IR-1600 Internetradio

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IR-1600 Internetradio"

Transkrypt

1 + Instrukcja użytkowania IR-1600 Internetradio Nr. zam

2 Spis treści + Strona 1. Wprowadzenie Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Objaśnienie symboli Zakres dostawy Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące baterii i akumulatorów Właściwości produktu Zdalne sterowanie IR Podłączenia i elementy obsługi Ustawienie Wkładanie baterii, wymiana baterii Podłączenie...11 a) Antena WLAN...11 b) Antena UKW/FM...11 c) Analogowe wyjście audio...11 d) Cyfrowe wyjście audio...12 c) Podłączenie zasilania...12 f) Wyjście słuchawek Podstawowe funkcje...13 a) Włączanie/wyłączanie, czuwanie...13 b) Ogólna obsługa...13 c) Asystent ustawień przy pierwszym uruchomieniu...13 d) Ustawianie głośności Obsługa...16 a) Wybór trybu pracy...16 b) Tryb pracy: Radio internetowe...16 c) Tryb pracy: Radio UKW/FM...18 d) Tryb pracy: Odtwarzacz USB/Shared-Media...20 e) Menu główne...22 f) Tworzenie portalu radia internetowego Usuwanie awarii Obchodzenie się z urządzeniem Konserwacja i czyszczenie Deklaracja zgodności (DOC) Utylizacja...28 a) Informacje ogólne...28 b) Baterie i akumulatory Dane techniczne...28 a) Radio internetowe...28 b) Pilot zdalnego sterowania IR

3 1. Wprowadzenie Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt ten spełnia wymogi przepisów prawa krajowego i europejskiego. W celu utrzymania tego stanu oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji użytkownik musi stosować się się niniejszej instrukcji użytkowania! Niniejszej instrukcja obsługi należy do tego produktu Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu oraz postępowania z nim. Należy o tym pamiętać przekazując produkt osobom trzecim. Należy zachować niniejszą instrukcję użytkowania do późniejszego korzystania! Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt z Biurem obsługi Klienta: Klient indywidualny Klient biznesowy Tel: (12) (12) Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, Kraków, Polska 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Radio internetowe Renkforce IR-1600 służy do odbioru i odtwarzania programu stacji radiowych z internetu (przez WLAN). Ponadto urządzenie - jak zwykłe radio - może odbierać także stacje nadające na falach UKW/FM, ponieważ ma gniazdo anteny. Poprzez port USB można odtwarzać pliki MP3/WMA (np. zapisane na pendrive). Sygnał wyjściowy audio o niskim poziomie w celu wzmocnienia musi zostać przekazany do zewnętrznego wzmacniacza. Urządzenie nie jest przeznaczone do bezpośredniego podłączenia do głośników. Urządzenie może być używane tylko w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Bezwzględnie należy chronić urządzenie przed kontaktem z wilgocią, np. w łazience. Należy bezwzględnie stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz innych informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Inne zastosowanie niż opisane wyżej prowadzi do uszkodzenia produktu i jest ponadto związane z takimi zagrożeniami jak np. zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Produktu nie można zmieniać ani przerabiać! 3

4 3. Objaśnienie symboli Symbol błyskawicy w trójkącie ostrzega przed nieosłoniętymi podzespołami i elementami pozostającymi pod napięciem, które znajdują się wewnątrz obudowy lub przed gniazdami, których dotknięcie może być niebezpieczne. Dotknięcie tych elementów lub podłączeń może być groźne dla życia. Przewody, które mają zostać podłączone w tych miejscach, mogą być podłączane tylko przez wykwalifikowaną osobę. Należy stosować przewody gotowe do podłączenia. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów wymagających konserwacji przez użytkownika. Dlatego nigdy nie należy otwierać urządzenia. Symbol wykrzyknika informuje użytkownika, że przed uruchomieniem urządzenia musi zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania oraz stosować się do niej podczas korzystania z urządzenia. Symbol strzałki oznacza specjalne porady i wskazówki dotyczące obsługi. 4. Zakres dostawy radio internetowe pilot zdalnego sterowania na podczerwień dwie baterie (AAA/Micro) antena WLAN antena kablowa UKW kabel audio (2x wtyk cinch na 2x wtyk cinch) instrukcja użytkowania 4

5 5. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji użytkowania wygasa gwarancja. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody. Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim obchodzeniem się z urządzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wygasa gwarancja. Szanowni Państwo, poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń nie służą jedynie ochronie urządzenia, lecz także Państwa zdrowia. Należy uważnie zapoznać się z następującymi punktami: Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest dokonywanie samowolnych przeróbek i/lub zmian produktu. Nie wolno demontować urządzenia. Produkt posiada klasę ochrony II. Urządzenie można podłączać do zasilania wyłącznie do poprawnie zamontowanego gniazda ze stykiem ochronnym sieci publicznego zakładu energetycznego. Gniazdo sieciowe dla urządzenia musi znajdować się w jego pobliżu i musi być zapewniony łatwy dostęp do niego. Pamiętać o poprawnym uruchomieniu urządzenia. Stosować się przy tym do niniejszej instrukcji użytkowania. Zwracać uwagę, aby kabel zasilający nie został zgnieciony, zgięty, uszkodzony na ostrych krawędziach lub narażony na inne obciążenia mechaniczne. Unikać nadmiernego termicznego obciążenia kabla zasilającego; dotyczy to zarówno bardzo wysokich jak i bardzo niskich temperatur. Nie dokonywać żadnych zmian przy kablu zasilającym. Nieprzestrzeganie tych wskazówek skutkuje uszkodzeniem kabla. Uszkodzony kabel zasilający może być źródłem niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym. Jeśli przewód zasilający wykazuje uszkodzenia, nie wolno go dotykać. Najpierw należy odłączyć na wszystkich biegunach od prądu gniazdo, do którego odbiornik jest podłączony (np. wyłączając automatyczny bezpiecznik i wyłącznik FI) i ostrożnie wyciągnąć wtyczkę z gniazda. W celu całkowitego odłączenia urządzenia od zasilania należy wyjąć wtyczkę odbiornika z gniazdka. Nie wystarczy wyłączenie urządzenia wyłącznikiem. Produkt nie jest zabawką i nie może dostać się w ręce dzieci. Dzieci nie są w stanie odpowiednio ocenić zagrożeń powstających przy obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi. Nie rozlewać płynów na urządzeniach elektrycznych i nie stawiać na nich żadnych przedmiotów wypełnionych płynem (np. wazonów). Występuje znaczne ryzyko pożaru lub groźnego dla życia porażenia prądem elektrycznym! Najpierw w takim przypadku należy odłączyć na wszystkich biegunach od prądu gniazdo, do którego odbiornik jest podłączony (np. wyłączając automatyczny bezpiecznik i wyłącznik FI ) i następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Odłączyć wszystkie kable od urządzenia. Produkt nie może być używany, należy go oddać do specjalistycznego warsztatu. Nigdy nie wkładać ani nie wyjmować wtyczki mokrymi rękami. Podczas pracy pamiętać o odpowiedniej wentylacji urządzenia. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych gazetami, kocami, zasłonami itp. 5

6 Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, kapiącej lub pryskającej wody, silnych wibracji oraz znacznych obciążeń mechanicznych. Gdy produkt zostanie przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciepłego (np. podczas transportu), mogą powstać skropliny. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy odczekać, aż jego temperatura zrówna się z temperaturą pokojową. W przeciwnym razie istnieje ryzyko groźnego dla życia porażenia prądem! Na urządzeniu nie należy ustawiać żadnych otwartych źródeł ognia, np. świec. W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu należy zwracać się do osób dysponujących odpowiednią wiedzą. Urządzenie nie może pracować bez nadzoru. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w klimacie tropikalnym, lecz tylko w umiarkowanym. Nie pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może się ono stać niebezpieczną zabawką dzieci. Stosować się także do dodatkowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w poszczególnych rozdziałach instrukcji. Stosować się także do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania innych urządzeń, które są podłączone do pulpitu. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego podłączenia lub pytań, które nie są wyjaśnione w instrukcji użytkowania, należy skontaktować się z naszym działem informacji technicznej lub z inną wykwalifikowana osobą. 6

7 6. Wskazówki dotyczące baterii i akumulatorów Baterie i akumulatory przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać baterii/akumulatorów bez nadzoru, zachodzi ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta. Jeśli coś takiego się zdarzy, należy natychmiast sprowadzić lekarza. Baterie/akumulatory, z których nastąpił wyciek lub baterie/akumulatory uszkodzone mogą przy kontakcie ze skórą spowodować poparzenia. W takim przypadku należy użyć odpowiednich rękawic ochronnych. Ciecze wyciekające z baterii/akumulatorów są bardzo agresywne chemicznie. Przedmioty lub powierzchnie, które się z nimi zetkną, mogą ulec znacznemu zniszczeniu. Dlatego baterie/akumulatory należy przechowywać w odpowiednim miejscu. Uważać, aby nie zewrzeć baterii/akumulatorów. Baterii/akumulatorów nie należy także demontować i wrzucać do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu! Zwykłe baterie nie przeznaczone do ponownego ładowania nie mogą być ładowane. Niebezpieczeństwo wybuchu! Ładować można tylko nadające się do tego akumulatory przy użyciu odpowiedniej ładowarki. Przy wkładaniu baterii/akumulatorów do pilota zdalnego sterowania zwracać uwagę na odpowiednie ułożenie biegunów (plus/+ i minus/- ). Przy dłuższych przerwach w używaniu urządzenia (np. magazynowanie) wyjąć baterie/akumulatory z pilota zdalnego sterowania. W przeciwnym wypadku może nastąpić wyciek ze starych baterii/akumulatorów, co może spowodować uszkodzenie pilota zdalnego sterowania, utrata gwarancji! Nigdy nie mieszać baterii z akumulatorami. Do pilota zdalnego sterowanie używać wyłącznie albo baterii albo akumulatorów. Nigdy nie mieszać baterii/akumulatorów o różnym stopniu naładowania. Zawsze wymieniać na raz wszystkie baterie/akumulatory. Informacje o zgodnej z przepisami środowiskowymi utylizacji baterii/akumulatorów znajdują się w rozdziale Utylizacja. Jeśli w pilocie zdalnego sterowania mają być stosowane akumulatory, zaleca się stosowanie akumulatorów NiMH o niskim samowyładowaniu. Inne akumulatory mają bardzo niską krótką żywotność. 7. Właściwości produktu radio internetowe WLAN odbiór stacji radiowych UKW/FM odtwarzanie plików MP3 i WMA z nośników USB lub z sieci (Shared Media) analogowe wyjście audio (gniazda cinch) cyfrowe wyjście audio (optyczne i koncentryczne) gniazdo słuchawkowe 7

8 8. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień 1 Przycisk Włączanie/wyłączanie radia internetowego 2 Przycisk Potwierdzenie wyboru/funkcji 3 Przycisk < i > Przejście do poprzedniego lub kolejnego menu/funkcji 4 Przycisk + i - Zwiększanie/zmniejszanie głośności 5 Przycisk INFO Wyświetlanie informacji 6 Przycisk MODE Zmiana trybu odtwarzania 7 Przycisk SCAN Włączanie automatycznego wyszukiwania stacji radiowych UKW 8 Przycisk c44 Powrót do poprzedniego utworu lub szybkie odtwarzanie do tyłu 9 Przyciski pamięci stacji 10 Przycisk 63 Start/wstrzymanie odtwarzania 11 Przycisk 66c Przejście do kolejnego utworu lub szybkie odtwarzanie do przodu 12 Przycisk MUTE Włączanie/wyłączanie wyciszenia 13 Przycisk MENU Wyświetlanie menu 14 Przycisk < und < Wyszukiwanie stacji UKW/FM do przodu/do tyłu

9 9. Podłączenia i elementy obsługi CONTROL ON/OFF STANDBY PHONES P1 P2 P3 P4 MODE INFO MENU BACK USB A B C D E F G H I J K L M N O FM ANTENNA OPTICAL COAXIAL OUT OUT R OUT L WIFI ANTENNA P Q R S T U V A Włącznik/wyłącznik B Dioda LED Standby C Gniazdo słuchawek (stereo) D Przycisk P1 : Pamięć stacji 1 E Przycisk P2 : Pamięć stacji 2 F Przycisk P3 : Pamięć stacji 3 G Przycisk P4 : Pamięć stacji 4 H Wyświetlacz LC I Czujnik IR J Przycisk MODE : Przełączanie trybu pracy K Przycisk INFO Wyświetlanie informacji L Przycisk MENU : Wyświetlanie menu M Przycisk BACK : Powrót w obrębie menu/podmenu N Gniazdo USB do pendrive a O Pokrętło nastawcze CONTROL (wybór przez obracanie, potwierdzenie przez naciśnięcie) P Gniazdo FM ANTENNA do anteny UKW/FM Q Optyczne cyfrowe wyjście audio OPTICAL OUT R Koncentryczne cyfrowe wyjście audio COAXIAL OUT S Gniazdo cinch LINE OUT R do analogowego wyjścia audio (prawy sygnał stereo) T Gniazdo cinch LINE OUT L do analogowego wyjścia audio (lewy sygnał stereo) U Gniazdo WIFI ANTENNA do załączonej anteny WIFI/WLAN V Kabel zasilający 9

10 10. Ustawienie Przy wyborze miejsca ustawienia urządzenia należy uwzględnić warunki w pomieszczeniu, np. położenie najbliższego gniazdka zasilania itp. Wybierając miejsce ustawienia zadbać, aby urządzenie nie było narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wibracji, kurzu, wysokich i niskich temperatur i wilgoci. W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się ani silne transformatory ani silniki. Nie ustawiać urządzenia w pobliżu innych urządzeń korzystających z technologii WIFI/WLAN lub Bluetooth, zachować co najmniej 1 m odstępu. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić zakłócenia odbioru! Urządzenie może pracować tylko na stabilnym, poziomym podłożu. Należy zapewnić przy urządzeniu odpowiednie możliwości cyrkulacji powietrza, aby możliwe było odprowadzenie ciepła. Dlatego należy ustawiać urządzenie tylko na gładkich powierzchniach a nie np. na dywanie. Nigdy nie zakrywać urządzenia. Niestosowanie się do tej wskazówki może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wykonywać żadnych dodatkowych otworów ani nie wkręcać dodatkowych wkrętów w obudowę urządzenia w celu jego zamocowania. Może to uszkodzić urządzenie i spowodować, że odkryte zostaną elementy znajdujące się pod napięciem, których dotknięcie może być groźne dla życia. Należy zadbać o stabilne ustawienie urządzenia, ponieważ spadające urządzenie może stanowić znaczne zagrożenie wypadkiem. Kabel zasilający i inne podłączone przewody należy ułożyć w taki sposób, aby nikt się o nie nie potykał. Ze względu na różnorodność powierzchni, lakierów i politur stosowanych do pokrywania mebli nie można wykluczyć sytuacji, w której stopki urządzenia (wskutek reakcji chemicznej) pozostawią widoczne ślady na meblach. Ze względu na wagę urządzenia możliwe są też odciśnięte ślady stopek. Dlatego nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach wartościowych mebli bez odpowiedniej ochrony. 11. Wkładanie baterii, wymiana baterii Otworzyć komorę baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania i włożyć dwie baterie typu AAA/Micro z odpowiednio skierowanymi biegunami (zwrócić uwagę na plus/+ i minus/-). Zamknąć komorę baterii. Jeśli zasięg pilota się zmniejsza lub jeśli radio przestaje reagować na polecenia z pilota zdalnego sterowania, należy wymienić baterie na nowe. 10

11 12. Podłączenie Upewnić się, że przed podłączeniem urządzenia wtyczka nie jest podłączona. Odłączyć od zasilania także wszystkie inne urządzenia, które mają być podłączone. a) Antena WLAN Znajdującą się w zestawie antenę WLAN podłączyć do gniazda WIFI ANTENNA (U), dokładnie przykręcić. Do przykręcania nie używać narzędzi, nie stosować siły. b) Antena UKW/FM Do gniazda anteny FM ANTENNA (P) można podłączyć zarówno załączona antenę kablową a także podłączyć to gniazdo do gniazdka tv kablowej (tylko stacje analogowe). Jeśli ma być zastosowana antena kablowa, należy całkowicie rozwinąć kabel i ułożyć poziomo lub pionowo przy ścianie. Do podłączenia radio do gniazda tv kablowej do odbioru stacji analogowych konieczny jest odpowiedni kabel antenowy (brak w zestawie, można zamówić osobno). Nie podłączać do gniazda FM ANTENNA tv satelitarnej, może to spowodować uszkodzenie radia. Należy pamiętać, że radio przez to gniazdo może odbierać tylko stacje analogowe (częstotliwość odbioru w rozdziale Dane techniczne. Odbiór stacji cyfrowych nie jest możliwy. c) Analogowe wyjście audio Po podłączenia stosować tylko odpowiednie ekranowane przewody cinch. Zastosowanie innych kabli może spowodować wystąpienie zakłóceń. Aby uniknąć zniekształceń lub błędnych dopasowań, które mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia, do wejść cinch można podłączać jedynie urządzenia posiadające takie same wyjścia cinch (tylko poziom line). Połączyć gniazda cinch LINE OUT z tyłu radia z wejściem CD wzmacniacza (może być oznaczone np. AUX IN ). Zastosować np. znajdujący się w zestawie kabel cinch stereo. Czarne gniazdo cinch (oznaczone L ): lewy sygnał audio stereo Czerwone gniazdo cinch (oznaczone R ): prawy sygnał audio stereo Należy pamiętać, aby podłączenia audio połączyć z odpowiednich stron, aby sygnały były odtwarzane z odpowiednich stron. Nigdy nie podłączać radia do gniazda fono na wzmacniaczu; to gniazdo jest przeznaczone wyłącznie dla gramofonu. 11

12 d) Cyfrowe wyjście audio Do cyfrowej transmisji audio jest do dyspozycji z tyłu radia zarówno optyczne jak i koncentryczne gniazdo wyjścia. OPTICAL OUT (Q): transmisja audio przez światłowód COAXIAL OUT (R): transmisja audio przez połączenie elektryczne Połączyć odpowiednim kablem odpowiednie gniazdo radia z odpowiednim wejściem wzmacniacza. e) Podłączenie zasilania Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sprawdzić, czy wartość napięcia urządzenia podana na urządzeniu, zgadza się z napięciem panującym w sieci. Jeśli wartość podana na urządzeniu jest inna niż w sieci, nie podłączać urządzenia. Podłączenie zasilania o nieodpowiednim napięciu może spowodować znaczne szkody. Zachować ostrożność podczas pracy z przewodami i gniazdami zasilania. Napięcie panujące w sieci może spowodować groźne dla życia porażenie prądem elektrycznym. Gniazdo, do którego ma być podłączone urządzenie, musi być łatwo dostępne, aby w razie błędu można było szybko i łatwo odłączyć urządzenie od zasilania napięciem/prądem. Radio internetowe i inne podłączone urządzenia muszą być wyłączone w chwili podłączania zasilania. Nie zostawiać kabli swobodnie rozłożonych na posadzce. Zlecić ich fachowe ułożenie, aby nie tworzyć zagrożenia wypadkiem. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia elektryczne i przewody połączeniowe między urządzeniami a także ew. przedłużacze są zgodne z niniejszą instrukcją użytkowania. Przy zastosowaniu przedłużacza musi być on przystosowany do odpowiedniego obciążenia. Podłączyć wtyczkę kabla zasilania radia do poprawnie zamontowanego gniazda sieci publicznego zakładu energetycznego. Zapal się podświetlenie wyświetlacza LC (H) i na wyświetlaczu pojawia się komunikat powitania. Po kilku sekundach dioda LED czuwania (B) świeci się na czerwono i gaśnie podświetlenie wyświetlacza. Radio internetowe znajduje się teraz w trybie czuwania. f) Wyjście słuchawek Z przodu radia znajduje się gniazdo słuchawek PHONES (C). Tutaj należy podłączyć odpowiednie słuchawki stereo! 12

13 13. Podstawowe funkcje Do uruchomienia urządzenia można przystąpić dopiero po zapoznaniu się z jego funkcjami oraz z niniejszą instrukcją użytkowania. Jeszcze raz sprawdzić poprawność wszystkich podłączeń. a) Włączanie/wyłączanie, czuwanie (1) na pilocie zdalnego sterowa- Nacisnąć krótko przycisk ON/OFF (A) z przodu radia lub przycisk nia, aby włączyć lub wyłączyć radio. Gdy radio jest wyłączone, świeci się dioda LED czuwania (B). b) Ogólna obsługa Obracając pokrętło CONTROL (O) w lewo lub prawo można wybierać funkcje lub zmieniać ustawienia/ wartości. Naciśnięcie pokrętła jak zwykły przycisk powoduje potwierdzenie dokonanego wyboru lub ustawienia. Na pilocie zdalnego sterowania przyciski ze strzałkami (3, 14) służą do sterowania (lewo/prawo oraz góra/dół) a przycisk (2) do potwierdzania. Przycisk BACK (M) w wielu funkcjach i ustawieniach pozwala na cofnięcie się o jeden krok. Na pilocie zdalnego sterowania należy w tym celu nacisnąć przycisk < (możliwe nie we wszystkich funkcjach obsługi). Po naciśnięciu przycisku MENU na radiu (L) lub na pilocie zdalnego sterowania (13) radio powraca do początku aktywnego w danym momencie podmenu. Przycisk MODE na radiu (J) lub na pilocie zdalnego sterowania (6) służy do przełączania między radiem internetowym, radiem UKW/FM oraz odtwarzaczem USB/Shared-Media. c) Asystent ustawień przy pierwszym uruchomieniu Przy pierwszym uruchomieniu radia internetowego włącza się asystent ustawień. Asystent ustawień uruchamia się automatycznie, gdy radio po raz pierwszy zostanie podłączone do zasilania i następnie włączone. Po kolei sprawdzane są wszystkie dane niezbędne do funkcjonowania radia: - format godziny (12h/24h) - automatyczne lub ręczne ustawianie daty i godziny (automatyczne ustawianie przez internet lub ręczne wpisywanie w menu ustawień) - strefa czasowa (tylko, jeśli wybrano automatyczne ustawianie daty/godziny) - automatyczna zmiana czasu na letni/zimowy - sieć WLAN - hasło WLAN 13

14 Teraz należy wybrać pokrętłem na radiu lub przyciskami na pilocie zdalnego sterowania, czy asystent ustawień ma się włączyć czy nie a następnie należy potwierdzić wybór. Odnośnie sposobu postępowania podczas obsługi należy stosować się do poprzedniego rozdziału 13 b). Jeśli asystent ustawień nie został uruchomiony w poprzednim kroku, pojawia się na wyświetlaczu zapytanie, czy asystent ma zostać uruchomiony przy najbliższym włączeniu (w tym celu radio należy na krótko odłączyć od zasilania) czy nie. Po uruchomieniu asystenta należy postępować w następujący sposób: W pierwszym kroku można wybrać format wyświetlania godziny: 12h lub 24h. Po wybraniu formatu 12h w drugiej części dnia po godzinie będzie wyświetlane dodatkowo PM (np. 2:18PM w trybie 12h = 14:18 w trybie 24h). Potwierdzić ustawienie naciskając pokrętło lub przycisk (2) na pilocie zdalnego sterowania. W kolejnym kroku można wybrać, czy data i godzina mają być ustawione automatycznie czy nie. Po wybraniu ustawiania automatycznego radio wyszukuje serwer czasu, aby ustawić wewnętrznie godzinę. Potwierdzić wybór. Jeśli data i godzina nie mają być ustawiane automatycznie, należy je później ustawić ręcznie. Pokrętłem można ustawić kolejno dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minuty. Krótkie naciśnięcie pokrętła powoduje przejście do następnej wartości. Jeśli wybrano i potwierdzono automatyczną aktualizację daty i godziny przez internet, należy teraz wybrać odpowiednią strefę czasową (niemożliwe/niekonieczne przy ręcznym ustawieniu daty i godziny). Przykład: Strefa czasowa dla Niemiec to UTC +01:00. Potwierdzić ustawienie strefy czasowej naciskając pokrętło lub przycisk sterowania. Następnie można włączyć/wyłączyć automatyczne przechodzenie na czas letni/zimowy. (2) na pilocie zdalnego Gdy ta funkcja jest aktywna, wyświetlany czas przy przejściu na czas letni/zimowy zmienia się na poprawną wartość. Teraz następuje ważny punkt dla radia internetowego, wybór sieci WLAN. Radio internetowe wyszukuje automatycznie dostępne sieci WLAN, może to potrwać kilka sekund. Następnie na wyświetlaczu ukazują się wszystkie sieci WLAN znalezione podczas wyszukiwania. 14

15 Jeśli nie jest wyświetlana żadna sieć WLAN, należy zastosować się do następujących wskazówek: Sprawdzić, czy antena WLAN z tyłu radia jest dobrze przykręcona. Ustawić antenę WLAN w innej pozycji. Nie kierować końcówki anteny na router WLAN lub punkt dostępowy WLAN, ponieważ wtedy zmniejsza się zasięg. Anteny powinny być ustawione równolegle względem siebie. W razie potrzeby należy ustawić radio w innym miejscu. Jeśli radio jest np. umieszczone w metalowej szufladzie HiFi, nie można oczekiwać dobrego odbioru WLAN. Ustawić router WLAN lub punkt dostępowy WLAN w innym miejscu. Sprawdzić, czy WLAN routera lub punktu dostępowego jest włączony i czy widoczna jest SSID. Jeśli dana sieć jest specjalnie skonfigurowana (np. stałe adresy IP itp.), asystent ustawiania nie będzie w stanie nawiązać połączenia WLAN. W takim przypadku konieczna jest ręczna konfiguracja połączenia sieciowego, patrz rozdział 14 e). Niezbędna jest do tego wiedza z zakresu obsługi sieci. Po zakończeniu wyszukiwania wszystkie znalezione sieci WLAN pojawiają się na liście wyświetlanej na wyświetlaczu radia. Wybrać żądaną sieć WLAN. Potwierdzić wybór sieci WLAN naciśnięciem na pokrętło lub na przycisk sterowania. (2) na pilocie zdalnego Wpisać hasło sieci WLAN. Jest to hasło, które zostało podane w routerze lub punkcie dostępu w menu ustawień sieci WLAN. Obracając pokrętło lub naciskając 4 przyciski ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania można wybrać litery, cyfry, znaki specjalne a także przyciski BKSP, OK oraz CANCEL. Przyciskiem BKSP (= Backspace = jeden znak w tył) można usunąć ostatni znak, naciśnięcie OK potwierdza wpisane hasło WLAN a CANCEL (= anuluj) powoduje powrót do wyszukiwania dostępnych sieci WLAN. Potwierdzić wybór w zwykły sposób naciskając pokrętło lub przyciski na pilocie zdalnego sterowania. Po potwierdzeniu wpisanego hasła WLAN przyciskiem OK radio próbuje nawiązać połączenie WLAN. Może to potrwać kilka sekund. Gdy uda się nawiązać połączeniem, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat z potwierdzeniem a następnie wyłącza się asystent ustawiania. Jeśli nawiązanie połączenia było niemożliwe, pojawia się komunikat błędu a radio przechodzi ponownie do pola wpisu hasła. Naciśnięcie BACK (M) powoduje powrót do wyboru sieci WLAN, jeśli jest to konieczne. d) Ustawianie głośności Głośność można ustawiać przyciskami + i - (4) na pilocie zdalnego sterowania lub alternatywnie na wzmacniaczu. 15

16 14. Obsługa Odnośnie postępowania podczas obsługi menu i zmiany ustawień stosować się do rozdziału 13 b). W niniejszej instrukcji użytkowania stosowane są angielskojęzyczne określenia w menu OSD radia. Jeśli w ustawieniach systemowych wybrany został inny język, należy zwracać uwagę na kolejność wymienionych menu lub na ich nazwy. a) Wybór trybu pracy Nacisnąć na krótko przycisk MODE na radiu (J) lub na pilocie zdalnego sterowania (6), aby włączyć jeden z następujących trybów pracy: radio internetowe radio UKW/FM odtwarzacz USB/Shared-Media b) Tryb pracy: Radio internetowe Jeśli przy włączaniu tego trybu nie ma jeszcze połączenia WLAN (lub hasło WLAN nie zostało przyjęte), na wyświetlaczu pojawia się lista dostępnych sieci WLAN. Wybrać żądaną sieć WLAN i wpisać poprawne hasło WLAN. Na wyświetlaczu pojawiają się 3 podmenu: 1. Podmenu Last listened : Lista ostatnio słuchanych stacji Po wyborze i włączeniu tego podmenu na wyświetlaczu pojawiają się stacje radiowe, które były w ostatnim czasie słuchane. Wybrać jedną z nich, radio rozpocznie odtwarzanie tej stacji. 2. Podmenu Station list : Wyświetlanie dostępnych stacji Po wyborze i uruchomieniu tego podmenu do dyspozycji są następujące listy stacji: My Favourites Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się w Frontier Silicon Internet Radio. W pierwszym rzędzie potrzebny jest kod dostępu (patrz niżej punkt Help ), następnie należy dokonać bezpłatnej rejestracji na Po dokonaniu rejestracji można układać własne listy ulubionych, które będą wyświetlane na radiu internetowym. Tworzenie list jest możliwe tylko na komputerze PC z przeglądarka internetową. Nie jest to możliwe poprzez menu radia internetowego. Utworzona lista ulubionych jest następnie pobierana przez radio internetowe. 16

17 Local W zależności od dostawcy internetu lub formy dostępu do internetu radio internetowe może rozpoznać kraj, w którym się Państwo znajdują. Odpowiednia informacja ukazuje się na wyświetlaczu. Po wyborze i potwierdzeniu tej funkcji można wyświetlać lokalne internetowe stacje radiowe wg rodzaju (np. Oldies, Pop, Rock itd.). Po wybraniu funkcji All Stations wyświetlana jest alfabetycznie posortowana lista nadawców. Stations Tutaj można znaleźć internetowe stacje radiowe z całego świata. Funkcja Location : Najpierw należy wybrać odpowiednią część świata (np. Europa ) a następnie wybrany kraj (np. Niemcy ). Po wyborze i potwierdzeniu tej funkcji można wyświetlać internetowe stacje radiowe wg rodzaju (np. Oldies, Pop, Rock itd.). Przy wyborze All Stations pojawia się na wyświetlaczu alfabetycznie posortowana lista nadawców. Funkcja Genre : Tutaj najpierw wyświetlane są różne gatunki muzyczne, np. Dance lub Country. Po wyborze i potwierdzeniu wybranego gatunku muzycznego można wybrać kraj, z którego nadawcy mają zostać wyświetleni, np. Brazylia lub Kanada. Przy wyborze All Stations pojawia się na wyświetlaczu alfabetycznie posortowana lista nadawców. Funkcja Search Stations : Przy użyciu tej funkcji można wyszukać nadawcę po nazwie. Np. po wpisaniu ALASKA pojawią się wszyscy nadawcy mający w nazwie ten człon, np. Alaska Hit Radio. Funkcja Popular Stations : Tutaj wyświetlane są internetowe stacje radiowe, których szukali lub które odtwarzali inni użytkownicy Frontier Silicon Internet Radio w Państwa kraju. Funkcja New Stations : Na tej liście znajdują się wszystkie stacji, które są nowe na Frontier Silicon Internet Radio. Podcasts Tutaj można znaleźć podcasts z całego świata. Funkcja Location : Najpierw należy wybrać odpowiednią część świata (np. Europa ) a następnie wybrany kraj (np. Niemcy ). Po wyborze i potwierdzeniu kraju wszystkie podcasts mogą zostać wyświetlone w formie listy lub posortowane wg rodzaju. Funkcja Genre : Tutaj najpierw wyświetlane są różne rodzaje audycji, np. Business. Po wyborze i potwierdzeniu wybranego rodzaju audycji pojawiają się poszczególne podcasts. Funkcja Search Podcasts : Przy użyciu tej funkcji można wyszukać konkretny podcast. My Added Stations Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się w Frontier Silicon Internet Radio. W pierwszym rzędzie potrzebny jest kod dostępu (patrz niżej punkt Help ), następnie należy dokonać bezpłatnej rejestracji na Po zarejestrowaniu się można na w/w stronie internetowej dodawać własne stacje radiowe, które nie znajdują się w bazie danych Tworzenie list jest możliwe tylko na komputerze PC z przeglądarka internetową. Nie jest to możliwe poprzez menu radia internetowego. Utworzona lista własnych nadawców jest następnie pobierana przez radio internetowe. 17

18 Help Funkcja Get access code : Ta funkcja służy do pobierania przez internet kodu dostępu na Frontier Silicon Internet Radio. Następnie niezbędna jest bezpłatna rejestracja na Przy dalszych krokach stosować się do instrukcji podawanych na stronie internetowej. Funkcja FAQ : Tutaj znajduje się kilka wskazówek producenta dotyczących internetowych nadawców radiowych. Znajduje się tutaj np. wyjaśnienie, że internetowi nadawcy radiowi często szybko znikają lub są często offline. 3. Podmenu: Main menu : Powrót do menu głównego Poprzez to podmenu można wrócić do menu głównego radia internetowego, patrz rozdział 14. e). Dalsze informacje dotyczące użytkowania: Z przodu radia internetowego znajdują się 4 przyciski P1 (D), P2 (E), P3 (F) i P4 (G), pod którymi można zaprogramować stacje. Nacisnąć i przytrzymać wybrany przycisk, aż pojawi się komunikat potwierdzenia. Na dole wyświetlacza przy poszczególnych stacjach pojawia się P1... P4. Przy użyciu pilota zdalnego sterowania do dyspozycji jest 12 przycisków numerowanych (9) do programowania stacji. Nacisnąć i przytrzymać wybrany przycisk, aż pojawi się komunikat potwierdzenia. Na dole wyświetlacza przy poszczególnych stacjach pojawia się P1... P12. Miejsca 5-12 mogą zostać zaprogramowane i włączane tylko z pilota zdalnego sterowania. Nie jest to możliwe bezpośrednio na radiu. Każdy dwóch trybów pracy Internet-Radio i Radio FM ma niezależne od siebie pamięci stacji. Po naciśnięciu przycisku INFO na radiu (K) lub na pilocie zdalnego sterowania (5) można wyświetlić dalsze informacje dotyczące nadawcy (zależy od nadawcy). c) Tryb pracy: Radio UKW/FM Obracając pokrętłem CONTROL (O) można zmieniać częstotliwość odbioru. Krótkie naciśnięcie pokrętła powoduje uruchomienie a kolejne naciśnięcie zatrzymanie automatycznego wyszukiwania stacji. Alternatywnie można nacisnąć przycisk SCAN (7) na pilocie zdalnego sterowania. Gdy podczas wyszukiwania odnaleziony zostanie silny sygnał, automatyczne wyszukiwanie zatrzymuje się. Aby zmienić częstotliwość odbioru z pilota zdalnego sterowania, należy użyć przycisków lub. Przytrzymać dłużej dany przycisk, aby uruchomić wyszukiwanie stacji (krótkie naciśnięcie zatrzymuje wyszukiwanie). < Na dole po prawej stronie wyświetlacza w formie pionowych kresek prezentowana jest siła odbieranego sygnału - im więcej kresek, tym silniejszy sygnał. W przypadku nadawców z RDS po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawia się nazwa stacji a także mogą się pojawić dodatkowe informacje dotyczące nadawcy lub właśnie nadawanego utworu (zależy od stacji) lub także symbol odbioru stereo. Po naciśnięciu przycisku INFO na radiu (K) lub na pilocie zdalnego sterowania (5) można wyświetlić dalsze informacje dotyczące nadawcy (zależy od nadawcy). < 18

19 Po naciśnięciu przycisku BACK (M) na radiu lub przycisku < (3) na pilocie zdalnego sterowania pojawiają się 3 podmenu: 1. Podmenu Scan Setting Ustawianie siły sygnału podczas wyszukiwania stacji Po wyborze i uruchomieniu tego podmenu można wybrać, czy automatyczne wyszukiwanie ma się zatrzymywać tylko przy stacjach o silnym sygnale czy przy wszystkich. 2. Podmenu Audio Setting Po wyborze i uruchomieniu tego podmenu można wybrać, czy odtwarzanie ma się odbywać tylko w trybie mono czy nie. W przypadku stacji o słabym sygnale odtwarzanie w trybie mono zamiast stereo może poprawić jakość dźwięku (mniej szumów). 3. Podmenu Main menu : Powrót do menu głównego Poprzez to podmenu można wrócić do menu głównego radia internetowego, patrz rozdział 14. e). Dalsze informacje dotyczące użytkowania: Z przodu radia internetowego znajdują się 4 przyciski P1 (D), P2 (E), P3 (F) i P4 (G), pod którymi można zaprogramować stacje. Nacisnąć i przytrzymać dłużej wybrany przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzenia. Na dole wyświetlacza przy poszczególnych stacjach pojawia się P1... P4. Przy użyciu pilota zdalnego sterowania do dyspozycji jest 12 przycisków numerowanych (9) do programowania stacji. Nacisnąć i przytrzymać dłużej wybrany przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzenia. Na dole wyświetlacza przy poszczególnych stacjach pojawia się P1... P12. Miejsca 5-12 mogą zostać zaprogramowane i włączane tylko z pilota zdalnego sterowania. Nie jest to możliwe bezpośrednio na radiu. Każdy dwóch trybów pracy Internet-Radio i Radio FM ma niezależne od siebie pamięci stacji. 19

20 d) Tryb pracy: Odtwarzacz USB/Shared-Media W tym trybie radio może odtwarzać muzykę z nośnika USB (pendrive) lub w sieci domowej poprzez Shared- Media (serwer UpnP, np. Windows Media Player 11 lub wyższy). 1. Podmenu Shared media : Odtwarzanie muzyki w sieci domowej Po wyborze podmenu Shared Media pojawią się dostępne i udostępnione foldery (np. komputera z systemem operacyjnym Windows) w sieci domowej. Sposób udostępniania folderów z muzyką w systemie operacyjnym w sposób pozwalający na ich odtwarzanie przez radio internetowe zależy od stosowanego systemu operacyjnego. Bliższe informacje w tym zakresie znajdują się w internecie lub w literaturze fachowej. Obsługa podczas odtwarzania plików muzycznych jest taka sama, jak przy użyciu nośnika danych USB, patrz niżej. 2. Podmenu USB playback : Odtwarzanie muzyki z pendrive a Pendrive musi być sformatowany w formacie plików FAT32 (nie NTFS itp.). Obsługiwane są pendrive o pojemności do 16GB. Ostrożnie wsunąć pendrive do gniazda USB (N) z przodu radia. Po wyborze i potwierdzeniu funkcji pendrive powinien zostać rozpoznany a na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat, czy główny folder na być wyświetlony czy nie. Po potwierdzeniu tego komunikatu pojawi się główny folder podłączonego pendrive a. Teraz należy pokrętłem lub przyciskami ze strzałkami na pilocie wybrać plik muzyczny do odtworzenia (w razie potrzeby należy przejść przedtem do odpowiedniego podfolderu). Włączyć odtwarzanie naciskając pokrętło lub przycisk (2) na pilocie zdalnego sterowania. Krótkie naciśnięcie przycisku c44 (8) na pilocie zdalnego sterowania powoduje powrót do początku aktualnie odtwarzanego utworu. Ponowne krótkie naciśnięcie danego przycisku powoduje przejście do odtwarzania poprzedniego utworu. Krótkie naciśnięcie przycisku 66c (11) na pilocie zdalnego sterowania powoduje przeskoczenie odtwarzania na kolejny utwór. Dłuższe przytrzymanie wciśniętego przycisku c44 (8) powoduje szybkie przewijanie do tyłu. Dłuższe przytrzymanie wciśniętego przycisku 66c (11) powoduje szybkie przewijanie do przodu. Naciskając przycisk 63 (10) można wstrzymać i ponownie wznowić odtwarzanie. Po dłuższym przytrzymaniu wciśniętego przycisku (2) pojawia się komunikat Added to my playlist, plik muzyczny zostaje dodany do listy odtwarzania ( Playlist ). Jest to możliwe zarówno podczas odtwarzania ja i podczas wyboru plików muzycznych. Pliki muzyczne można później znaleźć na liście odtwarzania w 3. podmenu My Playlist (patrz niżej) i tam można je wybierać i odtwarzać. Usuwanie listy odtwarzania jest możliwe w 6. podmenu Clear My Playlist. Pokrętłem na radiu lub przyciskami ze strzałkami wybrać inny plik muzyczny. < i < (14) na pilocie zdalnego sterowania można 20

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. renkcast TV. Nr zam. 1404804

Instrukcja użytkowania. renkcast TV. Nr zam. 1404804 Instrukcja użytkowania renkcast TV Nr zam. 1404804 Spis treści Q Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Objaśnienia symboli...4 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...5 4. Zakres dostawy...6 5. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Instrukcja obsługi Numer produktu: 123206 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie produktu Ten produkt został zaprojektowany do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki:

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki: SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE STEREO Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu. Porosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Produkt po zużyciu nie może zostać wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 000325824

Radio internetowe Nr produktu 000325824 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 000325824 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Widok urządzenia Przód Lewy głośnik wyświetlacz prawy głośnik Tył Antena UKF Gniazdo słuchawkowe Wejście audio Wyjście

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 Strona 1 z 5 Urządzenie USB wersja 09/11 2.4 GHz Numer produktu 872222 Przeznaczenie do użycia Produkt składa się z przejściówki USB, którą

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi DAB+ TUNER BOX 945 Enjoy it. Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3 Informacje producenta... 3 Gwarancja...3

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 Przekreślony kosz - produkt oznaczony tym symbolem oznacza, Ŝe nie moŝe być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI z wtykowym nadajnikiem, CE

Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI z wtykowym nadajnikiem, CE INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000873879 Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI z wtykowym nadajnikiem, CE Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do przesyłania cyfrowego sygnału video

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PLD1 Osobisty system audio Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PL SRS-X9 Dostępne są trzy wymienione poniżej dokumenty. Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowe urządzenie antyszczekowe posiada dwa tryby pracy: odstraszanie za pomocą ultradźwięków lub sygnału akustycznego (do 120dB).

Ultradźwiękowe urządzenie antyszczekowe posiada dwa tryby pracy: odstraszanie za pomocą ultradźwięków lub sygnału akustycznego (do 120dB). Ultradźwiękowe urządzenie antyszczekowe Instrukcja obsługi Nr produktu: 710003 Wersja 06/11 PRZEZNACZENIE Ultradźwiękowe urządzenie antyszczekowe jest przeznaczone do oduczenia psa szczekania. Wykrywa

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4 1 Zasilanie:...

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważnośćw przypadku korzystania ze Rechargeable

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik 1. Działanie A. Stan włączenia: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ lampki. B. Wyłączenie zasilania: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik ' powoduje usłyszenie pisku

Bardziej szczegółowo