ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:"

Transkrypt

1 Kielce, dnia Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Dostawę i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia nowoczesnego systemu edukacji online dla uczniów trzech szkół zawodowych Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Kozienicach i Nowym Mieście w celu realizacji projektu Zawód - StaŜ - Przedsiębiorca - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w subregionie radomskim I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Prowadzący rozpoznanie (adres): Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Dział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków Biuro Zakładu Ul. Śląska 9, Kielce Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 tel. 041/ , fax. 041/ , W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złoŝenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, które stanowią integralną część zaproszenia. 2. Kod CPV mający zastosowanie do postępowania: CPV: usługi e-learning, usługi edukacji młodzieŝy 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia nowoczesnego systemu edukacji online dla 120 uczniów trzech szkół zawodowych Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Kozienicach, Nowym Mieście kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik kucharz, technik kelner, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich oraz technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: Przygotowanie projektu funkcjonalnego wdroŝenia, Dostawa licencji systemu e-learning, Dostawa licencji narzędzia do tworzenia kontentu e-learning, Dostawa materiałów edukacyjnych do wdroŝonych rozwiązań, WdroŜenie, dopasowanie i integracja dostarczonych licencji do potrzeb Zamawiającego, Przeprowadzenie szkoleń, Serwis dla wdroŝonych rozwiązań przez okres 12 miesięcy. 4. Wszelkie uŝyte, (w załączniku szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia), nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiąŝącą dla wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równowaŝnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów uŝytkowych. Zamawiający za produkty równowaŝne uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równowaŝnych to obowiązany jest do oferty załączyć wykaz tych produktów. 1

2 III. WYMOGI FORMALNE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: Numer sprawy: 3/ZK/2012/ZSP ZłoŜą oświadczenie, którego wzór zawarty został w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom związanym z dostawą i wdroŝeniem oprogramowania do uruchomienia nowoczesnego systemu edukacji online dla minimum 100 osób potwierdzone dokumentami o naleŝytym ich wykonaniu. 2. Sposób sporządzenia oferty i okoliczności powodujące wykluczenie oferenta: a) Ofertę naleŝy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia, b) Do oferty naleŝy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt III.4 niniejszego zaproszenia, c) Oferta i wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim oraz podpisane przez umocowanych przedstawicieli oferenta, d) Oferta cenowa moŝe zawierać tylko jedną cenę netto oraz wynikającą z niej cenę brutto wyraŝoną w PLN, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. II.1, e) ZłoŜenie oferty w sposób niezgodny z powyŝszymi wymogami skutkuje jej odrzuceniem, f) Nie złoŝenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.1 skutkuje wykluczeniem wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia z dalszego postępowania. g) Oferent zostanie wykluczony z postępowania jeŝeli jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małŝeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zaproszenia 3. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 4. Zawartość oferty: Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) Ofertę cenową (załącznik nr 2), b) Podpisany przez osoby upowaŝnione opis przedmiotu zamówienia, c) Dokumenty, o których mowa w pkt. III.1, d) Kserokopię odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 5. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 6. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złoŝenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. 7. Zamawiający przy wyborze i ocenie ofert stosuje kryterium: 100% cena. 8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 9. Oferty naleŝy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia godzina w sekretariacie Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, pokój nr Oferta winna być złoŝona w zamkniętej kopercie z opisem: Dostawa i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia nowoczesnego systemu edukacji online dla uczniów trzech szkół zawodowych Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Kozienicach i Nowym Mieście w celu realizacji projektu Zawód - StaŜ - Przedsiębiorca - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w subregionie radomskim Numer sprawy: 3/ZK/2012/ZSP Nie otwierać przed godz

3 Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. Numer sprawy: 3/ZK/2012/ZSP 11. Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed złoŝeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyŝ wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania Zamawiający zamieści na tej stronie. 12. Zamawiający zastrzega prawo do Ŝądania zmiany osób, które będą realizować niniejszy przedmiot zamówienia. 13. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego Tablica Ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego od dnia r. do dnia r. 14. Osobami wyznaczonymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest ElŜbieta Florek, tel. 41/ w mgr PIOTR JAKÓBIK Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - charakterystyka przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 Oferta cenowa 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy 4. Załącznik nr 4 Projekt umowy 5. Załącznik nr 5 - Wykaz usług 3

4 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem przeznaczenia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania do uruchomienia nowoczesnego systemu edukacji online dla 120 uczniów trzech szkół zawodowych Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Kozienicach, Nowym Mieście kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik kucharz, technik kelner, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: Przygotowanie projektu funkcjonalnego wdrożenia, Dostawa licencji systemu e-learning, Dostawa licencji narzędzia do tworzenia kontentu e-learning, Dostawa materiałów edukacyjnych do wdrożonych rozwiązań, Wdrożenie, dopasowanie i integracja dostarczonych licencji do potrzeb Zamawiającego, Przeprowadzenie szkoleń, Serwis dla wdrożonych rozwiązań przez okres 12 miesięcy. 2. Przygotowanie dokumentacji wdrożenia oraz docelowej szaty graficznej systemu Realizację projektu zainicjuje spotkanie robocze w siedzibie Zamawiającego, na którym zostaną ustalone wszelkie detale realizacji zamówienia. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac wdrożeniowych Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego: Harmonogram realizacji zamówienia szczegółowo określający terminy i obowiązki stron Docelowy projekt graficzny systemu e-learning, skorygowany na podstawie uwag Zamawiającego Dokumentację wdrożeniową przedstawiającą: o Opis modelu wdrażanego rozwiązania o Opis interfejsów komunikacyjnych do systemów zewnętrznych (Active Directory) o Pozostałe ustalenia ze spotkania inicjującego projekt Po akceptacji całości w/w dokumentacji przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do realizacji prac wdrożeniowych. 4

5 3. Dostawa licencji systemu e-learning Wykonawca w ramach realizacji zamówienia musi dostarczyć licencje systemu e-learning, spełniającą wszystkie kryteria wymienione poniżej: LP OPIS WYMAGANEGO KRYTERIUM OGÓLNE LICENCJA: Licencja platformy e-learning musi spełniać następujące kryteria: Licencja wieczysta licencja zostanie przekazana na czas nieokreślony Licencja nieograniczona pod względem ilości kont rejestrowanych w systemie Licencja na co najmniej 1000 aktywnych kont jednocześnie Licencja bez ograniczeń pod względem ilości kontentu e-learning zamieszczanego w systemie Licencja bez ograniczeń terytorialnych Licencja bez ograniczeń związanych z rozbudową i modyfikacjami W ramach jednej licencji Zamawiający musi mieć możliwość zainstalowania trzech instancji systemu: produkcyjną, testową i zapasową. WERSJĘ JĘZYKOWE: Platforma e-learning musi posiadać komplety interfejs w języku polskim i angielskim. Dodatkowo system jest tak skonstruowany, że Zamawiający może samodzielnie lokalizować system na inne wersje językowe bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu informatyki. ERGONOMICZNA OBSŁUGA BEZ WIEDZY INFORMATYCZNEJ: Platforma e-learning musi zapewniać wygodną i intuicyjną administrację i użytkowanie. Do obsługi i korzystania z systemu nie jest wymagana specjalistyczna wiedza informatyczna. System musi umożliwiać pełne zarządzanie (kursami, uczniami, komunikacją, artykułami, raportami) z poziomu przeglądarki internetowej. NIEZALEŻNE INSTACJE SYSTEMU - ORGANIZACJE Platforma e-learning musi umożliwiać w ramach licencji zakładanie niezależnych względem siebie organizacji. Przez organizacje należy rozumieć niezależne instancje systemu w ramach jednej i tej samej instalacji i licencji. Organizacje muszą posiadać niezależnych administratorów, różny kontent i użytkowników (funkcjonują na zasadzie niezależnych systemów mimo, że fizycznie to ta sama platforma e-learning). MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY FUNKCJONALNEJ I PERSONALIZACJI WIZUALNEJ: System e-learning musi posiadać możliwość rozbudowy na życzenie Zamawiającego, zarówno pod względem wizualnym jak i funkcjonalnym. Funkcjonalność może obejmować rozszerzenie o dodatkowe możliwości jak również integrację platformy z innymi systemami działającymi u Zamawiającego. Dodatkowo platforma e-learning może być własnoręcznie modyfikowana przez Zamawiającego, poprzez edycję szablonów wizualnych i odpowiednie zmiany konfiguracyjne. TECHNICZNE KONFIGURACJA: Platforma e-learning musi umożliwiać samodzielną konfiguracje z poziomu przeglądarki internetowej: włączanie/wyłączenie modułów systemu możliwość ustawiania zadań technicznych do wykonania przez system zarządzanie przerwami technicznymi możliwość restartu systemu jak i wybranych składowych 5

6 DIAGNOSTYKA: Platforma e-learning musi umożliwiać samodzielną diagnostykę z poziomu przeglądarki internetowej: sprawdzenie logów systemowych przegląd tabel bazy danych (panel zapytań SQL) sprawdzenie obciążeń i zajętości przestrzeni dyskowej KOPIE BEZPIECZEŃSTA: Platforma e-learning musi posiadać możliwość zabezpieczenia (backup) wszystkich informacji wprowadzonych do systemu z poziomu przeglądarki internetowej, z możliwością archiwizacji na zewnętrznych nośnikach danych. Dodatkowo w ramach konfiguracji można ustawić automatyczne generowanie kopii bezpieczeństwa w zadanym przedziale czasowym. Z poziomu panelu administracji technicznej system pozwala również na przywracanie systemu z kopi bezpieczeństwa ORGANIZACJE: Platforma e-learning musi umożliwiać z poziomu przeglądarki internetowej zakładania dowolnej liczby niezależnych organizacji bez wiedzy z zakresu informatycznego. Dodatkowo system musi pozwalać na archiwizowanie i kopiowanie wybranej organizacji. PROTOKOŁOWANIE: Platforma e-learning musi zapewniać protokołowanie do pliku następujących danych: błędy (wyjątki) czasy wykonywania poszczególnych ekranów odwołania do bazy danych wraz z czasem ich wykonywania Zakres danych dostępnych w ramach pojedynczego wpisu w protokole: data i czas wraz z milisekundami nazwa ekranu login użytkownika typ przeglądarki internetowej system operacyjny ilość dostępnej i aktualnie wykorzystywanej pamięci operacyjnej treść protokołu jeżeli jest to błąd to jego opis SPRZĘT: Platforma e-learning musi pracować w oparciu o platformy sprzętowe co najmniej Intel oraz Sparc BAZA DANYCH: Platforma e-learning musi zapewniać poprawną współpracę poprzez protokół JDBC z bazą danych na licencji GPL (np. mysql). Dodatkowo platforma e-learning musi współpracować z bazami danych Oracle i MS SQL Server. Ponadto system musi umożliwiać płynne przejście z jednej bazy danych na drugą w ciągu maksymalnie 30 min. Dodatkowo Wykonawca musi zapewnić migrację systemu na wybrane bazy danych (MySQL, MS SQL Server, Oracle) bez dodatkowych kosztów przez 36 miesięcy od momentu zakończenia wdrożenia. SYSTEM OPERACYJNY: Platforma e-learning musi pracować w oparciu o system operacyjny na licencji GPL LINUX. Dodatkowo powinna system powinien również pracować w oparciu o system operacyjny Windows /2000/2003 Server. INNE KOMPONENTY NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU E-LEARNING: Jeżeli do poprawnego funkcjonowania platformy e-learning wymagane są inne komponenty (np. serwer www serwer aplikacji) to platforma musi zapewnić współpracę z tymi komponentami, które funkcjonują w oparciu o licencję GPL np. Apache, Tomcat. 6

7 INTERFEJS DO ACTIVEDIRECTORY/LDAP: Platforma e-learning musi posiadać posiada wbudowane interfejsy komunikacyjne AD/LDAP SSL: Platforma e-learning musi posiadać kontrolę dostępu poprzez logowanie z wykorzystaniem protokołu SSL DOZWOLONE ADRESY IP: Platforma e-learning musi umożliwiać ograniczenie połączeń z lista dozwolonych adresów IP możliwość definiowania puli adresów IP z których można łączyć się z systemem. SZABLONY GRAFICZNE: Platforma e-learning musi pozwalać na indywidualne dostosowanie interface'u - Design, czyli interface'e (kolorystyka, grafiki, logo itp.) użytkownika w systemie jest wykonany na zasadzie templatów, czyli specjalnych szablonów HTML. Mechanizm pozwala na przygotowanie indywidualnych skórek systemu zgodne z identyfikacją wizualną jednostki prowadzącej szkolenie. IMPORT UŻYTKOWNIKÓW: Platforma e-learning musi umożliwiać import użytkowników z pliku tekstowego z informacjami o strukturze organizacyjnej, przynależności do grup oraz uprawnieniami STRUKTURA ORGANIZACYJNA: Platforma e-learning musi prezentować strukturę organizacyjną w formie drzewiastej. Dodatkowo system rozróżnia grupy zaimportowane ze struktury i grupy tworzone ręcznie. MERYTORYCZNE WGRYWANIE KONTENTU POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ WWW: Platforma e-learning musi umożliwiać samodzielne zamieszczanie kontentu szkoleniowego przez administratorów merytorycznych, przełożonych i nauczycieli. Do zamieszczania kontentu nie jest wymagana żadna wiedza z zakresu informatycznego. Kontent można zamieszczać w systemie poprzez przeglądarkę WWW. Umieszczanie kontentu polega na wskazaniu lokalizacji paczki kontentu na dysku i akceptacji rozpoczęcia procesu wgrania do systemu. Kontent może być zamieszczony od razu jako składowa przedmiotu lub też w bibliotece szkoleń. IMPORT I EKSPORT KONTENTU: Platforma e-learning musi umożliwiać import i eksport kontentu w n/w standardach: SCORM 1.2. SCORM 1.3. AICC Egzamin (odpowiedzi do pytań w tym standardzie powinny być przechowywane po stronie bazy danych a nie w kodzie HTML) EXE HTML RTF/ PDF/ PowerPoint BIBLIOTEKA KONTENTU E-LEARNING: Platforma e-learning musi posiada bibliotekę kontentu e-learningowego - jest to obszar systemu w którym gromadzone są szkolenia, egzaminy, ankiety, encyklopedia, ćwiczenia itp. (ogólnie kontent e-learning). Z tych elementów można układać indywidualne przedmioty/ścieżki szkoleniowe, dedykowane dla różnych grup szkoleniowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu ten sam element, mimo, że został umieszczony tylko raz w systemie może występować w wielu różnych przedmiotach/ścieżkach szkoleniowych. AKTUALIZACJA KONTENTU: Platforma e-learning musi umożliwiać aktualizacja szkoleń bez utraty wyników poprzednia wersja nadpisywana jest wersją nową bez kasowania dotychczasowych wyników nauczania. Przeprowadzenie aktualizacji nie wymaga wiedzy technicznej. 7

8 PRZEDMIOTY SZKOLNE: Platforma e-learning musi posiadać możliwość definiowania przez nauczycieli przedmiotów dla uczniów. W skład jednego przedmiotu szkolnego mogą wchodzić: Szkolenia Egzaminy Ankiety Powiadomienia Erraty Zasoby do pobrania Warsztaty (z możliwością oceny współuczestników) Dedykowany FAQ Dedykowane Forum Dedykowany Chat Ogłoszenia Informacje o szkoleniach tradycyjnych Zadanie otwarte Konsultacje Wideokonferencje Wszystkie w/w elementy można przypisać do jednego przedmiotu a następnie na tak skonstruowaną ścieżkę szkoleniową zapisać użytkowników. Zapisując użytkowników na przedmioty następuję automatyczne przypisanie użytkownika do wszystkich składowych przedmiotu. Osoba tworząca przedmiot ma możliwość ustalania kolejności wyświetlania składowych przedmiotu INDYWIDUALNE ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE: Platforma e-learning musi umożliwiać generowanie indywidualnych ścieżek szkoleniowych przed rozpoczęciem właściwej nauki użytkownik rozwiązuje test poziomujący. Na podstawię błędnie udzielonych odpowiedzi system generuje bazę odnośników tylko do wybranych części materiału z którym użytkownik powinien zaliczyć. AUTO-OCENA PRZEDMIOTU: Platforma e-learning musi umożliwiać auto-ocenę przedmiotu automatyczne wystawianie oceny uczniowi na podstawie wyników ze składowych przedmiotu (np. ocena na podstawie wyniku z kursu, egzaminu). DZIEDZINY: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm dziedzin - możliwość grupowania przedmiotów w jednostki nadrzędne tzw. dziedziny do których dostęp maja jedynie wybrani trenerzy przypisani do wybranych dziedzin. Dzięki temu możliwa jest łatwe zarządzanie przedmiotami przy ich dużej ilości. WARUNKI WSTĘPNE: Platforma e-learning musi umożliwiać tworzenie warunków wstępnych możliwość ustalania zależności pomiędzy składowymi przedmiotu np. Aby mieć możliwość uruchomienia egzaminu trzeba wcześniej zaliczyć szkolenie na określonym poziomie BLOKOWANIE STRON KONTENTU: Platforma e-learning musi umożliwiać blokowanie w systemie dostępu do wybranych stron kursu oznacza to, że można dowolnie ograniczać zakres merytoryczny tego samego kursu w zależności od grupy docelowej użytkowników. ZDARZENIA: Platforma e-learning musi umożliwiać generowanie zdarzeń - możliwość definiowania zdarzeń dla przedmiotu, np. Gdy grupa użytkowników zaliczy przedmiot, wypisz grupę z tego przedmiotu. 8

9 TWORZENIE TESTU Z POZIOMU PLATFORMY E-LEARNING: Platforma e-learning musi umożliwiać nauczycielom tworzenie testów z pytaniami typu pojedynczy wybór oraz wielokrotny bezpośrednio w systemie bez używania jakichkolwiek narzędzi czy plików zewnętrznych. Dodatkowo z tak przygotowanego egzaminu system umożliwia: tworzenie grup pytań np. trudne, średnie, proste lub związane z różnymi kategoriami tworzenie zestawów wybierając dowolną ilość pytań z każdej grupy tworzenie zestawów losowych pytań umieszczanie grafik i schematów na stronach z pytaniami ustawianie poziomu zaliczenia procentowo za każdą odpowiedź w pytaniu lub liczbowo za zadanie określenie progu zaliczenia określenie czasu trwania egzaminu przydzielenie testu wybranym użytkownikom i przeglądanie raportów i wyników Platforma nie wymaga od autora testów znajomości jakiegokolwiek języka programowania (tworzenie testów opiera się na wbudowanych edytorach i kreatorach) AUTOMATYCZNE TWORZENIE TESTU W OPARCIU O SZABLON ARKUSZA KALKULACYJNEGO: Platforma e-learning musi umożliwiać automatyczne tworzenie testów z pytaniami typu pojedynczy wybór oraz wielokrotny bezpośrednio w pliku arkusza kalkulacyjnego bez używania jakichkolwiek narzędzi dodatkowych. Tworzenie testu jest w pełni automatyczne przez system i następuje w momencie importu arkusza kalkulacyjnego do platformy e-learning. Po imporcie test jest gotowy do uruchomienia i rozwiązania. Dodatkowo Nauczyciel z poziomu arkusza kalkulacyjnego może decydować o parametrach: tworzenie grup pytań np. trudne, średnie, proste lub związane z różnymi kategoriami tworzenie zestawów wybierając dowolną ilość pytań z każdej grupy tworzenie zestawów losowych pytań umieszczanie grafik i schematów na stronach z pytaniami ustawianie poziomu zaliczenia procentowo za każdą odpowiedź w pytaniu lub liczbowo za zadanie ustawienie progu zaliczenia ustawienie czasu trwania egzaminu Z tak przygotowanego egzaminy dostępne są raporty z wynikami - zarówno ogólne (zaliczony/niezaliczony) jak i szczegółowe (przegląd wyników pojedynczej osoby w rozbiciu na poszczególne pytania i na wszystkie podejścia rozwiązania) PANEL EGZAMINACYJNY: Platforma e-learning musi posiadać panel egzaminacyjny z możliwością konfiguracji ustawień przeprowadzanych egzaminów: maksymalna liczba odwiedzin egzaminu, maksymalna liczba prób rozwiązania egzaminu, czas trwania egzaminu (w minutach), losowanie pytań do egzaminu z wcześniej przygotowanej bazy zadań, losowanie zadanej ilości pytań z całej puli (np. 20 z 60 pytań) losowanie zadanego procentu pytań z całej puli (np. 15% z 60 pytań) losowanie określonej liczby pytań z danej grupy np. pytania zostają podzielone na 3 grupy tematyczne: G1, G2, G3. W kolejnym kroku zostaje określona ilości pytań losowanych z danej grupy np. 10xG1, 15xG2, 20xG3. Oznacza to, że z pierwszej grupy (G1) zostanie wylosowanych 10 pytań z drugiej grupy (G2) 15 pytań a z trzeciej (G3) 20 pytań. pułap zaliczenia egzaminu (punktowy i procentowy) możliwość zdefiniowanie reguł klasyfikacji pytań w zestawach egzaminacyjnych 9

10 ZNAKOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH: Platforma e-learning musi umożliwiać podczas rozwiązywania egzaminu oznaczania pytań na które użytkownik nie udzielił odpowiedzi lub nie jest pewny odpowiedzi. Następnie za pomocą dostępnych filtrów użytkownik może wyświetlić oznaczone w ten sposób pytania oddzielnie na które nie udzielił odpowiedzi a oddzielnie pytania na które udzielił niepewnej odpowiedzi (np. na koniec jeśli został mu czas) CERTYFIKATY: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm certyfikatów - automatyczne generowanie certyfikatów po osiągnięciu przez uczestnika założonego progu zaliczenia. System umożliwia generowanie certyfikatów do przedmiotów oraz kursów i egzaminów na podstawie szablonów w postaci plików PDF, RTF lub HTML. Nauczyciele mogą samodzielnie tworzyć i wgrywać szablony certyfikatów do systemu. System umożliwia seryjne drukowanie certyfikatów przez wykładowców i administratora Dodatkowo system umożliwia poprzez przeglądarkę internetową, weryfikacje autentyczności wygenerowanego certyfikatu na podstawie jego numeru oraz nazwiska i imienia kursanta. IMPORT WYNIKÓW ZE SZKOLEŃ OFFLINE: Platforma e-learning musi posiadać możliwość importu wyników ze szkoleń, egzaminów i ćwiczeń prowadzonych offline (np. praca domowa użytkownika) wykorzystując dwa sposoby: jednorazowe połączenie z Internetem przez użytkownika podczas zamykania kontentu (nauka przez cały czas offline, wymagane połączenie z intendentem do przesłania wyniku) wgranie zaszyfrowanego pliku do platformy e-learning z informacjami o wynikach nauczania i czasie spędzonym w kursie w momencie posiadania dostępu do Internetu (np. przez użytkownika na uczelni w sali komputerowej) ZAPISY NA PRZEDMIOTY: Platforma e-learning musi umożliwiać przypisywanie przedmiotów/szkoleń zarówno pojedynczym użytkownikom jak również całym grupom, z możliwością konfiguracji parametrów: poziom zaliczenia czas dostępności maksymalna liczba uruchomień sposób prezentacji wyniku końcowego (wynik ogólny, wynik szczegółowy) ANKIETY: Platforma e-learning musi posiadać możliwość prowadzenia ankiet jako oddzielnych składowych przedmiotu możliwość publikacji zróżnicowanych tematycznie ankiet w systemie. Ankiety mogą być jawne bądź anonimowe. Moduł pozwala na generowanie raportów statystycznych z wynikami ankiet, jak również na tworzenie wizualizacji graficznych z wynikami (wykres kołowy/ wykres słupkowy). Wyniki z ankiet można eksportować do plików zewnętrznych: PDF, RTF, CSV, HTML, XML Złożone ankiety (zawierające kilka pytań) można za pomocą dostarczonych narzędzi do tworzenia szkoleń a proste (jedno lub dwa pytania) bezpośrednio w systemie. PUBLIKACJA KURSÓW: Platforma e-learning musi umożliwiać publikację kursów, które są widoczne dla wszystkich użytkowników systemu lub dla tych, którzy otrzymali dostęp. LEKSYKON: Platforma e-learning musi umożliwiać obsługę automatycznego podłączania w obrębie szkolenia leksykonu oraz słownika z możliwością tematycznego grupowania pojęć. ENCYKLOPEDIA: Platforma e-learning musi umożliwiać obsługę encyklopedii, którą można udostępnić globalnie dla całego systemu UŻYTKOWE 10

11 ZASOBY MULTIMEDIALNE KONTENTU POBIERANE Z INNEJ LOKALIZACJI: Platforma e-learning musi umożliwiać wygenerowanie samych elementów multimedialnych szkolenia i umieszczenia ich na zewnętrznym nośniku danych ((np. dysk sieciowy, dysko lokalny, CD)). Dzięki temu podczas uruchamianie kursów online z opcją wyłączenia czytania elementów multimedialnych z serwera LMS, zasoby te będą pobierane offline. Pozwala to na płynne działanie szkolenia przy jednoczesnym ograniczeniu wymaganego transferu sieciowego, w szczególności, gdy użytkownicy są limitowani niską przepustowością łącza WIDOKI PRACY: Platforma e-learning musi posiadać możliwość zmiany interfejsu użytkownika, decydującego o ilości wyświetlanych informacji (widok prosty, zaawansowany) KOMENTARZE: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm komentarzy - możliwość dodawania komentarzy przez każdego uczestnika szkolenia, do poszczególnych stron szkoleń. SZKOLENIA OGÓLNODOSTĘPNE: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm szkoleń ogólnodostępnych możliwość publikacji w systemie szkoleń ogólnodostępnych, widocznych dla wszystkich (z opcją potwierdzenia zapisu lub nie) bez potrzeby zapisywania użytkowników. SKOKI DO STRON KURSU: Platforma e-learning musi umożliwiać obsługę połączenia wybranych stron kursów znajdujących się w systemie z możliwością skoku bezpośrednio ze strony w kursie do strony w innym kursie, tworząc listę zewnętrznych odwołań. KLUCZE DO AKTYWACJI KONTENTU UDOSTĘPNIANEGO OFFLINE: Platforma e-learning musi posiadać dedykowany panel do kontroli i dystrybucji kluczy rejestracji i aktywacji służących do kontrolowanego uruchamiania szkoleń prowadzonych offline (bez dostępu do Internetu). Klucze mogą być powiązane bezpośrednio z użytkownikami systemu. W kluczu może być zaszyta informacja mająca wpływ na uruchamiany kontent w zakresie: czas aktywności na wybraną ilość dni, czas użytkowania kursu, na wybraną ilość minut, data ważności do wskazanej daty, liczba uruchomień kontentu NOTATKI: Platforma e-learning musi umożliwiać użytkownikom wprowadzania elektronicznych notatek w swoim profilu z poziomu systemu. WYMIANA PLIKÓW: Platforma e-learning musi umożliwiać wymianę plików między wszystkimi użytkownikami i trenerem z możliwością oceny pracy "każdy każdego" w obrębie przedmiotu. WYSZUKIWARKA: Platforma e-learning musi posiadać opcję wyszukiwania kursów i użytkowników w systemie. ZAKŁADKI: Platforma e-learning musi posiadać mechanizm zakładek możliwość wstawiania z poziomu systemu zakładek do wybranych stron kursów podczas nauki, w celu szybkiego powrotu (tworzenie bazy zakładek) 11

12 TRYBY NAUKI: Platforma e-learning musi umożliwiać naukę w różnych trybach: poprzez naukę liniową kolejne przechodzenia na następne strony materiału poprzez ćwiczenia - użytkownik odpowiada na pytanie. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa przechodzi dalej. Jeśli odpowiedź jest błędna z automatu pojawia się link do treści merytorycznej dedykowanej do pytania. poprzez egzamin na podstawie błędnych odpowiedzi z egzaminu generowane są linki do miejsc w kursie, które użytkownik powinien odwiedzić ponownie. ZAKŁADANIE KONTA: Platforma e-learning musi pozwalać na dodawanie użytkowników do systemu poprzez panel administracyjny zakładanie konta, przypisanie roli i nadawanie uprawnień do modułów systemu TWORZENIE GRUP: Platforma e-learning musi pozwalać na tworzenie grup użytkowników ręczne zakładanie grup użytkowników. Każda grupa może mieć niezależnego opiekuna/wykładowcę klasy. System pozwala na pełną dowolność grupowania wszystkich użytkowników systemu w ramach jednej organizacji. OPERACJE NA GRUPACH: Platforma e-learning musi pozwalać na wykonywanie operacji na grupach - możliwość tworzenie nowych grup na podstawie grup już istniejących (suma, różnica, różnica symetryczna, część wspólna). Pozwala na samodzielne definiowanie parametrów przynależności do grupy. ROLE W SYSTEMIE: Platforma e-learning musi pozwalać na dowolne definiowanie ról w systemie elastyczne tworzenie ról: administrator techniczny administrator merytoryczny trener/nauczyciel/nauczyciel opiekun/przełożony menedżer raportów dowolna inna rola z możliwością przypisania wybranego poziomu uprawnień Poziom uprawnień przydzielany jest elastycznie (dowolnie) w zależności od kompetencji jaki chcemy nadać tworzonej roli. W systemie można tworzyć dowolną ilość ról z różnymi uprawnieniami. REJESTRACJA ONLINE: Platforma e-learning musi pozwalać na rejestracja osób online możliwość samodzielnej rejestracji użytkowników online (za potwierdzeniem administratora lub z automatu) z zewnątrz PRZYPOMINANIE HASŁA: Platforma e-learning musi umożliwiać przypominanie hasła poprzez wysłanie przypomnienia na adres e- mail użytkownika. MULTILOGOWANIE: Platforma e-learning musi pozwalać na multilogowanie - możliwość logowania do systemu wielu osobom na to samo konto. KLUCZE DOSTĘPU: Platforma e-learning musi pozwalać na logowanie na klucz dostępu możliwość logowania użytkowników którzy nie posiadają konta w systemie (np. gościnie lub jednorazowy płatny dostęp). BLOKOWANIE KONTA: Platforma e-learning musi pozwalać na blokowanie kont użytkowników możliwość zablokowania konta użytkownika (konto przestaje być aktywne dla użytkownika, system przechowuje historię wyników). 12

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Usługa wdrożenia dedykowanej platformy e-learningowej w Uniwersytecie Rzeszowskim Wykonawca w terminie 60 dni od podpisania umowy powinien

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 27/03/2013

Zapytanie ofertowe nr 27/03/2013 Zielona Góra, 27.03.2013r. 4system Polska Sp. z o. o. ul. Botaniczna 70 65-392 Zielona Góra tel. 68 451 08 88 projekty_ue@4system.com www.4system.com Zapytanie ofertowe nr 27/03/2013 W związku z realizowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013 Zielona Góra, 06.02.2013 r. 4system Polska Sp. z o. o. ul. Botaniczna 70 65-392 Zielona Góra tel. 68 451 08 88 projekty_ue@4system.com www.4system.com Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013 W związku z realizowanym

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP-362-1-068/13 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt: Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PL/2/POKL/2.3.4/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PL/2/POKL/2.3.4/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PL/2/POKL/2.3.4/2012 Wspólny Słownik Zamówień CPV: 48820000-2 48900000-7 W związku z realizacją projektu Nowoczesne zarządzanie w podmiotach leczniczych, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo