REGULAMIN KONKURSU MODA NA ODBLASKI w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU MODA NA ODBLASKI w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU MODA NA ODBLASKI w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY I. ORGANIZATORZY KONKURSU Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Rynek 1, Miasto na prawach powiatu, NIP fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Warszawie , ul. Mokotowska 51/53/57 NIP , wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Gminna jednostka budżetowa Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 64, powołana uchwałą Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 roku, NIP KOORDYNATOR KONKURSU Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Grottgera 50, działająca na podstawie ustawy o Policji Straż Miejska w Nowym Sączu, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 71, utworzona przez Radę Miasta, działającą na podstawie ustawy o strażach gminnych Wojewódzka samorządowa osoba prawna Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 29 listopada 10, NIP , powołana i nadzorowana przez Zarząd Województwa Małopolskiego oraz Wojewodę Małopolskiego Gminna jednostka budżetowa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 47, NIP powołana Uchwałą Nr LXVI/807/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006 r.

2 II. CEL KONKURSU Celem konkursu jest: zachęcenie środowiska nauczycielskiego do upowszechniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzmacnianie pozytywnego nastawienia dzieci i młodzieży do noszenia elementów odblaskowych, zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. III. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 1. Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza. 2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez daną szkołę jednego, nie dłuższego niż 5 minutowy, pokazu mody uwzględniającej zastosowanie elementów odblaskowych ( moda odblaskowa ). W pokazie może wziąć udział maksymalnie sześcioro uczniów z danej szkoły, które będą reprezentować swoją społeczność szkolną. 4. Etapy zgłoszenia: szkoły zainteresowane udziałem w Konkursie powinny dostarczyć zgłoszenie na specjalnej karcie uczestnictwa (załącznik nr 1) wraz z filmem rejestrującym pokaz mody odblaskowej (np. z próby generalnej) najpóźniej do dnia 16 października 2015r. osobiście, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu ul. Barbackiego 64, Nowy Sącz z dopiskiem Konkurs MODA NA ODBLASKI Termin, o którym mowa powyżej, jest ostateczny. Filmy, które wpłyną do siedziby Zespołu Świetlic Środowiskowych po wyznaczonym czasie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. Koszty przesyłki pocztowej ponosi zgłaszający. Szkoła obowiązkowo do zgłoszenia dołącza zgody rodziców dzieci uczestniczących w pokazie na utrwalenie ich wizerunków oraz na przetwarzanie wizerunków uczestników pokazu (załącznik nr 3).

3 Komisja konkursowa wybierze 5 najlepszych pokazów, które zaprezentują się na żywo podczas finału konkursu MODA NA ODBLASKI w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu przed zgromadzoną publicznością. Spośród 5 zaproszonych drużyn wyłoniona zostanie grupa zwycięska. 5. Sposób przygotowania pokazu, o którym mowa w pkt. 3 uzależniony jest od kreatywności i pomysłowości uczniów/wychowawców/dyrekcji szkoły. Zabezpieczenie wszelkich materiałów potrzebnych do zrealizowania pokazu (materiały odblaskowe, odzież z elementem odblaskowym, elementy scenografii, rekwizyty itp.) leży po stronie przygotowującego pokaz. 6. Film powinien być zarejestrowany na płycie CD/DVD (płyta winna być odpowiednio opisana - nazwa szkoły, opiekun grupy, tytuł filmu/pokazu) lub wysłany drogą elektroniczną na adres Dopuszcza się także przekazanie filmu na nośniku typu pendrive (konieczne opisanie jak w przypadku płyt CD/DVD). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłki płyt CD/DVD/pendrive. Organizator nie zwraca płyt/pendrive po rozstrzygnięciu Konkursu. 7. Prezentacja zwycięskich szkół i wręczenie nagród odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sącz. IV. KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY 1. Zwycięzcę wybierze specjalnie do tego powołana Komisja Konkursowa. 2. Komisja oceni pokazy mody według następujących kryteriów: Zgodność tematu pokazu mody odblaskowej z tematyką konkursu Oryginalne zastosowanie elementów odblaskowych podczas pokazu mody odblaskowej - pomysł na pokaz Wartość artystyczna pokazu np. choreografia, stroje, scenariusz W każdym z wymienionych wyżej kryteriów grupa może otrzymać od 0-10 punktów. 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 4. Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy dla zwycięzców Konkursu. 5. Komisja konkursowa przyzna nagrodę główną szkole, której uczniowie przygotują zwycięski pokaz. Komisja nagrodzi również ucznia/uczniów prezentujących 5 najlepszych pokazów zakwalifikowanych do finału konkursu MODA NA ODBLASKI.

4 6. O wynikach konkursu oraz wręczeniu nagród Organizator powiadomi zwycięzców pisemnie, telefonicznie lub owo. 7. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu bez wyboru żadnego zwycięzcy lub zakończenia Konkursu z przyznaniem mniejszej niż wskazana w pkt. 5 liczby nagród w wypadku niewystarczającego poziomu artystycznego nadesłanych pokazów. 8. Niezależnie od nagród przyznanych Szkole oraz uczniowi/uczniom, o których mowa w pkt.5, Komisja konkursowa może przyznać także dodatkowe wyróżnienia. 9. Zgłaszając się do Konkursu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z organizowanym Konkursem. V. FINAŁ KONKURSU MODA NA ODBLASKI 1. Niezależnie od zgłoszenia do konkursu, szkoły mogą nadsyłać zgłoszenia do udziału w finale akcji MODA NA ODBLASKI (Załącznik nr. 2), podczas którego przewidziano wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, m.in. finał konkursu MODA NA ODBLASKI, występ artystyczny oraz inne imprezy towarzyszące. Na widowni mogą zasiąść całe klasy (włącznie z klasami 0), które jako pierwsze nadeślą zgłoszenia do udziału w spotkaniu. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc każda szkoła otrzyma potwierdzenie telefoniczne bądź mailowe wpisania na listę. VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Każda Szkoła przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że: ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniony utwór (film) lub jego wykonanie (pokaz) naruszał prawa jakichkolwiek osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub dobra osobiste osób trzecich; w przypadku naruszenia przez uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć go z udziału w konkursie. 2. Każda szkoła przystępująca do konkursu oświadcza i potwierdza, że: akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;

5 wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych autorów pokazu wyłącznie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz j.t.) Szkoła posiada prawa do posłużenia się w ramach Konkursu pomysłem na prezentację (choreografię) zgłoszonego pokazu mody odblaskowej; pokaz mody zgłoszony do Konkursu nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej (wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych); pokaz mody zgłoszony do Konkursu, nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Uczestnicy pokazu mody odblaskowej przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas konkursu, w celu wykorzystania ich przez Organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a)utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, c)wprowadzenia do obrotu, d)wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet, e)publicznego odtwarzania, wyświetlania, f) najmu i dzierżawy, g)nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. Uczestnicy pokazu udzielają zezwolenia na utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia roku (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 t.j. z późniejszymi zmianami), kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. VIII. KONTAKT Informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 64, Nowy Sącz, pod numerem (18) lub poprzez

6 Załącznik NR 1. (miejscowość i data) ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE MODA NA ODBLASKI (pełna nazwa oraz adres szkoły) Opiekunem z ramienia szkoły jest telefon... Adres opiekuna:. szkoły:. Ilość uczniów biorących udział w pokazie (max 6)... Proszę podać imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza: 1) 2) 3) 4).. 5) 6) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu MODA NA ODBLASKI i akceptuję wszystkiego jego zapisy. (podpis Opiekuna) (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) (pieczątka szkoły)

7 Załącznik NR 2. (miejscowość i data) ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UCZESTNICTWA W FINALE KONKURSU MODA NA ODBLASKI Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 34 (hala sportowa), Nowy Sącz 4 grudnia 2015r. o godz (data i miejsce spotkania) (pełna nazwa oraz adres szkoły) Opiekunem z ramienia szkoły jest telefon... Adres opiekuna:. szkoły:. Ilość uczniów zgłaszanych do udziału w finale konkursu MODA NA ODBLASKI... (podpis Opiekuna) (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) (pieczątka szkoły) UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc każda szkoła otrzyma potwierdzenie telefoniczne bądź mailowe wpisania na listę.

8 Załącznik NR 3. (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCE ZGODY NA UTRWALENIE I PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU MODA NA ODBLASKI W związku z przystąpieniem mojego dziecka......do konkursu (Imię i nazwisko) MODA NA ODBLASKI realizowanego w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY wyrażam zgodę na: przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu mojego dziecka: wyłącznie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((Dz. U. z 2014r., poz j.t.); nieodpłatne przeniesienie na Organizatorów autorskich praw majątkowych do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas konkursu, w celu wykorzystania ich przez Organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a)utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, c)wprowadzenia do obrotu, d)wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet, e)publicznego odtwarzania, wyświetlania, f) najmu i dzierżawy, g)nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. na utrwalenie wizerunku mojego dziecka za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie, jak też na rozpowszechnienie tak utrwalonego wizerunku (podpis Ucznia). (podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project Warszawa,.. 2014 r. Rezydencje w ramach Master Project przyznawane są w ramach corocznego Programu Fundacji Maestro. 1 1. Regulamin określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Akcji Wolność: czujesz to? Akcja Wolność: czujesz to?

Regulamin udziału w Akcji Wolność: czujesz to? Akcja Wolność: czujesz to? Regulamin udziału w Akcji Wolność: czujesz to? 1 Akcja Wolność: czujesz to? Akcja, o której mowa w niniejszym Regulaminie (zwana dalej Akcją ), jest skierowana do wszystkich bibliotek publicznych działających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu o nazwie Polak, z którego jestem dumny ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego I. Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: Konkurs oznacza

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę Aneks do regulamin konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę Z dniem 07.02.2014 r. w regulaminie konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę wprowadza się następujące zmiany: 1. 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 3 Zasady i przebieg

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo