CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE 3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 B. CZYNNIKI RYZYKA 5 C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH 5 D. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 7 E. INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY 7 F. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 9 G. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU 10 H. INFORMACJE DODATKOWE 11 CZĘŚĆ III CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 15 CZĘŚĆ IV DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM BIEGLI REWIDENCI WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŚRODKI TRWAŁE PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ ZASOBY KAPITAŁOWE BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE INFORMACJE O TENDENCJACH PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO ZATRUDNIENIE ZNACZNI AKCJONARIUSZE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR 1606/ INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE UMOWY INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 110

2 CZĘŚĆ V - DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE OFERTOWYM CZYNNIKI RYZYKA PODSTAWOWE INFORMACJE INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI AKCJI OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE INFORMACJE DODATKOWE 133

3 Prospekt Emisyjny Podsumowanie CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma: Bankier.pl S.A. Siedziba: Wrocław Adres: ul. Świdnicka 13, Wrocław Numer telefonu: (071) Numer telefaksu: (071) Adres internetowy: W związku z sytuacją opisaną w punkcie 8.1 części IV Prospektu w dniu 1 czerwca 2006 r. ulegnie zmianie adres siedziby Emitenta we Wrocławiu na: Wrocław, ul. Kościuszki 29. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI Bankier.pl jest niezależną spółką mediową prowadzi internetowy portal wertykalny. Bankier.pl działa na perspektywicznych, szybko rozwijających się rynkach i, co warte podkreślenia, od 2 lat wypracowuje zyski netto. Emitent jest liderem na polskim rynku spółek mediowych koncentrujących się na sektorze finansów. Dalszy rozwój Spółki polegać będzie na obronie zajmowanej pozycji na szybko rozwijającym się rynku oraz na dalszym umacnianiu marki Bankier.pl. Spółka działa w oparciu o sprawdzone w krajach Unii Europejskiej oraz USA wzory. Najbardziej zbliżoną profilem działalności do Emitenta jest działająca w USA spółka Bankrate.com. Spółka ta korzysta, podobnie jak Emitent, z bardzo szybkiego rozwoju segmentu specjalistycznych serwisów i usług internetowych. Optymistyczne nastawienie analityków i inwestorów do modelu biznesowego w jakim działa Bankrate.com obrazują jego obecnie wyższe, w stosunku do największego na świecie portalu horyzontalnego Yahoo!, wskaźniki wyceny (np. P/E). Na dzień 4 maja 2006 r. wskaźnik P/E dla Bankrate.com wynosił 82, natomiast dla Yahoo! 26 (źródło: Yahoo!Finance). Pokazuje to, iż w stosunku do osiąganych obecnie wyników finansowych, wyceny portali wertykalnych na rynku amerykańskim są wyższe niż portali horyzontalnych. Może to mieć znaczenie przy wycenie porównawczej Spółki w stosunku do notowanych na GPW spółek prowadzących portale horyzontalne. Model biznesu Emitenta opiera się na umożliwieniu klientom instytucjonalnym (przede wszystkim instytucjom finansowym) dotarcia do użytkowników Bankier.pl. Użytkownicy są przez Emitenta pozyskiwani poprzez oferowanie im szerokiego spektrum bezpłatnych informacji i usług. Przychody od klientów instytucjonalnych czerpane są w dwóch modelach. Poprzez reklamę internetową oraz poprzez pośrednictwo i doradztwo finansowe. Podstawowym źródłem przychodów jest reklama, wzrasta jednak udział przychodów z pośrednictwa i doradztwa finansowego. Dywersyfikacja działalności służyć ma uniezależnieniu się od jednego tylko źródła przychodów i zwiększeniu bezpieczeństwa uzyskiwanych przez Bankier.pl wyników. Działalność Emitenta nie wymaga posiadania koncesji i zezwoleń. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Znaczącymi inwestorami w Spółce są: bmp AG, który łącznie z CEEV GmbH jest uprawniony do wykonywania 51,12% głosów na WZA Emitenta, MCI Management S.A., który posiada 38,36% akcji i głosów na WZA Emitenta oraz DM IDMSA, który posiada 9,99% akcji i głosów na WZA Emitenta. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Emitenta wynosi PLN (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) i dzieli się na (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwie) Akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Poniższa tabela przedstawia Akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta na dzień 31 grudnia 2005 r.: Seria akcji Numery Liczba akcji Rodzaj akcji Wartość nominalna A imienne 1,00 B imienne 1,00 C imienne 1,00 D imienne 1,00 E imienne 1,00 F imienne 1,00 G imienne 1,00 H imienne 1,00 kapitał zakładowy w sumie Na podstawie 7 ust. 1 Statutu Spółki wszystkie akcje Emitenta staną się akcjami na okaziciela z chwilą zatwierdzenia Prospektu przez KPWiG. BANKIER.PL S.A. 3

4 Podsumowanie Prospekt Emisyjny HISTORIA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 31 marca 2000 r. wpis Emitenta do rejestru handlowego, Emitent został zawiązany aktem założycielskim z dnia 29 marca 2000 r. i wpisany do rejestru handlowego pod numerem RHB 9403 postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, z dnia 31 marca 2000 r. Od momentu rejestracji Emitent działa w formie spółki akcyjnej. Założycielami spółki są MCI Management S.A. oraz osoby fizyczne, 1 czerwca 2000 r. uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Polski Portal Finansowy Bankier.pl, który był pionierem w zakresie finansów w internecie, 28 lipca 2000 r. Bankier.pl jako jeden z pierwszych portali w Polsce zawarł umowę z bankiem (LG Petro Bank S.A.) w zakresie dystrybucji produktów finansowych przez Internet. Podpisana umowa dała podwaliny do stworzenia profesjonalnego Centrum Finansowego, 8 lutego 2001 r. pozyskanie nowych inwestorów finansowych bmp AG i CEEV GmbH, którzy objęli emisję akcji serii D, 17 kwietnia 2001 r. wpis do KRS, w dniu 17 kwietnia 2001 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , 20 sierpnia 2001 r. przejęcie portalu Euromoney.pl, celem przejęcia Euromoney.pl od Euromoney S.A. było wzmocnienie pozycji Bankier.pl na polskim rynku poprzez pozyskanie treści dotyczących GPW, rynków finansowych i krajów rozwijajacych się, a także przejęcie dotychczasowych użytkowników Euromoney.pl, 2001 r. wzrost znaczenia oraz rozpoznawalności Bankier.pl. Liczne wyróżnienia przyznane portalowi (m.in. Grand Prix Best Site 2001, Złota Witryna oraz wyróżnienie specjalne Teraz Internet), 13 lutego 2002 r. kolejna runda finansowania Spółki, emisje akcji serii E i F zostały objęte przez MCI Management S.A., bmp AG oraz CEEV GmbH, 20 lutego 2003 r. uruchomienie Systemu Partnerskiego, W Systemie Partnerskim właściciele witryn umieszczają na swoich prywatnych stronach WWW ofertę produktów Bankier.pl (dzięki narzędziu umożliwiającemu eksportowanie kodów html). Użytkownicy tych stron mogą za ich pośrednictwem zamówić produkt z oferty Emitenta. Po spełnieniu warunków przedstawionych w regulaminie, właściciel witryny otrzymuje należne mu wynagrodzenie. Do dnia zatwierdzenia Prospektu liczba zarejestrowanych uczestników Systemu Partnerskiego przekroczyła już osób, 2 lipca 2003 r. podniesienie kapitału w drodze emisji akcji serii G (w drodze konwersji pożyczek na kapitał) oraz akcji serii H, akcje zostały objęte przez MCI Management S.A., bmp AG oraz CEEV GmbH, IV kwartał 2003 r. uzyskanie dodatniego wyniku EBITDA, Pierwsze miesiące 2004 r. uzyskanie zysku operacyjnego oraz zysku netto, Początek 2004 r. uruchomienie Internetowego Centrum Finansowego, w ramach którego Bankier.pl sprzedaje produkty finansowe na stronach portali współpracujących, Wrzesień 2004 r. przejęcie serwisu internetowego Twoja-Firma.pl, który znajduje się w czołówce witryn skierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, Listopad 2004 r. miesięczna liczba użytkowników przekroczyła 500 tys., a miesięczna liczba odsłon przekroczyła 6 mln, Październik 2005 r. miesięczna liczba użytkowników przekroczyła 900 tys., Styczeń 2006 r. - miesięczna liczba odsłon przekroczyła 16 mln, Obecnie Bankier.pl jest czołowym portalem finansowym w Polsce. Wiodącą pozycję Bankier.pl na rynku internetowych mediów finansowych wyznacza jego pozycja względem konkurencji (mierzona liczbą jego użytkowników i generowanych przez nich odsłon), która została pokazana tabelach części IV Prospektu ŚRODKI TRWAŁE Wg stanu na 31 grudnia 2005 r. rzeczowe aktywa trwałe Emitenta wyniosły 142 tys. zł. Do całości rzeczowych aktywów trwałych wykazywanych w bilansie Emitent posiadał prawo własności. Na łączną wartość środków trwałych złożyły się: urządzenia techniczne i maszyny (o wartości 74 tys. zł), inwestycje w obcych środkach trwałych (32 tys. zł) oraz pozostałe środki trwałe. Urządzenia techniczne i maszyny obejmują sprzęt komputerowy notebooki oraz zestawy komputerowe, natomiast inwestycje w obcych środkach trwałych to wyposażenie biur wynajmowanych przez Emitenta. 4 BANKIER.PL S.A.

5 Prospekt Emisyjny Podsumowanie Emitent na koniec 2005 r. wykazał pozabilansowo rzeczowe aktywa trwałe o wartości ,95 zł. Były to znajdujące się w leasingu operacyjnym: trzy komputery typu notebook (o łącznej wartości zł) oraz sprzęt komputerowy (o łącznej wartości ,95 zł). Emitent nie posiada nieruchomości. Spółka prowadzi działalność w lokalach użytkowanych na podstawie umów najmu. B. CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z Emitentem i oferowanymi papierami wartościowymi można podzielić na trzy grupy: a.) związane z działalnością Emitenta: ryzyko utraty popularności, ryzyko związane z potencjalnymi włamaniami internetowymi (utrata zaufania do portalu) oraz ochroną danych osobowych, ryzyko związane z awariami, ryzyko utraty istotnej części przychodów emitenta w przypadku zakończenia współpracy ze spółką Ad.net S.A., ryzyko dotyczące rozwiązania umowy z Open Finance S.A. lub nieosiągnięcia oczekiwanych efektów współpracy z Open Finance S.A., ryzyko związane z wpływem potencjalnych przyszłych przejęć i akwizycji, ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej, ryzyko roszczeń instytucji finansowych, ryzyko związane z tworzeniem nowych serwisów, ryzyko związane z wykorzystywaniem bardzo wielu licencji na treści i oprogramowanie komputerowe, ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich dotyczących utworów rozpowszechnianych na portalu Bankier.pl, ryzyko związane z rozwojem nowych produktów, b.) związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność: ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju Internetu, ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku reklamy, w tym zwłaszcza reklamy internetowej, ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku pośrednictwa finansowego w Internecie, ryzyko wzrostu konkurencji, ryzyko znacznego obniżenia marż, ryzyko związane z funkcjonowaniem sieci Internet, ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu prawnego, ryzyko zaostrzenia regulacji prawnych dotyczących działalności pośredników usług finansowych, ryzyko rozwoju technologicznego w skali globalnej, ryzyko zniesienia ulgi na usługi dostępu do Internetu, c.) związane z rynkiem kapitałowym: ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji, ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od oferty publicznej, ryzyko sprzedaży znacznych pakietów akcji, ryzyko niedojścia emisji do skutku, ryzyko związane z subskrybcją i opłaceniem zapisu, ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów, ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym, ryzyko związane z notowaniem PDA, ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym. BANKIER.PL S.A. 5

6 Podsumowanie Prospekt Emisyjny C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH ZARZĄD Zarząd Emitenta składa się z jednego do trzech członków. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Zarząd Emitenta jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. Zarząd Emitenta zarządza Emitentem i reprezentuje go na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Emitenta nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Tomasz Jażdżyński Prezes Zarządu, Piotr Wąsowski Wiceprezes Zarządu, Joanna Kuzdak Członek Zarządu. Do działania w imieniu Emitenta upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Tabela 1. Wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu za rok obrotowy 2005: Wyszczególnienie Wynagrodzenie w PLN Tomasz Jażdżyński ,80 2 Piotr Wąsowski ,40 Joanna Kuzdak ,14 3 Łącznie ,34 1 Tomasz Jażdżyński i Joanna Kuzdak pełnią funkcję członków Zarządu od dnia 1 listopada 2005 roku. 2 Kwota ta zawiera wynagrodzenie w wysokości PLN wypłacone przez Emitenta w 2005 r. z tytułu umowy o dzieło z Emitentem wykonanej przez Pana Tomasza Jażdżyńskiego przed powołaniem na członka Zarządu Emitenta. 3 Kwota ta zawiera wynagrodzenie w wysokości PLN wypłacone przez Emitenta w 2005 r. z tytułu umowy o dzieło z Emitentem wykonanej przez Panią Joannę Kuzdak przed powołaniem na członka Zarządu Emitenta. Umowy o pracę członków Zarządu nie przewidują żadnych dodatkowych świadczeń (innych niż przewidziane przepisami prawa pracy), które miałyby być wypłacone członkom Zarządu w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Tomasz Jażdżyński Prezes Zarządu posiada akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Piotr Wąsowski Wiceprezes Zarządu posiada akcji zwykłych na okaziciela Emitenta. Joanna Kuzdak Członek Zarządu posiada akcji zwykłych na okaziciela Emitenta. RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania. Tak długo jak bmp AG lub MCI Management S.A. posiadają osobiste uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków. bmp AG przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez bmp AG i CEEV GmbH wspólnie bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta albo jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez bmp AG i CEEV GmbH wspólnie bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. MCI Management S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez MCI Management S.A. bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta albo jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez MCI Management S.A. bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Emitenta. Zawsze ponad połowa członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności określone w Statucie. W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: - Krzysztof Nowiński - Tomasz Czechowicz - Janusz Żebrowski - Maciej Wiśniewski - Rafał Abratański Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie. Doradcą prawnym Emitenta jest Kancelaria Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. 6 BANKIER.PL S.A.

7 Prospekt Emisyjny Podsumowanie Badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata przeprowadziło Biuro Ekspertów Księgowych AUDYTOR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem W imieniu Biura Ekspertów Księgowych AUDYTOR Sp. z o.o. badanie przeprowadziła Beata Olszczyńska, biegły rewident wpisany przez Krajową Rade Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 9985/1741. D. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Zarząd Emitenta szacuje, iż nowa emisja przyniesie do 12,3 mln zł. Pozyskana kwota zostanie wykorzystana w następującej kolejności: 1. 1,0 milion zł inwestycja w infrastrukturę i wyposażenie Spółki. Należy przez to rozumieć zarówno inwestycje w infrastrukturę techniczną portalu pozwalającą na jego działanie (serwery, dyski, oprogramowanie systemowe itp.) jak i pozostałą (wyposażenie biur w sprzęt elektroniczny, środki transportu itp.). Dodatkowo planuje się zakupy oprogramowania wspomagającego wewnętrznie sprzedaż i zarządzanie relacjami z klientami (np. system CRM, zarówno w kontekście sprzedaży reklamy jak i produktów finansowych); 2. 2,5 miliona zł inwestycja w budowę nowych serwisów i usług w obszarze działania Spółki. Powyższe dotyczy zarówno stworzenia nowych serwisów (np. serwis z treściami multimedialnymi), jak i umieszczanie istniejących treści w nowych kanałach dostępu (np. stworzenie serwisu mobilnego Bankier.pl). Planowane jest wdrożenie serwisów, w których model przychodowy oparty jest na reklamie oraz serwisów usługowych, gdzie model przychodowy opiera się na prowizji z pośrednictwa; 3. 8,8 miliona zł przejęcia innych podmiotów, przede wszystkim internetowych, posiadających treści i usługi uzupełniające ofertę posiadaną aktualnie przez Bankier.pl. Priorytetem Emitenta będą treści i usługi związane z branżą finansową. Zarząd nie wyklucza jednak akwizycji w innych segmentach charakteryzujących się podobną grupą docelową. Spółka rozważa takie działania zarówno na rynku mediów, jak i usługodawców. Proces inwestycyjny jest planowany do końca 2007 roku. Punkt pierwszy będzie realizowany niejako niezależnie i w każdym przypadku. Cele przedstawione w punkcie drugim i trzecim będą realizowane równolegle. Działania dotyczące punktu drugiego i trzeciego wzajemnie się uzupełniają (nowy serwis lub usługa mogą zostać zarówno stworzone jak i przejęte). Emitent nie wyklucza możliwości przesunięcia środków między tymi inwestycjami, jak również przeprowadzenia innych inwestycji. Zarząd Emitenta podejmie decyzję o przeprowadzeniu inwestycji uwzględniając aktualną sytuację rynkową. Do momentu wykorzystania środków z emisji akcji serii I pozyskane środki będą inwestowane w dłużne instrumenty finansowe. W przypadku gdyby emisja przyniosła niższe od przewidywanych środki, w pierwszej kolejności zostaną ograniczone środki przeznaczone na realizację celów przedstawionych w punkcie trzecim. Zarząd Emitenta przy tworzeniu planów rozwojowych Spółki założył, że kwota przeznaczona na ten cel wyniesie co najmniej 4,5 miliona złotych, a więc przyjęty został margines bezpieczeństwa w wysokości 4,3 miliona złotych. W przypadku, gdyby emisja przyniosła środki niższe od maksymalnie oczekiwanych o więcej niż 4,3 miliona złotych, Spółka ograniczy skalę i wydłuży czas trwania programów inwestycyjnych opisanych w punkcie drugim oraz trzecim, a brakujące środki zostaną uzupełnione z wolnych środków wypracowywanych z bieżącej działalności Emitenta. E. INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY Historyczne informacje finansowe zawarte w prospekcie emisyjnym obejmują okres od początku 2003 r. do końca 2005 r. Roczne sprawozdania finansowe za lata 2003, 2004 i 2005 zostały poddane badaniu przez biegłych rewidentów, którzy wydali opinie bez zastrzeżeń o zbadanych sprawozdaniach. Sprawozdania finansowe Emitenta za lata zbadała biegły rewident Beata Olszczyńska, nr ewid. 9985/1741, z Biura Ekspertów Księgowych AUDYTOR Sp. z o.o. BANKIER.PL S.A. 7

8 Podsumowanie Prospekt Emisyjny WYNIKI DZIAŁALNOŚCI Tabela 2. Wyniki Emitenta WYSZCZEGÓLNIENIE (w tys. zł) A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: I. Przychody ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych towarów i produktów I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży D. Koszt sprzedaży E. Koszt ogólnego zarządu F. Zysk (strata) brutto na sprzedaży G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) G. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) H. Zysk (strata) na działalności gospodarczej J. Zysk (strata) netto Źródło: Emitent Przedstawiona powyżej tabela pokazuje, że wyniki Emitenta ulegały systematycznej poprawie. W latach przychody Emitenta zwiększyły się ponad trzykrotnie. Po okresie rozwoju i ujemnych wyników finansowych, w 2004 r. Spółka osiągnęła po raz pierwszy w historii zysk netto. W roku następnym zysk ten wzrósł o 2/3. Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku doradztwa i pośrednictwa wynikał z przyrostu ilości pozyskiwanych wniosków o produkty (tzw. leadów), nawiązania współpracy z nowymi instytucjami finansowymi oraz wprowadzeniem do oferty nowych produktów. Wynikał on również z wprowadzenia wielu nowych rozwiązań i narzędzi wspierających sprzedaż. Na rynku reklamy internetowej Bankier.pl bezpośrednio oraz za pośrednictwem sieci reklamowych prowadził współpracę z wieloma brokerami internetowymi oraz domami mediowymi i klientami bezpośrednimi. PŁYNNOŚĆ I ZASOBY KAPITAŁOWE Tabela 3. Źródła finansowania Emitenta P A S Y W A (w tys. zł) A. Kapitał własny I. Kapitał zakładowy II. Kapitał zapasowy III. Zysk (strata) z lat ubiegłych IV. Zysk (strata) netto B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Kapitały własne i obce razem Źródło: Emitent W roku 2005 Emitent finansował swój rozwój przede wszystkim środkami pieniężnymi z działalności operacyjnej. Środki pieniężne na początek 2005 r. kształtowały się na poziomie 246 tys. zł. W 2005 r. przepływy pieniężne netto wyniosły 65 tys. zł. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 272 tys. zł. Zysk netto wyniósł 343 tys. zł, a korekty razem -71 tys. zł. Wśród korekt największe znaczenie miały: zmiana stanu należności -216 tys. zł, amortyzacja 114 tys. zł, zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 95 tys. zł oraz zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -53 tys. zł. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -207 tys. zł. Spółka przeznaczyła środki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (210 tys. zł). Wpływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 3 tys. zł pochodziły ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. 8 BANKIER.PL S.A.

9 Prospekt Emisyjny Podsumowanie Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej to 0 tys. zł. Była to różnica między innymi wpływami w wysokości 3 tys. zł a innymi wydatkami w wysokości 2 tys. zł i zapłaconymi odsetkami w wysokości 1 tys. zł. Środki pieniężne na koniec 2005 r. stanowiły 311 tys. zł. TENDENCJE Przychody ze sprzedaży produktów finansowych w liczbach bezwzględnych były w pierwszym kwartale 2006 r. nieznacznie niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Związane to było z przeprowadzoną na przełomie 2004 i 2005 r. akcją marketingową opisaną w punkcie części IV niniejszego Prospektu, która spowodowała skokowy wzrost przychodów Emitenta w tym okresie. Nie biorąc pod uwagę wpływu nadzwyczajnego zdarzenia w postaci wspomnianej akcji marketingowej na wyniki Emitenta za 2005 r., przychody Emitenta za okres pierwszych trzech miesięcy 2006 r. były wyższe niż rok wcześniej. Emitent oczekuje, że w kolejnych miesiącach 2006 r. tendencja ta zostanie utrzymana. W przypadku przychodów reklamowych po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku przychody gotówkowe były o ponad 40% wyższe niż w analogicznym okresie w 2005 r. Emitent oczekuje, że tendencja ta zostanie utrzymana również w kolejnych miesiącach 2006 r. W pierwszym kwartale 2006 r. koszty całkowite były niższe o ok. 6,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i ok. 5% w porównaniu do czwartego kwartału 2005 r., przy czym koszty gotówkowe były wyższe odpowiednio o ok. 12,5% i 7,0%. Emitent oczekuje, że w kolejnych miesiącach 2006 r. tendencja wzrostowa kosztów gotówkowych zostanie utrzymana, wzrosną również koszty całkowite. W opinii Zarządu Emitenta w kolejnych miesiącach 2006 r. zarówno wzrost kosztów całkowitych jak i gotówkowych będzie się jednak charakteryzował dynamiką niższą niż wzrost przychodów odpowiednio całkowitych i gotówkowych. Od zakończenia ostatniego okresu obrotowego poziom prowizji w pośrednictwie finansowym nie zmienił się. W zakresie cennika reklamowego można zaobserwować podniesienie cen produktów, na które jest duży popyt (artykuły sponsorowane i rectangle). Na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie utrzymują się rabaty. F. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Znacznymi akcjonariuszami Emitenta są: bmp AG bmp AG z siedzibą w Berlinie, Schlüterstraße 38, Berlin. bmp AG jest właścicielem Akcji, stanowiących 25,55% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 25,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Emitenta będące własnością bmp AG nie są uprzywilejowane. CEEV GmbH CEEV GmbH z siedzibą w Berlinie, Schlüterstraße 38, Berlin. CEEV GmbH jest właścicielem Akcji, stanowiących 25,56% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 25,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Emitenta będące własnością CEEV GmbH nie są uprzywilejowane. MCI Management S.A. MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 7, Wrocław. MCI Management S.A. jest właścicielem Akcji, stanowiących 38,36% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 38,36% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Emitenta będące własnością MCI Management S.A.nie są uprzywilejowane. DM IDMSA DM IDMSA z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7, Kraków. DM IDMSA jest właścicielem Akcji, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 9,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Emitenta będące własnością DM IDMSA nie są uprzywilejowane. W dacie zatwierdzenia niniejszego prospektu, podmiotem dominującym wobec Emitenta jest spółka bmp AG. Na podstawie istniejących powiązań umownych pomiędzy bmp AG oraz CEEV GmbH spółka bmp AG uprawniona jest do wykonywania w imieniu CEEV prawa głosu z akcji Emitenta. Wspólnie ze spółką CEEV GmbH, spółka bmp AG jest uprawniona do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 51,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W dniu 2 lipca 2003 roku zawarta została umowa udziałowa pomiędzy Emitentem, MCI Management S.A., bmp AG, CEEV GmbH, bmp Polska sp. z o.o. W umowie strony zobowiązały się do realizowania zaplanowanej przez Emitenta strategii rozwoju oraz biznesplanu, aby akcjonariusze Spółki mogli zbyć akcje Emitenta na rzecz inwestora strategicznego lub wprowadzić akcje Emitenta do obrotu na GPW. Umowa udziałowa wygasa w dniu pierwszego notowania akcji Emitenta na GPW. BANKIER.PL S.A. 9

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TETA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Oferujący: Prospekt został sporządzony w Krakowie, w dniu 31 lipca 2005 roku i zawiera dane aktualizujące na dzień 17 października 2005

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

prospekt emisyjny wklejka

prospekt emisyjny wklejka prospekt emisyjny wklejka PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we Wrocławiu www.travelplanet.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest MCI Management S.A. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Inwestycje.pl Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia 6.500.000 akcji serii A, 603.840 akcji serii B, 759.247 akcji serii C oraz 759.247 praw do akcji serii C do alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kwidzynie (82-500), ul. Piastowska 39 http://www.kompap.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, Akcji serii B oraz Praw Do Akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 30 listopad 2007 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 30 listopad 2007 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PRZEJĘCIEM COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. (CSS S.A.) W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII J, PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII K SKIEROWANĄ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ecard S.A.

Prospekt Emisyjny ecard S.A. Prospekt Emisyjny ecard S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną 4.000.000 Akcji Serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu [...]

PROSPEKT EMISYJNY. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu [...] PROSPEKT EMISYJNY Przygotowany w związku z emisją 1.303.464 Akcji Serii J wydawanych akcjonariuszom Hydrobudowy Śląsk S.A. w związku z połączeniem tej spółki z Emitentem oraz w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny 2010. Oferujący

Prospekt Emisyjny 2010. Oferujący Prospekt Emisyjny 2010 Oferujący Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 Adres Biura Zarządu Emitenta: 51-180 Psary koło Wrocławia,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Akcji Serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie. KRS 126288 ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. Akcji Serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie. KRS 126288 ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa _ PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie KRS 126288 ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada 2009 roku Sporządzony

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia: 28 września 2007 roku

Data zatwierdzenia: 28 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E zwykłych na

Bardziej szczegółowo