procesem gospodarowania produkcja, podział, wymiana i konsumpcja Produkcją Dobra materialne usługi prawami ekonomicznymi teorię ekonomii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "procesem gospodarowania produkcja, podział, wymiana i konsumpcja Produkcją Dobra materialne usługi prawami ekonomicznymi teorię ekonomii."

Transkrypt

1 1. Ekonomia jest to nauka badająca prawidłowości rządzące procesem gospodarowania (produkcja, podział, wymiana i konsumpcja) pod kątem określenia metod racjonalnego spożytkowania ograniczonych zasobów, mających alternatywne zastosowania. b) Produkcją nazywamy działalność ludzką, w wyniku której powstają środki zaspokojenia różnorodnych potrzeb człowieka (dobra materialne i usługi). Dobra materialne powstają w wyniku przetworzenia bogactw naturalnych ( dobra wolne, np. powietrze, woda). Wytworzone w procesie produkcji dobra materialne składają się ze środków produkcji (dóbr inwestycyjnych) oraz środków konsumpcji. Pierwsze służą człowiekowi pośrednio, albowiem z nich i przy ich pomocy produkuje się środki konsumpcji. Drugie bezpośrednio zaspokajają potrzeby ludzkie, zalicza się bowiem do niech zarówno żywność, jak też tzw. trwałe artykuły konsumpcyjne (buty, telewizory, samochody, itp.). W ramach procesu produkcji powstają także usługi. Pewna ich część związana jest z przechowywaniem, konserwacją i przenoszeniem dóbr materialnych od wytwórcy do konsumenta. Inną część stanowią usługi o charakterze administracyjnym, świadczone np. przez administrację państwową i samorządową, sądy, itp. Większość stanowią usługi konsumpcyjne, świadczone np. przez szkoły wszystkich szczebli, szpitale, instytucje związane z działalnością kulturalną, żywieniem zbiorowym, a także przez fryzjerów, krawców, szewców, itp. b) Kolejną częścią procesu gospodarowania jest podział wytworzonych wartości. Wytworzone w procesie produkcji dobra i usługi muszą zostać podzielone między poszczególne potrzeby i poszczególnych ludzi. W każdym kraju zasoby wytworzonych środków zaspokojenia potrzeb są mniejsze od samych potrzeb. Trzeba rozstrzygnąć, które z nich winny być już zaspokojone, a które można odłożyć na okres późniejszy. Powstaje problem podziału wytworzonych wartości pomiędzy bieżącą konsumpcję, a inwestycje. c) Podział wytworzonych produktów praktycznie dokonuje się głównie w drodze wymiany (kupno - sprzedaż). Wymiana, będąc jakoby technicznym narzędziem podziału, jest tym samym nieodłączną częścią procesu gospodarowania. d) Ostatecznym efektem procesu gospodarowania jest konsumpcja, która jest także jego celem. Pomiędzy produkcją, a konsumpcją występuje zależność o charakterze sprzężenia zwrotnego: produkcja stanowi o rozmiarach konsumpcji, lecz z drugiej strony konsumpcja warunkuje produkcję. Prawidłowości występujące we wszystkich wyżej wskazanych płaszczyznach procesu gospodarowania (produkcji, podziale, wymianie i konsumpcji) nazywamy prawami ekonomicznymi - nieustanne, w danych warunkach, powtarzające się związki pomiędzy poszczególnymi zjawiskami ekonomicznymi, występującymi w trakcie procesu gospodarowania. System logicznie i rzeczowo zebranych praw ekonomicznych stanowi teorię ekonomii. Ekonomia jest nauką teoretyczną przedstawiającą mniej lub bardziej dokładne odbicie prawidłowości rządzących procesem gospodarowania. Polityka ekonomiczna to działalność polegająca na określeniu bieżących i perspektywicznych celów gospodarowania oraz metod i środków ich osiągania wynikających z zasady racjonalnego gospodarowania. 2. Wyjściowym etapem procesu gospodarowania jest produkcja. Jej uruchomienie wymaga dysponowania odpowiednimi zasobami czynników produkcyjnych niezbędnych do wytwarzania dóbr i usług. Zalicza się do nich: ziemię, kapitał i pracę. Termin ziemia ekonomia używa w szerokim znaczeniu, dotyczy on nie tylko obszarów rolnych czy

2 budowlanych, ale też wszystkich bogactw ukrytych pod ziemią. Zasoby kapitału nie są darem natury, lecz wynikiem procesu produkcji, przeznaczonym do dalszej produkcji. Jest to więc ta część wyprodukowanych dóbr, która nie jest przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji (Maszyny, urządzenia, narzędzia, budynki fabryczne, surowce, półfabrykaty - kapitał realny. Kapitał finansowy to pieniądze). Zasoby pracy rozumiemy jako nagromadzenie fizycznych i umysłowych zdolności ludzi do produkowania dóbr i usług. W ujęciu ilościowym zasoby pracy zależą od rozmiarów tej grupy ludności, którą zaliczamy do zawodowo czynnej oraz od czasu jej pracy. W ujęciu jakościowym zależą zaś od poziomu kwalifikacji ludzi zdolnych do pracy. 3. Wymienione trzy rodzaje zasobów czynników produkcji są, z punktu widzenia wymogów procesu gospodarowania, komplementarne (zależne) w stosunku do siebie. Są też zawsze ograniczone, a więc ograniczone są możliwości rozwoju produkcji. Ograniczoność zasobów przy nieograniczoności potrzeb rodzi konieczność nieustannego dokonywania wyborów i takiej alokacji (rozkładu, rozdziału pomiędzy alternatywne cele) zasobów, która zapewni najbardziej efektywne ich użycie. Najbardziej efektywne to znaczy: - z punktu widzenia całej gospodarki - zapewnienie maksymalnego, w długim okresie, tempa wzrostu gospodarczego, - z punktu widzenia producentów - osiągnięcie maksymalnego, w długim okresie, zysku (poprzez tzw. bezpieczny rozwój), - z punktu widzenia konsumentów - osiągnięcie maksymalnego stopnia zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych. Wybór oznacza przyjęcie jednej z możliwych alternatyw. 4. Koszt alternatywny to koszt rezygnacji z najlepszego spośród niezrealizowanych wariantów (alternatyw) możliwości produkcyjnych. Alternatyw a Chleb Zatrudnieni e Produkcja Buty Zatrudnieni e A B C D E F Produkcja 5. Badaniem zasad racjonalnego gospodarowania ograniczonymi zasobami, mającymi alternatywne zastosowania w skali gospodarki jako całości, zajmuje się makroekonomia. Stąd też badania te dotyczą tworzenia, podziału i wzrostu produktu narodowego, równowagi i nierównowagi gospodarczej, polityki pieniężno - kredytowej i fiskalnej, skutków regionalnej integracji gospodarczej i internacjonalizacji kapitału, kształtowania się cen na rynku światowym itp. 6. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zasad racjonalnego gospodarowania (postępowania) indywidualnych uczestników procesu gospodarowania. Indywidualnych, to znaczy: konsumentów, producentów, poszczególnych towarów i rynków czynników produkcji. Stąd też badania te dotyczą czynników określających popyt na poszczególne dobra i ich podaż, zagadnień relacji kosztów i rozmiarów produkcji, prawidłowości rządzących rynkiem papierów wartościowych,

3 rynkiem pieniężno - kredytowym, rynkiem pracy itp. Badania mikro- i makroekonomii dotyczą każdego etapu procesu gospodarowania. Odnoszone są do procesu produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. 2) Granica możliwości produkcyjnych. (Prawo malejących przychodów). Alternatyw a Chleb Zatrudnieni e Produkcja Buty Zatrudnieni e A B C D E F Produkcja Tabela opisuje możliwości produkcyjne małej firmy produkującej chleb i buty. Jeżeli więcej pracowników będzie przydzielone do produkcji chleba, to wyprodukują mniej butów. Trzeba wybrać pewną opcję. Funkcja produkcji to zależność między wielkością produkcji (w jednostkach fizycznych) a zastosowanymi w procesie produkcji nakładami (kapitału i pracy). Wykres tej funkcji jest zdeterminowany prawem malejących przychodów. Zasada malejących przychodów mówi, że od pewnego poziomu nakładów danego czynnika, będącego w modelu zmienną, jego produkcyjność krańcowa się zmniejsza (tzn. wzrost produkcji jest coraz mniejszy na kolejną jednostkę czynnika). Prawo to jest formułowane przy założeniu niezmiennych innych czynników produkcji. 3) Rynek, podział rynków, modele rynków. 2. Rynek to całokształt transakcji kupna - sprzedaży, dokonujących się w określonych warunkach wynikających z relacji pomiędzy podażą, a popytem. Transakcje te można rozpatrywać z różnych punktów widzenia: a) Według przedmiotu obrotu wyróżniamy rynek: dóbr i usług konsumpcyjnych, dóbr inwestycyjnych, pracy, pieniężno kredytowy i papierów wartościowych. b) Rynek dóbr i usług można dalej dzielićc) z punktu widzenia rodzaju towarów będących przedmiotem obrotu, np. rynek: pszenicy, telewizorów, maszyn, ropy naftowej. d) Każdy z powyższych rodzajów transakcji może mieće) różny zasięg geograficzny, stąd też można mówićf) o rynku: lokalnym (miasta, gminy), krajowym, regionalnym, światowym, poznańskim rynku mięsa, wspólnotowym. g) Biorąc pod uwagę stopień swobody zawiązywanych transakcji, rozróżnia się rynek wolny i regulowany. Rynek wolny daje jego uczestnikom swobodę w określaniu zarówno rozmiarów transakcji, jak też cen, po jakich są one dokonywane. Natomiast na rynku regulowanym

4 warunki wymiany określane przez władze gospodarcze (poprzez ustalanie limitów obrotów oraz minimalnych lub maksymalnych cen) nakładają na uczestników wymiany określone ograniczenia. h) W zależności od długotrwałej relacji pomiędzy podażą i popytem rozróżnia się rynek producenta i rynek nabywcy. Pierwszy jest korzystniejszy dla sprzedawcy, bowiem charakteryzuje się nadwyżką popytu nad podażą (więcej nabywców niż towarów, co daje producentowi możliwośći) dyktowania warunków kupna). MONOPOL - wyłączność jednego sprzedawcy MONOPSON - wyłączność jednego nabywcy. 2. Cztery rodzaje modeli rynku: a) Konkurencja doskonała charakteryzuje się tym, że: - Na rynku występuje duża liczba producentów i konsumentów. - Ceny kształtują się swobodnie na rynku w wyniku relacji pomiędzy podażą, a popytem, przy czym żaden pojedynczy uczestnik rynku nie ma decydującego wpływu na tę relację. Konsekwencją tego jest, że żaden z nich nie ma możliwości dyktowania wysokości cen. - Wszystkie przedsiębiorstwa danej gałęzi wytwarzają standardowy produkt, bez nadawania mu jakichkolwiek indywidualnych cech. - Brak zróżnicowania produktu sprawia, że nie występuje konkurencja pozacenowa. - Istnieje pełna swoboda przenoszenia zasobów, gdyż koszty wejścia i wycofania się z rynku są minimalne. - Rynek jest w pełni przejrzysty, co znaczy, że zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy, są zorientowani w poziomie cen. b) Konkurencja monopolistyczna: - Na rynku występuje wielu producentów o różnym stopniu udziału w całkowitej produkcji danej gałęzi. - Poszczególne przedsiębiorstwa wytwarzają towary w pewnym stopniu zróżnicowane, będące jednak względem siebie substytutami. - Pewne zróżnicowanie wyrobów umożliwia producentom stosowanie własnej ceny. - Przeważają formy konkurencji pozacenowej. - Swoboda przenoszenia zasobów jest w pewnym stopniu ograniczona, ponieważ wejście na rynek wiąże się z ponoszeniem kosztów (niewielkich) związanych z pozyskaniem nabywców w początkowej fazie obecności na rynku. c) Oligopol jest drugą - po konkurencji monopolistycznej formą konkurencji nazywaną niedoskonałą. Charakteryzuje się tym, że: - Na rynku występuje niewielka liczba producentów danej branży. Oligopol tzn. monopol wielu. Jeśli na rynku występuje dwóch producentów, to taką sytuację nazywamy duopolem. - Poszczególne firmy mogą wytwarzać zarówno produkty jednorodne, jak też bardzo zróżnicowane. - Niewielka liczba wytwórców sprawia, że każdy z nich ma istotny udział w łącznej produkcji danej branży. W tej sytuacji cena ustalona przez jednego wpływa na rozmiary sprzedaży pozostałych. Takie wzajemne uzależnienie cenowe sprawia, że przedsiębiorstwa działające w warunkach oligopolu starają się uzgadniać ze sobą ceny poprzez wchodzenie w zmowy lub uzgodnienia co do przywództwa cenowego. Przywódca cenowy - a jest nim przedsiębiorstwo albo o największym udziale w łącznej produkcji, albo produkujące po najniższych kosztach - dyktuje cenę, a pozostali przystosowują się do jego ustaleń. - W sytuacjach, w których porozumienia cenowe są trudne do wynegocjowania lub niemożliwe do

5 osiągnięcia ze względu na antymonopolowe działania państwa, szeroko stosowane są metody konkurencji pozacenowej, związane zwłaszcza ze zróżnicowaniem jakości typu. - Istnieją bardzo silne bariery wejścia nowych producentów na rynek oligopolistyczny. d) Monopol pełny: - Na rynku występuje jeden producent. Może to dotyczyć sytuacji przedsiębiorstwa państwowego i wtedy wyłączność produkcji wynika z decyzji ustawowych. Może jednak dotyczyć to także przedsiębiorstwa prywatnego i wtedy wyłączność produkcji wynika z sytuacji tzw. monopolu naturalnego. Monopol pełny może także dotyczyć jednego nabywcy - wtedy nazywamy go monopsonem. Taki przypadek wystąpi wtedy, kiedy np. duży koncern samochodowy kupuje całą produkcję od współpracującego z nim mniejszego przedsiębiorstwa produkującego lusterka samochodowe. - Towar wytwarzany przez przedsiębiorstwo monopolistyczne nie ma swojego substytutu na danym rynku. - Bardzo wysokie bariery wejścia na rynek zabezpieczają monopolistów przed konkurencją ze strony innych przedsiębiorstw. - W sytuacji jednego producenta pozbawionego konkurencji monopolista może dyktować ceny na rynku. - W tej sytuacji nie występuje konkurencja pozacenowa, co oczywiście ni9e wyklucza specyficznych form reklamy. Przedstawione wyżej warianty organizacji rynku są modelami teoretycznymi. Typową dla rzeczywistości jest sytuacja konkurencji niedoskonałej, będącą mieszanką konkurencji monopolistycznej i oligoplistycznej z rynkiem wolnokonkurencyjnym. Działając w warunkach tej mieszanki, firmy starają się zdobywać pozycję zbliżoną w mniejszym lub większym stopniu do monopolu. W tym celu wchodzą ze sobą w zmowę nazywaną kartelem lub dążą do różnego typu fuzji. Wszystkie te rozwiązania, podnosząc siłę ekonomiczną przedsiębiorstw, ograniczają konkurencję. Są więc rozwiązaniami pogarszającymi pozycję nabywców na rynku. Kartel jest okresową umową niezależnych producentów tej samej gałęzi produkcji. Umowa ta określa minimalne ceny zbytu lub maksymalne rozmiary produkcji i podział rynków zbytu pomiędzy każdego z jej uczestników. Kartel jest nietrwałą formą zmowy. Fuzje przedsiębiorstw mogą być wynikiem umowy pomiędzy producentami lub wykupu akcji przedsiębiorstwa mniejszego przez większe. Dochodzi w ten sposób do powstania trustów, koncernów i konglomeratów. Trust jest połączeniem poziomym dwóch lub więcej przedsiębiorstw w jedną firmę. Koncern jest to połączenie poziome lub pionowe przedsiębiorstw o odrębnej osobowości prawnej, należących jednak do wspólnego właściciela. Konglomerat jest to połączenie szeregu przedsiębiorstw działających w różnych branżach w jedną firmę. 4) Pojęcie ceny i jej funkcje. Ceny maksymalne i minimalne. (Ceny realne i nominalne). Cena należy, obok popytu i podaży, do podstawowych elementów rynku. Od niej, tzn. od poziomu cen i relacji między cenami różnych towarów, zależy wszystko to, co się dzieje na rynku. Podstawą wyznaczania poziomu ceny są koszty wytwarzania. Cena musi być ustalona na takim poziomie, by pokryła koszty wytwarzania oraz zapewniła producentowi odpowiedni zysk. Ceny występujące na rynku nie są wielkościami stałymi.

6 Cena rynkowa - cena występująca na danym rynku w danym czasie, jest kształtowana przez aktualną relację pomiędzy popytem a podażą. Ceny pełnią funkcję: agregacyjną, informacyjną oraz redystrybucyjną. Agregacyjna funkcja cen odnosi się do tego, że są one narzędziem umożliwiającym sprowadzenie różnorodnych towarów do wspólnego mianownika, a tym samym umożliwiają ustalenie relacji wymiennych między nimi. Ceny umożliwiają mierzenie zarówno nakładów, jak i efektów, co tworzy warunki do prowadzenia rachunku ekonomicznego. Informacyjna funkcja cen odzwierciedla się w tym, że stają się one parametrem, w oparciu o który podejmują swoje decyzje zarówno konsumenci, jak i producenci. Redystrybucyjna funkcja cen polega na tym, że poprzez zmiany poziomu cen i relacji między nimi można powodować przesunięcia dochodów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz różnych grup społecznych. Państwo dokonuje pewnych przesunięć dochodów poprzez różnicowanie obciążenia poszczególnych towarów lub przyznawanie subwencji na produkcję innych towarów. Ceny maksymalne ustalane są przez państwo na produkty pierwszej potrzeby w przypadku występowania niedoboru rynkowego. Określane są one na poziomie niższym od ceny równowagi. Ich przekroczenie jest zabronione. Ma to zapewnić ubogim warstwom społecznym dostęp do tych towarów. Ceny minimalne wprowadzane są niekiedy przez państwo na produkty rolne oraz siłę roboczą. Mają one podwyższyć ceny rynkowe dla dostawców odpowiednich towarów. Określane są one na poziomie wyższym od ceny równowagi. Dostawcom siły roboczej ma to zapewnić odpowiednią egzystencję, a dostawcom produktów rolnych odpowiednią opłacalność produkcji. Cena jest liczba jednostek pieniądza, którą trzeba zapłacić za jednostkę towaru. 4 Cena nominalna - ile trzeba zapłacić, żeby kupić jednostkę towaru; 5 Cena realna - cena uwzględniająca zagregowaną miarę cen. 5) Popyt - prawo popytu. Podaż - prawo podaży. (Popyt - prawo popytu. Podaż - prawo podaży). 1. Popyt to taka ilość towaru, jaką nabywcy są skłonni kupić przy różnych poziomach ceny (przy założeniu stałości innych czynników). Natomiast konkretną ilość towaru nabywaną przy danym poziomie ceny nazywamy rozmiarem popytu. Przez pojęcie popytu rozumie się ilości dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym czasie, po danych cenach. Ilość dobra, którą konsumenci chcą kupić po danej cenie jest ilością żądaną. Wariant Cena w zł Rozmiary popytu w kostkach masła (rocznie) A B C D E F G

7 Tabela jako całość (wszystkie warianty) ilustruje popyt w rozumieniu zbioru ilości masła, jakie nabywcy są skłonni kupić przy różnych poziomach ceny. Należy zauważyć odwrotną zależność między poziomem ceny, a rozmiarami popytu. Zależność tę określamy mianem prawa popytu. Prawo to stwierdza, że wzrost ceny powoduje spadek rozmiarów popytu, zaś obniżenie ceny wywołuje wzrost rozmiarów popytu. Zależność przejawiająca się w tym, że gdy cena towaru wzrośnie przy innych czynnikach stałych kupujący skłania się do kupowania go mniej i - odwrotnie nazywana jest prawem popytu. Generalnie istnieje odwrotna zależność między ceną, a rozmiarami popytu. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Pierwszy nosi nazwę paradoksu Veblena. Dotyczy on towarów luksusowych, kupowanych przez ludzi zaliczanych do kręgu tzw. nowobogackich w krajach stosunkowo biednych. Paradoks Giffena dotyczy towarów pierwszej potrzeby, w przypadku jeśli kupowane są przez ludzi biednych. Przykładem może być chleb. Krzywa popytu jest graficznym wyrażeniem prawa popytu. 2. Podaż to taki zbiór ilości towaru, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnych możliwych poziomach ceny (przy założeniu stałości innych czynników). Natomiast konkretną ilość towaru przeznaczoną do sprzedaży przy danym poziomie ceny nazywamy rozmiarami podaży. Przez pojęcie podaż dobra rozumie się ilość dobra, które producenci chcą dostarczyć na rynek i sprzedać w danym czasie po danych cenach. Wariant Cena w zł Rozmiary podaży w kostkach masła (rocznie) A B C D E F G 20 40

8 Tabela jako całość ilustruje podaż w rozumieniu zbioru ilości masła, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnych możliwych poziomach ceny. Zależność tę określamy mianem prawa podaży. Prawo to stwierdza, że wzrost ceny powoduje wzrost rozmiarów podaży, zaś obniżenie ceny wywołuje spadek rozmiarów podaży. Zależność przejawiającą się w tym, że: gdy cena rośnie, wzrasta dostarczona ilość a gdy cena spada, zmniejsza się dostarczona ilość dobra nazywana jest prawem podaży. Krzywa podaży jest graficznym wyrażeniem prawa podaży. Reasumując Jeśli cena jest stała, to popyt rośnie, gdy: - rosną dochody nabywców (wyjątek: dobra niższego rzędu), - rośnie liczba i korzystnie zmienia się struktura nabywców, - rośnie cena dóbr substytucyjnych, - spada cena dóbr komplementarnych, - oczekuje się wzrostu ceny danego dobra w przyszłości, - oczekuje się wzrostu dochodów w bliskiej przyszłości, - gusty i preferencje kierują się w stronę wzrostu zainteresowania danym towarem. Odpowiednio, popyt spada, gdy: - spadają dochody nabywców (wyjątek: dobra niższego rzędu), - spada liczba i niekorzystnie zmienia się struktura nabywców, - spada cena dóbr substytucyjnych, - rośnie cena dóbr komplementarnych, - oczekuje się spadku ceny danego towaru w przyszłości, - oczekuje się spadku dochodów w bliskiej przyszłości, - gusty i preferencje kierują się w stronę spadku zainteresowań danym towarem. Jeśli cena jest stała, to podaż rośnie, gdy: - spadają ceny czynników produkcji,

9 - rośnie efektywność produkcji jako wynik postępu technicznego, - spadają podatki lub rosną subwencje, - spadają ceny innych towarów, a tym samym relatywnie rośnie opłacalność produkcji danego dobra, - liczba producentów wchodzących na rynek jest wyższa od liczby opuszczających go (przy założenie, że dysponują jednakowymi zdolnościami produkcyjnymi) Odpowiednio, podaż spada, gdy: - rosną ceny czynników produkcji, - rosną podatki lub spadają subwencje, - rosną ceny innych towarów, a tym samym relatywnie spada opłacalność produkcji danego dobra, - liczba producentów opuszczających rynek jest wyższa od liczby wchodzących. 6) Determinanty niecenowe popytu i podaży. 1. Niecenowe czynniki wyznaczające rozmiary popytu: a) Dochody nabywców. Wzrost dochodów wywołuje wzrost popytu, a spadek dochodów prowadzi do obniżenia popytu. Wyjątek dotyczy dóbr niższego rzędu, np. kiepskiej jakości kaszanki czy też gorszych gatunków mięsa. Z kupowania tych dóbr nabywcy chętnie rezygnują w sytuacji kiedy stać ich na towary lepsze, lepiej zaspokajające określone potrzeby. b) Liczba i struktura nabywców. Im więcej nabywców na danym rynku, tym wyższy popyt. Ważna jest struktura kupujących. Jeśli przyrasta liczba niemowląt, to wzrośnie popyt na bieliznę niemowlęcą, odżywki itp. Jeśli natomiast przyrasta liczba ludzi dorosłych, to wzrośnie popyt na odpowiednie ubiory, mieszkania, książki, koncerty w filharmonii itp. Przyrost ludności w grupie dobrze sytuowanej spowoduje wzrost popytu na szynkę, samochody itp. Natomiast jeśli przyrasta liczba ludności w grupie zaliczanej do biedoty (gorzej sytuowanych), to wzrośnie popyt na chleb, usługi komunikacji masowej itp. c) Ceny innych towarów. Te inne towary mogą być albo dobrami substytucyjnymi, albo komplementarnymi w stosunku do danego, poddawanego analizie towaru. Substytutami są dobra, które mogą być wzajemnie zastępowane (masło - margaryna), natomiast dobrami komplementarnymi są takie, które muszą być stosowane równocześnie (samochód - benzyna). d) Oczekiwania dotyczące przyszłych cen. Spodziewany w przyszłości wzrost cen spowoduje bieżący wzrost popytu (kupując na zapas kupi się taniej). Jeśli natomiast w przyszłości spodziewany jest spadek cen, to skutkiem tego będzie obniżenie bieżącego popytu. e) Oczekiwania dotyczące przyszłych dochodów. Jeśli potencjalni nabywcy spodziewają się wzrostu swoich dochodów w przyszłości, to już na bieżąco wzrośnie ich popyt (kupno na kredyt spłacany z przyszłych dochodów). Jeśli natomiast potencjalni nabywcy spodziewają się spadku swoich dochodów w przyszłości, to już na bieżąco mogą ograniczać popyt dlatego, by zgromadzić odpowiednie oszczędności na tzw. czarną godzinę. f) Gusty i preferencje nabywców. Wzrost zainteresowania określonym towarem powoduje wzrost popytu, i na odwrót (np. moda). 2. Niecenowe czynniki wyznaczające rozmiary podaży:

10 a) Czynniki wpływające na wysokość kosztów wytwarzania. Zmiany kosztów wytwarzania oddziałują na rozmiary zysków i tą drogą kształtują rozmiary podaży. b) Ceny czynników produkcji. Ceny czynników produkcji, tj. ziemi, pracy i kapitału, są podstawową determinantą kosztów produkcji. Spadek dostępności do tych zasobów, w związku z ich stopniowym wyczerpywaniem się przy danym poziomie wiedzy, prowadzi do wzrostu cen. c) Postęp techniczny. Pomiędzy postępem technicznym, a rozmiarami podaży występuje zależność o charakterze wprost proporcjonalnym. Wzrost efektywności produkcji towarzyszący postępowi technicznemu prowadzi do obniżenia jednostkowych kosztów wytwarzania, a to - poprzez wzrost zysków - stanowi bodziec do wzrostu podaży. d) Podatki lub subsydia. Wzrost podatków i obniżenie subsydiów wpływają na wzrost kosztów wytwarzania, a to wpływa - poprzez obniżenie zysków - na spadek podaży. e) Zmiany opłacalności produkcji innych towarów. Spadek opłacalności produkcji deskorolek skłania do przestawienia się na wytwarzanie łyżworolek. f) Liczba producentów. 7) Równowaga rynkowa. Wariant Cena (w zł) Rozmiary popytu (w kostkach) Rozmiary podaży (w kostkach) A B C D E Nadwyżka lub rozmiary niedoborów F G Przy wysokiej cenie występuje nadwyżka rynkowa. Jest to ilość, o jaką rozmiary podaży przewyższają rozmiary popytu przy danej cenie. Niedobór rynkowy rozumiemy jako ilość, o jaką rozmiary popytu przewyższają rozmiary podaży przy danej cenie. Sytuację, w której rozmiary podaży równają się rozmiarom popytu, nazywamy równowagą rynkową. Cena odpowiadająca takiemu stanowi określana jest mianem ceny równowagi. Natomiast, jeżeli rozmiary podaży nie odpowiadają rozmiarom popytu w danym czasie, to wtedy występuje nierównowaga rynkowa. Cena odpowiadająca takiemu stanowi określana jest mianem ceny nierównowagi. 8) Przedsiębiorstwo i jego majątek. Formy własności przedsiębiorstwa. (Przedsiębiorstwo i jego majątek. Formy własności przedsiębiorstwa). Przedsiębiorstwo jest podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści. W ujęciu przedmiotowym przedsiębiorstwo jest pojmowane jako kompleks majątkowy, zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

11 Przedsiębiorstwo może być definiowane w dwóch ujęciach: 1) ekonomicznym; 2) formalno-prawnym. Wybrane definicje ekonomiczne:...zbiór aktywów*, które ono posiada (S.J. Grossman);...zespół aktywów do kreowania zysków (W.S. Buchanan);...konwerter czynników produkcji w produkt (C.W. Cobb, P.H. Douglas);...kombinacja: ziemia + kapitał + praca (J. Say). 1. Majątek będący w dyspozycji przedsiębiorstwa, wyrażony w ujęciu wartościowym, określa się jako aktywa. Składają się z: a) Majątku trwałego. Stanowią go: ziemia, budynki, maszyny i urządzenia. Na bieżąco majątek trwały nie jest określany według cen jego zakupu, lecz po odliczeniu amortyzacji. Środki trwałe charakteryzują się tym, że wykorzystywane są w wielu cyklach produkcyjnych, stopniowo się zużywając. Wartośćb) zużycia w ciągu jednego roku nazywa się amortyzacją. Oblicza się ją, dzieląc cenę zakupu, np. maszyny, przez ilośćc) lat przyjętą jako okres jej zużycia. d) Majątku obrotowego. Składa się on z: zapasów, należności zewnętrznych oraz środków pieniężnych. Zapasy stanowią różne dobra przechowywane przez przedsiębiorstwo na potrzeby przyszłej produkcji i sprzedaży. Są to zatem surowce, półfabrykaty i paliwa, pozostające na składzie, jeszcze nie sprzedane wyroby gotowe. Pozostałą częśće) aktywów przedsiębiorstwa stanowią należności zewnętrzne (głównie z tytułu nie uregulowanych rachunków za sprzedaż wytworzonych towarów innym podmiotom gospodarującym oraz z tytułu posiadania obcych obligacji) oraz zasoby środków pieniężnych (gotówki i obcych czeków). 2. Źródła finansowania aktywów przedsiębiorstwa określa się jako pasywa. Składają się z: a) Funduszy własnych. Stanowią one równowartość wkładu majątkowego właścicieli przedsiębiorstwa oraz reinwestowane zyski nie podzielone, przeznaczone na dalszy rozwój firmy. b) Funduszy obcych. Składają się one z: zobowiązań wobec dostawców czynników produkcji, zobowiązań wobec banków i innych zobowiązań. Te dwa rodzaje funduszy nie pełnią aktywnej roli w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Majątek przedsiębiorstwa powinien znajdować pokrycie w źródłach finansowania. Suma aktywów musi równać się sumie pasywów. Ich wartościowe zestawienie nazywamy bilansem przedsiębiorstwa. Zysk dodany do funduszy własnych i obcych musi się równać aktywom. Zysk netto określamy w wyniku następującej operacji rachunkowej: przychody ze sprzedaży - koszty produkcji sprzedanej - podatek = zysk netto (lub strata netto). AKTYWA 1. Majątek trwały: - ziemia - budynki - maszyny i urządzenia 2. Majątek obrotowy: - zapasy - należności zewnętrzne - środki pieniężne PASYWA 1. Fundusze własne - wkłady majątkowe - reinwestycje 2. Fundusze obce - zobowiązania wobec dostawców - zobowiązania wobec banków - inne zobowiązania 3. Zysk netto po

12 opodatkowaniu Z punktu widzenia form własności wyróżnia się: A. Przedsiębiorstwa państwowe B. Przedsiębiorstwo prywatne A. Przedsiębiorstwo państwowe posiada osobowość prawną. Jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym. Właścicielem jest Skarb Państwa. W jego imieniu występuje organ założycielski (minister, wojewoda), powołując przedsiębiorstwo do życia. Organem zarządzającym przedsiębiorstwem jest dyrektor podejmujący decyzje, co prawda samodzielnie, lecz w imieniu właścicieli. Przedsiębiorstwo państwowe stanowi niezbędne ogniwo w strukturze gospodarki narodowej. Jest niezbędne w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy to dotyczy produkcji, której ze względów strategicznych nie można przekazać w ręce prywatnych właścicieli. W drugim przypadku dotyczy to sytuacji, kiedy sektor prywatny nie podejmuje pewnej produkcji dóbr i usług, których wytwarzanie jest dla społeczeństwa niezbędne, ale prywatnemu właścicielowi nie zapewnia odpowiedniej rentowności. Jest to głównie produkcja dóbr i usług publicznych, czyli takich, które przynoszą korzyści wszystkim obywatelom danego kraju (budowa dróg publicznych, powszechny system oświaty, opieka społeczna). B. Gospodarka rynkowa oparta jest głównie na przedsiębiorstwach prywatnych. Przedsiębiorstwa prywatne są własnością osób, a nie instytucji. Zalicz się do nich przedsiębiorstwa własności indywidualnej oraz spółki. Specyficzną formą własności prywatnej są także przedsiębiorstwa spółdzielcze. 1. Przedsiębiorstwem własności indywidualnej jest każde przedsięwzięcie gospodarcze prowadzone przez jedną osobę i będące jej własnością. Właściciel takiego przedsiębiorstwa sam decyduje o tym: co i ile produkować, jak wytwarzać (rodzaj stosowanej techniki i technologii), gdzie i za ile sprzedawać, na co przeznaczyć zyski. Zalety: - firmę taką łatwo zawiązać i rozwiązać, - posiada duże zdolności do tworzenia silnej motywacji do realizacji celów firmy, elastycznego działania i szybkiego dostosowywania się do sytuacji rynkowej. Wady: - ta forma własności posiada ograniczenia kapitału przedsiębiorstwa do zasobów posiadanych przez jedną osobę. 2. W celu uniknięcia ograniczenia kapitału pojedynczy jego właściciele zawiązują spółki. Spółka stanowi związek co najmniej dwóch osób, które działają dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Wyróżnia się spółki osobowe i kapitałowe. a) Spółki osobowe, do których zalicza się spółki cywilne i jawne, nie mają osobowości prawnej. Istnieje nieograniczona odpowiedzialność każdego ze wspólników za działalność firmy. Nieograniczona, to znaczy poręczona nie tylko majątkiem firmy, ale także całym osobistym majątkiem wspólników. Na majątek firmy składają się wkłady wspólników oraz osiągane przez nią przychody. Majątek ten stanowi tzw. współwłasność łączną, co znaczy, że żaden ze wspólników nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału majątku wspólnego firmy. Jeżeli spółka zawarta została na czas krotki, to podział i wypłata zysku następują z reguły po rozwiązaniu spółki. W przypadku jej zawarcia na czas dłuższy dokonuje się tego z końcem każdego roku obrachunkowego. Wkład może polegać na wniesieniu do spółki

13 własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. WW razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników mają być równe. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zysku i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. b) Drugim rodzajem spółek są spółki kapitałowe. Zalicza się do niech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Obydwie formy zostały nazwane spółkami kapitałowymi, ponieważ swą działalność opierają o zgromadzony kapitał zakładowy. Ten kapitał jest też podstawą zabezpieczenia wierzycieli spółki. Firmy zorganizowane na zasadach tego typu spółek są osobami prawnymi, prowadzącymi działalność we własnym imieniu, a nie w imieniu właścicieli. Właściciele odpowiadają tylko do wysokości swoich udziałów w firmie. Wnoszone wkłady - pieniężne lub rzeczowe - są podstawą do uczestnictwa w zyskach przeznaczonych do podziału (dywidendy) oraz uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu). Zgromadzenie to jest najwyższym organem spółki. Podejmuje ono większością głosów - liczba głosów zależna jest od wartości udziału wspólnika (liczby akcji) - najważniejsze decyzje związane z rozwojem firmy: powołuje radę nadzorczą lub komisję rewizyjną oraz decyduje o podziale zysków na tzw. nierozdzielne zyski, służące finansowaniu nowych inwestycji i zyski przeznaczone do rozdziału pomiędzy udziałowców (akcjonariuszy). Mając podstawowe cechy wspólne, spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjna) różnią się pewnymi cechami szczególnymi: 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być tworzona przez dwie lub więcej osób. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały. Umowa spółki ustala, ile udziałów może mieć jeden wspólnik. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zbycie udziału może nastąpić jedynie za zgodą spółki i wymaga zgody pisemnej. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. Są to małe firmy. 5 Spółka akcyjna może być utworzona przez przynajmniej trzech założycieli. Kapitał akcyjny dzieli się na akcje. Jeden wspólnik może mieć dowolną ilość akcji. Nie ma żadnych ograniczeń - poza akcjami uprzywilejowanymi - w ich zbywaniu. Swobodny obrót akcjami dokonuje się na giełdzie po aktualnej cenie rynkowej. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do nominalnej wartości akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie opłacone, zysk rozdziela się proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje. Są to tzw. wielkie korporacje. 9) Korporacje międzynarodowe. Korzyści i straty wynikające z ich funkcjonowania. Korporacją międzynarodową staje się firma jakiegoś kraju (korporacja narodowa) z momentem rozpoczęcia - poza działalnością we własnym kraju - bezpośrednich operacji na rynkach zagranicznych. Jest to więc firma działająca w co najmniej dwóch krajach. Operacje na rynkach zagranicznych prowadzone są przez filie zagraniczne, firmy stowarzyszone oraz oddziały zagraniczne. 3. Filie zagraniczne są podstawową organizacyjną formą tych operacji. Powstają one albo przez wybudowanie od podstaw nowych przedsiębiorstw, albo przez wykup udziałów przedsiębiorstwa już istniejącego. Mogą być tworzone zarówno dla prowadzenia działalności produkcyjnej, jak też handlowej i finansowej. Mają osobowość prawną i są zarejestrowane w państwach swej siedziby jako samodzielne jednostki gospodarcze, niekiedy pod nazwą odmienną od nazwy firmy macierzystej. 4. Firmy stowarzyszone (joint ventures) są zorganizowane na zasadzie podziału własności między kapitał miejscowy (kraju, na rynku którego korporacja międzynarodowa prowadzi zagraniczne operacje) i macierzystą firmą korporacji. Regułą jest, że gros udziału w tych spółkach

14 mieszanych posiada kapitał miejscowy. Może to być zarówno kapitał państwowy, jak i prywatny. Prowadzą działalność produkcyjną oraz usługową. 5. Oddziały zagraniczne nie są wyodrębnione prawnie od firmy macierzystej, są całkowicie podporządkowane jej radzie dyrektorów naczelnych. Firma macierzysta jest odpowiedzialna za ich działalność. Oddziały zagraniczne przedsiębiorstw produkcyjnych pełnią najczęściej funkcje biur sprzedaży towarów wytwarzanych przez firmę macierzystą lub jej filie. Natomiast oddziały zagraniczne banków i przedsiębiorstw usługowych (głównie transportowych) pełnią wszystkie funkcje swej firmy macierzystej na określonym obszarze rynku zagranicznego. Działając na terytoriach różnych państw, korporacje międzynarodowe wywierają poważny wpływ na gospodarkę kraju lokaty jako całości oraz na miejscowe przedsiębiorstwa. Do najważniejszych pozytywnych skutków tej działalności należy zaliczyć: uzupełnienie zasobów kapitału w krajach lokaty, a tym samym tworzenie możliwości szybszego zrealizowania różnych zamierzeń inwestycyjnych, transfer do krajów lokaty nowoczesnych technologii, transfer nowoczesnych metod organizacji i zarządzania, pobudzający wpływ na firmy miejscowe w zakresie stosowania postępu technicznego. Do najważniejszych negatywnych skutków tej działalności zalicza się: 1 wypieranie miejscowych przedsiębiorstw z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi produkcji; odcinanie miejscowego kapitału od tych gałęzi prowadzi do powstania w krajach lokaty tzw. wbudowanej luki technologicznej, 2 transferowanie za granicę (do metropolii lub do innego kraju) niereinwestowanej części zysków, 3 pośredni drenaż środków poprzez stosowanie tzw. cen transferowych, a więc zaniżanie lub zawyżanie cen na dobra i usługi w obrotach między filiami tej samej korporacji międzynarodowej lub między filią, a firmą macierzystą. Nie chcąc w niektórych przypadkach dopuszczać korporacji międzynarodowej do udziału we własności, kraje słabiej rozwinięte mogą zawierać z nią umowę o prowadzenie przedsiębiorstwa, tzw. kontrakt usługowy (nakłada na zagranicznego partnera obowiązek zarządzania operacjami [przedsiębiorstwa oraz świadczenia innych związanych z tym usług, bez przyznawania mu prawa własności). Kraj lokaty może określić korporacji międzynarodowej wymogi dotyczące struktury gałęziowej, a nawet towarowej podejmowanej przez nią produkcji. Może także wprowadzać narzędzia ograniczające drenaż środków finansowych (określenie dolnej granicy: produkcji, udziału reinwestycje w zysku netto). Pod uwagę winny być wzięte: opodatkowanie w oparciu o łączne zyski całej korporacji, rozszerzenie pakietu akcji w rękach lokalnych akcjonariuszy oraz takie zgranie opodatkowania i taryf celnych, by dochody kraju goszczącego nie mogły ucierpieć na manipulacjach cenowych. Wszystkie te działania nakierunkowane winny być na stworzenie ram funkcjonowania korporacji międzynarodowych w krajach lokaty. Nie powinny jednak być to restrykcje pozbawiające korporacje możliwości osiągania godziwego zysku. Stosunki pomiędzy krajami lokaty, a korporacjami międzynarodowymi wymagają zachowania dwustronnych korzyści. 10) Cenowa i dochodowa elastyczność popytu. Rodzaje elastyczności. Reakcje popytu na dany towar na zmianę jego ceny nazywamy zwykłą cenową elastycznością popytu. Jest to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na dany towar do względnej zmiany jego ceny.

15 Wyrażamy go więc jako: E zc = d : p = d x p d p p d gdzie: E zc - współczynnik zwykłej cenowej elastyczności popytu, d - zmiana popytu wywołana zmianą ceny, d - wielkość popytu na dane dobro w okresie wyjściowym, p - zmiana ceny wpływająca na zmianę popytu, p - cena danego dobra w okresie wyjściowym. Wzrostowi ceny towarzyszy spadek popytu, a spadkowi ceny odpowiada wzrost popytu. Stosownie do tego wskaźnik zwykłej cenowej elastyczności popytu przyjmuje najczęściej wartość ujemną. Wartość większa od zera może wystąpić tylko w odniesieniu do paradoksu Veblena oraz paradoksu Giffena. Dzieje się tak dlatego, że w tych marginesowych przypadkach wzrost ceny powoduje wzrost rozmiarów popytu, natomiast spadek ceny powoduje obniżenie rozmiarów popytu. Współczynnik zwykłej cenowej elastyczności popytu przyjmuje najczęściej następujące wartości: 3. E zc = -1, co oznacza, że wzrostowi lub spadkowi cen danego towaru towarzyszy dokładnie taki sam (procentowo) spadek lub wzrost popytu na ten towar. O takim towarze mówi się, że posiada jednostkową elastyczność popytu. Przykładem może być popyt na niektóre usługi. 4. E zc < -1, co oznacza, że wzrostowi cen danego towaru towarzyszy znacznie poważniejszy spadek popytu, a skutkiem spadku cen jest wyższy (procentowo) wzrost popytu. O takim towarze mówi się, że popyt na niego jest elastyczny względem zmian ceny. Przykładem może być popyt na wysokiej klasy samochody, sprzęt elektroniczny, wycieczki zagraniczne. 5. E zc > -1 (lecz < 0), co oznacza, że wzrostowi lub spadkowi cen danego towaru towarzyszy mniej niż proporcjonalny spadek lub wzrost popytu na ten towar. W takiej sytuacji popyt określa się mianem nieelastycznego. Przykładem mogą być artykuły żywnościowe powszechnego użytku: chleb, ziemniaki oraz buty i podstawowe elementy odzieży. 6. E zc = 0, co oznacza, że zmianom cen danego towaru nie towarzyszą żadne zmiany popytu na niego. Jest to szczególny przypadek popytu nieelastycznego. O takim towarze mówi się, że popyt na niego jest sztywny. Przykładem mogą być niezbędne konsumentowi artykuły nie posiadające swoich substytutów, np. sól. Poziom zwykłej cenowej elastyczności popytu zależy od znaczenia danego towaru dla zaspokojenia potrzeb konsumentów, od dostępności substytutów, natężenia zmian ceny oraz długości okresu, w jakim poziom elastyczności jest rozpatrywany. Reakcję popytu na dany towar na zmianę ceny towarów pokrewnych (substytucyjnych lub komplementarnych) nazywamy mieszaną cenową elastycznością popytu. Jest to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na dany towar do względnej zmiany cen towarów pokrewnych. Wyrażamy go jako: E mc = d x : p y = d x x p y d x p y p y d x gdzie: E mc - współczynnik mieszanej cenowej elastyczności popytu, d x - zmiana popytu na dobro x wywołana zmianą ceny dobra y, będącego substytutem lub dobrem komplementarnym z dobrem x,

16 d x - wielkość popytu na dobro x w okresie wyjściowym, p y - zmiana ceny dobra y, p y - cena dobra y w okresie wyjściowym. W odniesieniu do dóbr substytucyjnych współczynnik mieszanej elastyczności popytu jest wielkością dodatnią. Wynika to z tego, że zmiana ceny dobra y odbywa się w tym samym kierunku co zmiana popytu na dobro x, np. wzrost ceny kawy powoduje wzrost popytu na herbatę (przy założeniu, że cena herbaty nie zmienia się lub rośnie w mniejszym tempie niż cena kawy). W przypadku, kiedy rozpatrywane dobra są względem siebie komplementarne, współczynnik mieszanej cenowej elastyczności popytu jest wielkością ujemną. Spowodowane jest to tym, że zmiana ceny dobra y dokonuje się w odwrotnym kierunku niż zmiana popytu na dobro x, np. wzrost ceny benzyny prowadzi do spadku popytu na samochody. Współczynnik mieszanej cenowej elastyczności popytu w odniesieniu do dóbr substytucyjnych będzie przyjmował wartości: E mc > 1 dla popytu elastycznego, E mc < 1 dla popytu nieelastycznego. W odniesieniu do dóbr komplementarnych współczynnik mieszanej cenowej elastyczności popytu będzie przyjmował wartości: E mc < -1 dla popytu elastycznego, E mc > -1 (lecz <0) dla popytu nieelastycznego. Na kierunki zmian oraz stopień reakcji popytu na dany towar wpływają także, poza zmianą jego ceny oraz cen towarów pokrewnych, zmiany dochody nabywców. Reakcję popytu na dany towar na zmianę dochodów konsumentów nazywamy dochodową elastycznością popytu. Jest to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na dany towar do względnej zmiany dochodów. Wzrostowi dochodów na ogół towarzyszy wzrost popytu na dobra i usługi, a ze spadkiem dochodów związane jest obniżenie popytu. Współczynnik dochodowej elastyczności popytu wyrażamy jako: E i = d : i = d x i d i i d gdzie: E i - współczynnik dochodowej elastyczności popytu, d - zmiana popytu na dane dobro wywołana zmianą dochodów, d - wielkość popytu na dane dobro w okresie wyjściowym, i - zmiana dochodów, i - dochody w okresie wyjściowym. Współczynnik dochodowej elastyczności popytu przyjmować może następujące wartości: 1. E i = 1, co oznacza, że wzrostowi lub spadkowi dochodów towarzyszy dokładnie taki sam (procentowo) wzrost lub spadek popytu na dany towar (np. popyt na niektóre usługi). 2. E i > 1, co oznacza, że zmianą w dochodach towarzyszą więcej niż proporcjonalne zmiany w popycie na dany towar. O takim towarze mówi się, że popyt na niego jest elastyczny względem zmian dochodów. Przykładem może być popyt na luksusowe wille. 3. E i < 1, co oznacza, że wzrostowi lub spadkowi dochodów towarzyszy mniej niż proporcjonalny wzrost lub spadek popytu na dany towar. W takiej sytuacji popyt określa się mianem nieelastycznego. Przykładem może być mleko i przetwory.

17 4. E i = 0, co oznacza, że zmianom dochodów nie towarzyszą żadne zmiany popytu na dany towar. O takim towarze mówi się, że popyt na niego jest sztywny. Przykładem może być woda używana do celów spożywczych, sól itp.. 5. E i < 0, co oznacza, że zmianom dochodów towarzyszą odwrotnie ukierunkowane zmiany w popycie na dane dobro. Są to przypadki ujemnej elastyczności dochodowej. Dotyczą takich towarów, jak np. kaszanka, wątrobianka, przejazdy środkami komunikacji miejskiej itp. Dodatnią dochodową elastycznością popytu charakteryzują się dobra wyższego rzędu (E i >1) oraz dobra pierwszej potrzeby zaliczane do tzw. dóbr normalnych (E i <1, lecz >0). Natomiast ujemną dochodową elastyczność popytu wykazują te dobra pierwszej potrzeby, które zaliczane są do tzw. dóbr niższego rzędu. Badania nad wysokością współczynników dochodowej elastyczności popytu na różne towary są niezwykle przydatne dla polityki gospodarczej. Bez znajomości elastyczności dochodowych nie można w sposób prawidłowy prognozować zmian w strukturze popytu konsumpcyjnego, dokonujących się pod wpływem wzrostu stopy życiowej społeczeństwa. 11) Użyteczność marginalna a użyteczność całkowita. Optimum konsumenta. (Użyteczność marginalna a użyteczność całkowita. Optimum konsumenta). Użyteczność - subiektywna przyjemność, satysfakcja czy zadowolenie z konsumowania dóbr. Podstawową zasadą kierującą zachowaniami konsumenta na rynku jest dążenie do maksymalnego zaspokojenia swoich potrzeb. Miarą stopnia zaspokojenia potrzeb jest użyteczność nabywanych towarów, rozumiana jako satysfakcja czerpana z ich konsumpcji. Sumę satysfakcji uzyskiwanej z wszystkich nabywanych jednostek nazywamy użytecznością całkowitą. Natomiast przyrost satysfakcji, wynikający z nabycia dodatkowej jednostki dobra lub usługi zaspokajającej potrzeby konsumenta nazywamy użytecznością krańcową. Prawo malejącej użyteczności stwierdza, że użyteczność krańcowa spada wraz z przyrostem ilości nabywanego dobra lub usługi. Równowaga konsumenta wskazuje na stan, w którym przy danych dochodach maksymalizuje on użyteczność całkowitą wynikającą z określonej proporcji konsumpcji dobra A i B. Efekt dochodu może powiększać lub zmniejszać nabywaną ilość dobra B w zależności od tego, czy jest to tzw. dobro normalne, czy też zalicza się do tzw. dóbr niższego rzędu. Efekt substytucji zawsze prowadzi do zastępowania dobra A przez dobro B i tym samym prowadzi do wzrostu konsumpcji B. Ponieważ siła działania efektu substytucji jest wyższa aniżeli efektu dochodu, w ogólnym rachunku spadek ceny dobra B prowadzi najczęściej do wzrostu jego zakupu, nawet jeśli jest to dobro niższego rzędu. 12) Rynek pieniężno - kredytowy. Kreacja pieniądza kredytowego. W ujęciu standardowym pojęcie pieniądza obejmuje: gotówkę i depozyty bankowe uruchamiane czekami. Pieniądzem bezgotówkowym są zapisy na rachunkach bankowych należących do przedsiębiorstw lub osób fizycznych, które powstają albo w wyniku lokaty pieniądza gotówkowego w banku, albo udzielania przez bank kredytu swojemu klientowi. Technicznym narzędziem uruchamiającym wkłady jest najczęściej czek lub karta bankomatowa. Czek jest papierem wartościowym będącym technicznym narzędziem uruchamiającym depozyty

18 bankowe. Jest dokumentem, na którym właściciel rachunku poleca bankowi dokonanie wypłaty określonej kwoty pieniężnej osobie wymienionej w czeku (czek imienny) lub okazicielowi (czek na okaziciela). Nie jest on prawnym środkiem płatniczym, tzn. że można nie zgodzić się na przyjęcie zapłaty w formie bezgotówkowej. W ujęciu szerszym jednak, do pieniądza zalicza się także inne wkłady bankowe, przede wszystkim wkłady terminowe. Tego typu wkłady nazywa się pieniądzem potencjalnym. Rozróżnienie pomiędzy pieniądzem standardowym, a potencjalnym znajduje odniesienie w rozumieniu funkcji pieniądza. Wyróżnić można funkcje pieniądza jako: 1 Miernika wartości. 2 Środka wymiany. 3 Środka płatniczego. 4 Środka przechowywania wartości. Funkcję miernika wartości (jednostki rozrachunkowej) pełni pieniądz niezależnie od zakresu, w jakim jest pojmowany. Funkcja ta polega na tym, że w pieniądzu wyraża się ceny innych towarów. Funkcje środka wymiany oraz środka płatniczego pełni bezpośrednio tylko pieniądz standardowy. Jako środek wymiany, pieniądz pośredniczy w akcie kupna - sprzedaży jakiegoś towaru. Jako środek płatniczy, pieniądz służy do wyrównania wcześniej powstałych zobowiązań. Równanie obiegu pieniądza: M x V = P x Q M - iloczyn zasobów pieniądza V - szybkość obiegu pieniądza P - iloczyn poziomu cen Q - rozmiary produkcji Z równania tego wynika, że jeśli szybkość obiegu pieniądza pozostaje bez zmiany, a rozmiary produkcji nie mogą ulec dalszemu powiększeniu, to zwiększenie zasobów pieniądza musi doprowadzić do wzrostu cen. Funkcje środka przechowywania wartości pełni bez zastrzeżeń pieniądz kruszcowy. Pieniądz standardowy funkcji tej nie pełni dlatego, że nie przynosząc procentu, nieustannie traci na sile nabywczej wskutek postępujących tendencji inflacyjnych. Pieniądz potencjalny spełnia ją wtedy, kiedy stopa procentowa od wkładów terminowych nie jest niższa od stopnia inflacji. W każdym kraju występują trzy rodzaje instytucji bankowych: bank centralny, banki handlowe oraz instytucje pośrednictwa finansowego (kasy oszczędnościowe). Naczelna rola w systemie bankowym przypada bankowi centralnemu. Jest on najczęściej bankiem państwowym. Pełni on cztery funkcje. 1. Emisja pieniądza gotówkowego, tj. papierowych biletów bankowych oraz bilonu. 2. Oddziaływanie na działalność oraz nadzorowanie działalności wszystkich banków w kraju. Pełni on rolę banku banków. Rola ta polega na wypełnianiu dwóch rodzajów czynności: a) Refinansowanie w określonych granicach kredytów udzielanych przez inne banki. b) Prowadzenie dla tych banków rachunków, na których gromadzą one swoje rezerwy gotówkowe. 3. Prowadzenie wszystkich rachunków rządowych oraz przeprowadzanie zleconych przez rząd operacji finansowych w kraju i za granicą. Dlatego też bank ten prowadzi rachunki skarbu państwa, gromadzi dochody budżetowe i realizuje wydatki. Administruje długiem publicznym, sprzedając i skupując państwowe papiery wartościowe. W razie potrzeby udziela także państwu

19 kredytu. 4. Związana z międzynarodowymi stosunkami pieniężno - kredytowymi. Dotyczy to regulowania kursu własnej waluty (poprzez wykup lub sprzedaż walut obcych na własnym rynku oraz waluty własnej na rynkach obcych). Bank centralny kontroluje też przebieg operacji kredytowych z zagranicą prowadzonych przez inne banki, a w razie potrzeby sam zaciąga kredyty zagraniczne. Funkcje banków dzielimy na pasywne i aktywne. Pasywne polegają na gromadzeniu wkładów na żądanie oraz terminowych wkładów oszczędnościowych. Pierwsze najczęściej nie są oprocentowane, drugie przynoszą ich właścicielom dochody z tytułu odsetek. Aktywne funkcje banków polegają na prowadzeniu rozliczeń swoich klientów (właścicieli wkładów) oraz na udzielaniu kredytów. Działalność kredytowa jest dla banków źródłem zysków. Podstawowym elementem zysku bankowego jest różnica pomiędzy odsetkami uzyskanymi przez bank od kredytobiorców, a płaconymi właścicielom wkładów terminowych. Rozróżniamy trzy formy udzielania kredytów: pożyczki udzielane na podstawie umowy kredytowej, dyskonto weksli, zakup obligacji. Pożyczki udzielane na podstawie umowy uruchamiane są albo na odrębnym rachunku pożyczkowym, albo w tzw. rachunku otwartym. Przy pożyczkach udzielanych na podstawie umowy kredytowej często stosuje się różne formy zabezpieczenia spłaty: weksel finansowy poręczony przez inną osobę (firmę lub inny bank), zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomość, zastaw papierów wartościowych (bank ma prawo sprzedać w przypadku niewypłacalności dłużnika) oraz zastaw towarowy. Pożyczki uzyskiwane na podstawie umowy kredytowej są najwyżej oprocentowaną formą kredytu. Drugą formą jest dyskonto weksli towarowych, tj. wystawionych w związku z zawartą na kredyt transakcją towarową pomiędzy dostawcą towaru, a jego nabywcą. Weksel jest zobowiązaniem dłużnika do zapłacenia wierzycielowi określonej sumy pieniędzy w określonym czasie. Suma ta jest powiększona o kwotę wynikającą z należnych odsetek. Dyskonto weksli przez bank polega na zakupie weksli, których termin płatności jeszcze nie nadszedł. Dotychczasowy właściciel, sprzedając weksel, otrzymuje kwotę w nim wymienioną pomniejszoną o odsetki, zwane stopą dyskontową oraz o koszty manipulacyjne. W analogiczny sposób bank może sprzedać dalej ten weksel, zamieniając go na gotówkę w banku centralnym. Jest to tzw. redyskonto weksla. Trzecią formą jest zakup obligacji publicznych (rządu lub władz lokalnych) oraz prywatnych (emitowanych przez przedsiębiorstwa). Emisja obligacji stanowi formę zaciągania kredytu przez remitenta od nabywcy. Obligacje są narzędziem zaciągania kredytu długoterminowego. Kredyt ten charakteryzuje się stałym oprocentowaniem, płatnym w stałych terminach do czasu wykupu obligacji przez emitenta. Pieniądz gotówkowy to zapisy na rachunkach bankowych będące albo wynikiem lokaty pieniądza gotówkowego w banku, albo udzielania przez bank kredytu swojemu klientowi. W pierwszym przypadku mówimy o wkładach pierwotnych, w drugim o pochodnych. W przypadku wkładów pochodnych środki pieniężne nie napływają do banku, lecz bank sam te środki tworzy i stawia je do dyspozycji klienta. Wkład jest więc w tej sytuacji elementem pochodnym w stosunku do udzielonej pożyczki, jest pieniądzem nowo kreowanym przez bank. Możliwości kreowania nowego pieniądza bezgotówkowego w drodze udzielania pożyczek nie są nieograniczone. Pamiętać trzeba o tym, że właściciel wkładu na żądanie, powstałego w wyniku udzielonej mu przez bank pożyczki, ma prawo zażądać od banku w każdej chwili wypłaty tego wkładu w gotówce. Bank, więc musi dysponować odpowiednimi rezerwami.

20 Rezerwy gotówkowe banków składają się z dwóch składników: rezerw gotówkowych w kasie banków oraz rezerw posiadanych przez banki na rachunkach w banku centralnym. Bank centralny określa w każdym czasie konieczną relację rezerw gotówkowych do wysokości tworzonych przez banki wkładów na żądanie (udzielanych pożyczek). Relację tę określa się mianem obowiązkowych rezerw bankowych. Wzrost wskaźnika obowiązkowych rezerw, np. z 0,1 do 0,2, oznacza zmniejszenie możliwości kreowania nowych wkładów (udzielania pożyczek) przez banki. Regulowanie wysokości tego wskaźnika daje bankowi centralnemu szansę skutecznego oddziaływania na ilość pieniądza bezgotówkowego w kraju, na rozmiary udzielanych pożyczek. Przyjęta w danym czasie wysokość obowiązkowych rezerw bankowych wyznacza poziom tzw. mnożnika kreacji pieniądza bezgotówkowego (m). m = 1 R R - wskaźnik obowiązkowych rezerw bankowych m = 1 = 5 0,2 Mnożnik kreacji pieniądza bezgotówkowego określa poziom wielokrotności, do której mogą być kreowane nowe pożyczki bankowe. Jeśli np. R = 0,2, to oznacza, że bank może kreować pożyczki na sumę pięciokrotnie wyższą od tej części rezerw, która pozostaje po odprowadzeniu rezerw obowiązkowych do banku centralnego. Tę część rezerw nazwiemy rezerwami nadobowiązkowymi (rezerwy nadobowiązkowe = wkłady gotówkowe - rezerwy obowiązkowe). Jeśli oznaczymy: D - maksymalna suma kreowanych pożyczek, E - rezerwy nadobowiązkowe, M - mnożnik kreacji, to: D = E x m. (80 zł x 5 = 400) Bank Nowe depozyty Rezerwy obowiązkowe Rezerwy nadobowiązkowe Kreacja pożyczek A 100,00 20,00 80,00 80,00 B 80,00 16,00 64,00 64,00 C 64,00 12,80 51,20 51,20 D 51,20 10,24 40,96 40,96 E 40,96 8,19 32,77 32,77 F 32,77 6,55 26,22 26,22 G 26,22 5,24 20,98 20,98 H 20,98 4,20 16,78 16,78 I 16,78 3,36 13,42 13,42 Pozostałe 67,09 13,42 53,67 53,67 Razem suma kreowanych pożyczek = 400,00

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY. nieruchomoœci. nieruchomoœci przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstw organizacji. organizacji i zasobów.

PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY. nieruchomoœci. nieruchomoœci przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstw organizacji. organizacji i zasobów. Dariusz Łaguna Teresa Maria Łaguna PODSTAWY WYCENY PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY nieruchomoœci nieruchomoœci przedsiêbiorstw przedsiêbiorstw organizacji organizacji i zasobów i zasobów Dariusz Łaguna

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY) Łódź Spis treści Moduł 1 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO

Bardziej szczegółowo

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Spis treści: Wstęp... 2 1. Pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. Cele działalności przedsiębiorstw... 2 2. Majątek, fundusze i wynik finansowy...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka 1. Dlaczego nie można mieć wszystkiego? a) ekonomia to: inaczej gospodarka lub nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących gospodarką; ekonomia jako

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... Data... I. (15 pkt) Rozwiąż test. W każdym punkcie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 1) Rynek to: A. tylko mechanizm

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne 1 System bankowy obejmuje: 1) Banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych 2) Banki operacyjne (komercyjne, handlowe) 3) Banki specjalne (wyspecjalizowane) 4) Spółdzielczość kredytową 5) Kasy oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 1. POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: zachowanie człowieka lub organizacji polegające na poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwiązań wymagających więcej energii, inicjatywy i pomysłowości oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Wiesław Janik Artur Paździor Zarządzanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Bibliografia Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003 Beksiak J. red., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Zofia Dach, Mikroekonomia, Kraków 2002 I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1. Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 1.1. Istota planowania finansowego w przedsiębiorstwie 9 1.2. Etapy planowania 17 1.3. Hierarchia planów organizacyjnych 19 1.3.1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

19.Słownik pojęć ekonomicznych

19.Słownik pojęć ekonomicznych 19.Słownik pojęć ekonomicznych A AKCJONARIUSZ to współwłaściciel spółki akcyjnej, czyli osoba posiadająca akcje spółki. AKTYWA to kontrolowany przez jednostkę majątek o określonej wartości, powstały w

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów FINANSOWANIE OBCE Zaleca się przestrzeganie tzw. złotej reguły finansowania (reguły bilansowej), zakładająca, że przedsiębiorstwo nie powinno być zadłużane w większym stopniu niż w 50%, wówczas relacja:

Bardziej szczegółowo