NEGOCJACJE. Materiały uzupełniające do zajęć w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEGOCJACJE. Materiały uzupełniające do zajęć w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ"

Transkrypt

1 NEGOCJACJE Materiały uzupełniające do zajęć w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ Podyplomowe Studia PR marzec 2013 Anna Winch i Sławomir Winch; 1

2 NEGOCJACJE - SŁUCHANIE Informacja zwrotna - zdanie, w którym nie ma ocen i interpretacji. Jest to stwierdzenie związku przyczynowo - skutkowego np.: Kiedy nie przedstawia mi Pan kalkulacji płac, to nie podejmuję decyzji w tej sprawie. Parafraza - czyli powtarzanie, co pewien czas tych sformułowań, które są najważniejsze w danej kwestii lub nas najbardziej interesują. Modelowo parafraza wygląda w sposób następujący np.: Czy dobrze rozumiem, że zależy Panu na rozłożeniu płatności. Czy tak? Odzwierciedlanie - dostosowanie się do partnera postawa ciała, sposobem wysławiania się, przestrzegania norm rozmowy. Nie chodzi tu o wierne naśladownictwo lecz o przekazanie informacji, że w wielu sprawach jesteśmy do siebie podobni np.: w wyglądzie zewnętrznym, wiedzy o rynku, zainteresowaniach. Generalna zasada słuchania to nie oceniaj! nie interpretuj! Zamiast mówić np.: Powinien Pan.. powiedzmy Proszę zwrócić uwagę na... Inna zasada to, zamieniaj negatywy na pozytywy np.: Nie posiadam informacji w tej sprawie (negatyw). Jutro będę dysponował pełnym zestawem danych (pozytyw). 2

3 NARZĘDZIA KONSTRUKTYWNEGO SŁUCHANIA - 1. INFORMACJA ZWROTNA: zdanie przyczynowo - skutkowe Np.: Kiedy nie dostarczasz mi informacji o warunkach dostaw, to trudno mi jest rozmawiać z kontrahentami. NIE OCENIAJ! NIE INTERPRETUJ! 2. PARAFRAZA: powtarzanie kluczowych sformułowań wypowiedzi drugiej strony. Np. Z tego co Pan mówi rozumiem, że interesuje firmę termin dostawy. Czy Tak?. Parafraza pozwala na: zrozumienie intencji partnera, kontrolowanie przebiegu rozmów, ustalenie wspólnego zdefiniowania uwarunkowań danej sytuacji, danie sobie czasu na podjęcie decyzji. 3. ODZWIERCIEDLANIE: sygnał, że w podobny sposób postępujemy w wielu sytuacjach. Główne poziomy odzwierciedlania to: język (stosowanie zrozumiałych zwrotów dla drugiej strony), tempo mówienia, normy społeczne (przestrzeganie norm danej społeczności), mowa ciała (dostosowanie pozycji ciała do kontekstu sytuacji). 3

4 STRATEGIA WSPÓŁPRACY Strategia współpracy oznacza zawarcie porozumienia stwarzającego możliwość realizacji interesów stron biorących udział w procesie negocjacji. Jej realizacja, to proces wyznaczony przez następujące etapy: identyfikacja interesów, sformułowanie problemu negocjacyjnego, poszukiwanie rozwiązań - decyzje. Identyfikacja interesów. Negocjacje podejmowane są w sytuacji, gdy co najmniej dwie strony posiadają obszar wspólnych i zarazem sprzecznych interesów. Strategia wygrany - wygrany, to sposób dochodzenia do porozumienia, w którym zostają uwzględnione możliwości realizacji interesów obu stron. Realizując strategię - wygrany - wygrany - w pierwszym kroku dokonujemy identyfikacji własnych interesów. Interes w negocjacjach to coś, na czym nam zależy, motyw naszego postępowania. Narzędziami identyfikacji są pytania: dlaczego mi na tym zależy? jaki jest powód mojego postępowania? Cele w negocjacjach, to odpowiedź na pytanie - czego chcę? Po sprecyzowaniu interesów własnych (grupy, którą reprezentujemy) przystępujemy do określania interesów drugiej strony. Można o nich domniemywać bazując na wcześniejszych doświadczeniach lub też, np. w przypadku negocjacji handlowych, sięgać po wyniki badań rynkowych. Jedną z prawidłowości społecznych, a także i z takim mamy do czynienia w procesie negocjacji, jest zmienność w czasie interesów oraz nadawanie im - w zależności od uwarunkowań - innego miejsca w hierarchii ważności. Jedna z reguł negocjacyjnych głosi - zanim dasz odpowiedź zapytaj? W razie jakichkolwiek wątpliwości zadawajmy drugiej stronie pytania: dlaczego?, z jakiego powodu, itp? Znając odpowiedzi określamy ich interesy. Zdefiniowanie interesów swoich i drugiej strony pozwala na określenie tego, co nas łączy i tego, co nas dzieli. Zostanie wyznaczony obszar negocjacji. Sformułowanie problemu negocjacyjnego. Problem negocjacyjny formułujemy w postaci pytania: Co razem możemy zrobić żeby było moje i jednocześnie twoje?. Bardzo często problem negocjacyjny jest formułowany w postaci postulatu np.: pragniemy rozwoju firmy!. Postulaty nie są problemem do negocjacji! Jest nim precyzyjne sformułowanie - na poziomie stanowisk - sprzeczności interesów obu stron. Np.: Co zrobić, by zwiększyć płace o 10% i jednocześnie, żeby koszty działalności placówki nie wzrosły nie więcej niż 5% w skali miesiąca? Prezentowane stanowisko w negocjacjach jest środkiem realizacji interesów i znajduje ono swoje odzwierciedlenie w formułowanym problemie. Częstym błędem jest wzajemne 4

5 usztywnianie stanowisk, co prowadzi do eskalacji konfliktu. Technika odwoływania się do interesów otwiera możliwości poszukiwania korzyści na różnych płaszczyznach. Innymi słowy, koncentruj się na interesach a nie na stanowiskach. Poszukiwanie rozwiązań - decyzje. Precyzyjnie sformułowany problem stwarza podstawy do poszukiwania jego rozwiązań. Dokonuje się tego na różne sposoby np.: burzy mózgów, symulacji zysków i strat, analiz eksperckich, itp. Niezależnie od metody istotnym jest, by ocena decyzji odbywała się na podstawie obiektywnych kryteriów. Obiektywne kryterium w negocjacjach, to kryterium uzgodnione pomiędzy stronami. LICYTACJA - SZTUKA DOKONYWANIA USTĘPSTW Jednym z dylematów negocjatora jest decyzja dotycząca stawki otwarcia licytacji w negocjacjach - zacząć znacznie wyżej niż chcę, czy też blisko ustalonej granicy minimum. Drugiej stronie przedstawiaj żądania wyższe niż chcesz osiągnąć - zawsze możesz ustąpić. Średnia rynkowa, zdrowy rozsądek, to nasze ograniczenia w negocjacjach, innymi słowy - masz tyle ile myślisz, że masz. W negocjacjach nie ma takiego pojęcia jak górna stawka otwarcia licytacji. Nie to jest istotne, ile chcemy lecz to, jak to uzasadniamy i na ile drugiej stronie zależy na rozmowach z nami. Określając stawkę otwarcia należy pamiętać o zasadzie: Nie zaczynaj nigdy niżej niż jest to przyjęte w danej sytuacji. Niezależnie od tego, o ile twoje pozycje różnią się od oczekiwań oponentów przygotuj sposób zejścia na niższy poziom licytacji. Zazwyczaj podanie warunków znacznie odbiegających od ogólnie przyjętych, a potem nagła zmiana stanowiska podważają wiarygodność i zaufanie. Co oznacza sformułowanie znacznie jest wypadkową doświadczeń negocjacyjnych, znajomości uwarunkowań drugiej strony, opracowanej BATNY * (tzn.: odpowiedzi na pytanie - co zrobię, gdy nie dojdzie do porozumienia?) oraz intuicji. Początek negocjacji to moment, w którym druga strona mówi NIE! Umiejętność dokonywania ustępstw to realizacja następujących zasad: 1. ustępuj powoli, małymi krokami, 2. ustępstwa nie muszą być równomierne, 3. ustępując żądaj czegoś w zamian. Narzędziem formułowania warunków jest stwierdzenie TAK i... Jedną z umiejętności negocjatora jest odmowa przy jednoczesnym mówieniu TAK. Inaczej brzmią stwierdzenia np. Nie, ponieważ..., czy Tak, ale pod warunkiem... (wzrasta prawdopodobieństwo, że druga strona zinterpretuje sytuację jako próbę szantażu ) niż TAK i.... Formuła Tak i... * BATNA Best Alternative To a Negotiated Agreement (najlepsza alternatywa negocjowanego porozumienia) 5

6 otwiera możliwość poruszania się pomiędzy granicami wyznaczonymi poprzez stanowiska i jednocześnie przywołuje inne warunki realizacji interesów drugiej strony. Zwykle początek rozmów można przedstawić za pomocą następującego schematu. STRONA X min X sfera rozbieżności max Y STRONA Y Przyjęło się traktowanie negocjacji jako wzajemnych ustępstw. Jednym z problemów jest - jak i o ile ustępować? Wielkość stawki wyjściowej, np.: cenę, terminy płatności, serwis, itp., warunkuje sytuacja rynkowa. Dalsze posunięcia określa taktyka. Reguła głosi: Drugie ustępstwo powinno być mniejsze równe pierwszemu. Drogę ustępstw obrazuje następujący wykres. Start 1 ustępstwo 2 ustępstwo 1 3 ustępstwo 2 itd. Mogą oczywiście zachodzić odstępstwa od wyżej wymienionej zasady, np. 3 2, ale tylko wtedy, gdy zajdą ku temu uzasadnione okoliczności np. - zwiększenie skali dostaw. Początkowa rozbieżność stanowisk obu stron jest zmniejszana tylko wtedy, gdy w trakcie negocjacji odwołują się one do możliwości realizacji innych interesów drugiej strony - przedstawiane są inne korzyści osiągnięcia porozumienia. Jeżeli nawet kilka kwestii pozostanie nierozstrzygniętych, to znajdzie się choć jedna nie wzbudzająca różnicy zdań. Do spraw nierozstrzygniętych łatwiej jest wrócić, gdy w innych doszło już do ustaleń. Okazuje się, że negocjatorzy dokonują maksimum pięciu ustępstw w danej sprawie, a 70% usztywnia swoje stanowisko w kroku trzecim. Jeżeli zatem druga strona dokonała już trzech ustępstw w danej sprawie, to znajduje się u kresu wytrzymałości - wzrasta w niej gotowość do zerwania rozmów. Dalsza zmiana jej pozycji wyjściowej staje się możliwa w momencie modyfikacji naszych stanowisk. Nie musimy rezygnować z celów priorytetowych lecz dać innym coś na czym im zależy, a dla nas stanowi mniejszą wagę - coś za coś. CZAS W NEGOCJACJACH Opracowanie taktyki gry czasem, to zabezpieczenie się przed wystąpieniem negatywnych skutków dla możliwości realizacji interesów. Wyznaczenie granicy czasu trwania rozmów sprzyja obu stronom, ponieważ ewentualne ustępstwa są postrzegane nie jako słabość lecz 6

7 efekt zewnętrznej - niezależnej - presji. Ponadto, dopinguje to obie strony do koncentracji na problemach. Jednym ze wskaźników presji drugiej strony jest okazywanie zainteresowania jak najszybszą finalizacją rozmów bez podania przekonujących uzasadnień. Nawet w sytuacji, gdy zależy nam na szybkim zakończeniu rozmów nie liczmy, że startowanie z niższych pułapów licytacji będzie sprzyjało realizacji naszych interesów. Druga strona może tylko domniemywać o naszych ograniczeniach i dopóki nie będziemy ich okazywać będzie trwała w przekonaniu o naszej sile i wiarygodności. Im bliżej czasu zakończenia, tym więcej obustronnych odstępstw od przyjętych stanowisk. Zależność tę ilustruje następujący wykres. Liczba ustępstw początek czas koniec Ostatnie minuty rozmów wymagają maksymalnej koncentracji! Negocjacje to sytuacja stresująca dla obu stron i ludzie dążą do redukcji napięcia, popełniając w końcówce największą ilość błędów. Jeżeli w ostatnich minutach rozmów druga strona wychodzi z nowa propozycją, to poproszenie o przerwę na zastanowienie, odłożenie decyzji w czasie może redukować możliwość podjęcia błędnej decyzji. NEGOCJACJE - DEMASKOWANIE GIER Uczestnicy negocjacji podejmują wielorakie działania, których celem jest wywarcie presji na zmianę stanowiska drugiej strony. Niejednokrotnie jest to działanie nieświadome, co nie zmienia faktu, iż istnieje jakikolwiek powód - poza możliwością realizacji naszych interesów - by ulegać wpływom innych. Oto kilka typowych gier uruchamianych w procesie negocjacji. Tak, ale... Pada szereg propozycji rozwiązań problemu, a druga strona stale powtarza np.: A: Tak zgadzam się, ale co będzie, gdy zmieni się kurs Euro...? 7

8 B: W umowie zagwarantujemy cenę w oparciu o kursy walut ogłaszanych przez NBP, A: No dobrze, ale co będzie, gdy ludzie się na to nie zgodzą?..., itd. itd. Dialog może trwać w nieskończoność albowiem każda propozycja B jest dobra, tylko zawsze stoi coś na przeszkodzie w jej realizacji. Kilkukrotne rozwiązanie problemów osoby je zgłaszającej bywa zasadne. Istnieje jednak ryzyko ujawniania granicy ustępstw, a gdy stale powtarza się reakcja Tak, ale..., to przerwaniu gry służy pytanie Jaka jest zatem pańska propozycja? lub Jakie warunki winna spełniać oferta, by została zaakceptowana? Teraz odpowiedzialność za decyzję spoczywa na drugiej stronie. Może się okazać, że jej propozycja nie realizuje oczekiwań, ale dyskusja dotyczy konkretnych stanowisk - mówimy o meritum sprawy. Ekspert. Obszarem gry jest ustalenie większych kompetencji dotyczących przedmiotu negocjacji, a przez to pokazanie niepodważalności stosowanej argumentacji np.: A: Jak twierdzą nasi ekonomiści wzrost stawki o 5%, zwiększy koszty o 10%. B: Nasi eksperci twierdzą, że wasze wyliczenia są mocno zawyżone!. A: Jak to, przecież to są precyzyjne rachunki. Nasi ekonomiści wykonują je od wielu lat! B: Bądźmy poważni! Nasi eksperci już niejednokrotnie wykonywali tego typu wyliczenia! Dialog podąża w kierunku wzajemnego przekonywania - kto ma bardziej lub mniej kompetentnych ekspertów?. Jeżeli rozmowy dotyczą spraw eksperckich, to nie jest to gra. Natomiast, jeżeli bez wcześniejszej zapowiedzi strona zaczyna powoływać się na zdania specjalistów, to jest to tylko blef. Wychodzimy z niej identycznie sformułowanym pytaniem jak w Tak, ale... - Jakie są zatem propozycje? Maskowanie. Ta gra przypomina eksperta poprzez to, że strona negocjacyjna stara się budować swoją wiarygodność na obiektywnych - niepodważalnych - faktach. Bywa, że przybiera, to formę informacji ilościowej, np.: Wzrost ceny o 10%, podniesie koszty o 7%, doliczmy VAT 22%, wzrost cen energii o 7%. Nie sami państwo widzą, że jest to nierealne!. Nie dysponując wiarygodną informacją, a tak jest w większości sytuacji, nie jesteśmy w stanie zweryfikować przekazywanych nam danych liczbowych. Podejmując polemikę narażamy się na wystąpienie w roli pouczającego innych. Zadaniem negocjatora nie jest udowadnianie racji lecz realizacja celów i interesów. Maskowanie, to także takie sformułowania jak: W innych firmach jest taniej..., budżet mi nie pozwala.., dlaczego tak drogo?... itd. Istnieje jakiś powód, dla którego druga strona podejmuje negocjacje i przytoczone zdania służą tylko temu, by oponenci zmienili swoje wyjściowe stanowiska na rzecz grającego. Proteza. Myślą przewodnią tej gry jest stwierdzenie - czego możesz się spodziewać od człowieka z wielkimi utrudnieniami losu?, np.: Chętnie bym na to przystał, ale te podatki!. 8

9 Stosujący tę grę stale przerzuca odpowiedzialność za nie przyjęcie propozycji na okrutne uwarunkowania zewnętrzne. Nie ma powodu do udowadniania czegokolwiek, jest natomiast zasadnym zapytanie o propozycje z tego faktu wynikające. Dobry, zły policjant. Tak jak w wielu filmach kryminalnych dobry policjant pozornie sprzyja przestępcy strasząc go złym kolegą, tak w sytuacji negocjacyjnej występują stwierdzenia, np.: Ja, to bym się nawet zgodził, ale księgowa nie zaakceptuje tego pomysłu! Negocjator dający wiarę dla trudnej sytuacji oponenta, będzie bardziej skłonny ustąpić ze swojego stanowiska. W zamian za to, zapytajmy o wnioski. Zanim jednak przejdziemy do propozycji można, w tym przypadku podjąć także i inne środki działania. Klarowną sytuacją, w kontekście podejmowanych decyzji, są negocjacje z decydentami w danej sprawie. Zdarza się jednak, że prowadzone są rozmowy z osobami nie posiadającymi tego typu kompetencji. Ludzie ci, po rozmowie, przedstawiają jej efekty przełożonym. Zadaniem negocjatora jest wyposażenie ich w argumenty na swoją rzecz, czyli pokazanie, jakie korzyści odniesie firma z tytułu podpisania umowy. Ponadto, wykorzystuje on możliwość poznania stanowiska decydenta. Odmienną sytuacją realizacji tej gry są negocjacje, w których przedstawiciele drugiej strony w obecności oponentów wchodzą w role dobrego i złego, np.: A: Pan zawsze ulega ich opinii. Ja się nie zgadzam na takie warunki!. AI: Przepraszam. Kolega jest trochę wybuchowy. Ale gdy się głębiej zastanowić, to rzeczywiście coś w tym jest. Proszę się zastanowić i zmienić swoje warunki. Tego typu stwierdzenia mogą wskazywać, że strona celowo odgrywa sytuację, by wpłynąć na zmianę formułowanych warunków. W takiej sytuacji nie prezentujemy stanowiska tylko stwierdzamy, np.: Trudno mi się ustosunkować do propozycji. Proszę przystąpmy do rozmów w sytuacji ujednolicenia przez państwa stanowisk. Co by było, gdyby... Celem stosujących tę grę jest poznanie granicy ustępstw drugiej strony bez podania swojej propozycji, np.: A: Co by było, gdybym chciał kupić 100 szt. tego towaru. Jaki uzyskałbym rabat? B: 5% A: A gdybym kupił 300 szt. i zapłacił gotówką. To jaki były wtedy rabat? B: 10% A: To poproszę 20 szt. z 8% rabatem!. Jeżeli osoba B działa pod presją np. - potrzeba gotówki, to będzie skłonny dokonać transakcji z większym rabatem, bo przecież sam o tym poinformował osobę A. Gdy strona w 9

10 negocjacjach pyta używając formuły co by było, gdyby.. odpowiadajmy pytaniem A co konkretnie Pana interesuje?. Małe - wielkie ustępstwa. Szczególnie w sytuacji przetargowej, w momencie gdy jedna ze stron poczyniła już pewne ustępstwa, druga zaczyna je bagatelizować. A: Ustąpiliśmy już o 20%, zrezygnowaliśmy z tylu kwestii, godząc się na wasze propozycje! I co mamy w zamian? - drobne ustępstwa! Traktujmy się poważnie! Jedna ze stron, używając zwykle argumentów demagogicznych - traktujmy się poważnie - podkreśla skalę własnych ustępstw, minimalizując stanowisko drugiej strony czyni ją odpowiedzialną za dalsze odstępstwa. 10

11 STRATEGIA WSPÓŁPRACY - 1. Ustalenie reguł postępowania 2. Nazwanie interesów swoich drugiej strony wspólnych/sprzecznych 3.Określenie problemu negocjacyjnego (zawiera sprzeczności interesów, stanowisk stron) Np.: Co zrobić, by podnieść zyski firmy o 30% w roku i jednocześnie podwyższyć płace pracowników o 25%. 4. Poszukiwanie rozwiązań 5. Podjęcie decyzji 11

12 STRATEGIA PRZEŁAMYWANIA OPORÓW 1. Weź głęboki oddech 2. Podążaj za ich pomysłami 3. Użyj siły - perswazji 4. Ujawnij BATNĘ - zaplecze 5. Podejmij decyzję TECHNIKI PERSWAZYJNE Odwoływanie się do emocji Negatywnych Pozytywnych np.;... trzeba być nierozsądnym, by... np.:... każdy rozsądny... Odwoływanie się do faktów Negatywnych Pozytywnych np.:...stracimy 30%... np.:...zarobimy 30%... 12

13 GRY HANDLOWE Tak, ale co będzie gdy załamie się rynek? Tak, ale... Nasi specjaliści... Ekspert Dlaczego tak drogo?... Maskowanie Ja bym się zgodził, ale księgowa... Dobry zły policjant Zrobiłbym to, ale te podatki! Proteza Jaki będzie rabat przy zamówieniu 1000 szt.? Gdyby To już są nasze znaczne ustępstwa. Teraz kolej na was! Małe wielkie ustępstwa JAKIE SĄ ZATEM PROPOZYCJE W TEJ SPRAWIE? WYJŚCIE Z GIER 13

14 Studium przypadku Celem prezentowanej sytuacji konfliktowej jest zilustrowanie techniki definiowania interesów oraz formułowania problemów negocjacyjnych zgodnych z etapami strategii współpracy w negocjacjach czyli: a) określenie reguły postępowania, b) zdefiniowanie interesów, c) sformułowanie problemów, d) poszukiwanie rozwiązań, e) podjęcie decyzji. Prezentowane studium przypadku oparte jest na rzeczywistych wydarzeniach. Zgodnie z życzeniem uczestników negocjacji dane umożliwiające identyfikację osób i firmy zostały całkowicie zmienione. 1. Komu ile? - negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Opis sytuacji. Firma X - jednoosobowa spółka skarbu państwa - należy do jednych z największych w Polsce przedsiębiorstw produkcyjno - handlowo - usługowych. Firma zatrudnia ok osób, średnia płaca w 2012 roku była większa o 20% od średniej krajowej, od dziesięciu lat przedsiębiorstwo wykazuje dodatnie wartości zysku netto (cechuje go około 10% rentowność w skali roku). Organem wykonującym funkcje właścicielskie wobec X jest jedno z Ministerstw. X jest jednostką całkowicie samodzielną pod względem finansowym i prawnym. Firmą zarządza Dyrektor Naczelny powoływany przez Ministra. Dyrektor ma sześciu zastępców reprezentujących poszczególne działy. W X działa pięć związków zawodowych, w tym trzy o charakterze branżowym. Elementy Tab. 1. Charakterystyka Związków Zawodowych Nazwa Związku charakterystyki Zb1* Zb2 Zb3 Z4 Z5 Rok założenia Liczba członków Wykształcenie a) średnie b) wyższe c) zasadnicze a) 90% b) 10% c) 0% a) 80% b) 15% c) 5% a) 95% b) 5% c) 0% a) 70% b) 10% c) 20% a) 70% b) 10% c) 20% Średnia wieku 30 lat 40 lat 45 lat 45 lat 45 lat Płace w odniesieniu do średniej w firmie Wysokie Średnie Średnie Średnie Średnie Fundusz strajkowy Wyodrębniony Procent od składek z bieżącego konta Procent od składek z bieżącego konta Procent od składek z bieżącego konta Procent od składek z bieżącego konta Ilość sporów zbiorowych Zb - Związek branżowy 14

15 Najbardziej aktywnym związkiem w sporach z pracodawcą jest Zb 1 - związek zrzeszający pracowników wykształceniu, najlepiej zarabiających w przedsiębiorstwie X. o najniższej średniej wieku, o dominującym średnim Przedmiot sporu - stawki płacowe w dziale zatrudniający pracowników Zb1. Strony konfliktu - Dyrekcja X - Związki Branżowe 1 Interesy stron, problemy negocjacyjne. Tab. 2. Interesy, stanowiska stron Interesy, stanowiska Dyrekcji Interesy, stanowiska Związków B 1 1. Zachowanie poziomu płac na zbliżonym 1. Poprawa sytuacji materialnej - wzrost poziomie tj. podwyżka nie więcej niż 5%. - średniej płacy o 15%. obawa przed wzrostem roszczeń 2. Wzrost prestiżu zawodowego - dobre płacowych innych grup pracowniczych. płace, to wyższy status w firmie. 2. Zachowanie stanowisk pracy - 3. Pokazanie innym swojej siły przetargowej minimalizacja znaczenia konfliktu wobec jako grupy interesu - wzrost średniej płacy organu założycielskiego - ministerstwa o 15%. 4. Nie nagłaśnianie konfliktu wewnątrz firmy - jak inni się dowiedzą, to my możemy dostać mniejszą podwyżkę płac Interesy, stanowiska wspólne 1. Nie nagłaśnianie konfliktu 2. Utrzymanie zajmowanych stanowisk 3. Zachowanie autorytetu Interesy, stanowiska sprzeczne 1. Skala podwyżek Kluczowe problemy negocjacyjne: 1. Co zrobić, by otrzymać podwyżkę w satysfakcjonującej skali 15% i jednocześnie nie spotkało się to ze wzrostem roszczeń płacowych wśród innych grup pracowniczych? 2. Co zrobić, by otrzymać podwyżkę w satysfakcjonującej skali 15% i jednocześnie Minister nie odwołał Dyrektora Naczelnego? 3. Co zrobić, by skala podwyżek nie przekroczyła 5% i jednocześnie nastąpił wzrost prestiżu grupy pracowników zrzeszonych w Zb1. W trakcie rozmów nigdy nie formułowano w ten sposób problemów negocjacyjnych albowiem każda ze stron obawiała się ujawniać swoje uwarunkowania (interesy). Negocjacje miały charakter stanowiskowy, a obie strony stosowały różnego rodzaju manipulacje, np.: przekręcanie faktów, blokowanie informacji, stawianie w niedoczasie. Przebieg rozmów a) wystąpienie Zb 1 z pismem dotyczącym zasad wynagrodzenia ustalonymi we wcześniejszym porozumieniu z Dyrektorem firmy. Z powodu braku realizacji Protokółu Uzgodnień Zb1 ogłosił wejście w spór zbiorowy z pracodawcą; 15

16 b) w pierwszym spotkaniu strona pracodawcy była reprezentowana przez: Dyrektor Naczelny, kierownik Zespołu Radców Prawnych oraz Główny Specjalista do spraw Układów Zbiorowych. Zb 1 był reprezentowany przez Przewodniczącego oraz jego dwóch Zastępców. Dokonano prezentacji stanowisk i ustalono harmonogram kolejnych spotkań; c) w drugim spotkaniu ustalono przedmiot wejścia Związku w spór zbiorowy. Ustalono zakres materiałów, które miał otrzymać Zb 1 w celu zapoznania się z sytuacja firmy; d) w kolejnym spotkaniu dyskutowano nad sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa. Zdaniem Dyrekcji nie dawała ona podstaw do 15% podwyżki płac, a zdaniem Związku było to jak najbardziej możliwe. W sumie odbyło się osiem spotkań. W październiku 2011 roku podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy. Zakładało one, że wynagrodzenie zasadnicze zwiększy się o 12%, a proces realizacji nastąpi w dwóch etapach: 1) od roku podwyżka w skali 8%; 2) od roku podwyżka w skali 6% roku Minister odwołał Naczelnego Dyrektora firmy X - powody nie były związane z podpisanymi porozumieniami. Nowy Dyrektor, po zapoznaniu się: z treścią ustaleń, materiałami finansowo - ekonomicznymi przedsiębiorstwa oraz stanem wynagrodzeń pozostałych pracowników, wycofał się z podjętych zobowiązań swojego poprzednika. Od kwietnia 2012 roku strony ponownie przystąpiły do negocjacji. Podsumowanie Przedstawione studium przypadku opisuje fragment procesu negocjacji, który trwa już dwa lata i jak pokazują ostatnie wydarzenia nic nie wskazuje na to, by mógł szybko się zakończyć. Dotychczasowy przebieg wydarzeń wskazuje na kilka elementów, których uwzględnienie podnosi skuteczność w negocjacjach: 1. doświadczenie - sferą, w której procentuje doświadczenie w negocjacjach jest ustalenie reguł postępowania. Rozciągnięcie procesu rozmów, przez byłego Dyrektora, było możliwe dzięki nieznajomości przez stronę Związkową procedury prawnej rozstrzygania sporów zbiorowych. Ponadto, nie ustalano składu delegacji, niezbędnych dokumentów itp. Rok czasu trwała nauka zasad proceduralnych, co zapewne zaowocuje w dalszych rozmowach; 2. dostęp do informacji - przekazanie pewnego zakresu informacji - np.: wybór inwestora strategicznego - leżało w gestii organu założycielskiego. Dane te posiadała jedynie strona pracodawcy mogąca nimi dowolnie manipulować; 16

17 3. taktyka prowadzenia rozmów - w pierwszym i drugim sporze zbiorowym Zb 1 przedstawił swoje minimalne żądania. Nie mając pola manewru okazał się być mało elastycznym i każde ustępstwo oznaczało przegraną. Paradoksalnie ten stan rzeczy godził również w interesy drugiej strony albowiem konflikty nie były rozwiązywane, a ich regulacja była odkładana w czasie. Zapewne godziło to w wizerunek Dyrektora kształtowany wobec organu założycielskiego; 4. niewystarczająca BATNA strony związkowej tzn.: jednoznacznej odpowiedzi na pytanie - co zrobić, gdy nie dojdzie do porozumienia? Wziąwszy pod uwagę zestawienie Tab.2 strajk stanowił jednakowe zagrożenie dla możliwości realizacji interesów obu stron. Odwołanie Dyrektora spowodowało silny protest wszystkich Związków Zawodowych. Wiele było powodów tego stanu rzeczy. Jednym z nich było to, iż nowy Dyrektor może oznaczać wprowadzenie odmiennych reguł i taktyk prowadzenia negocjacji. Proces ich poznawania zapewne odłoży w czasie możliwość realizacji postulatów płacowych. 17

18 Notatki Techniki słuchania Informacja zwrotna Oceny, interpretacje Przyczyna Skutek Techniki słuchania Parafraza Z tego co mówisz rozumiem, że Twoją mocną stroną jest doświadczenie zawodowe, czy tak? Funkcje: czas, zrozumienie, kontrola. 18

19 Odzwierciedlanie Kompetencje językowe Tempo mówienia Kultura, symbole Mowa ciała Techniki słuchania INFORMACJA ZWROTNA: zdanie przyczynowo - skutkowe NIE OCENIAJ! NIE INTERPRETUJ! PARAFRAZA: powtarzanie kluczowych sformułowań wypowiedzi drugiej strony. Z tego co mówisz rozumiem, że..., czy tak? Parafraza pozwala na: zrozumienie intencji partnera, kontrolowanie przebiegu rozmów, ustalenie uwarunkowań danej sytuacji, danie sobie czasu na podjęcie decyzji. ODZWIERCIEDLANIE: sygnał, że w podobny sposób postępujemy w wielu sytuacjach. Główne poziomy odzwierciedlania to: język (stosowanie zrozumiałych zwrotów dla drugiej strony), intonacja głosu (zbliżone tempo mówienia), normy społeczne (przestrzeganie norm danej społeczności), mowa ciała (dostosowanie pozycji ciała do kontekstu sytuacji)

20 NEGOCJACJE Negocjacje są podstawowym sposobem uzyskania od innych tego, czego chcemy. Jest to zwrotny sposób komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia w sytuacji, gdy ty i druga strona związani jesteście pewnymi interesami, z których jedne są wspólne, a inne przeciwne. R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do Tak, PWN, W-wa 1990, s.21. Strategia współpracy reguły postępowania Czas Miejsce Osoby Poinformuj o regułach, których nie zna druga strona!!! 20

21 Strategia współpracy - interesy Interesy Wspólne Sprzeczne Interes odpowiedź na pytanie: dlaczego tego chcę?. Strategia współpracy w negocjacjach BATNA Najlepsza alternatywa negocjowanego porozumienia Zanim udzielisz odpowiedzi na pytanie: ile z tego będę miał? Odpowiedz na inne: co będzie, gdy nie dojdzie do porozumienia?

22 Strategia współpracy problem negocjacyjny Co zrobić, żeby było moje i jednocześnie Twoje?. Strategia współpracy Reguły postępowania Identyfikacja interesów Sformułowanie problemu Poszukiwanie rozwiązań Decyzje 22

23 Problem negocjacyjny - przykład Interesy lokatorów - dzieci - bezpieczeństwo, - wygoda, - integracja Interesy lokatorów - samochody - koszty, - bezpieczeństwo, - wygoda Interesy wspólne - relacje sąsiedzkie, - obawa przed nieznanym Interesy sprzeczne - wykorzystanie placu Problem negocjacyjny co zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno naszym dzieciom, jak i waszym samochodom? Problem negocjacyjny - przykład Interesy lokatorów - dzieci - bezpieczeństwo, - wygoda, - integracja Interesy lokatorów - samochody - koszty, - bezpieczeństwo, - wygoda Interesy wspólne - relacje sąsiedzkie, - obawa przed nieznanym Interesy sprzeczne - wykorzystanie placu Inny problem negocjacyjny co zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom i jednocześnie obniżyć koszty parkingu? 23

24 Strategia przełamywania oporów Weź głęboki oddech Podążaj za ich pomysłami Perswazja Perswazja Emocje Fakty Pozytywne Pozytywne Negatywne Negatywne 24

25 Strategia przełamywania oporów Weź głęboki oddech Podążaj za ich pomysłami Perswazja BATNA Podejmij decyzję Rola czasu w rozmowach Liczba ustępstw początek CZAS koniec 25

26 Satysfakcja w negocjacjach Cele Kontakt interpersonalny Procedura. Ryzyko Utrata wiarygodności 26

27 Tak, ale.. Ekspert.. Maskowanie.. Dobry zły.. Proteza.. Gdyby. Małe wielkie sprawy 27

28 ZALECANA LITERATURA 1. Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa Bazerman M.H., Neale M.A., Negocjując racjonalnie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Olsztyn Bercoff M., Negocjacje, PWE, Warszawa Cenker E., Negocjacje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk Coleman P., Deutch M., Rozwiązywanie konfliktów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Fischer R, Ury W, Patton B., Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa Fisher R., Shapiro D., Emocje w negocjacjach, Jacek Santorski & Co, Warszawa Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa Hall E., Poza kulturą, PWN, Warszawa, Hampden Turner Ch., Troompenaars F., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa Jaccocca I., Autobiografia, KIW, Warszawa Kamiński J., Negocjowanie, Poltext, Warszawa Karrass G., Dobić targu, Businessman, Sopot 1991 (?). 16. Lax D.A., J.K. Sebenius, Negocjacje w trzech wymiarach, MT Biznes, Warszawa Lewicki R. /i in./, Zasady negocjacji, Rebis, Poznań Mastenbroek W., Negocjowanie, PWN, Warszawa Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków Penc J., Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa Rządca R., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk Ury W., Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa Winch A., Winch S., Negocjacje jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa

NEGOCJACJE. Materiały uzupełniające do zajęć w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

NEGOCJACJE. Materiały uzupełniające do zajęć w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ NEGOCJACJE Materiały uzupełniające do zajęć w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ Anna Winch i Sławomir Winch; e-mail: winch@pro.onet.pl 1 NEGOCJACJE - SŁUCHANIE Informacja zwrotna -

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI NEGOCJACJE

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI NEGOCJACJE WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI NEGOCJACJE DLA ZAINTERESOWANYCH NEGOCJACJE http://www.uwm.edu.pl/pa/fileadmin/pliki_do_pobrania/przewodnik_negocjacje.pdf Zbigniew Nęcki Negocjacje w biznesie Fisher, Ury, Patton

Bardziej szczegółowo

www.batna.com.pl batna@batna.com.pl 2009-10-21 www.batna.com.pl 1

www.batna.com.pl batna@batna.com.pl 2009-10-21 www.batna.com.pl 1 www.batna.com.pl batna@batna.com.pl 2009-10-21 www.batna.com.pl 1 Plan szkolenia: Zasady Taktyki NEGOCJACJE Planowanie rezultatu Planowanie przebiegu 2009-10-21 www.batna.com.pl 2 Negocjacje definicja

Bardziej szczegółowo

Strategie negocjacyjne w biznesie

Strategie negocjacyjne w biznesie Strategie negocjacyjne w biznesie Program szkolenia 1. Czym są negocjacje? 2. Style negocjowania 3. Negocjacje jako proces 4. Interesy a stanowiska w negocjacjach 5. Negocjacje pozycyjne i negocjacje problemowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Webinarium: Docenić konflikt cz. II. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 1. Ćwiczenie: mój konflikt. 2. Ćwiczenie: koło konfliktu. 3. Model pięciu kroków. Materiały zostały opracowane przez zespół trenerski

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE. Nikolay Kirov. Katedra Strategii Zakład Negocjacji

NEGOCJACJE. Nikolay Kirov. Katedra Strategii Zakład Negocjacji NEGOCJACJE Katedra Strategii Zakład Negocjacji LITERATURA Fisher R., W. Ury, B. Patton Dochodząc do TAK PWE II wyd. W. Ury Odchodząc od NIE, PWE R.A. Rządca, P. Wujec Negocjacje PWE R.A. Rządca Negocjacje

Bardziej szczegółowo

Negocjowanie wynagrodzenia

Negocjowanie wynagrodzenia Negocjowanie wynagrodzenia Negocjacje odgrywają bardzo ważną rolę w naszej komunikacji z innymi ludźmi. Zarówno nasze życie prywatne jak i zawodowe zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze radzimy sobie

Bardziej szczegółowo

Podstawy negocjacji i mediacji

Podstawy negocjacji i mediacji Podstawy negocjacji i mediacji Prowadzący: dr Łukasz Łotocki (Instytut Polityki Społecznej UW) O zajęciach Na zajęciach omówimy zróżnicowane zagadnienia związane z negocjacjami i mediacjami, różnice między

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Rozwiązywanie konfliktów

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Rozwiązywanie konfliktów MATERIAŁY SZKOLENIOWE Rozwiązywanie konfliktów trener: Alicja Buczak - Zapart 1 KONFLIKT Konflikt jest powszechnym zjawiskiem społecznym. Tworzą go ludzie. Jego pojawienie się lub nie zależy bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Asertywność. w wyniku doświadczeń Ŝyciowych ludzie uczą się przyjmować róŝne postawy wobec innych: asertywność, agresja lub pasywność

Asertywność. w wyniku doświadczeń Ŝyciowych ludzie uczą się przyjmować róŝne postawy wobec innych: asertywność, agresja lub pasywność Asertywność w wyniku doświadczeń Ŝyciowych ludzie uczą się przyjmować róŝne postawy wobec innych: asertywność, agresja lub pasywność asertywność jest umiejętnością społeczną, której moŝna się nauczyć Asertywność

Bardziej szczegółowo

W negocjacjach biznesowych konieczna jest znajomość technik negocjacyjnych i wybór odpowiedniej do charakteru danych negocjacji.

W negocjacjach biznesowych konieczna jest znajomość technik negocjacyjnych i wybór odpowiedniej do charakteru danych negocjacji. DAGMARA TAFLIŃSKA NEGOCJACJE W BIZNESIE CZ. I. ZASADY I TECHNIKI NEGOCJACJI W negocjacjach biznesowych konieczna jest znajomość technik negocjacyjnych i wybór odpowiedniej do charakteru danych negocjacji.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jak przekonywać innych do swoich racji? Dr Witold Szumowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 3 listopada 2014r. Plan dzisiejszych zajęć Istota przekonywania Wywieranie

Bardziej szczegółowo

Zasady nowoczesnych negocjacji:

Zasady nowoczesnych negocjacji: Zasady nowoczesnych negocjacji: 1. Negocjacje posiadają strukturę (składają się z faz, angaŝują co najmniej dwie strony, tworzą zbiory negocjowanych spraw, mają swój porządek) 2. Struktura kształtuje strategię

Bardziej szczegółowo

Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce

Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce Piotr Janczyk Kraków, 7 czerwca 2006 1 Zakres działania związków zawodowych 2 Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PROWADZENIA NEGOCJACJI

SZTUKA PROWADZENIA NEGOCJACJI SZTUKA PROWADZENIA NEGOCJACJI ISTOTA NEGOCJACJI Negocjowanie to szczególnie ważna umiejętność, ze względu na jej powszechność i możliwe efekty. Dzięki negocjacjom można od innych ludzi uzyskać to, czego

Bardziej szczegółowo

Astrid Heeper, Michael Schmidt. Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje

Astrid Heeper, Michael Schmidt. Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje Astrid Heeper, Michael Schmidt Negocjacje Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje Astrid Heeper, Michael Schmidt Negocjacje Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje Wydano na licencji

Bardziej szczegółowo

Mediacja, jako sposób rozwiązywania sporów. Daria Bernaś Mediacje i negocjacje społeczne Rok II, sem. II, studia II stopnia, stacjonarne

Mediacja, jako sposób rozwiązywania sporów. Daria Bernaś Mediacje i negocjacje społeczne Rok II, sem. II, studia II stopnia, stacjonarne Mediacja, jako sposób rozwiązywania sporów Daria Bernaś Mediacje i negocjacje społeczne Rok II, sem. II, studia II stopnia, stacjonarne Drogi Nauczycielu! 1. Czym jest mediacja? 2. Procedura mediacji 3.

Bardziej szczegółowo

Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Terminy szkolenia 19-20 wrzesień 2016r., Kraków - Hotel Atrium 17-18 listopad 2016r., Poznań

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. nadzw.

dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. nadzw. IGSMiE PAN dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. nadzw. Identyfikacja problemów społecznych związanych z prowadzeniem robót geologicznych oraz uruchamianiem i prowadzeniem eksploatacji kopalin,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe umiejętności mediacyjne

Podstawowe umiejętności mediacyjne Marzena Rafalska Materiały pomocnicze Podstawowe umiejętności mediacyjne 1. Wzorzec konfliktu wg Mortona Deutscha 2. Sposoby radzenia sobie z konfliktem 3. Cykl konfliktu 4. Pięć typów konfliktów 5. Pozycyjne

Bardziej szczegółowo

PROF. UEK DR HAB. CZESŁAW MESJASZ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE. Negocjacje

PROF. UEK DR HAB. CZESŁAW MESJASZ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE. Negocjacje PROF. UEK DR HAB. CZESŁAW MESJASZ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE Negocjacje INTERPRETACJE NEGOCJACJI interakcja społeczna proces komunikacji składanie ofert i otrzymywanie korzyści wymiana dyskusja

Bardziej szczegółowo

Negocjacje. Prezentacja przygotowana przez Barbarę Jaśkiewicz

Negocjacje. Prezentacja przygotowana przez Barbarę Jaśkiewicz Negocjacje Projekt: NAUKA Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V Zachowania organizacyjne Ćwiczenia V Skuteczna komunikacja Język prosty, zrozumiały, pozbawiony wieloznaczności Zsynchronizowanie mowy werbalnej i niewerbalnej Pozytywny wydźwięk wypowiedzi: Gorzej: Nie

Bardziej szczegółowo

II edycja AKADEMII NEGOCJACJI SKM SAR

II edycja AKADEMII NEGOCJACJI SKM SAR II edycja AKADEMII NEGOCJACJI SKM SAR Data Zajęcia Prowadzący 21-22.10.2016 r. 1- Skuteczne negocjacje Joanna Sobczyk-Dyjak 25-25.11.2016 r. 2- Profil partnera negocjacyjnego Magdalena Spisak 16-17.12.2016

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-0067 Negocjacje Negotiations

Z-ZIP-0067 Negocjacje Negotiations KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-0067 Negocjacje Negotiations Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Kreatywny dialog czy istnieje potrzeba negocjacji? Anna Resler-Maj Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kwalifikacje / uzyskiwane uprawnienia - absolwenci otrzymają:

Dodatkowe kwalifikacje / uzyskiwane uprawnienia - absolwenci otrzymają: Mediacje Rodzinne Cel studiów: Rozwój pozasądowych metod rozwiązywania sporów, przygotowanie do pracy mediatora, zdobycie nowych kompetencji w zakresie mediacji i negocjacji w ogólności a także mediacji

Bardziej szczegółowo

Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. konfliktów - opis przedmiotu. Informacje ogólne WP-PSChM-MjPwRK-L-S14_pNadGen36I3L

Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. konfliktów - opis przedmiotu. Informacje ogólne WP-PSChM-MjPwRK-L-S14_pNadGen36I3L Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów Kod przedmiotu 14.9-WP-PSChM-MjPwRK-L-S14_pNadGen36I3L

Bardziej szczegółowo

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży 1 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, menedżerów sprzedaży, pracowników obsługi klienta przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

Podobają nam się mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów!

Podobają nam się mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów! Podobają nam się mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów! Czym jest mediacja? Dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej mediatora. Jest

Bardziej szczegółowo

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną?

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? MEDIACJE Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonań stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie. Konflikt pojawia

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zespole i z klientem w sytuacjach stanowiących wyzwanie

Współpraca w zespole i z klientem w sytuacjach stanowiących wyzwanie Strona 1 Dwudniowy program szkoleniowy dla kadry zarządzającej Współpraca w zespole i z klientem w sytuacjach stanowiących wyzwanie inspirowany Porozumieniem Bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga Co wpływa

Bardziej szczegółowo

Pakiet szkoleń dla kobiet. Dla grup powyżej 10 osób możliwe jest elastyczne dopasowanie terminów.

Pakiet szkoleń dla kobiet. Dla grup powyżej 10 osób możliwe jest elastyczne dopasowanie terminów. Pakiet szkoleń dla kobiet Każda kobieta codziennie boryka się z wieloma problemami, negocjuje w życiu prywatnym (z dziećmi mężem, partnerem itd.) i zawodowym (z szefem, podwładnymi, kontrahentami). W gonitwie

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym LondonSAM Polska, Kraków 2013 Opis szkolenia Windykacja należności jest istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems!

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Wychodząc naprzeciw potrzebom Studentów Prawa przygotowaliśmy dostosowaną do wymogów prawniczego rynku pracy ofertę szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Cechy dobrego negocjatora NEGOCJACJE

Cechy dobrego negocjatora NEGOCJACJE NEGOCJACJE AGENDA 1. Istota negocjacji wprowadzenie 2. Konflikty i ich uwarunkowania 3. Style i strategie negocjacyjne 4. Proces i reguły negocjacji 5. Komunikacja w negocjacjach 6. Trudne sytuacje negocjacyjne

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE SPOŁECZNE

NEGOCJACJE SPOŁECZNE NEGOCJACJE SPOŁECZNE NEGOCJACJE SPOŁECZNE SCHEMAT WYDARZENIE: zmiana, skargi, napady DIALOG ZERWANIE DIALOGU DZIAŁANIA ANIA SPOŁECZNE ECZNE, KONFLIKT SPOŁECZNY = chęć wpływu NEGOCJACJA SPOŁECZNA NEGOCJACJE

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PROCESIE WYCENY - NEGOCJACJE

DUE DILIGENCE W PROCESIE WYCENY - NEGOCJACJE DUE DILIGENCE W PROCESIE WYCENY - NEGOCJACJE Damian Dworek MOTTO Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie jest on najłatwiejszy, a trzeci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Negocjacje sztuka osiągnięcia porozumienia

Negocjacje sztuka osiągnięcia porozumienia Negocjacje sztuka osiągnięcia porozumienia szkolenie dla Polish Professional Women in the Netherlands 27 maja, 2016 Malgosia Grochowska Omawiane zagadnienia Negocjacje - co i jak? Tajemnicze terminy w

Bardziej szczegółowo

Webinarium: Docenić konflikt cz. I. Źródła konfliktu i strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych.

Webinarium: Docenić konflikt cz. I. Źródła konfliktu i strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych. Webinarium: Docenić konflikt cz. I. Źródła konfliktu i strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych. Materiały zostały opracowane przez zespół trenerski Szkoły Liderów. Kieruj w dobrym stylu. Program

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Kreatywny dialog -czy istnieje potrzeba negocjacji? Beata Skarżyńska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 25 października 2010 r. Negocjacje w rodzinie. Rodzina jest terenem

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Cele gry - poznanie interesów różnych grup społecznych, których dotyczy budowa farmy wiatrowej - poznanie/ lepsze zrozumienie zalet i wad elektrowni wiatrowych - rozwój

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Mariusz Głowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

ul. Smulikowskiego 6/ Warszawa

ul. Smulikowskiego 6/ Warszawa Warszawa, dnia 28 października 2016 r. L.dz. FZZ VIII 771/28/10/2016 Szanowny Pan KONSTANTY RADZIWIŁŁ MINISTER ZDROWIA OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Negocjacje międzynarodowe w biznesie

Negocjacje międzynarodowe w biznesie Negocjacje międzynarodowe w biznesie Terminy szkolenia 22-23 czerwiec 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 15-16 październik 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Bardziej szczegółowo

Projekt Mediator pilnie poszukiwany jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Mediator pilnie poszukiwany jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Mediator pilnie poszukiwany jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mediacje prof. Kazimierz Kloc Warszawa, 23 września 2012 r. Wykonawca szkoleń:

Bardziej szczegółowo

TRENING NEGOCJACJI SKUTECZNE TAKTYKI NEGOCJACYJNE OFERTA SZKOLENIA

TRENING NEGOCJACJI SKUTECZNE TAKTYKI NEGOCJACYJNE OFERTA SZKOLENIA TRENING NEGOCJACJI SKUTECZNE TAKTYKI NEGOCJACYJNE OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 Perfect Consulting ul. Świętojańska 18/2, 81-368 Gdynia tel.: 48 58 690 60 60, faks: 48 58 690 60 90 perfect@perfectconsulting.pl,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW,

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, UCHWALONE PRZEZ SPOŁECZNĄ RADĘ DO SPRAW ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU Standardy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MISTRZ NEGOCJACJI PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE. Jak wygrać z trudnym partnerem? czyli

Szkolenie MISTRZ NEGOCJACJI PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE. Jak wygrać z trudnym partnerem? czyli MISTRZ NEGOCJACJI Szkolenie Jak wygrać z trudnym partnerem? czyli PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE Adresaci szkolenia: kierowników działów sprzedaży i handlu, przedstawicieli handlowych, handlowców/sprzedawców,

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja interpersonalna Kod przedmiotu 15.9-WI-INFP-KI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ATL. LUTY-SIERPIEŃ 2016.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ATL. LUTY-SIERPIEŃ 2016. Polska firma szkoleniowa od 6 lat na rynku szkoleń dla biznesu. HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ATL. LUTY-SIERPIEŃ 06. PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU PROPOZYCJĘ AKTUALNYCH, CIEKAWYCH I PRAKTYCZNYCH SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie

Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie Oferta warsztatów otwartych 2012 Kirschstein & Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków e-mail: polska@kirschstein.org tel.: 500 111

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zachowania organizacyjne Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChP-ZO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Negocjacje

Profesjonalne Negocjacje Profesjonalne Negocjacje Cel warsztatów: "W biznesie nie otrzymujesz tego na co zasługujesz, tylko to co wynegocjujesz". Dobry negocjator jest Zwycięzca i dzięki szkoleniu poznasz techniki i metody negocjacyjne,

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENT PRACODAWCA PRACOWNIK oparty na eksperymencie Gift Exchange Game (Fehr, Kirchsteiger and Riedl 1993)

EKSPERYMENT PRACODAWCA PRACOWNIK oparty na eksperymencie Gift Exchange Game (Fehr, Kirchsteiger and Riedl 1993) Ekonomia Eksperymentalna Dr Tomasz Kopczewski EKSPERYMENT PRACODAWCA PRACOWNIK oparty na eksperymencie Gift Exchange Game (Fehr, Kirchsteiger and Riedl 1993) SPIS TREŚCI Wstęp 3 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Kwestionariusz Thomasa-Kilmanna 1

Załącznik 2. Kwestionariusz Thomasa-Kilmanna 1 Załącznik 2. Kwestionariusz Thomasa-Kilmanna 1 Kwestionariusz Thomasa-Kilmanna zawiera listę 30 pytań, złożonych z par zdań opisujących zachowanie decydenta. Wypełniający go decydent ma za zadanie spośród

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

DNA SUKCESU EDUKACJA W BIZNESIE KONTAKT: BIURO: tel. +48 604 264 524. Grodzisk Mazowiecki 05-825. tel. +48 503 847 238. ul.

DNA SUKCESU EDUKACJA W BIZNESIE KONTAKT: BIURO: tel. +48 604 264 524. Grodzisk Mazowiecki 05-825. tel. +48 503 847 238. ul. Szanowni Państwo, ECB Firma Szkoleniowo Doradcza powstała z myślą o przywróceniu efektywności działań ludzi biznesu jako najcenniejszych aktywów firm. Jesteśmy po to, aby Twoja firma rosła w siłę za sprawą

Bardziej szczegółowo

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK adwokat kancelaria: tel. (61) 851 90 14; 0-602 44 16 42 61-730 Poznań, ul. Młyńska 12a/8 Poznań, dnia 15 lutego 2006 roku OPINIA PRAWNA I. Cel opinii. Celem wydania niniejszej opinii,

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

wywiadu środowiskowego. 1

wywiadu środowiskowego. 1 1. DANE OSOBY Z KTÓRĄ PRZEPROWADZONO WYWIAD 1 Narzędzie pracy socjalnej nr 1 Wywiad Rozpoznanie sytuacji Przeznaczenie narzędzia: Etap 1 Diagnoza / Ocena Podetap 1a Rozeznanie sytuacji związanej z problemem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Negocjacje handlowe. tel.: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79 ; e-mail: biuro@akademiaasap.pl

SZKOLENIE. Negocjacje handlowe. tel.: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79 ; e-mail: biuro@akademiaasap.pl SZKOLENIE Negocjacje handlowe tel.: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79 ; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

!!!!!! HR Development. Osoba oceniana Jan Kowalski Firma Kwiatek i Wspólnicy. Data wygenerowania raportu :01:15

!!!!!! HR Development. Osoba oceniana Jan Kowalski Firma Kwiatek i Wspólnicy. Data wygenerowania raportu :01:15 HR Development Osoba oceniana Jan Kowalski Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 12-07-2014 15:01:15 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu kompetencji menadżerskich.

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Mariusz Głowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

prowadzący dr ADRIAN HORZYK /~horzyk Konsultacje paw. H-6/325H

prowadzący dr ADRIAN HORZYK /~horzyk   Konsultacje paw. H-6/325H ASPEKTY INTELIGENCJI i SYSTEMY CRM WYKŁAD 7. prowadzący dr ADRIAN HORZYK http://home home.agh.edu.pl/~ /~horzyk e-mail: horzyk@agh agh.edu.pl tel.: 012-617 617-4319 Konsultacje paw. H-6/325H RADZENIE SOBIE

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWE STRATEGIE MEDIACYJNE

MOŻLIWE STRATEGIE MEDIACYJNE dr Marta Janina Skrodzka MOŻLIWE STRATEGIE MEDIACYJNE Wprowadzenie Każde postępowanie mediacyjne, co zostało wskazane w przygotowanych do tej pory opracowaniach, przebiega zasadniczo w podobny sposób,

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin K O D E K S E T Y K I Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin Spis treści (E1) PRZEPISY OGÓLNE... 5 (E2) NIEZALEŻNOŚĆ GK/TZK... 5 (E3) KWALIFIKACJE GK/TZK... 6 (E4) ETYKA CZŁONKA STOWARZYSZENIA...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Negocjacje i Mediacje jako forma rozwiązywania konfliktów. Przygotowała: Martyna Mierzejewska Łódź 2016r

Negocjacje i Mediacje jako forma rozwiązywania konfliktów. Przygotowała: Martyna Mierzejewska Łódź 2016r Negocjacje i Mediacje jako forma rozwiązywania konfliktów. Przygotowała: Martyna Mierzejewska Łódź 2016r Spis treści 1 Rozdział - Wstęp... 3 2 Rozdział Negocjacje... 3 2.1 Negocjacje twarde... 3 2.2 Negocjacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy. 2 dni. KLUCZOWE zagadnienia

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy. 2 dni. KLUCZOWE zagadnienia Rozpoznawanie 2 dni SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy KLUCZOWE zagadnienia Wywieranie wpływu; System Kodowania Ruchów Twarzy Dlaczego nasi partnerzy biznesowi kłamią?

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR Rozpoznawanie Katowice 26-27.06 SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR KLUCZOWE zagadnienia Wywieranie wpływu; System Kodowania Ruchów Twarzy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia VI

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia VI Zachowania organizacyjne Ćwiczenia VI Negocjacje Etapy negocjacji: Przygotowanie Prowadzenie dyskusji Składanie propozycji Zawieranie transakcji Przygotowanie do negocjacji Określenie obszarów negocjowania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

prowadzący dr ADRIAN HORZYK http://home.agh.edu.pl/~horzyk e-mail: horzyk@agh.edu.pl tel.: 012-617-4319 Konsultacje paw. H-6/325

prowadzący dr ADRIAN HORZYK http://home.agh.edu.pl/~horzyk e-mail: horzyk@agh.edu.pl tel.: 012-617-4319 Konsultacje paw. H-6/325 SEKRETY NEGOCJACJI Z SATYSFAKCJĄ WYKŁAD 1. prowadzący dr ADRIAN HORZYK http://home.agh.edu.pl/~horzyk e-mail: horzyk@agh.edu.pl tel.: 012-617-4319 Konsultacje paw. H-6/325 PO CO ZAJMOWAĆ SIĘ NEGOCJACJAMI?

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia:

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia: Kierunek Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia Profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia: Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Poziom kształcenia: studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZESPOŁU POWYPADKOWEGO

POWOŁANIE ZESPOŁU POWYPADKOWEGO POWOŁANIE ZESPOŁU POWYPADKOWEGO Michał Abramowski Postępowanie powypadkowe przeprowadza zespół powypadkowy. Obowiązek powołania tego zespołu ciąży na pracodawcy zgodnie z 4 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/21/5030/8381 Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika. (zwa kierunku studiów) Studia I. Stopnia Przedmiot: Rok:II Mediacje i negocjacje Semestr:IV Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Anna Skuzińska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu Plan wystąpienia Charakterystyka psychologiczna sytuacji bez

Bardziej szczegółowo