Egzemplarz Nr 2 PS [LS JJ]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzemplarz Nr 2 PS-1.431.1.18.2011[LS JJ]"

Transkrypt

1 PS [LS JJ] Egzemplarz Nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach: 23 i od 25 do 30 listopada 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami. Wojewoda w wyniku przeprowadzanych przez zespół inspektorów czynności, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. Natomiast zgodnie z art. 129 ustawy w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych, istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. W oparciu o 4 i 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie kontroli i nadzoru w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) w dniach: 23 i od 25 do 30 listopada 2011 r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie przeprowadził zespół inspektorów w następującym składzie: - Lilia Sikoń - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - osoba kierująca zespołem, - Janina Jakubowska - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia z dnia 09 listopada 2011 r. Nr 140/2011 wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Piotra Domagalskiego Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2011 r. Okres objęty kontrolą: od 01 kwietnia 2010 r. - do dnia kontroli. Podczas kontroli analizie poddano następujące zagadnienia: 1) Potrzeby bytowe: a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania; b) wyżywienie i organizacja posiłków; 1

2 c) zapewnienie odzieży i obuwia; d) utrzymanie czystości. 2) Usługi opiekuńcze: a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych; b) pielęgnacja; c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych; d) zapewnienie środków czystości i higienicznych oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; e) organizacja i działalność zespołów terapeutyczno - opiekuńczych. 3) Usługi wspomagające: a) świadczenie pracy socjalnej; b) organizacja terapii zajęciowej; c) możliwość korzystania mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego codziennej prasy oraz przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej; d) umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych; e) zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu; f) zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca; g) zapewnienie kontaktu z psychologiem oraz psychiatrą; h) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. 4) Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. 5) Umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 6) Zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie potrzeb edukacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W czasie kontroli informacji udzielali: 1) Elżbieta Antkowicz dyrektor Domu, 2) ( ) kierownik zespołu, 3) ( ) kierownik zespołu, 4) ( ) kierownik zespołu, 5) ( ) specjalista pracy socjalnej, 6) ( ) starszy pracownik socjalny. Ustalenia ogólne Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie jest jednostką organizacyjną powiatu gryfińskiego, nadzór nad tą jednostką sprawuje Starosta Gryfiński. Decyzją znak: PS.1.AK.9013/2/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Staroście Gryfińskiemu zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Elżbieta Antkowicz, zatrudniona na tym stanowisku od 2002 r. Posiada wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji w pomocy społecznej oraz wymagany na zajmowanym stanowisku staż pracy, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 2

3 Dom funkcjonuje na podstawie Statutu uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/475/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. zmienionego Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXXIX/508/2006 z dnia 11 października 2006 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie przyjęty został Uchwałą Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 427/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. W Regulaminie wskazano liczbę miejsc stałego pobytu ogółem w liczbie 123 miejsca, w tym: - 68 miejsc przeznaczonych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, - 55 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. W czasie kontroli stan mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosił 120 osób, 3 miejsca były wolne. (Zał. nr 1 - upoważnienie do kontroli i program, Regulamin Organizacyjny Domu, informacje dot. liczby mieszkańców przebywających w DPS). Dyrektor Domu poinformował kontrolujących, iż w okresie objętym kontrolą przeprowadzone zostały przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie kontrole, w wyniku których wydane zostały decyzje administracyjne, tj.: - decyzja z dnia 21 marca 2011 r., w której wskazano, iż pobrane podczas kontroli próbki ciepłej wody użytkowej z instalacji wewnętrznej DPS skażone były pałeczkami bakterii Legionella, dlatego też wydano zalecenie dot. doprowadzenie jakości wody do użytku przez mieszkańców tam zamieszkałych, - decyzja z dnia 18 sierpnia 2011 r. umarzająca wszczęte postępowanie administracyjne, gdyż zalecenie w przedmiotowej sprawie zostało wykonane. W związku z tym, iż Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie decyzją PZ-5581/01-3/10 z dnia 22 lutego 2011 r. nakazał poddać aktualizacji instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. W trakcie kontroli przedłożono dokument pn. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, który opracowany został przez pracownika Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Gryfinie. Z informacji uzyskanej od Dyrektora wynika, iż pracownicy Domu zaznajomili się z przepisami przeciwpożarowymi i obowiązani są zwracać baczną uwagę na przestrzeganie tych przepisów. Ponadto poinformowano kontrolujących, iż w dniu 8 grudnia 2010 r. w DPS w Nowym Czarnowie przeprowadzona została kontrola Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gryfinie na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach i domach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 23, poz. 128). Z przedłożonego sprawozdania z przebiegu kontroli wynika, iż analizowana dokumentacja 5 mieszkańców prowadzona jest prawidłowo, także ustalono, iż wnioski Domu w zakresie ustanowienia bądź zmiany opiekuna prawnego lub kuratora dla mieszkańca wnoszone są do Sądu niezwłocznie nie stwierdzono nieprawidłowości w pełnieniu obowiązków opiekuna lub kuratora dla mieszkańca przez pracownika Domu i że od ostatniej kontroli nie wpłynęła żadna skarga na działalność Domu. W wyniku tej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych. Z uzyskanych informacji wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie zastosowano wobec mieszkańców Domu przymusu bezpośredniego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514 ). (Zał. nr 2 kserokopie protokołów kontroli Sanepidu i decyzji, kserokopia ww. Instrukcji, kserokopia Sprawozdania z kontroli Sądu). 3

4 Ad. 1. Potrzeby bytowe: a) miejsce zamieszkania Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest na działce o pow. 1,29 ha, w kompleksowej zabudowie. Teren wokół Domu w części ogrodzony jest metalową siatką i ogrodzeniem betonowym, jest zagospodarowany w sposób następujący: są m.in. alejki wyłożone kostką Polbruk, jest plac zabaw, są ławki, stoliki ogrodowe, wiaty ogrodowe. Dom stanowią połączone ze sobą tzw. łącznikiem 3 pawilony mieszkalne. Cały obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony. Poszczególne pawilony mieszkalne podzielone są na Domy Rodzinne, tj.: - w pierwszym pawilonie są 2 Domy Rodzinne DR I i DR II, - w drugim pawilonie są 2 Domy Rodzinne DR III i DR IV, - w trzecim pawilonie są 3 Domy Rodzinne DR V, DR VI i DR VII. Przed wejściem i wyjściem do pawilonu pierwszego wybudowany jest podjazd przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy sprzętu ortopedycznego. Wewnątrz budynku występujące ciągi komunikacyjne mają zamontowane uchwyty, odbojnice. Szerokość otworów drzwiowych do wszystkich pokoi mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń ogólnodostępnych wynoszą od 90 cm do 100 cm, a szerokość otworu drzwiowego przy wejściu głównym wynosi 100 cm, a więc odpowiadają normom. Stwierdzono, iż w Domu nie występują bariery architektoniczne. - wyposażenie w system przyzywowo alarmowy i system alarmowo przeciwpożarowy Dom wyposażony jest: - w system instalacji przyzywowej składający się z centralki odbiorczej usytuowanej w gabinecie medycznej pomocy doraźnej oraz przycisków przyzywowych znajdujących się we wszystkich pokojach mieszkalnych, łazienkach i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, - w system instalacji przeciwpożarowej i czujki znajdujące się w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych i ciągach komunikacyjnych, zamontowany jest również system oddymiania Systemy te nadzoruje specjalistyczna firma TP TELTECH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na podstawie zawartej umowy z Domem. Obiekt nie jest objęty systemem całodobowego monitoringu. Podczas kontroli sprawdzono funkcjonowanie systemu przyzywowo-alarmowego i stwierdzono, iż system jest sprawny. (Zał. nr 3 - Informacje ogólne dot. warunków bytowych). Pokoje mieszkalne: Z przedłożonej informacji o pokojach mieszkalnych wynika stan bazy mieszkaniowej: DPS dysponuje ogółem 55 pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi i wieloosobowymi zgodnie z poniższym zestawieniem: - 4 pokoje jednoosobowe, - 38 pokoi dwuosobowych, - 9 pokoi trzyosobowych, - 4 pokoje czteroosobowe. 4

5 Powierzchnia pokoi mieszkalnych łącznie wynosi 831,69 m², średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 6,76 m². Natomiast z analizy powierzchni poszczególnych pokoi mieszkalnych wynika, iż: a) 46 pokoi jednoosobowych i wieloosobowych ma powierzchnię przypadającą na 1 mieszkańca zgodną ze standardem, b) 9 pokoi mieszkalnych ma powierzchnię niższą od wymaganej, co przedstawia się następująco: - 2 pokoje jednoosobowe mają powierzchnię niższą od wymaganej (9 m²), która wynosi 8,60 m² w każdym z pokoi, - 5 pokoi dwuosobowych ma powierzchnię niższą od wymaganej (6 m²) i wynosi od 5,85 m² do 5,90 m², - 2 pokoje trzyosobowe mają powierzchnię niższą od wymaganej (6 m²) i wynosi od 5,91 m² do 5,98 m². Zgodnie z 6 ust.1 pkt 3 ppkt c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej pokój uznaje się za spełniający wymagane normy ( ), jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. W tym przypadku odstępstwo od wymaganej powierzchni pokoi jednoosobowych i wieloosobowych przypadających na 1 mieszkańca wynosi maksymalnie 0,40 m², a zatem mniej niż 5 % i dlatego też uznaje się powierzchnię tych pokoi za spełniające standard. Ustalono, iż wszystkie pokoje czteroosobowe zamieszkałe są przez mieszkańców leżących, co jest zgodne z rozporządzeniem. Wyposażenie pokoi Pokoje wyposażone są w tapczany, łóżka, stoliki, stoły, krzesła, fotele, komody, szafki nocne, szafy ubraniowe, segmenty meblowe, sprzęt radiowo-telewizyjny, kolorowe firanki w oknach i różne elementy dekoracyjne. W kilkunastu pokojach mieszkańcy Domu sami wyposażyli swoje pokoje w różny sprzęt, zarówno meblowy i audiowizualny. Wszystkie pokoje wyposażone są w odpowiednia liczbę wyprowadzeń elektrycznych. W czasie wizytacji pomieszczeń mieszkalnych zespół inspektorów stwierdził, że wyposażenie pokoi mieszkalnych jest zgodne w wymogami standardu, pokoje mieszkalne były czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Podczas kontroli w DPS trwał remont polegający na malowaniu ścian kolejno w poszczególnych pokojach mieszkalnych. (Zał. nr 4 Informacja o pokojach mieszkalnych, wg stanu na dzień r.) Warunki sanitarne Informacja o pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wg stanu na dzień r. 5

6 Nazwa pomieszczenia Liczba pomieszczeń Liczba mieszkańców w przeliczeniu na jedno pomieszczenie, wannę, natrysk, WC, pisuar DR I 16 osób Łazienki ogółem w tym: 3 średnio 4 osoby wanny 1 natryski 3 Oczka WC 3 Toalety ogółem w tym: 1 średnio 4 osoby oczka WC 1 pisuary DR II 18 osób Łazienki ogółem w tym: 2 średnio 4,5 osoby wanny 1 natryski 3 Oczka WC 2 Toalety ogółem w tym: 2 średnio 3,6 osób oczka WC 3 pisuary DR III 21 osób Łazienki ogółem w tym: 3 średnio 4 osoby wanny 2 natryski 3 Oczka WC 1 Toalety ogółem w tym: 1 średnio 3,3 osoby oczka WC 5 pisuary DR IV 18 osób Łazienki ogółem w tym: 1 średnio 4,5 osoby wanny 1 natryski 3 Oczka WC Toalety ogółem w tym: 2 średnio 4,5 osoby oczka WC 4 pisuary DR V 16 osób Łazienki ogółem w tym: 2 średnio 3,4 osoby wanny 1 natryski 4 Oczka WC 1 Toalety ogółem w tym: 1 średnio 4 osoby oczka WC 3 i 1 oczko WC z łazienki pisuary DR VI 17 osób Łazienki ogółem w tym: 4 średnio 3,4 osoby wanny 1 natryski 4 6

7 Oczka WC 3 Toalety ogółem w tym: 1 średnio 2,8 osób oczka WC 3 pisuary DR VII 14 osób Łazienki ogółem w tym: 1 średnio 4,6 osób wanny 1 natryski 2 Oczka WC Toalety ogółem w tym: 1 średnio 4,6 osób oczka WC 3 pisuary W DPS znajduje się ogółem 29 stanowisk kąpielowych, gdzie na jedno stanowisko kąpielowe (wanny i natryski) przypadają 4, 24 osoby. Dom zapewnia mieszkańcom możliwość korzystania w toaletach ogólnodostępnych i łazienkach z 31 oczek wc, tak więc na jedno oczko wc przypada 3,96 osób. Spośród 120 mieszkańców Domu ok.81 korzysta stale z pieluchomajtek. W łazienkach i toaletach zamontowane są uchwyty. W przypadku toalet w Domach Rodzinnych IV i VII stwierdzono, iż ich liczba jest niższa od wymaganego standardu. Z posiadanej informacji wynika, iż liczba osób leżących w ww. Domach przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców, co pozwala na dopuszczenie zmniejszenia liczby tych pomieszczeń o 25 %, jest to zgodne z 6 pkt 4 lit.a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. W czasie wizytacji pomieszczeń sanitarnych stwierdzono, iż pomieszczenia były czyste, wolne od przykrych zapachów, wyposażone były w niezbędne środki do higieny tj. mydło w płynie, papier toaletowy. Stwierdza się, iż Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych odpowiednią liczbę urządzeń kąpielowych i oczek WC, wynikających ze standardu. (Zał. nr 5 Informacja o pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych.). Informacja o pomieszczeniach znajdujących się w Domu wg stanu na dzień 23.11/2011 r. Struktura pomieszczeń DPS: Liczba pomieszczeń: Pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe 55 Pokoje dziennego pobytu Jadalnia 4 Gabinet medycznej pomocy doraźnej 1 Pomieszczenie do terapii zajęciowej Pomieszczenie do rehabilitacji (sala wielofunkcyjna) 1 Kuchenki pomocnicze 7 Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia 7 Punkt wydzielony do palenia papierosów 1 Pokój gościnny 1 Miejsce kultu religijnego 7, w tym 1 pełniący funkcję jadalni 3, w tym 1 pomieszczenie pełniące funkcję punktu bibliotecznego wydzielone w części pomieszczenia do rehabilitacji 7

8 Wymienione pomieszczenia ogólnodostępne wyposażone są w sprzęt i urządzenia stosownie do ich przeznaczenia. Kontrolującym przedłożono dokument pn. Informacja dotycząca warunków bytowych w którym wskazano zakres i rodzaj prac remontowych przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą tj.: - w Domu Rodzinnym I wykonano remont przedsionka polegający na zbiciu posadzki, położeniu nowych kafli, odświeżeniu ścian, - w Domu Rodzinnym II pomalowano ściany i sufity w pokoju mieszkalnym nr 29 i w pomieszczeniu pracowników socjalnych, - w Domu Rodzinnym III pomalowano ściany i sufity w pokoju mieszkalnym nr 24 i w pokoju dziennego pobytu, - w Domu Rodzinnym IV pomalowano ściany i sufity w pokojach mieszkalnych nr 14 i 15 oraz w pomieszczeniu pracownika socjalnego, - w Domu Rodzinnym V pomalowano ściany i sufity w pokojach mieszkalnych nr 28, 36, 37 oraz w szatni pracowników, - w Domu Rodzinnym VI pomalowano ściany i sufity w pokojach mieszkalnych nr 46, 47, - w Domu Rodzinnym VII pomalowano ściany i sufity w 4 pokojach mieszkalnych (nr 50,51, 52, 1), pokoju dziennego pobytu, na korytarzu, w kuchence pomocniczej, łazience i toalecie mieszkańców, w toalecie dla pracowników. Ponadto dodatkowo przeprowadzono remont całej powierzchni sufitowej w pomieszczeniu zwanym Sala wielofunkcyjna ponieważ odpadł sufit z powodu uszkodzenia. Prace te polegały na zbiciu starego tynku, zagruntowaniu powierzchni, wykonaniu nowego tynku i malowaniu. (Zał. nr 6 - Informacja o pomieszczeniach ogólnodostępnych wg stanu na dzień r.). b) wyżywienie i organizacja posiłków Dom nie ma zaplecza kuchennego i nie przygotowuje posiłków. W celu zapewnienia mieszkańcom całodziennych posiłków zakupione zostały usługi gastronomiczne polegające na sporządzaniu i dostarczaniu do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie porcji śniadaniowych, obiadowych, podwieczorku i kolacji na dobę w liczbie 123. W okresie objętym kontrolą w powyższej sprawie zawarte były 3 umowy z właścicielem firmy, pn. Usługi Gastronomiczne, Pralnicze ( ) z siedzibą w Gryfinie, 1 umowa zawarta została ze wspólnikami spółki cywilnej ESPANA ( ) z siedzibą w Gryfinie,. Umowa ta zawarta została na okres: od r. do r., z której wynika, iż koszt całodziennego posiłku (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) wynosi 9.00 zł. Dom zapewnia 4 posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Organizacja wydawania posiłków dla mieszkańców przedstawia się następująco: - śniadanie - w godz. od 8.00 do 10.00, - obiad - w godz. od do 15.00, - podwieczorek- w godz. od do kolacja - w godz. od do

9 Osobom, którym lekarz zlecił stosowanie odpowiedniej do stanu zdrowia diety otrzymują posiłki dietetyczne, w przypadku diety cukrzycowej otrzymują dodatkowy posiłek dietetyczny. W trakcie trwania kontroli posiłki normalne spożywało 90 mieszkańców, posiłki dietetyczne spożywało 28 mieszkańców, w tym: - bezglutenowa - 1 osoba, - bezmleczna - 1 osoba, - bogatoresztkowa - 2 osoby, - cukrzycowa - 3 osoby, - fenyloketonuria 1 osoba, - lekkostrawna 4 osoby, - niskokaloryczna 3 osoby, - trzustkowa 1 osoba, - wątrobowa 8 osób, - żołądkowa 2 osoby, - wysokobiałkowa 1 osoba, - wysokokaloryczna 1 osoba. Ponadto 2 osoby objęte były żywieniem dojelitowym. Posiłki podawane są przez endoskopię gastronomijną, czynności te wykonują pielęgniarki. Tego rodzaju żywienie zlecone zostało przez lekarza podczas ich pobytu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej 1. Żywienie dojelitowe u tych mieszkańców stosowane jest od 14 kwietnia 2011 r. Dostarczane są raz w miesiącu przez Fundację Zachodniopomorskiego Hospicjum dla dzieci NZOZ Centrum Opieki Paliatywnej Poradnia Żywienia Dojelitowego, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach. Koszty związane z zakupem tych posiłków i jego dostarczeniem ponosi ww. Fundacja. Mieszkańcy Domu nie mają możliwości wyboru zestawu posiłków. Z posiadanej informacji wynika, iż wszyscy mieszkańcy Domu otrzymują dodatkowy posiłek, tj. podwieczorek, gdzie podawane były m.in.: owoce, ciastka, kisiel z sokiem. Z przedłożonego kontrolującym dokumentu dot. żywienia wynika, że kuchenka pomocnicza są wyposażone w odpowiedni sprzęt taki jak: lodówka, kuchenka mikrofalowa, kuchnia elektryczna, naczynia, sztućce. Z informacji dotyczącej żywienia i organizacji posiłków wynika, że mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w jadalniach znajdujących się w poszczególnych Domach Rodzinnych. Mieszkańcy Domu kupowali produkty żywnościowe ze środków własnych, takie jak: kawa, herbata, ciastka, cukierki, czekolada, jogurty, owoce. Niektóre produkty mieszkańcy przechowywali w szafkach kuchennych, natomiast jogurty i owoce przechowywali w lodówce. Kontrolującym przedłożono dokument pn. Informacja dotycząca pozyskania żywności z Banku Żywności na dodatkowe żywienie mieszkańców, z którego wynika asortyment i ilość otrzymanych produktów żywnościowych otrzymanych w okresie objętym kontrolą, tj.: ser topiony, ser żółty, kasza z warzywami, cukier, dania pszenne, mąka pszenna, herbatniki, krupnik, kasza manna, mleko w proszku, płatki kukurydziane, kasza jęczmienna, musli, makaron, dżem, masło, kasza zbożowa, zupa pomidorowa, ryż biały, makaron z gulaszem. 9

10 Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, iż pozyskana żywność podawana jest mieszkańcom na poszczególne Domy Rodzinne i przygotowywana przez opiekunów dyżurujących podawana jest jako dodatkowy posiłek. Kontroli poddano wyrywkowo niżej wymienione jadłospisy uwzględniające dietę normalną, oraz jadłospisy dla osób objętych dietę wynikającą z zaleceń lekarskich, za okres: diety normalne: - od r. do r., - od r. do r., - od r. do r., - od r. do r., diety zlecone przez lekarza: - jadłospisy z dnia r. i r. Z przedłożonych jadłospisów wynika, że mieszkańcy mają urozmaicone posiłki. Z rozmów przeprowadzonych w czasie kontroli z mieszkańcami Domu wynikała pozytywna ocena wyżywienia. Zespół inspektorów stwierdził, iż w zakresie organizacji posiłków Dom spełnia wymogi określone w standardzie. (Zał. nr 7 inf. dotycząca żywienia i organizacji posiłków, kserokopie jadłospisów, inf. dot. pozyskania żywności z Banku Żywności). Utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach sanitarnych Za utrzymanie czystości i porządku w poszczególnych Domach Rodzinnych odpowiadają pokojowe i opiekunowie pełniący dyżur. W Domu zatrudnionych jest 6 pokojowych, w godzinach od 7.00 do Z planu pracy pokojowej wynikają czynności, takie jak m.in.: - codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń, sprzątanie i dezynfekcja łazienek i toalet, prace te wykonywane są w godz. od 9.00 do i w godz. od do 15.00, - dwa razy w tygodniu - przygotowywanie pościeli do pralni, - raz w tygodniu - mycie i dezynfekcja łóżek i materacy, - raz na 3 miesiące - mycie okien, pranie firan, pastowanie podłóg Wszystkie pomieszczenia sprzątane są również w razie potrzeby. Część mieszkańców Domu, którzy są sprawni fizycznie, w szczególności mieszkańcy Domu Rodzinnego V samodzielnie utrzymują czystość w swoich pokojach. Opiekunowie nadzorują wykonywanie czynności porządkowych przez tych mieszkańców. Środki do utrzymania czystości zakupuje Dom. Pranie drobnej odzieży osobistej odbywa się w pralkach automatycznych, w które wyposażone są poszczególne Domy Rodzinne. Usługi pralnicze zlecane są firmie pralniczej w Gryfinie, na podstawie umowy zawartej z tą firmą, która na własny koszt odbiera rzeczy do prania i je przywozi. Dom przekazuje do prania pościel, ręczniki, koce, obrusy, ścierki, serwety. Pościel mieszkańców Domu zmieniana jest raz w tygodniu i w miarę potrzeby, ręczniki zmieniane są codziennie. Pomieszczenia mieszkalne i higieniczno-sanitarne w dniach kontroli były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. c) zapewnienie odzieży i obuwia 10

11 Z przedłożonych dokumentów dot. zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie wynika, że w okresie objętym kontrolą Dom wydatkował na zakup odzieży i obuwia środki w wysokości 1 783,00 zł, w tym: - w 2010 r. (IV XII) - kwota 592,00 zł, - w 2011 r. (I-11) kwota 1191,00 zł. Przedłożono przykładowe faktury dokumentujące powyższe zakupy. Zakupioną odzież i obuwie przekazano tym mieszkańców, którzy nie mają możliwości ich zakupienia z własnych środków. Realizacja zaopatrzenia mieszkańców Domu w odzież i obuwie, odbyła się po rozeznaniu potrzeb w tym zakresie. Pracownik pierwszego kontaktu dokonał cztery razy w roku przeglądu odzieży i obuwia swoich mieszkańców i określił ich potrzeby. Mieszkańcy, którzy posiadają własne środki (w liczbie 116) sami zakupili niezbędną garderobę, lub na ich prośbę zakupu dokonał opiekun. Z posiadanych dokumentów wynika, iż Dom otrzymał dary od osób prywatnych, Urzędu Skarbowego w Gryfinie, organizacji pozarządowej, Kościoła Ewangelickiego były to: odzież, pampersy, podkłady, nawilżacz powietrza. Przyjmowane dary protokołowane są przez Dom. Otrzymaną odzież przekazano wszystkim mieszkańcom Domu. Pracownicy pierwszego kontaktu dokonali wyboru garderoby wg indywidualnych potrzeb mieszkańca, natomiast sprawni mieszkańcy sami wybrali odpowiednią dla siebie odzież. Ponadto poinformowano, iż w przypadku osób nieposiadających własnych środków, a których należy zaopatrzyć w niezbędną odzież lub obuwie, pracownik pierwszego kontaktu składa do Dyrektora Domu wniosek o zakup brakującej odzieży lub obuwia. Kontrolującym przedłożono kserokopię dwóch wniosków na kwotę w wysokości 500,00 zł, na zakup odzieży, obuwia oraz produkty żywnościowe na poczęstunek z okazji przystąpienia do I komunii Św. Wnioski te zostały zaakceptowane przez Dyrektora Domu, co pozwoliło na realizację zakupów. Zakupiona odzież została wpisana na indywidualne kartoteki mieszkańców. Dom realizował zadanie wynikające z 6 pkt 7 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, tj. zapewniał odzież i obuwie mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków. Podczas wizytacji pokoi mieszkalnych stwierdzono, iż mieszkańcy mieli w swoich szafach ubraniowych bieliznę osobistą, odzież zewnętrzną, kapcie oraz obuwie na daną porę roku. Podczas kontroli mieszkańcy ubrani byli w czystą, estetyczną odzież, odpowiednią do pory roku. (Zał. nr 8 plan pracy pokojowej, zakres obowiązków pokojowej, Informacja dot. zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie r., faktury zakupu odzieży i obuwia, Karty zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie, Wykaz wydatków DPS). Ad. 2. Usługi opiekuńcze - Charakterystyka mieszkańców Domu: Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie jest placówka o zasięgu ponadgminnym. Z 16 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wynika, iż Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 11

12 Dom funkcjonuje w oparciu o system rodzinkowy - utworzono 7 - "Rodzinnych Domów" wyodrębniając określone grupy mieszkańców (od mieszkańców), zespoły pracowników odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie oraz przypisano poszczególnym Domom Rodzinnym określoną bazę lokalową. Z przedłożonych dokumentów dotyczących stanu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na dzień kontroli tj.: r. wynika, iż w Domu zamieszkiwało 120 osób w tym: - 53 osoby zamieszkiwało w Domu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, - 67 osób zamieszkiwało w Domu przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Stan wolnych miejsc wynosił - 3. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco: - od 5 do 10 lat - 4 osoby, - od 11 do 15 lat - 5 osób, - od 16 do 20 lat - 19 osób, - od 21 do 25 lat - 17 osób, - od 26 do 30 lat - 21 osób, - od 31 do 40 lat - 31 osób, - od 41 do 50 lat - 10 osób, - od 51 do 60 lat - 9 osób, - od 61 do 70 lat - 2 osoby, - od 71 do 75 lat - w tym przedziale wiekowym brak osób, - od 76 do 80 lat - 1 osoba, - od 81 do 85 lat - 1 osoba. Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało - 45 osób będących w wieku od 0 do 25 lat i 75 osób będących w wieku od 26 do 85 lat. Struktura płci mieszkańców Domu przedstawiała się następująco: - dziewczynki i kobiety 54 osoby, - chłopcy i mężczyźni - 66 osób. Mieszkańcami Domu są osoby o różnym stopniu sprawności ruchowej, poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego i osoby leżące, nie opuszczające łóżek, tj.: - mieszkańcy sprawni ruchowo 23 osoby, - mieszkańcy poruszający się przy pomocy sprzętu ortopedycznego 50 osób, w tym: na wózku inwalidzkim 48 osób, przy pomocy chodzika 2 osoby, mieszkańcy nie opuszczający łóżek 41 osób, Spośród 120 mieszkańców Domu : - 15 osób ma ustaloną niepełnosprawność, osób ma ustalony stopień niepełnosprawności, w tym: umiarkowany stopień niepełnosprawności ustalone ma 8 osób, znaczny stopień niepełnosprawności ustalone ma 97 osób. Sytuacja prawna mieszkańców przedstawia się następująco: - osoby samodzielnie stanowiące o sobie - 4 osoby, - opiekunowie prawni małoletnich (rodzice) - 7 osób, - podjęte działania w celu ustalenia sytuacji prawnej mieszkańca - 1 osoba, - całkowicie ubezwłasnowolnieni - 8 osób, - opieka prawna sprawowana jest dla osób. 12

13 (Zał. nr 9 Informacja dot. charakterystyki mieszkańców Domu.). a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych: Z przedłożonej dokumentacji pn. Informacja o zapewnieniu pomocy w utrzymaniu higieny osobistej wynika, iż mieszkańcami Domu są osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Struktura realizowanych usług przedstawia się w sposób następujący: Liczba mieszkańców objętych całkowitą pomocą w utrzymaniu higieny osobistej. Nazwa wykonywanych DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem czynności Toaleta poranna Toaleta wieczorna x 12-3xw 13-3xw 3 x w 4 i wg 1 5 w tyg i kąpiele tyg.i wg tyg i wg 53 tyg potrzeb codziennie codziennie wg potrzeb potrzeb potrzeb Podstawowe zabiegi higieniczne Liczba mieszkańców objęta częściową pomocą w utrzymaniu higieny osobistej: Nazwa wykonywanych DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem czynności Toaleta poranna Toaleta wieczorna x 9 i wg 2 8 kąpiele w tyg. potrzeb codziennie codziennie Podstawowe zabiegi higieniczne Liczba mieszkańców samodzielnie wykonujących czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej: Mieszkańcy samodzielnie wykonujący czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem Całkowitej lub częściowej pomocy, takie jak m.in.: toaleta poranna i wieczorna, kąpiele wykonywane są przez opiekunki i pokojowe. Z przedłożonej dokumentacji pn. Informacja dot. żywienia i organizacji posiłków wynika, iż 49 % mieszkańców Domu są to osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy przy karmieniu. Liczba osób objęta całkowitą lub częściową pomocą przy spożywaniu posiłków: Nazwa wykonywanych czynności liczba mieszkańców wymagająca całkowitej DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem

PORADNIK. Instytucji Pomocy Społecznej. Domy pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej. www.pips.infor.pl MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA.

PORADNIK. Instytucji Pomocy Społecznej. Domy pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej. www.pips.infor.pl MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA. PIPS Nr 8/2013 MIESIĘCZNIK ISSN 2080 7996 NUMER INDEKSU 256900 SIERPIEŃ 2013 Cena 39,90 zł (w tym 5% VAT) PORADNIK Instytucji Pomocy Społecznej DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 8/2013

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS.II-431.4.2.2012.11.13 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 6,7 oraz 20 lutego 2012 r. w Domu Pomocy Maltańskiej - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie, z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 ul. Kazimierza Wielkiego 7a tel.: 62 74 20 161 www.pcpr-pleszew.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg)

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg) Katowice, dnia 1 grudnia 2014 r. BPK.574.1.2014.MKl Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg) 1. Wprowadzenie. Na podstawie artykułu 19

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 007 WSTĘP. Charakterystyka miasta Piekary Śląskie, oraz diagnoza problemów społecznych 3 II. ZADANIA WŁASNE GMINY.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania

Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania Krzysztof Balon, Joanna Staręga Piasek, Grażyna Rutkiewicz, Katarzyna Stec, Izabela Szmaglińska, Mirosława Zielony Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania Projekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa tel. (0-22) 571-50-24 tel/fax (0-22) 571-50-50 e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl http://www.ops-wola.waw.pl

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej w Karlinie w dniach 12-16 grudnia 2011 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej w Karlinie w dniach 12-16 grudnia 2011 r. PS.1.431.3.37.2011.IJ-B PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej w Karlinie w dniach 12-16 grudnia 2011 r. Adres placówki: Wioska Dziecięca SOS ul. Kościuszki 48 78-230 Karlino

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo