DEFINICJE I STANDARDY REPOZYTORIUM WIEDZY ZBUDOWANEGO DLA POTRZEB PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEFINICJE I STANDARDY REPOZYTORIUM WIEDZY ZBUDOWANEGO DLA POTRZEB PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA"

Transkrypt

1 DEFINICJE I STANDARDY REPOZYTORIUM WIEDZY ZBUDOWANEGO DLA POTRZEB PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA MAGDALENA CISZCZYK PRZEMYSŁAW RÓ EWSKI EMMA KUSZTINA Politechnika Szczeci ska Streszczenie Koncepcja digitalizacji zasobów i budowy repozytoriów przechowuj cych te zbiory jest obecnie tendencj do powszechn. Powstaje wiele ró nych typów repozytoriów o okre lonym przeznaczeniu, strukturze i zawarto ci. Autorzy definiuj repozytorium zbudowane dla potrzeb prowadzenia procesu nauczania. Przedstawiona jest klasyfikacja repozytoriów ze wzgl du na pełnione funkcje oraz powi zane z nimi standardy informatyczne. Słowa kluczowe: repozytorium, proces nauczania, standardy 1. Wprowadzenie W XVIII-wiecznej klasycznej ekonomii kapitał miał charakter czysto materialny. Era informacji przekształciła istniej cy ład i porz dek. W rezultacie ziemia, kapitał finansowy czy surowce naturalne uznane za motory ery przemysłowej ust piły miejsca na piedestale na rzecz wiedzy, a na sam warto rynkow organizacji kluczowy wpływ ma posiadany kapitał intelektualny. Kapitał intelektualny obejmuje krytyczn wiedz przedsi biorstwa, zasób wiedzy posiadanej przez ludzi tworz cych jego społeczno oraz umiej tno wykorzystania wiedzy z po ytkiem dla przedsi biorstwa, co w konsekwencji pozwala na przekształcenie jej w składniki efektywno ci organizacji [1]. ródłem kapitału intelektualnego s ludzie i posiadane przez nich kompetencje. Kompetencje staj si wska nikiem dla oceny zdolno ci i umiej tno ci człowieka w trakcie realizacji zada. Posiadanie odpowiednich kompetencji jest niezb dne, by zaspokoi wymagania okre lonych stanowisk pracy, a z drugiej strony staj si one podstaw do awansu pracownika w ramach istniej cych struktur organizacyjnych [2]. Wymagania na okre lone kompetencje płyn ce z rynku pracy znajduj swoje odzwierciedlenie w przygotowywanej ofercie edukacyjnej zarówno uczelni wy szych jak i firm prywatnych oferuj cych szkolenia i kursy. Organizacje te konkuruj ze sob zarówno na płaszczy nie przekazywanych tre ci edukacyjnych i programów nauczania, ale tak e szukaj nowych metod i technik kształcenia. Rozwi zaniem, które zyskuje coraz wi ksz popularno jest budowanie cyfrowych repozytoriów przechowuj cych publikacje, materiały dydaktyczne, czy ksi ki. Obecnie funkcjonuje wiele ró nych repozytoriów: instytucjonalne, dziedzinowe, wydziałowe, osobowe, a nawet narodowe, a ich liczba z roku na rok ro nie (rys. 1) [3].

2 54 Magdalena Ciszczyk,Przemysław Ró ewski, Emma Kusztina Definicje i standardy repozytorium wiedzy zbudowanego dla potrzeb prowadzenia procesu nauczania Rys. 1. Liczba repozytoriów na wiecie wg DOAR [5]. Najwi cej repozytoriów powstaje w Stanach Zjednoczonych, za w Europie prym wiod Wielka Brytania, Niemcy i Francja [6]. Niestety w Polsce wci napotyka si szereg przeszkód wynikaj cych z natury prawnej, organizacyjnej i finansowej na budowanie elektronicznych zasobów, a inicjatywa otwartego dost pu do zasobów (Open Access) nie jest zbyt szeroko stosowana. Nie mamy tak e zbyt wielu przedstawicieli w najwa niejszych digitalizacyjnych projektach Europy [7]. 2. Definicja repozytorium dla potrzeb prowadzenia procesu nauczania Idea budowania repozytorium nie jest nowa. Dawniej termin repozytorium oznaczał miejsce słu ce do przechowywania akt i ksi g urz dowych z mo liwo ci korzystania z nich. Obecnie jest miejscem gromadzenia dokumentów cyfrowych, udost pnianych sieciowo, za pomoc odpowiedniego interfejsu dla wybranej grupy osób lub o nieograniczonym dost pie. Budowanie cyfrowych repozytoriów dla potrzeb przechowywania i udost pniania wiedzy było pocz tkowo zwi zane z procesem ewolucji systemów komunikacji naukowej i pojawiaj c si potrzeb szybkiej i skutecznej wymiany informacj naukow. Efektem tej rewolucji stała si inicjatywa Open Access, zgodnie z któr zarekomendowano dwie drogi słu ce uwolnieniu artykułów naukowych: pierwsza - wydawanie czasopism Open Access, a druga archiwizowanie prac naukowych w repozytoriach [4]. Popularno drugiego rozwi zania spowodowała, e zacz to je adaptowa tak e na potrzeby realizacji procesu nauczania.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, Rys. 2. Zawarto repozytoriów na wiecie wg DOAR [4]. Jak wskazuj statystyki dzi około 16% ogólnej liczby repozytoriów stanowi repozytoria zawieraj ce materiały dydaktyczne (rys.2). Ich rozwój jest podyktowany wieloma czynnikami: pojawieniem si nowych technologii, procesami standaryzacyjnymi opisuj cymi zawarto repozytoriów, budowaniem wirtualnej społeczno ci czy cho by rozwojem technik i mechanizmów nauczania zdalnego. 3. Klasyfikacja repozytoriów ze wzgl du na pełnione funkcje Jak zostało wspomniane wcze niej, w ród istniej cych klasyfikacji repozytoriów najcz ciej mówi si o repozytoriach instytucjonalnych b d dziedzinowych lub dokonywany jest podział ze wzgl du na przekazywane w nich tre ci. Przeprowadzona analiza ró nych repozytoriów pozwala sklasyfikowa je ze wzgl du na zawarto i funkcje jakie pełni (rys. 3). Istniej repozytoria, w których zamieszczone materiały maj charakter prezentacyjny i cz sto zawarte s w nich materiały multimedialne i audiowizualne. Jednak najbardziej liczn s obecnie repozytoria kształtuj ce wiatopogl d, w których prezentowane s wyniki bada naukowych z okre lonych dziedzin b d przechowuj ce dorobek okre lonych organizacji. Głównym zasobem tych repozytoriów s artykuły weryfikowane przez specjalistów dziedziny. Trzecia wyodr bniona grupa to repozytoria przeznaczone dla potrzeb nauczania, zawieraj ce przygotowany materiał dydaktyczny. W ród nich wiod ce jest repozytorium MIT OpenCourseWare (MIT OCW), w którym materiał dydaktyczny zorganizowany jest w postaci kursów o darmowym dost pie za po rednictwem Internetu. Repozytorium to jest nadzorowane przez konsorcjum OCW, które w ród swoich członków zawiera wiele mi dzynarodowych organizacji edukacyjnych, np. CORE China Open Resource for Education, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Massachusetts Institute of Technology, etc [8]. Tak e w Polsce pojawiaj si inicjatywy tworzenia repozytoriów z materiałami dydaktycznymi. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie buduje repozytorium w ramach prowadzonego konkursu dla studentów. Pod nadzorem opiekuna naukowego studenci przygotowuj prac z okre lonej dziedziny, która nast pnie jest oceniana za warto dydaktyczn : logiczny układ tre ci, czytelno i jasno przekazu, prawidłowy dobór

4 56 Magdalena Ciszczyk,Przemysław Ró ewski, Emma Kusztina Definicje i standardy repozytorium wiedzy zbudowanego dla potrzeb prowadzenia procesu nauczania mediów do rodzaju przekazywanych tre ci, stopie interaktywno ci przekazu, mo liwo dokonywania samooceny post pów w nauce a tak e dostosowanie materiałów dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych (skalowanie czcionek, kontrastowe tła itp.) oraz poziom techniczny pracy: zastosowane technologie informatyczne oraz inne elementy nie zwi zane bezpo rednio z dydaktyk (obrazki, animacje flash oraz inne elementy techniczne), zgodno kodu pracy ze standardem W3C, HTML oraz CSS [9]. Innym rozwi zaniem praktykowanym przez samych studentów jest wymiana opracowanymi materiałami dydaktycznymi z okre lonych przedmiotów i od okre lonych wykładowców (np. Chomik) [10]. Rys. 3. Podział repozytorium ze wzgl du na zawarto i pełnione funkcje ródło: opracowanie własne na podstawie [4],[8],[9],[10],[14],[15] Wachlarz opracowywanych repozytoriów w poszczególnych kategoriach rozwija si ka dego dnia. Ka de z istniej cych repozytoriów mo e posłu y jak ródło do wykorzystania w realizacji procesu nauczania. Z dydaktycznego punku widzenia szczególnym zainteresowaniem obj te s jednak repozytoria zawieraj ce przygotowany i podzielony na LO materiał dydaktyczny. Repozytoria te budowane s przy wykorzystaniu istniej cych platform i standardów, które słu dystrybuowaniu i opisywaniu poszczególnych LO. Mo liwe jest wykorzystanie komercyjnego oprogramowania, w ramach którego umieszczony zostanie materiał dydaktyczny jak np. Oracle ilearning, LMS WBTServer, SABA Learning Enterprise, ale coraz powszechniejsze staje si wykorzystywanie platformy Moodle lub Sakai, rozpowszechnianych na zasadzie licencji Open Source [11]. W ród stosowanych standardów opisu tre ci wyró ni mo na AICC, IMS lub PENS, ale przewodni rol pełni standard SCORM, na który składaj si : standard pakowania tre ci, standard komunikacji, standard meta danych, standard budowania sekwencji [12], [13]. Dost pne rozwi zania programistyczne pozwalaj analizowa repozytoria nauczania jak

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, systemy klasy LMS, LCMS, które zapewniaj okre lon funkcjonalno ich u ytkownikom i tworz rodowisko sieciowe wymiany wiedzy w postaci opracowanych materiałów dydaktycznych. Jednak e z punktu widzenia procesu nabywania kompetencji przez uczestników procesu nauczania nale y dokładnie okre li cel, zakres i struktur wiedzy dziedzinowej dla potrzeb okre lonej sytuacji edukacyjnej. Analiza ta wymaga wprowadzenia definicji kompetencji w aspekcie edukacyjnym. 4. Repozytorium nauczania zdalnego oparte na standardzie SCORM W wyniku ci głego rozwoju systemów nauczania zdalnego, realizowanego m.in. poprzez projekty europejskie i krajowe, powstał szereg repozytoriów przechowuj cych ró nego rodzaju zasoby dydaktyczne. Aktualny staje si problem dost pu do rozproszonej tre ci dydaktycznej, umieszczonej w ró nych repozytoriach, uzyskania mo liwo ci jej przeszukiwania i indeksowania. Tak zdefiniowany problem został ju cz ciowo rozwi zany w repozytoriach ogólnej tre ci za pomoc standardu OAI-PMH (The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Standard ten opiera si na koncepcji selektywnego pobierania z danego repozytorium matadanych opisuj cych zasoby cyfrowe zawarte w danym repozytorium. OAI-PMH umo liwia transfer metadanych nie okre laj c, co te metadane zawieraj i w jakim s standardzie. W ramach standardu zostały zdefiniowane role (harvester, repozytorium, element, rekord, zbiór) i procedury (Identify, ListMetadataFormats, ListSets, ListIdentifiers, ListRecords, GetRecord). W systemach nauczania zdalnego przyj to podobne podej cie [18]. Systemy nauczania zdalnego, które s zgodne z standardem SCORM 2004, posiadaj materiał dydaktyczny podzielony na Learning Object [17]. Ka dy Learning Object jest opisany za pomoc standardu IEEE LOM (IEEE Learning Object Metadata). Opis taki pozwala na wyszukiwanie i ł czenie zgodnych semantycznie i poj ciowo zasobów wiedzy. Standard IEEE LOM zawiera nast puj ce kategorie: - Ogólna (ang. General) informacje, które opisuj zasób jako cało. - Cykl ycia (ang. Lifecycle) cechy powi zane z histori i obecnym stanem zasobu oraz osób, które stworzyły dany zasób. - Meta-metadane (ang. Meta-Metadata) zawiera opis metadanych dla metadanych. - Techniczna (ang. Technical) okre la techniczne wymagania i charakterystyki zasobu. - Edukacyjna (ang. Educational) okre la edukacyjne i pedagogiczne charakterystyki danego zasobu. - Prawa (ang. Rights) opisuje prawa autorskie i warunki u ywania zasobu. - Relacje (ang. Relational) okre la sposób powi zania z innymi zasobami. - Adnotacje (ang. Annotation) zawiera dodatkowe informacje odno nie zasobu. Mog to by komentarze do konkretnych zastosowa, dydaktyczne wskazówki, porady zastosowania. - Klasyfikacyjna (ang. Classification) opisuje, w jaki sposób mo na sklasyfikowa informacje zawarte w zasobie. Learning Object wyposa ony w opis w standardzie IEEE LOM jest umieszczony w repozytorium. Standard SCORM nie definiuje jednak jak wyszukiwa danego Learning Object w jednym repozytorium lub ich federacji. Dlatego powstała standard uzupełniaj cy CORDRA (Content Object Repository Discovery and Registration/Resolution Architecture), który okre la otwarty, bazuj cy na standardach model pozwalaj cy na implementacj systemu informatycznego dost pu do rozproszonego zbioru Learning Objects. Podstawowe podej cie, stosowane w standardzie CORDRA [16], zakłada stworzenie federa-

6 58 Magdalena Ciszczyk,Przemysław Ró ewski, Emma Kusztina Definicje i standardy repozytorium wiedzy zbudowanego dla potrzeb prowadzenia procesu nauczania cji repozytoriów poprzez wydzielenie centralnego rejestru, który b dzie przechowywał matadane wszystkich Learning Objects nale cych do danej federacji. Zbiór repozytoriów wraz z rejestrem tworz federacje. Federacje mo na ł czy poprzez model warstwowy. Ka da z federacji reprezentuje pewien zbiór materiałów dydaktycznych, który mo e charakteryzowa si własnym zestawem metadanych, polityk dost pu, prawami autorskimi itd. W Internecie mo na znale ju wiele działaj cych rejestrów Learning Object wspieraj cych standard CORDRA: - Advanced Distributed Learning (ADL) Registry website. - Eleonet (European Learning Object Network), europejski rejestr LO. - Learning Resource Exchange for Schools, European Schoolnet. 5. Uwagi ko cowe Rozwój systemów nauczania zdalnego zwi zany jest nie tylko z budow coraz bardziej inteligentnych systemów nauczania student-komputer, ale równie z budow i rozwojem odpowiedniej infrastruktury informatycznej. Systemy informatyczne nauczania zdalnego stanowi ju oddzieln gał rynku systemów oprogramowania. Jest to mo liwe, poniewa s one ju w bardzo du ym stopniu opisane odpowiednimi standardami, pracuj cymi na poziomie kursów, repozytoriów, systemów nauczania, testów itd. Repozytoria materiałów dydaktycznych stanowi jeden z najistotniejszych kierunków rozwoju informatycznych systemów nauczania zdalnego. Kapitał wiedzy jest wła nie w nich zgromadzony, jego pomna anie wymaga zbudowania efektywnej infrastruktury działania repozytorium. Autorzy w artykule przedstawili definicj i klasyfikacj repozytoriów nauczania zdalnego. Dodatkowo pokazali, jakie standardy nauczania zdalnego obecnie wspieraj ich budow oraz d do opracowania globalnej składnicy materiałów dydaktycznych (ang. global content infrastructure). Bibliografia 1. Czekaj J. (Ed.): Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Nr 648. Prace z zakresu metod organizacji i zarz dzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków, 2004, s Whiddett S., Hollyforde S.: Modele kompetencyjne w zarz dzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, Peters T.A. Digital Repositories: Individual, Disciplinebased, Institutional, Consortial, or National?, In: The Journal of Academic Librarianship, Vol. 28, No. 6, s Kaczmarek E., Rychlik M.: Czy repozytoria b d wspiera nauk w Polsce?, lis.org%3a12226, dost p: OpenDOAR, dost p: ROAR, type=pie&submit=gener, dost p: Bednarek-Michalska B.: Fundusze na budowanie zasobów elektronicznych w Polsce, dost p:

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, MIT OpenCourseWare, dost p: Notatki w Internecie, dost p: Chomik, dost p: Kusztina E., Zaikin O., Ciszczyk M., Tadeusiewicz R.: Quality factors for knowledge repository: based on e- Quality project, EUNIS 2008, dost p: Kotrys R.: Standardy w nauczaniu na odległo, Pozna skie Warsztaty Poligraficzne; dost p: SCORM; dost p: Wa niak, projekt:opracowanie programów nauczania na odległo na kierunku studiów wy szych Informatyka, dost p: ALT Project: University System of Georgia Learning Object Repository, dost p: Jerez, H., Manepalli, G., Blanchi, C., Lannom, L.W.: ADL-R: The First Instance of a CORDRA Registry. D-Lib Magazine, 12(2), February Ró ewski P., Kusztina E., Zaikin O.: Modele i metody zarz dzania procesem Otwartego Nauczania Zdalnego, Instytut Bada Systemowych PAN, Seria: Badania Systemowe, tom 61, Warszawa- Szczecin Biskupska M.: Standardy repozytoriów e-learningowych, VI Warsztaty e-learningowe E- LEARNING Innowacje rozwi za i zastosowa, 11 grudnia 2008, Warszawa.

8 60 Magdalena Ciszczyk,Przemysław Ró ewski, Emma Kusztina Definicje i standardy repozytorium wiedzy zbudowanego dla potrzeb prowadzenia procesu nauczania DEFINITION AND STANDARDS KNOWLEDGE REPOSITORY DESIGNED TO TEACHING/LEARNING PROCESS SUPPORT Summary The concept of didactical content digitalization in the form of repository is a common research topic. There are a set of content repositories built for different purpose and function. In the paper authors defined the concept of repository for purpose of teaching/learning process. The present classification is aimed to classify repository based on this function and aim. Moreover repository dedicated standards are discussed in the paper. Keywords: repository, learning process, standards Magdalena Ciszczyk Przemysław Ró ewski Emma Kusztina Zakład Systemów Produkcji Niematerialnej Wydział Informatyki Politechnika Szczeci ska Szczecin, ul. ołnierska

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE GOSPODAROWANIA WIEDZ

SYSTEMY INFORMATYCZNE GOSPODAROWANIA WIEDZ SYSTEMY INFORMATYCZNE GOSPODAROWANIA WIEDZ ZBIGNIEW J. KLONOWSKI Instytut Organizacji i Zarz dzania Politechniki Wrocławskiej Streszczenie Zarz dzanie (gospodarowanie) wiedz odgrywa decyduj c rol w podnoszeniu

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA WIEDZ

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA WIEDZ KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA WIEDZ EWA KROK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Niniejszy artykuł ma na celu zarysowanie kluczowych etapów zarz dzania wiedz i najbardziej istotnych działa w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 219 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.13 Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA DZIAŁALNO CI KURSOWEJ

DOBÓR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA DZIAŁALNO CI KURSOWEJ DOBÓR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA DZIAŁALNO CI KURSOWEJ WALDEMAR WOLSKI Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule dokonano oceny open source owych platform e-learningowej dla działalno ci kursowej

Bardziej szczegółowo

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI WST P Koncepcja klastrów, czyli relacji o

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI Streszczenie W pracy przedstawiono znaczenie podej cia opartego na technologiach semantycznych

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Waldemar FURMANEK Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Wst p Wszechobecno techniki, w tym technologii i technologii informacyjno- -komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH

IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH RYSZARD BUDZI SKI AGATA WAWRZYNIAK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule zaprezentowany został problem identyfikacji outsourcingu

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI (CMS/DMS) TOMASZ KOMOROWSKI

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI (CMS/DMS) TOMASZ KOMOROWSKI WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI TOMASZ KOMOROWSKI Streszczenie W niniejszej pracy poruszono problem wyboru systemu do zarz dzania dokumentami elektronicznymi

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH JAROSŁAW W TRÓBSKI, MONIKA STOLARSKA Politechnika Szczeci ska Streszczenie W artykule przedstawiono autorski modelu oceny jako

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS)

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) JAROSŁAW W TRÓBSKI AGNIESZKA KONYS WALDEMAR WOLSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 265, 2012. Hubert Obora

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 265, 2012. Hubert Obora A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 265, 2012 PODSTAWOWE PROBLEMY IMPLEMENTACJI ZASAD TQM W PRZEDSI BIORSTWIE 1. WST P Zasady zarz dzania jako ci ustalaj w prostej, zwartej

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0 MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0 JAROSŁAW W TRÓBSKI SYLWIA WOLANICKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule podj to problem budowy modelu oceny jako

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo