Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia r. Data utworzenia Numer aktu 23 Kadencja Kadencja Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. szkolna 2. Sesja trwała od godz do Radni otrzymali zawiadomienie o sesji wraz z materiałami w wymaganym terminie. Obradom przewodniczyła Maria Kwaśnik - Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów. Przewodnicząca Rady Gminy Maria Kwaśnik stwierdziła prawomocność sesji na podstawie listy obecności. W momencie rozpoczęcia sesji obecnych było, zgodnie z listą obecności, 18 radnych (lista obecności na sesji stanowi zał. nr 1 do protokołu). Przewodnicząca otworzyła XXIII sesję Rady Gminy Zabierzów witając wszystkich przybyłych na sesję: Radnych Gminy Zabierzów, Panią Elżbietę Burtan Wójta Gminy Zabierzów, Pana Wojciecha Burmistrza Zastępcę Wójta Gminy, pana Adama Wójcika obecnego przedstawiciela Gminy Zabierzów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice, pana Mariana Prusika poprzedniego przedstawiciela Gminy Zabierzów w MPL Kraków Balice, Pana Piotra Budziaka - Skarbnika Gminy, Pana Pawła Lipowczana - Sekretarza Gminy, Pana Mikołaja Miścickiego - prawnika Urzędu Gminy, Kierownictwo Urzędu, Sołtysów, Przewodniczących Rad Sołeckich, oraz wszystkich uczestniczących w sesji. Przewodnicząca odczytała porządek sesji, (stanowiący zał. nr 2 do protokołu) oraz zapytała czy są uwagi do porządku obrad. Pani Wójt zgłosiła wnioski o: - wycofanie z porządku obrad punktu 10 tj. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 25/5 położonej w Balicach Radni przegłosowali wniosek następująco: Za 16, przeciw 1, wstrzymało się 1. - wprowadzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na realizację zadań inwestycyjnych. Radni przegłosowali wniosek następująco: Za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0. - wprowadzenie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji wyrażającej protest w związku ze sposobem wykonywania przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie porozumienia w przedmiocie wykonywania zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego. Radni przegłosowali wniosek następująco:

2 Za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0. - zmianę kolejności porządku obrad polegającą na przeniesieniu punktu 9 tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zabierzów na lata i wprowadzenie go, jako punkt 4. Radni przegłosowali wniosek następująco: Za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 1) Otwarcie sesji. 2) Przedstawienie porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Gminy Zabierzów. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zabierzów na lata ) Sprawozdanie przedstawiciela Gminy w Spółce Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice. 6) Informacja na temat mienia komunalnego i budynków komunalnych Gminy, 7) Informacja na temat gospodarki nieruchomościami, 8) Informacja na temat funkcjonowanie OSP na terenie Gminy Zabierzów. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008 Nr XVII/127/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia r. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na realizację zadań inwestycyjnych. 11) Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji wyrażającej protest w związku ze sposobem wykonywania przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie porozumienia w przedmiocie wykonywania zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego. 12) Interpelacje. 13) Wolne wnioski. 14) Informacja Wójta o sprawach bieżących. 15) Pisma wpływające do biura Rady Gminy. 16) Zakończenie obrad. Radni przyjęli porządek obrad z wprowadzonymi zmianami stosunkiem głosów: Za - 18 Przeciw - 0 Wstrzymało się 0 Ad. 1. Otwarcie Sesji. Omówiono w sposób podany powyżej. Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. Omówiono w sposób podany powyżej. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Gminy Zabierzów. Radni przyjęli protokół z XXI sesji Rady Gminy Zabierzów stosunkiem głosów: Za 14 Przeciw 0 Wstrzymało się 4

3 Radni przyjęli protokół z XXII sesji Rady Gminy Zabierzów stosunkiem głosów: Za 16 Przeciw 0 Wstrzymało się 2 Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zabierzów na lata Radny Jacek Kozera przekazał, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy obradowała nad projektem uchwały i opiniuje go pozytywnie. Radny Krzysztof Nęcka poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska również pracowała nad projektem uchwały i wyraża pozytywną opinię. Piotr Budziak Skarbnik Gminy poinformował, że zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dotyczą kanalizacji sanitarnej tj. czterech pozycji tabeli oraz kart opisowych zadania inwestycyjnego o numerach 1, 2, 3, 4. Zmiany aktualizują niezbędne nakłady i są zgodne ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Zabierzów Balice i Zabierzów Niegoszowice. Zgodność występuje zarówno pod względem kosztów jak i nazewnictwa. Natomiast pozostałe zapisy WPI nie ulegają zmianie. Przewodnicząca przekazała, że radni przed sesją otrzymali projekt uchwały z wprowadzoną autopoprawką Wójta Gminy do projektu uchwały (kserokopia stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Skarbnik Gminy wyjaśnił, że autopoprawka dotyczy zmian zapisów wynikłych na skutek zakończenia studium wykonalności. Zmiany polegają na dostosowaniu WPI do składanego wniosku w ramach MRPO. Radni przyjęli autopoprawkę stosunkiem głosów: Za 18 Przeciw 0 Wstrzymało się 0 Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zabierzów na lata , który radni przegłosowali następująco: Za - 18 Przeciw - 0 Wstrzymało się 0 Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XXIII/188/08 Ad. 5. Sprawozdanie przedstawiciela Gminy w Spółce Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice. Pan Marian Prusik poprzedni przedstawiciel Gminy Zabierzów w MPL Kraków Balice przekazał, że od marca br. nie jest już w organach Spółki, w związku z czym nie może uzyskiwać informacji o planowanych i realizowanych przez Spółkę zadaniach. Przekazał, że jednym z zadań realizowanych w 2007 roku było przyjęcie planu inwestycyjnego dla Spółki MPL Kraków Balice. Oprócz rozbudowy terminala lotniczego w planie przyjęto rozbudowę okołolotniskową tj. parking wielopoziomowy i hotel, co z uwagi na fakt, że te budowle mogą podlegać opodatkowaniu, może nieść finansowe znaczenie dla Gminy Zabierzów i skutecznie zwiększać dochody budżetu gminy. Istotnym elementem dla gminy, jako udziałowca jest to, że zeszłoroczny zysk Spółki pozostał w

4 Spółce z przeznaczeniem na powiększenie kapitału zakładowego który teraz wynosi ponad 100 mln zł. Pozostałą część przeznaczono na kapitał zapasowy. Środki te przeznaczane są na realizację inwestycji Spółki. Dobrą praktyką jest, aby pieniądze wygenerowane w trakcie roku podatkowego pozostawały w Spółce na pomnożenie majątku a nie wychodziły na zewnątrz do udziałowców. Pan Prusik przekazał, że udało się zmobilizować poprzedni Zarząd Spółki do przygotowania materiałów określających możliwości sponsorowania przez Spółkę przedsięwzięć realizowanych przez gminy okołolotniskowe a w szczególności Gminę Zabierzów. Taki dokument został opracowany i funkcjonuje w Spółce. Był on pozytywnie opiniowany przez Radę Nadzorczą. W oparciu o niego została podpisana umowa partnersko sponsoringowa z Gminą Zabierzów mówiąca o tym, że jeżeli gmina miałaby ciekawy, wspólny dla interesów gminy i Spółki drobny projekt w zakresie przede wszystkim promocji gminy Spółka może go sponsorować. Przekazał, że gmina winna wychodzić z ciekawymi pomysłami, które mogłyby ją promować. Środki finansowe na ten cel przekazywane byłyby przez Spółkę. Zarząd Spółki po zrealizowaniu projektu wymaga konkretnego rozliczenia. Kontynuując pan Marian Prusik przekazał, że kiedy był przedstawicielem gminy w Spółce MPL wówczas udało się wywalczyć kompromis dotyczący logotypu Spółki oraz jej nazwy. Decyzje o zmianie logotypu Spółki zapadały jeszcze w 2005 i 2006 roku. Pierwotna koncepcja sprowadzała się do tego, aby w ramach opracowywanego logotypu zmienić nazwę Spółki poprzez m.in. wyrzucenie z jej nazwy słowa Balice oraz patrona Jana Pawła II. Wówczas udało się przeforsować koncepcję, aby logotyp, jako znak handlowy, towarowy pozostawić taki, jaki został opracowany natomiast udało się pozostawić pełną poprzednią nazwę Spółki tj. Międzynarodowy Part Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice. Pan Marian Prusik przekazał, że wnosił na posiedzenia obrad Rady Nadzorczej zajęcie się sprawą związaną z określeniem obszarów ograniczonego użytkowania, co jest niezmiernie istotne dla naszej gminy a w szczególności dla miejscowości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Taki dokument został opracowany na koniec roku Obejmuje on przegląd ekologiczny całego portu lotniczego i otoczenia. Został opracowany raport ekologiczny. Dokument ten mógł zostać opracowany dopiero po uzyskaniu przez Spółkę decyzję Urzędu lotnictwa Cywilnego przypisującą funkcję głównego zarządcę portowi lotniczemu. Spółka dopiero po tym jak stała się głównym zarządcą portu lotniczego mogła zlecić takie opracowanie. Spółka jest władna wystąpić do Wojewody o wydanie ostatecznych decyzji w sprawie określenia obszarów ograniczonego użytkowania. Jednakże po zmianie kompetencji takiej decyzji nie będzie wydawał Wojewoda, ale prawdopodobnie Marszałek. Konsekwencją wydania i uprawomocnienia się takiej decyzji są skutki prawne i finansowe dla Spółki oraz niewykluczone, że pozytywne skutki finansowe dla mieszkańców gmin mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego w granicach obejmowania strefy. Radna Maria Dziobek zapytała, co w Gminie Zabierzów zostało zasponsorowane tytułem umowy partnersko sponsoringowej podpisanej przez Gminę Zabierzów i MPL. Pan Marian Prusik odpowiedział, że nie ma delegacji a także wglądu w dokumenty Spółki, aby takich informacji udzielać. Pan Adam Wójcik obecny przedstawiciel Gminy Zabierzów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice przekazał, że były to projekty na sumę ok. 20 tys. zł. Radna Maria Dziobek przekazała, że w terminalu w nazwie lotniska nie ma napisu Balice ale tylko Airport Kraków co wskazuje na fakt że Rada Gminy podejmując 16 marca 2007 r. Uchwałę w sprawie rezolucji wyrażającej protest przeciwko propozycjom zmiany nazwy lotniska w Balicach nic nie wywalczyła. Pan Marian Prusik odpowiedział, że dokonano zmiany logotypu, ale udało się wywalczyć to, że nie została zmieniona nazwa lotniska. Dodał, że w każdych oficjalnych dokumentach wychodzących ze Spółki znajduje się pełna nazwa lotniska.

5 Radna Maria Dziobek odnośnie obszarów ograniczonego użytkowania przekazała, że Spółka ogranicza, chronione konstytucyjnie, prywatne prawo własności. Radna zapytała czy Spółka przeprowadzała konsultacje społeczne na temat prawa własności i dodała, że nie ulega wątpliwości, iż każde ograniczenie prawa użytkowania jest zamachem na prywatną własność. Pan Marian Prusik przekazał, że takie konsultacje mogą być przeprowadzane na etapie przed wydaniem ostatecznych decyzji przez Wojewodę czy Marszałka. Dodał, że strefa została wskazana i można ją regulować w dwojaki sposób: albo zwiększać albo zmniejszać poprzez formę i sposób działalności Spółki. Radny Andrzej Krawczyk przekazał, że spotkał się z kierowanymi przez polityków do niego pytaniami o to ile Gmina Zabierzów otrzymała zamian za to, że lotnisko zwolnione jest z podatków. Dodał, że powinniśmy walczyć alby w budżecie lotniska była umieszczona kwota dwustu, czy trzystu tysięcy zł rekompensaty dla Gminy. A kwota, jaką udało się uzyskać od lotniska tj. 20 tys. zł jest poniżająca i haniebna. Radny przekazał, że zagwarantowana w budżecie Spółki odpowiednia kwota powinna zasilać np. sport, oświatę. Spółka mogłaby objąć opieką szkoły z okręgów gdzie występują największe wynikające z sąsiedztwa z lotniskiem utrudniania. Zaapelował, że o to właśnie należy walczyć. Pan Marian Prusik odpowiedział, że jest podpisana umowa partnersko sponsoringowa i do władz wykonawczych portu i Gminy jest to, aby jak najwięcej z tej umowy skorzystać. Należy przedstawiać takie projekty, które satysfakcjonowałyby Gminę i władze portu lotniczego. Odnośnie budżetu Spółki pan Prusik przekazał, że jest to Spółka prawa handlowego i musi się podporządkować obowiązującym ją przepisom. Spółka działa na zasadzie Kodeksu handlowego i celem jej jest m.in. uzyskiwać roczny zysk. Rolą Rady Nadzorczej jest kontrolować przyjęty budżet i jego realizację. Władze stanowiące, czyli Walne Zgromadzenie mogą takie sugestie dawać, ale trzeba też umiejętnie oprawić je w reguły prawne, gdyż Spółka prawa handlowego nie może realizować zadań wychodzących poza obszar jej działalności. Pani Przewodnicząca poprosiła o szczegółowe omówienie realizacji umowy partnersko sponsoringowej. Wicewójt odpowiedział, że realizacja tej umowy jest trudna. W ubiegłam roku gmina po ciężkich zmaganiach otrzymała ok. 20 tys. zł na dofinansowanie szeregu imprez gminnych. Umowa ta zakłada, że Gmina świadczy usługi reklamowe na rzecz Spółki. W tym roku udało się po potyczkach pozyskać dla gminy 30 tys. zł pomniejszone o VAT, co daje kwotę 25 tys. zł. Prezes Kamil Kamiński usiłując zdobyć poparcie Rady dla zmiany logotypu deklarował poparcie. Jednakże gmina tego poparcia nie otrzymała. Wicewójt przekazał, iż rozumie, że jest to Spółka prawa handlowego, jednakże nawy Zarząd powinien spojrzeć na współpracę bardziej realistycznie i zdać sobie sprawę z tego, ze Port Lotniczy funkcjonuje na terenie Gminy Zabierzów. Niesie to za sobą uciążliwości dla mieszkańców, którzy na dzień dzisiejszy nie otrzymują żadnej rekompensaty. Radny Edmund Dąbrowa przekazał, że powinniśmy bronić swoich racji i suwerenności. Powiedział, że w Zabierzowie, po wyrażeniu w 1994 r. przez Radę Gminy zgody, został postawiony radar. Następnie Rada Sołecka organizowała protest, zbierała podpisy mieszkańców, mówiła o szkodliwości radaru. Lotnisko miało, co jakiś określony czas, prowadzić badania szkodliwości tegoż radaru. Jednakże takie badania nie były przeprowadzane. Są podejrzenia, że radar ten jest szkodliwy. Radny zwrócił się do pana Adama Wójcika przedstawiciela Gminy Zabierzów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice o przeprowadzenie badania szkodliwości tego radaru. Radny zwrócił się do pana Mariana Prusika z pytaniem, jakie ten, będąc w Radzie Nadzorczej MPL Kraków Balice, składał inicjatywy. Pan Marian Prusik przekazał, że były to już wcześniej przytoczone przez niego inicjatywy takie jak umieszczenie w planie inwestycyjnym projektów pozaokołolotniskowych, logotyp, pozostawienie zysku netto w strukturze Spółki.

6 Pan Janusz Świątek sołtys Szczyglic odczytał stanowisko sołtysów Aleksandrowic, Balic, Brzoskwini, Rząski, Szczyglic w sprawie działalności przedstawiciela Gminy Zabierzów w Radzie Nadzorczej MPL Kraków Balice (stanowi załącznik Nr 4 do protokołu), w którym w imieniu mieszkańców miejscowości sąsiadujących z lotniskiem zostały przedstawione pytania, problemy, sugestie. W piśmie zawarte były prośby m.in. o poparcie starań w kwestii przedłużenia linii autobusu 501 do lotniska, o zajęcie się sprawą zwolnienia lotniska z podatku i podjęcie działań mających na celu zmianę tego stanu, doprowadzić do maksymalnego ograniczenia ilości startów i lądowań samolotów w porze nocnej, o organizację cyklicznych spotkań informacyjnych Zarządu Lotniska z władzami Gminy Zabierzów i sołtysami wszystkich miejscowości okołolotniskowych, o dążenie do przekazania Gminie Zabierzów terenów wojskowych, o powtórzenie badań hałasu, o informowanie mieszkańców gminy o wolnych etatach w MPL Kraków Balice a także w firmach działających na lotnisku. Sołtys Janusz Świątek przedstawił przychody i zyski lotniska na przełomie lat wskazując, że po zwolnieniu lotniska z podatku przychody i zyski znacznie wzrosły. Podkreślił, że Spółka winna się podzielić tym zyskiem z gminą, w której się znajduje. Sołtys podkreślił, że Rada Gminy powinna podjąć pewne kroki ażeby poprzeć działania Wójta Gminy i sołtysów miejscowości okołolotniskowych w celu likwidacji zwolnienia lotnisk z podatku od nieruchomości. Radny Edmund Dąbrowa zaznaczył, że funkcjonują stereotypy, którymi społeczeństwo się posługuje, jednakże nie możemy pozwolić na to, aby nas okładano, ale wręcz winniśmy walczyć o swoje. Pan Adam Wójcik przedstawiciel Gminy Zabierzów w MPL im. Jana Pawła II Kraków Balice zwrócił się z prośbą do władz gminy o przesunięcie terminu na sprawozdania gdyż sprawozdania wykonywane są do końca pierwszego półrocza i przeniesienie tych sprawozdań pozwala na udostępnienie danych takich jak zysk netto, który Spółka wypracowała. Pan Wójcik przekazał, że przyszedł do Rady Nadzorczej na moment zmiany Zarządu. Wytłumaczył, że nie mógł uczestniczyć w poprzedniej sesji Rady Gminy, gdyż trwały wówczas przesłuchiwania kandydatów na prezesa Zarządu oraz na członków Zarządu ds. finansowych i ds. inwestycyjnych. Przekazał, ze na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej zgłosił zbyt małą a nawet wręcz złą współpracę pomiędzy Zarządem a samorządami. W Radzie Nadzorczej trzy mandaty obejmują przedstawiciele trzech samorządów tj. przedstawiciel samorządu gminy, przedstawiciel samorządu Miasta Krakowa i największy przedstawiciel z grupy samorządów tj. przedstawiciel Marszałka. Współpraca na poziomie Zarząd a poszczególne samorządy nie jest najlepsza i powinno się to zmienić. Nowo wybrane władze Spółki to: Prezes Zarządu pan dr Jan Pamuła oraz prezes ds. inwestycyjnych pan Wojciech Olearczyk członek Zarządu. Prezes ds. finansowych nie został wybrany, gdyż Rada Nadzorcza zadeklarowała rozwiązanie, aby zadana te wypełniał dyrektor finansowy. Pan Adam Wójcik odnośnie postulatów odczytanych przez sołtysa Janusza Świątka przekazał, że niektóre z nich oczywiście są do zrealizowania, m.in. współpraca Zarządu MPL z samorządami. Pan Wójcik przekazał, że będzie dążył do doprowadzenia rozmów pomiędzy Wójtem Gminy Zabierzów a Prezydentem Miasta Krakowa celem rozwiązania problemów komunikacyjnych. Zaznaczył, że współpraca na poziomie samorządów nie jest wystarczająco dobra. Odnośnie spraw finansowych, które poruszył sołtys Świątek tj. wskazanie dysproporcji między budżetem gminy a zyskiem netto wypracowanych przez Spółkę pan Wójcik przekazał, że MPL jest Spółką prawa handlowego. Dynamika wzrostu wypracowanego zysku netto wzięła się z dynamicznego wzrostu operacji lotniskowych i ilości pasażerów odprawianych na lotnisku. W tym roku lotnisko odprawiło trzymilionowego pasażera a prognozy wskazują, że w 2013 roku lotnisko odprawi siedmiomilionowego pasażera. Pewne plany rozwojowe lotniska drugiego, co do wielkości w kraju są niezwykle istotne, tym bardziej, że MPL Kraków Balice ma konkurenta tj. lotnisko w Pyrzowicach. Dlatego też nie mogę lobbować pewnych rozwiązań, gdyż celem rozwoju województwa małopolskiego jest rozwój lotniska w Balicach. Natomiast, czym innym jest ekwiwalent,

7 który mieszkańcom należy przekazać. Pan Adam Wójcik mówił, że AGH przygotowała projekt podzielenia strefy ograniczonego użytkowania na trzy podstrefy tj. strefę A, strefę B i strefę C od największej uciążliwości do najmniejszej. Pan Janusz Świątek sołtys Szczyglic przekazał, że jest zwolennikiem rozwoju lotniska, ale na zdrowych zasadach i nie kosztem mieszkańców naszej gminy. Lotnisko nie może się rozwijać kosztem osób mieszkających w jego pobliżu. Sołtys podkreślił, że przy ul. Podkamycze w Balicach poziom decybeli przekracza poziom wytyczony przez dyrektywę Unii Europejskiej. Dodał, że teraz, kiedy lotnisko tak dobrze prosperuje, to powinni znaczną część podatku od nieruchomości odprowadzać do Gminy Zabierzów. Pan Adam Wójcik podkreślił, że mieszkańcy gminy muszą brać pod uwagę konieczność rozwoju lotniska, ale w ślad za tym mogą i powinni otrzymać rekompensatę. Dodał, że jest przygotowywana dyrektywa unijna pomagająca tanim przewoźnikom przetrwać ciężki czas wzrostu cen ropy i paliwa i zwrócił uwagę na wieloaspektowość tych działań. Brak odprowadzania podatku od nieruchomości znacząco obniża dochody gminy, jednakże kwestia ta leży w kompetencji Sejmu RP. Pani Przewodnicząca przekazała, że sprawa ustawy rządowej o przyznaniu podatku od lotnisk jest bardzo ważną sprawą. Kolejną jest sprawa rekompensat dla tych mieszkańców, którzy cierpią z powodu uciążliwości sąsiedztwa lotniska. Te uciążliwości istnieją i żaden raport, który jest czy będzie opracowywany nie wykaże tego, co ludzie doświadczają z powodu sąsiedztwa lotniska i w sferze hałasu, ale także w sferze utraty wartości działek. Sytuacja gminy względem lotniska jest poniżająca. My zamiast cieszyć się z faktu posiadania lotniska na terenie naszej gminy czujemy jedynie z tego tytułu obarczenie uciążliwościami. Mieszkańcy najbardziej narażonych na uciążliwości miejscowości organizują się, aby pokazać, że te uciążliwości istnieją i aby uzyskać pomoc. Pani Przewodnicząca przekazała, że jest bardzo dużo możliwości zrekompensowania przez post lotniczy tych uciążliwości. Podkreśliła, że przekazujemy swoje postulaty panu Wójcikowi, aby ten w rozmowach z Prezydentem Miasta Krakowa czy Zarządem MPL poruszał te sprawy. Pani Przewodnicząca dodała, że władze MPL Kraków Balice winny zastanowić się, w jaki sposób mogłyby zrekompensować te uciążliwości. MPL miał szansę pomóc gminie poprzez podpisaną umowę partnersko sponsoringową jednakże tej szansy nie wykorzystał a wręcz przeciwnie, gdyż stawiał bariery w zdobyciu przez gminę tych środków. Port lotniczy mógłby np. wspomagać szkoły funkcjonujące na terenie miejscowości, w których odczuwa się największe uciążliwości, wspomagać obiekty sportowe, próba nawiązania kontaktu z mieszkańcami celem np. wymiany okien na dźwiękoszczelne. Z pewnością to dobra wola ze strony Portu lotniczego pozwoli skonkretyzować działania w zakresie choćby częściowych rekompensat dla mieszkańców. Pan Adam Wójcik przekazał, że według jego oglądu współpraca pomiędzy Zarządem Spółki a samorządem Gminy Zabierzów była nieprawidłowa i wyraził przekonanie, że Zarząd teraz wybrany podejdzie poważnie do sprawy współpracy z samorządami. Dodał, że jest przekonany, iż nowy Prezes Zarządu zdaje sobie sprawę z tego oraz, że pojawią się efekty dobrej współpracy pomiędzy Zarządem MPL a samorządem Gminy Zabierzów. Pani Przewodnicząca przekazała, że punkt ten realizowany jest zgodnie z planem pracy Rady Gminy na rok 2008 jednakże wyraziła nadzieję na cykliczność spotkań w związku z tematem pomocy mieszkańcom zamieszkałym w strefie ograniczonego użytkowania. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Szumiec przekazał, że od początku powstawania lotniska nie podobały mu się stanowiska samorządów gdyż grunty, na których umieszczone jest lotnisko są gruntami miejscowości przylegających do lotniska, wykupione za bezcen. Jeżeli będą one wracane to powinny wrócić w odpowiedniej proporcji do Gminy Zabierzów jako współudział w rozbudowie lotniska. Gmina Zabierzów może podnieść wielkość udziałów właśnie w gruntach, które byłyby zwracane gminie.

8 Pani Przewodnicząca przekazała, że protest mieszkańców gminy, który będzie miał miejsce na lotnisku, dopiero otwiera drogę do wyrażenia niezadowolenia i poprosiła pana Wójcika, aby ten przekazał Zarządowi Portu Lotniczego, Marszałkowi Województwa, Prezydentowi Miasta Krakowa, aby poważnie podeszli do tego tematu. Przewodnicząca ogłosiła trzydziesto minutową przerwę, która trwała od godz do godz Ad. 6. Informacja na temat mienia komunalnego i budynków komunalnych Gminy. Pani Przewodnicząca przekazała, że punkt realizowany jest zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Gminy na rok 2008 oraz, że wraz z materiałami na sesję dostarczona była informacja na temat mienia komunalnego i budynków komunalnych Gminy (kserokopia stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Radny Jacek Kozera zapytał, co należałoby uczynić, aby nowo nabywane przez gminę mienie stało się mieniem wiejskim. Pan Mikołaj Miścicki wytłumaczył, że mienie wiejskie to jest pewna kategoria historyczna. Są to działki które kiedyś były własnością wszystkich mieszkańców wsi albo były własnością posiadacza ziemskiego, który pozwalał na uprawę tych ziem. Kiedy Skarb Państwa przejął wszystkie nieruchomości w Polsce stwierdzono, że ludność wsi uległaby pokrzywdzeniu. Wobec tego uznano kategorię mienia wiejskiego. Obecnie takie działki należą do Państwa, ale nie mogą być przedmiotem obrotu, jeżeli się na to nie zgodzi Zebranie Wiejskie. Wieś nie może być właścicielem gruntów, gdyż nie ma zdolności prawnej. Właścicielem jest gmina a tylko sposób zarządzania należy do wsi. W tej sytuacji, nawet jeżeli Sołectwo doprowadzi do nabycia działki, to będzie ona działką gminną a nie mieniem wiejskim. Radny Paweł Rudzki zapytał, czy dochody z mienia komunalnego mogą wpływać do wsi, tz. czy jeżeli jakaś wieś wynajmie kawałek działki np. pod imprezę gminną to dochody z tej imprezy będą przekazane do wsi? Pan Mikołaj Miścicki przekazał, że tę kwestę reguluje statut wsi. Statut każdego sołectwa precyzuje, co dzieje się z tymi dochodami. Część dochodów wędruje do sołectwa, jeżeli sołtys wynajmuje zgodnie z Zarządzeniem wydanym przez Wójta Gminy pomieszczenia świetlicy to też zasila fundusz sołecki. Zarządzenie Wójta nie dotyczy gruntów, lecz tylko budynków. Radny Edmund Dąbrowa zaznaczył, że gmina nie posiada mieszkań socjalnych. Zapytał czy coś w tej kwestii się zmieni a jeżeli tak, to gdzie planuje się takie mieszkania. Pan Wojciech Praczyński kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zabierzów przekazał, że po oddaniu nowego budynku szkoły w Brzeziu stary budynek zostanie zagospodarowany na lokale mieszkalne. Radny Andrzej Krawczyk zwrócił się do członków Komisji Gospodarki Komunalnej [...] aby ci zwrócili uwagę na fakt, iż w Bolechowicach za podobną do budynku w Rudawie powierzchnię użytkową naliczane są różne ceny. Różnica dochodu jest bardzo duża. Wicewójt odpowiedział, że w przypadku budynku komunalnego w Bolechowicach zwracaliśmy dzierżawcy kwotę ok. 40 tys. zł z tytułu poniesionych remontów. Są prowadzone tam remonty za pieniądze z budżetu. W Rudawie nic nie dołożyliśmy do remontu. Ad. 7. Informacja na temat gospodarki nieruchomościami. Pani Przewodnicząca przekazała, że punkt realizowany jest zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Gminy na rok 2008 oraz, że wraz z materiałami na sesję dostarczona była informacja na temat gospodarki nieruchomościami (kserokopia stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

9 Radny Edmund Dąbrowa przekazał, że w informacji nie ma wyszczególnionych działek, które zamierza pozyskać gmina tj. działki, o którą toczy się spór z kółkami rolniczymi w Rudawie. Pan Mikołaj Miścicki odpowiedział, że wykaz, który radni dostali dotyczy tych nieruchomości, które nie są własnością gminy a gmina chce je pozyskać. Działka, o której wspomniał radny Dąbrowa jest gminna, gdyż jest na to decyzja. Trzeba tylko wykonać pewne postępowania, żeby wyprostować wpis w księdze wieczystej. Uzyskaliśmy postanowienie prostujące omyłkę w decyzji, na podstawie której dokonano błędnego wpisu w księdze wieczystej. Nasi przeciwnicy zaskarżyli to postanowienie i obecnie toczy się postępowanie administracyjne przed organem drugiej instancji, które to postępowanie będzie z kolei miało wpływ na sprawę sądową, jaka się toczy. W związku z powyższym gmina toczy postępowanie administracyjne i sądowe, żeby uzyskać pełna kontrolę nad ta nieruchomością. Jednakże mamy decyzję komunalizacyjną, której nikt nie podważa, która stwierdza nabycie działki w drodze prawa. Radny Jacek Kozera przekazał, że za działkę o powierzchni 0,0063 ha dzierżawioną w Karniowicach miesięczny czynsz w 2006 r. wynosił 90 zł miesięcznie natomiast w 2007 r. 80 zł miesięcznie z czego wynika, że ta cena spadła. Wydzierżawienie 1 ha takiej działki wynosiłoby ok.153 tys. zł. netto rocznie. Radny zapytał, na jakiej podstawie sporządzane są wyceny i dlaczego ta cena zmalała. Pan Mikołaj Miścicki odpowiedział, że wyceny takiej dokonuje się w oparciu o znaczenie gospodarcze działki i w związku z przepisami, które zobowiązują gminę do gospodarności. Działki, które są polami uprawnymi dzierżawi się za czynsz, który jest określany na podstawie ceny zbóż i są to kwoty niewielkie. Ale jeżeli jest teren pod działalność gospodarczą i przynoszący duże zyski to wówczas kwoty czynszu są wyższe. Nie ma wzoru, który służy do wyliczenia ceny dzierżawy. Należy się tu kierować racjami ekonomicznymi. Wicewójt przekazał, że sprawę spadku ceny dzierżawionej działki w Karniowicach z 90 zł w 2006 na 80 zł w 2007 roku należy sprawdzić, gdyż być może jest to błąd literowy. Ad. 8. Informacja na temat funkcjonowanie OSP na terenie Gminy Zabierzów. Pani Przewodnicząca przekazała, że punkt realizowany jest zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Gminy na rok 2008 oraz, że wraz z materiałami na sesję dostarczona była informacja na temat funkcjonowanie OSP na terenie Gminy Zabierzów (kserokopia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). Radny Paweł Rudzki zapytał, dlaczego w wykazie gdzie wskazane jest miejscowe zagrożenie jednostka OSP Brzoskwinia odnotowane jest: na terenie gminy 0, poza terenem gminy 1, liczba ratowników 0. Radny zapytał, kto w takim razie interweniował w tym jednym zagrożeniu. Pan Mikołaj Miścicki odpowiedział, że do zera miejscowych zagrożeń wyjechało o ratowników. Radny Paweł Rudzki zapytał czy jest zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych podawanie do publicznej wiadomości adresów zamieszkania poszczególnych prezesów OSP. Pan Mikołaj Miścicki odpowiedział, że jeżeli wyrażą na to zgodę to jest to zgodne z Ustawą. Jest to rzecz, która wymaga osobnego sprawdzenia. Wicewójt przekazał, że w wykazie są wskazane pożary, które wystąpiły na terenie gminy oraz poza jej terenem oraz liczba strażaków która brała udział w tych 11 zdarzeniach. Wskazane są również miejscowe zagrożenia gdzie na terenie gminy było zero wyjazdów, czyli żaden ratownik nie brał udziału w wyjazdach. Radny Edmund Dąbrowa przekazał, że w sprawozdaniu brakuje jednej podstawowej informacji tj. zużycia paliwa przez poszczególne jednostki OSP. Dokument jest niepełny. Radny zgłosił wniosek o uzupełnienie sprawozdania o ilość zużytego paliwa przez poszczególne jednostki OSP.

10 Pan Wojciech Praczyński Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zabierzów przekazał, że gmina sprawuje ogólny nadzór nad OSP w takim zakresie w jakim gmina sprawuje nadzór nad stowarzyszeniem, które działa na jej terenie. W sprawozdaniu podany jest łączny bilans kosztów m.in. również zużycia paliwa. Jednostki wyjeżdżają do zdarzeń gdyż muszą pełnić funkcję ratowniczą. Gmina, jako sprawująca ogólny nadzór, nie ma możliwości do tego, aby decydować o limitach paliwa poszczególnych jednostek OSP, gdyż nie jest do przewodzenia ile razy dana jednostka będzie musiała wziąć udział w akcji bojowej. Są tu również wymagane do spełnienia przez daną jednostkę wyjazdy szkoleniowe. Zestawienie kosztów zużycia paliwa w rozbiciu na poszczególne jednostki może zostać przygotowane, jeżeli Rada Gminy tego sobie zażyczy, jednakże ta informacja nie wniesie istotnych wniosków. Radny Edmund Dąbrowa przekazał, że gdy będzie znana zużyta ilość paliwa przez daną jednostkę OSP to wówczas na podstawie wskazanej w sprawozdaniu informacji o ilości wyjazdów przez tą jednostkę, będzie można wyliczyć zgodność tych informacji. Radny Jacek Kozera przekazał, że posiada informację o zużyciu paliwa przez poszczególne jednostki i udzieli jej zainteresowanym. Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008 Nr XVII/127/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia r. Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały został przedłożony Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Radny Jacek Kozera przekazał, że Komisja Budżetu [ ] pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Radny Krzysztof Nęcka przekazał, że Komisja Gospodarki Komunalnej [ ] pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pani Przewodnicząca przekazała, że w dniu dzisiejszym została przedłożona radnym autopoprawka Wójta do projektu uchwały (kserokopia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). Radny Jacek Kozera przekazał, że autopoprawka została przedstawiona na Komisji Budżetu [ ] i Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Skarbnik Gminy przekazał, że główną częścią uchwały jest wprowadzenie sumy subwencji oświatowej, która nie została rozdzielona wyłącznie na zdania z zakresu oświaty, ponieważ już wcześniej na te zadania gmina przeznaczyła znacznie mniejszą kwotę niż kwota subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa wyniosła zł., a na zadania z zakresu oświaty i wychowania przeznaczono kwotę zł. Ze szkół wpływają wnioski, że nie tylko w związku z podwyżkami, które wynikają z przepisów pochodzących z Karty Nauczyciela, potrzebne są środki na wynagrodzenia, ale również z powodu zwiększania kosztów energii. Gmina przyjęła zasadę, że dopóki nie ma rozliczenia pierwszego półrocza, dla szkół nie przeznacza się większych środków na wydatki bieżące oprócz wyjątku szkoły w Rząsce, gdzie jest zwiększona powierzchnia grzewcza i na koniec miesiąca czerwca zostanie zużyta cała kwota zaplanowana w budżecie. Musimy się liczyć z tym, że po zakończeniu pierwszego półrocza może się okazać, że z przyczyn od nas niezależnych tj. wyższych cen za energię elektryczną i gaz zaistnieje konieczność zwiększenia planu wydatków w szkołach. Pozostałe wydatki nie wpływają w jakiś sposób na strukturę budżetu. Zwiększa się plan wydatków o zł na dofinansowanie budowy kładki dla pieszych wraz z dojściami w ciągu drogi powiatowej w Rudawie. Jest to zadanie Powiatu, kwota dofinansowania przez gminę stanowi 25% kosztów ogółem, szacowanych na zł. Przyjęto tu zasadę, ze gmina nie powinna partycypować w

11 kosztach w wysokości 50%. Kolejne zwiększenie w palnie wydatków polega na zamianie zadania w Brzoskwini. Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę, w której wyraziło wolę, aby kwotę przeznaczoną na zakup działki pod budowę boiska sportowego przeznaczyć na urządzenie boiska na posiadanej działce komunalnej. Kolejną zmianę stanowi kwota na realizację proponowanej umowy z Klubem Sportowym Kmita Zabierzów na odpłatne promowanie Gminy Zabierzów w różnych formach. Byłaby to umowa cywilnoprawna. Na Klub Sportowy Kmita zostałyby nałożone określone obowiązki, jeżeli chodzi o promowanie Gminy Zabierzów, z których Klub musiałby się wywiązać. W przeciwnym wypadku nie otrzymałby wynagrodzenia. Ponieważ jest to sprawa budząca zainteresowanie społeczne założenie jest takie, że projekt umowy z Klubem Sportowym będzie konsultowany z Komisją Budżetu [ ], tak aby szczegóły umowy były zgodne z wolą Rady Gminy. Autopoprawka do projektu uchwały była omawiana na Komisji Budżetu [ ]. Proponuje się zwiększenie wydatków na: zł na zwiększenie środków na wynagrodzenia, co jest związane ze zwiększeniem zadań wykonywanych przez gminę i tym samym potrzebą zwiększenia zatrudnienia. Wiąże się to również z sytuacją na rynku pracy, która powoduję potrzebę dokonania nieco większych, od wcześniej zakładanych podwyżek wynagrodzeń - w budżecie przeznaczono kwotę zł na zadanie pn. Rozbudowa budowy Przedszkola w Zabierzowie. Złożone w przetargu kwoty opiewały na kwoty wyższe a najniższa kwota za wykonanie zadania wynosiła prawie zł. Przetarg został unieważniony. Stąd wynika potrzeba zwiększenia środków na ten cel o zł. Na dofinansowanie tego zadania gmina stara się o środki z PFRON. Skarbnik Gminy w imieniu pani Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.. Przekazał, że w dziale 801 rozdział jest napisana kwota na świetlicę szkolną tj. świetlice w Szkołach Podstawowych. Jest to pomyłka techniczna, gdyż ta kwota na świetlice wiejskie powinna być zdjęta z rozdziału i wprowadzona do działu 854 rozdział Nie zmienia to środków na oświatę, gdyż jest to tylko techniczny zapis. Skarbnik dodał, że zarówno pierwotna wersja projektu uchwały jak i ta po wprowadzeniu autopoprawek nie zmienia deficytu budżetowego. Radna Maria Dziobek zapytała, co to za zwyczaj zapanował w naszej gminie, że się przetarg niejako dostosowuje do oferenta. Radna przekazała, ze na komisji Budżetu [ ] usłyszała, że wartość jaką zaproponował oferent była o większa i w związku z tym musimy zwiększyć kosztorys. Ale przecież ktoś ten kosztorys sporządził i nie należy zakładać, że osoba, która go sporządzała źle oszacowała kwotę. Radna powiedział, że bardzo jej zależy na budowie przedszkola w Zabierzowie, ale należy zakończyć z zasadą dostosowywania przetargu do oferenta. Radna, w sprawie zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne, zapytała czy jeżeli Rada nie przyzna proponowanych w autopoprawce zł. to czy wynagrodzenie pani Wójt wzrośnie czy też nie. Radna zapytała, za co Urząd chce wzrostu na administrację i w którym miejscu Urząd wykazuje się taką dobrą pracą. Kontynuując Radna powiedziała, że plany zagospodarowania Balice, Szczyglice, Rząska zostały zrobione fatalnie, wynajęto Dolinę Kobylańska za 1200 zł, nie dopilnowano umowy Gminy Zabierzów z Miastem Kraków o transporcie zbiorowym i teraz Rada Gminy musi podejmować Rezolucję w tej sprawie. Radna dodała, że ta sama administracja nie uciekałaby od poprzedniego Wójta. Wicewójt odpowiedział, że nie dostosowujemy kwot do oferenta. Przeprowadzony przetarg wykazał nam, że oferty jakie zostały złożone były powyżej kwoty zabezpieczonej przez gminę i tutaj zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych jesteśmy zmuszeni do unieważnienia przetargu, co przedłuża procedury i opóźnia wejście w teren. Nie dostosowujemy się do oferenta, ale widząc sytuację na rynku, widząc, jakie są oferty podnosimy kwotę, co nie znaczy, że w drugim przetargu te kwoty będą wyższe. Może się okazać, że zgłosi się oferent, który zaoferuje założone wcześniej zł. Takiego działania wymaga od nas Ustawa o zamówieniach publicznych. Gmina nie może

12 pozytywnie rozpatrzeć przetargu jeżeli najtańsza oferta jest wyższa od kwoty na ten cel zabezpieczonej. Wicewójt zaznaczył, że pracownicy Urzędu Gminy odchodzą nie dlatego, że w obecnym miejscu pracy jest im źle, ale dlatego, że gdzie indziej płaca jest znacznie wyższa. W przeciągu ostatnich dwóch lat sytuacja na rynku pracy diametralnie odwróciła się. O ile poprzednio mieliśmy rynek pracodawcy o tyle teraz jest na odwrót. Odnośne uposażenia pani Wójt Wicewójt przekazał, że jest ono kształtowane automatem w drodze Uchwały podejmowanej przez Radę Gminy. Kontynuując Wicewójt mówił, że plan Balic, Szczyglic i Rząski został uchylony. Był on sporządzany od 1998 roku. Ani Wójt Józef Krzyworzeka ani też Wójt Halina Kurtyka nie wycofali się z tego planu i nie rozpoczęli procedury według nowej Ustawy, która się pojawiła i stracili czas.. Obecne władze Urzędu Gminy przepchnęły ten plan, co dało społeczeństwu to, że ponad rok teren ten był otwarty. Mówił, że rozgardiasz urbanistyczny, jaki panuje w Polsce jest żerowiskiem dla hochsztaplerów, deweloperów, którzy żądzą się własnymi prawami. Wicewójt przekazał, że w gminie robionych jest wiele dobrych rzeczy, pozytywnie ocenianych przez mieszkańców i otoczenie. Radna Maria Dziobek wyciąga drobne potknięcia. Jednak takiego działania radnej ludzie nie popierają, gdyż widzą jeszcze to, czego radna nie dostrzega. Radny Edmund Dąbrowa przekazał, że pewne rzeczy powinny być przewidziane w budżecie. Rada Gminy przyjęła już w budżecie kwotę na podwyżki. Znalazła się tam również kwota na nagrody. Radny dodał, że nikt zdrowo myślący nie byłby przeciw podwyżkom, ale należy je wcześniej przewidzieć w budżecie. O potrzebie zwiększenia etatów mówiło się już przed uchwaleniem budżetu. Dodał, że to nie jest poważne traktowanie radnych. Kontynuując radny powiedział, że możemy dać na podwyżki, ale chce wiedzieć czy to już będzie ostatnia kwota jaką Rada przeznaczy na ten cel w bieżącym roku. Radny Wiesław Czajowski powiedział, że radni byliby bardziej zorientowani w pewnych kwestiach, gdyby częściej uczęszczali do Urzędu Gminy i tam, uzyskując odpowiedzi od merytorycznie odpowiedzialnych pracowników, rozwiewali swoje wątpliwości. Wówczas możliwym byłoby uniknięcie w trakcie sesji zbędnych dyskusji. Kontynuując radny przekazał, że w trakcie prac nad budżetem członkowie Komisji Budżetu [ ] szukając oszczędności obcinali wcześniej założone kwoty twierdząc, że jeżeli w ciągu roku wyniknie taka potrzeba, to wówczas będzie można zwiększyć plan wydatków. Skarbnik Gminy przekazał, że przy tych założeniach, które były brane pod uwagę, te środki wystarczą. Pan Wojciech Praczyński odnośnie budowy przedszkola przekazał, że oferenci ostrożnie podchodzą do kosztów robót gdyż technologia budowy tegoż przedszkola nie jest typowa. Ponadto założone w kosztorysie kwoty wzrosły od momentu jego sporządzenia. Nie ma tu żadnej chęci dostosowania się do cen oferentów jednakże należy zachować margines bezpieczeństwa, dający pewność rozstrzygnięcia przetargu. Radni przystąpili do głosowania omówionej wcześniej przez skarbnika gminy pisemnej autopoprawki Wójta Gminy (pismo z dnia ), której saldo zmian wynosi zł. Za - 15 Przeciw - 1 Wstrzymało się 1 Radna Maria Dziobek zadała następujące pytania prosząc autora projektu uchwały o udzielenie odpowiedzi: - co należy rozumieć przez określenie użyte w uzasadnieniu odpłatne promowanie Gminy Zabierzów w różnych formach oraz Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przypuszczać, że promocja Gminy wykorzystująca osiągnięcia sportowe Klubu, a nie reklama bezpośrednia, jest formą

13 efektywniejszą. - jakiego rodzaju ma być owa proponowana umowa, - w prawidłowo zawartej umowie świadczenia muszą się bilansować. Jeśli ma być to umowa zawarta w oparciu o Kodeks cywilny to obowiązują świadczenia ekwiwalentne, - jaka jest podstawa prawna do zawarcia umowy z KS Kmita, - kto wycenił wartość tej promocji na zł, - co otrzymamy za te zł od Stowarzyszenia LKS Kmita, - jaka jest wartość świadczonej usługi LKS Kmita, czy ta wartość się bilansuje, - czy będzie to umowa zawarta w oparciu o art. 9 Ustawy o Samorządzie Gminnym, - czy może będzie to wsparcie, jako rodzaj umowy i jakie przewiduje się zasady i tryb wsparcia, Radna powiedziała, że wszystko wskazuje na to że mamy do czynienia ze wsparciem sportu kwalifikowanego. Niewątpliwie z korzyścią dla budżetu gminy i z powodu zwykłej uczciwości uważam, że należy skorzystać z atr. 2 ust. 3 Ustawy o sporcie kwalifikowanym. Wówczas udzielona dotacja będzie kontrolowana. Pod tytułem promocji próbuje się dokonać zwykłej darowizny, która nie podlega rozliczeniu i kontroli. Radna zapytała, dlaczego te zł próbuje się wydatkować z budżetu gminy z działu 750 administracja publiczna rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego a nie spod kultury fizycznej. Radna dodała, że Gmina Kraków za umieszczenie swojego logo każe sobie płacić. Radna Maria Dziobek zgłosiła wniosek o skreślenie tego zadania. Pan Mikołaj Miścicki wyjaśnił, że to jest uchwała w sprawie zmiany budżetu i tu jest monopol Wójta na inicjowanie zmian budżetu. Radna natomiast żąda wprowadzenia poprawki do tej uchwały. Pan Mikołaj Miścicki przekazał, że udzieli odpowiedzi na pytania Radnej Marii Dziobek Radna Maria Dziobek poprosiła, aby na zadane przez nią pytania odpowiedziała pani Wójt. Pani Wójt do udzielenia w jej imieniu odpowiedzi wytyczyła pana Mikołaja Miścickiego. Pan Mikołaj Miścicki przekazał, że jest pracownikiem pani Wójt i otrzymał polecenie udzielenia odpowiedzi w związku z czym udzieli Radnej Marii Dziobek odpowiedzi na zadane przez nią pytania. Radna Maria Dziobek powiedziała do pana Mikołaja Miścickiego, że nie musi odpowiadać na jej pytania i prosiła, aby ten potraktował w/w pytania, jako retoryczne. Radna powiedziała, iż stwierdza, że na stanowisku Wójta mamy nieodpowiedzialną osobę. Radny Andrzej Krawczyk przekazał, że od 1994 roku uczestniczy w działalności sportowej Zabierzowa, niejednokrotnie finansując z własnych środków działania Klubu. Radny mówił, że Kmita otrzymała 70 tys. zł, ale środki te zostały zagospodarowane w przeciągu trzech miesięcy. Po zakończeniu sezonu rozmawialiśmy z panem Wicewójtem o tym, aby zdecydować, co robimy dalej. Czy sprzedajemy I ligę i zostawiamy tylko młodzież, choć młodzież pozostawiona bez przykładu też się rozejdzie, czy też pomagamy Klubowi Kmita. Te zł stanowiłoby pomoc gminy, w takim stopniu ażeby Klub nie rozpadł się, gdyż pan Kazimierz Duda sam Klubu nie utrzyma. Radny poprosił o zwrócenie uwagi na fakt, że tam gdzie jest boisko a nie ma klubu sportowego, boisko to jest zaniedbane i nikt się nim nie interesuje. Radny Paweł Rudzki przekazał, że 70 tyś przeznaczone jest na sport młodzieżowy natomiast 120 tys. zł na sport zawodowy a przede wszystkim na utrzymanie boiska, z którego młodzież nie może korzystać. Radny zaproponował zaprosić na spotkanie Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej pana Kazimierza Dudę i porozmawiać na temat przyszłej współpracy. Radny przekazał, że jeżeli jest to możliwe, to składa wniosek, aby tego zadania w tej uchwale nie przyjmować. Radna Maria Dziobek powiedziała, że jest przyzwolenie społeczne czy nawet oczekiwanie społeczne ażeby Klub istniał i abyśmy wspierali sport. Tylko róbmy to legalnie. Nie róbmy darowizny, nie wyprowadzajmy pieniędzy z budżetu gminy tytułem darowizny a zróbmy to zgodnie z Ustawą o sporcie kwalifikowanym art. 2 ust., 3. Jako Rada Gminy możemy podjąć uchwałę, ze będziemy dotować sport kwalifikowany. Wówczas będziemy mogli dotować nie tylko Klub Kmita, ale każdy w Gminie.

14 Radny Andrzej Krawczyk zapytał jak to się stało, że nie było żadnych zastrzeżeń, gdy pani Wójt Halina Kurtyka w ten sam sposób przekazała na Klub Kmita 100 tys. zł. i nikt z jej grona tego nie negował. Radny Paweł Rudzki przekazał, że nie był wówczas radnym, ale niejednokrotnie na posiedzeniu Komisji sportu wskazywał, że takiemu zachowaniu się sprzeciwia. Radny Wiesław Czajowski przypomniał, że również był przeciwko temu. Mówił, że wówczas oczekiwaliśmy współpracy i przez te trzy lata ta współpraca nie została nawiązana. Radny Edmund Dąbrowa przekazał, że 10 lat temu nie było ani jednej drużyny młodzieżowej Kmita. Zapytał czy Rada do tego dąży, aby znów zaistniała taka sytuacja. Przekazał, że nie jest to najlepsza forma pomocy Klubowi, ale jeżeli Klub jest w ciężkiej sytuacji to należy mu pomóc. Należy rozwiązać tą sytuację np. poprzez utworzenie z Klubem Spółki. Wiceprzewodniczący Daniel Walczowski zgłosił wniosek, aby obniżyć kwotę zł do zł. Radny Paweł Rudzki zaznaczył, że trzeba doprowadzić do jasnej, czytelnej i rzetelnej współpracy z Klubem a nie robić tego poprzez niezbyt zgodne z prawem zawieranie umowy. Przewodnicząca ogłosiła dziesięciominutową przerwę, która trwałą od godz do godz Radni przystąpili do głosowania wniosku radnej Marii Dziobek i radnego Pawła Rudzkiego o zdjęcie z projektu uchwały zadania polegającego na zwiększeniu planu wydatków o kwotę z przeznaczeniem na realizację proponowanej umowy z KS Kmita. Za - 2 Przeciw - 14 Wstrzymało się 1 Wniosek nie został przyjęty. Radni przystąpili do głosowania wniosku Wiceprzewodniczącego Daniela Walczewskiego o obniżenie kwoty zł do zł. Za - 6 Przeciw - 10 Wstrzymało się 1 Wniosek nie został przyjęty. Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008 Nr XVII/127/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia r. wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami, który radni przegłosowali następująco: Za - 14 Przeciw - 1 Wstrzymało się 2 Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XXIII/189/08 Pani Przewodnicząca poprosiła, aby projekty uchwał, zwłaszcza te, które dotyczą budżetu oraz autopoprawki do projektów tych uchwał były przedstawiane Radzie na tyle wcześniej, aby Komisje Rady Gminy mogły się z nimi zapoznać. Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na realizację zadań inwestycyjnych. Radny Jacek Kozera przekazał, że Komisja Budżetu [ ] na posiedzeniu Komisji zapoznała się z projektem uchwały i opiniuje go pozytywnie. Radny Paweł Rudzki zapytał, jaka jest kwota przeznaczona już na realizację zadań inwestycyjnych

15 na przyszły rok. Pani Wójt odpowiedziała, że jest to kwota zł. plus omawiana uchwała. Wiceprzewodniczący Daniel Walczowski odczytał treść projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na realizację zadań inwestycyjnych, który radni przegłosowali następująco: Za - 15 Przeciw - 0 Wstrzymało się 0 Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XXIII/190/08 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji wyrażającej protest w związku ze sposobem wykonywania przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie porozumienia w przedmiocie wykonywania zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego. Wiceprzewodniczący Józef Szumiec odczytał treść projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji wyrażającej protest w związku ze sposobem wykonywania przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie porozumienia w przedmiocie wykonywania zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego, który radni przegłosowali następująco: Za - 15 Przeciw - 0 Wstrzymało się 0 Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XXIII/191/08 Ad. 12. Interpelacje. Wiceprzewodniczący Józef Szumiec przekazał, że pojawiły się niepokojące sygnały ośrodka zdrowia w Zabierzowie. Radny zapytał czy Marszałek ogłosił przetarg na sprzedaż tego terenu i ośrodka. Pani Wójt odpowiedziała, że gmina wystąpiła o zakup tego budynku z całym terenem. Odpowiedź Zarządu Województwa jest taka, że będzie propozycja sprzedania go gminie za 50 % jego wartości. Gdy budynek zostanie już wyceniony wówczas przedstawi się Radzie cenę jaką musiałaby ponieść Gmina Zabierzów. Pojawił się temat przekazania tego budynku aportem do Spółki KPT, ale na razie nie został przekazany a gmina negocjuje jego cenę. Ad. 13. Wolne wnioski. Radny Edmund Dąbrowa zgłosił wniosek o wyczyszczenie studzienek kanalizacji burzowej w okolicy ul. Krzyżowej i w dalszym jej odcinku, które po gradobiciu zostały zanieczyszczone, co spowodowało, że są niedrożne. Radny Paweł Rudzki zapytał, czy została sprawdzona sytuacja prawna firmy Wtórpol. Pan Mikołaj Miścicki przekazał, że inwentaryzujemy pojemniki, które stoją na gminnych nieruchomościach i gmina będzie występowała do właściciela pojemników, czyli osoby prowadzącej działalność pod firmą Wtórpol, żeby te pojemniku usunął i zapłacił nam odszkodowanie. Ad.14. Informacja Wójta o sprawach bieżących. Pani Wójt przekazała, że: - Wystąpiła do Starosty o przekazanie budynku przy ul. Cmentarnej 2 w Zabierzowie. Pani Wójt odczytała udzielonej odpowiedzi, w której Starosta informuje, że nieruchomość ta w chwili obecnej pozostaje w trwałym zarządzie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w dniu 3 kwietnia Starosta otrzymał pismo

16 podpisane przez Rektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, z którego wynika, że dotychczas użytkowana nieruchomość w Zabierzowie stała się zbędna dla działalności tej jednostki. Jednocześnie dyr. Centrum zawiadomił, że wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu i po uzyskaniu zgody nieruchomość zostanie przekazana Staroście do jego dyspozycji. Starosta poinformował, że wówczas wniosek Gminy Zabierzów zostanie rozpatrzony czerwca odbędzie się protest na lotnisku w Balicach. - Wystąpiła do GDDKiA z prośba o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na budowę chodnika przy drodze krajowej pomiędzy Rudawą a Młynką. Ad. 15. Pisma wpływające do biura Rady Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy przekazała, że zestawienie pism, które wpłynęły do biura Rady Gminy Zabierzów w okresie od r. do r. radni otrzymali wraz z materiałami na sesję (zestawienie stanowi zał. nr 8) i odczytała zestawienie pism, które wpłynęły do biura Rady Gminy Zabierzów w okresie od r. do dnia sesji (zestawienie stanowi zał. nr 9) oraz poinformowała radnych, że pisma dostępne są do wglądu w Biurze Rady Gminy. Ad. 16. Zakończenie obrad. Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła sesję słowami ogłaszam XXIII Sesję Rady Gminy Zabierzów za zamkniętą. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała Aneta Mędrek Liczba odwiedzin: 29 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Zabierzów Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :21:30 Czas publikacji: :21:30 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Wyciąg z Protokołu Nr XVIII/2012 z sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 lutego 2012 r. Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska

UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 września 2013 r. STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Sołectwo Krzyżówka jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r.

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Członek Komisji 3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/33/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 września 2011 r.

Protokół Nr IV/33/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 września 2011 r. Protokół Nr IV/33/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU PGNiG SA

REGULAMIN ZARZĄDU PGNiG SA REGULAMIN ZARZĄDU PGNiG SA I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną uchwalenia Regulaminu Zarządu PGNiG SA zwanego dalej Regulaminem jest 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki. 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011 1 Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011 Komisja realizowała większość swoich zadań w roku 2011 na posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec

UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r.

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu 22.04.2013 r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku w naradzie udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006 Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006 Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK Burmistrz Krobi Krobia, dnia 17 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Krobi z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoboda

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoboda Projekt z dnia 24 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoboda Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 1 PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. LIV sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia statutu sołectwa Ksawerów Wschód. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 35 oraz art. 41 ust 1 i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo