Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia )- maja 2011 r. DL-P-III-43] -3/1 ] KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM.IO-48-J1 20]) CZLONKOWIE RADY MINIS TROW Przedstawiam dokument rzadowy zgloszony przez Ministra Sprawiedliwosci - do rozl!atrzenia (_) Sekretarz Rady M inistr6w Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministr6w (M. P. Nr 13, poz. 221, z pozn. zm.) w zalaczeniu przesylam projekt ustawy 0 zmianie ustawy - Kodeks spolek handlowych - z uprzejma prosba 0 skierowanie na najblizsze posiedzenie Rady Ministr6w. Projekt wdraza dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady /WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. zmieniajaca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywe 2005/56/WE w odniesieniu do wymog6w dotyczacych sprawozdawczosci i dokumentacji w przypadku polaczen i podzialow. Projekt zostal uzgodniony w toku uzgodnien miedzyresortowych, Na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2011 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjal projekt i rekomendowal go do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministr6w. Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2011 r. Komitet Rady Ministr6w przyjal projekt i rekornendowal go do rozpatrzenia przez Rade Ministr6w. Projekt zostal zwolniony z obowiazku rozpatrzenia przez Komisje Prawnicza, Jest on umieszczony w Programie prac legislacyjnych Rady Ministr6w na 2011 r. L~7't' \J {J ~C"\ t:,-~.. L.,..--_-1L.,t-,t Zal: 4S egz. projektu oraz tabeli zbieznosci

2

3 z dnia USTAWA r. o zmianie ustawy - Kodeks sp6tek handiowych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spolek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z pozn. zm." ) wprowadza sie nastepujace zmiany: I) art. 312' otrzymuje brzmienie: "Art I. Sprawozdania zalozycieli mozna nie poddawac badaniu przez bieglego rewidenta w odniesieniu do wkladow niepienieznych, kt6rych przedmiotem sa: I) zbywalne papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pienieznego, jezeli ich wartosc jest ustalana wedlug sredniej ceny wazonej, po kt6rej byly przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie szesciu miesiecy, poprzedzajacych dzien wniesienia wkladu, 2) aktywa inne niz wymienione w pkt I, jezeli biegly rewident wydal opinie na temat ich wartosci godziwej, ustalonej na dzien przypadajacy nie wczesniej niz szesc miesiecy przed dniem wniesienia wkladu, 3) aktywa inne niz wymienione w pkt 1, jezeli ich wartosc godziwa wynika ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, zbadanego przez bieglego rewidenta na zasadach przewidzianych w przepisach 0 rachunkowosci dla badania rocznych sprawozdan finansowych i skonsolidowanych sprawozdan finansowych. I) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady /WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. zmieniajacej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywe 2005/56/WE w odniesieniu do wymog6w dotyczacych sprawozdawczosci i dokumentacji w przypadku polaczen i podzialow (Dz. Urz. UE. L. 259 z dnia 2 pazdziernika 2009 r., str. 14). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr, 102 poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz.747, Nr 217, poz i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 oraz Nr 104, poz. 860.

4 2. Sprawozdanie zalozycieli podlega jednakze badaniu przez bieglego rewidenta w odniesieniu do wkladow niepienieznych, 0 kt6rych mowa w Ljezeli: 1) wystapily nadzwyczaj ne okolicznosci, ktore wplynely na cene zbywalnych papierow wartosciowych tub instrument6w rynku pienieznego w chwili ich wniesienia, w szczegolnosci zwiazane z utrata plynnosci obrotu na rynku regulowanym, 2) wystapily nowe okolicznosci, ktore mogly istotnie wplynac na wartosc godziwa wkladow w chwili ich wniesienia. 3. Jezeli zalozyciele nie poddali sprawozdania badaniu przez bieglego rewidenta w zakresie, o kt6rym mowa w 1 pkt 2 i 3, mimo wystapienia okolicznosci uzasadniajacych badanie, zazadac badania mega akcjonariusze, reprezentujacy co najmniej jedna dwudziesta kapitalu zakladowego. Prawo to przysluguje do dnia wniesienia wkladow. 4. Jezeli zalozyciele albo zarzad nie zlozy wniosku do sadu rejestrowego 0 wyznaczenie bieglego rewidenta w terrninie dw6ch tygodni od dnia otrzymania zadania, z wnioskiem takim mega wystapic akcjonariusze legitymowani zgodnie z Jezeli wktad niepieniezny nie byl przedmiotern badania bieglego rewidenta, spolka oglasza w terminie rniesiaca od dnia wniesienia wkladu: 1) opis przedm iotu wkladu, jego wartosc, zrodlo wyceny oraz metode wyceny, 2) oswiadczenie, czy przyjeta wartosc wkladu odpowiada jego wartosci godziwej oraz Jiczbie i wartosci nominalnej akcji obejrnowanych w zamian za ten wklad badz wyzszej cenie emisyjnej akcji, 3) oswiadczenie stwierdzajace brak nadzwyczajnych badz nowych okolicznosci wplywajacych na wycene wkladu."; 2) wart otrzymuje brzrnienie:,, 2. Wierzyciele laczacej sie spolki, kt6rzy zglosili swoje roszczenia w terminie szesciu miesiecy od dnia ogloszenia 0 polaczeniu i uprawdopodobnili, ze ich zaspokojenie jest zagrozone przez polaczenie, mega zadac, aby sad wlasciwy wedlug siedziby spolki przejmujacej albo nowo zawiazanej udzielil im stosownego zabezpieczenia ich roszczen, jezeli zabezpieczenie takie nie zostalo ustanowione przez laczaca sie spolke przejmujaca badz spolke nowo zawiazana."; 2

5 3) wart. 499 dodaje sie 4 w brzmieniu:,, 4. Informacji 0 kt6rej mowa w 2 pkt 4 nie sporzadza spolka publiczna, jezeli zgodnie z przepisami 0 ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 0 spolkach publicznych publikuje i udostepnia akcjonariuszom polroczne sprawozdania finansowe."; 4) wart. 500 dodaje sie 2 1 w brzmieniu:,, 2 1 Przepisu 2 nie stosuje sie do spolki, kt6ra nie p6iniej niz na m testae przed data rozpoczecia zgromadzenia wsp61nik6w alba walnego zgromadzenia, na kt6rym ma bye podjeta uchwala 0 polaczeniu, nieprzerwanie do dnia zakoriczenia tego zgromadzenia bezplatnie udostepni do publicznej wiadornosci plan polaczenia na swojej stronie internetowej."; 5) art. 501 otrzymuje brzmienie: "Art I. Zarzad kazdej z laczacych sie spolek sporzadza pisemne sprawozdanie uzasadniajace polaczenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwlaszcza stosunek wymiany udzialow lub akcji, 0 kt6rym mowa wart. 499 I pkt 2. W przypadku szczeg6lnych trudnosci zwiazanych z wycena udzialow lub akcji Iaczacych sie spolek, sprawozdanie powinno wskazywac na te trudnosci. 2. Zarzad kazdej z laczacych sie spolek jest obowiazany inforrnowac zarzady pozostalych spolek tak, aby mogly one poinformowac zgromadzenia wsp61nik6w alba walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktyw6w i pasyw6w, kt6re nastapily porniedzy dniem sporzadzenia planu polaczenia a dniem powziecia uchwaly 0 polaczeniu."; 6) art otrzymuje brzmienie: "Art. 503'. 1. Jezeli wszyscy wsp61nicy kazdej z laczacych sie spolek wyrazi li zgode nie jest wymagane: 1) sporzadzenia sprawozdania, 0 kt6rym mowa wart. 50 I I lub 2) udzielenie informacji, 0 kt6rych mowa wart. 50 I 2 lub 3) badanie planu polaczenia przez bieglego i jego opinia. 2. W przypadku okreslonyrn w I pkt 3 do majatku spolki przejmowanej alba majatkow spolek 3

6 laczacych sie przez zawiazanie nowej spolki stosuje sie odpowiednio przepisy art ', jezeli spolka przejmujaca albo spolka nowo zawiazana jest spolka akcyjna,"; 7) wart. 505: a) 3 otrzymuje brzmienie:,, 3. Wspolnicy mega zadac udostepnienia im bezplatnie w lokalu spolki odpis6w dokument6w, o ktorych rnowa w 1 i 2. Wsp6lnikom, kt6rzy wyrazili zgode na wykorzystanie przez spolke elektronicznych sposob6w przekazywania inforrnacji, mozna przeslac odpisy tych dokument6w w forrnie elektronicznej.", b) dodaje sie 3 1 w brzmieniu:,, 3 1 Przepisow 1, 2 i 3 zd.1 nie stosuje sie gdy spolka nie pozniej niz na miesiac przed dniern rozpoczecia zgromadzenia wsp6lnik6w alba walnego zgromadzenia, na kt6rym rna bye podjeta uchwala 0 polaczeniu, nieprzerwanie do dnia zakonczenia zgromadzenia podejmujacego uchwale w sprawie polaczenia bezplatnie udostepni do publicznej wiadomosci dokumenty, o kt6rych rnowa w 1 i 2 na swojej stronie internetowej badz w tyil1 terminie umozliwi wspolnikorn na swojej stronie internetowej dostep do tych dokument6w w wersji elektronicznej i ich druk. "; c) 4 otrzymuje brzmienie:,, 4. Bezposrednio przed powzieciem uchwaly 0 polaczeniu spolek wsp6lnikom nalezy ustnie przedstawic istotne elementy tresci planu polaczenia, sprawozdania zarzadu i opinii bieglego oraz o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktyw6w i pasyw6w, ktore nastapily porniedzy dniern sporzadzenia planu polaczenia a dniem powziecia uchwaly."; 8) wart otrzyrnuje brzrnienie:,, 6. Przepisy 1, 2, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio w przypadku przejecia przez spolke przejrnujaca swojej spolki jednoosobowej. W tyrn przypadku nie stosuje sie takze przepis6w art i art pkt 2-4; ogloszenie albo udostepnienie p1anu polaczenia, 0 kt6rym rnowa wart oraz udostepnienie dokument6w, 0 ktorych mowa wart. 505 musi nastapic co najmniej na miesiac przed dniem zlozenia wniosku 0 zarejestrowanie polaczenia."; 4

7 9) wart otrzymuje brzmienie:,, I. Spolka powinna oglosic plan polaczenia transgranicznego nie pozniej nit na rniesiac przed data zgromadzenia wsp61nik6w lub walnego zgromadzenia tej spolki, na kt6rym ma bye podjeta uchwala 0 polaczeniu. Spolka nie jest obowiazana do cgloszenia planu polaczenia gdy nie pozniej nit na miesiac przed dniem rozpoczecia zgromadzenia wsp61nik6w albo walnego zgromadzenia, na kt6rym ma bye podjeta uchwala 0 polaczeniu, nieprzerwanie do dnia zakonczenia zgromadzenia podejmujacego uchwale w sprawie polaczenia bezplatnie udostepni do pubjicznej wiadornosci plan tego polaczenia na swojej stronie internetowej. "; 10) wart otrzymuje brzmienie:,, 3. Przepis art I pkt 3 stosuje sie."; II) wart otrzymuje brzmienie:,, 3. Jezeli spolka przejrnujaca posiada udzialy albo akcje 0 lacznej wartosci nominalnej rue nizszej nit 90% kapitalu zakladowego spolki przejmowanej lecz nie obejmujacej calego jej kapitalu, do laczacej sie spolki stosuje sie art. 502 i 503."; 12)w art. 534 dodaje sie 4 w brzmieniu:,, 4. Informacji 0 kt6rej mowa w 2 pkt 4 nie sporzadza spolka publiczna, jezeli zgodnie z przepisami 0 ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 0 spolkach publicznych publikuje i udostepnia akcjonariuszom polroczne sprawozdania finansowe."; 13) wart otrzymuje brzmienie:,, 3. Plan podzialu nalezy oglosic nie pozniej nit na szesc tygodni przed dniem powziecia pierwszej uchwaly w sprawie podzialu, 0 kt6rej mowa wart Spolka dzielona albo spolka przejmujaca nie jest obowiazana do ogloszenia planu podzialu, gdy nie pozniej niz na szesc tygodni przed dniem rozpoczecia zgromadzenia wsp61nik6w albo walnego zgrornadzenia, na ktorym ma bye powzieta pierwsza uchwala w sprawie podzialu, 0 kt6rej mowa wart. 541, nieprzerwanie do dnia zakonczenia zgromadzenia podejmujacego uchwale w sprawie podzialu, 5

8 bezplatnie udostepni do publicznej wiadornosci plan podzialu na swojej stronie internetowej."; 14) wart. 536: a) 3 uchyla sie, b) 4 otrzymuje brzmienie:,, 4. Zarzad spolki dzielonej zawiadamia zarzady kazdej spolki przejrnujacej lub spolki nowo zawiazanej w organizacji 0 wszelkich istotnych zmianach w zakresie skladnikow majatkowych (aktyw6w i pasyw6w), ktore nastapily porniedzy dniem sporzadzenia planu podzialu a dniem powziecia uchwaly 0 podziale."; 15) art otrzymuje brzmienie: "Art I. Jezeli wszyscy wspolnicy kazdej ze spolek uczestniczacych w podziale wyrazili zgode nie jest wymagane: I) sporzadzenie oswiadczenia, 0 ktorych mowa wart pkt 4 lub 2) udzielenie informacji, 0 ktorych mowa wart lub 3) badanie planu podzialu przez bieglego i jego opinia. 2. Sporzadzenie dokurnentow, 0 kt6rych mowa wart pkt 4 oraz wart. 536 I, a takze badanie planu podzialu przez bieglego i jego opinia nie Set wymagane w przypadku podzialu przez zawiazanie nowych spolek, jezeli plan podzialu przewiduje, ze wspolnicy spolki dzielonej zachowaja udzial posiadany w kapitale zakladowyrn spolki dzielonej w kapitalach zakladowych wszystkich spolek nowo zawiazanych. 3. Jezeli zgodnie z I lub 2 plan podzialu nie jest poddany badaniu przez bieglego, do skladnikow rnajatku przypadajacych w pjanie podzialu spolce przejrnujacej albo nowo zawiazanej, bedacej spolka akcyjna, stosuje sie odpowiednio przepisy art Jezeli sporzadzane jest sprawozdanie, 0 ktoryrn mowa wart , nalezy do niego dolaczyc inforrnacje 0 sporzadzeniu w trybie art. 312 opinii bieglych rewidentow, Nalezy takze wskazac sad rejestrowy, w ktorym opinia bieglych rewidentow zostala zlozona."; 6

9 16)wart. 540: a) 3 otrzymuje brzmienie:,, 3. Wsp61nicy moga zadac udostepnienia im bezplatnie w lokalu spolki dokument6w, 0 kt6rych mowa w 1. Wsp61nikom, kt6rzy wyrazili zgode na wykorzystanie przez spolke elektronicznych sposob6w przekazywania informacji, rnozna przeslac odpisy tych dokument6w w formie elektronicznej.", b) dodaje silt 3 1 w brzmieniu:,, 3 1 Przepis6w I, 2 i 3 zd.1 nie stosuje silt gdy spolka nie pozniej niz na rniesiac przed dniem rozpoczecia zgromadzenia wsp61nik6w albo walnego zgromadzenia, na kt6rym rna bye powzieta uchwala w sprawie podzialu, nieprzerwanie do dnia zakonczenia zgromadzenia podejmujacego uchwale w sprawie podzialu, bezplatnie udostepni do publicznej wiadornosci dokumenty, 0 kt6rych mowa w I i 2 na swojej stronie internetowej badz w tym terminie umozliwi wsp61nikom na swojej stronie internetowej dostep do tych dokument6w w wersji elektronicznej i ich druk.", c) 4 otrzymuje brzmienie:,, 4. Bezposrednio przed powzieciern uchwaly 0 podziale spolki wsp6jnikom nalezy ustnie przedstawic istotne elementy tresci planu podzialu, sprawozdania zarzadu i opinii bieglego oraz o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktyw6w i pasyw6w, kt6re nastapily pomiedzy dniem sporzadzenia planu podzialu a dniem powziecia uchwaly."; 17)wart otrzymuje brzmienie:,, 2. Wierzyciele spolki dziejonej oraz spolki przejrnujacej, kt6rzy zglosili swoje roszczenia w okresie miedzy dniem ogloszenia planu podzialu a dniem ogloszenia podzialu i uprawdopodobnili, ze ich zaspokojenie jest zagrozone przez podzial, mega zadac, aby sad wlasciwy wedlug siedziby odpowiednio spolki dzielonej albo spolki przejmujacej udzielil im stosownego zabezpieczenia ich roszczen, jezeli zabezpieczenie takie nie zostalo ustanowione przez spolke uczestniczaca w podziale."; 18)dodaje silt art w brzmieniu: "Art. 550'. W przypadku podzialu przez przejecie podzial rnoze bye przeprowadzony bez 7

10 powziecia przez zgromadzenie wsp6lnik6w alba walne zgromadzenie spolki dzielonej uchwaly, o kt6rej mowa wart. 541, jezeli spolki przejmujace posiadaja wszystkie udzialy albo akcje spolki dzielonej. W tym przypadku ogloszenie albo udostepnienie planu podzialu, 0 kt6rym mowa wart oraz udostepnienie dokument6w, 0 kt6rych mowa wart. 540 nastepuje co najmniej na miesiac przed dniem zlozenia wniosku 0 wykreslenie spolki dzielonej; informacje 0 kt6rych mowa wart dotycza wszelkich istotnych zmian w zakresie skladnikow majatkowych (aktyw6w i pasyw6w), kt6re nastapily porniedzy dniem sporzadzenia planu podzialu a dniem wpisu podzialu do rejestru.". Art. 2. Do laczenia sie, laczenia sie transgranicznego i podzialu spolki, kt6rej plan polaczenia, plan polaczenia transgranicznego alba plan podzialu zostal ogloszony przed dniem wejscia w zycie ustawy, stosuje sie przepisy dotychczasowe. Art. 3. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia. 8

11 Uzasadnienie Przedkladany projekt ustawy ma na celu wykonanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. zrnieniajacej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywe 2005/56/WE w odniesieniu do wyrnogow dotyczacych sprawozdawczosci i dokumentacji w przypadku polaczen i podzialow (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 259, str. 14), a scislej zmienionych postanowien dyrektyw, ktore sa wymienione w jej tytule. Rozwiazania zawarte w dyrektywie /WE sluza m.in.: unowoczesnieniu sposobow realizacji wymogow informacyjnych (publikacyjnych) spolek akcyjnych (w szczegolnosci poprzez siegniecie do komunikacji elektronicznej), zblizeniu zasad ujawniania projektu warunk6w polaczenia (planu polaczenia) w przypadku polaczen transgranicznych z zasadami stosowanymi w polaczeniach i podzialach krajowych. Dyrektywa wprowadza dalsza liberalizacje obowiazkow objetych procedurami Iaczeniowymi i podzialowymi, jezeli wszyscy akcjonariusze spolek uczestniczacych w polaczeniu lub podziale wyraza zgode na zwolnienie z takich wymog6w. Zarazem wzmacnia sie ochrone wierzycieli, poprzez wprowadzenie wymogu sadowej ochrony tych podrniotow. Dyrektywa /WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. zawiera tez wskazania, pozwalajace zsynchronizowac postanowienia dyrektyw 78/855/EWG i 82/891/EWG z dyrektywa /WE (jak chodzi 0 sporzadzanie sprawozdan rachunkowych przedstawianych akcjonariuszom) oraz z dyrektywa 77/91/EWG (jak chodzi 0 badanie przez bieglego wkladow niepienieznych, czy projektow warunk6w laczenia albo podzialu). Niniejsze przedlozenie ma zatem na celu dostosowanie przepisow k.s.h. do zmian w dyrektywach 77/91/EWG, 78/855/EWG, 82/891/EWG i dyrektywie 2005/56/WE. I. Zmiany majace na celu wykonanie art. 1 dyrektywy 2009/109/WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. Art. 1 dyrektywy /WE wprowadzil w dyrektywie 77/91/EWG zmiany art. 10 i art. 27, po mysli kt6rych panstwa czlonkowskie mega zdecydowac 0 niestosowaniu wymog6w 9

12 dotyczacych badania aport6w w przypadku podwyzszenia kapitalu zakladowego spolki przejmujacej albo tworzenia nowej spolki przez polaczenie lub podzial, jesli sporzadzono sprawozdanie niezaleznego bieglego w sprawie projektu warunk6w polaczenia lub podzialu. Przed tymi zmianami wym6g stosowania postanowien dyrektywy 77/911EWG w ustawodawstwach paristw czlonkowskich byl niezalezny od wymog6w wynikajacych z dyrektyw 78/855/EWG i 82/8911EWG, przy czym dla laczenia spolek ustawodawca wsp6lnotowy przewidywal mozliwosc niestosowania wymog6w dyrektywy 77/911EWG. W polskim ustawodawstwie zastosowano rozwiazania korzystajace z tych wytycznych, gdyz wym6g badania aport6w (niezaleznie od czynnosci bieglego w samym procesie laczenia czy podzialu) przez bieglych rewident6w wymagany jest tylko w toku podzialu spolek (art k.s.h.). Po nowelizacji kodeksu dokonanej ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zmianie ustawy Kodeks spolek handlowych oraz ustawy 0 obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U Nr 13, poz. 69), kt6ra wprowadzila (z mocy art. 10 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 78/855/EWG i art. 8 ust. 2 dyrektywy 82/891/EWG) zwolnienie z obowiazku badania planu polaczenia i podzialu w przypadku zgody wszystkich wsp6lnik6w, zaszedl stan, w kt6rym mozliwe jest laczenie sie spolek, gdzie nie zaistnieja jakiekolwiek czynnosci bieglego, mimo ze w toku laczenia tworzona jest spolka akcyjna, wzglednie spolka tego typujest spolka przejmujaca, Projekt, uwzgledniajac po pierwsze dalsza liberalizacje wymog6w w toku laczenia spolek (gdy zachodzi zgoda wszystkich wsp6inik6w), po drugie realizujac zmiany postanowieri dyrektywy 77/91/EWG, wprowadza zmiany w obszarze zar6wno laczenia spolek jak i podzialu spolek, w nastepujacy spos6b: - postanowienia 0 badaniu majatku przejmowanego przez spolke akcyjna nowo zawiazana alba przejrnujaca w toku podzialu spolek przenosi z art do art (jako nowy 3), - wprowadza - dla laczenia spolek - analogiczne rozwiazania wart Umieszczenie przepis6w 0 badaniu "aportowym" w tych artykulach uzasadnione jest tym, ze znajdujace sie tam przepisy zawieraja rozwiazania liberalizujace (projekt, zgodnie z irnplementowana dyrektywa powieksza je, por. pkt 11.4., III. 12. i pkt V nino uzasadnienia) procesy laczenia oraz podzialu spolek, w tym w zakresie badania planu polaczenia czy planu 10

13 podzialu. Zwolnienie od badania planu polaczenia alba podzialu musi automatycznie, zgodnie z nowa trescia art. 10 ust. 5 i art. 27 ust. 3 dyrektywy 77/911EWG, skutkowac obowiazkiem przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej unormowanej wart. 311 i nast. k.s.h. II. Zmiany majace na celu wykonanie art. 2 dyrektywy 2009/109/WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. Projekt wykonuje postanowienia art. 2 dyrektywy /WE, obejmujace zmiany w dyrektywie 78/855/EWG (tzw. III dyrektywie), jak nastepuje (postanowienia nieimplementowane sa opisane): 1. Art. 2 pkt 1 dyrektywy /WE dotyczy prawa firiskiego, 2. Art. 2 pkt 2 dyrektywy /WE dokonal zm ian wart. 6 III dyrektywy. Projekt wprowadza zatem unormowanie zawarte w nowym 2 1 art. 500 celem implementacji art. 6 akapit drugi III dyrektywy, poprzez zwolnienie od obowiazku ogloszenia planu polaczenia, w sytuacji publikacji na stronie internetowej spolki tego planu w spos6b umozliwiajacy zapoznanie sie z nim w okresie zaczynajacym sie od dnia, w jakim plan na zasadach og6lnych bylby ogloszony do konca zgromadzenia uchwalajacego polaczenie spolek. Z racji systemowych Projekt nie proponuje skorzystania z rozwiazan wskazanych w dalszych akapitach art. 6 dyrektywy 78/855/EWG. 3. Art. 2 pkt 3 dyrektywy /WE (zmiana wart. 8 III dyrektywy) nie wymaga implementacji. 4. Art. 2 pkt 4 dyrektywy /WE, kt6ry dokonal zrruan wart. 9 dyrektywy 78/855/EWG jest realizowany poprzez nastepujace propozycje zawarte w projekcie: a) projekt wprowadza nowy 2 wart. 501 (kt6rego dotychczasowa tresc rna stanowic 1, bez zmian), kt6ry zawiera szczeg6lne wymogi informacyjnego sporzadzenia i przyjecia planu polaczenia, okreslone wart. 9 ust. 2 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy ), b) implementacja art. 9 ust. 2 III dyrektywy proponowana jest rowniez w projektowanej zmianie ali k.s.h., gdyz art. 9 ust. 2 dyrektywy 78/855/EWG obejmuje obowiazki 11

14 informacyjne (dodatkowe informacje uzupelniajace) w odniesieniu do spolek uczestniczacych w laczeniu (co projekt realizuje wart ) oraz w odniesieniu do walnego zgromadzenia spolki. Zwazywszy, ze obowiazek udzielania informacji zgromadzeniu zostal pierwotnie unormowany juz wart , uzasadnione jest dokonanie swoistego rozbicia wytycznych z art. 9 ust. 2 dyrektywy 78/855/EWG, c) rozbudowuje sie tresc art oznaczajac, po dokonaniu istotnej zmiany, jego dotychczasowa tresc jako 1, w celu impjementacji art. 9 ust. 3 dyrektywy 78/855/EWG. Postanowienie to dotyczy zwolnienia z wymogu sporzadzenia sprawozdania uzasadniajacego polaczenie, jezeli wszyscy posiadacze tytulow uczestnictwa w spoke wyraza na to zgode, Umieszczenie tego zwolnienia w odrebnym punkcie 1 wart sluzy temu, aby jasne bylo dla praktyki obrotu, ze np. zgoda na rezygnacje z badania planu polaczenia nie musiala bye rownoznaczna ze zgoda na rezygnacje ze sporzadzania stosownego sprawozdania, d) Konsekwencja niejako tych zmian jest zmiana wart k.s.h. Wprawdzie zmiany wart. 25 dyrektywy 78/855/EWG (odnoszacego sie do unorrnowan art k.s.h.) w dyrektywie /WE nie wymagaja zasadniczo interwencji ustawodawczej, niemniej - jak wynika z tresci art. 25 lit. b) dyrektywy 78/855/EWG - data, od ktorej wstecznie liczy sie terminy udostepniania dokumentacji polaczeniowej, jest data "skutecznosci polaczenia", co na gruncie k.s.h. oznacza rejestracje w rejestrze przedsiebiorcow KRS. 5. Art. 2 pkt 5 lit. a ppkt i) dyrektywy /WE zmienil art. 11 ust. 1 lit c i d dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy ). Z uwagi na szczegolne rozwiazania zawarte wart k.s.h., ktore nieco odbiegaja od rozwiazan istniejacych takze w pierwotnym brzmieniu art. 11 ust. 1 lit c i d dyrektywy 78/855/EWG, Projekt nie zawiera propozycji zmian dotyczacych sprawozdawczosci na potrzeby laczenia spolek. Druga zmiana dokonana w tym podpunkcie dyrektywy zrnieniajacej odnosi sie do obecnego pkt 4, niemniej nie wydaje sie konieczne wskazywanie, ze dokument tamze unormowany podlega upublicznieniu, 0 ile zostal sporzadzony. Nalezy to uwazac za oczywiste, skoro w zwiazku z wprowadzeniem art nie byly dokonywane zmiany wart pkt 5. 12

15 6. Art. 2 pkt 5 lit. a ppkt ii) dyrektywy /WE zrnienil art. 11 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy ). Projekt zawiera propozycje implementacj i art. 11 ust. 1 akapit drugi III dyrektywy poprzez dodanie 4 do art Prima facie zmiana winna bye adresowana do art. 505, jednakze specyfika kodeksu spolek handlowych jest ujmowanie dokumentacji sprawozdawczej (informacyjnej) wsrod zalacznikow do planu polaczenia. Stad tez liberalizacja dla spolek publicznych, jaka wprowadza zmienione postanowienie III dyrektywy, proponowana jest wart , co uzasadnione jest rowniez wzgledarni systemowymi, z uwagi na tresc paragrafu poprzedzajacego. 7. Art. 2 pkt 5 lit. b Dyrektywy /WE dodal wart. 11 ust. 3 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy) kolejny akapit, urnozliwiajacy przekazywanie kopii dokument6w laczeniowych droga elektroniczna, Projekt zawiera zatem propozycje zmiany art. 505 polegajaca na dodaniu w 3 zdania drugiego, kt6ry taka rnozliwosc daje tym wsp61nikom, kt6rzy wyrazili zgode na wykorzystywanie przez spolke elektronicznych sposob6w przekazywania informacji 8. Art. 2 pkt 5 lit. c dyrektywy /WE dodal wart. 11 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy ) kolejny ustep 4, wprowadzajacy zwolnienie od publikacji dokumentacji laczeniowej (w k.s.h. wymienionej wart ), jezeli w odpowiednim czasie jest ona udostepniona na stronie internetowej. Projekt (analogicznie, jak przy propozycji redakcji nowego i wart. 500), wprowadza wart. 505 (jako nowy 3 1 ) zwolnienie od obowiazku udostepnienia dokument6w w lokalu spolki, jezeli beda one dostepne na stronie internetowej w czasie, kt6ry odpowiada terminowi okreslonernu wart pkt 2, przy czym proponowana regulacja nie dokonuje zmian wart. 504, lecz ujmuje to wprost. 9. Art. 2 pkt 6 dyrektywy /WE zrnienil art. 13 ust. 2 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy ), norrnujacy minimalne srodki ochrony wierzycieli laczacych sie spolek, 13

16 Projekt zawiera propozycje zmiany art , nie ograniczajac tego do przypadk6w laczenia sie spolek kapitalowych. Zmiana idzie w kierunku przyznania prawa do dochodzenia przed sadern zabezpieczenia. Inaczej jednak, niz na gruncie obecnego art i 3, Projekt nie wprowadza terminu na uzyskanie zabezpieczenia, lecz wychodzi z zalozenia, ze wystarczajace jest uzyskanie mozliwosci skorzystania z instytucj i sadowego udzielenia zabezpieczenia w razie niedojscia do porozumienia z laczaca sie spolka, 10. Art. 2 pkt 7 dyrektywy /WE skreslil ust. 4 wart. 23 dyrektywy 78/855/EWG (Ill dyrektywy). Postanowienie to wylaczalo wymogi badania wkladow niepienieznych w przypadku laczenia przez zawiazanie nowej spolki. Obecnie rozstrzygaja to art. 10 i art. 27 w dyrektywie 77/91/EWG, kt6re Projekt realizuje przez zmiany wart (proponowany 2 - zob. powyzej, ad. I). II. Art. 2 pkt 8 dyrektywy /WE dokonal szeregu zmian art. 24 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy). Zmiany te - biorac pod uwage rozwiazania zawarte w obowiazujacym kodeksie spolek handlowych nie wymagaja zabieg6w implementacyjnych. 12. Art. 2 pkt 9 dyrektywy 2009/ I09/WE dokonal szeregu zm Ian art. 25 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy). Zmiany te - biorac pod uwage rozwiazania zawarte w obowiazujacym kodeksie spolek handlowych - rue wymagaja zabieg6w implementacyjnych. Projekt wprowadzajedynie pewne zmiany wart (om6wione wyzej, zob. pkt 4.c.), kt6re same przez sie nie wynikaja ze zmian dokonanych dyrektywa 2009/ I 09/WE. 13. Art. 2 pkt 10 dyrektywy /WE dokonal szeregu zrruan art. 27 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy). Zmiany te - biorac pod uwage rozwiazania zawarte w obowiazujacyrn kodeksie spolek handlowych - rue wymagaja zabieg6w implementacyjnych. 14. Art. 2 pkt 11 dyrektywy /WE dokonal szeregu zmian art. 28 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy). Zmiany te - biorac pod uwage rozwiazania zawarte 14

17 w obowiazujacyrn kodeksie spolek handlowych - me wyrnagaja zabieg6w implementacyjnych. III. Zmiany majace na celu wykonanie art. 3 dyrektywy 2009/109/WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r, Projekt wykonuje postanowienia art. 3 dyrektywy /WE, obejmujace zrruany w dyrektywie 82/891/EWG (tzw. VI dyrektywie) jak nastepuje (wraz ze wskazaniem postanowieri, kt6re nie sa implementowane): 1. Art. 3 pkt 1 dyrektywy /WE zmienil art. 4 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy), poprzez dodanie kolejnych akapit6w, wprowadzajacych zwolnienie od publikacji projektu warunk6w podzialu, jezeli w odpowiednim czasie jest on opublikowany na stronie internetowej. Projekt, podobnie jak przy propozycji unormowania wart , wprowadza wart zwolnienie od obowiazku ogloszenia planu podzialu, jezeli jest on opublikowany na stronie internetowej spolki w spos6b urnozliwiajacy zapoznanie silt z nim w okresie zaczynajacyrn silt od dnia poprzedzajacego co najmniej 0 szesc tygodni dzien rozpoczecia zgromadzenia, na kt6rym ma bye powzieta pierwsza uchwala w sprawie podzialu do korica zgromadzenia uchwalajacego podzial spolki. Z racji systemowych projekt nie proponuje skorzystania z rozwiazan wskazanych w dalszych akapitach art. 4 dyrektywy 82/891IEWG. 2. Art. 3 pkt 2 dyrektywy /WE zmienil nieznacznie art. 6 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy ). Zmiana ta nie wymaga zabieg6w implementacyjnych w k.s.h. 3. Art. 3 pkt 3 dyrektywy /WE zrnienil art. 7 ust. 2 dyrektywy 82/8911EWG (VI dyrektywy ). Zmiana ta jest nieznaczna i uwzglednia fakultatywnosc badania.aportowego'' w przypadku podzialu spolki, gdzie spolka nowo utworzona alba przejmujaca jest spolka akcyjna (zmiany wart i skreslenie art om6wione ad. I). Projekt uwzglednia to postanowienie w tresci proponowanego art zastepujacego obecna tresc art , kt6ry projekt proponuje skreslic. 15

18 4. Art. 3 pkt 4 dyrektywy /WE skreslil art. 8 ust. 3 dyrektywy82/891/ewg (VI dyrektywy ). Zmiana ta jest powiazana ze zmianami art. 10 i art. 27 w dyrektywie 77/91/EWG (om6wionymi wyzej, ad. I). Nie wymaga dodatkowych (ponad wskazane w punkcie poprzedzajacym) zabieg6w implementacyjnych. 5. Art. 3 pkt 5 lit. a ppkt i) dyrektywy /WE zrnienil art. 9 ust. 1 (obecnie akapit I) dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy). Z uwagi na szczeg61ne rozwiazania zawarte wart k.s.h., kt6re nieco odbiegaja od rozwiazan istniejacych takze w pierwotnym brzmieniu art. 9 ust. 1 akapit pierwszy ppkt c dyrektywy 82/8911EWG, Projekt me zawiera propozycji zmian dotyczacych sprawozdawczosci na potrzeby podzialu spolek. Druga zmiana dokonana w tym podpunkcie dyrektywy zmieniajacej odnosi sie do obecnego art pkt 4, niemniej nie wydaje sie konieczne wskazywanie, ze dokument tamze unormowany podlega upublicznieniu, 0 ile zostal sporzadzony. Nalezy to uwazac za oczywiste, skora w zwiazku z wprowadzeniem art nie byly dokonywane zmiany wart pkt Art. 3 pkt 5 lit. a ppkt ii) dyrektywy /WE dodal wart. 9 ust. 1 dyrektywy 82/891 /EWG (VI dyrektywy ) akapit drugi. Projekt zawiera propozycje impjementacji art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 82/8911EWG poprzez dodanie 4 do art Podobnie jak to ma miejsce przy zmianie art. 499 (zob. wyzej, pkt 11.6.) wydawac sie rnoze, ze powinno to dotyczyc art. 540, co jednak nie bytoby uprawnione. Dlatego i w tym wypadku Iiberalizacja dla spolek publicznych, jaka wprowadza zmienione postanowienie VI dyrektywy, praponowana jest wart , a nie wart. 540 czy art. 538 I. 7. Art. 3 pkt 5 lit. b dyrektywy /WE dodal wart. 9 ust. 3 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy ) kolejny akapit, umozliwiajacy przekazywanie kopii dokument6w podzialowych droga elektroniczna, Projekt zawiera zatem propozycje zmiany art. 540 polegajacej na dodaniu w 3 zdania drugiego, kt6ry taka mozliwosc daje tym wsp6lnikom, kt6rzy wyrazili zgode na wykorzystywanie przez spolke elektranicznych sposob6w przekazywania informacji. 16

19 8. Art. 3 pkt 5 lit. c dyrektywy /WE dodal wart. 9 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy ) kolejny ust. 4 wprowadzajacy zwolnienie od publikacji dokumentacji podzialowej (w k.s.h. wymienionej wart ), jezeli w odpowiednim czasie sa one udostepnione na stronie internetowej (wzglednie centralnej platformie cyfrowej panstwa czlonkowskiego). Projekt wprowadza wart. 540 (jako nowy 3 1 ) zwolnienie od obowiazku udostepnienia dokument6w w lokalu spolki, jezeli beda one dostepne na stronie internetowej w czasie, kt6ry odpowiada terminowi okreslonernu wart pkt Art. 3 pkt 6 dyrektywy /WE zrnienil art. 12 ust. 2 akapit 2 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy), norrnujacy minimalne srodki ochrony wierzycieli spolki dzielonej oraz przejrnujacej. Projekt zawiera propozycje zmiany art Zmiana idzie w kierunku przyznania prawa do dochodzenia przed sadern zabezpieczenia. 10. Art. 3 pkt 7 dyrektywy /WE wprowadzil szereg zmian wart. 20 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy). Biorac pod uwage obecna tresc art. 20 VI dyrektywy Projekt wprowadza nowy art. 550', kt6ry urnozliwia (na podobienstwo niejako art w zw. z 1 k.s.h.) podzial bez powziecia uchwaly przez spolke dzielona, jezeli podzial obejmuje przejecie przez spolki, kt6re lacznie posiadaja wszystkie udzialy albo akcje spolki dzielonej. Zmiana ogranicza sie tylko do wprowadzenia tego rodzaju rnozliwosci, gdyz w pozostalyrn zakresie wymagania zawarte wart. 20 dyrektywy 82/891/EWG spelnione sa eo ipso. 11. Art. 3 pkt 8 lit a dyrektywy /WE skreslil wart. 22 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy) ust. 4. Postanowienia tego ustepu nie byly realizowane przez Kodeks spolek handlowych, dlatego zmiana ta nie wymaga zabieg6w implementacyjnych. 12. Art. 3 pkt 8 lit. b dyrektywy /WE zmienil ust. 5 wart. 22 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy) w ten spos6b, it rnozliwosc zwolnienia z wymog6w okreslonych wart. 7 i 8 oraz art. 9 ust. 1 lit. c, die tej dyrektywy, w przypadku gdy 17

20 akcje kazdej z nowo utworzonych spolek sa przyznane akcjonariuszom spolki dzielonej proporcjonalnie do ich praw w kapitale tej spolki, jest obowiazkowa do wprowadzenia przez panstwa czlonkowskie, Projekt zawiera propozycje uregulowania takiego zwolnienia wart IV. Zmiany majace na celu wykonanie art. 4 dyrektywy 2009/109/WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. Projekt wykonuje postanowienia art. 4 dyrektywy /WE, obejmujace w dyrektywie 2005/56/WE (regulujacej transgraniczne laczenie sie spolek), jak nastepuje: zmiany I. Art. 4 pkt 1 dyrektywy /WE dokonal zmian wart. 6 dyrektywy 2005/56/WE. Zrniany te sa analogiczne do zmian art. 6 dyrektywy 78/855/EWG Projekt wprowadza zatem zmiany wart celem implementacj i art. 6 dyrektywy 78/855/EWG, analogiczne do zaproponowanych wart Art. 4 pkt 2 dyrektywy /WE dokonal zmian wart. 15 ust. 2 dyrektywy 2005/56/WE, kt6re doprecyzowuja zakres stosowania prawa krajowego w odniesieniu do laczenia transgranicznego przez przejecie dokonywanego przez spolke, kt6ra posiada 90 % lub wiecej, ale nie wszystkie udzialy lub akcje i inne papiery wartosciowe przyznajace prawo glosu na walnym zgromadzeniu wsp61nik6w spolki lub spolek przejrnowanych, jak chodzi 0 przepisy dotyczace badania planu polaczenia, Art. 15 ust. 2 nie zostal w pierwotnym brzmieniu implementowany do kodeksu spolek handlowych. Projekt wprowadza zatem szczegolowe rozwiazanie w proponowanym nowym 3 art V. Zmiany uzupelniajace Projekt, obok propozycji scisle zwiazanych z implementacja dyrektywy /WE zawiera dodatkowe propozycje. Pierwsza odnosi sie do art , kt6ry dotyczy zwolnien w zakresie badania aport6w w trakcie tworzenia spolki akcyjnej. Obecne brzmienie tego artykulu (zaimplementowanego zbyt doslownie, bez wlasciwej adaptacji do systemu prewencyjnej 18

UZASADNIENIE. I. Zmiany mające na celu wykonanie art. 1 dyrektywy 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r.

UZASADNIENIE. I. Zmiany mające na celu wykonanie art. 1 dyrektywy 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. UZASADNIENIE Przedkładany projekt ustawy ma na celu wykonanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.

- o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-48-11 Druk nr 4255 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/109/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/109/WE L 259/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.10.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz

Bardziej szczegółowo

[EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE]

[EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] ZALACZNIK III POSTANOWIENIA SZCZEGÓLOWE [EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] III.1 Definicje Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 86, poz. 524. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 186 6 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. Projekt z dnia 19.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. sporządzone w trybie art Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. sporządzone w trybie art Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzone w trybie art. 516 5 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE oraz

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. PARTNER-NIERUCHOMOSCI S.A. z siedziba w Świętochłowicach

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. PARTNER-NIERUCHOMOSCI S.A. z siedziba w Świętochłowicach Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNER-NIERUCHOMOSCI S.A. z siedziba w Świętochłowicach Zarząd Spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Świętochłowicach, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian UZASADNIENIE I. Opis proponowanych zmian Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych U S T A W A z dnia 15 września 2000 r. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT III. 2) po art. 17 dodaje sie art. 17a w brzmieniu:

USTAWA PROJEKT III. 2) po art. 17 dodaje sie art. 17a w brzmieniu: USTAWA PROJEKT III z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego Polskie Koleje Panstwowe, ustawy transporcie kolejowym oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. Zarzadzenie or S96;4;08' ';..T.~ Burmistrza Miasta Swiebodzice z dnia.27.2.7.2o/"'l«'o> w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestracje podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym 1 Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sadowych

Wniosek o rejestracje podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym 1 Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sadowych KRS-W20 Sygnatura akt (wypelnia sad) CORS Wniosek o rejestracje podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym 1 Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sadowych Krajowy Rejestr Sadowy FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

:54. Raport bieżący 9/2016

:54. Raport bieżący 9/2016 2016-05-05 15:54 GLOBE TRADE CENTRE SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Administracja samorzadowa. jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na

Administracja samorzadowa. jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l/ d o k u m en ty / 3 6 Leszno: Dostawa leku - szczepionki przeciwko

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ n z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si$ o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si$ o pomoc de minimis Zalacznik do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U.nr 53 poz. 311) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si$ o pomoc de minimis A. Informacje dotycz^ce wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ 1. Wieslaw Podkatlski i Witold WoZniak dzialaj~cy w imieniu i na rzecz Izby Gospodarczej pod nazw~ Izba Wydawc6w Prasy z siedzib~ w Warszawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 06.02.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-3/AZ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-3/AZ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-979/15-3/AZ Data 2015.11.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Błędne dane adresowe przy jednoczesnej prawidłowej nazwie oraz prawidłowym numerze NIP są

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE RADA RODZICÓW przy Zespole Szkól Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE /' Rozdzial

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. R Raport bieżący nr 4/2012 Data sporządzenia: 12-01-2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

Bardziej szczegółowo

Projekt 31 lipca 2012 r.

Projekt 31 lipca 2012 r. Projekt 31 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego Na podstawie art. 186 6 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

MINISTER SKARBU PANSTWA

MINISTER SKARBU PANSTWA MINISTER SKARBU PANSTWA DSK-PZ-5232-7/11 (MSP/DSK/1140/11) Warszawa, { maja 201 Ir. PGE PC, S.A. Wplyn$K NZ/... Pan Tomas/ Zadroga Prezes /ar/adu Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Dzialajqc jako reprezentant

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz I Bydgoszcz, dnia21.11.2006 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Waly Jagiellonskie 12 85-950 BYDGOSZCZ V (052) 339-06-10 ~ (052) 339-06-60 P/061148 LBY-41023-3/06 Sz. P. Marek Olszewski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNE OBOWIAZUJACY NA TERENIE GMINY PAWLOWICE

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNE OBOWIAZUJACY NA TERENIE GMINY PAWLOWICE REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNE OBOWIAZUJACY NA TERENIE GMINY PAWLOWICE PAWLOWICE wrzesien 2002r. SPIS TRESCI: Rozdzial I Rozdzial

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu. Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r.

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r. Zarzadzenie Nr...11.~.l1.Q Prezydenta Mi~sta Wloclawek z dnia.(j....i.r:!.cj.0...to;10 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wloclawskiego Centrum Kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie UCHWAŁA NR 1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla obligacji serii D o lacznej wartosci 3.430.000,00 PLN. Emitent: Navi Group Spolka Akcyjna ul. Rynek 60, 50-116 Wroclaw

Nota Informacyjna. dla obligacji serii D o lacznej wartosci 3.430.000,00 PLN. Emitent: Navi Group Spolka Akcyjna ul. Rynek 60, 50-116 Wroclaw Nota Informacyjna dla obligacji serii D o lacznej wartosci 3.430.000,00 PLN Emitent: Navi Group Spolka Akcyjna ul. Rynek 60, 50-116 Wroclaw NAVIGROUP z a'r z a d z a m y w i e r z v t e l n o s c i a m

Bardziej szczegółowo

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r.

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r. ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczenstwa informacji rejestru zbiorow danych osobowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

fltq 41 rl;,r; oswradczenre zarz.{du w sprawre stosowanra DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT

fltq 41 rl;,r; oswradczenre zarz.{du w sprawre stosowanra DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT oswradczenre zarz.{du w sprawre stosowanra DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT O6wiadczenie Zarzqdu Art NEW media S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spolkg zasad zawartych w Zalqczniku

Bardziej szczegółowo

MINISTER SKARBU PANSTWA

MINISTER SKARBU PANSTWA BARDZO PILNE MINISTER SKARBU PANSTWA DPR-LP-0240-1/l1 (DPR/6267/l1) Warszawa, dnia 25 maja 2011 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departarnent Rady Ministr6w RM-IIO-52-11 2011-05-26 CZLONKOWIE RADY

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp61ka z ograniczonci odpowiedzialnosci1t sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.,... - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie algorytmu przekazywania srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych samorzadom wojewódzkim i powiatowym

Bardziej szczegółowo

PGNiG. ul. Piekna 18. Deloitte Audyt Sp. Z Warszawa. Nasz znak: DSUó9S105 Warszawa, 7 wrzesnia 2005r.

PGNiG. ul. Piekna 18. Deloitte Audyt Sp. Z Warszawa. Nasz znak: DSUó9S105 Warszawa, 7 wrzesnia 2005r. a PGNiG -- - -- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Centrala Spólki ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa tel. (22) 583 50 00. 691 79 00. fax (22) 691 82 73 Deloitte Audyt Sp. Z 0.0. ul. Piekna 18 00-549

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] [projekt] Uchwała Nr 17/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr $. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r.

Uchwala Nr $. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r. ZARZAD POWiATU w Nowym Dworze Mazowieckirr ul. Mazowiecka 10 65-100 Nowy DwÓr Mnzowi"c1" Uchwala Nr.159.1.2.0.0.$. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r. w sprawie wyrazenia zgody

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel. http://bzpo.portal.uzp.gov.p II index. php?ogl oszeni e=show &pozycj a=... ilatowy Urzad Pracy w Sieradzu WojskaPolskieiie~adz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego o wartosci szacunkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TELEKOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 22 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI zawarte w Warszawie w dniu 4 grudnia 2003 r. pomiedzy Ministrem Srodowiska,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Akc PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

Akc PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKCJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY KONCZACY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA NAGRODY GWARANTOWANE

WARUNKI KORZYSTANIA NAGRODY GWARANTOWANE WARUNKI KORZYSTANIA NAGRODY GWARANTOWANE OGÓLNE WARUNKI RED BULL MOBILE COLLECT W ZAKRESIE ZMIAN POZIOMÓW ENERGII Niniejsze Ogólne Warunki maja zastosowanie, jesli zdecydujesz sie przejsc na wyzszy Poziom

Bardziej szczegółowo

z dnia... o komercjalizacji panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej Poczta Polska. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

z dnia... o komercjalizacji panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej Poczta Polska. Rozdzial 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia... projekt o komercjalizacji panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej Poczta Polska. Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb komercjalizacji panstwowego

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo