Wprowadzenie do aplikacji BPSC v

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v

2 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

3 SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją Okno główne aplikacji Przeglądarki Podstawowe funkcje przeglądarki Dodaj, Zmień, Pokaż Usuń Drukuj Inne okna Potwierdzenie wykonania funkcji Lista wartości Edytor tekstu Raporty Klawisze funkcyjne Obliczenia na polach numerycznych Zapytania Eksport danych Wprowadzenie do aplikacji BPSC 3

4 4 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

5 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją System Zarządzanie BPSC został opracowany w taki sposób, aby każdy użytkownik, który jest zapoznany z podstawami obsługi komputera i systemu Windows, mógł bez przeszkód realizować funkcje obsługi programu. Aby uruchomić jakąkolwiek z aplikacji systemu należy: Rys. 1/1. poszukać na pulpicie ikony folderu z aplikacjami, podobnej jak na rysunku Rys. 1 (poniżej) i podwójnie kliknąć na niej wskaźnikiem myszy, otworzy się wtedy folder (Rys. 2), który w zależności od wersji systemu będzie zawierał różne ikony z poszczególnymi aplikacjami BPSC, Rys. 1/2. należy wtedy wybrać ikonę odpowiedniej aplikacji i podobnie jak poprzednio podwójnie kliknąć na niej wskaźnikiem myszy. Po chwili pojawi się główne okno aplikacji, - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 5

6 Rys. 1/3. Na środku ekranu znajduje się okno, przy pomocy którego musimy podłączyć się do bazy. Często tę operację nazywa się logowaniem i polega ona na podaniu nazwy użytkownika, jego hasła oraz bazy danych. Po naciśnięciu na klawiaturze klawisza Enter, lub przycisku Połącz w oknie następuje logowanie do systemu +. Pole do wpisania bazy danych może pozostać puste, zostanie wtedy przyjęta domyślna nazwa bazy wpisana w rejestrach. Po udanym podłączeniu do bazy pokaże się okno główne aplikacji. 6 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

7 2. Okno główne aplikacji Rys 2/4. Pasek statusu Okno główne wszystkich APLIKACJI wygląda, tak jak przykładowe okno aplikacji "FINANSE- KSIĘGOWOŚĆ" pokazane powyżej (na Rys. 4). Jest ono zbudowane z następujących elementów: Listwa tytułowa - pasek w oknie w którym jest wyświetlana nazwa i wersja aplikacji oraz osoba zalogowana do bazy danych. Menu programu - pod listwą tytułową znajduje się lista opcji: Przejdź do, Edycja, Wiersz, Zapytanie, Pomoc. Po kliknieciu myszą lub naciśnięciu Alt + podkreślona litera opcje w menu rozwijają się. Funkcje w menu rozwijalnych są także dostępne w pasku narzędziowym znajdującym się poniżej. Pod opcją Przejdź do znajduje się menu dla wybranej aplikacji. Pod pozostałymi opcjami znajdują się menu standardowe dla wszystkich aplikacji. Aby wybrać i uruchomić funkcję z menu należy kolejno wykonać: kliknąć myszą na pozycji menu programu (napis w menu) - rozwinie się wtedy w dół podmenu, przesuwać wskaźnikiem myszy wzdłuż pozycji, jedna z nich zmienia kolor. Oznacza to, że została ona wybrana, w przypadku, gdy pozycja w menu jest oznaczona z prawej strony znakiem > to jej wybranie powoduje rozwinięcie kolejnego podmenu, kliknąć myszą na wybranej pozycji. Uruchomi się wtedy wybrana funkcja aplikacji. Menu standardowe Edycja w edycji są dostępne funkcje widoczne na Rys.5. Funkcje można uruchomić poprzez wybór myszką, klawisz skrótu Frmnt(Ctrl) + litera lub poprzez naciśnięcie litery, która jest podkreślona w nazwie opcji. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 7

8 Rys. 2/4. Wiersz funkcje służące do poruszania się po przeglądarkach (dostępne także poprzez przyciski w pasku narzędziowym) oraz standardowe opcje do modyfikowania danych. Rys. 2/5. Zapytanie opcja służąca do wykonywania zapytań na przeglądarkach. Przed wprowadzeniem zapytania aktywna jest tylko opcja Wprowadź F7, po wybraniu jej program przechodzi w tryb zapytania i są aktywne pozostałe opcje: Wykonaj F8, Ostatnie zapytanie, Anuluj oraz Przelicz. Funkcja Przelicz podaje ile zostanie zaczytanych wierszy, gdy wykonamy zadane zapytanie. Rys. 2/6. Pomoc opcja zawierająca następujące funkcje: 8 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

9 Rys. 2/7. O programie po wybraniu tej opcji zostaje wyświetlony poniższy ekran: Rys. 2/8. Pod klawiszem Lista użytkowników są wyświetlone osoby zalogowane do programu. Lista wartości działa tak jak F9 na polu z listą wartości lub kliknięcie na przycisk - znajdujący się obok pola - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 9

10 Kto i kiedy wyświetla informację o wprowadzeniu i modyfikacji bieżącego wiersza na formatce Rys. 2/9. Dla dowodów, które mogą być zatwierdzane, w dwóch ostatnich polach jest wyświetlona informacja o zatwierdzeniu dokumentu. Prawa użytkownika wyświetlane są prawa dla bieżącego użytkownika nadane przez administratora Rys. 2/10. Wyświetl błąd opcja pozwalająca na wyświetlenie pełnej informacji o błędzie, który pojawił się na pasku stanu na dole ekranu. Np. na pasku stanu pojawił się błąd: ORA 00904: Nieprawidłowa nazwa kolumny. 10 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

11 Po wybraniu opcji Wyświetl błąd pojawi się ekran: Rys. 2/11. Informacje o formatce- wyświetla wszystkie informacje o aktywnej formatce. Zmień hasło umożliwia zmianę hasła Rys. 2/12. - Wyloguj się umożliwia wylogowanie się z bazy danych i ponowne zalogowanie. Listwa narzędziowa - umieszczona jest bezpośrednio pod menu programu i zawiera zestaw przycisków, które realizują najczęściej wykonywane funkcje aplikacji. Odpowiedni Przycisk są aktywne tylko wtedy, gdy dana funkcja może być wykonana. Na wejściu do programu aktywny jest tylko ostatni przycisk Wyjście. Zaczynając od lewej strony są to kolejno następujące przyciski: przewiń całe okno w górę (dotyczy przeglądarki), poprzedni wiersz (dotyczy przeglądarki), - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 11

12 następny wiersz (dotyczy przeglądarki), przewiń całe okno w dół (dotyczy przeglądarki), przejdź do pierwszego wiersza (dotyczy przeglądarki), przejdź do ostatniego wiersza (dotyczy przeglądarki), Dodaj, Usuń, Zmień, Pokaż, Zapisz, Wprowadź zapytanie F7, Wykonaj zapytanie F8, Anuluj zapytanie, OK zatwierdzenie zmian i wyjście z bieżącego okna, Anuluj anulowanie zmian i wyjście z bieżącego okna, Excel eksport danych do pliku Excel, Star Office lub do pliku tekstowego, Drukuj, Wyjście z aplikacji. Przyciski okna- w prawym, górnym rogu okna znajdują się kolejno następujące przyciski: przycisk minimalizacji - powoduje zminimalizowanie okna do ikony. Okno znika z ekranu ale nie jest zamknięte (jest ukryte), przycisk maksymalizacji - umożliwia powiększanie okna do rozmiarów całego ekranu i przywracanie do przedniej postaci, przycisk zamykający - zamyka okno i kończy jednocześnie aplikację lub jej funkcję, związaną z tym oknem. Pasek statusu na dole okna znajduje się pasek, w którym aplikacja będzie wyświetlała informacje pomocnicze dla użytkownika. Mogą to być np. podpowiedzi o tym co należy wykonać, informacje o błędach lub informacje o wyniku wykonania pewnych operacji. 12 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

13 3. Przeglądarki Po uruchomieniu funkcji aplikacji z menu programu, często pierwszym oknem, które pokaże się na ekranie będzie przeglądarka. Pozwala ona wybrać z bazy obiekt, z którym można pracować dalej. Jeden wiersz wyróżniony jest innym kolorem, co oznacza, że jest on obiektem wybranym. Wszystkie następne funkcje będą wykonywane właśnie na nim. Całość można przewijać w górę i dół używając klawiatury komputera lub przycisków i suwaka w oknie przeglądarki: klawisz lub przycisk powoduje, że następny obiekt będzie wyróżniony, klawisz lub przycisk powoduje, że poprzedni obiekt będzie wyróżniony, klawisz PgDn lub przycisk klawisz PgUp lub przycisk przewija zawartość przeglądarki o jedno okno w dół, przewija zawartość przeglądarki o jedno okno w górę. Suwak natomiast przewija przeglądarkę podobnie jak i inne obiekty przewijane w Windows. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 13

14 Rys. 3/13. Przyciski Powtórzona funkcja w listwie narzędziowej Przycisk nieaktywny Przyciski sortujące Przyciski radiowe Można również sterować kolejnością wyświetlanych wierszy, służą do tego przyciski sortujące. Są to przyciski umieszczone nad kolumnami i opisujące w skrócie jej zawartość. Aktualna kolejność wyświetlania (sort) jest według kolumny, której opis jest wyświetlony ukośnymi literami. Aby to zmienić wystarczy kliknąć myszą na innym przycisku sortującym i cierpliwie poczekać aż program posortuje wiersze. Istnieje możliwość posortowania danych wg kilku kolumn. Należy wówczas trzymając przyciśnięty klawisz CTRL klikać myszą na kolejne przyciski sortujące napis na tych przyciskach staje się podkreślony, a przed kliknięciem na ostatni przycisk sortujący należy nacisnąć dodatkowo klawisz Shift. Wszystkie opisy wybranych przycisków sortujących będą wyświetlone ukośnymi literami. Przeglądarka może wyświetlać wszystkie obiekty występujące w bazie lub tylko pewien ich podzbiór. Służą do tego zapytania a generalnie polegają one na podaniu programowi kryterium według którego mają być wybrane pozycje do przeglądarki. Aby wykonać zapytanie w przeglądarce należy wykonać kolejno kroki: 1. Wprowadzić przeglądarkę w tryb zapytania. Wystarczy w tym celu nacisnąć na klawiaturze klawisz F7 lub z menu aplikacji z pozycji Zapytanie wykonać funkcję Wprowadź lub wybrać przycisk z paska narzędziowego. 2. Przeglądarka przechodząc w tryb zapytania, czyści całą zawartość i wyświetla odpowiedni komunikat w pasku statusu. Można wtedy w pierwszym wierszu w poszczególnych kolumnach wprowadzić odpowiednie kryteria wyboru (patrz punkt <7>). Operatorem łączącym warunki poszczególnych kolumn jest i (ang. AND). 3. Wykonać zapytanie. W tym celu należy nacisnąć klawisz F8 lub z menu aplikacji z pozycji Zapytanie wykonać funkcję Wykonaj lub lub wybrać przycisk z paska narzędziowego. 4. Aby anulować wykonanie zapytania (wrócić do przeglądania) należy nacisnąć klawisze Ctrl+q lub wybrać opcję z menu lub paska narzędziowego. Przeglądarka wyświetli teraz interesujący nas podzbiór informacji lub zasygnalizuje błąd zapytania, gdy jest on pusty. Często pod przeglądarką występują przyciski radiowe, które umożliwiają wybranie pewnego podzbioru wierszy, istotnego dla wykonywanych operacji. 14 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

15 Przy pomocy przeglądarki można jedynie wybrać obiekt z bazy (w naszym przykładzie są to marszruty standardowe dla części), na którym wykonywane są dalsze operacje przy pomocy okien szczegółowych. Operacje (funkcje) te inicjuje się przez naciśnięcie jednego z przycisków pod przeglądarką. Najczęściej wykonywane operacje (i wspólne dla większości przeglądarek) można również uruchomić przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na listwie narzędziowej (patrz pkt. 2 Okno główne aplikacji). Przyciski mogą posiadać klawisze skrótu. Są to podkreślone litery w opisie przycisku. Naciśnięcie na klawiaturze klawisza Alt(lewy) i klawisza skrótu uruchamia funkcję przycisku bez konieczności użycia myszy. Podobne klawisze skrótu występują w innych obiektach (np. menu). Przykład: Dodaj naciśnięcie Alt + D uruchamia opcję dodaj. Standardowo w systemie +, przyjęte zostały następujące klawisze skrótu: Dodaj D, Usuń U, Zmień Z, Pokaż P, Wyjście W, Anuluj A, OK. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 15

16 4. Podstawowe funkcje przeglądarki 4.1. Dodaj, Zmień, Pokaż Funkcje te umożliwiają dodawanie nowych pozycji do obiektów w bazie wyświetlanych aktualnie w przeglądarce oraz poprawianie lub oglądanie aktualnie wybranej (podświetlonej) pozycji. Uruchamia się je przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku umieszczonego pod przeglądarką lub w listwie narzędziowej. Powoduje to otwarcie kolejnego okna ze szczegółami obiektu (przy dodawaniu będą one puste). Każde okno szczegółowe będzie inne, jednak będą one posiadły kilka wspólnych elementów. Okno zew zmianą należności zostało przedstawione na Rys 7. Rys. 4/14. W każdej części występują przyciski realizujące funkcje okna. Większość okien będzie realizowała następujące funkcje: - Anuluj - zamyka okno bez zapisania zmian do bazy, - Zapisz - zapisuje zmiany do bazy, - OK - zapisuje zmiany do bazy i zmyka okno. W oknie umieszczone są pola, w które należy wprowadzić wymagane wartości. W trakcie wprowadzania danych mogą powstawać błędy, o których informacja będzie wyświetlana w pasku statusu lub w osobnym oknie. Należy wtedy odpowiednio zareagować zgodnie z opisem. Przy niektórych polach mogą wystąpić przyciski, które oznaczają: - powoduje wyświetlenie listy wartości (patrz rozdział 5.2). - występuje przy polach, które wymagają wprowadzenia dłuższego tekstu powoduje on wyświetlenie pełnoekranowego edytora tekstu (patrz rozdział 5.3). 16 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

17 Inne elementy sterujące są standardowymi elementami MS Windows. Uruchomienie funkcji Pokaż uniemożliwia dokonywania jakichkolwiek zmian w oknie. Niektóre przyciski mogą stać się wtedy nieaktywne (szare) lub niewidoczne. Funkcje pozostałych przycisków są omówione w opisach poszczególnych okien Usuń Funkcja ta usuwa pozycję z przeglądarki i bazy. Przed jej wykonaniem aplikacja zażąda w odpowiednim oknie (patrz rozdz. 5.1) potwierdzenia jej wykonania Drukuj Funkcja ta uruchamia drukowanie odpowiedniego raportu związanego z treścią przedstawioną w przeglądarce. Opisu raportu należy szukać przy opisie konkretnej przeglądarki. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 17

18 5. Inne okna W trakcie pracy z aplikacją pojawia się wiele okien. Część z nich jest indywidualna dla wykonywanych funkcji, a część - wspólna lub bardzo do siebie podobna. Są one opisane poniżej: 5.1. Potwierdzenie wykonania funkcji Gdy uruchamiamy funkcję aplikacji, która nie powoduje otwarcia okna szczegółowego, aplikacja ta może zażądać jej potwierdzenia (np. potwierdzenie usunięcia faktury). Ma to zapobiegać przypadkowym uruchomieniom tych funkcji i wykonaniu niekontrolowanych zmian w bazie. Potwierdzenie jest realizowane przez pokazanie okna z pytaniem, podobnego do okna z Rys. 8. Należy wtedy nacisnąć przycisk Tak lub Nie. Może tu jeszcze wystąpić przycisk Anuluj. Pojawi on się np. wtedy, gdy zamykamy okno bez zapisania wcześniej zmian a program zapyta się o to, czy te zmiany zapisać. Przyciski będą wtedy oznaczały: Tak - zamknąć okno i zapisać zmiany, Nie - zamknąć okno i nie zapisywać zmian, Anuluj - anulować funkcję zamknięcia okna i nie zmieniać niczego. Rys. 5/ Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

19 5.2. Lista wartości Lista wartości jest pomocniczym oknem pozwalającym wybrać z bazy konkretny obiekt. Jest ona ściśle związana z innym polem umieszczonym w innym oknie. Przy tym polu najczęściej występuje przycisk, Rys. 5.2/16. którego naciśnięcie wywołuje listę. Np. gdy do pola należy wprowadzić numer zlecenia, a nie pamiętamy go, to wywołując listę wartości otrzymamy w oknie listę wszystkich zleceń. Wybranie zlecenia z listy spowoduje od razu wprowadzenie jego numeru do pola. Listę można przewijać tak, jak standardowy obiekt przewijany Windows. Jedna z jej pozycji jest podświetlona, jest to pozycja wybrana. Lista zawiera trzy przyciski: OK - potwierdzamy wybór, Anuluj (Cancel) - rezygnujemy z wyboru, Znajdź (Find) - lista znajdzie pozycję wg wzorca wpisanego w pole nad listą (patrz pkt. <7>). Listę tę można również wywołać przez naciśnięcie klawisza F9, gdy kursor znajduje się w polu z nią związanym. Nie pokaże się ona w przypadku, gdy jest pusta - pojawi się wtedy odpowiedni komunikat w pasku statusu. Przykładowa lista wartości jest pokazana obok, na Rys. 5.2/ Edytor tekstu Edytor tekstu jest pomocniczym oknem, które wywołuje się podobnie jak listę wartości. Służy on do wprowadzania długich tekstów do pól. Pola te zazwyczaj w oknie są małe a zawarty w nich tekst jest nieczytelny. Wywołanie edytora pozwala natomiast na wprowadzanie tekstu w dużym oknie, które można łatwo powiększyć do rozmiarów całego pulpitu Windows. Edytor otwiera przycisk lub naciśnięcie klawiszy Ctrl+e. Przykładowy edytor jest pokazany na Rys. 5.3/17. Zawiera on tylko trzy przyciski Szukaj, OK i Anuluj, naciśnięcie których powoduje: Szukaj (Search) - wyszukuje zadany tekst, OK - zatwierdza zmiany i zamyka okno, Anuluj (Cancel) - porzuca wprowadzone zmiany i zamyka okno. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 19

20 Rys.5.3/ Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

21 6. Raporty Pod pojęciem raportów w systemie Zarządzanie BPSC rozumiane są wszelkiego rodzaju zestawienia, które użytkownik może wydrukować lub przesłać do pliku. Wydruk raportów jest możliwy z kilku miejsc programu: z listy wszystkich dostępnych raportów w systemie, z listy raportów dostępnych w ramach konkretnego modułu systemu, z formatki udostępniającej bezpośrednio opcję drukowania poprzez przycisk Drukuj. W pierwszym przypadku użytkownik może odszukać interesujący go raport na liście wszystkich raportów dostępnych w ramach systemu (Rys. 11. Systemowa przeglądarka raportów), opcja menu: Przejdź do i Raporty. Użytkownik wskazuje w przeglądarce temat raportu, a następnie z drugiej listy wybiera raport do wydruku. Rys. 6/18. Systemowa przeglądarka raportów. Na ekranie tym znajdują się dwa okna. W oknie lewym znajduje się lista tematów, które odpowiadają poszczególnym modułom systemu, w oknie prawym znajduje się lista zdefiniowanych raportów, które należą do modułu podświetlonego w oknie lewym. Przemieszczanie się po liście tematów powoduje automatyczną zmianę listy raportów w oknie prawym. Obok każdego raportu znajduje się symbol (np.fk-01-01), który identyfikuje raport i który jest drukowany na raporcie. Po wyborze raportu (przycisk Dalej) może zaistnieć konieczność podania przez użytkownika parametrów konkretnego raportu (sposób posortowania, warunki ograniczające ilość danych na wydruku itp.). W dalszej części instrukcji będzie opisany sposób ustawiania parametrów raportu. Po ustawieniu parametrów raportu program zgłosi się zawsze oknem jak na Rys. 6/19. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 21

22 Rys. 6/19. W oknie tym należy ustawić parametry wydruku., tzn.: Pod zakładką Drukowanie: w pierwszym wierszu znajduje się symbol drukowanego raportu. W polu obok symbolu, pojawia się napis Raport podstawowy. Jeżeli dla raportu istnieją raporty dodatkowe, to w polu tym będzie lista raportów dodatkowych do wyboru. Jeżeli jeden z raportów dodatkowych będzie określony jako domyślny, wówczas on będzie wybrany z listy, Wyślij wynik raportu określamy gdzie ma zostać przesłany wynik raportu: na drukarkę, do pliku, , eksport do programu Word lub eksport do programu Excel, w zależności od wyboru odpowiednie parametry poniżej są udostępnione do uzupełnienia. Przyciski eksport do programu Word lub eksport do programu Excel są nieaktywne ponieważ dla raportu FK nie są zdefiniowane szablony w tych programach. drukarkę, na którą zostanie skierowany wydruk (program zawsze proponuje drukarkę domyślną zdefiniowaną w systemie Windows, przez wybór z listy rozwijalnej można wybrać inną zainstalowaną w systemie drukarkę). tryb wydruku ( graficzny lub tekstowy ) należy ustawić zależnie od typu drukarki, wówczas będzie możliwe zapisanie raportu w pliku o podanej nazwie i w wybranym formacie, liczba egzemplarzy wydruku, nazwa i format pliku pola wyświetlone na ekranie do uzupełnienia w przypadku gdy wybrany jest przycisk drukuj do pliku, przy polu nazwa pliku znajduje się przycisk pomocy wyświetlający pliki wybranego formatu adres , format pliku i otwórz klienta poczty pola wyświetlone na ekranie do wypełnienia w przypadku gdy wynik raportu ma zostać przesłany przez , szablon Word lista szablonów utworzonych w programie Word dla wybranego raportu, wyświetlona na ekranie gdy jest wybrany przycisk eksport do programu Word, szablon Excel lista szablonów utworzonych w programie Excel dla wybranego raportu, wyświetlona na ekranie gdy jest wybrany przycisk eksport do programu Word, język raportu wybór języka w którym ma być wydrukowany raport, pole wyświetlone o ile jest zdefiniowany wydruk tego raportu w języku obcym, drukuj w tle - jeśli przycisk ten zostanie zaznaczony, wówczas raport będzie wykonywany równolegle, tzn. raport będzie się drukował, a użytkownik będzie mógł wykonywać inne 22 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

23 czynności niezależne od tworzonego raportu. Jeśli przycisk ten nie zostanie zaznaczony, użytkownik będzie musiał czekać na wykonanie całego raportu, aby móc rozpocząć dalszą pracę. pokaż Print Job jeśli przycisk ten zostanie zaznaczony, wówczas w czasie przeglądania wielostronicowych raportów będzie dostępne małe okno pokazujące graficzną informację o procesie formatowania kolejnych stron wydruku i o numerze aktualnie formatowanej strony (Rys. 13). W oknie tym znajdują się przyciski: Cancel report, który umożliwia przerwanie realizacji raportu i Break at next page, który powoduje przerwanie dalszego formatowania i wyświetlenie strony wskazanej w oknie. Rys. 6/20. przycisk Anuluj oznacza rezygnację z drukowania, przycisk Podgląd umożliwia podgląd wydruku na ekranie przed wysłaniem go na drukarkę, przycisk Drukuj realizuje wydruk raportu bezpośrednio na drukarkę, przycisk Ekran umożliwia podgląd wydruku na ekranie bez wysyłania go na drukarkę. Po przełączeniu na zakładkę Tryb tekstowy wyświetla się ekran jak na Rys. 1/4 Na zakładce tej znajdują się ustawienia trybu tekstowego: Plik sterownika tekstowego z przyciskiem pomocy wyświetlającym pliki sterowników, Drukarka i model drukarki który jest z nią skojarzony. Do skojarzenia modelu z drukarką służy przycisk Skojarz z drukarką. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 23

24 Rys 6/21. Jeśli zostanie wybrany jeden z przycisków Podgląd lub Drukuj, na pasku zadań systemu Windows (najniższy poziom ekranu) pojawi się przycisk udostępniający okno serwera wydruku (Rys. 1/5). W oknie tym wyświetlany jest stan realizacji raportu. Przy pomocy przycisków w prawym górnym rogu można okno zwinąć z powrotem na pasek zadań (-) lub przerwać realizację raportu (x). Przerwanie raportu możliwe jest także po wybraniu z opcji Actions pozycji Quit. Rys. 6/22. Po wybraniu przycisku Podgląd możliwy jest podgląd raportu na ekranie przed jego wysłaniem na drukarkę. W przypadku każdego z raportów sposób przeglądania danych jest dokładnie taki sam. Po sformatowaniu pierwszej strony wydruku zostanie wyświetlone okno jak na Rys. 6/ Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

25 Rys. 6/23. W centralnej części ekranu wyświetlony jest podgląd wydruku pierwszej strony. Obok znajdują się dwa paski przesuwu umożliwiające szybkie przemieszczanie się Rys. 6/24. w ramach strony wydruku. Najważniejsze przyciski znajdują się bezpośrednio nad wydrukiem: Działanie tych przycisków jest następujące: przycisk oznaczony drukarką przycisk z kopertą i listem przycisk z drukarką i kluczem przycisk z ekranem przycisk z krzyżykiem przyciski z lupą: (+) cztery przyciski ze strzałkami polecenie drukowania raportu na drukarce, polecenie wysłania raportu pocztą internetową, polecenie wyświetlenia ustawień dla drukarki z możliwością dokonania zmian tych ustawień, polecenie otwarcia drugiej przeglądarki wydruku (kopii), okno z ekranu zostanie zwinięte do paska zadań w takiej postaci, w jakiej było widoczne, a na ekranie pojawi się jego kopia, kończy przeglądanie i zamyka okno z wydrukiem, powiększenie obrazu, (-) pomniejszenie obrazu, oznaczają odpowiednio: przejdź do pierwszej strony, przejdź do poprzedniej strony, przejdź do następnej strony i przejdź do ostatniej strony. Na pasku obok przycisków znajduje się jeszcze pole, w którym wyświetlany jest numer aktualnie przeglądanej strony raportu. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 25

26 7. Klawisze funkcyjne Wiele funkcji aplikacji wywołuje się przy pomocy klawiszy funkcyjnych na klawiaturze. Poniżej zestawiono najczęściej występujące klawisze funkcyjne i ich funkcje: F7 - przechodzi w tryb wprowadzenia zapytania (patrz pkt. <7>), F8 - wykonuje zapytanie (patrz pkt. <7>), Ctrl+q - rezygnuje z trybu wprowadzania zapytania (patrz pkt. <7>), Shift+F2 - powoduje przeliczenie ilości rekordów (patrz pkt. <7>), F9 - pokazuje listę wartości, F11 - pokazuje edytor tekstu. Następujące klawisze nawigacyjne pozwalają poruszać się po przeglądarce: - przesuwa się na poprzedni wiersz, - przesuwa się na następny wiersz, PdUp - przewija przeglądarkę o jedną zawartość (stronę) w górę, PgDn - przewija przeglądarkę o jedną zawartość (stronę) w dół, Tab - ustawia kursor w następnym polu, Shift+Tab - ustawia kursor w poprzednim polu. W ramach okna do wprowadzania danych można poruszać się przy pomocy następujących klawiszy: Tab - ustawia kursor w następnym polu, Shift+Tab - ustawia kursor w poprzednim polu, i Enter - przesuwają kursor w lewo i prawo o jeden znak w ramach jednego pola, - zatwierdza zawartość pola i ustawia kursor w następnym polu. Dodatkowo można używać klawiszy skrótu do uruchamiania funkcji aplikacji przy pomocy klawiatury. Są to podkreślone litery w opisie przycisku lub menu. Naciśnięcie na klawiaturze klawisza Alt i klawisza skrótu uruchamia funkcję przycisku, lub menu, bez konieczności użycia myszy Obliczenia na polach numerycznych Po wpisaniu do pola numerycznego dowolnego działania np. 11, ,01 i naciśnięciu przycisku <Enter> lub <Tab> w polu pojawi się wynik obliczenia. 26 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

27 8. Zapytania Tworzenie zapytań umożliwia użytkownikowi wyszukanie interesujących go danych z pełnego zbioru informacji i umieszczenie ich w przeglądarce. Tworzenie zapytań prześledzimy na przykładzie kartoteki kontrahentów. Po uruchomieniu formatki, w przeglądarce kontrahentów zostają wyświetlone dane o wszystkich kontrahentach wprowadzonych do kartoteki. Wyszukiwanie konkretnego kontrahenta w tak dużym zbiorze informacji jest bardzo kłopotliwe i długotrwałe. Z tego względu warto używać trybu zapytania. W tryb zapytania wchodzimy przy użyciu klawisza funkcyjnego F7 lub z menu opcją: Zapytanie Wprowadź. Po wejściu w tryb zapytania wszystkie dane z przeglądarki zostają usunięte a użytkownik może w pierwszym wierszu przeglądarki wprowadzić kryteria zapytania (Rys. 8.25). Kryterium ograniczające ilość wyświetlanych wierszy można opisać dla kolumn umieszczonych w przeglądarce i przewidzianych do zapytania. Jeśli wiemy, że siedziba naszego kontrahenta znajduje się w Katowicach w polu miejscowość wpisujemy tekst: Katowice. Po wprowadzeniu kryterium wyszukiwania, musimy wykonać zapytanie. Wykonanie zapytania nastąpi po wybraniu klawisza F8 lub opcji menu: Zapytanie Wykonaj. Po wykonaniu zapytania w przeglądarce zostaną umieszczone tylko te wiersze z kartoteki, które spełniają zadane kryteria (w naszym przypadku firmy z siedzibą w Katowicach). Rys Wprowadzanie zapytania. Przy wprowadzaniu zapytań przydatne są znaki uogólniające. Znaki te pozwalają na szukanie po fragmencie tekstu. Wyróżniamy dwa znaki uogólniające: % - zastępujący dowolny ciąg znaków, oraz _ - zastępujący pojedynczy znak. W naszym przykładzie z zapytaniem o miejscowość, nie zostały wyświetlone dane o kontrahentach, których siedziba jest opisana np.: Katowice-Ligota. Aby wyświetlić i tych kontrahentów należy w pole miejscowość wpisać tekst: Katowice%. Można jeszcze bardziej skrócić zapytanie o miejscowość do tekstu: K%, zostaną jednak wtedy wyświetlone dane o firmach, które znajdują się w miastach z nazwą rozpoczynającą się na literę K (czyli np.: Katowice, Kraków, Kalisz...). Można zatem dodać kryterium wyszukiwania po nazwie i do pola nazwa wprowadzić tekst: %huta% (zostaną wtedy wyszukani wszyscy kontrahenci, których nazwa zawiera gdziekolwiek tekst huta). Dla wyszukania kontrahenta o dwuznakowym numerze rozpoczynającym się od cyfry 5, w polu numer należy wprowadzić tekst: 5_ (i wywołać zapytanie). - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 27

28 Rys Wprowadzanie zapytania ze znakami uogólniającymi. Przydatnymi funkcjami w trybie zapytania są funkcje przeliczenia ilości zwracanych wierszy oraz funkcja przywołania ostatniego zapytania. Po wejściu w tryb zapytania użytkownik może wyświetlić w pierwszym wierszu przeglądarki ostatnio wprowadzone kryteria. Funkcję przywołania poprzedniego zapytania realizujemy poprzez ponowne wybranie klawisza F7 lub wybranie opcji menu: Zapytanie Ostatnie zapytanie. Po wywołaniu funkcji można zmieniać poprzednie kryteria wyszukiwania i ponownie wykonać zapytanie (np. dla zmniejszenia liczby wyświetlonych wierszy). Po wprowadzeniu zapytania nie trzeba od razu wywoływać zapytania, można tu wcześniej sprawdzić, jak wprowadzone kryteria ograniczą zbiór zwracanych informacji. Zatem po wprowadzeniu zapytania wywołuje się z menu funkcję: Zapytanie Przelicz lub wybiera się klawisz Shift-F2. W pasku statusu program poinformuje użytkownika ile wierszy zostanie zwróconych po wykonaniu zapytania z wprowadzonymi kryteriami. Taka informacja pozwoli użytkownikowi podjąć decyzję, czy należy jeszcze uściślić kryteria wyszukiwania, czy też liczba zwracanych wierszy nie jest zbyt duża i czy może on tak przygotowane zapytanie wykonać. 28 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

29 Rys. 8/27. Przeliczenie ilości wierszy. Po wprowadzeniu zapytania i jego wykonaniu, program nie zawsze wyświetla wiersze. Informuje natomiast użytkownika w pasku statusu o rodzaju błędu jaki został popełniony przy wprowadzaniu kryteriów. Należy wówczas zredagować kryteria na nowo i spróbować wykonać zapytanie ponownie. Jeśli takie próby nie przyniosą efektu (oznacza to że brak jest w kartotece wierszy spełniających podane kryteria, lub kryteria zostały źle zdefiniowane), można usunąć wprowadzone kryteria i wywołać zapytanie na całej kartotece. Można także anulować zapytanie (opcja menu: Zapytanie Anuluj lub klawisze Ctrl+Q) i próbować wprowadzić je od początku lub wyświetlić wszystkie wiersze poprzez wywołanie zapytania (bez kryteriów). Tryb zapytania umożliwia wprowadzanie nieco bardziej wyszukanych zapytań. Przy wprowadzaniu bardziej skomplikowanych warunków wyszukiwania, przydatna jest znajomość podstaw języka SQL oraz ewentualnie struktury bazy danych. Na potrzeby tego podręcznika, omówione zostaną podstawy użycia słów kluczowych języka SQL. W trybie zapytania można używać następujących słów kluczowych i operatorów: - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 29

30 Słowo lub operator Opis Przykład < Mniejszy <10 - kontrahenci o numerach mniejszych od 10 > Większy <> lub!= Różny od #BETWEEN Wartość z przedziału #BETWEEN 1 AND 10 - kontrahenci o numerach od 1 do 10 #NOT BETWEEN Wartości nie z przedziału #IN Wartości z listy #IN (1,2,3,4) - kontrahenci o numerach 1, 2, 3, 4 #NOT IN Wartości nie z listy #IS NULL Wartości nie wypełnione #IS NOT NULL Wartość wypełniona :nazwa Zmienna definiowana :numer AND Operator iloczynu logicznego OR Operator sumy logicznej #IS NULL - (np. na polu miejscowość) kontrahenci bez wypełnionego pola miejscowość Dostępny przy zapytaniu ze zmienną definiowaną przez użytkownika Dostępny przy zapytaniu ze zmienną definiowaną przez użytkownika Podczas wprowadzania zapytania użytkownik może na wybranym polu zdefiniować zmienną, wpisując znak : i jej nazwę, np.: :nr, :m. Po wykonaniu zapytania użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie dodatkowych warunków w okienku edycyjnym. W okienku edycyjnym można używać większości elementów języka SQL, a w szczególności operatorów logicznych oraz podzapytań i oczywiście wcześniej zdefiniowanych zmiennych. 30 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 2 Gospodarka Materiałowa - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 7 1.1. Standardowe przyciski i obsługa menu (szerzej opisane we Wprowadzeniu do aplikacji BPSC)...7 1.2. Tryb zapytania

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przelew

Instrukcja obsługi programu Przelew Instrukcja obsługi programu Spis treści 1. Instalacja programu 3 2. Operowanie klawiaturą 3 3. Ustawienia wstępne 5 3.1 Dane firmy 5 3.2 Użytkownicy 6 3.3 Spis firm 7 3.4 Archiwizacja 7 3.5 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo