SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) USŁUGA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) USŁUGA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: POEN-POKL3.5/PZP/9/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) USŁUGA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne) w ramach projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół w Powiecie Jasielskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa i kod zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: ( podpis kierownika Zamawiającego)

2 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle Adres Zamawiającego: Jasło, ul. Sokoła 6 NIP: REGON: Tel/fax: (0-13) Godziny urzędowania (pracy): II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art ustawy Pzp), w związku z art. 10 ustawy Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie serii szkoleń oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z potrzebami 57 szkół i 3 przedszkoli w Powiecie Jasielskim w okresie od r. do r. 2. Informacje ogólne: 1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów, konsultacji grupowych dla około 790 nauczycieli i dyrektorów szkół - zrekrutowanych przez Zamawiającego, we wskazanym przez niego miejscu, tj. w szkołach na terenie Powiatu Jasielskiego. 2) Przedmiotem zamówienia objętych będzie 60 placówek ( w tym 19 szkół podstawowych z Powiatu Jasielskiego, 26 gimnazjów z terenu Powiatu

3 Jasielskiego, 6 Liceów Ogólnokształcących z terenu Powiatu Jasielskiego, 6 Techników z terenu Powiatu Jasielskiego oraz 3 przedszkola z terenu Powiatu Jasielskiego. 3. Liczba godzin do przeprowadzenia wszelkich form szkoleń w roku szkolnym 2013/2014 wynosi ogółem 360 godzin warsztatów prowadzonych przez Eksperta w ramach RPW, 360 godzin konsultacji grupowych prowadzonych przez Eksperta w ramach RPW, 12 godzin warsztatów w ramach 4 sieci Współpracy i samokształcenia. 1) Wykonawca powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli na najwyższym poziomie merytorycznym w: następujących ofertach doskonalenia, których założenia zostały wypracowane w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół a) Oferta doskonalenia nr 1: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?; b) Oferta doskonalenia nr 2: Ocenianie kształtujące; c) Oferta doskonalenia nr 3: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki; d) Oferta doskonalenia nr 4: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się; e) Oferta doskonalenia nr 5: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły; f) Oferta doskonalenia nr 7: Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła; g) Oferta doskonalenia nr 8: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?; h) Oferta doskonalenia nr 12: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; i) Oferta doskonalenia nr 13: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny Internet; j) Oferta doskonalenia nr 15: Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym; k) Oferta doskonalenia nr 16: Rodzice są partnerami szkoły; l) Oferta doskonalenia nr 17: Nauczyciel 45+; m) Oferta doskonalenia nr 18: Szkoła promuje wartość edukacji; n) Oferta doskonalenia nr 19: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole; o) Oferta doskonalenia nr 21: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych; p) Oferta doskonalenia nr 23: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?. 2) Formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą w wymiarze 1 spotkanie po 6 godzin (warsztaty) oraz 2 spotkania po 3 godziny (konsultacje grupowe) w każdej

4 z następujących placówek znajdujących się na terenie Powiatu Jasielskiego: Lp. Oferta doskonalenia Szkoła/przedszkole 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 1.Szkoła Podstawowa w Łajscach 2.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Foluszu 3.Gimnazjum Cieklin 4.Szkoła Podstawowa w Makowiskach 5.Społeczne Gimnazjum w Jaśle 6.Gimnazjum Nr 2 w Jaśle 7.Szkoła Podstawowa w Skołyszynie 8.Szkoła Podstawowa w Lisowie 2. Ocenianie kształtujące 1.Społeczne Gimnazjum w Krajowicach 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 4. Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się 5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 6. Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 7. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 8. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1.Gimnazjum w Błażkowej 2.Gimnazjum w Łężynach 3.Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim 4. Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej 5.Przedszkole Miejskie Nr 12 w Jaśle 6.Gimnazjum Kąty 7.Technikum nr 5 w Jaśle 8. Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim 9. Szkoła Podstawowa w Jareniówce 1.Szkoła Podstawowa w Krempnej 2.Technikum w Trzcinicy 3.Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Trzcinicy 1.Gimnazjum w Bączalu Dolnym 2. Gimnazjum w Warzycach 1.Gimnazjum w Umieszczu 2.Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie 3.Gimnazjum Osobnica 4.Gimnazjum Osiek Jasielski 5.Technikum Nr 2 w Jaśle 6.Technikum nr 1 w Jaśle 1.Gimnazjum w Nienaszowie 2.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle 3.Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jaśle 4. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle 1.Przedszkole Miejskie nr 9 w Jaśle 2.Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaśle

5 3.Gimnazjum w Szebniach 4.Szkoła Podstawowa w Kunowej 5.Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach 9. Wykorzystanie TIK na zajęciach 1.Przedszkole Gminne w Nowy Żmigrodzie edukacyjnych bezpieczny Internet 10. Współpraca szkoły ze środowiskiem 1.Gimnazjum nr 5 w Jaśle lokalnym 11. Rodzice są partnerami szkoły 1. Liceum Ogólnokształcące w Jaśle 2.Gimnazjum w Brzyskach 3.Szkoła Podstawowa w Brzyskach 4.Gimnazjum w Bieździedzy 12. Nauczyciel Szkoła Podstawowa w Wróblowej 2.Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle 3.Gimnazjum w Kunowej 4.Gimnazjum w Święcanach 5.Gimnazjum w Tarnowcu 6.Technikum nr 4 w Jaśle 7. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle 8. IV Liceum Ogólnokształcące w Jaśle 9.Szkoła Podstawowa w Czeluśnicy 13. Szkoła promuje wartość edukacji 1.Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie 14. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole 1.II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle 2.Technikum nr 3 w Jaśle 15. Współpraca nauczycieli w 1.Gimnazjum w Kołaczycach prowadzeniu procesów edukacyjnych 16. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1.Społeczne Gimnazjum w Opaciu 2.Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 3.Społeczne Gimnazjum w Lublicy 3) Realizacja form doskonalenia odbędzie się w ramach 4 sieci Współpracy i samokształcenia: - sieć współpracy i samokształcenia Promocja i budowanie wizerunku szkoły - warsztaty 3h; - sieć współpracy i samokształcenia Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? warsztaty 3 h; - sieć współpracy i samokształcenia Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania warsztaty 3 h; - sieć współpracy i samokształcenia Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły warsztaty 3h. 4. Grupa warsztatowa może liczyć średnio osób. Liczebność grupy uzależniona jest od liczby zatrudnionych nauczycieli w szkole/placówce.

6 5. W celu dostosowania się do warunków każdej szkoły/placówki termin i godziny spotkań Wykonawca uzgodni z Zamawiający oraz dyrektorem i Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji. 6. Po podpisaniu umowy Zamawiający ustali z Wykonawcą szczegółowy harmonogram szkoleń. Zamawiający wymaga, by szkolenia odbywały się zgodnie z opisem tematów i programów szkoleń dostarczonym przez Zamawiającego. 7. Szkolenia odbywać się będą głównie w godzinach popołudniowych w dniach od poniedziałki do piątku, natomiast w soboty albo dni wolne od pracy tj. ferie w godzinach dopołudniowych. 8. Zamawiający wymaga, by Wykonawca nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń opracował i przedstawił Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy scenariusz szkoleń wraz z załącznikami np. materiałami szkoleniowymi wykorzystywanymi na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli. 9. Koszty przejazdów i noclegów osób prowadzących wszelkie formy doskonalenia stanowiące przedmiot zamówienia pokrywa Wykonawca. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu dokumentów związanych z wykonaniem umowy: - harmonogramów szkoleń, - programu szkoleń i scenariuszy poszczególnych modułów, - list obecności, - ankiet ewaluacyjnych, - materiałów z przeprowadzonych wszystkich form szkolenia, - dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej formy doskonalenia. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miała dostęp w związku z realizacją zamówienia. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obserwacji lub oceny jakości prowadzonych zajęć przez Wykonawcę. Obserwacji będą dokonywały osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wyznaczone przez Zamawiającego. 13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie spełnia wymagań organizacyjnych lub jakościowych związanych z realizacją szkoleń - Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej zmiany osoby prowadzącej zajęcia na osobę z równoważnymi kwalifikacjami i zaakceptowaną przez Zamawiającego. IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do 30 kwietnia 2014 r. VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 1. Wykonawcą w SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2. O udzielenie zamówienia określonego w rozdziale III SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie złożonego oświadczenia (zał. nr 2) oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego (wygenerowanego z właściwego rejestru) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania uprawnienia do wykonywania działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. nr 200,

8 poz. 1537, ze zm.). Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli musi posiadać akt założycielski, o którym mowa w 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli musi posiadać wpis do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia zgodnie z 24 ust. 1 ww. rozporządzenia. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - załącznik nr 3, b) Posiadania wiedzy i doświadczenia Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej 100 form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne) z czego 50 form doskonalenia winno być powyżej 10 godzin dydaktycznych każde, potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane należycie. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie wykazu zrealizowanych usług zał. nr 4 do SIWZ, (wraz z dowodami określającymi, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty), oświadczenia - załącznik nr 3, oraz zobowiązania innych podmiotów zał. nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy), c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysonuje co najmniej: - W zakresie oferty doskonalenia nr 1 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 3 ekspertami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj. posiada: przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia (pedagog, psycholog); przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli ( warsztaty, konsultacje grupowe) z zakresu diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych ucznia oraz gotowości szkolnej, dostosowania metod i form pracy edukacyjnej do potrzeb indywidualnych ucznia, udzielania uczniom i rodzicom informacji o potrzebach i trudnościach w nauce. Umiejętność konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizy wyników pomiaru dydaktycznego i analizy wyników pomiaru dydaktycznego (z wykorzystaniem tablicy interaktywnej). - W zakresie oferty doskonalenia nr 2 Ocenianie kształtujące. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, który spełnia poniższe warunki,

9 tj posiada: przygotowanie do prowadzenia zajęć w dziedzinie nauczania kształtującego czy komunikacji interpersonalnej; przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) w zakresie projektowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej, opracowywaniu narzędzi badawczych, analizie wyników przeprowadzonych badań, sporządzaniu raportu i ustalaniu wniosków z ewaluacji, wykorzystywaniu wniosków z ewaluacji w procesie doskonalenia pracy. - W zakresie oferty doskonalenia nr 3 Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 3 ekspertami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu technik uczenia się i zapamiętywania; przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) z wykorzystaniem dramy, technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania. - W zakresie oferty doskonalenia nr 4 Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: przygotowanie do prowadzenia zajęć w dziedzinie organizacji procesów edukacyjnych, specjalista w dziedzinie organizacji przestrzeni sprzyjającej uczeniu się; przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) z zakresu nowoczesnych metod pracy z uczniem zwiększających jego kreatywność w procesie edukacji, technik efektywnego uczenia się, motywowania ucznia do nauki. - W zakresie oferty doskonalenia nr 5 Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, który spełnia poniższe warunki, tj posiada: przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu analizy i interpretacji EWD, wykorzystania Kalkulatora EWD, sposobów prezentowania wyników w nauce osiąganych przez uczniów, tworzenia procedur i narzędzi do planowania rozwoju szkoły;

10 przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) w obszarze o zbliżonym zakresie tematycznym. - W zakresie oferty doskonalenia nr 7 Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła. 2 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży (psycholog, pedagog); przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) dotyczących pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole, realizacji działań wychowawczych ( agresja rówieśnicza, agresja rodziców wobec dzieci, nadpobudliwość ruchowa, niedostosowanie społeczne), planowania i organizacji pracy zespołowej, zarządzania emocjami. - W zakresie oferty doskonalenia nr 8 Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 1 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, psycholog, pedagog; ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dotyczących wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w prowadzeniu szkoleń dot. działań edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu pożądanych postaw uczniowskich, metod indywidualnego podejścia do ucznia, jego problemów nie tylko szkolnych, profilaktyki uzależnień, motywowania uczniów do zaangażowania w sprawy społeczne. - W zakresie oferty doskonalenia nr 12 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: przygotowanie do pracy eksperta lub specjalisty o kwalifikacjach odpowiednich do potrzeb ucznia/uczniów, psycholog, pedagog specjalny; przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) dotyczących zasad pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zespołowego planowania pracy, zakresu i sposobów dostosowania wymagań i metod pracy do możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywania IPET-u; przeprowadził co najmniej 5 szkoleń dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) dotyczących sposobów i metod eliminowania agresji wśród uczniów oraz diagnozowania przyczyn niepowodzeń szkolnych.

11 - W zakresie oferty doskonalenia nr 13 Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny Internet. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, który spełnia poniższe warunki, tj posiada: przygotowanie do prowadzenia zajęć w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu; przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) z zakresu wykorzystania środków i narzędzi TIK w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych, wykorzystania zasobów Internetu z uwzględnieniem praw autorskich, elementów komunikacji interpersonalnej w obrębie mediów elektronicznych, programów edukatorskich oraz materiałów multimedialnych w procesie edukacyjnym; przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) w obszarze obsługi tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, wykorzystanie narzędzia e-dziennik, wykorzystania Internetu i tablicy interaktywnej w pracy szkoły dotyczące przedmiotów zawodowych. - W zakresie oferty doskonalenia nr 15 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, który spełnia poniższe warunki, tj posiada: przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli dotyczących umiejętności społecznych, diagnozowania potrzeb, zespołowego podejmowania decyzji, spójności działań podmiotów odpowiedzialnych za budowanie koncepcji pracy szkoły, metod i technik zespołowego wypracowania pomysłu na szkołę kreowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. - W zakresie oferty doskonalenia nr 16 Rodzice są partnerami szkoły. 1 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: przygotowanie do prowadzenia zajęć dotyczących rozpoznawania postaw rodzica wobec szkoły, strategii postępowania wobec rodzica, negocjacji, sposobów motywowania rodziców do współpracy, przekazywania informacji zwrotnej, konstruowania narzędzi ewaluacji; przeprowadził co najmniej 2 szkoleń dla nauczycieli dotyczących efektywności pracy wychowawczej szkoły, szkolnego systemu wartości, współodpowiedzialności szkoły i rodziców za kształtowanie pożądanych postaw uczniów, udziału uczniów, rodziców i partnerów szkoły w budowaniu i

12 realizacji programu wychowawczego; aspektów wychowania i tworzenia dokumentów wychowawczych szkoły. - W zakresie oferty doskonalenia nr 17 Nauczyciel ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: przygotowanie do prowadzenia zajęć dotyczących zarządzania emocjami, autoprezentacji, treningu asertywności, reagowania na prowokacje, zarządzanie czasem, emisji głosu, uregulowań prawnych dot. przejścia na emeryturę lub uzyskania świadczenia kompensacyjnego; przygotowanie do prowadzenia zajęć w dziedzinie nauczania obsługi programów komputerowych, psycholog, specjalista z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym; co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w zakresie prawa pracy i profilaktyki chorób zawodowych nauczycieli. - W zakresie oferty doskonalenia nr 18 Szkoła promuje wartość edukacji. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, który spełnia poniższe warunki, tj. posiada: przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu efektywnej komunikacji w szkole, podstaw i zasad organizacji pracy zespołów nauczycielskich, skutecznej współpracy w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. - W zakresie oferty doskonalenia nr 19 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, których każdy spełnia poniższe warunki, tj. posiada: zna uregulowania prawne dot. odpowiedzialności szkoły za pomoc uczniowi w wyborze kierunku dalszego kształcenia prowadzenia rozmowy z uczniem w sposób wspomagający jego potencjał zmierzający do podjęcia decyzji edukacyjno zawodowych, znajomości mechanizmów rynku pracy, metod i narzędzi wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym w pracy z uczniem prowadzonej indywidualnie i grupowo. - W zakresie oferty doskonalenia nr 21 Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 1 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj. posiada: przygotowanie do prowadzenia zajęć dot. rozwijania kompetencji w zakresie dobrych praktyk w komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności

13 metodycznych w zakresie skutecznej organizacji procesów edukacyjnych, zespołów nauczycielskich (tworzenia, określenia ról członków zespołu, monitorowania pracy); przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli dotyczących uwarunkowań optymalnej realizacji procesów edukacyjnych, umiejętności społecznych, motywowania, aktywizowania, kreatywności współpracy i inicjatyw uczniowskich, metod i technik pracy z uczniami, stylów uczenia się. - W zakresie oferty doskonalenia nr 23 Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie prowadzenia ewaluacji w oświacie; przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli w zakresie sposobów bania pracy szkoły, opracowywania narzędzi badawczych, analizy zebranych danych, opracowania raportu, formułowania wniosków i rekomendacji, posiada wiedzę w zakresie metodologii badań oraz wymagań zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły. - W zakresie sieci współpracy i samokształcenia: 1 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe odpowiadające zakresowi tematycznemu pracy sieci ( oferta ORE) sieć współpracy i samokształcenia Promocja i budowanie wizerunku szkoły sieć współpracy i samokształcenia Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? sieć współpracy i samokształcenia Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania sieć współpracy i samokształcenia Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły doświadczenie w moderowaniu i prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, działań realizowanych w szkołach skierowanych do nauczycieli ( np. przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartych, szkoleniowych rad pedagogicznych, nauczycielskich zespołów przedmiotowych, wykorzystaniem TIK). Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie zał. nr 5 do siwz (wykaz osób), oświadczenia - załącznik nr 3, oraz zobowiązania innych podmiotów zał. nr 6 do siwz (jeżeli dotyczy),

14 d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej - ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - załącznik nr Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia załącznik nr W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) warunki, o których mowa w VIII 2.1) siwz, musi spełnić każdy z wykonawców. Warunki, o których mowa w VIII 2.2) siwz, wykonawcy mogą spełnić łącznie. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp należy załączyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 2 do siwz; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony (wygenerowany z właściwego rejestru) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w p VIII.2.2) należy do oferty załączyć: 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do siwz);

15 4) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (akt założycielski, o którym mowa w 2 ust. 1 ww. rozporządzenia lub wpis do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia). 5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw i usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostaw i usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ, zał. nr 6 zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy). 6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5, oraz zał. nr 6 zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy). Inne: 7) Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem), 9) Zobowiązanie innych podmiotów załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy) ORYGINAŁ, 10) Informacja o przynależności do grup kapitałowych załącznik nr Dowodami, o których mowa w ust.1 pkt 5) są poświadczenia, z tym, że, w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw i usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej, niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych do dnia r. Wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług i ich prawidłowe ukończenie określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

16 4. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zrealizowanych usług (zał. nr 4 do siwz) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5). 5. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w IX.1.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 7. Dokument, o którym mowa w pkt IX. 6 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt IX.1.2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt IX.7 stosuje się odpowiednio. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz Wykonawców, którzy:

17 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy Pzp, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 4) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, ze istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień oraz Wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej). 11. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 12. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 13. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia / dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 3) i 10) składa każdy z wykonawców, pozostałe wykonawcy mogą składać wspólnie.

18 X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, faksem nr (013) lub drogą elektroniczną Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty i wszystkie dokumenty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz do Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono siwz. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść siwz. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę siwz Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono siwz. 5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. XI. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający uprawnia: Panią Renatę Salachę w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. 2. Osoba wymieniona w ust. poprzedzającym nie ma upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

19 3. Osoba wymieniona w części XI SIWZ ust. 1 jest upoważniona do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy. 4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM nie dotyczy XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad: 1) treść oferty musi odpowiadać treści siwz; 2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz formularz oferty;

20 4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem; 5) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty; 6) upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty; 7) wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 8) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem załącza do oferty; 9) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2b (na każdej zapisanej stronie). Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone: Za zgodność z oryginałem i w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. 10) wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę; 11) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać; 12) oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego Przetarg nieograniczony Realizacja form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli z dodatkowym opisem: Wycofanie lub Zmiana oferty. 13) oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek; 14) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; 2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do siwz,

21 2) formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 8 do siwz, 3) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części IX siwz, 3. Dokumenty, o których mowa w części IX siwz, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 6. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako część jawna ofert i część tajna oferty. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści siwz, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny. 2. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 3. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przesłano siwz oraz zamieści informację na stronie internetowej. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6, Jasło, w terminie do dnia r. do godziny

22 4. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Przetarg nieograniczony Realizacja form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, nie otwierać przed r. godz i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu r. o godz w swojej siedzibie. 8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 9. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 8, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z Podatkiem VAT. Wartości oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 2. Wykonawca określi cenę oferty w formularzu oferty - załącznik nr Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE

23 ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 1. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN. 2. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE). Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 3. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 4. Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich tabela A XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: a) Cena oferty (c) 100%, Punkty będą przyznawane wg wzoru: cena oferowana najniższa

24 c = x 100 cena oferty badanej 5. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek: a) jeżeli cenę za zamówienie podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę podaną słownie, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ust. poprzedzającym. XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

25 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp. 4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert: - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, w sposób określony w pkt. X.1 siwz (faksem lub drogą elektroniczną); albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób (pisemnie). 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowy realizacji form doskonalenia. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu, nie dojdzie do podpisania umowy z winy Wykonawcy.

26 XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXI. ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY 1. W treści umowy znajdą się m. in. następujące zapisy: 1) Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone w drodze przetargu. 2) Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie. Wykonawca wystawi trzy faktury - jedną po zrealizowaniu warsztatów RPW, jedną po zrealizowaniu konsultacji grupowych w ramach RPW oraz jedną po zrealizowaniu warsztatów w ramach sieci i samodoskonalenia. 3) Faktury będą płatne w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania, po wykonaniu przedmiotu umowy i dostarczeniu niezbędnych dokumentów. 4) Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5) Płatnikiem będzie Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6, Jasło, (NIP ) 6) Wierzytelności objęte umową nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz osób trzecich. 7) Kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, c) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z należności Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

27 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 8) Zmiana umowy: a) Zmiana umowy może nastąpić w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia oraz będące następstwem tych zdarzeń przerwy w dostawie energii elektrycznej; b) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby prowadzącej formę doskonalenia na osobę o kwalifikacjach nie gorszych niż określone w zał. nr 5 do SIWZ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu. 9) Odstąpienie od umowy: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy oraz warunków przetargu będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy. b) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, dodatkowo także: - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

28 chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, - jeżeli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne firmy Wykonawcy, - w razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego Wykonawcy, zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, a także wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub ograniczających swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy. - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, c) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. d) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, wykonawcy przysługuje odwołanie. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem) albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie). 3. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie zamówień publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności

29 można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art ) ustawy Prawo zamówień publicznych. XXIII. W innych sprawach nieuregulowanych w siwz mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oraz kodeksu cywilnego. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 1. Formularz ofertowy (wzór) zał. nr 1; 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr 2; 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr 3, 4. Wykaz usług (wzór) zał. nr 4, 5. Wykaz osób (wzór) zał. nr 5, 6. Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr 6; 7. Informacja o przynależności do grup kapitałowych (wzór) zał. nr 7; 8. Formularz cenowy zał. nr 8.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Zespół Szkół nr 3 w Rybniku Ul. Orzepowicka 15 a 44-217 Rybnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo