Rozwój sektora e-usług na wiecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój sektora e-usług na wiecie"

Transkrypt

1 Rozwój sektora e-usług na wiecie

2 Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci (PARP) ul. Paska 81/ Warszawa Wydanie I Publikacja bezpłatna Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wspieramy e-biznes Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Warszawa Wszelkie prawa zastrzeone. aden fragment nie moe by wykorzystywany w jakiejkolwiek formie ani przekładany na jzyk mechaniczny bez zgody PARP.

3 Spis treci 1. Wprowadzenie do usług wiadczonych drog elektroniczn Opis metodologii bada Katalog usług wiadczonych drog elektroniczn Raporty i analiza...7 Komunikacja i społecznoci Finanse Informacje Reklama i marketing Zarzdzanie czasem Edukacja Praca Zdrowie Hosting/pliki Handel Rozrywka Radio i telewizja Wideo Turystyka Omówienie wiatowych e-usług wiadczonych w innych ni Internet sieciach publicznych Sytuacja konkurencyjna na wiecie - stan i perspektywy w najpopularniejszych branach e-usług Stan i perspektywy niszowych e-usług w Polsce i na wiecie Wnioski i rekomendacje Słownik uytych poj Rozwój sektora e-usług na wiecie 3

4 1. Wprowadzenie do usług wiadczonych drog elektroniczn Celem niniejszej publikacji jest omówienie, w sposób kompleksowy i przejrzysty, aktualnego stanu najpopularniejszych gałzi e-biznesu oraz omówienie e-usług, które posiadaj, w perspektywie najbliszych 5 lat, najwikszy potencjał wzrostu w warunkach współczesnej gospodarki. Ponadto, dodatkowym celem jest wskazanie nisz rynkowych, oferujcych najwikszy potencjał dla e-usług. Zdecydowana wikszo opisanych w publikacji e-usług spełnia wymagania zawarte w Rozporzdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniajcym Rozporzdzenie w sprawie udzielania przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zgodnie z ww. rozporzdzeniem elektroniczna to wiadczona w sposób zautomatyzowany przez uycie technologii informacyjnych, za pomoc systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne danie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecnoci stron w tej samej lokalizacji. Z definicji e-usługi wyłczone s takie usługi jak: usługi nadawcze radiowe i telewizyjne, usługi telekomunikacyjne, dostawy nastpujcych towarów i wiadczenie nastpujcych usług: o o o o o o o o towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa si elektronicznie, płyty CD-ROM, dyskietki i podobne noniki fizyczne, materiały drukowane, takie jak ksiki, biuletyny, gazety i czasopisma, płyty CD, kasety magnetofonowe, kasety wideo, płyty DVD, gry na płytach CD-ROM, usługi wiadczone przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielaj swoim klientom porad za pomoc poczty elektronicznej, usługi edukacyjne, w ramach których tre kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomoc Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połczenie). Autorzy publikacji zdecydowali si w kilku przypadkach na umieszczenie równie takich usług, które nie spełniaj wymogów ww. definicji. Takie podejcie wynika z faktu, e wród specjalistów nie ma zgodnoci co do jednej definicji e-usługi 1. Realizujc cel publikacji przyjto struktur siedmiu rozdziałów, poprzedzonych niniejszym wprowadzeniem do tematu. W pierwszym merytorycznym rozdziale autorzy publikacji przedstawili opis metodologii bada. Omówione zostały poszczególne kroki procedury bada zmierzajcej do wyboru e-usług bdcych przedmiotem publikacji, jak i wskazane zostały ródła skd czerpano informacje o ch elektronicznych. Kolejny rozdział zawiera 1 R. Flis, J. Szut, B. Mazurek-Kucharska, J Kuciski E-usługi definicja i przykłady Badanie zapotrzebowania na działania wspierajce rozwój usług wiadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsibiorstwa mikro i małe, s Rozwój sektora e-usług na wiecie 4

5 charakterystyk usług elektronicznych w podziale na poszczególne obszary tematyczne. Rozdział ten stanowi pewnego rodzaju katalog elektronicznych usług wiadczonych w sieci Internet. Do opisu e-usług wykorzystano jednolity format opisu, dziki któremu czytelnik moe w dogodny sposób zapozna si z opisem e-usługi, jak i dokonywa porówna pomidzy e-mi zamieszczonymi w katalogu. W nastpnym rozdziale autorzy publikacji kontynuuj opis e-usług, przedstawiajc katalog usług wiadczonych w innych ni Internet sieciach publicznych. Przedstawione zostały m.in. usługi mobilne oraz usługi wiadczone za porednictwem telewizji cyfrowej. W tym zakresie take wykorzystano taki sam jak w poprzednim rozdziale jednolity format opisu. W kolejnym rozdziale podjto prób analizy i podsumowania katalogu e-usług wiadczonych w sieci Internet, przedstawiajc stan i perspektywy tych najpopularniejszych. Kocowa cz publikacji raportu obejmuje opis niszowych usług w Polsce i na wiecie oraz przedstawia perspektyw ich w najbliszych latach. Publikacj zamyka rozdział podsumowujcy oraz słownik uytych poj. 2. Opis metodologii bada Badanie zostało przeprowadzone przy uyciu techniki desk research (lub Web research, w przypadku analizy ródeł internetowych), która opiera si na wykorzystaniu wtórnych ródeł danych, tj. takich materiałów, opracowa, publikacji, baz danych i innych ródeł informacji, które nie powstały na potrzeby planowanego badania, lecz ich zawarto merytoryczna uzasadnia ich wykorzystanie. Zalet zastosowanej techniki jest to, e pozwala ona zidentyfikowa, zebra, uporzdkowa i podda szczegółowej analizie istniejce cho rozproszone dane i informacje dotyczce badanego problemu czy zagadnienia. W toku analizy desk research/web research wykorzystane zostały przede wszystkim informacje zawarte na witrynach internetowych podmiotów wiadczcych e-usługi. Dodatkowo, wykorzystane zostały rónego rodzaju ródła danych, bazy, opracowania, raporty z bada, powicone problematyce e-usług. W pierwszym etapie badanie polegało na wyszukaniu i opisie usług najpopularniejszych oraz z najwikszym potencjałem rozwojowym. Analiza podzielona została na III etapy: Etap I wyszukanie i sklasyfikowanie usług wiadczonych drog elektroniczn (w szczególnoci usług najpopularniejszych oraz z najwikszym potencjałem wzrostowym). Eksperci szczególnie zwracali uwag na e-usługi, które nie s oferowane w Polsce. W ramach działa badawczych przeprowadzono analiz najpopularniejszych stron internetowych. Wybór witryn do analizy nastpił na podstawie badania danych (trendów, popularnoci) z raportów witryn Alexa (http://ww.alexa.com) oraz W pierwszym etapie analizy zidentyfikowano usług wiadczonych drog elektroniczn, co pozwoliło na skompletowanie materiału do publikacji. Etap II - na podstawie utworzonej listy e-usług gremium oceniajce dokonało podziału na obszary tematycznie i wyznaczyło e-usługi do szczegółowego opisu. Etap III - kada wybrana e- została uzupełniona o charakterystyk zawierajc: o opis usługi (przedstawienie cech i sposobu działania), o dostpno na (czy funkcjonuje na rynku ), o niszowo (zgodnie z definicj zawart w rozdziale szóstym), Rozwój sektora e-usług na wiecie 5

6 o o o o o o przykładowy model (sposób, w jaki firma tworzy warto dodan, oferujc okrelone produkty docelowym grupom klientów), profil odbiorców (charakterystyka głównych odbiorców usługi), moliwoci, bariery wejcia na (prawne, technologiczne, finansowe, wiedzy), perspektywy, linki referencyjne do witryn reprezentatywnych. Wszystkie e-usługi zostały opisane według jednego formatu. Informacje, które s zawarte w katalogu pochodz czciowo ze stron internetowych, ale take s wynikiem eksperckich przemyle, opinii i spostrzee. Autorzy publikacji celowo pominli w przedstawionym katalogu usługi podstawowe, istniejce praktycznie od pocztku funkcjonowania Internetu (np. wyszukiwarki, fora dyskusyjne, itp.) W drugiej czci opisu scharakteryzowane zostały perspektywy najpopularniejszych bran e-usług. Charakterystyka zawiera omówienie wiatowych tendencji rozwojowych danego segmentu oraz stan aktualnych bran na wiecie. Ta cz bazuje na wczeniejszej analizie prowadzonej przez ekspertów. Kocowa cz publikacji zawiera wnioski z analizy oraz rekomendacje. Rozwój sektora e-usług na wiecie 6

7 3. Katalog usług wiadczonych drog elektroniczn 3.1. Raporty i analiza Raportowanie wej na witryn Usługa umoliwia administratorom stron internetowych przegldanie szczegółowych raportów na temat profili internautów odwiedzajcych ich serwis. Uruchomienie usługi zwykle odbywa si poprzez wstawienie dodatkowego kodu na administrowanych stronach internetowych, który inicjuje zewntrzne skrypty generujce statystyki. W ramach powyszej usługi administrator witryny moe uzyska m.in. informacje na temat liczby odwiedzin, miejsc z których internauci wchodz, szczegółowe informacje o zapytaniach w serwisie, popularnoci odpowiednich linków oraz słów kluczowych. Tak Usługa niszowa? Tak Przykładowe adresy Usługa dostpna jest zarówno w modelu abonamentowym uytkownik płaci za korzystanie z raportów, jak i w modelu bezpłatnym pojawia si reklama na raportowanej witrynie. Ceny w modelu abonamentowym zale od zakresu funkcjonalnoci usługi oraz poziomu obsługi klientów. Dla włacicieli i administratorów serwisów internetowych. W Polsce dostpne s serwisy rodzime, oraz spolszczone odpowiedniki serwisów zagranicznych. Usługa nie zawiera elementów specyficznych dla rynków lokalnych i moe bez przeszkód by wiadczona tak w Polsce, jak i na wiecie. W zwizku ze stosunkowo du liczb istniejcych serwisów barier mog by wysokie koszty zwizane z wypromowaniem usługi na wiecie. Najprostsze profilowanie opiera si na informacjach pochodzcych z protokołu HTTP i jest to jego fundamentalne ograniczenie. Uwzgldnienie dodatkowych funkcjonalnoci bdzie wymagało dostpu do dodatkowych informacji o uytkowniku. Tendencj w przypadku usług raportowania wej jest poprawa jakoci graficznej przekazywanych statystyk oraz rozszerzanie funkcjonalnoci w zakresie szczegółowoci oferowanych raportów. Rozwój sektora e-usług na wiecie 7

8 Raporty/newslettery na temat nowoci w okrelonej dziedzinie Usługa moe mie posta dedykowanego portalu informacyjnego i/lub newslettera, który gromadzi informacje na tematy biece z okrelonej dziedziny. Wyrónikiem usługi jest redagowanie artykułów przez otwart społeczno autorów, która opcjonalnie moe by wspomagana przez zamknity zespół redakcyjny. O atrakcyjnoci usługi decyduje aktualno dostarczanych informacji z danej dziedziny wiedzy, co daje jej przewag nad klasycznymi portalami informacyjnymi. Oferowanie raportów i analiz tworzonych w oparciu o publikowane artykuły odrónia j z kolei od zwykłych wortali tematycznych. Przykładem usługi moe by portal powicony pomysłom na biznes, w którym tre dostarczana jest przez kilka tysicy zarejestrowanych uytkowników na całym wiecie, a zespół redaktorów odpowiada za jej weryfikacj i klasyfikacj, a take za tworzenie przegldowych analiz. Tak Usługa niszowa? Tak Wikszo tego typu e-usług dostpna jest za darmo, a utrzymanie serwisów oparte jest na sprzeday miejsca reklamowego. Reklamowanie si na serwisach oferujcych te e-usługi jest szczególnie korzystne ze wzgldu na dobrze sprofilowan grup odbiorców, zalenie od wybranej dziedziny wiedzy. które portale oferuj dodatkowe raporty za opłat, jako rozszerzenie podstawowych artykułów dostpnych bezpłatnie. S one kierowane głównie do firm, a ich cena w zalenoci od modelu wynosi kilkaset lub kilka tysicy dolarów. Pracownicy oraz kierownicy firm, studenci, osoby indywidualne zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejtnoci z wybranej dziedziny. Na rynku istniej portale informacyjne opierajce si na społecznociach autorów, które dostarczaj aktualnoci z wybranej dziedziny wiedzy czsto opierajce si na informacjach z zagranicznych serwisów internetowych. Brak jest serwisów, wykorzystujcych szerok, otwart sie informatorów tworzcych własne autorskie artykuły zblionych do poniej wymienionych serwisów zagranicznych. W przypadku serwisów opartych o sie polskich autorów/informatorów, ekspansja na rynek wiatowy bdzie Rozwój sektora e-usług na wiecie 8

9 wymaga rozszerzenia sieci autorów o osoby z innych krajów, a take pojawi si problem tłumaczenia treci polskich na inne jzyki. Dodatkow barier bdzie konieczno konkurowania z istniejcymi serwisami o wyrobionej marce i licie referencji. Przykładowe adresy Analizy przykładowych serwisów wskazuj na kilkudziesiciuprocentowy wzrost popularnoci w skali ostatnich dwóch lat. Lista firm korzystajcych z płatnych raportów (np. serwisu Trendwatching) wskazuje na zainteresowanie firm z rónych bran, co pozwala załoy, e trend wzrostowy ma charakter stabilny i nie ulegnie zmianie w najbliszej przyszłoci. Serwis z geograficznymi raportami statystycznymi Serwis oferujcy szczegółowe i aktualne dane statystyczne na temat rónych lokalizacji geograficznych. Oprócz podstawowych danych geograficznych oraz demograficznych, serwisy mog dostarcza informacje o innych faktach zwizanych z poszczególnymi regionami lub miastami, takich jak rednia pensja, redni koszt ycia, moliwoci znalezienia pracy lub dostpno miejsc w placówkach publicznych (szkoły, szpitale). Serwisy mog dotyczy wybranych regionów lub całego wiata. Tak Usługa niszowa? Tak Wikszo usług wiadczona jest bezpłatnie i oparta jest na modelu wywietlania reklam. Dla reklamodawców ta jest szczególnie ciekawa ze wzgldu na dobrze okrelony profil uytkowników. Moliwe jest take wyrónienie czci danych dostpnych w formie usługi płatnej. Uytkownicy indywidualni w szczególnoci studenci oraz pracownicy umysłowi, jak i firmy medialne - tradycyjne i elektroniczne. W Polsce wikszo danych statystycznych opartych jest na wskazaniach Głównego Urzdu Statystycznego. mniej dane zawarte w serwisach zagranicznych wskazuj, e ronie ilo danych o duym poziomie szczegółowoci. Usługa dedykowana na rynek polski mogłaby oferowa analizy oparte na danych GUS, uzupełniajc je o dane pochodzce z innych ródeł. ródła danych statystycznych s zazwyczaj cile zwizane z lokalnym rodowiskiem, do którego si odnosz. Ekspansja usługi wymaga kadorazowego rozszerzania bazy ródeł danych, a cz informacji moe by niedostpna dla pewnych regionów, co Rozwój sektora e-usług na wiecie 9

10 moe powodowa problemy z udostpnianiem jednolitej usługi dla wielu regionów jednoczenie. Przykładowe adresy Czynnikiem wpływajcym mocno na rozwój usługi jest zaleno od dostpnoci danych. Usługa ma tym wiksze szanse na rozwój, im mniej jest zalena od pojedynczych dostawców zawartoci (np. urzdów statystycznych). Analizy trendów wskazuj, e przykładowe serwisy w skali ostatnich 2 lat zanotowały umiarkowany wzrost popularnoci Brak jest podstaw, by oczekiwa znaczcej zmiany tego trendu w najbliszej przyszłoci Ranking najpopularniejszych stron internetowych Usługa polegajca na udostpnianiu rankingu najpopularniejszych stron internetowych, klasyfikowanych według stworzonych kryteriów. Dodatkow funkcjonalnoci charakterystyczn dla tego typu usług jest moliwo tworzenia i aktualizacji własnego katalogu stron sklasyfikowanych wg poszczególnych obszarów tematycznych, a take moliwo ledzenia zmian na stronie. Baz dla budowanych własnych list stanowi katalogi linków do stron najpopularniejszych oraz najczciej aktualizowanych. Istnieje równie moliwo włczenia subskrypcji dla poszczególnych stron oraz dla uytkowników strony katalogu. Tak Usługa niszowa? Tak Wikszo tego typu e-usług działa w modelu zamieszczania płatnych reklam. Osoby indywidualne zainteresowane skatalogowaniem adresów czsto przegldanych stron i uzyskiwaniem biecej informacji odnonie popularnoci tyche stron internetowych. Dodatkowo udostpnia moliwo umieszczenia przycisków pozwalajcych uytkownikowi konkretnej strony na włczenie odpowiedniego rodzaju ledzenia zmian w jej zawartoci. Tego typu usługi s oferowane na, stworzenie nowego serwisu wie si z koniecznoci konkurowania z mi o ugruntowanej pozycji na wiecie (np. serwis Alexa). Rozwój sektora e-usług na wiecie 10

11 Przykładowe adresy Finansowe: nakłady na zbudowanie i biec aktualizacj aplikacji wspomagajcych realizacj katalogu stron internetowych, a take na wypromowanie e-usługi. zmiennie istotn rol odgrywa moliwo szybkiego dostpu do wyselekcjonowanych informacji. W tym kontekcie moliwo organizowania zasobów zgodnie z biecymi potrzebami ma coraz wiksze znaczenie w sytuacji wystpowania zmultiplikowanych ródeł informacji Komunikacja i społecznoci Dzielenie si wiedz Usługa umoliwia uytkownikom publikowanie pojedynczych stron tekstu lub materiałów wideo majcych na celu przyblienie czytelnikom wybranego przez siebie tematu. W zalenoci od serwisu, publikowana tre moe mie charakter poradników, felietonów lub artykułów. W odrónieniu od encyklopedii internetowych opartych o WIKI, dzielenia si wiedz prezentuje całkowicie subiektywny punkt widzenia autorów na okrelony temat. Od blogów róni je zazwyczaj mniej osobisty styl wpisu, a take konieczno przypisania wpisu do jednej z góry narzuconych kategorii oraz moliwo oceny wpisów pod ktem zawartoci merytorycznej. Tak Usługa niszowa? Tak Publikowanie treci zazwyczaj nie wie si z opłatami, serwis zarabia na reklamach kontekstowych. które serwisy, np. Squidoo, oferuj moliwo dołczenia rekomendacji konkretnych produktów, w takiej sytuacji prowizj od sprzeday dzieli si usługodawca i autor rekomendacji/uwagi. Inne serwisy jak np. Hubpages, oferuj nagrody finansowe dla autorów najbardziej popularnych/wartociowych wpisów. które serwisy, np. Spryciarze.pl, zarabiaj take na profesjonalnym tworzeniu filmów o charakterze poradników i instrukcji. Dowolni uytkownicy Internetu. W istniejcych serwisach anglojzycznych cz wpisów ma charakter regionalny, a zdecydowana wikszo jest anglojzyczna, co stanowi barier dla czci polskich odbiorców. W przypadku oparcia serwisu o materiały wideo, barier moe by nakład Rozwój sektora e-usług na wiecie 11

12 finansowy potrzebny na utrzymanie infrastruktury serwerowej o odpowiedniej wydajnoci 2. Przykładowe adresy Podstawowym problemem jest konkurencja ze strony popularnych serwisów anglojzycznych. W przypadku ekspansji polskiej usługi na rynek wiatowy barier bdzie jzyk artykułów; wpisy stworzone w jzyku nie bd dostpne dla uytkowników z innych krajów. Szybki wzrost popularnoci istniejcych usług tej grupy (np. Squidoo zwikszyło obroty o 91% w 2008 roku) pokazuje, e dzielenie si wiedz jest perspektywiczn dziedzin, która z pewnoci bdzie rozwija si w przyszłoci Tworzenie i dzielenie si notatkami na temat zawartoci stron WWW Usługa pozwala znakowa wybrane fragmenty stron WWW, zaznaczajc je kolorem, przyczepiajc notatk lub oznaczajc słowami kluczowymi. Zaznaczenia i notatki mona wymienia z innymi uytkownikami serwisu. Korzystanie z usługi polega na instalacji specjalnego dodatku do przegldarki internetowej, który umoliwia łatwe oznaczanie i zapamitywanie treci. Usługa jest zbliona do wymiany zakładek do stron internetowych, niektóre serwisy oferuj nawet import danych zapisanych w popularnych serwisach tego typu. Tak Usługa niszowa? Tak Usługa ma charakter społecznociowy, jest ona bezpłatna dla uytkowników, a głównym ródłem utrzymania jest reklama kontekstowa oparta o zawarto zaznaczanych stron. Uytkownicy lub grupy uytkowników przegldajcy strony internetowe w poszukiwaniu informacji. Szczególn grup s internauci, którzy czerpi wiedz z sieci uczniowie, studenci, naukowcy, ale take całe klasy lub zespoły badawcze. 2 Rozwój sektora e-usług na wiecie 12

13 Przykładowe adresy W chwili obecnej nie ma polskich serwisów oferujcych t usług. ma przeszkód do powstania usług w Polsce. Usługa nie jest zalena od rynku, na którym jest oferowana. Jedyn istotn barier moe by nakład finansowy potrzebny do stworzenia łatwego w uyciu serwisu działajcego wydajnie nawet przy duej liczbie uytkowników. Usługa jest dostpna od co najmniej 5 lat. Serwisy oferujce usług spotykaj si z bardzo rónym zainteresowaniem, cz uytkowników wybiera zamiast nich bardziej popularne serwisy wymiany zakładek do stron internetowych. Funkcjonalno gromadzenia i wymiany zakładek do fragmentów treci jest szczególnie przydatna w nauce z wykorzystaniem Internetu, zarówno zorganizowanej (zajcia lekcyjne), jak i samodzielnej, co zwłaszcza na rynku jest trendem nowym i zdecydowanie perspektywicznym. Analiza trendów z ostatnich 2 lat potwierdza zapotrzebowanie na tego typu usług; jej popularno wzrosła w tym czasie o kilkanacie procent. Zapisywanie i współdzielenie łczy do stron internetowych (ang. social bookmarking) Usługa umoliwia zapisywanie na swoim koncie łcz (zakładek) do ulubionych stron internetowych oraz współdzielenie si nimi. Serwis prowadzi take oznaczanie zakładek słowami kluczowymi lub ich kategoryzacj oraz prowadzi ranking najpopularniejszych zakładek. Zapisywane zakładki mog by prywatne lub publiczne. W tym drugim przypadku, najczciej oznaczane s krótkim opisem, mog by take komentowane. Tak Usługa niszowa? Tak Podobnie jak w przypadku wikszoci serwisów społecznociowych adresowanych do szerokiej grupy uytkowników, korzystanie z serwisu jest darmowe, a serwis zarabia na reklamach kontekstowych. Dla dowolnych uytkowników. Rozwój sektora e-usług na wiecie 13

14 Przykładowe adresy Istniej polskie serwisy wiadczce t usług. Usługa nie jest zalena od lokalnych rynków i moe by wiadczona dla dowolnych uytkowników na całym wiecie. rynek wiatowy s zblione do barier wejcia na rynek polski, s ni głównie nakłady finansowe konieczne do stworzenia wydajnej i efektownej platformy internetowej oraz jej wypromowania w Internecie. Dodatkowo, w przypadku ekspansji serwisu na nowe rynki istotna staje si bariera jzykowa, dotyczca zarówno samego serwisu, jak i jzyka w którym tworzone s opis i komentarze do zakładek. Usługa, podobnie jak wiele innych serwisów społecznociowych, w ostatnim czasie mocno zyskuje na popularnoci. Według danych serwisu Alexa wszystkie poniej wymienione usługi polskie i zagraniczne notuj wyrany, rednio kilkudziesicioprocentowy wzrost popularnoci na przestrzeni ostatnich 2 lat. Mona na tej podstawie, e ma bardzo dobre perspektywy w przyszłoci. Aplikacja rekomendujca czytelnikom blogów inne blogi o podobnej tematyce Usług jest prosta aplikacja, któr uytkownicy mog doda do swojego serwisu z blogami. Aplikacja rejestruje popularno wpisów uytkownika i prezentuje atrakcyjnie wygldajce łcza do najczciej czytanych wpisów, dziki czemu s widoczne nawet, gdy znikn z głównej strony bloga. Dodatkowo, aplikacja moe prezentowa łcza do innych blogów lub serwisów z artykułami o podobnej tematyce, wykorzystujc mechanizmy analizy podobiestwa wpisów. Tak Usługa niszowa? Tak Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Uytkownik moe zdecydowa si na umieszczanie łcz do płatnych artykułów na zewntrznych serwisach. W takim przypadku prowizj z odwiedzin dziel "si usługodawca oraz uytkownik. Dla autorów blogów. Rozwój sektora e-usług na wiecie 14

15 Przykładowe adresy Aplikacja dostpna jest jako komponent najwikszych wiatowych serwisów blogowych, które dostpne s take na. Potencjalnym kierunkiem byłoby dodanie do niej wsparcia dla serwisów polskich. Nakład finansowy potrzebny na stworzenie aplikacji o funkcjonalnoci co najmniej dorównujcej istniejcym rozwizaniom oraz na jej wypromowanie w Internecie. Usługa generuje zyski, tylko gdy uytkownicy odwiedzaj płatne serwisy w Internecie, co biorc pod uwag fakt, e zdecydowana wikszo serwisów informacyjnych jest bezpłatna, moe budzi obawy o rentowno usługi w przyszłoci. Z drugiej strony statystyki dotyczce przykładowych usług z tej kategorii wskazuj na systematyczny wzrost ich popularnoci, co pozwala załoy, e posiada rosnc grup odbiorców i moe rozwin si jeszcze w przyszłoci. Przegldanie grup dyskusyjnych Usługa pozwala na przegldaniu i wyszukiwaniu grup dyskusyjnych o konkretnej tematyce. Działa w oparciu o specjaln wyszukiwark, w której to definiujemy według jakich kryteriów ma zosta wyszukana dana grupa dyskusyjna. Tak Usługa niszowa? Tak Model jest prosty i jasny w swoim działaniu. Dostawcy tych usług nie pobieraj adnych opłat od uytkowników. Jedynym przychodem s opłaty pobierane za umieszczanie linków stron w hierarchii listy po jej wyszukaniu. Najlepiej opłacane znajduj si najwyej. Opłata jest wnoszona jednorazowo lub mamy do czynienia z modelem abonenckim, czyli stał opłat co jaki okres. Przeznaczona jest dla osób, które czuj przynaleno do okrelonych grup społecznych. Potrzeba wymiany pogldów o okrelonej tematyce, włanie przez grupy dyskusyjne. Osoby z konkretnymi zainteresowaniami, mog znale inne o tych samych zainteresowaniach. Zainteresowania tych grup skupiaj si wokół jednej konkretnej dziedziny. Potrzeba przynaleenia do grupy dyskusyjnych o okrelonej tematyce wzrasta przede wszystkim wród młodych ludzi. wymiany zda na forach, z osobami o podobnych zainteresowaniach, powoduje, e uytkownicy bd szukali takich grup dyskusyjnych. Głównymi barierami jest pocztkowy koszt rozpoczcia działalnoci, zwizany ze stworzeniem platformy i wydajnego serwera, który Rozwój sektora e-usług na wiecie 15

16 pozwoli na sprawne działanie usługi. Barier moe by równie stworzenie bazy grup dyskusyjnych i biece uzupełnianie tej listy o nowo powstajce grupy. Przykładowe adresy Z uwagi na rosnce wykorzystanie Internetu wród młodych ludzi, oraz powstawanie nowych grup dyskusyjnych o rónej tematyce, rozwój wyszukiwarek grup dyskusyjnych bdzie postpował. Rozwój ten nie bdzie jednak tak wysoki jak przez ostatnie kilka lat. Serwisy społecznociowe Serwisy społecznociowe s rodzajem interaktywnych stron WWW, w których procesie tworzenia du rol odgrywaj sieci osób powizanych ze sob wspólnymi zainteresowaniami. S one sprawnymi narzdziami wymiany pogldów i komunikacji pomidzy uytkownikami. Dostarczajc wielorakich narzdzi słucych do komunikacji takich jak zintegrowane komunikatory, usługi owe, tablice wymiany myli, blogi, fora tematyczne, grupy dyskusyjne czy np. narzdzia komentowania i oceniania wypieraj podobne usługi, które do tej pory funkcjonowały na rynku indywidualnie. Tak Usługa niszowa? Tak Serwisy społecznociowe w zdecydowanej wikszoci nie pobieraj opłat od uytkowników za usług komunikacji pomidzy uytkownikami, ani za inne oferowane usługi. Darmowa rejestracja uytkownika, nieodpłatne korzystanie z wszystkich funkcjonalnoci i midzynarodowy charakter serwisu przekłada si natomiast na szybko rosnc liczb osób korzystajcych z serwisu, co moe by wykorzystane jako karta przetargowa dla oferty zamieszczania w serwisie płatnych reklam. W przypadku takiego serwisu głównym ródłem przychodu jest włanie pobieranie opłat za publikowanie reklamy na własnych stronach. Zaawansowane narzdzia pozwalaj na skierowanie konkretnej reklamy do wybranej grupy odbiorców, co dodatkowo wpływa na efektywno takiego ogłoszenia reklamowego. Osoby indywidualne, skupione wokół wspólnego zainteresowania w zalenoci od charakteru serwisu społecznociowego; mog to by uczniowie szkół, miłonicy sportów wodnych, pracownicy brany budowlanej, właciciele psów itp. Duy popyt szczególnie wród młodych ludzi, którzy potrzebuj przynalenoci do grupy interesu, kształtuj swoj samowiadomo i samookrelenie. Jednak potrzeba komunikacji i wymiany pogldów, Rozwój sektora e-usług na wiecie 16

17 dowiadcze czy opinii dotyczy wszystkich grup społecznych, niezalenie od wieku. Z racji nieustannie rosncego poziomu wykorzystania Internetu w społeczestwie zwiksza si zapotrzebowanie na funkcjonowanie serwisów społecznociowych, łczcych ze sob ludzi rónych grup wiekowych, zawodowych wokół obiektu zainteresowania. Konkurencja: obecnie główn barier wejcia na rynek jest ogromna popularno kilku czołowych serwisów społecznociowych, które z racji swojego wysoce midzynarodowego charakteru eliminuj z gry mniejsz, mniej popularn konkurencj. Aby liczy si jako gracz na rynku serwisów społecznociowych, trzeba zaoferowa uytkownikom nowy, innowacyjny pomysł, zachci ich rozwizaniem, które bdzie si wyróniało pomidzy podobnymi serwisami. Finanse: poniewa głównym ródłem dochodu s reklamy publikowane przez firmy zewntrzne dla wybranej grupy odbiorców, to w pocztkowym okresie działalnoci nowego serwisu, gdy liczba uytkowników nie jest dua, prowadzenie serwisu generuje przewanie straty. Nakłady finansowe poniesione na zbudowanie i rozwój serwisu zwróc si dopiero po długim czasie istnienia serwisu i po jego ustabilizowanej sytuacji na rynku. Techniczne: komunikacji i wymiany informacji pomidzy uytkownikami jest usług o wysokim stopniu ryzyka złamania poufnoci i naraenia uytkowników na utrat prywatnoci. Konieczne jest zastosowanie efektywnych rozwiza szyfrujcych dane i komunikaty pomidzy uytkownikami (chyba, e komunikacja ma form publiczn, np. na forach, blogach itp.). Przykładowe adresy Serwisy społecznociowe s obecnie najszybciej rozwijajcymi si stronami internetowymi 3. Popyt na nowe usługi, oferowane przez tego typu serwisy, nieustannie ronie i wydaje si, e przy obecnych trendach ich rola w Internecie bdzie coraz wiksza. Duym atutem jest implementacja innych usług w ramach serwisów społecznociowych geolokalizacji, integracji z urzdzeniami mobilnymi, integracja elementów serwisu na innych stronach internetowych. Usługi komunikacji poprzez serwisy społecznociowe powoli zastpuj standardowe usługi owe. Obserwujc trendy rynkowe, mona wysnu wnioski, e albo standardowe skrzynki pocztowe bd musiały zosta wzbogacone o inne usługi społecznociowe, albo w niedługim czasie ich udział w rynku bdzie coraz szybciej male Raport Alexa.com z dnia 15 czerwca 2010 r. 4 David Gootzit, Key Issues in Enterprise Portals, 2009, Gartner, Rozwój sektora e-usług na wiecie 17

18 Geolokalizacja Geolokalizacja to polegajca na opisaniu geograficznym osoby, przedmiotu lub miejsca. Lokalizacja uytkownika moe nastpowa automatycznie (poprzez numer IP komputera ) lub poprzez rczne wpisanie adresu. Usługa coraz czciej jest wykorzystywana przez serwisy społecznociowe do wyszukiwania osób według ich aktualnej lokalizacji (Twitter), do publikowania informacji o lokalizacji, w jakiej aktualnie znajduje si nadawca komunikatu (Foursquare), bd do oznaczania na mapie lokalizacji godnych polecenia (miejsca turystyczne, restauracje, obiekty rozrywkowe, itp.) Coraz czciej usług geolokalizacji wykorzystuje si w smartfonach. Tak Usługa niszowa? Tak Usługa geolokalizacji jest usług jeszcze do mało popularn. Oferowana jest bezpłatnie przy okazji wiadczenia innych usług (np. w ramach serwisów społecznociowych). W takim wypadku opłaty pobierane s niezalenie od istnienia takiej usługi, za publikacj reklam na stronach. Osoby indywidualne, skupione wokół wspólnego zainteresowania w zalenoci od charakteru serwisu społecznociowego mog to by uczniowie szkół, miłonicy sportów wodnych, pracownicy brany budowlanej, właciciele psów itp. Coraz wyszy poziom wykorzystania telefonów komórkowych z wbudowanym modułem GPS, coraz skuteczniejsze zbieranie informacji na temat punktów dostpowych sieci bezprzewodowej w okolicy oraz adresu IP komputera stacjonarnego oraz rosncy udział polskich internautów w serwisach społecznociowych mog si przełoy na potencjalny sukces usługi. Z powodu rosncej globalizacji i dostpu do zasobów Internetu niezalenie od miejsca, w którym si Internauta aktualnie znajduje, geolokalizacji równie nabiera charakteru midzynarodowego, nieograniczonego do konkretnej lokalizacji (no chyba, e taka bdzie intencja twórcy strony, na której bdzie wykorzystywana). Daje to du szans na rozwój usługi i jej powszechne wykorzystanie w niedalekiej przyszłoci. Bariera technologiczna: z usługi mona korzysta poprzez nowoczesn przegldark internetow (np. Firefox 3.5, Opera 10.5) Rozwój sektora e-usług na wiecie 18

19 i wykorzystanie przypisanych numerów IP oraz przez telefony komórkowe z wbudowanym modułem GPS. Do pełnego wykorzystania usługi przez internaut potrzebny jest dostp do niej poprzez oba kanały. To ogranicza grup odbiorców. Przykładowe adresy Wykorzystanie geolokalizacji wydaje si by naturaln ewolucj dotychczas znanych usług. Wyszukiwanie osób, miejsc, obiektów, przekazywanie informacji o utrudnieniach drogowych to usługi, które ciesz si du popularnoci wród internautów (w badaniach Social Trends 2009 a 52% badanych internautów wskazało t usług jak priorytetow w najbliszych latach 5 ). Tworzenie i udostpnianie aplikacji dla uytkowników serwisów społecznociowych Usługa polega na stworzeniu i udostpnieniu aplikacji dla uytkowników serwisu społecznociowego. Serwisy te bardzo czsto udostpniaj API w ten sposób zachcajc swoich uytkowników do tworzenia i udostpniania nowych rodzajów aplikacji. W wikszoci serwisów społecznociowych dominuj kategorie zwizane z rozrywk takie jak gry, aplikacje zwizane ze stylem ycia, sportem. Dostpna na Tak Usługa niszowa? Tak Przykładowy model Usługa jest bezpłatnie udostpniana dla uytkowników portalu społecznociowego. Twórcy usługi czerpi dochody przede wszystkim z reklam dotyczy to głównie gier. Dziki temu, e liczba uytkowników portali społecznociowych jest bardzo wysoka i wci ronie, popularne usługi przynosz wysokie dochody z reklam. Uytkownicy portali społecznociowych. Usług na serwisie społecznociowym moe by zasadniczo wszystko, co jest zgodne z regulaminem platformy. Dodatkowo nie ma adnych preferencji co do platformy, na której działa, czy jzyka programowania, w którym została napisana aplikacja (lista jzyków programowania jest ograniczona, ale praktycznie wyczerpuje prawie wszystkie najpopularniejsze współczesne rozwizania). Istotne jest to, e serwisy społecznociowe wspieraj tworzenie nowych aplikacji poprzez m.in. udostpnienie stosunkowo prostych narzdzi dla deweloperów (API). 5 Social Trends 2009, Marketing, Communication, Media, Creation, design Rozwój sektora e-usług na wiecie 19

20 Przykładowe adresy Obecnie na najwikszym na wiecie serwisie społecznociowym - Facebook działa ponad milion programistów, co wskazuje, e jedyn barier wejcia na jest bardzo dua konkurencja. Najpopularniejsze aplikacje udostpnione na serwisie Facebook posiadaj miesicznie ponad 10 mln uytkowników. Wg strony internetowej w czerwcu 2010 r. Facebook posiadał ponad 470 mln (2,7 mln w Polsce) aktywnych uczestników, z których ponad 70% uywa aplikacji. W kwietniu 2010 r. Facebook był najpopularniejsz witryn internetow na wiecie ze strony skorzystało ponad 35% internautów na wiecie (540 mln osób). Na rynku serwisy społecznociowe równie rozwijaj si bardzo dynamicznie, co pokazuje NK (Nasza Klasa), która posiada ponad 13 mln uytkowników i zajmuje czołowe miejsce w rankingu odwiedzanych stron internetowych w Polsce. Wysokie zainteresowanie tego typu mi w Polsce potwierdza fakt, e w dziesi dni po uruchomieniu gier na nk.pl liczba uytkowników gier przekroczyła 2 mln. Istotne dla perspektyw usługi jest to, e serwisy społecznociowe, ze stron umoliwiajcych komunikacj midzy najbliszymi znajomymi, przeobraziły si w media słuce do masowej komunikacji, zrzeszajce miliony uytkowników na całym wiecie. Obecnie wiele firm postrzega strony takie jak Facebook, jako cenny kanał komunikacji wewntrznej lub marketingowej. Firma doradcza Gartner Inc. przewiduje, e do 2014 r. media społecznociowe stanowi bd podstawowe narzdzie komunikacji w 20% firm. Takie prognozy otwieraj zupełnie nowe moliwoci dla twórców usług powizanych z portalami społecznociowymi. Tworzenie e-drzew genealogicznych Usługa umoliwia budowanie drzew genealogicznych. Uytkownik moe w łatwy i skuteczny sposób dotrze do członków swojej rodziny. Tworzeniem drzewa zajmuje si administrator, bd sami uytkownicy poprzez umieszczanie swoich danych i zdj. Tak Usługa niszowa? Tak Dostp do serwisu moe by płatny w zalenoci od okresu, na jaki udostpniona jest, bd te liczby członków rodzin umieszczonych na drzewie genealogicznym. Opłata jest pobierana Rozwój sektora e-usług na wiecie 20

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI. Bibliografia... 33

SPIS TRECI. Bibliografia... 33 SPIS TRECI Wprowadzenie...3 1. Mobilne płatnoci definicja... 4 2. Instrumenty płatnicze wykorzystywane w mobilnych płatnociach... 4 3. Typy mobilnych transakcji...8 4. Dobra nabywane przez telefon komórkowy...8

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Artur Janowski Jakub Szulwic WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Streszczenie. Autorzy prezentuj własne dowiadczenia i wyniki bada prowadzone nad wykorzystaniem współczesnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Wirtualny dziennik od podszewki - efektywno a skuteczno działa marketingowych w Internecie

Wirtualny dziennik od podszewki - efektywno a skuteczno działa marketingowych w Internecie Wirtualny dziennik od podszewki - efektywno a skuteczno działa marketingowych w Internecie mgr Jolanta Tkaczyk Katedra Marketingu, Wysza Szkoła Przedsibiorczoci i Zarzdzania im. L. Komiskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo