RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO (SECUS ASSET MANAGEMENT SA) W II KWARTALE 2008 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO (SECUS ASSET MANAGEMENT SA) W II KWARTALE 2008 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO (SECUS ASSET MANAGEMENT SA) W II KWARTALE 2008 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz), podpisanej pomiędzy Copernicus Capital TFI (Towarzystwo), a Secus Asset Management S.A. (Zarządzający), spółka Secus Asset Management niniejszym przekazuje raport okresowy za II kwartał 2008 roku. Katowice, dn. 25 lipca 2008 r.

2 SPIS TREŚCI 1 PODSUMOWANIE 4 2 PODSTAWOWE DANE FUNDUSZU Fundusz Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Zarządzający Portfelem Funduszu Depozytariusz Podmiot odpowiedzialny za określenie i wyliczenie WAN i WANCI Funduszu Podmiot odpowiedzialny za dokonanie wyceny składników Lokat Funduszu 6 3 RYNEK PRIVATE EQUITY JAKO PLATFORMA DZIAŁANIA SECUS I FIZ 7 4 INFORMACJE O FUNDUSZU Historia działania Funduszu O Funduszu Strategia inwestycyjna Funduszu Konstrukcja Funduszu Proces inwestycyjny Funduszu Zarządzający Portfelem Funduszu 15 5 BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA FUNDUSZU 15 6 WYCENA CERTYFIKATÓW SECUS I FIZ 16 7 OBECNY SKŁAD DOCELOWEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO SECUS I FIZ Agito SA branŝa e-commerce Opis działalności spółki Klienci i rynki Dane finansowe 22 2

3 7.2 Inwest SA branŝa deweloperska Opis działalności spółki 22 AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY INWESTYCYJNE: Rynek mieszkaniowy Konkurencja Dane finansowe WiedzaNet SA e-learning Opis działalności spółki Otoczenie Dane finansowe PZU SA branŝa ubezpieczeniowa Opis działalności spółki Otoczenie rynkowe Dane finansowe 43 8 SPRAWOZDANIE ZARZĄDZAJĄCEGO Z DZIAŁAŃ W OKRESIE Działania Zarządzającego związane z zamiarem pozyskania Lokat do Funduszu Pozostałe działania związane z zamiarem pozyskania Lokat do Funduszu Działania podjęte w odniesieniu do Spółek Niepublicznych Docelowego Portfela Inwestycyjnego Istotne wydarzenia w Spółkach Niepublicznych Docelowego Portfela Inwestycyjnego wraz z podstawowymi danymi finansowymi Spółek 45 9 PERSPEKTYWY DLA FUNDUSZU 46 3

4 1 Podsumowanie Secus I FIZ to pierwszy w Polsce fundusz Private Equity skierowany do inwestorów indywidualnych. Uruchomiony w IV kwartale 2006 r. fundusz spółek niepublicznych to oferta dla Inwestorów zainteresowanych inwestowaniem długoterminowym (3-6 lat) i ponadprzeciętnymi stopami zwrotu, przy akceptacji ryzyka związanego z inwestycjami na rynku niepublicznym. Fundusz został utworzony przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i zarządzany jest przez Secus Asset Management SA, a jego certyfikaty są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 5 stycznia 2007 r. Istotą działania Funduszu są inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa nie notowane na rynkach regulowanych, charakteryzujące się silnym potencjałem wzrostu i poszukujące kapitału na dalszy dynamiczny rozwój. Strategia funduszu Secus I FIZ zakłada wyszukiwanie i inwestowanie w atrakcyjne podmioty, co w przyszłości powinno zapewnić wysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wzrost wartości zainwestowanych aktywów jest moŝliwy dzięki: a) wykorzystaniu róŝnicy pomiędzy wyceną akcji spółek niepublicznych i akcji znajdujących się w obrocie regulowanym, b) przeprowadzanym przez Secus I FIZ działaniom, których celem jest zwiększenie wartości spółki i poprawienie jej pozycji na rynku. Działania te mają na celu jak najbardziej efektywną realizację załoŝeń strategii Funduszu czyli wyjście z inwestycji poprzez sprzedaŝ akcji spółki na giełdzie lub inwestorowi branŝowemu. Od początku funkcjonowania Fundusz w ramach dwóch emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A i B pozyskał od Inwestorów indywidualnych kwotę 32 mln zł. W chwili obecnej Fundusz w swoim portfelu posiada: a) 8,96 % zakupionych za kwotę ponad 1 mln zł akcji spółki WiedzaNet, lidera polskiej branŝy e- learningu WiedzaNet SA specjalizuje się w projektowaniu i dystrybucji e-szkoleń, materiałów multimedialnych oraz gier edukacyjnych. Poza Polską sprzedaŝ swoich usług prowadzi m. in. na rynku krajów nadbałtyckich, Półwyspu Bałkańskiego a takŝe na Węgrzech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. b) 4,95 % zakupionych za kwotę ponad 2 mln zł akcji Agito SA, wiodącego polskiego sklepu internetowego, oferującego sprzęt IT, RTV i AGD Agito SA jest podmiotem specjalizującym się w handlu przez Internet. W swojej ofercie posiada zróŝnicowany asortyment z zakresu elektroniki uŝytkowej, który sukcesywnie jest poszerzany. Spółka prowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych przez internautów sklepów internetowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wielu nagrodach i wyróŝnieniach przyznanych Agito. c) 10 tysięcy akcji Polskiego Zakładu Ubezpieczeń SA zakupionych za kwotę 3,6 mln zł PZU S.A. jest liderem polskiego rynku ubezpieczeniowego. Oferta grupy obejmuje ubezpieczenia na Ŝycie, ubezpieczenia majątkowe, zarządzanie środkami OFE oraz TFI. Spółka prowadzi działalność na terenie Ukrainy i Litwy. W 2007 rok spółka osiągnęła zysk netto 3,6 mld zł. Spółka planuje w najbliŝszych latach pozostać czołowym graczem na polskim rynku ubezpieczeń, rozwinąć gamę produktów oraz zwiększyć efekty synergii pomiędzy spółkami grupy. 4

5 d) 31,90 % akcji Inwest SA zakupionych za kwotę 18,5 mln zł Firma developerska Inwest SA realizuje obecnie 4 projekty inwestycyjne na obszarze Krakowa. W latach planuje wybudować około 500 mieszkań o łącznej powierzchni mieszkalnej ponad m2. Spółka specjalizuje się w realizacji inwestycji mieszkaniowych (segment popularny i o podwyŝszonym standardzie) w atrakcyjnych lokalizacjach Krakowa. Dotychczasowe działania Zarządzającego koncentrowały się na rozbudowie docelowego portfela inwestycyjnego. Na moment sporządzenia niniejszego Raportu, Zarządzający alokował ponad 80 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Spodziewane zamknięcie kolejnych inwestycji spowoduje wydatkowanie całej dostępnej puli środków. W trakcie przygotowań są kolejne projekty inwestycyjne oraz emisja certyfikatów serii C. Aktualna wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat inwestycyjny została wyliczona na poziomie 1205,53 zł, co oznacza wzrost blisko o 8,5% w porównaniu do wyceny przeprowadzonej na koniec marca 2008 roku. W ciągu 6 miesięcy bieŝącego roku wartość certyfikatów funduszu Secus I FIZ wzrosła o 21,3%. Wycena przygotowana została przez niezaleŝnego wyceniającego Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy. Obecna sytuacja makroekonomiczna sprzyja inwestycjom typu Private Equity. Z jednej strony stabilny i zrównowaŝony wzrost gospodarczy kraju, pomyślne prognozy na lata przyszłe sprawiają, iŝ na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw dojrzałych do tej formy finansowania. Z drugiej strony ostatnie zniŝki na światowych giełdach powodują, Ŝe wyceny przedsiębiorstw ponownie stają się atrakcyjnie dla funduszy typu Private Equity, co ułatwia negocjacje z właścicielami spółek w kwestii wyceny wartości ich aktywów. Zgodnie z prognozami Zarządów spółek portfelowych, spółki będą realizowały przyjętą politykę rozwoju przygotowując się równieŝ do publicznej oferty swoich akcji. Optymistyczne prognozy dotyczące rozwoju gospodarczego kraju, a w szczególności branŝ, które reprezentują spółki portfelowe ułatwiają realizację planów rozwojowych podmiotów, w których Fundusz posiada akcje. W ocenie Zarządzającego ogół składników portfela Funduszu został nabyty przy atrakcyjnych wycenach, co pozwala mieć nadzieję na osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu w przyszłości w momencie wyjścia z inwestycji. 5

6 2 PODSTAWOWE DANE FUNDUSZU 2.1 Fundusz Nazwa: SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych Nazwa skrócona: SECUS I FIZ Siedziba: Warszawa Adres: Salzburg Center, ul. Grójecka 5, Warszawa Telefon: Telefaks: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Fundusz reprezentowany jest przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. 2.2 Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Nazwa: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: Salzburg Center, ul. Grójecka 5, Warszawa Telefon: Telefaks: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: 2.3 Zarządzający Portfelem Funduszu Nazwa: Secus Asset Management Spółka Akcyjna Siedziba: Katowice Adres: ul. Sowińskiego 46, Katowice Telefon: Faks: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: 2.4 Depozytariusz Nazwa: BRE Bank Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Senatorska 18, Warszawa, skr. poczt Podmiot odpowiedzialny za określenie i wyliczenie WAN i WANCI Funduszu Nazwa: Contract Administration Sp. z o. o. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Królewska 27, Warszawa 2.6 Podmiot odpowiedzialny za dokonanie wyceny składników Lokat Funduszu Nazwa: Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa Adres: ul. Nowogrodzka 12 lok. 3, Warszawa 6

7 3 Rynek Private Equity jako platforma działania Secus I FIZ Zainteresowanie inwestycjami Private Equity rośnie nie tylko ze względu na niezaleŝność od wahań rynków publicznych. Inwestycje w perspektywiczne przedsiębiorstwa to dzisiaj najefektywniejsza forma lokowania wolnych aktywów, natomiast dla firm poszukujących kapitału to szansa szybkiego pozyskania środków na nieskrępowany i dynamiczny rozwój. Private Equity definiowany jest jako inwestycja kapitałowa wysokiego ryzyka w spółki niepubliczne. Głównym celem inwestycji private equity (PE) jest wzrost wartości spółki portfelowej, który moŝe być wygospodarowany m. in. poprzez restrukturyzację spółki, akwizycje, sprzedaŝ niepotrzebnych aktywów, sfinansowanie dynamicznego wzrostu czy teŝ realizację dyskonta jakie róŝnicuje wyceny spółek publicznych i niepublicznych. Fundusze PE starają się w sposób aktywny zwiększać wartość przedsiębiorstw portfelowych, aby ich odsprzedaŝ (dezinwestycja), która zwyczajowo następuje po 3-5 latach od momentu zakupu, przyniosła znaczne zyski. Długofalowa perspektywa inwestycji umoŝliwia inwestorowi wyjście z projektu w optymalnym momencie. Jedną z form inwestycji PE są inwestycje Venture Capital (VC). Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju firm, a niekiedy wręcz na etapie pomysłu na biznes. Ryzyko towarzyszące tym przedsięwzięciom jest trochę wyŝsze niŝ w przypadku spółek rozwiniętych jednak potencjalna stopa zwrotu jest teoretyczne nieograniczona. Flagowym przykładem inwestycji Venture Capital jest rozwój firmy Google. Co do zasady, interesy funduszy PE są zgodne z interesami pozostałych udziałowców/akcjonariuszy. Obie strony dąŝą do wzrostu wartości przedsiębiorstwa nie tylko poprzez maksymalizację wyników finansowych lecz takŝe m. in. poprzez wprowadzenie ładu korporacyjnego, wsparcie przedsiębiorstwa wewnętrznymi zasobami know-how funduszu czy stosowanie klarownej polityki informacyjnej w spółce wobec innych inwestorów oraz zewnętrznych uczestników rynku finansowego. Wszystkie te elementy uzupełniają się i są składową wymiernego wyniku jakim jest wycena przedsiębiorstwa przez rynek (wartość akcji na giełdzie). Zwyczajowo fundusze sprawują nadzór właścicielski nad spółką z poziomu Rady Nadzorczej, choć zdarza się równieŝ prowadzenie spraw bieŝących podmiotu (np. poprzez delegowanie przedstawiciela funduszu jako członka zarządu ds. finansowych). MoŜna pokusić się o stwierdzenie, Ŝe fundusze PE rywalizują z inwestorami giełdowymi o dostarczenie finansowania szybko rosnącym spółkom. Dla funduszy PE korzystniejszy jest okres dekoniunktury, gdyŝ stanowią one alternatywę dla pozyskania finansowania przez giełdę a właściciele spółek i inwestorzy pomimo wysokiego ryzyka chętniej korzystają z ich rozwiązań. Wysokie ryzyko nie oznacza oczywiście, Ŝe nie moŝna robić dobrych inwestycji. Zarządzający funduszami muszą jednak pamiętać o tym, aby przed inwestycją odrobić pracę domową i dbać o dobro wszystkich podmiotów zaangaŝowanych w projekt. 7

8 Inwestycje PE a wzrost gospodarczy Na dojrzałych rynkach finansowych segment Private Equity pełni istotną funkcję wspomagając rozwój gospodarki danego kraju. Ogólnie przyjętym wskaźnikiem penetracji kapitału podwyŝszonego ryzyka (bo za taki naleŝy uznać kapitał Private Equity) jest stosunek dokonanych inwestycji do poziomu krajowego PKB. Na podstawie danych EVCA (European Venture Capital Association) naleŝy przyjąć, iŝ średni europejski poziom wskaźnika poziomu inwestycji jako % PKB wynosi 0,5 %. Wśród krajów o największej aktywności tej formy inwestowania są Szwecja (1,4 %) oraz Wielka Brytania (1,2%). Dla Polski wskaźnik ten przybiera wartość 0,1 % podczas gdy dla porównywalnych względem poziomu rozwoju gospodarczego Czech 0,3 %. Dane te obrazują znaczny potencjał rozwoju polskiego rynku Private Equity, w szczególności wobec aspiracji Warszawy jako centrum finansowego Europy Centralnej. W wartościach bezwzględnych rynek brytyjski jest największym rynkiem funduszy typu PE w Europie (33 %). Na drugim miejscu znajduje się Francja a na trzecim Niemcy. Największym inwestorem na rynku europejskich funduszy PE/VC są fundusze emerytalne, głównie z USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Tabela XX: Udział inwestycji PE jako odsetek PKB w wybranych państwach europejskich w 2006 r. inwestycje PE jako % PKB Źródło: EVCA 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Szwecja Zjednoczone Królestwo Holandia Francja Węgry Europa Republika Czeska Belgia Irlandia Hiszpania Dania Włocyh Niemcy Szwajcaria Norwegia Finlandia Polska Portugalia Romunia Austria Grecja Aktualny obraz rynku w Polsce Rok 2007 był udany dla funduszy inwestycyjnych Private Equity/Venture Capital (PE/VC). Według badania przeprowadzonego przez European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), inwestycje funduszy w Polsce wyniosły 747 mln EUR w 2007 roku, a więc przeszło dwukrotnie więcej niŝ w 2006 roku, kiedy to suma inwestycji ledwo przekroczyła 300 mln EUR. PrzewaŜająca większość inwestycji trafiła do spółek dojrzałych. Wykupy i refinansowanie pochłonęły przeszło 80% środków, czyli 612 mln EUR. Pozostałą część środków (134 mln EUR) przeznaczono na inwestycje Venture Capital, obejmujące finansowanie spółek we wczesnych etapach rozwoju: zasiew, start i ekspansja. Napływ nowych kapitałów do funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej był rekordowo wysoki w 2007 roku. 8

9 Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych firmy PE/VC pozyskały przeszło 3.3 mld EUR na nowe inwestycje, o ponad 1 mld EUR więcej niŝ w roku ubiegłym (niecałe 2.3 mld EUR w 2006 roku). 1 PrzewaŜająca większość kapitałów zebranych przez fundusze PE/VC w Europie Środkowo- Wschodniej (CEE) jest przeznaczona na inwestycje w całym regionie bez wskazania na konkretne kraje. W CEE napływ nowych kapitałów do funduszy był rekordowo wysoki w 2007 roku. Kilku kluczowych graczy PE/VC ogłosiło utworzenie nowych funduszy, wśród nich: Mid Europa Partners (największy fundusz w CEE z kapitałem 1.5 mld EUR), AIG Capital Partners (520 mln EUR), Riverside (315 mln EUR), Argus Capital Partners (263 mln EUR), Południowo-Wschodni Fundusz Europejski SigmaBleyzer (250 mln EUR), SGAM (156 mln EUR), GED (150 mln EUR), Mezzanine Management Central Europe (100 mln EUR) oraz Krokus PE (100 mln EUR). 2 W 2007 roku w Polsce dominowały inwestycje w późnych fazach rozwoju przedsiębiorstw. Wykupy i refinansowanie wyniosły 80% wszystkich inwestycji. NaleŜy równieŝ zaznaczyć, Ŝe większość inwestycji na polskim rynku dokonywana jest przez fundusze z zagranicy. Tabela 1. Podział inwestycji pod względem etapu rozwoju spółki w mln EUR Kwota inwestycji % Liczba spółek % Zasiew Start-up Ekspansja Restrukturyzacja Wykupy i refinansowanie Inne Razem Źródło: Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Jeśli chodzi o strukturę branŝową inwestycji PE/VC w Polsce, to w 2007 roku największym zainteresowaniem cieszyły się spółki z sektorów produkcji i dystrybucji dóbr konsumpcyjnych oraz produkcji dla biznesu. Fundusze zrealizowały w tych sektorach odpowiednio 140 mln EUR i 138 mln EUR (na inwestycje w tych dwóch sektorach przeznaczono łącznie 38% ogółu zainwestowanych środków). DuŜym zainteresowaniem cieszyły się takŝe spółki z sektora usług finansowych, w które zainwestowano 132 mln EUR, czyli 18% ogółu środków. Wśród inwestycji Venture Capital dominowały spółki energetyczne i surowcowe. Fundusze zrealizowały w tym sektorze inwestycje o wartości 62 mln EUR, czyli 46% ogółu środków przeznaczonych na inwestycje typu Venture. 1 Dane Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. 2 TamŜe. 9

10 DuŜym zainteresowaniem ponadto cieszyły się spółki z branŝy produkcji dla biznesu oraz usług finansowych, zainwestowano w nie odpowiednio 30 mln EUR (22% ogółu wartości inwestycji Venture) oraz 22 mln EUR (16% ogółu wartości inwestycji Venture). 3 Według danych EVCA w 2007 roku fundusze wyszły z 30 polskich spółek, sprzedając akcje o wartości początkowej 164 mln EUR, z czego wyjścia ze spółek dojrzałych wyniosły 138 mln EUR (84% wartości wyjść ogółem). NaleŜy zaznaczyć, iŝ najpopularniejszą metodą (52% wartości dezinwestycji w przypadku transakcji Venture oraz 60% wykupów) była sprzedaŝ innemu funduszowi PE/VC. Na drugim miejscu uplasowały się: sprzedaŝ inwestorowi strategicznemu - wśród wyjść z inwestycji Venture (24% wartości) i zwrot poŝyczki (15% wartości) - wśród wyjść z wykupów. 4 Wykres 2. Dezinwestycje w Polsce w 2007 roku. Źródło: Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Polską coraz bardziej zaczęły interesować się globalne fundusze, np. The Carlyle Group, Bridgepoint, CVC i Warburg Pincus. Poszukują one duŝych transakcji (minimalna wartość rozwaŝanych projektów to ok. 100 mln EUR), a kilka z nich otworzyło w 2007 roku swoje biura w Polsce, m.in. Bridgepoint, 3i i The Carlyle Group. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe na rynku brakuje polskich źródeł zasilania w kapitał. W Polsce ze źródeł krajowych pozyskano jedynie 3,8 proc. kapitału. Wśród największych transakcji ogłoszonych przez fundusze w ciągu ostatnich 18 miesięcy na rynku polskim naleŝy wymienić: podpisanie przez Polish Enterprise Fund VI, fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, umowy, na podstawie której zainwestuje 35 milionów EUR w PharmaSwiss SA, największą w Europie Środkowej i Wschodniej firmę farmaceutyczną obsługującą międzynarodowe koncerny w zakresie sprzedaŝy, rejestracji i marketingu ich leków (maj 2008); 3 TamŜe. 4 TamŜe. 10

11 podpisanie przez Advent International warunkowej umowy sprzedaŝy firmy Bolix wiodącego polskiego producenta systemów elewacyjnych i dociepleń na rzecz Berger Paints India Ltd, jednego z największych indyjskich producentów farb (kwiecień 2008); zawarcie przez Mid Europa Partners porozumienia o przejęciu do 100 % udziałów w Centrum Medycznym LIM Sp. z o.o. od grupy inwestorów załoŝycieli (kwiecień 2008); przejęcie większościowego pakietu udziałów w firmie ochroniarskiej Skorpion przez SGAM Eastern Europe Fund (luty 2008); nabycie przez MCI Management SA od CMM Sp. z o.o. spółki Microtech International Ltd. sp. z o.o. (styczeń 2008); nabycie przez SGAM Eastern Europe Fund ponad 80% udziałów w spółce Fornetti Wrocław, producenta wyrobów cukierniczo-piekarniczych (grudzień 2007); podpisanie przez spółkę zaleŝną od GML, udziałowca GTS Central Europe, umowy sprzedaŝy 100% akcji w GTS CE z konsorcjum funduszy złoŝonym z Columbia Capital, M/C Venture Partners oraz Innova Capital (grudzień 2007); transakcję objęcia przez Bridgepoint większościowego pakietu udziałów w CTL Logistics S.A. największej prywatnej firmie logistycznej w Polsce działającej w obszarze transportu kolejowego (listopad 2007); nabycie przez fundusze zarządzane przez Innova Capital od amerykańskiego banku GE Investment pakietu 60% akcji spółki Expander (listopad 2007); przejecie przez fundusze zarządzane przez Innova Capital pakietu 81,1% akcji w Banku Współpracy Europejskiej (BWE) (maj 2007). Na tle rynku, Secus I FIZ - pierwszy w Polsce fundusz, który umoŝliwił inwestorom indywidualnym inwestowanie w aktywa spółek niepublicznych - wykazał się duŝą aktywnością transakcyjną w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Secus I FIZ przeprowadził następujące transakcje: zakup 32% akcji krakowskiego dewelopera INWEST S.A. Transakcja ogłoszona w lutym 2008 roku opiewa na kwotę 18,5 mln zł i jest największym z dotychczas zrealizowanych zakupów Funduszu. To czwarta z kolei inwestycja dokonana przez Secus I FIZ; w grudniu 2007 roku Secus I FIZ zakupił 10 tysięcy akcji największej w Polsce firmy ubezpieczeniowej Polskiego Zakładu Ubezpieczeń SA. Transakcja opiewa na kwotę 3,6 mln zł; na przełomie października i listopada 2007 roku Secus I FIZ nabył 4,95% akcji Agito SA, za kwotę ponad 2 mln zł. Agito jest podmiotem specjalizującym się w handlu sprzętem IT, RTV i AGD przez Internet; w październiku 2007 roku Secus I FIZ nabył 14,88 % akcji spółki WiedzaNet za kwotę ponad 1 mln zł. WiedzaNet SA jest liderem polskiej branŝy e-learningu, specjalizuje się w projektowaniu i dystrybucji e-szkoleń, materiałów multimedialnych oraz gier edukacyjnych. Wśród inwestorów związanych z rynkiem PE/VC dominuje opinia, Ŝe w związku z obniŝką wycen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz duŝą ilością wolnych środków na inwestycje w najbliŝszym czasie moŝna się spodziewać wielu transakcji. RównieŜ Secus I FIZ pracuje nad nowymi projektami. W ciągu najbliŝszych dwóch miesięcy planowane jest przeprowadzenie co najmniej jednej inwestycji. 11

12 4 INFORMACJE O FUNDUSZU 4.1 Historia działania Funduszu październik 2006 listopad 2006 grudzień 2006 KPWiG zatwierdza prospekt emisyjny Secus I FIZ przeprowadzenie publicznej oferty emisji certyfikatów Secus I FIZ serii A (wartość emisji 4 mln zł) rejestracja Funduszu 5 styczeń 2007 pierwsze notowanie certyfikatów Secus I FIZ na GPW maj 2007 październik 2007 listopad 2007 grudzień 2007 luty 2008 przeprowadzenie publicznej oferty emisji certyfikatów Secus I FIZ serii B (wartość oferty 28 mln zł) Secus I FIZ nabywa akcje spółki e-learning WiedzaNet SA (wartość transakcji 1,1 mln zł) Secus I FIZ nabywa akcje Agito SA największego sklepu w polskim Internecie (wartość transakcji 2 mln zł) Secus I FIZ nabywa akcje ubezpieczyciela PZU SA (wartość transakcji 3,6 mln zł) Secus I FIZ nabywa akcje krakowskiego dewelopera Inwest SA (wartość transakcji 18,5 mln zł) 31 marzec 2008 wzrost wartości certyfikatów Funduszu na podstawie wyceny o 12% 30 czerwiec 2008 wzrost wartości certyfikatów Funduszu na podstawie wyceny o 8,5% 12

13 4.2 O Funduszu Uruchomiony w IV kwartale 2006 r. fundusz Secus I FIZ to oferta dla Inwestorów indywidualnych zainteresowanych inwestowaniem długoterminowym (3-6 lat) i ponadprzeciętnymi stopami zwrotu, przy akceptacji ryzyka związanego z inwestycjami na rynku niepublicznym. Fundusz został utworzony przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i jest zarządzany przez Secus Asset Management SA, a jego certyfikaty są notowane na giełdzie od 5 stycznia 2007 r. Istotą działania Funduszu są inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa nie notowane na rynkach regulowanych, charakteryzujące się silnym potencjałem wzrostu i poszukujące kapitału na dalszy dynamiczny rozwój. Strategia funduszu Secus I FIZ zakłada: wyszukiwanie atrakcyjnych podmiotów, równieŝ ze względu na ich atrakcyjną wycenę, które w przyszłości powinny pozwolić na uzyskanie wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Przed inwestycją przedstawiciele Zarządzającego dokonują rzetelnej analizy celów inwestycyjnych pod względem prowadzonej działalności i kondycji finansowej. Wzrost wartości zainwestowanych aktywów jest moŝliwy dzięki wykorzystaniu róŝnicy istniejącej pomiędzy wyceną akcji spółek niepublicznych i akcji znajdujących się w obrocie regulowanym, a takŝe przeprowadzanych przez Secus I FIZ działań mających na celu przygotowanie ich do debiutu giełdowego. Przy współpracy z zarządami spółek portfelowych Zarządzający Secus I FIZ podejmuje równocześnie działania w zakresie współtworzenia strategii rozwoju oraz nadzoru nad jej realizacją. 4.3 Strategia inwestycyjna Funduszu Strategia Funduszu zakłada wyszukiwanie spółek nienotowanych na giełdzie (małych i średnich przedsiębiorstw), które w przyszłości mogą zapewnić nabywcom certyfikatów inwestycyjnych atrakcyjną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału na poziomie 30% rocznie. Dlatego teŝ jednym z głównych zadań Funduszu jest rzetelna analiza działalności spółek portfelowych oraz ich kondycji finansowej. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe zadaniem Zarządzającego jest wyselekcjonowanie wyłącznie firm o wysokim potencjale wzrostu przewyŝszającym średni wzrost spółek notowanych na giełdzie, moŝliwe jest osiągnięcie stóp zwrotu wyŝszych niŝ w przypadku inwestowania w tradycyjne aktywa. 13

14 4.4 Konstrukcja Funduszu Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada inwestowanie aktywów w spółki niepubliczne, które w okresie funkcjonowania Funduszu mogą zostać w terminie nie dłuŝszym niŝ 3-6 lat wprowadzone na rynek publiczny. 3 lata 3 lata zdywersyfikowany Docelowy Portfel Inwestycyjny sukcesywne umarzanie certyfikatów inwestycyjnych FUNDUSZ SPÓŁKA SPÓŁKA SPÓŁKA okresowe emisje Certyfikatów Inwestycyjnych DEZINWESTYCJA sprzedaŝ posiadanych w portfelu spółek na GPW lub inwestorowi strategicznemu Fundusz kończy działalność NABYCIE CERTYFIKATÓW UMORZENIE CERTYFIKATÓW INWESTOR moŝliwość sprzedaŝy certyfikatów na GPW 4.5 Proces inwestycyjny Funduszu ETAP I Przeciętny proces inwestycyjny trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Pierwszym etapem prac jest wstępna analiza ofert przychodzących od firm, doradców i pośredników. Następnie przeprowadzany jest proces oceny inwestycyjnej wybranych projektów, którego celem jest zapoznanie się z głównymi tendencjami występującymi w przedsiębiorstwie, oceną rynku i branŝy oraz sporządzenie wstępnej wyceny. Kolejny etap to przeprowadzenie procesu due diligence (badania spółki przez audytorów, prawników oraz ekspertów branŝowych), którego celem jest zidentyfikowanie ewentualnych ryzyk natury prawnej lub finansowej. W przypadku specyficznych projektów analizą mogą zostać objęte pozostałe obszary działalności firmy: np. kwestie technologiczne lub aspekty ochrony środowiska. JeŜeli badanie due diligence nie wykaŝe istotnych ryzyk, to ostatnim krokiem jest przygotowywanie umów (w tym umowy inwestycyjnej, która jest kluczowa) oraz dokonanie inwestycji, czyli zakupu akcji lub udziałów w spółce. 14

15 ETAP II bieŝący monitoring sytuacji spółek wchodzących w skład portfela, aktywny udział Zarządzającego w procesie wzrostu ich wartości (doradztwo, uczestnictwo we władzach podmiotu, rada nadzorcza, restrukturyzacja), a takŝe przekształcenie podmiotu w spółkę akcyjną, przygotowaną do debiutu na GPW (okres około 1-3 lata od początku inwestycji) ETAP III wprowadzenie spółki na GPW i sprzedaŝ akcji bądź sprzedaŝ aktywów poza giełdą - np. sprzedaŝ inwestorowi finansowemu, finalizacja inwestycji 4.6 Zarządzający Portfelem Funduszu Zarządzającym Secus I FIZ jest dom maklerski Secus Asset Management SA, który jest niezaleŝną instytucją finansową skupiającą profesjonalistów, których łączy pasja do inwestowania. Celem Secus AM jest tworzyć i z sukcesem realizować najefektywniejsze strategie inwestycyjne przy wykorzystaniu szans, jakie stwarza bogactwo róŝnorodnych narzędzi finansowych. Dom maklerski Secus specjalizuje się w zarządzaniu środkami Klientów w oparciu o wysokodochodowe instrumenty finansowe, w tym równieŝ aktywa niepubliczne. Tworząc produkty i strategie inwestycyjne kaŝdorazowo koncentruje się na kluczowym dla swoich Klientów dąŝeniu do maksymalizacji zysku przy minimalizowaniu poziomu ryzyka. Secus AM świadczy usługi z zakresu Corporate Finance, w szczególności przeprowadza oferty publiczne i niepubliczne. Secus Asset Management S.A. jest równieŝ Autoryzowanym Doradcą w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 5 BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA FUNDUSZU KaŜda inwestycja/dezinwestycja Funduszu poprzedzona jest sporządzeniem przez Secus Asset Management SA Wniosku Inwestycyjnego opartego na wnikliwym due diligence przedmiotu inwestycji; Wniosek Inwestycyjny musi zostać zatwierdzony przez Komitet Inwestycyjny Secus Asset Management SA, ciało organizacyjnie niezaleŝne od Zespołu Zarządzającego; Zatwierdzony przez wewnętrzny Komitet Inwestycyjny wniosek jest przedkładany do zatwierdzenia przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - podmiot całkowicie niezaleŝny od Zarządzającego Funduszem, posiadający prawo weta dotyczącego zgody na zawarcie transakcji; Secus Asset Management jest członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych i w swojej polityce inwestycyjnej stosuje zasady określone w Kodeksie Stowarzyszenia; Zarówno Copernicus Capital TFI SA jak i Secus Asset Management SA działają na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego (dawniej KPWiG); 15

16 Aktywa funduszu przechowywane są w BRE Bank SA (Depozytariusz), który podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego; Aktywa wyceniane są przez niezaleŝny podmiot - Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. 6 WYCENA CERTYFIKATÓW SECUS I FIZ Wartość aktywów netto jest wyliczana na koniec kaŝdego kwartału w oparciu o wartość poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu, określanej przez niezaleŝnego wyceniającego. Spółki portfelowe wyceniane są przede wszystkim w oparciu o zasady wyceny ujęte w polityce rachunkowości Funduszu. Wartość certyfikatów funduszu Secus I FIZ liczona na koniec II kwartału 2008 r. (tj. na dzień 30 czerwca 2008 r.) w stosunku do wartości na koniec IV kwartału 2007 r. (tj. na dzień 31 grudnia 2007 r.) wzrosła o 21,3%. Wycena przygotowana została przez niezaleŝnego wyceniającego Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy. Aktualna wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat inwestycyjny została wyliczona na poziomie 1205,53 zł, co oznacza wzrost o 8,5% w porównaniu do wyceny przeprowadzonej 31 marca 2008 roku. Jako zarządzający Funduszem, poprzez współtworzenie strategii działania czy teŝ udostępnianie sieci kontaktów inwestora, Secus przyczynia się do zwiększania wartości spółek portfelowych. Wzrost wartości aktywów netto Funduszu, juŝ drugi raz w tym roku, wskazuje na rosnącą wartość poszczególnych spółek portfelowych. Jednocześnie inwestycja w certyfikaty funduszu Secus I FIZ moŝe stanowić ciekawą alternatywę w stosunku do inwestycji na rynku publicznym, zwłaszcza w okresie dekoniunktury, kiedy to indeks WIG zanotował ponad 26% spadek za pierwsze półrocze 2008 r., Zarządzający oczekuje, iŝ w momencie upublicznienia spółek portfelowych szacowana wartość akcji zostanie urealniona, co z kolei moŝe wpłynąć na podwyŝszenie wartości aktywów netto i realizację celu inwestycyjnego Funduszu. Obecna sytuacja makroekonomiczna sprzyja inwestycjom Private Equity. Stabilny i zrównowaŝony wzrost gospodarczy kraju, pomyślne prognozy na przyszłe lata sprawiają, iŝ na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw dojrzałych do tej formy finansowania. Natomiast panująca dekoniunktura na światowych giełdach sprawia, iŝ wyceny przedsiębiorstw stają się ponownie atrakcyjnie, a inwestorzy zainteresowani inwestycjami alternatywnymi mogą liczyć na ponadprzeciętne zyski w długim horyzoncie czasu. 16

17 7 OBECNY SKŁAD DOCELOWEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO SECUS I FIZ Dotychczasowe działania Zarządzającego zostały skoncentrowane na rozbudowie docelowego portfela inwestycyjnego. Na moment sporządzenia niniejszego Raportu, Zarządzający alokował ponad 80 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Spodziewane zamknięcie kolejnych inwestycji spowoduje wydatkowanie całej dostępnej puli środków. Secus I FIZ kupił akcje Secus I FIZ kupił akcje Secus I FIZ kupił akcje Secus I FIZ kupił akcje WiedzaNet SA AGITO SA PZU SA INWEST SA lider branŝy e-learning lider branŝy e-commerce największy polski ubezpieczyciel krakowski deweloper 1,1 mln PLN 2 mln PLN 3,6 mln PLN 18,5 mln PLN październik 2007 listopad 2007 grudzień 2007 Styczeń / luty 2008 Od początku funkcjonowania Fundusz w ramach dwóch emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A i B pozyskał od Inwestorów indywidualnych kwotę 32 mln zł. W chwili obecnej Fundusz w swoim portfelu posiada: a) 8,96 % za kwotę zł akcji spółki WiedzaNet, lidera polskiej branŝy e-learningu WiedzaNet SA specjalizuje się w projektowaniu i dystrybucji e-szkoleń, materiałów multimedialnych oraz gier edukacyjnych. Poza Polską sprzedaŝ swoich usług prowadzi m. in. na rynku krajów nadbałtyckich, Półwyspu Bałkańskiego a takŝe na Węgrzech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Strategia rozwoju spółki przewiduje dalszą ekspansję w krajach Europy Środkowo- Wschodniej; b) 4,95 % za kwotę ponad zł akcji Agito SA, wiodącego polskiego sklepu internetowego, oferującego sprzęt IT, RTV i AGD Agito jest podmiotem specjalizującym się w handlu przez Internet. W swojej ofercie posiada zróŝnicowany asortyment z zakresu elektroniki uŝytkowej, który sukcesywnie jest poszerzany. Spółka prowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych przez internautów sklepów internetowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wielu nagrodach i wyróŝnieniach przyznanych Agito; c) 10 tysięcy akcji Polskiego Zakładu Ubezpieczeń SA za kwotę 3,6 mln zł PZU S.A. jest liderem polskiego rynku ubezpieczeniowego. Oferta grupy obejmuje ubezpieczenia na Ŝycie, ubezpieczenia majątkowe, zarządzanie środkami OFE oraz TFI. Spółka prowadzi działalność na terenie Ukrainy i Litwy. Za 2007 rok spółka osiągnęła zysk netto 3,6 mld zł. Spółka planuje w najbliŝszych latach pozostać czołowym graczem na polskim rynku ubezpieczeń, rozwinąć gamę produktów oraz zwiększyć efekty synergii pomiędzy spółkami grupy; 17

18 d) 31,90 % akcji Inwest SA za kwotę 18,5 mln zł Firma developerska Inwest SA realizuje obecnie 4 projekty inwestycyjne na obszarze Krakowa. W latach planuje wybudować ponad 500 mieszkań o łącznej powierzchni mieszkalnej ponad m2. Spółka specjalizuje się w realizacji inwestycji mieszkaniowych (segment popularny i o podwyŝszonym standardzie) w atrakcyjnych lokalizacjach Krakowa. 7.1 Agito SA branŝa e-commerce Opis działalności spółki Historia Agito to największy w polskiej sieci sklep z elektroniką i sprzętem komputerowym. Historia spółki sięga połowy 2002 roku, kiedy jej załoŝyciel Pan Tomasz Sypuła postanowił otworzyć sklep internetowy. W początkowym etapie działalności firma działała na rynku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od samego początku aŝ do chwili obecnej Agito zajmuje się wyłącznie sprzedaŝą produktów za pośrednictwem Internetu. W momencie rozpoczynania działalności w firmie pracowały tylko 2 osoby. Jeszcze w 2002 roku powstał sklep internetowy, który juŝ w następnym roku obsłuŝył ponad 3200 zamówień o wartości ponad 2 mln zł. Kolejne lata to bardzo dynamiczny wzrost zamówień i obrotów internetowego sklepu. Od 2005 firma zdobywa szereg wyróŝnień m.in. drugie miejsce w rankingu tygodnika Wprost i portalu Money.pl na Najlepszy Sklep Internetowy 2005 w kategorii elektronika uŝytkowa, pierwsze miejsce w rankingu oglądalności w swojej kategorii w grudniu 2006 r., czy wreszcie drugie miejsce w rankingu Deloitte The Fast 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej w kategorii Rising Stars w 2007 roku. W 2007 roku Agito Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną. Akcjonariat 40% akcji Agito S.A. naleŝy do spółki Inverto Investments S.a.r.l. (w 100% naleŝąca do Tomasza Sypuły), pozostałe 60% akcji spółki znajduje się w rekach inwestorów finansowych, w tym SECUS I FIZ, Secus Investment oraz amerykańskiego funduszu Amada Investment LLC. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inverto Investments ma 50% głosów. Pozostałe głosy naleŝą do Secus Investment Sp z o.o., Amada Investment LLC i akcjonariuszy mniejszościowych. Fundusz Secus I FIZ posiada akcji serii B i C, które dają udział w kapitale spółki na poziomie 4,95% oraz 4,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 18

19 Agito S.A. - akcjonariat 4,95% 9,00% 11,00% 40,00% 35,05% Inverto Investments S.a.r.l. Amada Investment LLC Secus Investment Sp. z o.o. Secus I FIZ Inni Źródło: Copernicus TFI, E-biznes od kuchni: Agito.pl Internet Standard 17 kwietnia 2008 Zarządzanie Zarząd spółki składa się z dwóch osób. Na stanowisku Prezesa Zarządu zasiada Tomasz Sypuła. Funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz dyrektora ds. marketingu i sprzedaŝy pełni z kolei Tomasz Bator. W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięć osób: Przewodniczący Pan Mirosław Fabryczny oraz członkowie Piotr Kozłowski, Marcin Pery, Katarzyna Sobstyl oraz Justyna Pankowska Janecka. Firma poza zarządem zatrudnia 65 pracowników. Największa grupa licząca 46 osób tworzy dział sprzedaŝy i marketingu, 10 osób pracuje w dziale informatycznym, a pozostałe 9 - w dziale rozliczeń, finansów i księgowości. Cały zespół pracuje w warszawskim biurze Agito, które mieści się obecnie przy ul. Jagiellońskiej 82. Produkty Obecnie Agito.pl oferuje swoim klientom około 15 tysięcy produktów w następujących kategoriach asortymentowych: Audio-video Fotografia DuŜe AGD Małe AGD Telefony GSM Komputery i akcesoria Podzespoły PC Oprogramowanie Muzyka Zegarki 19

20 7.1.2 Klienci i rynki Rynek Według raportu Internet Standard oraz Sklepy24 na polskim rynku e-handlu działa około 4 tysięcy podmiotów, z czego około tysiąca przybyło w 2007 roku. Połowa z nich prowadzi jednocześnie sprzedaŝ tradycyjną. Około 60 procent sklepów działa krócej niŝ dwa lata, a ich udział w łącznej liczbie wzrósł w 2007 roku aŝ o 15 pkt. procentowych. Świadczy to o wciąŝ wysokiej dynamice całej branŝy. Wartość polskiego rynku e-commerce /60 152/ /410 Sklepy internetowe Platformy aukcyjne Źródło: Raport E-commerce 2007, opracowanie Internet Standard, marzec 2008 Wartość polskiego rynku e-commerce rosła w ostatnich trzech latach po 60 procent rocznie. Klienci Badanie przeprowadzone przez Megapanel PBI/Gemius wskazują, Ŝe w IV kwartale 2007 roku liczba Unikalnych UŜytkowników odwiedzających strony Agito.pl wzrosła do średnio miesięcznie. Od 2003 roku z usług sklepu skorzystało ponad 200 tysięcy klientów, a tylko w 2007 roku sklep obsłuŝył ponad 120 tysięcy klientów Konkurencja Spółka wyodrębnia następujące grupy podmiotów konkurencyjnych, zgodnie z zaproponowaną kolejnością: a) sklepy tradycyjne, duŝe markety, operujące w tym samym asortymencie produktowym co spółka, rozpoczynające swoją działalność w Internecie pod nazwą własną lub zmienioną; b) 3 sklepy internetowe najbardziej zbliŝone skalą i profesjonalizmem działania do Agito: Merlin, Hoopla, Sirius; 20

21 c) małe amatorskie sklepy internetowe, często prowadzące działalność za pośrednictwem platformy aukcyjnej Allegro. W grupach produktowych znajdujących się w ofercie spółki znajduje się kilkadziesiąt sklepów internetowych. JednakŜe zaledwie kilka z nich cieszy się opinią rzetelnego dostawcy, do którego moŝna mieć zaufanie. Zwłaszcza zaufanie do sklepu jest kluczowym wyznacznikiem przy oferowaniu towarów za pośrednictwem platformy internetowej. Według II edycji raportu E-commerce 2007 przygotowanego przez Internet Standard i Sklepy24, na koniec 2007 roku w serwisie Sklepy24.pl zarejestrowanych było sklepów internetowych. Zdecydowana większość firm prowadzących w ramach swojej działalności sprzedaŝ przez Internet to: a) firmy zatrudniające przy obsłudze internetowej do pięciu osób (88%); b) młode firmy, działające w sieci od co najwyŝej 2 lat (54%); c) firmy prowadzące jeden sklep internetowy (75%); d) firmy prowadzące oprócz sprzedaŝy w sieci takŝe sprzedaŝ tradycyjną (52%). Agito.pl jest obecnie największym sklepem działającym w polskiej sieci, co daje mu teŝ pierwszą pozycję wśród internetowych sprzedawców sprzętu elektronicznego. Przychody Agito.pl na tle konkurencji (mln zł) Agito.pl Komputronik.pl 47,5 75 Max24.pl Hoopla.pl 27 51,7 Megamedia.pl Sirius.pl E-cyfrow e.pl , Źródło: Raport E-commerce 2007, opracowanie Internet Standard, marzec 2008 Zakładając szacowaną wartość rynku e-commerce w 2007 roku w wysokości 8,1 mld zł, z czego około połowa sprzedaŝy realizowana jest za pośrednictwem serwisów aukcyjnych oraz przyjmując około 20% udział w nim elektroniki uŝytkowej i AGD (szacunek oparty o dane Internet Standard i Sklepy24), wartość rynku e-commerce elektroniki uŝytkowej i AGD (z wyłączeniem serwisów aukcyjnych) moŝna oceniać na około 0,81 mld zł. Wobec powyŝszego moŝna przyjąć, Ŝe Agito realizuje obecnie około 15% sprzedaŝy elektroniki uŝytkowej i AGD prowadzonej przez sklepy internetowe. 21

22 7.1.3 Dane finansowe Podstawowe dane finansowe Dane w tys. zł Przychody netto ze sprzedaŝy Źródło: Agito.pl SA 7.2 Inwest SA branŝa deweloperska Opis działalności spółki Historia Grupa INWEST S.A. jest developerem działającym na krakowskim rynku nieruchomości. Powstała w procesie przekształcenia spółki INWEST Adam Mączka Maciej Mączka s.j. w INWEST S.A. na podstawie aktu notarialnego z dnia 9 sierpnia 2007 r. oraz wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 sierpnia 2007 r. Działalność operacyjna została rozpoczęta w 2000 r. W ciągu 7 lat powstała grupa kapitałowa, która zrealizowała następujące inwestycje: trzy budynki wielorodzinne (ul. Agrestowa, Kraków); zespół mieszkaniowy w zabudowie szeregowej (ul. Brzegowa, Wola Justowska Kraków); zespól osiedlowy zabudowa rodzinna, (ul. Kogucia, Wola Justowska Kraków); zespół apartamentowo usługowy (ul. Kościuszki, Kraków). Struktura prawna Spółka posiada strukturę Spółki Akcyjnej. Wysokość kapitału zakładowego wynosi zł. Kapitał dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela. W skład grupy kapitałowej wchodzi INWEST Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z kapitałem zakładowym ,00 zł oraz INWEST Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym ,00 zł. Akcjonariat Dotychczasowi akcjonariusze tj. Maciej Mączka i Adam Mączka wraz z kontrolowanymi przez siebie spółkami posiadają łącznie akcji stanowiących 68,1 proc. w kapitale INWEST S.A. Właścicielem pozostałych akcji tj. 31,9 proc. jest fundusz Secus I FIZ. 22

23 INWEST SA - akcjonariat 31,9% 68,1% Adam Mączka, Maciej Mączka Secus I FIZ Zarządzanie Adam Mączka - Prezes Zarządu Inwest SA. Absolwent Politechniki Krakowskiej z 1971 roku. Po odbyciu staŝu uzyskał uprawnienia projektowe oraz wykonawcze, pełnił funkcje od kierownika budowy poprzez kierownika grupy robót do z-cy dyrektora ds. technicznych w przedsiębiorstwach i spółdzielni mieszkaniowej. W 1980 był kierownikiem kontraktu Radwonija w Aba Graib w Iraku od 1990 roku prowadzi własną działalność gospodarczą o profilu deweloperskim. W spółce Inwest jest wspólnikiem odpowiedzialnym za strategiczny rozwój firmy. Maciej Mączka - Wiceprezes Zarządu Inwest SA. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału InŜynierii Lądowej Kierunki Technologia i Organizacja Budownictwa oraz Zarządzanie i Marketing w Budownictwie. Uzyskał stypendium na Uniwersytecie Technicznym Bochum w Niemczech. Po odbyciu praktyki budowlanej uzyskał uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, pełnił funkcje koordynatora inwestycji deweloperskich. Od 2003 roku został wspólnikiem Inwest, odpowiedzialnym za sprawy administracyjno-finansowe. Rada Nadzorcza W Radzie Nadzorczej zasiadają 3 osoby. Przewodniczącym Rady jest Pan Łukasz Wierzbicki. Pozostali członkowie Rady to: Przemysław Dorecki oraz Grzegorz Mączka. Produkty Głównym produktem grupy INWEST S.A. jest sprzedaŝ mieszkań i lokali uŝytkowych osobom indywidualnym. Grupa specjalizuje się w budownictwie wielorodzinnym (segment popularny) oraz mieszkań o podwyŝszonym standardzie. 23

24 Inwest rozpoczął działalność operacyjną w 2000 r. W ciągu 7 lat wokół Spółki powstała grupa deweloperska, która zrealizowała następujące inwestycje: BRZEGOWA Pierwszą inwestycje Firma zrealizowała przy ul.brzegowej (Wola Justowska) w Krakowie. "Ogrody Justowskie" to zespół mieszkaniowy w zabudowie szeregowej. AGRESTOWA Lokalizacja projektu przy ul. Agrestowej (Wola Justowska) w Krakowie Obiekt składa się z trzech domków wielorodzinnych, wolnostojących. KOGUCIA Jest to ekskluzywne osiedle apartamentów, połoŝone przy ul. Koguciej (Wola Justowska) w Krakowie. Obiekt składa się z siedmiu domków wielorodzinnych, wolnostojących. KOŚCIUSZKI Elegancki apartamentowiec w najbardziej poszukiwanej lokalizacji w Krakowie. Zlokalizowany w samy centrum miasta przy ul. Kościuszki. Inwestycja składa się ponadczasowej kamienicy, w której zaprojektowano 18 apartamentów oraz lokal handlowy na parterze. Głównym źródłem przychodów grupy INWEST jest sprzedaŝ mieszkań i lokali uŝytkowych osobom indywidualnym. Grupa specjalizuje się w budownictwie wielorodzinnym (segment popularny) oraz budowie mieszkań o podwyŝszonym standardzie. Aktualnie realizowane projekty inwestycyjne: Nazwa Projektu Inwestpark Agrestowa II Barska Wielicka Źródło: Inwest SA Opis projektu Kompleks mieszkalny przy ul. Miłkowskiego w Krakowie. Kompleks budynków wielorodzinnych Kompleks mieszkalny przy ul. Barskiej w Krakowie Kompleks mieszkalny lub biurowy w Krakowie Termin zakończenia Liczba lokali projektu 4 Q lokali mieszkalnych i uŝytkowych Szacowana wartość projektu 160 mln zł 3-4 Q apartamentów 4 mln zł 3-4 Q apartamentów oraz lokal usługowy na parterze 3-4 Q lokali mieszkalnych 22 mln zł 36 mln zł Spółka nadal planuje specjalizowanie się w mieszkaniowych projektach inwestycyjnych z segmentu mieszkań popularnych. 24

25 W okresie Spółka planuje zrealizowanie następujących inwestycji: a) Investpark przy ul. Miłkowskiego (dzielnica Podgórze): 380 mieszkań i lokali uŝytkowych o łącznej powierzchni m2 oraz 380 garaŝy; b) ul. Agrestowa: sprzedaŝ 6 apartamentów w kompleksie budynków wielorodzinnych; c) ul. Barska (dzielnica Dębniki): sprzedaŝ apartamentów o łącznej powierzchni 2200 m2 oraz 30 garaŝy; d) ul. Wielicka (dzielnica Podgórze): budowa kompleksu 100 mieszkań lub alternatywnie budowa biurowca o powierzchni uŝytkowej ok m2, spółka nie podjęła ostatecznej decyzji co do kształtu projektu Rynek mieszkaniowy Wejście Polski do UE stało się silnym impulsem do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Dzięki szerszemu otwarciu granic Polska zyskała ułatwiony dostęp do swoich najbardziej wartościowych rynków zbytu, a takŝe stała się jeszcze bardziej interesującym celem inwestycji zagranicznych. Napływające do Polski środki pomocowe dodatkowo podtrzymają pozytywne trendy. Jednym z sektorów, który szczególnie zyskuje na integracji jest budownictwo (w tym budownictwo mieszkaniowe). Dowodem tego są rosnące ceny mieszkań i innych obiektów budowlanych oraz rosnący wolumen ich produkcji. Zasoby mieszkaniowe W Polsce jest obecnie 11,6 mln mieszkań zamieszkanych. Mimo produkcji lokali mieszkaniowych, część istniejących mieszkań traci co roku status mieszkań do zamieszkania na skutek takich czynników jak wyburzenia, naturalna degradacja, przekształcenia na inne cele niŝ mieszkaniowe (np. gospodarcze) itp. Wg danych GUS Stopa ubytków mieszkaniowych (relacja średniorocznej skali ubytków do stanu zasobów) wynosiła w latach zaledwie ok. 0,3% (tj. ok. 37 tys. lokali rocznie), w porównaniu z 0,7% (88 tys. lokali rocznie) w latach i 0,6% (75 tys. lokali rocznie) w latach Liczba istniejących mieszkań wg wieku: Rok budowy przed % ogółu 21% 26% 20% 20% 7% 5% Liczba w mln 2,52 3 2,33 2,36 0,82 0,53 Źródło: GUS, DI BRE 25

26 Średnioroczny stopień eliminacji mieszkań przed % ogółu 0,85% 0,34% 0,20% 0,05% liczba w tys Źródło: GUS, DI BRE Luka podaŝowa Obecnie liczba gospodarstw domowych w Polsce przekracza liczbę zamieszkiwanych mieszkań o około 1,7 mln. Wg szacunków DI BRE, w najbardziej optymistycznym scenariuszu, luka ta ma szansę zostać całkowicie zapełniona po 14 latach. Kalkulacje te oparte są na załoŝeniu, Ŝe sektor budowlany w Polsce będzie w stanie osiągnąć poziom 200 tys. mieszkań rocznie a średnia liczba osób w gospodarstwie domowym osiągnie po 14 latach poziom 2,6 (wzrost z obecnego poziomu 2,4). W przypadku niespełnienia tych warunków, moŝe powstać trwała luka podaŝowa na poziomie dochodzącym nawet do 2,5 mln mieszkań. W bieŝącym roku wartość mieszkań wybudowanych i oddawanych przez deweloperów osiągnie około 13 mld zł. Są to mieszkania, które były sprzedawane kilkanaście miesięcy wcześniej. Obecnie jest prowadzona sprzedaŝ mieszkań, które powstaną w latach Wg szacunków DI BRE wartość mieszkań oddanych do uŝytkowania przez deweloperów w latach przekroczy 40 mld zł rocznie. Rynek krakowski W ostatnich latach najpopularniejszym miastem, w którym działali deweloperzy była Warszawa. Na drugim miejscu znalazło się Trójmiasto. Wg analiz przeprowadzonych przez DI BRE wartość rynku krakowskiego utrzyma się w najbliŝszych latach na poziomie 8 proc. rynku krajowego (1,04 mld zł ), co oznacza, Ŝe tempo rozwoju rynku krakowskiego utrzyma się na poziomie ogólnopolskim. Udział miast w rynku deweloperskim E 2009E 2010E 2011E Warszawa 32% 19% 21% 21% 21% 21% Kraków 8% 8% 8% 8% 8% 8% Wrocław 4% 6% 6% 6% 6% 6% Trójmiasto 10% 10% 10% 10% 10% 10% Poznań 7% 7% 7% 7% 7% 7% Pozostałe 39% 50% 48% 48% 48% 48% Źródło: DI BRE Popyt O ile strona podaŝowa rynku deweloperskiego z uwagi na charakter produkcji, która trwa minimum kilkanaście miesięcy, ma charakter przewidywalny, to strona popytowa w większym stopniu wypływa na krótkookresowe trendy na rynku. Popyt na mieszkania jest pochodną przede wszystkich trzech czynników: zapotrzebowania na mieszkania w gospodarce moŝliwości finansowe gospodarstw domowych chęci nabycia nieruchomości przez gospodarstwa domowe 26

27 Zapotrzebowanie na mieszkania w gospodarce jest stosunkowo wysokie. Około 13% gospodarstw domowych nie posiada swojego mieszkania. PoniŜsza tabela przedstawia nasycenie rynku w największych miastach polskich oraz w Unii Europejskiej: Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców Kraków Poznań Trójmiasto Warszawa Wrocław UE Źródło: DI BRE Dodatkowymi czynnikami wzmacniającymi popyt na mieszkania w długim okresie czasu jest sytuacja demograficzna w Polsce (wyŝ demograficzny z lat ) oraz wzrost ilości jednoosobowych gospodarstw domowych w społeczeństwie. W ostatnich latach dzięki niskim stopom procentowym (PLN, CHF), coraz luźniejszej polityce kredytowej banków oraz w warunkach wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, zdecydowanie wzrosły moŝliwości finansowe gospodarstw domowych. Pomimo dynamicznie rosnącego poziomu zadłuŝenia obywateli, potencjał dalszego wzrostu pozostaje wysoki. Na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej zadłuŝenie Polaków w relacji do PKB wciąŝ pozostaje na dość niskim poziomie. Stosunek procentowy istniejących kredytów hipotecznych do PKB w 2004 (dla Polski 1H 2006). 80% 73% 70% 60% 50% 40% 53% 53% 52% 46% 46% 30% 26% 20% 21% 20% 19% 17% 15% 10% 12% 10% 8% 7% 6% 6% 0% Wlk. Brytania Irlandia Portugalia Niemcy EU 15 Hiszpania Francja Grecja Austria Polska 2001* Estonia Włochy Łotwa Węgry Czechy Litwa Polska 1H*06 Słowacja Źródło: DI BRE Oprócz rosnącej zdolności kredytowej gospodarstw domowych, faktyczny popyt zaleŝy takŝe od chęci ludzi do zakupów. Jest ona determinowana przez poczucie bezpieczeństwa finansowego i stabilności zatrudnienia jakie odczuwają potencjalni nabywcy mieszkań. Trend spadkowy bezrobocia, który rozpoczął się z końcem 2005 r. zapoczątkował średniookresowy spadek stopy bezrobocia, co korzystnie wpłynie na chęć nabycia nieruchomości przez konsumentów. 27

28 PodaŜ Wzrost cen na rynku deweloperów, przełoŝył się takŝe bezpośrednio, na wzrost ilości mieszkań oddawanych do uŝytkowania: Liczba mieszkań oddanych do uŝytku w Krakowie P Źródło: Piotr Krochmal, Krakowski Mieszkaniowy Rynek Deweloperski, MRN 2008 Z uwagi na rozpoczęcie duŝej ilości inwestycji budowlanych, naleŝy się spodziewać wzrostu ilości mieszkań oddawanych do uŝytkowania w kolejnych latach. Ceny Krakowski rynek nieruchomości mieszkaniowych zanotował niezwykły wzrost cen w latach W tym okresie średnia cena metra kwadratowego wzrosła z zł do zł. Na skutek tak dynamicznego wzrostu cen mieszkań Kraków stał się najdroŝszym miastem w Polsce, biorąc pod uwagę relację średniej ceny metra kwadratowego do przeciętnego poziomu wynagrodzenia. W I połowie 2007 r. za średnią pensję krakowską moŝna było kupić zaledwie 0,4 m 2. Dla porównania w Londynie wskaźnik ten wynosi 0,35 m 2. W II połowie 2007 r. tempo wzrostu cen nieruchomości w Krakowie wyraźnie się zmniejszyło. Pozwala to przypuszczać, Ŝe średnia cena metra kwadratowego na poziome 8-9 tys. zł stanowi obecnie barierę popytową dla większości potencjalnych nabywców. Dalszy wzrost nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie powinien być wspomagany głównie poprzez wzrost średniej płacy w regionie. Czynnikami spowalniających wzrost cen są wzrastające stopy procentowe, które podwyŝszają koszty obsługi kredytów hipotecznych. Ceny za 1 m 2 w Krakowie. Lipiec 2007 Kraków Centrum 1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje plus od do od do od do od do Nowe mieszkania Mieszkania sprzed Kraków poza Centrum Nowe mieszkania Mieszkania sprzed Źródło: Raport z Rynku Mieszkaniowego Lipiec 2007; Oberhaus 28

29 Analizy dotyczące sektora budowlanego (w tym szczególnie gospodarki mieszkaniowej) przewidują długookresowy rozwój rynku, z zaznaczeniem, iŝ w latach moŝe dojść do przejściowej korekty na cenach mieszkań spowodowanej bardzo wysokim wzrostem cen nieruchomości w latach Analizy wskazują na moŝliwe przyśpieszenie cen nieruchomości po roku Osłabienie koniunktury w latach ma dotyczyć głównie mieszkań w segmencie średnio-wyŝszym i wyŝszym. Popyt na mieszkania w segmencie popularnym utrzyma się na stałym poziomie Konkurencja Do bezpośrednich konkurentów spółki naleŝą deweloperzy, którzy oferują sprzedaŝ lokali mieszkalnych w obszarze realizacji projektów inwestycyjnych przez grupę INWEST. Przedsiębiorstwo Budowlane Start Sp. j Inwestycje Lipińskiego 5A, zlokalizowaną w okolicach miejsca inwestycji Miłkowskiego. Na sprzedaŝ zostało wystawionych 91 lokali w przedziale cenowym 7,8-8,4 tys. zł/m 2. Inwestycja ma zostać zakończona w 2009 roku Inwestycja Słoneczne Wzgórze inwestycja zlokalizowana w obszarze Wielicka. Na sprzedaŝ wystawiono 103 lokale w przedziale cenowym 6,5 6,8 tys zł/m 2. Inwestycja ma zostać zakończona w 2009 roku Inwestycja Pszenna inwestycja zlokalizowana w obszarze Wielicka Na sprzedaŝ wystawiono w przedziale cenowym 6 6,7 tys. zł/m 2. Art Development sp. z o.o. Inwestycja Apartamenty na Skale zlokalizowana w obszarze Monte Cassino oraz Barska, termin oddania 4Q Na sprzedaŝ wystawiono 25 lokali w przedziale cenowym 10,2 11,7 tys. zł/m 2 Matropolix sp. z o. o Inwestycja Apartamenty Kapelanka zlokalizowana w obszarze Monte Cassino oraz Barska, termin oddania 4Q Na sprzedaŝ wystawiono 241 mieszkań w przedziale 7,8 13,5 tys. zł/m 2 Leopard S.A. Inwestycja ul. Twardowskiego zlokalizowana w obszarze Barska oraz Monte Cassino Inter-Bud Developer Sp. z o.o. Inwestycja Osiedle Bobrzyńskiego zlokalizowana w obszarze Miłkowskiego. Inwestycja dotyczy 4 bloków. Termin oddania II-III kwartał 2008 rok, przedział cenowy: tys. zł/m 2 netto Do konkurentów naleŝy zaliczyć takŝe: Salwator sp. z o.o., Geo Mieszkanie i Dom SA, Activ Investment sp. z o.o., AWIM sp. z o.o., Univers sp. z o.o., n Prions sp. z o.o Dane finansowe Podstawowe dane finansowe Dane w tys. zł P 2009 P Przychody netto ze sprzedaŝy Wynik netto 1 066,5 594, Źródło: INWEST SA, dane za lata wg. PSR; dane za lata wg. MSR 29

30 7.3 WiedzaNet SA e-learning Opis działalności spółki Historia Spółka WiedzaNet S.A.. rozpoczęła działalność w 2002 roku, jako spółka-córka Sekom S.A. (obecnie Qumak-Sekom S.A.) Głównym przedmiotem działalności jest dystrybucja szkoleń (e-learning) z biblioteki ThomsonNETg oraz innych producentów. W ciągu kilku lat funkcjonowania spółka przeprowadziła kilkadziesiąt projektów dla największych przedsiębiorstw w Polsce (TPSA, BZ WBK, ING Bank, KGHM, TVP). Równolegle spółka rozwijała produkcję własnych produktów szkoleniowych na zlecenie oraz były tworzone i rozwijane dedykowane serwisy edukacyjne (www.jezykionline.pl, W drugiej połowie 2006 roku doszło do zmian w strukturze właścicielskiej; w miejsce dotychczasowego udziałowca pojawiły się spółki Capital Partners S.A., Secus sp. z o. o. oraz Jerzy Durślewicz oraz Dorota Draczyńska. Struktura prawna Przedsiębiorstwo działa w ramach formy prawnej spółki akcyjnej. W dniu 19 czerwca 2006 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które przyjęło Uchwałę o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną. W dniu 3 września 2007 roku spółka otrzymała z sądu rejestrowego postanowienie o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Statut WiedzaNet S.A. stanowi iŝ organem kontrolnym spółki jest Rada Nadzorcza składająca się z trzech (3-5) członków. Spółkę reprezentuje Zarząd (1-5 osób). Do składania oświadczeń jest upowaŝnionych dwóch członków Zarządów działających łącznie lub jeden członek zarządu z łącznie z prokurentem (Zarząd Wieloosobowy). Akcjonariat Kapitał spółki dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Po zarejestrowaniu podwyŝszenia kapitału zakładowego w dniu r. Zarząd posiada łącznie 45,6 proc. akcji, 9,0 proc. akcji posiada fundusz Private Equity Secus I FIZ. Natomiast pozostali inwestorzy finansowi kontrolują 41,4 proc. oraz inni akcjonariusze - 4 proc. WiedzaNet SA - akcjonariat 45,60% 41,40% 4,00% 9,00% Zarząd Wiedzanet Pozostali inw estorzy finansow i Secus I FIZ Pozostali 30

31 Zarządzanie Jerzy Durślewicz - Prezes Zarządu WiedzaNet SA. Na stanowisku od marca 2002 r. W spółce odpowiada za tworzenie strategii rozwoju firmy, budowę kanału partnerskiego oraz kontakty z firmami partnerskimi, kontakty z udziałowcami / RN, zarządzanie firmą, działania handlowe, kontakty biznesowe z dostawcami. Dorota Draczyńska - Wiceprezes Zarządu WiedzaNet SA oraz Dyrektor ds. Zarządzania Projektami. Na stanowisku od marca 2002 r. W spółce odpowiada za realizacje projektów informatycznych (pisanie kursów wdroŝenia) oraz za lokalizację na język polski kursów Thomson Netg, kontakty operacyjne w zakresie technologii z partnerami oraz dostawcami np. Thomson Netg. Piotr Rypson Członek Zarządu WiedzaNet SA. Na stanowisku od 2005 r. W spółce odpowiada za kanał partnerski i kontakty z firmami zagranicznymi. Anna Wieczorek Członek Zarządu WiedzaNet SA. Na stanowisku od lipca 2007 r. W Spółce odpowiada za rozwój produktów BINGOeducation nowoczesnych multimedialnych szkoleń dla dzieci i młodzieŝy. Kieruje pracami autorskimi, dba o kontakty biznesowe z partnerami polskimi i zagranicznymi. Rada Nadzorcza W Radzie Nadzorczej zasiada 5 osób. Przewodniczącym Rady jest Pan Jarosław Selka. Pozostali członkowie Rady to: Maciej Dzioba, Mirosław Fabryczny, Szymon Kuliński oraz Bogdan Wasilewski. Struktura organizacyjna spółki Źrodło: WiedzaNet 31

32 Produkty Spółka specjalizuje się w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości szkoleń elektronicznych (e-learning) oraz dostarczaniu usług wspierających proces edukacyjny realizowany w formule e-learning. WiedzaNet jest głównym dystrybutorem na Europę Środkową i Wschodnią SkillSoft NETg, światowego lidera w zakresie tworzenia i dostawy szkoleń elektronicznych. Spółka dostarcza największą bibliotekę gotowych kursów elektronicznych na świecie, liczącą ponad 5000 szkoleń. Są one dostępne w kilkunastu wersjach językowych, w tym takŝe w języku polskim. Zakres tematyczny szkoleń SkillSoft NETg jest bardzo szeroki: obsługa aplikacji uŝytkowych, ścieŝki certyfikujące i szkolenia z zakresu zaawansowanych umiejętności informatycznych oraz szkolenia biznesowe. WiedzaNet to takŝe profesjonalny dostawca dedykowanych szkoleń elektronicznych opracowywanych pod indywidualne potrzeby Klientów. Tematyka tworzonych szkoleń jest bardzo róŝnorodna. Dotyczą one m.in. obsługi aplikacji informatycznych, umiejętności miękkich czy wprowadzania nowych produktów. Kursy dedykowane są zgodne ze standardem komunikacyjnym SCORM lub AICC, co pozwala na uruchomienie szkolenia na dowolnej platformie szkoleniowej, zgodnej z powyŝszym standardem. WaŜnym elementem oferty WiedzaNet są szkolenia językowe niemieckiej firmy digital publishing. Są one oferowane zarówno w formie elektronicznej (e-learning), jak i w połączeniu e-learningu z zajęciami stacjonarnymi (blended learning). Oferta firmy obejmuje obecnie język angielski. W roku 2008 planowane jest poszerzenie oferty na język francuski. System CLT umoŝliwia naukę języka angielskiego na wszystkich stopniach zaawansowania według systemu oceniania TELC oraz umoŝliwia naukę języka wraz z nauką takich umiejętności jak prowadzenie prezentacji, rozmów biznesowych czy negocjacji. Oprócz bogatej oferty szkoleń elektronicznych WiedzaNet dostarcza takŝe pakiety usług wspierających procesy szkoleniowe. Obejmują one usługi mentorskie (wsparcie techniczne w zakresie funkcjonalności szkoleń i systemu oraz wsparcie merytoryczne) oraz działania marketingu wewnętrznego dopasowane do tematyki szkoleń i uwzględniające specyfikę działania Klienta. Usługi wsparcia wydatnie zwiększają skuteczność prowadzonego procesu edukacyjnego, stanowią element motywujący uczestników szkoleń do intensywniejszej i bardziej efektywnej nauki oraz odpowiadają za stworzenie środowiska edukacyjnego, w ramach którego prowadzony jest proces kształcenia Otoczenie Zainteresowanie e-learningiem pojawiło się w pierwszej kolejności w USA. W Polsce pierwsze prezentacje rozwiązań miały miejsce w latach Rok 2003 był rokiem pierwszych zakupów platform LMS oraz szkoleń: Telekomunikacja (TP - Saba, Idea Saba, Plus YDP, Era - SAP), Finanse (Raiffeisen, Hestia, NBP). W latach kolejnych zauwaŝalne było wzrastające zainteresowaniem szkoleniami elektronicznymi (rynek z tendencją bardzo wzrostową). Istotnym sektorem zainteresowanym rozwiązaniami e-learningowymi jest i będzie administracja publiczna z uwagi na duŝe zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu norm i przepisów UE, a takŝe procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych. 32

33 E-learning na świecie Z badań (BrandonHall.com) wynika, Ŝe rynek zdalnego nauczania w USA wzrośnie z 1,3 mld USD w 2002 r. do 21,2 mld USD w 2011 r. Analizy IDC prognozują wzrost rynku o ok. 27% rocznie w najbliŝszych latach. Wydatki na e-learning w krajach europejskich w mln USD Kraj Wielka Brytania Niemcy Francja Szwecja Hiszpania Polska Szwajcaria Norwegia Austria Irlandia Portugalia Grecja Źródło: IDC E-learning na Polsce W Polsce rynek e-learningu jest stosunkowo młody, rozwija się dopiero od kilku lat. Funkcjonuje na nim kilkunastu uznanych dostawców, którzy dbają zarówno o profesjonalną stronę technologiczną platform edukacyjnych, jak i przede wszystkim o jakość merytoryczną udostępnianych kursów czy szkoleń. Wartość rynku szkoleń elektronicznych szacuje się na ponad 100 mln złotych. Dotychczas ta forma edukacji wykorzystywana była głównie przez średnie i duŝe przedsiębiorstwa, często międzynarodowe korporacje. To one najszybciej dostrzegły korzyści płynące z nauki przed komputerem. Mogły przeprowadzać globalne szkolenia bez względu na miejsce i czas, w jakim przebywali pracownicy. Do skutecznego przeprowadzenia szkolenia wystarczał bowiem komputer i dostęp do Internetu. Po fali zachwytów duŝego biznesu dotyczącego wykorzystania e-learningu, do tej formy nauki przekonują się równieŝ mali przedsiębiorcy. Najszybciej ci, którzy posiadają rozproszoną strukturę firmy, gdzie oszczędności i korzyści z wykorzystania e-learningu znaleźć moŝna najłatwiej. Zdaniem dostawców koszt przeszkolenia pracownika przy wykorzystaniu platformy edukacyjnej jest średnio 3-6 razy mniejszy niŝ w przypadku szkolenia tradycyjnego. 33

34 Wydatki na e-learning w Polsce Źródło: WiedzaNet Dostawcy Równolegle do produkcji własnej Spółka korzysta z bibliotek szkoleń na podstawie umów licencyjnych z Thomson Netg oraz Auralog. Thomson Netg to światowy lider w produkcji i dostawie interaktywnych szkoleń elektronicznych gwarantuje spółce dostęp do biblioteki kursów, wsparcie techniczne, a takŝe prawo do nadawania własnych nazw produktom, jakie spółka wytworzy na bazie biblioteki Thomson Netg. WiedzaNet jest wyłącznym przedstawicielem wybranych produktów Thomson Netq na terytorium Polski. Przedmiotem umowy z firmą Aurolog jest dystrybucja programów do nauki i uczenia przez Internet (głównie nauka języków obcych). Do kategorii dostawców naleŝy równieŝ zaliczyć osoby fizyczne (współpracownicy), którzy na podstawie umów cywilno-prawnych przygotowują scenariusze do szkoleń. Konkurencja Polskim rynkiem e-learnignu interesują się gracze reprezentujący róŝny profil oraz stopień specjalizacji. (międzynarodowe koncerny, krajowi przedstawiciele firm zagranicznych, krajowe firmy IT, instytucje publiczne). 34

35 Uczestnicy krajowego rynku e-learning DC Edukacja Altkom Thought & Done LearningLab IBM Computerland ODP. Comarch Incenti Betacom SAP HP MCX Oracle Alatus PwC Konsulting WiedzaNet Źródło: WiedzaNet Szkolenia Platformy Usługi Dane finansowe Podstawowe dane finansowe Dane w mln. zł Przychody netto ze sprzedaŝy 4,6 6,3 7,3 10,0 Wynik netto 1,1 1,0 0,9 0,7 Źródło: WiedzaNet 7.4 PZU SA branŝa ubezpieczeniowa Opis działalności spółki Historia Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna powstał w 1991 r. z przekształcenia Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, który przez okres realnego socjalizmu miał zagwarantowany przez państwo monopol na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Z kolei Państwowy Zakład Ubezpieczeń powstał w 1952 r. z przekształcenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, który przed II Wojną Światową był największym w kraju towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. 35

36 Przez lata zmieniała się forma prawna i właścicielska PZU S.A., ale na rynku istniały cały czas firma i logo PZU. Dzięki temu dla wielu Polaków stały się one synonimem ubezpieczenia. Po zniesieniu w 1991 r. państwowego monopolu ubezpieczeniowego, pomogło to Spółce utrzymać dominującą pozycję na rynku i skutecznie konkurować zarówno z krajowymi jak i zagranicznymi podmiotami. Struktura prawna PZU prowadzi działalność ubezpieczeniową w formie spółki akcyjnej od 23 grudnia 1991 roku w wyniku przekształcenia z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku tekst jednolity Dz. U r., Nr 11, poz. 62 z późn. zm.). PZU jest spółką niepubliczną, której kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na akcji zwykłych imiennych serii A i B o wartości nominalnej 1 zł kaŝda. Akcjonariat Według stanu na dzień r. największym udziałowcem PZU SA jest Skarb Państwa kontrolujący 55,09 proc. udziałów. Akcjonariuszem mniejszościowym z 32,12 proc. akcji i głosów jest Eureko B.V. Pozostałe 12,79 proc. akcji jest rozproszone. 55,09% PZUSA - akcjonariat 32,12% 12,78% 0,01% Źródło: PZU SA, Secus I FIZ Skarb Państwa Eureko B.V. Secus I FIZ Pozostali Zarządzanie Zarząd spółki PZU SA tworzą 3 osoby: Andrzej Klesyk Prezes Zarządu Witold Jaworski Członek Zarządu Rafał Stankiewicz Członek Zarządu 36

37 W skład Rady Nadzorczej wchodzi aktualnie 9 osób: Tomasz Gruszecki Przewodniczący Ernst Jansen Wiceprzewodniczący Marcin Majeranowski Wiceprzewodniczący Maciej Bednarkiewicz Członek Rady Joanna Karman Sekretarz Rady Alfred Bieć Członek Rady Tomasz Przesławski Członek Rady Gerard van Olphen Członek Rady Michał Nastula Członek Rady PZU SA jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku, w skład Grupy PZU wchodziło 25 podmiotów o statusie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Struktura Grupy PZU wg stanu na r. PZU SA PZU śycie SA OJSC IC PZU Ukraine PTE PZU SA TFI PZU SA PZU Asset Management PZU Tower Sp. z o.o. OJSC IC PZU Ukraine Life Insurance UAB DK PZU Lietuva CIG PZU SA UAB PZU Lietuva Gyvybos Draudimas Źródło: PZU SA Spółki wchodzące w skład Grupy PZU: PZU SA - spółka jest spółką macierzystą Grupy PZU. Domeną działalności spółki są ubezpieczenia majątkowe oraz pozostałe osobowe. Firma działa jako spółka akcyjna od grudnia 1991 roku, w którym została przekształcona z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. PZU śycie SA prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń na Ŝycie. W swojej ofercie, posiada równieŝ ubezpieczenia posagowe, rentowe, wypadkowe i inwestycyjne, zawierane w postaci umów indywidualnych lub grupowych. Spółka rozpoczęła działalność w 1991 roku, w wyniku wydzielenia portfela ubezpieczeń Ŝyciowych z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. PTE PZU SA zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU "Złota Jesień". Spółka powstało w 1998 roku. 37

38 TFI PZU SA - wykorzystuje potencjał zysku rynków finansowych, by umoŝliwić swoim klientom pomnaŝanie powierzonych środków poprzez korzystne inwestycje. W swojej ofercie posiada gamę produktów i usług, pozwalających dostosować profil inwestycji do ich indywidualnych preferencji zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Zarządza funduszami o zróŝnicowanej polityce inwestycyjnej, które lokują zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych i od lat osiągają stabilne, dobre wyniki inwestycyjne. TFI PZU SA naleŝy do grona liderów rynku pracowniczych programów emerytalnych. Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność w 1999 roku. PZU Tower Sp. z o.o. - jest spółką zadaniową Grupy PZU, utworzoną w sierpniu 1998 r. Prowadzi działalność w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, świadczenia usług związanych z budową, zagospodarowania i administrowania nieruchomościami oraz wynajmowania powierzchni na cele biurowe. PZU CI centrum informatyki, świadczy usługi na rzecz spółek w ramach Grupy PZU, wspierając ich działania biznesowe. PZU Asset Management zarządzanie aktywami na zlecenie spółek Grupy PZU (obecnie środki o wartości przekraczającej 25,6 mld zł). Do zarządzania przez PZU Asset Management SA nie zostały przekazane aktywa PZU SA i PZU śycie SA, mające charakter zaangaŝowań strategicznych oraz aktywa utrzymywane do wykupu (tzw. hold to maturity). PZU Lietuva Grupa PZU obecna jest na rynku litewskim od stycznia Obecnie PZU posiada na Litwie trzy spółki świadczące usługi z zakresu ubezpieczeń Ŝyciowych i majątkowych. Połączone spółki zapewniają PZU 17% udział w litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i około 4% w rynku ubezpieczeń na Ŝycie. PZU Ukraine W lutym 2005 roku Grupa PZU nabyła 100% akcji dwóch spółek ubezpieczeniowych, działających na ukraińskim rynku: spółkę majątkową OJSC Skide West (obecnie OJSC IC PZU Ukraine) oraz spółkę Ŝyciową OJSC Skide-West Life (obecnie OJSC IC PZU Ukraine Life). Podobnie jak w przypadku inwestycji litewskich, ukraińskie spółki PZU zostały zasilone kapitałem pozwalającym na ich dalszy rozwój i poprawę konkurencyjności. W 2005 roku PZU SA dokapitalizował spółki ukraińskie łączną kwotą 70,5 mln UAH (około 40 mln zł). Produkty Grupa PZU oferuje swoje produkty w kaŝdym z trzech podstawowych sektorów ubezpieczeniowych: ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ubezpieczeniach na Ŝycie, oraz otwartych funduszach emerytalnych. Podstawowymi produktami PZU są ubezpieczenia komunikacyjne, grupowe ubezpieczenia na Ŝycie, ubezpieczenia emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. PZU SA oferuje ponad 100 produktów ubezpieczeniowych, majątkowych i osobowych, takich jak: ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC, majątkowe, finansowe, rolne, wypadkowe i chorobowe, turystyczne. Oferta firmy jest wciąŝ wzbogacana o nowe produkty i dostosowywana do zmieniających się potrzeb klientów oraz wymogów nowych kanałów dystrybucji. 38

39 PZU śycie SA oferuje całą gamę ubezpieczeń na Ŝycie od ochronnych, zaopatrzenia dzieci, inwestycyjnych po specjalne programy branŝowe. W 2002 roku Inwestycyjne Ubezpieczenie na śycie "Pogodna Przyszłość" odznaczono Medalem Europejskim, przyznawanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Center Club. Dodatkowo produkt ten otrzymał tytuł Europrodukt W wyjątkowo udanym, 2004 roku eksperci Krajowego Instytutu Ubezpieczeń przyznali takŝe Certyfikat Jakości Produktów Ubezpieczeniowych Dobra Polisa dla Indywidualnego Ubezpieczenia na śycie Maximum. PTE PZU SA zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień. Jest to Fundusz dla wszystkich, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, doświadczenie, wiarygodność i wysokie standardy obsługi. PTE PZU S.A. posiada certyfikat jakości ISO OFE PZU Złota Jesień uhonorowany został m.in. Medalem Europejskim TFI PZU SA zarządzając funduszami inwestycyjnymi oraz oferując programy oszczędnościowe (PPE), dąŝy do umoŝliwienia klientom pomnaŝania wpłacanych do funduszy pieniędzy, poprzez korzystne inwestycje oraz umiejętne wykorzystywanie potencjału zysku rynków finansowych. 1 września 2004 r Grupa PZU wprowadziła do sprzedaŝy Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Nową formę gromadzenia kapitału z przeznaczeniem na przyszłe świadczenie emerytalne oferują dwie Spółki Grupy: PZU śycie SA i TFI PZU SA Otoczenie rynkowe Rynek ubezpieczeń Polski rynek ubezpieczeniowy stanowi coraz waŝniejszą cześć rynku finansowego dzięki coraz większej konkurencyjności na rynku ubezpieczeniowym, dynamicznemu wzrostowi zebranej składki oraz wzrostowi wartości aktywów ubezpieczycieli zarówno w wymiarze bezwzględnym jak i względnym (stosunek wartości aktywów do wartości PKB). W 2005 roku wartość składek przypisanych brutto w Polsce stanowiła równowartość 3,25% PKB i był to najwyŝszy poziom tego wskaźnika w historii. Wskaźnik ten, mimo dynamicznego wzrostu w ostatnich latach nadal pozostaje niŝszy w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, gdzie waha się on w obszarze 8-12% PKB W szczególności składki z działu I (ubezpieczenia na Ŝycie) pozostają na relatywnie niskim poziomie w porównaniu do grupy państw Europy Zachodniej. Analizy KNF wskazują, iŝ poziom składki jaki był notowany w ujęciu procentowym w Polsce na koniec 2005 roku odpowiada poziomowi rejestrowanemu w Europie Zachodniej na przełomie lat

40 Składka przypisana brutto jako % PKB (2004) Źródło: PZU, Strategia Grupy PZU na lata Udział składki PKB w latach ,5 3 2,5 2 1,5 1 0, dział I dział II łącznie Źródło: KNF W ujęciu bezwzględnym wartość zebranych składek w Polsce wynosiła 37,5 mld zł, przy poziomie aktywów ubezpieczycieli w kwocie 108,6 mld zł (dane za 2006 rok). W momencie akcesji Polski do UE aktywa polskiego sektora ubezpieczeniowego stanowiły niecałe 0,3% aktywów krajów unijnej piętnastki, a składka zebrana w Polsce reprezentowała 0,8% składki zebranej w państwach UE. Na koniec 2005 roku aktywa sektora ubezpieczeń stanowiły ok % aktywów sektora finansowego w Polsce, podczas gdy podobny wskaźnik dla państw rozwiniętych oscyluje średnio pomiędzy 40-60%. Niski stan rozwoju ubezpieczeń w Polsce wynika nie tylko z niŝszego poziomu rozwoju Polski mierzonego rozmiarami krajowego PKB na głowę mieszkańca, co oznacza takŝe niŝszą składkę ubezpieczeniową, ale równieŝ z niŝszego poziomu penetracji ubezpieczeniowej w Polsce. Wg KNF przyczyn tego stanu naleŝy upatrywać w następujących czynnikach: relatywnie dobry poziom zabezpieczenia społecznego (emerytury, renty, ochrona zdrowia) co sprowadza się do wypychania ubezpieczeń z rynku; względnie niską świadomość ubezpieczeniową osób fizycznych i korporacji; relatywnie niski poziom zamoŝności społecznej. 40

Zakres działań Zarządzającego w okresie 1.01.2008 31.03.2008 rok

Zakres działań Zarządzającego w okresie 1.01.2008 31.03.2008 rok RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO (SECUS ASSET MANAGEMENT SA) W I KWARTALE 2008 Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wzrostu przez venture capital

Finansowanie wzrostu przez venture capital Finansowanie wzrostu przez venture capital Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CAMBRIDGE PYTHON Warszawa 22, 23 maja 2007r. PE/VC - Definicje Private equity dostarcza kapitału

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance - historia Mezzanine powstał w latach 70 w USA bazując na rozwoju rynku poŝyczek udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe i kasy oszczędnościowe;

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA. 22 grudnia 2010 r.

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA. 22 grudnia 2010 r. Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA 22 grudnia 2010 r. Cel Oddzielenie działalności zarządzania funduszami od działalności inwestycyjnej oraz ujawnienie dodatkowej wartości spółki,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo. Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przekazać Państwu półroczne sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures FIZ zarządzanego przez MCI Capital TFI SA, za okres od dnia 1

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

Debiut NewConnect 29.04.2011 Autoryzowany Doradca Kancelaria CSW Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

Debiut NewConnect 29.04.2011 Autoryzowany Doradca Kancelaria CSW Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Debiut NewConnect 29.04.2011 Autoryzowany Doradca Kancelaria CSW Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Grupa GO United Grupa finansowych spółek usługowych w tym spółki celowe funduszy Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

Rola funduszy venture capital w finansowaniu innowacji

Rola funduszy venture capital w finansowaniu innowacji Rola funduszy venture capital w finansowaniu innowacji Konferencja pt. Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu VI Konferencja uczelniana Poznań, 08.06.2015 dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 Zarabiajcie na inwestycjach w nieruchomości komercyjne!!! Czy widzieli Państwo kiedyś puste centrum handlowe? Czy wiedzą Państwo, że polski rynek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku Private Equity Skończył się kryzys, ale czy transakcje dojdą do skutku?

Trendy na rynku Private Equity Skończył się kryzys, ale czy transakcje dojdą do skutku? Trendy na rynku Private Equity Skończył się kryzys, ale czy transakcje dojdą do skutku? Oliver Murphy Partner w Dziale Doradztwa Finansowego Agnieszka Zielińska Menedżer w Dziale Doradztwa Finansowego

Bardziej szczegółowo

Investor Private Equity FIZ

Investor Private Equity FIZ Kwiecień 2015 Investor Private Equity FIZ Prezentacja funduszu Investor Private Equity FIZ Podstawowe informacje Fundusz powstał we wrześniu 2007 Nadzór KNF Wartość aktywów na koniec marca 2015r.: 158,9

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40%

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40% 2 CZERWCA 211 WPROWADZENIE IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu, inwestującym na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej obszarami zainteresowania inwestycyjnego IIF są

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.)

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.) Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.) - budowa mieszkań, domów i lokali handlowousługowych PRYWATNA EMISJA OBLIGACJI SERII A 16 grudnia 2016 r. PLAN STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Krajowy Fundusz Kapitałowy. Finansowanie funduszy VC

VENTURE CAPITAL. Krajowy Fundusz Kapitałowy. Finansowanie funduszy VC VENTURE CAPITAL Krajowy Fundusz Kapitałowy Finansowanie funduszy VC Kim jesteśmy Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) jest funduszem funduszy wspierającym rozwój polskiego rynku VC. Finansujemy fundusze,

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna BIO-MED Investors Raport kwartalny za trzeci kwartał 15.11.2010 r. 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1 Podstawowe dane...2 1.2 Organy Emitenta...2 1.3 Struktura akcjonariatu...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń luty 2017

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń luty 2017 za miesiąc styczeń 2017 3 14 luty 2017 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Data publikacji raportu: 20 luty 2017 roku 1 Wstęp Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r.

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r. NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres 01.04.2011 30.06.2011 R. Wrocław, 16.08.2011 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Krótka charakterystyka Spółki Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU (dane za okres 01.07.2011 r. 30.09.2011 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A.

Skyline Investment S.A. Skyline prezentacja firmy luty 2008 r. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej akcji jest

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych 1 Wyniki pierwszego kwartału Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Suma sald depozytowych i nabyć netto produktów inwestycyjnych wzrosła o 700

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 213 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo