ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:"

Transkrypt

1 Kielce, dnia Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Dostawę i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia nowoczesnego systemu edukacji online dla uczniów trzech szkół zawodowych Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Kozienicach i Nowym Mieście w celu realizacji projektu Zawód - StaŜ - Przedsiębiorca - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w subregionie radomskim I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Prowadzący rozpoznanie (adres): Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Dział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków Biuro Zakładu Ul. Śląska 9, Kielce Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 tel. 041/ , fax. 041/ , W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złoŝenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, które stanowią integralną część zaproszenia. 2. Kod CPV mający zastosowanie do postępowania: CPV: usługi e-learning, usługi edukacji młodzieŝy 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia nowoczesnego systemu edukacji online dla 120 uczniów trzech szkół zawodowych Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Kozienicach, Nowym Mieście kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik kucharz, technik kelner, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich oraz technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: Przygotowanie projektu funkcjonalnego wdroŝenia, Dostawa licencji systemu e-learning, Dostawa licencji narzędzia do tworzenia kontentu e-learning, Dostawa materiałów edukacyjnych do wdroŝonych rozwiązań, WdroŜenie, dopasowanie i integracja dostarczonych licencji do potrzeb Zamawiającego, Przeprowadzenie szkoleń, Serwis dla wdroŝonych rozwiązań przez okres 12 miesięcy. 4. Wszelkie uŝyte, (w załączniku szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia), nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiąŝącą dla wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równowaŝnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów uŝytkowych. Zamawiający za produkty równowaŝne uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równowaŝnych to obowiązany jest do oferty załączyć wykaz tych produktów. 1

2 III. WYMOGI FORMALNE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: Numer sprawy: 3/ZK/2012/ZSP ZłoŜą oświadczenie, którego wzór zawarty został w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom związanym z dostawą i wdroŝeniem oprogramowania do uruchomienia nowoczesnego systemu edukacji online dla minimum 100 osób potwierdzone dokumentami o naleŝytym ich wykonaniu. 2. Sposób sporządzenia oferty i okoliczności powodujące wykluczenie oferenta: a) Ofertę naleŝy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia, b) Do oferty naleŝy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt III.4 niniejszego zaproszenia, c) Oferta i wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim oraz podpisane przez umocowanych przedstawicieli oferenta, d) Oferta cenowa moŝe zawierać tylko jedną cenę netto oraz wynikającą z niej cenę brutto wyraŝoną w PLN, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. II.1, e) ZłoŜenie oferty w sposób niezgodny z powyŝszymi wymogami skutkuje jej odrzuceniem, f) Nie złoŝenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.1 skutkuje wykluczeniem wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia z dalszego postępowania. g) Oferent zostanie wykluczony z postępowania jeŝeli jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małŝeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zaproszenia 3. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 4. Zawartość oferty: Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) Ofertę cenową (załącznik nr 2), b) Podpisany przez osoby upowaŝnione opis przedmiotu zamówienia, c) Dokumenty, o których mowa w pkt. III.1, d) Kserokopię odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 5. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 6. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złoŝenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. 7. Zamawiający przy wyborze i ocenie ofert stosuje kryterium: 100% cena. 8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 9. Oferty naleŝy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia godzina w sekretariacie Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, pokój nr Oferta winna być złoŝona w zamkniętej kopercie z opisem: Dostawa i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia nowoczesnego systemu edukacji online dla uczniów trzech szkół zawodowych Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Kozienicach i Nowym Mieście w celu realizacji projektu Zawód - StaŜ - Przedsiębiorca - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w subregionie radomskim Numer sprawy: 3/ZK/2012/ZSP Nie otwierać przed godz

3 Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. Numer sprawy: 3/ZK/2012/ZSP 11. Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed złoŝeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyŝ wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania Zamawiający zamieści na tej stronie. 12. Zamawiający zastrzega prawo do Ŝądania zmiany osób, które będą realizować niniejszy przedmiot zamówienia. 13. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego Tablica Ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego od dnia r. do dnia r. 14. Osobami wyznaczonymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest ElŜbieta Florek, tel. 41/ w mgr PIOTR JAKÓBIK Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - charakterystyka przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 Oferta cenowa 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy 4. Załącznik nr 4 Projekt umowy 5. Załącznik nr 5 - Wykaz usług 3

4 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem przeznaczenia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania do uruchomienia nowoczesnego systemu edukacji online dla 120 uczniów trzech szkół zawodowych Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Kozienicach, Nowym Mieście kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik kucharz, technik kelner, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: Przygotowanie projektu funkcjonalnego wdrożenia, Dostawa licencji systemu e-learning, Dostawa licencji narzędzia do tworzenia kontentu e-learning, Dostawa materiałów edukacyjnych do wdrożonych rozwiązań, Wdrożenie, dopasowanie i integracja dostarczonych licencji do potrzeb Zamawiającego, Przeprowadzenie szkoleń, Serwis dla wdrożonych rozwiązań przez okres 12 miesięcy. 2. Przygotowanie dokumentacji wdrożenia oraz docelowej szaty graficznej systemu Realizację projektu zainicjuje spotkanie robocze w siedzibie Zamawiającego, na którym zostaną ustalone wszelkie detale realizacji zamówienia. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac wdrożeniowych Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego: Harmonogram realizacji zamówienia szczegółowo określający terminy i obowiązki stron Docelowy projekt graficzny systemu e-learning, skorygowany na podstawie uwag Zamawiającego Dokumentację wdrożeniową przedstawiającą: o Opis modelu wdrażanego rozwiązania o Opis interfejsów komunikacyjnych do systemów zewnętrznych (Active Directory) o Pozostałe ustalenia ze spotkania inicjującego projekt Po akceptacji całości w/w dokumentacji przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do realizacji prac wdrożeniowych. 4

5 3. Dostawa licencji systemu e-learning Wykonawca w ramach realizacji zamówienia musi dostarczyć licencje systemu e-learning, spełniającą wszystkie kryteria wymienione poniżej: LP OPIS WYMAGANEGO KRYTERIUM OGÓLNE LICENCJA: Licencja platformy e-learning musi spełniać następujące kryteria: Licencja wieczysta licencja zostanie przekazana na czas nieokreślony Licencja nieograniczona pod względem ilości kont rejestrowanych w systemie Licencja na co najmniej 1000 aktywnych kont jednocześnie Licencja bez ograniczeń pod względem ilości kontentu e-learning zamieszczanego w systemie Licencja bez ograniczeń terytorialnych Licencja bez ograniczeń związanych z rozbudową i modyfikacjami W ramach jednej licencji Zamawiający musi mieć możliwość zainstalowania trzech instancji systemu: produkcyjną, testową i zapasową. WERSJĘ JĘZYKOWE: Platforma e-learning musi posiadać komplety interfejs w języku polskim i angielskim. Dodatkowo system jest tak skonstruowany, że Zamawiający może samodzielnie lokalizować system na inne wersje językowe bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu informatyki. ERGONOMICZNA OBSŁUGA BEZ WIEDZY INFORMATYCZNEJ: Platforma e-learning musi zapewniać wygodną i intuicyjną administrację i użytkowanie. Do obsługi i korzystania z systemu nie jest wymagana specjalistyczna wiedza informatyczna. System musi umożliwiać pełne zarządzanie (kursami, uczniami, komunikacją, artykułami, raportami) z poziomu przeglądarki internetowej. NIEZALEŻNE INSTACJE SYSTEMU - ORGANIZACJE Platforma e-learning musi umożliwiać w ramach licencji zakładanie niezależnych względem siebie organizacji. Przez organizacje należy rozumieć niezależne instancje systemu w ramach jednej i tej samej instalacji i licencji. Organizacje muszą posiadać niezależnych administratorów, różny kontent i użytkowników (funkcjonują na zasadzie niezależnych systemów mimo, że fizycznie to ta sama platforma e-learning). MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY FUNKCJONALNEJ I PERSONALIZACJI WIZUALNEJ: System e-learning musi posiadać możliwość rozbudowy na życzenie Zamawiającego, zarówno pod względem wizualnym jak i funkcjonalnym. Funkcjonalność może obejmować rozszerzenie o dodatkowe możliwości jak również integrację platformy z innymi systemami działającymi u Zamawiającego. Dodatkowo platforma e-learning może być własnoręcznie modyfikowana przez Zamawiającego, poprzez edycję szablonów wizualnych i odpowiednie zmiany konfiguracyjne. TECHNICZNE KONFIGURACJA: Platforma e-learning musi umożliwiać samodzielną konfiguracje z poziomu przeglądarki internetowej: włączanie/wyłączenie modułów systemu możliwość ustawiania zadań technicznych do wykonania przez system zarządzanie przerwami technicznymi możliwość restartu systemu jak i wybranych składowych 5

6 DIAGNOSTYKA: Platforma e-learning musi umożliwiać samodzielną diagnostykę z poziomu przeglądarki internetowej: sprawdzenie logów systemowych przegląd tabel bazy danych (panel zapytań SQL) sprawdzenie obciążeń i zajętości przestrzeni dyskowej KOPIE BEZPIECZEŃSTA: Platforma e-learning musi posiadać możliwość zabezpieczenia (backup) wszystkich informacji wprowadzonych do systemu z poziomu przeglądarki internetowej, z możliwością archiwizacji na zewnętrznych nośnikach danych. Dodatkowo w ramach konfiguracji można ustawić automatyczne generowanie kopii bezpieczeństwa w zadanym przedziale czasowym. Z poziomu panelu administracji technicznej system pozwala również na przywracanie systemu z kopi bezpieczeństwa ORGANIZACJE: Platforma e-learning musi umożliwiać z poziomu przeglądarki internetowej zakładania dowolnej liczby niezależnych organizacji bez wiedzy z zakresu informatycznego. Dodatkowo system musi pozwalać na archiwizowanie i kopiowanie wybranej organizacji. PROTOKOŁOWANIE: Platforma e-learning musi zapewniać protokołowanie do pliku następujących danych: błędy (wyjątki) czasy wykonywania poszczególnych ekranów odwołania do bazy danych wraz z czasem ich wykonywania Zakres danych dostępnych w ramach pojedynczego wpisu w protokole: data i czas wraz z milisekundami nazwa ekranu login użytkownika typ przeglądarki internetowej system operacyjny ilość dostępnej i aktualnie wykorzystywanej pamięci operacyjnej treść protokołu jeżeli jest to błąd to jego opis SPRZĘT: Platforma e-learning musi pracować w oparciu o platformy sprzętowe co najmniej Intel oraz Sparc BAZA DANYCH: Platforma e-learning musi zapewniać poprawną współpracę poprzez protokół JDBC z bazą danych na licencji GPL (np. mysql). Dodatkowo platforma e-learning musi współpracować z bazami danych Oracle i MS SQL Server. Ponadto system musi umożliwiać płynne przejście z jednej bazy danych na drugą w ciągu maksymalnie 30 min. Dodatkowo Wykonawca musi zapewnić migrację systemu na wybrane bazy danych (MySQL, MS SQL Server, Oracle) bez dodatkowych kosztów przez 36 miesięcy od momentu zakończenia wdrożenia. SYSTEM OPERACYJNY: Platforma e-learning musi pracować w oparciu o system operacyjny na licencji GPL LINUX. Dodatkowo powinna system powinien również pracować w oparciu o system operacyjny Windows /2000/2003 Server. INNE KOMPONENTY NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU E-LEARNING: Jeżeli do poprawnego funkcjonowania platformy e-learning wymagane są inne komponenty (np. serwer www serwer aplikacji) to platforma musi zapewnić współpracę z tymi komponentami, które funkcjonują w oparciu o licencję GPL np. Apache, Tomcat. 6

7 INTERFEJS DO ACTIVEDIRECTORY/LDAP: Platforma e-learning musi posiadać posiada wbudowane interfejsy komunikacyjne AD/LDAP SSL: Platforma e-learning musi posiadać kontrolę dostępu poprzez logowanie z wykorzystaniem protokołu SSL DOZWOLONE ADRESY IP: Platforma e-learning musi umożliwiać ograniczenie połączeń z lista dozwolonych adresów IP możliwość definiowania puli adresów IP z których można łączyć się z systemem. SZABLONY GRAFICZNE: Platforma e-learning musi pozwalać na indywidualne dostosowanie interface'u - Design, czyli interface'e (kolorystyka, grafiki, logo itp.) użytkownika w systemie jest wykonany na zasadzie templatów, czyli specjalnych szablonów HTML. Mechanizm pozwala na przygotowanie indywidualnych skórek systemu zgodne z identyfikacją wizualną jednostki prowadzącej szkolenie. IMPORT UŻYTKOWNIKÓW: Platforma e-learning musi umożliwiać import użytkowników z pliku tekstowego z informacjami o strukturze organizacyjnej, przynależności do grup oraz uprawnieniami STRUKTURA ORGANIZACYJNA: Platforma e-learning musi prezentować strukturę organizacyjną w formie drzewiastej. Dodatkowo system rozróżnia grupy zaimportowane ze struktury i grupy tworzone ręcznie. MERYTORYCZNE WGRYWANIE KONTENTU POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ WWW: Platforma e-learning musi umożliwiać samodzielne zamieszczanie kontentu szkoleniowego przez administratorów merytorycznych, przełożonych i nauczycieli. Do zamieszczania kontentu nie jest wymagana żadna wiedza z zakresu informatycznego. Kontent można zamieszczać w systemie poprzez przeglądarkę WWW. Umieszczanie kontentu polega na wskazaniu lokalizacji paczki kontentu na dysku i akceptacji rozpoczęcia procesu wgrania do systemu. Kontent może być zamieszczony od razu jako składowa przedmiotu lub też w bibliotece szkoleń. IMPORT I EKSPORT KONTENTU: Platforma e-learning musi umożliwiać import i eksport kontentu w n/w standardach: SCORM 1.2. SCORM 1.3. AICC Egzamin (odpowiedzi do pytań w tym standardzie powinny być przechowywane po stronie bazy danych a nie w kodzie HTML) EXE HTML RTF/ PDF/ PowerPoint BIBLIOTEKA KONTENTU E-LEARNING: Platforma e-learning musi posiada bibliotekę kontentu e-learningowego - jest to obszar systemu w którym gromadzone są szkolenia, egzaminy, ankiety, encyklopedia, ćwiczenia itp. (ogólnie kontent e-learning). Z tych elementów można układać indywidualne przedmioty/ścieżki szkoleniowe, dedykowane dla różnych grup szkoleniowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu ten sam element, mimo, że został umieszczony tylko raz w systemie może występować w wielu różnych przedmiotach/ścieżkach szkoleniowych. AKTUALIZACJA KONTENTU: Platforma e-learning musi umożliwiać aktualizacja szkoleń bez utraty wyników poprzednia wersja nadpisywana jest wersją nową bez kasowania dotychczasowych wyników nauczania. Przeprowadzenie aktualizacji nie wymaga wiedzy technicznej. 7

8 PRZEDMIOTY SZKOLNE: Platforma e-learning musi posiadać możliwość definiowania przez nauczycieli przedmiotów dla uczniów. W skład jednego przedmiotu szkolnego mogą wchodzić: Szkolenia Egzaminy Ankiety Powiadomienia Erraty Zasoby do pobrania Warsztaty (z możliwością oceny współuczestników) Dedykowany FAQ Dedykowane Forum Dedykowany Chat Ogłoszenia Informacje o szkoleniach tradycyjnych Zadanie otwarte Konsultacje Wideokonferencje Wszystkie w/w elementy można przypisać do jednego przedmiotu a następnie na tak skonstruowaną ścieżkę szkoleniową zapisać użytkowników. Zapisując użytkowników na przedmioty następuję automatyczne przypisanie użytkownika do wszystkich składowych przedmiotu. Osoba tworząca przedmiot ma możliwość ustalania kolejności wyświetlania składowych przedmiotu INDYWIDUALNE ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE: Platforma e-learning musi umożliwiać generowanie indywidualnych ścieżek szkoleniowych przed rozpoczęciem właściwej nauki użytkownik rozwiązuje test poziomujący. Na podstawię błędnie udzielonych odpowiedzi system generuje bazę odnośników tylko do wybranych części materiału z którym użytkownik powinien zaliczyć. AUTO-OCENA PRZEDMIOTU: Platforma e-learning musi umożliwiać auto-ocenę przedmiotu automatyczne wystawianie oceny uczniowi na podstawie wyników ze składowych przedmiotu (np. ocena na podstawie wyniku z kursu, egzaminu). DZIEDZINY: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm dziedzin - możliwość grupowania przedmiotów w jednostki nadrzędne tzw. dziedziny do których dostęp maja jedynie wybrani trenerzy przypisani do wybranych dziedzin. Dzięki temu możliwa jest łatwe zarządzanie przedmiotami przy ich dużej ilości. WARUNKI WSTĘPNE: Platforma e-learning musi umożliwiać tworzenie warunków wstępnych możliwość ustalania zależności pomiędzy składowymi przedmiotu np. Aby mieć możliwość uruchomienia egzaminu trzeba wcześniej zaliczyć szkolenie na określonym poziomie BLOKOWANIE STRON KONTENTU: Platforma e-learning musi umożliwiać blokowanie w systemie dostępu do wybranych stron kursu oznacza to, że można dowolnie ograniczać zakres merytoryczny tego samego kursu w zależności od grupy docelowej użytkowników. ZDARZENIA: Platforma e-learning musi umożliwiać generowanie zdarzeń - możliwość definiowania zdarzeń dla przedmiotu, np. Gdy grupa użytkowników zaliczy przedmiot, wypisz grupę z tego przedmiotu. 8

9 TWORZENIE TESTU Z POZIOMU PLATFORMY E-LEARNING: Platforma e-learning musi umożliwiać nauczycielom tworzenie testów z pytaniami typu pojedynczy wybór oraz wielokrotny bezpośrednio w systemie bez używania jakichkolwiek narzędzi czy plików zewnętrznych. Dodatkowo z tak przygotowanego egzaminu system umożliwia: tworzenie grup pytań np. trudne, średnie, proste lub związane z różnymi kategoriami tworzenie zestawów wybierając dowolną ilość pytań z każdej grupy tworzenie zestawów losowych pytań umieszczanie grafik i schematów na stronach z pytaniami ustawianie poziomu zaliczenia procentowo za każdą odpowiedź w pytaniu lub liczbowo za zadanie określenie progu zaliczenia określenie czasu trwania egzaminu przydzielenie testu wybranym użytkownikom i przeglądanie raportów i wyników Platforma nie wymaga od autora testów znajomości jakiegokolwiek języka programowania (tworzenie testów opiera się na wbudowanych edytorach i kreatorach) AUTOMATYCZNE TWORZENIE TESTU W OPARCIU O SZABLON ARKUSZA KALKULACYJNEGO: Platforma e-learning musi umożliwiać automatyczne tworzenie testów z pytaniami typu pojedynczy wybór oraz wielokrotny bezpośrednio w pliku arkusza kalkulacyjnego bez używania jakichkolwiek narzędzi dodatkowych. Tworzenie testu jest w pełni automatyczne przez system i następuje w momencie importu arkusza kalkulacyjnego do platformy e-learning. Po imporcie test jest gotowy do uruchomienia i rozwiązania. Dodatkowo Nauczyciel z poziomu arkusza kalkulacyjnego może decydować o parametrach: tworzenie grup pytań np. trudne, średnie, proste lub związane z różnymi kategoriami tworzenie zestawów wybierając dowolną ilość pytań z każdej grupy tworzenie zestawów losowych pytań umieszczanie grafik i schematów na stronach z pytaniami ustawianie poziomu zaliczenia procentowo za każdą odpowiedź w pytaniu lub liczbowo za zadanie ustawienie progu zaliczenia ustawienie czasu trwania egzaminu Z tak przygotowanego egzaminy dostępne są raporty z wynikami - zarówno ogólne (zaliczony/niezaliczony) jak i szczegółowe (przegląd wyników pojedynczej osoby w rozbiciu na poszczególne pytania i na wszystkie podejścia rozwiązania) PANEL EGZAMINACYJNY: Platforma e-learning musi posiadać panel egzaminacyjny z możliwością konfiguracji ustawień przeprowadzanych egzaminów: maksymalna liczba odwiedzin egzaminu, maksymalna liczba prób rozwiązania egzaminu, czas trwania egzaminu (w minutach), losowanie pytań do egzaminu z wcześniej przygotowanej bazy zadań, losowanie zadanej ilości pytań z całej puli (np. 20 z 60 pytań) losowanie zadanego procentu pytań z całej puli (np. 15% z 60 pytań) losowanie określonej liczby pytań z danej grupy np. pytania zostają podzielone na 3 grupy tematyczne: G1, G2, G3. W kolejnym kroku zostaje określona ilości pytań losowanych z danej grupy np. 10xG1, 15xG2, 20xG3. Oznacza to, że z pierwszej grupy (G1) zostanie wylosowanych 10 pytań z drugiej grupy (G2) 15 pytań a z trzeciej (G3) 20 pytań. pułap zaliczenia egzaminu (punktowy i procentowy) możliwość zdefiniowanie reguł klasyfikacji pytań w zestawach egzaminacyjnych 9

10 ZNAKOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH: Platforma e-learning musi umożliwiać podczas rozwiązywania egzaminu oznaczania pytań na które użytkownik nie udzielił odpowiedzi lub nie jest pewny odpowiedzi. Następnie za pomocą dostępnych filtrów użytkownik może wyświetlić oznaczone w ten sposób pytania oddzielnie na które nie udzielił odpowiedzi a oddzielnie pytania na które udzielił niepewnej odpowiedzi (np. na koniec jeśli został mu czas) CERTYFIKATY: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm certyfikatów - automatyczne generowanie certyfikatów po osiągnięciu przez uczestnika założonego progu zaliczenia. System umożliwia generowanie certyfikatów do przedmiotów oraz kursów i egzaminów na podstawie szablonów w postaci plików PDF, RTF lub HTML. Nauczyciele mogą samodzielnie tworzyć i wgrywać szablony certyfikatów do systemu. System umożliwia seryjne drukowanie certyfikatów przez wykładowców i administratora Dodatkowo system umożliwia poprzez przeglądarkę internetową, weryfikacje autentyczności wygenerowanego certyfikatu na podstawie jego numeru oraz nazwiska i imienia kursanta. IMPORT WYNIKÓW ZE SZKOLEŃ OFFLINE: Platforma e-learning musi posiadać możliwość importu wyników ze szkoleń, egzaminów i ćwiczeń prowadzonych offline (np. praca domowa użytkownika) wykorzystując dwa sposoby: jednorazowe połączenie z Internetem przez użytkownika podczas zamykania kontentu (nauka przez cały czas offline, wymagane połączenie z intendentem do przesłania wyniku) wgranie zaszyfrowanego pliku do platformy e-learning z informacjami o wynikach nauczania i czasie spędzonym w kursie w momencie posiadania dostępu do Internetu (np. przez użytkownika na uczelni w sali komputerowej) ZAPISY NA PRZEDMIOTY: Platforma e-learning musi umożliwiać przypisywanie przedmiotów/szkoleń zarówno pojedynczym użytkownikom jak również całym grupom, z możliwością konfiguracji parametrów: poziom zaliczenia czas dostępności maksymalna liczba uruchomień sposób prezentacji wyniku końcowego (wynik ogólny, wynik szczegółowy) ANKIETY: Platforma e-learning musi posiadać możliwość prowadzenia ankiet jako oddzielnych składowych przedmiotu możliwość publikacji zróżnicowanych tematycznie ankiet w systemie. Ankiety mogą być jawne bądź anonimowe. Moduł pozwala na generowanie raportów statystycznych z wynikami ankiet, jak również na tworzenie wizualizacji graficznych z wynikami (wykres kołowy/ wykres słupkowy). Wyniki z ankiet można eksportować do plików zewnętrznych: PDF, RTF, CSV, HTML, XML Złożone ankiety (zawierające kilka pytań) można za pomocą dostarczonych narzędzi do tworzenia szkoleń a proste (jedno lub dwa pytania) bezpośrednio w systemie. PUBLIKACJA KURSÓW: Platforma e-learning musi umożliwiać publikację kursów, które są widoczne dla wszystkich użytkowników systemu lub dla tych, którzy otrzymali dostęp. LEKSYKON: Platforma e-learning musi umożliwiać obsługę automatycznego podłączania w obrębie szkolenia leksykonu oraz słownika z możliwością tematycznego grupowania pojęć. ENCYKLOPEDIA: Platforma e-learning musi umożliwiać obsługę encyklopedii, którą można udostępnić globalnie dla całego systemu UŻYTKOWE 10

11 ZASOBY MULTIMEDIALNE KONTENTU POBIERANE Z INNEJ LOKALIZACJI: Platforma e-learning musi umożliwiać wygenerowanie samych elementów multimedialnych szkolenia i umieszczenia ich na zewnętrznym nośniku danych ((np. dysk sieciowy, dysko lokalny, CD)). Dzięki temu podczas uruchamianie kursów online z opcją wyłączenia czytania elementów multimedialnych z serwera LMS, zasoby te będą pobierane offline. Pozwala to na płynne działanie szkolenia przy jednoczesnym ograniczeniu wymaganego transferu sieciowego, w szczególności, gdy użytkownicy są limitowani niską przepustowością łącza WIDOKI PRACY: Platforma e-learning musi posiadać możliwość zmiany interfejsu użytkownika, decydującego o ilości wyświetlanych informacji (widok prosty, zaawansowany) KOMENTARZE: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm komentarzy - możliwość dodawania komentarzy przez każdego uczestnika szkolenia, do poszczególnych stron szkoleń. SZKOLENIA OGÓLNODOSTĘPNE: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm szkoleń ogólnodostępnych możliwość publikacji w systemie szkoleń ogólnodostępnych, widocznych dla wszystkich (z opcją potwierdzenia zapisu lub nie) bez potrzeby zapisywania użytkowników. SKOKI DO STRON KURSU: Platforma e-learning musi umożliwiać obsługę połączenia wybranych stron kursów znajdujących się w systemie z możliwością skoku bezpośrednio ze strony w kursie do strony w innym kursie, tworząc listę zewnętrznych odwołań. KLUCZE DO AKTYWACJI KONTENTU UDOSTĘPNIANEGO OFFLINE: Platforma e-learning musi posiadać dedykowany panel do kontroli i dystrybucji kluczy rejestracji i aktywacji służących do kontrolowanego uruchamiania szkoleń prowadzonych offline (bez dostępu do Internetu). Klucze mogą być powiązane bezpośrednio z użytkownikami systemu. W kluczu może być zaszyta informacja mająca wpływ na uruchamiany kontent w zakresie: czas aktywności na wybraną ilość dni, czas użytkowania kursu, na wybraną ilość minut, data ważności do wskazanej daty, liczba uruchomień kontentu NOTATKI: Platforma e-learning musi umożliwiać użytkownikom wprowadzania elektronicznych notatek w swoim profilu z poziomu systemu. WYMIANA PLIKÓW: Platforma e-learning musi umożliwiać wymianę plików między wszystkimi użytkownikami i trenerem z możliwością oceny pracy "każdy każdego" w obrębie przedmiotu. WYSZUKIWARKA: Platforma e-learning musi posiadać opcję wyszukiwania kursów i użytkowników w systemie. ZAKŁADKI: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm zakładek możliwość wstawiania z poziomu systemu zakładek do wybranych stron kursów podczas nauki, w celu szybkiego powrotu (tworzenie bazy zakładek) 11

12 TRYBY NAUKI: Platforma e-learning musi umożliwiać naukę w różnych trybach: poprzez naukę liniową kolejne przechodzenia na następne strony materiału poprzez ćwiczenia - użytkownik odpowiada na pytanie. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa przechodzi dalej. Jeśli odpowiedź jest błędna z automatu pojawia się link do treści merytorycznej dedykowanej do pytania. poprzez egzamin na podstawie błędnych odpowiedzi z egzaminu generowane są linki do miejsc w kursie, które użytkownik powinien odwiedzić ponownie. ZAKŁADANIE KONTA: Platforma e-learning musi pozwalać na dodawanie użytkowników do systemu poprzez panel administracyjny zakładanie konta, przypisanie roli i nadawanie uprawnień do modułów systemu TWORZENIE GRUP: Platforma e-learning musi pozwalać na tworzenie grup użytkowników ręczne zakładanie grup użytkowników. Każda grupa może mieć niezależnego opiekuna/wykładowcę klasy. System pozwala na pełną dowolność grupowania wszystkich użytkowników systemu w ramach jednej organizacji. OPERACJE NA GRUPACH: Platforma e-learning musi pozwalać na wykonywanie operacji na grupach - możliwość tworzenie nowych grup na podstawie grup już istniejących (suma, różnica, różnica symetryczna, część wspólna). Pozwala na samodzielne definiowanie parametrów przynależności do grupy. ROLE W SYSTEMIE: Platforma e-learning musi pozwalać na dowolne definiowanie ról w systemie elastyczne tworzenie ról: administrator techniczny administrator merytoryczny trener/nauczyciel/nauczyciel opiekun/przełożony menedżer raportów dowolna inna rola z możliwością przypisania wybranego poziomu uprawnień Poziom uprawnień przydzielany jest elastycznie (dowolnie) w zależności od kompetencji jaki chcemy nadać tworzonej roli. W systemie można tworzyć dowolną ilość ról z różnymi uprawnieniami. REJESTRACJA ONLINE: Platforma e-learning musi pozwalać na rejestracja osób online możliwość samodzielnej rejestracji użytkowników online (za potwierdzeniem administratora lub z automatu) z zewnątrz PRZYPOMINANIE HASŁA: Platforma e-learning musi umożliwiać przypominanie hasła poprzez wysłanie przypomnienia na adres e- mail użytkownika. MULTILOGOWANIE: Platforma e-learning musi pozwalać na multilogowanie - możliwość logowania do systemu wielu osobom na to samo konto. KLUCZE DOSTĘPU: Platforma e-learning musi pozwalać na logowanie na klucz dostępu możliwość logowania użytkowników którzy nie posiadają konta w systemie (np. gościnie lub jednorazowy płatny dostęp). BLOKOWANIE KONTA: Platforma e-learning musi pozwalać na blokowanie kont użytkowników możliwość zablokowania konta użytkownika (konto przestaje być aktywne dla użytkownika, system przechowuje historię wyników). 12

13 INDYWIDUALNA STRONA STARTOWA: Platforma e-learning musi posiadać możliwość definiowania indywidualnych stron startowych widocznych po zalogowaniu w zależności od struktury uprawnień system pozwala na budowanie indywidualnych stron startowych tzn. inny zakres informacji może być widoczny dla pracownika dydaktycznego a zupełnie inny dla użytkownika. DRUKOWANIE: Platforma e-learning musi umożliwiać wydruk każdej wiadomości i artykułu, a także wygenerowania podglądu i zapisania go przez odwiedzających w ich komputerach. KOREKTA WYNIKU: Platforma e-learning musi posiada możliwość ręcznej korekty wyniku przez nauczyciela opcja pozwala na zmianę oceny końcowej przez nauczyciela (np. po uzupełniającym egzaminie ustnym) PIERWSZE KROKI W SYSTEMIE: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm wymuszający zapoznanie się z pomocą pierwsze kroki na platformie przed rozpoczęciem pracy. KSIĄŻKA ADRESOWA: Platforma e-learning musi posiadać książkę adresową spis kontaktów do użytkowników systemu z możliwością ograniczania prezentacji informacji. BAZA WIEDZY: Platforma e-learning musi posiadać możliwość tworzenia Bazy Wiedzy baza haseł, linków i ważnych informacji. Baza wiedzy jest indeksowana po słowach kluczowych. TESTER PRZEGLĄDARKI: Platforma e-learning musi posiadać wbudowany mechanizm do testowania parametrów przeglądarki www użytkownika. W przypadku nieodpowiedniej wersji lub braków wymaganych komponentów, mechanizm wyświetla odpowiedni monit i wskazówki dla użytkownika. REZERWACJA ZASOBÓW: Platforma e-learning musi udostępnia Wykładowcy możliwość rezerwacji sal, zasobów i pomocy dydaktycznych dla prowadzonych przez siebie zajęć. ZADANIA: Platform e-learning musi na podstawie zdarzeń w systemie automatycznie tworzy listy zadań do zrealizowania przez użytkowników. REDAKCYJNE REDAGOWANIE ARTYKUŁÓW: Platforma e-learning musi posiadać możliwość tworzenia i publikacji artykułów za pomocą edytora WYSIWYG z poziomu przeglądarki internetowej. Artykuły mogą być grupowane w kategorie. Artykuł może być publikowany w czterech formatach: artykuł zwykły formularz lista news 13

14 EDYTOR WYSIWYG: Platforma e-learning musi posiadać wbudowany edytor WYSIWYG wykorzystywany w systemie umożliwia: wstawianie linii poziomych, oddzielających fragmenty tekstu, formatowanie tekstu w oparciu o: pogrubienie, podkreślenie, kursywę, wielkość i krój fontu umieszczanie i formatowanie grafik umieszczanie i formatowanie elementów multimedialnych: audio, video, flash tworzenie i edycję tabel tworzenie połączeń z innymi stronami WWW oraz pozycjami menu Edytor WYSIWYG wykorzystywany w systemie można rozbudowywać pod kątem funkcjonalności. ARTYKUŁ OBOWIĄZKOWY: Platforma e-learning musi umożliwiać za pomocą edytora WYSIWYG redagowanie artykułów obowiązkowych, które mogą zawierać wszystkie treści obsługiwane przez przeglądarki www (tekst, grafika, audio, wideo, animacje flash). System na bieżąco monitoruje, którzy użytkownicy zapoznali się z treścią artykułu. Dodatkowo system pozwala na generowaniu raportów z informacją kto z pośród wszystkich użytkowników którzy mieli dostęp do artykułu zapoznał się już z jego treścią. NEWSLETTER: Platforma e-learning musi pozwalać na dystrybucję Newslettera możliwość wysyłania cyklicznych informacji do użytkowników (np. o nowym szkoleniu w portalu), informacji zachęcających do odwiedzenia portalu. KALENDARZ: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm kalendarza kalendarz z graficznym zobrazowaniem wydarzeń w poszczególnych dniach. W kalendarzu powinny zaznaczać się z automatu: informacje o rozpoczynających się przedmiotach informacje o terminach konsultacji Użytkownicy mogą przełączać widok kalendarza na tryb: dzienny, tygodniowy, miesięczny. TABLICA OGŁOSZEŃ: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm tablicy ogłoszeń możliwość publikowania wirtualnych ogłoszeń przez pracowników. SONDY: Platforma e-learning musi pozwalać na tworzenie sond szybkie przygotowanie sond z poziomy systemu i udostępnianie ich użytkownikom ZASOBY: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm zasobów możliwość tworzenia biblioteki zasobów do artykułów. FORMULARZE KOMUNIKACYJNE: Platforma e-learning musi umożliwiać przygotowanie artykułów, zawierających formularze, pozwalających na przesłanie informacji od użytkowników do wykładowców. MENU: Platforma e-learning musi umożliwiać tworzenie menu z dowolną liczbę podmenu do dowolnie wybranych obszarów systemu. POZIOMY DOSTĘPU DO PUBLIKOWANYCH TREŚCI: Platforma e-learning musi umożliwiać definiowanie dostępu do poszczególnych sekcji i artykułów tak, by wybrane z nich były widoczne tylko dla osób zarejestrowanych. 14

15 PUBLIKACJE WWW: Platforma e-learning musi pozwalać na umieszczanie każdego rodzaju stosowanych na stronach WWW rozwiązań tzn.: nowinki, rozbudowane artykuły uporządkowane w działy tematyczne, a także sondy, księgę gości, katalog WWW, banery, FAQ, losowy generator wiadomości (newsflash). PUBLIKACJA DOKUMENTÓW: Platforma e-learning musi dopuszczać umieszczanie dokumentów zewnętrznych w formatach, które są interpretowane przez przeglądarkę internetową: *.doc, *.xls, *.txt, *.pdf, *.jpg, *.ppt, jako strony artykułu bądź kursu KOMUNIKACYJNE KOMUNIKACJA SYNCHRONICZNA I ASYNCHRONICZNA: Platforma e-learning musi umożliwiać komunikację zarówno na poziomie asynchronicznym (forum, wiadomości ), jak i synchronicznym (komunikator, chat) wraz z możliwością przekazu audio. KONSULTACJE: Platforma e-learning musi umożliwia prowadzenie konsultacji merytoryczno-technicznych każdemu z uczestników szkolenia z trenerem/wykładowcą: Możliwość kontaktu uczestnika szkoleń z doradcą niezależnie od czasu i miejsca pobytu Wsparcie nauczyciela/trenera poprzez dostęp do hierarchicznej struktury haseł, definicji i linków zawierających pomocne informacje POWIADOMIENIA: Platforma e-learning musi mieć możliwość wysyłania automatycznych powiadomień dla uczniów poprzez i SMS: rozpoczynającym się kursie o zbliżającym się terminie zaliczenia egzaminu (z możliwością ustalania na ile dni wcześniej ma być wysłane powiadomienie) INTELIGENTNY CZAT: Platforma e-learning musi posiadać inteligentny czat, który monitoruje w tle przebieg rozmowy prowadzącego z uczestnikami. Na podstawie kontekstu rozmowy i pytań zadawanych przez użytkownika generuje automatyczne podpowiedzi dla prowadzącego chat, korzystając z Bazy Wiedzy systmu e-learning. Prowadzący decyduje czy skorzystać z automatycznej podpowiedzi i użyć jej jako odpowiedź dla użytkownika czy też nie. Dodatkowo podczas rozmowy prowadzący może z poziomu chata dodawać nowe treści do Bazy Wiedzy (zapisując wypowiedzi czy przykłady użyte podczas dyskusji). FORUM: Platforma e-learning musi posiadać forum wraz z opcją decydowania o jego dostępności: forum ogólnodostępne forum dostępne tylko dla użytkowników danego przedmiotu forum moderowane przez wykładowcę forum niemoderowane możliwość przypisania do forum dedykowanego eksperta merytorycznego, który odpowiada na zadane posty CHAT: Platforma e-learning musi pozwalać na komunikację za pomocą chata wraz z opcją decydowania o jego dostępności: chat ogólnodostępny chat dostępny tylko dla użytkowników danego przedmiotu chat moderowane przez wykładowcę chat niemoderowany 15

16 /POPUP Platforma e-learning musi posiadać mechanizm do wysyłania wiadomości I POPUP bezpośrednio z systemu. FAQ: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm FAQ możliwość publikacji listy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi z możliwość przydzielenia poziomu uprawnień FAQ ogólnodostępny FAQ dostępny tylko dla użytkowników danego przedmiotu RAPORTY I STATYSTYKI STATYSTYKI OGÓLNE: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm statystyk system generuje co najmniej statystyki: liczba punktów wymagana do zaliczenia egzaminu/kursu, liczba użytkowników przypisanych do egzaminu/kursu, liczba użytkowników, która zaliczyła egzamin/kurs, liczba użytkowników, która nie zaliczyła egzaminu/kursu, liczba użytkowników, która ukończyła egzamin/kurs, liczba użytkowników, która nie ukończyła egzaminu/kursu, liczba użytkowników, która nie rozpoczęła egzaminu/kursu, najlepszy wynik uzyskany przez użytkownika, najgorszy wynik uzyskany przez użytkownika, średni wynik uzyskany przez użytkowników, najdłuższy czas rozwiązywania kursu przez użytkownika, najkrótszy czas rozwiązywania kursu przez użytkownika, średni czas rozwiązywania kursu przez użytkownika, całkowity czas rozwiązywania kursu przez użytkownika, ilu użytkowników rozpoczęło daną lekcję, przez ilu użytkowników lekcja została odwiedzona, ilu użytkowników nie ukończyło lekcji, ilu użytkowników lekcję ukończyło, ile lekcji było niezliczonych, liczbę lekcji zaliczonych, liczbę użytkowników, którzy odwiedzili lekcję, czas spędzony na opanowaniu lekcji RAPORTY DOMYŚLNE: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm raportów wbudowanych system raportuje historię i wyniki nauczania zarówno dla przedmiotów jak i jego składowych: wyniki ogólne grupy - lista uczestników i statusy ich ukończenia i zaliczenia (punkty zdobyte z ćwiczeń) wyniki szczegółowe każdej osoby należącej do grupy analiza wszystkich podejść z możliwością przeanalizowania każdej próby w rozbiciu na wyniki z każdej strony: czas rozpoczęcia przedmiotu/kursu/egzaminu, czas zakończenia przedmiotu/kursu/egzaminu, status (ukończony/nieukończony), próg zaliczeniowy, ocena z kursu, strona odwiedzona/nie odwiedzona, czas, jaki użytkownik spędził na poszczególnych stronach, punkty, które zdobył na poszczególnych stronach, strony zaliczone/nie zaliczone 16

17 RAPORTY RĘCZNE: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm raportów tworzonych ręcznie - mechanizmem raportujący, umożliwiający uzyskanie zestawień danych zgromadzonych w obrębie całego systemu (logowania, aktywności, wyniki, rankingi). O zawartości raportu decyduje osoba która definiuje raport. Np. Wyniki dla grupy A z przedmiotu X z przedziału czasowego T o poziomie zaliczenia min. 70%. RAPORTY CYKLICZNE: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm automatycznych raportów cyklicznych system pozwala na automatyczne i cykliczne wysyłanie raportów na wybrany adres z możliwością wybrania interwału czasowego oraz formatu wynikowego (XML, HTML, TXT, PDF, CSV, RTF). O kryteriach raportu decyduje osoba która go definiuje. KREATOR RAPORTÓW: Platforma e-learning posiada kreator szablonów raportów - umożliwia samodzielne projektowanie szablonów raportów poprzez definiowanie ich parametrów. Raport zdefiniowany w ten sposób może zostać zapisany jako cyklicznych. FORMATY RAPORTÓW: Platforma e-learning musi pozwalać na eksport wyników generowanych raportów do formatów XML, HTML, TXT, PDF, CSV, RTF STATYSTYKI GRAFICZNE: Platforma e-learning musi posiadać możliwość generowania statystyk w postaci wykresów graficznych (wykres kołowy/słupkowy), które mogą obrazować: ilość osób aktualnie przypisanych do kontentu ilość osób, które uruchomiły kontent wykres kołowy prezentujący procentowy rozkład odpowiedzi na dane pytanie wykres słupkowy prezentujący procentowy rozkład odpowiedzi na dane pytanie dane statystyczne (ilość odpowiedzi, udział procentowy odpowiedzi, możliwość eksportu wyników i wykresów do plików zewnętrznych (PDF, CSV) HISTORIA: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm historii przechorowywanie informacji o przedmiotach zakończonych (wyniki ogólne i szczegółowe użytkowników) Brak którejkolwiek funkcjonalności, bądź niespełnienie któregokolwiek kryterium wymienionego w tabeli powyżej będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy. 4. Dostawa licencji narzędzia do tworzenia kontentu e-learning Wykonawca w ramach realizacji zamówienia musi dostarczyć licencje narzędzia do tworzenia kontentu e-learning, spełniającą wszystkie kryteria wymienione w tabeli poniżej: LP 1 OPIS WYMAGANEGO KRYTERIUM LICENCJA: Licencja narzędzia do tworzenia kontentu e-learning musi spełniać następujące kryteria: Licencja wieczysta licencja zostanie przekazana na czas nieokreślony Licencja na 3 stanowiska Licencja bez ograniczeń związanych z rozbudową i modyfikacjami 17

18 AKTUALIZACJE: Narzędzie musi samodzielnie sprawdzać dostępność nowszych wersji i informować specjalnym monitem o możliwość przeprowadzenia procesu aktualizacji. Użytkownik ma możliwość decyzji czy chce dokonać aktualizacji czy też nie. W ramach ceny licencji Zamawiający ma prawo do bezpłatnych aktualizacji narzędzia przez okres 12 miesięcy. PRACA OFFLINE: Narzędzie musi umożliwiać tworzenie szkoleń, egzaminów, ćwiczeń, ankiet bez dostępu do Internetu (offline) w oparciu o gotowe szablony stron, wbudowane zasoby graficzne i komponenty. WERSJE JĘZYKOWE: Narzędzie musi posiadać pełną polską i angielską wersję językową. Dodatkowo narzędzie jest tak skonstruowany, że Zamawiający może samodzielnie lokalizować aplikację na inne wersje językowe bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu informatyki. CERTYFIKACJA SCORM: Narzędzie musi posiada certyfikat zgodności publikowanego kontentu ze światowym standardem SCORM. STANDARDY PUBLIKACJI KONTENTU: Narzędzi musi posiadać możliwość publikacji kontentu do standardów: SCORM 1.2. SCORM 1.3. AICC EXE kurs w postaci jednego pliku, uruchamiany na komputerze użytkowników bez potrzeby żądnych dodatkowych instalacji. Kontent publikowany w takim formacie autor może zabezpieczyć przed niepowołanym dostępem za pomocą dostępnych w narzędziu opcji konfiguracji eksportu. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji kontent w chwili uruchomienia będzie wymuszał podanie specjalnego klucza aktywacyjnego. Bez podania klucza nie ma możliwości uruchomienia szkolenia. Offline (HTML) kurs w postaci stron HTML bez plików komunikacyjnych z możliwością uruchomienia na dysku lub zamieszczenia na stronie www, bez potrzeby publikacji na platformie. Egzamin - standard kontentu w którym odpowiedzi do pytań nie są przechowywane w treściach stron, lecz są umieszczane podczas publikacji kursu na platformie e-learning od razu w bazie danych. Dzięki temu nawet użytkownik posiadający biegłą wiedzę techniczną nie ma możliwości podejrzenia poprawnych odpowiedzi w podglądzie źródła strony Ankieta format ten umożliwia zamieszczanie na jednej stronie wielu pytań (w tym otwartych) a pliki komunikacyjne umożliwiają szczegółowe raportowanie do systemu LMS odpowiedzi z każdego z nich. Scenariusz - wersja kontentu do druku w postaci pliku RTF MENADŻER TEŁ: Narzędzie musi posiadać menedżer teł panel do zarządzania tłem tworzonego projektu (szablonem projektu). Przygotowane elementy szablonu można zablokować do edycji tak aby podczas układania elementów na stronie projektu nie dokonać przypadkowych zmian w szablonie tła. KONWERTER PREZENTACJI POWERPOINT: Narzędzie musi posiadać wbudowany konwerter prezentacji PowerPoint konwersja materiału PowerPoint do formatu umożliwiającego wprowadzenie dowolnych korekt za pomocą aplikacji, a następnie publikacje do standardu SCORM, AICC, EXE i OFFLINE. SZABLONY STRON: Narzędzie musi posiadać wbudowane szablony stron możliwość korzystania z już istniejących gotowych schematów stron. Dodatkowo autor może przygotować własne szablony i zapisać je jako wzorzec. 18

19 AKCJE I INTERAKCJE: Narzędzie musi posiadać możliwość definiowania akcji/interakcji na stronie bez wiedzy programistycznej (np. kiedy kliknę na element pokaż informacje dodatkowe w okienku popup) AUDIO VIDEO: Narzędzie musi umożliwiać umieszczanie plików audio/wideo/flash na stronach kontentu bez wiedzy informatycznej (za pomocą gotowych komponentów) WBUDOWANE KOMPONENTY RÓŻNEGO TYPU: Tworzenie kontentu opiera się o gotowe do umieszczania na stronach komponenty: tekstowe graficzne multimedialne proste ćwiczenia zaawansowane ćwiczenia przyciski wizardy nawigacyjne kontenery drukowanie i raporty detekcja ankieta szkolenia językowe dane z XML ActiveX ulubione specjalne słownik gramatyka leksykon Dzięki temu nie potrzeba wiedzy informatycznej do tworzenia kontentu. Budowanie kursu sprowadza się do układania komponentów na ekranie i zarządzania ich opcjami. EKSPORT DLA GRAFIKA: Narzędzie musi umożliwiać eksportu kontentu dla grafika - opisy autora szkoleń zamieszone w miejscach brakujących zasobów graficznych EKSPORT DLA TŁUMACZA: Narzędzie musi umożliwiać eksportu/import kontentu dla tłumacza do/z zewnętrznego dokumentu podczas importu tłumaczone treści są automatycznie rozmieszczane na właściwych stronach tworzonego szkolenia. 19

20 TYPY TWORZONYCH ZADAŃ: Narzędzie musi umożliwiać tworzenie zadań typu: pojedynczy wybór z możliwością losowego generowania kolejności odpowiedzi wielokrotny wybór z możliwością losowego generowania kolejności odpowiedzi przeciągnij i upuść tekst (Drag&Drop) przeciągnij i upuść grafikę (Drag&Drop)suwak markowanie tekstu wybór odpowiedzi z listy rozwijanej prawda/fałsz pole edycyjne kojarzenie słów kojarzenie słów z obrazkami zadanie ze słuchu zadanie z audio/wideo/flash zadanie otwarte uzupełnij krzyżówkę memory suwak symulacja np. pracy aplikacji zadanie z drzewem decyzyjnym wykorzystujących elementy interakcyjne i multimedialne takie, jak hipertekst, ilustracje, filmy, nagrania dźwiękowe, limity czasowe, permutacje i wariacje zadań w teście. WERSJONOWANIE SZKOLEŃ: Narzędzie musi umożliwiać wersjonowanie szkoleń możliwość tworzenia szkoleń w kilku wersjach językowych na podstawie wersji bazowej. Oznacza to, że wystarczy przygotować szkolenie w jednej wersji językowej a w pozostałych można automatycznie podmienić treści na inny język. Dodatkowo zmiany wprowadzane w wersji bazowej są wprowadzane automatycznie w pozostałych wersjach (np., zmiana grafiki w wersji bazowej powoduje automatyczną zmianę w pozostałych wersjach). PAKIETY EDUKACYJNE DO NAUKI OFFLINE: Narzędzie musi umożliwiać przygotowania pakietów edukacyjnych w postaci pliku exe do nauki offline (bez podłączenia do Internetu). Kontent w takim formacie posiada możliwość synchronizacji wyników z systemem LMS podczas nauki offline (kursant nie ma dostępu do Internetu). W systemie LMS powinien być raportowany czas szkolenia, postęp i wyniki z rozwiązywanych zadań (pod warunkiem że kursant uruchomił synchronizację). PUBLIKACJA NA CD: Narzędzie musi umożliwiać przygotowanie pakietów edukacyjnych na płyty CD zabezpieczone przed niepowołanym dostępem. Wówczas do aktywacji kursu na CD wymagany jest specjalny klucz aktywacyjny. Klucz decyduje o: Czasie aktywności kursu (ilość dni) Czasie użytkowania kursu (na wybraną ilość minut) Dacie ważności do wskazanej daty Liczbie uruchomień EDYTOR META-DANYCH: Narzędzie musi posiadać edytor meta-danych. Dzięki temu z poziomu edytora można wprowadzić w stronach kontentu słowa kluczowe oraz informacje o autorze. 20

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013 Zielona Góra, 06.02.2013 r. 4system Polska Sp. z o. o. ul. Botaniczna 70 65-392 Zielona Góra tel. 68 451 08 88 projekty_ue@4system.com www.4system.com Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013 W związku z realizowanym

Bardziej szczegółowo

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem.

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. Z A T W I E R D Z A M Kielce, dnia 18.12.2013 r.... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Świadczenie przez doradcę z zakresu IT

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. Wyjaśnienia z dnia 13.09.2017r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. 1. Czy Przedmiotem zamówienia jest również dostarczenie materiałów

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Usługa wdrożenia dedykowanej platformy e-learningowej w Uniwersytecie Rzeszowskim Wykonawca w terminie 60 dni od podpisania umowy powinien

Bardziej szczegółowo

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złoŝenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem.

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złoŝenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. ZATWIERDZAM Kielce, dnia 2011-05-19 ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: USŁUGĘ ZATRUDNIENIA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI JAZDY NA KURSACH WRAZ Z POJAZDAMI PRZYSTOSOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot zamówienia: Narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście etyki w miejscu pracy.

2. Przedmiot zamówienia: Narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście etyki w miejscu pracy. Warszawa, dnia 01.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw nr PO KL POKL.02.01.02-00- 019/11,

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie i dostęp do platformy e-learningowej projektu... 3 1.1. Rejestracja nowego użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn Warszawa, 25 listopada 2013 Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn 1 S t r o n a Adres internetowy platformy Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb...

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... Oferujemy stworzenie sklepu internetowego na podstawie oprogramowania, które pozwala dopasować sklep do Państwa indywidualnych potrzeb. Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin efront. str. 1

Regulamin efront. str. 1 Regulamin efront 1. Postanowienia ogólne i wstępne 1. Regulamin korzystania z Platformy E-learningowej efront (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez SEKA

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Moduł: System Rezerwacji Sal

Moduł: System Rezerwacji Sal Kraków, 2015 Spis treści I. Rezerwacja sal... 3 1. Szablony... 3 2. Uniwersalne akcje i przyciski... 3 a. Wersja językowe... 3 b. Tworzenie wpisów... 3 c. Edycja... 4 d. Kasowanie... 4 II. Moduły... 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi przygotowanymi przez Wydawnictwo Klett oraz zasobami tworzonymi przy pomocy narzędzia minstructor, dostępna z każdego komputera PC,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo

Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo Zapytanie o przedstawienie oferty handlowej na dostawę dwóch zintegrowanych środowisk programistycznych do tworzenia aplikacji wieloplatformowych w języku Object Pascal

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAUCZYCIELA - OBSŁUGA KURSÓW/EGZAMINÓW NA ELEARNINGOWEJ PLATFORMIE NAUCZANIA

INSTRUKCJA NAUCZYCIELA - OBSŁUGA KURSÓW/EGZAMINÓW NA ELEARNINGOWEJ PLATFORMIE NAUCZANIA INSTRUKCJA NAUCZYCIELA - OBSŁUGA KURSÓW/EGZAMINÓW NA ELEARNINGOWEJ PLATFORMIE NAUCZANIA Nauczyciel w ramach dostępnej ścieżki szkoleniowej ma możliwość dokonywania edycji ustawień kursów i egzaminów, sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM Technologii Informacyjnych Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA OFERTA ORAZ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU LICENCJI:

AKTUALNA OFERTA ORAZ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU LICENCJI: AKTUALNA OFERTA ORAZ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU LICENCJI: http://www.goorskynt.com/automaty Goorsky New Technology www.goorskynt.com e-mail: biuro@goorskynt.com Tel. 603 771 244 Fejsomat Oprogramowanie automatyzujące

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na opracowanie programu komputerowego i aplikacji internetowej z zakresu badań ewaluacyjnych w szkole

Zapytanie ofertowe na opracowanie programu komputerowego i aplikacji internetowej z zakresu badań ewaluacyjnych w szkole Zabrze, 09.05.2013 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu komputerowego i aplikacji internetowej z zakresu badań ewaluacyjnych w szkole Firma Pro-Publico realizująca w partnerstwie z Gimnazjum nr 20

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej do kwoty 14 000 euro netto

Zapytanie ofertowe. Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej do kwoty 14 000 euro netto Łomnica, dnia 11.09.2012 r. Zapytanie ofertowe Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej do kwoty 14 000 euro netto I. Nazwa i adres Zamawiającego Zespół Szkół z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.07.2013 r.

Warszawa, 08.07.2013 r. Warszawa, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Konfederacja Lewiatan ( Konfederacja ), w ramach projektu Konkurencyjność Arbitrażu ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016

Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016 Wrocław, 03.11.2016 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo