Opis działania: Przykład dobrej praktyki do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis działania: Przykład dobrej praktyki do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach"

Transkrypt

1 Przykład dobrej praktyki do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/ placówki, w której realizowane jest działanie Publiczne Gimnazjum Nr 1 im Królowej Jadwigi w Połańcu Imię i nazwisko dyrektora mgr Jerzy Nowak Adres ul. Żapniowska Połaniec Tel/ Fax Ilość uczniów objętych programem/działaniami około 150 uczniów każdego roku (od września 2001r. do września 2010r uczniów) Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji mgr Halina Guła Zakres działania: Edukacja matematyka, informatyka Wychowanie i profilaktyka znaczenie matematyki w życiu człowieka Zajęcia wspomagające rozwój ucznia ( zajęcia pozalekcyjne) zajęcia wspomagające rozwój ucznia (zajęcia pozalekcyjne) Organizacja i zarządzanie Realizacja godzin dodatkowych wynikających z art.42 ust.2 Karty Nauczyciela Inne obszary ( określić jakie) motywowanie i angażowanie do działania Okres czasowy realizacji dobrej praktyki Lata Temat działania: Z matematyką za pan brat Cele działania: Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, Pokazanie zastosowania matematyki w różnych dziedzinach życia, Udoskonalenie umiejętności pracy metodą projektu, Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, Rozwijanie umiejętności autoprezentacji własnych osiągnięć, samodzielne zdobywanie i gromadzenie informacji, Ukierunkowanie uczniów na twórcze działanie, Aktywizowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji w tym technologii informacyjnej, Podwyższanie jakości pracy szkoły. Opis działania:

2 2001/2002 Cel: zapoznanie uczniów z zasadami opracowywania ankiet, tworzenie ankiet, zbieranie przedstawianie danych statystycznych w postaci tabel, diagramów i wykresów. Nasze działania prowadziły do opracowania raportu o stanie czytelnictwa w gminie Połaniec, ukazanie aktualnego stanu czytelnictwa młodzieży szkolnej, ich rodziców oraz tej części dorosłej społeczności gminy, która ma dzieci w wieku przedszkolnym. W celu zgromadzenia danych do raportu posłużyliśmy się następującymi metodami badawczymi: analizą dokumentacji bibliotek, wywiadami z bibliotekarzami i czytelnikami, opracowaniem i przeprowadzeniem ankiet wśród młodzieży i dorosłych (500 respondentów) Przy opracowaniu tematu posłużyliśmy się metodą statystyczną, która pozwoliła na uszeregowanie i uogólnienie zjawisk. Raport został podsumowany wnioskami, trafił on do wszystkich bibliotek na terenie naszej gminy a najważniejsze informacje ukazały się w gazetach lokalnych.(merkuriusz POŁANIECKI, ECHO ELEKTROWNI) 2002/2003 Cel: rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin życia codziennego. W tym roku szkolnym pracowaliśmy zgodnie z regulaminem konkursu organizowanego przez I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Konkurs miał na celu wyłonienie uczniów zdolnych, którzy dalszą naukę wiązali z matematyką. Konkurs ten był trzy etapowy. I etap odbył się u nas w szkole dzieci rozwiązywały test wielokrotnego wyboru, przy każdej odpowiedzi do pytania należało udzielić odpowiedzi TAK lub Nie. Po sprawdzeniu testów najlepsi uczniowie byli zapraszani do Sandomierza na kolejne etapy zmagań. Nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki w finale. 2003/2004 Cel: rozwijanie wiedzy o liczbach i ich pochodzeniu. Uczniowie w zespołach zbierali i opracowywali materiały dotyczące innego zagadnienia spośród następujących: Historia liczb, Liczby pierwsze i złożone, Liczby parzyste i nieparzyste, Liczby bliźniacze Liczby zaprzyjaźnione, Liczba,,pi. Wśród zespołów były grupy odpowiedzialne za stronę wizualną zgromadzonych materiałów, autorzy tekstów, twórcy wierszy. W efekcie końcowym powstały albumy, plakaty o liczbach i o ich historii, wiersze. Najlepsze prace zostały przedstawione na Międzyszkolnym Seminarium Matematycznym w Zespole Szkół w Połańcu. 2004/2005 Cel: pokazanie w jaki sposób sztukę origami mnożna wykorzystać w matematyce. W ciągu roku szkolnego uczniowie na dodatkowych zajęciach z matematyki poznawali w jaki sposób ze składanej kartki papieru, bez przecinania jej czy klejenia, wydobyć kształty figur geometrycznych płaskich i przestrzennych a następnie kształty kwiatów, zwierząt i różnych ozdób choinkowych. Uczniowie zapoznali się również z historią papieru, origami, z kulturą narodu japońskiego, który sztukę tę tworzył. Podsumowaniem projektu było Seminarium Matematyczne, które odbyło się w naszej szkole, a uczestniczyli w nim również uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Połańcu. Uczniowie przedstawili swoje modele, ich własności i sposób ich wykonania. Następnie wszyscy zebrani uczyli się wykonywać wybrane kształty nauczycielami byli uczniowie. 2005/2006 Cel: Wykorzystanie wiedzy filozoficznej do analizy problemów matematycznych, dostrzeganie związków między założeniami filozoficznymi a odkryciami matematycznymi. Projekt na ten rok szkolny został zatytułowany,,dziwne plemię matematyków był poświęcony realizacji ścieżki edukacja filozoficzna. Uczniowie samodzielnie zdobywali wiedzę dotyczącą życia i osiągnięć naukowych słynnych

3 filozofów takich jak : Talesa, Pitagorasa, Arystotelesa, Euklidesa, Archimedesa, Platona i Diofantosa, a następnie w formie albumów przedstawili każdą postać. Podsumowaniem pracy uczniów było przedstawienie na forum szkoły w postaci inscenizacji najważniejszych informacji dotyczących tych filozofów. 2006/2007 Cel: Rozwijanie umiejętności przedstawienia treści matematycznych za pomocą prezentacji. Projekt,,Prezentacie multimedialne był poświęcony następującej tematyce: Wielcy matematycy, Symetria osiowa i środkowa, Twierdzenie Pitagorasa, Funkcje, Graniastosłupy, Ostrosłupy, Bryły Platońskie. Twierdzenie Talesa, Pola figur płaskich. Uczniowie samodzielnie zdobywali i gromadzili potrzebne informacje a następnie w bardzo oryginalny graficzny sposób przedstawili je w postaci prezentacji multimedialnych. Najlepsze prace zostały przedstawione przez uczniów na Seminarium Matematycznym w ZSz w Połańcu. 2007/2008 Cel: Doskonalenie podstawowych sprawności rachunkowych. W tym roku szkolnym po raz pierwszy zorganizowano Wojewódzki Konkurs Matematyczny,,Gimnazjalny Mistrz Rachunków dlatego też postanowiliśmy dodatkowe zajęcia poświęcić zadaniom rachunkowym. Uczniowie wykonywali działania na liczbach wymiernych w celu wyrobienia sprawności rachunkowych oraz umiejętności stosowania wzorów skróconego mnożenia do przekształcania wyrażeń algebraicznych. Nasi uczniowie zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,,Gimnazjalny Mistrz Rachunków 2008/2009 Cel: Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie zagadnień ekonomicznych. Na lekcjach oraz dodatkowych zajęciach z matematyki uczniowie byli zapoznawani z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi a następnie gromadzili dane na temat kredytów, depozytów i rozliczeń różnych banków w celu porównania ofert. Obliczali oprocentowania od kredytów i oszczędności. Analizowali kursy walut. Poznawali zasady zarządzania firmą, gry na giełdzie. Nasi uczniowie bardzo licznie wzięli udział w konkursie,,moje finanse z klasy do kasy otrzymując certyfikat inwestora. Podsumowaniem projektu był zorganizowany konkurs ekonomiczny na etapie szkolnym, a trzej najlepsi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej w Pińczowie gdzie uklasyfikowali się na wysokich miejscach. 2009/2010 Cel : Inspirowanie uczniów do odkrywania twierdzeń. Na dodatkowych godzinach matematyki uczniowie rozwiązywali zadania inspirujące odkrywanie twierdzeń, budzące intelektualny niepokój twórczy i dający wiele satysfakcji osobistej autorom odkrywanych twierdzeń. Rozwiązując takie zadania uczeń miał możliwość własnych przemyśleń w poszukiwaniu rozwiązań. Zajmowaliśmy się Sofizmami, krzyżówkami matematycznymi typu Sudoku, łamigłówkami liczbowymi, testami na inteligencję. Podsumowaniem zmagań z zadaniami nietypowymi był przeprowadzony w czerwcu 2010r konkurs Sudoku, który cieszył się dużą popularnością startowało 63 uczniów naszej szkoły. Laureaci i finaliści konkursu otrzymali nagrody książkowe.

4 2010/2011 Cel : Kształtowanie wyobraźni przestrzennej W bieżącym roku szkolnym będziemy pracowali pod hasłem Piękna matematyka czyli geometria (i nie tylko) w sztuce. Głównym celem będzie ukazanie piękna zastosowań matematyki np. w architekturze. Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie Powiatowy Konkurs Geometrii, do którego zostaną zaproszone Gimnazja z terenu powiatu staszowskiego. Prace końcowe będą zaprezentowane na wystawie w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Opis uzyskanych efektów: Uczeń poczucie własnej wartości, integracja z zespołem zadaniowym, nauka odpowiedzialności i współdziałania, poprawa organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wykorzystanie techniki informacyjnej jako pomoc w poszerzaniu wiedzy i źródło informacji oraz narzędzie ułatwiające pracę, możliwość prezentacji swoich osiągnięć na forum klasy, szkoły, środowiska, ujawnienie dodatkowych talentów uczniów, rozwijanie zainteresowań zdolności uczniów. Rodzic umożliwienie rodzicom obserwacji osiągnięć dzieci, szkołą i nauczycielem, projektów, wskazanie znaczenia matematyki w nauczaniu politechnicznym. współpraca ze pomoc w realizacji Nauczyciele współpraca z różnymi szkołami ponadgimnazjalnymi, bibliotekami, współpraca z nauczycielami różnych szkół, wymiana doświadczeń, poznanie potrzeb i zainteresowań uczniów, lepszy kontakt z uczniami, wzrost atrakcyjności zajęć. Wnioski z realizacji: 1. Kontynuować zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne wśród uczniów. 2. Ułatwiać udział w dodatkowych zajęciach uczniom dojeżdżającym do szkoły z okolicznych wsi. 3. Wzmacniać u uczniów poczucie własnej wartości, motywować do samodzielnego zdobywania wiedzy 4. Uczestniczenie w zajęciach dodatkowych wpływa na osiąganie lepszych wyników z egzaminu gimnazjalnego i konkursów przedmiotowych. 5. Projekty przyczyniają się do promowania uczniów i szkoły w środowisku lokalnym, powiecie

5 i województwie Uzasadnienie zgłoszenia Od 9 lat w naszym gimnazjum corocznie podejmujemy działania upowszechniające wśród młodzieży matematykę. Głównym celem jest zainteresowanie jak największej rzeszy uczniów problematyką związaną z różnymi działami matematyki. Dlatego w każdym roku stawiamy sobie i uczniom inny cel i podejmujemy wspólnie odpowiednie działania. Dzięki tym dodatkowym przedsięwzięciom nasza młodzież ma okazję do samooceny, zdrowej rywalizacji, a nasza szkoła jest zauważalna w środowisku lokalnym i regionalnym. Trudności w realizacji: 1.Ograniczone możliwości szkoły na pozyskanie materiałów i narzędzi wspomagających nauczanie matematyki 2.Trudna sytuacja społecznoekonomiczna części naszych uczniów 3.Młodzież dojeżdżająca z pobliskich wsi nie korzysta w pełni z dodatkowych zajęć z uwagi na sezonowe prace w rolnictwie. Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu dobrej praktyki. Połaniec, r. Miejscowość, data mgr Jerzy Nowak Podpis dyrektora szkoły

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

My country through painting Mój kraj w malarstwie projekt etwinning

My country through painting Mój kraj w malarstwie projekt etwinning Pieczęć szkoły/placówki PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie Gimnazjum im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016 PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z MATEMATYKI I INFORMATYKI Gimnazjum nr 38 im Marii Skłodowskiej - Curie 00-052 Warszawa ul. Świętokrzyska 18 a Tel 22 826 97 92 Dyr. mgr Małgorzata Król 1. Nazwa innowacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo