Zmiana Nr 1. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta TYCZYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiana Nr 1. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta TYCZYN"

Transkrypt

1 Zmiana Nr 1 Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta TYCZYN (uchwalonego uchwalq Nr XXXVI III 290/02 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 sierpnia 2002 r) czesc tekstowa ZAt.J\GZNIK Nr 1 do Uchwafy Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn. ;1 ';} TliHY Za zgodnosc kapii Z oryginalsm Stwlsrdzam Tyczyn, dnla..""...".""""""" mgr l)~: '(".-:~:<., 'i'.;. '~/.,~'-

2 STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY i MIASTA TYCZYN KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA I POLlTYKA PRZESTRZENNA ujednolicony leksl Niniejszy ujednolicony leks! obejmuje zalqcznik Nr1 do uchwaty Nr XXXVIII/ Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 sierpnia 2002r. wraz ze Zmiallq Nr1 S!udium uchwalonq uchwalq Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 sierpnia 2007 r. Zmiana Nr1 Sludium zostala wyroznlona w niniejszym tekscie wyhuszczonq czcionkq pochylq ( kursywq) na sir. 30,32, 33. Za Kapii zmlmm::lbrrl Stwierdzam 1 : zuc~c",c,.. ; tnco' ;",' ". r.'.;--". Tvczyn, dnia "",,"''''''''""... '" :, ' 2, -'- ~" ".,- -,' :- --:- ~,,:' ~.. "~. :-.., ", -._" _. ",-,

3 SPIsnmSCI Informacje ogolne... sir. 2 Glowne ccic i zadania polityki pl'zestrzenncj gminy i miasta Tyczyn...str. 3 Kierllnki zagospodarowania i polityka przcslrzcnna... str Powiqzania fllnkcjonaluo-przeslrzenne z otoczeniem... str Ochrona wartosci, zllsob6w i ksztaltowanie srodowisk:1 przyrodniczego i kllltlirowcgo... sh Srodowisko przyrodnicze str. (i 2.2. Srodowisko kulturowc i krajobraz str System komllnikacji...str Syslemy infrllstrllktury tcchnicznej... str Zaopatrzcnie w wod~ sir Odprowadzanie i oczyszczanie sciek6w....:... str Usuwanie odpad6w... str. 20 Elcktroenergetyka.. sir Tclckomunikacja sir Zaopatrzenie w gaz... str Cieplownictwo... str Cmentarze... str Strllktllra przestrzenna miasta i gminy... str Zadania sluzqce rcalizac.ii ponadlokalnych celow publicznych... str Obszary, dla ktorych istnieje obowill,zek sporzljdzania miejscowych planow zagospodarowania przcstrzennego... str. 35 Za zgodnosc kopii Z oryglna!em Stwierdzam 1 ~ iii z dnia..""... mi,1-':"

4 2 INF'ORMACJE OGOLNE I. SWdillrn uwarunko\va11 i kierunkow zagospodarowania przestrzcnncgo - zwane dalcj studiurn - dotyczy micjsko-wiejskiej gminy Tyczyn, obejn1l~llocej ogo!ern powierzchni" 8386,5 ha. 2. oraz na mapie w skati 1: 10000, staj1owillocy zal'lcznik Nr 2 do llchwaly Rady Micjskiej w Tyczynie. Tckst rysunek uzupclniajllo si~ wzajcmnie. 3. Studium zostalo sporzllodzone w latach przez Zarz'ld Ominy i Miasta w Tyczynie oraz opracowane w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przez zcsp61 OfOfekto\vv t,,\f'in t,lpr.-...::unir'tnmn"... i"z.~,_~... ~ ~ ~:~ld ""'" r.::l;.t..:~+~ n".-l~l 1246/91) z \!liykorzystaniem koncepcji zagospodarowania przestrzcnnego miasta i gminy opracowanej przez mgr i11z. arch. Wladyslawa WOl:niaka (uprawnicnia urbanistyczne Nr 1115/90) 4. Merytorycznllo podstaw'\. studium jest dokumcntacja zawarta w czqsci I zatytulowanej "Diagno<:a stanu i liwarunkowania" oraz wymicnione tam opracovvania, w tym: "Aktualizacja "Studium Historyczllo-Urbanistyczne mi asta Tyc:cyna", "Studium ochrony wartosci kulturov-lych i krajobrazu dla gminy Tyczyn", "Stralegia rozwoju gminy i miasta Tyczyn". 5. Uslalcllia studium dotycz'\.: 171P>1'!mir(Yu! zagospodarow8nia przestrzenncgo rniasta i zostaly scormu{owane z uwzglt::dnieniem celow i stratcgii rozwoju gminy, w tym cel6w zagospodarowania przestrzenncgo, okreslonych w aspekcie uwanmkowail przestrzennych. 6. Kierunki i polityka przestrzcnna odnosz'l do srodowiska przyrodniczego, i krajobrazu oraz systemow oznaczonych na symbolami: C, M, RM, R i RL oraz obszarow fllnkcjonalnych, wyroznionych ze Za zgodrosc kopii Z oryginalsfti Stwierdzam 'I :'5 0 :3 0 9 z :"'2f' '',:.,'.':: Tyozyn, drib,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, rn ~_ -- -,. ' -.'...,... a

5 ~ wzgl<;:du na istniejqcy i przes,tdzony spos6b zagospodarowania predyspozycje rozwojowe, ozllaczonych na rysullku studium wedlug zaslosowanej tam legendy. GLOWNE CELE I ZADANJA POLITYKI PRZESTRZENNE.J GMINY I MIASTA TYCZYN gminy i miasta Tyczyn okreslona w przyj'ttej stralegii rozwoju to: "Jcstcsmy gminll uslugowo-rolniczo-turystycznll czystl! ekologiczoic, z rozwini'?tll infrastrukturll techniczo'l., szkolnictwem sprzyjajllc.ym rozwojowi mlodzic:i:y, korj:ystnymi warunkami do wszechstronnego rozwoju czlowieka i przcdsi,?biorczosci". Gl6wTlymi Cei,1I111 rozwoju przestrzenllego gmtny i miasta Tyczyn Set: ochrona ismicj,!cych wartosci kulturowych i krajobrazu, wykort.ystywanie walor6w srodowiska przyrodniczego i jego maksymaina ochron3. eliminowanie dotychczasowych zllnieczyszczei1 srodowiska przeciwdzialanic zanieczyszczani u srodowiska. ochrona lepszych gicb pi"zed zagospodarowanicm nierolniczym zachowanie kompjcks6w tcrcn6w diu produkcji rolncj bez zabudovq, wykorzystanie walor6w krajobrazu flulkcjiwypoezynkowo-tnrystycznych, przeciwdzialanie dalszemu rozpraszaniu zabudowy, twoj"zenie zwartych obszar6w zabudowy 0 architekturze obiekt6w dostosowanej do eech i krajobrazu. z funkcjonalnyrn ukladem komunikacji wewll<;:trzncj i dogodnymi powi'1zaniami Z otoczeniem, wyposazonych w inirastruktur~ tcchnicznq, zapcwnienie bezpieczcllstwa ludzi lllicnia 113 terenach Zab'TOZeI1 powodziowych I nil tercnilch osuwisk6wych. likwidowanie harier urbanistycznych clla os6b niepetnosprawnych, rozw6j uslug pllblicznych i r6znorodnej komercyjnej gospodarczej (uslugowej i produkcyjncj, w tym sluzetcej ollslnelzc rolnict\va Za 19odnosc kopii 1 orygmalem Stwierdzam 1 :, r1 :S 0 '~!,i ' Tyczvn, dnia..","""""...,., m:c

6 4 komllnikacyjnych wewn"trznych zewn'"trznych oral, ll10dcmizacja istnieje(cych, rozw6j system6w infrastruktury technicznej, zwit;kszenie lesistosci obszam. zadan Dolitvki przestrzennej, rozl1mianej skoordynowane dzialania organow samorzqdu gminy zmierzaj'1ce do osi'!gni,\,cia zalozonych cel6w rozwoju przestrzenllego na!ez.y: stwar.r,anie warunk6w dla cfcktywnego i komplcks()wcgo rozwoju gminy rnirsta zapew111cma wsp6lczesnych standard6w zycia ll1icszkallc6w racjonalncgo wykorzystaniu przestrzeni gll1iny i miasta, koordynacja dzialait rmnych podll1iot6w. zmierzai'1cych do przcksztalcania obszaru. lagodzenie konfliktow: pomi~dzy inwazj'1 zainteresowania zabudow'l rozproszod'1 na gruntach najwy:2:szej jako~ci gleb i potrzcbe( ieh ochrony oraz na tcrcnaeh zagrozonych zalcwami powodziowymi braku zabezpicczcn przed zalewami, pomi"dzy rozbicznymi potrzebami i interesarni poszczcg6lnych uzytkownik6w przcstrzeni dolyczqcyrni w szczeg61nosci rozbudowy ukladu komunikacyjnego, sieei iufrastruktury tcchnicznej, konieeznych obwalowml rzccznych, mi<;!dzy asplracjami i oczekiwaniarni mieszkaflc6w dotyczi1.cymi zaspakajania potrzeb w zakresie przygotowania teren6w pod rozw6j mieszkalnictwa, obslugi w inti'astrukturl' komunalnq oraz potrzeb w zakresie kornunikaeji i uslug publicznyeh a ograniczonymi, niewystarczaj'1cymi ieh realizacji srodkami. Realizacja polityki przestrzenncj winna nasl<;:powac gl6wnie poprzez: wykorzystanic uprawnien samorz'ldu wynikaj'lcych z przepis6w szezeg61nych, zwlaszcza w zakresie ochrony i ksztaltowania srodowiska. ochrony d6br ochrony grunt6w rolnych Idnych. (]ehrony przyrody, las6w, gospodarki nicruchomoseiami itp., sporz'ldzanie miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, obejmuj'1cych tereny w granicach, w k16rych l1loz1iwe b\:dzie 7.astosowanie rozwl'lzrnl planistycznyeh zapewniajqcych lad przestrzenny, w powi'lzaniu z terenami Za zgodnosc kopii 1 oryylnaiern Stwierdlarn 3 0 ~ 0 9 TYClvn, J_'_ 1 "H".,"""»,.,. "...,., Z

7 5 a z\vraszcza tworzenie nieruchomosci komunalnych aktywne dysponowanie lym zasobem, rcalizacj" komunalnych przedsi,wzi,,6 publicznych przy uwzgj"dnicniu hierarchii ieh wuznosci dla l'ntwni 1 nl'oitli1i"vi KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA I POLITYKA PRZESTRZENNA I Powiqzaniajimkcjontllno-przestrzenne z otoczelliem Gmina i miasto Tyczyn w strukturze funkcjonalno-przcstrzennej wojew6dztwa podkarpackicgo jest cz~sci~ aglol11eracji rzeszowskiej i pelni6 b,dzie komplementarne dla tej aglomeracji funkcje, Z\vlaszcza w zakresie wypoczynku i turystyki, ieszkalniclvia (gl6wnie icdnorodzinncgo, w oraz nickt6rych z takze wspolne z Rzeszowcl11 dziaiania dotycz'lce rozwi'tzywania spraw zwi'lzanych z obslug~ kornunalml obu jednostek administracyjnych. Wraz z gl11inami: Blai.owa, J-Iyzne i Chmielnik b<ed't kon1ynuowane I rozwlj,me wsp61ne przcdsi"wziqcia w zakresie OChrOllY srodowiska i promocji mikroregiorill. Zi'J zgodnosc kopil Z oryginaiem Stwierdzam., (", " Q 9 J I.).) '" H"" 'H",u."."... "._ r~:i:.

8 6 2 Ocltrona wartosci, zasob6w i ksztllltowtlnie lirodowiska prz.vrodniczego i ku/turowego 2.1. Srodowisko przyrodnicze Maj'tc na uwadl.e istl1iej'tce uwarunkowania srodowiska przyrocll1iczego oraz w zapewnienia Zr6v,"flOwat,onego rozw(~jll przestrzennego winny uwzglfclniac: gm1l1y I miasta, kierunki zagospodarowania oehron\! wartosciowych obszarow i obicktow przyrodniczych chronionych prawem, rozszerzenie zakrcsu ochrony przyrody, w tym ochrony prawnc,i, stworzenie warunkow funkcjonowania ekosystemow dla zachowania r6wnowagi przyrodniczej, przeciwdziaianie zagrozeniom ze strony srodowiska przyrodniczego, popraw~ stanu srodowiska przyrodniczego, niwelowallie antropogellicznych (powodowanych dzialal1iami zagrozen dla srodowiska, wykorzystanie zasobow srodowiska dla cclow rozwo,ju gospodarczcgo, wykorzystallie atrakcyjllych walorow srodowiska dla potrzeb wypoczynku, turystyki i rekrcacji. w zapewl1lema wyzej okreslonych kierunk6w zagospodarowania przestrzennego w aspekcie zasob6w srodowiska przyrodniczego, najezv a) respektowac zasady ochrony obszar6w i obiektnw prawnie chronionych: Hyzniansko-Gwoznickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego zarzqdzeniem Nr 35/9::> Wojewody Rzeszowskiego z! 4 lipca 1992 r. istlliej,\cych w granicach miasta las6w - jako las6w ochronnych, ustalonych zarzqdzeniem Nr 197 Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i LeSnictwa z clnia I '. Gl6wnego Zbiornika W6d Podziemnych fl25 "Dolina rzeki Wislok" grup drzevl j edynczych drzew stanowi'tcych o111l1lk I przyrody, zarejestrowane w "Rejestrze pomnik6w przyrody wojew6dztwa rzeszowskiego", Lgodnosc Z 0 ryglii ai8ff1 Stwierdzam dnia,l"3jl,~,,9..,~ L",

9 7 prawm\ ochron'l stare, w~utosciowe i dobrzc utrzymane drzewa kt6rych miejsca wyst<;powania okre:llone sa, na rysunku stlj(\ium, c) utrzymac istnicj21cy system powi[lzar\ przyrodniczych wzdluz dolin rzck i potok6w, d) zwi"kszy6 lesistosc obszaru, grupy drzew, c) l1wzgl~dni6, przy przeznacz3niu i zagospodarovvywaniu teren6w, ograniczenia na lerenach osuwiskowych i powodziovvych, [) d8,zy6 l"1{"\nt":hu\f jakosci promieniowanie niejonizuj21ce, ograniczenia w sposobic zagospodarowania terenow nmazonych na h) racjonalnie gospodarowac grllntami, szczeg61nie na glebach bonitacyjncj, uwzglydniaj21c istniej,\ce systemy mciioracyjnc. 0 najwylszcj wartosci Polityka przestrzenlla w lym zakrcsic winna koncentrowac si,~ dzialaniach: a) ochrony na nast<;puj'lcycb Oor3Z11, W koryt ciekow wodnych, zachowanie istnicj21cych oraz wprowadzanie nowych zadrzewie6 zakrzewien sr6dpolnych, zachowanie istniejqcych form rzez.by terenu (skarp, stok6w, zr6wnm\ i dolin},. nicdopuszcz,mie lokajizacji: obickt6w llrodukcji zwierz~cej, niedostosowanych pod wzgl<;;dem ilosci i koncentracji bez '7'"1t1rn'7pn obiekt6w szezeg6lnymi - bez duzych obiekt6w szklarniowych, stanowi'lcych dysonans w krajobrazie,!lie wprowadzanie duzych upraw monokultunlwych, Za zgodnosc kopii Z oryglnalem Stwierdzam " '. 'L' 'I 09 \ \) I \' Tyczyn, dnia,"",."..."""..."." r{l~~- '.

10 8 ograniczul1ic rozpraszania zablldq\vy nicdopuszczanie realizacji obiekt6w o dllzych kllbaturach (agresywnych IT"i"l"." 7<,,"" oblektow 0 tunkqach rekreacyjno-wypoczynkowych i turystycznych na wyznaczonych terenach, niedopuszczanic do!.anieczyszczenia wod powierzchniowych podziemnych oraz powierzchni ziemi, b) przcstrzeganic zasad gospodarowania w obszarach lesnych, w o llrndzenia lasow i uproszczone nrawneqo statusll ochronv wartosciowych i dobrze utrzyrnanych drzcw, d) zapewnienie biologiczncgo fllnkcjonowania: korytarza ekologicznego Wisloka poprzez popraw" czystosci wody, utrzymanic nadbrze;i.nych terenow olwartych i natnralnej zieleni wzdhlz koryta rzek;, z I,orytarzy, przebiegaj'lcych waznicjszych ciek6w woclnych, oznaczonych na rysunku studillm, w tym: nieciopnszczanie cia przykrywania i przegradzania ciek(\w bez zabezpieczel1ia mozliwosci swobodncgo przemicszczania si~ flory i fauny, niedopnszczanie do syluowania w dolinach polokow obieklow przeplyw mas nnwlf'tr7" - lltrzymanie biologicznej Oblldowy kor)'l oraz biologicznie czynnych tercnow otwartych (zalesicfl, z.adrzewien, zieleni Llrz<Fi20nej i nieurz'ldzonej, lerenow rolnych) wzdlnz dolin ciekow i na ieh gornyeh przedluzeniach, doprowadzenie do formalnego okrdlenia obszarow na J) przeciwdzialanie zagrozeniom zalewami powodziowymi Struga popr;:ez budow<; zabezpieczefl przeciwpowodziowych, niedopuszczanie do powstawania l10wej zabudowy bel. zapewnicnia ochrony przed zniszczeniem w wyniku powodzi zalewowych oznaczonych w spos6b orientacyjny na rysunku sluciium, na tcrenaeh Zd zgodnost kopii Z orygmalanl Stwierdzam '1 I) '5 0 9 " Iyczyn, d. 1 ;;,).... nib "''''"...",... ''',.. \L.

11 9 zwi"kszenie rctcncyjnosci obsza:ru poprzez dolesienia, v,prowadz311ie nowych zadrzewien i zakrzewicil wodochronnnych, h) niedopuszczanie na terenach osliwiskowych dzialal1 inwestycyjnych naruszaj'1cych strukrur<:: grunt6w, tworzenie zasob6w dziaiek zamienllych dla zabudowy przcnoszonej z terenow zagrozonych dla zapewnienia bezpiecze6stwa micszkallc6w, w przypadku katastrofalllych zagrozel1 zwi'tzanych z uakt}\""nieniem i) przeciwdziaianic zanieczyszczaniu powierzclll1iowych, podziemnych, powietrza i powierzchni oraz zagro:?',eniolll srodowiska na caiym obs?~cze gminy i miasta, w ty111: respektowanic zasad w obricbie stref ochronnych (bezpo,~rednich ora" posrednich wewn~trznych zewn~trznych) stosownymi decyzjami i obmvi'lwj'tcych wok6! istnie.i4cych llj<:,c wody, sludni, oznaczonych l1a lysunku niedopus:cczanie do zrzutu nieoczyszczonych sciek6w do w6d grunt6w, a w zasl~gu w6d emnych rzeki Wislok" przeciwdzialanie wprowadzaniu do zanieczyszczcl1 powstaj'lcych w z prowadzcniem prodllkcji rolnej, w tym stosowania srodk6w chemicznych, kt6rych czas rozpadu w jest kr6tszy pol roleu, SpOSObll ogrzcwal11a w me pogal'szaj<\cy stanu srodowiska, stosowanie pnawnych instrument6w w celu wyeli111illowania ograniczcnia oddzialywania \vyst~puj'tcych obiekt6w przekraczaj'lcych normy srodowiska, preferowanie dzialalnosci gos]lodarczej 0 czyslych technologiach, izow,m;" ohiekt6w w laki snos6b, aby nie naruszaly norm srodowiska poza granicarni swojej dziaiki, niedopuszczanic lokalizacji szczeg6lnie szkodliwych srodowisk8 i zdrowia (w rozumieniu obowi'lzuj'lcych przepisow), Za zgodnosc z oryginalem Stwierdzam dnia ",,,,,,...,,,,"',,...' ll1e/

12 to tokalizowanie obiekt6w przeznaczonych l1a poby! ludzi poza zasl"glcm llci'lzliwosci l'uchu komllnikacyjnego lub z ustaleniem sposobu zabezpieczc:nia przcd t'-lllci'lzliwosciac skllteczne zabczpieczanie juz istniejqcej zabujowy 111ieszkaniowej przed uci'lzliwosci'l ruchu drogowcgo, ustalanie sposobu zagospodarowania terenow polozonych w potcncialnych obszarach ograniczonego uzytkowania, w szczegolnosci oj staeji e1ektrocnergetycznych \\in i.oczyszczalni sciekow, z uwzgl"dnienicm obowiqzujqcych w tym zakresie przepis6w szczeg61nych, prowadzenie zorganizowancgo sposobu skladowania i utyjizacji odpad6w oraz sukcesywne zmnicjszanie ieh ilosci poprzcz segregacj~ i wt6rne wykorzystanie, monitorowanic oddzialywania zlikwidowanego wysypiska smieci w Tyczynie i dalsz.e stosowanie skutecznyeh zabezpieczell przed niekorzystnyrn oddzialywaniem tego obiektu, w tym zadrzcwicnie, g) tworzenie dogodnych warunk6w dla zalesiania grunt6w 0 najnizszej przydatnosci produkcyjllcj, polozonych w s'lsiedztwie kompleksow lasow, obejmuj'lcych strome stoki i osuwiska oraz narazonych na procesyerozyjne, de[zenie do zachowania: naturalnych fotm rzezby terenu (skarp, stok6w, zr6wna(1 i do lin), istniej'lcyeh zadrzewien, zakrzewien i zadarnieli sr6dpolnych oraz wprowadzenie nowyeh, dla ograniczenia splywu powierzd11liowcgo wad, parowania i utrzymania walor6w krajobrazowych, istnicj<tcej zieleni publiczncj i tworzenie urzlldzonej zieleni towarzyszllccj obiektom publicznym, j) raejonalnc gospodarowunie gruntami, w tym: ochrona kompleksow gnmtow rolnych wysokiej wartosci bollitacyjncj, z zachowanicm obszar6w rolniczej przcstrzeni produkcyjnej wyl([ezonych z zabudowy, la zgodnosc kapii L oryglnalem Stwierdzam,!I (j,:) \) 'ii Tyczyn, dnia '''''''"-"''','''''''''',,'' F ij

13 11 ogral1jczeme wielkosci dzialek budowlanych do powicrzchni niezbqdnej diu prawidlowego funkcjonowania obiekt6w, zwlaszcza na obszarach wsi Budziw6j, Biala i miasta Tyczyna, oemona istniejqcyeh systemow melioracji gruntow, zapcwnicnie rekultywacji teren6w pocksploutacyjnych, oznaczonych w rysunku studium, k) Tozpoznanie mozliwosci ekspioatacyjnych wyst~plljqcych surowe6w, ewentuaina ieh eksploatacja i rekultywacja na cele roine lub dzialalnosci gospodarczej nieszkodliwej dla srodowiska, I) dopuszczenie prowadzenia prac geologiczno - wiertniczych, maj'1cych na celu poszukiwanie i rozpoznawanie zl6z ropy naftowcj i gazu zicmncgo na wamnkach przepis6w Prawa geologiczoego i gorniczego, z zachowllniem strel' bezpieczens\wa od otwor6w cksploatacyjnych czynnych i nieczynnych, dopuszczanie zabudowy na terenaeh osuwiskowyeh tylko po dokonaniu badari hydrogeologicznych tyeh osuwisk i wykluczeniu istnicjqcych z ich strony zagro:i_ell dla przyszlej zabudowy, 2.2. Srodowisko ImIturowe i krajobraz Majqc na uwadze dotychczasowy bogaty dorobck historyczno-kulturowy miasta i gminy ora? istniejqce zllsoby srodowiska kulturtlwego i krajobrazll, stanowiqce istotlly skladnik tozsamosci lokalnej, jakosci zycia mieszkanc6w oraz atrakcyjnosci turystycznej, zagospodarowanie przestrzerme gminy i miasta winno uwzgl~dniac: ocbj:'on~ zasob6w dzicdzictwll kulturowego, poprawf stann i funkcjonowania srodowiska kulturowego przez elimiuacj~ minimalizacj~ zagrozcn i czynnik6w wywolujllcych te zagrozcnia, lub ochronf istnicj,!cego krajobrllzu ksztaltowauic krajobrazli gllliny miasta W wlirunkach antropopresji, Dla zabczpieczenia ochrony wyst~pujqcych LespoI6w obiektow. pojedynczych obiekt6w, e1cment6w i uklacl6w zabudowy, swiadcz'lcych 0 historycznej i kulturowcj Za zgodnosc kopji, orygmaisnl Stwierdzam, t,? n Q. - v. 1 v.,tj '\ ' ~ Tyczyn, dnia :'"'~'"'''''''.'''''''

14 12 przcszlosci tego obszaru i jego mieszkal1c6w nalezy utrzyrnyvvac liast~pilj'lce strcfy ochrony konserwatorskiej, okrdlone na rysunku studium: strefa pelnej oehrony Iwnscrwlltorskiej "A", kl6ra obcjmujc historyczne zespofy koscielnc i dworskic. W strefie tej obowi'lzuje bezwzgjydny priorytct wymagan okrcslonych przepisami 0 ochronie d6br kultury, kt6re winny zmierzac do mozliwic najpelniejszej rewaloryzacji historyczncgo zalozenia, na wanmkach okreslonych przcz Wojcw6dzkiego Konserwatora Zabytk6w, strefa ocbrony zacl!owanycb elemcnt6w zabytkowych "B". W strefie tej wszelkie dzialanla inwestycyjnc wymagaj'l uwzgl~dilienia warunk6w Wojcw6dzkiego Konserwatora Zabytk6w, strcfa ochrony ekspozyc.ii najstarszych i najcennie.iszycb zespol6w zabytkowych "E". W strefie tej wszelkie dzialania inwcstyc);jnc mllsz'l uwzgl~dniac zapewnicnie ckspozycji obiekt6w zabytkow}'ch i warunki Wojcw6dzkiego Konservvatora Zabytk6w, strefa obscrwacji arcbeologicznej "OW". Wszelkie prace w obr«bic strefy mo g'l bye prowadzone wy1'lcznie za zgod'l WojewCldzkiego Konscrwatora Zabytk6w i przy uwzgli(dnieniu przepis6w szczeg61nych w tym zakresie. Ponadto ochron<t nalezy obj'lc takze: obiekty zainteresowania konscrwatol'skiego polozone poza zasii(giem stref ochrony konserwatorskiej, takich jak budynki 0 cechach zabytkowych z zachowanymi charakterystycznymi elemcntami budownict wa drewnianego, kapliczki, krzyze przydroznc, obeliski i pomnikl miejsca tradycji, cmcntarze, punkty, platformy i korytarze widokowe, unlozliwiaj'lce wgl'ld na atrakcyjne clementy krajobrazu. Dla zachowania walor6w krajobrazu nalezy dopuszczac do degradacji charakt<.:rystycznych element6w krajobrazu naturalnego: zlllian uksztaltowania tcrcnu, przebiegu ciek6w wodllych, row6w i skarp. niszczcnia istniej'lccj wartosciowcj zieleni nalczy r6wniez przeciwdzialac cbaosowi w zabudowic. \'1 lym ksztauowac wliylrza UJbanistycznc, kompollowac przestrzcnic publicznc, climinowa6 lub przeksztalcac obickty szpcqce otoczcnic kakofoni,t barw i ksztalt6w oral!lie dopuszczac lokalizacji przypadkowycb fom] budowniclwa na przcmian z obiektami 0 dobrej m'chitektujzc. Za zgodnqsc kopii I oryglnaiam ~ ~~~:;~~~~:..,~,... ~,,~.,,~..?.9 '-T.

15 13 Na rysunku studillm przedstawiono tylko nicktore c1ementy s"odowiska kullurowego. Pelny ich wykaz, w tym rcjestr i spis zabytkuw onlz ich charakferystykl! zawicra: "Studillm Historyczno-Urbanistycznym dla Miasta Tyczyna" i "Studium Ochrony Wartoscl KlIltllrowych i Krajobrazu dla Gminy Tyczyn" b~dllce w posiadaniu ZarZlldII Gminy Miasla w Tyczynie, a zaakcepfowane przez Wojewodzkicgo Konserwatora Zabytk6w. Przedstawione kierunki zagospodarowania zwillzanc ze Srodowiskiem kllltllrowym i krajobrazcm winny bye ksztaltowane poprzcz: a) zapewnienic respektowania wymog6w ochrony konserwatorskiei w stosunku do obiekt6w i zcspo16w zabytkowych, wpisanych do rejcstw zabytk6w i 1vyst~puj'!ocych w spisie zabytk6w (wg wykazu zawartego w dokumcntachjak wyzej), b) respektowanie ochrony konserwatorskiej na wskazanych w rysunkll studium strefach oc]li'ony konserwatorskiej, oraz obiektow 0 cechach zabytkowych, po!ozonych poza tymi strcfami, c) dopuszczanie rozbudowy, remontow lab modernizacji obiektow dysharmonizujqcych Z otoczeniem tylko pod warunkiem dostosowania iell do tego otoczenia, zapewnienie szczeg61nej kontroli zamierzen inweslycyjnych Ila atrakcyjnych kierunkach ekspozycji obieklow i zespolow zabytkowych dla ochrony tyeh ekspozycji, e) zachowanie wolnyeh od zabudowy lerenow, na kt6rych znajdujq si~ pullkty i platformy widokowe (z uwzgl~dnicniem zasad zabudowy ustalonych poszczeg6lnych stref polityki przcstrzennej) i zapewnienie widocznosci w rejonach korytarzy widolwwych, f) uwzgl~dnianie w dzialaniach realizacyjnych ustalcll zawartych w "Studium Historyczno Urbanistycznym dla Miasta Tyczyna" i "Studium Ochrony Wartosci Kulturowych i Kmjobraz\l dla Gminy Tyczyn", 3 System komunikacji Kicrunki rozwoju systemu k0111unikacji winny zapewni6 popraw~ sprawnosci bezpieczenstwa 01'8Z racjonalizacjy koszt6w przcmieszczania si~ os6b i ladunk6w w powiqzaniach wcwll~trznych oraz zewn~trznych llwzgl~dniaj'lc rowlloczesnie potrzeb~ minimalizacj i uciqzliwosci mchu dla srodowiska, Powinny tak7.e zlagodzi6 ZazQodnosc kopii Z oryglna!am,!..~. Slwierdzam\:,_; :) \"-1!).. Tyczyn, dnia """..,""...

16 < 14 nier6wnomiemosc obsillgi komunikacyjncj poszczcg61nych obszar6w gminy oraz zapewni6 dost~p osohom niepernosprawnym. System komunikacyjny miasta i rozbudowie, obejmuje: gmllly, ktory winien podlegac modernizacji llklad drogowy, sciezki rowcrowe, stacje paliwowe, miejsca parkingowe. Wskazane kienmki rozwoju komunikacji, llwzgl~dniajqc istniej:'lce uwarunkowania, Sq rownoczesnie zgodne z aktualnie obowi'izujqcymi przepisami w sprawie warunkow technicznychjakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Uklad drogowy b",d't tworzyc: droga wojewodzka Nr 878 relacji Rzeszow--Tyczyn--Dyillgowka, 0 szerokosci w liniach rozgraniczajqcych 25 m, oznaczona ruj rysuukll studiul11 symholem G. Wzdluz. tej drogi, w terenaeh intcnsywnie zabudowanycb (Biala, Kielnarowa),nalczy d~zyc do wybudowania drag zbiorczych, ktore ograniczq liclb" pojedynclych wl'tczeii, a tym samym zdecydowanie poprawi't bezpieczcilstwo zaro\'1'110 na drodze jak i w otoczeniu. nowy odcinek drogi wojew6dzkiej wskazany do budowy, oznaczony orientacyjnie l1a rysunku studillm symbojem G L dla ktorego wymagane jest rezerwowanie pasa terenll o szerokosci 30 m. Droga fa wilma polqczyc drogl' wojewodzk'l nr 878 poprzez pjanowany do rozbudowy< uklad komunikacyjny rniasta Rzeszowa z drogll ekspl'csowlj S 74 relacji Piotrkow Trybunalski <. Barwinek i poprzez ekspresowq, 7. autostradlj A 4 drogi powiatowe oznaczone na rysunku studium symbolern Z, 0 zalecanej szerokosci w 11l11actl rozgraniczaj'lcych UtrzYl1luje si, w calosci dotychczasowy uklad drog powiatowych i ustala potrz<cb" jego rozbudowy 0 nowe oclcinki. kt6re poprawiq funkcjo11ow3nie ukladll drogowcgo wewn'ltrz gminy (Zl) i llsprawni'l powi,[7~mia miydzy gminami (Z2). Wskazana doblldowy nowa droga powiatowa rciacji TyCZYI1. Za zgodnosc kapii Zoryginalem -<:.,.. Srwierdzam 1 3 (} ;) 0 9 < Tyc7.yn, dnia "'""".""".."'...,<

17 15 Hermanowa, oznaczona oricntacyjnie na rysllnkll stlldilll11 syrnbolem Zl dla odci<tzenia ulic Tye/yna od uci'lzliwego ruchu ciyzarowego z kierunku Hermanowej winna przcbiegae po wschodniej stronic miasla TycLyna. N atorniast wskazana do budowy droga powiatowa oznaczona orientacyjnie na rysunku studiull1 symbolem wraz z wyblldowaniem mostu na rzcce Wislok umozliwi dogodnc powi'lzanie gminy Tyczyn z gmil1'l Bogllchwala. Dopuszczalna jest takze budowa nowej drogi powiatowej wzmocnienia powi tzan kolillmikacyjnych wsi Siedliska w gminie Lubenia z rniastcrn Rzeszowem, ktorej przebieg winien bye sprecyzowany w miejscowym planie zagospodarowllnia przestrzennego sporz'ldzol1ym dla lej drogi (po skonkrcty:wwanill potrzcb realizacyjnych drogi). drogi gminnc oznaczonc na rysunku studium symbolem KDG 0 szerokosci w liniacb rozgraniczaj'lcych 10m winny obsfllgiwac tereny zainwestowane na obszaracb poszczeg61nyeh miejscowosci. Dotychczasow't siee drag gminnych nalezy utrzymac i rozbudowywac 0 nowe odeinki oznaczone orientacyjnie na rysunku studiurll. Nowe odcinki tych dr6g winny zapewni6 gl6wn<t obslug.;; korllunikacyjnq llowych terenow, zwlaszcza w strefach koncentracji osadniclwa i strefach rolno-osadniczych. sciezki rowerowc oznaczone na rysunkll stlldiurll symbolem KR nalezy wytyczyc wzdluz dr6g gminnych, biegll tcych tcrenow lesnych. chodniki na glownych cil!gach picszych winny bye rcalizowane wzdluz drogi wojew6dzkiej dr6g powiatowych przebicgajqcych przez tcreny intensywnie zabudowanc oraz wzdluz ci'leow ulicznych w miescie. komunikacja zbiorowa miasta gl11lny Wll111a bye obslugiwan3 komunikacjq autobusow't, stacje paliw nalezy lokalizowac gl6wnie przy drodze wojew6dzkiej drogach powialowych, w miejscach zapewniaj'lc)'ch peine bczpieczellslwo Za zgodnosc kopli z Stwierdzam 7',"'i.I,./ ~ Tyczyn, dnia,. cr

18 16 system publicznycb miejsc parkingowych nalezy rozbuciowac poprzez lokalizacj~ parkingow w strefie centralnej, w miejscach koncentracji w tcrenach rekreacyjnych i prioy stacjach n~l;w Polilyka przestrzenna w odniesicniu do systemll komunikacji willna kollcentrowac si\, na nast\,puj:lcycb dzialalliacb: lworzcniu rezcrw tercnowych rozbudowy ukladu komunikacj i 0 znaezemu ponadgminnyrn nicdopuszczaniu do ieh zabudowy we wszystkich strefach polityki,przesttzcnnej, uzupelnianiu drog grninnych w kolcjnosci zapewniajltcej obslug~ komunikacyjn'l stref koncentracji osadnictwa 0 najszybszym rozwoju zabudo'.'iy, d'lzeniu do systcmatycznej poprawy stanu drog, w tym: modernizacji gnnnncj Sleel drogowej wyrnaganych parametr6w tcchnicznych, uzupclniania nawierzchni twardych ulcpszonych, odnowy nawier7.chni oral. utwardzania poboczy, budo",'y prl.ystankowych i parkingowych, poprawy oznakow[lnia, budowie chodnik6w przydroznych w zwartei zabudowie. budowie publicznych miejse parkingowych i niedopuszczaniu rcalizacji using bez parkingowych, urz'ldzaniu sciezek rowerowych, poprawie organizacji k0fl111nikacji zbiorowej alltobu50wej i rnikrobusowcj i organizacji w~zl{)w przesiadkowych, eliminacji baricr poruszania siy os6b niepelnosprawnych po drogach i chodnikach (lraz doswpll do komunikacji zbiorowej, polllocy organizacyjnei w uzupeinianiu ukladu dr6g publicznych sieel,! wevmlttrzn yeh. Za zgodnosc kopli z Stwi8rdza~ 1 :5 0 :3 0 9 Tyczyn, dma "'''"..""...".. /'

19 17 4 Systemy infrastruktury technicznej 4.1. Zaopatrzenie w wody Maj'lc na uwadze potrzeb<e zapewnienia wszystkim mieszkaileom gminy i miasta Tyczyn odpowicdnieh pararnetrow ilosciowych, jakosciowych i niczawodnosei w zakresie zhopatrzenia w wod~ oraz nalczyty standard obslugi inzynieryjnej, kierunki rozwoju winny uwzglfdniac: wykorzystanie bliskosci systemow inzynieryjnych Rzeszowa utrzymanie funkcjonowania rzeszowskiej sieei wodoci4gowej w p6tnocnej CZ~SCI gmmy, z rozszerzeniem z.asi~gu obslugi w kierunkll pollldniowym - optymalnic pod wzgj~dem teehnicznym i ekonomicznym, rozblldow<;o sieei wodoei'\gowej (po uprzednim wybudowaniu sieei kanalizacji sanitarnej) w poludniowej cz~sci gminy, budow" rozdzielczej sled wodoci~owej na nowo powstaj'lcych osiedlach w stre/aeh konccntracji zabudowy, ochron't przed z3nieczyszczeniem: zr6del wod podziemnych dla uj~c wody, uj,cia wody Zwi~czyca miasta Rzeszowa), zlewni po[ok6w stanowi'lcych doplywy rzeki Wislok powyzej uj"cia wody Rzeszowa, miasta zasob6w w6d podziemnych uiywanych do produkcji w6d mineralnych l11incralizowanych, Rcalizacja tych zamierzen wymaga: Ilcgocjowania Z Zarz'ldem Miasta Rzeszowa warunkow dostawy wody dla powi"kszenia strefy zasilania gminy w wod~ z uj"cia dla 111. Rzeszowa oraz rozbudow~ (lub Za zgodnosc ZorYQlnaielTI Stwi8rdzam, ' d Q.J Tyczyn, -,-.- 2q6-c. -. ',- ',"'.' -.-".. If

20 18 przebudow,,) sieei zasilanej z sieel miasla Rzcszowa dla wyeliminowania przypadk{)w spadku eisnienia wody w rejonie Bia!ej (wzd!uz. drogi Rzesz6w Tyczyn), przestrzegania obowi'tzuj'tcych zakaz6w. nakaz6w ograniczen w zakresie uzy1kowania gnmt6w w obrqbic stref ochronnych uj~i: w6d, usianowionych wlasciwymi decyzjarni. budowy sieei wodoci'wowej wylilcznie na terenach uprzednio skanalizowullych i w pierwszej kolejnosci w rejonach wystqpowania przekroczell dopuszczulnycb st<;zcii domieszek fizykochemiczllych Jub bakteriologicznych w wod.de do pieia czerpanej z indywidualnych ujl'c (studni przydolilow,),ch), modernizaeji technologii llzdalniania wody na llj'i'ciu Tyczyn, ograniczcnia stmt wody i awaryjnosei sieci zasilancj z uj<;:cia Tyczyna poprzez snkccsywn'l wymiany starych odcink,)w sieel, arma!l!ry sieciowej i przylqczy, wykorzystania rezerw wody z uicecia Budziwbj jako oferty jej sprzedazy dla s:'\'iiedniej gll1iny Lllbenia Odprowadzanie i oczyszczanie sciek6w D,!z'l.e do zn3cz'lcej i szybkiej poprawy stanll sanitarnego wed powicrzchniowych i podziemnycb, stanu sanitamego leren6w zabudowy oraz usuni~cia zanieczyszczania srodowiska przyrodniczego, ustala Sly nast~plljqce istnlej,!cycll z.r6del kierunld rozwoju system6w odprowadzllnia i oczyszczania sciek6w: d'lzenie do zrealizowania systcm6w zbiorowej kanalizacji sanitarncj we wszystkich micjscowosciach, z odprowadzaniem sciek6w do wysokoefektywnych oczyszezalni i objqcia tymi systcmami wszystkich strei' koncentracji zabudowy, zapewniaj'lc nalezyte standarc!y obshlgi, uwzgl\:dnienie - przy wyborze sposobu odprowadzania sciek6w z centralnej i poludniowej czysci grniny - liczby progowej 16 lye:. RLM (izw. "mieszkilllc6w Za zgodnosc kopli 1. Drygma!em Stwierdzam Tyczyn, dnia,

UCHWALA Nr XXV / 354 / 2005 RADY GMINY PAWLOWICE. z dnia 24 maja 2005 r.

UCHWALA Nr XXV / 354 / 2005 RADY GMINY PAWLOWICE. z dnia 24 maja 2005 r. UCHWALA Nr XXV / 354 / 2005 RADY GMINY PAWLOWICE z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 8 w solectwie Pawlowice, w gminie Pawlowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK ... GMINA LIPNIK RADA GMINY w Llpniku woj. swie80krzyekie do uchwaly Zalacznik Nr t.~1 Nr 1~ 1 g6 /06 Rady Gl1'!in't w ~ipi!~ku z dnia J.Jf:1.ptJ.Z!;iil.etrm.f.f.(2006r. I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HACZÓW CZ.II - POLITYKA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY USTALENIA PLANU Dziennik Urzdowy Województwa Lubelskiego Nr 104 Poz.1832 z dnia 9 czerwca 2006 r. Integraln czci planu jest rysunek

Bardziej szczegółowo

S T U D I U M MIASTA I GMINY N A S I E L S K K I E R U N K I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

S T U D I U M MIASTA I GMINY N A S I E L S K K I E R U N K I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO S T U D I U M UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY N A S I E L S K K I E R U N K I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (zmiana) uchwała nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/54/03 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec

UCHWAŁA NR IX/54/03 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec UCHWAŁA NR IX/54/03 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu-

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu- Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN - tekst planu- czerwiec 2012 1 PLAN Autorska Pracownia Urbanistyczna ul. Powstaców lskich 6 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część II

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część II S T U D IO IN E I D O K U M E N T A C J I P R O JE K T O W E J L L U B W. O Z O. S P. S T U D IO D O K U M E N T A C JI PR O J E K T O W E J S p. z o.o. R egon: 4 31 23 6 54 2 N IP: 9 46-22 -61-0 76 2

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENI^ w sprawie zadan ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

ZARZ^DZENI^ w sprawie zadan ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego ZARZ^DZENI^ NR. MINISTRA SRODOWISKA^^ w sprawie zadan ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005 r. Uchwała Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański część wyżynna Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZOSNÓW

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZOSNÓW PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZOSNÓW UCHWAŁA nr 32/X/03 RADY GMINY CZOSNÓW z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część II Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania

1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania 1. Podstawa opracowania Prognoz oddziaływania na rodowisko przyrodnicze ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sporzdzono na podstawie nastpujcych aktów prawnych: Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i części wschodniej miasta Prusice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i części wschodniej miasta Prusice Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i części wschodniej miasta Prusice Zespół autorski: arch. Janusz Korzeń Główny Projektant (upr. urb. nr 305/88), mgr inż. Jacek Godlewski (koordynator

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Urząd Gminy w Gdowie ul. Rynek 40, 32 420 Gdów Tel. (12) 251 41 66, 251 42 66, Fax. 251 40-05 mail: urzad@gdow.pl, www.gdow.pl OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Październik 2013 Urząd Gminy w Gdowie 32-420

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 231 46571 Poz. 7439,7440. UCHWAŁA Nr XIX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 231 46571 Poz. 7439,7440. UCHWAŁA Nr XIX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU 74 39 74 39 74 40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 231 46571 Poz. 7439,7440 7439 UCHWAŁA Nr XIX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/421/97

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE Sporządził: Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Opracował zespół Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie w składzie:

Bardziej szczegółowo