Hipoteza efektywności rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hipoteza efektywności rynku"

Transkrypt

1 Hipoteza efektywności rynku Konstrukcja teoretyczna nazywana hipotezą efektywności rynku (efficient markets hypothesis EMH) oznacza, że akcje są zawsze w równowadze I że nie jest możliwe, aby inwestor systematycznie osiągał lepsze wyniki niż rynek. Istotnie zwolennicy EMH zwracają uwagę na to, że jest około 100 tys. Wysoce wykwalifikowanych pełnoetatowych zawodowych analityków I maklerów działających na rynku, na którym handluje się nieco poniżej 3 tys. głównych akcji. Dlatego też jeśli jeden analityk obserwuje akcje 30 spółek (analitycy zwykle specjalizują się w akcjach firm z jednej branży), to średnio około 1 tys analityków zajmuje się akcjami jednej spółki. Hipoteza efektywności rynku w sensie informacyjnym zalicza się do najważniejszych i wciąż aktywnie omawianych koncepcji w teorii finansów. Rynek kapitałowy jest efektywny w sensie informacyjnym, jeżeli zapewnia szybki transfer informacji do wszystkich uczestników rynku tak, że informacja ta jest w pełni i bezzwłocznie uwzględniana w wycenie papierów wartościowych, w związku z czym ceny instrumentów finansowych zawsze odzwierciedlają ich rzeczywistą wartość. W literaturze pojawiają się także dwa inne pojęcia efektywności, tj. efektywność alokacyjna i efektywność transakcyjna. 1. Rynek kapitałowy można nazwać efektywnym w sensie alokacyjnym, jeżeli stwarza możliwość pozyskiwania kapitału jedynie tym uczestnikom rynku, którzy są w stanie ulokować go w sposób przynoszący najwyższą stopę zwrotu z dokonanej inwestycji. Rynek kapitałowy stanowi miejsce, gdzie jego uczestnicy odzwierciedlają swoje opinie na temat przyszłości, np. tego, jakie projekty zostaną zrealizowane, jakie nowe technologie mają szanse się rozwinąć lub jakie produkty będą kupować konsumenci i jak firma będzie rozwijała się w przyszłości. Jeśli ceny aktywów finansowych odzwierciedlają te oczekiwania, jeśli rynek jest efektywny, to stanowią one wartościowy sygnał dla menedżerów dążących do maksymalizacji wartości swojej firmy. Z drugiej strony, jeśli ceny aktywów zawierają obecnie istotne systematyczne błędy, to decyzje menedżerów, a także inwestorów, oparte na tych informacjach, narażone są na istotne zakłócenia. 2. Z kolei rynek jest efektywny w sensie transakcyjnym, jeżeli charakteryzuje się minimalnymi kosztami zawieranych transakcji, co jest spowodowane konkurencyjnością opłat oferowanych przez pośredników finansowych. Drugim czynnikiem zapewniającym efektywność transakcyjną jest możliwość zawarcia transakcji w bardzo krótkim czasie, co ułatwiają nowoczesne systemy transakcyjne. Formy efektywności rynkowej Opracowano trzy formy efektywności informacji, które mogą zaistnieć przy spełnieniu pewnych założeń i warunków, a które wprawnego analityka technicznego czy fundamentalnego powinny pobudzić do intensywnego myślenia.

2 Założenia do efektywności: - inwestorzy dokonują racjonalnej wyceny walorów oraz dążą do maksymalizacji zysków - jeśli niektórzy z inwestorów okażą się nieracjonalni, a ich indywidualne działania mają charakter losowy to wzajemnie się neutralizują bez wpływu na cenę - jeśli w pewnych granicach inwestorzy zachowują się nieracjonalnie w podobny sposób, przez co mogli by wpłynąć na poziom ceny, wówczas ich zlecenia natrafiają na inwestorów racjonalnych, którzy za pomocą arbitrażu eliminują wpływ inwestorów nieracjonalnych Warunki wystarczające dla efektywności: - brak kosztów transakcji oraz podatków - powszechna i nieodpłatna oraz równy dla każdego z uczestników rynku dostęp do informacji - jednoznaczna ocena napływających informacji i oczekiwania inwestorów co do ich wpływu na poziom ceny walut - duża liczba uczestników rynku, z których każdy unika zbędnego ryzyka, dąży do maksymalizacji zysków oraz nie jest w stanie indywidualnie wpływać na kształtowanie się kursów walut Współczesne rozumienie teorii efektywnego rynku kapitałowego oparte jest na definicji E. Famy, według którego rynek efektywny to rynek, na którym ceny zawsze odzwierciedlają w pełni dostępną informację. Według E. Famy, istnieją trzy formy hipotezy efektywności rynku, zakładające różne typy informacji, które mają znajdować odzwierciedlenie w cenach papierów wartościowych. 1. Słaba forma hipotezy efektywności rynku głosi, że kursy powinny odzwierciedlać wszystkie informacje, które są zawarte we wcześniejszych (przeszłych, historycznych) notowaniach cen. Inaczej mówiąc rynek zdyskontował wszystkie istotne informacje. Na podstawie tylko samego ruchu cen inwestor nie jest wstanie osiągnąć ponadprzeciętnych zysków. Słaba forma efektywności wdaje się być najłatwiejszą do osiągnięcia przez rynek, gdyż informacje dotyczące historycznych notowań są bardzo szeroko dostępne dla ogółu. Ponadto nie ma konieczności ponoszenia większych kosztów zdobycia informacji w większości są one dostępne nieodpłatnie. 2. Średnia forma hipotezy efektywności rynku mówi, że ceny papierów wartościowych powinny odzwierciedlać wszystkie publicznie dostępne informacje. Są to nie tylko informacje, które można odczytać z szeregów czasowych notowań cen akcji, ale także informacje zawarte w raportach finansowych spółki i sprawozdaniach konkurentów, informacje prezentowane przez platformy brokerów walut, ogłoszenia o bezrobociu w danym kraju czy wszelkie inne wskaźniki ekonomiczne, ogłoszone informacje, a także wszelkie inne dostępne dane, które mogą wywierać wpływ na wartość akcji. Średnią formę efektywności osiągamy przy spełnieniu założeń

3 efektywności słabej w której rynek zdyskontował wszystkie informacje oraz założeniu że ilość napływających informacji o rynku jest na tyle duża, że na zbieranie i właściwą analizę takiej ilości informacji potrzebne są o wiele większe środki techniczne i finansowe. Zakłada się, że są to informacje publiczne, ale nie musi to oznaczać, że dostęp do informacji jest równy, w tym samym czasie i bezpłatny dla każdego uczestnika rynku. Zawodowi inwestorzy ponoszą większe koszty zdobycia informacji, przez co mają dostęp do większej ilości informacji, krótszego czasu dostępu do informacji i poświęcają więcej czasu na analizę oraz mogą podjąć szybciej decyzje inwestycyjne. Spełnienie hipotezy o średniej efektywności oznacza, że inwestor może osiągać ponadprzeciętne zyski. 3. Silna forma hipotezy efektywności rynku głosi, że rynek jest efektywny, jeśli wszystkie informacje znajdują się w cenach akcji. Chodzi tutaj zarówno o informacje dostępne publicznie, jak i publicznie niedostępne oraz poufne informacje dostępne tylko wąskiemu gronu, co może oznaczać, że np. ceny odzwierciedlają poufne plany finansowe gospodarki danego kraju. Silną formę efektywności osiągamy w sytuacji w której nie wszystkie informacje mogące wpłynąć na kurs waloru docierają do inwestorów w skutek czego zakłada się, że rynek nie jest w stanie zdyskontować informacji poufnych nawet jeśli takie dotrą do niektórych inwestorów i nie zostaną upublicznione. Zgodnie z powyższymi założeniami formę silną uważa się za teoretyczną i nie możliwą do wystąpienia w rzeczywistości, przez co spełnienie hipotezy o silnej efektywności nie może przynosić ponadprzeciętnych zysków. Z definicji tych wynika, że skoro ceny zawsze odzwierciedlają dany zbiór informacji (są efektywne pod względem informacyjnym), to zmiany cen aktywów finansowych mogą mieć charakter losowy. Jeśli rynek jest efektywny w sensie słabym, to przestaje mieć zastosowanie analiza techniczna, posługująca się wykresami opracowanymi na podstawie przeszłych notowań cen akcji, a ściślej nie jest możliwe stworzenie strategii inwestycyjnej, przynoszącej ponadprzeciętne stopy zwrotu, opartej na założeniach AT i innych strategiach bazujących na analizie historycznych szeregów czasowych, takich jak modele ekonometrii finansowej, modele sieci neuronowych czy modele teorii chaosu. Jeśli prawdziwa jest hipoteza o średniej efektywności rynku, to żaden ze sposobów analizy opartych na publicznie dostępnych informacjach nie pomoże osiągnąć korzystniejszych stóp zwrotu, a więc wnioski wypływające z analizy fundamentalnej przestają mieć praktyczne znaczenie. Jeśli rynek jest efektywny w sensie silnym, to jakiekolwiek wysiłki w celu zdobycia informacji tracą sens, a nawet uczestnicy rynku mający dostęp do informacji poufnej nie osiągną żadnych korzyści, ponieważ ceny instrumentów finansowych już ją uwzględniają (Prawdziwość silnej hipotezy efektywności jest bardzo interesująca z praktycznego punktu widzenia, kiedy to z ekonomicznego punktu widzenia przestaje być sensowne utrzymywanie niezliczonej rzeszy analityków, doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych, zajmujących się analizą instrumentów finansowych, przetwarzaniem informacji w celu wyceny aktywów finansowych i rekomendowaniem ich kupna lub sprzedaży na podstawie dostępnych informacji.).

4 Efektywność na giełdzie Hipoteza rynku efektywnego największą popularność osiąga w pracach związanych z analizą rynków giełdowych. W ogólnej postaci mówi ona, że ceny papierów wartościowych odzwierciedlają wszystkie dostępne w danym momencie informacje. Jeśli firma zdobywa w przetargu ciekawy kontrakt, wtedy w oczach inwestorów wartość tej firmy rośnie, co poprzez mechanizmy popytu i podaży przekłada się na wyższe ceny jej akcji. W praktyce inwestorzy nie czekają z zakupem akcji takiej atrakcyjnej firmy do chwili rozstrzygnięcia kontraktu. Analizują możliwość wygrania bądź przegrania go na podstawie wcześniejszych działań tej firmy i jej potencjale. Oczywiście nie wszyscy inwestorzy oceniają firmę jednakowo oraz nie wszyscy mają ten sam horyzont inwestycyjny, co pozwala na istnienie obrotu akcjami. Natomiast średnia ocen wskazuje na oszacowanie wartości firmy w oczach wszystkich osób interesujących się tą spółką. Jeśli wygrana jest bardziej prawdopodobna od przegranej, inwestorzy zaczynają podejmować decyzje o zakupie wcześniej, traktując sam fakt udziału w przetargu jako ważną informację wpływającą na wartość samej firmy. Tak więc jeszcze przed jego rozstrzygnięciem cena spółki, która ma szansę go wygrać zaczyna rosnąć i w chwili jego rozstrzygnięcia prawie wszyscy przekonani o jej zwycięstwie posiadają już upragnione akcje. Na wartość firmy wpływają nie tylko kontrakty, ale posiadane technologie, know-how czy ogólna pozycja rynkowa, jak również czynniki zewnętrzne związane z konkurencyjnymi firmami oraz ogólnymi trendami na rynku. Wszystkie te zewnętrzne i wewnętrzne czynniki to informacja, która wpływa na wartość spółki. I jeśli informacja ta się zmieni, to i wartość spółki się zmieni. Teoria rynku efektywnego, w odniesieniu do giełdy mówi, że na zmianę informacji rynek zareaguje bez żadnych opóźnień. Gdyby bowiem zareagował z opóźnieniem, wtedy można byłoby zarobić na inwestycji w akcje tej firmy. Ale teoria zakłada, że inwestorzy są racjonalni to znaczy jeśli wiedzą, że da się na czymś zarobić, to od razu tą wiedzę wykorzystują. Wiadomo już, że teoria w tej kwestii jest prawdziwa. Większość badań mówi, że czas reakcji inwestorów na zupełnie nieznaną i niespodziewaną wiadomość to w zależności od rynku około minut. W teorii zarówno koszt obrotu akcjami jak i koszt pozyskiwania informacji jest zerowy. Jednak wielu specjalistów, którzy próbują badać efektywność rzeczywistego rynku (Fama, MacBetch, Roll, Elton, Gruber) używają bardziej realnej definicji efektywności rynku, która mimo uwzględnienia występująch ograniczeń nie jest wcale bardziej łagodna. Otóż praktycy mówią, że ceny odzwierciedlają informacje tak długo, dopóki koszt uzyskania tych informacji nie przekroczy spodziewanych zysków (bądź strat) związanych z zajęciem właściwej pozycji. Takie praktyczne podejście jest o tyle ważne, że umożliwia wytłumaczenie przyczyn powstawania anomalii, czyli przypadków, gdy ceny nie odzwierciedlają w pełni wszystkich informacji. Specjalistą od wyłapywania anomalii jest wspomniany wcześniej Fama. To on jest autorem potwierdzonej tezy, że małe przedsiębiorstwa pozwalają zarobić na swoich akcjach więcej niż duże. Przyczyny takiego stanu rzeczy są dość dobrze znane. Otóż zarządzający funduszami inwestycyjnymi nie lubią, a często wręcz nie mogą inwestować w małe firmy ze względu na ich mniejszą

5 (z ich punktu widzenia) płynność. A to właśnie fundusze dysponują największą siłą analityczną, która pozwala wychwytywać natychmiast wszystkie okazje do zarobków. Tak więc jeśli fundusze rezygnują z możliwości zarabiania na akcjach małych firm, wtedy wprawni indywidualni inwestorzy mają przeciwko sobie niedzielnych inwestorów, co jak się można domyślać skutkuje pewnym kąskiem nieefektwności. Druga znana anomalia (efekt stycznia) również wynika z interpretacji niektórych przepisów przez fundusze. Otóż inwestorzy instytucjonalni lubią mieć na koniec roku w swoim portfelu dobrze wycenione aktywa (gotówkę, ewentualnie obligacje rządowe). W związku z tym w styczniu muszą dokupować akcje spółek, których pozbyli się w grudniu, co jak można się spodziewać powoduje wzrosty cen akcji. I wytłumaczenie byłoby w pełni wiarygodne, gdyby nie jedno drobne "ale". Gdyby przyjąć, że jest prawdziwe, należałoby oczekiwać efektu grudnia, na którym namiętnie zarabialiby specjaliści od krótkiej sprzedaży. Niestety efekt grudnia nie występuje. Obecnie jednym z głośniejszych przeciwników efektywności rynku jest Haugen, który napisał brawurową książkę, w której usiłuje wykazać, że efektywność rynku to mit teoretyków. Książka jest wspaniała, lecz zastanawiającym staje się pytanie: dlaczego Haugen zdecydował się zarabiać na tej książce, a nie na giełdzie, na której według jego słów zarabianie jest dziecinnie łatwe?? Literatura 1. Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, cz.1, PWE, Warszawa 2005, s W.F. Sharpe Investments, Prentice Hall International, London 1995, s E.F. Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "The Journal of Finance" 1970, s

Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku

Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bankowości i Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku Wstęp W niniejszym artykule zostanie

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Podstawy Analizy Technicznej

Podstawy Analizy Technicznej Rozdział 1 Podstawy Analizy Technicznej Zawsze lepiej spytać rynek, co się na nim dzieje, niż mówić mu co powinien zrobić Już w początkowym okresie handlu towarami uczestnicy rynku zauważyli, że ceny zachowują

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. R afał W olski\ M onika Rychter*

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. R afał W olski\ M onika Rychter* A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FO LIA O E C O N O M IC A 2 2 6, 2009 R afał W olski\ M onika Rychter* EFEKT KAPITALIZACJI NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Wioletta NAWROT * Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Aktywność inwestycyjna jako warunek zapewnienia płynności rynku Rynkiem papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ALOKACJI AKTYWÓW - STRATEGIE AGRESYWNE

STRATEGIE ALOKACJI AKTYWÓW - STRATEGIE AGRESYWNE STRATEGIE ALOKACJI AKTYWÓW - STRATEGIE AGRESYWNE STRATEGIE AGRESYWNE CZĘŚĆ 2 Strategie agresywne należą do grupy strategii charakteryzujących się występowaniem dotkliwych poziomów obsunięcia kapitału oraz

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek PORADNIK INWESTORA Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej Marta Majcher Piotr Maziarek Warszawa 2005 Broszura została wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte mają charakter ogólny. Publikacja

Bardziej szczegółowo

I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych I.1 Pojęcie analizy technicznej I.1.1 Definicja analizy technicznej oraz przesłanki jej stosowania Nie warto zaczynać prezentacji narzędzi

Bardziej szczegółowo