Rozwój sektora e-usług na wiecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój sektora e-usług na wiecie"

Transkrypt

1 Rozwój sektora e-usług na wiecie

2 Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci (PARP) ul. Paska 81/ Warszawa Wydanie I Publikacja bezpłatna Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wspieramy e-biznes Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Warszawa Wszelkie prawa zastrzeone. aden fragment nie moe by wykorzystywany w jakiejkolwiek formie ani przekładany na jzyk mechaniczny bez zgody PARP.

3 Spis treci 1. Wprowadzenie do usług wiadczonych drog elektroniczn Opis metodologii bada Katalog usług wiadczonych drog elektroniczn Raporty i analiza...7 Komunikacja i społecznoci Finanse Informacje Reklama i marketing Zarzdzanie czasem Edukacja Praca Zdrowie Hosting/pliki Handel Rozrywka Radio i telewizja Wideo Turystyka Omówienie wiatowych e-usług wiadczonych w innych ni Internet sieciach publicznych Sytuacja konkurencyjna na wiecie - stan i perspektywy w najpopularniejszych branach e-usług Stan i perspektywy niszowych e-usług w Polsce i na wiecie Wnioski i rekomendacje Słownik uytych poj Rozwój sektora e-usług na wiecie 3

4 1. Wprowadzenie do usług wiadczonych drog elektroniczn Celem niniejszej publikacji jest omówienie, w sposób kompleksowy i przejrzysty, aktualnego stanu najpopularniejszych gałzi e-biznesu oraz omówienie e-usług, które posiadaj, w perspektywie najbliszych 5 lat, najwikszy potencjał wzrostu w warunkach współczesnej gospodarki. Ponadto, dodatkowym celem jest wskazanie nisz rynkowych, oferujcych najwikszy potencjał dla e-usług. Zdecydowana wikszo opisanych w publikacji e-usług spełnia wymagania zawarte w Rozporzdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniajcym Rozporzdzenie w sprawie udzielania przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zgodnie z ww. rozporzdzeniem elektroniczna to wiadczona w sposób zautomatyzowany przez uycie technologii informacyjnych, za pomoc systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne danie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecnoci stron w tej samej lokalizacji. Z definicji e-usługi wyłczone s takie usługi jak: usługi nadawcze radiowe i telewizyjne, usługi telekomunikacyjne, dostawy nastpujcych towarów i wiadczenie nastpujcych usług: o o o o o o o o towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa si elektronicznie, płyty CD-ROM, dyskietki i podobne noniki fizyczne, materiały drukowane, takie jak ksiki, biuletyny, gazety i czasopisma, płyty CD, kasety magnetofonowe, kasety wideo, płyty DVD, gry na płytach CD-ROM, usługi wiadczone przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielaj swoim klientom porad za pomoc poczty elektronicznej, usługi edukacyjne, w ramach których tre kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomoc Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połczenie). Autorzy publikacji zdecydowali si w kilku przypadkach na umieszczenie równie takich usług, które nie spełniaj wymogów ww. definicji. Takie podejcie wynika z faktu, e wród specjalistów nie ma zgodnoci co do jednej definicji e-usługi 1. Realizujc cel publikacji przyjto struktur siedmiu rozdziałów, poprzedzonych niniejszym wprowadzeniem do tematu. W pierwszym merytorycznym rozdziale autorzy publikacji przedstawili opis metodologii bada. Omówione zostały poszczególne kroki procedury bada zmierzajcej do wyboru e-usług bdcych przedmiotem publikacji, jak i wskazane zostały ródła skd czerpano informacje o ch elektronicznych. Kolejny rozdział zawiera 1 R. Flis, J. Szut, B. Mazurek-Kucharska, J Kuciski E-usługi definicja i przykłady Badanie zapotrzebowania na działania wspierajce rozwój usług wiadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsibiorstwa mikro i małe, s Rozwój sektora e-usług na wiecie 4

5 charakterystyk usług elektronicznych w podziale na poszczególne obszary tematyczne. Rozdział ten stanowi pewnego rodzaju katalog elektronicznych usług wiadczonych w sieci Internet. Do opisu e-usług wykorzystano jednolity format opisu, dziki któremu czytelnik moe w dogodny sposób zapozna si z opisem e-usługi, jak i dokonywa porówna pomidzy e-mi zamieszczonymi w katalogu. W nastpnym rozdziale autorzy publikacji kontynuuj opis e-usług, przedstawiajc katalog usług wiadczonych w innych ni Internet sieciach publicznych. Przedstawione zostały m.in. usługi mobilne oraz usługi wiadczone za porednictwem telewizji cyfrowej. W tym zakresie take wykorzystano taki sam jak w poprzednim rozdziale jednolity format opisu. W kolejnym rozdziale podjto prób analizy i podsumowania katalogu e-usług wiadczonych w sieci Internet, przedstawiajc stan i perspektywy tych najpopularniejszych. Kocowa cz publikacji raportu obejmuje opis niszowych usług w Polsce i na wiecie oraz przedstawia perspektyw ich w najbliszych latach. Publikacj zamyka rozdział podsumowujcy oraz słownik uytych poj. 2. Opis metodologii bada Badanie zostało przeprowadzone przy uyciu techniki desk research (lub Web research, w przypadku analizy ródeł internetowych), która opiera si na wykorzystaniu wtórnych ródeł danych, tj. takich materiałów, opracowa, publikacji, baz danych i innych ródeł informacji, które nie powstały na potrzeby planowanego badania, lecz ich zawarto merytoryczna uzasadnia ich wykorzystanie. Zalet zastosowanej techniki jest to, e pozwala ona zidentyfikowa, zebra, uporzdkowa i podda szczegółowej analizie istniejce cho rozproszone dane i informacje dotyczce badanego problemu czy zagadnienia. W toku analizy desk research/web research wykorzystane zostały przede wszystkim informacje zawarte na witrynach internetowych podmiotów wiadczcych e-usługi. Dodatkowo, wykorzystane zostały rónego rodzaju ródła danych, bazy, opracowania, raporty z bada, powicone problematyce e-usług. W pierwszym etapie badanie polegało na wyszukaniu i opisie usług najpopularniejszych oraz z najwikszym potencjałem rozwojowym. Analiza podzielona została na III etapy: Etap I wyszukanie i sklasyfikowanie usług wiadczonych drog elektroniczn (w szczególnoci usług najpopularniejszych oraz z najwikszym potencjałem wzrostowym). Eksperci szczególnie zwracali uwag na e-usługi, które nie s oferowane w Polsce. W ramach działa badawczych przeprowadzono analiz najpopularniejszych stron internetowych. Wybór witryn do analizy nastpił na podstawie badania danych (trendów, popularnoci) z raportów witryn Alexa ( oraz W pierwszym etapie analizy zidentyfikowano usług wiadczonych drog elektroniczn, co pozwoliło na skompletowanie materiału do publikacji. Etap II - na podstawie utworzonej listy e-usług gremium oceniajce dokonało podziału na obszary tematycznie i wyznaczyło e-usługi do szczegółowego opisu. Etap III - kada wybrana e- została uzupełniona o charakterystyk zawierajc: o opis usługi (przedstawienie cech i sposobu działania), o dostpno na (czy funkcjonuje na rynku ), o niszowo (zgodnie z definicj zawart w rozdziale szóstym), Rozwój sektora e-usług na wiecie 5

6 o o o o o o przykładowy model (sposób, w jaki firma tworzy warto dodan, oferujc okrelone produkty docelowym grupom klientów), profil odbiorców (charakterystyka głównych odbiorców usługi), moliwoci, bariery wejcia na (prawne, technologiczne, finansowe, wiedzy), perspektywy, linki referencyjne do witryn reprezentatywnych. Wszystkie e-usługi zostały opisane według jednego formatu. Informacje, które s zawarte w katalogu pochodz czciowo ze stron internetowych, ale take s wynikiem eksperckich przemyle, opinii i spostrzee. Autorzy publikacji celowo pominli w przedstawionym katalogu usługi podstawowe, istniejce praktycznie od pocztku funkcjonowania Internetu (np. wyszukiwarki, fora dyskusyjne, itp.) W drugiej czci opisu scharakteryzowane zostały perspektywy najpopularniejszych bran e-usług. Charakterystyka zawiera omówienie wiatowych tendencji rozwojowych danego segmentu oraz stan aktualnych bran na wiecie. Ta cz bazuje na wczeniejszej analizie prowadzonej przez ekspertów. Kocowa cz publikacji zawiera wnioski z analizy oraz rekomendacje. Rozwój sektora e-usług na wiecie 6

7 3. Katalog usług wiadczonych drog elektroniczn 3.1. Raporty i analiza Raportowanie wej na witryn Usługa umoliwia administratorom stron internetowych przegldanie szczegółowych raportów na temat profili internautów odwiedzajcych ich serwis. Uruchomienie usługi zwykle odbywa si poprzez wstawienie dodatkowego kodu na administrowanych stronach internetowych, który inicjuje zewntrzne skrypty generujce statystyki. W ramach powyszej usługi administrator witryny moe uzyska m.in. informacje na temat liczby odwiedzin, miejsc z których internauci wchodz, szczegółowe informacje o zapytaniach w serwisie, popularnoci odpowiednich linków oraz słów kluczowych. Tak Usługa niszowa? Tak Przykładowe adresy Usługa dostpna jest zarówno w modelu abonamentowym uytkownik płaci za korzystanie z raportów, jak i w modelu bezpłatnym pojawia si reklama na raportowanej witrynie. Ceny w modelu abonamentowym zale od zakresu funkcjonalnoci usługi oraz poziomu obsługi klientów. Dla włacicieli i administratorów serwisów internetowych. W Polsce dostpne s serwisy rodzime, oraz spolszczone odpowiedniki serwisów zagranicznych. Usługa nie zawiera elementów specyficznych dla rynków lokalnych i moe bez przeszkód by wiadczona tak w Polsce, jak i na wiecie. W zwizku ze stosunkowo du liczb istniejcych serwisów barier mog by wysokie koszty zwizane z wypromowaniem usługi na wiecie. Najprostsze profilowanie opiera si na informacjach pochodzcych z protokołu HTTP i jest to jego fundamentalne ograniczenie. Uwzgldnienie dodatkowych funkcjonalnoci bdzie wymagało dostpu do dodatkowych informacji o uytkowniku. Tendencj w przypadku usług raportowania wej jest poprawa jakoci graficznej przekazywanych statystyk oraz rozszerzanie funkcjonalnoci w zakresie szczegółowoci oferowanych raportów Rozwój sektora e-usług na wiecie 7

8 Raporty/newslettery na temat nowoci w okrelonej dziedzinie Usługa moe mie posta dedykowanego portalu informacyjnego i/lub newslettera, który gromadzi informacje na tematy biece z okrelonej dziedziny. Wyrónikiem usługi jest redagowanie artykułów przez otwart społeczno autorów, która opcjonalnie moe by wspomagana przez zamknity zespół redakcyjny. O atrakcyjnoci usługi decyduje aktualno dostarczanych informacji z danej dziedziny wiedzy, co daje jej przewag nad klasycznymi portalami informacyjnymi. Oferowanie raportów i analiz tworzonych w oparciu o publikowane artykuły odrónia j z kolei od zwykłych wortali tematycznych. Przykładem usługi moe by portal powicony pomysłom na biznes, w którym tre dostarczana jest przez kilka tysicy zarejestrowanych uytkowników na całym wiecie, a zespół redaktorów odpowiada za jej weryfikacj i klasyfikacj, a take za tworzenie przegldowych analiz. Tak Usługa niszowa? Tak Wikszo tego typu e-usług dostpna jest za darmo, a utrzymanie serwisów oparte jest na sprzeday miejsca reklamowego. Reklamowanie si na serwisach oferujcych te e-usługi jest szczególnie korzystne ze wzgldu na dobrze sprofilowan grup odbiorców, zalenie od wybranej dziedziny wiedzy. które portale oferuj dodatkowe raporty za opłat, jako rozszerzenie podstawowych artykułów dostpnych bezpłatnie. S one kierowane głównie do firm, a ich cena w zalenoci od modelu wynosi kilkaset lub kilka tysicy dolarów. Pracownicy oraz kierownicy firm, studenci, osoby indywidualne zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejtnoci z wybranej dziedziny. Na rynku istniej portale informacyjne opierajce si na społecznociach autorów, które dostarczaj aktualnoci z wybranej dziedziny wiedzy czsto opierajce si na informacjach z zagranicznych serwisów internetowych. Brak jest serwisów, wykorzystujcych szerok, otwart sie informatorów tworzcych własne autorskie artykuły zblionych do poniej wymienionych serwisów zagranicznych. W przypadku serwisów opartych o sie polskich autorów/informatorów, ekspansja na rynek wiatowy bdzie Rozwój sektora e-usług na wiecie 8

9 wymaga rozszerzenia sieci autorów o osoby z innych krajów, a take pojawi si problem tłumaczenia treci polskich na inne jzyki. Dodatkow barier bdzie konieczno konkurowania z istniejcymi serwisami o wyrobionej marce i licie referencji. Przykładowe adresy Analizy przykładowych serwisów wskazuj na kilkudziesiciuprocentowy wzrost popularnoci w skali ostatnich dwóch lat. Lista firm korzystajcych z płatnych raportów (np. serwisu Trendwatching) wskazuje na zainteresowanie firm z rónych bran, co pozwala załoy, e trend wzrostowy ma charakter stabilny i nie ulegnie zmianie w najbliszej przyszłoci Serwis z geograficznymi raportami statystycznymi Serwis oferujcy szczegółowe i aktualne dane statystyczne na temat rónych lokalizacji geograficznych. Oprócz podstawowych danych geograficznych oraz demograficznych, serwisy mog dostarcza informacje o innych faktach zwizanych z poszczególnymi regionami lub miastami, takich jak rednia pensja, redni koszt ycia, moliwoci znalezienia pracy lub dostpno miejsc w placówkach publicznych (szkoły, szpitale). Serwisy mog dotyczy wybranych regionów lub całego wiata. Tak Usługa niszowa? Tak Wikszo usług wiadczona jest bezpłatnie i oparta jest na modelu wywietlania reklam. Dla reklamodawców ta jest szczególnie ciekawa ze wzgldu na dobrze okrelony profil uytkowników. Moliwe jest take wyrónienie czci danych dostpnych w formie usługi płatnej. Uytkownicy indywidualni w szczególnoci studenci oraz pracownicy umysłowi, jak i firmy medialne - tradycyjne i elektroniczne. W Polsce wikszo danych statystycznych opartych jest na wskazaniach Głównego Urzdu Statystycznego. mniej dane zawarte w serwisach zagranicznych wskazuj, e ronie ilo danych o duym poziomie szczegółowoci. Usługa dedykowana na rynek polski mogłaby oferowa analizy oparte na danych GUS, uzupełniajc je o dane pochodzce z innych ródeł. ródła danych statystycznych s zazwyczaj cile zwizane z lokalnym rodowiskiem, do którego si odnosz. Ekspansja usługi wymaga kadorazowego rozszerzania bazy ródeł danych, a cz informacji moe by niedostpna dla pewnych regionów, co Rozwój sektora e-usług na wiecie 9

10 moe powodowa problemy z udostpnianiem jednolitej usługi dla wielu regionów jednoczenie. Przykładowe adresy Czynnikiem wpływajcym mocno na rozwój usługi jest zaleno od dostpnoci danych. Usługa ma tym wiksze szanse na rozwój, im mniej jest zalena od pojedynczych dostawców zawartoci (np. urzdów statystycznych). Analizy trendów wskazuj, e przykładowe serwisy w skali ostatnich 2 lat zanotowały umiarkowany wzrost popularnoci Brak jest podstaw, by oczekiwa znaczcej zmiany tego trendu w najbliszej przyszłoci Ranking najpopularniejszych stron internetowych Usługa polegajca na udostpnianiu rankingu najpopularniejszych stron internetowych, klasyfikowanych według stworzonych kryteriów. Dodatkow funkcjonalnoci charakterystyczn dla tego typu usług jest moliwo tworzenia i aktualizacji własnego katalogu stron sklasyfikowanych wg poszczególnych obszarów tematycznych, a take moliwo ledzenia zmian na stronie. Baz dla budowanych własnych list stanowi katalogi linków do stron najpopularniejszych oraz najczciej aktualizowanych. Istnieje równie moliwo włczenia subskrypcji dla poszczególnych stron oraz dla uytkowników strony katalogu. Tak Usługa niszowa? Tak Wikszo tego typu e-usług działa w modelu zamieszczania płatnych reklam. Osoby indywidualne zainteresowane skatalogowaniem adresów czsto przegldanych stron i uzyskiwaniem biecej informacji odnonie popularnoci tyche stron internetowych. Dodatkowo udostpnia moliwo umieszczenia przycisków pozwalajcych uytkownikowi konkretnej strony na włczenie odpowiedniego rodzaju ledzenia zmian w jej zawartoci. Tego typu usługi s oferowane na, stworzenie nowego serwisu wie si z koniecznoci konkurowania z mi o ugruntowanej pozycji na wiecie (np. serwis Alexa). Rozwój sektora e-usług na wiecie 10

11 Przykładowe adresy Finansowe: nakłady na zbudowanie i biec aktualizacj aplikacji wspomagajcych realizacj katalogu stron internetowych, a take na wypromowanie e-usługi. zmiennie istotn rol odgrywa moliwo szybkiego dostpu do wyselekcjonowanych informacji. W tym kontekcie moliwo organizowania zasobów zgodnie z biecymi potrzebami ma coraz wiksze znaczenie w sytuacji wystpowania zmultiplikowanych ródeł informacji Komunikacja i społecznoci Dzielenie si wiedz Usługa umoliwia uytkownikom publikowanie pojedynczych stron tekstu lub materiałów wideo majcych na celu przyblienie czytelnikom wybranego przez siebie tematu. W zalenoci od serwisu, publikowana tre moe mie charakter poradników, felietonów lub artykułów. W odrónieniu od encyklopedii internetowych opartych o WIKI, dzielenia si wiedz prezentuje całkowicie subiektywny punkt widzenia autorów na okrelony temat. Od blogów róni je zazwyczaj mniej osobisty styl wpisu, a take konieczno przypisania wpisu do jednej z góry narzuconych kategorii oraz moliwo oceny wpisów pod ktem zawartoci merytorycznej. Tak Usługa niszowa? Tak Publikowanie treci zazwyczaj nie wie si z opłatami, serwis zarabia na reklamach kontekstowych. które serwisy, np. Squidoo, oferuj moliwo dołczenia rekomendacji konkretnych produktów, w takiej sytuacji prowizj od sprzeday dzieli si usługodawca i autor rekomendacji/uwagi. Inne serwisy jak np. Hubpages, oferuj nagrody finansowe dla autorów najbardziej popularnych/wartociowych wpisów. które serwisy, np. Spryciarze.pl, zarabiaj take na profesjonalnym tworzeniu filmów o charakterze poradników i instrukcji. Dowolni uytkownicy Internetu. W istniejcych serwisach anglojzycznych cz wpisów ma charakter regionalny, a zdecydowana wikszo jest anglojzyczna, co stanowi barier dla czci polskich odbiorców. W przypadku oparcia serwisu o materiały wideo, barier moe by nakład Rozwój sektora e-usług na wiecie 11

12 finansowy potrzebny na utrzymanie infrastruktury serwerowej o odpowiedniej wydajnoci 2. Przykładowe adresy Podstawowym problemem jest konkurencja ze strony popularnych serwisów anglojzycznych. W przypadku ekspansji polskiej usługi na rynek wiatowy barier bdzie jzyk artykułów; wpisy stworzone w jzyku nie bd dostpne dla uytkowników z innych krajów. Szybki wzrost popularnoci istniejcych usług tej grupy (np. Squidoo zwikszyło obroty o 91% w 2008 roku) pokazuje, e dzielenie si wiedz jest perspektywiczn dziedzin, która z pewnoci bdzie rozwija si w przyszłoci Tworzenie i dzielenie si notatkami na temat zawartoci stron WWW Usługa pozwala znakowa wybrane fragmenty stron WWW, zaznaczajc je kolorem, przyczepiajc notatk lub oznaczajc słowami kluczowymi. Zaznaczenia i notatki mona wymienia z innymi uytkownikami serwisu. Korzystanie z usługi polega na instalacji specjalnego dodatku do przegldarki internetowej, który umoliwia łatwe oznaczanie i zapamitywanie treci. Usługa jest zbliona do wymiany zakładek do stron internetowych, niektóre serwisy oferuj nawet import danych zapisanych w popularnych serwisach tego typu. Tak Usługa niszowa? Tak Usługa ma charakter społecznociowy, jest ona bezpłatna dla uytkowników, a głównym ródłem utrzymania jest reklama kontekstowa oparta o zawarto zaznaczanych stron. Uytkownicy lub grupy uytkowników przegldajcy strony internetowe w poszukiwaniu informacji. Szczególn grup s internauci, którzy czerpi wiedz z sieci uczniowie, studenci, naukowcy, ale take całe klasy lub zespoły badawcze. 2 Rozwój sektora e-usług na wiecie 12

13 Przykładowe adresy W chwili obecnej nie ma polskich serwisów oferujcych t usług. ma przeszkód do powstania usług w Polsce. Usługa nie jest zalena od rynku, na którym jest oferowana. Jedyn istotn barier moe by nakład finansowy potrzebny do stworzenia łatwego w uyciu serwisu działajcego wydajnie nawet przy duej liczbie uytkowników. Usługa jest dostpna od co najmniej 5 lat. Serwisy oferujce usług spotykaj si z bardzo rónym zainteresowaniem, cz uytkowników wybiera zamiast nich bardziej popularne serwisy wymiany zakładek do stron internetowych. Funkcjonalno gromadzenia i wymiany zakładek do fragmentów treci jest szczególnie przydatna w nauce z wykorzystaniem Internetu, zarówno zorganizowanej (zajcia lekcyjne), jak i samodzielnej, co zwłaszcza na rynku jest trendem nowym i zdecydowanie perspektywicznym. Analiza trendów z ostatnich 2 lat potwierdza zapotrzebowanie na tego typu usług; jej popularno wzrosła w tym czasie o kilkanacie procent Zapisywanie i współdzielenie łczy do stron internetowych (ang. social bookmarking) Usługa umoliwia zapisywanie na swoim koncie łcz (zakładek) do ulubionych stron internetowych oraz współdzielenie si nimi. Serwis prowadzi take oznaczanie zakładek słowami kluczowymi lub ich kategoryzacj oraz prowadzi ranking najpopularniejszych zakładek. Zapisywane zakładki mog by prywatne lub publiczne. W tym drugim przypadku, najczciej oznaczane s krótkim opisem, mog by take komentowane. Tak Usługa niszowa? Tak Podobnie jak w przypadku wikszoci serwisów społecznociowych adresowanych do szerokiej grupy uytkowników, korzystanie z serwisu jest darmowe, a serwis zarabia na reklamach kontekstowych. Dla dowolnych uytkowników. Rozwój sektora e-usług na wiecie 13

14 Przykładowe adresy Istniej polskie serwisy wiadczce t usług. Usługa nie jest zalena od lokalnych rynków i moe by wiadczona dla dowolnych uytkowników na całym wiecie. rynek wiatowy s zblione do barier wejcia na rynek polski, s ni głównie nakłady finansowe konieczne do stworzenia wydajnej i efektownej platformy internetowej oraz jej wypromowania w Internecie. Dodatkowo, w przypadku ekspansji serwisu na nowe rynki istotna staje si bariera jzykowa, dotyczca zarówno samego serwisu, jak i jzyka w którym tworzone s opis i komentarze do zakładek. Usługa, podobnie jak wiele innych serwisów społecznociowych, w ostatnim czasie mocno zyskuje na popularnoci. Według danych serwisu Alexa wszystkie poniej wymienione usługi polskie i zagraniczne notuj wyrany, rednio kilkudziesicioprocentowy wzrost popularnoci na przestrzeni ostatnich 2 lat. Mona na tej podstawie, e ma bardzo dobre perspektywy w przyszłoci Aplikacja rekomendujca czytelnikom blogów inne blogi o podobnej tematyce Usług jest prosta aplikacja, któr uytkownicy mog doda do swojego serwisu z blogami. Aplikacja rejestruje popularno wpisów uytkownika i prezentuje atrakcyjnie wygldajce łcza do najczciej czytanych wpisów, dziki czemu s widoczne nawet, gdy znikn z głównej strony bloga. Dodatkowo, aplikacja moe prezentowa łcza do innych blogów lub serwisów z artykułami o podobnej tematyce, wykorzystujc mechanizmy analizy podobiestwa wpisów. Tak Usługa niszowa? Tak Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Uytkownik moe zdecydowa si na umieszczanie łcz do płatnych artykułów na zewntrznych serwisach. W takim przypadku prowizj z odwiedzin dziel "si usługodawca oraz uytkownik. Dla autorów blogów. Rozwój sektora e-usług na wiecie 14

15 Przykładowe adresy Aplikacja dostpna jest jako komponent najwikszych wiatowych serwisów blogowych, które dostpne s take na. Potencjalnym kierunkiem byłoby dodanie do niej wsparcia dla serwisów polskich. Nakład finansowy potrzebny na stworzenie aplikacji o funkcjonalnoci co najmniej dorównujcej istniejcym rozwizaniom oraz na jej wypromowanie w Internecie. Usługa generuje zyski, tylko gdy uytkownicy odwiedzaj płatne serwisy w Internecie, co biorc pod uwag fakt, e zdecydowana wikszo serwisów informacyjnych jest bezpłatna, moe budzi obawy o rentowno usługi w przyszłoci. Z drugiej strony statystyki dotyczce przykładowych usług z tej kategorii wskazuj na systematyczny wzrost ich popularnoci, co pozwala załoy, e posiada rosnc grup odbiorców i moe rozwin si jeszcze w przyszłoci. Przegldanie grup dyskusyjnych Usługa pozwala na przegldaniu i wyszukiwaniu grup dyskusyjnych o konkretnej tematyce. Działa w oparciu o specjaln wyszukiwark, w której to definiujemy według jakich kryteriów ma zosta wyszukana dana grupa dyskusyjna. Tak Usługa niszowa? Tak Model jest prosty i jasny w swoim działaniu. Dostawcy tych usług nie pobieraj adnych opłat od uytkowników. Jedynym przychodem s opłaty pobierane za umieszczanie linków stron w hierarchii listy po jej wyszukaniu. Najlepiej opłacane znajduj si najwyej. Opłata jest wnoszona jednorazowo lub mamy do czynienia z modelem abonenckim, czyli stał opłat co jaki okres. Przeznaczona jest dla osób, które czuj przynaleno do okrelonych grup społecznych. Potrzeba wymiany pogldów o okrelonej tematyce, włanie przez grupy dyskusyjne. Osoby z konkretnymi zainteresowaniami, mog znale inne o tych samych zainteresowaniach. Zainteresowania tych grup skupiaj si wokół jednej konkretnej dziedziny. Potrzeba przynaleenia do grupy dyskusyjnych o okrelonej tematyce wzrasta przede wszystkim wród młodych ludzi. wymiany zda na forach, z osobami o podobnych zainteresowaniach, powoduje, e uytkownicy bd szukali takich grup dyskusyjnych. Głównymi barierami jest pocztkowy koszt rozpoczcia działalnoci, zwizany ze stworzeniem platformy i wydajnego serwera, który Rozwój sektora e-usług na wiecie 15

16 pozwoli na sprawne działanie usługi. Barier moe by równie stworzenie bazy grup dyskusyjnych i biece uzupełnianie tej listy o nowo powstajce grupy. Przykładowe adresy Z uwagi na rosnce wykorzystanie Internetu wród młodych ludzi, oraz powstawanie nowych grup dyskusyjnych o rónej tematyce, rozwój wyszukiwarek grup dyskusyjnych bdzie postpował. Rozwój ten nie bdzie jednak tak wysoki jak przez ostatnie kilka lat Serwisy społecznociowe Serwisy społecznociowe s rodzajem interaktywnych stron WWW, w których procesie tworzenia du rol odgrywaj sieci osób powizanych ze sob wspólnymi zainteresowaniami. S one sprawnymi narzdziami wymiany pogldów i komunikacji pomidzy uytkownikami. Dostarczajc wielorakich narzdzi słucych do komunikacji takich jak zintegrowane komunikatory, usługi owe, tablice wymiany myli, blogi, fora tematyczne, grupy dyskusyjne czy np. narzdzia komentowania i oceniania wypieraj podobne usługi, które do tej pory funkcjonowały na rynku indywidualnie. Tak Usługa niszowa? Tak Serwisy społecznociowe w zdecydowanej wikszoci nie pobieraj opłat od uytkowników za usług komunikacji pomidzy uytkownikami, ani za inne oferowane usługi. Darmowa rejestracja uytkownika, nieodpłatne korzystanie z wszystkich funkcjonalnoci i midzynarodowy charakter serwisu przekłada si natomiast na szybko rosnc liczb osób korzystajcych z serwisu, co moe by wykorzystane jako karta przetargowa dla oferty zamieszczania w serwisie płatnych reklam. W przypadku takiego serwisu głównym ródłem przychodu jest włanie pobieranie opłat za publikowanie reklamy na własnych stronach. Zaawansowane narzdzia pozwalaj na skierowanie konkretnej reklamy do wybranej grupy odbiorców, co dodatkowo wpływa na efektywno takiego ogłoszenia reklamowego. Osoby indywidualne, skupione wokół wspólnego zainteresowania w zalenoci od charakteru serwisu społecznociowego; mog to by uczniowie szkół, miłonicy sportów wodnych, pracownicy brany budowlanej, właciciele psów itp. Duy popyt szczególnie wród młodych ludzi, którzy potrzebuj przynalenoci do grupy interesu, kształtuj swoj samowiadomo i samookrelenie. Jednak potrzeba komunikacji i wymiany pogldów, Rozwój sektora e-usług na wiecie 16

17 dowiadcze czy opinii dotyczy wszystkich grup społecznych, niezalenie od wieku. Z racji nieustannie rosncego poziomu wykorzystania Internetu w społeczestwie zwiksza si zapotrzebowanie na funkcjonowanie serwisów społecznociowych, łczcych ze sob ludzi rónych grup wiekowych, zawodowych wokół obiektu zainteresowania. Konkurencja: obecnie główn barier wejcia na rynek jest ogromna popularno kilku czołowych serwisów społecznociowych, które z racji swojego wysoce midzynarodowego charakteru eliminuj z gry mniejsz, mniej popularn konkurencj. Aby liczy si jako gracz na rynku serwisów społecznociowych, trzeba zaoferowa uytkownikom nowy, innowacyjny pomysł, zachci ich rozwizaniem, które bdzie si wyróniało pomidzy podobnymi serwisami. Finanse: poniewa głównym ródłem dochodu s reklamy publikowane przez firmy zewntrzne dla wybranej grupy odbiorców, to w pocztkowym okresie działalnoci nowego serwisu, gdy liczba uytkowników nie jest dua, prowadzenie serwisu generuje przewanie straty. Nakłady finansowe poniesione na zbudowanie i rozwój serwisu zwróc si dopiero po długim czasie istnienia serwisu i po jego ustabilizowanej sytuacji na rynku. Techniczne: komunikacji i wymiany informacji pomidzy uytkownikami jest usług o wysokim stopniu ryzyka złamania poufnoci i naraenia uytkowników na utrat prywatnoci. Konieczne jest zastosowanie efektywnych rozwiza szyfrujcych dane i komunikaty pomidzy uytkownikami (chyba, e komunikacja ma form publiczn, np. na forach, blogach itp.). Przykładowe adresy Serwisy społecznociowe s obecnie najszybciej rozwijajcymi si stronami internetowymi 3. Popyt na nowe usługi, oferowane przez tego typu serwisy, nieustannie ronie i wydaje si, e przy obecnych trendach ich rola w Internecie bdzie coraz wiksza. Duym atutem jest implementacja innych usług w ramach serwisów społecznociowych geolokalizacji, integracji z urzdzeniami mobilnymi, integracja elementów serwisu na innych stronach internetowych. Usługi komunikacji poprzez serwisy społecznociowe powoli zastpuj standardowe usługi owe. Obserwujc trendy rynkowe, mona wysnu wnioski, e albo standardowe skrzynki pocztowe bd musiały zosta wzbogacone o inne usługi społecznociowe, albo w niedługim czasie ich udział w rynku bdzie coraz szybciej male Raport Alexa.com z dnia 15 czerwca 2010 r. 4 David Gootzit, Key Issues in Enterprise Portals, 2009, Gartner, Rozwój sektora e-usług na wiecie 17

18 Geolokalizacja Geolokalizacja to polegajca na opisaniu geograficznym osoby, przedmiotu lub miejsca. Lokalizacja uytkownika moe nastpowa automatycznie (poprzez numer IP komputera ) lub poprzez rczne wpisanie adresu. Usługa coraz czciej jest wykorzystywana przez serwisy społecznociowe do wyszukiwania osób według ich aktualnej lokalizacji (Twitter), do publikowania informacji o lokalizacji, w jakiej aktualnie znajduje si nadawca komunikatu (Foursquare), bd do oznaczania na mapie lokalizacji godnych polecenia (miejsca turystyczne, restauracje, obiekty rozrywkowe, itp.) Coraz czciej usług geolokalizacji wykorzystuje si w smartfonach. Tak Usługa niszowa? Tak Usługa geolokalizacji jest usług jeszcze do mało popularn. Oferowana jest bezpłatnie przy okazji wiadczenia innych usług (np. w ramach serwisów społecznociowych). W takim wypadku opłaty pobierane s niezalenie od istnienia takiej usługi, za publikacj reklam na stronach. Osoby indywidualne, skupione wokół wspólnego zainteresowania w zalenoci od charakteru serwisu społecznociowego mog to by uczniowie szkół, miłonicy sportów wodnych, pracownicy brany budowlanej, właciciele psów itp. Coraz wyszy poziom wykorzystania telefonów komórkowych z wbudowanym modułem GPS, coraz skuteczniejsze zbieranie informacji na temat punktów dostpowych sieci bezprzewodowej w okolicy oraz adresu IP komputera stacjonarnego oraz rosncy udział polskich internautów w serwisach społecznociowych mog si przełoy na potencjalny sukces usługi. Z powodu rosncej globalizacji i dostpu do zasobów Internetu niezalenie od miejsca, w którym si Internauta aktualnie znajduje, geolokalizacji równie nabiera charakteru midzynarodowego, nieograniczonego do konkretnej lokalizacji (no chyba, e taka bdzie intencja twórcy strony, na której bdzie wykorzystywana). Daje to du szans na rozwój usługi i jej powszechne wykorzystanie w niedalekiej przyszłoci. Bariera technologiczna: z usługi mona korzysta poprzez nowoczesn przegldark internetow (np. Firefox 3.5, Opera 10.5) Rozwój sektora e-usług na wiecie 18

19 i wykorzystanie przypisanych numerów IP oraz przez telefony komórkowe z wbudowanym modułem GPS. Do pełnego wykorzystania usługi przez internaut potrzebny jest dostp do niej poprzez oba kanały. To ogranicza grup odbiorców. Przykładowe adresy Wykorzystanie geolokalizacji wydaje si by naturaln ewolucj dotychczas znanych usług. Wyszukiwanie osób, miejsc, obiektów, przekazywanie informacji o utrudnieniach drogowych to usługi, które ciesz si du popularnoci wród internautów (w badaniach Social Trends 2009 a 52% badanych internautów wskazało t usług jak priorytetow w najbliszych latach 5 ). Tworzenie i udostpnianie aplikacji dla uytkowników serwisów społecznociowych Usługa polega na stworzeniu i udostpnieniu aplikacji dla uytkowników serwisu społecznociowego. Serwisy te bardzo czsto udostpniaj API w ten sposób zachcajc swoich uytkowników do tworzenia i udostpniania nowych rodzajów aplikacji. W wikszoci serwisów społecznociowych dominuj kategorie zwizane z rozrywk takie jak gry, aplikacje zwizane ze stylem ycia, sportem. Dostpna na Tak Usługa niszowa? Tak Przykładowy model Usługa jest bezpłatnie udostpniana dla uytkowników portalu społecznociowego. Twórcy usługi czerpi dochody przede wszystkim z reklam dotyczy to głównie gier. Dziki temu, e liczba uytkowników portali społecznociowych jest bardzo wysoka i wci ronie, popularne usługi przynosz wysokie dochody z reklam. Uytkownicy portali społecznociowych. Usług na serwisie społecznociowym moe by zasadniczo wszystko, co jest zgodne z regulaminem platformy. Dodatkowo nie ma adnych preferencji co do platformy, na której działa, czy jzyka programowania, w którym została napisana aplikacja (lista jzyków programowania jest ograniczona, ale praktycznie wyczerpuje prawie wszystkie najpopularniejsze współczesne rozwizania). Istotne jest to, e serwisy społecznociowe wspieraj tworzenie nowych aplikacji poprzez m.in. udostpnienie stosunkowo prostych narzdzi dla deweloperów (API). 5 Social Trends 2009, Marketing, Communication, Media, Creation, design Rozwój sektora e-usług na wiecie 19

20 Przykładowe adresy Obecnie na najwikszym na wiecie serwisie społecznociowym - Facebook działa ponad milion programistów, co wskazuje, e jedyn barier wejcia na jest bardzo dua konkurencja. Najpopularniejsze aplikacje udostpnione na serwisie Facebook posiadaj miesicznie ponad 10 mln uytkowników. Wg strony internetowej w czerwcu 2010 r. Facebook posiadał ponad 470 mln (2,7 mln w Polsce) aktywnych uczestników, z których ponad 70% uywa aplikacji. W kwietniu 2010 r. Facebook był najpopularniejsz witryn internetow na wiecie ze strony skorzystało ponad 35% internautów na wiecie (540 mln osób). Na rynku serwisy społecznociowe równie rozwijaj si bardzo dynamicznie, co pokazuje NK (Nasza Klasa), która posiada ponad 13 mln uytkowników i zajmuje czołowe miejsce w rankingu odwiedzanych stron internetowych w Polsce. Wysokie zainteresowanie tego typu mi w Polsce potwierdza fakt, e w dziesi dni po uruchomieniu gier na nk.pl liczba uytkowników gier przekroczyła 2 mln. Istotne dla perspektyw usługi jest to, e serwisy społecznociowe, ze stron umoliwiajcych komunikacj midzy najbliszymi znajomymi, przeobraziły si w media słuce do masowej komunikacji, zrzeszajce miliony uytkowników na całym wiecie. Obecnie wiele firm postrzega strony takie jak Facebook, jako cenny kanał komunikacji wewntrznej lub marketingowej. Firma doradcza Gartner Inc. przewiduje, e do 2014 r. media społecznociowe stanowi bd podstawowe narzdzie komunikacji w 20% firm. Takie prognozy otwieraj zupełnie nowe moliwoci dla twórców usług powizanych z portalami społecznociowymi Tworzenie e-drzew genealogicznych Usługa umoliwia budowanie drzew genealogicznych. Uytkownik moe w łatwy i skuteczny sposób dotrze do członków swojej rodziny. Tworzeniem drzewa zajmuje si administrator, bd sami uytkownicy poprzez umieszczanie swoich danych i zdj. Tak Usługa niszowa? Tak Dostp do serwisu moe by płatny w zalenoci od okresu, na jaki udostpniona jest, bd te liczby członków rodzin umieszczonych na drzewie genealogicznym. Opłata jest pobierana Rozwój sektora e-usług na wiecie 20

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy.

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy. Travelplaner Koncepcja serwisu internetowego prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium 01.02.2007 autor: Marek Słowiski markowy.net http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/ Cele Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Przegld urzdowych geoportalilskich na tle wybranych geoportali polskich Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Geoportal - definicja Geoportal - witryna internetowa, zapewniajca dostp

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie Comarch ERP e-sklep Skuteczna sprzedaż w Internecie www.icomarch24.pl www.comarch.pl Zarabiaj wraz z rynkiem e-commerce Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa.

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa. Witam! Polecam Pani/Panu swoją usługę, zajmuję się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych jestem włascicielem domeny grudz.pl" zarejestrowanej na potrzeby lokalnego rynku grudziądzkiego, serwerów

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Jak więcej zarabiać poprzez platformę WhitePress.pl

Jak więcej zarabiać poprzez platformę WhitePress.pl Jak więcej zarabiać poprzez platformę WhitePress.pl Informacje dla wydawców portali i blogów 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33 470 30 48 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Centra informacji publicznej w obwodzie Lwowskim. Piotr Marzęda

Projekt: Centra informacji publicznej w obwodzie Lwowskim. Piotr Marzęda Projekt: Centra informacji publicznej w obwodzie Lwowskim Piotr Marzęda usługi świadczone drogą elektroniczną przez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, np. Internet, z wykorzystaniem technologii

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Opis systemu. BillNet S.A. 1

Opis systemu. BillNet S.A. 1 Opis systemu BillNet S.A. 1 6SLVWUHFL 1. OPIS SYSTEMU BILLNET...3 1.1 U)

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner program partnerski stat24 Kim jesteśmy? Stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

"Do aduj si do wiadczeniem Tieto"

Do aduj si do wiadczeniem Tieto Firma Tieto Poland przy wspópracy z Wydziaem Informatyki i Zarzdzania PWR ma przyjemno zaprosi studentów Politechniki Wrocawskiej na letni program praktyk 2011 "Doaduj si dowiadczeniem Tieto" Dla 5 najlepszych

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

> funkcjonalność aplikacji

> funkcjonalność aplikacji Oferowane przez Bankier.pl narzędzie umożliwia pracownikom Banku porównanie jakości i istotnych cech swoich produktów z podobnymi oferowanymi przez inne Banki. Bazy danych o produktach finansowych aktualizowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA I PREZENTACJA PLATFORMY WHITEPRESS.PL DLA KLIENTÓW

OFERTA I PREZENTACJA PLATFORMY WHITEPRESS.PL DLA KLIENTÓW OFERTA I PREZENTACJA PLATFORMY WHITEPRESS.PL DLA KLIENTÓW 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33 470 30 48 redakcja@whitepress.pl I. PREZENTACJA FIRMY Lider w zakresie publikacji CM w Polsce,

Bardziej szczegółowo

PLANERGIA CO TO JEST?

PLANERGIA CO TO JEST? PLANERGIA CO TO JEST? www.planergia.pl Czym jest Planergia? Planergia to ogólnopolski portal poświęcony tematyce budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Co robimy? Internauta szuka rozwiązań finansowych Bank walczy o bazę klientów Udostępniamy narzędzia do porównania oferty banków Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Nasza idea Comperia.plto

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego PZW45 Kilka słów wprowadzenia Portal PZW.org.pl powstał 4 lata temu. Od początku swojego funkcjonowania pozwalał na bezpłatne zakładanie stron www

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt.

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt. BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA Informacje podstawowe Pełna nazwa firmy Adres firmy do faktury (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) NIP Osoba prowadząca projekt E-mail / Skype Telefon Adres biura

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Stanowisko MRR

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Stanowisko MRR Nazwa projektu dokumentu: Projekt rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl?

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl? OFERTA Spis treści: 1) Jak zacząć? - str.2 2) Dostępne kreacje - str.4 3) Dodawanie kreacji - str.6 4) Kampanie dedykowane - str.16 5) System poleceń - str.17 str. 1 Co zrobić aby dołączyć do Programu

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Audyt wewntrzny systemu ELA-enT raport

Audyt wewntrzny systemu ELA-enT raport Audyt wewntrzny systemu ELA-enT raport Spis treci 1. O tym dokumencie...1 2. Metoda przeprowadzenia audytu...1 3. Informacje dotyczce projektu...2 4. Zidentyfikowane załoenia i wymagania...2 4.1 Załoenia

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa Portal drogowy -

Oferta reklamowa Portal drogowy - Oferta reklamowa Portal drogowy - www.edroga.pl Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-22.06.2013 KIM JESTEŚMY? Portal drogowy edroga.pl to profesjonalny portal branżowy kompleksowo prezentujący

Bardziej szczegółowo