Potrzebna by³a dogrywka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzebna by³a dogrywka"

Transkrypt

1 KÊPNO str. 8 str. 8 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 17 lutego 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 7 (638) ISSN INDEKS Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni w tygodniu, w niedzielê i œwiêta) ul. Warszawska 30 w Kêpnie tel. (62) , *Powy szy tekst nie jest reklam¹ w rozumieniu PF, stanowi jedynie informacjê o pracy apteki ca³odobowej w celu zapewnienia opieki farmaceutycznej. KÊPNO Walentynki z Dziêdzielem str. 9 ROJÓW Potrzebna by³a dogrywka Czy mo e siê zdarzyæ, e niewidoma od urodzenia kobieta w przeci¹gu najbli szych kilku lat odzyska wzrok? Zdaniem Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - tak. Urzêdnicy nie dostrzegli trwa³ego inwalidztwa i wydali jej orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci na 4 lata. Po tym czasie kobieta znów bêdzie musia³a udowodniæ, e jest niewidoma. str. 2 Przy sporej frekwencji i zaskoczeniu mieszkañcy wsi wybrali so³tysa str. 4 KÊPNO OSTRZESZÓW str. 11 str. 3 PARTNER MEDIALNY

2 2 OSTRZESZÓW CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW Czy zdaniem komisji, niewidoma od urodzenia 49-latka mo e odzyskaæ wzrok? K ODY POD NIEWIDOMEJ NOGI prof. Andrzej Grzybowski ordynator Oddzia³u Okulistyki Szpitala Miejskiego w Poznaniu - Dzisiaj mo emy powiedzieæ, e nie mamy z zanikiem nerwu wzrokowego nic do zaproponowania, co by da³o szansê na powrót widzenia. ( ) To jest doœæ jednoznaczna sytuacja. Jeœli chodzi o rozwój medycyny, to rzeczywiœcie w zakresie okulistyki co 5-10 lat dokonuj¹ siê prze³omy. Raczej trudno stwierdziæ jednak, aby taki dokona³ siê w przypadku tej pani. Nawet jeœli lekarze znaleÿliby sposób na leczenie, to i tak w Polsce raczej d³ugo nie by³by wykorzystywany. Inna sprawa, e te wszystkie instytucje orzekaj¹ce maj¹ swoje w³asne instrukcje postêpowania. Z autopsji wiem, e przyjmuj¹ zachowawcze postawy w wydawaniu orzeczeñ. (dla TVN) Czy mo e siê zdarzyæ, e niewidoma od urodzenia kobieta w przeci¹gu najbli szych kilku lat odzyska wzrok? Zdaniem Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - tak. Urzêdnicy nie dostrzegli trwa³ego inwalidztwa i wydali jej orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci na 4 lata. Po tym czasie kobieta znów bêdzie musia³a udowodniæ, e jest niewidoma. 49-letnia Ewa Kowarska- -Frachanowska urodzi³a siê z wad¹ genetyczn¹ - zanikiem nerwu wzrokowego. - Mia³a ju kilka miesiêcy, a nie reagowa³a na gesty, nie bawi³a zabawkami. Tak jakby ich nie widzia³a - wspomina matka pani Ewy, Barbara Kowarska. - Nikt nie bada dzieci po porodzie, czy widz¹, to i adnego zaœwiadczenia nie by³o. Ja by³am ca- ³ym doktorem, posz³am do lekarza i mówiê, e mam takie odczucie, e ona nie widzi. -,,Mamuchna, przesadzasz - odpowiedzia³. Pocz¹tkowo pani Ewa mia- ³a jeszcze poczucie œwiat³a, z biegiem czasu poczucie to zosta³o okreœlone przez specjalistów jako,,w¹tpliwe, a jej stan jako nierokuj¹cy poprawy. CHCÊ PRACOWAÆ 16 grudnia 2014 r. Ewa Kowarska-Frachanowska z³o y³a w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Ostrzeszowie wniosek o wydanie orzeczenia. - Potrzebne mi one by³o do uzyskania karty parkingowej, legitymacji na przejazdy oraz do pozyskiwania œrodków na potrzeby osób niepe³nosprawnych, m.in. z programu Aktywny Samorz¹d - t³umaczy. Œrodki te mo na przeznaczyæ m.in. na komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem czy likwidacjê barier w komunikowaniu. Pani Ewa chce te uruchomiæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. - Do tego wszystkiego potrzebne jest w³aœnie to orzeczenie - wyznaje. To nie jest pierwsze, uzyskane przez pani¹ Ewê orzeczenie. Wczeœniejsze zawsze by³y wydawane na czas okreœlony, jednak wtedy nie przywi¹zywa³a do tego zbyt du ej wagi. - Myœla³am, e na szczeblu powiatu tylko takie orzeczenia siê wydaje - przyznaje. - Ale jak pojecha³am do Poznania i zobaczy³am, e tam niewidomi maj¹ sta³e legitymacje przejazdowe, sta³e orzeczenia, co mnie bardzo zdziwi³o, przyszed³ ten moment, e znów postanowi³am taki wniosek z³o yæ. ZDROWA, TYLKO NIEWIDOMA Termin posiedzenia komisji wyznaczono na 23 stycznia. - Wtedy okaza³o siê, e brakuje dokumentów, z których mia³oby wynikaæ, e jestem od urodzenia osob¹ niewidom¹ - mówi kobieta. (...) Myœmy w domu nie mieli takich dokumentów. W koñcu uda³o mi siê wydobyæ zaœwiadczenie lekarskie ze szko³y dla dzieci niewidomych w Owiñskach, do której uczêszcza³am - przyznaje. W szkolnym archiwum uda³o siê znaleÿæ dwa dokumenty. - Pierwszy to opinia psychologiczna, która mówi- ³a, e dotar³am do szko³y jako niewidoma, a drugi to by³o zaœwiadczenie lekarskie mówi¹ce o tym, e,,poza wrodzon¹ wad¹ ga³ek ocznych - zdrowa - mówi 49-latka. Z tymi dokumentami pani Ewa ponownie uda³a siê 30 stycznia do Ostrzeszowa. - Pani, która odbiera³a te dokumenty spyta³a mnie, czy mogê jej wyt³umaczyæ sens tego zaœwiadczenia lekarskiego, poniewa ona nie jest lekarzem i go nie rozumie - wspomina 49-latka. - Wyt³umaczy³am, e tu chodzi o to, e poza t¹ jedyn¹ wad¹ ga³ek ocznych, jak¹ posiadam, nie mam innego uszczerbku na zdrowiu - przyznaje. BO OCZY MO NA WYMIENIÆ? Ewa Kowarska-Frachanowska nie mog³a zrozumieæ, jak to mo liwe, e jej niedowidz¹cy m¹ w tym samym czasie, tyle e w Poznaniu, otrzyma³ od podobnej komisji orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci, ale bezterminowe, jej zaœ kazano za 4 lata ponownie stawiæ siê na komisjê. - Spyta³am wtedy czy w naszym powiecie s¹ równie wydawane orzeczenia bezterminowe - przyznaje. - Pani mi powiedzia³a, e owszem, ale bardzo sporadycznie, robi¹ to przede wszystkim osobom starszym, u których inwalidztwo jest nie do wyleczenia, trwa³e, u których nie rokuje siê poprawy ani mo liwoœci wyleczenia. Wtedy zapyta³am, a co z moim przypadkiem. Czy w moim przypadku jest opcja, e odzyskam wzrok, e coœ siê poprawi, bo wszystko raczej idzie ku gorszemu. (...) Wie pani, ma pani ponad 40 lat - us³ysza³am. - Dzisiaj medycyna tak idzie do przodu, s¹ takie mo liwoœci, takie techniki, e nie wiadomo co bêdzie mo na nied³ugo wymieniaæ,,,te ró ne komórki macierzyste i inne narz¹dy. Pani Ewa nie ukrywa, e zszokowa³a j¹ taka wypowiedÿ. - Poczu³am siê jak przedmiot, który uszkodzony mo na naprawiæ. - wyznaje. - Nie wiem, jak zepsuty samochód czy jakaœ pralka. ( ) Powiedzia³am, e chcia³abym, eby mnie uzdrowili ODWO ANIE W minion¹ œrodê pani Ewa znów przyjecha³a z Poznania, gdzie od jakiegoœ czasu mieszka, do Ostrzeszowa, aby z³o yæ odwo³anie. - Ja siê nie odwo³ujê od stopnia niepe³nosprawnoœci, jaki mi przyznano - podkreœla. - Ja siê odwo- ³ujê od okresu, na jaki mi to orzeczenie wydano. Oczekiwa³am, e dostanê orzeczenie bezterminowe. Bo dla nas to jest ogromnym utrudnieniem - t³umaczy. - Bo zbiera siê tych papierków, dokumentacji sporo, przychodzi siê do nich raz, pobiera siê wnioski, nastêpnie siê te wnioski wype³nia Zbiera siê kolejn¹ dokumentacjê, nastêpnie sk³ada siê j¹ w Zespole, po czym przyje d a siê na komisjê. To jest sporo zachodu. Potem trzeba wyrobiæ zdjêcia, z³o yæ wnioski, choæby o wydanie karty parkingowej, póÿniej j¹ odebraæ Po co? - mówi roz alona. - Rozumia³abym jeszcze fakt, gdybym czeka³a na jak¹œ operacjê, coœ by rokowa³o zmiany, to wtedy ok. Ale tutaj nie ma mo liwoœci zmian - wyznaje. Sk³adaj¹c odwo³anie kobieta spyta³a, czy istnieje taki przepis, który dopuszcza, e ten sam Zespó³ w ramach tzw. samokontroli mo e dokonaæ zmiany ju wydanego orzeczenia. - Prosi³am o tak¹ zmianê - przyznaje. - Panie mi powiedzia- ³y, e owszem, maj¹ na to 7 dni. Powo³aj¹ lekarza orzecznika i je eli on zmieni tê decyzjê, to ona siê zmieni. A je eli j¹ podtrzyma, wówczas odeœl¹ dokumentacjê wraz z moim odwo³aniem na szczebel wojewódzki. I tam bêdê ponownie weryfikowana przez komisje. NIE PRZYPOMINAM SOBIE Kiedy pytamy kieruj¹c¹ Zespo³em Beatê Danielsk¹, czy mo e siê odnieœæ do ca- ³ej sytuacji, ta wyznaje, e nie bardzo wie, jak ma to zrobiæ. - Ja nie bêdê komentowaæ, co ta pani powiedzia³a, bo nie przypominam sobie, aby w czasie naszej rozmowy takie s³owa (m.in. o nadziei zwi¹zanej z rozwojem medycyny - przyp. red.) pad³y - wyznaje. - Ja nie bêdê siê wypowiadaæ za medyków, to ju niech oni zdecyduj¹. Ja siê na tym zupe³nie nie znam - przekonuje. Na wiêkszoœæ kolejnych, zadawanych przez nas pytañ, szefowa Zespo³u nie chcia³a odpowiadaæ, twierdz¹c, e obowi¹zuje j¹ ustawa o ochronie danych osobowych. Czy osoba, która jest od urodzenia niewidoma, rokuje nadzieje, e mo e widzieæ? pytamy. Ja tego nie wiem. To nale y do decyzji sk³adu orzekaj¹cego, który pos³uguje siê standardami narzuconymi przez Biuro Pe³nomocnik ds. Osób Niepe³nosprawnych, przez jednostki nadzoruj¹ce - pada odpowiedÿ. Sama Danielska w sk³adzie komisji nie zasiada. - Do tego sk³adu s¹ powo³ani specjaliœci, którzy maj¹ odpowiednie certyfikaty, przeszkolenie i s¹ przygotowani merytorycznie - przyznaje. WA YÆ KA DE S OWO W miniony czwartek wicestarosta Adam Mickiewicz zaprosi³ pani¹ Danielsk¹ na rozmowê w tej sprawie. - Poprosi³em o g³êbokie przeanalizowanie ca³ej sprawy - wyznaje. Czy nie zabrak³o w tym wszystkim odrobiny zdrowego rozs¹dku? - pytamy. - Ja te tak uwa am - odpowiada starosta. ( ) Nie jestem w stanie sprawdziæ, kto co powiedzia³, ale powiem tak: pracownik czy urzêdnik powinien wa yæ ka de s³owo. JUR O URZÊDNICZEJ G UPOCIE Decyzja ostrzeszowskiego Zespo³u ds. Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoœci okaza³a siê na tyle kuriozalna, e zainteresowa³y siê ni¹ flagowe programy informacyjne najwiêkszych stacji telewizyjnych w kraju. - A w,,faktach niewidoma, w której urzêdnicy nie dostrzegli trwa³ego inwalidztwa - informowa³a w minion¹ œrodê Justyna Pochanke z TVN. - Wystawili jej zaœwiadczenie na 4 lata, mimo e pani Ewa nie widzi od urodzenia i zdaniem lekarzy nie ma szans na aden cud. Po 4 latach ma wróciæ i udowodniæ urzêdnikom, e wci¹ jest niewidoma. O urzêdniczej g³upocie, o która niewidz¹cy petent potyka siê wyj¹tkowo boleœnie, Jaros³aw Kostkowski.

3 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 3 KRONIKA POLICYJNA BY POSZUKIWANY LIGOTA 9 bm. po godz. 13 w Ligocie (gm. Kobyla Góra) ostrzeszowscy policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego w trakcie kontroli ujawnili, e kieruj¹cy bmw 46- letni mieszkaniec Legnicy by³ poszukiwany listem goñczym przez Prokuraturê Apelacyjn¹ w Katowicach celem zatrzymania i osadzenia w Areszcie Œledczym b¹dÿ Zak³adzie Karnym. Jeszcze w tym samym dniu poszukiwany zosta³ konwojowany do Aresztu Œledczego w Ostrowie Wlkp. PODAWA FA SZYWE DANE OSTRZESZÓW 9 bm. po godz. 19 w rejonie ul. Zamkowej w Ostrzeszowie patrol policji zatrzyma³ kieruj¹cego volvo mê czyznê, który - jak podawa³ - nie posiada przy sobie dokumentów. Na domiar z³ego kierowa³ samochodem nie posiadaj¹c do tego w ogóle uprawnieñ. Mundurowi za dwa wykroczenia ukarali go mandatami karnymi - ka dy po 1000 z³. - W takim razie funkcjonariusze wylegitymowali mê - czyznê na podstawie oœwiadczenia ustnego - mówi asp. Ewa Jakubowska, rzecznik KPP Policji w Ostrzeszowie. - Kontrolowany przekaza³ jak siê nazywa oraz gdzie mieszka. Niestety w wyniku sprawdzenia w systemach policyjnych, coœ siê nie zgadza³o. Dzielnicowi ju podejrzewali, e mê czyzna nie mówi prawdy, dlatego te zatrzymali i doprowadzili do komendy celem ustalanie jego to samoœci. Ju po chwili sprawa siê wyjaœni³a, zatrzymany mê - czyzna (mieszkaniec Ostrzeszowa) pos³ugiwa³ siê nie swoimi, ale wyuczonymi na pamiêæ danymi innego mê czyzny. Sprawca na domiar tego nie posiada³ w ogóle uprawnieñ do kierowania pojazdem. KIEROWA WBREW ZAKAZOWI OSTRZESZÓW W miniony czwartek po godz. 8 na ul. Œw. Miko³aja w Ostrzeszowie patrol policji zatrzyma³ do kontroli kieruj¹cego oplem vectr¹ 41-letniego mieszkañca gm. Ostrzeszów. Okaza³o siê, e mê czyzna wsiad³ za kierownicê pomimo orzeczonego przez S¹d zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 25-LATEK BY PIJANY KOMORÓW 14 bm. po godz. 17 w Komorowie policjanci zatrzymali do kontroli kieruj¹cego oplem cors¹ 25- letniego mieszkañca gm. Grabów, który w wydychanym powietrzu mia³ 1,5 promila alkoholu. Ponadto okaza³o siê, e mê czyzna kierowa³ autem nie posiadaj¹c w ogóle do tego uprawnieñ. OSTRZESZÓW Na mieszkañców kamienicy wielorodzinnej przy ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie pad³ blady strach. Tylko od pocz¹tku roku nieznany jak dot¹d sprawca b¹dÿ sprawcy czterokrotnie pod³o yli ogieñ w budynku. Na szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o. Spraw¹ zajê³a siê policja. Na ul. Piastowskiej grasuje podpalacz? LUDZIE SIÊ BOJ P³onê³y ju drewniane drzwi, kosz ze œmieciami, pozostawione na korytarzu przez lokatorów zabawki, a ostatnio nawet dzieciêcy wózek. Osmalonych œcian nawet ju nikt nie liczy. Mieszkañcy nie wierz¹ w przypadkowe podpalenia. - Wszystko zaczê³o siê jeszcze w tamtym roku od po aru w piwnicy - opowiada jedna z lokatorek, która chce pozostaæ anonimowa. - Ktoœ po prostu podrzuca jakieœ szmaty czy papiery na przyk³ad pod drzwi i podpala je. Po ary mieliœmy w paÿdzierniku, potem by³ d³ugo spokój i w lutym znowu siê zaczê³o. Ten po ar w niedzielê ( przyp. red.) by³ najgorszy. Myœmy normalnie myœleli, e w powietrze wylecimy. Widaæ by³o, e ktoœ pola³ czymœ ten stary wózek dzieciêcy, bo on strasznie siê pali³. Teraz ca- ³a klatka schodowa jest okopcona. Musieli nam nawet liczniki powymieniaæ, bo siê zaczê³y topiæ, szyby w oknach zaczê³y pêkaæ Coœ okropnego. PóŸniej sytuacja siê powtórzy³a. - Ktoœ wszed³ i podpali³ drzwi wejœciowe do mieszkania na samej górze, wtedy ponoæ w œrodku by³ policjant po cywilnemu, rozmawia³ z lokatorami i to on wyczu³ dym - opowiadaj¹ przera eni mieszkañcy. - Wczeœniej tu by³o bardzo spokojnie. Ja mieszkam tu od lat i nie pamiêtam podobnej sytuacji. To a w g³owie siê nie mieœci. Lokatorzy boj¹ siê, e podpalacz mo e w ka dej chwili znów zaatakowaæ. - Boimy siê spaæ, bo jak¹ mamy pewnoœæ, e w nocy nikt nie przyjdzie i nie pod³o y ognia pod naszymi drzwiami - al¹ siê ludzie. Spraw¹ zajêli siê ju policjanci. Pe³ne rêce pracy maj¹ równie stra acy. - To nasza czwarta interwencja w tym roku, wiem e podobnych zdarzeñ by³o wiêcej, jednak ju bez naszego udzia³u - mówi asp. Marcin Pawlak, rzecznik prasowy PSP w Ostrzeszowie. - Ostatni po ar mia³ miejsce w minion¹ œrodê 11 lutego oko³o godziny Pali³y siê drzwi, a na klatce panowa³o doœæ du e zadymienie. Mieszkañcy jeszcze przed naszym przybyciem ugasili ogieñ i zaczêli wietrzyæ pomieszczenia. Straty tym razem wynios³y 500 z³. Wczeœniej pali³y siê m.in. drzwi prowadz¹ce do piwnicy i œmieci. Zarz¹dca budynku - Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej pod koniec ubieg³ego roku zainstalowa³ w budynku domofon, po to, aby ograniczyæ niepo ¹dane wizyty osób z ulicy. To jednak nie pomog³o, po ary nasili³y siê. - Ka dy, kto chce wejœæ do œrodka musi zadzwoniæ domofonem. Ja jak komuœ otwieram, to pytam, do kogo, nie wpuszczê nikogo podejrzanego - mówi jeden z lokatorów. - Jak podpalacz wchodzi do œrodka? Tego to nikt nie wie. Mo e ma klucz? Czy wiêc sprawc¹ mo e byæ jeden z lokatorów? Policjanci nie chc¹ jednak odpowiedzieæ na to pytanie. - Policjanci wszczêli œledztwo w tej sprawie. Przes³uchuj¹ mieszkañców, zbieraj¹ dowody - mówi asp. Ewa Jakubowska, rzecznik prasowy policji w Ostrzeszowie. - Informacje o po arach dociera³y do nas ju w paÿdzierniku 2014 roku. Wtedy jednak straty by³y niewielkie i postêpowanie umorzono. W tym roku po ary nasili³y siê. W lutym dosz³o tam ju do piêciu tego typu zdarzeñ. Podczas jednego po aru, kiedy sp³onê³y dwie pary drzwi, straty oszacowano na 15 tys. z³. Nieznany sprawca podrzuca na wycieraczkê m.in. podpa³kê do grilla i ucieka. Ca³y czas szukamy sprawcy. To miejsce jest czêœciej kontrolowane przez funkcjonariuszy. Policja jednoczeœnie zwraca siê z proœb¹ do wszystkich osób, które posiadaj¹ jakiekolwiek informacje w tej sprawie o kontakt telefoniczny b¹dÿ osobisty. MON Anna Missala prezes ZGM - Nigdy wczeœniej w naszych zasobach nie dochodzi³o do podobnych sytuacji. Straty tego najwiêkszego po aru, który mia³ miejsce w niedzielê 8 lutego wynosz¹ 15 tysiêcy z³otych. Spraw¹ zajmuje siê oczywiœcie policja, dlatego ja w tym momencie nie mogê udzielaæ wiêcej informacji.

4 4 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW ROJÓW Przy sporej frekwencji i zaskoczeniu mieszkañcy wsi wybrali so³tysa POTRZEBNA BY A DOGRYWKA Wiele emocji i spore zaskoczenie towarzyszy³o niedzielnym wyborom so³tysa Rojowa. Kandydatów na to stanowisko by³o dwóch: piastuj¹cy urz¹d od 4 lat Tomasz Kajser oraz by³y prezes klubu pi³karskiego Ajax Tadeusz Lubawy. Zanim jednak przyst¹piono do g³osowania, mieszkañcy poprosili kandydatów o krótk¹ autoprezentacjê. - Nie bêdê siê przedstawia³, znacie mnie pañstwo, wiecie gdzie mieszkam - mówi³ o sobie krótko Tomasz Kajser. - Ja nie bêdê pañstwu obiecywa³ jakiœ z³otych gór - doda³ na koniec, podkreœlaj¹c jedynie, e w swojej pracy bêdzie stawia³ na wspó³pracê z mieszkañcami. Znacznie wiêcej do powiedzenia mia³ drugi z kandydatów. - Co zamierzam? Kontynuowaæ to, co zaczêli poprzednicy, bo wykonali dobr¹ robotê, ale wydajê mi siê, e mo na inaczej - nie ukrywa³ Lubawy. - Rojów jest wsi¹, który ma najwiêkszy potencja³ przemys³owy ze wszystkich miast w powiecie ostrzeszowskim, nie tylko w gminie. S¹ tu liczna zak³ady, poza E-papierosami, które dopiero wchodz¹ mamy firmy: Mayer, Euros, dwa potê ne magazyny z kartonami i jeszcze firma, która czêœci samochodowe produkuje. Te firmy p³ac¹ podatki do gminy. Ja zapytam pana burmistrza, ile pieniêdzy z tych podatków wraca do Rojowa, na inwestycje rojowskie? Ma³o, wiêcej dostaje Olszyna, wiêcej dostaje Potaœnia, wiêcej dostaje Siedlików i inne wsie naszej gminy. Ja nie zamierzam panie burmistrzu balansowaæ, tak jak powiedzia³ pan Tomek, miêdzy burmistrzem a wsi¹. Mnie na so³tysa wybiera wieœ i mam zamiar reprezentowaæ interesy wsi, nie ogl¹daj¹c siê na dobry humor pana burmistrza i rady gminy Bêdziemy was punktowaæ panie burmistrzu. Znaczna czêœæ œrodków przeznaczonych przez zak³ady pracy na gminê i powiat, musi wróciæ tu do Rojowa. OdpowiedŸ jest krótka: nie ma takiej mo liwoœci, aby so³ectwo dostawa³o jakieœ profity ze wzglêdu na to czy coœ posiada czy czegoœ nie posiada - odpar³ burmistrz Mariusz Witek. - W momencie kiedy rada dyskutuje na komisjach, czasami przewija siê ten aspekt, o którym tutaj by³a mowa i oczywiœcie w miarê mo liwoœci jest on uwzglêdniany. Je eli w jakimœ so³ectwie jest jakaœ wiêksza inwestycja do wykonania, to wtedy z pe³n¹ œwiadomoœci¹ czy to radni z innego terenu czy nawet so³tysi na rzecz tej inwestycji rezygnuj¹ ze swojego przydzia³u. G³os w tej sprawie zabra³ równie by³y radny Henryk Kajser. - Procedura tworzenia bud etu w gminie nie pozwala dzieliæ pieniêdzy wed³ug dochodów miejscowoœci i to powinno byæ powiedziane - mówi³ stanowczo. - Nie mo na robiæ ludziom wody z mózgu. ( ) Tworzy pan (do Lubawego - przyp. red.) jakieœ iluzje, jakieœ obiecanki Nie wolno k³amaæ. - Ja nie znam procedur - zacz¹³ t³umaczyæ Lubawy. - To po co pan mówi - przerwa³ mu Henryk Kajser. - Pan mnie zaatakowa³ i ja mam prawo do repliki - ci¹gn¹³ dalej Lubawy. - Pan burmistrz w swoim wyst¹pieniu zaznaczy³, e s¹ momenty, gdzie mo na na takiej lub innej zasadzie przeznaczyæ œrodki do takiej czy innej miejscowoœci, porozumiewaj¹c siê z innymi so³ectwami czy te zawieraj¹c inne sojusze. Dlaczego tych sojuszy do tej pory nie zawierano skutecznie? Czy zawierano je skutecznie, to widzimy po chodnikach biegn¹cych od Ostrzeszowa do Olszyny, po chodnikach na ul. Leœnej, ( ) po chodnikach do Potaœni. To znaczy, e mo - na jakoœ skuteczniej. - Pan z³¹czy³ inwestycje trochê powiatowe, wojewódzkie i gminne - odpowiada³ Lubawemu Kajser. W koñcu zarz¹dzono g³osowanie. Okaza³o siê, e pad³ remis 57:57. Potrzebna by³a wiêc dogrywka. Ludzie niecierpliwili siê, w miêdzyczasie kilka osób rozesz³o siê. - Z tak¹ sytuacj¹ jeszcze nie mia³em do czynienia - przyzna³ sekretarz gminy W³odzimierz Piekarczyk, kiedy dowiedzia³ siê, jaki jest wynik g³osowania. - To ewenement. W trakcie drugiego g³osowania, przewaga Kajsera by³a stosunkowo niewielka. Dotychczasowy so³tys wygra³ zaledwie 7 g³osami. Cz³onkami rady so³eckiej zostali: Izabela Blew¹ska, Ryszard Adamski, Sabina Józefiak, Henryk Kempa, Henryk Kajser i Tomasz Fio³kowski. MON KTO W MIEJSCE MAZURKIEWICZA? OSTRZESZÓW Trzy komitety powiadomi³y Komisarza Wyborczego w Kaliszu o zamiarze zg³oszenia kandydatów w zbli aj¹cych siê wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Ostrzeszowie w okrêgu wyborczym nr 3. To Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Tomczyka, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gmin i Powiatu oraz Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Wiêcka. Choæ oficjalnie nazwiska samych kandydatów poznamy 3 marca to sprawa ju dziœ wydaje siê byæ jasna. Nazwy komitetów mówi¹ bowiem niemal wszystko. Zbigniew Tomczyk w zesz³orocznych wyborach samorz¹dowych startowa³ z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego i w okrêgu nr 3 zaj¹³ trzecie miejsce, uzyskuj¹c 58 g³osów. Grzegorz Wiêcek te by³ trzeci, ale w okrêgu nr 2, wówczas jako kandydat KWW SLD Lewica Razem. Pewn¹ niewiadom¹ mo e stanowiæ to, na kogo postawi Razem dla Gmin i Powiatu, ale nale y przypuszczaæ, e na osobê, która reprezentowa³a ju ten komitet w wyborach samorz¹dowych tj. Grzegorza Machaja. Zdoby³ 66 g³osów, co da- ³o mu w okrêgu nr 3 drugie miejsce, za Krzysztofem Mazurkiewiczem z SLD Lewica Razem, który pod koniec ubieg³ego roku z³o y³ mandat radnego. W³aœnie to spowodowa³o koniecznoœæ zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych. Ich datê wyznaczono na 12 kwietnia. Tego dnia do urn pójd¹ mieszkañcy Osiedla Zamkowego, od nr 1 do nr 18. REK Milion na drogi wojewódzkie Dobre wiadomoœci p³yn¹ z Poznania. Jeszcze w tym roku Wielkopolski Zarz¹d Dróg zainwestuje na terenie gminy Grabów ponad 1,3 mln z³. Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na budowê pierwszego etapu ci¹gu pieszo- -rowerowego w Grabowie Wójtostwo oraz ostatni etap przebudowy drogi wojewódzkiej w Ksi¹ enicach. - Inwestycje realizowane bêd¹ w ramach programu:,,likwidacja zagro eñ na dojœciach do szkó³ dla dzieci i m³odzie y na drogach wojewódzkich - mówi Maksymilian Ptak, cz³onek zarz¹du powiatu. - W tym roku w bud ecie województwa wielkopolskiego na te dwie inwestycje zosta³y zabezpieczone œrodki w wysokoœci 1,3 mln z³. Na realizacje ostatniego etapu prac w Ksi¹ enicach zostanie przekazanych 791 tys. z³. Z kolei na pierwszy etap budowy ci¹gu pieszo- -rowerowego w Grabowie Wójtostwo zabezpieczono 500 tys. z³. Wartoœæ kosztorysowa ca³ego zadania na odcinku 4 km wynosi 2,3 mln z³. - Inwestycja ma byæ zrealizowana do koñca 2017 roku - dodaje Ptak.- W 2015 roku b¹dÿ najpóÿniej w przysz³ym roku nast¹pi remont nawierzchni drogi na ul. Ostrzeszowskiej. REK HANDLOWA TYTONIEM OSTRZESZÓW Policjanci ju od d³u szego czasu mieli informacjê, e mieszkaniec gm. Ostrzeszów w swoim domu posiada nielegalny tytoñ. Jak siê okaza³o, ustalenia funkcjonariuszy by³y trafne. W czasie przeszukania pomieszczeñ gospodarstwa domowego, kryminalni ujawnili blisko 1,5 kg nielegalnego tytoniu, który nie posiada³ znaków akcyzy skarbowej. - Sprawca odpowie za posiadanie tytoniu bez znaków skarbowych akcyzy, grozi mu za to kara grzywny - mówi asp. Ewa Jakubowska, rzecznik KPP w Ostrzeszowie.

5 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 5 DORUCHÓW Jakby siê mog³o wydawaæ, z pozoru b³aha proœba przewodnicz¹cej rady gminy Joanny Blew¹zki o z³o enie przez so³tysów sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci, sta³a siê przedmiotem kilkuminutowej dyskusji. So³tysi odczytuj¹c swoje sprawozdania nie kryli swojego niezadowolenia. Domagali siê, aby równie i radni sk³adali przed wyborcami raporty ze swojej dzia³alnoœci. Temat poruszali m.in. so³tys Godziêtowych Eugeniusz Janicki, so³tys Plugawic Wioletta Tekieli i so³tys Tokarzewa Wincenty Mazur. - Wiêkszoœæ radnych, mam nadziejê wspó³pracuje z so³tysami i radami so- ³eckimi, wiêc myœlê, e te sprawozdania by siê powiela³y i s³uchalibyœmy praktycznie zbie nych sprawozdañ, a to sta³oby siê nudne - odpowiada³a so³tysom Blew¹zka. - A my byœmy chêtnie tych sprawozdañ pos³uchali - pad³o z sali. Mieliby siê czym wykazaæ, a so³tys to raczej przynieœ, wynieœ, pozamiataæ - komentowa³ Mazur. - Ja sk³ada³am (sprawozdanie - przyp. red.) za wszystkich radnych na zakoñczenie poprzedniej kadencji - odbija³a pi³eczkê przewodnicz¹ca. - Wiem, e te sprawozdania wzbudzi³y sporo kontrowersji, ale tak przys³uchuj¹c siê im stwierdzam, e pañstwo powinniœcie byæ dumni z tego co odczytali- So³tysi nie chcieli t³umaczyæ siê z 4-letniej dzia³alnoœci SO TYS GORSZY OD RADNEGO? Nie ustalenie wynagrodzenia dla wójta gminy, ale koniecznoœæ z³o enia przez so³tysów sprawozdania z 4-letniej kadencji sta³a siê przedmiotem dyskusji podczas ostatniej sesji rady gminy w Doruchowie. - A dlaczego radni siê nie spowiadaj¹, my gorsi czy co? - dziwili siê so³tysi. GRABÓW œcie. My znamy tylko wycinek swojej pracy, tam gdzie dzia³amy w swoim so³ectwie. Ale jak s³uchamy, widzimy ile pañstwo wk³adacie swojego czasu i energii w swoim so³ectwie - stwierdzi³ wiceprzewodnicz¹cy Karol Konarski. Podobnego zdania by³a przewodnicz¹ca, która nie ukrywa³a, e dziêki sprawozdaniom so³tysów widaæ, e przydzielone poszczególnym wsiom œrodki, w ramach tzw. funduszu so³eckiego, s¹ bardzo dobrze wykorzystywane. - Macie pañstwo okreœlone kwoty, mo e nie s¹ one strasznie wielkie, ale s¹ znacz¹ce - podkreœla³a Blew¹zka. - Mo ecie decydowaæ i zmieniaæ tê wieœ. Dyskusji nie by³o podczas podjêcia uchwa³y podtrzymuj¹cej wysokoœæ wynagrodzenia dla wójta gminy. Tak jak w roku ubieg³ym Józef Wilkosz miesiêcznie zarabia³ bêdzie z³. WZROSN OP ATY ZA ŒMIECI? Wszystko wskazuje na to, e mieszkañcy gminy Doruchów od po³owy 2015 roku zap³ac¹ wiêcej za wywóz œmieci. Dotychczasowy odbiorca œmieci - firma Eko- -Region z Be³chatowa przez najbli szy rok nadal bêdzie odbieraæ œmieci z terenu gminy. Us³uga ta bêdzie jednak o 65% dro sza. Sk¹d taki nag³y skok cenowy? Do przetargu przyst¹pi³a tylko jedna firma Eko- Region. Radny Roman Kubiak nie mia³ w¹tpliwoœci, e tak drastyczna podwy ka ceny odbioru œmieci spowodowana jest ma³¹ liczb¹ firm wywozowych. - Okaza³o siê, e te mniejsze firmy zosta³y po prostu wyparte z rynku - nie ukrywa³ radny. - Dzisiaj np. pan Rybczak (lokalny przedsiêbiorca - przyp. So³tys Skarydzewa Pawe³ Fras odbiera z r¹k wójta honorow¹ odznakê,,zas³u ony dla Rolnictwa" red.) na pewno nie bêdzie konkurowa³ z firm¹, która opanowa³a ten rynek. Podwy ka odbije siê na mieszkañcach gminy, którzy bêd¹ musieli liczyæ siê z wy - szymi stawkami za odbiór odpadów. Ile wynosiæ bêd¹ nowe stawki? Tego jeszcze nie wiadomo. Decyzjê w tej sprawie, w formie uchwa³y, musz¹ oczywiœcie podj¹æ radni. Ci - jak deklaruj¹ - w szczególnoœci wezm¹ pod uwagê rodziny wielodzietne, osoby starsze, samotnie mieszkaj¹ce i yj¹ce z zasi³ków, których nie staæ bêdzie na kolejne podwy ki. W OCZYSZCZALNI POTRZEBNY AUDYT Nawet kilka milionów z³otych - w³aœnie tyle, zdaniem niektórych radnych, kosztowaæ ma modernizacja dzia- ³aj¹cej na terenie gminy oczyszczalni œcieków. Wiceprzewodnicz¹cy Karol Konarski chce jednak, aby radni jeszcze przed wydaniem pieniêdzy mieli pe³n¹ informacjê na temat stanu urz¹dzeñ, potrzeb inwestycyjnych i kosztów modernizacji. - Powinien zostaæ przeprowadzony audyt - nie ma w¹tpliwoœci radny. Jedno jest pewne - oczyszczalnia musi zostaæ zmodernizowana. Ju w tej chwili odbierane s¹ tam œcieki przemys³owe, które maj¹ znacznie wy szy poziom niebezpiecznych zwi¹zków ni jest to dopuszczalne. Jeœli sytuacja siê nie zmieni, gminie mog¹ groziæ kary finansowe. - Nasza oczyszczalnia jest przystosowana do odbioru œcieków zawieraj¹cych do 250 bzt (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu), a przywo one œcieki maj¹ powy ej 2000 bzt - wyjaœnia radny. W tej chwili - jak t³umacz¹ urzêdnicy - opracowywana jest analiza jakoœciowo- iloœciowa, która odpowie na pytanie czy potrzebna jest jedynie modernizacja (jeœli tak to w jakim stopniu) czy te rozbudowa. MON Cz³owiek Roku 2014 Powiatu Ostrzeszowskiego PIERWSI NOMINOWANI Dziœ publikujemy pierwsze, zg³oszone przez czytelników kandydatury osób, firm, stowarzyszeñ i instytucji pretenduj¹cych do tytu³ów: Manager, Pedagog, Samorz¹dowiec i Pro Publico Bono 2014 Roku. Czekamy na kolejne. Przypominamy, e zg³oszeñ kandydatów mo na dokonywaæ za poœrednictwem zamieszczanych w ka dym numerze Twojego Pulsu Tygodnia kuponów. Te same kupony s³u ¹ te do g³osowania na zg³oszonych ju wczeœniej kandydatów. Zasada jest prosta: jeden kupon to jeden g³os. W ten sposób - w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca - g³osami czytelników wy³onieni zostan¹ laureaci tzw. Z³otych Trójek w poszczególnych kategoriach. Laureaci ci zarekomendowani zostan¹ Kapitule Konkursu, która to dokona ostatecznego wyboru Managera 2014 Roku, Pedagoga 2014 Roku, Samorz¹dowca 2014 Roku, Pro Publico Bono 2014 Roku oraz - spoœród rekomendowanych przez poszczególne szko³y ponadgimnazjalne - Ucznia 2014 Roku. MANAGER ROKU - Maria i Dominik Roguszny - w³aœciciel Firmy Budowlanej MIKSBUD z Mikstatu - Dawid Urban i Mi³osz Dziur³aj - w³aœciciele firmy CHIC z Ostrzeszowa - Edward i ukasz Jêdrzejak - w³aœciciele firmy DROMICO z Kaliszkowic O³ob. - Zbigniew Jangas w³aœciciel firmy DREWMAR z Kraszewic PEDAGOG ROKU - Jerzy Kowalski - dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Ostrzeszowie - Dawid Sobieraj - trener, nauczyciel wychowania fizycznego w ZS Nr 1 w Ostrzeszowie i Gimnazjum w Kraszewicach - Stanis³aw S³awomir Sztukowski - nauczyciel muzyki, od 25 lat organizator koncertu kolêd,,m³odzie szkolna mieszkañcom Gminy i Miasta Mikstat - Krzysztof Sowa - kapelmistrz orkiestry dêtej z Czajkowa - Aleksandra Marsza³kowska dyrygent Chóru Joyful Gospel i JOY z Ostrzeszowa SAMORZ DOWIEC ROKU - Henryk Plichta - wójt Czajkowa - Lucjan Dyba - radny gminy Doruchów - Maksymilian Ptak - radny powiatowy z Grabowa - Ma³gorzata Broniecka - radna gminy Kraszewice PRO PUBLICO BONO - Mariusz Ciechanowski - dru ynowy DH im. Powstañców Wlkp. przy Gimnazjum w Mikstacie - Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym w Ostrzeszowie - Stowarzyszenie,,Razem dla Czajkowa'' Regulamin konkursu: Tytu³ Cz³owieka Roku 2014 Powiatu Ostrzeszowskiego w kategorii: (MANAGER ROKU, PEDAGOG ROKU, SAMORZ DOWIEC ROKU, PRO PUBLICO BONO) proponujê przyznaæ Pani/Panu: Uzasadnienie: WYGRALI UCZNIOWIE Z MIKSTATU 6 lutego w Grabowie uczniowie gimnazjów rywalizowali o mistrzostwo powiatu w pi³ce siatkowej ch³opców. I miejsce zdoby³a reprezentacja Gimnazjum w Mikstacie w sk³adzie: Tomasz Krawczewski, Karol Stasierski, Wojciech Pucha³a, Dominik Maury, Dominik Dytfeld, Bart³omiej Siedlecki, Kamil Mielcarek, Micha³ Wróbel, Micha³ Dolata, Rados³aw Nowak, Miko³aj Siciñski, Przemys³aw Szkudlarek oraz nauczyciel wychowania fizycznego Adrian Przyby³ek Na drugiej pozycji uplasowa³a siê reprezentacja Gimnazjum w Grabowie, a na trzeciej Gimnazjum w Siedlikowie. Zawody prowadzi³ koordynator sportu szkolnego Alojzy Kabat. Imiê i nazwisko oraz adres zg³aszaj¹cego: UWAGA: Zg³oszenia przyjmujemy tylko na oryginalnych kuponach. Jeden kupon, to jeden g³os. Kupony nale y przesy³aæ na adres:, ul. Piekary 6, Ostrzeszów. Ostateczny termin nadsy³ania kuponów: r.

6 6 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW Lekarze odnotowuj¹ zwiêkszon¹ liczbê pacjentów z objawami grypy EPIDEMIA WIRUSÓW Mimo e nie og³oszono oficjalnie epidemii grypy, w powiecie ostrzeszowskim zdecydowanie mo emy mówiæ o du ej zachorowalnoœci. - W tej chwili moim zdaniem panuje epidemia grypy - wyznaje doktor Anna Dobrzycka z Przychodni Ars Medica. Prze³om stycznia i lutego 2015 roku w powiecie ostrzeszowskim mo na zdecydowanie nazwaæ czasem wzmo onej zachorowalnoœci. Jakby wszystkie zarazki œwiata zmówi³y siê i postanowi³y nêkaæ biednych mieszkañców naszej ziemi. Przymiotnik chory obecnie odmienia siê prawie przez wszystkie mo liwe przypadki. Problem dotyka nie tylko najm³odszych oraz leciwych, a wiêc najmniej odpornych i nara onych na atak bakcyli, ale i ludzi m³odych czy w wieku œrednim. Pani rejestratorka w ostrzeszowskiej przychodni Ars Medica potwierdza, e faktycznie obecnie wiêcej osób choruje, choæ i tak zauwa- ono tendencjê zni kow¹, OSTRZESZÓW Erupcja wulkanu, zaæmienie s³oñca, tsunami, a nawet zamiana wody w wino - wszystko to i du o wiêcej mo na by³o na ywo ogl¹daæ w Zespole Szkó³ nr 2 w Ostrzeszowie. Okazj¹ sta³a siê zorganizowana w pi¹tek sesja popularno-naukowa pod has³em Chemiczno-fizyczna podró dooko³a œwiata. Podobne wydarzenia co prawda w Zespole Szkó³ nr 2 ju siê odbywa³y, ale to by³o pierwszym z udzia³em goœci zagranicznych, a mianowicie delegacji nauczycieli z 2 Profesjonalnego Liceum w Drohobyczu. - Podró owaliœmy po œwiecie - mówi jedna z organizatorek sesji, nauczycielka chemii Sylwia Reng. - By³o jedenaœcie przystanków, przy których pokazywaliœmy doœwiadczenia chemiczne, najlepiej obrazuj¹ce dany kraj. Czyli na przyk³ad bêd¹c na Sycylii pokazywaliœmy wulkan chemiczny, bêd¹c w Japonii pokazaliœmy tsunami, a na Grenlandii pokazaliœmy doœwiadczenia z ciek³ym azotem. By³y efekty wizualne i dÿwiêkowe. Byliœmy w Rio de Janeiro, obserwowaliœmy œwiat³o chemiczne, którego efekt dzia³ania ka - dy móg³ zobaczyæ na w³asnej rêce. Przeprowadzenie tej niezwyk³ej, interdyscyplinarnej w porównaniu z ubieg³ym tygodniem. Chemiczno-fizyczna podró dooko³a œwiata Zamienili wodê w wino lekcji przypad³o licealistom klas pierwszych i drugich, realizuj¹cy rozszerzony program z zakresu geografii oraz fizyki i chemii. Z zadania wywi¹zali siê przynajmniej na pi¹tkê, co potwierdzaj¹ ich opiekunowie - oprócz Sylwii Reng, tak e geografka Renata Kubiaczyk i chemik - Robert Migu³a. Takie wydarzenia zawsze przyjmowane s¹ przez uczniów z wielkim entuzjazmem. - Je eli mog¹ coœ naocznie zaobserwowaæ, jakieœ zjawisko i coœ poczuæ, du- o ³atwiej zapamiêtuj¹ to, co chcemy przekazaæ - przyznaje Reng i jednoczeœnie wyra a nadziejê, e sesje z udzia³em goœci zagranicznych stan¹ siê ju tradycj¹. Partnerska wspó³praca nie dzia³a jednak tylko w jedn¹ stronê. - Ja osobiœcie uczestniczy- CORAZ WIÊCEJ CHORYCH Lekarz medycyny Anna Dobrzycka mówi wrêcz o epidemii. - W tej chwili moim zdaniem panuje epidemia grypy - wyznaje. - Objawy, które zg³aszaj¹ pacjenci to infekcje z wysok¹ gor¹czk¹, mêcz¹cym kaszlem b¹dÿ z wysok¹ gor¹czk¹, katarem i bólem gard³a, bez wiêkszych zmian os³uchowych, jeœli chodzi o p³uca. Natomiast tych pacjentów jest faktycznie bardzo du o. (...) 1 lutego, w niedzielê, na pogotowiu mia³am 104, kolega dzieñ wczeœniej dziewiêædziesiêciu kilku. Od tego czasu przyjmujemy coraz wiêcej chorych. Epidemia grypy nie jest og³oszona, nikt nas o tym nie poinformowa³, natomiast zg³aszanie siê pacjentów z objawami choroby jest obecnie wrêcz potrojone. Zdarza³o siê, e dziennie przyjmowaliœmy tutaj oko³o 60 osób, co jest zdecydowanym maksimum, na jaki mo emy sobie pozwoliæ, myœl¹c logicznie. Ka demu z pacjentów trzeba poœwiêciæ chwilkê czasu, nie mo na ich traktowaæ przedmiotowo - przekonuje. NIE BAGATELIZOWAÆ Doktor Dobrzycka twierdzi, e prawdopodobnie mamy ju za sob¹ najwiêksz¹ falê infekcji wirusowych, która doœæ skutecznie zaatakowa³a Ostrzeszów, ale wci¹ trzeba podejmowaæ kroki zapobiegawcze. - G³ównym problemem jest to, e czêœæ z pacjentów zachorowanie typu wirusowego, paragrypowego ca³kowicie bagatelizuje - t³umaczy. - Wielu chorym nakazujê wrêcz iœæ na zwolnienie, ale du a czêœæ odpuszcza. Pójœcie takiego pacjenta do pracy automatycznie wi¹- e siê z przenoszeniem infekcji dalej. DROGA DO ZDROWIA Jak nie daæ siê grypie? Jeœli odczuwamy pierwsze symptomy grypy czy wirusa (podwy szona temperatura, ogólne os³abienie, kaszel czy ból gard³a) - powinniœmy wzi¹æ leki dostêpne w aptece. Jeœli po 2-3 dniach dolegliwoœci nie ³am w Dniu Talentów w szkole w Drohobyczu, podczas którego uczniowie pokazywali to, czym siê interesuj¹, jakie maj¹ talenty i jakie wyj¹tkowe zdolnoœci prezentuj¹ - dodaje. Ju dziœ zapraszamy na kolejne interesuj¹ce wydarzenie organizowane przez ZS nr 2. To Wielkopolska Lekcja Geografii, do której pozosta³o zaledwie kilka tygodni. REK ustêpuj¹ - nale y udaæ siê do lekarza. Profilaktycznie natomiast powinniœmy siê zdrowo od- ywiaæ, odpowiednio ubieraæ, unikaæ skupisk zbiorowych, oczywiœcie, jeœli to mo liwe - mówi pani doktor. - Wietrzmy pomieszczenia, w których przebywamy, chodÿmy na spacery. Higieniczny tryb ycia jest najlepszym sposobem walki z chorob¹ - przekonuje. W SZPITALU T OK Doktor Anna Mostek, kierownik oddzia³u pediatryczno - noworodkowego w ostrzeszowskim szpitalu potwierdza wzmo on¹ zachorowalnoœæ wœród najm³odszych pacjentów. - Nie mówimy o epidemii, ale faktycznie jest znacznie wiêcej zg³oszeñ chorych - wyznaje. Podobnie rzecz siê ma z oddzia³em wewnêtrznym. Jego kierownik, prof. Jacek Pi¹tek przyznaje, e obecnie wszystkie ³ó ka szpitalne s¹ zajête. Wiêkszoœæ pacjentów przebywa na oddziale z powodu powik³añ chorobowych. A ECHA NASZYCH PUBLIKACJI W SPRAWIE KARETEK I SZPITALA Szanowna redakcjo Z wielk¹ uwag¹ przeczyta³em artyku³y w Waszych tygodnikach: 1. Pacjent trafia nie tam gdzie trzeba (art. z dnia r. str. 6) 2. Szpital na zakrêcie (art. z dnia r. str. 5) 3. Starostwo zaciska pasa (art. z dnia 2015 r. str. 3) Jako szary obywatel mieszkaj¹cy w Kraszewicach odleg³ych od siedziby powiatu 28 kilometrów pragnê wyraziæ swoj¹ opiniê na temat powy szych artyku³ów. W odniesieniu do pierwszego artyku³u Dyrektor Ostrzeszowskiego szpitala Pan Krzysztof Wywrot krytykuje funkcjonowanie nowego systemu powiadomienia ratunkowego, byæ mo e nie posiada on rozeznania, jak dzia³a³ system zarz¹dzany wczeœniej przez ostrzeszowskiego dyspozytora. Teren powiatu to nie tylko Ostrzeszów, to równie miejscowoœci i wioski odleg³e od Ostrzeszowskiego szpitala oko³o 50 kilometrów np. Micha- ³ów, Mielcuchy i inne. Za czasów ostrzeszowskiego dyspozytora z regu³y na te tereny wysy³ano karetkê z podstacji w Grabowie, a jeœli by³a zajêta z Ostrzeszowa i musia³a pokonaæ ona odleg³oœæ oko³o 50 kilometrów i to niekiedy w trudnych warunkach zimowych, gdzie czas móg³ wynosiæ nawet ponad godzinê. Innym ciekawym zjawiskiem by³o to, e jeœli karetka stacji pogotowia w Ostrzeszowie wyjecha³a poza teren TO ALARMOWO na sygna³ach jecha³a do Ostrzeszowa karetka z podstacji w Grabowie na zabezpieczenie Ostrzeszowa, pozostawiaj¹c bez zabezpieczenia zarówno gminy Grabów, Kraszewice i Czajków, gdzie nie ma mo liwoœci skorzystania z szybkiej pomocy medycznej. Przez ca³y okres dyspozytorni ostrzeszowskiej karetki usilnie wozi³y ka dego pacjenta do szpitala w Ostrzeszowie mimo, i by³o bli ej do innych szpitali z miejsc wypadków i stan poszkodowanych wymaga³ oddzia- ³ów specjalistycznych. W obecnym systemie czujemy siê bezpieczniejsi, gdy dyspozytor kaliski ma do dyspozycji wiêcej karetek i mo e wys³aæ karetkê, która ma najbli ej na przyk³ad karetkê z podstacji w Brzezinach do G³uszyny jest to 5 kilometrów, z Brzezin do M¹cznik równie 5 kilometrów, z Brzezin do KuŸnicy Grabowskiej lub Kraszewic 9 kilometrów itp. a w nag³ych wypadkach licz¹ siê przecie minuty. WypowiedŸ dyrektora szpitala z brakiem ³¹cznoœci z karetk¹ w obecnej erze ³¹cznoœci enuj¹ca, dyspozytor lub kierowca korzystaj¹c z systemu nawigacji trafia pod ka dy adres a brak rozpoznania stanu pacjenta to obs³uga karetki przez ratowników (nie szewca lub kucharza) i wiedz¹ czy szpital sobie poradzi. W odniesieniu do punktu 2.,,Szpital na zakrêcie - nam mieszkañcom zale y na dobrym szpitalu, skoro przez tyle lat ten sam Starosta nie mo e poradziæ wyci¹gniêciem z dna ostrzeszowskiego szpitala i sam u ywa s³owa psychoza, obraz nêdzy i rozpaczy to w kolejnych latach te nic dobrego nie zrobi mieszaj¹c i pompuj¹c kolejne pieni¹dze. Przed kilkoma laty huczne oddanie tomografu komputerowego i co z tego wychodzi pacjent, który spada z wysokoœci le y na desce ponad dobê, bo nie ma kto odczytaæ wyniku badania, pacjenci przywo eni z wypadków potem odsy³ani do innych szpitali, bo tomograf miesi¹cami popsuty. Proponujê sprzedajcie szpital a pieni¹dze dajcie okolicznym szpitalom w Kêpnie, Ostrowie i Kaliszu na ich doposa enie. W odniesieniu do punktu 3,,Starosta zaciska pasa''. Panie Starosto w kolejnej kadencji zaciskanie pasa zacznij Pan od siebie samego, od swojego wynagrodzenia, od wynagrodzeñ swoich pracowników (ostatnie artyku³y prasowe o odprawie ponad 90 tys. z³), czy panu nie wystarczy rycza³t na samochód? Czy musi Pan posiadaæ s³u bowy samochód dobrej marki z kierowc¹? Zaciskanie pasa jest konieczne, bo ju prawie ca³e mienie zosta³o wyprzedane i nie bêdzie kasy na tak wysokie wyp³aty. Pomys³y na powiêkszanie siedziby starostwa o budynek po szkole rolniczej to niestety te pomys³ obraz nêdzy i rozpaczy. Marcin z Kraszewic (nazwisko znane redakcji) AKCJA POBIERANIA KRWI KOBYLA GÓRA, OŒRODEK ZDROWIA ul. ŒWIERCZEWSKIEGO (niedziela) w godz. od do Zapraszamy wszystkich chêtnych, którzy ukoñczyli 18 rok ycia, z dowodem osobistym i po lekkim posi³ku. Wœród osób, które oddadz¹ krew zostanie rozlosowana nagroda

7 PROMOCJA 7 Puls Powiatu Redakcja: Magdalena Ku³ak Opracowano na zlecenie Starosty Ostrzeszowskiego XVI Bal Starosty 44 pary bawi³y siê na XVI Balu Starosty. Wœród goœci znaleÿli siê: minister And elika Mo d anowska i œpiewaczka operowa Alicja Wêgorzewska, genera³ Adam Joks z ma³ onk¹ oraz pose³ do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. W programie Balu znalaz³o siê muzyczne show w wykonaniu Jacka Klyty, wystêp pary tanecznej pañstwa Mocków oraz minirecital Martyny Bacik laureatki konkursu Ostrzeszowski Idol. Na aukcjê Balu Starosty przekazano przedmioty wartoœci 4830 z³otych, miêdzy innymi meble, obrazy, rzeÿby, bi uteriê, artystyczne wyroby ze szk³a i wypieki. Ponadto na aukcjê trafi³a porcelana ofiarowana przez genera³a Joksa oraz And elikê Mo d anowsk¹. Z licytacji uzyskano w sumie z³otych oraz 65 euro. W sumie ca³kowity dochód z XVI Balu Starosty wyniós³ ,20 z³ + 65 euro. W tym roku, zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, zostanie on przeznaczony na rzecz ma³ych mieszkañców powiatu cierpi¹cych z powodu chorób: mukowiscydozy, bia³aczki szpikowej, choroby Hirschsprunga (brak unerwienia w jelicie), mukopolisacharydozy typu III C, œpi¹czki, nowotworów oraz poparzeñ cia³a. Organizatorzy XVI Balu Starosty sk³adaj¹ najcieplejsze podziêkowania wszystkim darczyñcom, tak e tym anonimowym, którzy wsparli to szlachetne przedsiêwziêcie. OTO LISTA DARCZYÑCÓW: Fabryka Mebli Unimebel, Ostrzeszów Trasko-Inwest Sp. z o.o., Ostrzeszów AMI Sp. z o.o. Sp.K. Z/S w Mikstacie Zdzis³aw Poprawa Adam Joks And elika Mo d anowska Zofia Witkowska Adam Mickiewicz Agnieszka Sokaluk Andrzej Cempel Andrzej Grzyb Pose³ do Parlamentu Europejskiego Aquator Sp. z o.o., Ostrzeszów Bohdan Ogrodowski Bo ena Pow¹zka Cukiernia Jan Zimoch, Ostrzeszów Czes³aw Mitmañski El bieta Lubiñska Gospodarstwo Sadownicze OWOCSOK Aleksander Ofierski, Ksi¹ enice Grzegorz Kosmala GS "Samopomoc Ch³opska" Piekarnia, Doruchów Handel Detaliczny i ObwoŸny Artyku³ami Spo ywczymi, Akadiusz Suchanecki, Ostrzeszów Hurtownia Krzy ak Sp.J. Janicka WoŸny, Kobyla Góra Intermarche, Ostrzeszów Ireneusz Jeziorny Jan Pucha³a Jerzy Kupczyk Ludmi³a Cieœlarczyk Ma³gorzata D³ubak Marianna Pow¹zka Mieczys³aw Matyszkiewicz OFIR GROUP Sp. z o.o., Ostrzeszów P.P.H.U. FUMO - OSTRZESZÓW Sp. z o.o. Rada rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie Roman Frankowski Stanis³aw Kulawiak Szymon Rubik TPI Sp. z o. o., Ostrzeszów Wies³awa i Adam Warzybokowie W³adys³aw Karnicki Zielona - Hurtownia ucja Zieleziñska, Ostrzeszów Jeszcze raz gor¹co dziêkujemy! MÓJ WYBÓR - MOJA PRZYSZ OŒÆ DYREKCJE, GRONA PEDAGOGICZNE I UCZNIOWIE SZKÓ : I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Ostrzeszowie, (ul. Zamkowa 21) Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich w Ostrzeszowie, (ul. gen. Sikorskiego 9) Zespo³u Szkó³ nr 2 im. PrzyjaŸni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie, (ul. Krañcowa 7) ZAPRASZAJ M ODZIE GIMNAZJALN ORAZ RODZICÓW NA DZIEÑ OTWARTYCH DRZWI który odbêdzie siê 6 marca 2015 r. w godz W programie: zapoznanie z ofert¹ edukacyjn¹ - prezentacja kierunków kszta³cenia na stoiskach - czêœæ artystyczna - konkursy z nagrodami - zwiedzanie szko³y GRATULACJE NA IV SESJI K W A L I F I K A C J A W O J S K O W A Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1595), kwalifikacja wojskowa na terytorium pañstwa przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 02 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 r. Na terenie powiatu ostrzeszowskiego kwalifikacja wojskowa odbêdzie siê od 17 lutego do 6 marca 2015 roku Osoby podlegaj¹ce kwalifikacji wojskowej stawiaj¹ siê przed wójtem lub burmistrzem, powiatow¹ komisj¹ lekarsk¹ oraz wojskowym komendantem uzupe³nieñ. Do kwalifikacji wojskowej wzywa siê mê czyzn urodzonych w 1996 roku, a tak e urodzonych w latach , którzy nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u by wojskowej. Do stawienia siê przed powiatow¹ komisj¹ lekarsk¹ wzywa siê równie osoby urodzone w latach , które: a) zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej s³u by wojskowej ze wzglêdu na stan zdrowia, je eli okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej, b) zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej s³u by wojskowej ze wzglêdu na stan zdrowia, je eli okres tej niezdolnoœci up³ywa po zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej i z³o y³y, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u by wojskowej przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej; Do kwalifikacji wojskowej wzywa siê kobiety urodzone w latach , posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u by wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 koñcz¹ naukê w szko³ach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo bêd¹ce studentkami lub absolwentkami tych szkó³ lub kierunków, o których mowa w 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321). Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê równie osoby, które ukoñczy³y 18 lat ycia i zg³osi³y siê ochotniczo do pe³nienia s³u by wojskowej, je eli nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u by wojskowej. Wójtowie lub burmistrzowie wzywaj¹ osoby do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej za pomoc¹ wezwañ. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowi¹zku stawienia siê w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Zg³aszaj¹cy siê po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej obowi¹zany jest przedstawiæ: a) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to samoœci, b) posiadane dokumenty lekarskie dotycz¹ce stanu zdrowia, w tym wyniki badañ specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesiêcy przed dniem stawienia siê do kwalifikacji wojskowej, c) aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia g³owy, d) dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, e) wype³nion¹ ankietê wykaz, do³¹czony do wezwania. Zg³aszaj¹cy siê do kwalifikacji wojskowej kolejny raz przedstawia: a) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to samoœci, b) dokumenty lekarskie dotycz¹ce zmian w stanie zdrowia w tym wyniki badañ specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniej kwalifikacji wojskowej, c) ksi¹ eczkê wojskow¹ oraz dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Wójt lub burmistrz wyznacza osobie inny termin stawienia siê do kwalifikacji wojskowej ni okreœlony w wezwaniu, je eli osoba ta z wa nych przyczyn nie mo e stawiæ siê w okreœlonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza do dnia, w którym obowi¹zana by³a stawiæ siê do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê. W razie niestawienia siê do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzêdu albo na wniosek przewodnicz¹cego komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupe³nieñ nak³ada grzywnê w celu przymuszenia albo zarz¹dza przymusowe doprowadzenie przez Policjê do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. Wezwani, którzy wbrew obowi¹zkom wynikaj¹cym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawi¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, w³aœciw¹ komisj¹ lekarsk¹ lub wojskowym komendantem uzupe³nieñ w okreœlonym terminie i miejscu albo nie przedstawi¹ dokumentów, których przedstawienie zosta³o nakazane, podlegaj¹ grzywnie lub karze ograniczenia wolnoœci (art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz z póÿn. zm.). Szczegó³owe informacje na temat kwalifikacji wojskowej mo na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie w Wydziale Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zdrowia, tel oraz w Urzêdach Miast i Gmin, Urzêdach Gmin. Opracowa³a: Halina Sobañska Wydzia³ Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie Powstanie Powiatowe Centrum Zdrowia Rada Powiatu w Ostrzeszowie wyrazi³a zgodê na przekszta³cenie Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie w spó³kê kapita³ow¹ pod nazw¹ Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. Uchwa³ê w tej sprawie radni podjêli na IV sesji Rady Powiatu 2 lutego. W celu zrealizowania inwestycji zwi¹zanych z programem dostosowawczym ZZOZ, spe³nieniem wymogów standaryzacyjnych oraz maj¹c na uwadze kompleksowy rozwój dzia³alnoœci medycznej Szpitala w oparciu o nowoczesne zarz¹dzanie, sprzêt i infrastrukturê, Rada Powiatu wyra a zgodê na przekszta³cenie Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie w spó³kê kapita³ow¹ czytamy w uchwale podjêtej przez Radê Powiatu. Przekszta³cenie SP ZZOZ w Ostrzeszowie nast¹pi na zasadach okreœlonych w art ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dzia³alnoœci leczniczej (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 217 z póÿn. zm.). Przygotowanie przekszta³cenia powierzone zostanie pe³nomocnikowi wybranemu przez Zarz¹d Powiatu. Jak podkreœla siê w uzasadnieniu do uchwa³y, dzia³ania w celu przekszta³cenia zostan¹ podjête niezw³ocznie. Przed podjêciem decyzji przez Radê Powiatu sprawa przekszta³cenia ZZOZ by³a szeroko konsultowana z samorz¹dowcami powiatu ostrzeszowskiego, kadr¹ szpitala i Rad¹ Spo- ³eczn¹ ZZOZ. ZMIANY W STAROSTWIE POWIATOWYM Niebawem nast¹pi¹ zmiany w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego -zgodnie z decyzj¹ Rady Powiatu, 1 czerwca nast¹pi likwidacja czêœci mniejszych wydzia³ów Starostwa. Po analizie sytuacji finansowej powiatu rozpoczêto dzia³ania maj¹ce na celu znalezienie znacz¹cych oszczêdnoœci w funkcjonowaniu instytucji powiatowych. Jednym z elementów programu oszczêdnoœciowego jest likwidacja Powiatowego Zarz¹du Dróg i przeniesienie realizacji zadañ drogowych do Starostwa Powiatowego. Samorz¹d powiatowy zak³ada równie daleko id¹c¹ reorganizacjê struktury organizacyjnej Starostwa - po³¹czenie Wydzia³u Architektury i Budownictwa z Wydzia³em Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa, Wydzia³u Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zdrowia z Wydzia³em Organizacyjnym oraz Wydzia³u Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju z Wydzia³em Oœwiaty, Kultury i Sportu. Po zmianach zmniejszy siê obsada kadry kierowniczej, Listy gratulacyjne dyrektorom ostrzeszowskich szkó³ ponadgimnazjalnnych, które zajê³y wysokie miejsca w rankingu szkó³ Perspektywy 2015 oraz najlepszemu m³odemu germaniœcie w Polsce wrêczono na IV sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Marianna Pow¹zka wraz ze starost¹ Lechem Janickim, wyrazy uznania przekaza³a uczniowi Zespo³u Szkó³ nr 2 w Ostrzeszowie Adrianowi Szwarcowi, za wyj¹tkowe osi¹gniêcia w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Niemieckiego Deutschfreund. Twoja wiedza zdecydowanie wykracza poza ramy standardowego programu nauczania, czego potwierdzeniem jest zdobyty przez Ciebie tytu³ najlepszego m³odego germanisty. Informacjê o tym osi¹gnieciu przyjêliœmy z tym wiêksz¹ radoœci¹ i satysfakcj¹, e jesteœ uczniem Zespo³u Szkó³ nr 2, którego organem prowadz¹cym jest Powiat Ostrzeszowski czytamy w liœcie gratulacyjnym adresowanym do Adriana. W imieniu Samorz¹du Powiatowego pragniemy przekazaæ wyrazy uznania za wyj¹tkowe osi¹gniêcia Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich, które znalaz³y odzwierciedlenie w XVII Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych Perspektywy Z wielk¹ radoœci¹ i satysfakcj¹ przyjêliœmy informacjê o tym, e kierowana przez Pana szko³a zajê³a 16 miejsce w Wielkopolsce i 185 miejsce w Polsce Rankingu Techników 2015 zdobywaj¹c tytu³ Srebrnej Szko³y. Powodem do dumy s¹ tak e lokaty techników ZS nr 1 w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2015: 2 miejsce Technikum Budownictwa, 3 miejsce Technikum w Zawodzie Kucharz i 5 miejsce Technikum ywienia i Gospodarstwa Domowego. Praca, zaanga owanie oraz entuzjazm spo³ecznoœci uczniowskiej Zespo³u Szkó³ nr 1, grona pedagogicznego oraz dyrekcji zas³uguj¹ na najwy sze uznanie i podziw, dlatego na Pañskie rêce sk³adamy najserdeczniejsze gratulacje ca³ej spo³ecznoœci szkolnej ( ) napisano w liœcie adresowanym do dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 1 Jerzego Kowalskiego, podpisanym przez starostê ostrzeszowskiego Lech Janickiego, przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu Mariannê Pow¹zkê i wicestarostê Adama Mickiewicza. Listy gratulacyjne wrêczono tak e dyrektorowi Zespo³u Szkó³ nr 2 Witoldowi Jakubczykowi (kierowana przez niego szko³a zajê³a 23 miejsce w Wielkopolsce i 241 miejsce w Polsce Rankingu Techników 2015 zdobywaj¹c tytu³ Br¹zowej Szko³y; wysokie lokaty zajê³y tak e technika ZS nr 2 w Rankingu Egzaminów Zawodowych miejsce Technikum Mechatronicznego i 8 miejsce Technikum Rolniczego) oraz dyrektorowi I LO Ryszardowi Kalinie (I LO uplasowa³o siê na 430 miejscu w Polsce, 35 miejscu w Wielkopolsce i 6 w by³ym województwie kaliskim zdobywaj¹c tytu³ Br¹zowej Szko³y). przy za³o eniu naturalnych przejœæ pracowników, w tym kierowników wydzia³ów na emeryturê. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego ma w za- ³o eniu wejœæ w ycie z dniem 1 czerwca 2015 roku, co umo liwi rozwi¹zanie kwestii pracowniczych, w tym przejêcie pracowników likwidowanego Powiatowego Zarz¹du Dróg oraz lokalizacyjnych: nowy wydzia³ Budownictwa i Œrodowiska mieœci³by siê w budynku B by³ej szko³y rolniczej).

8 8 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA KRONIKA POLICYJNA NIETRZEŸWI NA DROGACH LIPIE 14 bm. w Lipiu patrol policji zatrzyma³ kieruj¹cego daewoo 41-letniego mieszkañca gm. êka Opatowska. W wydychanym powietrzu mia³ 2,8 promila alkoholu. KÊPNO 0,4 promila w wydychanym powietrzu mia³ zatrzymany 15 bm. wieczorem w Kêpnie kieruj¹cy oplem 20-letni mieszkaniec gm. Bralin. Na dodatek mê czyzna wsiad³ za kierownicê wbrew wydanemu przez s¹d zakazowi. W AM DO DOMU BRALIN 9 lutego dy urny KPP w Kêpnie zosta³ poinformowany, e w okresie miêdzy 4 stycznia a 9 lutego nieznany sprawca wybi³ szybê i w³ama³ siê do jednego z domów jednorodzinnych w Bralinie, sk¹d skrad³ dwa rowery, elektronarzêdzia, pi³ê, alkohol, telefon komórkowy oraz inne narzêdzia. MIA A 3,3 PROMILA KÊPNO 3,3 promila w wydychanym powietrzu mia³a kieruj¹ca renault 47-letnia mieszkanka Kêpna, któr¹ w minion¹ œrodê na terenie miasta zatrzyma³ patrol ogniwa patrolowo-interwencyjnego. KIEROWA WBREW ZAKAZOWI TRZCINICA 10 bm. w Trzcinicy patrol policji zatrzyma³ 32-letniego mieszkañca gminy, który wsiad³ na rower wbrew wydanemu przez s¹d zakazowi. KTOŒ UKRAD AUDI KÊPNO 12 lutego przed po³udniem z jednego z niestrze- onych parkingów nieznany sprawca ukrad³ audi. ZALICZKA PRZEPAD³A OLSZOWA Wyj¹tkow¹ niefrasobliwoœci¹ wykaza³ siê pewien mieszkaniec Olszowy, który za poœrednictwem telegazety chcia³ kupiæ maszynê rolnicz¹. Mê czyzna wp³aci³ nawet 3 tys. z³ zaliczki, lecz do dzisiejszego dnia ani maszyny, ani zwrotu zaliczki nie mo e siê doczekaæ. UKRADLI DREWNO WIELKI BUCZEK 12 bm. w godzinach popo³udniowych w Wielkim Buczku policjanci zatrzymali poruszaj¹cych siê mercedesem czterech (62-, 59- i 29-letni mieszkaniec gm. Rychtal oraz 18-letni mieszkaniec gm. Boles³awiec) mê czyzn, którzy przewozili w aucie 1m3 skradzionego z lasu drewna. ZATRZYMALI SKAZANEGO BRALIN W miniona sobotê po godz. 18 w Bralinie policjanci zatrzymali pijanego (2 promile) 53-letniego mieszkañca gminy poszukiwanego przez S¹d Rejonowy w Kêpnie celem odbycia kary pozbawienia wolnoœci. ZAB DZI I ZG³UPIA BRALIN 12 bm. na wjeÿdzie na S8 w Bralinie kieruj¹cy peugeotem 60-letni mieszkaniec Zdun zab³¹dziwszy postanowi³ zawróciæ, doprowadzaj¹c do zderzenia z prawid³owo jad¹cym volvo. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. OKRAD MATKÊ PERZÓW 11 bm. przebywaj¹cy w domu swojej matki w Perzowie 53-letni mieszkaniec gm. Kêpno skrad³ jej z portfela 500 z³. 46-latek zabi³ onê, po czym pope³ni³ samobójstwo? MORDERSTWO W JANKOWIE Cia³o 45-letniej kobiety znaleziono w niedzielê w jednym z domów jednorodzinnych w Jankowie Przygodzkim (gm. Przygodzice). Jej m¹ pope³ni³ samobójstwo. - Zak³adana wersja, i sprawc¹ jest m¹ kobiety, musi zostaæ sprawdzona - mówi Janusz Walczak, z-ca prokuratora okrêgowego w Ostrowie Wlkp. Powiat Kêpiñski nie bêdzie wspó³organizatorem tegorocznego wojewódzko-diecezjalnego œwiêta plonów NIE MAJ MIEJSCA I KASY Zarz¹d Powiatu zdecydowa³, e lokalny samorz¹d nie bêdzie wspó³organizatorem tegrocznych wojewódzko-diecezjanych do ynek. - Zad³u enie na koniec 2014 roku wynosi ponad 50%, co powoduje, e szukamy oszczêdnoœci - wyznaje starosta Witold Jankowski. W Kêpnie nie ma te miejsce, aby tej rangi impreza mia³a byæ zorganizowana. Starosta Witold Jankowski nie ukrywa³, e jednym z powodów, dla których zarz¹d podj¹³ decyzjê o rezygnacji z organizacji wojewódzkiego i diecezjalnego œwiêta plonów jest trudna sytuacja finansowa powiatu. - Zad³u enie na koniec 2014 roku wynosi ponad 50%, 61 zarzutów zwi¹zanych z kradzie ¹ postawili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 49-latkowi z Kêpna, który w ostatnim pó³roczu krad³ elementy metalowe na ³¹czn¹ kwotê 40 tys. z³, choæ sprzedawa³ je za o wiele ni sz¹ cenê. Do zatrzymania podejrzewanego dosz³o 7 lutego, trzy dni póÿniej postawiono mu a 61 zarzutów. O tragedii, do jakiej dosz³o w miniony weekend w Jankowie Przygodzkim dy urnego policji powiadomi³a w niedziele rano rodzina zamordowanej. - Na miejsce udali siê policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora podjêli czynnoœci zwi¹zane z oglêdzinami, które maj¹ wyjaœniæ przyczyny i okolicznoœci zdarzenia - mówi Krzysztof Kula, rzecznik prasowy co powoduje, e szukamy oszczêdnoœci. I to jest jeden z elementów tych oszczêdnoœci, e nie organizujemy tych do ynek - wyznaje w rozmowie z mediami. Przyznaje równoczeœnie, e nie jest to jedyny powód tej decyzji. - Bardzo wa na rzecz to jest miejsce, gdzie te wszystkie uroczystoœci mia³yby byæ zorganizowane - dodaje. - Zatrzymanym okaza³ siê znany kêpiñskiej policji 49-letni mieszkaniec Kêpna - mówi sier. Anna Lubojañska, rzecznik prasowy kêpiñskiej policji. - Jak siê okaza³o, w okresie od lipca 2014 do listopada 2014 roku oraz w styczniu KPP w Ostrowie Wlkp. - Zabezpieczono liczne œlady przyznaje prokurator Walczak. - Co do uszkodzeñ cia³a, mo liwe bêdzie wypowiedzenie siê na ten temat dopiero po sekcji zw³ok, która zostanie przeprowadzona w Katedrze Medycyny S¹dowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Z dokonanych ustaleñ mo- e wynikaæ, e sprawc¹ zabójstwa mo e byæ 46-letni W pierwotnych za³o eniach msza do ynkowa mia- ³a byæ odprawiona na miejskim stadionie sportowym, co nie uœmiecha³o siê jednak w³adzom samorz¹dowym Kêpna. Choæby z uwagi na fakt, e murawa boiska znajduje sie jeszcze w okresie gwarancyjnym. - To powoduje, e nie chcemy zniszczyæ tego boiska, a ono przy takiej rzeszy ludzi najpewniej mog³oby zostaæ zniszczone - mówi starosta. - Tutaj, jeœli chodzi o samo boisko, w porozumieniu z panem burmistrzem doszliœmy do porozumienia. Decyzja, jak¹ podj¹³ zarz¹d powiatu wydaje siê ju byæ nieodwo³alna. - To jest kwestia zad³u enia, kwestia miejsca, gdzie mia³aby byæ odprawiona msza, ale te kwestia, gdzie mia³yby siê odbyæ pozosta³e imprezy towarzysz¹ce, typu impreza 49-latek z komendy trafi³ do wiêzienia Dosta³ 61 zarzutów m¹ kobiety, którego zw³oki zosta³y odnalezione na terenie województwa dolnoœl¹skiego. Mê czyzna najpewniej pope³ni³ samobójstwo. - Na obecnym etapie nie mo na jeszcze w sposób kategoryczny przedstawiæ przebiegu zdarzenia - doda³ prokurator Walczak, podkreœlaj¹c, e zak³adana wersja zabójstwa musi byæ jeszcze dok³adnie sprawdzona. wieczorna czy wystawiennicza - wylicza Jankowski. - My po prostu takich miejsc, jak równie wystarczaj¹cej liczby miejsc parkingowych nie mamy. (...) To wszystko spowodowa³o, e odpowiedzieliœmy panu marsza³kowi, e nie bêdziemy wspó³organizatorami do ynek wojewódzko- diecezjalnych. Istotn¹ kwesti¹ by³y te niew¹tpliwie pieni¹dze, a raczej ich brak. Powiat z samorz¹dem Kêpna musia³yby bowiem wy³o yæ na ten cel oko³o z³. Bêdzie za to, jak w latach minionych, organizowane przez Powiat koncertowe,,po egnanie lata. - To bêdzie impreza typowo dla naszych mieszkañców - przekonuje starosta. - A do ynki wojewódzkie by³yby wydarzeniem, ale g³ównie dla przyjezdnych, dla mieszkañców województwa. tego roku przynajmniej 60 razy zakrada³ siê do jednej z firm przemys³owych i krad³ elementy metalowe do monta y rega³ów przemys³owych. Jednorazowo wynosi³ oko³o sztuk. Ka dy z tych elementów wart by³ oko³o 20 euro. 49-latek natomiast sprzedawa³ je za niewielkie pieni¹dze do punktu skupu z³omu. Mê czyzna, który ju wczeœniej by³ karany za kradzie e i w³amania, przyzna³ siê do zarzucanych mu czynów. Prosto z komendy przewieziony zosta³ do aresztu œledczego, s¹d zdecydowa³ bowiem o odbyciu przez niego orzeczonej wczeœniej kary bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci. Turniej Wiedzy Po arniczej w Trzcinicy 8 lutego w sali Domu Ludowego w Trzcinicy odby³ siê etap gminny Turnieju Wiedzy Po arniczej. W Turnieju udzia³ wziê³o 12 uczniów szkó³ podstawowych i 14 uczniów gimnazjów. Uczestnicy wykazali siê dobr¹ znajomoœci¹ zagadnieñ z zakresu po- arnictwa i ochrony przeciwpo arowej a turniej sta³ na bardzo wysokim poziomie. Aby wy³oniæ III miejsce w kategorii szko³y podstawowej komisja musia³a przeprowadziæ dogrywkê. Dwóch najlepszych zawodników z ka dej kategorii bêdzie reprezentowaæ Gminê Trzcinica na etapie powiatowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, pami¹tkowe d³ugopisy oraz s³odki poczêstunek przygotowany przez Urz¹d Gminy w Trzcinicy. Natomiast zwyciêzcy nagrody rzeczowe. Komisja wybra³a 3 najlepsze prace, a wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: W kategorii gimnazjum: 1. Milena Wojdyga 2. Miko³aj Smyrek 3. Anna Parzonka W kategorii szko³a podstawowa: 1. Dominika Smyrek 2. And elika Zimoch 3. Samanta Nowak

9 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 9 Walentynkowe popo³udnie w Kêpiñskim Oœrodku Kultury obfitowa³o w masê atrakcji WALENTYNKI Z DZIÊDZIELEM W minion¹ sobotê Kêpiñski Oœrodek Kultury zaprosi³ na spotkanie z aktorem Marianem Dziêdzielem. Spotkanie poprzedzi³a projekcja komedii romantycznej,,pi¹ta pora roku z Ew¹ Wiœniewsk¹ i Marianem Dziêdzielem w rolach g³ównych. Marian Dziêdziel wystêuje na polskim ekranie od ielu lat. Obecnie publiczoœci znany jest z filmów akich jak: Wesele (2004.), Dom z³y (2009 r.), Kret (2010 r.), Wino truskawkowe (2008 r.), Pod Mocnym Anio³em (2014 r.), Drogówka (2013 r.). Starszemu pokoleniu znany jest m.in. z serialu Stawka wiêksza ni ycie, w którym debiutowa³ w 1967 r. PóŸniej by³o wiele wa nych ról filmowych, dziêki którym aktor zyska³ miano charakterystycznego aktora drugoplanowego. Wszystko zmieni³o siê w 2004 roku, kiedy to re- yser Wojciech Smarzowski obsadzi³ Dziêdziela w roli g³ównej w filmie Wesele. W sobotnim spotkaniu z aktorem uczestniczy³o sporo zainteresowanych. Prowadz¹cy Kino za Rogiem Grzegorz Leks rozmawia³ z Marianem Dziêdzielem zarówno o pracy, jak i yciu osobistym. Nasz goœæ opowiada³ o pocz¹tkach na scenie i ekranie, o swoich zainteresowaniach, przygodach na planach filmowych, swojej m³odoœci i szkolnych perypetiach, a tak e o pomyœle zwi¹zanym z wyborem zawodu aktora. Pan Marian stworzy³ bardzo rodzinn¹ atmosferê podczas spotkania, artowa³ i odpowiada³ na liczne pytania widowni. Zachwycony by³ kêpiñskim rynkiem. Publicznoœæ mia- ³a nawet okazjê poznaæ próbê jak e szerokiego warsztatu goszcz¹cego u nas aktora. Na zakoñczenie spotkania Marian Dziêdziel rozdawa³ autografy i pozowa³ do zdjêæ. KOK ÊKA OPATOWSKA Z udzia³em wiceprezesa Zarz¹du Wojewódzkiego OSP i wicemarsza³ka województwa Krzysztofa Grabowskiego, w êce Opat. odby³o siê walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Stra y Po arnej. Walne zebranie miejscowej OSP M³odzi stra acy œlubowali Otwarcia zebrania dokona³ prezes OSP Marek Mega wydaj¹c rozkaz wprowadzenia sztandaru. Nastêpnie wszyscy zebrani wys³uchali hymnu stra- ackiego. W tym roku uroczyste przyrzeczenie na sztandar z³o yli: Ewa Baranowska, Krzysztof Handzelewicz, Gabriela Kryœciak, Natalia Moñka, Marta Nasiadek, Marta Pogoda, Joanna JóŸwiakowska, Dorota Mierzcha³a i Aleksandra Jeziorna. Prezes Grabowski odznaczy³ Dorotê i Miros³awa Sroków srebrnym medalem Za Zas³ugi dla Po arnictwa za wzorowe wychowanie 4 cz³onków stra y: Mateusza, Szymona, Marty i Dominiki. W trakcie spotkania podsumowano 2014 r. przyjêto absolutorium dla zarz¹du oraz wyznaczono cele na przysz³oœæ. Jednostka zaprezentowa³a równie nowy zestaw s³u ¹cy do zabezpieczania pojazdów w czasie wypadków drogowych, który odebra³a podczas III Spotkania Ochotniczych Stra y Po arnych z po³udniowej Wielkopolski. - Rok 2015 dla Ochotniczej Stra y Po arnej w êce Opatowskiej zapowiada siê dobrze - podkreœla³ Krzysztof Grabowski.- Na pocz¹tku chcia³bym pogratulowaæ absolutorium dla Zarz¹du. Widzieliœmy na prezentacji, e dzieje siê w waszej jednostce du o, podejmowanych jest wiele inicjatyw, a to jest buduj¹ce. Gratulujê nowych m³odych cz³onków, to jest dla was bardzo wa na decyzja. yczê wam du ej satysfakcji i determinacji z pomagania innym ludziom w potrzebie. Prezes nie ukrywa³, e decyzja Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego o zakupie nowego samochodu dla OSP êka Opatowska zosta³a ju podjêta. - Faktem jest, e Zarz¹d Województwa takie œrodki przyzna³, listê rankingow¹ zatwierdzi³ i wasza jednostka tam siê znajduje - wyzna³ marsza- ³ek Grabowski. - To by³a ostatnia szansa, eby zakupiæ ten samochód z takim dofinansowaniem unijnym. Tym bardziej gratulujê. Wasza jednostka znajdujê siê przy drodze krajowej nr 11, wokó³ znajduje siê wiele firm meblarskich, wa ne jest, aby wyposa enie waszej jednostki by³o jak najlepszej jakoœci, eby poziom bezpieczeñstwa stra aków ochotników by³ jak najwy szy - dowodzi³.

10 10 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 11 Cz³owiek Roku 2014 Powiatu Kêpiñskiego PIERWSI NOMINOWANI Dziœ publikujemy pierwsze, zg³oszone przez czytelników kandydatury osób, firm, stowarzyszeñ i instytucji pretenduj¹cych do tytu³ów: Manager, Pedagog, Samorz¹dowiec i Pro Publico Bono 2014 Roku. Czekamy na kolejne. Przypominamy, e zg³oszeñ kandydatów mo na dokonywaæ za poœrednictwem zamieszczanych w ka dym numerze Twojego Pulsu Tygodnia kuponów. Te same kupony s³u ¹ te do g³osowania na zg³oszonych ju wczeœniej kandydatów. Zasada jest prosta: jeden kupon to jeden g³os. W ten sposób - w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca - g³osami czytelników wy³onieni zostan¹ laureaci tzw. Z³otych Trójek w poszczególnych kategoriach. Laureaci ci zarekomendowani zostan¹ Kapitule Konkursu, która to dokona ostatecznego wyboru Managera 2014 Roku, Pedagoga 2014 Roku, Samorz¹dowca 2014 Roku, Pro Publico Bono 2014 Roku oraz - spoœród rekomendowanych przez poszczególne szko³y ponadgimnazjalne - Ucznia 2014 Roku. MANAGER ROKU - Maciej Musialski - w³aœciciel Fabryki Mebli MARIDEX z Olszowy - Zarz¹d spó³ki Zak³ad Us³ugowo-Handlowy REM KÊPNO - Lidia Wartecka i Dariusz Wartecki - w³aœciciele firmy WARTSTOL z Kêpna PEDAGOG ROKU - Teresa Michalska - dyrektor Przedszkola,,Kwiaty Polskie'' w Bralinie - Beata Lebek - dyrektor Zespo³u Szkó³ Specjalnych w S³upi p. Kêpnem - Andrzej Kowalczyk - dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kêpnie SAMORZ DOWIEC ROKU - Grzegorz Hadzik - wójt Trzcinicy - Karolina Gruszka - so³tys S³upi pod Kêpnem PRO PUBLICO BONO - Stowarzyszenie ARTWARIUM w Bralinie - Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie ZIELONY PARASOL w Kêpnie - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ i Ich Rodzin,,O³ówek - Ko³o Teatralne przy Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów w êce Opat. Regulamin konkursu: Tytu³ Cz³owieka Roku 2014 Powiatu Kêpiñskiego w kategorii: (MANAGER ROKU, PEDAGOG ROKU, SAMORZ DOWIEC ROKU, PRO PUBLICO BONO) proponujê przyznaæ Pani/Panu: Uzasadnienie: PERZÓW 15 marca pójd¹ na wybory 5 KANDYDATÓW NA WÓJTA KÊPNO A piêcioro kandydatów ubiegaæ siê bêdzie o fotel wójta perzowskiej gminy Wiadomo, e komisja wyborcza zarejestrowa³a 5 komitetów: Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Froñ (pe³nomocnik: Marek Piotr Froñ), Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kuli (pe³nomocnik: Ma³gorzata Maria Kula), Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Perzów, którego kandydatem jest Zdzis³aw Burza³a (pe³nomocnik: Longina Helena Bia³y), Komitet Wyborczy Wyborców Daniela Dyli Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych zaprasza (pe³nomocnik: Ilona Teresa Dyla) oraz Komitet Wyborczy Wyborców Or³owski Pawe³ (pe³nomocnik: Ma³gorzata Maria Listowska). Nowe wybory trzeba by³o rozpisaæ po tym, jak nowo wybrana wójt Bo ena Henczyca podjê³a decyzjê DNI OTWARTYCH DRZWI Wraz z nadejœciem ferii zakoñczy³y siê w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kêpnie Dni Otwartych Drzwi, podczas których gimnazjaliœci powiatu kêpiñskiego mieli okazjê zobaczyæ, jak funkcjonuje placówka i zapoznaæ siê z bogat¹ ofert¹ edukacyjn¹ na kolejny rok szkolny. UDERZY W DRZWI NA S8 KÊPNO 13 bm. o godz. 13 na drodze S8 w Kêpnie kieruj¹cy fiatem 64-letni mieszkaniec Wa³brzycha jad¹c prawym pasem uderzy³ w otwarte drzwi stoj¹cego na poboczu, poza pasem jezdni, lublina nale ¹cego do s³u by ruchu drogowego. Wskutek uderzenia obra eñ cia³a dozna³ kierowca lublina 62-letni mieszkaniec gm. Kêpno. Karetka pogotowia zabra³a go do szpitala. Ju wkrótce uczniowie trzecich klas gimnazjum stan¹ przed powa n¹ decyzj¹, jak¹ jest wybór przysz³ego zawodu, a tym samym kierunku kszta³cenia, szko³y. Dlatego m³odzie skorzysta³a z okazji i w trakcie trwania Drzwi Otwartych przyby³a licznie, by poznaæ bli ej placówkê, mo liwoœæ nauki i zaplecze dydaktyczne. Wicedyrektor Pawe³ Jakubczyk wita³ gimnazjalistów i ich opiekunów w auli Centrum Kszta³cenia Ustawicznego. Zgromadzonym przedstawi³ szerok¹ ofertê kierunków nauczania. Na poziomie technikum nauka trwa 4 lata, mo na uzyskaæ tytu³ o przyjêciu mandatu poselskiego, który zwolni³ - wybrany na prezydenta Leszna - pose³ ukasz Borowiak. Do tego czasu obowi¹zki wójta Perzowa pe³ni powo³ana przez Wojewodê Wielkopolskiego Danuta Froñ. technika (technik agrobiznesu, technik budownictwa, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych) i przyst¹piæ do matury. Na poziomie zasadniczej szko³y zawodowej, w której nauka trwa 3 lata, szko³a kszta³ci we wszystkich zawodach. Po tym okresie mo na rozpocz¹æ naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Doros³ych, która trwa 2 lata, a nastêpnie przyst¹piæ do matury. Dla goœci odwiedzaj¹cych ZSP Nr 2 najciekawsze okaza³y siê prezentacje poszczególnych zawodów w wykonaniu m³odzie y tej e szko³y. Uczniowie z ogromn¹ pasj¹ potrafili opowiadaæ o swoich kierunkach, ukazuj¹c przy tym bogato wyposa one klasopracownie w CKU, wykonywali doœwiadczenia chemiczne i elektryczne oraz przygotowywali kulinarne smako³yki. Gimnazjaliœci obejrzeli sale komputerowe, salê gimnastyczn¹ z zapleczem do æwiczeñ i gier oraz Centrum Multimedialne. yczymy spokojnych przemyœleñ i trafnych decyzji. Dorota Tokarek ZNIEWA Y FUNKCJONARIUSZY MROCZEÑ W miniona œrodê w godzinach popo³udniowych w Mroczeniu pijany (2,2 promila) 50-letni mieszkaniec gm. Trzcinica by³ agresywny wobec interweniuj¹cych policjantów. Uderzy³ piêœci¹, próbowa³ kopaæ, ubli- a³ Kiedy ju znalaz³ siê w radiowozie, kopi¹c uszkodzi³ drzwi auta. KÊPNO Konferencja dotycz¹ca harmonogramu i zasad pozyskiwania œrodków w nowej perspektywie unijnej O DZIELENIU UNIJNEGO TORTU Z inicjatywy pose³ Bo eny Henczycy, w Kêpnie mia³a miejsce konferencja dotycz¹ca harmonogramu i zasad pozyskiwania œrodków w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. - Wszystkim nam bowiem zale y, aby ten nowy okres programowania jak najlepiej wykorzystaæ, bo bêd¹ to du e pieni¹dze, ale nikt nie powiedzia³, e to bêd¹ ³atwe pieni¹dze - podkreœla³a. Na konferencje dotycz¹c¹ nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata zaproszono przedstawicieli lokalnych samorz¹dów z terenu powiatów kêpiñskiego i ostrzeszowskiego. Obok pose³ Henczycy, wziêli w niej udzia³ cz³onek zarz¹du województwa wielkopolskiego Marzena Wodziñska i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Hanna Grunt. Informacjami dotycz¹cymi nowej perspektywy dzielili siê z samorz¹dowcami g³ówny specjalista z Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego ukasz Poznaniak oraz kierownik Departamentu Wdra ania Programu Regionalnego Micha³ Wroniecki. - Postanowi³am zorganizowaæ takie spotkanie, poniewa jesteœmy bardzo oddaleni od Poznania - przyzna³a pose³ Bo ena Henczyca. - Uda³o siê to, dziêki wspó³pracy z pani¹ marsza³ek i pani¹ prezes, któr¹ tu wszyscy samorz¹dowcy dobrze znaj¹. Uda³o mi siê zaprosiæ specjalistów tej materii, która nas bardzo interesuje, chodzi bowiem o œrodki, jakie bêdzie mo na pozyskaæ w najbli szych latach z Unii Europejskiej. (...) Wszystkim nam bowiem zale y, aby ten nowy okres programowania jak najlepiej wykorzystaæ, bo bêd¹ to du e pieni¹dze, ale nikt nie powiedzia³, e to bêd¹ ³atwe pieni¹dze. DU O WIÊKSZE ŒRODKI - Jest to dla nas bardzo wa ny dzieñ, dlatego e jesteœmy w przededniu zamkniêcia jednej perspektywy, na któr¹ by³y po³o one doœæ du e, jak na tamte czasy œrodki, czyli 1 miliard 300 mln euro. Jesteœmy te w przeddzieñ i prawie, e koñczymy prace zwi¹zane z now¹ perspektyw¹ WRPO i to s¹ ju du o wiêksze œrodki, ni poprzednie 2 miliardy 500 mln euro - mówi³a wicemarsza³ek Wodziñska. Przyzna³a równoczeœnie, e bêdzie to nie³atwa perspektywa, gdy wiele zale eæ bêdzie od aktywnoœci i operatywnoœci poszczególnych samorz¹dów. - Komisja Europejska narzuci³a pewne rygory zwi¹zane z rozliczaniem tych œrodków i tu na pewno bêdzie praca ze strony samorz¹dów - nie ukrywa³a. DLA POLSKI O œrodkach, jakimi dysponowaæ bêdzie w nowym rozdaniu Polska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) mówi³ ukasz Poznaniak z Urzêdu Marsza³kowskiego. A s¹ to œrodki niema³e, bo siêgaj¹ce 13,5 miliarda euro (8,6 z bud etu Unii i 4,9 wk³adu krajowego). Celem PROW jest przede wszystkim poprawa konkurencyjnoœci rolnictwa, jak równie zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich. Bêd¹ wiêc œrodki na tzw. ma³¹ infrastrukturê (drogi, gospodarka wodno-œciekowa), gdzie wiadomo, e szczególnie bêd¹ promowane inwestycje w energie odnawialn¹. Gros pieniêdzy przeznaczonych zostanie na dzia³ania zwi¹zane z dziedzictwem kulturowym czy zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, jak równie na rekreacjê oraz kulturê i powi¹zan¹ z nimi infrastrukturê (domy kultury, œwietlice wiejskie itp.). - W odró nieniu od poprzedniego PROW, w tym rozdaniu nie bêdzie ju œrodków na remonty zabytkowych koœcio³ów - przyzna³a marsza³ek Wodziñska. Wczeœniej beneficjentem tych œrodków mog³y byæ bowiem zwi¹zki wyznaniowe, jak i organizacje po ytku publicznego, teraz tylko Gmina. W programie zapisano te m.in. œrodki na inwestycje w targowiska lub obiekty s³u ¹ce promowaniu produktów rolnych i us³ug lokalnych. Tutaj beneficjentem mo e byæ Gmina, Powiat lub ich zwi¹zki. DLA WIELKOPOLSKI Za³o enia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata przedstawi³ Micha³ Wroniecki, gdzie na programy regionalne przeznaczono w sumie ponad 30 miliardów euro. Ca³y program operacyjny sk³ada siê z 10 osi priorytetowych. Pierwsza, skupiaj¹ca najwiêcej œrodków, to,,innowacyjna i konkurencyjna gospodarka i s¹ to pieni¹dze przeznaczone na rozwój przedsiêbiorczoœci. W nowym programie przewidziano te m.in. œrodki na wsparcie wydarzeñ historycznych i kulturalnych zwi¹zanych z zachowaniem dziedzictwa, w tym wsparcie niezbêdnej infrastruktury. Wymóg jest jednak taki, e finansowanie tych wydarzeñ przynajmniej w 50% bêdzie musia³o byæ realizowane ze œrodków prywatnych. Na szeroko rozumiany transport zapisano 400 mln, z czego na infrastrukturê drogow¹ oko³o 220 mln euro. Bêd¹ to jednak œrodki przeznaczone g³ównie na drogi wojewódzkie oraz dla miast powy ej 500 tys. mieszkañców. S¹ te co prawda pieni¹dze na drogi lokalne, ale te ³¹cz¹ce siê z sieci¹ transeuropejsk¹ albo maj¹cymi bezpoœrednie po³¹czenie z instytucjami logistycznymi czy spedycyjnymi. - Nie bêdzie mo liwoœci w takiej jak dotychczas skali realizowania inwestycji drogowych przez samorz¹dy, w szczególnoœci gminne i powiatowe - zasmuci³ lokalnych samorz¹dowców Wroniecki. - Jeœli chodzi o drogi lokalne, to jest to na pewno bardzo mocne obostrzenie - nie ukrywa³. W Programie zapisano te m.in. œrodki na przeprowadzenie niezbêdnych z punktu widzenia œwiadczeñ zdrowotnych prac remontowo-budowlanych zwi¹zanych z dostosowaniem obiektów, jak równie na wyposa enie placówek s³u - by zdrowia w sprzêt medyczny. I na infrastrukturê spo³eczn¹, a wiêc rozwój mieszkalnictwa socjalnego czy wsparcie pieczy zastêpczej. - Tak naprawdê bêdzie to dzia³anie bardzo szerokie, skierowane do bardzo szerokiego krêgu odbiorców - przekonywa³ Wroniecki. W nowej perspektywie s¹ te œrodki na szko³y, ale i przedszkola, czego nie by³o w poprzednim Programie. - Wszelkie prace budowlane, a wiêc budowa, adaptacja, modernizacja tych obiektów, w których mia³yby funkcjonowaæ kluby malucha, ³obki czy przedszkola. Infrastruktura dydaktyczna szkó³..., a wiêc budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych, równie sportowych przy tego typu placówkach bêdzie wchodzi³a w grê - wyjaœnia³ Wroniecki. Nie bêd¹ to jednak œrodki, tak jak to mia³o miejsce obecnie, na budowê hal widowiskowo- -sportowych, p³ywalni itp. - Czyli w grê wchodzi te budowa nowego przedszkola - dopytywa³ skarbnik gminy Kraszewice Konrad Kuœwik. - Budowa nowego przedszkola bêdzie mo liwa tylko wtedy, je eli udowodni siê, e istniej¹ca na danym terenie infrastruktura jest niewystarczaj¹ca dla potrzeb miejscowej ludnoœci i nie mo na jej w jakiœ sposób dostosowaæ, aby spe³nia- ³a swoje funkcje. A wiêc je eli siê udowodni, e ta istniej¹ca infrastruktura nie spe³nia swoich potrzeb i istnieje koniecznoœæ budowy nowego obiektu, to wtedy taka budowa bêdzie równie mo liwa - us³ysza³ odpowiedÿ. Kiedy wiêc œrodki te zostan¹ uruchomione? Nie mo - na wykluczyæ, e ju w po³owie br. rusz¹ pierwsze konkursy. JUR Imiê i nazwisko oraz adres zg³aszaj¹cego: UWAGA: Zg³oszenia przyjmujemy tylko na oryginalnych kuponach. Jeden kupon, to jeden g³os. Kupony nale y przesy³aæ na adres:, ul. Piekary 6, Ostrzeszów. Ostateczny termin nadsy³ania kuponów: r.

11 12 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA STUDNIÓWKOWY BAL Uczniowie klas czwartych technikum (handlowego, architektury krajobrazu, mechanicznego, ochrony œrodowiska, ekonomicznego i informatycznego) w wieczór balu studniówkowego rozpoczêli 100 dni, które pozosta³y im do matury. Studniówka odby³a siê 7 lutego 2015r. tradycyjnie na szkolnej sali gimnastycznej. Bal rozpocz¹³ siê o godzinie 19 przywitaniem wszystkich uczestników. Czwartoklasiœci wraz z dyrekcj¹ szko³y odtañczyli poloneza, po czym nast¹pi³a krótka czêœæ artystyczna, w której uczniowie zaprezentowali swoje uzdolnienia wokalnie i artystyczne. Nastêpnie dyrektor szko³y Zygmunt Nowacki oraz v-ce przewodnicz¹cy Rady Rodziców dokonali oficjalnego otwarcia balu studniówkowego. By³o niesamowicie! Wszyscy œwietnie siê bawili w rytm muzyki granej przez znakomity zespó³ Think Twice. Uczniowie i nauczyciele mieli okazjê poznaæ siê od zupe³nie innej strony. Nie ma w¹tpliwoœci, e szalonymi tañcami nadrobili wszystkie opuszczone lekcje wychowania fizycznego. Wszystko to dziêki wyœmienitym potrawom, serwowanym przez Bistro Kwadrans z Wieruszowa, którym nikt nie potrafi³ siê oprzeæ. Niestety wszystko, co dobre szybko siê koñczy. Na zegarach wybi³a godzina 6. Niepocieszeni biesiadnicy musieli rozejœæ siê do domów, zabieraj¹c ze sob¹ baga wspomnieñ, które zostan¹ z nimi na wiele lat. Jedno jest pewne ten wieczór skoñczy³ siê zdecydowanie za szybko! I nawet nie mo na mieæ nadziei, e coœ takiego jeszcze siê powtórzy! Bo taka noc zdarza siê tylko raz w yciu! Zostan¹ ju tylko wspomnienia, zdjêcia i film nagrany podczas zabawy Fot. videomirkow.pl Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niep³odnoœæ, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne ow³osienie, oty³oœæ, badania hormonalne. Badania USG-tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ci¹ y, piersi, j¹der, prostaty. Biopsje - (punkcje)piersi i tarczycy pod kontrol¹ USG z dokumentacj¹ zdjêciow¹. Ostrzeszów, ul. W³. Gomu³ki 44, rej , 1 i 3-sobota miesi¹ca Kêpno, Szpital 2-sobota miesi¹ca

12 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 13 Wzmo ony ruch w poradni psychologiczno - pedagogicznej SZEŒCIOLATKI OBOWI ZKOWO DO SZKÓ o raz kolejny rodzice stan¹ rzed dylematem: posy³aæ zeœciolatka do pierwszej lasy czy nie. W zasadzie utaj nie chodzi ju o wybóra dzieñ dzisiejszy opiekuowie dzieci urodzonych 2009 roku takowego ogóle nie maj¹, co nie mienia faktu, e lêki zwi¹ane z tak powa nym kroiem zostaj¹. - Myœla³am, e w tym roku nie bêdzie a ak wielu rodziców zacieawionych opiniami na teat gotowoœci szkolnej zeœciolatków - przyznaje lwira Leœniewicz- Drzaga, dyrektor Poradni Psyhologiczno - Pedagogiczej w Kêpnie. AK KA E USTAWA Ustawa oœwiatowa nieb³aganie nak³ada na dziei z rocznika 2009 obowi¹ek pójœcia do I klasy we rzeœniu 2015 roku. Funacja Rzecznik Praw Rodziów, która bardzo mocno aanga owa³a siê w walkê systemem oœwiatowym ebra³a a podpiów pod ogólnopolsk¹ akj¹ Ratuj maluchy, której ³ównym celem jest doproadziæ do tego, aby to rodzice mieli wybór czy faktycznie chc¹ potomka pos³aæ do szko³y jako szeœciolatka, czy starym systemem w wieku siedmiu lat. Pierwsze czytanie obywatelskiej ustawy odbêdzie siê na pocz¹tku marca bie ¹cego roku, ale czy uda siê osi¹gn¹æ efekty satysfakcjonuj¹ce fundacjê, a tym samym wielu rodziców? Trudno przewidzieæ. Rodzice wyboru nie maj¹, ale jest jeszcze jedna mo - liwoœæ, aby maluch unikn¹³ wczeœniejszego kontaktu z rzeczywistoœci¹ szkoln¹- mo na go na rok odroczyæ od owego obowi¹zku. Jak tego dokonaæ? Gdzie siê udaæ? PORADNIA OPINIUJE, DYREKTOR DECYDUJE Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kêpnie Elwira Leœniewicz- Drzazga od mniej wiêcej dwóch tygodni obserwuje znacz¹cy wzrost zainteresowania tematem odroczeñ. - Myœla³am, e w tym roku nie bêdzie a tak wielu rodziców zaciekawionych opiniami na temat gotowoœci szkolnej szeœciolatków - przyznaje. - W ubieg³ym wydaliœmy oko³o stu takich, ale sytuacja by³a zupe³nie inna. W tym, ca³y rocznik dzieci zosta³ objêty obowi¹zkiem szkolnym. Aby malucha odroczyæ, mo na ju dzisiaj zg³aszaæ wnioski o przeprowadzenie czynnoœci diagnozuj¹cych, przy czym na samo badanie trzeba czekaæ a do maja. Dyrektor podkreœla, e kilka miesiêcy w yciu ma³ego dziecka to bardzo d³ugi czas, w którym wiele siê mo e siê zmieniæ. Poradnia nie podejmuje jednak decyzji administracyjnej o odroczeniu dziecka, tak¹ decyzje podejmuje dyrektor szko³y. Opinia z poradni publicznej czy prywatnej mo e jedynie pomóc podj¹æ mu w³aœciw¹ decyzjê, ale jej nie determinuje, chocia w praktyce ma najwiêkszy na ni¹ wp³yw. DOBRO DZIECKA Leœniewicz-Drzazga zaznacza, e psychologowie czy pedagodzy przeprowadzaj¹cy badanie szeœciolatka doskonale zdaj¹ sobie sprawê ze sztucznoœci sytuacji, w jakiej znajduje siê opiniowany maluch w poradni, tak wiêc nie tylko bior¹ pod uwagê wyniki testów, ale tak e zdanie przedszkola o dziecku czy najbardziej zainteresowanych - rodziców. Jeœli mimo pozytywnej opinii na temat gotowoœci dziecka, mama czy tata wci¹ w¹tpi¹ w jego mo liwoœci odnalezienia siê w szkole, zawsze mog¹ udaæ siê do innej poradni, równie prywatnej (ale posiadaj¹cej stosowne uprawnienia). Pani dyrektor stanowczo podkreœla, e dla nich liczy siê przede wszystkim dobro dziecka i to, aby jego pierwszy kontakt ze szko³¹ by³ zdecydowanym sukcesem. BARDZO DOBRZE SOBIE RADZ Do Szko³y Podstawowej w Hanulinie w 2014 roku szeœcioro m³odszych dzieci posz³o do I klasy, ale - jak zaznacza dyrektor Henryk Grzesiak - by³a to na pewno dobra decyzja. Dzieci, które rozpoczê³y naukê w szkole bardzo dobrze sobie radz¹ i nie maj¹ adnych problemów na tle siedmiolatków, z którymi s¹ w klasie. - Nie przeprowadza siê adnych testów tak ma³ym dzieciom, ale wewnêtrzne podsumowanie nauczycieli po pierwszym okresie nauki, zdecydowanie wychodzi na plus szeœciolatków. A wiêc nie zawsze uzasadnione s¹ obawy rodziców, chocia trzeba uczciwie powiedzieæ, e w tym konkretnym przypadku, a dziewiêcioro dzieci zosta³o odroczonych od obowi¹zku szkolnego - wyznaje. A KÊPNO 3 maja otwarcie muzeum, póÿniej przyjdzie czas na remont synagogi Sala koncertowa w synagodze? Jeszcze w tym roku Gmina zamierza zleciæ przygotowanie tzw. konserwatorskiej dokumentacji technicznej kêpiñskiej synagogi. Kiedy ju bêdzie gotowa - mo na bêdzie przyst¹piæ do opracowania dokumentacji budowlanej i projektu wykonawczego, co otworzy furtkê do pozyskiwania œrodków zewnêtrznych na remont obiektu. - W³aœnie jestem po spotkaniu z pani¹ konserwator - odpar³, indagowany w sprawie synagogi podczas spotkania z dziennikarzami, burmistrz Piotr Psikus. - Pierwsz¹ rzecz¹, jak¹ musimy zrobiæ i na pewno jeszcze w tym roku, bêdzie opracowanie tzw. konserwatorskiej dokumentacji technicznej. Taka dokumentacja sk³ada siê z trzech elementów: opisu stanu istniej¹cego, opisu sposobu prowadzenia prac konserwacyjnych i opracowania wstêpnego programu u ytkowego. - Ta dokumentacja pozwoli dopiero opracowaæ dokumentacjê budowlan¹ i dalej projekt wykonawczy - wyznaje burmistrz. - W tym momencie, po przeprowadzeniu takiej procedury, Gmina bêdzie ju mog³a ubiegaæ siê o œrodki zewnêtrzne. Psikus nie ukrywa, e jego marzeniem jest, eby budynek synagogii sta³ siê miejscem kêpiñskiej kultury. - eby powsta³a tam taka sala koncertowa dla miasta - wyznaje. Najpewniej znajdzie siê tam równie miejsce na sta³¹ wystawê dot. kêpiñskich ydów. Burmistrz zapowiedzia³ równie, e 3 maja planuje uroczyste otwarcie, po gruntownym remoncie, tzw. ma³ego Ratusza, gdzie swoj¹ now¹ siedzibê znajdzie Muzeum Ziemi Kêpiñskiej im. Tadeusza P. Potworowskiego. - Mam sta- ³y kontakt z panem Janem Potworowskim, który zapewni³ mnie swego czasu, e je eli bêdzie ju uruchomione nowe muzeum, to 49 obrazów, które znajduj¹ siê w magazynach Muzeum Narodowego w Warszawie, rodzina Potworowskich zrobi wszystko, eby te obrazy znalaz³y siê w Kêpnie na sta³e - mówi burmistrz. JUR KÊPNO XI Halowy Turniej Pi³ki No nej Komend Powiatowych Policji O PUCHAR STAROSTY 7 lutego w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 rozegrano XI Halowy Turniej Pi³ki No nej Komend Powiatowych Policji o Puchar Starosty Powiatu Kêpiñskiego. W uroczystym rozpoczêciu turnieju wzi¹³ udzia³ starosta Witold Jankowski, który yczy³ zawodnikom pomyœlnych rozgrywek i postawy fair play oraz gratulowa³ sportowej aktywnoœci i wspania³ego pomys³u na integracjê. Warto podkreœliæ, e by³a to ju jedenasta edycja imprezy, podczas której spotkali siê reprezentanci komend województw: wielkopolskiego, opolskiego, dolnoœl¹skiego i ³ódzkiego, by stoczyæ pi³karskie zmagania o Puchar Starosty. W walce o tytu³ najlepszej dru yny w halowej pi³ce no nej stanê³o 6 komend: KPP Kêpno, KPP Ostrzeszów, KPP Namys³ów, KPP Wieruszów, KPP Oleœnica i KPP Kluczbork. Zmagania na boisku by³y bardzo zaciête. Mecz fina³owy zakoñczy³ siê wynikiem 1:3 dla Kluczborka i to w³aœnie reprezentanci tego zespo³u zdobyli tegoroczny puchar. OSTATECZNA KLASYFIKACJA: 1. KPP Kluczbork 2. KPP Ostrzeszów 3. KPP Wieruszów 4. KPP Namys³ów 5. KPP Kêpno 6. KPP Oleœnica

13 14 OG OSZENIA DROBNE US UGI EKSPRES PO YCZKA. Tel Atrakcyjne kredyty dla firm i rolników z opóÿnieniami bik, krus i podatek. Tel Po yczki Ananas od 300 do 1500 zadzwoñ Tel SPAWANIE STALI CZARNEJ, NIERDZEW- NEJ, ALUMINIUM NP: ALUFELGI, CH OD- NICE, CZÊŒCI MASZYN, RURY, KON- STRUKCJE. TEL CYKLINOWANIE, SOLIDNIE+SCHODY. TEL FINAN ZIMOWA PROMOCJA!!! 10% ZWROTU!!! Po yczki od 500 z³ do z³ tel Poszukuje transportu z Ostrzeszowa do - Mirkowa (przed Wroc³awiem), raz w tygodniu w celu odbioru okuæ do okien (nie zajmuj¹ du o miejsca). Koszt do omówienia. Tel ZAMKI DMUCHANE NA KOMUNIE, DZIEÑ DZIECKA, URODZINY, DO YNKI I INNE IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE. TEL Transport-przeprowadzki, ca³a Polska. Tel US UGI FRYZIERSKIE Z DOJAZDEM DO DOMU, TEL Z OSTRÓWCA. MOJA OFERTA: STRZY ENIE, DAMSKO- -MÊSKIE, TRWA A, ONDULACIA, MO- DELOWANIE... NIERUCHOMOŒCI Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 75 m 2, Doruchów. Tel Lokal do wynajêcia w Grabowie. Tel lub Sprzedam mieszkanie w Laskach 75 m 2, 3 pokoje, gara. Tel Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy, obok lasu, wyjazd na drogê asfaltowa, wszystkie media, Marsza³ki. Tel Sprzedam dom jednorodzinny (ok. 110 m 2 ) z zabudowaniami gospodarczymi na dzia³ce 0,5 ha w KuŸnicy Grab. Du e podwórze - mo - liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Tel , Sprzedam mieszkanie w Laskach o pow. 51 m 2. Tel Sprzedam dom drewniany, budynek gospodarczy, gara, dzia³ka 6 arów, ogrodzona przy drodze, gm. Czajków. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, uzbrojon¹, Ostrzeszów Pustkowie. Tel Sprzedam dom z zabudowaniami gospodarczymi i gruntem o pow. 3,60 ha. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 15 arów w Weronikopolu. Tel Sprzedam dzia³kê rolno-budowalan¹ o pow. 3 ha. Tel Sprzedam dzia³kê w Rojowie o pow. 13 arów z warunkami zabudowy i mediami, cena 60 z³/m 2. Tel Sprzedam dzia³ki bud. w Ostrzeszowie, 15 arów ko³o ul. S¹siedzkiej. Tel Dom w Ostrzeszowie z du ¹ dzia³k¹, mo - liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Tel Sprzedam dom 1-rodzinny w Ostrzeszowie o pow. 163 m 2 po kapitalnym remoncie na dzia³ce 560 m 2, wszystkie media+gara i wiata. W rozliczeniu mo e byæ mieszkanie do 50 m 2. Tel Sprzedam dzia³kê 0,86 ha na Koñcu Œwiata, cena 170 tys. z³. Tel po 15 Sprzedam dzia³kê 7 arów ze 100-letnim drewnianym domkiem i zabudowaniami gospodarczymi, ogrodzona. Torzeniec, gm. Doruchów, cena Tel Sprzedam mieszkanie w Kêpnie, ul. Spó³dzielcza, o pow. 58 m 2. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Trzcinicy, uzbrojone, dobra lokalizacja. Tel Sprzedam mieszkanie 28 m 2 w Kêpnie na ul. Dworcowej, I piêtro. Tel po 18 Sprzedam dom w Bukownicy z budynkiem gospodarczym, szop¹ z kana³em du ym ogrodem, lasem, gruntem, ca³oœæ dzia³ka 33 m 2. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ Grabów-Palaty. Tel , Sprzedam gospodarstwo rolne 9 ha ziemi oraz siedlisko. Dom piêtrowy, gara e, zab. gospodarcze, na dzia³ce 0,5 ha. Tel Dzia³ka budowlana, 1ha, Parzynów 12 z³/m 2. Tel Sprzedam dwie dzia³ki pod zabudowê. Feliksów. Tel Sprzedam halê o pow m 2 z mieszkaniem o pow. 320 m 2 w Byczynie przy drodze krajowej nr 11. Tel Sprzedam dom parterowy o pow. 176 m 2 powierzchni u ytkowej, na dzia³ce 0,90 ara, 2 gara e, NiedŸwiedŸ. Tel Sprzedam ziemiê orn¹ 2,95 ha. B³aszki. Tel Sprzedam dom w zabudowie bliÿniaczej w Myjomicach o pow. ca³kowitej 145 m 2 na dzia³ce o pow. 800 m 2 do zamieszkania od zaraz. Tel Sprzedam mieszkanie 60 m 2 w Kêpnie na Os. Kopa. Tel Dzia³ka zabudowana przy lesie, 17 arów, Salomony. Tel Sprzedam du y dom z budynkami gospodarczymi na dzia³ce 0,5 ha, ogrodzony plac utwardzony kostk¹ brukow¹. Tel Sprzedam las 80-letni, 1,2 ha. Sprzedam dêby. Tel Sprzedam lub wynajmê halê produkcyjn¹ magazynow¹ Ostrówiec od zaraz, du a powierzchnia parkingowa i stacja benzynowa. Tel Sprzedam dzia³kê 0,12 ha z warunkami zabudowy, ul. Leœna Kraszewice. Tel Sprzedam gara przy ul. Kwiatowej w Ostrzeszowie. Tel Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 28 m 2, zadbane, czêœciowo umeblowane, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, blok ocieplony na mniejsze do 20 m 2 lub sprzedam. Tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 48 m 2, 3 pokojowe na III piêtrze z gara em przy ulicy Kwiatowej w Ostrzeszowie. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 800 m 2, Kêpno os. Przemys³awa. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane od 8 do 16 arów w Bralinie, bardzo ³adna lokalizacja, wszystkie media. Tel Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w urawiñcu przy drodze asfaltowej, woda, pr¹d, media, cena do negocjacji. Tel Biuro Rachunkowe GWARANT El bieta Borkowska Ostrzeszów ul. Daszyñskiego 17 tel. 62\ Poprowadzi: ksiegi handlowe, ksi¹ ki przychodów i rozchodów, ewidencjê rycz³tu, rejestr VAT, kadry, p³ace, ZUS. Zapewniamy pomoc w zarejestrowaniu firmy w Urzêdzie Skarbowym i ZUS-ie pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania oraz na bie ¹co informujemy o znacz¹cych zmianach w przepisach podatkowych. Czynne: Pn.-Czw Pi¹tek Sprzedam lub wynajmê halê magazynowo- -produkcyjn¹ o pow. 150 m 2 wraz z placem o pow m 2, ogrodzony pe³ny monitoring. Tel Sprzedam dom w zabudowie szeregowej z dzia³k¹. Ostrzeszów. Tel Tanio sprzedam nowy dom do wykoñczenia o pow. 200 m 2 oraz gospodarczy o pow. 90 m 2 w Skarydzewie gm. Doruchów, ca³oœæ 16 arów. Tel Sprzedam dom z gara em na dzia³ce 2500 m 2 po remoncie 85 tys. euro, powiat kêpiñski. Tel Sprzedam mieszkanie w bloku I piêtro, po remoncie 37 m 2, Os. Zamkowe w Ostrzeszowie. Tel Tanio sprzedam kawalerkê w Hanulinie. Tel Sprzedam lub wydzier awiê kawalerkê w Ostrzeszowie 25 m 2, IV piêtro, Os. Zamkowe, cena z³. Tel , wieczorem Mieszkanie przy Rynku w Kêpnie + miejsce na dzia³alnoœæ, z³. Tel Zadbane, zarybione stawy, 5,3 ha. Nowa Wieœ Ksi¹ êca. Tel Dom po remoncie, okolice Kêpna, 140 m 2, z³. Tel Nowy dom, Os. Pod Lasem, 3 min do Kêpna, z³. Tel Dzia³ka rolno-bud. w KuŸnicy Myœlniewskiej, 2,06 ha. Cena: z³. Tel Gustowny dom na ulicy Willowej w Wieruszowie, 240 m 2. Tel Dom w cenie dzia³ki z³! Idealny punkt na dzia³alnoœæ, Gola. Tel Kamienica w œwietnej lokalizacji Kêpna z³. Tel Dzia³ka leœno-budowlana w Bierzowie. 1,44 ha. Tel dzia³ki budowlane, Ostrzeszów Pustkowie, 35 z³/m 2. Tel Wielofunkcyjny obiekt w KuŸnicy Grabowskiej, 460 m2. Tel Dom do wykoñczenia na osiedlu w Ostrzeszowie, z³. Tel Dom 160 m 2 do zamieszkania. Rogaszyce. Tel Dowolny wybór powierzchni dzia³ek budowlanych. M¹koszyce. Tel Mo liwoœæ wyboru powierzchni dzia³ek w Olszynie. Tel Jutrków, dzia³ka budowlana z³, 16 ar. Tel Dzia³ka budowlana 800 m 2. Jutrków, z³. Tel Dzia³ki budowlane. Trzcinica, ul. Zielona z³ do negocjacji. Tel Du y grunt budowlany 1,03 ha! Pod inwestycje. 33 z³/m 2. Myjomice. Tel Nowoczesny dom w Ostrzeszowie, 5 min do centrum. Tel Na sprzeda parter budynku mieszkalnego przy DK11 w Ostrzeszowie. Tel Budynek wielorodzinny w Kêpnie na Kamsiadce. Tel Sprzedam dom 110 m 2 + ma³y dom 50 m 2 na dzia³ce o pow. 798 m 2 w Ostrzeszowie, mo liwoœæ pozostawienia w rozliczeniu mieszkania w blokach do 48 m 2 do 1 piêtra w Ostrzeszowie na Os. Zamkowym. Tel , Nowoczesny dom do wykoñczenia. Gi yce, gm. Grabów. Tel Gospodarstwo rolne, dom z gruntem 5,8 ha. Tel Grunty rolne 5,65 ha, Skrzynki gm. Grabów. Tel Dom z zabudowaniami. Skrzynki gm. Grabów. Tel Domek letniskowy na du ej dzia³ce w Mirkowie, z³. Tel Dzia³ka budowlana, ogrodzona m 2. Kobyla Góra, z³. Tel Dom 80 m 2 + poddasze, dzia³ka 17 ar. Opatów z³. Tel Dom w S³upi pod Bralinem, dzia³ka 14 ar, z³. Tel Dom, S³upia pod Kêpnem, 140 m 2 na 23ar dzia³ce. Cena z³. Tel Domek ca³oroczny 30 metrów od jeziora. Atrakcyjna cena. Tel Dom do zamieszkania z du ym ogrodem w Trêbaczowie. Nowa cena Tel Du a dzia³ka rolno-budowlana 89 ar. KuŸnica Myœlniewska. 7 z³/m 2. Tel Dom do zamieszkania od zaraz 220 m 2, Perzów, z³. Tel Dzia³ka budowlana w Nowej Wsi Ksi¹ êcej 900 m 2, 35 tys. z³. Tel Sprzedam mieszkanie w Sycowie 72,2 m ,00 z³. Tel Nowy, rezydencjonalny dom w Ostrzeszowie. Dzia³ka 16 ar. Cena z³. Tel Dom + zabudowania gospodarcze + sad + ³¹ka. Cena 139 tys. Gola. Tel Obiekt u ytkowy w Kêpnie w pow. 600 m 2, dzia³ka 24 ar. Cena z³. Tel Dzia³ka budowlana po 19,37 z³/m 2! Okazja, gm. Rychtal. Tel Dom o pow. 70 m 2 Laski (Borek), dzia³ka 32 ar, z³. Tel Sprzedam dzia³kê w miejscowoœci Myje - 46 ar, media w drodze. 20 z³/m 2. Tel Dzia³kê budowlana w miejscowoœci Czarnylas gm. Przygodzice. 72 ar, 14 z³/m 2. Tel Mieszkanie w³asnoœciowe 48 m 2 w Laskach - wchodzisz i mieszkasz. 93 tys. Tel Sprzedam 20 arów zabudowane 2 budynkami, Trêbaczów. 105 tys. Polecam. Tel Sprzedam dom w Bralinie przy ulicy Leœnej. Tel Domek letniskowy 72 m 2 po kapitalnym remoncie, dzia³ka 11 ar. Ligota. Tel OSTATNIA DZIA KA. Pod Ostrzeszowem z widokiem na Ba³czyne. 30 z³/m 2. Tel Domek letniskowy Dêbicze, gm. Grabów. Dzia³ka 8 ar z³. Tel Luksusowy dom 280 m 2 z przepiêknym ogrodem w centrum Kêpna, cena z³/m 2. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane od 920 m 2, Zosin. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 51 m 2, 2 pokoje, umeblowane z gara em przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie (nowy blok), cena z mo liwoœci¹ roz³o enia na raty. Tel Sprzedam mieszkanie bez czynszowe lub na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ul. Sienkiewicza w Ostrzeszowie, 2 piêtro, 102 m 2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka i WC, piwnica, 2 balkony, pokój na poddaszu 15 m2. Tel Dom 350 m 2 w Perzowie, z³. Tel Dom + zabudowania gospodarcze + maszyny rolnicze + grunt 22 ha. Tel

14 OG OSZENIA DROBNE 15 Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Kobylej Górze, Plac Wiosny Ludów 18, Kobyla Góra WYDZIER AWI czeœæ Pawilonu Handlowego typu Anatol idealn¹ na ma³¹ gastronomiê przy ulicy Sikorskiego 2 w Kobylej Górze TEL lub Okazja! Pilnie sprzedam 1 ha gruntu pod zabudowê mieszkaniow¹, Zosin. Tel Dzia³ki inwestycyjne KuŸnica Skakawska o pow. 77 ar (7.683 m 2 ) z³. Tel Rezydencjonalny dom w Kêpnie na 21 ar dzia³ce. Cena z³. Tel Sprzedam atrakcyjne dzia³ki w Myjomicach. Tel lub Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 73 m 2, ikstat os. Bielany. Tel lub przedam dom 1-rodzinny w Kraszewicach, l. Kwiatowa 75, ca³kowicie po remoncie, owy dach, okna i CO, budynki gospodarze, gara, piwnica, ca³y teren ogrodzony, zia³ka 12 arów, lub zamieniê na mieszkaie w Ostrzeszowie, na os. Zamkowym, o liwoœæ roz³o enia p³atnoœci na raty. Tel WYNAJMÊ oszukujê mieszkania do wynajêcia w Kêpie. Minimum 2 pokoje. Tel okal przy Rynku w Kêpnie z³ neto/m-c. Tel okal o pow. 60 m 2 w Kêpnie, 100 m od Rynku, z³. Tel Nowy obiekt wielofunkcyjny przy g³ównej drodze, Siekierzyn m z³ /mc. Tel ynajmê w Ostrzeszowie mieszkanie staowi¹ce po³owê domu jednorodzinnego, arter, pokój 16 m 2, 13 m 2, salon 40 m 2, ³aienka z prysznicem, kuchnia, umeblowane wyposa one, dostêp do gara u. Tel ynajmê lokal na gabinet lub biuro Ostrzezów, ul. Piekary, 40 m 2, ogrzewanie gazowe, oddzielne liczniki od zaraz. Tel Wynajmê 3 pokoje w Mikstacie, czêœciowo urz¹dzone w bloku. Tel , Pomieszczenie I piêtro wiejskiego domu handlowego w Kraszewicach, o pow. 200 m 2. Tel Gara w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej obok Stalchemu. Tel Lokal us³ugowo biurowy na parterze kamienicy z zapleczem - centrum Ostrzeszowa, ul. Targowa 4 (Stawek), mo liwoœæ wejœcia w spó³kê. Tel , lub Sprzedam kawalerkê 20 m 2 toaleta, rysznic, mini kuchenka kamienica na piêtrze w centrum Ostrzeszowa, ul. Targoa 4 (Stawek), tel o wydzier awienia ziemia rolna w Szklarce yœlniewskiej o pow. 3,8 ha. Utrzymana w ulturze, dostêpna od zaraz. Tel ynajmê lokal o pow. 50 m 2 przystosowany do prowadzenia us³ug fryzjerskich lub na inn¹ dzia³alnoœæ w Laskach. Tel Wynajmê lokal dla kosmetyczki. Tel Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o pow. 25 m 2 w centrum Ostrzeszowa. Tel Udostêpniê miejsce na reklamê w centrum Ostrzeszowa. Tel Wynajmê lokal w Ostrzeszowie plac Borek 11, naro nikowy, mo liwoœæ otwarcia dzia- ³alnoœci typu gastronomia, gabinet kosmetyczny lub inne. Tel Wydzier awiê pomieszczenia o pow. 200 m 2 w Parzynowie. Tel Wynajmê w Kêpnie lokale handlowe parter 260 m 2, I piêtro 270 m 2, II piêtro mieszkaie 60 m 2 i 125 m 2, przy krajowej 11 na wylocie z Kêpna na Gliwice. Tel Sprzedam dzia³kê inwestycyjn¹ 1,6 ha przy krajowej 11, miêdzy Ostrzeszowem a Kêpnem. Tel Wynajmê parter domu w Doruchowie o pow. 73 m 2, dwa pokoje, kuchnia i ³azienka, kot³ownia (ogrzewanie we w³. zakresie ). Tel Wydzier awiê pomieszczenie na 1 pietrze budynku wiejskiego domu handlowego w Kraszewicach. Tel Do wynajêcia lokale us³ugowo handlowe, magazynowe, biura w budynku by³ej TPSA w Ostrzeszowie, budynek odnowiony, ocieplony, monitorowany, parking, ul. Daszyñskiego 17, od 11 do 200 m 2. Tel Do wynajêcia (osobom prywatnym lub z przeznaczeniem na biura lub dzia³alnoœæ) komfortowe mieszkanie ok. 100 m 2 z wyposa eniem, ogród, gara, piwnica w domu 1-rodzinnym w Ostrzeszowie. Tel Wynajmê pow. pod biura i powierzchniê handlowe. Tel Wydzier awiê halê produkcyjn¹ w Ostrzeszowie, o pow. 200 m2, pomieszczenie socjalne, telefon, internet. Tel Wynajmê pomieszczenie na przeciwko PKS w Ostrzeszowie, 2 pokoje, bez ³azienki, II piêtro, o pow. 50 m 2 na cele biurowe gabinet, CO, woda. Tel Wynajmê lokal 70 m 2 na sklep, kwiaciarnie lub inna dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w centrum Bralina. Dobry dojazd. Tel , Wynajmê dom dwukondygnacyjny, podpiwniczony w Grabowie, blisko centrum, 60 m 2 powierzchni mieszkalnej, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ocieplony po remoncie, umeblowany. Tel Oddam w najem lokal u ytkowy w centrum Ostrzeszowa 80 m 2. Tel Wynajmê pokój 22 m 2 w Ostrzeszowie, umeblowany z dostêpem do kuchni i ³azienki. Tel Tanie mieszkanie wynajmê, mi³a spokojna okolica Hanulina, kawalerka od zaraz. Tel Wynajmê mieszkania 4 pokoje (120 m 2 ), 3 pokoje (90 m 2 ), 2 pokoje (65 m 2 ), wolne od zaraz, Kêpno. Tel Wynajmê mieszkanie 3 pokoje + kuchnia, umeblowane, osobne wejœcie, liczniki, ogrzewanie gazowe, Ostrzeszów. Tel Wynajmê pokój 25 m 2 w m. Skarydzew. Tel Do wynajêcia lokal w centrum Kêpna, ul. Sienkiewicza przy rynku, 30 m 2 z mo liwoœci¹ powiêkszenia. Tel Do wynajêcia pomieszczenia biurowe 38 m 2, 20 m 2, 12 m 2, 15 m 2, ul. Koœcielna 3, Kêpno. Tel Do wynajêcia 2 pokojowe mieszkanie 53 m2 na 2 piêtrze w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 28, komfortowe z w³asnym ogrzewaniem gazowym. Tel Wydzier awiê lokal, 20 m 2, ul. Kaliska, Grabów. Tel Wynajmê mieszkanie, 44 m2, nowe budownictwo, Poznañ-Suchy Las, ul. Poziomkowa. Tel Do wynajêcia przy drodze krajowej 11, 6 km od Ostrzeszowa w stronê Kêpna dzia³ka 1,6 ha. Tel Wynajmê 2 lokale pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 23 m 2 i 35 m 2 w Bralinie, centrum. Tel Wynajmê lokal 200 m 2 w ca³oœci, wszystkie media. Parki-Laski. Tel Do wynajêcia (od lipca) pawilon handlowy o pow. 50 m 2 w Grabowie (ul. Rataje, przy dworcu autobusowym). Tel Wynajmê lokal handlowo-us³ugowy o pow. 37 m 2 w Grabowie, ul. Rynek W³. Jagie³³y 6/6 parking lub plac targowy gratis. Tel Wynajmê domek (2 pokoje + kuchnia), Zalesie obok Doruchowa. Tel Wynajmê lub sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ z wyposa eniem. Tel Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe w Poznaniu, okolice Ronda Œródka, o pow. 50 m 2 po remoncie, wolne od zaraz. Tel Do wynajêcia plac parking 1000 m przy drodze krajowej Kêpno-Wieruszów pow. 150 m 2. Tel lub Mieszkanie dla Pani z dzieæmi albo Pani samotnej jako wzajemna pomoc w utrzymaniu mieszkania i opiekê. Tel Kwatery dla firm. Tel Wynajmê plac manewrowy, hala 500 m 2 i pomieszczenie biurowe 100 m 2 w centrum miasta, atrakcyjna cena. Tel Wydzier awiê ogrzewan¹ halê 300 m 2 + wiata 1500 m 2 + plac sk³adowy 1000 m 2 Hanulin. Tel Wynajmê piêtrowy dom w Jutrkowie. Tel Wydzier awiê dom w centrum Kêpna o powierzchni 87 m 2, CO, woda. Dzwoniæ od godz. 17. Tel Wynajmê lokal ok. 100 m 2 z parkingiem, okolice Kêpna. Tel Wynajmê lokal przy rynku w Ostrzeszowie ul. Sikorskiego 6. Tel Wynajmê mieszkanie w centrum Poznania ul. D¹browskiego blisko przystanku i uczelni, pow. 75 m 2, I piêtro, 2 ³azienki oddzielne, 2 du e pokoje z du ymi korytarzami, umeblowane. Tel Do wynajêcia lokal handlowy, 170 m 2 w centrum Ostrzeszowa. Tel Dom 1 rodzinny w Kraszewicach, ul. Kwiatowa 75, umeblowany, po kapitalnym remoncie, (raty). Tel PRACA Mê czyzna 37 lat, prawo jazdy kat. B, znajomoœæ j. niemieckiego, poszukuje pracy. Tel Praca dla Opiekunki osoby starszej w Niemczech/ w Anglii. Szybkie wyjazdy, wysokie zarobki. Tel Przyjmê do pracy szwaczkê. Tel Firma transportowa przyjmie do pracy kierowcê z kat. prawa jazdy C+E lub B+E. Tel Zatrudniê kelnera/kelnerkê, DWOREK - Ostrzeszów. Tel Przyjmê na zlecenie do pracy, na stanowisko sprzedawca w sklepie spo ywczo-przemys³owym w Grabowie. Tel Szukam sprzedawczyni do sklepu spo- ywczego w Perzowie. Tel Zatrudniê sprzedawcê do sklepu spo ywczego na terenie Grabowa. Tel Zatrudniê monta ystów stolarki aluminiowej. Tel Zatrudniê przedstawiciela handlowego z doœwiadczeniem w bran y spo ywczej. Tel od Dam pracê w niemieckim gospodarstwie. Tel , Zlecê szycie poszewek do poduszek (bez zamka), mo liwa praca w domu. Tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E z doœwiadczeniem na HDS. Tel Zatrudniê operatora maszyny leœnej. Tel Kobieta poszukuje pracy jako kierowca autobusu, busa, doœwiadczenie. Tel Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej ZGM Sp. z o.o. ul. Sportowa nr 2a, Ostrzeszów OG ASZA pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na oddanie w najem lokalu u ytkowego w budynku przy ul. M.M. Kolbego nr 2 w Ostrzeszowie o pow. 22,50 m 2 z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ handlowo us³ugow¹. Lokal wyposa ony jest w instalacje: elektryczn¹ Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu netto za najem 1m 2 powierzchni wynosi 26 z³/m 2. Do kwoty miesiêcznego czynszu doliczony bêdzie podatek VAT. Oferty cenowe za wynajem lokalu u ytkowego nale y sk³adaæ w zamkniêtych i opieczêtowanych kopertach z dopiskiem Przetarg na lokal u ytkowy przy ul. M.M. Kolbego w terminie do dnia roku do godziny 13-tej w siedzibie Spó³ki przy ulicy Sportowej nr 2 a. Wszelkie informacje dotycz¹ce niniejszej oferty uzyskaæ mo na pod nr telefonu: lub Regulamin przetargu znajduje siê w siedzibie Spó³ki. Poprowadzê KPIR ma³ej firmy kadry, p³ace, rozliczenia ZUS, p³atnik, US. Tel Kobieta szuka pracy jako pomoc kuchenna lub sprz¹tanie domu jednorodzinnego na ternie Ostrzeszowa. Tel Zatrudniê palacza kot³ów C.O., G³uszyna. Tel Zatrudniê mechanika samochodowego, okolice Grabowa. Tel Przyjmê ucznia na rok szkolny2015/16 w zawodzie monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie. Tel Operator koparki, prawo jazdy kat. B podejmie pracê. Tel Poszukujê pracy jako kierowca kat. B, C. Tel Podejmê siê sprz¹tania biur, domów, mieszkañ na terenie Kêpna. Tel Mam doœwiadczenie w opiece nad starszymi i niepe³nosprawnymi osobami. Zaopiekujê siê w soboty i w niedziele. Tel Kobieta 38 lat podejmie pracê dorywcz¹, sprz¹tanie domu, zak³adu, biura, pomoc w sprz¹taniu przedœwi¹tecznym itp. Kêpno, Bralin i okolice. Tel Kelner z wieloletnim doœwiadczeniem podejmie prace w weekend na terenie Ostrzeszowa i okolic. Tel Mê czyzna lat 38 poszukuje pracy fizycznej Kêpno, Bralin. Tel Przyjmê do pracy stolarza meblowego w Ostrzeszowie. Tel Szukam pracy, wykszta³cenie zawodowe, w zawodzie kucharz ma³ej gastronomii lub jakiejkolwiek innej (okolice Ostrzeszowa). Tel Kierowca w transporcie miêdzynarodowym szuka pracy, kat. C+E, wa ne œwiadectwo i badania techniczne. Tel Zatrudnimy kierowcê kat. C+E z doœwiadczeniem w transporcie miêdzynarodowym, G³uszyna ko³o Kraszewic. Tel MOTORYZACYJNE Kupiê komplet opon u ywanych 195/50/R15. Tel Sprzedam Opel Astra III KOMBI, 1.7 CDTi, 101 KM, srebrna. Stan b.d. Cena z³. Tel Sprzedam busa Fiat Ducato 98 r., 1,9D, 3- osobowy, centralny zamek, el. szyby, podgrzewane lusterka, cena 5000 z³. Tel KUPIÊ POLONEZA W BARDZO DO- BRYM STANIE, TYLKO OD PIERWSZE- GO W AŒCICIELA. TEL Sprzedam przedni zderzak z belk¹ alu do Audi A4, srebrny, nie uszkodzony model z roku Tel Sprzedam do Golfa III przedni zderzak czarny metalik i b³êkitny met., lampy przednie zwyk³e z halogenami, atrapke. Tel Sprzedam Forda Galaxy 96 r., ciemna zieleñ, automat, benzyna + gaz, hak, szyberdach w ca³oœci lub na czêœci. Tel Sprzedam 2 czujniki wentyle do kó³ samochodowych Peugeot 407. Tel Sprzedam Peugeot 107 1,4D, 2006 r., przebieg 135 tys. km., pe³ne wyposa enie, cena 8000 z³. Tel Sprzedam Daewoo Matiz 2001 r., zielony, 70 tys. km., stan dobry, 2 kpl. kó³, nowe opony zimowe, po wymianie rozrz¹du, cena 3800 z³. Tel Sprzedam Skodê Felicja 95 r., op³. OC i przegl¹d, gaz, cena 2200 z³. Nie wymaga wk³adu finansowego. Tel Sprzedam nowe tuleje do Jelcza. Tel Sprzedam Peugeota 206, 89 r., 2- drzwi, cena Tel Sprzedam Toyota Avensis 2004 r, grafit met., 2.0 D4D, 8 x p.p., el. szyby i lusterka, klimatronic, relingi, wsp., c.z. + pilot, ABS, ESP, ASR, tempomat, stan bdb., cena z³. Tel Sprzedam Audi A4, 2003 r., poj. 1,9 Tdi, 130 KM, pe³na el., klima., ABS, ESP, 4 drzwi, szary met., cena Tel Sprzedam Opel Zafira 2006 r., poj. 1,9 D, 120 KW, grafit met., przebieg 182 tys. km., pe³na el., ABS, ASP, klima, komputer, radio CD, cena op³acony. Tel Sprzedam Citroen Berlingo 1,6 benzyna, 2003 r., osobowy, przebieg 175 tys.km., klima, pe³na el., cena 9400 op³acony. Tel Sprzedam Opel Astra 1,9 D, 2006 r., przebieg 185 tys. km., kombi, srebrny, 101 KW, pe³na el. 8xp.p., radio CD, podgrzewana przednia szyba, halogeny, cena 15800, op³acony. Tel Sprzedam Audi A6, 96 r., gaz 2,5 roku. Tel Sprzedam felgi stalowe 16 do BMW E46, cena 160 z³. Tel Sprzedam ko³a 12,5x18. Tel Sprzedam przyczepê kempingow¹ Lord Munsterland 520 K, 1989 r., bardzo dobry stan. Tel Sprzedam Fiat Seicento 98 r., 900, gaz, wa ny przegl¹d i OC, 2100 z³ do negocjacji. Tel Sprzedam VW Touareg 2014 r., STDI, przeb , czarny metalik, pneumatyczne zawieszenie, pe³na elektryka, alufelgi, 2 komplety opon, cena z³. Tel Sprzedam Ford Galaxy 1.9 TDI, srebrny metalik, przeb , zarejestrowany, 7osobowy, klima, stan b.dobry, cena z³. Tel Sprzedam Suzuki Wagon 98 r., wspomaganie, ABS, el. szyby. Tel Kupiê stare motorowery lub czêœci do SHL, WFM, WSK, Romet, Komar i inne. Tel Sprzedam Suzuki Baleno, kombi, 1998 r., wiœnia metalik, hak, 1.6,+gaz, z³ Tel Sprzedam czêœci do Mitsubishi Pajero 2,8D, 1998 r. Wszystkie zwi¹zane z przek³adk¹ anglika oraz inne czêœci blacharskie mechaniczne itp. Tel Kupiê ka de auto. Tel Sprzedam gara blaszany 3x6 m 1000 z³. Tel Sprzedam du o czêœci do samochodu ciê- arowego Jelcz. Tel Sprzedam Opel Corsa Edition 2000 r., 1,2, 16V, alufelgi, klimatyzacja, stan idealny, zadbana. Tel Sprzedam Renault Megane 1,4, 98 r., niebieski, hatchback, I w³aœciciel, zarej., p.p., cena 3800 z³., przebieg 159 tys. km., Tel , po Sprzedam Renault Chamade 92 r., 1,7, szary met., benzyna+gaz, cena 2000 z³. Tel , Sprzedam Fiat Punto 96 r., 1,2, el. szyby, cena 1950 z³. Tel Sprzedam Mercedesa Vito 2.2 TDI, 2003 r., klimatyzacja, ABS, ASR, WEBASTO, 7 miejsc, srebrny metalik, cena z³. Tel Sprzedam felgi stalowe z oponami 16, bie - nik 5 mm do Toyoty Avensis, cena 600 z³. Tel Sprzedam Mercedes A kl., 2001 r. 1,8, klimatyzacja, pe³na elektryka, zarejestrowany, cena 6500 z³. Tel Sprzedam lub zamieniê Seata Cordoba na mniejszy Corsa lub Seicento. Tel Sprzedam 4 opony zimowe 175/70 R14 po 3 sezonach u ytkowania, cena 220 z³. Tel (po 19.00) Sprzedam VW Passat, 2.0 D, czarny, 2006 r., 170 tys km, cena 25 tys. Tel Sprzedam Nissana Sunny, 95 r., 2.0 D, 1200 z³. Tel Sprzedam VW Golf II, 1985 r., 1.6 D, czerwony, po wymianie silnika, zarejestrowany., ubezp. Tel Sprzedam Fiata Uno na czêœci. Tel Sprzedam Honda Civic, 99 r., przeb. 140 tys., czarna per³a. Tel lub Sprzedam Opel Vectra 2008 r., czarny, salon, zarejestrowany, cena z³. Tel Sprzedam Hondê 2004 r., czerwona, 5-drzwiowy, 1,5 D, klima, el. szyby, c.z., przeb. 140 tys. Op³acona. Tel Sprzedam zderzak przedni do Forda Escorta 1996 r. Tel Kupiê Fiat Punto II, Opel Agila lub Skoda Fabia. Tel lub Sprzedam tubê samochodow¹ œrednica g³oœnika 26 cm, max 1000 W. Cena 100 z³. Tel Sprzedam Audi A3 1,9 TDI 110 koni, 2000 r., 3-drzwiowy, granatowy, zarejestrowany, ubezpieczony, opony zimowe i letnie, cena z³. Tel Sprzedam baga nik samochodowy zamykany tak zwan¹ trumnê d³. 226 cm, wys. 36 cm, kolor szary. Tel Sprzedam VW Polo, 2011 r., 3-drzwiowy, op³acony, cena z³. Tel Sprzedam Peugeot Boxer, 2,5 TD, klimatyzacja, poduszki, el. lusterka i szyby, cena 5900 z³. Tel Toyota Yaris, 2007 r., 4 drzwiowy, niebieski metalik, klimatyzacja, gara owany, stan b.d. Tel Czêœci do aut. Tel Sprzedam opony zimowe 205/60/16, 4 sztuki z felgami. Tel Sprzedam Mercedes A klasa 2000 r. 1.9, 5-drzwiowy, czerwona per³a, pe³ne wyposa enie, skóra w jasnym kolorze, hak, zarejestrowany stan bardzo dobry. Tel Sprzedam motor Dniepr w dobrym stanie. Tel Czêœci u ywane do aut zachodnich, blacharskie i mechaniczne, opony, felgi stalowe. Tel Sprzedam Fiat CC 96 r., 700, gaz, srebrny met., cena 1550 z³. Tel Sprzedam Mercedes E klasa, 2000 r., 2,2 TDI, czarny, pe³ne wyp., cena z³ z mo liwoœci¹ zamiany na tañszy. Tel

15 16 OG OSZENIA DROBNE Sprzedam rozrusznik, pompê paliwa oraz kompletne sprzêg³o do Fiata CC 700. Tel Sprzedam Forda Fiestê 97 r., po kapitalnym remoncie zawieszenia, cena 2800 z³. Tel Sprzedam Renault 19 wersja liftingowa 93 r., benzyna+gaz, nie wymaga wk³adu finansowego, cena 1700 z³. Tel Sprzedam Audi A3 1,8, 20 V, gaz sekwencyjny. Tel Sprzedam Skoda Felicja pickup, 99 r., 1,3, 2 drzwi, c.z. Tel Sprzedam czêœci do Daewoo Nubira. Tel Sprzedam Daewoo Matiz, z³oty (olej, filtr wymieniony), 2950 z³. Tel Sprzedam opony zimowe u ywane 16 cali 225/55, Continental, cena 300 z³. Tel Sprzedam Seat Ibiza 2003 r. dwudrzwiowe po wypadku. Tel Sprzedam Fiat Punto III, srebrny mat., 1.2, 3 drzwiowy, przebieg km., ko³a letnie i zimowe. Stan idealny, cena z³. Tel , Sprzedam silnik do Warszawy dolnozaworowy, rozrusznik + gaÿnik. Tel po Sprzedam silnik zaburtowy, marki Salut. Tel po Sprzedam Renault , 1989 r., 5 drzwi, 160 tys. przebiegu, niebieski, cena 1100 z³. Tel Sprzedam maszyny wulkanizacyjne. Tel Sprzedam Kia Carnival, 2001 r., 7 osobowy van. Tel Kupiê b³otnik lewy i prawy do VW Vento oraz atrapê + zamek firmowy najlepiej bordowy. Tel Sprzedam komara 3 biegowego, motorynkê, komar ogar, silnik do WSK po remoncie wszystko na chodzie. Tel Sprzedam ko³a 1200x18 od stara 266 Tel Sprzedam alufelgi, czarne, wym. 225/40/R18. Tel Sprzedam nowe czêœci do Jelcza. Tel Sprzedam Daewoo Matiz, srebrny, 99 r., I w³aœciciel (kupiony w salonie), 55 tys. km., bdb. stanie, gara owany, zarej., opony zimowe i letnie, cena 2950 z³. Tel Sprzedam Renault Megane Scenic 99 r., 154 tys. km., cena Tel , Sprzedam Opel Kadett 95 r., stan dobry, przebieg 120 tys. km. Tel wieczorem SPRZEDAM Króliki. Tel Beczkê metalow¹ 600 l. Cena do uzgodnienia. Tel Wyposa enie sklepu odzie owego. Tel Drewno opa³owe, pociête, dowóz gratis. Tel SILNIK 7,5 kw NA WÓZKU. Tel OPA POCIÊTY I NIEPOCIÊTY, LIŒCIA- STE. Tel ó ko piêtrowe dla dzieci masywne drewniane z mo liwoœci¹ trzeciego spania, cena 400 z³. Tel Du ¹ iloœæ odzie y u ywanej z likwidacji sklepu w niskiej cenie. Tel Wannê plastikow¹ 150/70, cena 160 z³. Tel P³ytê indukcyjn¹, gaz, na szkle pod zabudowê 220 z³. Tel Meble lata 50, 2 witryny. Tel Kompletn¹ sypialniê, mebloœciankê 4,5 d³/ wys. 2,10, orzech jasny. Tel Tarcicê dêbow¹ 1500 z³/ m 3, deska d¹b. Tel Drewno opa³owe pociête z dowozem. Tel Stó³ rozk³adany na 12 osób. Tel Zamra arkê Zanussi 140 l., pó³ roczna na gwarancji. Tel Tanio sprzedam mebloœciankê swarzêdzk¹, stan idealny. Tel TANIO 2 WERSALKI W BARDZO DO- BRYM STANIE. TEL G³êboki wózek dzieciêcy firmy INGLESIJA, w bdb. stanie. Tel Tarcicê dêbow¹. Tel Komplet wypoczynkowy kolor be owy w drewnie. Tel Kojec dla dziecka, niemiecki. Tel Drewno kominkowe, suche. Tel lady ch³odnicze, roczne, witrynê ch³odnicz¹, stoj¹c¹, 2 szt., jedna przeszklona, zamra alkê 210 l Whirlpool. Tel Rega³y sklepowe, lady (oszklone). Tel Komunijne spodnie i kamizelkê dla ch³opca, rozm. 158, cena 50 z³. Tel Wózek Bebetto Vulkano, 3 w jednym, stan bdb., ró owo - szary, mata edukacyjna British Star, ró owa z wisz¹cymi zabawkami i modem muzycznym, bujaczek, huœtawka, kolor zielony, regulowana prêdkoœæ bujania. Tel Telefon OMNIA 2000, 7 calowy, ekran dotykowy, 2 karty, pude³ko, akcesoria. Tel Pilnie manekiny damskie w czarnych koszulach z mo liwoœci¹ zak³adania spodni itd. Tel Fotelik samochodowy 50 z³ krzes³o do karmienia dziecka 50 z³. Tel Wózek wid³owy BUGAR po remoncie i wózek wid³owy RAK. Tel Imad³o 100 z³, lustro ³azienkowe 40 z³. Tel Farelkê, elektryczn¹, odkurzacz, klatkê dla królika miniaturki. Tel Kwiat Fikus Danielle 2m wysokoœæ. Tel Drewno opa³owe i na ko³ki wyr¹b w³asny Now¹ wannê akrylow¹ 160x70cm. Tel Drewno kominkowe d¹b, buk, olcha, brzoza, od 170 do 180 z³ za m 3. Tel Aparat fotograficzny lustrzanka Sony Alpha 500 w bdb stanie z dodatkowym wyposa eniem. Tel Meble do sypialni. 3 szafy na garderobê, ³ó ko z materacem, toaletka w dobrym stanie Tel Tapczan. Tel Wózek 2w1 g³êboki z spacerówk¹ kolor zielony. Tel Pianino, czarne, niemieckie. Tel Sukniê Œlubn¹ rozm , ecru, jednoczêœciowa z koronk¹ + gratis, cena 80 z³. Tel Sukniê Œlubn¹ bia³¹, rozm , jednoczêœciow¹. Tel Krajzegê metalow¹. Tel Sukniê œlubn¹ ecru rozm. 38, na wzrost 160 cm, do sukni gratis welon i rêkawiczki, stan idealny. Tel Wagê dziesiêtn¹ do 150 kg. bez uchwytu, na odwa niki, cena 100 z³. Tel Rozdrabniarkê elektryczn¹ do ga³êzi. Tel U ywane meble tapicerowane. Kanapa trzyosobowa, dwuosobowa i dwa fotele. Tel Suczki yorki zaszczepione, odrobaczone, rodzice z metrykami. Tel Sukniê œlubn¹ rozm , ecru + hafty bordo, spódnica + gorset, dodatki, cena 300 z³. Tel Wózek dzieciêcy w bdb. stanie, kolor czerwono szary oraz noside³ko, cena 300 z³. Tel Windy budowlane WBT z dokumentacj¹ oraz uraw budowlany. Tel Drewno kominkowe. Tel Fotel rehabilitacyjny z podnó kiem, gwarancja, posiada cert. ministra zdrowia. Tel Ladê ch³odnicz¹ JUKA 150/110, giête szyby, stan b. dobry. Tel U ywane ubranka na dziewczynkê cm, cena od 1 z³ do 5 z³ za sztukê. Tel Wagê elektroniczn¹ sklepow¹. Tel Silnik od pralki frani. Tel Czyœciwo, 1 z³/kg. Tel Sofê 2-osobow¹ w dobrym stanie, rozk³adana, 140x200, be, cena 350 z³. Tel Drut ebrowy 12 m gruboœæ 10. Tel Olchê na pniu. Tel Oddam w dobre rêce ma³e szczeniaki po suczce labradorce. Tel Drewno opa³owe sosnowe, wa³ki pociête na drobno. Tel Agregat pr¹dotwórczy marki Honda 9KW, na pr¹d 3 fazowy. Tel aweczkê do æwiczeñ, gryf, obci¹ enie oko³o 90 kg, cena 400 z³. Kêpno. Tel Now¹ wersalkê, 360 z³. awê u ywan¹, 150 z³. Tel Pompê do wody WP80-BASS, sprawkê transformatorow¹ praz przystawkê do ci¹gnika C-360. Tel Korê z ziemi¹ pod iglaki. Tel Wirówkê do bielizny. Tel P³ug do odœnie ania stan dobry. Tel Okazyjnie dwie u ywane wagi uchylne. Tel Meble, jak nowe, z domu jednorodzinnego: kuchenne+naro nik, wypoczynek 2+1, plus ³awa, 6 krzese³, stó³ i garderoba. Tel krzese³ toczonych nieu ywanych cena 420 z³. Tel Drewno opa³owe, d¹b, brzoza. Tel Tanio drewno odpadowe sosnowe, mo liwoœæ dowozu. Tel Drewno opa³owe sosna lub liœciaste w wa³kach 1 m. Tel Wentylator przemys³owy firmy VEGA, cena 100 z³. Tel Rower niemiecki Ikarus, nieu ywany, stan idealny, cena 2000 z³, aluminiowy. Tel Stó³ szklany prostok¹tny nowy, owalne naro niki, pod blatem zmatowiona pó³ka, nogi chromowane 135x80. Tel Le anka IKEA 1 osobowa 40 z³, materac 1 osobowy 40 z³, le anka z materacem 50 z³, ³awa 20 z³. Tel Drewno opa³owe d¹b, buk, sosna, 120 z³ za m 3. Tel manekinów damskich w czarnych koszulach. Tel Pralkê wirówkê Daewoo 2500 plastikowa w ca³oœci lub na czêœci, 70 z³. Tel , Naro nik kuchenny, wyœcie³any, ³awa + 2 krzes³a (komplet 250 z³). Tel Biurko, szerokoœæ 110, sosna. Tel U ywan¹ pralkê do u ytku typu Ardo. Tel Ko³a 1200x18, 7,5x20, 6,5x16, 185x15. Tel , Radioodtwarzacz ALPINE CDA-9884R stan bardzo dobry, CD, MP3, WMA, AAC, USB, obs³uga subwofera, model wysokiej klasy, cena 550z³. Tel Rower aluminiowy, oryginalny niemiecki KETTLER mêski. Tel Prasê stolarsk¹ do oklejania powierzchni, cena 1500 z³. Tel Klatkê dla papugi, cena 30 z³. Tel Drewno opalowe i kominkowe, pouk³adane, transport gratis. Tel Wózek g³êboki i spacerówkê firmy ARTE 3x3. Tel trociniaki i 2 cyganki na mia³ i wêgiel. Tel ROLNICZE Sprzedam yto z pszen ytem, poworkowane, 500 z³ tona. Tel Sprzedam rozdrabniacz (œrutownik) bijakowy ss¹co t³ocz¹cy, moc 15 KW oraz mieszalnik pasz o poj. 1 t wraz z wag¹ pod mieszalnikiem firmy Dozamech. Stan idealny, bardzo ma³o, u ywany. Tel Sprzedam rozrzutnik obornika FORT- SCHRITT tandem. Sprawny. Stan b.d. Tel Sprzedam 2 zgarniacze obornika na nowych ko³ach napêdowych i naro nikowych. Stan b.d. Jeszcze niezdemontowane, do sprawdzenia. BRALIN. Tel Sprzedam s³omê w balach 120x120 owijane siatk¹. S³oma sucha ze stodo³y. BRALIN. Tel Sprzedam automaty paszowe (paœniki) 4 oraz 2-stanowiskowe. Stan idealny. Bralin. Tel Kupiê sadzarkê polsk¹, kube³kow¹ oraz ci¹gnik Ursus C-328, C-330, C-355, C-360. Tel SPRZEDAM ADOWACZ HYDRAULICZ- NY, NOŒNIK BEL, ZAWIESZANY NA TY CI GNIKA, WYS. PODNOSZENIA 4 m. Tel Sprzedam beczkowóz, 2000 litrów, 86 r. do remontu zbiornik, pompa po regeneracji, cena 1900 z³ do negocjacji. Tel lub Sprzedam p³ug 4 skibowy Unia Grudzi¹dz, kosiarkê Osa, stan b.d. Tel Sprzedam p³ug 4 skibowy Grudzi¹dz, sieczkarniê Akpil 98 polska cena 1300 z³.. Tel Sprzedam Ursus C-360, 81 r., 4 opony nowe, akumulatory, ³adowacz Tur T 261 po wymianie pompy i rozdzielacza (wzmocnione), cena z³. Tel Sprzedam ci¹gnik Zetor 10145, stan idealny. Tel Sprzedam ci¹gnik Bia³oruœ 77 r., bez kabiny, akumulatora i œwiate³, mo liwoœæ rejestracji. Tel Sprzedam piec do suszarni zbo owej 60 KW. Podajnik kube³kowy wys. 10 m (pasowy). mijka pozioma z wylotami na silosy 5,5 m, œrutownik ''Skiold''. Tel Sprzedam cielaki byczki oraz ja³oszki z dowozem. Tel Sprzedam agregat uprawowo siewny ''Duble Rekord'', bierny szer. 3 m z hydropakiem, siewnik ''Steksztet'' szer. 3 m, cena 2700 z³. Tel Sprzedam nagrzewnicê na olej opa³owy 30 i 50 KW. Sadzarka 4 rzêdowa Cramer, brona no owa szer. 2,80 m. Tel Sprzedam ucinarkê toporow¹ z mo liwoœci¹ przerobienia do piêtrowania bali kiszonek, wys. podnoszenia 2 m. Tel Sprzedam przyczepê rolnicz¹ KRONE, wys. 1,40 m + plandeka, wywrot 3-stronny. Silos 20 t aluminiowy ze mijk¹. Tel Sprzedam ko³a , 8 otworów. Tel Sprzedam siano 2 letnie 1 i 2 pokos. Tel wieczorem Sprzedam 2 ja³ówki wysoko cielne, wycielenie koniec lutego. Tel

16 OG OSZENIA DROBNE 17 Sprzedam widlak do ci¹gnika wys. 3,5 m z kó³kami. Tel wiatu ostrzeszowskiego, mo liwoœæ dojazdu. Tel Sprzedam opryskiwacz Stalmech P³ock 400l., po remoncie, stan bdb. Tel Sprzedam ja³ówkê wysokocieln¹ rasy mlecznej czarno - bia³a, termin r. Tel , Sprzedam rotacyjn¹. Tel Sprzedam prasê zwijaj¹c¹ Sipma. Tel Sprzedam prasê polsk¹. Tel Sprzedam owies, œwie a odmiana Arden. Tel Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna w dobrym stanie, gara owany. Tel Sprzedam bryczkê do remontu. Tel Sprzedam rozsiewacz nawozu Lej, cena 500 z³. Do uzgodnienia. Tel Sprzedam rozrzutnik obornika 2- osiowy, 4 tony, cena 2500 z³. Tel Sprzedam kukurydzê such¹. Tel Sprzedam œrutownik z g³owic¹ bijakow¹ z dwoma wylotami. Tel Sprzedam p³ug 2 skibowy Grudzi¹dz, nowe odk³adnie. Tel Sprzedam cielaki, mo liwy dowóz. Tel Sprzedam Class Dominator 76, sieczkarnia, silnik mercedesa, nowa kabina, stan dobry, cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Zetor Proksima, 2010 r., cena Tel Sprzedam Ursus Zetor 902, stan bdb., cena Tel , Kupiê ja³ówki hodowlane i u ytkowe, cielnoœæ 6-7 miesiêcy. Tel , Sprzedam lub zamieniê rozrzutnik obornika Tandem, 6 ton, w bdb. stanie. Tel Sprzedam rozrzutnik do obornika 87 r., po remoncie (wieczorem). Tel Sprzedam prasê kostkuj¹c¹ Sipma, stan b. dobry. Tel Sprzedam tuczniki ywione ekologicznie. Tel Sprzedam p³ug 2 skibowy Grudzi¹dz nowa obk³adnia. Tel Sprzedam 10 ton mieszanki i 30 ton pszen- yta. Tel z³, ogrzewanie + tur, sadzarka czeska ma³o u ywana. Tel Sprzedam p³ugi zagonowe, 4 skibowe, niemieckie. Tel Sprzedam p³ug obrotowy, 3 skibowy Lenke. Tel Sprzedam kopaczkê do ziemniaków 2 rzêdow¹, sortownik bêbnowy, sadzarkê. Tel Sprzedam klacz maœæ kara, 2,5 letnia. Tel Sprzedam prosiêta. Tel Sprzedam ba anty srebrzyste z roku Tel Sprzedam silnik do 60 lub Zetora 7011 lub pochodnych. Tel Sprzedam pierze gêsie z puchem nieskubane, dzwoniæ po 20. Tel , Sprzedam wagê do ywca (200 kg). Tel Sprzedam opryskiwacz 400 l. Tel lub Sprzedam Tura 5 z ca³ym osprzêtem, z rozmontowanym z 80, stan dobry. Tel Sprzedam spalinowy wózek wid³owy. UdŸwig 3300, od nowoœci przejechane 1789 moto- -godzin, cena z³. Tel Sprzedam rozrzutnik obornikowi 2 osiowy, z podwójnymi burtami do kiszonek. Tel Kupiê maszyny rolnicze, silniki elektryczne, spawarki oraz wyposa enie warsztatu œlusarskiego. Tel Kupiê byd³o do dalszego chowu. Tel Kupiê byd³o rzeÿne. Tel Sprzedam siewnik Poznaniak, szerokoœæ robocza 2,70, brona talerzowa (16 talerzy) do C-360 lub C-330, kosiarka rotacyjna polska, Tel Sprzedam prosiêta, wolne od chorób. Tel Sprzedam czêœci do koparko-spycharki Bia- ³oruœ. Tel po Sprzedam Ursus C-330, dobry stan, zarej., cena Tel Sprzedam Ursus C-360 ca³y odnowiony, nowe opony, zarej., cena Tel Sprzedam lekki maszt od widlaka do ci¹gnika. Tel Sprzedam ci¹gnik Ursus C-355. Tel Sprzedam prasê New Holland 650, sznurek, siatka, szeroki podbieracz i no e. Tel Sprzedam rozrzutnik obornika tandem. Tel Sprzedam widlak do ci¹gnika wys. podnoszenia 2.5, 3.5 i 5.2 m. Tel Sprzedam ko³ówkê ci¹gnikow¹, ko³a 16. Rotacyjn¹, paj¹ka, gwiazdówkê 5. Tel NAUKA Korepetycje z j. angielskiego dla dzieci i doros³ych, przygotowanie do matury lub egzaminu gimnazjalnego. Tel Pomogê w nauce matematyki na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Na terenie Ostrzeszowa i okolic mo liwoœæ dojazdu. Tel Nauka gry na pianinie oraz lekcje œpiewu i emisji g³osu. Tel Korepetycje, t³umaczenia j. angielski, hiszpañski, korespondencja. Tel Korepetycje z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury oraz osoby doros³e. Tel Korepetycje z j. niemieckiego. Tel Korepetycje z j. angielskiego i matematyki na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Tel Korepetycje z j. niemieckiego na terenie gm. Kraszewice. Tel Pedagog, terapeuta poprowadzi terapiê pedagogiczn¹ z dzieæmi i m³odzie ¹ oraz udzieli poradnictwa wychowawczego. Tel Udzielê pomocy w pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel Podejmê siê przepisywania tekstów w jêzyku polskim. Zarówno z rêkopisu jak i ze s³uchu. Tel Korepetycje matematyka, szko³a podstawowa i gimnazjum. Tel po Korepetycje, nauka j. angielskiego (Kêpno). Tel Udzielam korepetycji z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury, Ostrzeszów. Tel Udzielam korepetycji kl. 1-3 (Ostrzeszów). Tel Korepetycje z matematyki, mo liwy dojazd do ucznia na terenie Kêpna. Tel Udzielam lekcji gry na instrumentach klawiszowych: pianino, organy oraz lekcji œpiewu i emisji g³osu. Tel Korepetycje z j. polskiego, pomoc w redagowaniu prac maturalnych. Tel Studentka pedagogiki pomo e w nauce uczniom klas I-VI (okolice Kraszewic i Czajkowa). Tel Korepetycje z j. rosyjskiego na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz w zakresie biznesu. Tel Korepetycje z j. angielskiego na ternie po- Sprzedam siano 2 letnie, 1 pokos, 10 ton. Tel Sprzedam tegoroczne pszen yto ok 6-8 ton. Tel Sprzedam rozsiewacz do nawozów ocynk. (lej. - brzeg). Tel Kupiê ci¹gniki Ursus, Zetor, Ferguson, MTZ, przyczepy i wszelkie inne maszyny rolnicze. Tel Sprzedam ci¹gnik Ursus C-355, sprawny zarejestrowany. Tel Sprzedam p³ug 4-skibowy Unia Grudzi¹dz. Tel Sprzedam Tura do ci¹gnika MTZ Belarus, p³ug 2-skibowy. Tel Sprzedam króliki krasnale max. waga doros³ego 1,7 kg, ma³o wymagaj¹ce, idealne dla dzieci do zabawy. Tel Sprzedam rozrzutnik obornika 2 osiowy, polski z nadstawkami. Tel , Sprzedam przyczepê, 6 ton, plandeka. Tel Sprzedam œrutownik B¹k z silnikiem elekt. 7,5 kw. Tel Sprzedam bronê talerzow¹ niemieck¹, dmuchawê do zbo a niemieck¹ 3,5 KW. Tel Sprzedam œrutownik bijakowy Wir 7,5 KW. Tel x7 Sprzedam pszen yto. Tel Sprzedam kosiarkê rotacyjn¹, polsk¹. Tel Sprzedam perliki. Tel Siewnik i wialnia do zbo a, wa³ g³adki, silnik elektryczny 7,5 KW., prawie nowy, po 17. Tel Sprzedam wycinarkê do kiszonki Fela. Tel Sprzedam du ¹ iloœæ obornika lub zamieniê na zbo e lub siano. Tel Sprzedam kombajn zbo owy Bizon Z50, prasa Callas Rolland 44, bale 120x120, kombajn do ziemniaków Anna. Tel Kupiê maciory i knury, odbiór i pieni¹dze na miejscu, dzwoniæ po 19. Tel Sprzedam dmuchawê do zbo a, silnik 1,4 KW. Tel Sprzedam ci¹gnik z turem C-330. Tel Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy w zestawie burty do kiszonek + adapter TURAS na rozdzielaczu. Tel Sprzedam agregat uprawowo-siewny, bierny z hydropakiem 2,7 m szer., oraz p³ug Grudzi¹dz czteroskibowy. Tel Sprzedam agregat pr¹dotwórczy PROFI- TEXX 800W na benzynê, waga 21 kg. Tel Sprzedam rozsiewacz nawozu LEJ, kultywator z bronami 2 m, rozrzutnik obornika. Tel Sprzedam silnik elektryczny 11 KW na wózku, roztrz¹sacz paj¹k do siana. Tel Sprzedam sadzarkê polsk¹ kube³kow¹ oraz sortownik bêbnowy rêczny (Czajków). Tel Sprzedam zbo e, mieszankê zbo ow¹, jêczmieñ, pszenice i yto. Tel , Sprzedam sieczkarniê 1-rzêdow¹ do kukurydzy TAARUP 101, stan bdb. Tel Kupiê ci¹gniki rolnicze, przyczepy, rozrzutniki oraz wszelkie maszyny rolnicze oraz byd³o do dalszego chowu. Tel Sprzedam krowê po 3-wycieleniu. Tel Sprzedam ci¹gnik MF 255, 1985 r., cena Sprzedam beczkowóz 7000 litrów, ocynkowany na tandemie. Tel Sprzedam p³ug 3 skibowy do orki, koryta pojedyncze bunclowe. Tel Sprzedam p³ug 6 skibowy do podorywki. Tel Skup ca³oroczny ziemniaków ó³tych, jadalnych, odbiór w³asnym transportem. Tel Sprzedam 2 ³añcuchy z belkami do przyczepy samozbieraj¹cej, nadaje siê równie do rozrzutnika obornika. Dzwoniæ po godzinie Tel Sprzedam zgrabiarkê Deutz Fahr, 8 ramion po 3 sprê yny oraz rozrzutnik 2-osiowy z nadstawkami do kukurydzy. Tel Kupiê si³owniki wywrotu do przyczep rolniczych i samochodów ciê arowych. Tel Korepetycje z matematyki, równie doje - d am do uczniów na wsi. Tel Profesjonalne korepetycje z j. niemieckiego 30 z³/60 min, drobne t³umaczenia, korespondencja z dojazdami. Tel Korepetycje z j. niemieckiego z dojazdem na terenie Ostrzeszowa i Kobylej Góry. Tel Doœwiadczony nauczyciel przygotuje do matury z j. angielskiego, wszystkie poziomy. Tel KUPIÊ Monety polskie i zagraniczne, obiegowe, okolicznoœciowe i kolekcjonerskie w ka dym stanie, tak e PRL. Tel Drewno tartaczne topola, mo liwoœæ wycinki. Tel Odwa niki br¹zowe oraz porcelanowe od 1 g. do 1 kg., monety z PRL-U oraz przedwojenne. Tel Spawarkê wirow¹, mo e byæ uszkodzona. Tel Deski suche, 2,7cm. Tel Przyjmê okno plastikowe z demonta u, sz. 1,96 m, wys. 1,3 m, wymiary w œwietle. Tel ODDAM Oddam meble kuchenne, 4 fotele, ³awê i telewizor. Tel , MATRYMONIALNE Bez na³ogów z mieszkaniem konsultant kosmetyczny uczynny, pozna pani¹ niepal¹c¹ w wieku Pragnie za³o yæ szczêœliwy zwi¹zek ma³ eñski-mi³oœæ. Kontakt: Mê czyzna pozna pani¹ do lat 50 lubi¹c¹ wieœ. Tel Mam 46 lat lubiê podró e, zwierzêta. Chêtnie poznam pana do 55 lat. Tel Kawaler 35 lat bez na³ogów uczciwy, domator, pozna Pani¹ w wieku lat, która pragnie sta³ego zwi¹zku. Tel

17 18 SPORT POLONIA DOMYKA KADRÊ NA AWANS Kadra Polonii Kêpno powoli przybiera ostatecznych kszta³tów. W dru ynie, która wiosn¹ ma powalczyæ o awans do czwartej ligi, nie bêdzie rewolucji. Polonia w zimowej przerwie chcia³aby wzmocniæ siê czterema zawodnikami. Poza Micha³em Góreckim, który wróci³ z wypo yczenia do Soko³a Bralin, zespó³ zasiliæ maj¹ Krzysztof Godek, Gracjan Gacmaga i Mi³osz Culic. Godek to dobrze znany w Kêpnie bramkarz, który jesieni¹ broni³ w Victorii Ostrzeszów. Gacmaga, wystêpuj¹cy na pozycji stopera b¹dÿ w pomocy, ostatnio gra³ w Unii Murów, a nominalny œrodkowy pomocnik Culic, przed roczn¹ przerw¹ wystêpowa³ w MKS-ie Kluczbork. Polonia podziêkowa³a za to przebywaj¹cym na testach Arkadiuszowi Koz³owskiemu i Dawidowi Betce. Z zespo³em trenuje te kilku juniorów. W ostatni¹ sobotê KKS zmierzy³ siê w sparingu z Pogoni¹ Oleœnica, która podobnie jak niebiesko-biali jesieni¹ nie przegra³a ani jednego meczu w lidze okrêgowej. Podopieczni Mariusza Strzelaka rozgromili wysoko notowanego rywala 5:1, a hat-trickiem w tym spotkaniu popisa³ siê Piotr Cierlak. Odpoczêli, a teraz pora na hit W ostatni weekend dru yny uczestnicz¹ce w Ostrzeszowskiej Halowej Lidze Pi³ki No nej odpoczywa³y ze wzglêdu na Walentynki, jednak zaleg³oœci zostan¹ nadrobione ju w najbli sze sobotê i niedzielê. W hicie dziewi¹tej kolejki Lucky Dice podejmie Euros. Po walentynkowej przerwie uczestników i kibiców OHLPN czeka podwójna dawka emocji. A te bêd¹ tym wiêksze, e na parkiecie Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie zmierz¹ siê ze sob¹ rywale z samego szczytu tabeli - Lucky Dice i Euros. Przypomnijmy, e ci drudzy to obroñcy tytu³u, którzy w tegorocznej edycji rozgrywek jeszcze nie stracili punktów. Dzieñ póÿniej Euros znów czekaæ bêdzie trudna przeprawa, bowiem naprzeciw braci Skrobaczów i spó³ki stanie No More Shower, z którym swego czasu punkty zgubili Lucky Dice. Terminarz 9. kolejki ( r.): Victoria Jr - Arka NiedŸwiedŸ Saniterm - Klub ysego Small Boys - KS Rogaszyce Lucky Dice - Euros Nankatsu - Mayr Stico - LZS Bukownica Terminarz 10. kolejki ( r.): Mayr - Arka NiedŸwiedŸ LZS Bukownica - KS Rogaszyce Klub ysego - Victoria Jr Saniterm - Small Boys Euros - No More Shower Lucky Dice - Stico Mam swój plan na Or³a Rozmowa z Piotrem Matkowskim, trenerem Or³a Mroczeñ Orze³ Mroczeñ po fatalnej rundzie jesiennej zamyka tabelê po³udniowej grupy wielkopolskiej IV ligi. W utrzymaniu dru yny z powiatu kêpiñskiego pomóc ma nowy trener - Piotr Matkowski, który na stanowisku zast¹pi³ Mariusza Posadzego. Na miesi¹c przed startem rozgrywek porozmawialiœmy z nim na temat trwaj¹cych przygotowañ do rundy wiosennej Jak przebiegaj¹ przygotowania Or³a do rundy wiosennej? - Ch³opaki bardzo ciê ko pracuj¹. Jestem zadowolony z frekwencji, bo na treningach mam bardzo du- o zawodników. Po pierwszym tygodniu widzia³em ju, e im zale y, e chc¹ trenowaæ. Spotykamy siê trzy-cztery razy w tygodniu na si³owni, w sali gimnastycznej, boisku trawiastym oraz orliku. Podsumowaniem tygodnia jest natomiast gra kontrolna. Kto nowy do³¹czy³ do zespo³u? - Ca³y czas przewijaj¹ siê jakieœ nowe osoby. Aktualnie trenuje z nami dwóch nowych m³odzie owców, ale jest sporo rotacji. Spokojnie podchodzimy do tematu. Je eli bêdziemy wiedzieæ, e dany zawodnik bêdzie naprawdê przydatny do gry, zaczniemy go za³atwiaæ. A czy ktoœ odszed³? - Nie do koñca zna³em wszystkich ch³opaków, ale z tego co mi wiadomo, dwóch zawodników nie podjê³o treningów. To jednak ci, którzy ma³o grali, b¹dÿ nie daliby rady pogodziæ pracy z treningami. Cel który postawi³ przed panem zarz¹d klubu to utrzymanie? - Jak najbardziej naszym celem jest utrzymaæ Or³a Mroczeñ w czwartej lidze. To nasze g³ówne zadanie. Jeœli siê uda powalczyæ o wy sze lokaty - bêdziemy bardzo zadowoleni. Priorytetem jest jednak utrzymanie. Po tym co zobaczy³ pan w Mroczeniu - powinniœcie zrealizowaæ swoje za³o enia? - Jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Widzê zaanga owanie, pracê na treningach i uwa am, e Orze³ to silna dru yna. Poza tym bardzo m³oda. Powinniœmy z tak¹ kadr¹ mocno powalczyæ w tej lidze. Sytuacja w ligowej tabeli jest niegodna pozazdroszczenia. W 16 meczach jesieni mroczenianom uda³o siê wygraæ tylko dwukrotnie! Najtrudniejszym zadaniem bêdzie odbudowaæ zespó³ psychicznie? Zawodnicy Or³a chyba nie bardzo wiedz¹ co sta³o siê jesieni¹? - Ju na pierwszym treningu da³em im do zrozumienia, e bêdê stara³ siê bardziej ich motywowaæ, ni za coœ ganiæ. Tak to bêdzie wygl¹da³o. Od stycznia do marca jest sporo czasu, by odbudowaæ morale. Co zamierza pan poprawiæ w grze Or³a? - Ch³opaki sami wiedz¹ o tym, e sporo zmieni³o siê pod wzglêdem taktycznym. Lepiej gra siê im, gdy s¹ dobrze ustawieni taktycznie, gdy wiedz¹, co maj¹ na boisku robiæ. Moim du ym naciskiem bêdzie poprawa gry w defensywie. Robimy wszystko po to, by traciæ jak najmniej bramek. Chcemy te poprawiæ skutecznoœæ zespo³u. Mam na to swój plan i wpajam go na ka - dym treningu. A dru yna szybko go ³apie. Przemys³aw Mamczak

18 ROZMAITOŒCI 19 ALARMOWE KINATELEFONY OSTRZESZÓW - PIAST 3D,,PIÊÆDZIESI T TWARZY GREYA 17 lutego godz.17:30 i 20:00 18 lutego godz.19:00 19 lutego godz.17:30 i 20:00 20 lutego godz.19:00 22 lutego godz.19:00 24 lutego godz.19:00 25 lutego godz.19:00 26 lutego godz.19:00 Ekranizacja najwiêkszego bestsellera ostatnich lat. Ksi¹ ka Piêædziesi¹t twarzy Greya uznawana jest za najszybciej sprzedaj¹c¹ siê w historii literatury; do dziœ seriê kupi³o ponad 100 mln osób na ca³ym œwiecie.,,pingwiny Z MADAGASKARU 17 lutego godz. 11:00 2D i 15:45 3D 18 lutego godz. 11:00 3D i 17:00 2D 19 lutego godz. 11:00 2D i 15:45 3D Szpiedzy nie rodz¹ siê ot tak sobie, wykluwaj¹ siê z jaj. Poznajcie historiê najwspanialszych ptasich szpiegów wszech czasów: Skippera, Kowalskiego, Rico i Szeregowego. Ci elitarni tajni agenci ³¹cz¹ si³y z tajn¹ organizacj¹ Pó³nocny Wiatr, któr¹ dowodzi Agent Utajniony (moglibyœmy zdradziæ jego prawdziwe imiê, ale sami rozumiecie...) Razem stawi¹ czo³o doktorowi Oktawiuszowi Mackiewiczowi, który chce zniszczyæ œwiat.,,dzwoneczek I BESTIA Z NIBYLANDII 20 lutego godz. 11:00-2D i 17:00-3D 22 lutego godz.17:00-3d 23 lutego godz. 11:00 2D 24 lutego godz.11:00-2d i 17:00-3D 25 lutego godz.11:00-3d i 17:00-2D 26 lutego godz. 11:00-2D i 17:00-3D Jelonka, beztroska i utalentowana wró ka œwiata zwierz¹t, wierzy, e wró ek nie nale y os¹dzaæ po pozorach, a zwierz¹t po ich k³ach. Dlatego te, nie zwa aj¹c na nic, zaprzyjaÿnia siê z nieznan¹ nikomu ogromn¹ besti¹ i decyduje siê sprowadziæ j¹ do Przystani Elfów. Pomys³ Jelonki jednak nie wszystkim przypada do gustu... Kiedy oddzia³ wró ek do zadañ specjalnych postanawia schwytaæ tajemniczego potwora zanim zniszczy ich dom, Jelonka, ufaj¹c swojej intuicji, wraz z Dzwoneczkiem i pozosta³ymi przyjació³kami stanie w obronie bestii. Tydzieñ Pomocy Ofiarom W dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015 r. Przestêpstw bêdzie obchodzony Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw. Jedn¹ z planowanych form pomocy jest udzielanie bezp³atnych porad ofiarom przestêpstw o przys³uguj¹cych im uprawnieniach. W ramach wskazanego Tygodnia w dniach od 23 lutego do 27 lutego 2015 r. w po³o onych w okrêgu ostrowskim miejscowoœciach bêd¹cych siedzibami prokuratur bêd¹ zorganizowane dy ury prokuratorów, w celu udzielania porad ofiarom przestêpstw. DY URY PROWADZONE BÊD WE WSKAZANYCH DNIACH W GODZ. OD 9:00 DO 15:30 W: - Prokuraturze Okrêgowej w Ostrowie Wlkp., ul. Krotoszyñska 37 - Prokuraturze Rejonowej w Ostrowie Wlkp. przy ul. S¹dowej 2 - Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu przy Pl. Œw. Józefa 5, - Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie przy Al. Niepodleg³oœci 19 - Prokuraturze Rejonowej w Kêpnie przy Al. Marcinkowskiego 10 - Prokuraturze Rejonowej w Krotoszynie przy ul. 56 Pu³ku Piechoty Wlkp. 10a - Prokuraturze Rejonowej w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 33 - Prokuraturze Rejonowej w Pleszewie przy Pl. Koœcielnym 1 - tygodnik lokalny AKCJE: Ostrzeszów, ul. Piekary 6, tel , Kêpno, ul. Koœcielna 3, tel Redaktor naczelny: Jerzy Biñczak (tel ) Redaguje zespó³: Konrad Niemiec, Joanna Woliñska, Joanna Lewek, Przemys³aw Mamczak, Adam Flak, Monika Szymoniak Druk: Agora SA oddzia³ w Pile, ul. Krzywa 35 Wydawca: JUR-PRESS - Jerzy Biñczak, Ostrzeszów, ul. Piekary 6 Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania. Cena gazety na ok³adce (w tym 8% VAT) Stra po arna 998 Pogotowie 999 Policja 997 Pogotowie energetyczne Kêpno Ostrzeszów Pogotowie gazowe Kêpno Ostrzeszów Pogotowie wodno - kanalizacyjne Kêpno Ostrzeszów Pomoc drogowa Kêpno Ostrzeszów Stra miejska Kêpno Ostrzeszów Policja Kêpno Ostrzeszów Szpitale Kêpno Ostrzeszów Dy urne apteki Ostrzeszów,,Pod Wag¹ ul. Zamkowa 4 tel Po godz w sprawach nag³ych i uzasadnionych dostêpna jest apteka Jagielloñska, tel Kêpno Apteka ca³otygodniowa ul. Warszawska 30 tel Informacja PKP Kêpno Ostrzeszów Informacja PKS Kêpno Ostrzeszów tel TO JEST MIEJSCE NA TWOJ REKLAMÊ Zadzwoñ: tel

19 20 ROZMAITOŒCI WASZE BOBASY BARAN 21.III - 20.IV Jeœli dobrze rozegrasz pewne sprawy i przestaniesz byæ taki nieœmia³y, to wieczory zaczniesz spêdzaæ na upojnych randkach. Mi³oœæ na³aduje ciê energi¹. Jeœli wierzysz w magiê, to wieczorem pod poduszkê w³ó kartkê z zapisanym yczeniem, a bardzo mo liwe, e siê spe³ni. Jeœli ktoœ stwierdzi, e czegoœ nie umiesz, nie obra aj siê, tylko bierz siê za naukê. BYK 21.IV - 20.V Mnóstwo rodzinnych spraw bêdzie zale a³o w³aœnie od twojej decyzji. Poczujesz siê bardzo wa ny i potrzebny, chocia po pewnym czasie najdzie ciê zmêczenie. Pojawi siê bardzo silne pragnienie, by mieszkaæ ³adniej i wygodniej. Byæ mo e zaczniesz planowaæ generalne przemeblowanie albo zaci¹gniesz kredyt na nowe mieszkanie. Igor, syn Katarzyny i Sebastiana Podlach z Sycowa, ur r. o godz , waga 3450 g., d³. 51 cm. Karolina, córka Justyny Piotrowskiej i Jaros³awa Marek z Kaliszkowic Kal., ur r. o godz , waga 2900 g., d³. 53 cm. Lenka, córka Wioletty i Marcela Hojów z Torzeñca, ur r. o godz , waga 3950 g., d³. 57 cm. Julia, córka Katarzyny i Paw³a Wajbergów z Dêbina, ur r. o godz waga 3780 g., d³. 51 cm. BLIŸNIÊTA 21.V - 20.VI Przed tob¹ szansa, by wiele teraz osi¹gn¹æ, ale tylko pod jednym warunkiem. Masz zakaz s³uchania osób, które wci¹ narzekaj¹, marudz¹ i wszystko krytykuj¹. Unikaj wiecznie niezadowolonych i negatywnie nastawionych do œwiata. Masz szansê komuœ zaimponowaæ i zdobyæ u niego wa ne punkty, ale musisz dotrzymaæ s³owa i nie mo esz siê spóÿniaæ. RAK 21.VI - 21.VII B¹dŸ czujny i ostro ny, gdy ktoœ ma³o ambitny mo e zechcieæ poza³atwiaæ swoje sprawy twoimi rêkami. Trzymaj siê z daleka i uwa aj na oszustów i naci¹gaczy. Nie daj sobie wcisn¹æ towaru, o którym niewiele wiesz i nie wpuszczaj domokr¹ ców. Pojawi siê trochê zagadek w twoim yciu. Ktoœ tak dziwnie siê bêdzie zachowywa³, e pomyœlisz, e to zaproszenie do flirtu. LEW 21.VII - 20.VIII Interesy pójd¹ bardzo dobrze, a w pracy znów osi¹gniesz wymarzony sukces. Wszystko wskazuje na to, e wyjedziesz na wspania³e zimowe wakacje, ca³kiem mo liwe, e tam, gdzie panuj¹ zupe³nie inne temperatury ni u nas. Jeœli nie bêdzie ci towarzyszy³a jakaœ urocza osoba, od której trudno oderwaæ oczy, to z pewnoœci¹ w tym dalekim kraju kogoœ takiego poznasz. PANNA 21.VIII - 20.IX Przed tob¹ wa ne spotkania, po których przyjd¹ ci do g³owy œwietne pomys³y. Ale jeœli przy okazji pojawi siê chêæ, eby zrobiæ wielkie zakupy, to lepiej siê pohamuj. Potem mo esz a³owaæ. Planety sprzyjaj¹ d³ugim, pieszym wycieczkom oraz spacerom. Mo esz na nich spotkaæ kogoœ bardzo interesuj¹cego albo coœ przysz³oœciowego przyjdzie ci do g³owy. WAGA 21.IX - 20.X Lepiej nie podrywaj nieznanych osób i nie myœl o romansie. Zamiast szukaæ nowych wra eñ u boku kogoœ dopiero co poznanego, lepiej obejrzyj romantyczny film lub przeczytaj m¹dr¹ ksi¹ kê. A potem weÿ siê w garœæ i popracuj nad swoim zwi¹zkiem. Pamiêtaj, eby siê zabezpieczaæ przed infekcjami, które szalej¹ wokó³. Ciep³o siê ubieraj i odwiedÿ aptekê. MIEJSCE NA TWOJ REKLAMÊ SKORPION 21.X - 21.XI Poradzisz sobie z zaleg³oœciami i wreszcie poczujesz, e w pracy wychodzisz na swoje. Dostaniesz nawet pewn¹ intratn¹ propozycjê, nad któr¹ za d³ugo siê nie zastanawiaj. Odkryjesz, e towarzystwo najbli szych osób ³aduje ciê energi¹. Jeœli jesteœ samotny, to jest na to jeden sposób. Musisz poszukaæ sobie nowego partnera na ycie lub kupiæ psa albo kota. Zadzwoñ: tel STRZELEC 22.XI - 21.XII Nawet jeœli zdarz¹ siê bardziej nerwowe momenty, to b¹dÿ pewien, e szczêœcie ci sprzyja. Nie martw siê na zapas i nie traæ niepotrzebnie energii na myœlenie o smutnych i przykrych sprawach, bo ju wkrótce dobry wiatr rozgoni chmury, które siê nad tob¹ zebra³y. Zawalcz o swoje, g³owa do góry, pos³uchaj intuicji, a udowodnisz wszystkim, e umiesz i potrafisz. KOZIORO EC 22.XII - 20.I Planety podkrêca twoj¹ atrakcyjnoœæ do tego stopnia, e bêdziesz teraz przyci¹ga³ innych jak magnes. Jeœli masz ju drug¹ po³owê, mo esz przyci¹gn¹æ tak e k³opoty. Natomiast jeœli jesteœ singlem, to dobr¹ zabawê masz murowan¹. Pojawi siê du a konkurencja o twoje zainteresowanie, a niektórzy bêd¹ o ciebie zabiegaæ w wyj¹tkowy sposób. WODNIK 21.I - 18.II Jeœli twój zwi¹zek ostatnimi czasy kula³, to planety podsun¹ pomys³ jego reanimacji. Trzeba ratowaæ tê mi- ³oœæ, byæ mo e pomo e szczera rozmowa, ale ca³kiem mo liwe, e wszystko siê pouk³ada dziêki szczêœliwemu splotowi okolicznoœci. Trochê bêdzie przy tym przygód i ró nych zabawnych sytuacji. Zacznijcie planowaæ lub od razu wyjedÿcie na wspólne wakacje. RYBY 19.II - 20.III Nie zapominaj braæ ze sob¹ komórki, bo mo e nadejœæ bardzo wa na, pilna wiadomoœæ. Bêdzie ciê rozpiera- ³a energia i zechcesz zrobiæ coœ spektakularnego. Byæ mo e zaczniesz malowaæ, pisaæ wiersze lub ksi¹ ki albo zapiszesz siê do jakiegoœ zespo³u i wyst¹pisz na scenie. Pamiêtaj jednak, eby liczyæ g³ównie na siebie, bo twoi dotychczasowi pomocnicy mog¹ ciê zawieœæ. O mi³oœci chwilowo zapomnisz, bo bêdziesz zajêty prac¹.

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy:

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy: Prawo jazdy I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w Starostwie Powiatowym w Oławie (pokój 208) wraz z kompletem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 10038 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych,

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych, Za³¹cmik do Zarz¹dzenia Nr 03/2010 Przewodnicz¹cego Zarz¹du ZMZP z dnia 8 marca 2010 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Zwi¹zku Miêdzygminnym Zatoki Puckiej we W³adys³awowie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014 WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD SESJA wiosenna 2014 26607 Warszawa, 15.05.2014 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo