Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 r. NR 02 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN I Pruszkowska Noc Kabaretowa Cezary Pazura i jego kabaretowi przyjaciele w³aœnie rozpoczêli kabaretowe tournee z okazji 25-lecia pracy artystycznej Cezarego Pazury. Inauguracja trasy jubileuszowej mia³a miejsce 11 lutego w auli Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Publicznoœæ wype³ni³a salê po brzegi zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego wystêpu. Dok³adnie we wrzeœniu tego roku mija 25 lat od filmowego debiutu Cezarego Pazury. Jednak jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorów ju zacz¹³ œwiêtowaæ swój jubileusz. Wspólnie z najœmieszniejszymi polskimi kabareciarzami ruszy³ w Polskê, by rozœmieszaæ Polaków. Król polskiej komedii - jak mówi siê o Cezarym Pazurze - bêdzie œwiêtowa³ swój jubileusz przez okr¹g³y rok, spotykaj¹c siê z publicznoœci¹ w najwiêkszych miastach w Polsce. Przygotowania do trasy jubileuszowej trwa³y od kilku miesiêcy. Pierwsze show mamy ju za sob¹ i bardzo siê cieszê, e predok. na str. 2

2 I Pruszkowska Noc Kabaretowa dok. ze str. 1 mierowy wystêp w Toruniu zgromadzi³ komplet publicznoœci, która nagradza³a artystów gromkimi brawami - mówi Cezary Pazura. Cezary Pazura ukoñczy³ studia na Wydziale Aktorskim Pañstwowej Wy szej Szko³y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w odzi. Jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów i twórc¹ autorskiego kabaretu. Zagra³ w ponad 60 filmach produkcji polskiej, austriackiej, niemieckiej. Cezary Pazura to wielokrotny laureat Z³otej Kaczki. W 1991 i 1996 roku otrzyma³ Z³ote Lwy Gdañskie. Rola w filmie Psy 2. Ostatnia Krew przynios³a mu nagrodê na Miêdzynarodowym Festiwalu Filmów w Valenciennes. Gra³ m.in.: u Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieœlowskiego, Juliusza Machulskiego, W³adys³awa Pasikowskiego. Niezapomniane aktorskie kreacje stworzy³ w filmach: Sztos, Ch³opaki nie p³acz¹, Kariera Nikosia Dyzmy, Kiler, Ajlawju, Szczêœliwego Nowego Jorku. Komedia gangsterska Weekend, która niedawno wesz³a na ekrany kin, jest jego debiutem re yserskim, wyprodukowanym przez za³o- on¹ przez Cezarego Pazurê firmê producenck¹ Cezar 10. DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW NIEOBECNYCH zaprasza: Piwnica Largactil Staromiejskiego Domu Kultury zaprasza na projekcjê z cyklu PODRÓ W FILMIE. 19 lutego godz Sposób na Afrykê. Po projekcji filmu zapraszamy na wystawê fotografii i osobiste spotkanie z Ryszardem Czajkowskim, który wprowadzi zainteresowanych w tematyke Afryki, oraz opowie jakie zmiany zachodz¹ na tym kontynencie, oraz jak pod wplywem cywilizacji zmienia siê œrodowiska ich ycia. Sprzedam dzia³kê po okazyjnej cenie, inwestycyjna przy wêÿle Konotopa, tel.: REWELACYJNIE POMAGA NA KRÊGOS UP Postêp medycyny akademickiej jest niepodwa alny, lekarze czêsto dokonuj¹ niemal cudu, jednak w obliczu bólu krêgos³upa warto siêgn¹æ do naturalnych metod leczenia. Bo paradoksalnie w tych w³aœnie dolegliwoœciach œrodki przeciwbólowe, leki, blokady to na ogó³ walka z wiatrakami, bardzo ma³e efekty i bardzo du e uboczne dzia³ania. Niemal zawsze trzeba leczyæ powsta³e powik³ania. Z powodu chorego krêgos³upa boli czêsto nie tylko krêgos³up, ale wiele innych organów i zaczyna siê bieganie od gabinetu do gabinetu, kolejne badania, kolejne leki, a wiêc wytwarza siê b³êdne ko³o. Warto podj¹æ walkê z bólem przez doœwiadczonego chiropraktyka je eli badania lekarskie wykluczaj¹ inne choroby. W takiej walce bardzo czêsto siê wygrywa, bez operacji i leków. Doskona³y chiropraktyk Lucjan Zgorza³ek zaczyna³ ponad 38 lat temu u boku swojego ojca krêgarza, którego wówczas bardzo cenili lekarze. To ojciec wprowadzi³ go w œrodowisko lekarskie, do IZIS-u, a on bardzo szybko wykona³ sw¹ pracê tak dobrze, Oœrodek medycyny manualnej NATURMED e opinia wœród œwiata medycznego by³a jednoznaczna: per³a krêgarstwa. Pacjenci zaœ twierdz¹ bardzo czêsto, e gdyby taki jak on by³ przy ka - dym lekarzu rodzinnym nie by³o by tylu niepotrzebnych operacji i cierpienia. Pan Zgorza³ek twierdzi, e b³êdem jest leczenie krêgos³upa lekami przeciwbólowymi podobnie jak leczenie bol¹cego zêba tabletk¹, a nie u dentysty. Lubi powtarzaæ, e jeszcze nie wymyœlono leku, który by ustawi³ wypadniêty dysk we w³aœciwe po³o enie, czy zmusi³ wiêzad³a (miêœnie) do utrzymania krêgos³upa. Wypowiedzi pacjentów wybrane z ksi¹ ki podziêkowañ w oœrodku NATUR- MED, to najlepsze œwiadectwa efektów pracy p. Zgorza³ka: mam 71 lat, przepracowa³am uczciwie ca³e ycie, przykro jest mi dziœ stwierdziæ, e to co prze ywam w leczeniu to chyba ukryta eutanazja: uzyskaæ skierowanie, badania i w koñcu leczenie graniczy z cudem, terminy wielomiesiêczne lub wcale. Gdyby nie p. Lucjan Zgorza³ek pomocy bym nie mia³a, a dziêki niemu wróci³am do pe³nej sprawnoœci, w dodatku bez laski - Wac³awa Tokiñska l. 71 Ból parali owa³ mnie ponad 6 lat. Drêtwia³y, bola³y rêce, nie mog³am nawet drgn¹æ g³ow¹. Córka musia³a minie czesaæ i ubieraæ. Wci¹ nowe leki metod¹ prób i b³êdów: zniszczy³am w¹trobê i nerki, z niskiego ciœnienia wesz³am w du e nadciœnienie. Wykorzysta³am normalne leczenie, w ró nych sanatoriach i szpitalu. Wszystko bezskutecznie. Dopiero decyzja pomocy u pana Zgorza³ka w Naturmedzie wyzwoli³a mnie z bólu! - Maria W. Sochaczew l. 49 Nigdy bym nie uwierzy³, e mo na bez leków zlikwidowaæ ból bioder i barku trwaj¹cy 3 lata! Nie mog³em siedzieæ, prowadziæ samochodu, ani le eæ. Spa- ³em po 1-2 godziny! Jad³em na stoj¹co, bo tylko stanie i chodzenie by³o najmniej bolesne. Koszmar. A jednak p. Zgorza³ek swymi metodami wyprowadzi³ mnie z bólu. Jego umiejêtnoœci zachwycaj¹! - Wac³aw Lisiecki l. 53 Jestem lekarzem od 27 lat. Zawsze by³em oburzony na tego typu praktyki. Dziœ jednak chylê czo³a przed panem Lucjanem Zagorza³kiem. Ze wstydem stwierdzam, e metody szpitalne i ambulatoryjne by³y bez efektu na bóle krêgos³upa szyjnego i lêdÿwiowego. Pracujê w szpitalu, mam dostêp do wielu sposobów leczenia. Sam sobie aplikowa³em leki bezskutecznie. Dziœ wysy³am pacjentów do pana Lucjana. Poszerzy³ mi spojrzenie i podejœcie do bóli spowodowanych chorym krêgos³upem. Drodzy Czytelnicy, to oœrodek bardzo wiarygodny, a zespó³ specjalistów w nim pracuj¹cych wœród nich w³aœnie Lucjan Zgorza³ek, Wojciech Papajewski, mgr Apolonia Loeffler gwarantuje bezpieczn¹ pomoc. LISTA NR 4, Oœrodek Medycyny Manualnej NATURMED (ZOZ 722), Ursus-Go³¹bki, ul. Koronacyjna 15 Tel , , zapisy od pon. do pt MIEJSCE Jest rzeczywiœcie szalenie rozs¹dny i skuteczny.- Lekarz internista l. 55 Pan Lucjan Zgorza³ek jest niew¹tpliwie czo³owym polskim specjalist¹ usprawniaj¹cym krêgos³upy. Ponad 38 lat doœwiadczenia mówi samo za siebie. Informacja o tym oœrodku jest cenna i potrzebna, poniewa cierpi¹cych na krêgos³up wci¹ przybywa, a prawdziwej pomocy mimo ogromnej iloœci gabinetów niewiele. Dlatego kolejny raz informujemy Czytelników o tym renomowanym oœrodku, w którym od ponad 20 lat przyjmuje zespó³ doskona³ych specjalistów, usprawniaj¹cych krêgos³upy, m.in. p. Zgorza³ek.

3 Bogdan Bigus na du ym minusie W kalendarzu zima, a jeszcze kilka dni temu na termometrach widoczny by³ minus i to spory. Ten poziomy znak matematyczny by³ jednak widoczny tak e w sprawozdaniu z dzia³alnoœci Energetyki Ursus Sp. z o. o. za rok Na naszych ³amach prezentujemy pañstwu kolejne przykre informacje dotycz¹ce lokalnego dostawcy energii w dzielnicy Ursus. Sprawozdanie, o którym mowa jest obowi¹zkowe dla ka dej spó³ki dzia³aj¹cej jako spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Ka da taka spó³ka objêta wpisem do Krajowego Rejestru S¹dowego ma obowi¹zek w ka - dym roku podatkowym z³o yæ raport do w³aœciwego urzêdu skarbowego odnoœnie swojej dzia³alnoœci. Taki raport, tudzie sprawozdanie sk³ada siê ze wstêpu, bilansu finansowego, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowych i wyjaœniaj¹cych, jeœli zachodzi taka potrzeba. Na dzieñ dzisiejszy dostêpne s¹ sprawozdania dotycz¹ce koñca 2011 roku. Dopiero w po³owie roku dostêpne bêd¹ raporty spó³ek za 2012 rok. W ostatnim sprawozdaniu, tj. za rok 2011 znajdujemy informacje o wielu ciekawych, nieznanych dot¹d dodatkowych us³ugach œwiadczonych przez Energetykê Ursus. Na przyk³ad o tym, e przedmiotem dzia³alnoœci firmy zajmuj¹cej siê dostarczaniem energii dla mieszkañców Ursusa, jest sprzeda paliw, odpadów, z³omu, wynajem sprzêtu budowlanego, wynajem aut z kierowcami, poœrednictwo finansowe, informatyka, hotele, restauracje, odprowadzanie i oczyszczanie œcieków a tak e sprzeda detaliczna p³odów rolnych, jedzenia, napojów i papierosów. Generalnie rzecz bior¹c, Energetyka Ursus przedstawia w swoim rocznym sprawozdaniu a 41 dzia³alnoœci, aczkolwiek wymieniliœmy jedynie te, co bardziej egzotyczne, z punktu widzenia dostarczania energii do domów, mieszkañ i firm. Jednak pomimo tak szerokiej rozpiêtoœci dzia³añ oraz pomimo zadañ inwestycyjnych i zadañ organizacyjno technicznych wykonanych w roku 2011, prezes Bogdan Bigus nie zdo³a³ osi¹gn¹æ jakichkolwiek zysków. Poniós³ jedynie powa ne straty. Potwierdza to punkt trzeci rzeczonego sprawozdania rocznego, dotycz¹cy sytuacji ekonomicznej spó³ki. W punkcie tym czytamy, i spó³ka wykazuje stratê netto z dzia- ³alnoœci w wysokoœci , 91 z³otych. W uzasadnieniu tego katastrofalnego wrêcz wyniku prezes Bigus wskazuje, na trzy g³ówne czynniki. Po pierwsze: mniejsze od spodziewanych przychody ze sprzeda- y czynników energetycznych, co zwi¹zane jest ze spadkiem zapotrzebowania naszych odbiorców na ciep³o (spadek zapotrzebowania o ok. 15%), gaz ziemny (spadek o ok. 22%), wodê pitn¹ i œcieki bytowe (spadek o ok. 4%), energiê elektryczn¹ (spadek o ok. 14%), œcieki przemys³owe (spadek o ok. 32%). Po drugie: koniecznoœæ wydatkowania znacznych œrodków finansowych na remonty i inwestycje, gdy du a czêœæ urz¹dzeñ produkcyjnych i sieci energetycznych Spó³ki jest wyeksploatowana. I wreszcie po trzecie: koniecznoœæ sp³acania wysokich odsetek od zobowi¹zañ publiczno prawnych. Odnosz¹c siê do pierwszej kwestii, podawanej przez prezesa Bogdana Bigusa, warto wskazaæ, e wszystkie formy dzia³alnoœci prowadzone przez jego spó³kê odnotowuj¹ wyraÿny i gwa³towny spadek, na co wp³ywaj¹ przede wszystkim bardzo wysokie ceny i op³aty za us³ugi Energetyki Ursus w stosunku do pozosta- ³ych dzielnic Warszawy, a tak e w stosunku do prywatnych przedsiêbiorców, rozwijaj¹cych siê obecnie na nowopowstaj¹cym rynku firm energetycznych. Wysokie stawki, o których zarówno nasza gazeta jak i inne, lokalne Ÿród³a prasowe, informowa³y przez ostatnie lata nie uleg³y rzecz jasna zmianie, chyba, e na wy sze. Nie jest wobec tego prawd¹, i powód bardzo niskich wyników odnotowanych w sprawozdaniu to spadek zapotrzebowania naszych odbiorców na ciep³o. Owe ciep³o jest przecie potrzebne przez ca³y czas, zw³aszcza podczas zimy, a wiêc jest to w istocie spadek zapotrzebowania, ale na bardzo drogie us³ugi z nierentownej spó³ki, jak¹ jest Energetyka Ursus. dok. na str. 5 W sprawozdaniu na str. 7, Bogdan Bigus w³asnorêcznym podpisem potwierdza z³¹ jakoœæ urz¹dzeñ nale ¹cych do Energetyki Ursus Sp. z o.o., jednoczeœnie potwierdzaj¹c to co wczeœniej pisa³a GM. 3

4 Polacy chc¹ spo³eczeñstwa, w którym siê s³ucha obywatela Polacy chc¹ aktywnie uczestniczyæ w yciu spo³eczeñstwa i mieæ wp³yw na decyzje, które ich dotycz¹ wynika z wniosków po konferencji Rzeczpospolita Lokalna. Spotkali siê na niej spo³ecznicy i samorz¹dowcy z ca³ej Polski. Razem dyskutowali m.in nad projektami zmian w prawie, które u³atwi³yby dzia³alnoœæ lokalnym fundacjom i stowarzyszeniom. W prace w³¹czyli siê równie reprezentanci rz¹du i Kancelarii Prezydenta RP. Tegoroczna konferencja, zgodnie z zapowiedziami organizatorów, ma byæ pocz¹tkiem d³u szego cyklu spotkañ osób zaanga owanych w ycie spo³eczne, lokalnych w³adz i ekspertów. By³a to pierwsza ods³ona. Bêdziemy chcieli to kontynuowaæ. Na podstawie wyników tej debaty bêdziemy chcieli profilowaæ bardziej kolejne spotkania. Chcemy, by Rzeczpospolita Lokalna by³a projektem ci¹g³ym, ale nie tylko w rozumieniu corocznego spotkania, ale w rozumieniu pracy ca³orocznej przekonuje w rozmowie z Agencj¹ Informacyjn¹ Newseria Izabela Grabowska, Naczelnik Krajowego Oœrodka EFS. Jak podkreœla, dwudniowa konferencja by³¹ dobr¹ okazj¹, by cz³onkowie lokalnych spo³ecznoœci mogli porozmawiaæ z samorz¹dowcami, ekspertami i przedstawicielami w³adz centralnych o wyzwaniach i k³opotach, z jakimi mierz¹ siê podczas codziennej pracy. Chcieliœmy siê zapytaæ ludzi dzia³aj¹cych, yj¹cych w œrodowiskach lokalnych, jak oni widz¹ swoj¹ przysz³oœæ, jak rozwi¹zywaliby swoje problemy. We wspólnej pracy, w dialogu narodzi³o siê kilka wizji dla poszczególnych spo- ³ecznoœci lokalnych i kilka rozwi¹zañ wyjaœnia Izabela Grabowska. Organizatorzy spotkania, czyli Krajowy Oœrodek EFS oraz Centrum Wspierania Aktywnoœci Lokalnej CAL, zaprosili do Warszawy 460 osób, by wypracowaæ rozwi¹zania dotycz¹ce problemów zwi¹zanych m.in. z edukacj¹, wspó³prac¹ z w³adzami samorz¹dowymi czy partycypacj¹ i integracj¹ spo³eczn¹. Wnioski zosta³y wypracowane przez ludzi, uczestników, a nie przez organizatorów. I to jest wartoœci¹. Nie jest tak, e spotka³o siê kilka osób i na podstawie tego organizator wyci¹gn¹³ wnioski. To s¹ wnioski wypracowane przez ludzi, którzy dzia³aj¹ w œrodowiskach lokalnych, widz¹ pewne koniecznoœci rozwi¹zañ, które nale y podj¹æ mówi przedstawicielka organizatorów. Konkretne wnioski po spotkaniu to postulaty dotycz¹ce wprowadzenia dwukadencyjnoœæ dla w³adz samorz¹dowych, uelastycznienia systemu zarz¹dzania edukacj¹, uproszczenie zasady rejestracji i rozliczania dla organizacji pozarz¹dowych. Pomoc w zmianie czêœci regulacji, zadeklarowa³ Henryk Wujec, doradca prezydenta ds. spo³ecznych. Z jednej strony mamy wsparcie Kancelarii Prezydenta w zakresie rozwi¹zañ i postulatów wypracowanych podczas tego spotkania. Z drugiej strony, chcielibyœmy oprzeæ to na pracy w œrodowiskach lokalnych i pracach animacyjnych, eby zachêciæ do tego typu spotkañ ró nych œrodowisk lokalnych twierdzi Grabowska. Jak t³umaczy, celem prac prowadzonych w ramach warsztatów by³o równie stworzenie pomys³ów na u³atwienie pracy tym, którzy chc¹ siê anga owaæ w ycie wspólnot. Chodzi³o nam o to, by pokazaæ pewien przekrój wyzwañ stoj¹cych przed ró nymi miejscowoœciami. Taki by³ g³ówny cel, by stworzyæ dla nich wizjê wizjê tak, aby to by³o w jakiœ sposób transferowalne, bo bardzo jest Polska zró nicowana wyjaœnia wspó³organizatorka konferencji. Uczestnicy Rzeczpospolitej Lokalnej wspólnie doszli do wniosku, e Polakom zale y, by aktywnie braæ udzia³ w yciu spo³ecznych. Polacy chc¹ spo³eczeñstwa partycypatywnego, takiego, w którym siê s³ucha obywatela, w którym on nie tylko konsultuje pewne rzeczy, ale ma prawo do wspó³decydowania. To bardzo wybrzmia³o na tegorocz- nym spotkaniu. Powoli do tego zmierzamy, trzeba ten proces wesprzeæ mówi Izabela Grabowska. Wnioski wypracowane podczas dwudniowych warsztatów maj¹ zostaæ wkrótce spisana i przekazane w formie raportu parlamentarzystom oraz odpowiednim resortom. Z badañ przeprowadzonych w maju 2011 przez CBOS, wynika e aktywnoœæ spo³eczn¹ deklaruje 80 proc. Polaków, w tym zaledwie 27 proc. robi to w ramach zorganizowanych struktur. newseria.pl Dawny O arów Mazowiecki Historia to nasze wspólne dziedzictwo. Taka myœl przyœwieca realizowanemu przez Gminê O arów Mazowiecki projektowi pt. Dawny O arów Mazowiecki. Inicjatywa ta zak³ada stworzenie ulicznej wystawy zdjêciowej. Celem ekspozycji bêdzie odkrycie na nowo historii miasta i jego okolic. Projekt powstaje za poœrednictwem Lokalnej Grupy Dzia³ania Stowarzyszenia Miêdzy Wis³¹ a Kampinosem w ramach dzia³ania 413 Wdra anie Lokalnych Strategii Rozwoju dla ma³ych projektów. Honorowy Patronat objêli: Starosta Powiatu Warszawsko Zachodniego- Jan ychliñski, Burmistrz O arowa Mazowieckiego- Pawe³ Kanclerz oraz Prezes LGD Miêdzy Wis³¹ a Kampinosem - Pawe³ Bia- ³ecki W zwi¹zku powy szym zwracamy siê do osób posiadaj¹cych w swoich domowych zbiorach stare zdjêcia. Nie pozwólmy, aby upamiêtnione na nich wydarzenia odesz³y w zapomnienie. Z Pañstwa pomoc¹ mo- emy stworzyæ wyj¹tkow¹ wystawê, która zaciekawi, nie tylko mieszkañców naszej Gminy, ale tak e osoby j¹ odwiedzaj¹ce. Prosimy o kontakt: Warto poznaæ bogat¹ i ciekaw¹ historiê tego miasta, pomó nam j¹ odkryæ dla Wszystkich!

5 Bogdan Bigus na du ym minusie dok. ze str. 3 Czynnik drugi, wskazywany przez prezesa Bigusa, by³ ju opisywany przez Gazetê Mazowieck¹ w numerze 19 z 31 paÿdziernika 2012 roku. W numerze tym pisaliœmy o tragicznym stanie technicznym urz¹dzeñ nale ¹cych do Energetyki oraz o raportach sporz¹dzonych przez niezale nych ekspertów. Co prawda prezes Bigus wielokrotnie zaprzecza³ i twierdzi³, e infrastruktura techniczna zarz¹dzana przez Energetykê Ursus jest w dobrym stanie technicznym i informacje o jej z³ym stanie s¹ nieprawdziwe. Obecnie, ta sama osoba przedstawia zgo³a odmienny pogl¹d. W woli przypomnienia pragniemy zacytowaæ jedynie fragment z obszernych opisów, udostêpnionych przez powo³anych ekspertów, W czasie wizji lokalnej stwierdzi³em wieloletnie zaniedbania oraz ra ¹ce nieprzestrzeganie przez Energetykê Ursus elementarnych przepisów i norm ( ), wiêkszoœæ urz¹dzeñ powinna byæ natychmiast wy³¹czona, a nastêpnie poddana gruntownym remontom i modernizacji zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Polsce prawem i przepisami ( ), stan techniczny sieci i urz¹dzeñ zarz¹dzanych przez Energetykê Ursus nie jest w zgodzie z elementarnymi normami i przepisami zagra aj¹c tym samym bezpoœrednio yciu i zdrowiu ( ), w zwi¹zku z powy szym, uwa- am, e ( ), pozostawienie sieci i urz¹dzeñ Energetyki Ursus bez kontroli ( ), mo e równoczeœnie stanowiæ zagro enie dla bezpieczeñstwa energetycznego tej czêœci Warszawy. Raporty, o których pisaliœmy w paÿdziernikowym wydaniu, mówi³y jasno, e konieczne s¹ natychmiastowe remonty lub nawet definitywne zamkniêcie sieci i urz¹dzeñ technicznych, ze wzglêdu na ich op³akany stan. Kiedy jakieœ urz¹dzenia, pojazdy lub budynki s¹ w takim stanie to jasnym jest, e bardziej op³aca siê ich demonta, z³omowanie, wyburzenie, ni i mudne i kosztowne odnawianie i restaurowanie. Po- mimo to, prezes Bigus podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu modernizacje przestarza³ych, zardzewia³ych i rozsypuj¹cych siê maszyn, przez co wyniki finansowy jego spó³ki ukazany w sprawozdaniu za rok 2011 jest tak potê nym minusie. Stawia to spó³kê, oraz jej prezesa w bardzo negatywnym œwietle, je eli chodzi o podejœcie do prowadzenia biznesu w tak wa nym dla spo³eczeñstwa sektorze, jakim jest sektor energetyczny i bezpieczeñstwo dostaw ciep³a dla mieszkañców Ursusa. Z kolei czynnik trzeci, jest ewidentnym potwierdzeniem braku gospodarnoœci i odpowiedzialnoœci biznesowej Bogdana Bigusa, jako prezesa Energetyki Ursus. Osoba, która kieruje jednymi dostawami energii w naszej dzielnicy, nie jest w stanie nawet terminowo p³aciæ podatków, sk³adek ubezpieczeniowo spo³ecznych oraz sk³adek zdrowotnych. W woli wyjaœnienia, te w³aœnie elementy sk³adaj¹ siê na tak zwane zobowi¹zania publiczno prawne. I tutaj prezes Bigus równie wielokrotnie twierdzi, e p³aci podatki i nie ma zaleg³oœci z tego tytu- ³u. Dlaczego wiêc spó³ka, z rozsypuj¹cymi siê urz¹dzeniami, bardzo wysokimi cenami za us³ugi oraz prezesem dzia- ³aj¹cym na ponad z³otych start finansowych, chce dalej dostarczaæ ciep³o i zwalcza wszelkie próby wprowadzenia na teren Ursusa alternatywnych dostawców ciep³a czy energii elektrycznej? To pytanie jeszcze d³ugo mo e pozostaæ bez odpowiedzi, jednak pewn¹ podpowiedÿ mo e ukazaæ nam przytaczane przez nas sprawozdanie roczne, a w nim punkt dotycz¹cy aktywów spó³ki na dzieñ 31 grudnia Aktywa trwa³e to w przypadku Energetyki Ursus wartoœci niematerialne i prawne, grunty, budynki i budowle, urz¹dzenia techniczne, œrodki transportu, inne œrodki trwa³e, œrodki trwa³e w budowie i zaliczki na œrodki trwa³e w budowie, a wszystko to na bajoñsk¹ sumê , 37 z³otych. Jest wiêc o co walczyæ. Pomimo to, jak napisaliœmy powy ej spó³ka Energetyka Ursus Sp. z o.o. w roku 2011 mia³a ponad z³otych straty, co oznacza, e przy zauwa alnej tendencji spadkowej oraz utracie bezumownego, darmowego dostêpu Energetyki Ursus do oczyszczalni œcieków i neutralizatora, rok 2012 bêdzie najprawdopodobniej jeszcze gorszy finansowo dla tej firmy. Przy tak prowadzonej spó³ce, rok 2013 mo e siê okazaæ ostatnim rokiem funkcjonowania prezesa Bigusa i Energetyki Ursus i co w przypadku og³oszenia upad³oœci tej firmy stanie siê z dostaw¹ ciep³a? W przypadku Energetyki Ursus ceny z ca³¹ pewnoœci¹ siê nie obni ¹, a byæ mo e bêd¹ nawet wy sze. Wzrastaj¹ce co rusz podatki, nak³adane przez obecny rz¹d powoduj¹ zwiêkszanie kosztów pracy, czyli tak e kosztów zatrudnienia. Z kolei z rocznego sprawozdania finansowego Energetyki Ursus wynika, e obecnie zatrudnienie znajduje tam 116 pracowników, z czego 81 osób na stanowiskach robotniczych i a 35 osób na stanowiskach administracyjnych. Wszystkim tym osobom co miesi¹c trzeba oczywiœcie wyp³acaæ wynagrodzenie, które praktycznie bezpoœrednio wp³ywa tak e na cenê us³ug œwiadczonych przez Energetykê Ursus. Co do jakoœci us³ug, równie w czêœci rzeczonego sprawozdania poœwiêconej kwestiom personalnym, znajdziemy informacje, które negatywnie wp³ywaj¹ na ocenê Energetyki oraz potwierdzaj¹ przedstawiane przez nas wczeœniej argumenty. W sprawozdaniu czytamy bowiem jasno, e: stan zatrudnienia wynika z szerokiego zakresu prowadzonej dzia³alnoœci, ró norodnoœci mediów (energia elektryczna, cieplna, woda, œcieki, gaz ziemny), du ej liczby obiektów i urz¹dzeñ, wymagaj¹cych sta³ego dozoru oraz szerokiej gamy wystêpuj¹cych problemów technicznych. W okresie nasilenia prac (okres zimowy) zatrudniano Zestawienie zysków i strat i podsumowanie, które stwierdza, e Energetyka Ursus Sp. z o.o. uzyska³a stratê, w przeciwieñstwie do poprzednich lat swojej dzia³alnoœci, które zawsze wykazywa³y dochód. pracowników w godzinach nadliczbowych. Z³y stan wyeksploatowanych sieci energetycznych i ich du a awaryjnoœæ stwarza koniecznoœæ anga owania du ej liczby pracowników do remontów i usuwania awarii podpisano, Prezes Zarz¹du, Bogdan Bigus. Prezes Bigus osobiœcie stwierdza wiêc w sprawozdaniu dotycz¹cym Energetyki Ursus, e musi zatrudniaæ tak du ¹ liczbê osób (zw³aszcza w administracji), poniewa techniczny stan urz¹dzeñ i sieci cechuje du a awaryjnoœæ oraz z³y stan. Te s³owa nie wymagaj¹ ju adnego komentarza. Na uwagê zas³uguje jednak jeszcze kwestia, mianowicie kwestia godzin nadliczbowych u pracowników podczas okresu zimowego w roku W jakim celu bowiem pracownicy wyrabiali godziny nadliczbowe, skoro, jak twierdzi prezes Bogdan Bigus, odnotowano spadek zapotrzebowania naszych odbiorców na ciep³o. Skoro odnotowano spadek to, po co pracownicy przychodzili do pracy po godzinach? OdpowiedŸ na to pytanie, jak wiele innych, niepoznanych odpowiedzi z ca³¹ pewnoœci¹ pozostanie ju tajemnic¹. Reasumuj¹c sprawozdanie z dzia³alnoœci Energetyki Ursus Sp. z o.o. za rok 2011, bardzo klarownie pokazuje niezwykle trudn¹ sytuacjê spó³ki, która ma przecie dbaæ o bezpieczeñstwo energetyczne naszej dzielnicy, a tak e zapewniaæ ci¹g³oœæ dostaw energii do lokali us³ugowych, mieszkañ i domów. Sprawozdanie to i informacje w nim zawarte jednoznacznie pokazujê, e nale y bezzw³ocznie wprowadziæ na teren Ursusa alternatywnych dostawców mediów. Wiemy przecie, e ceny ¹dane przez Energetykê Ursus s¹ jednymi z najwy szych w Warszawie, wiêc mo na bêdzie liczyæ nie tylko na pewne dostawy œwiadczone przez wiarygodne firmy, ale równie na ni sze rachunki. Apelujemy w tym miejscu do w³adz Dzielnicy Ursus oraz samych W³adz m.st. Warszawy, aby zauwa y³y ten narastaj¹cy problem bezpieczeñstwa dostaw mediów w Ursusie i podjê³y stosowne dzia³ania. Szanowni Czytelniczy, wiemy, e temat zwi¹zany ze spó³k¹ Energetyka Ursus oraz z osob¹ prezesa Bogdana Bigusa jest tematem pojawiaj¹cym siê na ³amach naszej gazety niezwykle czêsto, jednak ma to zwi¹zek z naszym niez³omnym zaanga owaniem w najistotniejsze sprawy lokalnej spo³ecznoœci w Ursusie, a jedn¹ z takich spraw jest w³aœnie sprawa bezpieczeñstwa energetycznego. Mamy nadziejê, e ju nied³ugo na teren naszej dzielnicy wejd¹ wiarygodni dostawcy mediów z konkurencyjnymi cenami czego yczymy zarówno Wam, drodzy Czytelniczy, jak i sobie. 5

6 XX lecie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy W tym roku przypada XX rocznica usamodzielnienia siê Ursusa, który 1 styczna 1993 roku, po kilkuletnich staraniach, zosta³ wy³¹czony z Ochoty i sta³ siê samodzieln¹, wówczas ósm¹ warszawsk¹ dzielnic¹. W ramach obchodów Jubileuszu XX -lecia Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 28 lutego 2013 roku o godzinie 18, w Oœrodku Kultury AR- SUS odbêdzie siê uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na któr¹ zostan¹ zaproszeni goœcie, m.in. byli cz³onkowie Rady i Zarz¹du Dzielnicy Ursus. Dr Henryk Linowski, pierwszy Burmistrz Ursusa, a zarazem inicjator i promotor uzyskania jego samodzielnoœci podzieli siê wspomnieniami i opowie o historii tego miejsca. Podczas uroczystoœci odbêdzie siê wernisa wystawy fotografii Ireneusz Barskiego pt.: Ursus wczoraj i dziœ oraz program artystyczny pt. Tu te zaczyna siê Warszawa. Na scenie wyst¹pi¹: Kapela podwórkowa z Targówka, zespó³ taneczny Sztajerek, oraz dzieciêcy zespó³ wokalny pod kierunkiem Anny Ka³u nej. Dalsze œwiêtowanie Jubileuszu XX-lecia Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przewidziane jest na okres letni. Odbêd¹ siê z tej okazji imprezy plenerowe. Przypadaj¹cej w czerwcu i ciesz¹cej siê co roku ogromn¹ popularnoœci¹ imprezie Dni Ursusa, w tym roku przyœwiecaæ bêdzie has³o Jubileusz XX-lecia Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Podczas XIX ju Dni Ursusa zostanie przeprowadzona m.in. gra miejska pt.: Mapa cennych wspomnieñ dzielnicy oraz wystawa plenerowa Ursus wczoraj i dziœ, która bêdzie prezentowana w ró - nych czêœciach dzielnicy. Agnieszka Wall Rzecznik prasowy Warszawa I: PUE w Urzêdzie Dzielnicy Bemowo Wszystkich, którzy chc¹ mieæ wgl¹d w informacje zapisane na osobistym koncie w ZUS zapraszamy w lutym do Urzêdu Dzielnicy Bemowo. Aby za³o yæ konto na PUE wystarczy podaæ imiê, nazwisko, nr PESEL i adres lutego br. (czwartek) w Urzêdzie Dzielnicy Bemowo, przy ul. Powstañców Œl¹skich 70 eksperci z I Oddzia³u ZUS w Warszawie bêd¹ zak³adaæ i na miejscu potwierdzaæ profil zaufany do konta za³o onego na Platformie Us³ug Elektronicznych. Bêdzie to ju ko- lejne spotkanie zorganizowane przez Oddzia³, podczas którego mieszkañcy Bemowa i okolic ponownie bêd¹ mieli okazjê dowiedzieæ siê jak dzia³a PUE i otrzymaj¹ pomoc przy za³o eniu profilu.platforma Us³ug Elektronicznych (PUE) posiada zestaw nowoczesnych us³ug, które pozwalaj¹ na wgl¹d w informacje zapisane na osobistym koncie w ZUS. PUE pozwala m.in. sprawdziæ stan konta emerytalnego, op³acone i przekazane sk³adki na konto w ZUS, subkonto oraz do OFE a tak e daje mo liwoœæ wyliczenia hipotetycznej emerytury i zarezerwowania wizyty w placówce ZUS w dogodnym dniu i terminie, bez koniecznoœci stania w kolejce. Chcemy pokazaæ naszym klientom, e w ci¹gu zaledwie kilku minut mo na mieæ dostêp do w³asnych danych zgromadzonych na osobistym koncie w ZUS, bez koniecznoœci wychodzenia z domu.wyjaœnia Ma³gorzata Zdrodowska, Dyrektor I Oddzia³u ZUS w Warszawie

7 Szukam pracy. Uprawnienia na wózki wid³owe. Tel , Zatrudniê osobê do sprz¹tania powierzchni magazynowych. Stare Babice. Telefon: Zatrudniê magazyniera (praca dla kobiet i mê czyzn). Stare Babice. Telefon: US UGI HYDRAULICZNE Tel , Transport samochodem dostawczym 1,2t. Kraj i zagranica. tel.: Dzia³ki nad jeziorem, blisko Warszawy. Tel.: Para, ona 48 lat, dobrze gotuj¹ca, on 60 lat, doœwiadczenie w kateringu, zaopatrzenie i ochronie, prawo jazdy kat. B z Warszawy podejm¹ pracê nawet z zamieszkaniem. Tel , Tanio ma³e mieszkanie 18 mkw sprzedam. Tel , Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w O arowie Maz. na Osiedlu Mickiewicza. Tel Sprzedam M³ockarnia pasowa, sieczkarnia i inne z lat 50-tych Us³ugi sprz¹taj¹ce w pe³nym zakresie. Domy, mieszkania, hale fabryczne, posesje tel.: /22/ Kupiê: monety, banknoty, srebro, zdjêcia, widokówki, zegarki i inne starocie. Tel Wydawca i Redaktor Naczelny - Kazimierz Szeptycki Redakcja: ul. Opieñskiego 4 (wejœcie od ul. Plutonu Torpedy), Warszawa Ursus, tel.:/fax.: , Zespó³ redakcyjny: Eliza Szeptycka - tel. kom.: , Julian Brachmañski tel. kom.: , Zdzis³aw Oskwarek tel., Tomasz Jêdrzejewski - tel.: Zlecenie reklam i og³oszeñ redakcja przyjmuje codziennie w godzinach od , lub telefonicznie pod ka dym numerem telefonu oraz drog¹ mailow¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja Gazety Mazowieckiej nie odpowiada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!!! 7

8

reklama 11.10. 2013 r. NR 17 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 Daæ Warszawie szansê Gdy w czerwcu ulice Warszawy by³y ó³to-czerwone od koszulek wolontariuszy zbieraj¹cych podpisy, czuliœmy

Bardziej szczegółowo

20.02. 2013 r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 Prosto z mostu Cena sto³ecznoœci Pazernoœæ fiskusa przekracza granice bezczelnoœci, czyli hucpy, jak j¹ nazywano przed wojn¹. Nasze pañstwo

Bardziej szczegółowo

reklama 16-17. 07. 2014 r. NR 11 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN 3 lipca 2014 w Pa³acu Kultury i Nauki odby³a siê ostatnia sesja przed wakacyjna Rady m. st.

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Nie taki komornik straszny

Nie taki komornik straszny Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 22 (491) 21 listopada 2012 roku bezp³atnie www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska 1 Nak³ad 25 000 egz. bezbolesne leczenie nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo