prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK"

Transkrypt

1

2 Recenzent: prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK Projekt okładki Marek Derbich Opracowanie komputerowe Emilia Kozłowska

3 SPIS TREŚCI CONTENTS Wstęp... 7 Introduction CZĘŚĆ I: WYZWANIA WOBEC SYSTEMÓW EMERYTALNYCH... PART I: CHALLENGES TO PENSION SYSTEMS Jaroslav VOSTATEK Designing old-age pensions John A. TURNER Financial and political sustainability for social security financing: what options do countries with aging populations have? Jonathan B. FORMAN, Michael J. SABIN Tontine pensions: a solution to the chronic underfunding of traditional pension plans Ján ŠEBO, Ľubica ŠEBOVÁ, Tomáš VIRDZEK Challenges in Slovak PAYG and DC schemes Marcin KAWIŃSKI Designing personal pension product from Polish perspective Andrzej SOŁDEK Post reform investment policy pursued by open-end pension funds Wojciech NAGEL Polityka lokacyjna funduszu rezerwy demograficznej: zmiany prawne, model zarządzania... Investment policy of reserve demographic fund: legal changes, management model

4 4 Spis treści Contents 8. Adam SAMBORSKI Governance w funduszach emerytalnych, strategie inwestycyjne i ich rola w nadzorze korporacyjnym. Przykład dobrowolnych funduszy emerytalnych... Pension fund governance, investment strategies, and their role in corporate governance. The case of Polish voluntary pension funds Sylwia PIEŃKOWSKA-KAMIENIECKA, Joanna RUTECKA Problematyka decyzji i kompetencji finansowych osób starszych w ujęciu ekonomicznym... Financial decisions and competencies of older adults from economic perspective Kamila BIELAWSKA Fiscal impulse for changes in mandatory pension funds across the Central and Eastern European countries Marcin WOJEWÓDKA Uwagi dotyczące warunków uczestnictwa obywateli krajów Unii Europejskiej w pracowniczym programie emerytalnym prowadzonym zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku... Remarks on participation of foreigners in Polish employee pension scheme established in accordance with provisions of employee pension scheme act of 20 th April Tomasz BRZĘCZEK, Marek SZCZEPAŃSKI Zakładowe systemy emerytalne w Europie Centralnej. Efektywność i ryzyko inwestycyjne a subsydia i instytucje... Occupational pension systems in Central Europe. Investment efficiency and risk due to subsidies and institutional factors Alicja JAJKO-SIWEK Między i wewnątrzpokoleniowa redystrybucja dochodowa w polskim systemie emerytalnym... Transfers between and within generations in the Polish pension system 189

5 Spis treści Contents Anna WIJKOWSKA PPE Quo Vadis... OPS Quo Vadis? Lilianna JODKOWSKA System emerytalny w Niemczech stan i perspektywy... Pension system in Germany status and perspectives Mariusz DYBAŁ System rachunków narodowych ESA 2010 a systemy emerytalne... System of national accounts ESA 2010 and pension systems Mira MACHOWIAK Propozycje usprawnienia funkcjonowania polskiego systemu zabezpieczenia emerytalnego... Propositions of improving the Polish pension system 241 CZĘŚĆ II: PROBLEMY SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ I RYNKU PRACY... PART II: THE PROBLEMS OF HEALTH AND THE LABOUR MARKET Magdalena K. WYRWICKA Różnice pokoleniowe a inteligentny rozwój gospodarczy... The generation gap but the intelligent economic development 19. Monika DOBSKA, Alicja SZUMAN Demand for medical services in the context of the demographic ageing of the society Małgorzata GAJOWIAK Causes and consequences of low employment activity of seniors selected aspects Arkadiusz BOROWIEC, Małgorzata REMBIASZ Pokolenie 50+ na rynku pracy wybrane problemy... Generation 50+ in the labor market selected issues

6 6 Spis treści Contents 22. Daria NADOLNA Formy wsparcia aktywności zawodowej osób 50+ na rynku pracy w Polsce... Forms of supporting vocational activity of persons over 50 on the Polish labour market 23. Małgorzata GAJOWIAK Age management concept as an instrument reinforcing the vocational potential of seniors Andżelika LIBERTOWSKA Sposoby wykorzystania kapitału intelektualnego ludzi starszych wybrane problemy The methods of using intellectual capital of the elderly selected problems 25. Anna PRZEWOŹNA-SKOWROŃSKA, Sylwia WNUK, Monika BRENK Struktura bezrobocia wśród ludzi młodych i osób starszych w mieście Poznań i powiecie poznańskim... Structure of unemployment among young and older people in the city of Poznan and the district od Poznan Michał TRZISZKA Działalność przedsiębiorcza on-line osób starszych... Entrepreneurial activity on-line of elderly Michał A. MICHALSKI Kulturowe sprzeczności państwa opiekuńczego i ich wpływ na człowieka, relacje międzypokoleniowe i struktury pośredniczące The cultural contradictions of the welfare state and how they influence generations, individuals and mediating structures

7 WSTĘP Proces starzenia się populacji nazywany jest w literaturze przedmiotu również bardziej dobitnie kryzysem starzenia się ludności (ang. aging crisis). Postępuje on systematycznie w krajach rozwiniętych gospodarczo, w tym również w Polsce. Wywiera i w dającej się przyszłości wywierać będzie coraz silniejszy wpływ na finansowanie i poziom zabezpieczenia społecznego zwłaszcza w odniesieniu do systemów emerytalnych i opieki zdrowotnej. Stąd też kryzys starzenia się ludności rozpatrywany jest w powiązaniu z kryzysem emerytalnym (ang. pensions crisis) oraz kryzysem ochrony zdrowia (ang. health care crisis). Ten proces społeczny stanowi rezultat długofalowych trendów demograficznych, z których większość uznać można za efekt postępów cywilizacyjnych (lepsza opieka zdrowotna, zmniejszenie umieralności niemowląt, polepszenie warunków pracy, bardziej racjonalny i higieniczny styl życia etc.). Do tych w istocie pozytywnych trendów rozwoju populacji zaliczyć można spadek umieralności i wydłużenie średniej długości życia ocenie w większości państw ludzie żyją dłużej niż dawniej, a w przyszłości żyć będą jeszcze dłużej, co jest oczywiście zjawiskiem pozytywnym. Cieszyć się oczywiście należy również z tego, że coraz więcej osób dożywa ustawowego wieku emerytalnego i coraz dłużej żyje po przejściu na emeryturę. Nazywanie tego procesu kryzysem nie miałoby sensu. Problem starzenie się populacji związany jest z tym, że wydłużeniu się średniego trwania życia (i dalszej oczekiwanej długości życia po osiągnięciu wieku emerytalnego) towarzyszy w krajach rozwiniętych gospodarczo inne długofalowe procesy, mianowicie spadek dzietności oraz zmiana relacji między populacją osób w wieku zdolności do pracy a populacją osób w wieku emerytalnym. Na przykład w Polsce tzw. współczynnik dzietności (średnia liczba dzieci przypadająca na kobietę w wieku rozrodczym) wynosił według danych Eurostatu w 2011 r. zaledwie 1,3, podczas gdy wskaźnik zapewniający prostą reprodukcję pokoleń powinien wynosić 2,1. W tym samym czasie średni współczynnik dzietności obliczony dla wszystkich państw europejskich wynosił 1,58. Co ciekawe, decydującym czynnikiem stanowiącym o liczebności rodzin nie jest bynajmniej poziom zamożności, który można oszacować relacją produktu krajowego brutto do liczby mieszkańców. Na przykład Niemcy, znacznie bardziej zamożne od Polski, też odnotowały w analogicznym okresie niski poziom wskaźnika dzietności (1,36), podczas gdy Francja miała pod tym względem o wiele lepszą sytuację (współczynnik dzietności 2,01). Mimo

8 8 Wstęp prowadzonej w wielu krajach w znacznie szerszym zakresie niż w Polsce polityki prorodzinnej, procesy demograficzne są trudno sterowalne i jak na razie w większości państw nie widać perspektyw przełomu w tej dziedzinie. Tendencja do wydłużania się średniej życia i spadku dzietności występuje nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach, np. w USA, Chinach czy Indiach. W rezultacie tych długoterminowych trendów demograficznych zmieniają się proporcje między liczebnością osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. W większości krajów obserwowany jest wzrost stopy zależności (the old-age dependenci ratio), zwanej też stopą obciążenia demograficznego, tj. relacji między liczbą osób starszych (w wieku emerytalnym) a liczbą osób w wieku produkcyjnym. Stwarza to ogromne wyzwanie i zwiększa ryzyko demograficzne dla finansowanych metodą umowy pokoleniowej (repartycji) systemów emerytalnych, gdzie świadczenia pokolenia emerytów finansowane są z bieżących składek lub z ogólnych podatków pokolenia pracującego. Łatwo się domyślić, że zupełnie inaczej wygląda podstawa finansowa takiego systemu, gdy na jednego emeryta przypada ok. 4 pracujących, a znaczenie trudniejsze będzie zapewnienie finansowania, gdy za lat, proporcja ta wynosić będzie 3:1, a w połowie XXI w. tylko ok. 2:1 w krajach europejskich. Następstwem tego są coraz większe problemy w zbilansowaniu w zbilansowaniu funduszy tworzonych ze składek emerytalnych (lub z ogólnych podatków) z funduszami przeznaczonymi na wypłatę emerytur. Duże nadzieje wiązano z wprowadzeniem, propagowanego w latach 90. XX w. m.in. przez Bank Światowy, rozwiązania polegającego na wprowadzeniu do publicznych systemów emerytalnych warstwy (filara) finansowanego kapitałowo (pokolenie pracujące całość lub część swoich składek emerytalnych przeznacza na oszczędzanie na własna emeryturę, poprzez lokowanie ich za pośrednictwem funduszy emerytalnych na rynku kapitałowym). Jednakże okazało się, w następstwie globalnego kryzysu finansowego z lat , że taka metoda finansowania systemów emerytalnych też jest ryzykowna. W niektórych państwach wartość aktywów funduszy emerytalnych spadła nawet o 30%. Ponadto bardzo kosztowne okazało się przejście od jednolitego systemu repartycyjnego do systemu mieszanego, reparycyjno-kapitałowego, w sytuacji, gdy przez kilkadziesiąt lat trzeba wypłacać świadczenia osobom, które nabyły uprawnienia do emerytur w systemie repartycyjnym, a tymczasem wartość składek będących do dyspozycji w części repartycyjnej nowego systemu reparycyjno-kapitałowego zostaje pomniejszona (bo reszta jest inwestowana na rynku finansowym).

9 Wstęp 9 Spowodowało to wielu państwach Ameryki Południowej oraz w krajach postsocjalistycznych, które wprowadziły systemy repartycyjno-kapitałowe, perturbacje finansowe i narastanie jawnego długu publicznego. W rezultacie w wielu państwach albo całkowicie zlikwidowano filar kapitałowy (np. w Argentynie i na Węgrzech), albo też dokonano jego radykalnej redukcji (zmniejszenie składki, zmiana statusu filaru kapitałowego z obowiązkowego na dobrowolny w Polsce). Niektórzy eksperci już na etapie wprowadzania filaru kapitałowego do publicznych systemów emerytalnych wskazywali, że finansowanie kapitałowe nie likwiduje ryzyka demograficznego, gdyż tak czy inaczej pokolenie pracujące będzie musiało wykupić aktywa finansowe zgromadzone w funduszach emerytalnych przez pokolenie przechodzące na emeryturę. W tym sensie np. wykup skarbowych papierów dłużnych nie różni się od wypłaty świadczeń na podstawie zarejestrowanych w systemie repartycyjnych uprawnień emerytalnych, którym nie towarzyszą aktywa finansowe. W sensie makroekonomicznym system emerytalny stanowi bowiem mechanizm podziału bieżącego produktu krajowego brutto między pokolenie pracujące a pokolenie emerytów. Zależnie od punktu widzenia, reformy emerytalne, które wprowadzono wielu państwach na przełomie XX i XXI w. w odpowiedzi na wzrost ryzyka demograficznego, można uznać za częściowo lub całkowicie nieudane, choć można też wskazać państwa, gdzie wielofilarowe systemy emerytalne funkcjonują całkiem dobrze (np. Szwecja, Szwajcaria, Holandia). Przeważnie jednak filary kapitałowe tworzą dodatkowe lub uzupełniające systemy emerytalne (zakładowe lub indywidualne). W przypadku Szwecji relatywnie niewielki segment kapitałowy w publicznym systemie emerytalnym nie został sfinansowany poprzez powiększania długu publicznego, co wymagało posiada odpowiednich nadwyżek finansowych. Te doświadczenia wskazują, że reformowanie systemów emerytalnych, niezbędne w obliczu wyzwań demograficznych, ale także przeobrażeń zachodzących na rynku pracy i rynkach finansowych, wymaga podejścia holistycznego, wielowymiarowego, a uproszczone podejście eksponujące tylko jeden element (np. efektywność ekonomiczną) może spowodować poważne błędy. Przed podobnymi wyzwaniami związanymi z demografią, rynkiem pracy oraz wpływem ogólnej koniunktury gospodarczej zależnej od różnych czynników na ich stabilność finansowa stoją systemy opieki zdrowotnej. Osoby starsze korzystają z nich z reguły częściej niż pokolenie pracujące, a zamiany relacji międzypokoleniowych także w tej dziedzinie powodować

10 10 Wstęp będą coraz większe napięcia. Ponadto koszt opieki medycznej, wraz postępami medycyny, rośnie i staje się trudny do udźwignięcia także w krajach znacznie bardziej zamożnych od Polski. W odniesieniu do publicznych systemów opieki zdrowotnej rodzi się pytanie o dopuszczalny zakres wprowadzenia komercjalizacji i np. różnicowania oferty usług medycznych związanej z dodatkowym opłacaniem składek. Systemy zabezpieczenia społecznego, czyli systemy zinstytucjonalizowanych świadczeń materialnych mających niwelować negatywne następstwa realizacji różnych rodzajów ryzyka społecznego (np. ryzyka starości, choroby, niesamodzielności w wieku starszym itp.) nie funkcjonują w próżni. Ich możliwości działania, poziom świadczeń i usług społecznych, jakie SA w stanie zagwarantować, zależy w dużej mierze od polityki społecznej i gospodarczej państwa, która za pomocą różnych instrumentów ekonomicznych i pozaekonomicznych może uczynić funkcjonowania tychże systemów bardziej lub mniej skutecznym. Tak więc nie tylko same procesy demograficzne oraz zmiany technologiczne i cywilizacyjne wpływające na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego, co umiejętność dostosowania systemów emerytalnych, systemów opieki zdrowia oraz prowadzenia polityki społeczno-ekonomicznej odpowiadającej na nowe wyzwania powinna stanowić powinna obszar zainteresowania badaczy tej niezwykle złożonej, ale także interesującej, istotnej społecznie problematyki. Znalazło to swoje odbicie w niniejszej publikacji. Monografia pt. Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, przeobrażeń na rynkach pracy i rynkach finansowych, zawiera zbiór powiązanych tematycznie tekstów przygotowanych przez naukowców z kraju i z zagranicy, zajmujących się badaniami różnych aspektów polityki społecznej oraz polityki gospodarczej. Pozwala to na prezentację wyników badań porównawczych, konfrontację rozwiązań stosowanych w systemach zabezpieczenia społecznego oraz powiązanych z nimi publicznych i prywatnych instytucjach z różnych państw. Książka podzielona została na dwie części: pierwsza dotyczy systemów emerytalnych, druga systemu opieki zdrowotnej i powiązań systemów zabezpieczenia społecznego z rynkiem pracy. Zachęcamy do owocnej lektury i przemyśleń, a wszelkie uwagi prosimy kierować pod adresem: Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek, Małgorzata Gajowiak

11 INTRODUCTION The aging of the population is also more explicitly referred to in the literature as aging crisis. It has been progressing systematically in economically developed countries, including Poland. It has exerted and will continue to exert stronger influence on financing and the level of social security in the future especially in relation to pensions and health care. Hence, the aging crisis is considered in conjunction with pension crisis and health care crisis. This social process is the result of long-term demographic trends, most of which can be regarded as the effect of the progress of civilization (better health care, reduced infant mortality, improved working conditions, more rational and hygienic lifestyle, etc.). These positive trends of population growth include a decrease in mortality rate and longer life expectancy, and in most countries people are now living longer than in the past, and in the future they will live even longer, which is obviously a good thing. One should also enjoy the fact that more and more people reach retirement age and a lot of people live long after retirement. Calling this process a crisis would not make much sense. The problem of population aging is associated with the fact that the extension of the average life expectancy (and further life expectancy after retirement) is accompanied in economically developed countries by other long-term processes, namely a decline in fertility rates and change in the relationship between the population of working age and the population of people of retirement age. In Poland, for example, the so-called total fertility rate (average number of children per woman of childbearing age) according to Eurostat in 2011 amounted to only 1.3, while the ratio providing a simple reproduction of generations should be equal to 2.1. At the same time, the average fertility rate calculated for all European countries was Interestingly, the factor determining the number of family members is not the level of prosperity that can estimate the relation of gross domestic product to the number of inhabitants. Germany, for instance, far more wealthy than Poland, also recorded (in the corresponding period) low fertility rate (1.36), while France was in a much better situation in this respect (the fertility rate of 2.01). Although in many countries the pro-family policies have been implemented to a much greater extent than in Poland, demographic processes are hardly controllable and so far most countries do not see prospects for a breakthrough in this field. The trend towards an increase in life expectancy and declining fertility has occurred not only in Europe but also around other continents, such as the U.S., China or India. As a result of these long-term demographic trends the ratio between the abundance of people of working and those of post-production age is changing. In most countries there has been an increase in the rate of dependence (old-age dependence ratio), also known as demographic dependency rate, i.e. the relationship between the number of older people (retirement age) and the number of people of working age.

12 12 Introduction This creates a huge challenge and increases demographic risk for contracts financed by pay-as-you-go pension schemes, where the benefits of the generations of retirees are financed from current contributions or general taxes of the working generations. It's easy to guess that the financial basis of such a system is very different when there is one pensioner for approximately 4 employees, and it will be more difficult to secure financing when in years this ratio will amount to 3:1, and in the middle of the twenty-first century to only about 2:1 in European countries. As a consequence, there have been growing problems in balancing the funds generated from pension contributions (or from general taxes) of funds intended for the payment of pensions. High hopes were associated with a solution of introducing a layer (pillar) financed by capital (promoted by World Bank during the 90s), where the working generation allocates its pension contributions as retirement savings by investing (through pension funds) in the capital market. However, it turned out in the aftermath of the global financial crisis of , that such a method of financing of pension systems is also quite risky. In some countries the value of pension fund assets decreased by up to 30%. Moreover, it turned out to be very expensive to switch from the PAYG system to a mixed PAYG-funded system, where for several years one has to pay benefits to those who acquired the right to pension in the PAYG system, and in the meantime the value of available contributions in the PAYG part of the new mixed system is reduced (because the rest is invested in the financial market). In a number of countries in South America and in the postsocialist ones this has resulted in financial turmoil and the growth of public debt. As a result, a lot of countries have either completely eliminated the fully funded pillar (e.g. Argentina and Hungary), or have reduced it dramatically (reduced contributions, change in the capital funded status from a mandatory to a voluntary one in Poland). Some experts, already at the stage of introducing a fully funded pillar in public pension systems, indicate that capital financing does not eliminate demographic risk, because one way or another the working generation will have to purchase financial assets accumulated in pension funds by the retiring generation. In this sense, for example, a purchase of treasury securities is no different from the payment of pension benefits registered in the PAYG system, which are not accompanied by financial assets. In macroeconomic terms a pension system is in fact a mechanism for the distribution of the gross domestic product between the working generation and the generation of retirees. Depending on the point of view, pension reforms introduced by a number of countries at the turn of the twentieth and the twenty-first century (in response to an increase in demographic risk) can be considered partially or completely unsuccessful, but there are also countries where the multi-pillar pension systems are functioning pretty well (e.g. Sweden, Switzerland, The Netherlands). Most often, however, capital funded pillars create additional or supplementary pension schemes (enterprise or individual ones). In the case of Sweden, a relatively small equity

13 Introduction 13 segment in the public pension system has not been funded by the augmentation of public debt, what required relevant financial surpluses. These experiments indicate that reforming pension systems, necessary in the face of demographic challenges, but also transformations in the labor market and the financial markets, require a holistic and multi-dimensional approach, while a simplistic approach exposing only one item (such as economic efficiency) can cause serious errors. Similar challenges linked to demography, labor market and the impact of general economic conditions dependent on various factors (influencing their financial stability) are faced by health care systems. As a rule, older people use them more often than the working generation, and changes in intergenerational relations will also in this area cause bigger and bigger tension. In addition, the cost of medical care, including medical advances, has been growing and it has become difficult to bear, even in countries far more prosperous than Poland. With regard to public health care systems a question rises about the permissible scope of introducing commercialization and i.e. differentiation of medical services offer related to the payment of additional contributions. Social security systems, i.e. the systems of institutionalized material benefits aimed to alleviate the negative consequences of the implementation of various social risks (the risk of old age, illness, dependency in old age, etc.) do not operate in a vacuum. Their ability to act, the level of benefits and social services they are able to guarantee, depend largely on social and economic policies of the state, which using a variety of economic and non-economic instruments, may cause the operation of these systems to be more or less effective. Thus, not only demographic processes and technological and civilization changes influence the functioning of social security systems, but also the ability to adapt pension systems, healthcare systems and socio-economic policies to new challenges, and it should become an area of interest of researchers as it is an extremely complex, but also an interesting social issue. This has been reflected in the present publication. The monograph titled Social security systems against demographic challenges, transformations in the labor and financial markets contains a collection of related texts prepared by scientists from home and abroad who have conducted research regarding various aspects of social and economic policy. This allows the presentation of comparative studies results, the confrontation of solutions in social security systems and related public and private institutions from different countries. The book is divided into two parts: the first one relates to pension schemes, the second one to health care system and links between social security system and the labor market. We encourage you to fruitful reading and reflection, and sending any comments to the following address: put.poznan.pl. Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek, Małgorzata Gajowiak

14 14 Introduction

15 CZĘŚĆ I WYZWANIA WOBEC SYSTEMÓW EMERYTALNYCH PART I CHALLENGES TO PENSION SYSTEMS

16 16

17 Jaroslav VOSTATEK * DESIGNING OLD-AGE PENSIONS We compare the liberal, social-democratic, conservative and neoliberal regimes of old-age pensions. The modern liberal design comprised universal or means-tested pension, tax-financed. From this model a solidarity pension pillar has remained, with the mentioned products as poverty relief solutions. The typical feature of the conservative pension designs is the segmentation. The public pensions for civil servants might be one of the segments with pensions amounting to final salary. Other social groups have typically their own, social insurance schemes. The social-democratic design relies on a universal social insurance, supplemented with a solidarity pillar. In practice, the conservative and social-democratic pension schemes have been converging to a universal social insurance, supplemented with occupational schemes. Pension reforms of many countries have resulted in a full or partial privatization of public pensions, which is very expensive and has major fiscal consequences. Aging may serve as a pretext for these reforms. Key words: old-age pensions, welfare regime, social pensions, social insurance, occupational schemes, pension pillar, World Bank 1. INTRODUCTION The old-age pension design in democratic countries results from public choice with all pros and cons of such political mechanism. Pension schemes have not come into existence on the basis of research conducted by economic theoreticians or other social science researchers; it has always primarily been a social policy product or politics in general, as appropriate. The objective of the paper is to apply the welfare regime theory of Esping-Andersen [1990] to formulate a liberal, con- * Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.; Head of Centre for Economic Studies and Analyses, University of Finance and Administration. Estonska 500, Prague 10, Czech Republic,

18 18 Jaroslav Vostatek servative, and social-democratic pension design, characterize neoliberal pension policy, and in this context illustrate the factual significance of aging population as well as other parameters affecting pension schemes in OECD/EU countries. 2. LIBERAL DESIGN Liberal policy ideologically relies on the fundamental importance of the freedom of individuals, which is from the economic point of view ensured by the market economy. The ideal liberal pension scheme is a fully voluntary private security, based on particular needs and interests of individuals. Therefore, the classic liberal pension policy is relatively simple it is not associated with public old-age pensions. In exceptional cases when this approach fails, social assistance services and payments are available, provided irrespectively of age. The classic liberal pension model does not comprise any special public old-age security benefit. The liberal pension policy also absolutely rules out any direct or indirect government subsidies i.e. even subsidies of financial products (supplementary pension insurance, building savings, mortgage loans, etc.). The classic liberal pension policy is currently not applied in practice in any OECD/EU country, although it is not altogether absurd every old person in need is taken care of, though solely in the form of general social assistance. In this context, elders do not get any preferential treatment compared to other social groups. Modern liberals approve not only social assistance for all people in need, but also public pensions calculated in one of the following two manners: flat-rate pensions and means-tested pensions. Means-tested old-age pensions were introduced at the turn of the 19th and 20th centuries in Denmark (1891), New Zealand (1898), Australia, Great Britain and Ireland (1908), and later in other Anglo-Saxon and Scandinavian countries. The retirement age in Great Britain and Ireland was 70 years, compared to only 65 years in Australia. In principle, the model, in its pure form, has not remained to this day in any OECD countries. With regard to the aforementioned countries, means-tested pensions only exist in Australia and Ireland. The means-tested pensions in Australia, Age Pensions, are currently provided from the age of 65. Starting from 2017, the retirement age will increase by six months every year and a half, to 67 years. In addition to the pension (up to $ per fortnight), people may also receive a pension supplement (up to $ 61.70) and a clean energy supplement (up to $ 13.70), i.e. currently totalling up to $ per fortnight for single pensioners. The amount of the pension depends on income and assets of the senior. For example, income of a single pensioner of up to $ 156 is not taken into account, whereas the total means-tested pension, with supple-

19 Designing old-age pensions 19 ments, is reduced by 50 cents for each dollar over the aforementioned limit. The pension amount for income X may be expressed with the following formula: (X 156) * 0.5 Another typical construction of means-tested pensions is the provision of a relatively lower pension to a couple, which takes into account lower model costs of housing or the economies of scale, as appropriate. Moreover, the amount of Australian means-tested pension in relation to average nationwide income is also remarkable. Since 2009, when the means-tested pension reform took place in Australia, the benchmark for pensions paid out to single pensioners is 27.7% of average nationwide earnings for men [Secure 2009]. This is a relatively high amount, considering it is expressed in relation to gross earnings of men; moreover, Rent Assistance is also available in Australia, currently amounting up to $ 124 per fortnight. Based on an earlier official pension review [Harmer 2009] and an increase in pensions during the subsequent of the means-tested pension reform, it is safe to say that the current amount of the Australian Age Pension slightly exceeds 50% of the median poverty line, as used in Australia and in the OECD, whereas the total level of this pension including supplements and Rent Assistance clearly exceeds 60% of the median poverty line, as used in the EU. Therefore, Age Pension, together with various supplements, plays the role of poverty relief for elders, who do not have any special problems or needs, as appropriate. In addition to this, Income Support and other, special social assistance benefits exist in Australia. The Age Pension system also comprises a Work Bonus, which serves as motivation for parttime employment. The Australian means-tested old-age pension is not a simple benefit even after the 2009 reform; however, it provides basic old-age security based on European poverty relief standards. If we might describe this pension, including supplements and Rent Assistance, as an expression of modern liberal pension policy, such policy would provide good old-age security for poorer social groups. Nevertheless, the current Australian pension system as a whole does not have a modern liberal design as of 1992, the Labour government introduced mandatory occupational oldage savings (Superannuation Guarantee, or Super in short) amounting to 3% of wages; contributions are paid by employers. It was supposed to be an expression of preference of pension savings to wage increases in that time. Today, the mandatory employers contributions already amount to 9.25%; as of 2019/2020, the rate shall amount to the final 12% of wages. The Super already existed prior to 1992, on the basis of collective agreements. In addition to mandatory contributions, employers voluntary contributions also exist. Today s total average rate of such contributions amounts to 12 to 12.5%. As of 2005, most employees may choose from a Super fund and a pension savings account (RSA), i.e. products of banks, life insurance companies, and other financial institutions. This has resulted in an increase in the number of Super providers to today s about 500,000; it mainly concerns small funds [O'Meara and Bruhn 2013]. Consequently, most occupational

20 20 Jaroslav Vostatek pensions have transformed to personal pensions; mandatory personal Super pensions have thus become the basic pension pillar in Australia, at least for today s employees. While about 60% of pensioners have been collecting full amount of Age Pension to date, it should be about 35% in the future. This represents a transformation of a liberal system with a key role of means-tested social pension to a neoliberal system, with its focal point in mandatory pension savings in the form of personal pensions. The second modern liberal pension design is a flat-rate pension, provided to all residents after the retirement age is reached, irrespectively of their income and/or assets. The flat-rate pension has a simpler construction that the means-tested pensions; however, it is more demanding in terms of public finances, with all other conditions being equal. According to a model, both the means-tested and flat-rate pensions are funded from a state budget, without any assistance of social security contributions. In literature, the best-known form of a flat-rate pension is the UK Basic State Pension (BSP), introduced after the Second World War as part of the Beveridge model, elaborated in the Report of the Beveridge Committee in In specialized pension literature, the aforementioned model often tends to be inaccurately characterized as flat-rate pension for all residents, not earnings-related, and taxfinanced. However, Beveridge (as well as subsequent British practice) emphasized the insurance element throughout the entire system of national insurance : It is, first and foremost, a plan of insurance of giving in return for contributions benefits up to subsistence level, as of right and without means test, so that individuals may build freely upon it [Beveridge 1942]. Private insurance was described as the primary method of social security. The system of universal benefits of the British national insurance was implemented in Universal pensions have been at 15 to 20% of average nationwide wage. National insurance contributions were drawn up as universal, flat-rate, paid for the national insurance as a whole disregarding national insurance branches. Contributions formed and form, to this day, revenue of the National Insurance Fund. In the late 1970s, when a significant pension reform took place, the national insurance contributions were fundamentally modified they have since been earnings-related. The basic amount of the BSP in the fiscal year 2013/14 amounts to per week for single pensioners, which represents about 16% of average nationwide gross wage; the precondition for the benefits is the payment of national insurance contributions for the period of at least 30 years. The non-contributory BSP only amounts to 66 per week it is this BSP option alone that may be described as a model flat-rate pension, with significant modern liberal design. The retirement age for men is currently set at 65 years, whereas the retirement age for women is being increased to be 65 years by As of 2003, a means-tested supplement to BSP was introduced, known as Pension Credit; this supplement currently increases the BSP up to the amount of per week for single pensioners or

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Polish Ministry of Finance AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Joanna Stachura Departament WU 26.06.2013 Prezentacja AWG zakres kompetencji, proces powstawania raportu Wyniki projekcji dla Polski

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7775-344-6

ISBN 978-83-7775-344-6 Recenzent prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK Projekt okładki Marek Derbich Opracowanie komputerowe Emilia Kozłowska Mecenas edycji publikacji Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego Zarządzanie Publiczne, 4(16)/2011, s. 95 118 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA DECYZJI I KOMPETENCJI FINANSOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU EKONOMICZNYM

PROBLEMATYKA DECYZJI I KOMPETENCJI FINANSOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU EKONOMICZNYM PROBLEMATYKA DECYZJI I KOMPETENCJI FINANSOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU EKONOMICZNYM dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Joanna Rutecka Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich Solvency II 25 kwietnia 2014 Michał Herbich Solvency II system trzech filarów Pillar Pillar Pillar 1 Valuation of assets Valuation of liabilities (Technical Provisions) Capital requirements (Solvency Capital

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014 STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Brief information Prepared on: 29.05.2015 r. Contact: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Model for Youth Monitoring in the Regional Labour Markets: Practical Results of Soft Modelling (Polish regions example)

Model for Youth Monitoring in the Regional Labour Markets: Practical Results of Soft Modelling (Polish regions example) Model for Youth Monitoring in the Regional Labour Markets: Practical Results of Soft Modelling (Polish regions example) Marta Sosnowska Regional Labour Office in Białystok, Poland 24 th September 204,

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE. Uwagi ogólne. General notes

DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE. Uwagi ogólne. General notes DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE Uwagi ogólne General notes 1. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

USA Poland Social SecurityAgreement

USA Poland Social SecurityAgreement Warszawa, 06.22.2008 USA Poland Social SecurityAgreement Totalization Agreement in force from 1 March 2009 KPMG Tax M.Michna sp.k. Łukasz Grzejdziak Main Purposes of Totalization Agreement Elimination

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo