CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE 3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 B. CZYNNIKI RYZYKA 5 C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH 5 D. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 7 E. INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY 7 F. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 9 G. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU 10 H. INFORMACJE DODATKOWE 11 CZĘŚĆ III CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 15 CZĘŚĆ IV DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM BIEGLI REWIDENCI WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŚRODKI TRWAŁE PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ ZASOBY KAPITAŁOWE BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE INFORMACJE O TENDENCJACH PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO ZATRUDNIENIE ZNACZNI AKCJONARIUSZE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR 1606/ INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE UMOWY INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 110

2 CZĘŚĆ V - DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE OFERTOWYM CZYNNIKI RYZYKA PODSTAWOWE INFORMACJE INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI AKCJI OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE INFORMACJE DODATKOWE 133

3 Prospekt Emisyjny Podsumowanie CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma: Bankier.pl S.A. Siedziba: Wrocław Adres: ul. Świdnicka 13, Wrocław Numer telefonu: (071) Numer telefaksu: (071) Adres internetowy: W związku z sytuacją opisaną w punkcie 8.1 części IV Prospektu w dniu 1 czerwca 2006 r. ulegnie zmianie adres siedziby Emitenta we Wrocławiu na: Wrocław, ul. Kościuszki 29. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI Bankier.pl jest niezależną spółką mediową prowadzi internetowy portal wertykalny. Bankier.pl działa na perspektywicznych, szybko rozwijających się rynkach i, co warte podkreślenia, od 2 lat wypracowuje zyski netto. Emitent jest liderem na polskim rynku spółek mediowych koncentrujących się na sektorze finansów. Dalszy rozwój Spółki polegać będzie na obronie zajmowanej pozycji na szybko rozwijającym się rynku oraz na dalszym umacnianiu marki Bankier.pl. Spółka działa w oparciu o sprawdzone w krajach Unii Europejskiej oraz USA wzory. Najbardziej zbliżoną profilem działalności do Emitenta jest działająca w USA spółka Bankrate.com. Spółka ta korzysta, podobnie jak Emitent, z bardzo szybkiego rozwoju segmentu specjalistycznych serwisów i usług internetowych. Optymistyczne nastawienie analityków i inwestorów do modelu biznesowego w jakim działa Bankrate.com obrazują jego obecnie wyższe, w stosunku do największego na świecie portalu horyzontalnego Yahoo!, wskaźniki wyceny (np. P/E). Na dzień 4 maja 2006 r. wskaźnik P/E dla Bankrate.com wynosił 82, natomiast dla Yahoo! 26 (źródło: Yahoo!Finance). Pokazuje to, iż w stosunku do osiąganych obecnie wyników finansowych, wyceny portali wertykalnych na rynku amerykańskim są wyższe niż portali horyzontalnych. Może to mieć znaczenie przy wycenie porównawczej Spółki w stosunku do notowanych na GPW spółek prowadzących portale horyzontalne. Model biznesu Emitenta opiera się na umożliwieniu klientom instytucjonalnym (przede wszystkim instytucjom finansowym) dotarcia do użytkowników Bankier.pl. Użytkownicy są przez Emitenta pozyskiwani poprzez oferowanie im szerokiego spektrum bezpłatnych informacji i usług. Przychody od klientów instytucjonalnych czerpane są w dwóch modelach. Poprzez reklamę internetową oraz poprzez pośrednictwo i doradztwo finansowe. Podstawowym źródłem przychodów jest reklama, wzrasta jednak udział przychodów z pośrednictwa i doradztwa finansowego. Dywersyfikacja działalności służyć ma uniezależnieniu się od jednego tylko źródła przychodów i zwiększeniu bezpieczeństwa uzyskiwanych przez Bankier.pl wyników. Działalność Emitenta nie wymaga posiadania koncesji i zezwoleń. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Znaczącymi inwestorami w Spółce są: bmp AG, który łącznie z CEEV GmbH jest uprawniony do wykonywania 51,12% głosów na WZA Emitenta, MCI Management S.A., który posiada 38,36% akcji i głosów na WZA Emitenta oraz DM IDMSA, który posiada 9,99% akcji i głosów na WZA Emitenta. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Emitenta wynosi PLN (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) i dzieli się na (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwie) Akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Poniższa tabela przedstawia Akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta na dzień 31 grudnia 2005 r.: Seria akcji Numery Liczba akcji Rodzaj akcji Wartość nominalna A imienne 1,00 B imienne 1,00 C imienne 1,00 D imienne 1,00 E imienne 1,00 F imienne 1,00 G imienne 1,00 H imienne 1,00 kapitał zakładowy w sumie Na podstawie 7 ust. 1 Statutu Spółki wszystkie akcje Emitenta staną się akcjami na okaziciela z chwilą zatwierdzenia Prospektu przez KPWiG. BANKIER.PL S.A. 3

4 Podsumowanie Prospekt Emisyjny HISTORIA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 31 marca 2000 r. wpis Emitenta do rejestru handlowego, Emitent został zawiązany aktem założycielskim z dnia 29 marca 2000 r. i wpisany do rejestru handlowego pod numerem RHB 9403 postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, z dnia 31 marca 2000 r. Od momentu rejestracji Emitent działa w formie spółki akcyjnej. Założycielami spółki są MCI Management S.A. oraz osoby fizyczne, 1 czerwca 2000 r. uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Polski Portal Finansowy Bankier.pl, który był pionierem w zakresie finansów w internecie, 28 lipca 2000 r. Bankier.pl jako jeden z pierwszych portali w Polsce zawarł umowę z bankiem (LG Petro Bank S.A.) w zakresie dystrybucji produktów finansowych przez Internet. Podpisana umowa dała podwaliny do stworzenia profesjonalnego Centrum Finansowego, 8 lutego 2001 r. pozyskanie nowych inwestorów finansowych bmp AG i CEEV GmbH, którzy objęli emisję akcji serii D, 17 kwietnia 2001 r. wpis do KRS, w dniu 17 kwietnia 2001 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , 20 sierpnia 2001 r. przejęcie portalu Euromoney.pl, celem przejęcia Euromoney.pl od Euromoney S.A. było wzmocnienie pozycji Bankier.pl na polskim rynku poprzez pozyskanie treści dotyczących GPW, rynków finansowych i krajów rozwijajacych się, a także przejęcie dotychczasowych użytkowników Euromoney.pl, 2001 r. wzrost znaczenia oraz rozpoznawalności Bankier.pl. Liczne wyróżnienia przyznane portalowi (m.in. Grand Prix Best Site 2001, Złota Witryna oraz wyróżnienie specjalne Teraz Internet), 13 lutego 2002 r. kolejna runda finansowania Spółki, emisje akcji serii E i F zostały objęte przez MCI Management S.A., bmp AG oraz CEEV GmbH, 20 lutego 2003 r. uruchomienie Systemu Partnerskiego, W Systemie Partnerskim właściciele witryn umieszczają na swoich prywatnych stronach WWW ofertę produktów Bankier.pl (dzięki narzędziu umożliwiającemu eksportowanie kodów html). Użytkownicy tych stron mogą za ich pośrednictwem zamówić produkt z oferty Emitenta. Po spełnieniu warunków przedstawionych w regulaminie, właściciel witryny otrzymuje należne mu wynagrodzenie. Do dnia zatwierdzenia Prospektu liczba zarejestrowanych uczestników Systemu Partnerskiego przekroczyła już osób, 2 lipca 2003 r. podniesienie kapitału w drodze emisji akcji serii G (w drodze konwersji pożyczek na kapitał) oraz akcji serii H, akcje zostały objęte przez MCI Management S.A., bmp AG oraz CEEV GmbH, IV kwartał 2003 r. uzyskanie dodatniego wyniku EBITDA, Pierwsze miesiące 2004 r. uzyskanie zysku operacyjnego oraz zysku netto, Początek 2004 r. uruchomienie Internetowego Centrum Finansowego, w ramach którego Bankier.pl sprzedaje produkty finansowe na stronach portali współpracujących, Wrzesień 2004 r. przejęcie serwisu internetowego Twoja-Firma.pl, który znajduje się w czołówce witryn skierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, Listopad 2004 r. miesięczna liczba użytkowników przekroczyła 500 tys., a miesięczna liczba odsłon przekroczyła 6 mln, Październik 2005 r. miesięczna liczba użytkowników przekroczyła 900 tys., Styczeń 2006 r. - miesięczna liczba odsłon przekroczyła 16 mln, Obecnie Bankier.pl jest czołowym portalem finansowym w Polsce. Wiodącą pozycję Bankier.pl na rynku internetowych mediów finansowych wyznacza jego pozycja względem konkurencji (mierzona liczbą jego użytkowników i generowanych przez nich odsłon), która została pokazana tabelach części IV Prospektu ŚRODKI TRWAŁE Wg stanu na 31 grudnia 2005 r. rzeczowe aktywa trwałe Emitenta wyniosły 142 tys. zł. Do całości rzeczowych aktywów trwałych wykazywanych w bilansie Emitent posiadał prawo własności. Na łączną wartość środków trwałych złożyły się: urządzenia techniczne i maszyny (o wartości 74 tys. zł), inwestycje w obcych środkach trwałych (32 tys. zł) oraz pozostałe środki trwałe. Urządzenia techniczne i maszyny obejmują sprzęt komputerowy notebooki oraz zestawy komputerowe, natomiast inwestycje w obcych środkach trwałych to wyposażenie biur wynajmowanych przez Emitenta. 4 BANKIER.PL S.A.

5 Prospekt Emisyjny Podsumowanie Emitent na koniec 2005 r. wykazał pozabilansowo rzeczowe aktywa trwałe o wartości ,95 zł. Były to znajdujące się w leasingu operacyjnym: trzy komputery typu notebook (o łącznej wartości zł) oraz sprzęt komputerowy (o łącznej wartości ,95 zł). Emitent nie posiada nieruchomości. Spółka prowadzi działalność w lokalach użytkowanych na podstawie umów najmu. B. CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z Emitentem i oferowanymi papierami wartościowymi można podzielić na trzy grupy: a.) związane z działalnością Emitenta: ryzyko utraty popularności, ryzyko związane z potencjalnymi włamaniami internetowymi (utrata zaufania do portalu) oraz ochroną danych osobowych, ryzyko związane z awariami, ryzyko utraty istotnej części przychodów emitenta w przypadku zakończenia współpracy ze spółką Ad.net S.A., ryzyko dotyczące rozwiązania umowy z Open Finance S.A. lub nieosiągnięcia oczekiwanych efektów współpracy z Open Finance S.A., ryzyko związane z wpływem potencjalnych przyszłych przejęć i akwizycji, ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej, ryzyko roszczeń instytucji finansowych, ryzyko związane z tworzeniem nowych serwisów, ryzyko związane z wykorzystywaniem bardzo wielu licencji na treści i oprogramowanie komputerowe, ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich dotyczących utworów rozpowszechnianych na portalu Bankier.pl, ryzyko związane z rozwojem nowych produktów, b.) związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność: ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju Internetu, ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku reklamy, w tym zwłaszcza reklamy internetowej, ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku pośrednictwa finansowego w Internecie, ryzyko wzrostu konkurencji, ryzyko znacznego obniżenia marż, ryzyko związane z funkcjonowaniem sieci Internet, ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu prawnego, ryzyko zaostrzenia regulacji prawnych dotyczących działalności pośredników usług finansowych, ryzyko rozwoju technologicznego w skali globalnej, ryzyko zniesienia ulgi na usługi dostępu do Internetu, c.) związane z rynkiem kapitałowym: ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji, ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od oferty publicznej, ryzyko sprzedaży znacznych pakietów akcji, ryzyko niedojścia emisji do skutku, ryzyko związane z subskrybcją i opłaceniem zapisu, ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów, ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym, ryzyko związane z notowaniem PDA, ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym. BANKIER.PL S.A. 5

6 Podsumowanie Prospekt Emisyjny C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH ZARZĄD Zarząd Emitenta składa się z jednego do trzech członków. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Zarząd Emitenta jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. Zarząd Emitenta zarządza Emitentem i reprezentuje go na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Emitenta nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Tomasz Jażdżyński Prezes Zarządu, Piotr Wąsowski Wiceprezes Zarządu, Joanna Kuzdak Członek Zarządu. Do działania w imieniu Emitenta upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Tabela 1. Wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu za rok obrotowy 2005: Wyszczególnienie Wynagrodzenie w PLN Tomasz Jażdżyński ,80 2 Piotr Wąsowski ,40 Joanna Kuzdak ,14 3 Łącznie ,34 1 Tomasz Jażdżyński i Joanna Kuzdak pełnią funkcję członków Zarządu od dnia 1 listopada 2005 roku. 2 Kwota ta zawiera wynagrodzenie w wysokości PLN wypłacone przez Emitenta w 2005 r. z tytułu umowy o dzieło z Emitentem wykonanej przez Pana Tomasza Jażdżyńskiego przed powołaniem na członka Zarządu Emitenta. 3 Kwota ta zawiera wynagrodzenie w wysokości PLN wypłacone przez Emitenta w 2005 r. z tytułu umowy o dzieło z Emitentem wykonanej przez Panią Joannę Kuzdak przed powołaniem na członka Zarządu Emitenta. Umowy o pracę członków Zarządu nie przewidują żadnych dodatkowych świadczeń (innych niż przewidziane przepisami prawa pracy), które miałyby być wypłacone członkom Zarządu w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Tomasz Jażdżyński Prezes Zarządu posiada akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Piotr Wąsowski Wiceprezes Zarządu posiada akcji zwykłych na okaziciela Emitenta. Joanna Kuzdak Członek Zarządu posiada akcji zwykłych na okaziciela Emitenta. RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania. Tak długo jak bmp AG lub MCI Management S.A. posiadają osobiste uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków. bmp AG przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez bmp AG i CEEV GmbH wspólnie bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta albo jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez bmp AG i CEEV GmbH wspólnie bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. MCI Management S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez MCI Management S.A. bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta albo jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez MCI Management S.A. bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Emitenta. Zawsze ponad połowa członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności określone w Statucie. W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: - Krzysztof Nowiński - Tomasz Czechowicz - Janusz Żebrowski - Maciej Wiśniewski - Rafał Abratański Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie. Doradcą prawnym Emitenta jest Kancelaria Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. 6 BANKIER.PL S.A.

7 Prospekt Emisyjny Podsumowanie Badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata przeprowadziło Biuro Ekspertów Księgowych AUDYTOR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem W imieniu Biura Ekspertów Księgowych AUDYTOR Sp. z o.o. badanie przeprowadziła Beata Olszczyńska, biegły rewident wpisany przez Krajową Rade Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 9985/1741. D. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Zarząd Emitenta szacuje, iż nowa emisja przyniesie do 12,3 mln zł. Pozyskana kwota zostanie wykorzystana w następującej kolejności: 1. 1,0 milion zł inwestycja w infrastrukturę i wyposażenie Spółki. Należy przez to rozumieć zarówno inwestycje w infrastrukturę techniczną portalu pozwalającą na jego działanie (serwery, dyski, oprogramowanie systemowe itp.) jak i pozostałą (wyposażenie biur w sprzęt elektroniczny, środki transportu itp.). Dodatkowo planuje się zakupy oprogramowania wspomagającego wewnętrznie sprzedaż i zarządzanie relacjami z klientami (np. system CRM, zarówno w kontekście sprzedaży reklamy jak i produktów finansowych); 2. 2,5 miliona zł inwestycja w budowę nowych serwisów i usług w obszarze działania Spółki. Powyższe dotyczy zarówno stworzenia nowych serwisów (np. serwis z treściami multimedialnymi), jak i umieszczanie istniejących treści w nowych kanałach dostępu (np. stworzenie serwisu mobilnego Bankier.pl). Planowane jest wdrożenie serwisów, w których model przychodowy oparty jest na reklamie oraz serwisów usługowych, gdzie model przychodowy opiera się na prowizji z pośrednictwa; 3. 8,8 miliona zł przejęcia innych podmiotów, przede wszystkim internetowych, posiadających treści i usługi uzupełniające ofertę posiadaną aktualnie przez Bankier.pl. Priorytetem Emitenta będą treści i usługi związane z branżą finansową. Zarząd nie wyklucza jednak akwizycji w innych segmentach charakteryzujących się podobną grupą docelową. Spółka rozważa takie działania zarówno na rynku mediów, jak i usługodawców. Proces inwestycyjny jest planowany do końca 2007 roku. Punkt pierwszy będzie realizowany niejako niezależnie i w każdym przypadku. Cele przedstawione w punkcie drugim i trzecim będą realizowane równolegle. Działania dotyczące punktu drugiego i trzeciego wzajemnie się uzupełniają (nowy serwis lub usługa mogą zostać zarówno stworzone jak i przejęte). Emitent nie wyklucza możliwości przesunięcia środków między tymi inwestycjami, jak również przeprowadzenia innych inwestycji. Zarząd Emitenta podejmie decyzję o przeprowadzeniu inwestycji uwzględniając aktualną sytuację rynkową. Do momentu wykorzystania środków z emisji akcji serii I pozyskane środki będą inwestowane w dłużne instrumenty finansowe. W przypadku gdyby emisja przyniosła niższe od przewidywanych środki, w pierwszej kolejności zostaną ograniczone środki przeznaczone na realizację celów przedstawionych w punkcie trzecim. Zarząd Emitenta przy tworzeniu planów rozwojowych Spółki założył, że kwota przeznaczona na ten cel wyniesie co najmniej 4,5 miliona złotych, a więc przyjęty został margines bezpieczeństwa w wysokości 4,3 miliona złotych. W przypadku, gdyby emisja przyniosła środki niższe od maksymalnie oczekiwanych o więcej niż 4,3 miliona złotych, Spółka ograniczy skalę i wydłuży czas trwania programów inwestycyjnych opisanych w punkcie drugim oraz trzecim, a brakujące środki zostaną uzupełnione z wolnych środków wypracowywanych z bieżącej działalności Emitenta. E. INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY Historyczne informacje finansowe zawarte w prospekcie emisyjnym obejmują okres od początku 2003 r. do końca 2005 r. Roczne sprawozdania finansowe za lata 2003, 2004 i 2005 zostały poddane badaniu przez biegłych rewidentów, którzy wydali opinie bez zastrzeżeń o zbadanych sprawozdaniach. Sprawozdania finansowe Emitenta za lata zbadała biegły rewident Beata Olszczyńska, nr ewid. 9985/1741, z Biura Ekspertów Księgowych AUDYTOR Sp. z o.o. BANKIER.PL S.A. 7

8 Podsumowanie Prospekt Emisyjny WYNIKI DZIAŁALNOŚCI Tabela 2. Wyniki Emitenta WYSZCZEGÓLNIENIE (w tys. zł) A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: I. Przychody ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych towarów i produktów I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży D. Koszt sprzedaży E. Koszt ogólnego zarządu F. Zysk (strata) brutto na sprzedaży G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) G. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) H. Zysk (strata) na działalności gospodarczej J. Zysk (strata) netto Źródło: Emitent Przedstawiona powyżej tabela pokazuje, że wyniki Emitenta ulegały systematycznej poprawie. W latach przychody Emitenta zwiększyły się ponad trzykrotnie. Po okresie rozwoju i ujemnych wyników finansowych, w 2004 r. Spółka osiągnęła po raz pierwszy w historii zysk netto. W roku następnym zysk ten wzrósł o 2/3. Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku doradztwa i pośrednictwa wynikał z przyrostu ilości pozyskiwanych wniosków o produkty (tzw. leadów), nawiązania współpracy z nowymi instytucjami finansowymi oraz wprowadzeniem do oferty nowych produktów. Wynikał on również z wprowadzenia wielu nowych rozwiązań i narzędzi wspierających sprzedaż. Na rynku reklamy internetowej Bankier.pl bezpośrednio oraz za pośrednictwem sieci reklamowych prowadził współpracę z wieloma brokerami internetowymi oraz domami mediowymi i klientami bezpośrednimi. PŁYNNOŚĆ I ZASOBY KAPITAŁOWE Tabela 3. Źródła finansowania Emitenta P A S Y W A (w tys. zł) A. Kapitał własny I. Kapitał zakładowy II. Kapitał zapasowy III. Zysk (strata) z lat ubiegłych IV. Zysk (strata) netto B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Kapitały własne i obce razem Źródło: Emitent W roku 2005 Emitent finansował swój rozwój przede wszystkim środkami pieniężnymi z działalności operacyjnej. Środki pieniężne na początek 2005 r. kształtowały się na poziomie 246 tys. zł. W 2005 r. przepływy pieniężne netto wyniosły 65 tys. zł. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 272 tys. zł. Zysk netto wyniósł 343 tys. zł, a korekty razem -71 tys. zł. Wśród korekt największe znaczenie miały: zmiana stanu należności -216 tys. zł, amortyzacja 114 tys. zł, zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 95 tys. zł oraz zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -53 tys. zł. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -207 tys. zł. Spółka przeznaczyła środki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (210 tys. zł). Wpływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 3 tys. zł pochodziły ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. 8 BANKIER.PL S.A.

9 Prospekt Emisyjny Podsumowanie Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej to 0 tys. zł. Była to różnica między innymi wpływami w wysokości 3 tys. zł a innymi wydatkami w wysokości 2 tys. zł i zapłaconymi odsetkami w wysokości 1 tys. zł. Środki pieniężne na koniec 2005 r. stanowiły 311 tys. zł. TENDENCJE Przychody ze sprzedaży produktów finansowych w liczbach bezwzględnych były w pierwszym kwartale 2006 r. nieznacznie niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Związane to było z przeprowadzoną na przełomie 2004 i 2005 r. akcją marketingową opisaną w punkcie części IV niniejszego Prospektu, która spowodowała skokowy wzrost przychodów Emitenta w tym okresie. Nie biorąc pod uwagę wpływu nadzwyczajnego zdarzenia w postaci wspomnianej akcji marketingowej na wyniki Emitenta za 2005 r., przychody Emitenta za okres pierwszych trzech miesięcy 2006 r. były wyższe niż rok wcześniej. Emitent oczekuje, że w kolejnych miesiącach 2006 r. tendencja ta zostanie utrzymana. W przypadku przychodów reklamowych po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku przychody gotówkowe były o ponad 40% wyższe niż w analogicznym okresie w 2005 r. Emitent oczekuje, że tendencja ta zostanie utrzymana również w kolejnych miesiącach 2006 r. W pierwszym kwartale 2006 r. koszty całkowite były niższe o ok. 6,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i ok. 5% w porównaniu do czwartego kwartału 2005 r., przy czym koszty gotówkowe były wyższe odpowiednio o ok. 12,5% i 7,0%. Emitent oczekuje, że w kolejnych miesiącach 2006 r. tendencja wzrostowa kosztów gotówkowych zostanie utrzymana, wzrosną również koszty całkowite. W opinii Zarządu Emitenta w kolejnych miesiącach 2006 r. zarówno wzrost kosztów całkowitych jak i gotówkowych będzie się jednak charakteryzował dynamiką niższą niż wzrost przychodów odpowiednio całkowitych i gotówkowych. Od zakończenia ostatniego okresu obrotowego poziom prowizji w pośrednictwie finansowym nie zmienił się. W zakresie cennika reklamowego można zaobserwować podniesienie cen produktów, na które jest duży popyt (artykuły sponsorowane i rectangle). Na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie utrzymują się rabaty. F. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Znacznymi akcjonariuszami Emitenta są: bmp AG bmp AG z siedzibą w Berlinie, Schlüterstraße 38, Berlin. bmp AG jest właścicielem Akcji, stanowiących 25,55% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 25,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Emitenta będące własnością bmp AG nie są uprzywilejowane. CEEV GmbH CEEV GmbH z siedzibą w Berlinie, Schlüterstraße 38, Berlin. CEEV GmbH jest właścicielem Akcji, stanowiących 25,56% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 25,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Emitenta będące własnością CEEV GmbH nie są uprzywilejowane. MCI Management S.A. MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 7, Wrocław. MCI Management S.A. jest właścicielem Akcji, stanowiących 38,36% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 38,36% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Emitenta będące własnością MCI Management S.A.nie są uprzywilejowane. DM IDMSA DM IDMSA z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7, Kraków. DM IDMSA jest właścicielem Akcji, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 9,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Emitenta będące własnością DM IDMSA nie są uprzywilejowane. W dacie zatwierdzenia niniejszego prospektu, podmiotem dominującym wobec Emitenta jest spółka bmp AG. Na podstawie istniejących powiązań umownych pomiędzy bmp AG oraz CEEV GmbH spółka bmp AG uprawniona jest do wykonywania w imieniu CEEV prawa głosu z akcji Emitenta. Wspólnie ze spółką CEEV GmbH, spółka bmp AG jest uprawniona do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 51,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W dniu 2 lipca 2003 roku zawarta została umowa udziałowa pomiędzy Emitentem, MCI Management S.A., bmp AG, CEEV GmbH, bmp Polska sp. z o.o. W umowie strony zobowiązały się do realizowania zaplanowanej przez Emitenta strategii rozwoju oraz biznesplanu, aby akcjonariusze Spółki mogli zbyć akcje Emitenta na rzecz inwestora strategicznego lub wprowadzić akcje Emitenta do obrotu na GPW. Umowa udziałowa wygasa w dniu pierwszego notowania akcji Emitenta na GPW. BANKIER.PL S.A. 9

10 Podsumowanie Prospekt Emisyjny Pozostałe transakcje ze stronami powiązanymi w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi: Tabela 4. Zestawienie transakcji z jednostkami powiązanymi WYSZCZEGÓLNIENIE (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży produktów (usług): MCI Management S.A. 1 - bmp Polska Sp. z o.o Travelplanet S.A K 2 Internet S.A ACR S.A. 64 Koszty: MCI Management S.A bmp Polska Sp. z o.o Travelplanet S.A K 2 Internet S.A ACR S.A. 55 Źródło: Emitent DM IDMSA z siedzibą w Krakowie Oferujący i koordynator Oferty Publicznej. DM IDMSA jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji i wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym oraz posiadania Akcji Emitenta. Wynagrodzenie DM IDMSA, działającego jako Oferujący, jest powiązane z wielkością środków pozyskanych z emisji, stąd DM IDMSA zainteresowany jest uzyskaniem jak najwyższej ceny Akcji Oferowanych oraz jak największej liczby objętych oraz sprzedanych Akcji Oferowanych. DM IDMSA jest także akcjonariuszem Emitenta, ale posiadane przez niego akcje nie są przedmiotem Oferty. G. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU Otwarcie Publicznej Oferty nastąpi 2 czerwca 2006 r., a jej zamknięcie 6 czerwca 2006 r. Zapisy na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie będą przyjmowane w dniach od 2 czerwca do 6 czerwca 2006 r. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W wypadku zmiany terminów Publicznej Oferty, stosowna informacja zostanie podana poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zatwierdzonego przez KPWiG aneksu do Prospektu. Treść aneksu zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Informacja ta zostanie przekazana nie później niż przed zmianą danego terminu. Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania księgi popytu book building. Deklaracje Nabycia w ramach book-building będą zbierane od 29 maja 2006 r. do 31 maja 2006 r. do godziny za pośrednictwem członków konsorcjum dystrybucyjnego, jeżeli powstanie, a w przypadku podpisania umów subemisji inwestycyjnej dodatkowo za pośrednictwem podmiotów, z którymi Emitent podpisze umowy o subemisję. Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł, ale nie wyklucza możliwości zawarcia umów o subemisję inwestycyjną. W przypadku niezorganizowania konsorcjum dystrybucyjnego, zapisy na Akcje Oferowane będą zbierane za pośrednictwem POK Oferującego Akcje. Do nabywania Akcji Oferowanych uprawnieni są wszyscy Inwestorzy. Przyjmowane będą zapisy na ilość Akcji Oferowanych nie mniejszą niż 100 sztuk. Złożenie zapisu na liczbę większą niż liczba Akcji Oferowanych będzie uważane za zapis na maksymalną liczbę sztuk Akcji Oferowanych. Inwestorom, którzy złożyli Deklaracje Nabycia w procesie book-building na Akcje Oferowane, dokonując jednocześnie zapisu na liczbę Akcji Oferowanych co najmniej równą deklarowanej, przy ostatecznej cenie Akcji Oferowanych niższej lub równej zadeklarowanej, będą przysługiwały preferencje w przydziale Akcji Oferowanych. Preferencje te polegać będą na dwukrotnie większej alokacji zapisów, czyli analogicznie mniejszej redukcji zapisów na Akcje Oferowane w stosunku do Inwestorów nie objętych preferencjami. Preferencja dotyczy tylko tej liczby Akcji Oferowanych, którą zadeklarowano w procesie book-building. Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych będzie: - do objęcia akcji serii I w ramach Puli Podstawowej, - do sprzedaży akcji, w tym akcji należących do CEEV GmbH, akcji należących do bmp AG oraz akcji należących do MCI Management S.A., w ramach Puli Podstawowej, - do sprzedaży akcji należących do MCI Management S.A.,w ramach Puli Dodatkowej. Akcje Oferowane przydzielane będą w następującej kolejności: akcji serii I; akcji przedstawionych do sprzedaży w ramach Puli Podstawowej proporcjonalnie do udziału Sprzedających w sumie akcji przedstawionych do sprzedaży w Puli Podstawowej. 3. nie więcej niż akcji przedstawionych do sprzedaży w Puli Dodatkowej, jeżeli cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona na co najmniej 7,5 zł za akcję, a prawidłowo złożone zapisy na Akcje Oferowane obejmą więcej niż sztuk. 10 BANKIER.PL S.A.

11 Prospekt Emisyjny Podsumowanie Oferta będzie przeprowadzona wyłącznie na terytorium RP. Zamiarem Emitenta jest, aby PDA serii I oraz pozostałe Akcje Oferowane były notowane na rynku oficjalnych notowań, tj. GPW, z końcem II kwartału 2006 r. Akcjonariusze sprzedający akcje Emitenta to: MCI Management S.A. oferujący do sprzedaży Akcji w ramach Puli Podstawowej oraz przedstawiający do sprzedaży Akcji w ramach Puli Dodatkowej. bmp AG oferujący do sprzedaży Akcji w ramach Puli Podstawowej. CEEV GmbH oferujący do sprzedaży Akcji w ramach Puli Podstawowej. Przy założeniu, że w Publicznej Ofercie zostaną objęte wszystkie akcje serii I ( sztuk) oraz zostaną sprzedane wszystkie akcje przeznaczone do sprzedaży przez Sprzedających ( sztuk), a także że cena emisyjna równa będzie cenie maksymalnej, tj. 9 zł za akcję, szacuje się że: wpływy pieniężne netto wyniosą ok zł, z tego wpływy pieniężne netto Emitenta ok zł, natomiast wpływy pieniężne netto Wprowadzających ok zł, koszty Oferty (w szczególności: koszty doradztwa, koszty sporządzenia prospektu i oferowania, koszty druku i dystrybucji prospektu) wyniosą ok. 1,6 mln zł, koszty Oferty będą ponoszone zarówno przez Spółkę jak i Sprzedających, przy czym: (a) około 26% kosztów ponoszonych jest przez Sprzedających oraz (b) około 74% kosztów ponoszonych jest przez Spółkę. Tabela 6. Rozwodnienie* Akcje Liczba % ogólnej liczby akcji Seria A ,46 Seria B ,18 Seria C ,84 Seria D ,87 Seria E ,09 Seria F ,50 Seria G ,36 Seria H ,79 Seria I ,91 *Dane w tabelce zostały podane przy założeniu, że objęte zostaną przez Inwestorów wszystkie oferowane Akcje serii I. H. INFORMACJE DODATKOWE DOKUMENTY DO WGLĄDU W okresie ważności Prospektu emisyjnego w siedzibie Emitenta można zapoznawać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami: 1) Statut Emitenta, 2) historyczne dane finansowe, wyceny i oświadczenia sporządzone przez eksperta na wniosek Emitenta, do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się w Prospekcie emisyjnym, 3) historyczne informacje finansowe Emitenta za każdy z trzech lat obrotowych, poprzedzających publikację Prospektu emisyjnego. Ponadto można się zapoznawać ze wskazanymi wyżej dokumentami w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta OSTRZEŻENIE Podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do prospektu emisyjnego. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości prospektu emisyjnego. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do prospektu emisyjnego, skarżący inwestor może na mocy ustawodawstwa Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna wiąże te osoby, które sporządziły podsumowanie łącznie z każdym jego tłumaczeniem i wnioskowały o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy podsumowanie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne z pozostałymi częściami prospektu emisyjnego. BANKIER.PL S.A. 11

12 Czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny CZĘŚĆ III CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 1.1. RYZYKO UTRATY POPULARNOŚCI Zagrożeniem dla podstawowych źródeł przychodów Emitenta mógłby być spadek popularności portalu Bankier.pl wśród internautów. Popularność portalu jest ściśle związana z wielkością sprzedaży reklam internetowych oraz produktów finansowych. Spadek popularności portalu Bankier.pl może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i osiągane wyniki RYZYKO ZWIĄZANE Z POTENCJALNYMI WŁAMANIAMI INTERNETOWYMI (UTRATA ZAUFANIA DO PORTALU) ORAZ OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH Działalność Emitenta opiera się na działaniu sieci internetowej. Stwarza to potencjalne ryzyko związane z przestępstwami dokonywanymi za pośrednictwem sieci, np. włamanie do systemu komputerowego i jego zniszczenie lub uszkodzenie. Możliwe jest przy tej okazji również ujawnienie danych osobowych użytkowników Bankier.pl, a co za tym idzie naruszenie ustawy o ochronie danych. Dodatkowe niebezpieczeństwo stwarzają znajdujące się w sieci wirusy komputerowe, robaki itp. Przestępstwa dokonywane za pośrednictwem sieci internetowej oraz wirusy komputerowe, które mogą zakłócić działanie systemów komputerowych Emitenta mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i osiągane wyniki RYZYKO ZWIĄZANE Z AWARIAMI Podstawą działania Spółki jest wysokiej jakości sprzęt komputerowy i infrastruktura informatyczna, które są narażone na awarie związane z ich użytkowaniem. Ewentualna awaria może spowodować obniżenie jakości usług świadczonych przez Emitenta lub ich czasowy brak, a nawet zniszczenie lub uszkodzenie przetwarzanych i przechowywanych danych, co może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i osiągane wyniki RYZYKO UTRATY ISTOTNEJ CZĘŚCI PRZYCHODÓW EMITENTA W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKĄ AD.NET S.A. W 2005 r. istotna cześć przychodów Spółki pochodziła z działalności reklamowej, w której znacząca część zleceń była pozyskiwana dla Emitenta za pośrednictwem spółki Ad.net S.A. Przychody pozyskane za pośrednictwem Ad.net S.A. stanowiły w 2005 r. powyżej 10% przychodów Emitenta. Obecnie spółka Ad.net S.A. świadczy na rzecz Emitenta usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu klientów prowadzących kampanie reklamowe na stronach internetowych Emitenta na podstawie umowy z dnia 1 stycznia 2006 r. Umowa ta może zostać w każdym czasie rozwiązana przez każdą ze stron za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zakończenie współpracy ze spółką Ad.net S.A. może spowodować utratę istotnej części przychodów Emitenta i w konsekwencji pogorszenie jego sytuacji finansowej. Istnieje niebezpieczeństwo, że w razie zakończenia współpracy ze spółką Ad.net S.A., Emitentowi nie uda się w krótkim okresie bądź na takich samych warunkach handlowych pozyskać innego pośrednika, który zastąpi spółkę Ad.net S.A. i będzie generować dla Emitenta przychody na takim samym poziomie jak obecnie spółka Ad.net S.A., co może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i osiągane wyniki RYZYKO DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMOWY Z OPEN FINANCE S.A. LUB NIEOSIĄGNIĘCIA OCZEKIWANYCH EFEKTÓW WSPÓŁPRACY Z OPEN FINANCE S.A. W marcu 2006 r. Emitent zawarł z Open Finance S.A. umowę, której przedmiotem jest współpraca między stronami w zakresie pozyskiwania klientów i podejmowania działań związanych z oferowaniem określonych produktów finansowych lub ubezpieczeniowych. Prognozy Emitenta dotyczące wyników finansowych są w części oparte na założeniach dotyczących skali współpracy z Open Finance S.A. Rozwiązanie umowy lub nieosiągnięcie oczekiwanych rezultatów dotyczących zakresu współpracy z Open Finance S.A. mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta i prognozowane wyniki, gdyby nie udało się zawrzeć podobnej umowy z innym pośrednikiem usług finansowych o podobnej do Open Finance S.A. skali działalności RYZYKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM POTENCJALNYCH PRZYSZŁYCH PRZEJĘĆ I AKWIZYCJI Jednym z celów przyjętej strategii Emitenta, mogących mieć istotny wpływ na poziom przychodów i wyniki finansowe, są fuzje lub przejęcia innych podmiotów lub serwisów. W przypadku niezrealizowania tego celu Emitent może nie być w stanie osiągnąć w przyszłości planowanych wyników operacyjnych i finansowych. Także z chwilą, gdy Emitent dokona przejęcia innego podmiotu, proces pełnego zintegrowania takiego podmiotu może być obarczony wieloma ryzykami, np. odejścia kluczowych pracowników, utraty części klientów czy też wysokich kosztów całego procesu integracji. Emitent będzie dokonywał oceny potencjalnych przejęć i akwizycji, gdy pojawiają się takie możliwości. Realizacja takich transakcji wymaga szczególnego zaangażowania kierownictwa wysokiego szczebla Emitenta i może się wiązać ze znaczącymi kosztami związanymi z identyfikacją i oceną kandydatów do przejęcia, negocjowaniem umów i integracją przejmowanych podmiotów. Dla przeprowadzenia takich transakcji Emitent może wymagać dodatkowego finansowania. 12 BANKIER.PL S.A.

13 Prospekt Emisyjny Czynniki ryzyka Korzyści z potencjalnych przejęć zależeć będą przede wszystkim od zdolności Emitenta do integracji przejmowanych podmiotów w swoje struktury. Przyszłe nabycia mogą się wiązać z przejęciem istniejących zobowiązań i ryzykiem wystąpienia zobowiązań nieujawnionych. Emitent nie może zapewnić, że w przyszłości wystąpią korzystne możliwości przejęć bądź, gdy takie nastąpią, że ich wynikiem będzie udana integracja podmiotów nabytych z Emitentem. Nieudane włączenie nabywanych podmiotów w strukturę Emitenta może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta i jego sytuację finansową RYZYKO ODEJŚCIA KLUCZOWYCH CZŁONKÓW KIEROWNICTWA I TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM NOWEJ WYKWALIFIKOWANEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Działalność Emitenta jest uzależniona od jakości pracy jego pracowników i kierownictwa. Emitent nie może zapewnić, że ewentualne odejście niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć negatywnego wpływu na działalność, sytuację finansową i wyniki Emitenta, który wraz z odejściem niektórych członków kierownictwa mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego znaczną wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Zmiany w składzie kadry kierowniczej mogą wywołać zakłócenia w działalności Emitenta oraz mogą mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową i osiągane wyniki RYZYKO ROSZCZEŃ INSTYTUCJI FINANSOWYCH Działalność Emitenta w zakresie pośrednictwa w oferowaniu usług finansowych przez banki i inne instytucje finansowe polega na zbieraniu od potencjalnych klientów takich instytucji danych, które po przekazaniu instytucji finansowej stanowią podstawę przygotowania umów pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami, których dane zostały przekazane przez Emitenta. W przypadku nieprawidłowości w gromadzeniu oraz przekazywaniu przez Emitenta danych dotyczących klientów istnieje ryzyko wystąpienia przez instytucje finansowe wobec Emitenta z roszczeniami o zapłatę odszkodowania, jeżeli szkoda poniesiona przez instytucję finansową wynikła z przekazania przez Emitenta nieprawidłowych danych klienta. Znaczna liczba takich roszczeń może mieć negatywny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Emitenta RYZYKO ZWIĄZANE Z TWORZENIEM NOWYCH SERWISÓW W celu umocnienia swojej pozycji na rynku, Emitent musi ciągle wdrażać nowe serwisy oraz oferować nowe usługi. Jednocześnie, aby zapewnić popularność portalu, nowe serwisy muszą być oryginalne i różne od serwisów wprowadzonych już przez konkurencję. Istnieje ryzyko, że wprowadzone nowatorskie serwisy nie spotkają się z zakładanym zainteresowaniem ze strony użytkowników portalu Bankier.pl i nie przyniosą oczekiwanych rezultatów ekonomicznych. Może to oznaczać straty dla Emitenta związane z kosztami poniesionymi na ich stworzenie, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta i osiągane wyniki RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM BARDZO WIELU LICENCJI NA TREŚCI I OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE Emitent posiada, i planuje nabywać w przyszłości, wiele licencji na korzystanie z treści oraz oprogramowania komputerowego. Istniej ryzyko, że Spółka nabędzie licencję od podmiotu podającego się za właściciela danej licencji lub że ujawni się inna wada prawna zakupionej licencji. Roszczenia wobec Emitenta dotyczące naruszenia praw programów komputerowych lub treści mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta i jego sytuację finansową RYZYKO ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH UTWORÓW ROZPOWSZECHNIANYCH NA PORTALU BANKIER.PL Przygotowując informacje publikowane na portalu Bankier.pl, Emitent korzysta z ustawowej licencji na rozpowszechnianie w celach informacyjnych już rozpowszechnionych sprawozdań o aktualnych wydarzeniach, krótkich wyciągów ze sprawozdań i artykułów na tematy polityczne lub gospodarcze. Istnieje ryzyko skutecznego podniesienia przez autorów utworów rozpowszechnianych za pośrednictwem portalu Bankier.pl roszczeń o zapłatę wynagrodzenia w sytuacji gdy okaże się, że dany utwór nie mieści się w granicach definicji utworu, który zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest objęty ustawową licencją umożliwiającą dalsze jego rozpowszechnianie bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz autora takiego utworu. Znaczna liczba takich roszczeń może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i osiągane wyniki RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWOJEM NOWYCH PRODUKTÓW Istnieje ryzyko, że pomimo ciągłego dostosowywania oferty Spółki do zmieniających się potrzeb rynkowych, Emitent może nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które w optymalny sposób spełniałyby oczekiwania klientów. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na popularność portalu i uzyskiwane przez Spółkę przychody. Dodatkowo przychody z nietrafionych rynkowo usług mogą nie zapewnić pokrycia wydatków poniesionych przez Emitenta na ich wytworzenie, co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta oraz osiągane wyniki. BANKIER.PL S.A. 13

14 Czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny 2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 2.1. RYZYKO ZWIĄZANE ZE SPOWOLNIENIEM TEMPA ROZWOJU INTERNETU W chwili obecnej rynek internetowy w Polsce jest w fazie dynamicznego wzrostu. Szybko przybywa internautów, którzy są grupą docelową Emitenta. Prognozy na najbliższe lata, dotyczące przyrostu osób mających dostęp do sieci, również są bardzo dobre, co powinno przełożyć się na osiągane przez Spółkę przychody. Jednak zahamowanie dynamicznego wzrostu liczby internautów może mieć niekorzystny wpływ na dalszy rozwój Emitenta, jego działalność, sytuację finansową oraz osiągane wyniki RYZYKO SPADKU DYNAMIKI ROZWOJU RYNKU REKLAMY, W TYM ZWŁASZCZA REKLAMY INTERNETOWEJ Przychody z reklamy stanowią podstawowe źródło przychodów Emitenta. W chwili obecnej rynek reklamy rozwija się dynamicznie. Jednocześnie w rynku reklamy wzrasta udział reklamy internetowej. Dzięki temu wzrastają również szybko przychody Emitenta. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że ten dynamiczny rozwój rynku reklamy zostanie zahamowany czy nawet nastąpi odwrócenie obecnych tendencji. Podobne ryzyko dotyczy również reklamy internetowej. Nawet nieznaczne ograniczenie budżetów reklamowych może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz osiągane wyniki RYZYKO SPADKU DYNAMIKI ROZWOJU RYNKU POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W INTERNECIE Podobnie jak rynek reklamy, rynek pośrednictwa finansowego jest w fazie dynamicznego rozwoju. Szczególnie szybko rozwija się rynek pośrednictwa finansowego w Internecie. Coraz więcej produktów finansowych jest dostosowywanych do sprzedaży przez Internet. Dodatkowo rynek polski wciąż jest słabo nasycony produktami finansowymi w stosunku do najlepiej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że ten dynamiczny rozwój pośrednictwa finansowego w Internecie zostanie zahamowany, a nawet nastąpi powrót do sprzedaży usług i produktów finansowych w stacjonarnych punktach obsługi klienta. Zmniejszenie się dynamiki rozwoju rynku, w szczególności na skutek braku odpowiednich regulacji prawnych, może spowodować zmniejszenie tempa rozwoju Emitenta oraz mieć negatywny wpływ na jego działalność, sytuację finansową oraz osiągane wyniki RYZYKO WZROSTU KONKURENCJI Istnieje ryzyko wzrostu konkurencji na rynku portali internetowych o podobnym do Emitenta profilu działalności. Wzrost konkurencji może nastąpić poprzez umocnienie pozycji podmiotów, które obecnie mają nieznaczącą pozycję na rynku bądź pojawienie się nowych podmiotów. Wzrost konkurencji może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz osiągane wyniki RYZYKO ZNACZNEGO OBNIŻENIA MARŻ W przypadku gdyby któryś z portali horyzontalnych lub wertykalnych próbował w szybkim czasie zwiększyć swój udział w rynku reklamy, należy liczyć się z możliwością zaoferowania przez niego znacząco niższych stawek za reklamę. Ze względu na zbliżony we wszystkich działających w Polsce portalach standard świadczenia usług, mogłoby to doprowadzić do obniżenia stawek w pozostałych portalach, a nawet do wojny cenowej. Taka sytuacja mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz osiągane wyniki RYZYKO ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SIECI INTERNET Grupą docelową Emitenta są internauci. Utrudnienie w dotarciu do klientów może przełożyć się na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Ponieważ Emitent nie ma wpływu na jakość świadczenia usług przez firmy dostarczające Internet, nie ma również możliwości pełnego zabezpieczenia się przed zakłóceniami w funkcjonowaniu Internetu. Trudności w dotarciu do klientów spowodowane zakłóceniami w funkcjonowaniu Internetu mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz osiągane wyniki RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM STABILNOŚCI POLSKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Emitent prowadzi działalność. W połączeniu ze stosunkowo długim okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz natychmiastową wykonalnością decyzji wydawanych przez organy podatkowe, okoliczności te mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz osiągane wyniki RYZYKO ZAOSTRZENIA REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKÓW USŁUG FINANSOWYCH Obecnie działalność Emitenta w zakresie pośrednictwa w oferowaniu usług finansowych przez banki i inne instytucje finansowe nie podlega odrębnym regulacjom prawnym. Istnieje ryzyko, że w przyszłości zostaną wprowadzone takie regulacje prawne, które mogą m.in. spowodować konieczność zaprzestania prowadzenia części działalności Emitenta lub konieczność zmiany sposobu prowadzenia takiej działalności. Regulacje prawne mogą nałożyć na Emitenta obowiązek uzyskania stosownych zezwoleń. W konsekwencji wprowadzenie regulacji prawnych 14 BANKIER.PL S.A.

15 Prospekt Emisyjny Czynniki ryzyka dotyczących działalności Emitenta może spowodować podwyższenie kosztów takiej działalności, co może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz osiągane wyniki RYZYKO ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO W SKALI GLOBALNEJ W celu zwiększenia popularności portalu, Emitent wprowadza nowe serwisy i usługi, które są coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Taki rozwój pociąga za sobą konieczność ponoszenia wysokich nakładów. Istnieje zagrożenie, że Emitent będzie w przyszłości wystawiony na walkę i konkurencję z podmiotami o znacznym zapleczu kapitałowym, które działają obecnie w skali globalnej, a zdecydują się działać na rynku polskim. Podmioty te dysponują bardziej zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami niż Emitent. Aby sprostać konkurencji Emitent będzie zmuszony zwiększyć znacznie wydatki inwestycyjne. Wejście na polski rynek konkurencji zagranicznej może również oznaczać utratę części rynku przez Bankier.pl, co może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz osiągane wyniki RYZYKO ZNIESIENIA ULGI PODATKOWEJ NA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Od 1 marca 2005 r. na usługi dostępu do Internetu dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej został wprowadzony podatek VAT w wysokości 22%. Równocześnie została jednak wprowadzona dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych ulga przysługująca osobom, które poniosły wydatki związane z dostępem do Internetu. Zniesienie ww. ulgi może opóźnić rozwój rynku Internetu w Polsce, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz osiągane wyniki. 3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 3.1. RYZYKO NIEDOSTATECZNEJ PŁYNNOŚCI RYNKU I WAHAŃ CEN AKCJI Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu. Nie ma więc pewności, że Akcje będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich dopuszczeniu do obrotu na GPW. Cena Akcji może być niższa niż ich cena w ofercie publicznej na skutek szeregu czynników, między innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych Akcji (w szczególności w przypadku sprzedaży mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż oferowana w ramach Oferty Publicznej), wahań kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych giełdach papierów wartościowych na świecie. Polski rynek papierów wartościowych charakteryzuje się wciąż stosunkowo małą płynnością, w związku z czym ceny papierów wartościowych notowanych na GPW mogą wykazywać większą zmienność niż na innych rynkach. Tym samym mogą wystąpić trudności w sprzedaży dużej liczby Akcji w krótkim czasie, co może spowodować znaczne obniżenie cen Akcji RYZYKO ZWIĄZANE Z ODWOŁANIEM LUB ODSTĄPIENIEM OD OFERTY PUBLICZNEJ Emitent zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Publicznej przed jej rozpoczęciem bez podawania przyczyn swojej decyzji lub też do odstąpienia od jej realizacji. Po rozpoczęciu Publicznej Oferty do czasu przydziału Akcji odstąpienie od jej realizacji może nastąpić jedynie z ważnego powodu. Zarząd może podjąć uchwałę o odstąpieniu od Publicznej Oferty i nieprzydzieleniu Akcji, jeżeli przeprowadzenie Publicznej Oferty byłoby zagrożeniem dla interesu Emitenta lub byłoby niemożliwe. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy: (i) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, (ii) a także wystąpią nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta, (iii) lub wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, iż przeprowadzenie Publicznej Oferty i przydzielenie Akcji byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta. W przypadku odwołania lub odstąpienia od Oferty Publicznej i nieprzydzielenia Akcji stosowna decyzja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie artykułu 56 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku ogłoszenia przez Emitenta o odstąpieniu od Publicznej Oferty i nieprzydzieleniu Akcji zwrot wpłat zostanie dokonany w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu na rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane w formularzach zapisu na Akcje. Wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań RYZYKO SPRZEDAŻY ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej obecni akcjonariusze Emitenta, spółki bmp AG, CEEV GmbH, MCI Management S.A. oraz DM IDMSA będą posiadały od 52,88% do 74,49% Akcji w kapitale zakładowym Emitenta (w zależności od liczby istniejących Akcji, które zostaną zbyte w Ofercie Publicznej przez bmp AG, CEEV GmbH, MCI Management S.A.), które będą mogły swobodnie zbywać w ramach wykonywania przysługujących im praw majątkowych, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w części IV pkt i części V pkt 7.3 niniejszego Prospektu. Emitent nie może przewidzieć jaki wpływ na cenę rynkową Akcji będzie mieć sprzedaż na rynku Akcji przez bmp AG, CEEV GmbH, MCI Management S.A., po upływie okresów w których możliwość zbywania Akcji przez te podmioty jest ograniczona zgodnie z zasadami BANKIER.PL S.A. 15

16 Czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny opisanymi w części IV pkt i części V pkt 7.3. niniejszego Prospektu. Napływ znaczącej liczby Akcji na rynek może mieć (choćby przejściowo) istotny negatywny wpływ na cenę rynkową Akcji. Nie można więc zapewnić, że cena rynkowa Akcji nie obniży się z powodu zbywania większych pakietów Akcji RYZYKO NIEDOJŚCIA EMISJI AKCJI DO SKUTKU Emisja akcji serii I nie dojdzie do skutku w przypadku, jeśli: - zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Zarząd podejmie decyzję o niedokonaniu przydziału akcji serii I, co może nastąpić w sytuacji gdy nie zostaną złożone zapisy na co najmniej Akcji Oferowanych, - Zarząd Emitenta nie złoży do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia niniejszego Prospektu, lub - uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wynikającego z emisji akcji serii I uzależniona jest także od złożenia przez Zarząd oświadczenia określającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie liczby akcji serii I objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z artykułem 310 KSH, w związku z art KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i tym samym niedojście emisji akcji serii I do skutku. Brak rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego może spowodować zamrożenie środków finansowych inwestorów, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane na pewien czas i utratę przez nich potencjalnych korzyści, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań RYZYKO ZWIĄZANE Z SUBSKRYPCJĄ I OPŁACENIEM ZAPISU Emitent zwraca uwagę subskrybentom, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent. Ponadto niedokonanie wpłaty w określonym terminie lub dokonanie niepełnej wpłaty skutkuje nieważnością zapisu. W przypadku gdy zapis na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych zostanie opłacony w kwocie mniejszej niż wynikająca z iloczynu liczby akcji objętych danym zapisem i ceny emisyjnej Emitent może według własnego uznania: - nie przydzielić akcji subskrybentowi; - przydzielić subskrybentowi dowolną liczbę akcji, lecz nie większą niż wynikająca z dokonanej wpłaty RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDŁUŻENIEM CZASU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW Zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu Zarząd Emitenta zastrzegł sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, gdy łączna liczba oferowanych objętych zapisami będzie mniejsza niż liczba wszystkich Akcji Oferowanych, przy czym termin zapisywania się na Akcje Oferowane: (i) nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów, (ii) nie może przekroczyć terminu ważności niniejszego Prospektu. W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KPWiG aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na Oferowane Akcje może spowodować zamrożenie na pewien czas środków finansowych wniesionych przez inwestorów w formie wpłat na akcje RYZYKO BRAKU DOSTATECZNEGO ROZPROSZENIA AKCJI WPROWADZANYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM Jednym z kryteriów jakie muszą spełnić akcje, aby zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, jest rozproszenie akcji zapewniające płynność obrotu. Zgodnie z rozporządzeniem MF z 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań (Dz. U. Nr 206, poz. 1712) rozproszenie zapewnia płynność obrotu jeżeli w ręku akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZA znajduje się: (a) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub (b) co najmniej akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej euro, wg ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, akcje Bankier.pl mogą nie zostać dopuszczone do obrotu na GPW z powodu braku dostatecznego rozproszenia Akcji. 16 BANKIER.PL S.A.

17 Prospekt Emisyjny Czynniki ryzyka 3.8. RYZYKO ZWIĄZANE Z NOTOWANIEM PDA Ryzyko to związane jest zarówno z możliwością niewprowadzenia PDA do obrotu na rynku giełdowym, jak również z charakterem tego obrotu. Wprowadzenie PDA wymaga szczegółowych ustaleń pomiędzy Emitentem, KDPW i GPW. Niewprowadzenie PDA do obrotu giełdowego może oznaczać dla inwestorów brak możliwości zbywania przydzielonych papierów wartościowych do dnia debiutu Akcji na GPW. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku inwestora oraz ceny emisyjnej. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW, może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyższa od ceny emisyjnej RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDANIEM DECYZJI O ZAWIESZENIU LUB O WYKLUCZENIU AKCJI Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM Uprawnienia KPWiG W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymienionych w artykule 157 i 158 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KPWiG może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości jednego miliona złotych albo może wydać decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć obie te kary łącznie. Ponadto, zgodnie z artykułem 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KPWiG GPW zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie KPWiG GPW wyklucza z obrotu wskazane przez KPWiG papiery wartościowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do Akcji. Uprawnienia GPW Zgodnie z Regulaminem GPW Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy na wniosek Emitenta, a także jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub jeżeli Emitent naruszy przepisy obowiązujące na GPW. Ponadto w sytuacjach określonych w Regulaminie GPW Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego. Zgodnie z 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego: - jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, - na żądanie KPWiG zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, - w przypadku zniesienia ich dematerializacji, - w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia 31 ust. 2 Regulaminu GPW przewiduje poniższe sytuacje, gdy Zarząd Giełdy może zadecydować o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego: - jeżeli przestały spełniać inne warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego niż te będące podstawą do obligatoryjnego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu giełdowego, - jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW, - na wniosek Emitenta, - wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, - jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, - wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, - jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, - wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, - wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Nie ma pewności, że taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do Akcji Oferowanych. BANKIER.PL S.A. 17

18 Dokument rejestracyjny Prospekt Emisyjny CZĘŚĆ IV DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM EMITENT Firma: Bankier.pl S.A. Siedziba: Wrocław Adres: ul. Świdnicka 13, Wrocław Numer telefonu: (071) Numer telefaksu: (071) Adres internetowy: W związku z sytuacją opisaną w punkcie 8.1 części IV Prospektu w dniu 1 czerwca 2006 r. ulegnie zmianie adres siedziby Emitenta we Wrocławiu na: Wrocław, ul. Kościuszki 29. W imieniu Emitenta działają: Tomasz Jażdżyński Piotr Wąsowski Joanna Kuzdak Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte wprospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Tomasz Jażdżyński Prezes Zarządu Piotr Wąsowski Wiceprezes Zarządu Joanna Kuzdak Członek Zarządu 18 BANKIER.PL S.A.

19 Prospekt Emisyjny Dokument rejestracyjny 2. BIEGLI REWIDENCI 2.1. IMIONA I NAZWISKA (NAZWY), ADRESY ORAZ OPIS PRZYNALEŻNOŚCI DO ORGANIZACJI ZAWODOWYCH Badanie sprawozdania finansowego spółki Bankier.pl S.A. za okres od r. do r., od r. do r. oraz od r. do r. przeprowadziło Biuro Ekspertów Księgowych AUDYTOR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem W imieniu Biura Ekspertów Księgowych AUDYTOR Sp. z o.o. badanie przeprowadziła Beata Olszczyńska, biegły rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 9985/ INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO REWIDENTA W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi biegły rewident ani nie zrezygnował z przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta, ani nie został zwolniony z tego obowiązku. Badanie sprawozdań finansowych Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi było przeprowadzone przez ten sam podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 3. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA Podstawowe dane finansowe Spółki Bankier.pl S.A. zamieszczono w tabeli poniżej: WYSZCZEGÓLNIENIE j.m Przychody ze sprzedaży (tys. zł) EBITDA (tys. zł) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł) Zysk (strata) brutto (tys. zł) Zysk (strata) netto (tys. zł) Aktywa razem (tys. zł) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) Zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) (tys. zł) Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) Kapitał zakładowy (tys. zł) Liczba akcji / udziałów (szt.) Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,06 0,04-0,17 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję a) (zł) 0,05 0,03-0,14 Zadeklarowana lub wypłaconą dywidenda na jedną akcję (zł) 0,0 0,0 0,0 Źródło: Emitent a) Sposób obliczania rozwodnionego zysku na 1 akcję: Rozwodnioną wartość zysku na 1 akcję ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej liczby akcji, ustalonej jako liczba akcji na dzień bilansowy powiększoną o liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy założeniu, że objęte zostaną w publicznej ofercie wszystkie oferowane akcje serii I szt. 4. CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego działalnością zostały przedstawione w części III, pkt 1 i 2 niniejszego Prospektu. BANKIER.PL S.A. 19

20 Dokument rejestracyjny Prospekt Emisyjny 5. INFORMACJE O EMITENCIE 5.1. HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Nazwa (firma): Nazwa skrócona: PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA Bankier.pl Spółka Akcyjna Bankier.pl S.A. W obrocie handlowym Emitent może używać zarówno firmy, jak i skrótu firmy MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 17 kwietnia 2001 roku. Wcześniej Emitent był zarejestrowany w rejestrze handlowym pod numerem RHB 9403, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy z dnia 31 marca 2000 roku. W celu identyfikacji Emitenta nadano mu również: - numer identyfikacji podatkowej NIP: statystyczny numer identyfikacyjny REGON: DATA UTWORZENIA EMITENTA ORAZ CZAS, NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY Emitent został zawiązany aktem założycielskim z dnia 29 marca 2000 r. Czas trwania Emitenta jest nieograniczony SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA EMITENT, KRAJ SIEDZIBY ORAZ ADRES I NUMER TELEFONU JEGO SIEDZIBY Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą we Wrocławiu. Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego i działa zgodnie z regulacją Kodeksu Spółek Handlowych. Poniżej przedstawione zostały informacje o adresie siedziby oraz dane kontaktowe Emitenta: Adres siedziby: ul. Świdnicka 13, Wrocław, Polska Główny telefon: +48 (71) Numer telefaksu: +48 (71) Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: W związku z sytuacją opisaną w punkcie 8.1 części IV Prospektu w dniu 1 czerwca 2006 r. ulegnie zmianie adres siedziby Emitenta we Wrocławiu na: Wrocław, ul. Kościuszki 29. Emitent posiada również biuro w Warszawie: Adres biura: ul. Koszykowa 54, Warszawa, Polska Telefon biura: +48 (22) Numer telefaksu biura: +48 (22) BANKIER.PL S.A.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. 24 lipca 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 2. ZARZĄD SPÓŁKI... 4 3. RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres II kwartału 2013 r. (od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) I. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo