Rola technologii XML w e-learningu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola technologii XML w e-learningu"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 838 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Katedra Informatyki Rola technologii XML w e-learningu Streszczenie. XML, rekomendowany przez organizację W3C, jest językiem służącym do opisu i wymiany danych w systemach heterogenicznych. W artykule podjęto próbę analizy wpływu tego otwartego standardu na rozwój e-learningu. Przedstawiono korzyści użycia metajęzyka w procesie standaryzacji opisu treści dydaktycznych, a także jego wykorzystanie w systemach o architekturze zorientowanej na serwis w celu integracji komponentów nauczania. Słowa kluczowe: e-learning, technologia XML, usługi sieciowe, sieci semantyczne. 1. Nauczanie na odległość W związku z koniecznością ciągłego podnoszenia jakości kształcenia niezbędne staje się stałe zwiększanie nakładów inwestycyjnych na edukację, badania i opracowanie nowoczesnych form nauczania. Jedną z nich, stanowiącą nową jakość w edukacji, jest nauczanie na odległość (distance learning DL), wykorzystywane na różnych szczeblach szkolnictwa, obecnie najczęściej spotykane w nauczaniu akademickim. Idea DL opiera się na zasadzie, że bezpośredni kontakt wykładowcy oraz ucznia jest ograniczony do minimum. Niewątpliwą zaletą tej formy kształcenia jest likwidowanie barier i ograniczeń w dostępie do edukacji, a także dostosowanie procesu dydaktycznego do potrzeb i możliwości osób uczących się. Dokonując analizy DL, należy zdefiniować cele stawiane przed tą formą kształcenia. Najważniejsze z nich to [Fei Yang 2006]: zwiększenie dostępu do nauczania na wszystkich poziomach kształcenia, indywidualizacja procesu nauczania, redukcja kosztów i poprawa wydajności procesu dydaktycznego, utrzymanie jakości kształcenia równej tradycyjnemu, oferowanie elastycznych form nauczania, łatwość zarządzania procesem dydaktycznym.

2 140 Jedną z form DL jest e-learning (EL), określany jako proces nauczania niestacjonarnego za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych, gdzie strony procesu dydaktycznego odseparowane są od siebie w przestrzeni i w czasie [Stecyk 2006]. Realizuje on idee kształcenia z użyciem środków technicznych wykorzystywanych do tworzenia, przetwarzania, przesyłania i prezentacji informacji związanych z realizowanym procesem nauczania. Tworzenie systemów edukacyjnych opartych na tej formie nauczania niesie ze sobą liczne korzyści. Wymienić tu można chociażby: dostęp do zasobów edukacyjnych z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie, możliwość szybkiej aktualizacji treści dydaktycznej, monitorowanie i kontrola procesu kształcenia oraz zarządzanie nim na każdym jego etapie, włączenie uczącego się w proces kształcenia, dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych predyspozycji uczącego się. Wymienione właściwości w istotny sposób wpływają na realizację idei budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Ułatwiony staje się dostęp do materiałów edukacyjnych i szkoleniowych. Ta forma przekazu informacji może zostać zatem skierowana do ogółu zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji, także osób pracujących, starszych, niepełnosprawnych, niezależnie od ich statusu ekonomicznego czy społecznego. 2. Standardy nauczania elektronicznego Podstawowym kryterium uwzględnianym we wszelkich formach EL jest dostępność do tworzonych kursów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z organizacją zajęć. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania powstaje coraz więcej systemów o różnych formatach zapisu treści dydaktycznych. Uniemożliwia to praktycznie wymianę komponentów nauczania pomiędzy systemami. W ostatnim okresie dają się zaobserwować silne tendencje standaryzacyjne, jeśli chodzi o konstruowanie zarówno platform, jak i komponentów dydaktycznych. Pojawiło się wiele inicjatyw opracowania i wdrożenia otwartych, międzynarodowych specyfikacji i standardów [Mielcarek, Parczewski i Madeyski 2004]. W rezultacie możliwa staje się wymiana i wykorzystanie istniejących treści dydaktycznych pomiędzy dostępnymi platformami nauczania. Aby ten cel został osiągnięty, tworzone systemy powinny uwzględniać realizację następujących postulatów [Advanced Distributed Learning 2007]:

3 Rola technologii XML w e-learningu 141 niezależność zawartości dydaktycznej od platformy sprzętowej i programowej (interoperability), możliwość wielokrotnego wykorzystania stworzonych komponentów dydaktycznych (reusability), brak konieczności wprowadzania zmian w celu dostosowania systemu do postępu technologicznego (durability), dostęp do treści dydaktycznej niezależnie od lokalizacji (accessibility), zdolność do dalszej rozbudowy (scalability), dostosowanie nauczania do potrzeb jednostki i organizacji (adaptability), Przyjęte założenia skłaniają do poszukiwań rozwiązań prowadzących do ujednolicenia formatu, struktury oraz sposobu przesyłania treści dydaktycznych. Powstałe w latach 90. konsorcjum W3C opublikowało w 1997 r. specyfikację języka XML (Extensible Markup Language). Ze względu na swoje zalety, z których najważniejsze to elastyczność, rozszerzalność i niezależność od platformy programowej, XML oparty na języku SGML stał się standardem opisu i wymiany elektronicznych dokumentów. Wsparcie ze strony największych producentów oprogramowania przyczyniło się do opracowywania kolejnych dialektów tego metajęzyka, wykorzystywanych do opisu i prezentacji różnych obszarów otaczającej rzeczywistości. XML stał się narzędziem silnie wspierającym zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio rozwój e-learningu. Związane z tym obszary zastosowań to przede wszystkim standaryzacja opisu treści dydaktycznych, wykorzystanie usług sieciowych i zastosowanie sieci semantycznych. 3. Standaryzacja opisu treści dydaktycznych Podstawowym celem działań standaryzacyjnych jest wypracowanie założeń pozwalających na uzyskanie pełnej przenośności komponentów dydaktycznych pomiędzy platformami LMS. Wśród organizacji wspierających inicjatywę ustalania specyfikacji i standardów EL można wymienić: IEEE LTSC (Learning Technology Standards Committee, IMS (IMS Global Learning Consortium, Departament Obrony USA, AICC (Aviation Industry CBT Committee, i ADL (Advanced Distributed Learning Consortium, Efektem tych działań jest opracowanie modelu referencyjnego SCORM (Sharable Content Object Reference Model) stanowiącego zbiór specyfikacji i zaleceń dotyczących tworzenia materiałów edukacyjnych oraz metod ich prezentacji w systemach LMS (learning management system). Główne wytyczne standardu odnoszą się do sposobu organizacji treści dydaktycznej (content packaging), śro-

4 142 dowiska uruchomieniowego (runtime environment) oraz formalnych metod opisu treści (metadane). Ustanowienie jednolitej nomenklatury określa zatem wymagania techniczne oraz zalecenia dla konstruktorów platform i autorów komponentów dydaktycznych. Obecnie większość systemów LMS implementuje całkowicie lub częściowo tę specyfikację. Wymienione specyfikacje i standardy stanowią podstawę tworzenia nowych języków opisu treści dydaktycznych, w których szkielet stanowi standard XML. Celem jest wspomaganie autorów w tworzeniu treści, które będą dostosowane do wymagań stawianych w procesie dydaktycznym. Przykładem mogą tu być chociażby elml (elesson Markup Language) [Fisler i Bleisch 2006], LMML (Learning Material Markup Language, i ML3 (Multidimensional Learning Objects and Modular Lectures Markup, Szersza dyskusja dotycząca właściwości wymienionych języków zawarta jest w pracy [Fisler i Bleisch 2006]. Dydaktyczny fundament, szczególnie w przypadku elml, stanowi model pedagogiczny (pedagogical model) zwany ECLASS (entry, clarify, look, act, self- -assessment, summary) [Gerson 2000], w którym wyróżnia się: wprowadzenie (entry) początkowa charakterystyka lekcji lub jednostki (obiektu lekcji), objaśnienie (clarify) teoria, opis modelu, zbiór zasad i faktów, przykład (look) pomoc dla studenta w zrozumieniu teorii zawartej w lekcji, działanie (act) wymuszenie aktywności studenta, wypróbowanie modelu, przedyskutowanie poruszanych kwestii, samoocena (self-assessment) sprawdzenie, czy cele lekcji lub jednostki zostały zrealizowane, podsumowanie (summary) streszczenie całej lekcji lub jej fragmentu. Zgodnie z przedstawionym modelem następuje mapowanie przygotowanych treści dydaktycznych na strukturę XML z użyciem standardu XML Schema. Pozwala to na weryfikację poprawności tworzonych jednostek nauczania. Dzięki użyciu standardu XML możliwa staje się transformacja przygotowanych materiałów do formatów (HTML, XHTML, PDF) niezależnych od użytej platformy programowej. Również i w tym przypadku wykorzystywane są istniejące narzędzia, oparte na technologii XML (języki transformacji XSLT, XSL-FO i FOP Formatting Objects Processor). Umożliwia to prezentację danych na urządzeniach zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych (palmtop, smartphone). Ponieważ w większości sytuacji tworzone języki wspierają standard IMS Global Content Package i standard SCORM, treść jednostek dydaktycznych może być w łatwy sposób importowana przez systemy LMS.

5 Rola technologii XML w e-learningu Usługi sieciowe Dotychczasowe konstrukcje systemów nauczania zdominowane zostały przede wszystkim przez scentralizowane systemy klasy klient serwer. Prowadzone obecnie prace mają za podstawę koncepcję tworzenia architektury systemu, w której największy nacisk kładzie się na definiowanie zbioru usług SOA (service oriented architecture), o funkcjonalności zgodnej z wymaganiami użytkownika. Na bazie powstałych usług można konstruować rozproszone systemy i aplikacje, niezależne od stosowanej platformy programistycznej, komunikujące się z usługami z wykorzystaniem zdefiniowanych protokołów i formatów danych. Taką klasą usług realizowanych w środowisku rozproszonym, jakim jest Internet, są usługi sieciowe WS (web services), zob. rys. 1. Definiowane są za pomocą języka opisu usług WSDL (Web Services Description Language), a wywoływane przez ustalony protokół komunikacyjny SOAP (Simple Object Access Protocol). Oba wymienione języki są oparte na technologii XML. Rejestr usług UDDI Wyszukiwanie Publikacja Klient Dostawca usług SOAP Rys. 1. Model funkcjonalny web service Źródło: opracowanie własne. Dzięki agregacji usług sieciowych możliwe jest uzyskanie wysokiego poziomu funkcjonalności tworzonych systemów. W połączeniu z dekompozycją treści nauczania na obiekty dydaktyczne oraz z ich odwzorowaniem na usługi możliwe staje się niezależne tworzenie poszczególnych składowych systemu nauczania, przynoszące wymierne korzyści. Wymienić tu należy przede wszystkim: niezależność od platformy sprzętowej i programowej, możliwość rozbudowy systemu (skalowalność), bezpieczeństwo dostępu do usług, możliwość agregacji uzyskanych rezultatów. Należy również zwrócić uwagę na to, że ponieważ z definicji WS są niezależne od platformy, dostęp do usług może być realizowany z wykorzystaniem wielu

6 144 kategorii terminali, również tych pozwalających na bezprzewodowy dostęp do zasobów sieciowych (laptop, palmtop, smartphone). 5. Sieci semantyczne Koncepcja sieci semantycznej SW (Semantic Web), którą zaproponował Tim Berners-Lee, obecnie rozwijana przez WWW Consortium, realizuje wizję maszynowego przetwarzania informacji zgromadzonych w Internecie. Do jej urzeczywistnienia konieczne staje się utworzenie uniwersalnego sposobu zapisu i przetwarzania informacji dostępnej w Internecie, poprzez przyjęcie określonych standardów ich notacji. Takim sposobem formalizacji wiedzy dostępnej w sieci są ontologie [Hakimpour i Geppert 2002], umożliwiające definicję pojęć oraz relacji pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w pewnym opisywanym fragmencie rzeczywistości. Rekomendowane przez W3C standardy zapisu, w szczególności oparte na języku XML, stanowią podstawę wdrożenia idei sieci semantycznej (tabela 1). Tabela 1. Rekomendacje W3C dla sieci semantycznych Funkcja Określenie składni zapisu Opis i definicja słownictwa (specyfikacja modelu metadanych) Definicja pojęć i relacji pomiędzy opisywanymi zasobami Źródło: opracowanie własne. Rekomendacja W3C XML, XML Schema RDF, RDF Schema OWL Tak sformalizowany sposób opisu zgromadzonych w Internecie informacji stanowi podstawę działania mobilnych agentów programowych. Dzięki swym cechom (mobilność, zdolność do interakcji, umiejętność współpracy, łatwość uczenia się) agent programowy w systemie edukacyjnym może zostać wykorzystany do wyszukiwania obiektów dydaktycznych, a w konsekwencji do selekcji treści nauczania zgodnej z wcześniej ustalonymi wymaganiami i preferencjami uczącego się (co umożliwia personalizację procesu nauczania) [Kononowicz i Żabińska 2005]. Prowadzone w ostatnim czasie badania ukierunkowane są na próbę stworzenia ogólnej architektury systemów nauczania wykorzystujących technologie agentowe. Istotną kwestią, którą należy rozwiązać, jest usystematyzowanie pojęć oraz słownictwa wykorzystywanego w opisie zasobów (metadane) [Wen-Ying i De-Ren 2007]. Konieczne staje się stworzenie ontologii w odniesieniu do metadanych opisujących zarówno treść, kontekst, jak i strukturę materiałów dydaktycznych. Tak usystematyzowane dane staną się podstawą działania agentów, pozwalając im na prawidłową identyfikację obiektów dydaktycznych.

7 Rola technologii XML w e-learningu Podsumowanie Kształtowanie się nowego modelu edukacji wymusza użycie technologii informatycznych, których zadaniem jest wspomaganie procesu dydaktycznego. Jedną z nich jest metajęzyk XML. Jak pokazuje praktyka, jest on powszechnie wykorzystywany zarówno do opisu zasobów treści dydaktycznych, jak i do ich integracji w środowiskach heterogenicznych. Standard ten ma zasadniczy wpływ na rozwój e-learningu. Szczególnie obiecujący wydaje się kierunek badań związany z wykorzystaniem usług sieciowych oraz technologii multiagentowych. Można przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości nowoczesne systemy edukacyjne będą się opierać na zbiorze udostępnionych usług oferowanych przez niezależnych usługodawców. Literatura Advanced Distributed Learning, (data dostępu: ). Aviation Industry CBT Committee, (data dostępu: ). elesson Markup Language, (data dostępu: ). Fei Yang J. [2006], The Discussion of Media Selection and Accessible Equity in Distance Education, The Journal of American Academy of Business, vol. 10, nr 1. Fisler J., Bleisch S. [2006], ELML, the e-lesson Markup Language Developing Sustainable e-learning Content Using an Open Source XML Framework, Web Information Systems and Technologies, Setubal, Portugal. Gerson S. [2000], ECLASS: Creating a Guide to Online Course Development for Distance Learning Faculty, Online Journal of Distance Learning Administration, vol. 3, nr 4, Winter 2000, State University of Western Georgia, ojdla/winter34/gerson34.html. Hakimpour F., Geppert A. [2002], Global Schema Generation Using Formal Ontologies, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. IEEE Learning Technology Standards Committee, (data dostępu: ). IMS Global Learning Consortium, (data dostępu: ). Kononowicz A., Żabińska M. [2005], Dystrybucja obiektów dydaktycznych bazująca na technologii agentowej, AGH Automatyka, t. 9, z. 1/2, Kraków. Learning Material Markup Language, (data dostępu: ). Mielcarek P., Parczewski M., Madeyski L. [2004], E-learning analiza celów i możliwości ich realizacji na podstawie istniejących specyfikacji i standardów [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, nr 1044, Wrocław. Multidimensional Learning Objects and Modular Lectures Markup, (data dostępu: ). Stecyk A. [2006], Topologia systemów e-learningowych, Gazeta IT, nr 5, gazeta-it.pl/2,4,149,index.html.

8 146 Wen-Ying G., De-Ren C. [2007], An Ontology Infrastructure for an E-Learning Scenario, Journal of Distance Education Technologies, vol. 5, nr 1. The Meaning of XML Technology in E-learning The XML, recommended by W3C organisation, is a language dedicated for data description and data exchange in heterogeneous systems. The article makes an attempt of analysis of the function and the influence of this open standard on e-learning development. The discussed issues submit advantages of meta-language utilisation in the process of standardisation of teaching materials description. The paper also raises a matter of XML application to teaching components integration in systems with service- -oriented architecture. Key words: e-learning, XML technology, web services, semantic networks.

Spis treści. Część I. Systemy

Spis treści. Część I. Systemy Spis treści Wstęp... 9 Część I. Systemy Iwona Chomiak-Orsa: Mapowanie procesów podstawowym etapem realizacji przedsięwzięcia informatycznego... 13 Wiesława Gryncewicz: Identyfikacja procesów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków Maria ZAJĄC, Marcin PIEKARCZYK Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków ALGORYTMY METOD UCZENIA SIĘ W SYSTEMIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. mgr inż. Tomasz M. Orzechowski. Rozprawa Doktorska

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. mgr inż. Tomasz M. Orzechowski. Rozprawa Doktorska AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki mgr inż. Tomasz M. Orzechowski Rozprawa Doktorska Analiza wyszukiwania i wymiany informacji w złożonych systemach

Bardziej szczegółowo

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO 34 1 REDAGUJE ZESPÓŁ: - dr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 277 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 ADAM STECYK PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ISTOTA ELEARNINGU. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ELEARNINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Malinowska Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROK XXXVI 1/2010(13)

E-LEARNING ROK XXXVI 1/2010(13) E-LEARNING ROK XXXVI 1/2010(13) Common Cartridge - a new electronic content format Common Cartridge - nowy standard formatu elektronicznych treści dydaktycznych zwiększający ich interoperacyjność dr inż.

Bardziej szczegółowo

Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source

Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Zeszyty Naukowe nr 770 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Systemów Obliczeniowych Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH

WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH ZESZYTY NAUKOWE 55-68 Szymon SUPERNAK 1 WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH Streszczenie W treści omówiono koncepcję modelowania architektur korporacyjnych w celu

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke, Tomasz Gładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego nauka SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego i wdrażania oprogramowania korporacyjnego Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński,

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania inteligentnego środowiska uczenia opartego na współpracy

Modelowe rozwiązania inteligentnego środowiska uczenia opartego na współpracy Anna Rokicka-Broniatowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Modelowe rozwiązania inteligentnego środowiska uczenia opartego na współpracy W opracowaniu przedstawiono rolę interaktywnych relacji między

Bardziej szczegółowo

Badanie wydajności systemów o architekturze SOA

Badanie wydajności systemów o architekturze SOA Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Badanie wydajności systemów o architekturze

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe w nauczaniu na odległość. Przykłady zastosowań

Systemy ekspertowe w nauczaniu na odległość. Przykłady zastosowań Systemy ekspertowe w nauczaniu na odległość. Przykłady zastosowań Jolanta Szulc Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie

Bardziej szczegółowo

Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin

Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin ANALIZA SYSTEMOWA IDEI OTWARTEGO NAUCZANIA ZDALNEGO Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin W artykule zostało przedstawione

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Uniwersytet Szczeciński Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Celem artykułu jest omówienie tematyki tworzenia i publikowania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo