OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 1/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11a Miejscowość: Opole Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska mgr Stanisław Piestrak Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Uczelnia Publiczna Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą dostępu do baz danych, doposaże jednostek UO w sprzęt komputerowy i II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usługi: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Główne miejsce realizacji dostawy Uniwersytet Opolski ul. Oleska 48 Kod NUTS PL522 Główne miejsce świadczenia usług II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Liczba Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem zamówienia jest: urządzenia aktywne sieci na potrzeby e-usług i szkolenia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania tj.: 1. Zada nr 1 Zakup oprogramowania platformy e-learning i elektronicznego dostępu do baz danych, który zawiera: a) Przeprowadze analizy przedwdrożeniowej b) Dopasowa warstwy wizualnej platformy e-learning z wykorzystam materiałów graficznych i promocyjnych Zamawiającego c) Wykona modyfikacji funkcjonalnych i prac integracyjnych dotyczących dostosowania platformy do współpracy z oprogramowam OpenLDAP, CAS, USOS i FK łącznik d) Instalacja platformy na serwerach e) Instalacja narzędzi do tworzenia szkoleń na stacjach roboczych f) Dostawa wieczystych licencji narzędzi do tworzenia kontentu (kursów i szkoleń) e-learning, spełniających międzynarodowy standard SCORM, w tym: i. Oprogramowa dedykowane do ogólnego tworzenia kursów, ii. Oprogramowa dedykowane do tworzenia kursów w wersji do nauczania języków obcych, iii. Oprogramowa dedykowane do tworzenia kursów i wspomagania nauki obsługi aplikacji g) Dostawa dwóch licencji na oprogramowa zarządzające bazy danych. h) Udziele gwarancji (serwisu i wsparcia technicznego) na okres 5 lat, w tym: i. Gwarancja (serwis i wsparcie techniczne) dla bazy danych ii. Gwarancja (serwis i wsparcie techniczne) dla platformy e-learning iii. Gwarancja (serwis i wsparcie podstawowe) dla narzędzia do tworzenia szkoleń iv. Gwarancja (serwis i wsparcie zaawansowane) dla narzędzia do tworzenia szkoleń Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zadaniu zawiera Załącznik nr 1A do SIWZ. 2. Zada nr 2 Doposaże jednostek UO w sprzęt komputerowy i urządzenia aktywne na potrzeby e-usług, który zawiera: a) Doposaże Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w sprzęt komputerowy na potrzeby e-usług, b) Doposaże Wydziału Przyrodniczo-Technicznego w sprzęt komputerowy na potrzeby e-usług, c) Doposaże Wydziału Historyczno-Pedagogicznego w sprzęt komputerowy na potrzeby e-usług, d) Doposaże Wydziału Filologicznego w sprzęt komputerowy na potrzeby e-usług, e) Doposaże Wydziału Ekonomicznego w sprzęt komputerowy na potrzeby e-usług, f) Doposaże Wydziału Teologicznego w sprzęt komputerowy na potrzeby e-usług, g) Doposaże Wydziału Prawa i Administracji w sprzęt komputerowy na potrzeby e-usług, h) Doposaże Studium Języków Obcych w sprzęt komputerowy na potrzeby e-usług, i) Doposaże Biblioteki Głównej w sprzęt komputerowy na potrzeby e-usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zada został przedstawiony w załącznik nr 1B do SIWZ. 3. Zada nr 3 Szkolenia, który zawiera: a) Dwudniowe szkole dla opiekunów merytorycznych z zakresu tworzenia materiałów i treści e-learningowych b) Trzydniowe szkole dla opiekunów merytorycznych z zakresu obsługi technicznej platformy e-learningowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zadaniu zawiera załącznik nr 1C do SIWZ.

5 5/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

6 6/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Okres w miesiącach: lub dniach: 150 (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

7 7/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 zł. (słow: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca przystępujący do nijszego postępowania zobowiązany jest załączyć oświadcze wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udziele zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda: 2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ, 2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca zalega z opłacam podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Podmioty zagraniczne 3.1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odsieniu do nich zaświadcze właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące karalności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób wydaje się ich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8 8/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL 3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: pkt 2-4 i pkt 6 rozporządzenia- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie; pkt 5 rozporządzenia- składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 3.3 Dokumenty, o których mowa w lit. a i c oraz pkt 3.2.2, powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt lit. b, powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Oferty wspólne Wykonawcy mogą wspól ubiegać się o udziele zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). W im przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 4.1. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia Jeżeli oferta Wykonawców, wspól ubiegających się o udziele zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącz z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum), 4.5. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna) składają oświadczenia, z których treści wynikać będzie, że razem/łącz spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zał. nr 3 do SIWZ Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna) składają oddziel oświadczenia o podleganiu wykluczeniu dot. zał. nr 4 do SIWZ. 5. Forma dokumentów Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnia warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odsieniu do tych podmiotów rówż dokumentów wymienionych w pkt. 2, ze względu na fakt, iż podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj.: dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zgod z zapisami w pkt SIWZ), 1.2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacz wynikać, iż wykonawca spełnił warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj.: dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że wykonawca: 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową lub łącz środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości zł (słow: dziewięćset tysięcy złotych 00/100), 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

9 9/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia(zgod z zapisami w pkt SIWZ). przedmiotem zamówienia na kwotę mjszą niż PLN (słow: jeden milion złotych 00/100). III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj.: posiada wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć: wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ, oraz załączem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie, 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp tj.: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 2.1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadcze usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zbędnych do wykonania zamówienia, a że zakresu wykonywanych przez czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ; 2.2 oświadcze na temat wielkości średgo rocznego zatrudnia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wg wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą: 3.1. opisu: a) oprogramowania i baz danych, potwierdzonego na podstawie załącznika 2A do SIWZ. b) szkoleń, potwierdzonego na podstawie załącznika 2C do SIWZ opisów urządzeń technicznych tj.: dane techniczne proponowanego sprzętu (specyfikacje techniczne producenta). Sporządzone na podstawie załącznika 2B do SIWZ. Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): 1. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacz wynikać, iż wykonawca spełnił warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj.: posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie, min. 2 usługi: 1.1. usługa pierwsza polegająca na wdrożeniu platformy e-learning: w rozproszonej geograficz organizacji (minimum 5 lokalizacji) do projektu za co najmj PLN, z której korzysta co najmj osób z zarejestrowanymi danymi PEFS, w tym co najmj użytkowników jednocześ. skalowalnej do obsługi co najmj kont użytkowników w tym połączeń jednoczesnych wszyscy użytkownicy zostali przeszkoleni z obsługi wdrożonego systemu na sprzęcie wykonawcy, na którym zostało umieszczonych co najmj 50 kursów. Dodatkowo co najmj 50% uczestników, którzy ukończyli kursy otrzymało od Wykonawcy wydrukowane certyfikaty. o minimalnej funkcjonalności zgodnej z wymogami obligatoryjnymi przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A do siwz) Wdrożona platforma była serwisowana przez Wykonawcę przez co najmj 24 miesiące usługa druga - polegająca na wdrożeniu: platformy e-learning w rozproszonej geograficz organizacji (minimum 5 lokalizacji) o wartości przekraczającej zł brutto, obsługującej co najmj osób, w tym co najmj użytkowników jednocześ. skalowalnej do obsługi co najmj kont użytkowników w tym połączeń jednoczesnych wdrożeniu co najmj 15 licencji narzędzi do tworzenia kursów e-learning przeprowadzeniu szkoleń dla grupy minimum 10 administratorów systemu przeprowadzeniu szkoleń dla grupy minimum 15 autorów kursów e-learning wdrożona platforma i narzędzia do tworzenia szkoleń były serwisowe przez Wykonawcę przez co najmj przez 24 miesiące 2. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacz wynikać, iż wykonawca spełnił warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp tj.:

10 10/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że 2.1. Wykonawca dysponuje następującymi osobami o określonych kwalifikacjach i doświadczeniu, które realizowały następujące zadania: Kierownik projektu, który: a) posiada wykształce wyższe: Informatyczne lub Menadżerskie, b) posiada doświadcze zawodowe - minimum 5 lat, c) zrealizował minimum dwa projekty na stanowisku kierownika projektu, polegające na wdrażaniu systemów e-learning w architekturze wieloserwerowej (co najmj 5 lokalizacji), dla minimum użytkowników i zapewniające jednoczesną naukę dla minimum użytkowników, d) średnia wartość realizowanego projektu wyniosła mj niż PLN Kierownik ds. wdrożeń, który: a) posiada wykształce wyższe: Informatyczne, b) posiada doświadcze zawodowe - minimum 5 lat, c) zrealizował minimum dwa projekty na stanowisku kierownika ds. wdrożeń, polegające na wdrażaniu systemów e-learning w architekturze wieloserwerowej (co najmj 5 lokalizacji), dla minimum użytkowników i zapewniające jednoczesną naukę dla minimum użytkowników. d) średnia wartość realizowanego projektu wyniosła mj niż PLN Specjalista ds. instalacji i integracji, który: a) zrealizował minimum pięć projektów na stanowisku specjalisty ds. instalacji i integracji systemów e-learning w uczelniach wyższych polegających na instalacji i konfiguracji systemów e-learning, w tym przynajmj trzech instalacji, które były dodatkowo integrowane z systemami funkcjonującymi na uczelniach wyższych b) posiada doświadcze zawodowe minimum 4 lata Specjalista ds. wizualizacji graficznych, który: a) zrealizował minimum dziesięć projektów na stanowisku specjalisty ds. wizualizacji, polegających na kompletnym wykonaniu indywidualnych szablonów graficznych gotowych do użycia w platformie e- learning, w tym co najmj: i. trzech dla uczelni wyższych ii. trzech z oznakowam unijnym informującym, że projekt był finansowany ze środków unii europejskiej b) posiada doświadcze zawodowe minimum 4 lata Specjalista ds. szkoleń z zakresu administracji i obsługi platformy e-learning, który: a) zrealizował minimum dziesięć szkoleń na stanowisku specjalisty ds. szkoleń, polegających na przeprowadzaniu szkoleń z obsługi platformy e- learning w tym co najmj trzech dla kadry naukowej uczelni wyższych b) jest autoryzowanym trenerem certyfikowanym przez producenta platformy (kopię certyfikatu należy dołączyć do oferty) c) posiada doświadcze zawodowe minimum 4 lata

11 11/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Specjalista ds. szkoleń z zakres metodyki i technologii tworzenia kursów e-learning, który: a) zrealizował minimum dziesięć szkoleń na stanowisku specjalisty ds. szkoleń, polegających na przeprowadzaniu szkoleń z zasad tworzenia kursów e- learning, w tym co najmj trzech dla kadry naukowej uczelni wyższych. b) jest autoryzowanym trenerem certyfikowanym przez producenta narzędzia do tworzenia szkoleń (kopię certyfikatu należy dołączyć do oferty) c) posiada doświadcze zawodowe minimum 4 lata Specjalista ds. serwisowania platformy e- learning i narzędzi do tworzenia kursów e-learning, który: a) zrealizował minimum dwa serwisy dla platformy e- learning w architekturze wieloserwerowej (minimum 5 lokalizacji) przez okres co najmj 24 miesięcy b) zrealizował minimum pięć serwisów dla narzędzi do tworzenia szkoleń w tym co najmj jeden dla uczelni wyższej c) posiada doświadcze zawodowe minimum 4 lata : 2.2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie posiada śred roczne zatrud w ilości co najmj 15 pracowników. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

12 12/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi

13 13/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców LUB Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

14 14/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) LUB Najniższa cena Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) KPZ 9/2011 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Warunki i sposób płatności: Waluta:

15 15/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 11/05/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 11/05/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30 Miejsce (jeżeli dotyczy): Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, pok. nr 3 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

16 16/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: Zamówie realizowane na podstawie: Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO inwestujemy w Twoją przyszłość Rozbudowa infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Opolskiego do wdrożenia platformy e-learningowej i kompleksowego systemu obsługi studiów. Umowa o dofinansowa nr RPOP /09-00 z dnia r. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Odwoła wnosi się: 1) w termi 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wsienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w termi 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 1/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID:2011-032595 Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" UNIA EUROPEJSKA Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462 kampanii promocyjnej UNIA w EUROPEJSKA oparciu o powyższą strategię Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: E-mail: rzp@glogow.um.gov.pl Faks: +4876 7265 437

Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: E-mail: rzp@glogow.um.gov.pl Faks: +4876 7265 437 1/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID:2010-025449 Formularz standardowy 2 PL Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską UNIA EUROPEJSKA z Europejskiego Funduszu Publikacja Rozwoju Suplementu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 14 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Świadcze usług pralniczych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID:2010-172533 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo