19 grudnia 2008 r. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "19 grudnia 2008 r. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok 2002 1/15"

Transkrypt

1 19 grudnia 2008 r. Szanowni Akcjonariusze Rok 2002 był okresem duŝych wyzwań dla MacroSoftu i dla mnie jako nowego prezesa Grupy. NajwaŜniejszym zadaniem jakie postawiłem przed spółką była stabilizacja jej działania i przywrócenie zdolności do generowania zysków. Podjęte działania wynikały z przyjętego przez zarząd długoterminowego planu działania. Jego elementami, wciąŝ aktualnymi, są: wzmacnianie atrakcyjności oferty kierowanej dla przedsiębiorstw średniej wielkości, wzrost zyskowności prowadzonych kontraktów, stała dbałość o poziom kosztów organizacji, zwiększenie umiejętności komunikacji poprzez zastosowanie technik dzielenia się wiedzą. W mojej ocenie przeprowadzone w 2002 r. działania umocniły spółkę i pozwoliły zagwarantować jej dalszy rozwój. Dostosowanie skali działania firmy oraz zmiana organizacji pracy, które były wynikiem decyzji podjętych w 2001 roku nie wpłynęły na wydajność i jakość pracy. Wymierne obniŝenie kosztów pracy przyczyniło się do podniesienia konkurencyjności spółki i wysokiej oceny działania MacroSoftu przez klientów. 81,3% klientów Grupy MacroSoft w trzeciej edycji badania zadowolenia klientów udzieliło odpowiedzi,,jestem zadowolony" lub,,jestem bardzo zadowolony ze współpracy z firmą MacroSoft". Wyniki badania, które objęło swoim zakresem kaŝdy obszar działania grupy potwierdzają fakt, Ŝe MacroSoft posiada bogatą bazę klientów, którzy dobrze oceniają współpracę i ofertę. Wprowadzane co roku działania naprawcze i doskonalące proces zarządzania poprzez jakość są zauwaŝane i znajdują uznanie w oczach uŝytkowników oprogramowania MacroSoftu. Drodzy Akcjonariusze, nikt nie jest w stanie oderwać się od makroekonomii a spiętrzenie tak wielu czynników negatywnych w środowisku zewnętrznym musiało znaleźć swoje odzwierciedlenie w wynikach MacroSoftu. Ogłoszona w pierwszym kwartale 2002 r. prognoza sprzedaŝy i wyniku netto nie została zrealizowana. Wpływ na to miały dwa główne czynniki: 1) niedojście do skutku emisji akcji zamiennych na obligacje serii B, której znaczna część środków miała być przeznaczona na dalszy rozwój oprogramowania i autorskiej technologii MacroBASE. Przyczyn niepowodzenia emisji Zarząd MacroSoftu upatruje przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych: niekorzystnej sytuacji rynkowej, chłodnym klimacie wokół spółek technologicznych, preferowaniu przez inwestorów papierów Skarbu Państwa oraz małej wartości emisji dla podmiotów rynku kapitałowego. 2) W obliczu tych barier planowane przychody z nowych produktów, które miały wpłynąć do spółki jeszcze w roku 2002 zostały rozłoŝone na dłuŝszy okres czasu. Jednocześnie MacroSoft nie zaprzestał rozwoju własnej oferty: wprowadzane są stałe innowacje, choć ich okres ich wytwarzania jest dłuŝszy niŝ mógłby być za sprawą środków z emisji. W mojej opinii MacroSoft dobrze wykorzystał ostatni rok. Przygotowane zostały dwie nowe emisje systemu SKID - uwzględniające zmiany prawne oraz rozwijające funkcjonalność pakietu. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

2 Poprzez implementację rozwiązań opartych na platformie Lotus Notes, silnie rozwinęliśmy proces zarządzania wiedzą w naszej organizacji. Wiele z innowacji, które sprawdziły się jako systemy pomocnicze w wewnętrznej organizacji jest oferowanych równieŝ rynkowi MSP. Zaistnieliśmy mocno w świadomości potencjalnych odbiorców jako jedna z niewielu firm oferujących oprogramowanie oparte o platformę Linux. Rozwiązanie to jest wyborną propozycją dla polskich firm średniej wielkości i reprezentuje sobą między innymi stabilność, szybkość działania oraz niski poziom nakładów na infrastrukturę. W roku 2002 rozpoczęliśmy współpracę z firmą BPSC S.A. W jej ramach MacroSoft będzie oferował własne systemy dla klientów BPSC wykorzystujących rozwiązania w technologii starszej generacji. MacroSoft zaś, będzie dostarczał rozwiązania BPSC oparte o bazę Oracle dla swoich największych klientów. Działając na rzecz naszych klientów wprowadzamy ich w świat programów pomocy unijnej. Do chwili obecnej skorzystało z nich kilkudziesięciu naszych klientów. Kolejne wnioski oczekują na rozpatrzenie. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, Ŝe MacroSoft nie stracił ani udziału w rynku ani dynamiki pozyskiwania klientów. MacroSoft jest waŝną spółką na polskim rynku publicznym. Poprzez działanie w ramach grupy kapitałowej polskich firm średniej wielkości jest doskonałym barometrem klimatu gospodarczego w kaŝdym z województw. KaŜda zmiana zdolności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw ma bezpośredni, szybki wpływ na działanie spółki. Z tego powodu wierzę, Ŝe MacroSoft ma trwałe miejsce na polskim rynku i na warszawskiej giełdzie. Głównymi beneficjentami zachodzących w spółce zmian będą klienci, pracownicy i akcjonariusze. Jestem przekonany, Ŝe podjęte przez nas zmiany zdecydowanie podniosły jakość naszego działania. Wyniki finansowe za pierwsze miesiące 2003 roku są obiecujące i z pewnością są owocem naszych starań roku 2002 r. W rok 2003 wkraczamy ze spokojem i umiarkowanym optymizmem. Będzie to bardzo ciekawy okres dla polskich przedsiębiorstw. Choć losy naszej akcesji unijnej nie są przesądzone, zauwaŝamy rozpoczęcie przygotowań w wielu sektorach, na mocne wejście w nową rzeczywistość: nasi klienci przygotowują strategie obecności na połączonym rynku, a jednym z etapów tych przygotowań jest wdroŝenie rozwiązań informatycznych, które pozwolą przedsiębiorcom na lepszą kontrolę kosztów oraz integrację obiegu informacji. MacroSoft jest dobrze przygotowany do działania w roku Organizm spółki jest sprawny i pozwala na generowanie zysków nawet w warunkach dekoniunktury. W ocenie analityków stagnacja z lat jest juŝ historią. Dziś następuje powolne oŝywienie krajowej gospodarki. śywię głęboką nadzieję, Ŝe za rok o tej porze jeszcze lepiej poznamy wartość zmian jakie dokonały się w MacroSofcie S.A. Z wyrazami szacunku Sławomir Kosz Prezes Zarządu MacroSoftu SA Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

3 Komentarz Zarządu do działalności spółki MacroSoft S.A. w roku I nfor m ac je okr eśl o ne w ar t. 4 9 ust. 2 Ustaw y o r a ch unk ow ośc i istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagroŝeń, a w szczególności informacje o: 1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a takŝe po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2) przewidywanym rozwoju jednostki 3) waŝniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju 4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Rok 2002 mimo słabej koniunktury i niŝszych niŝ zakładane wyników sprzedaŝy, zarząd MacroSoftu S.A. ocenia jako udany. Spółka spłaciła ponad 2 mln zł zobowiązań, od których płaciła odsetki, znacznie poprawiła rentowność operacyjną. Wyniki MacroSoftu S.A. ściśle korespondują ze zmianami PKB. Wzrost o 1,3% w stosunku do roku 2001 i 1% w odniesieniu do roku 2000 dowodzą znacznego zahamowania skłonności inwestycyjnych u większości firm reprezentujących sektor MSP głównych odbiorców rozwiązań grupy. Wybrane pozycje wyników finansowych MacroSoftu S.A. (w tys. zł) Przychody Zysk z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Środki pienięŝne z działalności operacyjnej Amortyzacja Zdarzenia wpływające istotnie na działalność MacroSoftu SA W roku 2002 MacroSoft SA koncentrował się podobnie jak w latach poprzednich na sprzedaŝy rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz rozwiązań wspomagających zarządzanie informacją. Wyniki prowadzonej działalności w znacznym stopniu obarczone są znaczącym zahamowaniem wzrostu gospodarczego i ograniczeniem skłonności inwestycyjnej przedsiębiorstw. MacroSoft S.A. zanotował przychody ze sprzedaŝy na poziomie 13,7 mln to jest o 18,5% mniej w stosunku do roku ubiegłego. Bardziej miarodajną ocenę w zakresie osiągniętych przychodów daje porównanie skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej MacroSoft. Według danych ze skonsolidowanego sprawozdania za IV kwartał 2002 przychody grupy wyniosły 26 mln, co oznacza spadek o 11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pomimo ograniczonego popytu spółka zanotowała wzrost rentowności na działalności operacyjnej. Strata operacyjna z 2001 w wysokości -394 tys. zł została poprawiona do wyniku 937 tys. w roku RównieŜ strata netto zmniejszyła się do poziomu -978 tys. z Wzrost rentowności spółki został osiągnięty dzięki wprowadzeniu w Ŝycie programu zmian dostosowujących spółkę do realiów gospodarczych. Program był związany z wprowadzeniem na rynek nowych produktów (systemy na platformę Linux), jak równieŝ nowych instrumentów finansowania, pozwalających klientom na rozkładanie obciąŝenia Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

4 finansowego związanego z projektem informatycznym w czasie. Do poprawy rentowności przyczyniła się równieŝ rozwaŝna polityka kosztowa i personalna. Na ujemny wynik finansowy złoŝył się w największym stopniu odpis dokonany na koniec drugiego kwartału 2002 r. w wysokości ok. 1,5 mln zł. Zarząd MacroSoftu S.A. zadecydował o powstaniu odpisu w cięŝar wyniku finansowego w wyniku zaistnienia trudnej sytuacji w kilku spółkach zaleŝnych oraz ze względu na nie osiągnięcie planowanych korzyści ekonomicznych z niektórych produktów. Równocześnie w 2002 r. MacroSoft zanotował przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej w wysokości 2,45 mln zł. Przy zmniejszonych przychodach i silnie zracjonalizowanych kosztach działaniach emitentowi nie grozi brak płynności. NajwaŜniejsze wydarzenia roku 2002 Pomimo trudnej sytuacji w makrootoczeniu gospodarczym i niesprzyjających warunków dla podejmowania decyzji inwestycyjnych przez firmy średniej wielkości MacroSoft podjął szereg działań zmierzających do pobudzenia popytu wśród swoich obecnych i potencjalnych klientów. Wprowadzono do oferty następujące nowe produkty SKID zintegrowany pakiet oprogramowania w wersji dla platformy Linux, Przygotowano dwie emisje systemu SKID uwzględniające zmiany prawne (w tym między innymi dostosowanie systemów do zmienionej ustawy o rachunkowość) i planowany rozwój technologiczny, Technologia MacroBASE została wzbogacona o system zapytań SQLowych pozwalających na tworzenie pytań w tak zwanej standardowej składni. Wprowadzono nowe metody finansowania projektów (licencje okresowe, leasingowanie systemów). WaŜnym wydarzeniem było równieŝ uzyskanie akredytacji PARP, dzięki czemu klienci MacroSoftu mają otwartą drogę finansowania projektów ze środków UE. Na przygotowanie nowych produktów MacroSoft S.A. przeznaczył tys. zł. W 2002 r MacroSoft ponosił równieŝ koszty wytwarzania rozwiązań, które będą przynosić przychody w 2003 i 2004 roku. Były to między innymi: System pozwalający na tworzenie MPK miejsc powstawania kosztów, Rozwój produktów umoŝliwiających komunikację technologii MacroBASE z internetem, Obsługa kodów kreskowych, Doskonalenie raportów i sprawozdawczości realizowanej przez pakiet ERP SKID, wielowalutowość w obszarze systemu finansowo-księgowego. Na jesieni 2003 roku MacroSoft planuje wyemitowanie wysoce konkurencyjnego rozwiązania umoŝliwiającego zdalne korzystanie z bazy danych. Dzięki zastosowaniu architektury trójwarstwowej uŝytkownik zyska moŝliwość wykorzystania dotychczasowego sprzętu do szybkiej i bezpiecznej komunikacji z bazą danych MacroSoftu i uniezaleŝni się od konieczności zakupu drogich systemów zagranicznych. Jednocześnie dotychczasowa funkcjonalność bazy danych nie ulegnie zmianie, co powinno wpłynąć pozytywnie na lojalność naszych klientów. W połączeniu z platformą systemową Linuxa nasze rozwiązanie jest dobrą ofertą dla sektora MSP, który jest wraŝliwy na cenę. Działalność na rynku zarządzania informacją W 2002 grupa MacroSoft pozyskała ponad 20 nowych klientów na rozwiązania wspomagające zarządzanie informacją. Mimo niekorzystnej sytuacji rynkowej MacroSoft dostrzega wzrost zainteresowania tą dziedziną informatyki wśród firm sektora MSP. Plany Działania MacroSoftu SA w najbliŝszych latach będą koncentrowały się wokół następujących przedsięwzięć: Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

5 rozwoju oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym zwłaszcza w warstwie aplikacyjnej; rozwijania i integrowania z systemami ERP oferty wspomagającej zarządzanie informacją; rozwoju Systemu Zarządzania Przez Jakość; aktywnego wykorzystywania funduszy unijnych na rozwój spółki i rozwijania atrakcyjności oferty dla klientów MacroSoftu. Ryzyko działania Główne ryzyko prowadzonej działalności spółka upatruje w niebezpieczeństwie pogorszenia sytuacji makroekonomicznej. W przypadku dalszej dekoniunktury gospodarczej niechęć do podejmowania decyzji inwestycyjnych wśród przedsiębiorstw średniej wielkości moŝe ulec pogłębieniu. W takim przypadku spółka musiałaby podjąć kroki zmierzające do redukcji skali działania, co mogłoby wpłynąć na potencjał, którym dziś dysponuje. Główną metodą przeciwdziałania negatywnym wpływom gospodarki podjętym przez spółkę jest przygotowanie oferty adekwatnej do dzisiejszej sytuacji rynkowej. Elementami tej oferty są między innymi: produkty zwiększające efektywność prowadzonych działań w tym między innymi narzędzia do zaawansowanego zarządzania kosztami i windykacjami, oferta pakietu SKID na platformę Linuxa, która nie wymaga nakładów na system operacyjny, oferowanie usług uzupełniających dotychczasowy wachlarz jak udostępnianie oprogramowania w modelu ASP. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Aktualna sytuacja finansowa jest dobra. Spółka wspomaga swoją bieŝącą działalność linią kredytową. Na bieŝąco spłacane są zobowiązania z tytułu porozumienia o spłacie obligacji. Stan majątkowy Stan majątkowy spółki jest opisany w bilansie. Spółka nie posiada zapasów ani aktywów, które trudno wycenić. Majątek rzeczowy emitenta w ujęciu bilansowym tworzą sprzęt komputerowy, samochody oraz wyposaŝenie. Majątek finansowy składa się z udziałów w spółkach zaleŝnych i stowarzyszonych. W opinii Zarządu wartość większości spółek zaleŝnych będzie rosła w miarę poprawiania się sytuacji gospodarczej. 2. P odstaw ow e produkt y informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeŝeli są istotne) albo ich grup w sprzedaŝy emitenta ogółem, a takŝe zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym W roku 2002 MacroSoft S.A. sprzedawał głównie rozwiązania wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, na które składa się oprogramowanie tworzące pakiet SKID i usługi z nim związane. Podstawowe usługi obejmują wdroŝenia, szkolenia, konsultacje, instalacje oprogramowania, tworzenie systemów na zamówienie oraz analizy i projekty informatyczne. Dystrybucja produktów odbywała się poprzez następujące kanały: spółkę MacroSoft S.A., sieć spółek zaleŝnych, w których MacroSoft SA posiada większościowe udziały oraz sieć niezaleŝnych dealerów. Przychody z tytułu udzielonych licencji w podziale na kanały Rok 2002 Rok 2001 dystrybucji (w %) Spółkę MacroSoft S.A Oddziały Partnerzy Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

6 NajwaŜniejszą formą sprzedaŝy w dóbr inwestycyjnych - jakimi są produkty MacroSoftu S.A. pozostaje sprzedaŝ osobista. Głównym produktem w ofercie oprogramowania MacroSoftu pozostaje pakiet SKID zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. W roku 2002 MacroSoft S.A. udzielił 10 licencji na uŝywanie pakietu SKID (wobec 78 w grupie kapitałowej). Dla porównania w roku 2001 było to 11 pakietów wobec 60 w Grupie. NiezaleŜnie od tego sprzedawano pojedyncze moduły obejmujące zakresem swojego działania wybrane obszary działania przedsiębiorstw. Rok 2002 zapoczątkował aktywną działalność firmy w zakresie rozwiązań związanych z zarządzaniem informacją. MacroSoft będący partnerem IBMa na poziome Advanced dokonał sprzedaŝy ponad 20 rozwiązań na platformę Lotus Domino do nowych klientów. Spółki zaleŝne MacroSofu w tym czasie stworzyły dwa nowe produkty związane z obiegiem dokumentów i zarządzaniem relacjami z klientem. Równolegle, trwały prace związane z połączeniem rozwiązania SKID ze środowiskiem Lotus Notes, zakończone sukcesem w IV kwartale Struktura wartościowej sprzedaŝy produktów: Przychody MacroSoftu S.A. z udzielonych licencji według obszarów Rok 2002 Rok 2001 (w %) Obszar PERSONEL (programy KALI, RCP, ZZL) Bazy danych MacroBASE Obszar FINANSE (programy FIKS, HOMEBANK, INFOMEN, ESTRA, KASA) Obszar LOGISTYKA (program MAGFAKT) INNE 1 2 W roku 2002 wystąpiło po raz kolejny co jest typowe dla branŝy IT sezonowe zwiększenie sprzedaŝy w I i IV kwartale. Sezonowość sprzedaŝy jest jednak coraz mniej zróŝnicowania. Przychody ze sprzedaŝy MacroSoftu S.A. w poszczególnych kwartałach przedstawia poniŝsza tabela. % PRZYCHODÓW Rok 2002 Rok 2001 I II III IV Zmi ana ryn k ów zb yt u informacje o zmianach rynków zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o zmianach źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzaleŝnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaŝy ogółem nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaŝy lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem W roku 2002 MacroSoft S.A. nie zmieniał rynków zbytu oraz źródeł zaopatrzenia w towary i usługi. Spółka nie posiadała dostawców oraz odbiorców, których udział w przychodach ze sprzedaŝy przekracza próg 10%. 4. I nfor m ac ja o um owach zna c ząc yc h dl a dział al noś ci gos podarczej informacje o umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji W roku 2002 MacroSoft zawarł następujące znaczące umowy dla działalności gospodarczej. Były to: Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

7 Umowa o współpracy z firmą BPSC SA w zakresie oferowania klientom obsługiwanym przez MacroSoft oprogramowania. Umowa została zawarta w październiku 2002 r. 22 listopada 2002 roku MacroSoft SA zawarł umowę z Daewoo TU SA, będącym posiadaczem dwudziestu obligacji zamiennych serii A emitenta o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł, o rozłoŝeniu płatności tej kwoty na 12 rat miesięcznych. Premia wykupu w wysokości 386 tys. złotych została zapłacona zgodnie z warunkami prospektu emisyjnego w roku Jako zobowiązanie finansowe wykazano równieŝ kwotę odsetek w wysokości 50 tys. złotych (5% od wartości nie zamienionych obligacji), która została zapłacona w lutym 2003 roku. 5. Zmi an y w pow iąz a niach or ga ni z ac yj n yc h l ub k a pitał ow yc h informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą kapitałową oraz opis metod ich finansowania W 2002 r. sieć dystrybucji składająca się z 14 spółek zaleŝnych została uszczuplona o dwa podmioty. Ze względu na brak moŝliwości osiągania satysfakcjonujących przychodów i zysków zawieszona została działalność dwóch spółek zaleŝnych: MacroSoftu Rzeszów sp. z o.o. oraz MacroSoftu Ziemia Lubelska sp. z o.o. Obsługę klientów MacroSoftu z terenów działania tych oddziałów przejęły jednostki sąsiadujące: MacroSoft Częstochowa sp. z o.o. i MacroSoft Zamość sp. z o.o. Jednocześnie działanie pozostałych jednostek grupy zarząd MacroSoftu S.A. uznaje za stabilne i niezagroŝone. Oddziały MacroSoftu generują 52% przychodów Grupy. W styczniu 2002 r. zostało zarejestrowane przez Sad Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyŝszenie kapitału zakładowego w spółce stowarzyszonej Efbud SA. Obecnie kapitał zakładowy wynosi zł. i dzieli się na 306 akcji po 400 zł. kaŝda.,,macrosoft" SA objął w podwyŝszonym kapitale 18,3% akcji. Kupno akcji EFBUD SA w lipcu 2001 r. jest elementem realizacji strategii zakładającej dostarczanie klientom oprogramowania wspomagającego kompleksowe zarządzanie działalnością firmy. W roku 2002 MacroSoft S.A. nie inwestował w papiery wartościowe, instrumenty finansowe oraz nieruchomości. 6. Trans a k cj e pow yŝ e j e uro z po dm i ot a m i powiąz an ym i opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie 12 miesięcy przekracza wyraŝoną w złotych równowartość kwoty euro W roku 2002 MacroSoft nie dokonał transakcji o wartości powyŝej euro z podmiotami powiązanymi. 7. Kredyt y, umow y p oŝ yc z ki, poręc z eń i gw a r anc ji informacje o zaciągniętych kredytach, umowach poŝyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach W roku 2002 MacroSoft zawarł następujące umowy kredytowe: 9 lipca 2002 r. została zawarta umowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. o kredyt w rachunku bieŝącym w wysokości zł. Umowa stanowi przedłuŝenie umowy kredytu zawartej 4 lipca Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

8 2001 r. Oprocentowanie kredytu jest liczone według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, notowanej w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu, a następnie w pierwszym dniu kaŝdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, oraz marŝy w wysokości 1,8% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na 39 szt. samochodów wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych, cesja naleŝności w kwocie ,34 zł Termin spłaty kredytu upływa 28 lutego 2003 r. 8. Udzi el one p oŝ yc z ki informacje o udzielonych poŝyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a takŝe udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poŝyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom grupy kapitałowej emitenta MacroSoft SA udzielił w roku 2002 poręczenia dla: MacroSoftu Gdańsk sp. z o.o. na kredyt krótkoterminowy w wysokości zł. MacroSoft SA udzielił w roku 2002 poŝyczki dla: MacroSoftu Łódź w wysokości 50 tys. złotych. Termin spłaty 31 października 2002 r. Oprocentowanie 17% w skali roku. 9. W yk or z ys t a nie w pł yw ów z emi sj i pa pi e r ów w artośc i ow yc h w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji W pierwszym kwartale 2002 roku odbyła się subskrypcja akcji serii G wynikająca z przyznanych opcji menedŝerskich określonych uchwałą nr 10 WZA MacroSoftu S.A. z dnia 21 kwietnia 1999 r. W wyniku realizacji zobowiązań opcyjnych kapitał akcyjny MacroSoftu S.A. został podniesiony o zł. Środki z emisji zostały wykorzystane na opłacenie jej kosztów W yniki a progn oz a objaśnienie róŝnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok, jeŝeli co najmniej jedna z pozycji składających się na wynik finansowy róŝni się w znacznym stopniu w stosunku do pozycji opublikowanej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie Ogłoszona w pierwszym kwartale 2002 r. prognoza sprzedaŝy i wyniku netto dla grupy MacroSoft nie została zrealizowana. Wpływ na to miały dwa główne czynniki: 3) niedojście do skutku emisji akcji zamiennych na obligacje serii B, której znaczna część środków miała być przeznaczona na dalszy rozwój oprogramowania i autorskiej technologii MacroBASE. Przyczyn niepowodzenia emisji Zarząd MacroSoftu upatruje przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych: niekorzystnej sytuacji rynkowej, chłodnym klimacie wokół spółek technologicznych, preferowaniu przez inwestorów papierów Skarbu Państwa oraz małej wartości emisji dla podmiotów rynku kapitałowego. 4) W obliczu tych barier planowane przychody z nowych produktów, które miały wpłynąć do spółki jeszcze w roku 2002 zostały rozłoŝone na dłuŝszy okres czasu. Jednocześnie MacroSoft nie zaprzestał rozwoju własnej oferty: wprowadzane są stałe innowacje, choć okres ich wytwarzania jest dłuŝszy niŝ mógłby być za sprawą środków z emisji. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

9 3 grudnia 2002 r. w raporcie nr 46/2002 Zarząd MacroSoftu SA podał prognozę skonsolidowanych wyników finansowych za 2002 rok dla grupy MacroSoft. Okres, którego dotyczyła prognoza: 1 stycznia grudnia Przychody ze sprzedaŝy: 25,0 mln zł, strata netto: 0,4 mln zł. W świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym sprzedaŝ skonsolidowana okazała się większa, co było spowodowane poprawieniem się popytu w grudniu 2002 r. Pociągnęło to za sobą równieŝ osiągnięcie lepszego od prognozowanego wyniku finansowego O c en a z ar ządzani a z as oba m i fi na ns ow ym i ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagroŝeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagroŝeniom W roku 2002 zasoby finansowe były wykorzystywane zgodnie z planem, przeznaczeniem i bieŝącymi potrzebami. Nie wystąpiły zjawiska strat z powodu złej alokacji zasobów. Spółka wywiązywała się z zaciągniętych zobowiązań tak względem kontrahentów, jak i obowiązkowych obciąŝeń na rzecz Państwa. Zobowiązania nie stanowią zagroŝenia dla kondycji Spółki. Wskaźniki płynności pozostają na dobrym poziomie, co pozwala na regulowanie zobowiązań. Pewnym obciąŝeniem dla firmy była konieczność spłaty obligatariusza, co jednak zostało rozwiązane poprzez zawarcie porozumienia mówiącego o rozłoŝeniu spłaty w czasie (komunikat z dnia...) Ze względu na koszty finansowe, Spółka ściśle kontroluje wydatki i czuwa nad racjonalnością zatrudnienia, jako Ŝe koszty osobowe są znacznym elementem jej struktury kosztów O c en a m oŝ l iw ośc i r ea l iz ac ji z am i erz eń inw e st yc yj n yc h ocenę moŝliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem moŝliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności Na podstawie oceny istniejących źródeł finansowania, w tym wysokości kredytu obrotowego, Zarząd uwaŝa za moŝliwe zrealizowanie podstawowych zamierzeń inwestycyjnych, to jest w szczególności: a. realizację projektów wewnętrznych rozwoju oprogramowania; b. wprowadzanie aktualnych wersji oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem O c en a niet ypow yc h z da rz eń ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik, W roku 2002 nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki osiągnięte przez spółkę. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

10 1 4. Char a kt e r ys t yk a c z ynni ków i st otnyc h dla rozw oju charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Rok 2002 przyniósł kolejne istotne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Fakt ten miał znaczny, niekorzystny wpływ na rozwój całej branŝy IT w kraju. Dekoniunktura gospodarcza dotknęła przede wszystkim przedsiębiorstwa małe i średnie, czyli głównych odbiorców oferty MacroSoftu. Sektor MSP wytwarza ponad 50% PKB. Tempo wzrostu PKB spadło z 6-7% w roku 1997 do 1,3% w Tę sytuację odzwierciedla teŝ tempo wzrostu przychodów całego sektora IT w Polsce. Tempo to w latach 2002/2001 oscylowało według róŝnych źródeł wokół dynamiki 0 (-5)%. Taka sytuacja niekorzystnie odbija się na poziomie sprzedaŝy spółki, w tym takŝe jest przyczyną problemów z plasowaniem na rynku nowych produktów, na których wytworzenie spółka ponosiła nakłady w poprzednich okresach. SprzedaŜ nowych produktów w takich warunkach rynkowych wydłuŝa okres zwrotu poniesionych nakładów. Konsekwencją trudnej sytuacji MSP było przesuwanie w czasie wydatków inwestycyjnych. W połowie roku 2002 pojawiły się jednak narzędzia, które MacroSoft S.A. zaczął wykorzystywać w celu wspierania procesu inwestycyjnego: fundusze przedakcesyjne Phare. Dzięki tym środkom przedsiębiorstwa MSP mogą otrzymać bezzwrotną dotację na prowadzone działania IT w wysokości do 10 tys. EUR. Jest to znaczna część budŝetu projektu. Rynek oprogramowania ma po okresie stagnacji przed sobą dobre perspektywy. Będzie natomiast wymagał coraz wyŝszych kompetencji, o które najłatwiej w firmach silnie skoncentrowanych takich jak MacroSoft. Wreszcie produkcja oprogramowania i świadczenie usług z nim związanych zapewnia relatywnie najlepsze marŝe. Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju Pomimo podjętych działań dostosowujących organizację do obecnych warunków rynkowych, w ocenie zarządu, spółka nie utraciła niczego ze swego potencjału. W dalszym ciągu MacroSoft S.A.: posiada bardzo dobre funkcjonalnie, merytorycznie i stale rozwijane oprogramowanie dysponuje najlepszą siecią dystrybucji w naszym segmencie rynku Działa zgodnie ze stworzonym systemem zarządzania poprzez jakość potwierdzonym certyfikatem ISO. Przedsiębiorstwa takŝe w czasie kryzysu (a moŝe nawet szczególnie wtedy) potrzebują narzędzi poprawiających efektywność ich działania. Do takich narzędzi naleŝy oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie informacją (MacroSoft ma to w ofercie) itp. W sukurs przyjdzie upowszechnienie wykorzystania Internetu w biznesie (praca w sieciach rozległych, usługi ASP). Pozostałe czynniki wewnętrzne to ugruntowanie pozycji rynkowej spółek zaleŝnych, oraz stałe wzbogacanie oferty spółki o nowe produkty oraz rozwój technologii MacroBASE. Przesłanki optymizmu NiezaleŜnie od wyników referendum unijnego w czerwcu 2003 analitycy przewidują wzrost gospodarczy na poziomie 2-5% ponad przewidywaną wartość przyrostu PKB. Ma to związek z przedakcesyjnym oŝywieniem gospodarki wynikającym między innymi z wprowadzaniem przez polskie firmy innowacji wspierających ich poziom konkurencyjności przed działaniem na wspólnym rynku. Te działania będą Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok /15

Spis treści. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) 12 sierpnia 2003 r.

Spis treści. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) 12 sierpnia 2003 r. Pozostałe informacje oraz sprawozdanie zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w drugim kwartale 2003 r. Spis treści 12 sierpnia 2003 r. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu (

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w 2010 1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności Prezentowane sprawozdanie z działalności Spółki za 2010 rok zostało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w I półroczu 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w I półroczu 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w I półroczu 2011 1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności Prezentowane sprawozdanie z działalności Spółki za I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach za okres 01 01 2009 do 30 06 2009 1. Akt załoŝycielski Grupa Kapitałowa PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, usługach wraz z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK ZA OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Kraków dn. 18 marca 2013 r. Pismo Prezesa Zarządu Kraków, 18 marca 2013 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD za rok 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD za rok 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD za rok 2009 Gdańsk, 22 marca 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD za rok 2009 1. Grupa Kapitałowa PROCAD Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Kraków dn. 14 marca 2014 r. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

1.1. Ryzyko związane z utratą kluczowych konsultantów i pracowników

1.1. Ryzyko związane z utratą kluczowych konsultantów i pracowników CZĘŚĆ II CZYNNIKI RYZYKA 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 1.1. Ryzyko związane z utratą kluczowych konsultantów i pracowników Działalność Emitenta i spółek Grupy Kapitałowej DGA prowadzona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTEGER. pl SA za I półrocze 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTEGER. pl SA za I półrocze 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTEGER. pl SA za I półrocze 2008 roku -Kraków, 30 września 2008 roku- Spis treści: Spis treści:... 2 1 Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic w IV kwartale 2006 r. 12 lutego 2007 Spis treści 1 Dokonania czwartego kwartału 2006 3 2 Zdarzenia i czynniki rozwoju 4 2.1 Czynniki zewnętrzne...............................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Przygotowany w związku z ofertą publiczną 7 910 000 Akcji Serii H z uwzględnieniem prawa poboru oraz w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Tajęcina, dnia 20 marca 2012 roku Spis treści 1. Ogólne informacje o Emitencie.... 4 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe.... 7 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BENEFIT SYSTEMS SA ZA 12 MIESIĘCY 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BENEFIT SYSTEMS SA ZA 12 MIESIĘCY 2014 ROKU BENEFIT SYSTEMS SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BENEFIT SYSTEMS SA ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU WARSZAWA, 16 LUTEGO 2015 R. 1 SPIS TREŚCI ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI COGNOR S.A. W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI COGNOR S.A. W ROKU 2012 Poraj, dnia 21 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI COGNOR S.A. W ROKU 2012 I. Opis Spółki. 1. Dane podstawowe Cognor S.A. z siedzibą w 42-360 Poraj, ul. Zielona 26 jest wpisany do

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu sierpień 2015 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo