Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia )- maja 2011 r. DL-P-III-43] -3/1 ] KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM.IO-48-J1 20]) CZLONKOWIE RADY MINIS TROW Przedstawiam dokument rzadowy zgloszony przez Ministra Sprawiedliwosci - do rozl!atrzenia (_) Sekretarz Rady M inistr6w Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministr6w (M. P. Nr 13, poz. 221, z pozn. zm.) w zalaczeniu przesylam projekt ustawy 0 zmianie ustawy - Kodeks spolek handlowych - z uprzejma prosba 0 skierowanie na najblizsze posiedzenie Rady Ministr6w. Projekt wdraza dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady /WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. zmieniajaca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywe 2005/56/WE w odniesieniu do wymog6w dotyczacych sprawozdawczosci i dokumentacji w przypadku polaczen i podzialow. Projekt zostal uzgodniony w toku uzgodnien miedzyresortowych, Na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2011 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjal projekt i rekomendowal go do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministr6w. Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2011 r. Komitet Rady Ministr6w przyjal projekt i rekornendowal go do rozpatrzenia przez Rade Ministr6w. Projekt zostal zwolniony z obowiazku rozpatrzenia przez Komisje Prawnicza, Jest on umieszczony w Programie prac legislacyjnych Rady Ministr6w na 2011 r. L~7't' \J {J ~C"\ t:,-~.. L.,..--_-1L.,t-,t Zal: 4S egz. projektu oraz tabeli zbieznosci

2

3 z dnia USTAWA r. o zmianie ustawy - Kodeks sp6tek handiowych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spolek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z pozn. zm." ) wprowadza sie nastepujace zmiany: I) art. 312' otrzymuje brzmienie: "Art I. Sprawozdania zalozycieli mozna nie poddawac badaniu przez bieglego rewidenta w odniesieniu do wkladow niepienieznych, kt6rych przedmiotem sa: I) zbywalne papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pienieznego, jezeli ich wartosc jest ustalana wedlug sredniej ceny wazonej, po kt6rej byly przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie szesciu miesiecy, poprzedzajacych dzien wniesienia wkladu, 2) aktywa inne niz wymienione w pkt I, jezeli biegly rewident wydal opinie na temat ich wartosci godziwej, ustalonej na dzien przypadajacy nie wczesniej niz szesc miesiecy przed dniem wniesienia wkladu, 3) aktywa inne niz wymienione w pkt 1, jezeli ich wartosc godziwa wynika ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, zbadanego przez bieglego rewidenta na zasadach przewidzianych w przepisach 0 rachunkowosci dla badania rocznych sprawozdan finansowych i skonsolidowanych sprawozdan finansowych. I) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady /WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. zmieniajacej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywe 2005/56/WE w odniesieniu do wymog6w dotyczacych sprawozdawczosci i dokumentacji w przypadku polaczen i podzialow (Dz. Urz. UE. L. 259 z dnia 2 pazdziernika 2009 r., str. 14). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr, 102 poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz.747, Nr 217, poz i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 oraz Nr 104, poz. 860.

4 2. Sprawozdanie zalozycieli podlega jednakze badaniu przez bieglego rewidenta w odniesieniu do wkladow niepienieznych, 0 kt6rych mowa w Ljezeli: 1) wystapily nadzwyczaj ne okolicznosci, ktore wplynely na cene zbywalnych papierow wartosciowych tub instrument6w rynku pienieznego w chwili ich wniesienia, w szczegolnosci zwiazane z utrata plynnosci obrotu na rynku regulowanym, 2) wystapily nowe okolicznosci, ktore mogly istotnie wplynac na wartosc godziwa wkladow w chwili ich wniesienia. 3. Jezeli zalozyciele nie poddali sprawozdania badaniu przez bieglego rewidenta w zakresie, o kt6rym mowa w 1 pkt 2 i 3, mimo wystapienia okolicznosci uzasadniajacych badanie, zazadac badania mega akcjonariusze, reprezentujacy co najmniej jedna dwudziesta kapitalu zakladowego. Prawo to przysluguje do dnia wniesienia wkladow. 4. Jezeli zalozyciele albo zarzad nie zlozy wniosku do sadu rejestrowego 0 wyznaczenie bieglego rewidenta w terrninie dw6ch tygodni od dnia otrzymania zadania, z wnioskiem takim mega wystapic akcjonariusze legitymowani zgodnie z Jezeli wktad niepieniezny nie byl przedmiotern badania bieglego rewidenta, spolka oglasza w terminie rniesiaca od dnia wniesienia wkladu: 1) opis przedm iotu wkladu, jego wartosc, zrodlo wyceny oraz metode wyceny, 2) oswiadczenie, czy przyjeta wartosc wkladu odpowiada jego wartosci godziwej oraz Jiczbie i wartosci nominalnej akcji obejrnowanych w zamian za ten wklad badz wyzszej cenie emisyjnej akcji, 3) oswiadczenie stwierdzajace brak nadzwyczajnych badz nowych okolicznosci wplywajacych na wycene wkladu."; 2) wart otrzymuje brzrnienie:,, 2. Wierzyciele laczacej sie spolki, kt6rzy zglosili swoje roszczenia w terminie szesciu miesiecy od dnia ogloszenia 0 polaczeniu i uprawdopodobnili, ze ich zaspokojenie jest zagrozone przez polaczenie, mega zadac, aby sad wlasciwy wedlug siedziby spolki przejmujacej albo nowo zawiazanej udzielil im stosownego zabezpieczenia ich roszczen, jezeli zabezpieczenie takie nie zostalo ustanowione przez laczaca sie spolke przejmujaca badz spolke nowo zawiazana."; 2

5 3) wart. 499 dodaje sie 4 w brzmieniu:,, 4. Informacji 0 kt6rej mowa w 2 pkt 4 nie sporzadza spolka publiczna, jezeli zgodnie z przepisami 0 ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 0 spolkach publicznych publikuje i udostepnia akcjonariuszom polroczne sprawozdania finansowe."; 4) wart. 500 dodaje sie 2 1 w brzmieniu:,, 2 1 Przepisu 2 nie stosuje sie do spolki, kt6ra nie p6iniej niz na m testae przed data rozpoczecia zgromadzenia wsp61nik6w alba walnego zgromadzenia, na kt6rym ma bye podjeta uchwala 0 polaczeniu, nieprzerwanie do dnia zakoriczenia tego zgromadzenia bezplatnie udostepni do publicznej wiadornosci plan polaczenia na swojej stronie internetowej."; 5) art. 501 otrzymuje brzmienie: "Art I. Zarzad kazdej z laczacych sie spolek sporzadza pisemne sprawozdanie uzasadniajace polaczenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwlaszcza stosunek wymiany udzialow lub akcji, 0 kt6rym mowa wart. 499 I pkt 2. W przypadku szczeg6lnych trudnosci zwiazanych z wycena udzialow lub akcji Iaczacych sie spolek, sprawozdanie powinno wskazywac na te trudnosci. 2. Zarzad kazdej z laczacych sie spolek jest obowiazany inforrnowac zarzady pozostalych spolek tak, aby mogly one poinformowac zgromadzenia wsp61nik6w alba walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktyw6w i pasyw6w, kt6re nastapily porniedzy dniem sporzadzenia planu polaczenia a dniem powziecia uchwaly 0 polaczeniu."; 6) art otrzymuje brzmienie: "Art. 503'. 1. Jezeli wszyscy wsp61nicy kazdej z laczacych sie spolek wyrazi li zgode nie jest wymagane: 1) sporzadzenia sprawozdania, 0 kt6rym mowa wart. 50 I I lub 2) udzielenie informacji, 0 kt6rych mowa wart. 50 I 2 lub 3) badanie planu polaczenia przez bieglego i jego opinia. 2. W przypadku okreslonyrn w I pkt 3 do majatku spolki przejmowanej alba majatkow spolek 3

6 laczacych sie przez zawiazanie nowej spolki stosuje sie odpowiednio przepisy art ', jezeli spolka przejmujaca albo spolka nowo zawiazana jest spolka akcyjna,"; 7) wart. 505: a) 3 otrzymuje brzmienie:,, 3. Wspolnicy mega zadac udostepnienia im bezplatnie w lokalu spolki odpis6w dokument6w, o ktorych rnowa w 1 i 2. Wsp6lnikom, kt6rzy wyrazili zgode na wykorzystanie przez spolke elektronicznych sposob6w przekazywania inforrnacji, mozna przeslac odpisy tych dokument6w w forrnie elektronicznej.", b) dodaje sie 3 1 w brzmieniu:,, 3 1 Przepisow 1, 2 i 3 zd.1 nie stosuje sie gdy spolka nie pozniej niz na miesiac przed dniern rozpoczecia zgromadzenia wsp6lnik6w alba walnego zgromadzenia, na kt6rym rna bye podjeta uchwala 0 polaczeniu, nieprzerwanie do dnia zakonczenia zgromadzenia podejmujacego uchwale w sprawie polaczenia bezplatnie udostepni do publicznej wiadomosci dokumenty, o kt6rych rnowa w 1 i 2 na swojej stronie internetowej badz w tyil1 terminie umozliwi wspolnikorn na swojej stronie internetowej dostep do tych dokument6w w wersji elektronicznej i ich druk. "; c) 4 otrzymuje brzmienie:,, 4. Bezposrednio przed powzieciem uchwaly 0 polaczeniu spolek wsp6lnikom nalezy ustnie przedstawic istotne elementy tresci planu polaczenia, sprawozdania zarzadu i opinii bieglego oraz o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktyw6w i pasyw6w, ktore nastapily porniedzy dniern sporzadzenia planu polaczenia a dniem powziecia uchwaly."; 8) wart otrzyrnuje brzrnienie:,, 6. Przepisy 1, 2, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio w przypadku przejecia przez spolke przejrnujaca swojej spolki jednoosobowej. W tyrn przypadku nie stosuje sie takze przepis6w art i art pkt 2-4; ogloszenie albo udostepnienie p1anu polaczenia, 0 kt6rym rnowa wart oraz udostepnienie dokument6w, 0 ktorych mowa wart. 505 musi nastapic co najmniej na miesiac przed dniem zlozenia wniosku 0 zarejestrowanie polaczenia."; 4

7 9) wart otrzymuje brzmienie:,, I. Spolka powinna oglosic plan polaczenia transgranicznego nie pozniej nit na rniesiac przed data zgromadzenia wsp61nik6w lub walnego zgromadzenia tej spolki, na kt6rym ma bye podjeta uchwala 0 polaczeniu. Spolka nie jest obowiazana do cgloszenia planu polaczenia gdy nie pozniej nit na miesiac przed dniem rozpoczecia zgromadzenia wsp61nik6w albo walnego zgromadzenia, na kt6rym ma bye podjeta uchwala 0 polaczeniu, nieprzerwanie do dnia zakonczenia zgromadzenia podejmujacego uchwale w sprawie polaczenia bezplatnie udostepni do pubjicznej wiadornosci plan tego polaczenia na swojej stronie internetowej. "; 10) wart otrzymuje brzmienie:,, 3. Przepis art I pkt 3 stosuje sie."; II) wart otrzymuje brzmienie:,, 3. Jezeli spolka przejrnujaca posiada udzialy albo akcje 0 lacznej wartosci nominalnej rue nizszej nit 90% kapitalu zakladowego spolki przejmowanej lecz nie obejmujacej calego jej kapitalu, do laczacej sie spolki stosuje sie art. 502 i 503."; 12)w art. 534 dodaje sie 4 w brzmieniu:,, 4. Informacji 0 kt6rej mowa w 2 pkt 4 nie sporzadza spolka publiczna, jezeli zgodnie z przepisami 0 ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 0 spolkach publicznych publikuje i udostepnia akcjonariuszom polroczne sprawozdania finansowe."; 13) wart otrzymuje brzmienie:,, 3. Plan podzialu nalezy oglosic nie pozniej nit na szesc tygodni przed dniem powziecia pierwszej uchwaly w sprawie podzialu, 0 kt6rej mowa wart Spolka dzielona albo spolka przejmujaca nie jest obowiazana do ogloszenia planu podzialu, gdy nie pozniej niz na szesc tygodni przed dniem rozpoczecia zgromadzenia wsp61nik6w albo walnego zgrornadzenia, na ktorym ma bye powzieta pierwsza uchwala w sprawie podzialu, 0 kt6rej mowa wart. 541, nieprzerwanie do dnia zakonczenia zgromadzenia podejmujacego uchwale w sprawie podzialu, 5

8 bezplatnie udostepni do publicznej wiadornosci plan podzialu na swojej stronie internetowej."; 14) wart. 536: a) 3 uchyla sie, b) 4 otrzymuje brzmienie:,, 4. Zarzad spolki dzielonej zawiadamia zarzady kazdej spolki przejrnujacej lub spolki nowo zawiazanej w organizacji 0 wszelkich istotnych zmianach w zakresie skladnikow majatkowych (aktyw6w i pasyw6w), ktore nastapily porniedzy dniem sporzadzenia planu podzialu a dniem powziecia uchwaly 0 podziale."; 15) art otrzymuje brzmienie: "Art I. Jezeli wszyscy wspolnicy kazdej ze spolek uczestniczacych w podziale wyrazili zgode nie jest wymagane: I) sporzadzenie oswiadczenia, 0 ktorych mowa wart pkt 4 lub 2) udzielenie informacji, 0 ktorych mowa wart lub 3) badanie planu podzialu przez bieglego i jego opinia. 2. Sporzadzenie dokurnentow, 0 kt6rych mowa wart pkt 4 oraz wart. 536 I, a takze badanie planu podzialu przez bieglego i jego opinia nie Set wymagane w przypadku podzialu przez zawiazanie nowych spolek, jezeli plan podzialu przewiduje, ze wspolnicy spolki dzielonej zachowaja udzial posiadany w kapitale zakladowyrn spolki dzielonej w kapitalach zakladowych wszystkich spolek nowo zawiazanych. 3. Jezeli zgodnie z I lub 2 plan podzialu nie jest poddany badaniu przez bieglego, do skladnikow rnajatku przypadajacych w pjanie podzialu spolce przejrnujacej albo nowo zawiazanej, bedacej spolka akcyjna, stosuje sie odpowiednio przepisy art Jezeli sporzadzane jest sprawozdanie, 0 ktoryrn mowa wart , nalezy do niego dolaczyc inforrnacje 0 sporzadzeniu w trybie art. 312 opinii bieglych rewidentow, Nalezy takze wskazac sad rejestrowy, w ktorym opinia bieglych rewidentow zostala zlozona."; 6

9 16)wart. 540: a) 3 otrzymuje brzmienie:,, 3. Wsp61nicy moga zadac udostepnienia im bezplatnie w lokalu spolki dokument6w, 0 kt6rych mowa w 1. Wsp61nikom, kt6rzy wyrazili zgode na wykorzystanie przez spolke elektronicznych sposob6w przekazywania informacji, rnozna przeslac odpisy tych dokument6w w formie elektronicznej.", b) dodaje silt 3 1 w brzmieniu:,, 3 1 Przepis6w I, 2 i 3 zd.1 nie stosuje silt gdy spolka nie pozniej niz na rniesiac przed dniem rozpoczecia zgromadzenia wsp61nik6w albo walnego zgromadzenia, na kt6rym rna bye powzieta uchwala w sprawie podzialu, nieprzerwanie do dnia zakonczenia zgromadzenia podejmujacego uchwale w sprawie podzialu, bezplatnie udostepni do publicznej wiadornosci dokumenty, 0 kt6rych mowa w I i 2 na swojej stronie internetowej badz w tym terminie umozliwi wsp61nikom na swojej stronie internetowej dostep do tych dokument6w w wersji elektronicznej i ich druk.", c) 4 otrzymuje brzmienie:,, 4. Bezposrednio przed powzieciern uchwaly 0 podziale spolki wsp6jnikom nalezy ustnie przedstawic istotne elementy tresci planu podzialu, sprawozdania zarzadu i opinii bieglego oraz o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktyw6w i pasyw6w, kt6re nastapily pomiedzy dniem sporzadzenia planu podzialu a dniem powziecia uchwaly."; 17)wart otrzymuje brzmienie:,, 2. Wierzyciele spolki dziejonej oraz spolki przejrnujacej, kt6rzy zglosili swoje roszczenia w okresie miedzy dniem ogloszenia planu podzialu a dniem ogloszenia podzialu i uprawdopodobnili, ze ich zaspokojenie jest zagrozone przez podzial, mega zadac, aby sad wlasciwy wedlug siedziby odpowiednio spolki dzielonej albo spolki przejmujacej udzielil im stosownego zabezpieczenia ich roszczen, jezeli zabezpieczenie takie nie zostalo ustanowione przez spolke uczestniczaca w podziale."; 18)dodaje silt art w brzmieniu: "Art. 550'. W przypadku podzialu przez przejecie podzial rnoze bye przeprowadzony bez 7

10 powziecia przez zgromadzenie wsp6lnik6w alba walne zgromadzenie spolki dzielonej uchwaly, o kt6rej mowa wart. 541, jezeli spolki przejmujace posiadaja wszystkie udzialy albo akcje spolki dzielonej. W tym przypadku ogloszenie albo udostepnienie planu podzialu, 0 kt6rym mowa wart oraz udostepnienie dokument6w, 0 kt6rych mowa wart. 540 nastepuje co najmniej na miesiac przed dniem zlozenia wniosku 0 wykreslenie spolki dzielonej; informacje 0 kt6rych mowa wart dotycza wszelkich istotnych zmian w zakresie skladnikow majatkowych (aktyw6w i pasyw6w), kt6re nastapily porniedzy dniem sporzadzenia planu podzialu a dniem wpisu podzialu do rejestru.". Art. 2. Do laczenia sie, laczenia sie transgranicznego i podzialu spolki, kt6rej plan polaczenia, plan polaczenia transgranicznego alba plan podzialu zostal ogloszony przed dniem wejscia w zycie ustawy, stosuje sie przepisy dotychczasowe. Art. 3. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia. 8

11 Uzasadnienie Przedkladany projekt ustawy ma na celu wykonanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. zrnieniajacej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywe 2005/56/WE w odniesieniu do wyrnogow dotyczacych sprawozdawczosci i dokumentacji w przypadku polaczen i podzialow (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 259, str. 14), a scislej zmienionych postanowien dyrektyw, ktore sa wymienione w jej tytule. Rozwiazania zawarte w dyrektywie /WE sluza m.in.: unowoczesnieniu sposobow realizacji wymogow informacyjnych (publikacyjnych) spolek akcyjnych (w szczegolnosci poprzez siegniecie do komunikacji elektronicznej), zblizeniu zasad ujawniania projektu warunk6w polaczenia (planu polaczenia) w przypadku polaczen transgranicznych z zasadami stosowanymi w polaczeniach i podzialach krajowych. Dyrektywa wprowadza dalsza liberalizacje obowiazkow objetych procedurami Iaczeniowymi i podzialowymi, jezeli wszyscy akcjonariusze spolek uczestniczacych w polaczeniu lub podziale wyraza zgode na zwolnienie z takich wymog6w. Zarazem wzmacnia sie ochrone wierzycieli, poprzez wprowadzenie wymogu sadowej ochrony tych podrniotow. Dyrektywa /WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. zawiera tez wskazania, pozwalajace zsynchronizowac postanowienia dyrektyw 78/855/EWG i 82/891/EWG z dyrektywa /WE (jak chodzi 0 sporzadzanie sprawozdan rachunkowych przedstawianych akcjonariuszom) oraz z dyrektywa 77/91/EWG (jak chodzi 0 badanie przez bieglego wkladow niepienieznych, czy projektow warunk6w laczenia albo podzialu). Niniejsze przedlozenie ma zatem na celu dostosowanie przepisow k.s.h. do zmian w dyrektywach 77/91/EWG, 78/855/EWG, 82/891/EWG i dyrektywie 2005/56/WE. I. Zmiany majace na celu wykonanie art. 1 dyrektywy 2009/109/WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. Art. 1 dyrektywy /WE wprowadzil w dyrektywie 77/91/EWG zmiany art. 10 i art. 27, po mysli kt6rych panstwa czlonkowskie mega zdecydowac 0 niestosowaniu wymog6w 9

12 dotyczacych badania aport6w w przypadku podwyzszenia kapitalu zakladowego spolki przejmujacej albo tworzenia nowej spolki przez polaczenie lub podzial, jesli sporzadzono sprawozdanie niezaleznego bieglego w sprawie projektu warunk6w polaczenia lub podzialu. Przed tymi zmianami wym6g stosowania postanowien dyrektywy 77/911EWG w ustawodawstwach paristw czlonkowskich byl niezalezny od wymog6w wynikajacych z dyrektyw 78/855/EWG i 82/8911EWG, przy czym dla laczenia spolek ustawodawca wsp6lnotowy przewidywal mozliwosc niestosowania wymog6w dyrektywy 77/911EWG. W polskim ustawodawstwie zastosowano rozwiazania korzystajace z tych wytycznych, gdyz wym6g badania aport6w (niezaleznie od czynnosci bieglego w samym procesie laczenia czy podzialu) przez bieglych rewident6w wymagany jest tylko w toku podzialu spolek (art k.s.h.). Po nowelizacji kodeksu dokonanej ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zmianie ustawy Kodeks spolek handlowych oraz ustawy 0 obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U Nr 13, poz. 69), kt6ra wprowadzila (z mocy art. 10 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 78/855/EWG i art. 8 ust. 2 dyrektywy 82/891/EWG) zwolnienie z obowiazku badania planu polaczenia i podzialu w przypadku zgody wszystkich wsp6lnik6w, zaszedl stan, w kt6rym mozliwe jest laczenie sie spolek, gdzie nie zaistnieja jakiekolwiek czynnosci bieglego, mimo ze w toku laczenia tworzona jest spolka akcyjna, wzglednie spolka tego typujest spolka przejmujaca, Projekt, uwzgledniajac po pierwsze dalsza liberalizacje wymog6w w toku laczenia spolek (gdy zachodzi zgoda wszystkich wsp6inik6w), po drugie realizujac zmiany postanowieri dyrektywy 77/91/EWG, wprowadza zmiany w obszarze zar6wno laczenia spolek jak i podzialu spolek, w nastepujacy spos6b: - postanowienia 0 badaniu majatku przejmowanego przez spolke akcyjna nowo zawiazana alba przejrnujaca w toku podzialu spolek przenosi z art do art (jako nowy 3), - wprowadza - dla laczenia spolek - analogiczne rozwiazania wart Umieszczenie przepis6w 0 badaniu "aportowym" w tych artykulach uzasadnione jest tym, ze znajdujace sie tam przepisy zawieraja rozwiazania liberalizujace (projekt, zgodnie z irnplementowana dyrektywa powieksza je, por. pkt 11.4., III. 12. i pkt V nino uzasadnienia) procesy laczenia oraz podzialu spolek, w tym w zakresie badania planu polaczenia czy planu 10

13 podzialu. Zwolnienie od badania planu polaczenia alba podzialu musi automatycznie, zgodnie z nowa trescia art. 10 ust. 5 i art. 27 ust. 3 dyrektywy 77/911EWG, skutkowac obowiazkiem przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej unormowanej wart. 311 i nast. k.s.h. II. Zmiany majace na celu wykonanie art. 2 dyrektywy 2009/109/WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. Projekt wykonuje postanowienia art. 2 dyrektywy /WE, obejmujace zmiany w dyrektywie 78/855/EWG (tzw. III dyrektywie), jak nastepuje (postanowienia nieimplementowane sa opisane): 1. Art. 2 pkt 1 dyrektywy /WE dotyczy prawa firiskiego, 2. Art. 2 pkt 2 dyrektywy /WE dokonal zm ian wart. 6 III dyrektywy. Projekt wprowadza zatem unormowanie zawarte w nowym 2 1 art. 500 celem implementacji art. 6 akapit drugi III dyrektywy, poprzez zwolnienie od obowiazku ogloszenia planu polaczenia, w sytuacji publikacji na stronie internetowej spolki tego planu w spos6b umozliwiajacy zapoznanie sie z nim w okresie zaczynajacym sie od dnia, w jakim plan na zasadach og6lnych bylby ogloszony do konca zgromadzenia uchwalajacego polaczenie spolek. Z racji systemowych Projekt nie proponuje skorzystania z rozwiazan wskazanych w dalszych akapitach art. 6 dyrektywy 78/855/EWG. 3. Art. 2 pkt 3 dyrektywy /WE (zmiana wart. 8 III dyrektywy) nie wymaga implementacji. 4. Art. 2 pkt 4 dyrektywy /WE, kt6ry dokonal zrruan wart. 9 dyrektywy 78/855/EWG jest realizowany poprzez nastepujace propozycje zawarte w projekcie: a) projekt wprowadza nowy 2 wart. 501 (kt6rego dotychczasowa tresc rna stanowic 1, bez zmian), kt6ry zawiera szczeg6lne wymogi informacyjnego sporzadzenia i przyjecia planu polaczenia, okreslone wart. 9 ust. 2 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy ), b) implementacja art. 9 ust. 2 III dyrektywy proponowana jest rowniez w projektowanej zmianie ali k.s.h., gdyz art. 9 ust. 2 dyrektywy 78/855/EWG obejmuje obowiazki 11

14 informacyjne (dodatkowe informacje uzupelniajace) w odniesieniu do spolek uczestniczacych w laczeniu (co projekt realizuje wart ) oraz w odniesieniu do walnego zgromadzenia spolki. Zwazywszy, ze obowiazek udzielania informacji zgromadzeniu zostal pierwotnie unormowany juz wart , uzasadnione jest dokonanie swoistego rozbicia wytycznych z art. 9 ust. 2 dyrektywy 78/855/EWG, c) rozbudowuje sie tresc art oznaczajac, po dokonaniu istotnej zmiany, jego dotychczasowa tresc jako 1, w celu impjementacji art. 9 ust. 3 dyrektywy 78/855/EWG. Postanowienie to dotyczy zwolnienia z wymogu sporzadzenia sprawozdania uzasadniajacego polaczenie, jezeli wszyscy posiadacze tytulow uczestnictwa w spoke wyraza na to zgode, Umieszczenie tego zwolnienia w odrebnym punkcie 1 wart sluzy temu, aby jasne bylo dla praktyki obrotu, ze np. zgoda na rezygnacje z badania planu polaczenia nie musiala bye rownoznaczna ze zgoda na rezygnacje ze sporzadzania stosownego sprawozdania, d) Konsekwencja niejako tych zmian jest zmiana wart k.s.h. Wprawdzie zmiany wart. 25 dyrektywy 78/855/EWG (odnoszacego sie do unorrnowan art k.s.h.) w dyrektywie /WE nie wymagaja zasadniczo interwencji ustawodawczej, niemniej - jak wynika z tresci art. 25 lit. b) dyrektywy 78/855/EWG - data, od ktorej wstecznie liczy sie terminy udostepniania dokumentacji polaczeniowej, jest data "skutecznosci polaczenia", co na gruncie k.s.h. oznacza rejestracje w rejestrze przedsiebiorcow KRS. 5. Art. 2 pkt 5 lit. a ppkt i) dyrektywy /WE zmienil art. 11 ust. 1 lit c i d dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy ). Z uwagi na szczegolne rozwiazania zawarte wart k.s.h., ktore nieco odbiegaja od rozwiazan istniejacych takze w pierwotnym brzmieniu art. 11 ust. 1 lit c i d dyrektywy 78/855/EWG, Projekt nie zawiera propozycji zmian dotyczacych sprawozdawczosci na potrzeby laczenia spolek. Druga zmiana dokonana w tym podpunkcie dyrektywy zrnieniajacej odnosi sie do obecnego pkt 4, niemniej nie wydaje sie konieczne wskazywanie, ze dokument tamze unormowany podlega upublicznieniu, 0 ile zostal sporzadzony. Nalezy to uwazac za oczywiste, skoro w zwiazku z wprowadzeniem art nie byly dokonywane zmiany wart pkt 5. 12

15 6. Art. 2 pkt 5 lit. a ppkt ii) dyrektywy /WE zrnienil art. 11 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy ). Projekt zawiera propozycje implementacj i art. 11 ust. 1 akapit drugi III dyrektywy poprzez dodanie 4 do art Prima facie zmiana winna bye adresowana do art. 505, jednakze specyfika kodeksu spolek handlowych jest ujmowanie dokumentacji sprawozdawczej (informacyjnej) wsrod zalacznikow do planu polaczenia. Stad tez liberalizacja dla spolek publicznych, jaka wprowadza zmienione postanowienie III dyrektywy, proponowana jest wart , co uzasadnione jest rowniez wzgledarni systemowymi, z uwagi na tresc paragrafu poprzedzajacego. 7. Art. 2 pkt 5 lit. b Dyrektywy /WE dodal wart. 11 ust. 3 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy) kolejny akapit, urnozliwiajacy przekazywanie kopii dokument6w laczeniowych droga elektroniczna, Projekt zawiera zatem propozycje zmiany art. 505 polegajaca na dodaniu w 3 zdania drugiego, kt6ry taka rnozliwosc daje tym wsp61nikom, kt6rzy wyrazili zgode na wykorzystywanie przez spolke elektronicznych sposob6w przekazywania informacji 8. Art. 2 pkt 5 lit. c dyrektywy /WE dodal wart. 11 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy ) kolejny ustep 4, wprowadzajacy zwolnienie od publikacji dokumentacji laczeniowej (w k.s.h. wymienionej wart ), jezeli w odpowiednim czasie jest ona udostepniona na stronie internetowej. Projekt (analogicznie, jak przy propozycji redakcji nowego i wart. 500), wprowadza wart. 505 (jako nowy 3 1 ) zwolnienie od obowiazku udostepnienia dokument6w w lokalu spolki, jezeli beda one dostepne na stronie internetowej w czasie, kt6ry odpowiada terminowi okreslonernu wart pkt 2, przy czym proponowana regulacja nie dokonuje zmian wart. 504, lecz ujmuje to wprost. 9. Art. 2 pkt 6 dyrektywy /WE zrnienil art. 13 ust. 2 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy ), norrnujacy minimalne srodki ochrony wierzycieli laczacych sie spolek, 13

16 Projekt zawiera propozycje zmiany art , nie ograniczajac tego do przypadk6w laczenia sie spolek kapitalowych. Zmiana idzie w kierunku przyznania prawa do dochodzenia przed sadern zabezpieczenia. Inaczej jednak, niz na gruncie obecnego art i 3, Projekt nie wprowadza terminu na uzyskanie zabezpieczenia, lecz wychodzi z zalozenia, ze wystarczajace jest uzyskanie mozliwosci skorzystania z instytucj i sadowego udzielenia zabezpieczenia w razie niedojscia do porozumienia z laczaca sie spolka, 10. Art. 2 pkt 7 dyrektywy /WE skreslil ust. 4 wart. 23 dyrektywy 78/855/EWG (Ill dyrektywy). Postanowienie to wylaczalo wymogi badania wkladow niepienieznych w przypadku laczenia przez zawiazanie nowej spolki. Obecnie rozstrzygaja to art. 10 i art. 27 w dyrektywie 77/91/EWG, kt6re Projekt realizuje przez zmiany wart (proponowany 2 - zob. powyzej, ad. I). II. Art. 2 pkt 8 dyrektywy /WE dokonal szeregu zmian art. 24 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy). Zmiany te - biorac pod uwage rozwiazania zawarte w obowiazujacym kodeksie spolek handlowych nie wymagaja zabieg6w implementacyjnych. 12. Art. 2 pkt 9 dyrektywy 2009/ I09/WE dokonal szeregu zm Ian art. 25 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy). Zmiany te - biorac pod uwage rozwiazania zawarte w obowiazujacym kodeksie spolek handlowych - rue wymagaja zabieg6w implementacyjnych. Projekt wprowadzajedynie pewne zmiany wart (om6wione wyzej, zob. pkt 4.c.), kt6re same przez sie nie wynikaja ze zmian dokonanych dyrektywa 2009/ I 09/WE. 13. Art. 2 pkt 10 dyrektywy /WE dokonal szeregu zrruan art. 27 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy). Zmiany te - biorac pod uwage rozwiazania zawarte w obowiazujacyrn kodeksie spolek handlowych - rue wymagaja zabieg6w implementacyjnych. 14. Art. 2 pkt 11 dyrektywy /WE dokonal szeregu zmian art. 28 dyrektywy 78/855/EWG (III dyrektywy). Zmiany te - biorac pod uwage rozwiazania zawarte 14

17 w obowiazujacyrn kodeksie spolek handlowych - me wyrnagaja zabieg6w implementacyjnych. III. Zmiany majace na celu wykonanie art. 3 dyrektywy 2009/109/WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r, Projekt wykonuje postanowienia art. 3 dyrektywy /WE, obejmujace zrruany w dyrektywie 82/891/EWG (tzw. VI dyrektywie) jak nastepuje (wraz ze wskazaniem postanowieri, kt6re nie sa implementowane): 1. Art. 3 pkt 1 dyrektywy /WE zmienil art. 4 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy), poprzez dodanie kolejnych akapit6w, wprowadzajacych zwolnienie od publikacji projektu warunk6w podzialu, jezeli w odpowiednim czasie jest on opublikowany na stronie internetowej. Projekt, podobnie jak przy propozycji unormowania wart , wprowadza wart zwolnienie od obowiazku ogloszenia planu podzialu, jezeli jest on opublikowany na stronie internetowej spolki w spos6b urnozliwiajacy zapoznanie silt z nim w okresie zaczynajacyrn silt od dnia poprzedzajacego co najmniej 0 szesc tygodni dzien rozpoczecia zgromadzenia, na kt6rym ma bye powzieta pierwsza uchwala w sprawie podzialu do korica zgromadzenia uchwalajacego podzial spolki. Z racji systemowych projekt nie proponuje skorzystania z rozwiazan wskazanych w dalszych akapitach art. 4 dyrektywy 82/891IEWG. 2. Art. 3 pkt 2 dyrektywy /WE zmienil nieznacznie art. 6 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy ). Zmiana ta nie wymaga zabieg6w implementacyjnych w k.s.h. 3. Art. 3 pkt 3 dyrektywy /WE zrnienil art. 7 ust. 2 dyrektywy 82/8911EWG (VI dyrektywy ). Zmiana ta jest nieznaczna i uwzglednia fakultatywnosc badania.aportowego'' w przypadku podzialu spolki, gdzie spolka nowo utworzona alba przejmujaca jest spolka akcyjna (zmiany wart i skreslenie art om6wione ad. I). Projekt uwzglednia to postanowienie w tresci proponowanego art zastepujacego obecna tresc art , kt6ry projekt proponuje skreslic. 15

18 4. Art. 3 pkt 4 dyrektywy /WE skreslil art. 8 ust. 3 dyrektywy82/891/ewg (VI dyrektywy ). Zmiana ta jest powiazana ze zmianami art. 10 i art. 27 w dyrektywie 77/91/EWG (om6wionymi wyzej, ad. I). Nie wymaga dodatkowych (ponad wskazane w punkcie poprzedzajacym) zabieg6w implementacyjnych. 5. Art. 3 pkt 5 lit. a ppkt i) dyrektywy /WE zrnienil art. 9 ust. 1 (obecnie akapit I) dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy). Z uwagi na szczeg61ne rozwiazania zawarte wart k.s.h., kt6re nieco odbiegaja od rozwiazan istniejacych takze w pierwotnym brzmieniu art. 9 ust. 1 akapit pierwszy ppkt c dyrektywy 82/8911EWG, Projekt me zawiera propozycji zmian dotyczacych sprawozdawczosci na potrzeby podzialu spolek. Druga zmiana dokonana w tym podpunkcie dyrektywy zmieniajacej odnosi sie do obecnego art pkt 4, niemniej nie wydaje sie konieczne wskazywanie, ze dokument tamze unormowany podlega upublicznieniu, 0 ile zostal sporzadzony. Nalezy to uwazac za oczywiste, skora w zwiazku z wprowadzeniem art nie byly dokonywane zmiany wart pkt Art. 3 pkt 5 lit. a ppkt ii) dyrektywy /WE dodal wart. 9 ust. 1 dyrektywy 82/891 /EWG (VI dyrektywy ) akapit drugi. Projekt zawiera propozycje impjementacji art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 82/8911EWG poprzez dodanie 4 do art Podobnie jak to ma miejsce przy zmianie art. 499 (zob. wyzej, pkt 11.6.) wydawac sie rnoze, ze powinno to dotyczyc art. 540, co jednak nie bytoby uprawnione. Dlatego i w tym wypadku Iiberalizacja dla spolek publicznych, jaka wprowadza zmienione postanowienie VI dyrektywy, praponowana jest wart , a nie wart. 540 czy art. 538 I. 7. Art. 3 pkt 5 lit. b dyrektywy /WE dodal wart. 9 ust. 3 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy ) kolejny akapit, umozliwiajacy przekazywanie kopii dokument6w podzialowych droga elektroniczna, Projekt zawiera zatem propozycje zmiany art. 540 polegajacej na dodaniu w 3 zdania drugiego, kt6ry taka mozliwosc daje tym wsp6lnikom, kt6rzy wyrazili zgode na wykorzystywanie przez spolke elektranicznych sposob6w przekazywania informacji. 16

19 8. Art. 3 pkt 5 lit. c dyrektywy /WE dodal wart. 9 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy ) kolejny ust. 4 wprowadzajacy zwolnienie od publikacji dokumentacji podzialowej (w k.s.h. wymienionej wart ), jezeli w odpowiednim czasie sa one udostepnione na stronie internetowej (wzglednie centralnej platformie cyfrowej panstwa czlonkowskiego). Projekt wprowadza wart. 540 (jako nowy 3 1 ) zwolnienie od obowiazku udostepnienia dokument6w w lokalu spolki, jezeli beda one dostepne na stronie internetowej w czasie, kt6ry odpowiada terminowi okreslonernu wart pkt Art. 3 pkt 6 dyrektywy /WE zrnienil art. 12 ust. 2 akapit 2 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy), norrnujacy minimalne srodki ochrony wierzycieli spolki dzielonej oraz przejrnujacej. Projekt zawiera propozycje zmiany art Zmiana idzie w kierunku przyznania prawa do dochodzenia przed sadern zabezpieczenia. 10. Art. 3 pkt 7 dyrektywy /WE wprowadzil szereg zmian wart. 20 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy). Biorac pod uwage obecna tresc art. 20 VI dyrektywy Projekt wprowadza nowy art. 550', kt6ry urnozliwia (na podobienstwo niejako art w zw. z 1 k.s.h.) podzial bez powziecia uchwaly przez spolke dzielona, jezeli podzial obejmuje przejecie przez spolki, kt6re lacznie posiadaja wszystkie udzialy albo akcje spolki dzielonej. Zmiana ogranicza sie tylko do wprowadzenia tego rodzaju rnozliwosci, gdyz w pozostalyrn zakresie wymagania zawarte wart. 20 dyrektywy 82/891/EWG spelnione sa eo ipso. 11. Art. 3 pkt 8 lit a dyrektywy /WE skreslil wart. 22 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy) ust. 4. Postanowienia tego ustepu nie byly realizowane przez Kodeks spolek handlowych, dlatego zmiana ta nie wymaga zabieg6w implementacyjnych. 12. Art. 3 pkt 8 lit. b dyrektywy /WE zmienil ust. 5 wart. 22 dyrektywy 82/891/EWG (VI dyrektywy) w ten spos6b, it rnozliwosc zwolnienia z wymog6w okreslonych wart. 7 i 8 oraz art. 9 ust. 1 lit. c, die tej dyrektywy, w przypadku gdy 17

20 akcje kazdej z nowo utworzonych spolek sa przyznane akcjonariuszom spolki dzielonej proporcjonalnie do ich praw w kapitale tej spolki, jest obowiazkowa do wprowadzenia przez panstwa czlonkowskie, Projekt zawiera propozycje uregulowania takiego zwolnienia wart IV. Zmiany majace na celu wykonanie art. 4 dyrektywy 2009/109/WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. Projekt wykonuje postanowienia art. 4 dyrektywy /WE, obejmujace w dyrektywie 2005/56/WE (regulujacej transgraniczne laczenie sie spolek), jak nastepuje: zmiany I. Art. 4 pkt 1 dyrektywy /WE dokonal zmian wart. 6 dyrektywy 2005/56/WE. Zrniany te sa analogiczne do zmian art. 6 dyrektywy 78/855/EWG Projekt wprowadza zatem zmiany wart celem implementacj i art. 6 dyrektywy 78/855/EWG, analogiczne do zaproponowanych wart Art. 4 pkt 2 dyrektywy /WE dokonal zmian wart. 15 ust. 2 dyrektywy 2005/56/WE, kt6re doprecyzowuja zakres stosowania prawa krajowego w odniesieniu do laczenia transgranicznego przez przejecie dokonywanego przez spolke, kt6ra posiada 90 % lub wiecej, ale nie wszystkie udzialy lub akcje i inne papiery wartosciowe przyznajace prawo glosu na walnym zgromadzeniu wsp61nik6w spolki lub spolek przejrnowanych, jak chodzi 0 przepisy dotyczace badania planu polaczenia, Art. 15 ust. 2 nie zostal w pierwotnym brzmieniu implementowany do kodeksu spolek handlowych. Projekt wprowadza zatem szczegolowe rozwiazanie w proponowanym nowym 3 art V. Zmiany uzupelniajace Projekt, obok propozycji scisle zwiazanych z implementacja dyrektywy /WE zawiera dodatkowe propozycje. Pierwsza odnosi sie do art , kt6ry dotyczy zwolnien w zakresie badania aport6w w trakcie tworzenia spolki akcyjnej. Obecne brzmienie tego artykulu (zaimplementowanego zbyt doslownie, bez wlasciwej adaptacji do systemu prewencyjnej 18

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych Dr hab, prof. UW Krystyna Szczepanowska - Kozlowska Katedra Prawa Wla8no~ciIntelektualnej i D6br Niematerialnych Wydzial Prawa Uniwersytet Warszawski Warszawa, 25 czerwca 2012 r, Korzysci, szanse i zagroienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 2005L0056 PL 22.10.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZRÓWNOWAZONEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem po nowelizacji przepisów w 2013 roku

Uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem po nowelizacji przepisów w 2013 roku .-- Autor opracowania: Krzysztof STRADOMSKI Uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem po nowelizacji przepisów w 2013 roku J Wstep Przepisy gwarantujace pracownikom ochron~ i nadajace pewne przywileje

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia. (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str.

DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia. (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str. 2004L0025 PL 20.04.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich Nr ewidencyjny: - 0 1 / 0 Umowa o swiadczenie uslug brokerskich zawarta pomiedzy Domem Maklerskim Fio o.c.p., a.s., ICO 35 960 990, 811 06 Bratislava, Kollárovo námestie 15, zapisanym w rejestrze handlowym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Projekt z dnia 22.04.2011 r.

Uzasadnienie. Projekt z dnia 22.04.2011 r. Projekt z dnia 22.04.2011 r. Uzasadnienie I. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana, oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania ustawy o organizacji i funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r.

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r. ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia... 2014 r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE dotyczące emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, każda o wartości nominalnej 1 złoty EUROCASH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w większości są konsekwencją konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązanie moŝe stanowić alternatywę takŝe z perspektywy samej instytucji kredytowej, gdyŝ przekształcenie jej oddziału w bank krajowy

Projektowane rozwiązanie moŝe stanowić alternatywę takŝe z perspektywy samej instytucji kredytowej, gdyŝ przekształcenie jej oddziału w bank krajowy UZASADNIENIE Część ogólna Celem planowanej nowelizacji jest wprowadzenie do obecnie obowiązującej ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), dalej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4/2015 Data sporządzenia: 2015-03-25 Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. Temat: Uzupełnienie informacji o ładzie korporacyjnym w jednostkowym raporcie rocznym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r.

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-67-11 Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo