ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/ marca 2013 W związku z realizacją projektu Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Działanie 4.1 Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza zapytanie ofertowe na usługę Stworzenie platformy m- learningowej z edytorem kursów oraz edytorem łamigłówek oraz opracowanie dokumentacji użytkownika. Cel główny projektu: umożliwienie absolwentom kierunków humanistycznych dostosowania posiadanych umiejętności do wymogów współczesnego rynku pracy. W ramach projektu powstanie nowa, innowacyjna metoda kształcenia łącząca nauczanie łamigłówkowe z incydentalnym (nomadycznym). Planowane rezultaty: opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie: nowatorskiej metodologii łączącej nauczanie z wykorzystaniem łamigłówek wspomagającej logiczne myślenie i samodzielne rozwiązywanie problemów (puzzle - based learning) z nauczaniem nomadycznym (incydentalnym) narzędzia informatycznego zaawansowanego edytora umożliwiającego tworzenie kursów z elementami łamigłówek i ich transpozycji na urządzenia mobilne. Więcej informacji o projekcie na stronie: nomad.pjwstk.edu.pl Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1. Zamawiający Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ul. Koszykowa Warszawa 2. Przedmiot zamówienia Wspólny słownik zamówień: usługi programowania usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów S t r o n a 1

2 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: W pierwszym etapie projektu tj. w okresie od kwietnia 2013 do sierpnia 2013 r. opracowanie oraz przetestowanie webowej platformy m-learningowej z edytorem kursów oraz edytorem łamigłówek wraz z dokumentacją użytkownika, na którą składają się: instrukcja użytkownika, instrukcja wdrożeniowa, system pomocy kontekstowej W drugim etapie projektu tj. w okresie od listopada 2013 r. do marca 2015 r. wprowadzenie poprawek do systemu w tym korekta istniejącej funkcjonalności/rozbudowanie systemu i wynikające z uwag zgłoszonych przez użytkowników (zarówno odbiorców kursów jak ich twórców) na etapie testowania systemu i /lub wynikających ze zmian w Strategii Wdrażania wprowadzonych przez Krajową Sieć Tematyczną i/lub ewaluacji systemu przez eksperta zewnętrznego oraz aktualizacja dokumentacji użytkownika oraz świadczenie asysty technicznej w okresie od stycznia do marca 2015 r.. Zamawiający szacuje pracochłonność związaną z wprowadzeniem poprawek na 16 osobomiesięcy pracy programisty i 3 osobomiesiące pracy grafika Opis funkcjonalny systemu zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Wymagania niefunkcjonalne: Spójność wizualna w obrębie przeglądarek: Chrome wersja 18+, Internet Explorer wersja 8+, Firefox wersja 11+, Opera wersja 12+, Safari wersja Wersja mobilna strony wyświetlana poprawnie na urządzeniach mobilnych - zgodnie ze specyfikacją jquery mobile Spełnienie podstawowych zasad dostępności tj. obsługa dla osób niedowidzących 4. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 4.1 Opracowania i przetestowania systemu klasy LMS tj.: Modelowania oraz tworzenia aplikacji serwerowej w architekturze klient serwer z wykorzystaniem komplementarnego silnika bazodanowego Opracowywania i implementacji architektury systemu Zaprojektowania kreacji graficznych (m.in. bannery, landing pages, mailingi, strony taktyczne) Projektowania layoutów oraz inferfejsów graficznych do aplikacji i serwisów mobilnych Projektowanie elementów graficznych strony internetowej S t r o n a 2

3 4.1.6 Monitorowania, wyszukiwania i obsługi błędów systemów informatycznych Opracowania dokumentacji oraz scenariuszy testowych uwzględniających przewidywane ścieżki krytyczne Wykonania testów funkcjonalnych testy jednostkowe /integracyjne, testy regresji Analizy wyników testów i raportowania przebiegu prac testowych Opracowania mechanizmu dla pomocy kontekstowej z możliwością zarządzania treścią tej pomocy 4.2 Współpracy z analitykiem projektu z ramienia PJWSTK 4.3 Współpracy z testerem projektu z ramienia PJWSTK 4.4 Zapewnienia dostępu wykonawcy do środowiska produkcyjnego w czasie tworzenia i działania aplikacji 4.5 Skonfigurowanie środowiska umożliwiającego działanie powstałej aplikacji, Uczestniczenia w spotkaniach zespołu Projektowego. 4.6 Świadczenia asysty w okresie działania aplikacji do marca 2015 r. 4.7 Przygotowania raportów miesięcznych zgodnie z zaleceniami Kierownika Projektu 4.8 Dostarczenia innych dokumentów wymaganych ze względów administracyjnych 4.9 Przekazania wyłącznych, nieograniczonych autorskich praw majątkowych do opracowanego oprogramowania (kodu źródłowego) i dokumentacji użytkownika tak, aby możliwe było przeniesienie tych praw na Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia tj. przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych do oprogramowania w tym m. innymi: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania niezbędne jest jego zwielokrotnienie, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu publicznego rozpowszechniania, w tym najmu lub dzierżawy kopii oprogramowania Przekazanie wyłącznych, nieograniczonych autorskich praw majątkowych do dokumentacji użytkownika oprogramowania, obejmujące w szczególności prawo do: utrwalenia, zwielokrotnienia poprzez kopiowanie dokumentacji w celu uzyskania papierowych kopii oraz zdigitalizowanej wersji dokumentacji możliwych do odczytu w dostępnych formatach, wprowadzenia do obrotu wraz z egzemplarzami oprogramowania; wprowadzenia do pamięci komputera, wyświetlania wprowadzania zmian do dokumentacji S t r o n a 3

4 5. Wymagania i warunki Zamawiającego: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: 5.1 Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 5.2 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (poświadczone oświadczeniem) 5.3 Brak jest wobec niego podstaw do wykluczenia (poświadczone oświadczeniem) 5.4 Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; tj. przeznaczy do wykonania zamówienia: Przynajmniej czterech programistów o następujących kwalifikacjach, którzy współpracowali ze sobą, jako zespół programistyczny przez przynajmniej pół roku: a. Wykształcenie wyższe informatyczne (inżynier lub magister) b. Znajomość wybranego frameworka i wzorca projektowego MVC wymaganego do budowy aplikacji internetowej c. Znajomość Java Script, biblioteki JQuery, HTML 5, CSS 3 d. Znajomość zagadnień baz danych e. Umiejętność programowania obiektowego f. Wymagane doświadczenie: i. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, jako programista ii. W okresie 3 lat przed złożeniem oferty: uczestnictwo w przynajmniej 1 projekcie dotyczącym tworzenia oprogramowania w modelu SaaS lub doświadczenie poświadczone posiadaniem przynajmniej jednego certyfikatu programistycznego adekwatnego do wybranej technologii, nadawanego przez uprawnione firmy technologiczne iii. Lista referencyjna istniejących internetowych rozwiązań iv. Uczestnictwo w pracach zespołu min 5 osobowego przez ciągły okres 6 miesięcy Przynajmniej jednego Grafika/Web designera o następujących kwalifikacjach: a. Wymagana wiedza i umiejętności: i. praktyczna znajomość programów graficznych, umiejętność przygotowywania grafiki na potrzeby projektów www ii. praktyczna znajomość co najmniej jednego programu graficznego typu Photoshop Photopaint, Picture Publisher iii. umiejętność pracy z projektami wektorowymi (Adobe Illustrator lub Corel Draw lub podobne) b. Doświadczenie: i. Minimum 2 lata doświadczenia jako grafik przy projektowaniu portali Internetowych S t r o n a 4

5 ii. posiada portfolio z własnymi projektami (co najmniej jedna rozbudowana strona) Przynajmniej jednego testera o następujących kwalifikacjach: a. Wiedza i umiejętności i. Wykształcenie wyższe informatyczne (licencjat, magister) ii. Umiejętność przygotowania scenariuszy testowych iii. Umiejętności analityczne b. Doświadczenie i. Minimum. 2 lat doświadczenia w pracy, jako tester 5.5 Nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli 5.6 Zobowiąże się do podpisania umowy, której najważniejsze postanowienia stanowią załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 5.7 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie wg formuły: spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu. 6. Terminy realizacji zamówienia Usługa będzie realizowana od 2 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2015 r. 7. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów: 7.1 Cena brutto - maksymalnie 60 pkt. C=(C min./cx)* 60 C liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto. C min - minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty S t r o n a 5

6 7.2 Doświadczenie firmy (maksymalnie 20 pkt.): Firma, która opracowała w okresie 3 lat przed złożeniem oferty przynajmniej jeden software klasy LMS otrzyma 10 pkt Firma, która ma doświadczenie w tworzeniu projektów webowych otrzyma maksymalnie 10 pkt Oferent, który w okresie 3 lat przed złożeniem oferty zrealizował przynajmniej 3 projekty których przedmiotem było opracowanie platformy internetowej o wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty (każdy) 10 pkt Oferent, który w okresie 3 lat przed złożeniem oferty zrealizował przynajmniej 2 projekty których przedmiotem było opracowanie platformy internetowej o wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty (każdy) 5 pkt Oferent, który w okresie 3 lat przed złożeniem oferty zrealizował przynajmniej 1 projekt którego przedmiotem było opracowanie platformy internetowej o wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty 1 pkt Kreacja graficzna (maksymalnie 20 pkt.) ocena dokonana zostanie metodą ekspercką Portfolio grafika maksymalnie 10 pkt. (oceniana będzie kreatywność, dopasowanie do potrzeb, estetyka, znajomość zasad projektowania graficznego dla serwisów WWW) Przygotowanie projektu graficznego jednego, wybranego ekranu maksymalnie 10 pkt. oceniana będzie - kreatywność, dostosowanie do grupy docelowej 7.3 Ostateczna ocena punktowa oferty Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Ocena będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, o niższej cenie. S t r o n a 6

7 8. Opis sposobu przygotowania oferty 8.1 Wymagania podstawowe Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania Oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta Termin związania ofert 60 dni od terminu składania ofert Cena podana w ofercie będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza zlecania wykonania prac podwykonawcom Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8.2 Forma oferty Oferta może być złożona w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej (scan) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 8.3 Zawartość oferty Kompletna oferta musi zawierać: Wypełniony Formularz Oferty (nazwę i adres oferenta oraz i telefon osoby do kontaktu, numer NIP, proponowana łączna cena brutto oraz ceny jednostkowe) (Załącznik nr 2) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) Pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia posiadania potencjału technicznego: S t r o n a 7

8 Oświadczenie o przeznaczeniu konkretnych osób do projektu o wymaganych kwalifikacjach (Załącznik nr 3 ) CV wszystkich pracowników przeznaczonych do projektu sporządzone wg załączonych wzorów: a. CV programisty (Załącznik nr 3a) b. CV grafika (Załącznik nr 3b) c. CV testera (Załącznik nr 3c) Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia firmy: Zestawienie wykonanych projektów (Załącznik nr 4) Portfolio grafika projekt jednego portalu Internetowego Projekt jednego ekranu systemu m-learningowego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5); 9. Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę złożyć należy do dnia 29 marca 2013r. do godziny 14 tej. godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego. Decyduje data i W przypadku składnia oferty w siedzibie Zamawiającego PJWSTK ul. Koszykowa 86, Warszawa lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na stworzenie platformy m-learningowej z edytorem kursów oraz edytorem łamigłówek oraz opracowanie dokumentacji użytkownika na potrzeby projektu Łamigłówki dla Nomada dla Polsko- Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych nr postępowania NR 22/Nomad/POKL/2013. Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego w godzinach 9-16 w pokoju 105, pocztą na adres Zamawiającego, lub mail owo na adres W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie prosimy o potwierdzenie rezygnacji z udziału w zapytaniu ofertowym faksem, mailem, listownie bądź osobiście. 10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ul. Koszykowa Warszawa Anna Muniak Informacje o formalnościach po wyborze oferty Wszyscy, którzy złożyli oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni przez Zamawiającego o wyniku postępowania. S t r o n a 8

9 12. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełenień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. 3. Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu. 4. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim potencjalnym wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 13. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości zamówienia o 50% 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku negatywnej oceny wydanej przez Krajową Instytucję Wdrażającą skutkującą zakończenia projektu po I etapie. 3. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego makiety systemu w html oraz specyfikację wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych 14. Załączniki 1. Opis systemu (Załącznik nr 1) 2. Formularz oferty (Załącznik nr 2) 3. Oświadczenie o przeznaczeniu konkretnych osób do projektu o wymaganych kwalifikacjach (Załącznik nr 3) a. Szablon CV programisty (Załącznik nr 3a) b. Szablon CV grafika (Załącznik nr 3b) c. Szablon CV testera (Załącznik nr 3c) 4. Zestawienie wykonanych projektów (Załącznik nr 4) 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5) 6. Najważniejsze zapisy umowy (Załącznik nr 6) S t r o n a 9

10 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 22/nomad/POKL/2013 Opis systemu User Story 1. Niezalogowany Kursant Wykładowca Koordynator Redaktor Recenzent HR Raporty Administrator Wsparcie nauczania łamigłówkowego przez system 1. Wizzard Nadanie nazwy Edytor Zdefiniowane podpowiedzi Zdefiniowane poprawnej odpowiedzi Zdefiniowane tagów Zdefiniowane grupy docelowej Publikacja Zbiór zagadek Wybór zagadki dla Kursu Wybór zagadki do dalszej edycji Wypełnienie zagadki Wyświetlenie zagadki Prośba o podpowiedź Notatki Odpowiedź/Weryfikacja odpowiedzi...59 S t r o n a 10

11 User Story 1. Niezalogowany 1. Chce obejrzeć demo kursu. S t r o n a 11

12 S t r o n a 12

13 S t r o n a 13

14 2. Chce obejrzeć dostępne ścieżki zawodowe. S t r o n a 14

15 3. Chce znaleźć interesujący go kurs i wybiera tag zawierający nazwę zawodu. S t r o n a 15

16 4. Chce znaleźć interesujący go kurs i wpisuje słowa kluczowe w wyszukiwarce. S t r o n a 16

17 5. Chce znaleźć kurs danego autora i wpisuje jego dane w wyszukiwarce. S t r o n a 17

18 6. Chce obejrzeć listę najlepiej ocenionych kursów. S t r o n a 18

19 7. Chce obejrzeć listę najczęściej wybieranych, w ostatnim kwartale, kursów. S t r o n a 19

20 2. Kursant 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. S t r o n a 20

21 ZALOGOWANY 2. Chce zalogować się za pomocą konta na Facebooku/Gmail etc. 3. Chce uzupełnić swój profil o informacje: imię/nazwisko/data urodzenia/kierunek studiów/ /profil publiczny/cele/płeć/zawód/punkty 4. Chce mieć dostęp do swojego profilu i zmienić tam hasło. 5. Chce mieć dostęp do swojego profilu i pobrać tam link do kalendarza z aktywnościami kursów, w których uczestniczy, w formacie.ics 6. Chce mieć dostęp do swojego profilu i ustawić widoczność danych: publiczne/prywatne. 7. Chce mieć dostęp do swojego profilu i wypełnić tam test Mapp, żeby poznać swoje kompetencje zawodowe. 8. Chce mieć dostęp do swojego profilu i tam zadeklarować swoją wiedzę i umiejętności za pomocą mechanizmu tagów. 9. Chce mieć dostęp do swojego profilu i móc zadeklarować tam jego dostępność czasową np. ilość godzin w tygodniu. 10. Chce mieć dostęp do swojego profilu i tam obejrzeć raporty ze swojej aktywności w zestawieniu z czasochłonnością kursów, na które się zapisał. S t r o n a 21

22 11. Chce mieć dostęp do swojego profilu i tam obejrzeć raporty zawierające te lekcje, z którymi miał największe problemy i zobaczyć 5 publicznie dostępnych profili osób, które najlepiej poradziły sobie z tą lekcją. 12. Chce wysłać prywatną wiadomość do osoby z publicznym profilem. 13. Chce zapisać się na kurs. 14. Chce zapisać się na kurs moderowany przez wykładowcę i czeka na zebranie się grupy. 15. Chce mieć dostęp do kursów w ramach wybranych przez niego ścieżek. S t r o n a 22

23 16. Chce sprawdzić kalendarz z aktywnościami z kursów, w których uczestniczy. 17. Chce napisać/przeczytać post na forum, które to forum jest w kontekście danego kursu i dostać punkty za tę aktywność. 18. Chce uczestniczyć w czacie z innymi kursantami, którzy w danym momencie są w tym samym miejscu na kursie. 19. Chce wykonać kolejną lekcję z kursu. S t r o n a 23

24 S t r o n a 24

25 20. Chce wgrać pliki w kontekście projektu, który jest przypisany do lekcji lub kursu. 21. Chce powtórzyć wykonaną wcześniej lekcję z kursu. 22. Wykonując kolejną lekcję dodaje do ulubionych zaznaczonych fragment lekcji bądź jej element. 23. Przegląda fragmenty, elementy lekcji, które oznaczył, jako ulubione. 24. Chce pobrać materiały przypisane do lekcji/kursu. 25. Chce wydrukować lekcję. 26. Chce wykonać test przypisany do lekcji i móc przejść do następnej lekcji. S t r o n a 25

26 27. Chce wykonać test przypisany do kursu i uzyskać dostęp do następnego kursu. 28. Chce napisać komentarz do kursu i dostać punkty za tą aktywność 29. Chce ocenić kurs i dostać punkty za tą aktywność. 30. Chce obejrzeć dostępne ścieżki. S t r o n a 26

27 31. Chce obejrzeć rekomendowane dla niego ścieżki. 32. Chce stworzyć swoją ścieżkę i dodaje do niej interesujące go kursy. 33. Chce zobaczyć, kto i gdzie jest na ścieżce, którą realizuje. 34. Chce stworzyć grupę i zaprosić do niej osoby z kursu. 35. Chce zobaczyć ranking w kontekście ścieżki. 36. Chce pobrać certyfikat ukończenia ścieżki. 3. Wykładowca 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. ZALOGOWANY 2. Chce mieć dostęp do swojego profilu i zmienić tam hasło. 3. Chce mieć dostęp do kursów, które prowadzi, żeby zobaczyć terminy, kursantów S t r o n a 27

28 4. Chce mieć dostęp, żeby obejrzeć raporty. 5. Chce dodać aktywności do kalendarza dla kursantów, w ramach kursów, które prowadzi. 6. Chce napisać/przeczytać post na forum, które to forum jest w kontekście danego kursu. 7. Chce odczytać wiadomości ze swojej skrzynki. 8. Chce wysłać wiadomości do wybranych grup/kursantów. 9. Chce dodać ogłoszenie w kontekście kursu. 4. Koordynator 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. S t r o n a 28

29 ZALOGOWANY 2. Chce mieć możliwość importu, ze zdefiniowanego wcześniej pliku xls, imion/nazwisk/adresów , kursantów, którzy otrzymają automatycznie maila z danymi do logowania na platformę. 3. Chce mieć dostęp do wszystkich kursów i stworzyć w ich kontekście grupy. 4. Chce w kontekście kursów, zarządzać grupami składającymi się z kursantów. 5. Redaktor 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. S t r o n a 29

30 ZALOGOWANY 2. Chce wprowadzić kurs. S t r o n a 30

31 3. Chce wprowadzić metrykę kursu: nazwa/autor/typ kursu[moderowany, blended,zdalny]/tagi wiedzy/tagi umiejętności/zalecane kursy poprzedniki/próg zaliczeniowy z testu/projektu w %/ standard SCORM/ rodzaj licencji. 4. Chce wybrać strukturę kursu z szablonu. S t r o n a 31

32 5. Chce utworzyć strukturę kursu (drag and drop). S t r o n a 32

33 6. Chce wprowadzić lekcję. 7. Chce wybrać szablon strony (statyczna lub interaktywna) w różnym układzie organizacji treści. 8. Chce stworzyć treść typu puzzle i umieścić w bibliotece. 9. Chce wprowadzić treść do lekcji: Tekst/Wideo/Audio/Animacja/Obraz/Aplikacja/Puzzle S t r o n a 33

34 S t r o n a 34

35 S t r o n a 35

36 S t r o n a 36

37 S t r o n a 37

38 S t r o n a 38

39 S t r o n a 39

40 S t r o n a 40

41 S t r o n a 41

42 S t r o n a 42

43 S t r o n a 43

44 S t r o n a 44

45 10. Chce wgrać plik w jednym z formatów: pptx/docx do biblioteki, z której korzysta podczas tworzenia lekcji S t r o n a 45

46 S t r o n a 46

47 S t r o n a 47

48 S t r o n a 48

49 11. Chce sprawdzić czas trwania lekcji. 12. Chce wprowadzić test do lekcji i oznaczyć w nim, za które odpowiedzi na pytania, dostajemy punkty z wiedzy lub umiejętności. 13. Chce wprowadzić i zapisać graficzny szablon kursu. 14. Chce zgłosić kurs do recenzji. S t r o n a 49

50 6. Recenzent 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. ZALOGOWANY 2. Chce obejrzeć kurs zgłoszony do recenzji. 3. Chce zgłosić uwagi do zgłoszonego kursu. 4. Chce zmienić status kursu. S t r o n a 50

51 7. HR 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. ZALOGOWANY 2. Chce wprowadzić ścieżkę i przypisać do niej kursy. 3. Chce edytować istniejącą ścieżkę. 4. Chce zmienić status ścieżki na archiwalna. 5. Chce dodać certyfikat do ścieżki. 8. Raporty ZALOGOWANY 1. Chce obejrzeć raport w kontekście wybranego kursu, żeby zobaczyć, z którymi lekcjami i ile osób, miało trudności (niezaliczony test). 2. Chce zobaczyć raport z nieaktywnymi kursantami w ramach poszczególnych ścieżek. 3. Chce zobaczyć raport z wynikami kursantów w ramach kursu. 9. Administrator 1. Nie może się zalogować, korzysta z opcji przypominania hasła. S t r o n a 51

52 ZALOGOWANY 2. Chce dodać nowego użytkownika i przypisać mu rolę. 3. Chce zarządzać istniejącymi użytkownikami. 4. Chce zmienić status kursu. 5. Chce zmienić status ścieżki. 6. Chce usunąć post na forum. 7. Chce obejrzeć raporty w kontekście kursów. S t r o n a 52

53 Wsparcie nauczania łamigłówkowego przez system System ma wspierać proces nauczania łamigłówkowego tj. łączyć łamigłówkę ze scenariuszem nauczania i umożliwiać ustawianie przynajmniej następujących elementów: Zmiana liczby punktów uzyskanych za łamigłówkę w zależności od liczby podpowiedzi. Zdefiniowanie etapów i przydzielenie do każdego z etapów łamigłówek oraz określenie ich kolejności rozwiązywania Określenie maksymalnego czasu na przejście danego etapu Określenie przez studenta stopnia trudności zagadek i zbieranie informacji przez system (raport problemów studenta w podziale na typy zagadek zdefiniowane przez wykładowcę) Określenie w systemie scenariusza sekwencji zdarzeń jeśli kursant nie może przejść w założonym maksymalnym czasie przez dany etap (podpowiedzi) alert dla wykładowcy dla kursów moderowanych Ustawienie możliwości zbierania informacji w systemie dotyczących czasu poświęconego przez kursanta na rozwiązanie zagadki Ustawienia w systemie automatycznego przejścia kursanta do kolejnego etapu w zależności od czasu spędzonego na rozwiązaniu zagadki System wyzwalaczy (trigger) zdefiniowanych przez wykładowcę dla każdej z zagadek (np. rodzaj odpowiedzi powoduje przejście do konkretnego treści) 1. Wizzard Tworzenie jak i edycja puzzla odbywać się będzie poprzez krokowy interfejs umożliwiający użytkownikowi: Przechodzenie go krok po kroku Cofanie się o krok Cofanie się z kroku X do kroku 1 Przechodzenie z kroku 1 do kroku X gdzie X jest ostatnią pozycją na jakiej był Twórca -ostatni krok, który nie został sfinalizowany Zapisywanie postępów w trakcie przechodzenia przez wizzard -umożliwi to wrócenie Twórcy do tworzenia puzzla po nie-określonym czasie przerwy Publikację puzzla do globalnego repozytorium puzzli S t r o n a 53

54 Kroki wizzarda: Nadanie nazwy Edytor Zdefiniowane podpowiedzi (krok opcjonalny) Zdefiniowane poprawnej odpowiedzi Zdefiniowane tagów Zdefiniowane grupy docelowej Zapis/Publikacja 1.1 Nadanie nazwy Użytkownik powinien móc zdefiniować nazwę jak i opis puzzla 1.2 Edytor Edytor jest to narzędzie do tworzenia puzzli -ich wizualnego wyglądu. Jest on częścią wizzarda. Edytor można wzorować na produktach typu: Balsamiq Mockups (Adobe AIR) - Sketchpad (HTML5) -http://mudcu.be/sketchpad/ Paint Web (HTML5) -https://code.google.com/p/paintweb/ ipaint (HTML5) -http://www.jswidget.com/ipaint.html ChalksBoard (HTML5) -http://codecanyon.net/item/chalkboard-painter-html5canvas-paintingapp/full_screen_preview/ Jak i wielu innych tego typu. Produkty te prezentują możliwości jakie może mieć narzędzie. Edytor puzzli nie musi i nawet nie powinien udostępniać wszystkich tych możliwości. To co jest ważne to: Możliwość wstawiania kształtów predefiniowanych -na przykład kwadrat, strzałka itp. Lista obiektów jeszcze na tym etapie nie jest skończona, jednak do podstawowych można zaliczyć: o Kwadrat o Strzałka o Okrąg o Trójkąt o Linia S t r o n a 54

55 Możliwość edycji kształtów predefiniowanych -skalowanie, zmiana koloru Możliwość określenia poziomu warstwy na której dany obrazek jest wyświetlony Możliwość zapisania/wyeksportowania zaznaczonej grupy kształtów. Możliwość zaimportowania wcześniej wyeksportowanego kształtu Możliwość posiadania biblioteki kształtów predefiniowanych i tych zaimportowanych o Kształty predefiniowane -patrz wyżej o Kształty zaimportowane trafiają zaś do globalnego (dostępnego dla każdego Twórcy) zbioru kształtów wytworzonych/zaimportowanych Możliwość wstawiania tekstu o Bez możliwości wyboru czcionki o Z możliwością deklarowania jej wielkości i koloru Możliwość wstawiania obrazków: z komputera Możliwość skalowania obrazka (rozszerzania) Możliwość zmiany poziomu warstwy na jakiej obrazek się znajduje Możliwość zapisania gotowego graficznego puzzla w formacje umożliwiającym jego późniejszą edycję Możliwość wstawiania filmów 1.3 Zdefiniowane podpowiedzi Strona powinna umożliwić Twórcy podanie szeregu podpowiedzi. Podpowiedzi mogą być zarówno graficzne, jak i tekstowe. Graficzne, powinny zawierać obrazek, zaś tekstowe tekst. Można mieszać tekst z grafiką. Najlepszym wyborem było by udostępnienie edytora WYSWIG HTML. Twórca ma możliwość podania wielu podpowiedzi -może także zmieniać ich kolejność Można więc to przedstawić mniej więcej w taki sposób - po kliknięciu na dodaj nową podpowiedź zostanie wyświetlone okno lub In line-form umożliwiający wprowadzenie informacji 1.4 Zdefiniowane poprawnej odpowiedzi System może od użytkownika wymagać weryfikacji podpowiedzi, lub po prostu ją podać bez weryfikacji. Dlatego krok ten powinien umożliwić wybór typu odpowiedzi: S t r o n a 55

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca Data publikacji: 30.06.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej 14 000 euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 czerwca 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ)

TAURON Polska Energia S.A. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ) POLSKA ŁNfc-RGIA TAURON Polska Energia S.A. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ) Nr postępowania: 2011-112-ZKI-ZKZ zadanie pn.: Zakup Licencji

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax 261 852 715 NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 28/ZP/15 Warszawa 12.08.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo