy w wysokości 1,8% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na 39 szt. samochodów wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych, cesja naleŝności w kwocie ,34 zł Termin spłaty kredytu upływa 28 lutego 2003 r. 8. Udzi el one p oŝ yc z ki informacje o udzielonych poŝyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a takŝe udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poŝyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom grupy kapitałowej emitenta MacroSoft SA udzielił w roku 2002 poręczenia dla: MacroSoftu Gdańsk sp. z o.o. na kredyt krótkoterminowy w wysokości zł. MacroSoft SA udzielił w roku 2002 poŝyczki dla: MacroSoftu Łódź w wysokości 50 tys. złotych. Termin spłaty 31 października 2002 r. Oprocentowanie 17% w skali roku. 9. W yk or z ys t a nie w pł yw ów z emi sj i pa pi e r ów w artośc i ow yc h w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji W pierwszym kwartale 2002 roku odbyła się subskrypcja akcji serii G wynikająca z przyznanych opcji menedŝerskich określonych uchwałą nr 10 WZA MacroSoftu S.A. z dnia 21 kwietnia 1999 r. W wyniku realizacji zobowiązań opcyjnych kapitał akcyjny MacroSoftu S.A. został podniesiony o zł. Środki z emisji zostały wykorzystane na opłacenie jej kosztów W yniki a progn oz a objaśnienie róŝnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok, jeŝeli co najmniej jedna z pozycji składających się na wynik finansowy róŝni się w znacznym stopniu w stosunku do pozycji opublikowanej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie Ogłoszona w pierwszym kwartale 2002 r. prognoza sprzedaŝy i wyniku netto dla grupy MacroSoft nie została zrealizowana. Wpływ na to miały dwa główne czynniki: 3) niedojście do skutku emisji akcji zamiennych na obligacje serii B, której znaczna część środków miała być przeznaczona na dalszy rozwój oprogramowania i autorskiej technologii MacroBASE. Przyczyn niepowodzenia emisji Zarząd MacroSoftu upatruje przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych: niekorzystnej sytuacji rynkowej, chłodnym klimacie wokół spółek technologicznych, preferowaniu przez inwestorów papierów Skarbu Państwa oraz małej wartości emisji dla podmiotów rynku kapitałowego. 4) W obliczu tych barier planowane przychody z nowych produktów, które miały wpłynąć do spółki jeszcze w roku 2002 zostały rozłoŝone na dłuŝszy okres czasu. Jednocześnie MacroSoft nie zaprzestał rozwoju własnej oferty: wprowadzane są stałe innowacje, choć okres ich wytwarzania jest dłuŝszy niŝ mógłby być za sprawą środków z emisji. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

9 3 grudnia 2002 r. w raporcie nr 46/2002 Zarząd MacroSoftu SA podał prognozę skonsolidowanych wyników finansowych za 2002 rok dla grupy MacroSoft. Okres, którego dotyczyła prognoza: 1 stycznia grudnia Przychody ze sprzedaŝy: 25,0 mln zł, strata netto: 0,4 mln zł. W świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym sprzedaŝ skonsolidowana okazała się większa, co było spowodowane poprawieniem się popytu w grudniu 2002 r. Pociągnęło to za sobą równieŝ osiągnięcie lepszego od prognozowanego wyniku finansowego O c en a z ar ządzani a z as oba m i fi na ns ow ym i ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagroŝeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagroŝeniom W roku 2002 zasoby finansowe były wykorzystywane zgodnie z planem, przeznaczeniem i bieŝącymi potrzebami. Nie wystąpiły zjawiska strat z powodu złej alokacji zasobów. Spółka wywiązywała się z zaciągniętych zobowiązań tak względem kontrahentów, jak i obowiązkowych obciąŝeń na rzecz Państwa. Zobowiązania nie stanowią zagroŝenia dla kondycji Spółki. Wskaźniki płynności pozostają na dobrym poziomie, co pozwala na regulowanie zobowiązań. Pewnym obciąŝeniem dla firmy była konieczność spłaty obligatariusza, co jednak zostało rozwiązane poprzez zawarcie porozumienia mówiącego o rozłoŝeniu spłaty w czasie (komunikat z dnia...) Ze względu na koszty finansowe, Spółka ściśle kontroluje wydatki i czuwa nad racjonalnością zatrudnienia, jako Ŝe koszty osobowe są znacznym elementem jej struktury kosztów O c en a m oŝ l iw ośc i r ea l iz ac ji z am i erz eń inw e st yc yj n yc h ocenę moŝliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem moŝliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności Na podstawie oceny istniejących źródeł finansowania, w tym wysokości kredytu obrotowego, Zarząd uwaŝa za moŝliwe zrealizowanie podstawowych zamierzeń inwestycyjnych, to jest w szczególności: a. realizację projektów wewnętrznych rozwoju oprogramowania; b. wprowadzanie aktualnych wersji oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem O c en a niet ypow yc h z da rz eń ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik, W roku 2002 nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki osiągnięte przez spółkę. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

10 1 4. Char a kt e r ys t yk a c z ynni ków i st otnyc h dla rozw oju charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Rok 2002 przyniósł kolejne istotne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Fakt ten miał znaczny, niekorzystny wpływ na rozwój całej branŝy IT w kraju. Dekoniunktura gospodarcza dotknęła przede wszystkim przedsiębiorstwa małe i średnie, czyli głównych odbiorców oferty MacroSoftu. Sektor MSP wytwarza ponad 50% PKB. Tempo wzrostu PKB spadło z 6-7% w roku 1997 do 1,3% w Tę sytuację odzwierciedla teŝ tempo wzrostu przychodów całego sektora IT w Polsce. Tempo to w latach 2002/2001 oscylowało według róŝnych źródeł wokół dynamiki 0 (-5)%. Taka sytuacja niekorzystnie odbija się na poziomie sprzedaŝy spółki, w tym takŝe jest przyczyną problemów z plasowaniem na rynku nowych produktów, na których wytworzenie spółka ponosiła nakłady w poprzednich okresach. SprzedaŜ nowych produktów w takich warunkach rynkowych wydłuŝa okres zwrotu poniesionych nakładów. Konsekwencją trudnej sytuacji MSP było przesuwanie w czasie wydatków inwestycyjnych. W połowie roku 2002 pojawiły się jednak narzędzia, które MacroSoft S.A. zaczął wykorzystywać w celu wspierania procesu inwestycyjnego: fundusze przedakcesyjne Phare. Dzięki tym środkom przedsiębiorstwa MSP mogą otrzymać bezzwrotną dotację na prowadzone działania IT w wysokości do 10 tys. EUR. Jest to znaczna część budŝetu projektu. Rynek oprogramowania ma po okresie stagnacji przed sobą dobre perspektywy. Będzie natomiast wymagał coraz wyŝszych kompetencji, o które najłatwiej w firmach silnie skoncentrowanych takich jak MacroSoft. Wreszcie produkcja oprogramowania i świadczenie usług z nim związanych zapewnia relatywnie najlepsze marŝe. Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju Pomimo podjętych działań dostosowujących organizację do obecnych warunków rynkowych, w ocenie zarządu, spółka nie utraciła niczego ze swego potencjału. W dalszym ciągu MacroSoft S.A.: posiada bardzo dobre funkcjonalnie, merytorycznie i stale rozwijane oprogramowanie dysponuje najlepszą siecią dystrybucji w naszym segmencie rynku Działa zgodnie ze stworzonym systemem zarządzania poprzez jakość potwierdzonym certyfikatem ISO. Przedsiębiorstwa takŝe w czasie kryzysu (a moŝe nawet szczególnie wtedy) potrzebują narzędzi poprawiających efektywność ich działania. Do takich narzędzi naleŝy oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie informacją (MacroSoft ma to w ofercie) itp. W sukurs przyjdzie upowszechnienie wykorzystania Internetu w biznesie (praca w sieciach rozległych, usługi ASP). Pozostałe czynniki wewnętrzne to ugruntowanie pozycji rynkowej spółek zaleŝnych, oraz stałe wzbogacanie oferty spółki o nowe produkty oraz rozwój technologii MacroBASE. Przesłanki optymizmu NiezaleŜnie od wyników referendum unijnego w czerwcu 2003 analitycy przewidują wzrost gospodarczy na poziomie 2-5% ponad przewidywaną wartość przyrostu PKB. Ma to związek z przedakcesyjnym oŝywieniem gospodarki wynikającym między innymi z wprowadzaniem przez polskie firmy innowacji wspierających ich poziom konkurencyjności przed działaniem na wspólnym rynku. Te działania będą Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

11 wiązały się ze wzrostem zakupów rozwiązań informatycznych zarządzania kosztami i informacją w przedsiębiorstwach. Tendencje te będą pozytywnie wpływać na dynamikę przychodów grupy. MacroSoft posiada duŝą bazę klientów, którzy przechodzą na nowsze wersje oprogramowania oraz korzystają z usług. Klienci Ci generują ponad 2/3 przychodów grupy. Zgodnie z wynikami III edycji Badania Zadowolenia Klienta ponad 80% tych firm deklaruje wysokie zadowolenie ze współpracy z MacroSoftem. Oprogramowanie Spółki oparte jest na własnym systemie zarządzania bazą danych co pozwala na osiąganie wyŝszych marŝ oraz daje więcej swobody w kształtowaniu polityki cenowej oraz daje nieograniczony wpływ na kształt tego oprogramowania. MacroSoft przygotowuje kolejne produkty pasujące do kryzysu: są nimi między innymi kolejne programy wspomagające proces windykacji naleŝności oraz wspierające realizację wyrafinowanego zarządzania kosztami. System SKID jest dobrze postrzegany przez klientów dzięki udostępnieniu go na platformie Linux po atrakcyjnej cenie. SprzedaŜ bazy danych na platformę Linuxową stanowiła ilościowo aŝ 48% wszystkich nowo sprzedanych (11% w 2001 r.). System Linux staje się popularną platformą rozwiązań biznesowych w przedsiębiorstwach. Celem MacroSoftu było dostarczenie kompletnego, gotowego do pracy rozwiązania informatycznego dla średnich przedsiębiorstw za umiarkowaną i z góry określoną cenę, po zakupie którego klient moŝe rozpocząć samodzielną eksploatację oprogramowania. Dzięki przygotowaniu oferty linuxowej MacroSoft dysponuje dla uŝytkowników systemów DOSowych interesującą ofertą oprogramowania przygotowaną w nowoczesnych technologiach. W 2002 r. MacroSoft S.A. otrzymał status akredytowanego dostawcy usług w programie Phare 2000 Innowacje i technologie dla przedsiębiorstw. Z programu tego mogą korzystać małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, które planują realizację inwestycji innowacyjnych i technologicznych. Wśród przedsiębiorstw, które dokonywały zakupów oprogramowania MacroSoftu w 2002 roku, przewaŝały firmy prywatne. W poszukiwaniu środków na inwestycje coraz więcej z nich zaczęło zwracać uwagę na programy Unii Europejskiej wspierające rozwój przedsiębiorczości. Główni odbiorcy dotacji programu są jednocześnie strategicznym klientem Grupy. Kwota maksymalnej dotacji na planowane przedsięwzięcia wynosi 10 tys. euro. Dzięki swojemu statusowi MacroSoft mógł zaoferować swoim klientom duŝo korzystniejsze warunki finansowania. Rok 2002 zaowocował w kontrakty realizowane w oparciu o platformę Lotus Notes. Ponad dwudziestu nowych klientów wybrało rozwiązania wspomagające zarządzanie wiedzą i obiegiem dokumentów. W większości były one uzupełnieniem instalowanego pakietu SKID, tworząc tym samym komplementarną całość w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (pakiet SKID) i zarządzania wiedzą i informacją (systemy LN). W wyniku wzrostu kompetencji specjalistów Grupy MacroSoft rozpoczął coraz częściej realizować kontrakty w oparciu o własne rozwiązania oraz rozwiązania dedykowane. Te kontrakty pozwalają na uzyskanie duŝo wyŝszej marŝy. W październiku 2002 r. MacroSoft S.A. zawarł porozumienie z firmą BPSC SA w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw. Firmy mają zamiar współdziałać w zakresie sprzedaŝy oprogramowania wspomagającego zarządzanie. BPSC posiada duŝą bazę klientów korzystających z systemu pracującego pod kontrolą DOS. Tym firmom MacroSoft planuje zaoferować wspólnie z partnerem pakiet SKID działający na Linuxie. Aplikacje SKID dopełnią ofertę BPSC, które będzie mogło skoncentrować się na rozwijaniu systemu Impuls BPSC opartego na technologii Oracle nie tracąc dotychczasowych klientów. Strategia rynkowa Nie ulegają zmianie elementy strategii rynkowej wypracowanej przez emitenta. W dalszym ciągu podstawą strategii są: koncentracja na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw średniej wielkości; zróŝnicowanie technologią tworzenia i wdraŝania oprogramowania oraz merytoryczną i funkcjonalną zawartością oprogramowania; Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

12 wyróŝnianie się poprzez jakość oferowanych produktów i usług. Potwierdzeniem skuteczności realizacji tej strategii jest posiadanie przez spółkę certyfikatu ISO Innym dowodem jest uzyskanie przez system FIKS w raporcie "Informatyka dla księgowości 2001" opracowanym przez firmę badawczą DiS pierwszego miejsca w klasyfikacji łącznej spełniania wymogów polskiego prawa gospodarczego. Do pozostałych czynników mogących wpłynąć na przyszłe wyniki emitenta i jego Grupy Kapitałowej moŝna zaliczyć: intensyfikację konkurencji w sektorze dostawców oprogramowania dla średnich firm, konieczność dostosowywania oferty produktowej spółki do zmieniających się regulacji prawnych Zmi an y w z as adac h z ar ządzani a zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową W 2003 roku MacroSoft S.A. wprowadził nowy sposób rozliczania prac rozwojowych przygotowywania nowych produktów, w szczególności oprogramowania słuŝącego do produkcji. Dotyczy on równieŝ oddanego do uŝytku 31 sierpnia 2002 I etapu projektu SKID Milenium. Zasady te są następujące: Koszty prac rozwojowych przygotowywania nowych produktów, w szczególności oprogramowania słuŝącego do produkcji, będą rozliczane w ten sposób, Ŝe: w trakcie prac ich wydatki powiększają rozliczenia międzyokresowe, oddanie programowania do eksploatacji zmniejszy stan rozliczeń międzyokresowych i o tę samą wartość zwiększy stan wartości niematerialnych, w trakcie prac ich wydatki powiększają rozliczenia międzyokresowe, powstałe w ten sposób wartości niematerialne i prawne będą umarzane, co obciąŝy wynik finansowy kolejnych okresów zgodnie z planem amortyzacji Zmi an y w s kł a dz i e osó b z ar ządzając yc h i na dz or ującyc h zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu ostatniego roku obrotowego Z dniem 1 stycznia 2002 r funkcję Prezesa Zarządu objął Sławomir Kosz. Od 1 stycznia 2002 r. Zarząd MacroSoftu S.A. tworzą: Sławomir Kosz, Prezes Zarządu Janusz Kurowski, Członek Zarządu. Rada Nadzorcza działa w składzie nie zmienionym od 2000 r. to jest w poniŝszym gronie: Bogdan Michalak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Włodzimierz Napiórkowski, Członek Rady Nadzorczej Andrzej Odyniec, Członek Rady Nadzorczej Krystyna Napiórkowska, Członek Rady Nadzorczej Adam Kalkusiński, Członek Rady Nadzorczej W yn a gr odz e nia dl a os ób z ar ządzają c yc h i na dz or ującyc h łączną wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze),wypłaconych lub naleŝnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, za ostatni zakończony rok obrotowy, bez względu na to, czy Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

13 były one zaliczane w koszty, czy teŝ wynikały z podziału zysku, a w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zaleŝnych i stowarzyszonych Łączna wartość wynagrodzeń brutto dla osób zarządzających spółką MacroSoft SA z wszelkich tytułów wyniosła: Dla członków Rady Nadzorczej 333 tys. zł. Dla członków Zarządu 361 tys. zł Ni e s pł a cone p oŝ yc z k i udz i el one os obom zarządz ającym i na dz or ują c ym wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, poŝyczek, gwarancji poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zaleŝnych i z nim stowarzyszonych z podaniem warunków ich oprocentowania i spłaty, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zaleŝnych i z nim stowarzyszonych (dla kaŝdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz ich współmałŝonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście W roku 2002 nie udzielono Ŝadnej osobie zarządzającej i nadzorującej oraz ich osobom bliskim poŝyczki, poręczenia, czy gwarancji Ak cj e p osi a da ne pr z ez os ob y z ar ządzające i na dz or ujące w przypadku spółek kapitałowych określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących(dla kaŝdej osoby oddzielnie) Łączna liczba wszystkich akcji według stanu na dzień 15 kwietnia 2003 r. wynosi sztuk. Wartość nominalna wszystkich akcji wynosi zł. śadna z osób nadzorujących i zarządzających nie posiada jakichkolwiek akcji i udziałów w spółkach zaleŝnych od spółki MacroSoftu S.A. W dniu 29 października 2002 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła zezwolenia na nabycie przez Bogdana Michalaka pakietu akcji zapewniającego przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki MacroSoft S.A. z siedzibą w Warszawie. Nabycie pakietu akcji moŝe nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2003 r. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę na dzień 15 kwietnia 2003 r. w dzień publikacji raportu w rękach osób zarządzających i nadzorujących znajdują się poniŝsze ilości akcji: stan na zmiana stan na udział w udział w Osoby nadzorujące liczba wartość kapitale wartość kapitale liczba akcji akcji nominalna akcyjnym nominalna akcyjnym (%) (%) Bogdan Michalak , ,56 Włodzimierz Napiórkowski , ,26 Krystyna Napiórkowska , ,41 Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

14 Andrzej Odyniec , ,31 stan na zmiana stan na udział w udział w liczba wartość kapitale wartość kapitale Osoby zarządzające liczba akcji akcji nominalna akcyjnym nominalna akcyjnym (%) (%) Sławomir Kosz , Janusz Kurowski , , Akc j ona r i us ze po si a dając y w ięc ej niŝ 5 % gł osów na WZ A wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Na dzień 15 kwietnia 2003 r. w dzień publikacji raportu rocznego za 2002 struktura akcjonariatu wygląda w sposób następujący: stan na zmiana stan na udział w udział w Osoby nadzorujące liczba wartość kapitale wartość kapitale liczba akcji akcji nominalna akcyjnym nominalna akcyjnym (%) (%) Bogdan Michalak , ,56 Włodzimierz Napiórkowski , ,26 Krystyna Napiórkowska , ,41 Andrzej Odyniec , ,31 Credit Suisse Otwarty Fundusz Emerytalny , ,91 Pozostali , ,7 W pierwszym kwartale 2002 roku odbyła się subskrypcja akcji serii G wynikająca z przyznanych opcji menedŝerskich określonych uchwałą nr 10 WZA MacroSoftu S.A. z dnia 21 kwietnia 1999 r. W wyniku realizacji zobowiązań opcyjnych kapitał akcyjny MacroSoftu S.A. został podniesiony o zł. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

15 2 1. I nfor m ac ja o um owach, w w yni k u k t ór yc h m o gą nas tąpić zmiany w proporcja c h posi a da n yc h a kc ji informacje o znanych emitentowi umowach (w tym równieŝ zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy W dniu 29 października 2002 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła zezwolenia na nabycie przez Bogdana Michalaka pakietu akcji zapewniającego przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki MacroSoft S.A. z siedzibą w Warszawie. Nabycie pakietu akcji moŝe nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2003 r. Koniec sprawozdania Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

MacroSoft S.A. skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2001 r.

MacroSoft S.A. skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2001 r. MacroSoft S.A. skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2001 r. WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2001 tys. tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 14 953 4 177 II. Zysk

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 1) Informacje o instrumentach finansowych Treść Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności Aktywa finansowe utrzymane do terminu

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego 1. Informacje o instrumentach finansowych nie dotyczy 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym równieŝ

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. 1. Wybrane dane finansowe na dzień 30.06.2007 r., zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 R. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 R. 1. Informacje o instrumentach finansowych. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem pozycje dotyczące instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2007r. 369 tys. zł Zwiększenie:

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku Warszawa 15 maja 2013 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 DO 31 MARCA 2012 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2012 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Ogólne informacje o firmie Firma Abak Sp. z o.o. jest producentem projektorów multimedialnych. Spółka została zarejestrowana w 1995 roku i posiada kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo