ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/ marca 2013 W związku z realizacją projektu Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Działanie 4.1 Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza zapytanie ofertowe na usługę Stworzenie platformy m- learningowej z edytorem kursów oraz edytorem łamigłówek oraz opracowanie dokumentacji użytkownika. Cel główny projektu: umożliwienie absolwentom kierunków humanistycznych dostosowania posiadanych umiejętności do wymogów współczesnego rynku pracy. W ramach projektu powstanie nowa, innowacyjna metoda kształcenia łącząca nauczanie łamigłówkowe z incydentalnym (nomadycznym). Planowane rezultaty: opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie: nowatorskiej metodologii łączącej nauczanie z wykorzystaniem łamigłówek wspomagającej logiczne myślenie i samodzielne rozwiązywanie problemów (puzzle - based learning) z nauczaniem nomadycznym (incydentalnym) narzędzia informatycznego zaawansowanego edytora umożliwiającego tworzenie kursów z elementami łamigłówek i ich transpozycji na urządzenia mobilne. Więcej informacji o projekcie na stronie: nomad.pjwstk.edu.pl Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1. Zamawiający Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ul. Koszykowa Warszawa 2. Przedmiot zamówienia Wspólny słownik zamówień: usługi programowania usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów S t r o n a 1

2 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: W pierwszym etapie projektu tj. w okresie od kwietnia 2013 do sierpnia 2013 r. opracowanie oraz przetestowanie webowej platformy m-learningowej z edytorem kursów oraz edytorem łamigłówek wraz z dokumentacją użytkownika, na którą składają się: instrukcja użytkownika, instrukcja wdrożeniowa, system pomocy kontekstowej W drugim etapie projektu tj. w okresie od listopada 2013 r. do marca 2015 r. wprowadzenie poprawek do systemu w tym korekta istniejącej funkcjonalności/rozbudowanie systemu i wynikające z uwag zgłoszonych przez użytkowników (zarówno odbiorców kursów jak ich twórców) na etapie testowania systemu i /lub wynikających ze zmian w Strategii Wdrażania wprowadzonych przez Krajową Sieć Tematyczną i/lub ewaluacji systemu przez eksperta zewnętrznego oraz aktualizacja dokumentacji użytkownika oraz świadczenie asysty technicznej w okresie od stycznia do marca 2015 r.. Zamawiający szacuje pracochłonność związaną z wprowadzeniem poprawek na 16 osobomiesięcy pracy programisty i 3 osobomiesiące pracy grafika Opis funkcjonalny systemu zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Wymagania niefunkcjonalne: Spójność wizualna w obrębie przeglądarek: Chrome wersja 18+, Internet Explorer wersja 8+, Firefox wersja 11+, Opera wersja 12+, Safari wersja Wersja mobilna strony wyświetlana poprawnie na urządzeniach mobilnych - zgodnie ze specyfikacją jquery mobile Spełnienie podstawowych zasad dostępności tj. obsługa dla osób niedowidzących 4. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 4.1 Opracowania i przetestowania systemu klasy LMS tj.: Modelowania oraz tworzenia aplikacji serwerowej w architekturze klient serwer z wykorzystaniem komplementarnego silnika bazodanowego Opracowywania i implementacji architektury systemu Zaprojektowania kreacji graficznych (m.in. bannery, landing pages, mailingi, strony taktyczne) Projektowania layoutów oraz inferfejsów graficznych do aplikacji i serwisów mobilnych Projektowanie elementów graficznych strony internetowej S t r o n a 2

3 4.1.6 Monitorowania, wyszukiwania i obsługi błędów systemów informatycznych Opracowania dokumentacji oraz scenariuszy testowych uwzględniających przewidywane ścieżki krytyczne Wykonania testów funkcjonalnych testy jednostkowe /integracyjne, testy regresji Analizy wyników testów i raportowania przebiegu prac testowych Opracowania mechanizmu dla pomocy kontekstowej z możliwością zarządzania treścią tej pomocy 4.2 Współpracy z analitykiem projektu z ramienia PJWSTK 4.3 Współpracy z testerem projektu z ramienia PJWSTK 4.4 Zapewnienia dostępu wykonawcy do środowiska produkcyjnego w czasie tworzenia i działania aplikacji 4.5 Skonfigurowanie środowiska umożliwiającego działanie powstałej aplikacji, Uczestniczenia w spotkaniach zespołu Projektowego. 4.6 Świadczenia asysty w okresie działania aplikacji do marca 2015 r. 4.7 Przygotowania raportów miesięcznych zgodnie z zaleceniami Kierownika Projektu 4.8 Dostarczenia innych dokumentów wymaganych ze względów administracyjnych 4.9 Przekazania wyłącznych, nieograniczonych autorskich praw majątkowych do opracowanego oprogramowania (kodu źródłowego) i dokumentacji użytkownika tak, aby możliwe było przeniesienie tych praw na Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia tj. przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych do oprogramowania w tym m. innymi: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania niezbędne jest jego zwielokrotnienie, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu publicznego rozpowszechniania, w tym najmu lub dzierżawy kopii oprogramowania Przekazanie wyłącznych, nieograniczonych autorskich praw majątkowych do dokumentacji użytkownika oprogramowania, obejmujące w szczególności prawo do: utrwalenia, zwielokrotnienia poprzez kopiowanie dokumentacji w celu uzyskania papierowych kopii oraz zdigitalizowanej wersji dokumentacji możliwych do odczytu w dostępnych formatach, wprowadzenia do obrotu wraz z egzemplarzami oprogramowania; wprowadzenia do pamięci komputera, wyświetlania wprowadzania zmian do dokumentacji S t r o n a 3

4 5. Wymagania i warunki Zamawiającego: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: 5.1 Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 5.2 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (poświadczone oświadczeniem) 5.3 Brak jest wobec niego podstaw do wykluczenia (poświadczone oświadczeniem) 5.4 Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; tj. przeznaczy do wykonania zamówienia: Przynajmniej czterech programistów o następujących kwalifikacjach, którzy współpracowali ze sobą, jako zespół programistyczny przez przynajmniej pół roku: a. Wykształcenie wyższe informatyczne (inżynier lub magister) b. Znajomość wybranego frameworka i wzorca projektowego MVC wymaganego do budowy aplikacji internetowej c. Znajomość Java Script, biblioteki JQuery, HTML 5, CSS 3 d. Znajomość zagadnień baz danych e. Umiejętność programowania obiektowego f. Wymagane doświadczenie: i. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, jako programista ii. W okresie 3 lat przed złożeniem oferty: uczestnictwo w przynajmniej 1 projekcie dotyczącym tworzenia oprogramowania w modelu SaaS lub doświadczenie poświadczone posiadaniem przynajmniej jednego certyfikatu programistycznego adekwatnego do wybranej technologii, nadawanego przez uprawnione firmy technologiczne iii. Lista referencyjna istniejących internetowych rozwiązań iv. Uczestnictwo w pracach zespołu min 5 osobowego przez ciągły okres 6 miesięcy Przynajmniej jednego Grafika/Web designera o następujących kwalifikacjach: a. Wymagana wiedza i umiejętności: i. praktyczna znajomość programów graficznych, umiejętność przygotowywania grafiki na potrzeby projektów www ii. praktyczna znajomość co najmniej jednego programu graficznego typu Photoshop Photopaint, Picture Publisher iii. umiejętność pracy z projektami wektorowymi (Adobe Illustrator lub Corel Draw lub podobne) b. Doświadczenie: i. Minimum 2 lata doświadczenia jako grafik przy projektowaniu portali Internetowych S t r o n a 4

5 ii. posiada portfolio z własnymi projektami (co najmniej jedna rozbudowana strona) Przynajmniej jednego testera o następujących kwalifikacjach: a. Wiedza i umiejętności i. Wykształcenie wyższe informatyczne (licencjat, magister) ii. Umiejętność przygotowania scenariuszy testowych iii. Umiejętności analityczne b. Doświadczenie i. Minimum. 2 lat doświadczenia w pracy, jako tester 5.5 Nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli 5.6 Zobowiąże się do podpisania umowy, której najważniejsze postanowienia stanowią załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 5.7 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie wg formuły: spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu. 6. Terminy realizacji zamówienia Usługa będzie realizowana od 2 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2015 r. 7. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów: 7.1 Cena brutto - maksymalnie 60 pkt. C=(C min./cx)* 60 C liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto. C min - minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty S t r o n a 5

6 7.2 Doświadczenie firmy (maksymalnie 20 pkt.): Firma, która opracowała w okresie 3 lat przed złożeniem oferty przynajmniej jeden software klasy LMS otrzyma 10 pkt Firma, która ma doświadczenie w tworzeniu projektów webowych otrzyma maksymalnie 10 pkt Oferent, który w okresie 3 lat przed złożeniem oferty zrealizował przynajmniej 3 projekty których przedmiotem było opracowanie platformy internetowej o wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty (każdy) 10 pkt Oferent, który w okresie 3 lat przed złożeniem oferty zrealizował przynajmniej 2 projekty których przedmiotem było opracowanie platformy internetowej o wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty (każdy) 5 pkt Oferent, który w okresie 3 lat przed złożeniem oferty zrealizował przynajmniej 1 projekt którego przedmiotem było opracowanie platformy internetowej o wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty 1 pkt Kreacja graficzna (maksymalnie 20 pkt.) ocena dokonana zostanie metodą ekspercką Portfolio grafika maksymalnie 10 pkt. (oceniana będzie kreatywność, dopasowanie do potrzeb, estetyka, znajomość zasad projektowania graficznego dla serwisów WWW) Przygotowanie projektu graficznego jednego, wybranego ekranu maksymalnie 10 pkt. oceniana będzie - kreatywność, dostosowanie do grupy docelowej 7.3 Ostateczna ocena punktowa oferty Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Ocena będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, o niższej cenie. S t r o n a 6

7 8. Opis sposobu przygotowania oferty 8.1 Wymagania podstawowe Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania Oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta Termin związania ofert 60 dni od terminu składania ofert Cena podana w ofercie będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza zlecania wykonania prac podwykonawcom Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8.2 Forma oferty Oferta może być złożona w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej (scan) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 8.3 Zawartość oferty Kompletna oferta musi zawierać: Wypełniony Formularz Oferty (nazwę i adres oferenta oraz i telefon osoby do kontaktu, numer NIP, proponowana łączna cena brutto oraz ceny jednostkowe) (Załącznik nr 2) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) Pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia posiadania potencjału technicznego: S t r o n a 7

8 Oświadczenie o przeznaczeniu konkretnych osób do projektu o wymaganych kwalifikacjach (Załącznik nr 3 ) CV wszystkich pracowników przeznaczonych do projektu sporządzone wg załączonych wzorów: a. CV programisty (Załącznik nr 3a) b. CV grafika (Załącznik nr 3b) c. CV testera (Załącznik nr 3c) Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia firmy: Zestawienie wykonanych projektów (Załącznik nr 4) Portfolio grafika projekt jednego portalu Internetowego Projekt jednego ekranu systemu m-learningowego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5); 9. Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę złożyć należy do dnia 29 marca 2013r. do godziny 14 tej. godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego. Decyduje data i W przypadku składnia oferty w siedzibie Zamawiającego PJWSTK ul. Koszykowa 86, Warszawa lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na stworzenie platformy m-learningowej z edytorem kursów oraz edytorem łamigłówek oraz opracowanie dokumentacji użytkownika na potrzeby projektu Łamigłówki dla Nomada dla Polsko- Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych nr postępowania NR 22/Nomad/POKL/2013. Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego w godzinach 9-16 w pokoju 105, pocztą na adres Zamawiającego, lub mail owo na adres W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie prosimy o potwierdzenie rezygnacji z udziału w zapytaniu ofertowym faksem, mailem, listownie bądź osobiście. 10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ul. Koszykowa Warszawa Anna Muniak Informacje o formalnościach po wyborze oferty Wszyscy, którzy złożyli oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni przez Zamawiającego o wyniku postępowania. S t r o n a 8

9 12. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełenień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. 3. Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu. 4. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim potencjalnym wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 13. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości zamówienia o 50% 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku negatywnej oceny wydanej przez Krajową Instytucję Wdrażającą skutkującą zakończenia projektu po I etapie. 3. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego makiety systemu w html oraz specyfikację wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych 14. Załączniki 1. Opis systemu (Załącznik nr 1) 2. Formularz oferty (Załącznik nr 2) 3. Oświadczenie o przeznaczeniu konkretnych osób do projektu o wymaganych kwalifikacjach (Załącznik nr 3) a. Szablon CV programisty (Załącznik nr 3a) b. Szablon CV grafika (Załącznik nr 3b) c. Szablon CV testera (Załącznik nr 3c) 4. Zestawienie wykonanych projektów (Załącznik nr 4) 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5) 6. Najważniejsze zapisy umowy (Załącznik nr 6) S t r o n a 9

10 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 22/nomad/POKL/2013 Opis systemu User Story 1. Niezalogowany Kursant Wykładowca Koordynator Redaktor Recenzent HR Raporty Administrator Wsparcie nauczania łamigłówkowego przez system 1. Wizzard Nadanie nazwy Edytor Zdefiniowane podpowiedzi Zdefiniowane poprawnej odpowiedzi Zdefiniowane tagów Zdefiniowane grupy docelowej Publikacja Zbiór zagadek Wybór zagadki dla Kursu Wybór zagadki do dalszej edycji Wypełnienie zagadki Wyświetlenie zagadki Prośba o podpowiedź Notatki Odpowiedź/Weryfikacja odpowiedzi...59 S t r o n a 10

11 User Story 1. Niezalogowany 1. Chce obejrzeć demo kursu. S t r o n a 11

12 S t r o n a 12

13 S t r o n a 13

14 2. Chce obejrzeć dostępne ścieżki zawodowe. S t r o n a 14

15 3. Chce znaleźć interesujący go kurs i wybiera tag zawierający nazwę zawodu. S t r o n a 15

16 4. Chce znaleźć interesujący go kurs i wpisuje słowa kluczowe w wyszukiwarce. S t r o n a 16

17 5. Chce znaleźć kurs danego autora i wpisuje jego dane w wyszukiwarce. S t r o n a 17

18 6. Chce obejrzeć listę najlepiej ocenionych kursów. S t r o n a 18

19 7. Chce obejrzeć listę najczęściej wybieranych, w ostatnim kwartale, kursów. S t r o n a 19

20 2. Kursant 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. S t r o n a 20

21 ZALOGOWANY 2. Chce zalogować się za pomocą konta na Facebooku/Gmail etc. 3. Chce uzupełnić swój profil o informacje: imię/nazwisko/data urodzenia/kierunek studiów/ /profil publiczny/cele/płeć/zawód/punkty 4. Chce mieć dostęp do swojego profilu i zmienić tam hasło. 5. Chce mieć dostęp do swojego profilu i pobrać tam link do kalendarza z aktywnościami kursów, w których uczestniczy, w formacie.ics 6. Chce mieć dostęp do swojego profilu i ustawić widoczność danych: publiczne/prywatne. 7. Chce mieć dostęp do swojego profilu i wypełnić tam test Mapp, żeby poznać swoje kompetencje zawodowe. 8. Chce mieć dostęp do swojego profilu i tam zadeklarować swoją wiedzę i umiejętności za pomocą mechanizmu tagów. 9. Chce mieć dostęp do swojego profilu i móc zadeklarować tam jego dostępność czasową np. ilość godzin w tygodniu. 10. Chce mieć dostęp do swojego profilu i tam obejrzeć raporty ze swojej aktywności w zestawieniu z czasochłonnością kursów, na które się zapisał. S t r o n a 21

22 11. Chce mieć dostęp do swojego profilu i tam obejrzeć raporty zawierające te lekcje, z którymi miał największe problemy i zobaczyć 5 publicznie dostępnych profili osób, które najlepiej poradziły sobie z tą lekcją. 12. Chce wysłać prywatną wiadomość do osoby z publicznym profilem. 13. Chce zapisać się na kurs. 14. Chce zapisać się na kurs moderowany przez wykładowcę i czeka na zebranie się grupy. 15. Chce mieć dostęp do kursów w ramach wybranych przez niego ścieżek. S t r o n a 22

23 16. Chce sprawdzić kalendarz z aktywnościami z kursów, w których uczestniczy. 17. Chce napisać/przeczytać post na forum, które to forum jest w kontekście danego kursu i dostać punkty za tę aktywność. 18. Chce uczestniczyć w czacie z innymi kursantami, którzy w danym momencie są w tym samym miejscu na kursie. 19. Chce wykonać kolejną lekcję z kursu. S t r o n a 23

24 S t r o n a 24

25 20. Chce wgrać pliki w kontekście projektu, który jest przypisany do lekcji lub kursu. 21. Chce powtórzyć wykonaną wcześniej lekcję z kursu. 22. Wykonując kolejną lekcję dodaje do ulubionych zaznaczonych fragment lekcji bądź jej element. 23. Przegląda fragmenty, elementy lekcji, które oznaczył, jako ulubione. 24. Chce pobrać materiały przypisane do lekcji/kursu. 25. Chce wydrukować lekcję. 26. Chce wykonać test przypisany do lekcji i móc przejść do następnej lekcji. S t r o n a 25

26 27. Chce wykonać test przypisany do kursu i uzyskać dostęp do następnego kursu. 28. Chce napisać komentarz do kursu i dostać punkty za tą aktywność 29. Chce ocenić kurs i dostać punkty za tą aktywność. 30. Chce obejrzeć dostępne ścieżki. S t r o n a 26

27 31. Chce obejrzeć rekomendowane dla niego ścieżki. 32. Chce stworzyć swoją ścieżkę i dodaje do niej interesujące go kursy. 33. Chce zobaczyć, kto i gdzie jest na ścieżce, którą realizuje. 34. Chce stworzyć grupę i zaprosić do niej osoby z kursu. 35. Chce zobaczyć ranking w kontekście ścieżki. 36. Chce pobrać certyfikat ukończenia ścieżki. 3. Wykładowca 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. ZALOGOWANY 2. Chce mieć dostęp do swojego profilu i zmienić tam hasło. 3. Chce mieć dostęp do kursów, które prowadzi, żeby zobaczyć terminy, kursantów S t r o n a 27

28 4. Chce mieć dostęp, żeby obejrzeć raporty. 5. Chce dodać aktywności do kalendarza dla kursantów, w ramach kursów, które prowadzi. 6. Chce napisać/przeczytać post na forum, które to forum jest w kontekście danego kursu. 7. Chce odczytać wiadomości ze swojej skrzynki. 8. Chce wysłać wiadomości do wybranych grup/kursantów. 9. Chce dodać ogłoszenie w kontekście kursu. 4. Koordynator 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. S t r o n a 28

29 ZALOGOWANY 2. Chce mieć możliwość importu, ze zdefiniowanego wcześniej pliku xls, imion/nazwisk/adresów , kursantów, którzy otrzymają automatycznie maila z danymi do logowania na platformę. 3. Chce mieć dostęp do wszystkich kursów i stworzyć w ich kontekście grupy. 4. Chce w kontekście kursów, zarządzać grupami składającymi się z kursantów. 5. Redaktor 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. S t r o n a 29

30 ZALOGOWANY 2. Chce wprowadzić kurs. S t r o n a 30

31 3. Chce wprowadzić metrykę kursu: nazwa/autor/typ kursu[moderowany, blended,zdalny]/tagi wiedzy/tagi umiejętności/zalecane kursy poprzedniki/próg zaliczeniowy z testu/projektu w %/ standard SCORM/ rodzaj licencji. 4. Chce wybrać strukturę kursu z szablonu. S t r o n a 31

32 5. Chce utworzyć strukturę kursu (drag and drop). S t r o n a 32

33 6. Chce wprowadzić lekcję. 7. Chce wybrać szablon strony (statyczna lub interaktywna) w różnym układzie organizacji treści. 8. Chce stworzyć treść typu puzzle i umieścić w bibliotece. 9. Chce wprowadzić treść do lekcji: Tekst/Wideo/Audio/Animacja/Obraz/Aplikacja/Puzzle S t r o n a 33

34 S t r o n a 34

35 S t r o n a 35

36 S t r o n a 36

37 S t r o n a 37

38 S t r o n a 38

39 S t r o n a 39

40 S t r o n a 40

41 S t r o n a 41

42 S t r o n a 42

43 S t r o n a 43

44 S t r o n a 44

45 10. Chce wgrać plik w jednym z formatów: pptx/docx do biblioteki, z której korzysta podczas tworzenia lekcji S t r o n a 45

46 S t r o n a 46

47 S t r o n a 47

48 S t r o n a 48

49 11. Chce sprawdzić czas trwania lekcji. 12. Chce wprowadzić test do lekcji i oznaczyć w nim, za które odpowiedzi na pytania, dostajemy punkty z wiedzy lub umiejętności. 13. Chce wprowadzić i zapisać graficzny szablon kursu. 14. Chce zgłosić kurs do recenzji. S t r o n a 49

50 6. Recenzent 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. ZALOGOWANY 2. Chce obejrzeć kurs zgłoszony do recenzji. 3. Chce zgłosić uwagi do zgłoszonego kursu. 4. Chce zmienić status kursu. S t r o n a 50

51 7. HR 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. ZALOGOWANY 2. Chce wprowadzić ścieżkę i przypisać do niej kursy. 3. Chce edytować istniejącą ścieżkę. 4. Chce zmienić status ścieżki na archiwalna. 5. Chce dodać certyfikat do ścieżki. 8. Raporty ZALOGOWANY 1. Chce obejrzeć raport w kontekście wybranego kursu, żeby zobaczyć, z którymi lekcjami i ile osób, miało trudności (niezaliczony test). 2. Chce zobaczyć raport z nieaktywnymi kursantami w ramach poszczególnych ścieżek. 3. Chce zobaczyć raport z wynikami kursantów w ramach kursu. 9. Administrator 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. S t r o n a 51

52 ZALOGOWANY 2. Chce dodać nowego użytkownika i przypisać mu rolę. 3. Chce zarządzać istniejącymi użytkownikami. 4. Chce zmienić status kursu. 5. Chce zmienić status ścieżki. 6. Chce usunąć post na forum. 7. Chce obejrzeć raporty w kontekście kursów. S t r o n a 52

53 Wsparcie nauczania łamigłówkowego przez system System ma wspierać proces nauczania łamigłówkowego tj. łączyć łamigłówkę ze scenariuszem nauczania i umożliwiać ustawianie przynajmniej następujących elementów: Zmiana liczby punktów uzyskanych za łamigłówkę w zależności od liczby podpowiedzi. Zdefiniowanie etapów i przydzielenie do każdego z etapów łamigłówek oraz określenie ich kolejności rozwiązywania Określenie maksymalnego czasu na przejście danego etapu Określenie przez studenta stopnia trudności zagadek i zbieranie informacji przez system (raport problemów studenta w podziale na typy zagadek zdefiniowane przez wykładowcę) Określenie w systemie scenariusza sekwencji zdarzeń jeśli kursant nie może przejść w założonym maksymalnym czasie przez dany etap (podpowiedzi) alert dla wykładowcy dla kursów moderowanych Ustawienie możliwości zbierania informacji w systemie dotyczących czasu poświęconego przez kursanta na rozwiązanie zagadki Ustawienia w systemie automatycznego przejścia kursanta do kolejnego etapu w zależności od czasu spędzonego na rozwiązaniu zagadki System wyzwalaczy (trigger) zdefiniowanych przez wykładowcę dla każdej z zagadek (np. rodzaj odpowiedzi powoduje przejście do konkretnego treści) 1. Wizzard Tworzenie jak i edycja puzzla odbywać się będzie poprzez krokowy interfejs umożliwiający użytkownikowi: Przechodzenie go krok po kroku Cofanie się o krok Cofanie się z kroku X do kroku 1 Przechodzenie z kroku 1 do kroku X gdzie X jest ostatnią pozycją na jakiej był Twórca -ostatni krok, który nie został sfinalizowany Zapisywanie postępów w trakcie przechodzenia przez wizzard -umożliwi to wrócenie Twórcy do tworzenia puzzla po nie-określonym czasie przerwy Publikację puzzla do globalnego repozytorium puzzli S t r o n a 53

54 Kroki wizzarda: Nadanie nazwy Edytor Zdefiniowane podpowiedzi (krok opcjonalny) Zdefiniowane poprawnej odpowiedzi Zdefiniowane tagów Zdefiniowane grupy docelowej Zapis/Publikacja 1.1 Nadanie nazwy Użytkownik powinien móc zdefiniować nazwę jak i opis puzzla 1.2 Edytor Edytor jest to narzędzie do tworzenia puzzli -ich wizualnego wyglądu. Jest on częścią wizzarda. Edytor można wzorować na produktach typu: Balsamiq Mockups (Adobe AIR) - Sketchpad (HTML5) -http://mudcu.be/sketchpad/ Paint Web (HTML5) -https://code.google.com/p/paintweb/ ipaint (HTML5) -http://www.jswidget.com/ipaint.html ChalksBoard (HTML5) -http://codecanyon.net/item/chalkboard-painter-html5canvas-paintingapp/full_screen_preview/ Jak i wielu innych tego typu. Produkty te prezentują możliwości jakie może mieć narzędzie. Edytor puzzli nie musi i nawet nie powinien udostępniać wszystkich tych możliwości. To co jest ważne to: Możliwość wstawiania kształtów predefiniowanych -na przykład kwadrat, strzałka itp. Lista obiektów jeszcze na tym etapie nie jest skończona, jednak do podstawowych można zaliczyć: o Kwadrat o Strzałka o Okrąg o Trójkąt o Linia S t r o n a 54

55 Możliwość edycji kształtów predefiniowanych -skalowanie, zmiana koloru Możliwość określenia poziomu warstwy na której dany obrazek jest wyświetlony Możliwość zapisania/wyeksportowania zaznaczonej grupy kształtów. Możliwość zaimportowania wcześniej wyeksportowanego kształtu Możliwość posiadania biblioteki kształtów predefiniowanych i tych zaimportowanych o Kształty predefiniowane -patrz wyżej o Kształty zaimportowane trafiają zaś do globalnego (dostępnego dla każdego Twórcy) zbioru kształtów wytworzonych/zaimportowanych Możliwość wstawiania tekstu o Bez możliwości wyboru czcionki o Z możliwością deklarowania jej wielkości i koloru Możliwość wstawiania obrazków: z komputera Możliwość skalowania obrazka (rozszerzania) Możliwość zmiany poziomu warstwy na jakiej obrazek się znajduje Możliwość zapisania gotowego graficznego puzzla w formacje umożliwiającym jego późniejszą edycję Możliwość wstawiania filmów 1.3 Zdefiniowane podpowiedzi Strona powinna umożliwić Twórcy podanie szeregu podpowiedzi. Podpowiedzi mogą być zarówno graficzne, jak i tekstowe. Graficzne, powinny zawierać obrazek, zaś tekstowe tekst. Można mieszać tekst z grafiką. Najlepszym wyborem było by udostępnienie edytora WYSWIG HTML. Twórca ma możliwość podania wielu podpowiedzi -może także zmieniać ich kolejność Można więc to przedstawić mniej więcej w taki sposób - po kliknięciu na dodaj nową podpowiedź zostanie wyświetlone okno lub In line-form umożliwiający wprowadzenie informacji 1.4 Zdefiniowane poprawnej odpowiedzi System może od użytkownika wymagać weryfikacji podpowiedzi, lub po prostu ją podać bez weryfikacji. Dlatego krok ten powinien umożliwić wybór typu odpowiedzi: S t r o n a 55

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NR 36/Nomad/POKL/2014

ROZEZNANIE RYNKU NR 36/Nomad/POKL/2014 14 kwietnia 2014r. ROZEZNANIE RYNKU NR 36/Nomad/POKL/2014 Strona 1 W związku z realizacją projektu Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Zapytanie ofertowe Warszawa, 23.05.2014 W związku z realizacją projektu Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 12.03.2013 r. W związku z realizacją projektu Adekwatne kwalifikacje realizowanego w ramach priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. personelu prowadzącego kurs z Adobe Photoshop

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. personelu prowadzącego kurs z Adobe Photoshop ZAPYTANIE OFERTOWE dot. personelu prowadzącego kurs z Adobe Photoshop W związku z realizacją projektu Studia informatyczne w PJWSTK krok ku gospodarce opartej o wiedzę współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na Informatyka

Rozeznanie rynku na Informatyka Rozeznanie rynku na Informatyka W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Psychologa pracy

Zapytanie ofertowe na Psychologa pracy Zapytanie ofertowe na Psychologa pracy W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NR 34/Nomad/POKL/2014

ROZEZNANIE RYNKU NR 34/Nomad/POKL/2014 23 kwietnia 2014r. ROZEZNANIE RYNKU NR 34/Nomad/POKL/2014 Strona 1 W związku z realizacją projektu Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/Nomad/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/Nomad/POKL/2014 16 października 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/Nomad/POKL/2014 W związku z realizacją projektu Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 12.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Adekwatne kwalifikacje realizowanego w ramach priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 01-03-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu @kademia na rzecz rozwoju ICT studia podyplomowe, współfinansowanego że środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

r. ZAPYTANIE OFERTOWE. zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

r. ZAPYTANIE OFERTOWE. zwracamy się z zapytaniem ofertowym: 21.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu ReCONCILE : Odporne i szybkie mechanizmy oceny wiarygodności treści www współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków Polsko - Szwajcarskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 26 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Uczelnia bliżej biznesu absolwent bliżej pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.1.1.1 Opracowanie systemu CMS zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.1.1.1 Opracowanie systemu CMS zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu PJWSTK ogłasza zapytanie ofertowe na usługę Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 12 sierpnia 2013 r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska Jakość w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Warszawa, dnia 22.01.2015 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Warszawa, dnia 01.10.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. ZAPYTANIE OFERTOWE

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 01 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 03 luty 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Uczelnia bliżej biznesu absolwent bliżej pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. zwracamy się z zapytaniem ofertowym: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu ReCONCILE : Odporne i szybkie mechanizmy oceny wiarygodności treści www współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków Polsko - Szwajcarskiego Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 14.02.2013 r. W związku z realizacją projektu Adekwatne kwalifikacje realizowanego w ramach priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, dnia 30.11.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, dnia 30.11.2015 r. Warszawa, dnia 30.11.2015 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 12.09.2011 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013. wykonania usług realizacji szkoleń w ramach projektu Akademia kompetencji GRAŻKA

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013. wykonania usług realizacji szkoleń w ramach projektu Akademia kompetencji GRAŻKA Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013 wykonania usług realizacji szkoleń w ramach projektu Akademia kompetencji GRAŻKA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. tel faks

ZAPYTANIE OFERTOWE. tel faks Warszawa; dnia 03-07-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN-Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w ramach Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 5/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 85312320-8 usługi doradztwa 75112100-5 usługi administracyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 21/06/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/IWR dotyczące usługi wynajmu platformy szkoleń e-learning w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015 Żagań, dnia 20.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu materiałów do wykonania instalacji budynkowych. - Data umieszczenia ogłoszenia: 20.02.2015 I. Zamawiający: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 15.09.2011 Zapytanie ofertowe Dotyczy: postępowania, opartego na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. ZAPYTANIE OFERTOWE

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. ZAPYTANIE OFERTOWE Strona1 ZAPYTANIE OFERTOWE Gliwice, 21.03.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 31.01.2014 działając jako Projektodawca w ramach projektu GLOBALG.A.P przyszłością branży spożywczej, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Nr umowy Projektu: UDA-POKL /10-00 z dnia r.

Nr umowy Projektu: UDA-POKL /10-00 z dnia r. Nr umowy Projektu: UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r. Numer zapytania ofertowego: 1/07/2012/POKL kod CPV 22100000-1 Gdańsk, 26.07.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę składu, zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/ERASMUS/AL/2016

Zapytanie ofertowe nr 3/ERASMUS/AL/2016 Warszawa 23.09.2016 Zapytanie ofertowe nr 3/ERASMUS/AL/2016 W związku z realizacją projektu Advanced Learning and Inclusive EnviroNment for Higher Education through greater knowledge and understanding

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja usług e-learningowych w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja usług e-learningowych w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 3/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja usług e-learningowych w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 80420000-4 Usługi e-learning ZAMAWIAJĄCY DMP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 04.04.2013 r. Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi Monitoring i ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie ds. Badania Pracy Poznań, dnia 8 marca 2011r. i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi: Łódź, dn. 19.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa: Usługa oprogramowania do analizy biznesowej Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi: I. Zamawiający Marketlab

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warszawa; dnia 04-04-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warszawa; dnia 04-04-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 04-04-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wsparcie studentów informatyki jako klucz do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę wzbogacenie programu dydaktycznego w Polsko-Japońskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2012-02-14. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2012-02-14. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2012-02-14 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie ds. Badania Pracy Poznań, dnia 7 marca 2011r. i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 08 stycznia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 1/01/2015 ZAMAWIAJĄCY IAI Spółka Akcyjna al. Piastów 30, 71-064 Szczecin poszukuje Wykonawcy usługi w zakresie wyszukiwania i doboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Milejewo, dnia 19.11.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę Spółka Meblowa KAM Sp. J. o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Spółki Meblowej KAM Sp. J. w zakresie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Informacja o Zamawiającym. Sanok, 10 grudnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Informacja o Zamawiającym. Sanok, 10 grudnia 2014 r. Sanok, 10 grudnia 2014 r. GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski ul. Maków 10 38-500 Sanok tel. 661 117 112 NIP: 687-174-07-37 biuro@globalo.pl www.globalo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE I. Informacja o Zamawiającym Firma

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica ROZEZNANIE RYNKU dla zamówień o wartości nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN na realizację usługi stworzenia narzędzia/programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. tel. 22 58 44 500 faks 22 58 44 501

ZAPYTANIE OFERTOWE. tel. 22 58 44 500 faks 22 58 44 501 Warszawa; dnia 19-03-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN-Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w ramach Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

CEN I-541-04/13 Gdańsk, dn. 22 listopada 2013r.

CEN I-541-04/13 Gdańsk, dn. 22 listopada 2013r. CEN I-541-04/13 Gdańsk, dn. 22 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE (koordynator sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia) 1. ZAMAWIAJACY

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczecin, 16 czerwca 2014 roku ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 20 CZERWCA 2014 DO GODZ. 16:00. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 2/06/2014 ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. ZAPYTANIE OFERTOWE

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. ZAPYTANIE OFERTOWE Strona1 ZAPYTANIE OFERTOWE Gliwice, 21.03.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI BADANIA AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OTRZYMANYCH TKANIN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI BADANIA AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OTRZYMANYCH TKANIN ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI BADANIA AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OTRZYMANYCH TKANIN Leżajsk, dnia 08.09.2014 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Elbląg dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę LEM Sp. z o. o., ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo podstawą strategii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM [pieczątka firmowa] Załącznik nr 1 do Instrukcji NzO-1/11/IM... dnia... I. DANE OFERENTA WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM 1. Pełna nazwa:... 2. Przedstawiciel Wykonawcy 1

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo