SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej Ustawą. Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. Ustawy NAZWA ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania w ramach realizacji projektu E-Urząd w Łowiczu Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1

2 Ogólny opis projektu E- urząd w Łowiczu Projekt E - Urząd w Łowiczu został wyłoniony do dofinansowania na podstawie uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu r. nr 1456/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (IV Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne; Działanie IV.2 E-usługi publiczne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata : UDA-RPLD / W ramach projektu wymaga się realizacji następujących zadań: 1. Dostawa i instalacja urządzeń do podłączenia sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet; 2. Dostawa i instalacja sprzętu oraz urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej; 3. Dostawa i instalacja 120 zestawów komputerowych; 4. Dostawa i instalacja systemu telefonii VoIP dla 100 użytkowników; 5. Dostawa i instalacja 6 serwerów bazodanowych oraz aplikacyjnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz systemu pamięci masowej; 6. Dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu Backupu i Archiwizacji; 7. Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu Miasta w Łowiczu; 8. Dostawa i instalacja systemu antywirusowego i antyspamowego; 9. Dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem (SWZM) spójnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jednostką administracji samorządowej w tzw. obszarze back-office; 10. Dostawa i wdrożenie Systemu Oświatowego wspomagającego sferę prac administracyjnych oraz działalność edukacyjną gminnych placówek oświatowych; 11. Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz jego integrację z posiadanymi przez Urząd urządzeniami do kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 12. Dostawa i wdrożenie portalu internetowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu, na którym zostaną uruchomione elektroniczne usługi. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. System powstały w wyniku niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów, 3. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem). 4. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją producentów, lub ich autoryzowanych w zakresie serwisu partnerów w okresie wymaganym w SIWZ. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty. 6. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 7. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 8. Oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2

3 9. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. 10. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: 10.1.licencje 10.2.nośniki instalacyjne, 10.3.instrukcje użytkownika i administratora Warunki gwarancji i opieki aktualizującej 1. Na cały dostarczany sprzęt musi być udzielona 36-miesięczna gwarancja. 2. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta 3. Wymaga się by serwis gwarancyjny świadczony był w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki; Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań 4. W przypadku Sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki 5. Całe oferowane oprogramowanie aplikacyjne (zadania 9 do 12) powinno być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją z czasem reakcji minimum następnego dnia roboczego w godzinach pracy urzędu, oraz uwzględniać aktualizację wszystkich zmian prawnych przez okres minimum 36 miesięcy. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone w ramach projektu jako zakupione przy współudziale środków z EFRR, muszą być oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1080/2006 w sprawie EFRR, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności, a także będą zgodne z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wymagania co do harmonogramu realizacji projektu Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w 3 (trzech) etapach, z czego: 1. Etap I z wymaganym terminem wykonania 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego realizacja zadań 3, 5, 6, 8, 2. Etap II z wymaganym terminem wykonania 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego realizacja zadań 1, 2, 4, 7, 3. Etap III z wymaganym terminem wykonania 150 (sto pięćdziesiąt) dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego realizacja zadań 9, 10, 11, 12. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3

4 Zadanie I Zakup i instalacja urządzeń do podłączenie sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet Do obowiązków Wykonawcy zamówienia w ramach tego Zadania należy dostawa i konfiguracja w środowisku sieciowym Zamawiającego następujących urządzeń: I.1 Centralne urządzenie zabezpieczające Wymagane jest dostarczenie urządzenia spełniającego co najmniej następujące funkcjonalności: 11. urządzenie modularne pozwalające na uzyskanie funkcji firewall, VPN (sprzętowe wsparcie szyfracji), sondy IPS, kontroli ruchu 12. wyposażone w co najmniej cztery interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/ wyposażone w co najmniej jeden interfejs dla zarządzania pozapasmowego (OOB) 14. wyposażone w moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES i AES 15. minimum dwa porty dedykowane dla zarządzania: port konsoli, port asynchroniczny dla przyłączenia modemu 16. co najmniej jeden port USB (tokeny, certyfikaty etc.) 17. co najmniej 64MB pamięci Flash 18. co najmniej 1GB pamięci DRAM 19. dodatkowy slot pozwalający na wykorzystanie modułów funkcjonalnych zwiększających standardową funkcjonalność urządzenia, a w szczególności: 19.1.moduł umożliwiający osiągniecie pełnej funkcjonalności systemu IPS (Intrusion Prevention System) 19.2.moduł umożliwiający osiągniecie funkcjonalności ochrony antywirusowej, antyspyware, antyspamowej, filtrowania i blokowania odwołań do niepożądanych adresów URL oraz filtrowania zawartości poczty elektronicznej moduł zwiększający ilość obsługiwanych interfejsów o co najmniej 4 porty Gigabit Ethernet 20. zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V 21. wydajność, 21.1.co najmniej 650 Mbps ruchu poddawanego inspekcji przez mechanizmy ściany ogniowej 21.2.co najmniej 300 Mbps ruchu szyfrowanego 21.3.terminowanie co najmniej 5000 jednoczesnych sesji VPN 21.4.możliwość terminowania jednocześnie 2000 sesji WebVPN (min.2 w oferowanej konfiguracji) 21.5.obsługa co najmniej jednoczesnych sesji/połączeń z prędkością połączeń na sekundę 21.6.obsługa min. 2 wirtualnych instancji firewall z możliwością rozbudowy do 50-ciu 21.7.obsługa min. 200 sieci logicznych VLAN 22. oprogramowanie funkcjonalność: 22.1.ściana ogniowa śledząca stan połączeń z funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji 22.2.bez ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej 22.3.dostarczone wraz z dedykowanym oprogramowaniem klienta VPN. Oprogramowanie musi mieć możliwość instalacji na stacjach roboczych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows, Solaris i Linux, a także komputerach Mac. Oprogramowanie musi umożliwiać zestawienie do urządzenia stanowiącego przedmiot postępowania połączeń VPN z komputerów osobistych PC. Oprogramowanie to powinno pochodzić od tego samego producenta, co oferowane urządzenie i powinno być objęte jego jednolitym wsparciem technicznym. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 4

5 22.4.możliwość operowania jako transparentna ściana ogniowa warstwy II ISO OSI 22.5.możliwość routingu pakietów zgodnie z protokołami RIP, OSPF 22.6.mechanizmy związane z obsługą ruchu multicast 22.7.protokół NTP 22.8.obsługa IKE, IKE Extended Authentication (Xauth) oraz IKE Aggressive Mode 22.9.współpraca z serwerami CA funkcjonalność Network Address Translation (NAT) mechanizmy redundancji w tym możliwość konfiguracji urządzeń w układ zapasowy (failover) działający w modelu active/standby oraz active/active funkcjonalność stateful Failover dla ruchu VPN mechanizmy inspekcji aplikacyjnej i kontroli następujących usług: Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), Extended Simple Mail Transfer Protocol (ESMTP), Domain Name System (DNS), Simple Network Management Protocol (SNMP), Internet Control Message Protocol (ICMP), SQL*Net, Network File System (NFS), H.323 (wersje 1-4), Session Initiation Protocol (SIP), Real-Time Streaming Protocol (RTSP), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Internet Locator Service (ILS), Sun Remote Procedure Call (RPC) inspekcja ruchu głosowego w zakresie protokołów H.323, SIP możliwość blokowania aplikacji tunelowanych z użyciem portu 80 w tym: blokowanie komunikatorów internetowych w tym AOL Instant Messenger, Microsoft Messenger, Yahoo Messenger blokowanie aplikacji typu peer-to-peer w tym KaZaA i Gnutella zapobieganie stosowaniu aplikacji typu GoToMyPC obsługa protokołu ESMTP w zakresie wykrywania anomalii, śledzenia stanu protokołu oraz obsługi komend wprowadzonych wraz z protokołem ESMTP w tym: AUTH, DATA, EHLO, ETRN, HELO, HELP, MAIL, NOOP, QUIT, RCPT, RSET, SAML, SEND, SOML, VRFY możliwość inspekcji protokołów HTTP oraz FTP na nie standartowych portach wsparcie stosu protokołów IPv6 w tym: dla list kontroli dostępu dla IPv inspekcji aplikacyjnej co najmniej dla protokołów HTTP, FTP, SMTP, ICMP, mechanizmy kolejkowania ruchu z obsługą kolejki absolutnego priorytetu Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 5

6 22.20.współpraca z serwerami autoryzacji (RADIUS, TACACS+ lub równoważny) w zakresie przesyłania list kontroli dostępu z serwera do urządzenia z granulacją per użytkownik, o wielkości przekraczającej 4KB 23. zarządzanie i konfiguracja 23.1.możliwość eksportu informacji przez syslog 23.2.możliwość komunikacji z serwerami uwierzytelnienia i autoryzacji za pośrednictwem protokołu RADIUS, TACACS+ lub równoważnego 23.3.konfigurowalne przez CLI oraz interfejs graficzny (oczekiwane są narzędzia dodatkowe w postaci kreatorów połączeń, etc.) 23.4.dostęp do urządzenia przez SSHv1 i SSHv obsługa funkcji SCP 23.6.plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją 23.7.urządzenie musi umożliwiać jednoczesne przechowywanie w pamięci nie ulotnej co najmniej 3 niezależnych konfiguracji urządzenia 24. obudowa wykonana z metalu, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej 25. możliwość instalacji w rack normy bezpieczeństwa i normy dla oddziaływania elektromagnetycznego: 26.1.EN IEC Znak CE 26.3.EN55022 Class A 26.4.EN , 26.5.EN certyfikacje branżowe 27.1.FIPS Level Common Criteria EAL4 28. funkcjonalność filtrowania zawartości : 28.1.funkcjonalność Anti-X zapewniając ochronę aplikacyjną dla organizacji 28.2.ochrona antywirusowa dla hostów ukrytych za urządzeniem poprzez wykrywanie i przez moduł 28.3.ochrona usuwanie wirusów z ruchu internet web oraz z treści przesyłek mail 28.4.filtracja oprogramowania typu spyware z treści poczty elektronicznej oraz z ruchu internetowego (www) 28.5.automatyczne pobierania aktualizacji dotyczących wirusów oraz oprogramowania szpiegującego (spyware) bezpośrednio od producenta proponowanego rozwiązania 28.6.możliwość scentralizowanego zarządzania 28.7.możliwość filtrowania ruchu w oparciu o URL 28.8.możliwość filtracji zawartości poczty elektronicznej przechodzącej dla co najmniej 500 użytkowników wewnętrznych z możliwością rozbudowy do co najmniej 1000 Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 6

7 Zadanie II Zakup i instalacja sprzętu oraz urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej; Do obowiązków Wykonawcy zamówienia w ramach tego Zadania należy dostawa i konfiguracja w środowisku sieciowym Zamawiającego następujących urządzeń: II.1 Przełącznik agregujący - typ I 2 komplety. Wymagane jest dostarczenie urządzenia spełniającego co najmniej następujące funkcjonalności: 29. co najmniej 12 portów GE ze stykiem definiowanym przez SFP, GBIC lub równoważne dostarczone łącznie z kompletem konwerterów standardu 1000BaseLH (zasięg do 10km na światłowodzie jednomodowym) i min. 2-ma konwerterami z okablowaniem umożliwiającym połączenie przełączników długość min. 50 cm 30. obsługa ramek jumbo (9018B) na portach GE 31. matryca przełączająca o wydajności co najmniej 32 Gbps oraz przepustowość co najmniej 17 Mpps dla pakietów 64 bajtowych; 32. możliwość łączenia przełączników w stos: 32.1.obsługa min. 9 urządzeń w ramach stosu 32.2.logiczna konfiguracja stosu jako jednego urządzenia 32.3.dedykowane interfejsy połączeniowe - przepustowość w ramach stosu na poziomie min. 32 Gbps 33. obsługa 4000 VLAN ID i min sieci VLAN 34. możliwość obsługi min adresów MAC 35. mechanizmy zarządzania: 35.1.dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2 i SNMPv3 (przez IPv4 i IPv6) 35.2.obsługa Rapid STP (802.1r) i Multiple Instance STP (802.1w) 35.3.obsługa trunku 802.1q na dowolnym porcie 35.4.obsługa NTP 35.5.diodowa sygnalizacja stanu urządzenia oraz poszczególnych portów 35.6.mechanizm dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami (kompatybilne z przełącznikami dostępowymi) 35.7.możliwość tworzenia makr konfiguracyjnych dla portów (lista komend uruchamiana za pomocą jednego polecenia) 36. mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 36.1.obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu 36.2.mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP po wykryciu aparatu IP lub terminala wideo 36.3.możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 8kbps 36.4.klasyfikacja ruchu w oparciu o 802.1p, DSCP, adresy MAC, IP, porty UDP/TCP 37. mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 37.1.możliwość autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x (z możliwością przypisania przez serwer autoryzacyjny sieci VLAN) 37.2.kontrola sztormów ruchu broadcast i multicast na poziomie portów (storm control) 37.3.możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN 37.5.możliwość kontroli ilości obsługiwanych urządzeń (adresów MAC) na portach (manualna i automatyczna), Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 7

8 37.6.monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping) 37.7.możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port (lub VLAN) monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika 37.8.ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe 37.9.obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/ UDP bez spadku wydajności urządzenia min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. 38. sprzętowa obsługa przełączania L3: 38.1.IPv4: routing statyczny, RIPv2, OSPF, BGPv routing IPv6: routing statyczny, RIPng, OSPFv obsługa VRRP, HSRP lub równoważnego protokołu 38.4.IGMPv3 snooping 38.5.możliwość definicji polityk routingowych (policy-based routing) 38.6.obsługę ruchu multicast: PIM (PIM-DM, PIM-SM, SSM), IGMPv3, 39. obsługa grupowania portów w kanał logiczny zgodnie z LACP (802.3ad) w ramach stosu 40. plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian 41. możliwość łączenia przełączników we wspólnie zarządzanie klastry 42. możliwość zastosowania zewnętrznego redundantnego zasilacza 43. możliwość montażu w szafie obudowa wykonana z metalu 45. poziom hałasu nie przekraczający 45dB (wg normy ISO 7779 w temp. 30 st. C) 46. min. 128MB pamięci DRAM oraz 16MB pamięci Flash II.2 Przełącznik agregujący - typ II 1 komplet 47. Przełącznik powinien być wyposażony w co najmniej: portów GE w standardzie 10/100/1000BaseT porty GE ze stykiem definiowanym przez SFP, GBIC lub równoważne dostarczone z konwerterem i okablowaniem umożliwiającym połączenie przełączników agregujących długość min. 50 cm 48. obsługa ramek jumbo (9018B) na portach GE 49. automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach 10/100/ matryca przełączająca o wydajności co najmniej 32 Gbps oraz przepustowość co najmniej 38 Mpps dla pakietów 64 bajtowych; 51. możliwość łączenia przełączników w stos: 51.1.obsługa min. 9 urządzeń w ramach stosu 51.2.logiczna konfiguracja stosu jako jednego urządzenia 51.3.dedykowane interfejsy połączeniowe - przepustowość w ramach stosu na poziomie min. 32 Gbps 52. obsługa 4000 VLAN ID i min sieci VLAN 53. możliwość obsługi min adresów MAC 54. mechanizmy zarządzania: 54.1.dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2 i SNMPv3 (przez IPv4 i IPv6) Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 8

9 54.2.obsługa Rapid STP (802.1r) i Multiple Instance STP (802.1w) 54.3.obsługa trunku 802.1q na dowolnym porcie 54.4.obsługa NTP 54.5.diodowa sygnalizacja stanu urządzenia oraz poszczególnych portów 54.6.mechanizm dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami (kompatybilne z przełącznikami dostępowymi) 54.7.możliwość tworzenia makr konfiguracyjnych dla portów (lista komend uruchamiana za pomocą jednego polecenia) 55. mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 55.1.obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu 55.2.mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP po wykryciu aparatu IP lub terminala wideo 55.3.możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 8kbps 55.4.klasyfikacja ruchu w oparciu o 802.1p, DSCP, adresy MAC, IP, porty UDP/TCP 56. mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 56.1.możliwość autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x (z możliwością przypisania przez serwer autoryzacyjny sieci VLAN) 56.2.kontrola sztormów ruchu broadcast i multicast na poziomie portów (storm control) 56.3.możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN 56.5.możliwość kontroli ilości obsługiwanych urządzeń (adresów MAC) na portach (manualna i automatyczna), 56.6.monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping) 56.7.możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port (lub VLAN) monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika 56.8.ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe 56.9.obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/ UDP bez spadku wydajności urządzenia min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. 57. sprzętowa obsługa przełączania L3: 57.1.IPv4: routing statyczny, RIPv2, OSPF, BGPv routing IPv6: routing statyczny, RIPng, OSPFv obsługa VRRP, HSRP lub równoważnego protokołu 57.4.IGMPv3 snooping 57.5.możliwość definicji polityk routingowych (policy-based routing) 57.6.obsługę ruchu multicast: PIM (PIM-DM, PIM-SM, SSM), IGMPv3, 58. obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP (802.3ad) w ramach stosu 59. plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian 60. możliwość łączenia przełączników we wspólnie zarządzanie klastry Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 9

10 61. możliwość zastosowania zewnętrznego redundantnego zasilacza 62. możliwość montażu w szafie obudowa wykonana z metalu 64. poziom hałasu nie przekraczający 48dB (wg normy ISO 7779 w temp. 30 st. C) 65. min. 128MB pamięci DRAM oraz 32MB pamięci Flash II.3 Przełącznik dostępowy 25 kompletów 66. min. 24 porty GE w standardzie 10/100BaseT 67. min. 2 porty typu combo mogące pracować jako 10/100/1000BaseT oraz 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP, GBIC lub równoważne dostarczone z min. 17-ma konwerterami standardu 1000BaseLH (zasięg do 10km na światłowodzie SM), 68. obsługa ramek Jumbo na portach GE 69. automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach 10/ wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector) 71. wydajność przełączania co najmniej 8,8 Gbps oraz przepustowość co najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtowych; 72. obsługa 4000 VLAN ID i min. 255 sieci VLAN 73. mechanizmy zarządzania: 73.1.dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2 i SNMPv3 (przez IPv4 i IPv6) 73.2.obsługa Rapid STP (802.1r) i Multiple Instance STP (802.1w) 73.3.obsługa trunku 802.1q na dowolnym porcie 73.4.obsługa NTP 73.5.diodowa sygnalizacja stanu urządzenia oraz poszczególnych portów 73.6.obsługa LLDP i LLDP-MED mechanizm dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami (kompatybilne z przełącznikami agregacyjnymi) 74. mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 74.1.obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu 74.2.mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP po wykryciu aparatu IP lub terminala wideo 74.3.możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps 74.4.klasyfikacja ruchu w oparciu o 802.1p, DSCP, adresy MAC, IP, porty UDP/TCP 75. mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 75.1.możliwość autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x (z możliwością przypisania przez serwer autoryzacyjny sieci VLAN) 75.2.możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN 75.4.monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping) 75.5.możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika 75.6.ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 10

11 75.7.obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/ UDP bez spadku wydajności urządzenia 75.8.min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) 75.9.współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. 76. obsługa ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 77. obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP (802.3ad) 78. plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian 79. możliwość łączenia przełączników we wspólnie zarządzanie klastry 80. możliwość zastosowania zewnętrznego redundantnego zasilacza 81. możliwość montażu w szafie obudowa wykonana z metalu 83. poziom hałasu nie przekraczający 40dBa (wg normy ISO 7779 w temp. 25 st.c) 84. min. 64MB pamięci DRAM oraz 32MB pamięci Flash 85. obsługa min adresów MAC II.4 Kontroler WLAN 86. urządzenie umożliwiające centralną kontrolę punktów dostępu bezprzewodowego: 86.1.zarządzanie politykami bezpieczeństwa 86.2.wykrywanie intruzji 86.3.zarządzanie pasmem radiowym 86.4.zarządzanie mobilnością 86.5.zarządzanie jakością transmisji 87. zarządzanie zgodnie z protokołem CAPWAP lub równoważnym min. 12-ma punktami dostępowymi (kratowymi lub klasycznymi) 88. min. 2 interfejsy GE (uplink) z możliwością agregacji pasma ze stykiem definiowanym konwerterami typu GBIC, SFP lub równoważnym; w oferowanej wersji obsadzone konwerterami 1000BaseT 89. zarządzanie pasmem radiowym punktów dostępowych 89.1.automatyczna adaptacja do zmian w czasie rzeczywistym 89.2.optymalizacja mocy punktów dostępowych (wykrywanie i eliminacja obszarów bez pokrycia) 89.3.dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych 89.4.wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji 89.5.równoważenie obciążenia punktów dostępowych 90. obsługa mechanizmów bezpieczeństwa i, WPA2, WPA, WEP x z EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS) 90.3.możliwość kreowania różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID 90.4.współpraca z mechanizmami zaawansowanej kontroli dostępu do sieci (typu NAC, NAP lub równoważne) wymuszanie polityki dostępu na poziomie kontrolera 90.5.możliwość profilowania użytkowników 90.6.uwierzytelnianie ramek zarządzania (wykrywanie podszywania się punktów dostępowych użytkowników pod adresy infrastruktury) 90.7.wykrywanie obcych punktów dostępowych (współpraca z mechanizmami lokalizacyjnymi oprogramowania do zarządzania) 90.8.obsługa serwerów autoryzacyjnych (RADIUS albo TACACS+), 90.9.współpraca z systemami IDS/IPS Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 11

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. Specyfikacja ilościowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wyposażenie sieci informatycznej: 1.1. Przełączniki sieciowe szt. 2 1.1.1. Przełącznik sieciowy główny 1.1.2. Przełącznik sieciowy pomocniczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego OOG.042.1.2.2015 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel Celem projektu Budowa systemu e-usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Andrespol w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową.

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Lublin, luty 2010. Spis treści

Lublin, luty 2010. Spis treści Specyfikacja techniczna urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji projektu pn. E-usługi publiczne źródłem wzrostu standardów obsługi mieszkańców gminy Józefów Lublin, luty 2010 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Zakres dostawy i prac objętych przedmiotem zamówienia:

Zakres dostawy i prac objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy i prac objętych przedmiotem zamówienia: 1. Urządzenie brzegowe sieci 1 szt.: Lp Parametr produktu Wymagany Oferowany 1 Urządzenie musi mieć konstrukcje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I Nr postępowania: Załącznik nr 7 do SIWZ RAP.272.32.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I KOMPUTERY STACJONARNE UWAGA: Komputery muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny S.A. ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica Polska tel. (076) 74 75 440 fax. (076) 74 75 444 www.letia.pl Przedmiot zamówienia: "Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsc wskazanych przez zamawiającego. 3. Zamawiający dokona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prez.BG.2317-10/12 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.2317-10/12

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DAT-2151-4/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo