IR-1600 Internetradio

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IR-1600 Internetradio"

Transkrypt

1 + Instrukcja użytkowania IR-1600 Internetradio Nr. zam

2 Spis treści + Strona 1. Wprowadzenie Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Objaśnienie symboli Zakres dostawy Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące baterii i akumulatorów Właściwości produktu Zdalne sterowanie IR Podłączenia i elementy obsługi Ustawienie Wkładanie baterii, wymiana baterii Podłączenie...11 a) Antena WLAN...11 b) Antena UKW/FM...11 c) Analogowe wyjście audio...11 d) Cyfrowe wyjście audio...12 c) Podłączenie zasilania...12 f) Wyjście słuchawek Podstawowe funkcje...13 a) Włączanie/wyłączanie, czuwanie...13 b) Ogólna obsługa...13 c) Asystent ustawień przy pierwszym uruchomieniu...13 d) Ustawianie głośności Obsługa...16 a) Wybór trybu pracy...16 b) Tryb pracy: Radio internetowe...16 c) Tryb pracy: Radio UKW/FM...18 d) Tryb pracy: Odtwarzacz USB/Shared-Media...20 e) Menu główne...22 f) Tworzenie portalu radia internetowego Usuwanie awarii Obchodzenie się z urządzeniem Konserwacja i czyszczenie Deklaracja zgodności (DOC) Utylizacja...28 a) Informacje ogólne...28 b) Baterie i akumulatory Dane techniczne...28 a) Radio internetowe...28 b) Pilot zdalnego sterowania IR

3 1. Wprowadzenie Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt ten spełnia wymogi przepisów prawa krajowego i europejskiego. W celu utrzymania tego stanu oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji użytkownik musi stosować się się niniejszej instrukcji użytkowania! Niniejszej instrukcja obsługi należy do tego produktu Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu oraz postępowania z nim. Należy o tym pamiętać przekazując produkt osobom trzecim. Należy zachować niniejszą instrukcję użytkowania do późniejszego korzystania! Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt z Biurem obsługi Klienta: Klient indywidualny Klient biznesowy Tel: (12) (12) Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, Kraków, Polska 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Radio internetowe Renkforce IR-1600 służy do odbioru i odtwarzania programu stacji radiowych z internetu (przez WLAN). Ponadto urządzenie - jak zwykłe radio - może odbierać także stacje nadające na falach UKW/FM, ponieważ ma gniazdo anteny. Poprzez port USB można odtwarzać pliki MP3/WMA (np. zapisane na pendrive). Sygnał wyjściowy audio o niskim poziomie w celu wzmocnienia musi zostać przekazany do zewnętrznego wzmacniacza. Urządzenie nie jest przeznaczone do bezpośredniego podłączenia do głośników. Urządzenie może być używane tylko w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Bezwzględnie należy chronić urządzenie przed kontaktem z wilgocią, np. w łazience. Należy bezwzględnie stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz innych informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Inne zastosowanie niż opisane wyżej prowadzi do uszkodzenia produktu i jest ponadto związane z takimi zagrożeniami jak np. zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Produktu nie można zmieniać ani przerabiać! 3

4 3. Objaśnienie symboli Symbol błyskawicy w trójkącie ostrzega przed nieosłoniętymi podzespołami i elementami pozostającymi pod napięciem, które znajdują się wewnątrz obudowy lub przed gniazdami, których dotknięcie może być niebezpieczne. Dotknięcie tych elementów lub podłączeń może być groźne dla życia. Przewody, które mają zostać podłączone w tych miejscach, mogą być podłączane tylko przez wykwalifikowaną osobę. Należy stosować przewody gotowe do podłączenia. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów wymagających konserwacji przez użytkownika. Dlatego nigdy nie należy otwierać urządzenia. Symbol wykrzyknika informuje użytkownika, że przed uruchomieniem urządzenia musi zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania oraz stosować się do niej podczas korzystania z urządzenia. Symbol strzałki oznacza specjalne porady i wskazówki dotyczące obsługi. 4. Zakres dostawy radio internetowe pilot zdalnego sterowania na podczerwień dwie baterie (AAA/Micro) antena WLAN antena kablowa UKW kabel audio (2x wtyk cinch na 2x wtyk cinch) instrukcja użytkowania 4

5 5. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji użytkowania wygasa gwarancja. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody. Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim obchodzeniem się z urządzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wygasa gwarancja. Szanowni Państwo, poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń nie służą jedynie ochronie urządzenia, lecz także Państwa zdrowia. Należy uważnie zapoznać się z następującymi punktami: Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest dokonywanie samowolnych przeróbek i/lub zmian produktu. Nie wolno demontować urządzenia. Produkt posiada klasę ochrony II. Urządzenie można podłączać do zasilania wyłącznie do poprawnie zamontowanego gniazda ze stykiem ochronnym sieci publicznego zakładu energetycznego. Gniazdo sieciowe dla urządzenia musi znajdować się w jego pobliżu i musi być zapewniony łatwy dostęp do niego. Pamiętać o poprawnym uruchomieniu urządzenia. Stosować się przy tym do niniejszej instrukcji użytkowania. Zwracać uwagę, aby kabel zasilający nie został zgnieciony, zgięty, uszkodzony na ostrych krawędziach lub narażony na inne obciążenia mechaniczne. Unikać nadmiernego termicznego obciążenia kabla zasilającego; dotyczy to zarówno bardzo wysokich jak i bardzo niskich temperatur. Nie dokonywać żadnych zmian przy kablu zasilającym. Nieprzestrzeganie tych wskazówek skutkuje uszkodzeniem kabla. Uszkodzony kabel zasilający może być źródłem niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym. Jeśli przewód zasilający wykazuje uszkodzenia, nie wolno go dotykać. Najpierw należy odłączyć na wszystkich biegunach od prądu gniazdo, do którego odbiornik jest podłączony (np. wyłączając automatyczny bezpiecznik i wyłącznik FI) i ostrożnie wyciągnąć wtyczkę z gniazda. W celu całkowitego odłączenia urządzenia od zasilania należy wyjąć wtyczkę odbiornika z gniazdka. Nie wystarczy wyłączenie urządzenia wyłącznikiem. Produkt nie jest zabawką i nie może dostać się w ręce dzieci. Dzieci nie są w stanie odpowiednio ocenić zagrożeń powstających przy obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi. Nie rozlewać płynów na urządzeniach elektrycznych i nie stawiać na nich żadnych przedmiotów wypełnionych płynem (np. wazonów). Występuje znaczne ryzyko pożaru lub groźnego dla życia porażenia prądem elektrycznym! Najpierw w takim przypadku należy odłączyć na wszystkich biegunach od prądu gniazdo, do którego odbiornik jest podłączony (np. wyłączając automatyczny bezpiecznik i wyłącznik FI ) i następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Odłączyć wszystkie kable od urządzenia. Produkt nie może być używany, należy go oddać do specjalistycznego warsztatu. Nigdy nie wkładać ani nie wyjmować wtyczki mokrymi rękami. Podczas pracy pamiętać o odpowiedniej wentylacji urządzenia. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych gazetami, kocami, zasłonami itp. 5

6 Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, kapiącej lub pryskającej wody, silnych wibracji oraz znacznych obciążeń mechanicznych. Gdy produkt zostanie przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciepłego (np. podczas transportu), mogą powstać skropliny. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy odczekać, aż jego temperatura zrówna się z temperaturą pokojową. W przeciwnym razie istnieje ryzyko groźnego dla życia porażenia prądem! Na urządzeniu nie należy ustawiać żadnych otwartych źródeł ognia, np. świec. W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu należy zwracać się do osób dysponujących odpowiednią wiedzą. Urządzenie nie może pracować bez nadzoru. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w klimacie tropikalnym, lecz tylko w umiarkowanym. Nie pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może się ono stać niebezpieczną zabawką dzieci. Stosować się także do dodatkowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w poszczególnych rozdziałach instrukcji. Stosować się także do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania innych urządzeń, które są podłączone do pulpitu. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego podłączenia lub pytań, które nie są wyjaśnione w instrukcji użytkowania, należy skontaktować się z naszym działem informacji technicznej lub z inną wykwalifikowana osobą. 6

7 6. Wskazówki dotyczące baterii i akumulatorów Baterie i akumulatory przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać baterii/akumulatorów bez nadzoru, zachodzi ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta. Jeśli coś takiego się zdarzy, należy natychmiast sprowadzić lekarza. Baterie/akumulatory, z których nastąpił wyciek lub baterie/akumulatory uszkodzone mogą przy kontakcie ze skórą spowodować poparzenia. W takim przypadku należy użyć odpowiednich rękawic ochronnych. Ciecze wyciekające z baterii/akumulatorów są bardzo agresywne chemicznie. Przedmioty lub powierzchnie, które się z nimi zetkną, mogą ulec znacznemu zniszczeniu. Dlatego baterie/akumulatory należy przechowywać w odpowiednim miejscu. Uważać, aby nie zewrzeć baterii/akumulatorów. Baterii/akumulatorów nie należy także demontować i wrzucać do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu! Zwykłe baterie nie przeznaczone do ponownego ładowania nie mogą być ładowane. Niebezpieczeństwo wybuchu! Ładować można tylko nadające się do tego akumulatory przy użyciu odpowiedniej ładowarki. Przy wkładaniu baterii/akumulatorów do pilota zdalnego sterowania zwracać uwagę na odpowiednie ułożenie biegunów (plus/+ i minus/- ). Przy dłuższych przerwach w używaniu urządzenia (np. magazynowanie) wyjąć baterie/akumulatory z pilota zdalnego sterowania. W przeciwnym wypadku może nastąpić wyciek ze starych baterii/akumulatorów, co może spowodować uszkodzenie pilota zdalnego sterowania, utrata gwarancji! Nigdy nie mieszać baterii z akumulatorami. Do pilota zdalnego sterowanie używać wyłącznie albo baterii albo akumulatorów. Nigdy nie mieszać baterii/akumulatorów o różnym stopniu naładowania. Zawsze wymieniać na raz wszystkie baterie/akumulatory. Informacje o zgodnej z przepisami środowiskowymi utylizacji baterii/akumulatorów znajdują się w rozdziale Utylizacja. Jeśli w pilocie zdalnego sterowania mają być stosowane akumulatory, zaleca się stosowanie akumulatorów NiMH o niskim samowyładowaniu. Inne akumulatory mają bardzo niską krótką żywotność. 7. Właściwości produktu radio internetowe WLAN odbiór stacji radiowych UKW/FM odtwarzanie plików MP3 i WMA z nośników USB lub z sieci (Shared Media) analogowe wyjście audio (gniazda cinch) cyfrowe wyjście audio (optyczne i koncentryczne) gniazdo słuchawkowe 7

8 8. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień 1 Przycisk Włączanie/wyłączanie radia internetowego 2 Przycisk Potwierdzenie wyboru/funkcji 3 Przycisk < i > Przejście do poprzedniego lub kolejnego menu/funkcji 4 Przycisk + i - Zwiększanie/zmniejszanie głośności 5 Przycisk INFO Wyświetlanie informacji 6 Przycisk MODE Zmiana trybu odtwarzania 7 Przycisk SCAN Włączanie automatycznego wyszukiwania stacji radiowych UKW 8 Przycisk c44 Powrót do poprzedniego utworu lub szybkie odtwarzanie do tyłu 9 Przyciski pamięci stacji 10 Przycisk 63 Start/wstrzymanie odtwarzania 11 Przycisk 66c Przejście do kolejnego utworu lub szybkie odtwarzanie do przodu 12 Przycisk MUTE Włączanie/wyłączanie wyciszenia 13 Przycisk MENU Wyświetlanie menu 14 Przycisk < und < Wyszukiwanie stacji UKW/FM do przodu/do tyłu

9 9. Podłączenia i elementy obsługi CONTROL ON/OFF STANDBY PHONES P1 P2 P3 P4 MODE INFO MENU BACK USB A B C D E F G H I J K L M N O FM ANTENNA OPTICAL COAXIAL OUT OUT R OUT L WIFI ANTENNA P Q R S T U V A Włącznik/wyłącznik B Dioda LED Standby C Gniazdo słuchawek (stereo) D Przycisk P1 : Pamięć stacji 1 E Przycisk P2 : Pamięć stacji 2 F Przycisk P3 : Pamięć stacji 3 G Przycisk P4 : Pamięć stacji 4 H Wyświetlacz LC I Czujnik IR J Przycisk MODE : Przełączanie trybu pracy K Przycisk INFO Wyświetlanie informacji L Przycisk MENU : Wyświetlanie menu M Przycisk BACK : Powrót w obrębie menu/podmenu N Gniazdo USB do pendrive a O Pokrętło nastawcze CONTROL (wybór przez obracanie, potwierdzenie przez naciśnięcie) P Gniazdo FM ANTENNA do anteny UKW/FM Q Optyczne cyfrowe wyjście audio OPTICAL OUT R Koncentryczne cyfrowe wyjście audio COAXIAL OUT S Gniazdo cinch LINE OUT R do analogowego wyjścia audio (prawy sygnał stereo) T Gniazdo cinch LINE OUT L do analogowego wyjścia audio (lewy sygnał stereo) U Gniazdo WIFI ANTENNA do załączonej anteny WIFI/WLAN V Kabel zasilający 9

10 10. Ustawienie Przy wyborze miejsca ustawienia urządzenia należy uwzględnić warunki w pomieszczeniu, np. położenie najbliższego gniazdka zasilania itp. Wybierając miejsce ustawienia zadbać, aby urządzenie nie było narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wibracji, kurzu, wysokich i niskich temperatur i wilgoci. W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się ani silne transformatory ani silniki. Nie ustawiać urządzenia w pobliżu innych urządzeń korzystających z technologii WIFI/WLAN lub Bluetooth, zachować co najmniej 1 m odstępu. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić zakłócenia odbioru! Urządzenie może pracować tylko na stabilnym, poziomym podłożu. Należy zapewnić przy urządzeniu odpowiednie możliwości cyrkulacji powietrza, aby możliwe było odprowadzenie ciepła. Dlatego należy ustawiać urządzenie tylko na gładkich powierzchniach a nie np. na dywanie. Nigdy nie zakrywać urządzenia. Niestosowanie się do tej wskazówki może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wykonywać żadnych dodatkowych otworów ani nie wkręcać dodatkowych wkrętów w obudowę urządzenia w celu jego zamocowania. Może to uszkodzić urządzenie i spowodować, że odkryte zostaną elementy znajdujące się pod napięciem, których dotknięcie może być groźne dla życia. Należy zadbać o stabilne ustawienie urządzenia, ponieważ spadające urządzenie może stanowić znaczne zagrożenie wypadkiem. Kabel zasilający i inne podłączone przewody należy ułożyć w taki sposób, aby nikt się o nie nie potykał. Ze względu na różnorodność powierzchni, lakierów i politur stosowanych do pokrywania mebli nie można wykluczyć sytuacji, w której stopki urządzenia (wskutek reakcji chemicznej) pozostawią widoczne ślady na meblach. Ze względu na wagę urządzenia możliwe są też odciśnięte ślady stopek. Dlatego nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach wartościowych mebli bez odpowiedniej ochrony. 11. Wkładanie baterii, wymiana baterii Otworzyć komorę baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania i włożyć dwie baterie typu AAA/Micro z odpowiednio skierowanymi biegunami (zwrócić uwagę na plus/+ i minus/-). Zamknąć komorę baterii. Jeśli zasięg pilota się zmniejsza lub jeśli radio przestaje reagować na polecenia z pilota zdalnego sterowania, należy wymienić baterie na nowe. 10

11 12. Podłączenie Upewnić się, że przed podłączeniem urządzenia wtyczka nie jest podłączona. Odłączyć od zasilania także wszystkie inne urządzenia, które mają być podłączone. a) Antena WLAN Znajdującą się w zestawie antenę WLAN podłączyć do gniazda WIFI ANTENNA (U), dokładnie przykręcić. Do przykręcania nie używać narzędzi, nie stosować siły. b) Antena UKW/FM Do gniazda anteny FM ANTENNA (P) można podłączyć zarówno załączona antenę kablową a także podłączyć to gniazdo do gniazdka tv kablowej (tylko stacje analogowe). Jeśli ma być zastosowana antena kablowa, należy całkowicie rozwinąć kabel i ułożyć poziomo lub pionowo przy ścianie. Do podłączenia radio do gniazda tv kablowej do odbioru stacji analogowych konieczny jest odpowiedni kabel antenowy (brak w zestawie, można zamówić osobno). Nie podłączać do gniazda FM ANTENNA tv satelitarnej, może to spowodować uszkodzenie radia. Należy pamiętać, że radio przez to gniazdo może odbierać tylko stacje analogowe (częstotliwość odbioru w rozdziale Dane techniczne. Odbiór stacji cyfrowych nie jest możliwy. c) Analogowe wyjście audio Po podłączenia stosować tylko odpowiednie ekranowane przewody cinch. Zastosowanie innych kabli może spowodować wystąpienie zakłóceń. Aby uniknąć zniekształceń lub błędnych dopasowań, które mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia, do wejść cinch można podłączać jedynie urządzenia posiadające takie same wyjścia cinch (tylko poziom line). Połączyć gniazda cinch LINE OUT z tyłu radia z wejściem CD wzmacniacza (może być oznaczone np. AUX IN ). Zastosować np. znajdujący się w zestawie kabel cinch stereo. Czarne gniazdo cinch (oznaczone L ): lewy sygnał audio stereo Czerwone gniazdo cinch (oznaczone R ): prawy sygnał audio stereo Należy pamiętać, aby podłączenia audio połączyć z odpowiednich stron, aby sygnały były odtwarzane z odpowiednich stron. Nigdy nie podłączać radia do gniazda fono na wzmacniaczu; to gniazdo jest przeznaczone wyłącznie dla gramofonu. 11

12 d) Cyfrowe wyjście audio Do cyfrowej transmisji audio jest do dyspozycji z tyłu radia zarówno optyczne jak i koncentryczne gniazdo wyjścia. OPTICAL OUT (Q): transmisja audio przez światłowód COAXIAL OUT (R): transmisja audio przez połączenie elektryczne Połączyć odpowiednim kablem odpowiednie gniazdo radia z odpowiednim wejściem wzmacniacza. e) Podłączenie zasilania Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sprawdzić, czy wartość napięcia urządzenia podana na urządzeniu, zgadza się z napięciem panującym w sieci. Jeśli wartość podana na urządzeniu jest inna niż w sieci, nie podłączać urządzenia. Podłączenie zasilania o nieodpowiednim napięciu może spowodować znaczne szkody. Zachować ostrożność podczas pracy z przewodami i gniazdami zasilania. Napięcie panujące w sieci może spowodować groźne dla życia porażenie prądem elektrycznym. Gniazdo, do którego ma być podłączone urządzenie, musi być łatwo dostępne, aby w razie błędu można było szybko i łatwo odłączyć urządzenie od zasilania napięciem/prądem. Radio internetowe i inne podłączone urządzenia muszą być wyłączone w chwili podłączania zasilania. Nie zostawiać kabli swobodnie rozłożonych na posadzce. Zlecić ich fachowe ułożenie, aby nie tworzyć zagrożenia wypadkiem. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia elektryczne i przewody połączeniowe między urządzeniami a także ew. przedłużacze są zgodne z niniejszą instrukcją użytkowania. Przy zastosowaniu przedłużacza musi być on przystosowany do odpowiedniego obciążenia. Podłączyć wtyczkę kabla zasilania radia do poprawnie zamontowanego gniazda sieci publicznego zakładu energetycznego. Zapal się podświetlenie wyświetlacza LC (H) i na wyświetlaczu pojawia się komunikat powitania. Po kilku sekundach dioda LED czuwania (B) świeci się na czerwono i gaśnie podświetlenie wyświetlacza. Radio internetowe znajduje się teraz w trybie czuwania. f) Wyjście słuchawek Z przodu radia znajduje się gniazdo słuchawek PHONES (C). Tutaj należy podłączyć odpowiednie słuchawki stereo! 12

13 13. Podstawowe funkcje Do uruchomienia urządzenia można przystąpić dopiero po zapoznaniu się z jego funkcjami oraz z niniejszą instrukcją użytkowania. Jeszcze raz sprawdzić poprawność wszystkich podłączeń. a) Włączanie/wyłączanie, czuwanie (1) na pilocie zdalnego sterowa- Nacisnąć krótko przycisk ON/OFF (A) z przodu radia lub przycisk nia, aby włączyć lub wyłączyć radio. Gdy radio jest wyłączone, świeci się dioda LED czuwania (B). b) Ogólna obsługa Obracając pokrętło CONTROL (O) w lewo lub prawo można wybierać funkcje lub zmieniać ustawienia/ wartości. Naciśnięcie pokrętła jak zwykły przycisk powoduje potwierdzenie dokonanego wyboru lub ustawienia. Na pilocie zdalnego sterowania przyciski ze strzałkami (3, 14) służą do sterowania (lewo/prawo oraz góra/dół) a przycisk (2) do potwierdzania. Przycisk BACK (M) w wielu funkcjach i ustawieniach pozwala na cofnięcie się o jeden krok. Na pilocie zdalnego sterowania należy w tym celu nacisnąć przycisk < (możliwe nie we wszystkich funkcjach obsługi). Po naciśnięciu przycisku MENU na radiu (L) lub na pilocie zdalnego sterowania (13) radio powraca do początku aktywnego w danym momencie podmenu. Przycisk MODE na radiu (J) lub na pilocie zdalnego sterowania (6) służy do przełączania między radiem internetowym, radiem UKW/FM oraz odtwarzaczem USB/Shared-Media. c) Asystent ustawień przy pierwszym uruchomieniu Przy pierwszym uruchomieniu radia internetowego włącza się asystent ustawień. Asystent ustawień uruchamia się automatycznie, gdy radio po raz pierwszy zostanie podłączone do zasilania i następnie włączone. Po kolei sprawdzane są wszystkie dane niezbędne do funkcjonowania radia: - format godziny (12h/24h) - automatyczne lub ręczne ustawianie daty i godziny (automatyczne ustawianie przez internet lub ręczne wpisywanie w menu ustawień) - strefa czasowa (tylko, jeśli wybrano automatyczne ustawianie daty/godziny) - automatyczna zmiana czasu na letni/zimowy - sieć WLAN - hasło WLAN 13

14 Teraz należy wybrać pokrętłem na radiu lub przyciskami na pilocie zdalnego sterowania, czy asystent ustawień ma się włączyć czy nie a następnie należy potwierdzić wybór. Odnośnie sposobu postępowania podczas obsługi należy stosować się do poprzedniego rozdziału 13 b). Jeśli asystent ustawień nie został uruchomiony w poprzednim kroku, pojawia się na wyświetlaczu zapytanie, czy asystent ma zostać uruchomiony przy najbliższym włączeniu (w tym celu radio należy na krótko odłączyć od zasilania) czy nie. Po uruchomieniu asystenta należy postępować w następujący sposób: W pierwszym kroku można wybrać format wyświetlania godziny: 12h lub 24h. Po wybraniu formatu 12h w drugiej części dnia po godzinie będzie wyświetlane dodatkowo PM (np. 2:18PM w trybie 12h = 14:18 w trybie 24h). Potwierdzić ustawienie naciskając pokrętło lub przycisk (2) na pilocie zdalnego sterowania. W kolejnym kroku można wybrać, czy data i godzina mają być ustawione automatycznie czy nie. Po wybraniu ustawiania automatycznego radio wyszukuje serwer czasu, aby ustawić wewnętrznie godzinę. Potwierdzić wybór. Jeśli data i godzina nie mają być ustawiane automatycznie, należy je później ustawić ręcznie. Pokrętłem można ustawić kolejno dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minuty. Krótkie naciśnięcie pokrętła powoduje przejście do następnej wartości. Jeśli wybrano i potwierdzono automatyczną aktualizację daty i godziny przez internet, należy teraz wybrać odpowiednią strefę czasową (niemożliwe/niekonieczne przy ręcznym ustawieniu daty i godziny). Przykład: Strefa czasowa dla Niemiec to UTC +01:00. Potwierdzić ustawienie strefy czasowej naciskając pokrętło lub przycisk sterowania. Następnie można włączyć/wyłączyć automatyczne przechodzenie na czas letni/zimowy. (2) na pilocie zdalnego Gdy ta funkcja jest aktywna, wyświetlany czas przy przejściu na czas letni/zimowy zmienia się na poprawną wartość. Teraz następuje ważny punkt dla radia internetowego, wybór sieci WLAN. Radio internetowe wyszukuje automatycznie dostępne sieci WLAN, może to potrwać kilka sekund. Następnie na wyświetlaczu ukazują się wszystkie sieci WLAN znalezione podczas wyszukiwania. 14

15 Jeśli nie jest wyświetlana żadna sieć WLAN, należy zastosować się do następujących wskazówek: Sprawdzić, czy antena WLAN z tyłu radia jest dobrze przykręcona. Ustawić antenę WLAN w innej pozycji. Nie kierować końcówki anteny na router WLAN lub punkt dostępowy WLAN, ponieważ wtedy zmniejsza się zasięg. Anteny powinny być ustawione równolegle względem siebie. W razie potrzeby należy ustawić radio w innym miejscu. Jeśli radio jest np. umieszczone w metalowej szufladzie HiFi, nie można oczekiwać dobrego odbioru WLAN. Ustawić router WLAN lub punkt dostępowy WLAN w innym miejscu. Sprawdzić, czy WLAN routera lub punktu dostępowego jest włączony i czy widoczna jest SSID. Jeśli dana sieć jest specjalnie skonfigurowana (np. stałe adresy IP itp.), asystent ustawiania nie będzie w stanie nawiązać połączenia WLAN. W takim przypadku konieczna jest ręczna konfiguracja połączenia sieciowego, patrz rozdział 14 e). Niezbędna jest do tego wiedza z zakresu obsługi sieci. Po zakończeniu wyszukiwania wszystkie znalezione sieci WLAN pojawiają się na liście wyświetlanej na wyświetlaczu radia. Wybrać żądaną sieć WLAN. Potwierdzić wybór sieci WLAN naciśnięciem na pokrętło lub na przycisk sterowania. (2) na pilocie zdalnego Wpisać hasło sieci WLAN. Jest to hasło, które zostało podane w routerze lub punkcie dostępu w menu ustawień sieci WLAN. Obracając pokrętło lub naciskając 4 przyciski ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania można wybrać litery, cyfry, znaki specjalne a także przyciski BKSP, OK oraz CANCEL. Przyciskiem BKSP (= Backspace = jeden znak w tył) można usunąć ostatni znak, naciśnięcie OK potwierdza wpisane hasło WLAN a CANCEL (= anuluj) powoduje powrót do wyszukiwania dostępnych sieci WLAN. Potwierdzić wybór w zwykły sposób naciskając pokrętło lub przyciski na pilocie zdalnego sterowania. Po potwierdzeniu wpisanego hasła WLAN przyciskiem OK radio próbuje nawiązać połączenie WLAN. Może to potrwać kilka sekund. Gdy uda się nawiązać połączeniem, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat z potwierdzeniem a następnie wyłącza się asystent ustawiania. Jeśli nawiązanie połączenia było niemożliwe, pojawia się komunikat błędu a radio przechodzi ponownie do pola wpisu hasła. Naciśnięcie BACK (M) powoduje powrót do wyboru sieci WLAN, jeśli jest to konieczne. d) Ustawianie głośności Głośność można ustawiać przyciskami + i - (4) na pilocie zdalnego sterowania lub alternatywnie na wzmacniaczu. 15

16 14. Obsługa Odnośnie postępowania podczas obsługi menu i zmiany ustawień stosować się do rozdziału 13 b). W niniejszej instrukcji użytkowania stosowane są angielskojęzyczne określenia w menu OSD radia. Jeśli w ustawieniach systemowych wybrany został inny język, należy zwracać uwagę na kolejność wymienionych menu lub na ich nazwy. a) Wybór trybu pracy Nacisnąć na krótko przycisk MODE na radiu (J) lub na pilocie zdalnego sterowania (6), aby włączyć jeden z następujących trybów pracy: radio internetowe radio UKW/FM odtwarzacz USB/Shared-Media b) Tryb pracy: Radio internetowe Jeśli przy włączaniu tego trybu nie ma jeszcze połączenia WLAN (lub hasło WLAN nie zostało przyjęte), na wyświetlaczu pojawia się lista dostępnych sieci WLAN. Wybrać żądaną sieć WLAN i wpisać poprawne hasło WLAN. Na wyświetlaczu pojawiają się 3 podmenu: 1. Podmenu Last listened : Lista ostatnio słuchanych stacji Po wyborze i włączeniu tego podmenu na wyświetlaczu pojawiają się stacje radiowe, które były w ostatnim czasie słuchane. Wybrać jedną z nich, radio rozpocznie odtwarzanie tej stacji. 2. Podmenu Station list : Wyświetlanie dostępnych stacji Po wyborze i uruchomieniu tego podmenu do dyspozycji są następujące listy stacji: My Favourites Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się w Frontier Silicon Internet Radio. W pierwszym rzędzie potrzebny jest kod dostępu (patrz niżej punkt Help ), następnie należy dokonać bezpłatnej rejestracji na Po dokonaniu rejestracji można układać własne listy ulubionych, które będą wyświetlane na radiu internetowym. Tworzenie list jest możliwe tylko na komputerze PC z przeglądarka internetową. Nie jest to możliwe poprzez menu radia internetowego. Utworzona lista ulubionych jest następnie pobierana przez radio internetowe. 16

17 Local W zależności od dostawcy internetu lub formy dostępu do internetu radio internetowe może rozpoznać kraj, w którym się Państwo znajdują. Odpowiednia informacja ukazuje się na wyświetlaczu. Po wyborze i potwierdzeniu tej funkcji można wyświetlać lokalne internetowe stacje radiowe wg rodzaju (np. Oldies, Pop, Rock itd.). Po wybraniu funkcji All Stations wyświetlana jest alfabetycznie posortowana lista nadawców. Stations Tutaj można znaleźć internetowe stacje radiowe z całego świata. Funkcja Location : Najpierw należy wybrać odpowiednią część świata (np. Europa ) a następnie wybrany kraj (np. Niemcy ). Po wyborze i potwierdzeniu tej funkcji można wyświetlać internetowe stacje radiowe wg rodzaju (np. Oldies, Pop, Rock itd.). Przy wyborze All Stations pojawia się na wyświetlaczu alfabetycznie posortowana lista nadawców. Funkcja Genre : Tutaj najpierw wyświetlane są różne gatunki muzyczne, np. Dance lub Country. Po wyborze i potwierdzeniu wybranego gatunku muzycznego można wybrać kraj, z którego nadawcy mają zostać wyświetleni, np. Brazylia lub Kanada. Przy wyborze All Stations pojawia się na wyświetlaczu alfabetycznie posortowana lista nadawców. Funkcja Search Stations : Przy użyciu tej funkcji można wyszukać nadawcę po nazwie. Np. po wpisaniu ALASKA pojawią się wszyscy nadawcy mający w nazwie ten człon, np. Alaska Hit Radio. Funkcja Popular Stations : Tutaj wyświetlane są internetowe stacje radiowe, których szukali lub które odtwarzali inni użytkownicy Frontier Silicon Internet Radio w Państwa kraju. Funkcja New Stations : Na tej liście znajdują się wszystkie stacji, które są nowe na Frontier Silicon Internet Radio. Podcasts Tutaj można znaleźć podcasts z całego świata. Funkcja Location : Najpierw należy wybrać odpowiednią część świata (np. Europa ) a następnie wybrany kraj (np. Niemcy ). Po wyborze i potwierdzeniu kraju wszystkie podcasts mogą zostać wyświetlone w formie listy lub posortowane wg rodzaju. Funkcja Genre : Tutaj najpierw wyświetlane są różne rodzaje audycji, np. Business. Po wyborze i potwierdzeniu wybranego rodzaju audycji pojawiają się poszczególne podcasts. Funkcja Search Podcasts : Przy użyciu tej funkcji można wyszukać konkretny podcast. My Added Stations Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się w Frontier Silicon Internet Radio. W pierwszym rzędzie potrzebny jest kod dostępu (patrz niżej punkt Help ), następnie należy dokonać bezpłatnej rejestracji na Po zarejestrowaniu się można na w/w stronie internetowej dodawać własne stacje radiowe, które nie znajdują się w bazie danych Tworzenie list jest możliwe tylko na komputerze PC z przeglądarka internetową. Nie jest to możliwe poprzez menu radia internetowego. Utworzona lista własnych nadawców jest następnie pobierana przez radio internetowe. 17

18 Help Funkcja Get access code : Ta funkcja służy do pobierania przez internet kodu dostępu na Frontier Silicon Internet Radio. Następnie niezbędna jest bezpłatna rejestracja na Przy dalszych krokach stosować się do instrukcji podawanych na stronie internetowej. Funkcja FAQ : Tutaj znajduje się kilka wskazówek producenta dotyczących internetowych nadawców radiowych. Znajduje się tutaj np. wyjaśnienie, że internetowi nadawcy radiowi często szybko znikają lub są często offline. 3. Podmenu: Main menu : Powrót do menu głównego Poprzez to podmenu można wrócić do menu głównego radia internetowego, patrz rozdział 14. e). Dalsze informacje dotyczące użytkowania: Z przodu radia internetowego znajdują się 4 przyciski P1 (D), P2 (E), P3 (F) i P4 (G), pod którymi można zaprogramować stacje. Nacisnąć i przytrzymać wybrany przycisk, aż pojawi się komunikat potwierdzenia. Na dole wyświetlacza przy poszczególnych stacjach pojawia się P1... P4. Przy użyciu pilota zdalnego sterowania do dyspozycji jest 12 przycisków numerowanych (9) do programowania stacji. Nacisnąć i przytrzymać wybrany przycisk, aż pojawi się komunikat potwierdzenia. Na dole wyświetlacza przy poszczególnych stacjach pojawia się P1... P12. Miejsca 5-12 mogą zostać zaprogramowane i włączane tylko z pilota zdalnego sterowania. Nie jest to możliwe bezpośrednio na radiu. Każdy dwóch trybów pracy Internet-Radio i Radio FM ma niezależne od siebie pamięci stacji. Po naciśnięciu przycisku INFO na radiu (K) lub na pilocie zdalnego sterowania (5) można wyświetlić dalsze informacje dotyczące nadawcy (zależy od nadawcy). c) Tryb pracy: Radio UKW/FM Obracając pokrętłem CONTROL (O) można zmieniać częstotliwość odbioru. Krótkie naciśnięcie pokrętła powoduje uruchomienie a kolejne naciśnięcie zatrzymanie automatycznego wyszukiwania stacji. Alternatywnie można nacisnąć przycisk SCAN (7) na pilocie zdalnego sterowania. Gdy podczas wyszukiwania odnaleziony zostanie silny sygnał, automatyczne wyszukiwanie zatrzymuje się. Aby zmienić częstotliwość odbioru z pilota zdalnego sterowania, należy użyć przycisków lub. Przytrzymać dłużej dany przycisk, aby uruchomić wyszukiwanie stacji (krótkie naciśnięcie zatrzymuje wyszukiwanie). < Na dole po prawej stronie wyświetlacza w formie pionowych kresek prezentowana jest siła odbieranego sygnału - im więcej kresek, tym silniejszy sygnał. W przypadku nadawców z RDS po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawia się nazwa stacji a także mogą się pojawić dodatkowe informacje dotyczące nadawcy lub właśnie nadawanego utworu (zależy od stacji) lub także symbol odbioru stereo. Po naciśnięciu przycisku INFO na radiu (K) lub na pilocie zdalnego sterowania (5) można wyświetlić dalsze informacje dotyczące nadawcy (zależy od nadawcy). < 18

19 Po naciśnięciu przycisku BACK (M) na radiu lub przycisku < (3) na pilocie zdalnego sterowania pojawiają się 3 podmenu: 1. Podmenu Scan Setting Ustawianie siły sygnału podczas wyszukiwania stacji Po wyborze i uruchomieniu tego podmenu można wybrać, czy automatyczne wyszukiwanie ma się zatrzymywać tylko przy stacjach o silnym sygnale czy przy wszystkich. 2. Podmenu Audio Setting Po wyborze i uruchomieniu tego podmenu można wybrać, czy odtwarzanie ma się odbywać tylko w trybie mono czy nie. W przypadku stacji o słabym sygnale odtwarzanie w trybie mono zamiast stereo może poprawić jakość dźwięku (mniej szumów). 3. Podmenu Main menu : Powrót do menu głównego Poprzez to podmenu można wrócić do menu głównego radia internetowego, patrz rozdział 14. e). Dalsze informacje dotyczące użytkowania: Z przodu radia internetowego znajdują się 4 przyciski P1 (D), P2 (E), P3 (F) i P4 (G), pod którymi można zaprogramować stacje. Nacisnąć i przytrzymać dłużej wybrany przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzenia. Na dole wyświetlacza przy poszczególnych stacjach pojawia się P1... P4. Przy użyciu pilota zdalnego sterowania do dyspozycji jest 12 przycisków numerowanych (9) do programowania stacji. Nacisnąć i przytrzymać dłużej wybrany przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzenia. Na dole wyświetlacza przy poszczególnych stacjach pojawia się P1... P12. Miejsca 5-12 mogą zostać zaprogramowane i włączane tylko z pilota zdalnego sterowania. Nie jest to możliwe bezpośrednio na radiu. Każdy dwóch trybów pracy Internet-Radio i Radio FM ma niezależne od siebie pamięci stacji. 19

20 d) Tryb pracy: Odtwarzacz USB/Shared-Media W tym trybie radio może odtwarzać muzykę z nośnika USB (pendrive) lub w sieci domowej poprzez Shared- Media (serwer UpnP, np. Windows Media Player 11 lub wyższy). 1. Podmenu Shared media : Odtwarzanie muzyki w sieci domowej Po wyborze podmenu Shared Media pojawią się dostępne i udostępnione foldery (np. komputera z systemem operacyjnym Windows) w sieci domowej. Sposób udostępniania folderów z muzyką w systemie operacyjnym w sposób pozwalający na ich odtwarzanie przez radio internetowe zależy od stosowanego systemu operacyjnego. Bliższe informacje w tym zakresie znajdują się w internecie lub w literaturze fachowej. Obsługa podczas odtwarzania plików muzycznych jest taka sama, jak przy użyciu nośnika danych USB, patrz niżej. 2. Podmenu USB playback : Odtwarzanie muzyki z pendrive a Pendrive musi być sformatowany w formacie plików FAT32 (nie NTFS itp.). Obsługiwane są pendrive o pojemności do 16GB. Ostrożnie wsunąć pendrive do gniazda USB (N) z przodu radia. Po wyborze i potwierdzeniu funkcji pendrive powinien zostać rozpoznany a na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat, czy główny folder na być wyświetlony czy nie. Po potwierdzeniu tego komunikatu pojawi się główny folder podłączonego pendrive a. Teraz należy pokrętłem lub przyciskami ze strzałkami na pilocie wybrać plik muzyczny do odtworzenia (w razie potrzeby należy przejść przedtem do odpowiedniego podfolderu). Włączyć odtwarzanie naciskając pokrętło lub przycisk (2) na pilocie zdalnego sterowania. Krótkie naciśnięcie przycisku c44 (8) na pilocie zdalnego sterowania powoduje powrót do początku aktualnie odtwarzanego utworu. Ponowne krótkie naciśnięcie danego przycisku powoduje przejście do odtwarzania poprzedniego utworu. Krótkie naciśnięcie przycisku 66c (11) na pilocie zdalnego sterowania powoduje przeskoczenie odtwarzania na kolejny utwór. Dłuższe przytrzymanie wciśniętego przycisku c44 (8) powoduje szybkie przewijanie do tyłu. Dłuższe przytrzymanie wciśniętego przycisku 66c (11) powoduje szybkie przewijanie do przodu. Naciskając przycisk 63 (10) można wstrzymać i ponownie wznowić odtwarzanie. Po dłuższym przytrzymaniu wciśniętego przycisku (2) pojawia się komunikat Added to my playlist, plik muzyczny zostaje dodany do listy odtwarzania ( Playlist ). Jest to możliwe zarówno podczas odtwarzania ja i podczas wyboru plików muzycznych. Pliki muzyczne można później znaleźć na liście odtwarzania w 3. podmenu My Playlist (patrz niżej) i tam można je wybierać i odtwarzać. Usuwanie listy odtwarzania jest możliwe w 6. podmenu Clear My Playlist. Pokrętłem na radiu lub przyciskami ze strzałkami wybrać inny plik muzyczny. < i < (14) na pilocie zdalnego sterowania można 20

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: 05-500 Chyliczki ul. Polna 6 tel. 22 331

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DigitRadio 500

Instrukcja obsługi DigitRadio 500 Instrukcja obsługi DigitRadio 500 Cyfrowe radio internetowe, DAB+, UKW z stacją dokującą do ipoda/iphone'a 1 Przedmowa Niniejsza instrukcja obsługi pomoże użytkownikowi w > zgodnym z przeznaczeniem i >

Bardziej szczegółowo

IR 4427. Instrukcja obsługi. Radio internetowe

IR 4427. Instrukcja obsługi. Radio internetowe IR 4427 Instrukcja obsługi Radio internetowe WSTĘP INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Ten symbol ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność informacji dotyczących eksploatacji i konserwacji (serwisowania)

Bardziej szczegółowo

DENVER IR-100 RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

DENVER IR-100 RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN DENVER IR-100 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Przed użyciem proszę uważnie przeczytać wszystkie wskazówki i zachować je do przyszłego użytku. - Sprawdzić na tabliczce znamionowej czy napięcie odpowiada

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi Odtwarzacz lampowy NW T (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi WSTĘP Gratulujemy zakupu odtwarzacza NW-T firmy Ayon Audio. Zapoznanie się z instrukcją obsługi pozwala Państwu

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 000325824

Radio internetowe Nr produktu 000325824 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 000325824 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Widok urządzenia Przód Lewy głośnik wyświetlacz prawy głośnik Tył Antena UKF Gniazdo słuchawkowe Wejście audio Wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi Albrecht DR315 Internet / DAB / DAB+ / FM Radio Instrukcja Obsługi Uwagi dotyczące bezpieczeństwa DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDEK I PRZEDŁUŻACZY,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu

Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu BDA_Digit ISIO S2_PL2_BDA_Digit ISIO S2(DVB30)_V3.qxd 2015-02-13 15:55 Strona 1 Instrukcja obsługi Digit ISIO S2 Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo