1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1

2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ramowe Zasady (zwane dalej Zasadami) Platformy e-learning Ministerstwa Obrony Narodowej (zwanej dalej Platformą) określają: 1.1. Sposób tworzenia, zamieszczania szkoleń i kursów na Platformie w celu podniesienia efektywności pracy i działań służbowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) Sposób korzystania z zasobów Platformy, w celu wykorzystania ich do szkoleń Warunki bezpieczeństwa teleinformatycznego. 2. Platforma ma za zadanie: 2.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności. 3. Wiedza zamieszczona w szkoleniu na Platformie nie stanowi wykładni prawnej w działalności bieżącej. Autorzy szkoleń, a także wszelkich informacji publikowanych na Platformie i jej zasobach mają obowiązek dołożyć wszelkich starań aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje (wiedza) nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji, wykładni przepisów prawa w działalności bieżącej, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz. Przedstawiane w ramach szkoleń i prezentacji treści i materiały stanowią tylko i wyłącznie indywidualną interpretację autora w zakresie zagadnień prezentowanych na Platformie. 4. Platforma dostępna jest dla uprawnionych osób w sposób ciągły 24/7 (24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu) poprzez system INTER-MON z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii. Platforma dostępna jest pod adresem internetowym elearning.wp.mil.pl. 5. Korzystanie z zasobów Platformy jest nieodpłatne. 6. Zasady korzystania przez e-nauczyciela z Platformy e-learning dostępnej przez system INTER-MON określają zasady dotyczące praw i obowiązków e-nauczyciela i są załącznikiem do niniejszego dokumentu. Każdy e-nauczyciel musi zaakceptować Zasady korzystania przez e-nauczyciela z Platformy e-learning dostępnej przez system INTER-MON oraz Ramowe zasady wykorzystania Platformy e-learning Ministerstwa Obrony Narodowej dostępnej poprzez system INTER-MON. 7. Zasady korzystania przez e-studenta z Platformy e-learning dostępnej przez system INTER-MON określa zasady dotyczące praw i obowiązków e-studenta i jest załącznikiem do niniejszego dokumentu. Każdy e-student musi zaakceptować te Zasady. Określenia użyte w Zasadach Platformy oznaczają: Dane do dostępu - login i hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z Platformy. użytkownika w domenie wp.mil.pl, mon.gov.pl, sp.mil.pl, mw.mil.pl lub aon.edu.pl podany przez użytkownika w czasie rejestracji. str. 2

3 Formularz rejestracyjny Platformy - dokument wykorzystywany w procesie rejestracji użytkownika. Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu poprzez system INTER-MON do szkoleń, zasobów i Platformy. Konto użytkownika - zbiór danych związanych z użytkownikiem czyli e-studentem, e-nauczycielem i Administratorem Platformy (z różną rolą w dostępie) takich jak dane personalne, adres , uprawnienia, historia postępów, ocena społeczności i rekomendacja innych uczestników itp. Dane te przechowywane są na Platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej. Posiadanie konta umożliwia dostęp do Platformy wraz z zamieszczonymi na niej szkoleniami i zasobami wiedzy. Konto jest ściśle połączone z loginem. Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych wykorzystywany do logowania się w systemie INTER-MON, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy. Platforma - system informatyczny typu LMS (ang. Learning Management System), funkcjonujący pod adresem elearning.ron.int dostępny dla użytkownika posiadającego aktywne konto na Platformie, przeznaczony do nauki online, udostępniający szkolenia (lekcje, wykłady, prezentacje multimedialne, testy itp.) i zasoby, rejestrujący postępy w szkoleniach i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy. Właścicielem Platformy e-learning są Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. Rejestracja - dokonywana czynność przez uprawnioną osobę mająca na celu uzyskanie dostępu do Platformy szkoleń poprzez system INTER-MON. Rejestracja dokonywana jest za pomocą komputera podłączonego do tego systemu. Serwis - usługi serwisowe związane z pomocą techniczną dla użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa jak i awariami Platformy. Kurs - szkolenie/lekcja/materiał e-learning udostępniany użytkownikom z wykorzystaniem Platformy poprzez system INTER-MON. Uprawnienia - zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik na Platformie. Użytkownik - osoba, która uzyskała w drodze procedur (zgłoszenia, rejestracji i akceptacji) dostęp do Platformy. Wyróżnia się następujących użytkowników: a) E-student - osoba (słuchacz, uczestnik szkolenia) posiadająca konto na Platformie, zapisana na zajęcia/szkolenia. b) E-nauczyciel - wyznaczona rozkazem lub decyzją dowódcy, (szefa komendanta) jednostki wojskowej (instytucji) osoba posiadająca konto na Platformie i posiadająca uprawnienia na prowadzenie na niej zajęć/szkoleń lub odpowiada za zamieszczanie szkolenie lub kursu. c) Administrator Platformy - osoba odpowiedzialna za sprawne działanie Platformy nadająca uprawnienia innym Użytkownikom oraz zamieszczająca kursy na Platformie. E-konsultacje - wymiana intelektualna nauczającego e-nauczyciela (specjalisty lub rzeczoznawcy) z uczącym się e-studentem, za pośrednictwem narzędzi elektronicznej komunikacji asynchronicznej na przestrzeni spotkań Platformy zdalnego nauczania, mająca na celu poszerzanie wiedzy, udzielanie rad i wyjaśnień trudnych zagadnień. str. 3

4 Zespół - odpowiadający za funkcjonowanie i obsługę Platformy Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie. Zasoby - materiały dydaktyczne/szkolenia o charakterze informacyjnym, udostępniane na Platformie. Zasady Ramowe zasady wykorzystania Platformy e-learning Ministerstwa Obrony Narodowej dostępnej poprzez system INTER-MON. 2 ZASOBY PLATFORMY 1. Na Platformie publikowane i udostępniane są materiały oraz pomoce dydaktyczne związane z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także serwisy szkoleniowe i informacyjne. 2. Materiały i pomoce dydaktyczne dla e-studentów publikowane są w kursach zarządzanych przez e-nauczycieli wyznaczonych z różnych jednostek i instytucji wojskowych. 3. Kursy na Platformie są uporządkowane według kategorii odzwierciedlających działalność SZ RP. 3 ZASADY UZYSKANIA DOSTĘPU DO PLATFORMY 1. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej w domenie: wp.mil.pl, mon.gov.pl, sp.mil.pl, mw.mil.pl lub aon.edu.pl oraz zarejestrowania się na Platformie. 2. Wymagania sprzętowe: komputera z zainstalowaną przeglądarką (Internet Explorer od wersji 8.0, Mozzila Firefox od wersji 3.6) i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem (np. ADOBE READER, FLASH PLAYER, JAVA) niezbędnym do udziału w szkoleniach e-learning zamieszczonych na Platformie. 3. Szkolenia, zasoby i Platforma dostępna jest dla osób uprawnionych. 4. Dostęp do zasobów Platformy jest nieograniczony czasowo w trakcie wykonywania zadań na rzecz SZ RP, a jego zakres jest uzależniony od posiadanych przez użytkownika uprawnień. W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania umowy o pracę lub zakończenia służby w SZ RP wygasają również uprawnienia do korzystania z Platformy. 5. Sposób rejestracji: 5.1. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia swojego profilu (formularza rejestracyjnego) prawdziwymi danymi osobowymi: stopień, imię, nazwisko, stanowisko, jednostka/instytucja wojskowa, miejscowość, podanie adresu poczty elektronicznej itp Zdefiniowanie loginu i hasła do konta Złożenie wymaganych deklaracji w tym akceptacja niniejszych Zasad, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na prowadzenie działalności szkoleniowej za pomocą Platformy. 5.4 Weryfikacja danych osobowych z bazą danych osobowych Sił Zbrojnych RP (np. wysłanie przez system a na adres użytkownika). str. 4

5 5.5. Potwierdzenie lub odrzucenie za pomocą drogi mailowej dostępu do Platformy W przypadku, gdy dane osoby zamierzającej uzyskać dostęp do Platformy nie zostaną pozytywnie zweryfikowane z bazą danych w systemach SZ RP, osoba ta powinna skontaktować się z Administratorem Platformy (kontakt na stronie Platformy pod adresem elearning.wp.mil.pl) celem uzyskania ewentualnych informacji związanych z odrzuceniem zgody na dostęp. 6. Platforma może automatycznie odmówić rejestracji gdy: 6.1. Login wpisany w formularzu został już użyty. W takim wypadku należy użyć innego loginu. Weryfikacja poprawności danych wskazuje, że dane są nieprawidłowe Weryfikacja danych wpisanych w formularzu z bazą danych osób w SZ RP przebiegła negatywnie np. z powodu, że osoba ubiegająca się o dostęp do Platformy nie jest zatrudniona w SZ RP. W takim przypadku zainteresowana osoba powinna skontaktować się z Administratorem Platformy. 7. Zalogowanie się na Platformie i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Zasad oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika e-studenta w zakresie koniecznym do obsługi Platformy przez e-nauczyciela i Administratora Platformy. 8. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, rozpoznanie faktu udostępniania konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z Platformy osobom trzecim jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta. 9. Zasady korzystania przez e-studenta z Platformy e-learning dostępnej przez system INTER-MON i Zasady korzystania przez e-nauczyciela z Platformy e-learning dostępnej przez system teleinformatyczny INTER-MON określają prawa i obowiązki e-studenta i e-nauczyciela. 4 ZAKRES FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY 1. Komunikacja użytkownika z Platformą może przebiegać za pomocą następujących narzędzi komunikacyjnych: 1.1. Poczta elektroniczna Forum - grupy dyskusyjne, które można przypisywać do dowolnych kursów Czat - rozmowa online pomiędzy e-studentami i e-nauczycielami (wewnętrzny system komunikacyjny) Inne dopuszczalne środki komunikacji. 2. Baza interaktywnych samosprawdzających się ćwiczeń. 5 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA PLATFORMY 1. Administrator Platformy ma prawo do: 1.1. Przetwarzania, w tym gromadzenia i przechowywania danych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkownika z usługi e-learning zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa Wprowadzania zmian oraz ulepszeń w oprogramowaniu treści. str. 5

6 1.3. Do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści Prowadzenia monitoringu działania Platformy Przeniesienia materiałów szkoleniowych jeśli ich tematyka jest niezgodna z działem tematycznym do działu tematycznie zgodnego Usunięcia materiałów i treści naruszających przepisy prawa oraz umieszczonych z naruszeniem Zasad Administrator Platformy ma prawo do usunięcia kursów nieodwiedzanych przez e-studentów przez okres 6 miesięcy. O tym fakcie informuje opiekuna kursu Administrator ma prawo odmówić umieszczenia kursu bądź wyłączyć kurs w eksploatacji, jeśli działanie kursu niekorzystnie wpływa na działanie Platformy. (np. kurs niezgodny ze standardami, jeśli kurs posiada materiały, które niekorzystnie wpływają na pracę serwera powodując jego za duże obciążenie bądź obciążenie sieci). O takim fakcie informuje e-nauczyciela odpowiedzialnego za kurs wraz z podaniem powodów nie umieszczenia bądź wyłączenia kursu. 2. Administrator Platformy ma obowiązek : 2.1. Dokładać wszelkich starań aby Platforma działała w sposób ciągły i bezawaryjny, a częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi e-learning był jak najmniej uciążliwy dla użytkownika Zablokowania konta e-nauczyciela lub e-studenta w razie nie przestrzegania przez niego postanowień Zasad korzystania przez e-studenta z Platformy e-learning dostępnej poprzez system INTER-MON lubi Zasad korzystania przez e-nauczyciela z Platformy e-learning dostępnej przez system INTER-MON. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów Platformy może nastąpić dopiero po wyjaśnieniu przyczyn zablokowania dostępu i zaprzestania przez użytkownika naruszeń Zasad Administrator ma prawo zablokować konto e-nauczyciela i e-studenta w wypadku nie zatwierdzenia przez nich nowych Zasad w wyznaczonym terminie Dokonywać okresowego audytu aktualności kont Platformy i blokować konta użytkowników, które nie spełniają już wymogów formalnych (w szczególności użytkowników nie posiadających aktualnego konta dostępu do sieci INTER-MON Administrator Platformy w przypadku zablokowania (ograniczenia dostępu) lub usunięcia konta użytkownika, na jego prośbę ma obowiązek poinformować go o przyczynach zaistniałej sytuacji Administrator ma obowiązek poinformować Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnej w przypadku naruszenia przez e-studenta lub e nauczyciela zasad ochrony informacji niejawnej Współpracować z Inspektorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w celu realizowania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego Platformy Administrator posiada prawo do zgłaszania udokumentowanych przykładów naruszania niniejszych Zasad Komendantowi Zespołu, który może skierowania drogą służbową sprawę do rozpatrzenia dyscyplinarnego przez przełożonego e-studenta lub e-nauczyciela. 6 ZASADY UMIESZCZANIA SZKOLEŃ I TERMINY DOSTĘPNOŚCI DO NICH 1. Jednostki Wojskowe, Instytucje Wojskowe chcąc zamieszczać szkolenia na Platformie wyznaczają ze swojego składu: 1.1. Osobę zatwierdzającą przygotowany materiał szkoleniowy. Osoba ta wspólnie z twórcą materiału odpowiada za zamieszczoną treść, klauzulę i aktualność tych materiałów. str. 6

7 1.2. Osobę posiadającą uprawnienia do zamieszczania przygotowanej lekcji na Platformie oraz współpracującą z Administratorem Platformy (e-nauczyciel) Warunkiem umieszczenia kursu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na Platformie i wysłanie go do ZZWT w Krakowie. 2. Przygotowany materiał szkoleniowy zanim zostanie zamieszczony na Platformie przez osobę posiadającą uprawnienia do jego zamieszczania musi być wcześniej zaakceptowany przez uprawnioną osobę zatwierdzającą w jednostce/instytucji wojskowej. 3. Komórka/organ zamieszczający i udostępniający publikacje i szkolenia na Platformie zobowiązany jest określić grupę użytkowników wraz z wykazem osobowym (dla instytucji, rodzajów SZ RP) dla których udostępniony zostanie ten materiał. 4. Materiał szkoleniowy powinien zostać przygotowany w oparciu o standard zgodny z Platformą Moodle lub zasadami tworzenia treści e-learning SCORM. 5. Zamieszczając materiał szkoleniowy należy podać: 5.1. Okres na jaki ma być dostępny ten materiał, a następnie przeniesiony do archiwum. W przypadku nie określenia terminu materiał ten zostanie przeniesiony automatycznie do archiwum po upływie roku czasu Nowy termin w przypadku przedłużenia okresu ważności kursu udostępnionego na Platformie Przybliżony czas przejścia kursu Opis kursu Grupę e-studentów do których kierowany jest kurs. 6. Materiały szkoleniowe należy umieszczać zgodnie z przygotowaną tematyką oraz z uwzględnieniem instytucji dla których jest on przeznaczony. 7. Wymagany czas związany z zamieszczeniem szkolenia na Platformie wynosi minimum 2 tygodnie od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji. Może on ulec zmianie, czyli wydłużeniu w przypadku gdy nastąpi duża kumulacja zgłoszeń. Priorytety zamieszczania szkoleń ustala Administrator Platformy z uwzględnieniem ważności przedstawianej tematyki. 8. W przypadku zamieszczenia materiału szkoleniowego opracowanego przez instytucje z poza SZ RP, celem zamieszczenia go na Platformie obowiązuje zasada umieszczania go według procedur przedstawionych powyżej. Materiały szkoleniowe powinny być wykonane według standardów obowiązujących na Platformie. Należy podać dodatkowo do Administratora Platformy szczegóły uzyskania zezwolenia na program czy zbiór oprogramowania. 7 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Użytkownik akceptując zapisy niniejszych Zasad wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz wprowadzonych w trakcie udziału w szkoleniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 2. Dane użytkowników zamieszczone w formularzu rejestracyjnym, umożliwiające dostęp do Platformy i szkoleń na niej uruchamianych, nie są ujawniane osobom trzecim. str. 7

8 3. Dane o użytkownikach zebrane w trakcie ich udziału w szkoleniach prowadzonych w ramach Platformy będą wykorzystane wyłącznie w celu rejestracji i obsługi uruchamianych na Platformie szkoleń z wykorzystaniem do celów badawczych i statystycznych w ramach SZ RP. 4. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tychże danych, przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 8 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zwanej dalej Ustawą (Dz.U j.t) prawem autorskim chronione są: 1.1. Zasoby i treści umieszczone na Platformie. Wyjątek od tej zasady następuje w sytuacji, gdy pod danym materiałem znajduje się informacja, że nie korzysta on z ochrony prawa autorskiego. Pomysły i idee nie są objęte prawem autorskim Autorskie grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, wybór i układ prezentowanych treści jak również szata graficzna i kolorystyka Platformy. 2. Kurs e-learning owy traktowany jest jako rodzaj utworu multimedialnego. Cechuje go niejednolita struktura, na którą składają się różne elementy (oprogramowanie, materiały dydaktyczne łączące tekst, grafika, dźwięk, obraz) połączone w jeden produkt i funkcjonujący jako całość. Również jego poszczególne składniki: treść, kompozycja dźwięku, oprogramowanie i grafika mogą być traktowane jako osobne utwory objęte ochroną prawa autorskiego. 3. Materiały umieszczane na Platformie muszą posiadać uregulowany stan prawny w rozumieniu Ustawy. Zgodnie z art.1 ust.1 Ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania utworu. Dla uznania za utwór, szczególnie ważne jest spełnienie przesłanki twórczości i indywidualności. Konieczne jest stwierdzenie istnienia tych cech (indywidualności i twórczości) w danym dziele przynajmniej w minimalnym zakresie Zgodnie z art. 16 Ustawy, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, są to w szczególności prawa do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem bądź pseudonimem albo udostępnienia go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu, rzetelnego wykorzystania utworu, decydowania o jego pierwszym udostępnieniu, a także prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu Z kolei autorskie prawo majątkowe zostało określone w art. 17 Ustawy, który stanowi, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu Zgodnie z art.9 ust.1 Ustawy współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólne. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej. str. 8

9 4. E-nauczyciel, który jest autorem umieszczanych na Platformie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, zachowuje prawa autorskie do ww. treści, o ile na zasadach opisanych w art. 12 Ustawy prawa te nie przysługują pracodawcy. 5. Art. 12 Ustawy stanowi, że pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. 6. Użytkownik, o ile nie przysługują mu prawa autorskie, nie ma prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, poza korzystaniem dla celów osobistych wszelkich materiałów udostępnionych mu w ramach Platformy. W szczególności użytkownik nie ma prawa do utrwalania i zwielokrotniania utworu, przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki, wprowadzanie materiałów do obrotu, użyczania lub najmu, publicznego wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 7. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania oprogramowania i materiałów umieszczonych na Platformie tylko do celów własnego użytku osobistego lub z zachowaniem zasad tzw. prawa cytatu określonego w art. 29 ust. 1 Ustawy. 8. Prawo cytatu (zwane niekiedy jako prawo przytoczenia źródła) jest to prawem dopuszczalna możliwość przytoczenia w tworzonym przez siebie dziele urywków rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości bez zgody ich twórcy i bez uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia. Zgodnie z prawem cytatu każdy ma prawo do wykorzystywania fragmentów materiałów umieszczonych na Platformie nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania zgody autora w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku danej twórczości, pod warunkiem oznaczenia autora przytaczanego fragmentu oraz wskazania źródła jego pochodzenia. 9. Instytucja Wojskowa, Jednostka Wojskowa, osoba działająca w ramach SZ RP, chcąc opublikować jakiekolwiek materiały na Platformie, powinna posiadać prawa autorskie do umieszczanych materiałów, i zgodę na wykorzystanie utworu w ramach Platformy. W przypadku braku udokumentowania powyższych okoliczności materiał nie zostanie umieszczony na Platformie lub zostanie niezwłocznie z niej usunięty. 10. W przypadku umieszczania na Platformie materiałów (lekcji) zakupionych przez Instytucję Wojskową, Jednostkę Wojskową lub osobę działającą w ramach SZ RP, zamieszczający lekcję zobowiązany jest do precyzyjnego określenia pod umieszczanym materiałem, czy i na jakich warunkach materiał ten może być wykorzystany do innych celów niż e-learning, jak również czy może być rozpowszechniany. W tym celu przy danej lekcji należy umieścić w uzgodnieniu z Administratorem Platformy informację w jakim zakresie lekcja może być wykorzystana przez Użytkownika. 11. Odpowiedzialność prawną pod względem przestrzegania praw autorskich za materiały i treści wykorzystane do tworzenia lekcji ponosi Instytucja, Jednostka Wojskowa lub e-nauczyciel. 12. Zespół oraz Administrator Platformy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez użytkowników praw autorskich do materiałów umieszczonych na Platformie, a w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie w stosunku do Zespołu lub Administratora, użytkownik, który umieścił dany materiał na Platformie podejmie str. 9

10 niezwłocznie wszelkie działania prawne zmierzające do uwolnienia od odpowiedzialności Zespół i Administratora Platformy. 13. Modyfikacja przez Instytucję Wojskową, Jednostkę Wojskową lub osobę działającą w ramach SZ RP poszczególnych materiałów edukacyjnych - utworów poprzez ich dopasowanie do końcowej wersji kursu umieszczanego na Platformie wymaga posiadania zgody osób lub Instytucji i Jednostek Wojskowych, którym przysługują prawa autorskie do utworu i nie powoduje powstania w ten sposób nowego utworu w rozumieniu Ustawy. 9 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Informacje zamieszczone na Platformie i w zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. 2. Kategorycznie zabrania się przetwarzania przez Platformę informacji niejawnych. 3. Zabrania się wykorzystywania prywatnych kont poczty elektronicznej do przesyłania materiałów oraz treści udostępnianych przez Platformę. Korespondencja pomiędzy użytkownikami Platformy w obszarze związanym z wykorzystaniem Platformy jest realizowana przy pomocy służbowej poczty w systemie INTER-MON. 4. Parametry dostępu umożliwiające korzystanie z Platformy zostają określone dla użytkownika przed pierwszym logowaniem. 5. Użytkownik nie posiada uprawnień do uruchomienia lub aktywowania usuniętego jego konta na Platformie lub odtworzenia uprzednio zapisanych przez niego informacji. 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym loginu oraz hasła do Platformy. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZESPOŁU, REKLAMACJE 1. Zadaniem Zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie Platformy jest dołożenie wszelkich starań zapewniających poprawne funkcjonowanie Platformy oraz udzielanie pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą systemu. 2. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające: 2.1. Z nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania Platformy Z ujawnienia danych służących do logowania osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia Ze szkód powstałych w wyniku korzystania bądź braku możliwości korzystania z Platformy, szkoleń, zasobów, systemów komunikacji Z działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie systemu teleinformatycznego INTERMON i stacji roboczej użytkownika Ze szkód powstałych w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy i jej zasobów. str. 10

11 2.6. Ze szkód spowodowanych wadliwym działaniem systemu transmisji, sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami w przesyle informacji Innych przerw w działaniu Platformy nie wynikających z jego winy. 3. Zespół zastrzega sobie prawo do: 3.1. Dokonywania zmian na Platformie, w szkoleniach i innych zasobach bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników Zawieszenia funkcjonowania lub usunięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione Czasowego wstrzymania dostępności Platformy związanego z koniecznością konserwacji i naprawy sprzętu. Zobowiązując się jednak, aby ta przerwa trwała jak najkrócej. 4. Użytkownikowi nie przysługują: 4.1. Jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia Prawa żądania rekompensaty za ewentualne przerwy w działaniu Platformy. 5. Zespół będzie tworzyć kopie bezpieczeństwa, a w przypadku utraty danych odzyska je z ostatniej kopii. 11 POMOC TECHNICZNA 1. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Platformy za pośrednictwem Serwisu Pomocy Technicznej SPT HELPdesk, dzwoniąc do CallCenter lub bezpośrednio do Administratora Platformy na adres podany na stronie Platformy. 2. Zespół nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na Platformie spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na komputerze użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Aktualna treść Zasad i każde dotychczasowe zmiany umieszczane są na Platformie. 2. Zespół zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Zasad bez podania przyczyny oraz zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o dokonaniu zmian w Zasadach w przeciągu 5 dni roboczych od dokonania zmiany. Powiadomienie o zmianie nastąpi drogą mailową. 3. Wszystkie nieobjęte niniejszymi Zasadami zagadnienia będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa ogólnego i wewnętrznych aktów normatywnych SZ RP. 4. Zasady wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia. Wykonano w egzemplarzu pojedynczym ad acta wyk. A.K. tel Dnia r. str. 11

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP. 1.2. Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zasady i warunki korzystania z Platformy E - learningowej dedykowanej w ramach projektu Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning

Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning REGULAMIN Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z materiałów dydaktycznych, szkoleń

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne Hasło Login Konto GDOŚ Smart Education International Sp. z o.o. Rejestracja

Postanowienia ogólne Hasło Login Konto GDOŚ Smart Education International Sp. z o.o. Rejestracja Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń będących własnością Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, udostępnianych za pośrednictwem publicznej sieci Internet i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl z dnia 14.09.2010 r. (zmieniony ze skutkiem na dzień 01.01.2014 r.) I. Definicje Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu.

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Serwisie Muzzo.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin BeeOffice. Definicje

Regulamin BeeOffice. Definicje REGULAMIN Regulamin BeeOffice Definicje Abonament Aplikacja Zewnętrzna BCC BeeOffice Dni robocze Dokumentacja Opłata wnoszona przez Klienta za korzystanie z BeeOffice w określonym zakresie i przez określony

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo