SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przedmiot zamówienia: System Zarządzania Wiedzą Normalizacyjną i e-learningu (ZWNeL) CPV usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych CPV usługi opracowywania oprogramowania dla sprzedaży lub marketingu CPV usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich CPV usługi wdrażania oprogramowania Zamówienie będzie realizowane na rzecz Projektu Portal e-norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym część II. Zamawiający: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14 B Warszawa NIP: REGON: Zatwierdzam: Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ Jerzy Krawiec

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Informacje ogólne... 3 Rozdział 2 Terminologia... 4 Rozdział 3 Stan aktualny... 6 Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia... 9 Rozdział 5 Sposób i termin realizacji zamówienia Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu Rozdział 7 Ocena ofert Rozdział 8 Aukcja elektroniczna Rozdział 9 Zawarcie umowy Rozdział 10 Gwarancje Rozdział 11 Serwis (maintenance) Rozdział 12 Zasady Poufności Rozdział 13 Środki ochrony prawnej Załącznik nr 1 - Wzór oferty wraz z załącznikami Załącznik nr 2 - Istotne zapisy wprowadzone do umowy Strona 2 z 51

3 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14B zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Wiedzą Normalizacyjną i e-learningu (ZWNeL), w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 2. Zamawiający udostępni na stronie na której opublikuje ogłoszenie i niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), załączniki do SIWZ w formacie doc. 3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN. 10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia, z zastrzeżeniem art. 141 Ustawy. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ lub w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji postanowień SIWZ stosuje się przepisy Ustawy lub aktów wykonawczych do Ustawy. Strona 3 z 51

4 Rozdział 2 Terminologia W ramach niniejszego postępowania ustala się następujące znaczenie poniższych terminów, ułożonych w kolejności alfabetycznej. Błąd krytyczny Błąd uniemożliwiający użytkownikowi korzystanie z ZWNeL, w szczególności niemożliwość: logowania, dodawania, edycji, usuwania lub przeglądania danych Błąd niekrytyczny Błąd ograniczający możliwość korzystania z niektórych funkcji ZWNeL, błąd występujący sporadycznie lub okresowo SCORM Sharable Content Object Reference Model standard wykorzystujący format XML do zapisu i kompresji danych w systemie e-learning oraz przedstawiający sposób komunikacji klienta z serwerem DMS Document Management System pełniący rolę repozytorium dokumentów umożliwiającego efektywne zarządzanie tekstami norm. System umożliwia dostęp zarówno do tekstów norm w formacie Portable Document Format (PDF) jak i zwirtualizowanych plików norm w formacie Extensible Markup Language (XML) wraz z powiązanymi obrazkami w formacie PNG. Zastosowane mechanizmy przepływów pracy wspierają procesy zatwierdzania poprawności wirtualizacji norm. Dokumentacja Zestaw dokumentów potrzebnych do realizacji techniczna projektowanego lub eksploatacji istniejącego produktu lub procesu. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej precyzyjną specyfikację parametrów i elementów składowych opisywanego produktu lub procesu (w tym ewentualnych struktur baz danych) oraz opisywać jego wymagania, możliwości, ograniczenia, sposób instalacji, konfiguracji i budowania możliwych interfejsów. PZN Polski Zasób Normalizacyjny, system wspomagający prowadzenie działalności normalizacyjnej (e-kt), aplikacja webowa SCSPU System Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług SEO Search Engine Optimalization działania mające na celu podniesienie pozycji danej strony w wyszukiwarce (pozycjonowanie) Strona 4 z 51

5 XML ZWNeL Extensible Markup Language niezależny od platformy język do reprezentowania różnych danych w sposób strukturalizowany System Zarządzania Wiedzą Normalizacyjną i e-learning (ZWNeL) - serwis informacyjny, przeznaczony dla użytkownika stawiającego pierwsze kroki w dziedzinie normalizacji, umożliwiający szeroką wymianę informacji i konsultacje z zakresu wiedzy normalizacyjnej oraz udostępnienie bezpłatnej czytelni produktów normalizacyjnych użytkownikom autoryzowanym Strona 5 z 51

6 Rozdział 3 Stan aktualny 1. Sklep Internetowy W ramach realizacji Systemu Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług (SCSPU) zbudowano podsystem Sklep Internetowy, budowany na platformie MAGENTO Commerce w wersji 1.6. Zastosowane technologie: Magento Community, PHP, MySQL. Jako serwer WWW jest wykorzystany serwer z zainstalowanym systemem CentOS Linux. Środowisko uruchomieniowe: Apache - wersja 2.2 MySQL - wersja , silnik InnoDB PHP - wersja Wyszukiwarka produktów normalizacyjnych dostępna jest dla klienta w postaci pola wyszukiwania. Administrator sklepu ma możliwość ustalenia, jakie cechy produktów będą uwzględniane przy wyszukiwaniu. Produkty na liście mogą być sortowane według nazwy (w przypadku norm i innych dokumentów normalizacyjnych po numerze) oraz ceny. 2. PZN System jest zbudowany jako aplikacja webowa i umożliwia: przekazywanie określonego zakresu danych do Hurtowni Danych (BWI) systemu SAP-2 poprzez zbudowanie odpowiednich interfejsów SOA; eksport danych do innych systemów w formacie XML, XLS i TXT; obsługę programu i planu prac normalizacyjnych oraz ich realizację PZN jest zbudowany w oparciu o technologie Spring oraz JEE, które zakładają oddzielenie aspektów technicznych (wielowątkowość, bezpieczeństwo, dostęp do warstwy danych itp.) od biznesowych związanych z logiką aplikacji. Taki podział umożliwia tworzenie aplikacji wielowarstwowych, w których komponenty podzielone są na warstwę prezentacji (interfejs użytkownika), warstwę logiki systemu oraz warstwę dostępu do danych. Schemat podziału komponentów systemu PZN na warstwy przedstawiono na poniższym rysunku. Strona 6 z 51

7 Rysunek 1 Architektura wielowarstwowa systemu PZN PZN składa się z 3 kluczowych elementów aplikacyjnych: 1) Dedykowanych modułów realizujących podstawową funkcjonalność systemu. Dedykowane moduły PZN są wykonane w technologii 3-warstwowej na platformie JEE zgodnie z architekturą przedstawioną na rysunku Architektura wielowarstwowa systemu PZN; 2) Repozytorium dokumentów Alfresco wraz z modułami pracy grupowej. Alfresco jest wykonane w technologii JEE; 3) Silnik procesów biznesowych (BPMS) służy do modelowania procesów biznesowych, ich realizacji oraz monitorowania. PZN udostępnia interfejsy umożliwiające współdziałanie z innymi systemami klienta (serwer katalogowy, hurtownia danych, SAP-2 i inne) realizowane w technologii Web-Services. Strona 7 z 51

8 3. Sprzęt i oprogramowanie bazodanowe Architektura sprzętowa jest oparta o rozwiązanie Sun Oracle Database Machine Quarter Rack. Jest to platforma sprzętowo-programowa stworzona dla uzyskania maksymalnej wydajności, niezawodności oraz w pełni skalowalna. Maszyna Sun Oracle Database Machine jest zbudowana w oparciu o standardowe składniki sprzętowe oraz technologię Sun FlashFire, Oracle Database 11g Release 2 i Oracle Exadata Storage Server Software Release Maszyna bazodanowa Sun Oracle Database Machine jest rozszerzona o pamięć podręczną Exadata Smart Flash Cache wykorzystującą technologię Sun FlashFire, zapewniając dużą wydajność i skalowalność przetwarzania transakcji online. 4. Wirtualizacja zasobów Zwirtualizowane zasoby są przechowywane w Bibliotece Aktów Normatywnych, zbudowanej w oparciu o platformę Microsoft Office SharePoint Server 2010, BizTalk Adapter Pack 2.0 oraz serwer bazodanowy Microsoft SQL Server Platforma Microsoft Office SharePoint Server 2010 stanowi repozytorium dokumentów umożliwiające efektywne zarządzanie dokumentacją (DMS). BizTalk Adapter Pack 2.0 umożliwia integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi opartymi o technologie między innymi takich firm jak SAP, Oracle oraz Siebel. Serwer bazodanowy Microsoft SQL Server 2008, pracujący w klastrze typu Active/Passive jest wykorzystany jako silnik bazodanowy. Produkty normalizacyjne (normy, inne dokumenty normalizacyjne, publikacje PKN) są dostępne w formacie PDF i XML. 5. Zasoby sprzętowe System VMWare ESX 4.1 do tworzenia wirtualnej infrastruktury zainstalowany na 7 serwerach kasetowych Dell PowerEdge Konfiguracja pojedynczego serwera: 1)32 GB RAM; 2)2x Intel Xeon 2 GHz. 3)512 GB na dyski wirtualne Strona 8 z 51

9 Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest stworzenie nowoczesnej, wydajnej i bezpiecznej platformy Systemu Zarządzania Wiedzą Normalizacyjną i e-learningu (ZWNeL) przy wykorzystaniu najnowszych technologii multimedialnych 1. Wymagania ogólne 1.1. ZWNeL musi zostać zainstalowany na sprzęcie posiadanym przez Zamawiającego (Rozdział 3) ZWNeL powinien składać się z co najmniej następujących podsystemów: a) Zarządzanie wiedzą normalizacyjną (ZWN); b) e-learning (e-l) Wykonawca przedstawi w ofercie koncepcję ZWNeL zawierającą technologię i opis architektury oraz funkcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu spełnienia wymagań funkcjonalnych ZWNeL musi być kompatybilny z następującymi systemami operacyjnymi urządzeń mobilnych: Android, ios, WINDOWS Phone Język programowania ZWNeL powinien umożliwiać generowanie stron internetowych w czasie rzeczywistym ZWNeL musi umożliwiać dynamiczną modyfikację wyglądu interfejsu webowego bez wpływu na ciągłość działania ZWNeL. Zmiany wprowadzone w kodzie interfejsu webowego muszą być odwzorowywane w przeglądarce klienta w czasie rzeczywistym Wykonawca opracuje, wykona i wdroży interfejsy do wymiany danych z systemami źródłowymi oraz z systemami będącymi odbiorcami danych z ZWNeL, eksploatowanymi u Zamawiającego (rozdział 3) Wykonawca dobierze protokoły komunikacyjne i skonfiguruje kanały przepływu danych z każdego z potencjalnych źródeł danych / systemów zasilających ZWNeL Wykonawca opracuje formaty protokołów wymiany danych i dostarczy narzędzia do automatycznego ładowania danych z zewnętrznych systemów źródłowych. Strona 9 z 51

10 1.10. ZWNeL musi być zintegrowany z PZN z zastosowaniem technologii RESTful Web Services. Integracja to wymiana danych w zakresie atrybutów szczegółowo opisanych w pkt ZWNeL musi być zintegrowany z SCSPU, w tym możliwość automatycznego dostępu do szkoleń typu e-learning po zarejestrowaniu wpłaty klienta ZWNeL musi umożliwiać pobieranie z DMS plików (np. pełnych tekstów norm) z katalogu, w którym są zebrane ZWNeL musi być zharmonizowany ze stroną internetową a) swobodne edytowanie treści na stronie; b) współpraca z edytorem Microsoft Word; c) wersjonowanie treści; d) automatyczne przeskalowanie zdjęć i ilustracji; e) czasowa publikację treści; f) tworzenie formularzy kontaktowych i ankiet; g) przejrzyste i czytelne rozmieszczenie treści z odpowiednim rozmieszczeniem logo PKN; h) SEO; i) funkcja autouzupełniania i automatyczna korekta; Wykonawca przeprowadzi konfigurację, integrację i optymalizację ZWNeL Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do: a) kodu źródłowego aplikacji wykonanych na potrzeby niniejszego projektu, projektów graficznych oraz dokumentacji ZWNeL; b) konfiguracji ZWNeL; c) wszelkich wyników przetwarzania danych za pomocą ZWNeL; d) algorytmów stworzonych podczas wdrożenia i eksploatacji ZWNeL; e) dokumentacji powdrożeniowej i eksploatacyjnej ZWNeL Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w pkt obejmują wszystkie pola eksploatacji wymienione w odpowiednio w artykule 50 i artykule 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i Strona 10 z 51

11 prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z póżn.zm.), z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby. Pola eksploatacji obejmują prawo do: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, c) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, d) udostępnienie utworu na stronie internetowej Zamawiającego oraz sieciach informatycznych w taki sposób, aby w każdym miejscu i czasie miała do niego dostęp nieograniczona liczba osób, e) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego, f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, g) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt f - publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, h) sporządzania wersji obcojęzycznych Wykonawca wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w utworach, o których mowa w pkt (prawa zależne), wynikających z konieczności Strona 11 z 51

12 dokonywania w okresie późniejszym zmian, modyfikacji, ulepszeń utworu, o ile czynności nie będą naruszały niezbywalnych osobistych praw autorskich autora utworu. Zgoda ta dotyczy wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w pkt ZWNeL musi spełniać następujące wymagania: a) możliwość pobierania plików PDF, JPG, audio; b) standard kanałów komunikacyjnych Atom 1.0 lub nowsza wersja; c) możliwość rozbudowy - zwiększenia liczby zakładek, jak również menu w zakładkach; d) przejrzysta architektura strony internetowej z intuicyjną nawigacją; e) wersja dla niedowidzących; f) wersja w języku polskim i angielskim; g) integracja z narzędziami Google Analytics; h) platforma zarządzania treścią (CMS); i) powiązanie linkami ze stroną należy stworzyć pod każdym materiałem linki i słowa kluczowe, które prowadziłyby do konkretnych informacji na stronie internetowej; j) tutorial/samouczek w odniesieniu do najbardziej popularnych zagadnień czy problemów, na jakie może natknąć się klient przy poszukiwaniu bardziej szczegółowych informacji; k) newsletter mający następujące funkcje: 1) zbieranie adresów subskrybentów i generowanie list wysyłkowych; 2) automatyczne wysyłanie informacji o zmianie treści w subskrybowanej zakładce wraz z linkiem do zakładki lub przesyłanie całej treści zakładki; 3) formularz subskrypcji z podziałem tematycznym (zakładkami strony WWW), z możliwością edycji, zmian oraz wprowadzania nowych zakładek do subskrypcji przez administratora strony; 4) działanie musi być zgodne z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną; Strona 12 z 51

13 5) subskrypcja bezpłatna. 2. Wymagania funkcjonalne 2.1. Wymagania podsystemu ZWN Wymagania w zakresie czytelni bezpłatnej: a) umożliwienie autoryzowanym użytkownikom zdalnego korzystania z repozytorium wszystkich opublikowanych dokumentów normalizacyjnych, b) dostęp do usługi powinien być zapewniony bez ograniczeń czasowych, c) wybór produktu poprzez wyszukiwarkę, d) użytkownik powinien mieć możliwość przewijania stron, wyboru strony, powiększania i pomniejszania tekstu, e) umożliwienie czytania jednocześnie przez wielu użytkowników jednoczesnego dostępu, f) uwierzytelnienie użytkownika, g) czytanie przez użytkownika wyłącznie udostępnianych dokumentów Wymagania w zakresie powszechnego dostępu do wiedzy normalizacyjnej: a) zakładki: Informacje podstawowe, Popularne zagadnienie, Polityka Edukacyjna, Wydawnictwa własne; b) linki do szerszej informacji na oraz linki do specjalnie przygotowanych informacji na temat popularnych zagadnień; c) szablon zadaj pytanie ( ) z bazą i możliwością grupowania zapytań tematycznie; d) komunikatory internetowe; e) możliwość umieszczania reklam; f) możliwość umieszczania prezentacji Power Point lub innych prezentacji połączonych z animacją; g) narzędzia do umieszczania filmów animowanych i wideo; h) treść artykułów powinna być: do obejrzenia z poziomu strony on-line, zaprezentowana w technologii Flash (efekt graficzny przekładania kartek), do pobrania ze strony w formacie PDF; Strona 13 z 51

14 i) przekierowanie do sklepu internetowego SCSPU, jeśli użytkownik zechce zakupić publikację, lub odpłatnie przeczytać całość publikacji, z której fragmentem się zapoznał bezpłatnie Wymagania w zakresie Wyszukiwarki Polskich Norm: a) widoczna tylko w wersji wyszukiwania zaawansowanego; b) opcja wyszukiwania wg różnych kryteriów jednocześnie; c) pola i opcje wyszukiwania (zielonym kolorem wyróżniono nowe opcje - uzupełniające aktualnie funkcjonujące): lp Pole Opcje wyszukiwania 1 Numer Fragment, dokładnie 2 ICS Z listy ICS 3 Tytuł Fragment, dokładnie, gdziekolwiek w tytule 4 Treść normy Fragment 5 Zastępuje Fragment, dokładnie 6 Wprowadza Fragment, dokładnie 7 Numer dyrektywy Fragment, dokładnie 8 Język normy Polski, angielski, niemiecki, francuski 8 ISBN Numer ISBN 9 Nr komitetu technicznego Wybór z listy 10 Aktualność normy Aktualne, wycofane 11 Wyników na stronie Liczba wyników na stronie Wyniki wyszukiwania: 1) lista norm zawierająca tytuł, ceny, informacje o wprowadzeniu; 2) szczegółowe wyniki wyszukiwania po wybraniu normy z listy (zielonym kolorem wyróżniono nowe wyniki - uzupełniające aktualnie funkcjonujące). lp Szczegółowe wyniki wyszukiwania 1 Numer referencyjny normy 2 Tytuł normy 3 Zakres normy 4 Spis treści 5 Flaga wersji językowej normy 6 ISBN 7 Data zatwierdzenia 8 Data publikacji 9 Liczba stron 10 Grupa cenowa 11 Sektor normalizacyjny Strona 14 z 51

15 12 Komitet techniczny 13 Wprowadza 14 Zastępuje 15 Zharmonizowana - dyrektywa 16 ICS 17 Produkty powiązane 18 Treść norm dla autoryzowanych użytkowników zdalnego korzystanie z repozytorium 2.2. Wymagania podsystemu e-l: a) panel administracyjny; b) obsługa wielu użytkowników o rolach: administrator systemu, wykładowca/egzaminator, uczestnik szkolenia; c) funkcjonalność modułu kursu/lekcji: 1) materiały szkoleniowe powiązane tematycznie, 2) kurs podzielony na lekcje, 3) możliwość definiowania elementów lekcji słowniki z danego zakresu wiedzy, przekazywanie szkolonym materiałów nieinteraktywnych; 4) automatyczne generowanie listy obecności, 5) materiały lekcyjne w formie: prezentacji, tekstowe (HTML, PDF), audio/video, SCROM, 6) forma kursu bezpłatny, płatny, dostęp za pomocą hasła lub zaproszenia, 7) dostęp płatny: i. czasowy tj. możliwość dostępu do materiału w ciągu x godzin od zalogowania, możliwość dostępu na x godzin pracy (business hours) od momentu zalogowania; ii. bez ograniczeń czasowych - plik do pobrania 24/7/365; d) funkcjonalność modułu testy: 1) dostępne po określonych fazach kursu i ograniczone czasowo, 2) pytania pojedynczego wyboru, wielokrotnego wyboru, typu TAK/NIE oraz opisowe; e) funkcjonalność modułu oceny uwzględniający: 1) automatyczną ocenę na podstawie wyników testów, Strona 15 z 51

16 2) punkty przyznawane za wykonanie zadań dodatkowych, 3) punkty przyznawane przez egzaminatora, w przypadku pytań opisowych, 4) punkty przyznawane za aktywność podczas kursu, 5) automatyczne generowanie listy wyników kursu; f) funkcjonalność modułu badania postępu: 1) wymuszenie przeprowadzenia kolejnych lekcji, 2) motywujący podczas lekcji, 3) automatyczna ocena znajomości materiału szkolącego podczas lekcji; g) funkcjonalność modułu społecznościowego: 1) fora, 2) blogi, 3) aktualności, 4) znajomości; h) funkcjonalność repozytorium plików z materiałami szkoleniowymi; i) możliwość przeprowadzenia szkoleń z interakcją (możliwość przesłania zapytania, udzielenia odpowiedzi na pytania kontrolne, możliwość uzyskania oceny); j) system powiadomień (np. o ocenie zadania, o nowych szkoleniach); k) zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia automatycznie generowane i rejestrowane przez system z możliwością pobrania przez uczestnika w formacie PDF oraz możliwością wydruku dla PKN (np. na życzenie uczestnika, który sam nie może wydrukować zaświadczenia). 3. Bezpieczeństwo informacji Zaproponowane rozwiązanie ZWNeL musi spełniać wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z PN-ISO/IEC Dokumentacja Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację: 1) projektową; 2) techniczną; 3) administratora; 4) powdrożeniową; Strona 16 z 51

17 5) podręcznik użytkownika; 6) instrukcję wdrożeniową. 5. Instalacja Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje ZWNeL. 6. Instruktaż wdrożeniowy 6.1. W trakcie realizacji Etapu 2 Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowy harmonogram instruktażu, określający termin i miejsce instruktażu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić instruktaż dla 15 użytkowników W ramach instruktażu wdrożeniowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi warsztaty wdrożeniowe dla 3 administratorów w zakresie administrowania ZWNeL. Rozdział 5 Sposób i termin realizacji zamówienia 1. Wymagany jest podział realizacji zamówienia na następujące etapy: Etap 1. Projekt techniczny; Etap 2. Wdrożenie; Etap 3. Serwis. 2. Terminy realizacji poszczególnych etapów nie mogą przekroczyć: dla etapu 1. 2 miesiące od podpisania umowy; dla etapu miesięcy od daty uzyskania od Zamawiającego zezwolenia na jego realizację; Zamawiający zastrzega, że zezwolenie na realizację etapu 2. zostanie udzielone nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia etapu 1. z zastrzeżeniem pkt. 4. dla etapu 3. zgodnie z Rozdziałem Wynagrodzenie za zrealizowane etapy 1 i 2 będzie wypłacone po podpisaniu protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli stron, w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. Zamawiający zastrzega, że zgoda na realizację etapu 2. będzie udzielona w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków. Zamawiający Strona 17 z 51

18 zastrzega również, że w przypadku braku możliwości finansowania etapu 2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek odszkodowań z tego tytułu. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za zatwierdzone do realizacji i zrealizowane etapy zamówienia. 5. Wynagrodzenie za etap 3. zostanie wypłacone Wykonawcy w formie zaliczki przewidzianej w art. 151a ust 1 Ustawy, w terminie płatności za zrealizowanie etapu 2, z zastrzeżeniem pkt W przypadku, gdy zamówienie finansowane będzie ze środków własnych Zamawiającego, a nie w sposób określony w art. 151a ust. 2 pkt 1 lit. a-c Ustawy, kwota wynagrodzenia za serwis zostanie wypłacona po realizacji usługi. Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy: wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu aplikacji webowych o łącznej wartości brutto co najmniej zl, z zastrzeżeniem, że wartość każdego zamówienia nie będzie niższa niż zł brutto Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 2) Wykazu wykonanych zamówień polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu co najmniej trzech aplikacji webowych o łącznej wartości brutto co najmniej zł z zastrzeżeniem, że wartość każdego zamówienia nie będzie niższa niż zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane w sposób należyty, Strona 18 z 51

19 3) Przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Pisemne zobowiązania, o których mowa powyżej należy załączyć do oferty Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej równą PLN Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 2) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej równą PLN. 2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Strona 19 z 51

20 3. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie analizy wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów wskazanych w niniejszej SIWZ. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie może brać udziału Wykonawca, po którego stronie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 Ustawy. Wykonawca taki podlega wykluczeniu z postępowania Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia zostanie dokona na podstawie: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy (stanowiące załącznik nr 8 do Wzoru oferty), 3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie Strona 20 z 51

21 w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty wymagane od zagranicznego Wykonawcy: 5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie ogłoszono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) litera a i c oraz w ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w ppkt. 1) litera b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt ppkt 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt ppkt 3) stosuje się odpowiednio. Strona 21 z 51

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2011-04-21 Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Informacje ogólne... 3. Rozdział 2 Terminologia... 4. Rozdział 3 Stan aktualny... 6. Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia...

Rozdział 1 Informacje ogólne... 3. Rozdział 2 Terminologia... 4. Rozdział 3 Stan aktualny... 6. Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia... Warszawa, 2010-03-26 Zatwierdzam:... Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-7/2012 Warszawa, 2012-11-21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. poniżej 207 000 euro

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. poniżej 207 000 euro Kraków, dnia 24.03.2015 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A poniżej 207 000 euro w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM Znak sprawy: AZP 2611 32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo