Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia r. Data utworzenia Numer aktu 23 Kadencja Kadencja Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. szkolna 2. Sesja trwała od godz do Radni otrzymali zawiadomienie o sesji wraz z materiałami w wymaganym terminie. Obradom przewodniczyła Maria Kwaśnik - Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów. Przewodnicząca Rady Gminy Maria Kwaśnik stwierdziła prawomocność sesji na podstawie listy obecności. W momencie rozpoczęcia sesji obecnych było, zgodnie z listą obecności, 18 radnych (lista obecności na sesji stanowi zał. nr 1 do protokołu). Przewodnicząca otworzyła XXIII sesję Rady Gminy Zabierzów witając wszystkich przybyłych na sesję: Radnych Gminy Zabierzów, Panią Elżbietę Burtan Wójta Gminy Zabierzów, Pana Wojciecha Burmistrza Zastępcę Wójta Gminy, pana Adama Wójcika obecnego przedstawiciela Gminy Zabierzów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice, pana Mariana Prusika poprzedniego przedstawiciela Gminy Zabierzów w MPL Kraków Balice, Pana Piotra Budziaka - Skarbnika Gminy, Pana Pawła Lipowczana - Sekretarza Gminy, Pana Mikołaja Miścickiego - prawnika Urzędu Gminy, Kierownictwo Urzędu, Sołtysów, Przewodniczących Rad Sołeckich, oraz wszystkich uczestniczących w sesji. Przewodnicząca odczytała porządek sesji, (stanowiący zał. nr 2 do protokołu) oraz zapytała czy są uwagi do porządku obrad. Pani Wójt zgłosiła wnioski o: - wycofanie z porządku obrad punktu 10 tj. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 25/5 położonej w Balicach Radni przegłosowali wniosek następująco: Za 16, przeciw 1, wstrzymało się 1. - wprowadzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na realizację zadań inwestycyjnych. Radni przegłosowali wniosek następująco: Za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0. - wprowadzenie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji wyrażającej protest w związku ze sposobem wykonywania przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie porozumienia w przedmiocie wykonywania zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego. Radni przegłosowali wniosek następująco:

2 Za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0. - zmianę kolejności porządku obrad polegającą na przeniesieniu punktu 9 tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zabierzów na lata i wprowadzenie go, jako punkt 4. Radni przegłosowali wniosek następująco: Za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 1) Otwarcie sesji. 2) Przedstawienie porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Gminy Zabierzów. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zabierzów na lata ) Sprawozdanie przedstawiciela Gminy w Spółce Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice. 6) Informacja na temat mienia komunalnego i budynków komunalnych Gminy, 7) Informacja na temat gospodarki nieruchomościami, 8) Informacja na temat funkcjonowanie OSP na terenie Gminy Zabierzów. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008 Nr XVII/127/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia r. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na realizację zadań inwestycyjnych. 11) Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji wyrażającej protest w związku ze sposobem wykonywania przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie porozumienia w przedmiocie wykonywania zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego. 12) Interpelacje. 13) Wolne wnioski. 14) Informacja Wójta o sprawach bieżących. 15) Pisma wpływające do biura Rady Gminy. 16) Zakończenie obrad. Radni przyjęli porządek obrad z wprowadzonymi zmianami stosunkiem głosów: Za - 18 Przeciw - 0 Wstrzymało się 0 Ad. 1. Otwarcie Sesji. Omówiono w sposób podany powyżej. Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. Omówiono w sposób podany powyżej. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Gminy Zabierzów. Radni przyjęli protokół z XXI sesji Rady Gminy Zabierzów stosunkiem głosów: Za 14 Przeciw 0 Wstrzymało się 4

3 Radni przyjęli protokół z XXII sesji Rady Gminy Zabierzów stosunkiem głosów: Za 16 Przeciw 0 Wstrzymało się 2 Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zabierzów na lata Radny Jacek Kozera przekazał, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy obradowała nad projektem uchwały i opiniuje go pozytywnie. Radny Krzysztof Nęcka poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska również pracowała nad projektem uchwały i wyraża pozytywną opinię. Piotr Budziak Skarbnik Gminy poinformował, że zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dotyczą kanalizacji sanitarnej tj. czterech pozycji tabeli oraz kart opisowych zadania inwestycyjnego o numerach 1, 2, 3, 4. Zmiany aktualizują niezbędne nakłady i są zgodne ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Zabierzów Balice i Zabierzów Niegoszowice. Zgodność występuje zarówno pod względem kosztów jak i nazewnictwa. Natomiast pozostałe zapisy WPI nie ulegają zmianie. Przewodnicząca przekazała, że radni przed sesją otrzymali projekt uchwały z wprowadzoną autopoprawką Wójta Gminy do projektu uchwały (kserokopia stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Skarbnik Gminy wyjaśnił, że autopoprawka dotyczy zmian zapisów wynikłych na skutek zakończenia studium wykonalności. Zmiany polegają na dostosowaniu WPI do składanego wniosku w ramach MRPO. Radni przyjęli autopoprawkę stosunkiem głosów: Za 18 Przeciw 0 Wstrzymało się 0 Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zabierzów na lata , który radni przegłosowali następująco: Za - 18 Przeciw - 0 Wstrzymało się 0 Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XXIII/188/08 Ad. 5. Sprawozdanie przedstawiciela Gminy w Spółce Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice. Pan Marian Prusik poprzedni przedstawiciel Gminy Zabierzów w MPL Kraków Balice przekazał, że od marca br. nie jest już w organach Spółki, w związku z czym nie może uzyskiwać informacji o planowanych i realizowanych przez Spółkę zadaniach. Przekazał, że jednym z zadań realizowanych w 2007 roku było przyjęcie planu inwestycyjnego dla Spółki MPL Kraków Balice. Oprócz rozbudowy terminala lotniczego w planie przyjęto rozbudowę okołolotniskową tj. parking wielopoziomowy i hotel, co z uwagi na fakt, że te budowle mogą podlegać opodatkowaniu, może nieść finansowe znaczenie dla Gminy Zabierzów i skutecznie zwiększać dochody budżetu gminy. Istotnym elementem dla gminy, jako udziałowca jest to, że zeszłoroczny zysk Spółki pozostał w

4 Spółce z przeznaczeniem na powiększenie kapitału zakładowego który teraz wynosi ponad 100 mln zł. Pozostałą część przeznaczono na kapitał zapasowy. Środki te przeznaczane są na realizację inwestycji Spółki. Dobrą praktyką jest, aby pieniądze wygenerowane w trakcie roku podatkowego pozostawały w Spółce na pomnożenie majątku a nie wychodziły na zewnątrz do udziałowców. Pan Prusik przekazał, że udało się zmobilizować poprzedni Zarząd Spółki do przygotowania materiałów określających możliwości sponsorowania przez Spółkę przedsięwzięć realizowanych przez gminy okołolotniskowe a w szczególności Gminę Zabierzów. Taki dokument został opracowany i funkcjonuje w Spółce. Był on pozytywnie opiniowany przez Radę Nadzorczą. W oparciu o niego została podpisana umowa partnersko sponsoringowa z Gminą Zabierzów mówiąca o tym, że jeżeli gmina miałaby ciekawy, wspólny dla interesów gminy i Spółki drobny projekt w zakresie przede wszystkim promocji gminy Spółka może go sponsorować. Przekazał, że gmina winna wychodzić z ciekawymi pomysłami, które mogłyby ją promować. Środki finansowe na ten cel przekazywane byłyby przez Spółkę. Zarząd Spółki po zrealizowaniu projektu wymaga konkretnego rozliczenia. Kontynuując pan Marian Prusik przekazał, że kiedy był przedstawicielem gminy w Spółce MPL wówczas udało się wywalczyć kompromis dotyczący logotypu Spółki oraz jej nazwy. Decyzje o zmianie logotypu Spółki zapadały jeszcze w 2005 i 2006 roku. Pierwotna koncepcja sprowadzała się do tego, aby w ramach opracowywanego logotypu zmienić nazwę Spółki poprzez m.in. wyrzucenie z jej nazwy słowa Balice oraz patrona Jana Pawła II. Wówczas udało się przeforsować koncepcję, aby logotyp, jako znak handlowy, towarowy pozostawić taki, jaki został opracowany natomiast udało się pozostawić pełną poprzednią nazwę Spółki tj. Międzynarodowy Part Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice. Pan Marian Prusik przekazał, że wnosił na posiedzenia obrad Rady Nadzorczej zajęcie się sprawą związaną z określeniem obszarów ograniczonego użytkowania, co jest niezmiernie istotne dla naszej gminy a w szczególności dla miejscowości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Taki dokument został opracowany na koniec roku Obejmuje on przegląd ekologiczny całego portu lotniczego i otoczenia. Został opracowany raport ekologiczny. Dokument ten mógł zostać opracowany dopiero po uzyskaniu przez Spółkę decyzję Urzędu lotnictwa Cywilnego przypisującą funkcję głównego zarządcę portowi lotniczemu. Spółka dopiero po tym jak stała się głównym zarządcą portu lotniczego mogła zlecić takie opracowanie. Spółka jest władna wystąpić do Wojewody o wydanie ostatecznych decyzji w sprawie określenia obszarów ograniczonego użytkowania. Jednakże po zmianie kompetencji takiej decyzji nie będzie wydawał Wojewoda, ale prawdopodobnie Marszałek. Konsekwencją wydania i uprawomocnienia się takiej decyzji są skutki prawne i finansowe dla Spółki oraz niewykluczone, że pozytywne skutki finansowe dla mieszkańców gmin mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego w granicach obejmowania strefy. Radna Maria Dziobek zapytała, co w Gminie Zabierzów zostało zasponsorowane tytułem umowy partnersko sponsoringowej podpisanej przez Gminę Zabierzów i MPL. Pan Marian Prusik odpowiedział, że nie ma delegacji a także wglądu w dokumenty Spółki, aby takich informacji udzielać. Pan Adam Wójcik obecny przedstawiciel Gminy Zabierzów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice przekazał, że były to projekty na sumę ok. 20 tys. zł. Radna Maria Dziobek przekazała, że w terminalu w nazwie lotniska nie ma napisu Balice ale tylko Airport Kraków co wskazuje na fakt że Rada Gminy podejmując 16 marca 2007 r. Uchwałę w sprawie rezolucji wyrażającej protest przeciwko propozycjom zmiany nazwy lotniska w Balicach nic nie wywalczyła. Pan Marian Prusik odpowiedział, że dokonano zmiany logotypu, ale udało się wywalczyć to, że nie została zmieniona nazwa lotniska. Dodał, że w każdych oficjalnych dokumentach wychodzących ze Spółki znajduje się pełna nazwa lotniska.

5 Radna Maria Dziobek odnośnie obszarów ograniczonego użytkowania przekazała, że Spółka ogranicza, chronione konstytucyjnie, prywatne prawo własności. Radna zapytała czy Spółka przeprowadzała konsultacje społeczne na temat prawa własności i dodała, że nie ulega wątpliwości, iż każde ograniczenie prawa użytkowania jest zamachem na prywatną własność. Pan Marian Prusik przekazał, że takie konsultacje mogą być przeprowadzane na etapie przed wydaniem ostatecznych decyzji przez Wojewodę czy Marszałka. Dodał, że strefa została wskazana i można ją regulować w dwojaki sposób: albo zwiększać albo zmniejszać poprzez formę i sposób działalności Spółki. Radny Andrzej Krawczyk przekazał, że spotkał się z kierowanymi przez polityków do niego pytaniami o to ile Gmina Zabierzów otrzymała zamian za to, że lotnisko zwolnione jest z podatków. Dodał, że powinniśmy walczyć alby w budżecie lotniska była umieszczona kwota dwustu, czy trzystu tysięcy zł rekompensaty dla Gminy. A kwota, jaką udało się uzyskać od lotniska tj. 20 tys. zł jest poniżająca i haniebna. Radny przekazał, że zagwarantowana w budżecie Spółki odpowiednia kwota powinna zasilać np. sport, oświatę. Spółka mogłaby objąć opieką szkoły z okręgów gdzie występują największe wynikające z sąsiedztwa z lotniskiem utrudniania. Zaapelował, że o to właśnie należy walczyć. Pan Marian Prusik odpowiedział, że jest podpisana umowa partnersko sponsoringowa i do władz wykonawczych portu i Gminy jest to, aby jak najwięcej z tej umowy skorzystać. Należy przedstawiać takie projekty, które satysfakcjonowałyby Gminę i władze portu lotniczego. Odnośnie budżetu Spółki pan Prusik przekazał, że jest to Spółka prawa handlowego i musi się podporządkować obowiązującym ją przepisom. Spółka działa na zasadzie Kodeksu handlowego i celem jej jest m.in. uzyskiwać roczny zysk. Rolą Rady Nadzorczej jest kontrolować przyjęty budżet i jego realizację. Władze stanowiące, czyli Walne Zgromadzenie mogą takie sugestie dawać, ale trzeba też umiejętnie oprawić je w reguły prawne, gdyż Spółka prawa handlowego nie może realizować zadań wychodzących poza obszar jej działalności. Pani Przewodnicząca poprosiła o szczegółowe omówienie realizacji umowy partnersko sponsoringowej. Wicewójt odpowiedział, że realizacja tej umowy jest trudna. W ubiegłam roku gmina po ciężkich zmaganiach otrzymała ok. 20 tys. zł na dofinansowanie szeregu imprez gminnych. Umowa ta zakłada, że Gmina świadczy usługi reklamowe na rzecz Spółki. W tym roku udało się po potyczkach pozyskać dla gminy 30 tys. zł pomniejszone o VAT, co daje kwotę 25 tys. zł. Prezes Kamil Kamiński usiłując zdobyć poparcie Rady dla zmiany logotypu deklarował poparcie. Jednakże gmina tego poparcia nie otrzymała. Wicewójt przekazał, iż rozumie, że jest to Spółka prawa handlowego, jednakże nawy Zarząd powinien spojrzeć na współpracę bardziej realistycznie i zdać sobie sprawę z tego, ze Port Lotniczy funkcjonuje na terenie Gminy Zabierzów. Niesie to za sobą uciążliwości dla mieszkańców, którzy na dzień dzisiejszy nie otrzymują żadnej rekompensaty. Radny Edmund Dąbrowa przekazał, że powinniśmy bronić swoich racji i suwerenności. Powiedział, że w Zabierzowie, po wyrażeniu w 1994 r. przez Radę Gminy zgody, został postawiony radar. Następnie Rada Sołecka organizowała protest, zbierała podpisy mieszkańców, mówiła o szkodliwości radaru. Lotnisko miało, co jakiś określony czas, prowadzić badania szkodliwości tegoż radaru. Jednakże takie badania nie były przeprowadzane. Są podejrzenia, że radar ten jest szkodliwy. Radny zwrócił się do pana Adama Wójcika przedstawiciela Gminy Zabierzów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice o przeprowadzenie badania szkodliwości tego radaru. Radny zwrócił się do pana Mariana Prusika z pytaniem, jakie ten, będąc w Radzie Nadzorczej MPL Kraków Balice, składał inicjatywy. Pan Marian Prusik przekazał, że były to już wcześniej przytoczone przez niego inicjatywy takie jak umieszczenie w planie inwestycyjnym projektów pozaokołolotniskowych, logotyp, pozostawienie zysku netto w strukturze Spółki.

6 Pan Janusz Świątek sołtys Szczyglic odczytał stanowisko sołtysów Aleksandrowic, Balic, Brzoskwini, Rząski, Szczyglic w sprawie działalności przedstawiciela Gminy Zabierzów w Radzie Nadzorczej MPL Kraków Balice (stanowi załącznik Nr 4 do protokołu), w którym w imieniu mieszkańców miejscowości sąsiadujących z lotniskiem zostały przedstawione pytania, problemy, sugestie. W piśmie zawarte były prośby m.in. o poparcie starań w kwestii przedłużenia linii autobusu 501 do lotniska, o zajęcie się sprawą zwolnienia lotniska z podatku i podjęcie działań mających na celu zmianę tego stanu, doprowadzić do maksymalnego ograniczenia ilości startów i lądowań samolotów w porze nocnej, o organizację cyklicznych spotkań informacyjnych Zarządu Lotniska z władzami Gminy Zabierzów i sołtysami wszystkich miejscowości okołolotniskowych, o dążenie do przekazania Gminie Zabierzów terenów wojskowych, o powtórzenie badań hałasu, o informowanie mieszkańców gminy o wolnych etatach w MPL Kraków Balice a także w firmach działających na lotnisku. Sołtys Janusz Świątek przedstawił przychody i zyski lotniska na przełomie lat wskazując, że po zwolnieniu lotniska z podatku przychody i zyski znacznie wzrosły. Podkreślił, że Spółka winna się podzielić tym zyskiem z gminą, w której się znajduje. Sołtys podkreślił, że Rada Gminy powinna podjąć pewne kroki ażeby poprzeć działania Wójta Gminy i sołtysów miejscowości okołolotniskowych w celu likwidacji zwolnienia lotnisk z podatku od nieruchomości. Radny Edmund Dąbrowa zaznaczył, że funkcjonują stereotypy, którymi społeczeństwo się posługuje, jednakże nie możemy pozwolić na to, aby nas okładano, ale wręcz winniśmy walczyć o swoje. Pan Adam Wójcik przedstawiciel Gminy Zabierzów w MPL im. Jana Pawła II Kraków Balice zwrócił się z prośbą do władz gminy o przesunięcie terminu na sprawozdania gdyż sprawozdania wykonywane są do końca pierwszego półrocza i przeniesienie tych sprawozdań pozwala na udostępnienie danych takich jak zysk netto, który Spółka wypracowała. Pan Wójcik przekazał, że przyszedł do Rady Nadzorczej na moment zmiany Zarządu. Wytłumaczył, że nie mógł uczestniczyć w poprzedniej sesji Rady Gminy, gdyż trwały wówczas przesłuchiwania kandydatów na prezesa Zarządu oraz na członków Zarządu ds. finansowych i ds. inwestycyjnych. Przekazał, ze na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej zgłosił zbyt małą a nawet wręcz złą współpracę pomiędzy Zarządem a samorządami. W Radzie Nadzorczej trzy mandaty obejmują przedstawiciele trzech samorządów tj. przedstawiciel samorządu gminy, przedstawiciel samorządu Miasta Krakowa i największy przedstawiciel z grupy samorządów tj. przedstawiciel Marszałka. Współpraca na poziomie Zarząd a poszczególne samorządy nie jest najlepsza i powinno się to zmienić. Nowo wybrane władze Spółki to: Prezes Zarządu pan dr Jan Pamuła oraz prezes ds. inwestycyjnych pan Wojciech Olearczyk członek Zarządu. Prezes ds. finansowych nie został wybrany, gdyż Rada Nadzorcza zadeklarowała rozwiązanie, aby zadana te wypełniał dyrektor finansowy. Pan Adam Wójcik odnośnie postulatów odczytanych przez sołtysa Janusza Świątka przekazał, że niektóre z nich oczywiście są do zrealizowania, m.in. współpraca Zarządu MPL z samorządami. Pan Wójcik przekazał, że będzie dążył do doprowadzenia rozmów pomiędzy Wójtem Gminy Zabierzów a Prezydentem Miasta Krakowa celem rozwiązania problemów komunikacyjnych. Zaznaczył, że współpraca na poziomie samorządów nie jest wystarczająco dobra. Odnośnie spraw finansowych, które poruszył sołtys Świątek tj. wskazanie dysproporcji między budżetem gminy a zyskiem netto wypracowanych przez Spółkę pan Wójcik przekazał, że MPL jest Spółką prawa handlowego. Dynamika wzrostu wypracowanego zysku netto wzięła się z dynamicznego wzrostu operacji lotniskowych i ilości pasażerów odprawianych na lotnisku. W tym roku lotnisko odprawiło trzymilionowego pasażera a prognozy wskazują, że w 2013 roku lotnisko odprawi siedmiomilionowego pasażera. Pewne plany rozwojowe lotniska drugiego, co do wielkości w kraju są niezwykle istotne, tym bardziej, że MPL Kraków Balice ma konkurenta tj. lotnisko w Pyrzowicach. Dlatego też nie mogę lobbować pewnych rozwiązań, gdyż celem rozwoju województwa małopolskiego jest rozwój lotniska w Balicach. Natomiast, czym innym jest ekwiwalent,

7 który mieszkańcom należy przekazać. Pan Adam Wójcik mówił, że AGH przygotowała projekt podzielenia strefy ograniczonego użytkowania na trzy podstrefy tj. strefę A, strefę B i strefę C od największej uciążliwości do najmniejszej. Pan Janusz Świątek sołtys Szczyglic przekazał, że jest zwolennikiem rozwoju lotniska, ale na zdrowych zasadach i nie kosztem mieszkańców naszej gminy. Lotnisko nie może się rozwijać kosztem osób mieszkających w jego pobliżu. Sołtys podkreślił, że przy ul. Podkamycze w Balicach poziom decybeli przekracza poziom wytyczony przez dyrektywę Unii Europejskiej. Dodał, że teraz, kiedy lotnisko tak dobrze prosperuje, to powinni znaczną część podatku od nieruchomości odprowadzać do Gminy Zabierzów. Pan Adam Wójcik podkreślił, że mieszkańcy gminy muszą brać pod uwagę konieczność rozwoju lotniska, ale w ślad za tym mogą i powinni otrzymać rekompensatę. Dodał, że jest przygotowywana dyrektywa unijna pomagająca tanim przewoźnikom przetrwać ciężki czas wzrostu cen ropy i paliwa i zwrócił uwagę na wieloaspektowość tych działań. Brak odprowadzania podatku od nieruchomości znacząco obniża dochody gminy, jednakże kwestia ta leży w kompetencji Sejmu RP. Pani Przewodnicząca przekazała, że sprawa ustawy rządowej o przyznaniu podatku od lotnisk jest bardzo ważną sprawą. Kolejną jest sprawa rekompensat dla tych mieszkańców, którzy cierpią z powodu uciążliwości sąsiedztwa lotniska. Te uciążliwości istnieją i żaden raport, który jest czy będzie opracowywany nie wykaże tego, co ludzie doświadczają z powodu sąsiedztwa lotniska i w sferze hałasu, ale także w sferze utraty wartości działek. Sytuacja gminy względem lotniska jest poniżająca. My zamiast cieszyć się z faktu posiadania lotniska na terenie naszej gminy czujemy jedynie z tego tytułu obarczenie uciążliwościami. Mieszkańcy najbardziej narażonych na uciążliwości miejscowości organizują się, aby pokazać, że te uciążliwości istnieją i aby uzyskać pomoc. Pani Przewodnicząca przekazała, że jest bardzo dużo możliwości zrekompensowania przez post lotniczy tych uciążliwości. Podkreśliła, że przekazujemy swoje postulaty panu Wójcikowi, aby ten w rozmowach z Prezydentem Miasta Krakowa czy Zarządem MPL poruszał te sprawy. Pani Przewodnicząca dodała, że władze MPL Kraków Balice winny zastanowić się, w jaki sposób mogłyby zrekompensować te uciążliwości. MPL miał szansę pomóc gminie poprzez podpisaną umowę partnersko sponsoringową jednakże tej szansy nie wykorzystał a wręcz przeciwnie, gdyż stawiał bariery w zdobyciu przez gminę tych środków. Port lotniczy mógłby np. wspomagać szkoły funkcjonujące na terenie miejscowości, w których odczuwa się największe uciążliwości, wspomagać obiekty sportowe, próba nawiązania kontaktu z mieszkańcami celem np. wymiany okien na dźwiękoszczelne. Z pewnością to dobra wola ze strony Portu lotniczego pozwoli skonkretyzować działania w zakresie choćby częściowych rekompensat dla mieszkańców. Pan Adam Wójcik przekazał, że według jego oglądu współpraca pomiędzy Zarządem Spółki a samorządem Gminy Zabierzów była nieprawidłowa i wyraził przekonanie, że Zarząd teraz wybrany podejdzie poważnie do sprawy współpracy z samorządami. Dodał, że jest przekonany, iż nowy Prezes Zarządu zdaje sobie sprawę z tego oraz, że pojawią się efekty dobrej współpracy pomiędzy Zarządem MPL a samorządem Gminy Zabierzów. Pani Przewodnicząca przekazała, że punkt ten realizowany jest zgodnie z planem pracy Rady Gminy na rok 2008 jednakże wyraziła nadzieję na cykliczność spotkań w związku z tematem pomocy mieszkańcom zamieszkałym w strefie ograniczonego użytkowania. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Szumiec przekazał, że od początku powstawania lotniska nie podobały mu się stanowiska samorządów gdyż grunty, na których umieszczone jest lotnisko są gruntami miejscowości przylegających do lotniska, wykupione za bezcen. Jeżeli będą one wracane to powinny wrócić w odpowiedniej proporcji do Gminy Zabierzów jako współudział w rozbudowie lotniska. Gmina Zabierzów może podnieść wielkość udziałów właśnie w gruntach, które byłyby zwracane gminie.

8 Pani Przewodnicząca przekazała, że protest mieszkańców gminy, który będzie miał miejsce na lotnisku, dopiero otwiera drogę do wyrażenia niezadowolenia i poprosiła pana Wójcika, aby ten przekazał Zarządowi Portu Lotniczego, Marszałkowi Województwa, Prezydentowi Miasta Krakowa, aby poważnie podeszli do tego tematu. Przewodnicząca ogłosiła trzydziesto minutową przerwę, która trwała od godz do godz Ad. 6. Informacja na temat mienia komunalnego i budynków komunalnych Gminy. Pani Przewodnicząca przekazała, że punkt realizowany jest zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Gminy na rok 2008 oraz, że wraz z materiałami na sesję dostarczona była informacja na temat mienia komunalnego i budynków komunalnych Gminy (kserokopia stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Radny Jacek Kozera zapytał, co należałoby uczynić, aby nowo nabywane przez gminę mienie stało się mieniem wiejskim. Pan Mikołaj Miścicki wytłumaczył, że mienie wiejskie to jest pewna kategoria historyczna. Są to działki które kiedyś były własnością wszystkich mieszkańców wsi albo były własnością posiadacza ziemskiego, który pozwalał na uprawę tych ziem. Kiedy Skarb Państwa przejął wszystkie nieruchomości w Polsce stwierdzono, że ludność wsi uległaby pokrzywdzeniu. Wobec tego uznano kategorię mienia wiejskiego. Obecnie takie działki należą do Państwa, ale nie mogą być przedmiotem obrotu, jeżeli się na to nie zgodzi Zebranie Wiejskie. Wieś nie może być właścicielem gruntów, gdyż nie ma zdolności prawnej. Właścicielem jest gmina a tylko sposób zarządzania należy do wsi. W tej sytuacji, nawet jeżeli Sołectwo doprowadzi do nabycia działki, to będzie ona działką gminną a nie mieniem wiejskim. Radny Paweł Rudzki zapytał, czy dochody z mienia komunalnego mogą wpływać do wsi, tz. czy jeżeli jakaś wieś wynajmie kawałek działki np. pod imprezę gminną to dochody z tej imprezy będą przekazane do wsi? Pan Mikołaj Miścicki przekazał, że tę kwestę reguluje statut wsi. Statut każdego sołectwa precyzuje, co dzieje się z tymi dochodami. Część dochodów wędruje do sołectwa, jeżeli sołtys wynajmuje zgodnie z Zarządzeniem wydanym przez Wójta Gminy pomieszczenia świetlicy to też zasila fundusz sołecki. Zarządzenie Wójta nie dotyczy gruntów, lecz tylko budynków. Radny Edmund Dąbrowa zaznaczył, że gmina nie posiada mieszkań socjalnych. Zapytał czy coś w tej kwestii się zmieni a jeżeli tak, to gdzie planuje się takie mieszkania. Pan Wojciech Praczyński kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zabierzów przekazał, że po oddaniu nowego budynku szkoły w Brzeziu stary budynek zostanie zagospodarowany na lokale mieszkalne. Radny Andrzej Krawczyk zwrócił się do członków Komisji Gospodarki Komunalnej [...] aby ci zwrócili uwagę na fakt, iż w Bolechowicach za podobną do budynku w Rudawie powierzchnię użytkową naliczane są różne ceny. Różnica dochodu jest bardzo duża. Wicewójt odpowiedział, że w przypadku budynku komunalnego w Bolechowicach zwracaliśmy dzierżawcy kwotę ok. 40 tys. zł z tytułu poniesionych remontów. Są prowadzone tam remonty za pieniądze z budżetu. W Rudawie nic nie dołożyliśmy do remontu. Ad. 7. Informacja na temat gospodarki nieruchomościami. Pani Przewodnicząca przekazała, że punkt realizowany jest zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Gminy na rok 2008 oraz, że wraz z materiałami na sesję dostarczona była informacja na temat gospodarki nieruchomościami (kserokopia stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

9 Radny Edmund Dąbrowa przekazał, że w informacji nie ma wyszczególnionych działek, które zamierza pozyskać gmina tj. działki, o którą toczy się spór z kółkami rolniczymi w Rudawie. Pan Mikołaj Miścicki odpowiedział, że wykaz, który radni dostali dotyczy tych nieruchomości, które nie są własnością gminy a gmina chce je pozyskać. Działka, o której wspomniał radny Dąbrowa jest gminna, gdyż jest na to decyzja. Trzeba tylko wykonać pewne postępowania, żeby wyprostować wpis w księdze wieczystej. Uzyskaliśmy postanowienie prostujące omyłkę w decyzji, na podstawie której dokonano błędnego wpisu w księdze wieczystej. Nasi przeciwnicy zaskarżyli to postanowienie i obecnie toczy się postępowanie administracyjne przed organem drugiej instancji, które to postępowanie będzie z kolei miało wpływ na sprawę sądową, jaka się toczy. W związku z powyższym gmina toczy postępowanie administracyjne i sądowe, żeby uzyskać pełna kontrolę nad ta nieruchomością. Jednakże mamy decyzję komunalizacyjną, której nikt nie podważa, która stwierdza nabycie działki w drodze prawa. Radny Jacek Kozera przekazał, że za działkę o powierzchni 0,0063 ha dzierżawioną w Karniowicach miesięczny czynsz w 2006 r. wynosił 90 zł miesięcznie natomiast w 2007 r. 80 zł miesięcznie z czego wynika, że ta cena spadła. Wydzierżawienie 1 ha takiej działki wynosiłoby ok.153 tys. zł. netto rocznie. Radny zapytał, na jakiej podstawie sporządzane są wyceny i dlaczego ta cena zmalała. Pan Mikołaj Miścicki odpowiedział, że wyceny takiej dokonuje się w oparciu o znaczenie gospodarcze działki i w związku z przepisami, które zobowiązują gminę do gospodarności. Działki, które są polami uprawnymi dzierżawi się za czynsz, który jest określany na podstawie ceny zbóż i są to kwoty niewielkie. Ale jeżeli jest teren pod działalność gospodarczą i przynoszący duże zyski to wówczas kwoty czynszu są wyższe. Nie ma wzoru, który służy do wyliczenia ceny dzierżawy. Należy się tu kierować racjami ekonomicznymi. Wicewójt przekazał, że sprawę spadku ceny dzierżawionej działki w Karniowicach z 90 zł w 2006 na 80 zł w 2007 roku należy sprawdzić, gdyż być może jest to błąd literowy. Ad. 8. Informacja na temat funkcjonowanie OSP na terenie Gminy Zabierzów. Pani Przewodnicząca przekazała, że punkt realizowany jest zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Gminy na rok 2008 oraz, że wraz z materiałami na sesję dostarczona była informacja na temat funkcjonowanie OSP na terenie Gminy Zabierzów (kserokopia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). Radny Paweł Rudzki zapytał, dlaczego w wykazie gdzie wskazane jest miejscowe zagrożenie jednostka OSP Brzoskwinia odnotowane jest: na terenie gminy 0, poza terenem gminy 1, liczba ratowników 0. Radny zapytał, kto w takim razie interweniował w tym jednym zagrożeniu. Pan Mikołaj Miścicki odpowiedział, że do zera miejscowych zagrożeń wyjechało o ratowników. Radny Paweł Rudzki zapytał czy jest zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych podawanie do publicznej wiadomości adresów zamieszkania poszczególnych prezesów OSP. Pan Mikołaj Miścicki odpowiedział, że jeżeli wyrażą na to zgodę to jest to zgodne z Ustawą. Jest to rzecz, która wymaga osobnego sprawdzenia. Wicewójt przekazał, że w wykazie są wskazane pożary, które wystąpiły na terenie gminy oraz poza jej terenem oraz liczba strażaków która brała udział w tych 11 zdarzeniach. Wskazane są również miejscowe zagrożenia gdzie na terenie gminy było zero wyjazdów, czyli żaden ratownik nie brał udziału w wyjazdach. Radny Edmund Dąbrowa przekazał, że w sprawozdaniu brakuje jednej podstawowej informacji tj. zużycia paliwa przez poszczególne jednostki OSP. Dokument jest niepełny. Radny zgłosił wniosek o uzupełnienie sprawozdania o ilość zużytego paliwa przez poszczególne jednostki OSP.

10 Pan Wojciech Praczyński Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zabierzów przekazał, że gmina sprawuje ogólny nadzór nad OSP w takim zakresie w jakim gmina sprawuje nadzór nad stowarzyszeniem, które działa na jej terenie. W sprawozdaniu podany jest łączny bilans kosztów m.in. również zużycia paliwa. Jednostki wyjeżdżają do zdarzeń gdyż muszą pełnić funkcję ratowniczą. Gmina, jako sprawująca ogólny nadzór, nie ma możliwości do tego, aby decydować o limitach paliwa poszczególnych jednostek OSP, gdyż nie jest do przewodzenia ile razy dana jednostka będzie musiała wziąć udział w akcji bojowej. Są tu również wymagane do spełnienia przez daną jednostkę wyjazdy szkoleniowe. Zestawienie kosztów zużycia paliwa w rozbiciu na poszczególne jednostki może zostać przygotowane, jeżeli Rada Gminy tego sobie zażyczy, jednakże ta informacja nie wniesie istotnych wniosków. Radny Edmund Dąbrowa przekazał, że gdy będzie znana zużyta ilość paliwa przez daną jednostkę OSP to wówczas na podstawie wskazanej w sprawozdaniu informacji o ilości wyjazdów przez tą jednostkę, będzie można wyliczyć zgodność tych informacji. Radny Jacek Kozera przekazał, że posiada informację o zużyciu paliwa przez poszczególne jednostki i udzieli jej zainteresowanym. Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008 Nr XVII/127/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia r. Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały został przedłożony Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Radny Jacek Kozera przekazał, że Komisja Budżetu [ ] pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Radny Krzysztof Nęcka przekazał, że Komisja Gospodarki Komunalnej [ ] pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pani Przewodnicząca przekazała, że w dniu dzisiejszym została przedłożona radnym autopoprawka Wójta do projektu uchwały (kserokopia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). Radny Jacek Kozera przekazał, że autopoprawka została przedstawiona na Komisji Budżetu [ ] i Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Skarbnik Gminy przekazał, że główną częścią uchwały jest wprowadzenie sumy subwencji oświatowej, która nie została rozdzielona wyłącznie na zdania z zakresu oświaty, ponieważ już wcześniej na te zadania gmina przeznaczyła znacznie mniejszą kwotę niż kwota subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa wyniosła zł., a na zadania z zakresu oświaty i wychowania przeznaczono kwotę zł. Ze szkół wpływają wnioski, że nie tylko w związku z podwyżkami, które wynikają z przepisów pochodzących z Karty Nauczyciela, potrzebne są środki na wynagrodzenia, ale również z powodu zwiększania kosztów energii. Gmina przyjęła zasadę, że dopóki nie ma rozliczenia pierwszego półrocza, dla szkół nie przeznacza się większych środków na wydatki bieżące oprócz wyjątku szkoły w Rząsce, gdzie jest zwiększona powierzchnia grzewcza i na koniec miesiąca czerwca zostanie zużyta cała kwota zaplanowana w budżecie. Musimy się liczyć z tym, że po zakończeniu pierwszego półrocza może się okazać, że z przyczyn od nas niezależnych tj. wyższych cen za energię elektryczną i gaz zaistnieje konieczność zwiększenia planu wydatków w szkołach. Pozostałe wydatki nie wpływają w jakiś sposób na strukturę budżetu. Zwiększa się plan wydatków o zł na dofinansowanie budowy kładki dla pieszych wraz z dojściami w ciągu drogi powiatowej w Rudawie. Jest to zadanie Powiatu, kwota dofinansowania przez gminę stanowi 25% kosztów ogółem, szacowanych na zł. Przyjęto tu zasadę, ze gmina nie powinna partycypować w

11 kosztach w wysokości 50%. Kolejne zwiększenie w palnie wydatków polega na zamianie zadania w Brzoskwini. Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę, w której wyraziło wolę, aby kwotę przeznaczoną na zakup działki pod budowę boiska sportowego przeznaczyć na urządzenie boiska na posiadanej działce komunalnej. Kolejną zmianę stanowi kwota na realizację proponowanej umowy z Klubem Sportowym Kmita Zabierzów na odpłatne promowanie Gminy Zabierzów w różnych formach. Byłaby to umowa cywilnoprawna. Na Klub Sportowy Kmita zostałyby nałożone określone obowiązki, jeżeli chodzi o promowanie Gminy Zabierzów, z których Klub musiałby się wywiązać. W przeciwnym wypadku nie otrzymałby wynagrodzenia. Ponieważ jest to sprawa budząca zainteresowanie społeczne założenie jest takie, że projekt umowy z Klubem Sportowym będzie konsultowany z Komisją Budżetu [ ], tak aby szczegóły umowy były zgodne z wolą Rady Gminy. Autopoprawka do projektu uchwały była omawiana na Komisji Budżetu [ ]. Proponuje się zwiększenie wydatków na: zł na zwiększenie środków na wynagrodzenia, co jest związane ze zwiększeniem zadań wykonywanych przez gminę i tym samym potrzebą zwiększenia zatrudnienia. Wiąże się to również z sytuacją na rynku pracy, która powoduję potrzebę dokonania nieco większych, od wcześniej zakładanych podwyżek wynagrodzeń - w budżecie przeznaczono kwotę zł na zadanie pn. Rozbudowa budowy Przedszkola w Zabierzowie. Złożone w przetargu kwoty opiewały na kwoty wyższe a najniższa kwota za wykonanie zadania wynosiła prawie zł. Przetarg został unieważniony. Stąd wynika potrzeba zwiększenia środków na ten cel o zł. Na dofinansowanie tego zadania gmina stara się o środki z PFRON. Skarbnik Gminy w imieniu pani Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.. Przekazał, że w dziale 801 rozdział jest napisana kwota na świetlicę szkolną tj. świetlice w Szkołach Podstawowych. Jest to pomyłka techniczna, gdyż ta kwota na świetlice wiejskie powinna być zdjęta z rozdziału i wprowadzona do działu 854 rozdział Nie zmienia to środków na oświatę, gdyż jest to tylko techniczny zapis. Skarbnik dodał, że zarówno pierwotna wersja projektu uchwały jak i ta po wprowadzeniu autopoprawek nie zmienia deficytu budżetowego. Radna Maria Dziobek zapytała, co to za zwyczaj zapanował w naszej gminie, że się przetarg niejako dostosowuje do oferenta. Radna przekazała, ze na komisji Budżetu [ ] usłyszała, że wartość jaką zaproponował oferent była o większa i w związku z tym musimy zwiększyć kosztorys. Ale przecież ktoś ten kosztorys sporządził i nie należy zakładać, że osoba, która go sporządzała źle oszacowała kwotę. Radna powiedział, że bardzo jej zależy na budowie przedszkola w Zabierzowie, ale należy zakończyć z zasadą dostosowywania przetargu do oferenta. Radna, w sprawie zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne, zapytała czy jeżeli Rada nie przyzna proponowanych w autopoprawce zł. to czy wynagrodzenie pani Wójt wzrośnie czy też nie. Radna zapytała, za co Urząd chce wzrostu na administrację i w którym miejscu Urząd wykazuje się taką dobrą pracą. Kontynuując Radna powiedziała, że plany zagospodarowania Balice, Szczyglice, Rząska zostały zrobione fatalnie, wynajęto Dolinę Kobylańska za 1200 zł, nie dopilnowano umowy Gminy Zabierzów z Miastem Kraków o transporcie zbiorowym i teraz Rada Gminy musi podejmować Rezolucję w tej sprawie. Radna dodała, że ta sama administracja nie uciekałaby od poprzedniego Wójta. Wicewójt odpowiedział, że nie dostosowujemy kwot do oferenta. Przeprowadzony przetarg wykazał nam, że oferty jakie zostały złożone były powyżej kwoty zabezpieczonej przez gminę i tutaj zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych jesteśmy zmuszeni do unieważnienia przetargu, co przedłuża procedury i opóźnia wejście w teren. Nie dostosowujemy się do oferenta, ale widząc sytuację na rynku, widząc, jakie są oferty podnosimy kwotę, co nie znaczy, że w drugim przetargu te kwoty będą wyższe. Może się okazać, że zgłosi się oferent, który zaoferuje założone wcześniej zł. Takiego działania wymaga od nas Ustawa o zamówieniach publicznych. Gmina nie może

12 pozytywnie rozpatrzeć przetargu jeżeli najtańsza oferta jest wyższa od kwoty na ten cel zabezpieczonej. Wicewójt zaznaczył, że pracownicy Urzędu Gminy odchodzą nie dlatego, że w obecnym miejscu pracy jest im źle, ale dlatego, że gdzie indziej płaca jest znacznie wyższa. W przeciągu ostatnich dwóch lat sytuacja na rynku pracy diametralnie odwróciła się. O ile poprzednio mieliśmy rynek pracodawcy o tyle teraz jest na odwrót. Odnośne uposażenia pani Wójt Wicewójt przekazał, że jest ono kształtowane automatem w drodze Uchwały podejmowanej przez Radę Gminy. Kontynuując Wicewójt mówił, że plan Balic, Szczyglic i Rząski został uchylony. Był on sporządzany od 1998 roku. Ani Wójt Józef Krzyworzeka ani też Wójt Halina Kurtyka nie wycofali się z tego planu i nie rozpoczęli procedury według nowej Ustawy, która się pojawiła i stracili czas.. Obecne władze Urzędu Gminy przepchnęły ten plan, co dało społeczeństwu to, że ponad rok teren ten był otwarty. Mówił, że rozgardiasz urbanistyczny, jaki panuje w Polsce jest żerowiskiem dla hochsztaplerów, deweloperów, którzy żądzą się własnymi prawami. Wicewójt przekazał, że w gminie robionych jest wiele dobrych rzeczy, pozytywnie ocenianych przez mieszkańców i otoczenie. Radna Maria Dziobek wyciąga drobne potknięcia. Jednak takiego działania radnej ludzie nie popierają, gdyż widzą jeszcze to, czego radna nie dostrzega. Radny Edmund Dąbrowa przekazał, że pewne rzeczy powinny być przewidziane w budżecie. Rada Gminy przyjęła już w budżecie kwotę na podwyżki. Znalazła się tam również kwota na nagrody. Radny dodał, że nikt zdrowo myślący nie byłby przeciw podwyżkom, ale należy je wcześniej przewidzieć w budżecie. O potrzebie zwiększenia etatów mówiło się już przed uchwaleniem budżetu. Dodał, że to nie jest poważne traktowanie radnych. Kontynuując radny powiedział, że możemy dać na podwyżki, ale chce wiedzieć czy to już będzie ostatnia kwota jaką Rada przeznaczy na ten cel w bieżącym roku. Radny Wiesław Czajowski powiedział, że radni byliby bardziej zorientowani w pewnych kwestiach, gdyby częściej uczęszczali do Urzędu Gminy i tam, uzyskując odpowiedzi od merytorycznie odpowiedzialnych pracowników, rozwiewali swoje wątpliwości. Wówczas możliwym byłoby uniknięcie w trakcie sesji zbędnych dyskusji. Kontynuując radny przekazał, że w trakcie prac nad budżetem członkowie Komisji Budżetu [ ] szukając oszczędności obcinali wcześniej założone kwoty twierdząc, że jeżeli w ciągu roku wyniknie taka potrzeba, to wówczas będzie można zwiększyć plan wydatków. Skarbnik Gminy przekazał, że przy tych założeniach, które były brane pod uwagę, te środki wystarczą. Pan Wojciech Praczyński odnośnie budowy przedszkola przekazał, że oferenci ostrożnie podchodzą do kosztów robót gdyż technologia budowy tegoż przedszkola nie jest typowa. Ponadto założone w kosztorysie kwoty wzrosły od momentu jego sporządzenia. Nie ma tu żadnej chęci dostosowania się do cen oferentów jednakże należy zachować margines bezpieczeństwa, dający pewność rozstrzygnięcia przetargu. Radni przystąpili do głosowania omówionej wcześniej przez skarbnika gminy pisemnej autopoprawki Wójta Gminy (pismo z dnia ), której saldo zmian wynosi zł. Za - 15 Przeciw - 1 Wstrzymało się 1 Radna Maria Dziobek zadała następujące pytania prosząc autora projektu uchwały o udzielenie odpowiedzi: - co należy rozumieć przez określenie użyte w uzasadnieniu odpłatne promowanie Gminy Zabierzów w różnych formach oraz Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przypuszczać, że promocja Gminy wykorzystująca osiągnięcia sportowe Klubu, a nie reklama bezpośrednia, jest formą

13 efektywniejszą. - jakiego rodzaju ma być owa proponowana umowa, - w prawidłowo zawartej umowie świadczenia muszą się bilansować. Jeśli ma być to umowa zawarta w oparciu o Kodeks cywilny to obowiązują świadczenia ekwiwalentne, - jaka jest podstawa prawna do zawarcia umowy z KS Kmita, - kto wycenił wartość tej promocji na zł, - co otrzymamy za te zł od Stowarzyszenia LKS Kmita, - jaka jest wartość świadczonej usługi LKS Kmita, czy ta wartość się bilansuje, - czy będzie to umowa zawarta w oparciu o art. 9 Ustawy o Samorządzie Gminnym, - czy może będzie to wsparcie, jako rodzaj umowy i jakie przewiduje się zasady i tryb wsparcia, Radna powiedziała, że wszystko wskazuje na to że mamy do czynienia ze wsparciem sportu kwalifikowanego. Niewątpliwie z korzyścią dla budżetu gminy i z powodu zwykłej uczciwości uważam, że należy skorzystać z atr. 2 ust. 3 Ustawy o sporcie kwalifikowanym. Wówczas udzielona dotacja będzie kontrolowana. Pod tytułem promocji próbuje się dokonać zwykłej darowizny, która nie podlega rozliczeniu i kontroli. Radna zapytała, dlaczego te zł próbuje się wydatkować z budżetu gminy z działu 750 administracja publiczna rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego a nie spod kultury fizycznej. Radna dodała, że Gmina Kraków za umieszczenie swojego logo każe sobie płacić. Radna Maria Dziobek zgłosiła wniosek o skreślenie tego zadania. Pan Mikołaj Miścicki wyjaśnił, że to jest uchwała w sprawie zmiany budżetu i tu jest monopol Wójta na inicjowanie zmian budżetu. Radna natomiast żąda wprowadzenia poprawki do tej uchwały. Pan Mikołaj Miścicki przekazał, że udzieli odpowiedzi na pytania Radnej Marii Dziobek Radna Maria Dziobek poprosiła, aby na zadane przez nią pytania odpowiedziała pani Wójt. Pani Wójt do udzielenia w jej imieniu odpowiedzi wytyczyła pana Mikołaja Miścickiego. Pan Mikołaj Miścicki przekazał, że jest pracownikiem pani Wójt i otrzymał polecenie udzielenia odpowiedzi w związku z czym udzieli Radnej Marii Dziobek odpowiedzi na zadane przez nią pytania. Radna Maria Dziobek powiedziała do pana Mikołaja Miścickiego, że nie musi odpowiadać na jej pytania i prosiła, aby ten potraktował w/w pytania, jako retoryczne. Radna powiedziała, iż stwierdza, że na stanowisku Wójta mamy nieodpowiedzialną osobę. Radny Andrzej Krawczyk przekazał, że od 1994 roku uczestniczy w działalności sportowej Zabierzowa, niejednokrotnie finansując z własnych środków działania Klubu. Radny mówił, że Kmita otrzymała 70 tys. zł, ale środki te zostały zagospodarowane w przeciągu trzech miesięcy. Po zakończeniu sezonu rozmawialiśmy z panem Wicewójtem o tym, aby zdecydować, co robimy dalej. Czy sprzedajemy I ligę i zostawiamy tylko młodzież, choć młodzież pozostawiona bez przykładu też się rozejdzie, czy też pomagamy Klubowi Kmita. Te zł stanowiłoby pomoc gminy, w takim stopniu ażeby Klub nie rozpadł się, gdyż pan Kazimierz Duda sam Klubu nie utrzyma. Radny poprosił o zwrócenie uwagi na fakt, że tam gdzie jest boisko a nie ma klubu sportowego, boisko to jest zaniedbane i nikt się nim nie interesuje. Radny Paweł Rudzki przekazał, że 70 tyś przeznaczone jest na sport młodzieżowy natomiast 120 tys. zł na sport zawodowy a przede wszystkim na utrzymanie boiska, z którego młodzież nie może korzystać. Radny zaproponował zaprosić na spotkanie Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej pana Kazimierza Dudę i porozmawiać na temat przyszłej współpracy. Radny przekazał, że jeżeli jest to możliwe, to składa wniosek, aby tego zadania w tej uchwale nie przyjmować. Radna Maria Dziobek powiedziała, że jest przyzwolenie społeczne czy nawet oczekiwanie społeczne ażeby Klub istniał i abyśmy wspierali sport. Tylko róbmy to legalnie. Nie róbmy darowizny, nie wyprowadzajmy pieniędzy z budżetu gminy tytułem darowizny a zróbmy to zgodnie z Ustawą o sporcie kwalifikowanym art. 2 ust., 3. Jako Rada Gminy możemy podjąć uchwałę, ze będziemy dotować sport kwalifikowany. Wówczas będziemy mogli dotować nie tylko Klub Kmita, ale każdy w Gminie.

14 Radny Andrzej Krawczyk zapytał jak to się stało, że nie było żadnych zastrzeżeń, gdy pani Wójt Halina Kurtyka w ten sam sposób przekazała na Klub Kmita 100 tys. zł. i nikt z jej grona tego nie negował. Radny Paweł Rudzki przekazał, że nie był wówczas radnym, ale niejednokrotnie na posiedzeniu Komisji sportu wskazywał, że takiemu zachowaniu się sprzeciwia. Radny Wiesław Czajowski przypomniał, że również był przeciwko temu. Mówił, że wówczas oczekiwaliśmy współpracy i przez te trzy lata ta współpraca nie została nawiązana. Radny Edmund Dąbrowa przekazał, że 10 lat temu nie było ani jednej drużyny młodzieżowej Kmita. Zapytał czy Rada do tego dąży, aby znów zaistniała taka sytuacja. Przekazał, że nie jest to najlepsza forma pomocy Klubowi, ale jeżeli Klub jest w ciężkiej sytuacji to należy mu pomóc. Należy rozwiązać tą sytuację np. poprzez utworzenie z Klubem Spółki. Wiceprzewodniczący Daniel Walczowski zgłosił wniosek, aby obniżyć kwotę zł do zł. Radny Paweł Rudzki zaznaczył, że trzeba doprowadzić do jasnej, czytelnej i rzetelnej współpracy z Klubem a nie robić tego poprzez niezbyt zgodne z prawem zawieranie umowy. Przewodnicząca ogłosiła dziesięciominutową przerwę, która trwałą od godz do godz Radni przystąpili do głosowania wniosku radnej Marii Dziobek i radnego Pawła Rudzkiego o zdjęcie z projektu uchwały zadania polegającego na zwiększeniu planu wydatków o kwotę z przeznaczeniem na realizację proponowanej umowy z KS Kmita. Za - 2 Przeciw - 14 Wstrzymało się 1 Wniosek nie został przyjęty. Radni przystąpili do głosowania wniosku Wiceprzewodniczącego Daniela Walczewskiego o obniżenie kwoty zł do zł. Za - 6 Przeciw - 10 Wstrzymało się 1 Wniosek nie został przyjęty. Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008 Nr XVII/127/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia r. wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami, który radni przegłosowali następująco: Za - 14 Przeciw - 1 Wstrzymało się 2 Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XXIII/189/08 Pani Przewodnicząca poprosiła, aby projekty uchwał, zwłaszcza te, które dotyczą budżetu oraz autopoprawki do projektów tych uchwał były przedstawiane Radzie na tyle wcześniej, aby Komisje Rady Gminy mogły się z nimi zapoznać. Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na realizację zadań inwestycyjnych. Radny Jacek Kozera przekazał, że Komisja Budżetu [ ] na posiedzeniu Komisji zapoznała się z projektem uchwały i opiniuje go pozytywnie. Radny Paweł Rudzki zapytał, jaka jest kwota przeznaczona już na realizację zadań inwestycyjnych

15 na przyszły rok. Pani Wójt odpowiedziała, że jest to kwota zł. plus omawiana uchwała. Wiceprzewodniczący Daniel Walczowski odczytał treść projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na realizację zadań inwestycyjnych, który radni przegłosowali następująco: Za - 15 Przeciw - 0 Wstrzymało się 0 Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XXIII/190/08 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji wyrażającej protest w związku ze sposobem wykonywania przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie porozumienia w przedmiocie wykonywania zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego. Wiceprzewodniczący Józef Szumiec odczytał treść projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji wyrażającej protest w związku ze sposobem wykonywania przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie porozumienia w przedmiocie wykonywania zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego, który radni przegłosowali następująco: Za - 15 Przeciw - 0 Wstrzymało się 0 Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XXIII/191/08 Ad. 12. Interpelacje. Wiceprzewodniczący Józef Szumiec przekazał, że pojawiły się niepokojące sygnały ośrodka zdrowia w Zabierzowie. Radny zapytał czy Marszałek ogłosił przetarg na sprzedaż tego terenu i ośrodka. Pani Wójt odpowiedziała, że gmina wystąpiła o zakup tego budynku z całym terenem. Odpowiedź Zarządu Województwa jest taka, że będzie propozycja sprzedania go gminie za 50 % jego wartości. Gdy budynek zostanie już wyceniony wówczas przedstawi się Radzie cenę jaką musiałaby ponieść Gmina Zabierzów. Pojawił się temat przekazania tego budynku aportem do Spółki KPT, ale na razie nie został przekazany a gmina negocjuje jego cenę. Ad. 13. Wolne wnioski. Radny Edmund Dąbrowa zgłosił wniosek o wyczyszczenie studzienek kanalizacji burzowej w okolicy ul. Krzyżowej i w dalszym jej odcinku, które po gradobiciu zostały zanieczyszczone, co spowodowało, że są niedrożne. Radny Paweł Rudzki zapytał, czy została sprawdzona sytuacja prawna firmy Wtórpol. Pan Mikołaj Miścicki przekazał, że inwentaryzujemy pojemniki, które stoją na gminnych nieruchomościach i gmina będzie występowała do właściciela pojemników, czyli osoby prowadzącej działalność pod firmą Wtórpol, żeby te pojemniku usunął i zapłacił nam odszkodowanie. Ad.14. Informacja Wójta o sprawach bieżących. Pani Wójt przekazała, że: - Wystąpiła do Starosty o przekazanie budynku przy ul. Cmentarnej 2 w Zabierzowie. Pani Wójt odczytała udzielonej odpowiedzi, w której Starosta informuje, że nieruchomość ta w chwili obecnej pozostaje w trwałym zarządzie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w dniu 3 kwietnia Starosta otrzymał pismo

16 podpisane przez Rektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, z którego wynika, że dotychczas użytkowana nieruchomość w Zabierzowie stała się zbędna dla działalności tej jednostki. Jednocześnie dyr. Centrum zawiadomił, że wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu i po uzyskaniu zgody nieruchomość zostanie przekazana Staroście do jego dyspozycji. Starosta poinformował, że wówczas wniosek Gminy Zabierzów zostanie rozpatrzony czerwca odbędzie się protest na lotnisku w Balicach. - Wystąpiła do GDDKiA z prośba o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na budowę chodnika przy drodze krajowej pomiędzy Rudawą a Młynką. Ad. 15. Pisma wpływające do biura Rady Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy przekazała, że zestawienie pism, które wpłynęły do biura Rady Gminy Zabierzów w okresie od r. do r. radni otrzymali wraz z materiałami na sesję (zestawienie stanowi zał. nr 8) i odczytała zestawienie pism, które wpłynęły do biura Rady Gminy Zabierzów w okresie od r. do dnia sesji (zestawienie stanowi zał. nr 9) oraz poinformowała radnych, że pisma dostępne są do wglądu w Biurze Rady Gminy. Ad. 16. Zakończenie obrad. Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła sesję słowami ogłaszam XXIII Sesję Rady Gminy Zabierzów za zamkniętą. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała Aneta Mędrek Liczba odwiedzin: 29 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Zabierzów Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :21:30 Czas publikacji: :21:30 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku w naradzie udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK Burmistrz Krobi Krobia, dnia 17 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Krobi z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.04.2014 r.

Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.04.2014 r. Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.04.2014 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Wawel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 Redaktor Biuletynu Irena Błojda Statut Sołectwa Modliborzyce Nr III/23/02 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Warszawa, 29 października 2015 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 77/2015 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. Działając na podstawie 16 Statutu Spółki, stanowi się co następuje:

Regulamin pracy Zarządu PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. Działając na podstawie 16 Statutu Spółki, stanowi się co następuje: Regulamin pracy Zarządu PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach Działając na podstawie 16 Statutu Spółki, stanowi się co następuje: 1 Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach jest statutowym organem

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I Postanowienia Ogólne 1 Zarząd spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok.

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok. ROI.0012.1.25/2011 kat. arch. A Protokół Nr 25/2011 Ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym

Bardziej szczegółowo