SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU PEKAES SA ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU PEKAES SA ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU PEKAES SA ZA ROK 2010 Błonie, 16 marca 2011 r.

2 I. Ogólne informacje o Spółce 1. Informacje ogólne Spółka PEKAES SA zawiązana aktem notarialnym z dnia 16.VI.1982r. repetytorium A nr 5190/82 w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, powstała na gruncie przepisów prawa handlowego. W dniu r. Spółka wpisana została do Rejestru Handlowego Rejonowego Sądu Gospodarczego w Warszawie pod numerem RHB W związku z wejściem w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stosownie do zapisów ustawy o przepisach do wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu r. Spółka zarejestrowana została pod nr KRS w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. PEKAES SA, jako podmiot prawa handlowego posiadający osobowość prawną, działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Spółka PEKAES SA jest jednym z najstarszych samochodowych przewoźników międzynarodowych w Polsce. Początki Spółki sięgają 1958 roku, kiedy to powstało Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych (PMPS) PEKAES, świadczące usługi transportowe na rzecz polskiego handlu zagranicznego. W roku 1982 PMPS PEKAES przystąpiło do utworzenia Spółki Akcyjnej PEKAES AUTO -TRANSPORT SA. Spółka rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 1982 roku, przejmując od PMPS PEKAES wykonywanie międzynarodowych przewozów samochodowych, a od 1999 roku Spółka przyjęła nazwę PEKAES SA. Począwszy od 1991 roku PEKAES funkcjonuje jako holdingowa organizacja usługowo-handlowa, zorientowana na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego w zakresie szeroko rozumianej spedycji, transportu i obsługi serwisowo-handlowej. Spółka PEKAES SA jest podmiotem dominującym, stanowiąc centrum strategiczno-kapitałowe Grupy Kapitałowej PEKAES. W 1997 roku rozpoczęto stopniowe przekształcenia kapitałowe w Spółce poprzez publiczną emisję akcji serii J skierowaną do pracowników i władz Spółek Grupy PEKAES. Kolejnym etapem tych przekształceń była publiczna emisja akcji serii K skierowana do inwestorów zewnętrznych oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego, co nastąpiło 26 listopada 2004 roku. W IV kwartale 2005 roku dokonały się istotne zmiany właścicielskie polegające na nabyciu przez Spółkę AKJ Management Spółka Akcyjna Logistyka Sp. k. pakietu 49,99% akcji PEKAES SA. AKJ Management Logistyka, jako akcjonariusz większościowy, pełnił rolę aktywnego strategicznego inwestora finansowego, zainteresowanego budową wieloletniej strategii rozwoju całej Grupy PEKAES zarówno w obszarze spedycji i transportu, jak i zaawansowanych usług logistycznych, zapewniających wyższą jakość oraz rentowność prowadzonej działalności. W dniu 11 maja 2009 roku spółka PEKAES SA otrzymała zawiadomienie od Kulczyk Holding SA oraz KH Logistyka Sp. z o.o. (będącej spółką zależną od Kulczyk Holding SA) informację o zawarciu przez KH Logistyka Sp. z o.o. z AKJ Capital SA (dotychczasowym komplementariuszem spółki AKJ Capital Spółka Akcyjna Logistyka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, będącej podmiotem dominującym wobec PEKAES SA) umowy z dnia 28 kwietnia 2009 roku, na podstawie której KH Logistyka Sp. z o.o. nabyła od AKJ Capital SA ogół praw i obowiązków komplementariusza spółki AKJ Capital Spółka Akcyjna Logistyka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. 2. Powiązania kapitałowe PEKAES SA PEKAES SA jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej PEKAES. Wielkość udziałów PEKAES SA w spółkach Grupy PEKAES posiadanych na dzień roku prezentuje tabela nr 1. 2

3 Tabela 1. Wielkość udziałów PEKAES SA w kapitale zakładowym Spółek zależnych Grupy PEKAES L.p Nazwa Spółki PEKAES TRANSPORT SA z siedzibą w Błoniu ATB TRUCK SA z siedzibą w Warszawie PEKAES TRUCK SA w likwidacji z siedzibą w Szczecinie On Road Truck Service SA z siedzibą w Błoniu EXPOLCO TRANSPED Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni Wysokość kapitału zakładowego wg stanu na dzień r ,56% ,00% ,27% ,00% ,26% 6 De Point SA z siedzibą w Warszawie ,00% 7 8 Inwestycja Siedmiogrodzka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Inwestycja Grzybowska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Udział PEKAES SA w % 100,00% udziału posiada Spółka De Point SA 100% udziału posiada Spółka De Point SA PEKAES SA posiada udziały w SPEDCONT Sp. z o.o., która ma status jednostki stowarzyszonej i jest konsolidowana metodą praw własności. Udziały PEKAES SA w kapitale zakładowym SPEDCONT Sp. z o.o. wynoszą 47,07%. Organizacja Grupy kapitałowej przedstawia załącznik nr 1. W 2010 roku zaszły następujące zmiany dotyczące zmiany udziału posiadanych przez PEKAES SA akcji/udziałów w Spółkach Grupy PEKAES. W dniu 26 lutego 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES TRUCK SA w likwidacji przyjmujące m.in. sprawozdanie finansowe tej Spółki na dzień poprzedzający podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne). Majątek pozostały po zabezpieczeniu wierzycieli Spółki PEKAES TRUCK SA w likwidacji wynosił ,72 zł.. Kwota do podziału miedzy akcjonariuszy wynosiła ,72 zł.. Wszystkie należne środki pieniężne zostały wypłacone akcjonariuszom Spółki, z wyjątkiem akcjonariuszy fizycznych mających nie uregulowane sprawy spadkowe. Na konto PEKAES SA zostały przekazane środki pieniężne w kwocie tys. zł Po zakończeniu spraw związanych z przekazaniem do depozytu sądowego należnych kwot z podziału majątku dla akcjonariuszy fizycznych mających nie uregulowane sprawy spadkowe, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKAES TRUCK SA w likwidacji w celu zamknięcia ksiąg, zamknięcia likwidacji Spółki. Wniosek o wykreślenie Spółki PEKAES TRUCK SA w likwidacji z Rejestru Przedsiębiorców zostanie złożony do Krajowego Rejestru Sądowego po odbyciu w/w Walnego Zgromadzenia. W Spółce PEKAES TRANSPORT SA zgodnie z podjętą w dniu 18 grudnia 2007 roku uchwałą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki trwa procedura przymusowego wykupu akcji na rzecz Spółki PEKAES SA od Akcjonariuszy mniejszościowych. Wysokość udziału PEKAES SA w kapitale zakładowym spółki PEKAES TRANSPORT SA na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 99,56%. 3. Akcjonariusze i władze spółki Kapitał akcyjny PEKAES SA wg stanu na dzień roku wynosi ,00 zł, na który składa się akcji zwykłych na okaziciela, równych w prawach, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 3

4 Poniżej struktura akcjonariatu PEKAES SA wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, została sporządzona w oparciu o liczbę akcji zarejestrowanych przez akcjonariuszy na dzień odbycia NWZ Spółki w dniu 6 grudnia 2010 r., ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów. Tabela 2. Struktura akcjonariatu PEKAES SA na dzień 31 grudnia 2010 roku. sztuk akcji (wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela) (%) udział akcji w kapitale zakładowym Ilość glosów (%) udział liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa* ,24% ,24% ING Otwarty Fundusz Emerytalny* ,09% ,09% Bank Gospodarstwa Krajowego* ,03% ,03% Pozostali ,64% ,64% Kapitał zakładowy Jednostki dominującej % % Powyższa struktura akcjonariatu PEKAES SA sporządzona została w oparciu o: * wg ilości akcji zarejestrowanych w dniu odbycia NWZ, tj. w dniu roku. Wykres 1. Struktura Akcjonariatu na ,64% KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ING Otwarty Fundusz Emerytalny 5,03% 58,24% 9,09% Bank Gospodarstwa Krajowego Pozostali Ostatnie zawiadomienie w 2010 roku o zmianie w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki, Spółka otrzymała w dniu 27 maja 2010 roku. Było to zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, że w wyniku zbycia akcji spółki PEKAES SA, w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 21 maja 2010 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył stan posiadania akcji Spółki z 10,7 % do 9,8 % ogólnej liczby głosów. 4

5 Po tej dacie, tj. 27 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Spółka nie otrzymała żadnych zawiadomień o zmianie posiadania akcji w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec powyższego, według wiedzy Spółki, po tej dacie do dnia 31 grudnia 2010 roku nie miały miejsca żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza PEKAES SA sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady, Statutu Spółki oraz Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz z późn. zm.). Zgodnie z zapisami 26 ust. 1 i 2 Statutu Spółki PEKAES SA Rada składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Od roku do roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: - Dariusz Mioduski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Prof. Krzysztof Rutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Tomasz Zofka - Sekretarz Rady Nadzorczej, - Jarosław Sroka- Członek Rady Nadzorczej, - Prof. Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej, - Grzegorz Zawada - Członek Rady Nadzorczej. W dniu 1 lutego 2010 roku Spółka powzięła informację o pisemnej rezygnacji Pana Tomasza Zofki z funkcji Członka Rady Nadzorczej PEKAES SA ze skutkiem na dzień 28 stycznia 2010 roku. W Radzie Nadzorczej PEKAES SA Pan Tomasz Zofka pełnił funkcję Sekretarza. W dniu 25 marca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Pana Roberta Końskiego. W dniu 25 marca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Roberta Końskiego na funkcję Sekretarza Rady. W związku z powyższymi uchwałami, skład Rady Nadzorczej Spółki na ten dzień przedstawiał się następująco: - Dariusz Mioduski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Prof. Krzysztof Rutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Robert Koński - Sekretarz Rady Nadzorczej, - Jarosław Sroka - Członek Rady Nadzorczej, - Prof. Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej, - Grzegorz Zawada - Członek Rady Nadzorczej. W dniu 18 maja 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA podjęło uchwały w sprawie powołania następujących członków Rady Nadzorczej PEKAES SA na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady: - Pana Roberta Końskiego, Pana Jarosława Srokę, Pana Jacka Kiełczewskiego, Pana Krzysztofa Rutkowskiego, Pana Pawła Borysa, Pana Przemysława Schmidta, Pana Krzysztofa Gerulę. Jednocześnie w dniu 18 maja 2010 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały w sprawie: 1) powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Robertowi Końskiemu, 2) powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Pawłowi Borysowi. 3) powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Przemysławowi Schmidtowi. 4) powierzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Kiełczewskiemu. W związku z powyższymi uchwałami obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się w sposób następujący: - Robert Koński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 5

6 - Przemysław Schmidt - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Jacek Kiełczewski - Sekretarz Rady Nadzorczej, - Prof. Krzysztof Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej, - Jarosław Sroka - Członek Rady Nadzorczej, - Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej. W tym samym dniu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie: 1) powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA w składzie: Paweł Borys, Jacek Kiełczewski, Przemysław Schmidt, 2) powołania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA w składzie: Krzysztof Gerula, Jarosław Sroka, Krzysztof Rutkowski Zarząd Zarząd Spółki PEKAES SA jest organem zarządzającym Spółki. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu, Statutu Spółki oraz Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz z późn. Zm.). Zarząd PEKAES SA, zgodnie z 19 oraz 20 Statutu Spółki, składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa Zarządu powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki. Obowiązki, kompetencje i zasady działalności Zarządu regulują Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenia i zarejestrowany Postanowieniem Sądu z dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 23/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku, określające m.in. rodzaje spraw wymagające uchwał Zarządu. Od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku w skład Zarządu wchodzili: - Krzysztof Zdziarski - Prezes Zarządu, - Jacek Hawliczek - Wiceprezes Zarządu, - Jacek Przybyłowski -Wiceprezes Zarządu, - Małgorzata Adamska-Członek Zarządu. W dniu 25 marca 2010 roku, Prezes Zarządu PEKAES SA Pan Krzysztof Zdziarski złożył na ręce Rady Nadzorczej Spółki rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PEKAES SA ze skutkiem na dzień 31 marca 2010 roku. W dniu 25 marca 2010 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Jacka Machockiego na Prezesa Zarządu PEKAES SA ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2010 roku. W związku z upływem kadencji Członków Zarządu, Rada Nadzorcza PEKAES SA w dniu 18 maja 2010 roku podjęła uchwały w sprawie powołania na okres kolejnej wspólnej kadencji Zarządu Spółki PEKAES SA: - Jacka Machockiego na Prezesa Zarządu, - Jacka Hawliczka na Wiceprezesa Zarządu, - Jacka Przybyłowskiego na Wiceprezesa Zarządu, - Małgorzatę Adamską na Członka Zarządu. W dniu 24 września 2010 roku Pan Jacek Hawliczek oraz Pan Jacek Przybyłowski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki PEKAES SA. W Zarządzie Spółki Pan Jacek Hawliczek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, a Pan Jacek Przybyłowski funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Handlowego. W związku z powyższymi rezygnacjami skład Zarządu Spółki PEKAES SA na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się w sposób następujący: - Jacek Machocki - Prezes Zarządu, - Małgorzata Adamska - Członek Zarządu. 6

7 Prokura W dniu 28 września 2010 roku wszyscy członkowie Zarządu PEKAES SA podjęli uchwałę o udzieleniu Panu Markowi Pomian-Biesiekierskiemu i Panu Radosławowi Moryniowi prokury łącznej. Prokurent łączny Pan Marek Pomian- Biesiekierski i Pan Radosław Moryń są uprawnieni do reprezentowania PEKAES SA wraz z członkiem Zarządu PEKAES SA. Pan Marek Pomian-Biesiekierski i Pan Radosław Moryń są zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki PEKAES SA od 12 kwietnia 2010 roku odpowiednio na stanowiskach dyrektora ds. operacyjnych i dyrektora ds. rozwoju Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach w prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to czy odpowiednio były zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku: w przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą lub znaczący inwestor. Informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. Wynagrodzenie Członków Zarządu PEKAES SA za 2010 rok Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego w 2010 roku dla Członków Zarządu PEKAES SA wyniosła tys. zł, z tego: Zarząd Jacek Machocki 776 Krzysztof Zdziarski Jacek Przybyłowski Jacek Hawliczek Małgorzata Adamska 472 Łącznie Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego w 2010 roku dla Członków Rady Nadzorczej PEKAES SA wyniosła 440 tys. zł, z tego: Rada Nadzorcza Krzysztof Gerula 39 Jacek Kiełczewski 39 Krzysztof Rutkowski 62 Przemysław Schmidt 39 Marek Wierzbowski 24 Grzegorz Zawada 24 Tomasz Zofka 10 Jarosław Sroka 62 Dariusz Mioduski 26 Paweł Borys 62 Robert Koński 53 Łącznie 440 W jednostkach powiązanych nie wypłacano wynagrodzeń Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej PEKAES SA Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. 7

8 Nie zostały zawarte żadne umowy pomiędzy PEKAES SA a osobami zarządzającymi, które przewidywałyby rekompensatę w przypadku złożenia rezygnacji bądź zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia PEKAES SA przez przejęcie W przypadku spółek kapitałowych ilość akcji PEKAES SA posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące W 2010 roku Członkowie Zarządu PEKAES SA posiadali następujące ilości akcji Spółki PEKAES SA: 1) Pan Krzysztof Zdziarski ( Prezes Zarządu do dnia 31 marca 2010 roku) posiadał łącznie sztuk akcji Spółki PEKAES SA nabytych w sposób następujący: (i) sztuk akcji nabytych w dniu 3 grudnia 2008 roku po cenie 11,20 zł za jedną akcję, (ii) akcji nabytych w dniu 10 grudnia 2009 roku po cenie 9,08 zł za jedną akcję w transakcjach poza rynkiem regulowanym oraz (iii) akcji nabytych w dniu 26 marca 2010 roku po cenie 11,30 zł za jedną akcję w transakcjach poza rynkiem regulowanym. 2) Pan Jacek Hawliczek (Wiceprezes Zarządu do dnia 24 września 2010 roku) posiadał sztuk akcji Spółki PEKAES SA nabytych w dniu 10 grudnia 2009 roku po średniej cenie 9,08 zł za jedną akcję w transakcjach poza rynkiem regulowanym oraz sztuk akcji PEKAES SA nabytych w dniu 24 czerwca 2010 roku po średniej cenie 9,89 zł za jedną akcję w transakcjach poza rynkiem regulowanym. 3) Pan Jacek Przybyłowski (Wiceprezes Zarządu do dnia 24 września 2010 roku) posiadał sztuk akcji Spółki PEKAES SA nabytych w dniu 10 grudnia 2009 roku po średniej cenie 9,08 zł za jedną akcję w transakcjach poza rynkiem regulowanym oraz sztuk akcji PEKAES SA nabytych w dniu 24 czerwca 2010 roku po średniej cenie 9,89 zł za jedną akcję w transakcjach poza rynkiem regulowanym. 4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie : a) Postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta - w 2010 roku nie wystąpiły. b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Na dzień 31 grudnia 2010 r. łączna wartość należności sądowych brutto wyniosła tys. zł, w tym największe toczące się postępowanie wg stanu na koniec 2010 roku: - Postępowanie sądowe z powództwa PEKAES SA przeciwko Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig - Katowice SA, zawisłe przed Sądem Okręgowym w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy, gdzie wartość przedmiotu sporu to kwota ,28 zł, pozew został złożony 23 grudnia 2008r.; wezwanie do zapłaty; doręczenie nakazu zapłaty (nieprawomocny); pozwany złożył zarzuty, doręczenie postanowienia sądu o umorzeniu postępowania w związku z ogłoszeniem upadłości; zgłoszenie wierzytelności PEKAES; trwa zgłaszanie wierzytelności; lista wierzytelności została zatwierdzona w styczniu 2010r., stan na r.- postępowanie upadłościowe jest w toku. - Postępowanie sądowe z powództwa PEKAES Multi - Spedytor Sp. z o.o. (obecnie PEKAES SA) przeciwko K. Kazirodek, wartość przedmiotu sporu to ,24 zł; wniosek egzekucyjny; postępowanie wszczęte; komornik ustalił majątek dłużnika, została zlokalizowana nieruchomość, komornik wystąpił o odpis z KW; postępowanie egzekucyjne z nieruchomości jest w toku, złożono wniosek o licytację nieruchomości. Stan na dzień r. - egzekucja z nieruchomości w toku. - Postępowanie karne prowadzone przeciwko D. Zdrojewskiemu zawisłe przed Sądem Rejonowym dla Warszawy- Woli, IV Wydział Karny, pełnomocnik pokrzywdzonego złożył wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w wysokości ,00 zł. Stan na dzień: postępowanie jest w toku. - Postępowanie sądowe z powództwa PEKAES SA przeciwko Dimark Ltd., zawisłe przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, gdzie wartość przedmiotu sporu to kwota ,99 EUR ( ,52 zł), wezwanie do zapłaty; trwają ustalenia i analiza sprawy; złożono pozew; Stan na dzień: postępowanie jest w toku. 8

9 - Postępowanie sądowe z powództwa PEKAES Multi - Spedytor Sp. z o.o. (obecnie PEKAES SA) przeciwko Paweł Grobicki, Włodzimierz Kwiatkowski członkowie zarządu EKO-HURT RECYKLING Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o, zawisłe przed Sądem Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie X Wydział Gospodarczy, gdzie wartość przedmiotu sporu to kwota zł. W dniu r., zapadł wyrok, w którym sąd utrzymał w mocy nakaz zapłaty na rzecz Pekaes S.A. kwoty ,10 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od 4 września 2007r. do dnia zapłaty oraz kosztami sądowymi. Wyrok nie jest prawomocny przysługuje od niego apelacja; r.- złożono wniosku egzekucyjny przeciwko W. Kwiatkowskiemu, zajęto wynagrodzenie i wierzytelności z ZUS. Stan na dzień r. - postępowanie w toku. - Postępowanie sądowe z powództwa PEKAES SA przeciwko Rybnickiemu Przedsiębiorstwu Budowlano Montażowemu "Peberow" SA, zawisłe przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, VII Wydział Gospodarczy, gdzie wartość przedmiotu sporu to kwota ,54 zł, otrzymano informację z sądu z której wynika, że postępowanie upadłościowe jest w toku, jest lista wierzytelności; z uzyskanych informacji wynika, że w toku postępowania nie zostaną raczej zaspokojone wierzytelności kategorii VI i VII, do których zalicza się wierzytelności PEKAES otrzymano wyciąg z listy wierzytelności, trwa likwidacja majątku Spółki - postępowanie jest w toku, nie ma ostatecznego planu podziału. Stan na dzień r. - postępowanie w toku. II. Ocena działalności Spółki PEKAES SA jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej PEKAES. Podstawową działalnością Spółki od 2 maja 2007 roku jest spedycja samochodowa całopojazdowa międzynarodowa oraz spedycja samochodowa drobnicowa, jak również strategiczne sprawowanie nadzoru nad spółkami zależnymi. Podstawowe wyniki finansowe z działalności w 2010 roku prezentuje tabela nr 3. Tabela nr 3. Podstawowe wyniki PEKAES SA (dane w tys. zł) POZYCJA Dynamika Przychody ze sprzedaży ,4% Wynik na sprzedaży netto ,6% Wynik brutto % Podatek dochodowy 0 0 n/a Wynik netto ,4% Przychody ze sprzedaży osiągnięte w 2010 roku były wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o tys. zł co stanowi wzrost o 15,4%. Wzrost przychodów nastąpił we wszystkich kategoriach produktowych. Największy nominalny wzrost odnotowano w obszarze przewozów drobnicowych, całopojazdowych oraz spedycji morskiej i lotniczej. 1. Podstawowa działalność operacyjna Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz ich dynamikę zawiera tabela nr 4. Tabela nr 4. Podstawowa działalność operacyjne Spółki PEKAES SA, dane w tys. zł POZYCJA Dynamika Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,4% - przychody ze sprzedaży produktów ,4% - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 n/a Koszty działalności operacyjnej ,8% - koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,8% - wartośd sprzedanych towarów i materiałów 0 0 n/a - koszty sprzedaży ,3% - koszty ogólnego zarządu ,8% 9

10 2. Czynniki wpływające na poziom przychodów i kosztów PEKAES SA w 2010 roku. PEKAES SA prowadzi działalność w obszarze podstawowym dla Grupy Kapitałowej PEKAES SA w zakresie transportu, spedycji i logistyki (TSL). W 2010 roku Spółka PEKAES SA wygenerowała stratę netto w wysokości tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, jest to wynik gorszy o tys. zł. Sprzedaż wzrosła o 15% do poziomu tys. zł. Większy poziom sprzedaży umożliwił osiągnięcie marży brutto na sprzedaży w wysokości tys. zł (8,1%) co jest wynikiem lepszym od zeszłorocznego o tys. zł. tj. 38%. Wynik na działalności operacyjnej w 2010 roku w wysokości 19 tys. zł, jest lepszy od osiągniętego w poprzednim roku o 412 tys. zł tj. 105%. Negatywna zmiana w wyniku netto w stosunku do zeszłego roku wystąpiła w obszarze pozaoperacyjnym przedsiębiorstwa. Głównym powodem tej straty jest negatywny wynik na działalności finansowej w wysokości tys. zł. oraz gorszy wynik na pozostałej działalności operacyjnej. a. Przychody ze sprzedaży W 2010 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości tys. zł co stanowi wzrost o 15,4% w stosunku do 2009 roku, nominalnie o tys. zł. Dynamika wzrostu przychodów w 2010 roku jest większa niż w roku poprzednim. Założona stopa wzrostu rocznego (CAGR) wyniosła 3,6% w roku 2010 i była o 1 punkt procentowy wyższa od ubiegłorocznej. Przychody Spółki znacznie zwiększyły się we wszystkich obszarach działalności. Największy nominalny wzrost nastąpił w kluczowym dla Spółki produkcie przewozów drobnicowych (wzrost o tys. zł, 24% dynamiki rok do roku). Tabela nr 5 przedstawia poziom przychodów Spółki osiągnięty w 2010 roku w stosunku do okresu porównawczego poprzedniego roku. Tabela nr 5. PEKAES SA Przychody narastająco, 2010 rok, dane w tys. zł PRZYCHODY % Przewozy całopojazdowe ,2% Przewozy drobnicowe ,0% Usługi kurierskie n/a Logistyka ,4% Spedycja morska i lotnicza ,8% Pozostałe przychody TSL ,4% Pozostałe przychody ,8% PRZYCHODY ,4% Strukturę sprzedaży w 2010 roku przedstawia wykres nr 2. Wykres nr 2. PEKAES SA Struktura sprzedaży, w roku 2010, dane (%) 1% 4% 6% 31% 5% 3% % % 3% Przewozy 4% 4% całopojazdowe 0% Przewozy drobnicowe Przesyłki kurierskie Logistyka 29% Spedycja morska i lotnicza Pozostałe przychody TSL Pozostałe przychody 55% Przewozy całopojazdowe Przewozy drobnicowe Przesyłki kurierskie Logistyka Spedycja morska i lotnicza Pozostałe przychody TSL Pozostałe przychody 10

11 Przychody w ujęciu kwartalnym przedstawia wykres nr 3. Wykres nr 3. - PEKAES SA Przychody w kwartałach 2010 / 2009, dane w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Przychody 2010 Przychody 2009 b. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów; koszty sprzedaży i marketingu oraz koszty ogólnozakładowe. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w 2010 roku wyniosły tys. zł co stanowi wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 13,8%, nominalnie o tys. zł. Na uwagę zasługuje fakt, iż udział tych kosztów w przychodach Spółki spadł w stosunku do okresu porównawczego o 1,3 pp. Spółka tym samym wygenerowała lepszą o 1,3 punkt procentowy marżę brutto na sprzedaży, w wysokości 8,1%, nominalnie tys. zł, którą przedstawia wykres nr 4. Wykres nr 5 ilustruje marżę brutto w ujęciu kwartalnym. W związku z dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaży, największy wzrost kosztów nastąpił w obszarze kosztów transportu i wyniósł tys. zł. w podziale na następujące kategorie: wynajem taboru transport całopojazdowy tys. zł wynajem taboru przewozy drobnicowe tys. zł spedycja morska i lotnicza tys. zł przy jednoczesnym spadku kosztów transportu taborem własnym o tys. zł. Jest to wynik zmiany modelu funkcjonowania PEKAES SA na rynku przewozów całopojazdowych, polegającego na zmniejszeniu udziału usług całopojazdowych świadczonych taborem własnym na rzecz zwiększenia udziału floty obcej i kontraktowej. Koszty sprzedaży i marketingu jak też ogólnego zarządu wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem odpowiednio o 630 tys. zł (16,3%) oraz tys. zł (12,8%). Na poziom odchylenia kosztów ogólnego zarządu wpływ miały zdarzenia jednorazowe związane ze zmianami w składzie Zarządu. Wykres nr 4. PEKAES SA Marża brutto na sprzedaży, w latach 2010 / 2009, dane w tys. zł

12 Wykres nr 5. PEKAES SA Marża brutto na sprzedaży, w kwartałach roku 2010, dane w procentach 9,9% 10,0% 8,1% 4,7% Q1 Q2 Q3 Q4 c. Pozostała działalność operacyjna Wynik osiągnięty przez Spółkę na pozostałej działalności operacyjnej 2010 roku wyniósł tys. zł i był niższy od ubiegłorocznego wyniku o tys. zł, tj. 39%. Główne przyczyny zmiany to: Wyższy o tys. zł niż zeszłoroczny wynik na sprzedaży rzeczowych trwałych (w latach 2010 i 2009 sprzedaż taboru oraz dodatkowo w roku 2010 sprzedaż stacji paliw w Słubicach z wynikiem tys. zł.) Niższe o tys. zł przeszacowanie nieruchomości w 2010 roku W 2009 roku spółka otrzymała zwrot PCC w wysokości tys. zł. d. Wynik na działalności finansowej Wynik na działalności finansowej, osiągnięty w 2010 roku, w wysokości ( ) tys. zł, jest niższy od wyniku osiągniętego w 2009 roku o tys. zł. Główną przyczyną jest dokonanie odpisu do udziałów Spółki De Point w wysokości tys. zł. z powodu spadku wartości nieruchomości w Grupie De Point. Tabela nr 6. Pozycje rachunku wyników Pekaes SA, dane w tys. zł PEKAES SA Odchylenie Odchylenie % Przychody % Koszty % Wynik na poz. działalności operacyjnej % EBITDA % EBITDA (%) 2% 5% 0-55% EBIT % EBIT (%) 0% 0% 0-96% Wynik na działalności finansowej % ZYSK (STRATA) NETTO % ZYSK (STRATA) NETTO (%) -11% 1% % 3. Czynniki jednorazowe, które wpłynęły na wynik w 2010 roku W 2010 roku PEKAES SA dokonał przeszacowania nieruchomości na kwotę tys. zł, dokonano sprzedaży stacji paliw w Słubicach oraz mieszkań w Hanowerze wynik na transakcjach wyniósł tys. zł. Spółka dokonała również aktualizacji udziałów w spółce De Point na wartość ( ) tys. zł z tytułu znacznej utraty wartości nieruchomości będącej własnością spółki De Point, za które PEKAES SA objął udziały. Ponadto w spółce wystąpiły koszty związane ze zmianami w składzie zarządu w wysokości tys. zł. Różnica w wyniku spowodowanym przez zdarzenia jednorazowe wynosi tys. zł. Wynik 2010 roku, po skorygowaniu o wpływ zdarzeń jednorazowych, jest lepszy od zeszłorocznego o tys. zł tj. 84,9% i wynosi (-1.002) tys. zł. 12

13 Tabela 7. Wynik netto skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych, dane w tys. zł PEKAES SA % Wynik netto ,5% Zdarzeniajednorazowe ,8% Wynik netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe ,9% 4. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym. Podstawowym źródłem przychodów PEKAES SA są wpływy z tytułu spedycji samochodowej całopojazdowej międzynarodowej tj. 37,7%. Szczegółową strukturę przychodów ze sprzedaży usług podstawowych przedstawia poniższe zestawienie. Tabela nr 8 Struktura przychodów Spółki w latach , dane w tys. zł L.p. Produkt 2010 Struktura Struktura Spedycja samochodowa całopojazdowa międzynarodowa ,7% ,9% 2 Spedycja samochodowa całopojazdowa krajowa ,7% ,5% 3 Spedycja samochodowa drobnicowa międzynarodowa ,6% ,8% 4 Spedycja samochodowa drobnicowa krajowa ,7% ,3% 5 Usługi kurierskie ,1% 0 0,0% 6 Usługi logistyczne ,0% ,1% 7 Spedycja morska ,2% ,3% 8 Spedycja lotnicza ,7% ,8% 9 Wystawy i targi 0 0,0% 62 0,0% 10 Obsługa celna ,3% ,3% 11 Sprzedaż biletów promowych ,4% ,1% 12 Dzierżawa nieruchomości ,8% ,8% 13 Dzierżawa taboru 52 0,0% 77 0,0% 14 Pozostałe usługi ,4% ,6% 15 Pozostała sprzedaż ,4% ,3% Razem przychody ze sprzedaży ,0% ,0% 5. Koszty w układzie rodzajowym Ze względu na prowadzony charakter działalności PEKAES SA, podstawową pozycją kosztów rodzajowych są wynagrodzenia z narzutami oraz usługi obce - koszty związane głównie z wynajmem taboru, frachty morskie i lotnicze, wynajmem kierowców oraz utrzymaniem własnej floty. Poziom kosztów rodzajowych w 2010 roku i ich zmian w stosunku do roku 2009 ilustruje tabela nr 9. Tabela nr 9. Koszty według rodzaju PEKAES SA, dane w tys. zł. Koszty w edług rodzaju 2010 Struktura % 2009 Struktura % Dynamika Amortyzacja ,0% ,3% -47,1% Zużycie materiałów i energii ,8% ,8% 1,8% Usługi obce ,9% ,1% 20,0% Podatki i opłaty ,9% ,4% -30,3% Koszty św iadczeń pracow niczych ,3% ,8% 18,9% Pozostałe koszty rodzajow e ,2% ,5% -11,9% Koszty w edług rodzaju razem ,0% ,0% 14,0% 13

14 6. Informacja o udzielonych pożyczkach Spółce zależnej ATB TRUCK SA udzielono pożyczki na kwotę tys. zł; umowa zawarta w dniu roku. Do dnia r. spółka spłaciła kwotę tys. zł, saldo zadłużenia wynosiło 310 tys. zł. w 2010 roku spółka ATB Truck SA spłaciła całe saldo zadłużenia. 7. Informacja o udzielonych poręczeniach Wg stanu na dzień roku PEKAES SA posiada zobowiązania pozabilansowe wobec FORTIS Bank i PEKAO SA z tytułu poręczeń i gwarancji odpowiednio w kwotach tys. zł i 87 tys.eur; Spółka wykupiła również polisy ubezpieczające procedury celne w Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA na kwotę tys. zł oraz gwarancje ubezpieczeniową wobec Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych na kwotę 8 tys. USD. 8. Informacja o zawartych umowach znaczących dla emitenta, w tym znanych emitentowi o umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami nie są znane emitentowi. 9. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach W okresie objętym sprawozdaniem zostało udzielone poręczenie na łączną kwotę 237 tys. zł jako zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych wynikających z zawartych umów. Zestawienie poręczeń, gwarancji z lat poprzednich w załączniku nr W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem opis wykorzystania przez emitenta W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zdarzenia związane z emisją papierów wartościowych 11. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wskazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. PEKAES SA nie dokonywała w 2010 roku publikacji prognoz wyników finansowych, tym samym Zarząd nie będzie zajmował stanowiska w przedmiotowej kwestii. 12. Informacja o instrumentach finansowych i zarządzaniu zasobami finansowymi W PEKAES SA w zakresie instrumentów finansowych obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej wymienić należy głównie jednostki funduszy inwestycyjnych. Spółka lokuje część środków w funduszach inwestycyjnych rynku pieniężnego w celu maksymalizacji efektywności lokowania środków przy zachowaniu pełnej płynności tych środków. Wszystkie inwestycje w instrumenty finansowe, PEKAES SA finansuje ze środków własnych. Na dzień roku główne inwestycje w instrumenty finansowe to: 1) jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych - wartość rynkowa tych instrumentów finansowych wynosi tys. zł, z tego: - GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartego Rynku Pieniężnego tys. zł (50 009,9970 jednostek), Strategia w zakresie zarządzania zasobami finansowymi gwarantuje z jednej strony możliwość terminowego regulowania wszelkich zobowiązań, zaś z drugiej maksymalnie efektywne lokowanie wolnych środków do czasu ich wykorzystania na sfinansowanie planowanych projektów inwestycyjnych. Zagrożenia w obszarze płynności Spółki nie występują. 14

15 13. Badanie sprawozdań finansowych Badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010 i 2009 wraz z przeglądem półrocznym jednostkowego sprawozdania finansowego PEKAES SA i skonsolidowanego sprawozdania za pierwsze półrocze 2010 roku i 2009 roku dokonała Spółka PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa) przy Al. Armii Ludowej 14, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 144. Spółka PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wybrana na biegłego rewidenta do zbadania w/w sprawozdań przez Radę Nadzorczą PEKAES SA w dniu 25 marca 2010 roku. Umowa z biegłym rewidentem została zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych. Wynagrodzenie netto za wykonane usługi za 2010 rok wynosi 178,5 tys. zł. 14. Istotne zdarzenia w PEKAES SA Istotne zdarzenia zostały przedstawione w części II.3 Czynniki jednorazowe, które wpłynęły na wynik w 2010 roku oraz w punkcie V.5 Wpływ nietypowych czynników i zdarzeń na wyniki Spółki w roku III. Sytuacja majątkowa i kapitałowa Spółki Suma bilansowa na koniec 2010 roku wynosi tys. zł i jest niższa o 8,8% ( tys. zł) od sumy bilansowej na koniec 2009 roku. 1. Majątek Spółki Strukturę aktywów Spółki na dzień i przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 10 Aktywa, dane w tys. zł. A k t y w a % Aktyw a trw ałe ,5% ,7% Wartości niematerialne ,0% ,2% Rzeczow e aktyw a trw ałe ,3% ,6% Nieruchomości inw estycyjne ,2% ,4% Inw estycje w jednostkach stow arzyszonych ,3% ,8% Należnosci długoterminow e 8 0,0% 8 0,0% Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e 170 0,0% 0 0,0% Pozostałe aktyw a finansow e ,7% ,6% Aktyw a obrotow e ,6% ,2% Zapasy 0 0,0% 0 0,0% Należności handlow e ,6% ,6% Należności krótkoterminow e inne ,9% ,7% Należności z tytułu podatku dochodow ego 0 0,0% 0 0,0% Aktyw a finansow e w yceniane w edług w artości godziw ej przez rachunek zysków i strat ,3% ,0% Pozostałe aktyw a finansow e 0 0,0% 310 0,1% Środki pieniężne i ich ekw iw alenty ,8% ,8% Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ,9% ,1% A k t y w a r a z e m ,0% ,0% Główną pozycją aktywów PEKAES SA są aktywa trwałe, których wartość na koniec 2010 roku wyniosła tys. zł. Kwota ta jest niższa od wartości aktywów trwałych na koniec 2009 roku o 23,4%. Głównym powodem spadku wartości aktywów trwałych jest dokonanie odpisu do udziałów spółki zależnej i przeniesienie do aktywów do zbycia dwóch nieruchomości inwestycyjnych. Wartość aktywów obrotowych Spółki na koniec 2010 roku wyniosła tys. zł i jest wyższa o 24,1%. Głównym powodem wzrostu wartości aktywów obrotowych jest wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz aktywów trwałych zaklasyfikowanych do sprzedaży. 15

16 1. Źródła finansowania W 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009 udział kapitałów własnych w sumie bilansowej spadł o 2,9 punktu procentowego do poziomu 80,5%. Tabela nr 11. Struktura źródeł finansowania PEKAES SA, dane w tys. zł P a s y w a % % Kapitał w łasny ,5% ,5% Kapitał podstaw ow y ,7% ,1% Kapitał zapasow y ze sprzedaży akcji pow yżej w artości nominalnej ,6% ,0% Kapitał z aktualizacji w yceny ,9% ,1% Akcje w łasne 0 0,0% (2 298) -0,5% Zyski zatrzymane ,2% ,8% Zobow iązania długoterminow e ,6% ,5% Rezerw y na zobow iązania 0 0,0% 45 0,0% Rezerw y na św iadczenia emerytalne i podobne 744 0,2% 759 0,2% Zobow iązanie z tytułu odroczonego podatku dochodow ego ,4% ,3% Pozostałe zobow iązania długoterminow e 160 0,0% 153 0,0% Zobow iązania krótkoterminow e ,9% ,1% Rezerw y na zobow iązania 159 0,0% 0 0,0% Rezerw a na św iadczenia emerytalne i podobne 433 0,1% 217 0,0% Kredyty i pożyczki 0 0,0% 0 0,0% Zobow iązania handlow e ,5% ,8% Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego 0 0,0% 0 0,0% Pozostałe zobow iązania krótkoterminow e ,2% ,2% P a s y w a r a z e m ,0% ,0% 2. Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe na przestrzeni 2010 roku odnotowały wzrost, z kwoty tys. zł na dzień do kwoty tys. zł na dzień Zmiana wynosi tys. zł tj. 12,8%. 3. Zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na dzień wyniosły tys. zł, w odniesieniu do roku wzrosły o tys. zł, stan na dzień roku wynosił tys. zł. 4. Przekazane przez spółkę darowizny PEKAES SA w 2010 roku nie przekazał żadnej darowizny. 5. Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania przepływów pieniężnych w tys. Euro przeliczono odpowiednio według średniego kursu Euro z dnia i roku. Wartości średnich kursów wymiany złotego, w stosunku do Euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski: 16

17 Tabela nr 12 Wartości kursów wymiany PLN/EUR kurs na dzień ,9603 kurs na dzień ,1082 średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od do ,0044 średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od do ,5321 najw yższy kurs EURO w okresie od do ,1770 najniższy kurs EURO w okresie od do ,8356 najw yższy kurs EURO w okresie od do ,8999 najniższy kurs EURO w okresie od do ,9170 Tabela nr 13 Wybrane pozycje Sprawozdania Finansowego przeliczone na EUR POZYCJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO tys. EUR tys. EUR aktyw a trw ałe aktyw a obrotow e aktyw a przeznaczone do sprzedaży aktyw a razem kapitał w łasny kapitał podstaw ow y zobow iązania długoterminow e zobow iązania krótkoterminow e pasyw a razem przychody ze sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży zysk na działalności operacyjnej 5-90 zysk przed opodatkow aniem zysk netto środki pieniężne netto z działalności operacyjnej środki pieniężne netto z działalności inw estycyjnej środki pieniężne netto z działalności finansow ej zw iększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych środki pieniężne na początek okresu środki pieniężne na koniec okresu IV. Polityka personalna 1. Zatrudnienie i wynagrodzenia Stan zatrudnienia w Spółce PEKAES SA na dzień roku wynosił 701 etatów. Porównując zatrudnienie w 2010 w stosunku do końca 2009 roku stwierdza się zwiększenie stanu zatrudnienia o 1,07% czyli o 45 etatów. Wzrost zatrudnienia jest związany z kontynuacją realizacji strategii Spółki i dostosowaniem stanu zatrudnienia do prowadzonego biznesu. W 2010 roku w PEKAES SA nie odbyły się zwolnienia grupowe pracowników. Średnie wynagrodzenie, bez odpraw dla członków zarządu, w 2010 roku wyniosło 4012,60 zł i było o 0,55% wyższe w stosunku do ubiegłego roku. 2. Szkolenia W 2010 roku Spółka wydatkowała na szkolenia kwotę zł, z czego finansowe środki własne Spółki wynosiły zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło zł. 17

18 Szkolenia w roku 2010 były kontynuacją projektu szkoleniowego "Polska marka europejskie standardy - doskonalenie kwalifikacji kadry PEKAES w celu kreowania innowacyjnych rozwiązań logistycznych z wykorzystaniem lat doświadczeń i tradycji" realizowanego z wykorzystaniem środków unijnych. Szkoleniami objęte zostały wszystkie grupy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem jako priorytetowych do przeszkolenia - funkcji sprzedażowych, windykacyjnych i operacyjnych. Szeroka tematyka szkoleń ujmowała specyfikę branży TSL, a programy szkoleniowe tworzone były w oparciu o zdefiniowane potrzeby uczestników. W 2010 roku przeszkolonych zostało 679 osób na 61 szkoleniach, 96% uczestników szkoleń tego okresu deklaruje wzrost efektywności wykonywanej pracy. 3. Polityka Socjalna Spółka realizuje na rzecz Pracowników politykę socjalną w ramach środków zgromadzonych w latach poprzednich w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odpis z tego tytułu został ustalony na stałym poziomie 100 tys. zł rocznie i nie zmienił się w stosunku do 2009 roku. W 2010 roku osobom zarządzającym i nadzorującym PEKAES SA nie udzielono pożyczek z ZFŚS. V. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz ryzyka i zagrożeń. 1. Makrootoczenie PEKAES Rok 2010 był dla polskiej gospodarki czasem ożywienia po okresie spowolnienia gospodarczego. Zrównoważony wzrost odnotowywany był w ciągu całego roku. W efekcie po trzech kwartałach PKB był wyższy o 3,6% w stosunku do tego samego okresu w 2009 r. W całym 2010 r. PKB wzrosło o 3,8%. Inflacja została oszacowana na 2,6%. Eksport w całym 2010 roku zwiększył się o 19,5%, a import o 21,7% w stosunku do roku Wg danych GUS towarowy transport samochodowy przewiózł w okresie od stycznia do października 2010 roku o 12,2% ładunków więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. Oprócz ogólnoświatowego ożywienia gospodarczego, zasadniczy wpływ na tę dynamikę miał wzrost gospodarczy Niemiec (1,9%), największego partnera handlowego Polski. Jednocześnie import odnotował swoją główną dynamikę wśród większych partnerów handlowych Polski, takich jak Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny. W 2010 r. zdecydowanie najwięcej transportowały do naszego kraju firmy z krajów Europy Centralnej. Ładunki z Niemiec, Austrii i Szwajcarii stanowiły ponad 40% wszystkich towarów przewiezionych do Polski. Eksport z Francji stanowił niemal 1/4 wszystkich towarów transportowanych do naszego kraju, a firmy z krajów Beneluksu, dostarczyły co dziesiątego ładunku. 2. Otoczenie konkurencyjne Branża TSL, podobnie jak inne sektory rynku, również zaczęła wychodzić ze spowolnienia, które dotknęło ją rok wcześniej. Pozytywnym zjawiskiem był istotny wzrost wolumenów, przedstawiony w punkcie 1. Należy też zauważyć, że problemy z 2009 r. zmobilizowały większość przedsiębiorstw zarówno do optymalizacji procesów biznesowych jak i kosztów. Ponieważ jednak stawki w 2009 roku spadały często poniżej faktycznych kosztów transportowych, łączny wpływ sytuacji w 2009 roku na stabilność i rentowność branży TSL był negatywny, z upadkiem wielu firm transportowych włącznie. Mimo iż część przewoźników zdołała poprawić kondycję w 2010 roku, ciągle jest ona niższa niż w przedsiębiorstwach z innych branż. Taki stan utrudnia pozyskanie kredytu na poszerzenie taboru. Naturalnym efektem takiej sytuacji był spadek liczby dostępnych samochodów na rynku, a w konsekwencji w 2010 roku rozpoczął się wzrost stawek frachtowych przy jednoczesnych problemach z możliwością zagwarantowania lub zadeklarowania określonej liczby aut pod załadunek wynikających z ich zmniejszonej dostępności. W końcówce roku 2010 świadomość tych zmian dotarła do Klientów, którzy w coraz większym stopniu zaczęli poszukiwać dużych, stabilnych operatorów, będących w stanie zadysponować dużą liczbę samochodów do codziennych podstawień. Opisany wyżej rozwój sytuacji dotyczy w największym stopniu przewozów całopojazdowych krajowych. W dystrybucji drobnicowej krajowej, rok 2010 stał pod znakiem stabilnego wzrostu wolumenu. Jednocześnie, ze względu na zjawiska opisane powyżej, dał się zaobserwować wyraźny nacisk przewoźników współpracujących z firmami spedycyjnymi w zakresie dystrybucji krajowej, na wzrost stawek, które w okresie poprzedzającym były często poniżej granicy opłacalności. 18

19 Stałym zagrożeniem dla branży są rosnące ceny paliw i niestabilność waluty oraz nowy (proponowany przez Ministerstwo Infrastruktury) system opłat drogowych, zastępujący winiety. Generalnie - wiele firm logistyczno-transportowych nie zrealizowało w roku 2010 planów budżetowych. Stopień ich realizacji zależał w dużej mierze od stopnia dywersyfikacji produktowej i branżowej. Wiele spośród firm opierających swoją działalność o logistykę magazynową zanotowało duże problemy związane ze spadającymi wolumenami, co przy jednoczesnym stałym koszcie całej użytkowanej powierzchni magazynowej, powodowało problemy z zachowaniem rentowności działalności. W związku z tym, że efekt spowolnienia gospodarczego w różnym stopniu dotknął różne sektory biznesowe, operatorzy charakteryzujący się dużym stopniem dywersyfikacji obsługiwanych branż (lub koncentrujący się w największym stopniu na sektorach najmniej wrażliwych na dekoniunkturę: FMCG, branża farmaceutyczna) w mniejszym stopniu byli dotknięci skutkami spadku sprzedaży swoich Klientów. Poniżej krótkie omówienie sytuacji poszczególnych segmentów rynku TSL w 2010 roku, w kontekście zjawisk opisanych powyżej: FTL INT (przewozy całopojazdowe międzynarodowe) ze względu na wyższą stabilność finansową przewoźników trudniących się transportem międzynarodowym, opisane powyżej wydarzenia nie odcisnęły się znacząco na tym segmencie. W 2010 roku mieliśmy do czynienia ze stabilnym wzrostem wolumenów i stawek frachtowych. FTL DOM (przewozy całopojazdowe krajowe) opisane w dużym stopniu we wstępie do niniejszego punktu. Należy zaznaczyć, że ze względu na opisaną sytuację i skłonność dużych Klientów do akceptowania wyższych stawek przy jednoczesnym oczekiwaniu deklaracji/gwarancji liczby podstawianych aut, najistotniejszą kompetencją firm spedycyjnych stała się umiejętność poszukiwania i kontraktowania przewoźników w celu zaspokojenia popytu. Czynnik cenowy był wciąż istotny, ale jego znaczenie w relacji do możliwości deklaracji liczby podstawień spadało i w dalszym ciągu stopniowo spada. LTL INT (drobnica międzynarodowa) wzrost obrotu międzynarodowego skutkował w 2010 wzrostem wolumenu i przychodów w tym produkcie przy zachowaniu stabilnego poziomu cen. LTL DOM (drobnica krajowa) dalszy wzrost wolumenów wynikających ze wzrostu wielkości produkcji sprzedanej i popytu wewnętrznego. W drugiej połowie roku 2010 pojawiły się tendencje do powolnego podnoszenia stawek za te usługi ze względu na wzrost czynników kosztowych opisanych we wstępie do niniejszego punktu. Logistyka ze względu na występowanie wolnych powierzchni magazynowych u operatorów i konieczność minimalizacji strat wynikających z tego tytułu, odczuwalny był znaczący spadek stawek oferowanych przez firmy logistyczne. W pierwszym półroczu 2010 do użytku oddano zaledwie ok. 80 tys. mkw. powierzchni magazynowej, co najprawdopodobniej będzie w niedalekiej przyszłości skutkowało wzrostem stawek czynszowych i w konsekwencji wzrostem stawek za usługi magazynowe. Transport morski i lotniczy po okresie zapaści rynek przewozów kontenerowych ponownie znalazł się na ścieżce wzrostu. Do końca pierwszego kwartału 2010 roku nastąpiły gwałtowne zwyżki stawek frachtowych na głównych szlakach oceanicznych, na co nałożyła się sytuacja wycofania części floty kontenerowej, a więc ograniczenia przestrzeni ładunkowej. W dalszym okresie roku 2010 stawki frachtowe ustabilizowały się na poziomie gwarantującym armatorom odtwarzanie floty w dłuższym okresie czasu. Główne polskie terminalu kontenerowe, po kryzysowym 2009 roku, odnotowały w 2010 roku znaczące wzrost wolumenu przeładunków (DCT/ GTK +13%; BCT +28%). W zakresie przewozów przesyłek lotniczych sytuacja w 2010 roku wyglądała podobnie nastąpiło odbudowanie wolumenu cargo do poziomu kilkunastu procent w porównaniu do fatalnego roku Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju Spółki W roku 2010 kontynuowany był proces rozwoju infrastruktury koniecznej dla zapewnienia sprawnej obsługi rosnących wolumenów drobnicowych. Cześć terminali Spółki zostało przeniesionych do nowych lokalizacji, dających możliwość obsłużenia wzrastającej liczby przesyłek. W drugiej połowie roku rozpoczęto istotne zmiany organizacyjne związane ze strukturą pionu handlowego, a dotyczące pełnego przeniesienia bieżącej, operacyjnej opieki nad Klientami do Działów Obsługi Klienta w celu całkowitej koncentracji handlowców na rozwoju współpracy z aktualnymi Klientami oraz pozyskiwaniu nowych Klientów. Drugą istotną zmianą jest powołanie Działu Kluczowych Klientów i Przetargów, którego zadaniem jest objęcie profesjonalną i systematyczną opieką Kluczowych Klientów Spółki oraz koordynacja procesów ofertowych i przetargowych prowadzona w sposób projektowy, z założeniem optymalnego wykorzystania najcenniejszych zasobów Firmy. W 2010 przeprowadzono proces przetargowy dotyczący nowego, zintegrowanego systemu operacyjnego, który będzie wspierał procesy biznesowe i zapewniał optymalny przepływ informacji wewnątrz Firmy oraz pomiędzy Spółką a Klientami. 19

20 4. Analiza SWOT PEKAES S.A. Silne strony Rozpoznawana w Polsce, silna marka Długoletnia obecność na europejskim rynku transportu drogowego Rozległa sieć terminali w kraju umożliwiająca świadczenie usług spedycji drobnicowej na dużą skalę z zachowaniem 24-godzinnego terminu dostawy Możliwość świadczenia kompleksowej obsługi w ramach całego łańcucha dostaw Możliwość świadczenia usług dystrybucji drobnicowej międzynarodowej dzięki sieci partnerów w całej Europie Doświadczona i wykwalifikowana kadra, silny i stabilny zespół handlowy Znaczący potencjał Grupy finansowy i majątkowy Słabe strony Silne uzależnienie wyników Spółki od warunków zewnętrznych i międzynarodowego rynku przewozów (wahania kursów walutowych, cen paliwa, innych opłat) Brak zintegrowanego i nowoczesnego systemu operacyjnego Zbyt mała efektywność floty własnej Szanse Dalszy wzrost popytu wewnętrznego w Polsce oraz ożywienie gospodarcze w krajach Europy Zwiększające się zaufanie Klientów PEKAES do usług świadczonych przez Spółkę i aktywne rozszerzanie współpracy z obecnymi i nowymi Klientami Zmiany organizacyjne przesuwające aktywność działu handlowego w stronę pozyskiwania nowej sprzedaży Wdrożenie systemu profesjonalnej opieki nad Kluczowymi Klientami Umiejętność wykorzystania potencjału klientów z innych produktów możliwość szerokiego cross-sellingu wykorzystanie rozległej bazy obsługiwanych Klientów Możliwość przejęcia obsługi Klientów od małych lub upadających konkurentów Zmiany na rynku w stronę urealnienia (wzrostu) stawek frachtowych Zagrożenia Presja cenowa i presja na wydłużanie terminów płatności Łatwa zmiana i niski koszt zmiany dostawcy (dotyczy wszystkich usług PEKAES z wyjątkiem logistyki magazynowej) Wzrost konkurencji ze strony dużych, międzynarodowych firm Globalizacja procesów gospodarczych i konsolidacja firm logistycznych Niestabilne kursy walut Niestabilna sytuacja na rynku paliw Wzrost kosztów własnych ze względu na wprowadzenie e-myta 5. Wpływ nietypowych czynników i zdarzeń na wyniki Spółki w roku W dniu 25 marca 2010 roku, Prezes Zarządu PEKAES SA Pan Krzysztof Zdziarski złożył na ręce Rady Nadzorczej Spółki rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PEKAES SA ze skutkiem na dzień 31 marca 2010 roku. W dniu 25 marca 2010 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Jacka Machockiego na Prezesa Zarządu PEKAES SA ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2010 roku. W dniu 24 września 2010 roku Pan Jacek Hawliczek oraz Pan Jacek Przybyłowski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki PEKAES SA. W Zarządzie Spółki Pan Jacek Hawliczek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, a Pan Jacek Przybyłowski funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Handlowego. 6. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość 20

21 EURO. Przychody ze sprzedaży towarów i usług dotyczą wynajmu nieruchomości oraz usług serwisowych świadczonych w ramach Grupy PEKAES Jednostka dominująca 0 0 Jednostki zależne Jednostki stowarzyszone Koszty dotyczą zakupu paliw, części zamiennych, napraw samochodów oraz usług w zakresie wynajmu kierowców Jednostka dominująca 0 0 Jednostki zależne Jednostki stowarzyszone VI. Opis informacji o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji. W okresie objętym sprawozdaniem nie zostały zawarte transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach nierynkowych. VII. Istotne zdarzenia po zakończeniu roku 2010 W dniu 11 lutego 2011 roku PEKAES SA udzielił pożyczki spółce zależnej On Road Truck Services SA w kwocie tys. zł na okres do 31 grudnia 2011 roku. W dniu 23 lutego 2011 r. spółka zależna Inwestycja Grzybowska Sp. z o.o. zawarła, w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży z dnia 21 grudnia 2010 r. umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 81. W umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółka sprzedała również autorskie prawa majątkowe związane z nieruchomością. W dniu 2 marca 2011 roku Spółka powzięła informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 lutego 2011 roku dokonał wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki PEKAES MAKRO-SYSTEM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. W dniu 03 marca 2011 r. spółka zależna Inwestycja Siedmiogrodzka Sp. z o.o. zawarła, w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 15 grudnia 2010 r. umowę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Warszawie, przy ulicach: Karolkowej 13, Siedmiogrodzkiej 1/3 oraz Siedmiogrodzkiej 1/3A, stanowiącej działkę gruntu oraz własności budynku znajdującej się na w/w działce. Dodatkowo została zawarta umowa sprzedaży składników majątkowych oraz praw i roszczeń wynikających z umów zawartych przez spółkę Inwestycja Siedmiogrodzka Sp. z o.o. a związanych z projektem realizacji budynków mieszkalnych na nieruchomości. Skutki w/w transakcji zostały ujęte w księgach roku bieżącego poprzez utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości udziałów spółki De Point SA w księgach PEKAES SA. VIII. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i Grupą Kapitałową PEKAES. 21

22 IX. Informacja o znanych emitentowi umowach ( w tym zawartych po dniu bilansowym) w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami nie są znane emitentowi. X. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne do emitenta. W okresie objętym sprawozdaniami nie wystąpiły zdarzenia wskazane w treści przedmiotowych przepisów. XI. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na emitenta. W okresie objętym sprawozdaniami nie wystąpiły zdarzenia wskazane w treści przedmiotowych przepisów. XII. Zamierzenia na rok 2011 W 2011 roku działania zarządu będą skupiały się nad poprawą rentowności wszystkich produktów, a w szczególności FTL INT. Spółka będzie intensywnie rozwijać serwis drobnicowy i logistykę kontraktową. Zainwestuje w nowy system IT oraz przeprowadzi jego implementację we wszystkich obszarach produktowych. XIII. Strategia rozwoju i zamierzenia inwestycyjne W II kwartale 2010 roku Spółka zaprezentowała strategię na lata gdzie szczegółowo odniosła się do wszystkich istotnych zagadnień (w tym niezbędnych inwestycji). XIV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Aktualna sytuacja finansowa Spółki jest dobra. PEKAES SA zachowuje znaczne rezerwy środków finansowych zabezpieczających możliwość terminowego regulowania zobowiązań. PEKAES SA posiada bardzo wysoki poziom płynności, dający pełną możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym kapitałowych. Dotyczy to zarówno posiadanych środków pieniężnych, jak i możliwości pozyskania kolejnych środków na inwestycje. XIV. Ład korporacyjny Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zostanie opublikowany wraz niniejszym sprawozdaniem. Jacek Machocki Prezes Zarządu Małgorzata Adamska Członek Zarządu 22

23 Załącznik nr 1 Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej PEKAES Struktura Organizacyjna Grupy jednostek powiązanych emitenta (Stan na dzieo r) PEKAES SA* ATB Truck SA (100%) On Road Truck Services SA (100%) De Point SA (100%) Expolco Transped Sp. z o.o. (92,26%)** PEKAES Transport SA (99,56%)**** PEKAES Truck SA w likwidacji (98,27%)*** Inwestycja Grzybowska Sp. z o.o. (100%) Inwestycja Siedmiogrodzka Sp. z o.o. (100%) *Akcjonariusze PEKAES SA - Udziały (%): KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 58,24% ING Otwarty Fundusz Emerytalny 9,09% Bank Gospodarstwa Krajowego 5,03% Pozostali 27,64% Pozostali Akcjonariusze Spółek Grupy - Udziały (%): **Pozostali 7,74% *** Pracownicy 1,73% **** Osoby Fizyczne 0,44% Obszary działalności Spółek grupy: PEKAES SA - spółka dominująca, prowadząca działalność spedycyjną, logistyczną, transportową, PEKAES Transport SA - spółka zależna, zajmująca się rekrutacją i udostępnianiem pracowników ( wynajem kierowców dla PEKAES SA ), On Road Truck Services SA - spółka zależna, której głównym zakresem działalności jest sprzedaż detaliczna paliwa, sprzedaż taboru ciężarowego, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, działalność hotelarska oraz wykonująca usługi serwisowe dla pojazdów mechanicznych (taboru ciężarowego ), PEKAES TRUCK SA w likwidacji - spółka zależna (poprzednio wykonująca działalność transportową), ATB TRUCK SA - spółka zależna, prowadzi działalność bieżnikowania, sprzedaży opon, sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, EXPOLCO Sp. z o.o. - spółka zależna, prowadzi działalność w zakresie spedycji morskiej, De Point SA - spółka zależna, prowadząca działalność deweloperską, Inwestycja Grzybowska Sp. z o.o. (poprzednia nazwa firmy Fokenia) - spółka zależna od De Point SA, prowadząca działalność deweloperską, Inwestycja Siedmiogrodzka Sp.z o.o. (poprzednia nazwa firmy Trans Business Center) spółka zależna od De Point SA, prowadząca działalność deweloperską.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ PEKAES ZA 2010 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ PEKAES ZA 2010 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ PEKAES ZA 2010 ROK Błonie, 16 marca 2011 roku I. Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej 1. Informacje ogólne Spółka PEKAES SA zawiązana aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z oceny sprawozdania finansowego Spółki PEKAES SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

S P R A W O Z D A N I E. z oceny sprawozdania finansowego Spółki PEKAES SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku S P R A W O Z D A N I E z oceny sprawozdania finansowego Spółki PEKAES SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku Zgodnie z art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 24 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

PEKAES zwiększa przychody i inwestuje w potencjał operacyjny zgodnie z założeniami strategii. Wyniki finansowe Grupy PEKAES po 1Q 2011

PEKAES zwiększa przychody i inwestuje w potencjał operacyjny zgodnie z założeniami strategii. Wyniki finansowe Grupy PEKAES po 1Q 2011 PEKAES zwiększa przychody i inwestuje w potencjał operacyjny zgodnie z założeniami strategii Wyniki finansowe Grupy PEKAES po 1Q 2011 Warszawa, 12 maja 2011 Wyniki finansowe Grupy PEKAES 1Q 2011 [mln PLN]

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY PEKAES ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY PEKAES ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY PEKAES ZA 2011 ROK Błonie, 16 marca 2012 roku I. Ogólne informacje o Grupie PEKAES 1. Informacje ogólne Ogólne informacje o Grupie PEKAES szczegółowo opisano w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

I INFORMACJE OGÓLNE Przed korektami: 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-31.12.2015 tys. zł 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo