Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 r. NR 02 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN I Pruszkowska Noc Kabaretowa Cezary Pazura i jego kabaretowi przyjaciele w³aœnie rozpoczêli kabaretowe tournee z okazji 25-lecia pracy artystycznej Cezarego Pazury. Inauguracja trasy jubileuszowej mia³a miejsce 11 lutego w auli Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Publicznoœæ wype³ni³a salê po brzegi zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego wystêpu. Dok³adnie we wrzeœniu tego roku mija 25 lat od filmowego debiutu Cezarego Pazury. Jednak jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorów ju zacz¹³ œwiêtowaæ swój jubileusz. Wspólnie z najœmieszniejszymi polskimi kabareciarzami ruszy³ w Polskê, by rozœmieszaæ Polaków. Król polskiej komedii - jak mówi siê o Cezarym Pazurze - bêdzie œwiêtowa³ swój jubileusz przez okr¹g³y rok, spotykaj¹c siê z publicznoœci¹ w najwiêkszych miastach w Polsce. Przygotowania do trasy jubileuszowej trwa³y od kilku miesiêcy. Pierwsze show mamy ju za sob¹ i bardzo siê cieszê, e predok. na str. 2

2 I Pruszkowska Noc Kabaretowa dok. ze str. 1 mierowy wystêp w Toruniu zgromadzi³ komplet publicznoœci, która nagradza³a artystów gromkimi brawami - mówi Cezary Pazura. Cezary Pazura ukoñczy³ studia na Wydziale Aktorskim Pañstwowej Wy szej Szko³y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w odzi. Jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów i twórc¹ autorskiego kabaretu. Zagra³ w ponad 60 filmach produkcji polskiej, austriackiej, niemieckiej. Cezary Pazura to wielokrotny laureat Z³otej Kaczki. W 1991 i 1996 roku otrzyma³ Z³ote Lwy Gdañskie. Rola w filmie Psy 2. Ostatnia Krew przynios³a mu nagrodê na Miêdzynarodowym Festiwalu Filmów w Valenciennes. Gra³ m.in.: u Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieœlowskiego, Juliusza Machulskiego, W³adys³awa Pasikowskiego. Niezapomniane aktorskie kreacje stworzy³ w filmach: Sztos, Ch³opaki nie p³acz¹, Kariera Nikosia Dyzmy, Kiler, Ajlawju, Szczêœliwego Nowego Jorku. Komedia gangsterska Weekend, która niedawno wesz³a na ekrany kin, jest jego debiutem re yserskim, wyprodukowanym przez za³o- on¹ przez Cezarego Pazurê firmê producenck¹ Cezar 10. DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW NIEOBECNYCH zaprasza: Piwnica Largactil Staromiejskiego Domu Kultury zaprasza na projekcjê z cyklu PODRÓ W FILMIE. 19 lutego godz Sposób na Afrykê. Po projekcji filmu zapraszamy na wystawê fotografii i osobiste spotkanie z Ryszardem Czajkowskim, który wprowadzi zainteresowanych w tematyke Afryki, oraz opowie jakie zmiany zachodz¹ na tym kontynencie, oraz jak pod wplywem cywilizacji zmienia siê œrodowiska ich ycia. Sprzedam dzia³kê po okazyjnej cenie, inwestycyjna przy wêÿle Konotopa, tel.: REWELACYJNIE POMAGA NA KRÊGOS UP Postêp medycyny akademickiej jest niepodwa alny, lekarze czêsto dokonuj¹ niemal cudu, jednak w obliczu bólu krêgos³upa warto siêgn¹æ do naturalnych metod leczenia. Bo paradoksalnie w tych w³aœnie dolegliwoœciach œrodki przeciwbólowe, leki, blokady to na ogó³ walka z wiatrakami, bardzo ma³e efekty i bardzo du e uboczne dzia³ania. Niemal zawsze trzeba leczyæ powsta³e powik³ania. Z powodu chorego krêgos³upa boli czêsto nie tylko krêgos³up, ale wiele innych organów i zaczyna siê bieganie od gabinetu do gabinetu, kolejne badania, kolejne leki, a wiêc wytwarza siê b³êdne ko³o. Warto podj¹æ walkê z bólem przez doœwiadczonego chiropraktyka je eli badania lekarskie wykluczaj¹ inne choroby. W takiej walce bardzo czêsto siê wygrywa, bez operacji i leków. Doskona³y chiropraktyk Lucjan Zgorza³ek zaczyna³ ponad 38 lat temu u boku swojego ojca krêgarza, którego wówczas bardzo cenili lekarze. To ojciec wprowadzi³ go w œrodowisko lekarskie, do IZIS-u, a on bardzo szybko wykona³ sw¹ pracê tak dobrze, Oœrodek medycyny manualnej NATURMED e opinia wœród œwiata medycznego by³a jednoznaczna: per³a krêgarstwa. Pacjenci zaœ twierdz¹ bardzo czêsto, e gdyby taki jak on by³ przy ka - dym lekarzu rodzinnym nie by³o by tylu niepotrzebnych operacji i cierpienia. Pan Zgorza³ek twierdzi, e b³êdem jest leczenie krêgos³upa lekami przeciwbólowymi podobnie jak leczenie bol¹cego zêba tabletk¹, a nie u dentysty. Lubi powtarzaæ, e jeszcze nie wymyœlono leku, który by ustawi³ wypadniêty dysk we w³aœciwe po³o enie, czy zmusi³ wiêzad³a (miêœnie) do utrzymania krêgos³upa. Wypowiedzi pacjentów wybrane z ksi¹ ki podziêkowañ w oœrodku NATUR- MED, to najlepsze œwiadectwa efektów pracy p. Zgorza³ka: mam 71 lat, przepracowa³am uczciwie ca³e ycie, przykro jest mi dziœ stwierdziæ, e to co prze ywam w leczeniu to chyba ukryta eutanazja: uzyskaæ skierowanie, badania i w koñcu leczenie graniczy z cudem, terminy wielomiesiêczne lub wcale. Gdyby nie p. Lucjan Zgorza³ek pomocy bym nie mia³a, a dziêki niemu wróci³am do pe³nej sprawnoœci, w dodatku bez laski - Wac³awa Tokiñska l. 71 Ból parali owa³ mnie ponad 6 lat. Drêtwia³y, bola³y rêce, nie mog³am nawet drgn¹æ g³ow¹. Córka musia³a minie czesaæ i ubieraæ. Wci¹ nowe leki metod¹ prób i b³êdów: zniszczy³am w¹trobê i nerki, z niskiego ciœnienia wesz³am w du e nadciœnienie. Wykorzysta³am normalne leczenie, w ró nych sanatoriach i szpitalu. Wszystko bezskutecznie. Dopiero decyzja pomocy u pana Zgorza³ka w Naturmedzie wyzwoli³a mnie z bólu! - Maria W. Sochaczew l. 49 Nigdy bym nie uwierzy³, e mo na bez leków zlikwidowaæ ból bioder i barku trwaj¹cy 3 lata! Nie mog³em siedzieæ, prowadziæ samochodu, ani le eæ. Spa- ³em po 1-2 godziny! Jad³em na stoj¹co, bo tylko stanie i chodzenie by³o najmniej bolesne. Koszmar. A jednak p. Zgorza³ek swymi metodami wyprowadzi³ mnie z bólu. Jego umiejêtnoœci zachwycaj¹! - Wac³aw Lisiecki l. 53 Jestem lekarzem od 27 lat. Zawsze by³em oburzony na tego typu praktyki. Dziœ jednak chylê czo³a przed panem Lucjanem Zagorza³kiem. Ze wstydem stwierdzam, e metody szpitalne i ambulatoryjne by³y bez efektu na bóle krêgos³upa szyjnego i lêdÿwiowego. Pracujê w szpitalu, mam dostêp do wielu sposobów leczenia. Sam sobie aplikowa³em leki bezskutecznie. Dziœ wysy³am pacjentów do pana Lucjana. Poszerzy³ mi spojrzenie i podejœcie do bóli spowodowanych chorym krêgos³upem. Drodzy Czytelnicy, to oœrodek bardzo wiarygodny, a zespó³ specjalistów w nim pracuj¹cych wœród nich w³aœnie Lucjan Zgorza³ek, Wojciech Papajewski, mgr Apolonia Loeffler gwarantuje bezpieczn¹ pomoc. LISTA NR 4, Oœrodek Medycyny Manualnej NATURMED (ZOZ 722), Ursus-Go³¹bki, ul. Koronacyjna 15 Tel , , zapisy od pon. do pt MIEJSCE Jest rzeczywiœcie szalenie rozs¹dny i skuteczny.- Lekarz internista l. 55 Pan Lucjan Zgorza³ek jest niew¹tpliwie czo³owym polskim specjalist¹ usprawniaj¹cym krêgos³upy. Ponad 38 lat doœwiadczenia mówi samo za siebie. Informacja o tym oœrodku jest cenna i potrzebna, poniewa cierpi¹cych na krêgos³up wci¹ przybywa, a prawdziwej pomocy mimo ogromnej iloœci gabinetów niewiele. Dlatego kolejny raz informujemy Czytelników o tym renomowanym oœrodku, w którym od ponad 20 lat przyjmuje zespó³ doskona³ych specjalistów, usprawniaj¹cych krêgos³upy, m.in. p. Zgorza³ek.

3 Bogdan Bigus na du ym minusie W kalendarzu zima, a jeszcze kilka dni temu na termometrach widoczny by³ minus i to spory. Ten poziomy znak matematyczny by³ jednak widoczny tak e w sprawozdaniu z dzia³alnoœci Energetyki Ursus Sp. z o. o. za rok Na naszych ³amach prezentujemy pañstwu kolejne przykre informacje dotycz¹ce lokalnego dostawcy energii w dzielnicy Ursus. Sprawozdanie, o którym mowa jest obowi¹zkowe dla ka dej spó³ki dzia³aj¹cej jako spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Ka da taka spó³ka objêta wpisem do Krajowego Rejestru S¹dowego ma obowi¹zek w ka - dym roku podatkowym z³o yæ raport do w³aœciwego urzêdu skarbowego odnoœnie swojej dzia³alnoœci. Taki raport, tudzie sprawozdanie sk³ada siê ze wstêpu, bilansu finansowego, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowych i wyjaœniaj¹cych, jeœli zachodzi taka potrzeba. Na dzieñ dzisiejszy dostêpne s¹ sprawozdania dotycz¹ce koñca 2011 roku. Dopiero w po³owie roku dostêpne bêd¹ raporty spó³ek za 2012 rok. W ostatnim sprawozdaniu, tj. za rok 2011 znajdujemy informacje o wielu ciekawych, nieznanych dot¹d dodatkowych us³ugach œwiadczonych przez Energetykê Ursus. Na przyk³ad o tym, e przedmiotem dzia³alnoœci firmy zajmuj¹cej siê dostarczaniem energii dla mieszkañców Ursusa, jest sprzeda paliw, odpadów, z³omu, wynajem sprzêtu budowlanego, wynajem aut z kierowcami, poœrednictwo finansowe, informatyka, hotele, restauracje, odprowadzanie i oczyszczanie œcieków a tak e sprzeda detaliczna p³odów rolnych, jedzenia, napojów i papierosów. Generalnie rzecz bior¹c, Energetyka Ursus przedstawia w swoim rocznym sprawozdaniu a 41 dzia³alnoœci, aczkolwiek wymieniliœmy jedynie te, co bardziej egzotyczne, z punktu widzenia dostarczania energii do domów, mieszkañ i firm. Jednak pomimo tak szerokiej rozpiêtoœci dzia³añ oraz pomimo zadañ inwestycyjnych i zadañ organizacyjno technicznych wykonanych w roku 2011, prezes Bogdan Bigus nie zdo³a³ osi¹gn¹æ jakichkolwiek zysków. Poniós³ jedynie powa ne straty. Potwierdza to punkt trzeci rzeczonego sprawozdania rocznego, dotycz¹cy sytuacji ekonomicznej spó³ki. W punkcie tym czytamy, i spó³ka wykazuje stratê netto z dzia- ³alnoœci w wysokoœci , 91 z³otych. W uzasadnieniu tego katastrofalnego wrêcz wyniku prezes Bigus wskazuje, na trzy g³ówne czynniki. Po pierwsze: mniejsze od spodziewanych przychody ze sprzeda- y czynników energetycznych, co zwi¹zane jest ze spadkiem zapotrzebowania naszych odbiorców na ciep³o (spadek zapotrzebowania o ok. 15%), gaz ziemny (spadek o ok. 22%), wodê pitn¹ i œcieki bytowe (spadek o ok. 4%), energiê elektryczn¹ (spadek o ok. 14%), œcieki przemys³owe (spadek o ok. 32%). Po drugie: koniecznoœæ wydatkowania znacznych œrodków finansowych na remonty i inwestycje, gdy du a czêœæ urz¹dzeñ produkcyjnych i sieci energetycznych Spó³ki jest wyeksploatowana. I wreszcie po trzecie: koniecznoœæ sp³acania wysokich odsetek od zobowi¹zañ publiczno prawnych. Odnosz¹c siê do pierwszej kwestii, podawanej przez prezesa Bogdana Bigusa, warto wskazaæ, e wszystkie formy dzia³alnoœci prowadzone przez jego spó³kê odnotowuj¹ wyraÿny i gwa³towny spadek, na co wp³ywaj¹ przede wszystkim bardzo wysokie ceny i op³aty za us³ugi Energetyki Ursus w stosunku do pozosta- ³ych dzielnic Warszawy, a tak e w stosunku do prywatnych przedsiêbiorców, rozwijaj¹cych siê obecnie na nowopowstaj¹cym rynku firm energetycznych. Wysokie stawki, o których zarówno nasza gazeta jak i inne, lokalne Ÿród³a prasowe, informowa³y przez ostatnie lata nie uleg³y rzecz jasna zmianie, chyba, e na wy sze. Nie jest wobec tego prawd¹, i powód bardzo niskich wyników odnotowanych w sprawozdaniu to spadek zapotrzebowania naszych odbiorców na ciep³o. Owe ciep³o jest przecie potrzebne przez ca³y czas, zw³aszcza podczas zimy, a wiêc jest to w istocie spadek zapotrzebowania, ale na bardzo drogie us³ugi z nierentownej spó³ki, jak¹ jest Energetyka Ursus. dok. na str. 5 W sprawozdaniu na str. 7, Bogdan Bigus w³asnorêcznym podpisem potwierdza z³¹ jakoœæ urz¹dzeñ nale ¹cych do Energetyki Ursus Sp. z o.o., jednoczeœnie potwierdzaj¹c to co wczeœniej pisa³a GM. 3

4 Polacy chc¹ spo³eczeñstwa, w którym siê s³ucha obywatela Polacy chc¹ aktywnie uczestniczyæ w yciu spo³eczeñstwa i mieæ wp³yw na decyzje, które ich dotycz¹ wynika z wniosków po konferencji Rzeczpospolita Lokalna. Spotkali siê na niej spo³ecznicy i samorz¹dowcy z ca³ej Polski. Razem dyskutowali m.in nad projektami zmian w prawie, które u³atwi³yby dzia³alnoœæ lokalnym fundacjom i stowarzyszeniom. W prace w³¹czyli siê równie reprezentanci rz¹du i Kancelarii Prezydenta RP. Tegoroczna konferencja, zgodnie z zapowiedziami organizatorów, ma byæ pocz¹tkiem d³u szego cyklu spotkañ osób zaanga owanych w ycie spo³eczne, lokalnych w³adz i ekspertów. By³a to pierwsza ods³ona. Bêdziemy chcieli to kontynuowaæ. Na podstawie wyników tej debaty bêdziemy chcieli profilowaæ bardziej kolejne spotkania. Chcemy, by Rzeczpospolita Lokalna by³a projektem ci¹g³ym, ale nie tylko w rozumieniu corocznego spotkania, ale w rozumieniu pracy ca³orocznej przekonuje w rozmowie z Agencj¹ Informacyjn¹ Newseria Izabela Grabowska, Naczelnik Krajowego Oœrodka EFS. Jak podkreœla, dwudniowa konferencja by³¹ dobr¹ okazj¹, by cz³onkowie lokalnych spo³ecznoœci mogli porozmawiaæ z samorz¹dowcami, ekspertami i przedstawicielami w³adz centralnych o wyzwaniach i k³opotach, z jakimi mierz¹ siê podczas codziennej pracy. Chcieliœmy siê zapytaæ ludzi dzia³aj¹cych, yj¹cych w œrodowiskach lokalnych, jak oni widz¹ swoj¹ przysz³oœæ, jak rozwi¹zywaliby swoje problemy. We wspólnej pracy, w dialogu narodzi³o siê kilka wizji dla poszczególnych spo- ³ecznoœci lokalnych i kilka rozwi¹zañ wyjaœnia Izabela Grabowska. Organizatorzy spotkania, czyli Krajowy Oœrodek EFS oraz Centrum Wspierania Aktywnoœci Lokalnej CAL, zaprosili do Warszawy 460 osób, by wypracowaæ rozwi¹zania dotycz¹ce problemów zwi¹zanych m.in. z edukacj¹, wspó³prac¹ z w³adzami samorz¹dowymi czy partycypacj¹ i integracj¹ spo³eczn¹. Wnioski zosta³y wypracowane przez ludzi, uczestników, a nie przez organizatorów. I to jest wartoœci¹. Nie jest tak, e spotka³o siê kilka osób i na podstawie tego organizator wyci¹gn¹³ wnioski. To s¹ wnioski wypracowane przez ludzi, którzy dzia³aj¹ w œrodowiskach lokalnych, widz¹ pewne koniecznoœci rozwi¹zañ, które nale y podj¹æ mówi przedstawicielka organizatorów. Konkretne wnioski po spotkaniu to postulaty dotycz¹ce wprowadzenia dwukadencyjnoœæ dla w³adz samorz¹dowych, uelastycznienia systemu zarz¹dzania edukacj¹, uproszczenie zasady rejestracji i rozliczania dla organizacji pozarz¹dowych. Pomoc w zmianie czêœci regulacji, zadeklarowa³ Henryk Wujec, doradca prezydenta ds. spo³ecznych. Z jednej strony mamy wsparcie Kancelarii Prezydenta w zakresie rozwi¹zañ i postulatów wypracowanych podczas tego spotkania. Z drugiej strony, chcielibyœmy oprzeæ to na pracy w œrodowiskach lokalnych i pracach animacyjnych, eby zachêciæ do tego typu spotkañ ró nych œrodowisk lokalnych twierdzi Grabowska. Jak t³umaczy, celem prac prowadzonych w ramach warsztatów by³o równie stworzenie pomys³ów na u³atwienie pracy tym, którzy chc¹ siê anga owaæ w ycie wspólnot. Chodzi³o nam o to, by pokazaæ pewien przekrój wyzwañ stoj¹cych przed ró nymi miejscowoœciami. Taki by³ g³ówny cel, by stworzyæ dla nich wizjê wizjê tak, aby to by³o w jakiœ sposób transferowalne, bo bardzo jest Polska zró nicowana wyjaœnia wspó³organizatorka konferencji. Uczestnicy Rzeczpospolitej Lokalnej wspólnie doszli do wniosku, e Polakom zale y, by aktywnie braæ udzia³ w yciu spo³ecznych. Polacy chc¹ spo³eczeñstwa partycypatywnego, takiego, w którym siê s³ucha obywatela, w którym on nie tylko konsultuje pewne rzeczy, ale ma prawo do wspó³decydowania. To bardzo wybrzmia³o na tegorocz- nym spotkaniu. Powoli do tego zmierzamy, trzeba ten proces wesprzeæ mówi Izabela Grabowska. Wnioski wypracowane podczas dwudniowych warsztatów maj¹ zostaæ wkrótce spisana i przekazane w formie raportu parlamentarzystom oraz odpowiednim resortom. Z badañ przeprowadzonych w maju 2011 przez CBOS, wynika e aktywnoœæ spo³eczn¹ deklaruje 80 proc. Polaków, w tym zaledwie 27 proc. robi to w ramach zorganizowanych struktur. newseria.pl Dawny O arów Mazowiecki Historia to nasze wspólne dziedzictwo. Taka myœl przyœwieca realizowanemu przez Gminê O arów Mazowiecki projektowi pt. Dawny O arów Mazowiecki. Inicjatywa ta zak³ada stworzenie ulicznej wystawy zdjêciowej. Celem ekspozycji bêdzie odkrycie na nowo historii miasta i jego okolic. Projekt powstaje za poœrednictwem Lokalnej Grupy Dzia³ania Stowarzyszenia Miêdzy Wis³¹ a Kampinosem w ramach dzia³ania 413 Wdra anie Lokalnych Strategii Rozwoju dla ma³ych projektów. Honorowy Patronat objêli: Starosta Powiatu Warszawsko Zachodniego- Jan ychliñski, Burmistrz O arowa Mazowieckiego- Pawe³ Kanclerz oraz Prezes LGD Miêdzy Wis³¹ a Kampinosem - Pawe³ Bia- ³ecki W zwi¹zku powy szym zwracamy siê do osób posiadaj¹cych w swoich domowych zbiorach stare zdjêcia. Nie pozwólmy, aby upamiêtnione na nich wydarzenia odesz³y w zapomnienie. Z Pañstwa pomoc¹ mo- emy stworzyæ wyj¹tkow¹ wystawê, która zaciekawi, nie tylko mieszkañców naszej Gminy, ale tak e osoby j¹ odwiedzaj¹ce. Prosimy o kontakt: Warto poznaæ bogat¹ i ciekaw¹ historiê tego miasta, pomó nam j¹ odkryæ dla Wszystkich!

5 Bogdan Bigus na du ym minusie dok. ze str. 3 Czynnik drugi, wskazywany przez prezesa Bigusa, by³ ju opisywany przez Gazetê Mazowieck¹ w numerze 19 z 31 paÿdziernika 2012 roku. W numerze tym pisaliœmy o tragicznym stanie technicznym urz¹dzeñ nale ¹cych do Energetyki oraz o raportach sporz¹dzonych przez niezale nych ekspertów. Co prawda prezes Bigus wielokrotnie zaprzecza³ i twierdzi³, e infrastruktura techniczna zarz¹dzana przez Energetykê Ursus jest w dobrym stanie technicznym i informacje o jej z³ym stanie s¹ nieprawdziwe. Obecnie, ta sama osoba przedstawia zgo³a odmienny pogl¹d. W woli przypomnienia pragniemy zacytowaæ jedynie fragment z obszernych opisów, udostêpnionych przez powo³anych ekspertów, W czasie wizji lokalnej stwierdzi³em wieloletnie zaniedbania oraz ra ¹ce nieprzestrzeganie przez Energetykê Ursus elementarnych przepisów i norm ( ), wiêkszoœæ urz¹dzeñ powinna byæ natychmiast wy³¹czona, a nastêpnie poddana gruntownym remontom i modernizacji zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Polsce prawem i przepisami ( ), stan techniczny sieci i urz¹dzeñ zarz¹dzanych przez Energetykê Ursus nie jest w zgodzie z elementarnymi normami i przepisami zagra aj¹c tym samym bezpoœrednio yciu i zdrowiu ( ), w zwi¹zku z powy szym, uwa- am, e ( ), pozostawienie sieci i urz¹dzeñ Energetyki Ursus bez kontroli ( ), mo e równoczeœnie stanowiæ zagro enie dla bezpieczeñstwa energetycznego tej czêœci Warszawy. Raporty, o których pisaliœmy w paÿdziernikowym wydaniu, mówi³y jasno, e konieczne s¹ natychmiastowe remonty lub nawet definitywne zamkniêcie sieci i urz¹dzeñ technicznych, ze wzglêdu na ich op³akany stan. Kiedy jakieœ urz¹dzenia, pojazdy lub budynki s¹ w takim stanie to jasnym jest, e bardziej op³aca siê ich demonta, z³omowanie, wyburzenie, ni i mudne i kosztowne odnawianie i restaurowanie. Po- mimo to, prezes Bigus podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu modernizacje przestarza³ych, zardzewia³ych i rozsypuj¹cych siê maszyn, przez co wyniki finansowy jego spó³ki ukazany w sprawozdaniu za rok 2011 jest tak potê nym minusie. Stawia to spó³kê, oraz jej prezesa w bardzo negatywnym œwietle, je eli chodzi o podejœcie do prowadzenia biznesu w tak wa nym dla spo³eczeñstwa sektorze, jakim jest sektor energetyczny i bezpieczeñstwo dostaw ciep³a dla mieszkañców Ursusa. Z kolei czynnik trzeci, jest ewidentnym potwierdzeniem braku gospodarnoœci i odpowiedzialnoœci biznesowej Bogdana Bigusa, jako prezesa Energetyki Ursus. Osoba, która kieruje jednymi dostawami energii w naszej dzielnicy, nie jest w stanie nawet terminowo p³aciæ podatków, sk³adek ubezpieczeniowo spo³ecznych oraz sk³adek zdrowotnych. W woli wyjaœnienia, te w³aœnie elementy sk³adaj¹ siê na tak zwane zobowi¹zania publiczno prawne. I tutaj prezes Bigus równie wielokrotnie twierdzi, e p³aci podatki i nie ma zaleg³oœci z tego tytu- ³u. Dlaczego wiêc spó³ka, z rozsypuj¹cymi siê urz¹dzeniami, bardzo wysokimi cenami za us³ugi oraz prezesem dzia- ³aj¹cym na ponad z³otych start finansowych, chce dalej dostarczaæ ciep³o i zwalcza wszelkie próby wprowadzenia na teren Ursusa alternatywnych dostawców ciep³a czy energii elektrycznej? To pytanie jeszcze d³ugo mo e pozostaæ bez odpowiedzi, jednak pewn¹ podpowiedÿ mo e ukazaæ nam przytaczane przez nas sprawozdanie roczne, a w nim punkt dotycz¹cy aktywów spó³ki na dzieñ 31 grudnia Aktywa trwa³e to w przypadku Energetyki Ursus wartoœci niematerialne i prawne, grunty, budynki i budowle, urz¹dzenia techniczne, œrodki transportu, inne œrodki trwa³e, œrodki trwa³e w budowie i zaliczki na œrodki trwa³e w budowie, a wszystko to na bajoñsk¹ sumê , 37 z³otych. Jest wiêc o co walczyæ. Pomimo to, jak napisaliœmy powy ej spó³ka Energetyka Ursus Sp. z o.o. w roku 2011 mia³a ponad z³otych straty, co oznacza, e przy zauwa alnej tendencji spadkowej oraz utracie bezumownego, darmowego dostêpu Energetyki Ursus do oczyszczalni œcieków i neutralizatora, rok 2012 bêdzie najprawdopodobniej jeszcze gorszy finansowo dla tej firmy. Przy tak prowadzonej spó³ce, rok 2013 mo e siê okazaæ ostatnim rokiem funkcjonowania prezesa Bigusa i Energetyki Ursus i co w przypadku og³oszenia upad³oœci tej firmy stanie siê z dostaw¹ ciep³a? W przypadku Energetyki Ursus ceny z ca³¹ pewnoœci¹ siê nie obni ¹, a byæ mo e bêd¹ nawet wy sze. Wzrastaj¹ce co rusz podatki, nak³adane przez obecny rz¹d powoduj¹ zwiêkszanie kosztów pracy, czyli tak e kosztów zatrudnienia. Z kolei z rocznego sprawozdania finansowego Energetyki Ursus wynika, e obecnie zatrudnienie znajduje tam 116 pracowników, z czego 81 osób na stanowiskach robotniczych i a 35 osób na stanowiskach administracyjnych. Wszystkim tym osobom co miesi¹c trzeba oczywiœcie wyp³acaæ wynagrodzenie, które praktycznie bezpoœrednio wp³ywa tak e na cenê us³ug œwiadczonych przez Energetykê Ursus. Co do jakoœci us³ug, równie w czêœci rzeczonego sprawozdania poœwiêconej kwestiom personalnym, znajdziemy informacje, które negatywnie wp³ywaj¹ na ocenê Energetyki oraz potwierdzaj¹ przedstawiane przez nas wczeœniej argumenty. W sprawozdaniu czytamy bowiem jasno, e: stan zatrudnienia wynika z szerokiego zakresu prowadzonej dzia³alnoœci, ró norodnoœci mediów (energia elektryczna, cieplna, woda, œcieki, gaz ziemny), du ej liczby obiektów i urz¹dzeñ, wymagaj¹cych sta³ego dozoru oraz szerokiej gamy wystêpuj¹cych problemów technicznych. W okresie nasilenia prac (okres zimowy) zatrudniano Zestawienie zysków i strat i podsumowanie, które stwierdza, e Energetyka Ursus Sp. z o.o. uzyska³a stratê, w przeciwieñstwie do poprzednich lat swojej dzia³alnoœci, które zawsze wykazywa³y dochód. pracowników w godzinach nadliczbowych. Z³y stan wyeksploatowanych sieci energetycznych i ich du a awaryjnoœæ stwarza koniecznoœæ anga owania du ej liczby pracowników do remontów i usuwania awarii podpisano, Prezes Zarz¹du, Bogdan Bigus. Prezes Bigus osobiœcie stwierdza wiêc w sprawozdaniu dotycz¹cym Energetyki Ursus, e musi zatrudniaæ tak du ¹ liczbê osób (zw³aszcza w administracji), poniewa techniczny stan urz¹dzeñ i sieci cechuje du a awaryjnoœæ oraz z³y stan. Te s³owa nie wymagaj¹ ju adnego komentarza. Na uwagê zas³uguje jednak jeszcze kwestia, mianowicie kwestia godzin nadliczbowych u pracowników podczas okresu zimowego w roku W jakim celu bowiem pracownicy wyrabiali godziny nadliczbowe, skoro, jak twierdzi prezes Bogdan Bigus, odnotowano spadek zapotrzebowania naszych odbiorców na ciep³o. Skoro odnotowano spadek to, po co pracownicy przychodzili do pracy po godzinach? OdpowiedŸ na to pytanie, jak wiele innych, niepoznanych odpowiedzi z ca³¹ pewnoœci¹ pozostanie ju tajemnic¹. Reasumuj¹c sprawozdanie z dzia³alnoœci Energetyki Ursus Sp. z o.o. za rok 2011, bardzo klarownie pokazuje niezwykle trudn¹ sytuacjê spó³ki, która ma przecie dbaæ o bezpieczeñstwo energetyczne naszej dzielnicy, a tak e zapewniaæ ci¹g³oœæ dostaw energii do lokali us³ugowych, mieszkañ i domów. Sprawozdanie to i informacje w nim zawarte jednoznacznie pokazujê, e nale y bezzw³ocznie wprowadziæ na teren Ursusa alternatywnych dostawców mediów. Wiemy przecie, e ceny ¹dane przez Energetykê Ursus s¹ jednymi z najwy szych w Warszawie, wiêc mo na bêdzie liczyæ nie tylko na pewne dostawy œwiadczone przez wiarygodne firmy, ale równie na ni sze rachunki. Apelujemy w tym miejscu do w³adz Dzielnicy Ursus oraz samych W³adz m.st. Warszawy, aby zauwa y³y ten narastaj¹cy problem bezpieczeñstwa dostaw mediów w Ursusie i podjê³y stosowne dzia³ania. Szanowni Czytelniczy, wiemy, e temat zwi¹zany ze spó³k¹ Energetyka Ursus oraz z osob¹ prezesa Bogdana Bigusa jest tematem pojawiaj¹cym siê na ³amach naszej gazety niezwykle czêsto, jednak ma to zwi¹zek z naszym niez³omnym zaanga owaniem w najistotniejsze sprawy lokalnej spo³ecznoœci w Ursusie, a jedn¹ z takich spraw jest w³aœnie sprawa bezpieczeñstwa energetycznego. Mamy nadziejê, e ju nied³ugo na teren naszej dzielnicy wejd¹ wiarygodni dostawcy mediów z konkurencyjnymi cenami czego yczymy zarówno Wam, drodzy Czytelniczy, jak i sobie. 5

6 XX lecie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy W tym roku przypada XX rocznica usamodzielnienia siê Ursusa, który 1 styczna 1993 roku, po kilkuletnich staraniach, zosta³ wy³¹czony z Ochoty i sta³ siê samodzieln¹, wówczas ósm¹ warszawsk¹ dzielnic¹. W ramach obchodów Jubileuszu XX -lecia Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 28 lutego 2013 roku o godzinie 18, w Oœrodku Kultury AR- SUS odbêdzie siê uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na któr¹ zostan¹ zaproszeni goœcie, m.in. byli cz³onkowie Rady i Zarz¹du Dzielnicy Ursus. Dr Henryk Linowski, pierwszy Burmistrz Ursusa, a zarazem inicjator i promotor uzyskania jego samodzielnoœci podzieli siê wspomnieniami i opowie o historii tego miejsca. Podczas uroczystoœci odbêdzie siê wernisa wystawy fotografii Ireneusz Barskiego pt.: Ursus wczoraj i dziœ oraz program artystyczny pt. Tu te zaczyna siê Warszawa. Na scenie wyst¹pi¹: Kapela podwórkowa z Targówka, zespó³ taneczny Sztajerek, oraz dzieciêcy zespó³ wokalny pod kierunkiem Anny Ka³u nej. Dalsze œwiêtowanie Jubileuszu XX-lecia Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przewidziane jest na okres letni. Odbêd¹ siê z tej okazji imprezy plenerowe. Przypadaj¹cej w czerwcu i ciesz¹cej siê co roku ogromn¹ popularnoœci¹ imprezie Dni Ursusa, w tym roku przyœwiecaæ bêdzie has³o Jubileusz XX-lecia Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Podczas XIX ju Dni Ursusa zostanie przeprowadzona m.in. gra miejska pt.: Mapa cennych wspomnieñ dzielnicy oraz wystawa plenerowa Ursus wczoraj i dziœ, która bêdzie prezentowana w ró - nych czêœciach dzielnicy. Agnieszka Wall Rzecznik prasowy Warszawa I: PUE w Urzêdzie Dzielnicy Bemowo Wszystkich, którzy chc¹ mieæ wgl¹d w informacje zapisane na osobistym koncie w ZUS zapraszamy w lutym do Urzêdu Dzielnicy Bemowo. Aby za³o yæ konto na PUE wystarczy podaæ imiê, nazwisko, nr PESEL i adres lutego br. (czwartek) w Urzêdzie Dzielnicy Bemowo, przy ul. Powstañców Œl¹skich 70 eksperci z I Oddzia³u ZUS w Warszawie bêd¹ zak³adaæ i na miejscu potwierdzaæ profil zaufany do konta za³o onego na Platformie Us³ug Elektronicznych. Bêdzie to ju ko- lejne spotkanie zorganizowane przez Oddzia³, podczas którego mieszkañcy Bemowa i okolic ponownie bêd¹ mieli okazjê dowiedzieæ siê jak dzia³a PUE i otrzymaj¹ pomoc przy za³o eniu profilu.platforma Us³ug Elektronicznych (PUE) posiada zestaw nowoczesnych us³ug, które pozwalaj¹ na wgl¹d w informacje zapisane na osobistym koncie w ZUS. PUE pozwala m.in. sprawdziæ stan konta emerytalnego, op³acone i przekazane sk³adki na konto w ZUS, subkonto oraz do OFE a tak e daje mo liwoœæ wyliczenia hipotetycznej emerytury i zarezerwowania wizyty w placówce ZUS w dogodnym dniu i terminie, bez koniecznoœci stania w kolejce. Chcemy pokazaæ naszym klientom, e w ci¹gu zaledwie kilku minut mo na mieæ dostêp do w³asnych danych zgromadzonych na osobistym koncie w ZUS, bez koniecznoœci wychodzenia z domu.wyjaœnia Ma³gorzata Zdrodowska, Dyrektor I Oddzia³u ZUS w Warszawie

7 Szukam pracy. Uprawnienia na wózki wid³owe. Tel , Zatrudniê osobê do sprz¹tania powierzchni magazynowych. Stare Babice. Telefon: Zatrudniê magazyniera (praca dla kobiet i mê czyzn). Stare Babice. Telefon: US UGI HYDRAULICZNE Tel , Transport samochodem dostawczym 1,2t. Kraj i zagranica. tel.: Dzia³ki nad jeziorem, blisko Warszawy. Tel.: Para, ona 48 lat, dobrze gotuj¹ca, on 60 lat, doœwiadczenie w kateringu, zaopatrzenie i ochronie, prawo jazdy kat. B z Warszawy podejm¹ pracê nawet z zamieszkaniem. Tel , Tanio ma³e mieszkanie 18 mkw sprzedam. Tel , Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w O arowie Maz. na Osiedlu Mickiewicza. Tel Sprzedam M³ockarnia pasowa, sieczkarnia i inne z lat 50-tych Us³ugi sprz¹taj¹ce w pe³nym zakresie. Domy, mieszkania, hale fabryczne, posesje tel.: /22/ Kupiê: monety, banknoty, srebro, zdjêcia, widokówki, zegarki i inne starocie. Tel Wydawca i Redaktor Naczelny - Kazimierz Szeptycki Redakcja: ul. Opieñskiego 4 (wejœcie od ul. Plutonu Torpedy), Warszawa Ursus, tel.:/fax.: , Zespó³ redakcyjny: Eliza Szeptycka - tel. kom.: , Julian Brachmañski tel. kom.: , Zdzis³aw Oskwarek tel., Tomasz Jêdrzejewski - tel.: Zlecenie reklam i og³oszeñ redakcja przyjmuje codziennie w godzinach od , lub telefonicznie pod ka dym numerem telefonu oraz drog¹ mailow¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja Gazety Mazowieckiej nie odpowiada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!!! 7

8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

^ Fundacja Rozwoju Regionu Łukta FRRŁ 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks 89 647 52 50, e-mail: frrl@ frrl.orq.pl www.frrl.org.

^ Fundacja Rozwoju Regionu Łukta FRRŁ 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks 89 647 52 50, e-mail: frrl@ frrl.orq.pl www.frrl.org. ^ Fundacja Rozwoju Regionu Łukta FRRŁ 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks 89 647 52 50, e-mail: frrl@ frrl.orq.pl www.frrl.org.pl Łukta, dnia 10.05.2016 r. R A R R. A Z - RS/2016 i a Z a d G M iin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Przepisy regulujące zasady dokonywania rejestracji zawarte są w: - ustawie z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30 1 z 6 2015-03-30 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk karty pracy dotyczącej barkowych malowideł w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 284/VII/16 BURMISTRZA Namysłowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE NR 284/VII/16 BURMISTRZA Namysłowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu ZARZĄDZENIE NR 284/VII/16 BURMISTRZA Namysłowa w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446),

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny BM Medical S.A.

Raport kwartalny BM Medical S.A. Raport kwartalny BM Medical S.A. IV kwartał 2011r. Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo