Metodologia badania Megapanel. Warszawa, 16 marzec 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodologia badania Megapanel. Warszawa, 16 marzec 2010"

Transkrypt

1 Metodologia badania Megapanel PBI/Gemius Warszawa, 16 marzec 2010

2 Agenda Megapanel koncepcja badania Rada Badania Główne zarzuty metodologiczne wobec badania

3 Megapanel koncepcja badania

4 Megapanel PBI/Gemius 5 lat na rynku Pierwsze dane opublikowano 11 stycznia 2005 roku (za X 2004)

5 Podstawowe informacje o badaniu Badanie realizuje Gemius na zlecenie spółki Polskie Badania Internetu panel blisko 18 tys. osób w wieku 7+ internauci tylko z Polski 11 tys. węzłów w głównym widoku drzewka mediów pomiar hybrydowy: łączy dane usercentric (panel) z site-centric

6 Po co standard badawczy? Standard badawczy jest niezbędny dla kaŝdego medium. Pozwala on na m.in.: jednoźródłowe porównywanie wskaźników dla witryn pokazywanie danych z zewnętrznego, niezaleŝnego źródła operowanie jedną, wspólną walutą pokazywanie potencjału rynku i działającym na nim graczy Poza outdoorem takŝe inne media (prasa, radio, telewizja) w Polsce mają wypracowany standard badawczy.

7 Znaczenie Megapanelu dla polskiego rynku Megapanel w ciągu ostatnich pięciu lat wspiera rynek, wydawców internetowych, domy mediowe: umoŝliwia porównywanie witryn wg tych samych parametrów oglądalności dostarcza wiedzy kto (demografia, grupy celowe) korzysta z witryny dostarcza wiedzy o intensywności korzystania z witryn (odsłony, czas) pokazuje liczbę osób korzystających z serwisu, a nie pliki cookie pokazuje rzeczywiste zachowania, a nie deklaracje ułatwia planowanie działań reklamowych, marketingowych online

8 Elementy składowe projektu Megapanel jest bardzo złoŝonym projektem badawczym Panel Dostarcza informacji z pomiaru user-centric. Nie angaŝując internauty netpanel monitoruje sposób korzystania z internetu przez uŝytkownika Ankiety pop-up Wyświetlane losowo uŝytkownikom sieci Zachęcają do udziału w panelu i instalacji aplikacji Zbierają dane społeczno-demograficzne Gemius Traffic Pomiar site-centric, który dostarcza wskaźników o oglądalności witryn Dane strukturalne Dane demograficzne z badania NetTrack oraz Maluchy firmy Millward Brown SMG/KRC; estymacja liczby internautów w wieku 7+

9 Schemat realizacji badania Dane wyjściowe poprzedza złoŝony proces pracy z danymi Zbieranie danych Analiza danych Obliczenia, waŝenie Wyniki Ankieta rekrutacyjna Dane społecznodemograficzne Panel (user- centric) Aktywność w sieci panelistów Gemius Traffic (site-centric) Cały ruch na witrynie Dane Strukturalne Kontrola struktury PONADTO: ciągła rekrutacja, system motywacyjny, kontrola jakości danych

10 Analizowane w badaniu wskaźniki Wyniki badania są prezentowane poprzez szereg wskaźników UŜytkownicy (11 zmiennych) Płeć, wiek, wykształcenie, etc. StaŜ w internecie, częstość korzystania Wielkość gospodarstwa domowego Wielkość miejscowości, województwo Oglądalność (ponad 20 wskaźników) UŜytkownicy (i pochodne) Odsłony (i pochodne) Czas (i pochodne) Affinity index Współoglądalność Liczba cookies (od danych 01/2010)

11 Rada Badania

12 Czym jest Rada Badania? Rada Badania czuwa nad prawidłową realizacją badania Rada Badania składa się z ośmiu przedstawicieli, w tym: 2 osoby z firmy Gemius, po jednej z PBI, Agora S.A., Onet S.A., Wirtualna Polska, Interia S.A., Presspublica. Do jej zadań naleŝy m.in: czuwanie nad realizacją badania zgodnie z metodologią dbania o równe traktowanie podmiotów badanych dbanie o porównywalność wyników pomiędzy róŝnymi typami witryn/aplikacji zgodnością standardów z wytycznymi branŝowymi (ESOMAR) kontrolowanie jakości zbieranych w badaniu danych wypracowywanie nowych rozwiązań metodologicznych i badawczych dokładne opisywanie tego co jest badane Posiedzenia odbywają się 1-2 razy w miesiącu. Formalizuje ona swoje decyzje w postaci uchwał.

13 Aktualne prace Rady Badania Aktualnie prace Rady Badania koncentrują się wokół takich zagadnień, jak m.in.: pomiar odsłon na witrynach zbudowanych w oparciu o technologie typu ajax (np. szukanie odpowiednich rozwiązań, bo np. uwzględnienie tylko odsłon stron, które przeładowują 40% strony stawiało na gorszej pozycji małe serwisy) określenie nowego sposób pomiaru czasu eliminowanie zaburzeń dot. kilku zakładek otwartych jednocześnie (zgłoszony do testów focus ) przejście przy przedstawianiu liczby uŝytkowników na dane panelowe (efekt? przyspieszenie emisji danych, uniknięcie problemów związanych z przełoŝeniem cookies na uŝytkowników, rozwiązanie problemów z pomiarem współkorzystania; wada spowoduje ograniczenie liczby serwisów w wynikach) potrzeba poprawy jakości panelu przedstawienie w wynikach badania danych site-centric (cookies), które są moŝliwe do publikacji zaraz po zamknięciu miesiąca i uwzględniają teŝ małe serwisy audytowane prawidłowy pomiar korzystania z zainstalowanych na komputerze aplikacji

14 Zarzuty metodologiczne wobec badania Problemy badawcze

15 Wprowadzenie: real user a cookie Real user vs. cookie kilka zdań wstępu Nie naleŝy zestawiać ze sobą i porównywać wskaźnika real user i opartego o cookie (np. unikalny uŝytkownik). Systemy traffic (site-centric) nie pokazują danych dotyczących ludzi, lecz przeglądarek. Wskaźniki oparte o cookies (np. unikalny uŝytkownik, liczba niepowtarzalnych uŝytkowników) są wskaźnikami, które nie pokazują liczby osób odwiedzających serwis. Real user jest estymacją liczby osób, które odwiedziły serwis. Jest to proporcja przeglądarek na danej witrynie do wszystkich zanotowanych przeglądarek, ale uwzględniająca kasowalność cookies i odniesiona do liczby internautów. PoniewaŜ na RU ma wpływ część cookies (te, które istniały przez cały miesiąc badania) zdarza, iŝ witryna notuje wzrosty liczby cookies przy spadku liczby RU. Odpowiednikiem zasięgu RU po stronie site-centric moŝe być zasięg cookie.

16 Wprowadzenie: real user a cookie Problem kasowalności cookies lat temu cookie było dość dobrym wskaźnikiem liczby osób korzystających z danej witryny. Na przestrzeni lat jednak miara ta straciła swój sens z powodu coraz intensywniejszego multiplikowania plików cookie. Powody? korzystanie z kilku przeglądarek ręczne kasowanie plików w folderze (obawy o prywatność) korzystanie z programów czyszczących i porządkujących zawartość dysku ustawienia prywatności w przeglądarkach (czyszczenie pamięci)

17 Wprowadzenie: real user a cookie Dewaluacja cookie Grudzień 2004: 8,3 mln internautów (w wieku 7+) i ponad 20 mln cookies (średnio 3,6 cookie na internautę). 1 człowiek = 1 cookie niekasowane (good cookie) Grudzień 2009: 17,2 mln internautów (w wieku 7+) i 130 mln cookies (średnio 7,6 cookie na internautę). 1 człowiek = ponad 2 cookie niekasowane (good cookie)

18 Główne zarzuty metodologiczne wobec badania #1. Dane wg real user róŝnią się od danych z innych systemów Problem Liczba wg real user niŝsza od liczby uŝytkowników wg danych traffic (Gemius Traffic, Google Analytics) Witryna zyskała uŝytkowników wg danych traffic, ale nie widać tego we wskaźniku real user Witryny nie ma w wynikach Megapanelu, mimo Ŝe ma oglądalność wg danych traffic Powód Traktowanie liczby cookies jako liczby osób Traktowanie liczby cookies, jako liczby osób, RU jest proporcja oparta na estimated cookie witryny do EC wszystkich cookie. Odpowiednikiem są cookie witryny do wszystkich cookie Nadreprezentacja cookies vs. liczba osób; próg 45 panelistów Liczba osób wg real user nie pokrywa się z danymi wg liczby zarejestrowanych Megapanel zlicza teŝ osoby, które nie są zarejestrowane; duplikacja kont, wejścia spoza Polski

19 Główne zarzuty metodologiczne wobec badania #2. Wyniki są publikowane z dwumiesięcznym opóźnieniem Wyniki Megapanelu są publikowane dla okresu sprzed dwóch m-cy (dane za styczeń w marcu) wynika to z definicji i algorytmu real users. Powód? Pod uwagę są brane good cookies: takie, które były obecne w internecie w okresie poprzedzającym i następującym po miesiącu badania. Analizowane przez Radę Badania rozwiązania: odejście od wskaźnika real user np. metoda LBU (odrzucona: wyniki są przyspieszone, ale zaniŝają dane i teŝ jest oparta na cookies, a te są coraz gorszym wskaźnikiem jednego internauty wzrost kasowalności cookies. LBU jest słabszą odmianą obecnego RU, nie rozwiązuje Ŝadnych jego problemów) przejście na dane wyliczane bezpośrednio z panelu (problem: ograniczenie liczby serwisów przedstawianych w panelu) i poprawa jakości panelu (kosztowna rekrutacja offline) dołączenie do badania upublicznionych danych site-centric o cookies audytowanych serwisów (dane tuŝ po zakończeniu miesiąca, takŝe dla małych serwisów, transparentność danych dla klientów i domów mediowych) Pokrewny problem: nie są publikowane dane dzienne wynika z braku na polskim rynku odpowiednich danych demograficznych dziennych, co uniemoŝliwia waŝenie danych.

20 Główne zarzuty metodologiczne wobec badania #3. Tylko niektóre aplikacje są objęte badaniem Poza komunikatorami, czytnikami RSS i wybranymi aplikacjami desktopowymi badanie nie pokazuje danych dla innych aplikacji. Od danych za styczeń 2010 w wynikach badania pojawi się kilkadziesiąt nowych aplikacji, w tym m.in. Windows Media Player, Winamp. Pomiar nadal nie jest doskonały, gdyŝ opiera się na analizowaniu informacji o procesie, co faworyzuje aplikacje, których proces uruchamia się od razu po włączeniu komputera, mimo tego, Ŝe internauta z nich nie korzysta. To powoduje brak moŝliwości porównywania danych tych aplikacji w jednym miejscu. Rada Badania oraz firma Gemius wspólnie działają dla wypracowania lepszej metody.

21 Główne zarzuty metodologiczne wobec badania #4. Pojawiają się błędne przypisania w klasyfikowaniu witryn Witryny i serwisy poklasyfikowane według własności (grupy witryn) i domeny Klasyfikacja w obrębie 19 kategorii tematycznych odbywa się według ściśle wypracowanych definicji i zasad Witryny są kategoryzowane na podstawie analizy dominującego kontentu (np. sport, wideo) lub przeznaczenia funkcjonalnego (np. platforma blogowa, serwis społecznościowy, czat) Nie zawsze charakter witryny jest jednoznaczny, co moŝe prowadzić do problemów w klasyfikowaniu Kategoryzacją zajmuje się Gemius: specjalnie powołany w tym celu zespół (sprawdza co miesiąc poprawność kategoryzacji, klasyfikuje nowe witryny, etc.)

Badania panelowe internautów, jako wsparcie. Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu

Badania panelowe internautów, jako wsparcie. Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu Badania panelowe internautów, jako wsparcie rynku i biznesu Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu [ A g e n d a ] Internet jako medium Jak badać internet? Praktyczne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka teraźniejszość i przyszłość pomiaru ruchu w internecie

Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka teraźniejszość i przyszłość pomiaru ruchu w internecie Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka teraźniejszość i przyszłość pomiaru ruchu w internecie Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu KONFERENCJA IDC: THIRD PLATFORM ICT POLSKIE BADANIA INTERNETU Atuty

Bardziej szczegółowo

Czy Eskimos, który ma trzy renifery, jest bogaty czy biedny? Nie wiesz, bo nie masz porównania

Czy Eskimos, który ma trzy renifery, jest bogaty czy biedny? Nie wiesz, bo nie masz porównania Czy Eskimos, który ma trzy renifery, jest bogaty czy biedny? Nie wiesz, bo nie masz porównania Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu III OGÓLNOPOLSKI KONGRES EFEKTYWNOŚCI BLUEFFECT KWIECIEŃ 2014 Polskie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji branŝowych PBI na temat badania internetu w Polsce

Podsumowanie konsultacji branŝowych PBI na temat badania internetu w Polsce Podsumowanie konsultacji branŝowych PBI na temat badania internetu w Polsce 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Podsumowanie prac grupy panelowej 4 3. Podsumowanie prac grupy ds. site-centric 8 4. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Zapraszam do lektury! BEATA RATUSZNIAK REDAKTOR NACZELNA MEDIA2.PL

Słowem wstępu. Zapraszam do lektury! BEATA RATUSZNIAK REDAKTOR NACZELNA MEDIA2.PL 2 Słowem wstępu Rosnąca popularność Internetu zmusza marketerów do podejmowania nowych wyzwań. Jak możemy poznać potrzeby internautów, potrzeby grupy docelowej naszego biznesu? Temu właśnie służą badania

Bardziej szczegółowo

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN.

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN. T e r e s a Ż m i j e w s k a -J ę d r z e j c z y k Badania internetowe Internet stanowi tkankę naszego życia. Gdyby technologię przetwarzania informacji uznać za dzisiejszy odpowiednik tego, czym była

Bardziej szczegółowo

BADANIA W INTERNECIE. www.interaktywnie.com/biznes/raporty

BADANIA W INTERNECIE. www.interaktywnie.com/biznes/raporty BADANIA W INTERNECIE STYCZEŃ 2013 LUTY 2013 MARZEC 2013 KWIECIEŃ 2013 MAJ 2013 CZERWIEC 2013 LIPIEC 2013 SIERPIEŃ 2013 WRZESIEŃ 2013 PAŹDZIERNIK 2013 LISTOPAD 2013 GRUDZIEŃ 2013 www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla witryn

Przewodnik dla witryn Przewodnik dla witryn Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014 Spis treści przewodnik dla witryn sieci IDMnet Spis treści... 2 Wstęp... 3 Definicje... 3 Kody na witrynę... 5 kody reklamowe... 5 Kody badania...

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA

PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA Spis treści Wprowadzenie...3 Notka metodologiczna...4 Popularność serwisów social media...5 Prywatność... 13 Własny wizerunek... 18 O firmie PBI...

Bardziej szczegółowo

INTERNET RELIGIJNY W POLSCE. Andrzej Garapich, Iwona Matecka Polskie Badania Internetu

INTERNET RELIGIJNY W POLSCE. Andrzej Garapich, Iwona Matecka Polskie Badania Internetu INTERNET RELIGIJNY W POLSCE Andrzej Garapich, Iwona Matecka Polskie Badania Internetu Warszawa, 18.02.2010 Megapanel Koncepcja badania Megapanel PBI/Gemius panel blisko 18 tysięcy internautów w wieku 7+

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ebadaniach. Podręcznik dla osób korzystających z aplikacji www.ebadania.pl

Przewodnik po ebadaniach. Podręcznik dla osób korzystających z aplikacji www.ebadania.pl Przewodnik po ebadaniach Podręcznik dla osób korzystających z aplikacji www.ebadania.pl 1 Spis treści 1. Przygotowanie badań...3 1.1. Cele badań:...3 1.2. Internet jako medium badawcze:...8 1.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Gemius SA ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa tel.: (+48 22) 874 41 00 fax.: (+48 22) 874 41 01 Kapitał zakładowy: 1 285 977,00 PLN Nr konta bankowego: 72

Gemius SA ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa tel.: (+48 22) 874 41 00 fax.: (+48 22) 874 41 01 Kapitał zakładowy: 1 285 977,00 PLN Nr konta bankowego: 72 GEMIUSEFFECT BADANIE KAMPANII REKLAMOWEJ: EFEKT BEZPOŚREDNI KAMPANII EFEKT BRANDINGOWY KAMPANII PROFIL SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY ODBIORCÓW Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874 41 00 www.gemius.pl

Bardziej szczegółowo

Reguły umieszczania na witrynach skryptów audytowych badania Megapanel PBI/Gemius

Reguły umieszczania na witrynach skryptów audytowych badania Megapanel PBI/Gemius Reguły umieszczania na witrynach skryptów audytowych badania Megapanel PBI/Gemius Definicje Aplety - strony na których użytkownik może przebywać przez długi czas (często powyżej pół godziny), wykonując

Bardziej szczegółowo

R A P O R T S T R A T E G I C Z N Y INTERNET

R A P O R T S T R A T E G I C Z N Y INTERNET RAPORT STRATEGICZNY INTERNET 2014 172X233_REKLAMA_ZPR_OK.indd 1 2015-05-11 15:50:53 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: POLSKI RYNEK INTERNETOWY 6 Gdzie jest i dokąd zmierza polski internet? 8 Dostęp do internetu

Bardziej szczegółowo

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2008

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2008 Informacja prasowa 21 listopada 2008 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za wrzesień 2008 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku

Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku Urząd Komunikacji Elektronicznej Grudzień 2010 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Rozwój Internetu... 4 3. Łańcuch wartości w Internecie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012

RAPORT. Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 RAPORT Grudzień 2012 POLSKI POŁOWIINTERNET W PIERWS E 2012R

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BADANIA MARKETINGOWE W I-PRZEDSIĘBIORSTWIE

INTERNETOWE BADANIA MARKETINGOWE W I-PRZEDSIĘBIORSTWIE INTERNETOWE BADANIA MARKETINGOWE W I-PRZEDSIĘBIORSTWIE Beata Szkodzin Jadwiga Sobieska-Karpińska Wprowadzenie Współcześni menadżerowie niejednokrotnie stają przed koniecznością podjęcia decyzji marketingowej

Bardziej szczegółowo

POLSKA.J EST.MOBI. Trzecia edycja raportu Marketing mobilny w Polsce w nowej formule WYDAWCA RAPORTU

POLSKA.J EST.MOBI. Trzecia edycja raportu Marketing mobilny w Polsce w nowej formule WYDAWCA RAPORTU POLSKA.J EST.MOBI Aktualne dane dotyczące smartfonizacji Polaków. Przegląd 10. topowych polskich firm, obecnych w mobile. Trendy w bankowości, płatnościach, m-commerce, reklamie mobilnej itd. Opinie ekspertów.

Bardziej szczegółowo

internet iab polska WYDANIE

internet iab polska WYDANIE internet r a p o r t s t r a t e g i c z n y p o l s k a e u r o p a Ś w i a t 2013 iab polska Xi WYDANIE WYDAWCA VFP Communications Sp. z o.o. ul. Goraszewska 23a, 02-910 Warszawa tel.: 22 514 65 00,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH Marek Dziembała, Marcin Słaboń Wprowadzenie Tworzenie strategii promocji firm, a w szczególności ich witryn internetowych staje się coraz większym źródłem dochodu

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

KURS MOBILE WEB wersja 1 najnowszej wersji szukaj na www.biznes20.pl

KURS MOBILE WEB wersja 1 najnowszej wersji szukaj na www.biznes20.pl KURS MOBILE WEB wersja 1 najnowszej wersji szukaj na www.biznes20.pl Twój serwis w wersji na urządzenia przenośne. Wydane przez: www.divante.pl Informacje o prawach autorskich: Autorem dokumentu oraz właścicielem

Bardziej szczegółowo

PACJENCI W SIECI RAPORT 2012 RAPORT Z BADAŃ WRAZ Z KOMENTARZEM. Warszawa, styczeń 2012

PACJENCI W SIECI RAPORT 2012 RAPORT Z BADAŃ WRAZ Z KOMENTARZEM. Warszawa, styczeń 2012 PACJENCI W SIECI RAPORT Z BADAŃ WRAZ Z KOMENTARZEM Warszawa, styczeń 2012 Raport przygotowany przez Procontent Communication na podstawie wyników badania Megapanel PBI/Gemius dla najpopularniejszych 20

Bardziej szczegółowo