17 sierpnia 2015 roku R E G U L A M I N

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17 sierpnia 2015 roku R E G U L A M I N"

Transkrypt

1 17 sierpnia 2015 roku R E G U L A M I N przekazywania do emisji i rejestracji audycji referendalnych dokonywanych przez podmioty uprawnione biorące udział w REFERENDUM 2015 r. w ramach bezpłatnych bloków audycji referendalnych emitowanych na antenie Radia Opole S.A. 1. Zapisy ogólne. 1.1 Regulamin niniejszy oparty jest o zapisy zawarte w Rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) 1.2 Regulamin niniejszy określa zasady dostarczania przez podmioty uprawnione gotowych audycji referendalnych oraz nagrań dokonywanych przez podmioty uprawnione w studiach Radia Opole S.A. w ramach bezpłatnych audycji referendalnych. 2. Przyjmowanie i kwalifikowanie do emisji audycji referendalnych dostarczanych przez podmioty uprawnione. 2.1 Materiały audycji referendalnych przygotowywanych samodzielnie przez podmioty uprawnione są dostarczane do Radia Opole S.A. nie później niż na 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia. 2.2 Jeżeli materiały audycji referendalnych przygotowanych samodzielnie przez podmioty uprawnione nie odpowiadają warunkom technicznym podanym do wiadomości pełnomocników, Radio Opole S.A. wzywa pełnomocnika podmiotu uprawnionego do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji referendalnych, najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem rozpowszechnienia audycji. 2.3 Jeżeli podmiot uprawniony nie usunie usterek i nie dostarczy poprawionego materiału audycji referendalnej w terminie, o którym mowa w ust. 2.2, Radio Opole S.A. nie wyemituje tego materiału. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji referendalnych z przyczyn leżących po stronie podmiotu uprawnionego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach. 2.4 Czas audycji referendalnych dostarczonych przez pełnomocnika podmiotu uprawnionego nie może przekraczać czasu ustalonego dla tych audycji. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przez podmiot uprawniony materiały audycji

2 referendalnych przekraczają czas ustalony dla tych audycji, Radio wzywa niezwłocznie podmiot uprawniony do skrócenia czasu audycji. Jeżeli podmiot uprawniony nie zastosuje się w ciągu 8 godzin do wezwania, Radio Opole S.A. przerywa emisję audycji referendalnej w chwili, kiedy upłynął czas audycji przysługujący danemu podmiotowi uprawnionemu. W przypadku dostarczenia audycji krótszej niż czas emisji przysługujący podmiotowi uprawnionemu w danym bloku referendalnym, przyjmuje się, że czas emisyjny został wykorzystany. 2.5 Audycje referendalne dostarczane przez podmioty uprawnione, powinny być nagrane na płycie CD lub pendrive wyłącznie w formacie audio Wave lub mp3 (wymienione nośniki nie powinny zawierać żadnych innych plików za wyjątkiem plików audio) audycji referendalnych. Audycje dostarczane poprzez Internet nie będą przyjmowane, ze względu na ochronę systemu komputerowego Radia Opole S.A. przed infekcją złośliwym oprogramowaniem. 2.6 Kwalifikacji dostarczonej audycji pod względem zgodności ze wskazanym formatem technicznym dźwięku dokonuje realizator wskazany przez Radio Opole S.A. w obecności pełnomocnika podmiotu uprawnionego lub osoby przez niego upoważnionej i legitymującej się pisemnym upoważnieniem. 2.7 Przyjęcie audycji referendalnych dostarczonych przez podmiot uprawniony kończy się sporządzeniem protokołu przekazania audycji referendalnych do emisji, zawierającego potwierdzenie przejęcia audycji, plan ich emisji oraz podpisy pełnomocnika podmiotu uprawnionego lub osoby przez niego upoważnionej i legitymującej się pisemnym upoważnieniem oraz osoby upoważnionej przez Radia Opole S.A. 2.8 Po emisji bloku audycji referendalnych podaje się informację następującej lub podobnej treści: Przedstawiliśmy audycje referendalne przygotowane przez podmioty uprawnione. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. Wniosek o nieodpłatne udostępnienie studia nagraniowego i urządzeń technicznych wraz z realizatorem w celu nagrania audycji referendalnych, składa w Sekretariacie Programu, Pełnomocnik podmiotu uprawnionego lub osoba przez niego upoważniona i legitymująca się pisemnym upoważnieniem, nie później niż na 24 godziny przed rejestracją audycji referendalnej. Dopuszczalne jest również złożenie jednego zbiorczego wniosku na wszystkie nagrania, ale tylko i wyłącznie za zgodą Kierownika Sekretariatu Programu Pani Katarzyny Łabudy. 4. Rejestracja audycji w ramach bezpłatnych bloków audycji referendalnych. 4.1 Rejestracja audycji w ramach bezpłatnych bloków audycji referendalnych odbywa się według grafiku sporządzonego na podstawie dostarczonych przez podmioty uprawnione wniosków o udostępnienie studia. 4.2 Kolejność nagrań poszczególnych kandydatów w ramach grafiku określonego w pkt. 4.1 jest wewnętrzną sprawą podmiotu uprawnionego i nie może być rozstrzygana przez pracowników Radia Opole S.A. 4.3 Na potrzeby rejestracji audycji referendalnych Radio Opole S.A. udostępnia studio nagraniowe wyposażone w mikrofon, komputer nagrywający oraz odtwarzacz CD. Audycje nagrywane są przez realizatora wyznaczonego przez Radio Opole S.A. Do nagrań audycji referendalnych Radio Opole nie będzie dostarczało żadnej muzyki ani efektów dźwiękowych.

3 4.4 Czas nagrania obejmuje trzykrotność czasu emitowanej audycji, m.in. na niezbędne przygotowania (instruktaż pracy w studiu oraz ustawienie mikrofonu), ewentualne pomyłki. Na nagranie każdej audycji Radio Opole udostępnia studio wraz z realizatorem na czas nie dłuższy niż 3-krotność czasu trwania danej audycji referendalnej, ale nie krótszym niż 10 minut 4.5 Czas spóźnienia na nagranie odejmowany jest od ogólnego czasu nagrania, o którym mowa w pkt W przypadku przekroczenia przez pomiot uprawniony czasu audycji referendalnej wynoszącego 2 minuty 30 sekund realizator przerywa nagranie i informuje nagrywającego o przekroczeniu czasu audycji. Możliwe jest wtedy ponowne nagranie audycji lub usunięcie już nagranego fragmentu, pod warunkiem nie przekroczenia czasu nagrania, o którym mowa w pkt Realizator nagrywający audycje referendalne nie przeprowadza ich montażu. 4.8 Pracownicy Radia Opole S.A. nie ingerują w zawartość merytoryczną audycji referendalnych, chyba że stanowi ona rażące naruszenie ogólno pojętych zasad współżycia społecznego lub w sposób wyraźny naruszają dobre imię osób trzecich. W takim przypadku realizator przerywa nagranie, sporządzana jest notatka służbowa oraz zawiadamiany przedstawiciel Rejonowej Komisji Wyborczej i pełnomocnik właściwego podmiotu uprawnionego lub osoba przez niego upoważniona i legitymująca się pisemnym upoważnieniem. 4.9 Nagrania wykonywane są wyłącznie na potrzeby emisji bezpłatnych bloków audycji referendalnych i nie mogą być przekazywane Podmiotom Uprawnionym na potrzeby dalszej obróbki lub emisji w innych mediach elektronicznych. 5. W przypadku wykorzystania w audycjach referendalnych dostarczonych przez podmioty uprawnione lub rejestrowanych w studiach Radia Opole S.A., utworów muzycznych lub innych podlegających ochronie zgodnie z prawem autorskim i prawami pokrewnymi, pełnomocnik podmiotu uprawnionego lub osoba przez niego upoważniona i legitymująca się pisemnym upoważnieniem składa pisemne oświadczenie o posiadaniu prawa do wykorzystania w/w utworów. 6. Niedostarczenie przez podmiot uprawniony audycji lub nieprzybycie kandydata na nagranie w wyznaczonym terminie powoduje wyemitowanie w miejsce brakującej audycji referendalnej komunikatu o następującej treści: Podmiot uprawniony... (nazwa)... nie dostarczył audycji referendalnej. 7. Wszelkie kwestie sporne wynikające w trakcie przekazywania materiałów do emisji oraz podczas rejestracji audycji referendalnych przez podmioty uprawnione rozstrzygane są pomiędzy pełnomocnikiem podmiotu uprawnionego lub osobą przez niego upoważnioną i legitymującą się pisemnym upoważnieniem, a wyznaczonym pracownikiem Radia Opole S.A. 8. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze wymienionej w pkt. 7 strony zwracają się do przedstawiciela Rejonowej Komisji Wyborczej. 9. Regulamin niniejszy obowiązuje w okresie od 17 sierpnia 2015 r. do 06 września 2015r.

4 Załącznik nr 1 PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY AUDYCJI REFERENDALNEJ z dnia Imię nazwisko pełnomocnika Podmiotu Uprawnionego przekazującego audycję referendalną:... Data emisji audycji referendalnej... godz.. Czas rzeczywisty audycji... Czas przyznany... Uwagi techniczne po przeglądzie audycji. Podpis pełnomocnika podmiotu uprawnionego. Podpis pracownika Radia Opole S.A.

5 Załącznik nr 2 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE STUDIA... zwraca się do Radia Opole S.A. o nieodpłatne udostępnienie studia i urządzeń technicznych wraz z realizatorem w celu nagrania audycji referendalnych REFERENDUM 2015 Data planowanego nagrania /planowanych nagrań :... Ilość audycji : Podpis pełnomocnika podmiotu uprawnionego Wniosek należy złożyć w siedzibie Radiu Opole S.A. przy ul. Strzelców Bytomskich 8, nie później niż 24 godziny przed wnioskowaną rejestracją audycji referendalnej, można również przesłać faxem lub mailem Na nagranie każdej audycji Radio Opole udostępnia studio wraz z realizatorem na czas nie dłuższy niż 3-krotność czasu trwania danej audycji referendalnej, ale nie krótszy niż 10 minut. Dopuszczalne jest również złożenie jednego zbiorczego wniosku na wszystkie nagrania, ale tylko i wyłącznie za zgodą Kierownika Sekretariatu Programu Pani Katarzyny Łabudy, która nadzoruje grafiki nagrań - telefon i dane jak wyżej.

6 Podpis Kierownika Sekretariatu Programu Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za jakość techniczną audycji referendalnej, a także pełną odpowiedzialność prawną, zarówno za treść, jak i formę prezentowanej audycji referendalnej, w szczególności odpowiada za naruszenia dóbr osobistych oraz praw autorskich i pokrewnych osób trzecich. 2. oświadcza, że prawa autorskie i prawa pokrewne odnoszące się do rozpowszechniania prezentowanej audycji zostały nabyte przez Podmiot Uprawniony w sposób prawidłowy i ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu naruszania tych praw w związku z rozpowszechnieniem audycji. Metryczka audycji stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia data podpis Pełnomocnika Podmiotu Uprawnionego

7 Załącznik nr 4 METRYCZKA AUDYCJI Tytuł audycji: Kompozytor muzyki: Autor tekstu: Artyści wykonawcy: data podpis Pełnomocnika Podmiotu Uprawnionego

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL Niniejszy Regulamin, przygotowany przez Packaging Factory Sp. z o.o., reguluje wszelkie zagadnienia związane z zamawianiem przez Klientów wytwarzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego aksonet.pl

Regulamin Sklepu Internetowego aksonet.pl Regulamin Sklepu Internetowego aksonet.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach pod Poznaniem pod adresem www.przedszkolerazdwatrzy.pl Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego nakrywamy.pl

Regulamin Sklepu Internetowego nakrywamy.pl Regulamin Sklepu Internetowego nakrywamy.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.poligrafiko.pl, zwanego dalej Portalem. 1.2. Właścicielem i Administratorem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego akupuj.pl

Regulamin Sklepu Internetowego akupuj.pl Regulamin Sklepu Internetowego akupuj.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1. Dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Regulamin Sklepu Internetowego www.beading.com.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin Sklepu Internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Konto IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość V. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy VI. Usługi dodane VII.

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NORAUTO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NORAUTO.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NORAUTO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego scandinavianbaby.pl

Regulamin Sklepu Internetowego scandinavianbaby.pl Regulamin Sklepu Internetowego scandinavianbaby.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób:

Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób: Ogólne Warunki Umowy Definicje Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin niniejsze Ogólne Warunki Umowy Operator - Online Technologies HR Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo