Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie. 1. Organizator Konkursu. 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie. 1. Organizator Konkursu. 2."

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie 1. Organizator Konkursu 1. Develop Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, al. Pod Kasztanami 10, Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (dalej: Organizator), właściciel Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall przy ul. Kopisto 1, Rzeszów (dalej: Millenium Hall) ogłasza konkurs na spot filmowy promujący Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie (dalej: Konkurs). 2. Cel Konkursu Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych spotów filmowych promujących Centrum Kulturalno- Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie (dalej: Film). 3. Przedmiot Konkursu i tematyka Filmu 1. Przedmiotem Konkursu jest realizacja Filmu o maksymalnym czasie trwania do 30 sekund, spełniającego warunki określone w niniejszym Regulaminie. 2. Tematyka Filmu: Millenium Hall Twoje miejsce w Rzeszowie. 3. Film musi zawierać w sobie elementy pozwalające na jednoznaczne powiązanie go z Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie. 4. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich Filmów, które w oryginalny sposób ukażą walory, specyfikę, niepowtarzalność i wyjątkowość Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie. 5. Film może łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną. Film nie może być w całości animowany. Film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym. 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Konkursu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym Filmem. W Konkursie mogą wziąć udział również zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik (zbiorowy). W takim przypadku osoby te traktowane będą jako współtwórcy zgłoszonych do udziału w Konkursie Filmów.

2 2. Organizator oraz członkowie Jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w konkursie ani pomagać Uczestnikom (np. poprzez udzielanie dodatkowych informacji itp.). 3. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest bezpłatne. 4. Filmy dostarczane są Organizatorowi na koszt Uczestnika. 5. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu więcej niż jeden Film. W takim przypadku każdy Film powinien być dostarczony na osobnym nośniku i zawierać osobny Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Oświadczenie (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 6. Zgłaszając Film do udziału w Konkursie należy dostarczyć kopię Filmu zarejestrowaną na nośniku w postaci płyty DVD (w dwóch kopiach) lub USB pendrive (w jednej kopii). Każdy nośnik musi posiadać odpowiednie opakowanie zabezpieczające przed ewentualnymi uszkodzeniami. Jakość techniczna kopii Filmów będzie jednym z kryteriów ich kwalifikacji do udziału w Konkursie. 7. Proporcje filmu to 16:9 w rozdzielczości Full HD Filmy powinny być zapisane w formatach AVI lub MPEG. Maksymalna wielkość pliku z Filmem nie może przekroczyć 2 GB. 8. Filmy niepolskojęzyczne powinny zawierać listę dialogową w języku polskim wraz z czasem wyświetlania napisów (plik.doc lub.srt). 9. Długość filmu nie może przekraczać 30 sekund. 10.Wraz ze zgłoszeniem Filmu do Konkursu Uczestnik załącza Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Oświadczenie (Załącznik nr 2 do Regulaminu), że upoważnia Organizatora na zasadzie niewyłączności do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do Konkursu Filmami w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo); b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu wprowadzania do pamięci komputera; c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. 11. W przypadku Uczestnika zbiorowego każdy z członków zespołu zobowiązany jest wypełnić osobny Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Oświadczenie (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Następnie wszystkie Formularze Zgłoszeniowe oraz Oświadczenia członków Uczestnika zbiorowego należy przedłożyć łącznie ze zgłoszeniem Filmu do Konkursu. 12. Organizator dokona zamieszczenia Filmów, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie, na portalu celem przeprowadzenia głosowania o nagrodę publiczności. 13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych

3 w Formularzu Zgłoszeniowym i Oświadczeniu, o których mowa w ust. 10. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle spowoduje wykluczenie z udziału w Konkursie. 14. Prawa autorskie Filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. 15. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia przez Uczestnika jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do Konkursu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na Uczestnika. 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń: a) niespełniających wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie; b) do których Uczestnik nie dołączył Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia, o których mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu; c) naruszających dobre obyczaje (w rozumieniu obowiązującego prawa); d) naruszających przepisy obowiązującego prawa, e) których jakość wykonania powoduje, że są nieczytelne. 17. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na końcu lub początku każdego filmu biorącego udział w głosowaniu internetowym planszy z logotypami sponsorów i partnerów konkursu. 5. Termin i miejsce składania prac konkursowych 1. Filmy do Konkursu wraz z dokładnie i czytelnie wypełnionymi: Formularzem Zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i Oświadczeniem (Załącznik nr 2 do Regulaminu) należy nadesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie od dnia 10 lipca 2014r. do dnia 10 sierpnia 2014r. pod adresem: Biuro Marketingu Millenium Hall, al. Kopisto 1, Rzeszów. W przypadku Filmów dostarczanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego, jednakże z uwagi na termin rozstrzygnięcia Konkursu Film musi być dostarczony nie później niż 13 sierpnia 2014r. 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 sierpnia 2014r. 3. Filmy złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu, chyba że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej. 4. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera Filmów zgłaszanych do Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z Konkursem.

4 6. Rozstrzygnięcie Konkursu 1. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 2. Zgłoszone do Konkursu Filmy zostaną wstępnie wyselekcjonowane przez Komisję konkursową, w celu dopuszczenia ich do Konkursu. Komisja dokona w szczególności sprawdzenia czy Film odpowiada wszystkim kryteriom określonym w Regulaminie. 3. Komisja konkursowa ma prawo nie przyznać nagród w przypadku, gdy poziom prac nie będzie spełniał wymogów Regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez Organizatora Konkursu jak również w przypadku niezadowalającego poziomu artystycznego Filmów. 4. Komisja konkursowa nagrodzi Film, który w oryginalny sposób ukaże walory, niepowtarzalność i wyjątkowość Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie oraz który będzie się charakteryzował niekonwencjonalnością w podejściu do tematu oraz pokaże kreatywność Uczestnika. 6. Nagroda publiczności zostanie przyznana za Film, który otrzyma największą ilość głosów (tzw. polubień, lajków) na portalu Każdy z głosujących może oddać tylko jeden głos. 7. Decyzje Komisji konkursowej są autonomiczne i mają charakter ostateczny i niepodważalny. 8. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranego Filmu. 7. Rodzaj i wysokość nagród 1. Nagrody w Konkursie stanowią: Nagroda główna 2.000,00 zł. Nagroda publiczności 500,00 zł. 2. Nagrody zostaną wydane w ustalonym ze zwycięzcą terminie jednak nie później niż 1 października 2014r. Nagroda zostanie wypłacona w formie przelewu na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie zwycięzców Konkursu. 3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie lub zamianie na inne. 4. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom po potrąceniu przez Organizatora jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). 8. Postanowienia dotyczące przeniesienia własności oryginalnego egzemplarza Filmu oraz autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej 1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być twórcami, współtwórcami lub producentami Filmu. 2. Jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał wyłącznych autorskich praw majątkowych do Filmu, wówczas powinien złożyć Oświadczenie o sytuacji prawnej Filmu oraz o swoich uprawnieniach.

5 Na tej podstawie Organizator podejmie decyzję, czy dopuścić taki Film do Konkursu. 3. Oryginalne egzemplarze Filmów przechodzą na własność Organizatora z chwilą złożenia lub przesłania Filmu przez Uczestnika Konkursu. 4. Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora (udzielają licencji) na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu Filmami, w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo); zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzania do pamięci komputera; publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. 5. Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora do wykorzystania, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4, całości lub części zgłoszonego do Konkursu Filmu oraz dokonania w tym celu przeróbki lub adaptacji Filmu, jak również umieszczenia w Filmie napisów lub logo Organizatora. 9. Sposób podania wyników Konkursu do publicznej wiadomości Wyniki zostaną ogłoszone w zakładce dotyczącej Konkursu zamieszczonej stronie internetowej Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie, celem ustalenia szczegółów dotyczących wypłaty wynagrodzenia. 10. Unieważnienie Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku: 1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 2) gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu, 3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych. 11. Przetwarzanie danych osobowych 1.Administratorem danych osobowych podanych w ramach Konkursu, w tym m.in. danych podanych w ramach Formularza Zgłoszeniowego, jest Organizator. 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z Konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 133 poz.833 z późn. zm.) a w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu na stronach portalu internetowego Organizatora, w mediach, oraz w informacjach wysyłanych za pośrednictwem Organizatora. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe uczestników konkursu będą

6 chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.833 z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 12. Postanowienie końcowe 1.Zgłoszenie Filmu do udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował w zakładce Konkursu znajdującej się na stronie internetowej 3. Nośniki DVD oraz USB pendrive ze zgłoszonymi do Konkursu Filmami nie będą zwracane autorom. 4. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami jest: Dominika Grzesik, tel , 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7 Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu na spot filmowy promujący Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie (proszę o wypełnienie formularza drukowanymi literami) Imię i nazwisko Uczestnika (przy Uczestniku zbiorowym również nazwa zespołu): Adres do kontaktu:... Telefon kontaktowy: Krótki opis spotu (do 600 znaków bez spacji)... Data produkcji (dzień-miesiąc-rok): Format:.. Długość:. Scenariusz:. Reżyser:. Operator: Obsada aktorska:... Tytuł muzyki:. Kompozytor:.. Autor słów: Podpis Uczestnika/ów

8 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu organizowanego przez Develop Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie i spełniam warunki w nim określone oraz akceptuję zasady przeprowadzenia Konkursu. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Develop Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w celach promocyjno-marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz na publikację mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania wizerunku oraz nadesłanego na Konkurs Filmu. Zostałem poinformowany(a), że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, ich poprawiania, kontroli ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia. Równocześnie oświadczam, że upoważniam Organizatora na zasadzie niewyłączności do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonym do Konkursu Filmem w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie (zapis) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo); b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu wprowadzania do pamięci komputera; c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. Dodatkowo upoważniam Organizatora do wykorzystania, na polach eksploatacji wskazanych powyżej, całości lub części zgłoszonego do Konkursu Filmu oraz dokonania w tym celu przeróbki lub adaptacji Filmu, jak również umieszczenia w Filmie napisów lub logo Organizatora. Oświadczam, że zgłaszany przeze mnie Film stanowi rezultat mojej indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mi wszelkie prawa do tego Filmu i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a ponadto oświadczam, że korzystanie z tych prac zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa, dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem albo na podstawie zobowiązania. Oświadczam, że osoby utrwalone w Filmie wyraziły zgodę na wykorzystanie i publikację swojego wizerunku. Imię i nazwisko... adres zamieszkania... adres ... tel. komórkowy... data i miejsce złożenia oświadczenia... podpis Uczestnika Konkursu...

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project Warszawa,.. 2014 r. Rezydencje w ramach Master Project przyznawane są w ramach corocznego Programu Fundacji Maestro. 1 1. Regulamin określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą Inspiracje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu o nazwie Polak, z którego jestem dumny ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo