Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA."

Transkrypt

1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Kod przedmiotu TS1C Kod AK Ćwiczenie pt. POMIARY PARAMETRÓW SYGNAŁÓW OKRESOWYCH OSCYLOSKOPEM CYFROWYM Numer ćwiczenia M 16 Opracował: dr inż. Adam Idźkowski Białystok 2015

2 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. 2

3 1. Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z właściwościami pomocniczego sprzętu pomiarowego, który będzie używany przez nich w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii. W instrukcji tej zawarte są opisy, objaśnienia, wskazówki i pytania kontrolne dotyczące najważniejszych wiadomości z zakresu obsługi oscyloskopu cyfrowego. Oscyloskop jest jednym z najważniejszych i najbardziej uniwersalnych przyrządów pomiarowych. Jego cenną zaletą jest zdolność wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów sygnałów elektrycznych zmiennych w czasie. Przedmiotem ćwiczeń będą pomiary parametrów sygnałów okresowych z uwzględnieniem prawidłowego sposobu skalowania przebiegu na ekranie oscyloskopu. 2. Płyta czołowa i interfejs użytkownika oscyloskopu Jedną z pierwszych czynności, jaką należy wykonać przed rozpoczęciem obsługi oscyloskopu, jest zaznajomienie się z jego płytą czołową (Rys. 1). Rys. 1a. Płyta czołowa oscyloskopu serii DS

4 Rys. 1b. Wejścia, pokrętła, przyciski oscyloskopu cyfrowego. a. Wejścia oscyloskopu Na płycie czołowej znajdują się dwa wejścia (kanały) oscyloskopu oznaczone jako CH1 i CH2 (Rys. 1b), do których można podłączyć sygnały napięciowe. EXT TRIG jest wejściem zewnętrznego wyzwalania (nie będzie wykorzystywane w ćwiczeniach). przewód ekranowany Oscyloskop Źródlo napięcia elektryczngo OUT sygnal masa CH1 Rys. 2. Sposób podłączenia źródła napięcia do wejścia CH1 oscyloskopu. 4

5 Sposób podłączania oscyloskopu do źródła napięcia jest przedstawiony na Rys. 2. Można to zrobić przy pomocy przewodu ekranowanego (Rys. 3). Rys. 3. Przewód ekranowany z wtykami BNC - sygnał na żyle w środku, masa na obudowach wtyków i ekranie przewodu. Aby uniknąć uszkodzenia oscyloskopu, należy pamiętać aby napięcie wejściowe na złączu BNC (wejściu kanału) nie przekraczało wartości Vmax= 400 V. Impedancja wejściowa wynosi 1M (wg noty na płycie czołowej). b. Parametry przebiegu napięcia okresowego Przypomnienie z teorii obwodów: U m amplituda napięcia, U sk wartość skuteczna napięcia ( sinusoidy), ω pulsacja (ω 2πf, gdzie f częstotliwość), T okres ( 1 ), φ u - kąt fazowy napięcia. 5 2 wzór prawdziwy tylko dla

6 Na Rys. 4 przedstawiono oznaczenia parametrów sygnału napięciowego stosowane w oscyloskopach cyfrowych. Vmax Vrms Vpp Vavg Period Rys. 4. Oznaczenia mierzonych parametrów stosowane w oscyloskopie (z ang. max maximum (maksymalna), rms root mean square (skuteczna), pp peak-to-peak ( iędzy zczytowa), avg average (średnia). c. Przyciski i pokrętła oscyloskopu Przyciski współpracują z MENU wyświetlanymi na ekranie oscyloskopu i pozwalają uzyskać dostęp do wielu jego własności związanych z kanałami CH1 i CH2, a także np. do funkcji matematycznych MATH. Pokrętła (SCALE, POSITION) służą m.in. do ustawiania współczynników skali i regulacji położenia przebiegu w kierunku pionowym (napięcie) i poziomym (czas - w trybie pracy Y-T). VERTICAL oznacza kierunek pionowy, a HORIZONTAL kierunek poziomy. Współczynniki skali osi pionowej są określone w woltach (czułość), a osi poziomej w sekundach (podstawa czasu). Ich wartości są pokazywane na dolnym pasku ekranu oscyloskopu. Przed pomiarem (np. amplitudy) oscylogram powinien być dobrze wyskalowany w osi pionowej i poziomej (Rys. 5). Dobre wyskalowanie wpływa na dokładność podawanych parametrów napięciowych i czasowych badanego sygnału. Wyniki mogą być podawane automatycznie przez oscyloskop na ekranie lub obliczane przez użytkownika na podstawie liczby odczytanych działek z podziałki i mnożenia jej przez wartość współczynnika skali). 6

7 Dobrze wyskalowany przebieg napięcie w woltach Źle wyskalowane przebiegi czas w sekundach Tryb Y-T Rys. 5. Przebiegi na ekranie oscyloskopu dobrze i źle wyskalowane. d. Blok odchylania pionowego ustawienia kanałów Każdy z kanałów oscyloskopu ma własne menu obsługowe, które rozwija się po naciśnięciu odpowiedniego przycisku CH1 lub CH2. Ustawienia wszystkich pozycji MENU są przedstawione w poniższej tablicy. Tablica 1. Menu Ustawienia Komentarze AC DC GND COUPLING Typ sygnału wejściowego BW LIMIT Ograniczenia szerokości pasma PROBE Sonda DIGITAL FILTER Filtr cyfrowy Volts/div INVERT Odwrócenie Wł. Wył. 1X 10X 100X 1000X Wybranie typu AC blokuje składową DC sygnału. Przy wybraniu typu DC przechodzi zarówno składowa DC jak i AC Wybranie typu GND odłącza sygnał wejściowy. Ogranicza szerokość pasma kanału do 20 MHz w celu redukcji wyświetlania zakłóceń. Po wybraniu,,wył." otrzymuje się pełne pasmo. Ustawić tłumienie sondy tak, aby dopasować je do czułości odchylania pionowego oscyloskopu (domyślnie 1X) - Ustawienia filtru cyfrowego Skokowo (Coarse) Płynnie (Fine) Wł. Wył. Przełącznikiem tym wybiera się zgrubnie rozdzielczość regulacji pokrętłem skali SCALE w sekwencji skoków Dokładne zmiany rozdzielczości małymi skokami między nastawami zgrubnymi. Włączenie funkcji odwrócenia sygnału wejściowego. Przywrócenie oryginalnego wyświetlania przebiegu. 7

8 Na Rys. 6. pokazano wpływ składowej stałej na wartość parametrów przebiegu napięcia sinusoidalnego. Wybór trybu sprzężenia COUPLING AC spowoduje zablokowanie składowej stałej (na rysunku sinusoida grubsza, czarna). Jeśli natomiast przebieg ma być widziany ze składową stałą, to należy wybrać COUPLING DC. Należy pamiętać, że wartości parametrów napięciowych (Vmax, Vrms, Vavg) podawane na ekranie będą różne w obu trybach sprzężenia. Bez składowej stałej Ze składową stałą napięcie V max +V DC V max V avg =V DC V avg =0 składowa stała V DC czas Tryb Y-T Rys. 6. Przebieg sinusoidalny ze składową stałą i bez składowej stałej. Maksymalne napięcie Vmax, które można zmierzyć przy pomocy oscyloskopu wynosi 400 V. Do pomiaru napięć powyżej 40 V należy wykorzystać sondę (Rys. 7), która zawiera dzielnik napięcia o przekładni 10. Rys. 7. Fabryczna sonda przełączana 1x lub 10x (z dzielnikiem napięcia o przekładni 10), przewód z krokodylkiem podłącza się do masy. 8

9 Do pomiaru dużych (większych niż 40 V) różnic potencjałów można wykorzystać sondę TESTEC TT-SI 9001 (Rys. 8). Dodatkowo, sonda ta separuje masę badanego układu od masy (i uziemienia) oscyloskopu. Dane techniczne tej sondy przedstawione są w Tablicy 2. Rys. 8. Sonda TESTEC TT-SI Tablica 2. Maksymalne napięcie wejściowe (w zależności od wyboru współczynnika podziału 1:10 lub 1:100) Maksymalne napięcie wyjściowe Pasmo Impedancja wejściowa sondy Dane techniczne sondy ±70 V (DC + peak AC) lub ±700 V (DC + peak AC) ±7 V (DC + peak AC) 0-25 MHz 4 MΩ / 5,5 pf Dokładność ±2% Wymiary 170 x 63 x 21 mm Zasilanie +6 V DC lub 4 baterie AA Uwaga: Wyjście BNC sondy musi być podłączone do wejścia CH1 oscyloskopu, a dodatkowy (czarny) przewód sondy musi być połączony z uziemieniem oscyloskopu. 9

10 e. Blok odchylania poziomego ustawienia podstawy czasu Na ekranie oscyloskopu można odczytać ustawioną wartość podstawy czasu (podziałki skali) w jednostkach czasu na działkę (1 cm). Ze względu na to, że wszystkie aktywne (wyświetlone) w danym momencie przebiegi wykorzystują tę samą podstawę czasu, oscyloskop wyświetla jedną wartość dla wszystkich aktywnych kanałów, z wyjątkiem, gdy używa się funkcji Delayed (opóźnionego odchylania). Aby wyświetlić menu podstawy czasu (odchylania poziomego), należy nacisnąć przycisk MENU. Ustawienia tego menu są wyszczególnione w poniższej tablicy: Tablica 3. Menu Ustawienia Komentarze DELAYED Opóźnienie Wł. Wył. Wejście w tryb opóźnionego odchylania. Wyłączenie trybu opóźnionego odchylania TIME BASE Tryb pracy (podstawa czasu) Y-T X-Y Przedstawia zależność napięcia na osi pionowej w funkcji czasu na osi poziomej. Przyporządkowuje wartości w kanale CH1 osi X, a wartości w kanale CH2 osi Y. Rys. 9. Znaki i pasek stanu. Znak ten zaznacza położenie w pamięci punktu wyzwalania. Znak ten [ ] reprezentuje aktualne położenie przebiegu w pamięci. Znak ten zaznacza położenie punktu wyzwalania w oknach przebiegu. Pasek stanu - wyświetlona ustawiona wartość podstawy czasu (głównej podstawy czasu). Pasek stanu - ustawiona wartość offsetu wyzwalania podstawy czasu w odniesieniu do środka okna. 10

11 Ważne uwagi: Y-T: Konwencjonalny format wyświetlania oscyloskopu. Przedstawia on jak napięcie przebiegu (na osi pionowej) zmienia się z czasem (na osi poziomej). X-Y: Format wyświetlania na osi poziomej wartości napięcia sygnału z kanału 1, a na osi pionowej napięcia sygnału z kanału 2. f. Pomiar automatyczny (MEASURE) Aby wyświetlić MENU ustawień pomiaru automatycznego, należy nacisnąć przycisk MEASURE. Przyciskami z prawej strony ekranu można dokonywać ustawień i mierzyć parametry wymienione w Tablicach 4-6. Tablica 4. Menu Ustawienia Komentarze Źródło (Source) CH1 CH2 Kanał 1 jako źródło mierzonego sygnału, Kanał 2 jako źródło mierzonego sygnału. Napięcie (Voltage) - Napięcie jako mierzony parametr. Patrz Tablica 4. Czas (Time) Wyczyść (Clear) - Czas jako mierzony parametr. Patrz Tablica 5. - Kasowanie wyników pomiaru wyświetlony na ekranie. Pokaż wszystko (Display All) Wył. Wł. Wyłączyć wyświetlanie wszystkich wyników pomiaru. Włączyć wyświetlanie wszystkich wyników pomiaru. Pomiar napięcia wybrane parametry (patrz też Rys. 4) Tablica 5. Menu Vpp Vmax Vmin Vavg Vrms Vamp Komentarz Wartość międzyszczytowa napięcia Napięcie maksymalne (MAX) Napięcie minimalne (MIN) Wartość średnia napięcia (AVG) Wartość skuteczna napięcia (RMS) Wartość amplitudy napięcia (podwojona) 11

12 Pomiar czasu wybrane parametry (patrz też Rys. 4 i Rys. 10) Tablica 6. Menu Częstotliwość (Freq) Okres (Period) Czas narastania (Rise time) Czas opadania (Fall time) Komentarz Częstotliwość przebiegu okresowego (f) Okres (T) Czas narastania impulsu (tr) Czas opadania impulsu (tf) Rys. 10. Czas narastania i opadania impulsu napięciowego. Uwaga: Wyniki pomiarów automatycznych będą wyświetlane w dole ekranu. W tym samym czasie można wyświetlić maksymalnie trzy wyniki. Następny, nowy wynik pomiaru spowoduje przesunięcie na ekranie poprzednich wyników w lewo, o jedno miejsce. 12

13 g. Pomiary przy pomocy kursorów Aby włączyć kursory naciskamy przycisk CURSOR. Można wybrać kursory pionowe (pomiar czasu, Rys. 11) lub poziome (pomiar napięcia, Rys. 12) Rys. 11. Pomiar czasu przy pomocy kursorów [6]. Rys. 12. Pomiar napięcia przy pomocy kursorów [6]. Na ekranie pojawiają się dwa kursory w postaci linii. Jeden jest zawsze aktywny, a drugi pasywny. W trybie manualnym kursor aktywny można przesuwać pokrętłem POSITION (oscyloskopy serii DS5000). Na ekranie wyświetlane są zmierzone różnice czasów lub poziomów napięć. Kursory można wyłączyć przyciskiem związanym z menu ekranowym OFF. 13

14 Menu ekranowe dla kursorów Menu Ustawienia Komentarz Tryb (Mode) Ręczny Tryby pomiaru z użyciem kursorów (Manual) Śledzenie (Track) Automatyczny (Auto) Typ (Type) Napięcie (Voltage lub Y) Czas (Time lub X) przebiegu Źródło (Source) CH1 CH2 MATH Użyć kursor, aby zmierzyć parametry napięciowe przebiegu Użyć kursor, aby zmierzyć parametry czasowe Wybrać jako źródło sygnału kanał 1 Wybrać jako źródło sygnału kanał 2 Wybrać jako źródło operacje matematyczne Menu Ustawienia Komentarz Napięcie Kręcąc pokrętłem regulacji położenia w pionie POSITION, Cursor A przesunąć kursor A w kierunku pionowym. Czas Kręcąc pokrętłem regulacji położenia w pionie POSITION, przesunąć kursor A w kierunku poziomym. Cursor B Uwaga: Napięcie Czas Kręcąc pokrętłem regulacji położenia w pionie POSITION, przesunąć kursor B w kierunku pionowym. Kręcąc pokrętłem regulacji położenia w pionie POSITION, przesunąć kursor B w kierunku poziomym. W oscyloskopie DS1052 naciskamy przycisk MENU ekranowego CurA lub CurB i kręcimy pokrętłem znajdującym się przy przyciskach MENU (świeci się nad nim pole z zaokrągloną strzałką). 14

15 Zadania (część A) Sprzęt pomiarowy (uzupełnić brakujące dane) Producent Typ Oscyloskop cyfrowy RIGOL DS5000 lub DS1052 Sonda oscyloskopowa TESTEC TT-SI 9001 Generator funkcyjny NDN JC5603P Woltomierz cyfrowy UNI-T UT71D Dekada rezystancyjna Dekada pojemnościowa Zadanie 1 Pomiary amplitudy, okresu, wartości skutecznej Zmierzyć przy pomocy oscyloskopu amplitudę, okres, wartość międzyszczytową i wartość skuteczną zaproponowanego przez prowadzącego sygnału okresowego (np. o kształcie sinusoidy). Schemat układu pomiarowego przedstawiony jest na Rys. 13. Generator funkcyjny przewód ekranowany Oscyloskop Rys. 13. Schemat układu pomiarowego. Wyniki odczytów i obliczeń zanotować w Tabelach 1 i 2. Uwaga: Zalecane jest, aby to zadanie każdy student wykonał samodzielnie! 15

16 Tabela 1. Wartości amplitudy i okresu wyznaczone na podstawie podziałki oscyloskopu oraz współczynników skali osi pionowej i poziomej. Współczynnik skali osi pionowej (CH1) Amplituda sygnału w centymetrach Amplituda w jednostkach napięcia Współczynnik skali osi poziomej (Time) Okres sygnału w centymetrach Okres sygnału w jednostkach czasu a y =...mv/cm, V/cm niepotrzebne skreślić h y =...cm Vmax = a y h y...mv, V niepotrzebne skreślić a x =... s/cm, ms/cm, s/cm niepotrzebne skreślić h x =...cm T = a x h x... s, ms, s niepotrzebne skreślić Tabela 2. Pomiary automatyczne (przycisk MEASURE). Amplituda w jednostkach napięcia Wartość skuteczna (RMS) w jednostkach napięcia Wartość międzyszczytowa w jednostkach napięcia Okres sygnału w jednostkach czasu Vmax =...mv, V niepotrzebne skreślić Vrms =...mv, V niepotrzebne skreślić Vpp=...mV, V niepotrzebne skreślić T =... s, ms, s niepotrzebne skreślić Zapisać przebieg z ekranu oscyloskopu na pendrive (przycisk STORAGE), typ pliku CSV. Przyciskiem EXTERNAL otwiera się katalog plików zapisanych na pendrive. Dalej: przycisnąć NEW FILE, wprowadzić nazwę pliku i przycisnąć SAVE. W sprawozdaniu należy sporządzić wykres punktowy na podstawie zarejestrowanego pliku CSV. W tym celu trzeba otworzyć plik CSV w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel (najlepiej z poziomu menu Dane, Z tekstu). Dane liczbowe w pliku CSV są oddzielone przecinkami. Dodatkowo wartości liczbowe w pliku są z kropkami i należy zamienić je na przecinki (Znajdź, Za ień). Zamieścić przebieg z tytułem i opisanymi osiami. Zaznaczyć na nim: Vmax, Vrms, T oraz Vpp. Zwrócić uwagę na korelację pomiędzy wartościami zmierzonymi przy pomocy oscyloskopu, a zaznaczonymi na wydrukowanym przebiegu. 16

17 Zadanie 2 Badanie szeregowego obwodu RC - pomiar amplitudy i okresu sygnału wejściowego i wyjściowego Zmierzyć przy pomocy oscyloskopu parametry sygnałów z generatora (U 1 ) oraz z wyjścia (U 2 ) obwodu RC. R G U 1 C U 2 CH 2 CH 1 Rys. 14. Szeregowy obwód RC (G - generator NDN JC5603P, CH1 i CH2 kanały oscyloskopu). 1. Ustawić na generatorze napięcie sinusoidalne U 1 o wartości międzyszczytowej Vpp=10 V i częstotliwości f = 15 khz (uwaga: ładowa tała <DC offset> na generatorze powinna być równa 0). 2. Zmierzyć amplitudy sygnałów w kanałach CH1 i CH2. a) przy pomocy podziałki oscyloskopu Vmax = a y h y, gdzie: a y współczynnik odchylenia pionowego w V/cm, h y amplituda w cm, b) automatycznie - przycisk MEASURE. Tabela 3. Wyniki pomiaru amplitud dwiema metodami. Napięcie U 1 Napięcie U 2 CH1 CH2 a) b) 3. Zmierzyć okres sygnału wejściowego U 1 lub wyjściowego U 2 : a) przy pomocy podziałki oscyloskopu T = a x h x, gdzie: a x współczynnik odchylenia poziomego w V/cm, h x okres w cm, b) automatycznie - przycisk MEASURE, c) przy pomocy kursorów przycisk CURSOR, Mode Manual (patrz str ). 17

18 Tabela 4. Wyniki pomiaru okresu trzema metodami. a) b) c) Okres T Zadanie 3 - Pomiar wartości skutecznej napięcia sieciowego Uwaga: Ze względu na bezpieczeństwo, montaż tego układu pomiarowego oraz włączanie napięcia sieciowego należy wykon ywać tylko pod nadzorem prowadzącego zajęcia! Przy pomocy sondy TESTEC i oscyloskopu zmierzyć napięcie sieciowe regulowane przy pomocy autotransformatora. Parametry sygnału wejściowego (z autotransformatora) U 1 = od 0 do 260 V (RMS), f = 50 Hz Kolejność czynności: a. Zmontować układ według Rys. 15. Sprawdzić czy pokrętło (suwak) autotransformatora jest na zerze. Pamiętać o podłączeniu przewodu uziemienia sondy z uziemieniem oscyloskopu. b. Ustawić woltomierz cyfrowy na napięcie zmienne (AC), zakres 1000 V lub automatyczny. c. Ustawić wartość współczynnik tłumienia (ang. attenuation ratio) sondy TESTEC na 1:100. Włączyć sondę. d. W oscyloskopie ustawić tłumienie sondy PROBE na 100X. e. Poprosić prowadzącego o sprawdzenie układu i włączenie autotransformatora do sieci. Włączyć włącznik WŁ. f. Ustawiać kolejne wartości napięcia U 1 na woltomierzu cyfrowym (Tabela 5) i mierzyć wartość skuteczną za pomocą oscyloskopu. Dokonywać odczytów U 2 z oscyloskopu przy jak największym przebiegu na ekranie. Wyniki zapisać w Tabeli 5. 18

19 Rys. 15. Schemat połączeń układu do pomiaru napięcia sieciowego (AT autotransformator, V- woltomierz cyfrowy UT71D). Tabela 5. Pomiar wartości skutecznej napięcia sieciowego. U 1 V U 2 V W sprawozdaniu należy: Wyjaśnić przyczyny ewentualnych różnic wartości napięć U 1 i U 2. 19

20 Zadania (część B) Zadanie 4 - Pomiar przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem i prądem oraz wartości skutecznej prądu w dwójniku szeregowym RC Rys. 16 a. Napięcie i prąd są zgodne w fazie. Rys. 16 b. Napięcie jest opóźnione względem prądu o Δt. Przypomnienie z teorii obwodów: W przypadku obciążenia czysto rezystancyjnego kąt fazowy pomiędzy napięciem a prądem wynosi Δφ=φ u -φ i =0. Oznacza to, że napięcie i prąd są zgodne w fazie (Rys. 11 a). W przypadku obciążenia czysto pojemnościowego kąt fazowy pomiędzy napięciem a prądem wynosi Δφ=φ u -φ i = -90. Przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem i prądem zasilającym dwójnik RLC zawiera się w przedziale <-90º; +90º>. W obwodzie RC napięcie jest opóźnione względem prądu (Rys. 16 b). Opóźnienie Δt należy zmierzyć przy pomocy oscyloskopu w sekundach i przeliczyć na kąt fazowy φ w stopniach. Rys. 17. Schemat połączeń (G- generator NDN JC5603P, R dekada rezystancyjna, C dekada pojemnościowa, R1 150 Ω dodatkowy rezystor wewnątrz czarnego pudełka umożliwiający pomiar prądu, CH1 i CH2 kanały oscyloskopu do pomiaru napięcia i prądu). 20

21 Kolejność czynności: 1) Połączyć obwód według Rys. 17. Dołączyć do czarnego pudełka dekady: rezystancyjną i pojemnościową, generator funkcyjny G i oscyloskop. Dane: C = 0,054 F; Vpp = 6 V; f = 15 khz, R z zakresu od 0 do 250 Ω. (lub inne wartości podane przez prowadzącego) 2) Zmierzyć okres T u sinusoidy napięcia zasilającego obwód: wcisnąć przycisk CURSOR; ustawić: Mode MANUAL, Type TIME (lub X), Cursor A CH1, Cursor B CH1; przesuwać kursory (linie pionowe) kręcąc pokrętłem POSITION (oscyloskopy serii DS5000) lub pokrętłem znajdującym się przy przyciskach MENU (oscyloskop DS1052E), ustawić kursory w punktach przejścia sygnału przez zero. 3) Zmierzyć przy pomocy kursorów opóźnienie Δt pomiędzy przebiegami w obu kanałach (ustawienia jak wyżej ale tym razem Cursor A CH1, a Cursor B CH2). 4) Obliczyć przesunięcie fazowe pomiędzy przebiegami korzystając z zależności 360 t. T u 5) Wyniki pomiarów i obliczeń wpisać do Tabeli 6. 6) Na podstawie wskazań oscyloskopu i wartości rezystancji R1 obliczyć wartość skuteczną prądu płynącego przez ten obwód. 21

22 Tabela 6. Wyniki: wartości skuteczne napięć i prądu, okres, przesunięcie fazowe. Ustawiona wartość rezystancji R=...Ω Okres Opóźnienie T u Δt μs μs Kąt fazowy Δφ Vrms(1) (CH1) Vrms(2) (CH2) Irms=Vrms(2)/R1 V mv ma W sprawozdaniu należy: Zamieścić obliczenia teoretycznej wartości kąta fazowego pomiędzy napięciem a prądem dla odczytanej wartości R z rezystora dekadowego oraz podanych wartości C i f. Porównać teoretyczną wartość kąta fazowego z wartością zmierzoną przy pomocy oscyloskopu. Zadanie 5 Wyznaczenie wartości rezystancji lub pojemności, na podstawie pomiaru wartości przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem i prądem w dwójniku szeregowym RC Dane np: C = 0,054 F; Vpp = 6 V; f = 15 khz, Δφ z zakresu od -20 do -50º (lub inne wartości podane przez prowadzącego). 22

23 Zadanie 6 Badanie szeregowego obwodu RC Zmierzyć przy pomocy oscyloskopu parametry sygnałów z generatora (U 1 ) oraz z wyjścia (U 2 ) obwodu RC (Rys. 18). R G U 1 C U 2 CH 2 CH 1 Rys. 18. Szeregowy obwód RC (G - generator NDN JC5603P, CH1 i CH2 kanały oscyloskopu). a. Wyznaczanie charakterystyki amplitudowej i fazowej transmitancji napięciowej w obwodzie RC Transmitancję napięciowo-napięciową czwórnika w stanie jałowym (I 2 =0) określamy jako iloraz napięcia wyjściowego do napięcia wejściowego. W ogólnym przypadku jest ona liczbą zespoloną. Charakterystyką amplitudową tej transmitancji nazywamy stosunek amplitudy/wartości skutecznej napięcia wyjściowego do amplitudy/wartości skutecznej napięcia wejściowego. Charakterystyką fazową nazywamy przebieg wartości argumentu tej transmitancji w funkcji częstotliwości f (lub pulsacji ω). K u ( K u U U ( j ) U ( ) ( j ) 2 Ku ( ) 1( j ) 23 e j arg K u ( ) 2 ) U1( ), arg K u ( ) argu 2( ) arg U1( ) 0 I 0 2

24 I 1 I 2 U 1 czwórnik U 2 wejście I 1 I 2 wyjście Rys. 19. Układ z Rys. 18 jako czwórnik. Badany układ jest filtrem dolnoprzepustowym o częstotliwości granicznej 1 f gr. 2 RC Częstotliwość graniczna jest to wartość częstotliwości, dla której kończy się pasmo przepustowe filtru. Stosunek amplitud U 2 /U 1 równa się wtedy. Dla uproszczenia oznaczeń przyjmijmy dalej, że: K ( ), arg K u ( ). u K u Kolejność czynności: 1. W układzie z Rys. 18 nastawić na generatorze sygnał sinusoidalny o amplitudzie U 1 =5 V. Dla każdej wartości częstotliwości f w zakresie od 100 Hz do 1 MHz zmierzyć amplitudę napięcia wyjściowego U 2 oraz przesunięcie Δt w czasie pomiędzy napięciem wyjściowym i wejściowym (uwaga: oba przebiegi muszą być ustawione symetrycznie względem osi czasu, a przesunięcie należy mierzyć przy pomocy kursorów). Zwrócić uwagę, aby napięcie U 1 było jednakowe dla wszystkich wartości częstotliwości. 2. Dla każdej wartości częstotliwości obliczyć moduł transmitancji K u i przesunięcie fazowe Δφ ze wzoru wzorów: K u ( U ( ) 2 ) 2 2 f t U1( ) I 0 T 2 t. Wyniki pomiarów i obliczeń zapisywać w Tabeli 7. 24

25 Tabela 7. Wyniki pomiarów i obliczeń. f khz 0,1 0,2 0, U 2 V K u - Δt Δφ μs rad f khz U 2 V K u - Δt Δφ μs rad Parametry obwodu RC: R 10 kω, C 1 nf W sprawozdaniu należy: Narysować charakterystykę amplitudową transmitancji K u w funkcji częstotliwości f. Narysować charakterystykę fazową transmitancji K u w funkcji częstotliwości f. Obliczyć i zaznaczyć na wykresach częstotliwość graniczną f gr. Zastosować na osi częstotliwości podziałkę logarytmiczną. Charakterystyki sporządzić w programie MS Excel lub wykreślić na papierze milimetrowym. Zaznaczyć na nich charakterystyki teoretyczne (idealne). b. Pomiar stałej czasowej Stała czasowa Jest to czas, po którym składowa przejściowa maleje e-krotnie względem swojej wartości początkowej (Rys. 20 i 21). Przy jej pomocy można opisać czas osiągania stanu ustalonego w obserwowanym układzie, po zmianie wartości sygnału wejściowego lub zmianie (komutacji) w obwodzie. RC stała czasowa obwodu szeregowego RC (4τ 5τ) czas trwania stanu nieustalonego w obwodzie RC lub RL. 25

26 Rys. 20. Przebieg napięcia na kondensatorze po załączeniu źródła napięciowego DC e - liczba Eulera 2,718 Rys. 21. Przebieg napięcia rozładowania kondensatora w obwodzie RC. Kolejność czynności: 1. W układzie z Rys. 18 ustawić napięcie prostokątne U 1 o wartości międzyszczytowej Vpp 10 V i częstotliwości f = 5 khz. 2. Regulować pokrętłami SCALE i POSITION tak, aby otrzymać interesujący fragment obrazu przebiegu w dużym powiększeniu (jak na Rys. 22 b.) Rys. 22 a. Źle wyskalowany obraz przebiegu.. Rys. 22 b. Dobrze wyskalowany obraz przebiegu. 3. Zmierzyć stałą czasową. W tym celu należy: a) zmierzyć wartość międzyszczytową napięcia U 2, zapisać do tabeli jako A. b) posługując się definicją, zmierzyć stałą czasową τ m (dla ładowania i rozładowania kondensatora). Aby odnaleźć dokładną wartość stałej czasowej i odpowiadającego jej napięcia wcisnąć przycisk CURSOR i ustawić Cursors Mode na Track. 4. Obliczyć teoretyczną wartość τ stałej czasowej dla parametrów: R=10 kω i C=1nF. Porównać zmierzoną wartość τ m z wartością teoretyczną τ. 5. Wyniki zapisać do Tabeli 8. 26

27 Tabela 8. Wyniki pomiarów i obliczeń. A V A e V 1 A 1 e V τ m μs Ładowanie Rozładowanie τ μs W sprawozdaniu należy: Naszkicować (dobrze wyskalowane) przebiegi z oscyloskopu. Zaznaczyć na nich stałą czasową. Skomentować wyniki. Literatura 1. Bolkowski S.: eoria obwodów ele trycznych, WNT Warszawa Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT Warszawa Osiowski J., Szabatin J.: Pod tawy teorii obwodów T.1 i 3, WNT Warszawa Kamieniecki A.: W półcze ny o cylo op: budowa i po iary, Wydawnictwo BTC Legionowo Rydzewski J. : Pomiary oscyloskopowe, WNT Warszawa RIGOL DS5000 instrukcja obsługi (user manual), Wymagane wiadomości 1. Parametry podstawowych przebiegów okresowych. 2. Definicje wartości średniej i skutecznej przebiegu okresowego. 3. Dzielnik napięcia. 27

28 4. Przebieg modułu i kąta fazowego impedancji elementów R L C połączonych szeregowo i równolegle. 5. Wykresy wskazowe dla połączeń szeregowych i równoległych elementów R L C. 6. Czwórnik, definicje transmitancji i stałej czasowej w szeregowym obwodzie RC. 7. Definicja i podstawowe charakterystyki przy rezonansie napięć w szeregowym obwodzie RLC. Wymagania BHP Warunkiem przystąpienia do praktycznej realizacji ćwiczenia jest zapoznanie się z instrukcją BHP i instrukcją przeciw pożarową oraz przestrzeganie zasad w nich zawartych. Wybrane urządzenia dostępne na stanowisku laboratoryjnym mogą posiadać instrukcje stanowiskowe. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcjami stanowiskowymi wskazanymi przez prowadzącego. W trakcie zajęć laboratoryjnych należy przestrzegać następujących zasad. Sprawdzić, czy urządzenia dostępne na stanowisku laboratoryjnym są w stanie kompletnym, nie wskazującym na fizyczne uszkodzenie. Sprawdzić prawidłowość połączeń urządzeń. Załączenie napięcia do układu pomiarowego może się odbywać po wyrażeniu zgody przez prowadzącego. Przyrządy pomiarowe należy ustawić w sposób zapewniający stałą obserwację, bez konieczności nachylania się nad innymi elementami układu znajdującymi się pod napięciem. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przełączeń oraz wymiana elementów składowych stanowiska pod napięciem. Zmiana konfiguracji stanowiska i połączeń w badanym układzie może się odbywać wyłącznie w porozumieniu z prowadzącym zajęcia. W przypadku zaniku napięcia zasilającego należy niezwłocznie wyłączyć wszystkie urządzenia. Stwierdzone wszelkie braki w wyposażeniu stanowiska oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu należy przekazywać prowadzącemu zajęcia. Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z urządzeń nie należących do danego ćwiczenia. W przypadku wystąpienia porażenia prądem elektrycznym należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie stanowisk laboratoryjnych za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa, dostępnego na każdej tablicy rozdzielczej w laboratorium. Przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego. 28

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2 Kod przedmiotu EZ1C 300 016 Kod AK Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Wprowadzenie do obsługi oscyloskopu

Ćwiczenie 3. Wprowadzenie do obsługi oscyloskopu Ćwiczenie 3 Wprowadzenie do obsługi oscyloskopu Program ćwiczenia: 1. Funkcja samonastawności (AUTO) 2. Ustawianie parametrów osi pionowej 3. Ustawianie parametrów osi poziomej 4. Ustawienia układu wyzwalania

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU Spis treści Wstęp...2 1. Opis podstawowych przełączników regulacyjnych oscyloskopu...3 1.1 Przełączniki sekcji odchylania pionowego (Vertical)...3

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU Laboratorium Podstaw Miernictwa Wiaczesław Szamow Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU opr. tech. Mirosław Maś Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2011 1.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Cel: Zapoznanie ze składnią języka SPICE, wykorzystanie elementów RCLEFD oraz instrukcji analiz:.dc,.ac,.tran,.tf, korzystanie z bibliotek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Temat: Badanie własności przełączających diod półprzewodnikowych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie własności przełączających złącza p - n oraz wybranych

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie oscyloskopu do pomiaru skompensowanie sondy pomiarowej.

1. Przygotowanie oscyloskopu do pomiaru skompensowanie sondy pomiarowej. Ćwiczenie 8 Pomiary z wykorzystaniem oscyloskopu Program ćwiczenia 1. Przygotowanie oscyloskopu do pomiaru skompensowanie sondy pomiarowej. 2. Pomiar podstawowych parametrów sygnałów o różnych kształtach:

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C)

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C) Wydział EAIiIB Laboratorium Katedra Metrologii i Elektroniki Podstaw Elektroniki Cyfrowej Wykonał zespół w składzie (nazwiska i imiona): Ćw. 4. Funktory TTL cz.2 Data wykonania: Grupa (godz.): Dzień tygodnia:

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOLNOPRZEPUSTOWEGO FILTRU RC

BADANIE DOLNOPRZEPUSTOWEGO FILTRU RC Laboratorium Podstaw Elektroniki Wiaczesław Szamow Ćwiczenie E BADANIE DOLNOPRZEPSTOWEGO FILTR RC opr. tech. Mirosław Maś Krystyna Ługowska niwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 0 . Wstęp Celem

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

OSCYLOSKOP. Panel oscyloskopu

OSCYLOSKOP. Panel oscyloskopu OSCYLOSKOP Oscyloskop jest uniwersalnym przyrządem pomiarowym, stosowanym do obserwacji odkształconych przebiegów elektrycznych i pomiaru ich parametrów. Odpowiednio dobrany układ pracy oscyloskopu pozwala

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. ĆWICZENIE 4 Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami zasilania tranzystorów. Wybór punktu pracy tranzystora. Statyczna prosta pracy. II. Układ

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek 1 Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek, Marcin Zając Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek Złożoność nowoczesnych urządzeń elektronicznych stawia przyrządom pomiarowym nowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy.

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. Ćwiczenie nr 1 Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest analiza wpływów i sposobów włączania przyrządów pomiarowych do obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

POMIARY I SYMULACJA OBWODÓW SELEKTYWNYCH

POMIARY I SYMULACJA OBWODÓW SELEKTYWNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tytuł ćwiczenia POMIARY I SYMUAJA OBWODÓW SEEKTYWNYH Numer ćwiczenia E3

Bardziej szczegółowo

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym? Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI 1. Wybrane zastosowania diod półprzewodnikowych Materiały pomocnicze do pracowni specjalistycznej z przedmiotu: Systemy CAD

Bardziej szczegółowo

4. Funktory CMOS cz.2

4. Funktory CMOS cz.2 2.2 Funktor z wyjściem trójstanowym 4. Funktory CMOS cz.2 Fragment płyty czołowej modelu poniżej. We wszystkich pomiarach bramki z wyjściem trójstanowym zastosowano napięcie zasilające E C = 4.5 V. Oprócz

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 1 Temat: Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

WIECZOROWE STUDIA ZAWODOWE LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

WIECZOROWE STUDIA ZAWODOWE LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW POLTECHNKA WARSZAWSKA NSTYTUT RADOELEKTRONK ZAKŁAD RADOKOMUNKACJ WECZOROWE STUDA ZAWODOWE LABORATORUM OBWODÓW SYGNAŁÓW Ćwiczenie 1 Temat: OBWODY PRĄDU STAŁEGO Opracował: mgr inż. Henryk Chaciński Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat:Pomiary podstawowych wielkości elektryczych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA ĆWICZENIE 10 OBWODY RC: 10.1. Impedancja i kąt fazowy w

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Ryszard Kostecki Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Warszawa, 3 kwietnia 2 Streszczenie Celem tej pracy jest zbadanie własności filtrów rezonansowego, dolnoprzepustowego,

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ćw. 3 Wzmacniacz tranzystorowy

Ćw. 3 Wzmacniacz tranzystorowy Ćw. 3 Wzmacniacz tranzystorowy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania wzmacniacza zbudowanego na tranzystorze bipolarnym oraz pomiar jego parametrów. 2. Wymagane informacje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych Autorzy: Karol Kropidłowski Jan Szajdziński Michał Bujacz 1. Cel ćwiczenia 1. Cel laboratorium: Zapoznanie się i przebadanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego

Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego LABORATORIUM METROLOGII Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Automatyki i Metrologii Ćwiczenie nr.7 Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z budową,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI Dla studentów II roku kierunku MECHANIKI I BUDOWY MASZYN Spis treści. POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO....

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M03: Zasilacz stabilizowany

Ćwiczenie M03: Zasilacz stabilizowany Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Metrologia (TS1C 200 008) Tytuł ćwiczenia Ćwiczenie M03:

Bardziej szczegółowo

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem MultiSIM słuŝącym do symulacji działania układów elektronicznych. Jednocześnie zbadane zostaną podstawowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT. Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT. Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT Katedra Elektroniki Alternatywne Źródła Energii Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego Opracowanie instrukcji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu

Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu 1 Podstawy teoretyczne Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu Budowa oscyloskopu Oscyloskop elektroniczny jest przyrządem służącym do obserwacji sygnałów elektrycznych i pomiaru ich parametrów. Na rys.1 pokazano

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Laboratorium elektroniki Ćwiczenie nr 1 Temat: PRZYRZĄDY POMIAROWE Rok studiów Grupa Imię i nazwisko Data Podpis Ocena 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J 8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 8. Badanie prostowników niesterowanych Wprowadzenie Prostownikiem nazywamy

Bardziej szczegółowo

Akustyczne wzmacniacze mocy

Akustyczne wzmacniacze mocy Akustyczne wzmacniacze mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, sposobem projektowania oraz parametrami wzmacniaczy mocy klasy AB zbudowanych z użyciem scalonych wzmacniaczy

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTYTUT NAWIGACJI MOSKIEJ ZAKŁD ŁĄCZNOŚCI I CYBENETYKI MOSKIEJ AUTOMATYKI I ELEKTONIKA OKĘTOWA LABOATOIUM ELEKTONIKI Studia dzienne I rok studiów Specjalności: TM, IM, PHiON, AT, PM, MSI ĆWICZENIE N 10

Bardziej szczegółowo

Wymiary: 90mm/60mm/25mm

Wymiary: 90mm/60mm/25mm KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 2,6 cala ` Zasilanie Pasmo 5-12V/ bateria 1,5V AA 240-960MHz Wymiary: 90mm/60mm/25mm Duży zasięg pomiaru ok. 10m pilot samochodowy OPIS SET P1 Przełącza w tryb zmian(setup)

Bardziej szczegółowo

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia LABORATORIUM INśYNIERII DŹWIĘKU 2 ĆWICZENIE NR 10 Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia I. Układ pomiarowy II. Zadania do wykonania 1. Obliczyć promień krytyczny pomieszczenia, przy załoŝeniu, Ŝe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii. Ćwiczenie nr 6 Oscyloskop.

Laboratorium Metrologii. Ćwiczenie nr 6 Oscyloskop. Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 6 Oscyloskop. I. Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1. Wyznacz napięcie międzyszczytowe, amplitudę, okres i częstotliwość sygnału sinusoidalnego zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Zintegrowane Systemy Sterowania

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi spektrometru EPR

Instrukcja obsługi spektrometru EPR POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁINŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ INSTYTUT FIZYKI Instrukcja obsługi spektrometru EPR Rys. 1. Spektrometr EPR na pasmo X. Pomiary przy pomocy spektrometru

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasad działania, budowy i właściwości podstawowych funktorów logicznych wykonywanych w jednej z najbardziej rozpowszechnionych

Bardziej szczegółowo

GDS-1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI

GDS-1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Oscyloskopy cyfrowe serii GDS-1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA I SERWIS: NDN Zbigniew Daniluk 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15 tel./fax (0-22) 641-15-47, 641-61-96 e-mail: ndn@ndn.com.pl Producent

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i metrologii

Podstawy elektroniki i metrologii Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Podstawy elektroniki i metrologii Studia I stopnia kier. Informatyka semestr 2 Ilustracje do

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515

Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515 Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515 1. Ogólne uwagi o pomiarach w laboratorium Modele laboratoryjne i pomiary w dopasowaniu Zasilanie modeli i bezpieczeństwo 2. Oscyloskop cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Inżynierii akustycznej. Wzmacniacze akustyczne

Laboratorium Inżynierii akustycznej. Wzmacniacze akustyczne Laboratorium Inżynierii akustycznej Wzmacniacze akustyczne 1. Cel laboratorium: Zapoznanie się z podstawowymi klasami pracy tranzystora, typowymi układami przedwzmacniaczy oraz końcówkami mocy. 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Instrukcja obsługi 1. Zasady bezpieczeństwa NIGDY nie należy stosować napięcia lub prądu do miernika, który przekracza określone wartości maksymalne. Funkcja Maksymalne wartości

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych.

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 2. Wstęp teoretyczny. Pomiary podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Ćw. 6 Generatory. ( ) n. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB

Ćw. 6 Generatory. ( ) n. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB Ćw. 6 Generatory. Cel ćwiczenia Tematem ćwiczenia są podstawowe zagadnienia dotyczące generacji napięcia sinusoidalnego. Ćwiczenie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, mająca charakter wprowadzenia,

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+)

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+) Autor: Piotr Fabijański Koreferent: Paweł Fabijański Zadanie Obliczyć napięcie na stykach wyłącznika S zaraz po jego otwarciu, w chwili t = (0 + ) i w stanie ustalonym, gdy t. Do obliczeń przyjąć następujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 7400)

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 7400) INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 74).Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z charakterystykami statycznymi i parametrami statycznymi bramki standardowej NAND

Bardziej szczegółowo

Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium

Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium ĆWICZENIE NR 3 Temat: Symulacja układów cyfrowych. Ćwiczenie demonstruje podstawowe zasady analizy układów cyfrowych przy wykorzystaniu programu PSpice.

Bardziej szczegółowo

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM)

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 1 BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2010 Cel ćwiczenia Pomiar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P 1. Informacje ogólne Miernik MU-39P umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Elektroniki Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

Pętla prądowa 4 20 ma

Pętla prądowa 4 20 ma LABORATORIM: SIECI SENSOROWE Ćwiczenie nr Pętla prądowa 0 ma Opracowanie Dr hab. inż. Jerzy Wtorek Katedra Inżynierii Biomedycznej Gdańsk 009 Część pierwsza. Cel i program ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej.

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. Lekcja 1 Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. 1. Zasady bezpieczeństwa na lekcji. 2. Zapoznanie z programem nauczania. 3. Omówienie kryteriów oceniania. 4. Prowadzenie zeszytu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.MC-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Cel ćwiczenia. Nabycie umiejętności posługiwania się miernikami uniwersalnymi, oscyloskopem, generatorem, zasilaczem, itp. Nabycie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 11. Metody symulacji komputerowej w elektrotechnice i elektronice

Ćwiczenie nr 11. Metody symulacji komputerowej w elektrotechnice i elektronice Cel ćwiczenia. W trakcie tego laboratorium zapoznasz się z podstawami komputerowego projektowania i symulacji układów elektronicznych. Wykorzystamy do tego celu program Micro-cap w wersji 7.2. Ze strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE SCHEMATÓW BLOKOWYCH I ELEKTRYCZNYCH

TWORZENIE SCHEMATÓW BLOKOWYCH I ELEKTRYCZNYCH Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. TWORZENIE SCHEMATÓW BLOKOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo