Zmiana Nr 1. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta TYCZYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiana Nr 1. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta TYCZYN"

Transkrypt

1 Zmiana Nr 1 Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta TYCZYN (uchwalonego uchwalq Nr XXXVI III 290/02 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 sierpnia 2002 r) czesc tekstowa ZAt.J\GZNIK Nr 1 do Uchwafy Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn. ;1 ';} TliHY Za zgodnosc kapii Z oryginalsm Stwlsrdzam Tyczyn, dnla..""...".""""""" mgr l)~: '(".-:~:<., 'i'.;. '~/.,~'-

2 STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY i MIASTA TYCZYN KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA I POLlTYKA PRZESTRZENNA ujednolicony leksl Niniejszy ujednolicony leks! obejmuje zalqcznik Nr1 do uchwaty Nr XXXVIII/ Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 sierpnia 2002r. wraz ze Zmiallq Nr1 S!udium uchwalonq uchwalq Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 sierpnia 2007 r. Zmiana Nr1 Sludium zostala wyroznlona w niniejszym tekscie wyhuszczonq czcionkq pochylq ( kursywq) na sir. 30,32, 33. Za Kapii zmlmm::lbrrl Stwierdzam 1 : zuc~c",c,.. ; tnco' ;",' ". r.'.;--". Tvczyn, dnia "",,"''''''''""... '" :, ' 2, -'- ~" ".,- -,' :- --:- ~,,:' ~.. "~. :-.., ", -._" _. ",-,

3 SPIsnmSCI Informacje ogolne... sir. 2 Glowne ccic i zadania polityki pl'zestrzenncj gminy i miasta Tyczyn...str. 3 Kierllnki zagospodarowania i polityka przcslrzcnna... str Powiqzania fllnkcjonaluo-przeslrzenne z otoczeniem... str Ochrona wartosci, zllsob6w i ksztaltowanie srodowisk:1 przyrodniczego i kllltlirowcgo... sh Srodowisko przyrodnicze str. (i 2.2. Srodowisko kulturowc i krajobraz str System komllnikacji...str Syslemy infrllstrllktury tcchnicznej... str Zaopatrzcnie w wod~ sir Odprowadzanie i oczyszczanie sciek6w....:... str Usuwanie odpad6w... str. 20 Elcktroenergetyka.. sir Tclckomunikacja sir Zaopatrzenie w gaz... str Cieplownictwo... str Cmentarze... str Strllktllra przestrzenna miasta i gminy... str Zadania sluzqce rcalizac.ii ponadlokalnych celow publicznych... str Obszary, dla ktorych istnieje obowill,zek sporzljdzania miejscowych planow zagospodarowania przcstrzennego... str. 35 Za zgodnosc kopii Z oryglna!em Stwierdzam 1 ~ iii z dnia..""... mi,1-':"

4 2 INF'ORMACJE OGOLNE I. SWdillrn uwarunko\va11 i kierunkow zagospodarowania przestrzcnncgo - zwane dalcj studiurn - dotyczy micjsko-wiejskiej gminy Tyczyn, obejn1l~llocej ogo!ern powierzchni" 8386,5 ha. 2. oraz na mapie w skati 1: 10000, staj1owillocy zal'lcznik Nr 2 do llchwaly Rady Micjskiej w Tyczynie. Tckst rysunek uzupclniajllo si~ wzajcmnie. 3. Studium zostalo sporzllodzone w latach przez Zarz'ld Ominy i Miasta w Tyczynie oraz opracowane w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przez zcsp61 OfOfekto\vv t,,\f'in t,lpr.-...::unir'tnmn"... i"z.~,_~... ~ ~ ~:~ld ""'" r.::l;.t..:~+~ n".-l~l 1246/91) z \!liykorzystaniem koncepcji zagospodarowania przestrzcnnego miasta i gminy opracowanej przez mgr i11z. arch. Wladyslawa WOl:niaka (uprawnicnia urbanistyczne Nr 1115/90) 4. Merytorycznllo podstaw'\. studium jest dokumcntacja zawarta w czqsci I zatytulowanej "Diagno<:a stanu i liwarunkowania" oraz wymicnione tam opracovvania, w tym: "Aktualizacja "Studium Historyczllo-Urbanistyczne mi asta Tyc:cyna", "Studium ochrony wartosci kulturov-lych i krajobrazu dla gminy Tyczyn", "Stralegia rozwoju gminy i miasta Tyczyn". 5. Uslalcllia studium dotycz'\.: 171P>1'!mir(Yu! zagospodarow8nia przestrzenncgo rniasta i zostaly scormu{owane z uwzglt::dnieniem celow i stratcgii rozwoju gminy, w tym cel6w zagospodarowania przestrzenncgo, okreslonych w aspekcie uwanmkowail przestrzennych. 6. Kierunki i polityka przestrzcnna odnosz'l do srodowiska przyrodniczego, i krajobrazu oraz systemow oznaczonych na symbolami: C, M, RM, R i RL oraz obszarow fllnkcjonalnych, wyroznionych ze Za zgodrosc kopii Z oryginalsfti Stwierdzam 'I :'5 0 :3 0 9 z :"'2f' '',:.,'.':: Tyozyn, drib,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, rn ~_ -- -,. ' -.'...,... a

5 ~ wzgl<;:du na istniejqcy i przes,tdzony spos6b zagospodarowania predyspozycje rozwojowe, ozllaczonych na rysullku studium wedlug zaslosowanej tam legendy. GLOWNE CELE I ZADANJA POLITYKI PRZESTRZENNE.J GMINY I MIASTA TYCZYN gminy i miasta Tyczyn okreslona w przyj'ttej stralegii rozwoju to: "Jcstcsmy gminll uslugowo-rolniczo-turystycznll czystl! ekologiczoic, z rozwini'?tll infrastrukturll techniczo'l., szkolnictwem sprzyjajllc.ym rozwojowi mlodzic:i:y, korj:ystnymi warunkami do wszechstronnego rozwoju czlowieka i przcdsi,?biorczosci". Gl6wTlymi Cei,1I111 rozwoju przestrzenllego gmtny i miasta Tyczyn Set: ochrona ismicj,!cych wartosci kulturowych i krajobrazu, wykort.ystywanie walor6w srodowiska przyrodniczego i jego maksymaina ochron3. eliminowanie dotychczasowych zllnieczyszczei1 srodowiska przeciwdzialanic zanieczyszczani u srodowiska. ochrona lepszych gicb pi"zed zagospodarowanicm nierolniczym zachowanie kompjcks6w tcrcn6w diu produkcji rolncj bez zabudovq, wykorzystanie walor6w krajobrazu flulkcjiwypoezynkowo-tnrystycznych, przeciwdzialanie dalszemu rozpraszaniu zabudowy, twoj"zenie zwartych obszar6w zabudowy 0 architekturze obiekt6w dostosowanej do eech i krajobrazu. z funkcjonalnyrn ukladem komunikacji wewll<;:trzncj i dogodnymi powi'1zaniami Z otoczeniem, wyposazonych w inirastruktur~ tcchnicznq, zapcwnienie bezpieczcllstwa ludzi lllicnia 113 terenach Zab'TOZeI1 powodziowych I nil tercnilch osuwisk6wych. likwidowanie harier urbanistycznych clla os6b niepetnosprawnych, rozw6j uslug pllblicznych i r6znorodnej komercyjnej gospodarczej (uslugowej i produkcyjncj, w tym sluzetcej ollslnelzc rolnict\va Za 19odnosc kopii 1 orygmalem Stwierdzam 1 :, r1 :S 0 '~!,i ' Tyczvn, dnia..","""""...,., m:c

6 4 komllnikacyjnych wewn"trznych zewn'"trznych oral, ll10dcmizacja istnieje(cych, rozw6j system6w infrastruktury technicznej, zwit;kszenie lesistosci obszam. zadan Dolitvki przestrzennej, rozl1mianej skoordynowane dzialania organow samorzqdu gminy zmierzaj'1ce do osi'!gni,\,cia zalozonych cel6w rozwoju przestrzenllego na!ez.y: stwar.r,anie warunk6w dla cfcktywnego i komplcks()wcgo rozwoju gminy rnirsta zapew111cma wsp6lczesnych standard6w zycia ll1icszkallc6w racjonalncgo wykorzystaniu przestrzeni gll1iny i miasta, koordynacja dzialait rmnych podll1iot6w. zmierzai'1cych do przcksztalcania obszaru. lagodzenie konfliktow: pomi~dzy inwazj'1 zainteresowania zabudow'l rozproszod'1 na gruntach najwy:2:szej jako~ci gleb i potrzcbe( ieh ochrony oraz na tcrcnaeh zagrozonych zalcwami powodziowymi braku zabezpicczcn przed zalewami, pomi"dzy rozbicznymi potrzebami i interesarni poszczcg6lnych uzytkownik6w przcstrzeni dolyczqcyrni w szczeg61nosci rozbudowy ukladu komunikacyjnego, sieei iufrastruktury tcchnicznej, konieeznych obwalowml rzccznych, mi<;!dzy asplracjami i oczekiwaniarni mieszkaflc6w dotyczi1.cymi zaspakajania potrzeb w zakresie przygotowania teren6w pod rozw6j mieszkalnictwa, obslugi w inti'astrukturl' komunalnq oraz potrzeb w zakresie kornunikaeji i uslug publicznyeh a ograniczonymi, niewystarczaj'1cymi ieh realizacji srodkami. Realizacja polityki przestrzenncj winna nasl<;:powac gl6wnie poprzez: wykorzystanic uprawnien samorz'ldu wynikaj'lcych z przepis6w szezeg61nych, zwlaszcza w zakresie ochrony i ksztaltowania srodowiska. ochrony d6br ochrony grunt6w rolnych Idnych. (]ehrony przyrody, las6w, gospodarki nicruchomoseiami itp., sporz'ldzanie miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, obejmuj'1cych tereny w granicach, w k16rych l1loz1iwe b\:dzie 7.astosowanie rozwl'lzrnl planistycznyeh zapewniajqcych lad przestrzenny, w powi'lzaniu z terenami Za zgodnosc kopii 1 oryylnaiern Stwierdlarn 3 0 ~ 0 9 TYClvn, J_'_ 1 "H".,"""»,.,. "...,., Z

7 5 a z\vraszcza tworzenie nieruchomosci komunalnych aktywne dysponowanie lym zasobem, rcalizacj" komunalnych przedsi,wzi,,6 publicznych przy uwzgj"dnicniu hierarchii ieh wuznosci dla l'ntwni 1 nl'oitli1i"vi KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA I POLITYKA PRZESTRZENNA I Powiqzaniajimkcjontllno-przestrzenne z otoczelliem Gmina i miasto Tyczyn w strukturze funkcjonalno-przcstrzennej wojew6dztwa podkarpackicgo jest cz~sci~ aglol11eracji rzeszowskiej i pelni6 b,dzie komplementarne dla tej aglomeracji funkcje, Z\vlaszcza w zakresie wypoczynku i turystyki, ieszkalniclvia (gl6wnie icdnorodzinncgo, w oraz nickt6rych z takze wspolne z Rzeszowcl11 dziaiania dotycz'lce rozwi'tzywania spraw zwi'lzanych z obslug~ kornunalml obu jednostek administracyjnych. Wraz z gl11inami: Blai.owa, J-Iyzne i Chmielnik b<ed't kon1ynuowane I rozwlj,me wsp61ne przcdsi"wziqcia w zakresie OChrOllY srodowiska i promocji mikroregiorill. Zi'J zgodnosc kopil Z oryginaiem Stwierdzam., (", " Q 9 J I.).) '" H"" 'H",u."."... "._ r~:i:.

8 6 2 Ocltrona wartosci, zasob6w i ksztllltowtlnie lirodowiska prz.vrodniczego i ku/turowego 2.1. Srodowisko przyrodnicze Maj'tc na uwadl.e istl1iej'tce uwarunkowania srodowiska przyrocll1iczego oraz w zapewnienia Zr6v,"flOwat,onego rozw(~jll przestrzennego winny uwzglfclniac: gm1l1y I miasta, kierunki zagospodarowania oehron\! wartosciowych obszarow i obicktow przyrodniczych chronionych prawem, rozszerzenie zakrcsu ochrony przyrody, w tym ochrony prawnc,i, stworzenie warunkow funkcjonowania ekosystemow dla zachowania r6wnowagi przyrodniczej, przeciwdziaianie zagrozeniom ze strony srodowiska przyrodniczego, popraw~ stanu srodowiska przyrodniczego, niwelowallie antropogellicznych (powodowanych dzialal1iami zagrozen dla srodowiska, wykorzystanie zasobow srodowiska dla cclow rozwo,ju gospodarczcgo, wykorzystallie atrakcyjllych walorow srodowiska dla potrzeb wypoczynku, turystyki i rekrcacji. w zapewl1lema wyzej okreslonych kierunk6w zagospodarowania przestrzennego w aspekcie zasob6w srodowiska przyrodniczego, najezv a) respektowac zasady ochrony obszar6w i obiektnw prawnie chronionych: Hyzniansko-Gwoznickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego zarzqdzeniem Nr 35/9::> Wojewody Rzeszowskiego z! 4 lipca 1992 r. istlliej,\cych w granicach miasta las6w - jako las6w ochronnych, ustalonych zarzqdzeniem Nr 197 Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i LeSnictwa z clnia I '. Gl6wnego Zbiornika W6d Podziemnych fl25 "Dolina rzeki Wislok" grup drzevl j edynczych drzew stanowi'tcych o111l1lk I przyrody, zarejestrowane w "Rejestrze pomnik6w przyrody wojew6dztwa rzeszowskiego", Lgodnosc Z 0 ryglii ai8ff1 Stwierdzam dnia,l"3jl,~,,9..,~ L",

9 7 prawm\ ochron'l stare, w~utosciowe i dobrzc utrzymane drzewa kt6rych miejsca wyst<;powania okre:llone sa, na rysunku stlj(\ium, c) utrzymac istnicj21cy system powi[lzar\ przyrodniczych wzdluz dolin rzck i potok6w, d) zwi"kszy6 lesistosc obszaru, grupy drzew, c) l1wzgl~dni6, przy przeznacz3niu i zagospodarovvywaniu teren6w, ograniczenia na lerenach osuwiskowych i powodziovvych, [) d8,zy6 l"1{"\nt":hu\f jakosci promieniowanie niejonizuj21ce, ograniczenia w sposobic zagospodarowania terenow nmazonych na h) racjonalnie gospodarowac grllntami, szczeg61nie na glebach bonitacyjncj, uwzglydniaj21c istniej,\ce systemy mciioracyjnc. 0 najwylszcj wartosci Polityka przestrzenlla w lym zakrcsic winna koncentrowac si,~ dzialaniach: a) ochrony na nast<;puj'lcycb Oor3Z11, W koryt ciekow wodnych, zachowanie istnicj21cych oraz wprowadzanie nowych zadrzewie6 zakrzewien sr6dpolnych, zachowanie istniejqcych form rzez.by terenu (skarp, stok6w, zr6wnm\ i dolin},. nicdopuszcz,mie lokajizacji: obickt6w llrodukcji zwierz~cej, niedostosowanych pod wzgl<;;dem ilosci i koncentracji bez '7'"1t1rn'7pn obiekt6w szezeg6lnymi - bez duzych obiekt6w szklarniowych, stanowi'lcych dysonans w krajobrazie,!lie wprowadzanie duzych upraw monokultunlwych, Za zgodnosc kopii Z oryglnalem Stwierdzam " '. 'L' 'I 09 \ \) I \' Tyczyn, dnia,"",."..."""..."." r{l~~- '.

10 8 ograniczul1ic rozpraszania zablldq\vy nicdopuszczanie realizacji obiekt6w o dllzych kllbaturach (agresywnych IT"i"l"." 7<,,"" oblektow 0 tunkqach rekreacyjno-wypoczynkowych i turystycznych na wyznaczonych terenach, niedopuszczanic do!.anieczyszczenia wod powierzchniowych podziemnych oraz powierzchni ziemi, b) przcstrzeganic zasad gospodarowania w obszarach lesnych, w o llrndzenia lasow i uproszczone nrawneqo statusll ochronv wartosciowych i dobrze utrzyrnanych drzcw, d) zapewnienie biologiczncgo fllnkcjonowania: korytarza ekologicznego Wisloka poprzez popraw" czystosci wody, utrzymanic nadbrze;i.nych terenow olwartych i natnralnej zieleni wzdhlz koryta rzek;, z I,orytarzy, przebiegaj'lcych waznicjszych ciek6w woclnych, oznaczonych na rysunku studillm, w tym: nieciopnszczanie cia przykrywania i przegradzania ciek(\w bez zabezpieczel1ia mozliwosci swobodncgo przemicszczania si~ flory i fauny, niedopnszczanie do syluowania w dolinach polokow obieklow przeplyw mas nnwlf'tr7" - lltrzymanie biologicznej Oblldowy kor)'l oraz biologicznie czynnych tercnow otwartych (zalesicfl, z.adrzewien, zieleni Llrz<Fi20nej i nieurz'ldzonej, lerenow rolnych) wzdlnz dolin ciekow i na ieh gornyeh przedluzeniach, doprowadzenie do formalnego okrdlenia obszarow na J) przeciwdzialanie zagrozeniom zalewami powodziowymi Struga popr;:ez budow<; zabezpieczefl przeciwpowodziowych, niedopuszczanie do powstawania l10wej zabudowy bel. zapewnicnia ochrony przed zniszczeniem w wyniku powodzi zalewowych oznaczonych w spos6b orientacyjny na rysunku sluciium, na tcrenaeh Zd zgodnost kopii Z orygmalanl Stwierdzam '1 I) '5 0 9 " Iyczyn, d. 1 ;;,).... nib "''''"...",... ''',.. \L.

11 9 zwi"kszenie rctcncyjnosci obsza:ru poprzez dolesienia, v,prowadz311ie nowych zadrzewien i zakrzewicil wodochronnnych, h) niedopuszczanie na terenach osliwiskowych dzialal1 inwestycyjnych naruszaj'1cych strukrur<:: grunt6w, tworzenie zasob6w dziaiek zamienllych dla zabudowy przcnoszonej z terenow zagrozonych dla zapewnienia bezpiecze6stwa micszkallc6w, w przypadku katastrofalllych zagrozel1 zwi'tzanych z uakt}\""nieniem i) przeciwdziaianic zanieczyszczaniu powierzclll1iowych, podziemnych, powietrza i powierzchni oraz zagro:?',eniolll srodowiska na caiym obs?~cze gminy i miasta, w ty111: respektowanic zasad w obricbie stref ochronnych (bezpo,~rednich ora" posrednich wewn~trznych zewn~trznych) stosownymi decyzjami i obmvi'lwj'tcych wok6! istnie.i4cych llj<:,c wody, sludni, oznaczonych l1a lysunku niedopus:cczanie do zrzutu nieoczyszczonych sciek6w do w6d grunt6w, a w zasl~gu w6d emnych rzeki Wislok" przeciwdzialanie wprowadzaniu do zanieczyszczcl1 powstaj'lcych w z prowadzcniem prodllkcji rolnej, w tym stosowania srodk6w chemicznych, kt6rych czas rozpadu w jest kr6tszy pol roleu, SpOSObll ogrzcwal11a w me pogal'szaj<\cy stanu srodowiska, stosowanie pnawnych instrument6w w celu wyeli111illowania ograniczcnia oddzialywania \vyst~puj'tcych obiekt6w przekraczaj'lcych normy srodowiska, preferowanie dzialalnosci gos]lodarczej 0 czyslych technologiach, izow,m;" ohiekt6w w laki snos6b, aby nie naruszaly norm srodowiska poza granicarni swojej dziaiki, niedopuszczanic lokalizacji szczeg6lnie szkodliwych srodowisk8 i zdrowia (w rozumieniu obowi'lzuj'lcych przepisow), Za zgodnosc z oryginalem Stwierdzam dnia ",,,,,,...,,,,"',,...' ll1e/

12 to tokalizowanie obiekt6w przeznaczonych l1a poby! ludzi poza zasl"glcm llci'lzliwosci l'uchu komllnikacyjnego lub z ustaleniem sposobu zabezpieczc:nia przcd t'-lllci'lzliwosciac skllteczne zabczpieczanie juz istniejqcej zabujowy 111ieszkaniowej przed uci'lzliwosci'l ruchu drogowcgo, ustalanie sposobu zagospodarowania terenow polozonych w potcncialnych obszarach ograniczonego uzytkowania, w szczegolnosci oj staeji e1ektrocnergetycznych \\in i.oczyszczalni sciekow, z uwzgl"dnienicm obowiqzujqcych w tym zakresie przepis6w szczeg61nych, prowadzenie zorganizowancgo sposobu skladowania i utyjizacji odpad6w oraz sukcesywne zmnicjszanie ieh ilosci poprzcz segregacj~ i wt6rne wykorzystanie, monitorowanic oddzialywania zlikwidowanego wysypiska smieci w Tyczynie i dalsz.e stosowanie skutecznyeh zabezpieczell przed niekorzystnyrn oddzialywaniem tego obiektu, w tym zadrzcwicnie, g) tworzenie dogodnych warunk6w dla zalesiania grunt6w 0 najnizszej przydatnosci produkcyjllcj, polozonych w s'lsiedztwie kompleksow lasow, obejmuj'lcych strome stoki i osuwiska oraz narazonych na procesyerozyjne, de[zenie do zachowania: naturalnych fotm rzezby terenu (skarp, stok6w, zr6wna(1 i do lin), istniej'lcyeh zadrzewien, zakrzewien i zadarnieli sr6dpolnych oraz wprowadzenie nowyeh, dla ograniczenia splywu powierzd11liowcgo wad, parowania i utrzymania walor6w krajobrazowych, istnicj<tcej zieleni publiczncj i tworzenie urzlldzonej zieleni towarzyszllccj obiektom publicznym, j) raejonalnc gospodarowunie gruntami, w tym: ochrona kompleksow gnmtow rolnych wysokiej wartosci bollitacyjncj, z zachowanicm obszar6w rolniczej przcstrzeni produkcyjnej wyl([ezonych z zabudowy, la zgodnosc kapii L oryglnalem Stwierdzam,!I (j,:) \) 'ii Tyczyn, dnia '''''''"-"''','''''''''',,'' F ij

13 11 ogral1jczeme wielkosci dzialek budowlanych do powicrzchni niezbqdnej diu prawidlowego funkcjonowania obiekt6w, zwlaszcza na obszarach wsi Budziw6j, Biala i miasta Tyczyna, oemona istniejqcyeh systemow melioracji gruntow, zapcwnicnie rekultywacji teren6w pocksploutacyjnych, oznaczonych w rysunku studium, k) Tozpoznanie mozliwosci ekspioatacyjnych wyst~plljqcych surowe6w, ewentuaina ieh eksploatacja i rekultywacja na cele roine lub dzialalnosci gospodarczej nieszkodliwej dla srodowiska, I) dopuszczenie prowadzenia prac geologiczno - wiertniczych, maj'1cych na celu poszukiwanie i rozpoznawanie zl6z ropy naftowcj i gazu zicmncgo na wamnkach przepis6w Prawa geologiczoego i gorniczego, z zachowllniem strel' bezpieczens\wa od otwor6w cksploatacyjnych czynnych i nieczynnych, dopuszczanie zabudowy na terenaeh osuwiskowyeh tylko po dokonaniu badari hydrogeologicznych tyeh osuwisk i wykluczeniu istnicjqcych z ich strony zagro:i_ell dla przyszlej zabudowy, 2.2. Srodowisko ImIturowe i krajobraz Majqc na uwadze dotychczasowy bogaty dorobck historyczno-kulturowy miasta i gminy ora? istniejqce zllsoby srodowiska kulturtlwego i krajobrazll, stanowiqce istotlly skladnik tozsamosci lokalnej, jakosci zycia mieszkanc6w oraz atrakcyjnosci turystycznej, zagospodarowanie przestrzerme gminy i miasta winno uwzgl~dniac: ocbj:'on~ zasob6w dzicdzictwll kulturowego, poprawf stann i funkcjonowania srodowiska kulturowego przez elimiuacj~ minimalizacj~ zagrozcn i czynnik6w wywolujllcych te zagrozcnia, lub ochronf istnicj,!cego krajobrllzu ksztaltowauic krajobrazli gllliny miasta W wlirunkach antropopresji, Dla zabczpieczenia ochrony wyst~pujqcych LespoI6w obiektow. pojedynczych obiekt6w, e1cment6w i uklacl6w zabudowy, swiadcz'lcych 0 historycznej i kulturowcj Za zgodnosc kopji, orygmaisnl Stwierdzam, t,? n Q. - v. 1 v.,tj '\ ' ~ Tyczyn, dnia :'"'~'"'''''''.'''''''

14 12 przcszlosci tego obszaru i jego mieszkal1c6w nalezy utrzyrnyvvac liast~pilj'lce strcfy ochrony konserwatorskiej, okrdlone na rysunku studium: strefa pelnej oehrony Iwnscrwlltorskiej "A", kl6ra obcjmujc historyczne zespofy koscielnc i dworskic. W strefie tej obowi'lzuje bezwzgjydny priorytct wymagan okrcslonych przepisami 0 ochronie d6br kultury, kt6re winny zmierzac do mozliwic najpelniejszej rewaloryzacji historyczncgo zalozenia, na wanmkach okreslonych przcz Wojcw6dzkiego Konserwatora Zabytk6w, strefa ocbrony zacl!owanycb elemcnt6w zabytkowych "B". W strefie tej wszelkie dzialanla inwestycyjnc wymagaj'l uwzgl~dilienia warunk6w Wojcw6dzkiego Konserwatora Zabytk6w, strcfa ochrony ekspozyc.ii najstarszych i najcennie.iszycb zespol6w zabytkowych "E". W strefie tej wszelkie dzialania inwcstyc);jnc mllsz'l uwzgl~dniac zapewnicnie ckspozycji obiekt6w zabytkow}'ch i warunki Wojcw6dzkiego Konservvatora Zabytk6w, strefa obscrwacji arcbeologicznej "OW". Wszelkie prace w obr«bic strefy mo g'l bye prowadzone wy1'lcznie za zgod'l WojewCldzkiego Konscrwatora Zabytk6w i przy uwzgli(dnieniu przepis6w szczeg61nych w tym zakresie. Ponadto ochron<t nalezy obj'lc takze: obiekty zainteresowania konscrwatol'skiego polozone poza zasii(giem stref ochrony konserwatorskiej, takich jak budynki 0 cechach zabytkowych z zachowanymi charakterystycznymi elemcntami budownict wa drewnianego, kapliczki, krzyze przydroznc, obeliski i pomnikl miejsca tradycji, cmcntarze, punkty, platformy i korytarze widokowe, unlozliwiaj'lce wgl'ld na atrakcyjne clementy krajobrazu. Dla zachowania walor6w krajobrazu nalezy dopuszczac do degradacji charakt<.:rystycznych element6w krajobrazu naturalnego: zlllian uksztaltowania tcrcnu, przebiegu ciek6w wodllych, row6w i skarp. niszczcnia istniej'lccj wartosciowcj zieleni nalczy r6wniez przeciwdzialac cbaosowi w zabudowic. \'1 lym ksztauowac wliylrza UJbanistycznc, kompollowac przestrzcnic publicznc, climinowa6 lub przeksztalcac obickty szpcqce otoczcnic kakofoni,t barw i ksztalt6w oral!lie dopuszczac lokalizacji przypadkowycb fom] budowniclwa na przcmian z obiektami 0 dobrej m'chitektujzc. Za zgodnqsc kopii I oryglnaiam ~ ~~~:;~~~~:..,~,... ~,,~.,,~..?.9 '-T.

15 13 Na rysunku studillm przedstawiono tylko nicktore c1ementy s"odowiska kullurowego. Pelny ich wykaz, w tym rcjestr i spis zabytkuw onlz ich charakferystykl! zawicra: "Studillm Historyczno-Urbanistycznym dla Miasta Tyczyna" i "Studium Ochrony Wartoscl KlIltllrowych i Krajobrazu dla Gminy Tyczyn" b~dllce w posiadaniu ZarZlldII Gminy Miasla w Tyczynie, a zaakcepfowane przez Wojewodzkicgo Konserwatora Zabytk6w. Przedstawione kierunki zagospodarowania zwillzanc ze Srodowiskiem kllltllrowym i krajobrazcm winny bye ksztaltowane poprzcz: a) zapewnienic respektowania wymog6w ochrony konserwatorskiei w stosunku do obiekt6w i zcspo16w zabytkowych, wpisanych do rejcstw zabytk6w i 1vyst~puj'!ocych w spisie zabytk6w (wg wykazu zawartego w dokumcntachjak wyzej), b) respektowanie ochrony konserwatorskiej na wskazanych w rysunkll studium strefach oc]li'ony konserwatorskiej, oraz obiektow 0 cechach zabytkowych, po!ozonych poza tymi strcfami, c) dopuszczanie rozbudowy, remontow lab modernizacji obiektow dysharmonizujqcych Z otoczeniem tylko pod warunkiem dostosowania iell do tego otoczenia, zapewnienie szczeg61nej kontroli zamierzen inweslycyjnych Ila atrakcyjnych kierunkach ekspozycji obieklow i zespolow zabytkowych dla ochrony tyeh ekspozycji, e) zachowanie wolnyeh od zabudowy lerenow, na kt6rych znajdujq si~ pullkty i platformy widokowe (z uwzgl~dnicniem zasad zabudowy ustalonych poszczeg6lnych stref polityki przcstrzennej) i zapewnienie widocznosci w rejonach korytarzy widolwwych, f) uwzgl~dnianie w dzialaniach realizacyjnych ustalcll zawartych w "Studium Historyczno Urbanistycznym dla Miasta Tyczyna" i "Studium Ochrony Wartosci Kulturowych i Kmjobraz\l dla Gminy Tyczyn", 3 System komunikacji Kicrunki rozwoju systemu k0111unikacji winny zapewni6 popraw~ sprawnosci bezpieczenstwa 01'8Z racjonalizacjy koszt6w przcmieszczania si~ os6b i ladunk6w w powiqzaniach wcwll~trznych oraz zewn~trznych llwzgl~dniaj'lc rowlloczesnie potrzeb~ minimalizacj i uciqzliwosci mchu dla srodowiska, Powinny tak7.e zlagodzi6 ZazQodnosc kopii Z oryglna!am,!..~. Slwierdzam\:,_; :) \"-1!).. Tyczyn, dnia """..,""...

16 < 14 nier6wnomiemosc obsillgi komunikacyjncj poszczcg61nych obszar6w gminy oraz zapewni6 dost~p osohom niepernosprawnym. System komunikacyjny miasta i rozbudowie, obejmuje: gmllly, ktory winien podlegac modernizacji llklad drogowy, sciezki rowcrowe, stacje paliwowe, miejsca parkingowe. Wskazane kienmki rozwoju komunikacji, llwzgl~dniajqc istniej:'lce uwarunkowania, Sq rownoczesnie zgodne z aktualnie obowi'izujqcymi przepisami w sprawie warunkow technicznychjakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Uklad drogowy b",d't tworzyc: droga wojewodzka Nr 878 relacji Rzeszow--Tyczyn--Dyillgowka, 0 szerokosci w liniach rozgraniczajqcych 25 m, oznaczona ruj rysuukll studiul11 symholem G. Wzdluz. tej drogi, w terenaeh intcnsywnie zabudowanycb (Biala, Kielnarowa),nalczy d~zyc do wybudowania drag zbiorczych, ktore ograniczq liclb" pojedynclych wl'tczeii, a tym samym zdecydowanie poprawi't bezpieczcilstwo zaro\'1'110 na drodze jak i w otoczeniu. nowy odcinek drogi wojew6dzkiej wskazany do budowy, oznaczony orientacyjnie l1a rysunku studillm symbojem G L dla ktorego wymagane jest rezerwowanie pasa terenll o szerokosci 30 m. Droga fa wilma polqczyc drogl' wojewodzk'l nr 878 poprzez pjanowany do rozbudowy< uklad komunikacyjny rniasta Rzeszowa z drogll ekspl'csowlj S 74 relacji Piotrkow Trybunalski <. Barwinek i poprzez ekspresowq, 7. autostradlj A 4 drogi powiatowe oznaczone na rysunku studium symbolern Z, 0 zalecanej szerokosci w 11l11actl rozgraniczaj'lcych UtrzYl1luje si, w calosci dotychczasowy uklad drog powiatowych i ustala potrz<cb" jego rozbudowy 0 nowe oclcinki. kt6re poprawiq funkcjo11ow3nie ukladll drogowcgo wewn'ltrz gminy (Zl) i llsprawni'l powi,[7~mia miydzy gminami (Z2). Wskazana doblldowy nowa droga powiatowa rciacji TyCZYI1. Za zgodnosc kapii Zoryginalem -<:.,.. Srwierdzam 1 3 (} ;) 0 9 < Tyc7.yn, dnia "'""".""".."'...,<

17 15 Hermanowa, oznaczona oricntacyjnie na rysllnkll stlldilll11 syrnbolem Zl dla odci<tzenia ulic Tye/yna od uci'lzliwego ruchu ciyzarowego z kierunku Hermanowej winna przcbiegae po wschodniej stronic miasla TycLyna. N atorniast wskazana do budowy droga powiatowa oznaczona orientacyjnie na rysunku studiull1 symbolem wraz z wyblldowaniem mostu na rzcce Wislok umozliwi dogodnc powi'lzanie gminy Tyczyn z gmil1'l Bogllchwala. Dopuszczalna jest takze budowa nowej drogi powiatowej wzmocnienia powi tzan kolillmikacyjnych wsi Siedliska w gminie Lubenia z rniastcrn Rzeszowem, ktorej przebieg winien bye sprecyzowany w miejscowym planie zagospodarowllnia przestrzennego sporz'ldzol1ym dla lej drogi (po skonkrcty:wwanill potrzcb realizacyjnych drogi). drogi gminnc oznaczonc na rysunku studium symbolem KDG 0 szerokosci w liniacb rozgraniczaj'lcych 10m winny obsfllgiwac tereny zainwestowane na obszaracb poszczeg61nyeh miejscowosci. Dotychczasow't siee drag gminnych nalezy utrzymac i rozbudowywac 0 nowe odeinki oznaczone orientacyjnie na rysunku studiurll. Nowe odcinki tych dr6g winny zapewni6 gl6wn<t obslug.;; korllunikacyjnq llowych terenow, zwlaszcza w strefach koncentracji osadniclwa i strefach rolno-osadniczych. sciezki rowerowc oznaczone na rysunkll stlldiurll symbolem KR nalezy wytyczyc wzdluz dr6g gminnych, biegll tcych tcrenow lesnych. chodniki na glownych cil!gach picszych winny bye rcalizowane wzdluz drogi wojew6dzkiej dr6g powiatowych przebicgajqcych przez tcreny intensywnie zabudowanc oraz wzdluz ci'leow ulicznych w miescie. komunikacja zbiorowa miasta gl11lny Wll111a bye obslugiwan3 komunikacjq autobusow't, stacje paliw nalezy lokalizowac gl6wnie przy drodze wojew6dzkiej drogach powialowych, w miejscach zapewniaj'lc)'ch peine bczpieczellslwo Za zgodnosc kopli z Stwierdzam 7',"'i.I,./ ~ Tyczyn, dnia,. cr

18 16 system publicznycb miejsc parkingowych nalezy rozbuciowac poprzez lokalizacj~ parkingow w strefie centralnej, w miejscach koncentracji w tcrenach rekreacyjnych i prioy stacjach n~l;w Polilyka przestrzenna w odniesicniu do systemll komunikacji willna kollcentrowac si\, na nast\,puj:lcycb dzialalliacb: lworzcniu rezcrw tercnowych rozbudowy ukladu komunikacj i 0 znaezemu ponadgminnyrn nicdopuszczaniu do ieh zabudowy we wszystkich strefach polityki,przesttzcnnej, uzupelnianiu drog grninnych w kolcjnosci zapewniajltcej obslug~ komunikacyjn'l stref koncentracji osadnictwa 0 najszybszym rozwoju zabudo'.'iy, d'lzeniu do systcmatycznej poprawy stanu drog, w tym: modernizacji gnnnncj Sleel drogowej wyrnaganych parametr6w tcchnicznych, uzupclniania nawierzchni twardych ulcpszonych, odnowy nawier7.chni oral. utwardzania poboczy, budo",'y prl.ystankowych i parkingowych, poprawy oznakow[lnia, budowie chodnik6w przydroznych w zwartei zabudowie. budowie publicznych miejse parkingowych i niedopuszczaniu rcalizacji using bez parkingowych, urz'ldzaniu sciezek rowerowych, poprawie organizacji k0fl111nikacji zbiorowej alltobu50wej i rnikrobusowcj i organizacji w~zl{)w przesiadkowych, eliminacji baricr poruszania siy os6b niepelnosprawnych po drogach i chodnikach (lraz doswpll do komunikacji zbiorowej, polllocy organizacyjnei w uzupeinianiu ukladu dr6g publicznych sieel,! wevmlttrzn yeh. Za zgodnosc kopli z Stwi8rdza~ 1 :5 0 :3 0 9 Tyczyn, dma "'''"..""...".. /'

19 17 4 Systemy infrastruktury technicznej 4.1. Zaopatrzenie w wody Maj'lc na uwadze potrzeb<e zapewnienia wszystkim mieszkaileom gminy i miasta Tyczyn odpowicdnieh pararnetrow ilosciowych, jakosciowych i niczawodnosei w zakresie zhopatrzenia w wod~ oraz nalczyty standard obslugi inzynieryjnej, kierunki rozwoju winny uwzglfdniac: wykorzystanie bliskosci systemow inzynieryjnych Rzeszowa utrzymanie funkcjonowania rzeszowskiej sieei wodoci4gowej w p6tnocnej CZ~SCI gmmy, z rozszerzeniem z.asi~gu obslugi w kierunkll pollldniowym - optymalnic pod wzgj~dem teehnicznym i ekonomicznym, rozblldow<;o sieei wodoei'\gowej (po uprzednim wybudowaniu sieei kanalizacji sanitarnej) w poludniowej cz~sci gminy, budow" rozdzielczej sled wodoci~owej na nowo powstaj'lcych osiedlach w stre/aeh konccntracji zabudowy, ochron't przed z3nieczyszczeniem: zr6del wod podziemnych dla uj~c wody, uj,cia wody Zwi~czyca miasta Rzeszowa), zlewni po[ok6w stanowi'lcych doplywy rzeki Wislok powyzej uj"cia wody Rzeszowa, miasta zasob6w w6d podziemnych uiywanych do produkcji w6d mineralnych l11incralizowanych, Rcalizacja tych zamierzen wymaga: Ilcgocjowania Z Zarz'ldem Miasta Rzeszowa warunkow dostawy wody dla powi"kszenia strefy zasilania gminy w wod~ z uj"cia dla 111. Rzeszowa oraz rozbudow~ (lub Za zgodnosc ZorYQlnaielTI Stwi8rdzam, ' d Q.J Tyczyn, -,-.- 2q6-c. -. ',- ',"'.' -.-".. If

20 18 przebudow,,) sieei zasilanej z sieel miasla Rzcszowa dla wyeliminowania przypadk{)w spadku eisnienia wody w rejonie Bia!ej (wzd!uz. drogi Rzesz6w Tyczyn), przestrzegania obowi'tzuj'tcych zakaz6w. nakaz6w ograniczen w zakresie uzy1kowania gnmt6w w obrqbic stref ochronnych uj~i: w6d, usianowionych wlasciwymi decyzjarni. budowy sieei wodoci'wowej wylilcznie na terenach uprzednio skanalizowullych i w pierwszej kolejnosci w rejonach wystqpowania przekroczell dopuszczulnycb st<;zcii domieszek fizykochemiczllych Jub bakteriologicznych w wod.de do pieia czerpanej z indywidualnych ujl'c (studni przydolilow,),ch), modernizaeji technologii llzdalniania wody na llj'i'ciu Tyczyn, ograniczcnia stmt wody i awaryjnosei sieci zasilancj z uj<;:cia Tyczyna poprzez snkccsywn'l wymiany starych odcink,)w sieel, arma!l!ry sieciowej i przylqczy, wykorzystania rezerw wody z uicecia Budziwbj jako oferty jej sprzedazy dla s:'\'iiedniej gll1iny Lllbenia Odprowadzanie i oczyszczanie sciek6w D,!z'l.e do zn3cz'lcej i szybkiej poprawy stanll sanitarnego wed powicrzchniowych i podziemnycb, stanu sanitamego leren6w zabudowy oraz usuni~cia zanieczyszczania srodowiska przyrodniczego, ustala Sly nast~plljqce istnlej,!cycll z.r6del kierunld rozwoju system6w odprowadzllnia i oczyszczania sciek6w: d'lzenie do zrealizowania systcm6w zbiorowej kanalizacji sanitarncj we wszystkich micjscowosciach, z odprowadzaniem sciek6w do wysokoefektywnych oczyszezalni i objqcia tymi systcmami wszystkich strei' koncentracji zabudowy, zapewniaj'lc nalezyte standarc!y obshlgi, uwzgl\:dnienie - przy wyborze sposobu odprowadzania sciek6w z centralnej i poludniowej czysci grniny - liczby progowej 16 lye:. RLM (izw. "mieszkilllc6w Za zgodnosc kopli 1. Drygma!em Stwierdzam Tyczyn, dnia,

Uchwała Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 sierpnia 2007 r. Uchwała Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie Zmiany Nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tyczyn Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

VI ~H~ Prezydent Miasta Rzeszowa zarzlldza, co nastt:puje:

VI ~H~ Prezydent Miasta Rzeszowa zarzlldza, co nastt:puje: VI ~H~ Zarzlldzeme Nr / /2013 Prezydellta Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawic rozpatrzeoia uwag woiesionycb do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 16817/2008

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV

GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI Przeciszów 2016 UCHWAŁA Nr. RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Ł Ż ż Ź ż ż Ą Ź Ź Ć Ż Ż ż Ą Ą ż ć Ż Ż ż Ż ż ć Ż ć ć ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ż Ć ć ć Ę ż Ź ż ż ż ż ż Ę Ź ż 5. Wymagania dla nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrw, cech iwskaźnikw ksztaftowanla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 30 grudnia 2002 r.

UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 30 grudnia 2002 r. UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczącego liniowego przebiegu gazociągu wysokiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH:

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: Budy Obrębskie, Ciepielin, Dzierżenin, Łubienica Superunki, Obręb, Pokrzywnica, Strzyże, Trzepowo gmina Pokrzywnica powiat pułtuski Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

MPZP MALIN I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W GMINIE WISZNIA MAŁA WE WSI MALIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR 44/3

MPZP MALIN I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W GMINIE WISZNIA MAŁA WE WSI MALIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR 44/3 MPZP MALIN I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W GMINIE WISZNIA MAŁA WE WSI MALIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR 44/3 UCHWAŁA NR III/XXII/159/2000 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin w gminie Wisznia Mała, obejmującego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRAŻMÓW, DLA OBSZARU CZĘŚCI WSI ŁOŚ WERSJA: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - LISTOPAD 2011

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRAŻMÓW, DLA OBSZARU CZĘŚCI WSI ŁOŚ WERSJA: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - LISTOPAD 2011 UCHWAŁA NR../ /2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów, dla obszaru części wsi Łoś. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r.

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r. U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia... 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dz. nr 111/1 we wsi Mojusz, gmina Sierakowice. dla Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny Rymanów, dnia 24.02.2017 r. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYMANÓW - ZDRÓJ Uchwała Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 r. (z późn. zm.) Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW. z dnia 17 maja 2013 r.

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW. z dnia 17 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 4097 UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Przywidz z dnia... r.

Uchwała Nr... Rady Gminy Przywidz z dnia... r. PROJEKT DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU Uchwała Nr... Rady Gminy Przywidz z dnia... r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem.

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XLVI/1020/02 z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/439/2002 RADY GMINY W WEJHEROWIE. z dnia 17 lipca 2002 r.

UCHWAŁA NR LV/439/2002 RADY GMINY W WEJHEROWIE. z dnia 17 lipca 2002 r. UCHWAŁA NR LV/439/2002 RADY GMINY W WEJHEROWIE z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Orle w którego skład wchodzą działki nr 275,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI KAROLIN 56 Nr 11 i 11a RM/MN RM/MN RM/MN

ROZDZIAŁ XI KAROLIN 56 Nr 11 i 11a RM/MN RM/MN RM/MN 89 ROZDZIAŁ XI KAROLIN 56 1. Ustala się strefę zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczoną na rysunkach planu, stanowiących załączniki Nr 11 i 11a do uchwały, symbolami RM/MN. 2. W strefie RM/MN jako

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/212/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXV/212/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR XXV/212/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ujście w rejonie ulicy Szkolnej Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie

w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie UCHWAŁA Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 kwietnia 2003 rok w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Łukasiewicza II na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krośnie Nr IV/42/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. i

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r.

Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r. Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki w części wsi Gliniak

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/111/2004. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku

UCHWAŁA NR XVII/111/2004. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku UCHWAŁA NR XVII/111/2004 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Długie Na podstawie art. 18,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY TUŁOWICE we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY TUŁOWICE we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TUŁOWICE we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową. Tułowice, 2007 rok 1 Uchwała nr VIII / 49 / 07 Rady Gminy Tułowice

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej UCHWALA NR XVII/300/04 RADY GMINY NIEMCE z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej ELIZÓWKA III. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku UCHWAŁA NR XXII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście - wieś Jabłonowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

RUCZAJ KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16

RUCZAJ KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16 16. RUCZAJ-KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16 POWIERZCHNIA: NAZWA: 453.14ha RUCZAJ KOBIERZYN KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa jednorodzinna zrealizowana w ramach jednorodnych strukturalnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia r.

NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia r. Projekt z dnia 16 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w

Bardziej szczegółowo

projektowanych dróg i ulic określonych liniami rozgraniczającymi pas drogowy. Drogi stanowią wzajemnie powiązany układ funkcjonalny obejmujący:

projektowanych dróg i ulic określonych liniami rozgraniczającymi pas drogowy. Drogi stanowią wzajemnie powiązany układ funkcjonalny obejmujący: Uchwała Nr XXI/183/96 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 marca 1996r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb Małszyce, w rejonie ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY. z dnia 25 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia. 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa wieś Klimkówka działka 218/5 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Poz. 368 UCHWAŁA NR XXI/136/2000 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Poz. 368 UCHWAŁA NR XXI/136/2000 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 27 kwietnia 2000 r. Poz. 368 UCHWAŁA NR XXI/136/2000 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mieroszów zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/262/94

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. sieć wodociągowa sieć

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r.

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo