Egzemplarz Nr 2 PS [LS JJ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzemplarz Nr 2 PS-1.431.1.18.2011[LS JJ]"

Transkrypt

1 PS [LS JJ] Egzemplarz Nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach: 23 i od 25 do 30 listopada 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami. Wojewoda w wyniku przeprowadzanych przez zespół inspektorów czynności, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. Natomiast zgodnie z art. 129 ustawy w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych, istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. W oparciu o 4 i 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie kontroli i nadzoru w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) w dniach: 23 i od 25 do 30 listopada 2011 r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie przeprowadził zespół inspektorów w następującym składzie: - Lilia Sikoń - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - osoba kierująca zespołem, - Janina Jakubowska - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia z dnia 09 listopada 2011 r. Nr 140/2011 wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Piotra Domagalskiego Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2011 r. Okres objęty kontrolą: od 01 kwietnia 2010 r. - do dnia kontroli. Podczas kontroli analizie poddano następujące zagadnienia: 1) Potrzeby bytowe: a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania; b) wyżywienie i organizacja posiłków; 1

2 c) zapewnienie odzieży i obuwia; d) utrzymanie czystości. 2) Usługi opiekuńcze: a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych; b) pielęgnacja; c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych; d) zapewnienie środków czystości i higienicznych oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; e) organizacja i działalność zespołów terapeutyczno - opiekuńczych. 3) Usługi wspomagające: a) świadczenie pracy socjalnej; b) organizacja terapii zajęciowej; c) możliwość korzystania mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego codziennej prasy oraz przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej; d) umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych; e) zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu; f) zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca; g) zapewnienie kontaktu z psychologiem oraz psychiatrą; h) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. 4) Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. 5) Umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 6) Zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie potrzeb edukacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W czasie kontroli informacji udzielali: 1) Elżbieta Antkowicz dyrektor Domu, 2) ( ) kierownik zespołu, 3) ( ) kierownik zespołu, 4) ( ) kierownik zespołu, 5) ( ) specjalista pracy socjalnej, 6) ( ) starszy pracownik socjalny. Ustalenia ogólne Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie jest jednostką organizacyjną powiatu gryfińskiego, nadzór nad tą jednostką sprawuje Starosta Gryfiński. Decyzją znak: PS.1.AK.9013/2/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Staroście Gryfińskiemu zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Elżbieta Antkowicz, zatrudniona na tym stanowisku od 2002 r. Posiada wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji w pomocy społecznej oraz wymagany na zajmowanym stanowisku staż pracy, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 2

3 Dom funkcjonuje na podstawie Statutu uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/475/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. zmienionego Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXXIX/508/2006 z dnia 11 października 2006 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie przyjęty został Uchwałą Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 427/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. W Regulaminie wskazano liczbę miejsc stałego pobytu ogółem w liczbie 123 miejsca, w tym: - 68 miejsc przeznaczonych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, - 55 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. W czasie kontroli stan mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosił 120 osób, 3 miejsca były wolne. (Zał. nr 1 - upoważnienie do kontroli i program, Regulamin Organizacyjny Domu, informacje dot. liczby mieszkańców przebywających w DPS). Dyrektor Domu poinformował kontrolujących, iż w okresie objętym kontrolą przeprowadzone zostały przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie kontrole, w wyniku których wydane zostały decyzje administracyjne, tj.: - decyzja z dnia 21 marca 2011 r., w której wskazano, iż pobrane podczas kontroli próbki ciepłej wody użytkowej z instalacji wewnętrznej DPS skażone były pałeczkami bakterii Legionella, dlatego też wydano zalecenie dot. doprowadzenie jakości wody do użytku przez mieszkańców tam zamieszkałych, - decyzja z dnia 18 sierpnia 2011 r. umarzająca wszczęte postępowanie administracyjne, gdyż zalecenie w przedmiotowej sprawie zostało wykonane. W związku z tym, iż Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie decyzją PZ-5581/01-3/10 z dnia 22 lutego 2011 r. nakazał poddać aktualizacji instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. W trakcie kontroli przedłożono dokument pn. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, który opracowany został przez pracownika Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Gryfinie. Z informacji uzyskanej od Dyrektora wynika, iż pracownicy Domu zaznajomili się z przepisami przeciwpożarowymi i obowiązani są zwracać baczną uwagę na przestrzeganie tych przepisów. Ponadto poinformowano kontrolujących, iż w dniu 8 grudnia 2010 r. w DPS w Nowym Czarnowie przeprowadzona została kontrola Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gryfinie na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach i domach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 23, poz. 128). Z przedłożonego sprawozdania z przebiegu kontroli wynika, iż analizowana dokumentacja 5 mieszkańców prowadzona jest prawidłowo, także ustalono, iż wnioski Domu w zakresie ustanowienia bądź zmiany opiekuna prawnego lub kuratora dla mieszkańca wnoszone są do Sądu niezwłocznie nie stwierdzono nieprawidłowości w pełnieniu obowiązków opiekuna lub kuratora dla mieszkańca przez pracownika Domu i że od ostatniej kontroli nie wpłynęła żadna skarga na działalność Domu. W wyniku tej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych. Z uzyskanych informacji wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie zastosowano wobec mieszkańców Domu przymusu bezpośredniego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514 ). (Zał. nr 2 kserokopie protokołów kontroli Sanepidu i decyzji, kserokopia ww. Instrukcji, kserokopia Sprawozdania z kontroli Sądu). 3

4 Ad. 1. Potrzeby bytowe: a) miejsce zamieszkania Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest na działce o pow. 1,29 ha, w kompleksowej zabudowie. Teren wokół Domu w części ogrodzony jest metalową siatką i ogrodzeniem betonowym, jest zagospodarowany w sposób następujący: są m.in. alejki wyłożone kostką Polbruk, jest plac zabaw, są ławki, stoliki ogrodowe, wiaty ogrodowe. Dom stanowią połączone ze sobą tzw. łącznikiem 3 pawilony mieszkalne. Cały obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony. Poszczególne pawilony mieszkalne podzielone są na Domy Rodzinne, tj.: - w pierwszym pawilonie są 2 Domy Rodzinne DR I i DR II, - w drugim pawilonie są 2 Domy Rodzinne DR III i DR IV, - w trzecim pawilonie są 3 Domy Rodzinne DR V, DR VI i DR VII. Przed wejściem i wyjściem do pawilonu pierwszego wybudowany jest podjazd przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy sprzętu ortopedycznego. Wewnątrz budynku występujące ciągi komunikacyjne mają zamontowane uchwyty, odbojnice. Szerokość otworów drzwiowych do wszystkich pokoi mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń ogólnodostępnych wynoszą od 90 cm do 100 cm, a szerokość otworu drzwiowego przy wejściu głównym wynosi 100 cm, a więc odpowiadają normom. Stwierdzono, iż w Domu nie występują bariery architektoniczne. - wyposażenie w system przyzywowo alarmowy i system alarmowo przeciwpożarowy Dom wyposażony jest: - w system instalacji przyzywowej składający się z centralki odbiorczej usytuowanej w gabinecie medycznej pomocy doraźnej oraz przycisków przyzywowych znajdujących się we wszystkich pokojach mieszkalnych, łazienkach i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, - w system instalacji przeciwpożarowej i czujki znajdujące się w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych i ciągach komunikacyjnych, zamontowany jest również system oddymiania Systemy te nadzoruje specjalistyczna firma TP TELTECH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na podstawie zawartej umowy z Domem. Obiekt nie jest objęty systemem całodobowego monitoringu. Podczas kontroli sprawdzono funkcjonowanie systemu przyzywowo-alarmowego i stwierdzono, iż system jest sprawny. (Zał. nr 3 - Informacje ogólne dot. warunków bytowych). Pokoje mieszkalne: Z przedłożonej informacji o pokojach mieszkalnych wynika stan bazy mieszkaniowej: DPS dysponuje ogółem 55 pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi i wieloosobowymi zgodnie z poniższym zestawieniem: - 4 pokoje jednoosobowe, - 38 pokoi dwuosobowych, - 9 pokoi trzyosobowych, - 4 pokoje czteroosobowe. 4

5 Powierzchnia pokoi mieszkalnych łącznie wynosi 831,69 m², średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 6,76 m². Natomiast z analizy powierzchni poszczególnych pokoi mieszkalnych wynika, iż: a) 46 pokoi jednoosobowych i wieloosobowych ma powierzchnię przypadającą na 1 mieszkańca zgodną ze standardem, b) 9 pokoi mieszkalnych ma powierzchnię niższą od wymaganej, co przedstawia się następująco: - 2 pokoje jednoosobowe mają powierzchnię niższą od wymaganej (9 m²), która wynosi 8,60 m² w każdym z pokoi, - 5 pokoi dwuosobowych ma powierzchnię niższą od wymaganej (6 m²) i wynosi od 5,85 m² do 5,90 m², - 2 pokoje trzyosobowe mają powierzchnię niższą od wymaganej (6 m²) i wynosi od 5,91 m² do 5,98 m². Zgodnie z 6 ust.1 pkt 3 ppkt c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej pokój uznaje się za spełniający wymagane normy ( ), jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. W tym przypadku odstępstwo od wymaganej powierzchni pokoi jednoosobowych i wieloosobowych przypadających na 1 mieszkańca wynosi maksymalnie 0,40 m², a zatem mniej niż 5 % i dlatego też uznaje się powierzchnię tych pokoi za spełniające standard. Ustalono, iż wszystkie pokoje czteroosobowe zamieszkałe są przez mieszkańców leżących, co jest zgodne z rozporządzeniem. Wyposażenie pokoi Pokoje wyposażone są w tapczany, łóżka, stoliki, stoły, krzesła, fotele, komody, szafki nocne, szafy ubraniowe, segmenty meblowe, sprzęt radiowo-telewizyjny, kolorowe firanki w oknach i różne elementy dekoracyjne. W kilkunastu pokojach mieszkańcy Domu sami wyposażyli swoje pokoje w różny sprzęt, zarówno meblowy i audiowizualny. Wszystkie pokoje wyposażone są w odpowiednia liczbę wyprowadzeń elektrycznych. W czasie wizytacji pomieszczeń mieszkalnych zespół inspektorów stwierdził, że wyposażenie pokoi mieszkalnych jest zgodne w wymogami standardu, pokoje mieszkalne były czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Podczas kontroli w DPS trwał remont polegający na malowaniu ścian kolejno w poszczególnych pokojach mieszkalnych. (Zał. nr 4 Informacja o pokojach mieszkalnych, wg stanu na dzień r.) Warunki sanitarne Informacja o pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wg stanu na dzień r. 5

6 Nazwa pomieszczenia Liczba pomieszczeń Liczba mieszkańców w przeliczeniu na jedno pomieszczenie, wannę, natrysk, WC, pisuar DR I 16 osób Łazienki ogółem w tym: 3 średnio 4 osoby wanny 1 natryski 3 Oczka WC 3 Toalety ogółem w tym: 1 średnio 4 osoby oczka WC 1 pisuary DR II 18 osób Łazienki ogółem w tym: 2 średnio 4,5 osoby wanny 1 natryski 3 Oczka WC 2 Toalety ogółem w tym: 2 średnio 3,6 osób oczka WC 3 pisuary DR III 21 osób Łazienki ogółem w tym: 3 średnio 4 osoby wanny 2 natryski 3 Oczka WC 1 Toalety ogółem w tym: 1 średnio 3,3 osoby oczka WC 5 pisuary DR IV 18 osób Łazienki ogółem w tym: 1 średnio 4,5 osoby wanny 1 natryski 3 Oczka WC Toalety ogółem w tym: 2 średnio 4,5 osoby oczka WC 4 pisuary DR V 16 osób Łazienki ogółem w tym: 2 średnio 3,4 osoby wanny 1 natryski 4 Oczka WC 1 Toalety ogółem w tym: 1 średnio 4 osoby oczka WC 3 i 1 oczko WC z łazienki pisuary DR VI 17 osób Łazienki ogółem w tym: 4 średnio 3,4 osoby wanny 1 natryski 4 6

7 Oczka WC 3 Toalety ogółem w tym: 1 średnio 2,8 osób oczka WC 3 pisuary DR VII 14 osób Łazienki ogółem w tym: 1 średnio 4,6 osób wanny 1 natryski 2 Oczka WC Toalety ogółem w tym: 1 średnio 4,6 osób oczka WC 3 pisuary W DPS znajduje się ogółem 29 stanowisk kąpielowych, gdzie na jedno stanowisko kąpielowe (wanny i natryski) przypadają 4, 24 osoby. Dom zapewnia mieszkańcom możliwość korzystania w toaletach ogólnodostępnych i łazienkach z 31 oczek wc, tak więc na jedno oczko wc przypada 3,96 osób. Spośród 120 mieszkańców Domu ok.81 korzysta stale z pieluchomajtek. W łazienkach i toaletach zamontowane są uchwyty. W przypadku toalet w Domach Rodzinnych IV i VII stwierdzono, iż ich liczba jest niższa od wymaganego standardu. Z posiadanej informacji wynika, iż liczba osób leżących w ww. Domach przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców, co pozwala na dopuszczenie zmniejszenia liczby tych pomieszczeń o 25 %, jest to zgodne z 6 pkt 4 lit.a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. W czasie wizytacji pomieszczeń sanitarnych stwierdzono, iż pomieszczenia były czyste, wolne od przykrych zapachów, wyposażone były w niezbędne środki do higieny tj. mydło w płynie, papier toaletowy. Stwierdza się, iż Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych odpowiednią liczbę urządzeń kąpielowych i oczek WC, wynikających ze standardu. (Zał. nr 5 Informacja o pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych.). Informacja o pomieszczeniach znajdujących się w Domu wg stanu na dzień 23.11/2011 r. Struktura pomieszczeń DPS: Liczba pomieszczeń: Pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe 55 Pokoje dziennego pobytu Jadalnia 4 Gabinet medycznej pomocy doraźnej 1 Pomieszczenie do terapii zajęciowej Pomieszczenie do rehabilitacji (sala wielofunkcyjna) 1 Kuchenki pomocnicze 7 Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia 7 Punkt wydzielony do palenia papierosów 1 Pokój gościnny 1 Miejsce kultu religijnego 7, w tym 1 pełniący funkcję jadalni 3, w tym 1 pomieszczenie pełniące funkcję punktu bibliotecznego wydzielone w części pomieszczenia do rehabilitacji 7

8 Wymienione pomieszczenia ogólnodostępne wyposażone są w sprzęt i urządzenia stosownie do ich przeznaczenia. Kontrolującym przedłożono dokument pn. Informacja dotycząca warunków bytowych w którym wskazano zakres i rodzaj prac remontowych przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą tj.: - w Domu Rodzinnym I wykonano remont przedsionka polegający na zbiciu posadzki, położeniu nowych kafli, odświeżeniu ścian, - w Domu Rodzinnym II pomalowano ściany i sufity w pokoju mieszkalnym nr 29 i w pomieszczeniu pracowników socjalnych, - w Domu Rodzinnym III pomalowano ściany i sufity w pokoju mieszkalnym nr 24 i w pokoju dziennego pobytu, - w Domu Rodzinnym IV pomalowano ściany i sufity w pokojach mieszkalnych nr 14 i 15 oraz w pomieszczeniu pracownika socjalnego, - w Domu Rodzinnym V pomalowano ściany i sufity w pokojach mieszkalnych nr 28, 36, 37 oraz w szatni pracowników, - w Domu Rodzinnym VI pomalowano ściany i sufity w pokojach mieszkalnych nr 46, 47, - w Domu Rodzinnym VII pomalowano ściany i sufity w 4 pokojach mieszkalnych (nr 50,51, 52, 1), pokoju dziennego pobytu, na korytarzu, w kuchence pomocniczej, łazience i toalecie mieszkańców, w toalecie dla pracowników. Ponadto dodatkowo przeprowadzono remont całej powierzchni sufitowej w pomieszczeniu zwanym Sala wielofunkcyjna ponieważ odpadł sufit z powodu uszkodzenia. Prace te polegały na zbiciu starego tynku, zagruntowaniu powierzchni, wykonaniu nowego tynku i malowaniu. (Zał. nr 6 - Informacja o pomieszczeniach ogólnodostępnych wg stanu na dzień r.). b) wyżywienie i organizacja posiłków Dom nie ma zaplecza kuchennego i nie przygotowuje posiłków. W celu zapewnienia mieszkańcom całodziennych posiłków zakupione zostały usługi gastronomiczne polegające na sporządzaniu i dostarczaniu do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie porcji śniadaniowych, obiadowych, podwieczorku i kolacji na dobę w liczbie 123. W okresie objętym kontrolą w powyższej sprawie zawarte były 3 umowy z właścicielem firmy, pn. Usługi Gastronomiczne, Pralnicze ( ) z siedzibą w Gryfinie, 1 umowa zawarta została ze wspólnikami spółki cywilnej ESPANA ( ) z siedzibą w Gryfinie,. Umowa ta zawarta została na okres: od r. do r., z której wynika, iż koszt całodziennego posiłku (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) wynosi 9.00 zł. Dom zapewnia 4 posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Organizacja wydawania posiłków dla mieszkańców przedstawia się następująco: - śniadanie - w godz. od 8.00 do 10.00, - obiad - w godz. od do 15.00, - podwieczorek- w godz. od do kolacja - w godz. od do

9 Osobom, którym lekarz zlecił stosowanie odpowiedniej do stanu zdrowia diety otrzymują posiłki dietetyczne, w przypadku diety cukrzycowej otrzymują dodatkowy posiłek dietetyczny. W trakcie trwania kontroli posiłki normalne spożywało 90 mieszkańców, posiłki dietetyczne spożywało 28 mieszkańców, w tym: - bezglutenowa - 1 osoba, - bezmleczna - 1 osoba, - bogatoresztkowa - 2 osoby, - cukrzycowa - 3 osoby, - fenyloketonuria 1 osoba, - lekkostrawna 4 osoby, - niskokaloryczna 3 osoby, - trzustkowa 1 osoba, - wątrobowa 8 osób, - żołądkowa 2 osoby, - wysokobiałkowa 1 osoba, - wysokokaloryczna 1 osoba. Ponadto 2 osoby objęte były żywieniem dojelitowym. Posiłki podawane są przez endoskopię gastronomijną, czynności te wykonują pielęgniarki. Tego rodzaju żywienie zlecone zostało przez lekarza podczas ich pobytu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej 1. Żywienie dojelitowe u tych mieszkańców stosowane jest od 14 kwietnia 2011 r. Dostarczane są raz w miesiącu przez Fundację Zachodniopomorskiego Hospicjum dla dzieci NZOZ Centrum Opieki Paliatywnej Poradnia Żywienia Dojelitowego, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach. Koszty związane z zakupem tych posiłków i jego dostarczeniem ponosi ww. Fundacja. Mieszkańcy Domu nie mają możliwości wyboru zestawu posiłków. Z posiadanej informacji wynika, iż wszyscy mieszkańcy Domu otrzymują dodatkowy posiłek, tj. podwieczorek, gdzie podawane były m.in.: owoce, ciastka, kisiel z sokiem. Z przedłożonego kontrolującym dokumentu dot. żywienia wynika, że kuchenka pomocnicza są wyposażone w odpowiedni sprzęt taki jak: lodówka, kuchenka mikrofalowa, kuchnia elektryczna, naczynia, sztućce. Z informacji dotyczącej żywienia i organizacji posiłków wynika, że mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w jadalniach znajdujących się w poszczególnych Domach Rodzinnych. Mieszkańcy Domu kupowali produkty żywnościowe ze środków własnych, takie jak: kawa, herbata, ciastka, cukierki, czekolada, jogurty, owoce. Niektóre produkty mieszkańcy przechowywali w szafkach kuchennych, natomiast jogurty i owoce przechowywali w lodówce. Kontrolującym przedłożono dokument pn. Informacja dotycząca pozyskania żywności z Banku Żywności na dodatkowe żywienie mieszkańców, z którego wynika asortyment i ilość otrzymanych produktów żywnościowych otrzymanych w okresie objętym kontrolą, tj.: ser topiony, ser żółty, kasza z warzywami, cukier, dania pszenne, mąka pszenna, herbatniki, krupnik, kasza manna, mleko w proszku, płatki kukurydziane, kasza jęczmienna, musli, makaron, dżem, masło, kasza zbożowa, zupa pomidorowa, ryż biały, makaron z gulaszem. 9

10 Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, iż pozyskana żywność podawana jest mieszkańcom na poszczególne Domy Rodzinne i przygotowywana przez opiekunów dyżurujących podawana jest jako dodatkowy posiłek. Kontroli poddano wyrywkowo niżej wymienione jadłospisy uwzględniające dietę normalną, oraz jadłospisy dla osób objętych dietę wynikającą z zaleceń lekarskich, za okres: diety normalne: - od r. do r., - od r. do r., - od r. do r., - od r. do r., diety zlecone przez lekarza: - jadłospisy z dnia r. i r. Z przedłożonych jadłospisów wynika, że mieszkańcy mają urozmaicone posiłki. Z rozmów przeprowadzonych w czasie kontroli z mieszkańcami Domu wynikała pozytywna ocena wyżywienia. Zespół inspektorów stwierdził, iż w zakresie organizacji posiłków Dom spełnia wymogi określone w standardzie. (Zał. nr 7 inf. dotycząca żywienia i organizacji posiłków, kserokopie jadłospisów, inf. dot. pozyskania żywności z Banku Żywności). Utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach sanitarnych Za utrzymanie czystości i porządku w poszczególnych Domach Rodzinnych odpowiadają pokojowe i opiekunowie pełniący dyżur. W Domu zatrudnionych jest 6 pokojowych, w godzinach od 7.00 do Z planu pracy pokojowej wynikają czynności, takie jak m.in.: - codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń, sprzątanie i dezynfekcja łazienek i toalet, prace te wykonywane są w godz. od 9.00 do i w godz. od do 15.00, - dwa razy w tygodniu - przygotowywanie pościeli do pralni, - raz w tygodniu - mycie i dezynfekcja łóżek i materacy, - raz na 3 miesiące - mycie okien, pranie firan, pastowanie podłóg Wszystkie pomieszczenia sprzątane są również w razie potrzeby. Część mieszkańców Domu, którzy są sprawni fizycznie, w szczególności mieszkańcy Domu Rodzinnego V samodzielnie utrzymują czystość w swoich pokojach. Opiekunowie nadzorują wykonywanie czynności porządkowych przez tych mieszkańców. Środki do utrzymania czystości zakupuje Dom. Pranie drobnej odzieży osobistej odbywa się w pralkach automatycznych, w które wyposażone są poszczególne Domy Rodzinne. Usługi pralnicze zlecane są firmie pralniczej w Gryfinie, na podstawie umowy zawartej z tą firmą, która na własny koszt odbiera rzeczy do prania i je przywozi. Dom przekazuje do prania pościel, ręczniki, koce, obrusy, ścierki, serwety. Pościel mieszkańców Domu zmieniana jest raz w tygodniu i w miarę potrzeby, ręczniki zmieniane są codziennie. Pomieszczenia mieszkalne i higieniczno-sanitarne w dniach kontroli były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. c) zapewnienie odzieży i obuwia 10

11 Z przedłożonych dokumentów dot. zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie wynika, że w okresie objętym kontrolą Dom wydatkował na zakup odzieży i obuwia środki w wysokości 1 783,00 zł, w tym: - w 2010 r. (IV XII) - kwota 592,00 zł, - w 2011 r. (I-11) kwota 1191,00 zł. Przedłożono przykładowe faktury dokumentujące powyższe zakupy. Zakupioną odzież i obuwie przekazano tym mieszkańców, którzy nie mają możliwości ich zakupienia z własnych środków. Realizacja zaopatrzenia mieszkańców Domu w odzież i obuwie, odbyła się po rozeznaniu potrzeb w tym zakresie. Pracownik pierwszego kontaktu dokonał cztery razy w roku przeglądu odzieży i obuwia swoich mieszkańców i określił ich potrzeby. Mieszkańcy, którzy posiadają własne środki (w liczbie 116) sami zakupili niezbędną garderobę, lub na ich prośbę zakupu dokonał opiekun. Z posiadanych dokumentów wynika, iż Dom otrzymał dary od osób prywatnych, Urzędu Skarbowego w Gryfinie, organizacji pozarządowej, Kościoła Ewangelickiego były to: odzież, pampersy, podkłady, nawilżacz powietrza. Przyjmowane dary protokołowane są przez Dom. Otrzymaną odzież przekazano wszystkim mieszkańcom Domu. Pracownicy pierwszego kontaktu dokonali wyboru garderoby wg indywidualnych potrzeb mieszkańca, natomiast sprawni mieszkańcy sami wybrali odpowiednią dla siebie odzież. Ponadto poinformowano, iż w przypadku osób nieposiadających własnych środków, a których należy zaopatrzyć w niezbędną odzież lub obuwie, pracownik pierwszego kontaktu składa do Dyrektora Domu wniosek o zakup brakującej odzieży lub obuwia. Kontrolującym przedłożono kserokopię dwóch wniosków na kwotę w wysokości 500,00 zł, na zakup odzieży, obuwia oraz produkty żywnościowe na poczęstunek z okazji przystąpienia do I komunii Św. Wnioski te zostały zaakceptowane przez Dyrektora Domu, co pozwoliło na realizację zakupów. Zakupiona odzież została wpisana na indywidualne kartoteki mieszkańców. Dom realizował zadanie wynikające z 6 pkt 7 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, tj. zapewniał odzież i obuwie mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków. Podczas wizytacji pokoi mieszkalnych stwierdzono, iż mieszkańcy mieli w swoich szafach ubraniowych bieliznę osobistą, odzież zewnętrzną, kapcie oraz obuwie na daną porę roku. Podczas kontroli mieszkańcy ubrani byli w czystą, estetyczną odzież, odpowiednią do pory roku. (Zał. nr 8 plan pracy pokojowej, zakres obowiązków pokojowej, Informacja dot. zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie r., faktury zakupu odzieży i obuwia, Karty zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie, Wykaz wydatków DPS). Ad. 2. Usługi opiekuńcze - Charakterystyka mieszkańców Domu: Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie jest placówka o zasięgu ponadgminnym. Z 16 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wynika, iż Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 11

12 Dom funkcjonuje w oparciu o system rodzinkowy - utworzono 7 - "Rodzinnych Domów" wyodrębniając określone grupy mieszkańców (od mieszkańców), zespoły pracowników odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie oraz przypisano poszczególnym Domom Rodzinnym określoną bazę lokalową. Z przedłożonych dokumentów dotyczących stanu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na dzień kontroli tj.: r. wynika, iż w Domu zamieszkiwało 120 osób w tym: - 53 osoby zamieszkiwało w Domu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, - 67 osób zamieszkiwało w Domu przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Stan wolnych miejsc wynosił - 3. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco: - od 5 do 10 lat - 4 osoby, - od 11 do 15 lat - 5 osób, - od 16 do 20 lat - 19 osób, - od 21 do 25 lat - 17 osób, - od 26 do 30 lat - 21 osób, - od 31 do 40 lat - 31 osób, - od 41 do 50 lat - 10 osób, - od 51 do 60 lat - 9 osób, - od 61 do 70 lat - 2 osoby, - od 71 do 75 lat - w tym przedziale wiekowym brak osób, - od 76 do 80 lat - 1 osoba, - od 81 do 85 lat - 1 osoba. Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało - 45 osób będących w wieku od 0 do 25 lat i 75 osób będących w wieku od 26 do 85 lat. Struktura płci mieszkańców Domu przedstawiała się następująco: - dziewczynki i kobiety 54 osoby, - chłopcy i mężczyźni - 66 osób. Mieszkańcami Domu są osoby o różnym stopniu sprawności ruchowej, poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego i osoby leżące, nie opuszczające łóżek, tj.: - mieszkańcy sprawni ruchowo 23 osoby, - mieszkańcy poruszający się przy pomocy sprzętu ortopedycznego 50 osób, w tym: na wózku inwalidzkim 48 osób, przy pomocy chodzika 2 osoby, mieszkańcy nie opuszczający łóżek 41 osób, Spośród 120 mieszkańców Domu : - 15 osób ma ustaloną niepełnosprawność, osób ma ustalony stopień niepełnosprawności, w tym: umiarkowany stopień niepełnosprawności ustalone ma 8 osób, znaczny stopień niepełnosprawności ustalone ma 97 osób. Sytuacja prawna mieszkańców przedstawia się następująco: - osoby samodzielnie stanowiące o sobie - 4 osoby, - opiekunowie prawni małoletnich (rodzice) - 7 osób, - podjęte działania w celu ustalenia sytuacji prawnej mieszkańca - 1 osoba, - całkowicie ubezwłasnowolnieni - 8 osób, - opieka prawna sprawowana jest dla osób. 12

13 (Zał. nr 9 Informacja dot. charakterystyki mieszkańców Domu.). a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych: Z przedłożonej dokumentacji pn. Informacja o zapewnieniu pomocy w utrzymaniu higieny osobistej wynika, iż mieszkańcami Domu są osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Struktura realizowanych usług przedstawia się w sposób następujący: Liczba mieszkańców objętych całkowitą pomocą w utrzymaniu higieny osobistej. Nazwa wykonywanych DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem czynności Toaleta poranna Toaleta wieczorna x 12-3xw 13-3xw 3 x w 4 i wg 1 5 w tyg i kąpiele tyg.i wg tyg i wg 53 tyg potrzeb codziennie codziennie wg potrzeb potrzeb potrzeb Podstawowe zabiegi higieniczne Liczba mieszkańców objęta częściową pomocą w utrzymaniu higieny osobistej: Nazwa wykonywanych DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem czynności Toaleta poranna Toaleta wieczorna x 9 i wg 2 8 kąpiele w tyg. potrzeb codziennie codziennie Podstawowe zabiegi higieniczne Liczba mieszkańców samodzielnie wykonujących czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej: Mieszkańcy samodzielnie wykonujący czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem Całkowitej lub częściowej pomocy, takie jak m.in.: toaleta poranna i wieczorna, kąpiele wykonywane są przez opiekunki i pokojowe. Z przedłożonej dokumentacji pn. Informacja dot. żywienia i organizacji posiłków wynika, iż 49 % mieszkańców Domu są to osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy przy karmieniu. Liczba osób objęta całkowitą lub częściową pomocą przy spożywaniu posiłków: Nazwa wykonywanych czynności liczba mieszkańców wymagająca całkowitej DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem

14 pomocy przy karmieniu liczba mieszkańców wymagający częściowej przy karmieni Ogółem Czynności wymagające całkowitej lub częściowej pomocy przy karmieniu wykonywane są przez personel bezpośrednio pracujący z mieszkańcami Domu tj.: opiekunki i pokojowe. Wśród mieszkańców Domu 51% osób samodzielnie spożywa posiłki Nazwa wykonywanych czynności liczba mieszkańców samodzielnie spożywających posiłki DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem Zadania w zakresie udzielenia pomocy w podstawowych czynnościach życiowych realizowane są przez pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego (opiekunowie, pokojowe). (Zał. nr 10 - Informacje o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, kserokopia zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku: opiekuna, pokojowej). b) pielęgnacja: Z przedłożonych dokumentów dotyczących zapewnieniu pomocy w pielęgnacji wynika zakres i rodzaj czynności wykonanych na rzecz mieszkańców Domu. Są to takie czynności jak m.in.: Nazwa wykonywanych czynności DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem profilaktyka odleżyn oklepywanie Pozycjonowanie nawilżanie ciała, balsamowanie golenie, depilowanie moczenie nóg obcinanie paznokci obcinanie włosów farbowanie włosów inne zabiegi higieniczne U osób leżących prowadzona była toaleta przeciwodleżynowa, w dniu kontroli dotyczyło to 33 osób. Wymienione czynności związane z pielęgnacją wykonane były przez opiekunki. (Zał. nr 11 - Informacje dot. pielęgnacji mieszkańców Domu). 14

15 c) zapewnienie środków czystości i higienicznych: Wśród 120 mieszkańców Domu 116 osób posiada własne świadczenia pieniężne, natomiast 4 osoby nie posiadało dochodów własnych. Z przedłożonego dokumentu dot. m.in. zestawienia wysokości dochodów mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie, wg stanu na dzień r. ( zestawienie - zawiera dochody miesięczne mieszkańca, po odliczeniu poniesionej opłaty za pobyt w dps) wynika, iż 25 mieszkańców dysponuje dochodami do 100 zł, 43 mieszkańców posiada dochody w wysokości od zł, 43 mieszkańców ma dochody powyżej 201 zł, natomiast w przypadku 5 mieszkańców, Dom nie dysponował aktualną informacją o wysokości świadczenia tych mieszkańców. Z przedłożonej informacji w ww. temacie wynika, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom stały dostęp do papieru toaletowego i mydła w płynie, środki te są na bieżąco uzupełniane we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych. W trakcie wizytacji pomieszczeń sanitarnych, zespól inspektorów zwracał uwagę na m.in.: wyposażenie ww. pomieszczeń w papier toaletowy i mydło, ponadto w rozmowie z mieszkańcami zadano kilkunastu mieszkańcom pytanie: czy zakupują indywidualnie środki higieny tj. papier toaletowy i mydło? W wyniku badania tego tematu stwierdzono, iż we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w dniu wizytacji znajdował się papier toaletowy i mydło, a mieszkańcy, którym zadano ww. pytanie poinformowali kontrolujących, iż nie zakupują indywidualnie ww. środków, gdyż środki te zakupuje Dom. Poza ww. środkami do higieny osobistej tj. papierem toaletowym i mydłem, niezbędnymi środkami do utrzymania codziennej higieny osobistej są m.in.: pasta i szczoteczka do mycia zębów, przybory do golenia oraz szampon do włosów. Część mieszkańcy DPS zakupuje niezbędne środki do higieny osobistej w ramach posiadanych dochodów własnych. Ponadto środki do higieny osobistej dostarczane są również mieszkańcom przez ich rodziny i opiekunów prawnych. Z dochodów mieszkańców środki do higieny osobistej kupowane były dla 105 osób, co stanowi 88 % ogółu mieszkańców Domu. Dom obejmuje wsparciem 15 mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w podstawowe środki do higieny osobistej. Z ustaleń kontroli wynika, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom takie środki jak: papier toaletowy i mydło w płynie oraz wspiera tych mieszkańców, którzy nie są w stanie sami zapewnić sobie podstawowych środków do higieny osobistej. (Zał. nr 12 Informacja dot. zaopatrzenia mieszkańców w środki higieny osobistej). Mieszkańcy otrzymują ręczniki w ilości 2 szt., które zmieniane są w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na 7 dni. Pościel zmieniana jest raz na 14 dni, a u niektórych mieszkańców częściej tzn. według potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom usługi w zakresie prania bielizny pościelowej i ręczników. Odzież i bielizna mieszkańców prana jest na terenie Domu. Mieszkańcy mogą także korzystać z pomieszczeń pomocniczych do prania i suszenia pod opieką opiekuna. Stwierdza się, iż Dom zapewnia mieszkańcom usługi w zakresie prania pościeli, ręczników oraz rzeczy osobistych. 15

16 (Zał. nr 13 Informacja dot. utrzymania w czystości bielizny pościelowej, ręczników oraz rzeczy osobistych). Indywidualne plany wsparcia: Zarządzeniem Nr 26/2008 Dyrektor Domu w Nowym Czarnowie z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie powołania zespół terapeutyczno opiekuńczego, powołano zespół w składzie : kierownicy zespołów, specjaliści pracy socjalnej, pracownicy socjalni, terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, starsze opiekunki, młodsze opiekunki, starsze pokojowe i młodsze pokojowe. Zarządzeniem Nr 01/2010 Dyrektora Domu w Nowym Czarnowie z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie powołania zespołu terapeutyczno opiekuńczego wprowadzono zmiany w zakresie wyodrębnienia składu zespołu dla dwu grup mieszkańców funkcjonujących w tym Domu. Plany wsparcia mieszkańców przygotowywane są wstępnie przez pracowników pierwszego kontaktu, a następnie konsultowane są z poszczególnym specjalistami z zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. Przyjęte przez ww. zespół i mieszkańców, jeżeli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia, indywidualne plany wsparcia mieszkańców obejmują w szczególności te sfery ich życia, które wg ustalonych potrzeb wymagają wsparcia i indywidualnej pracy z mieszkańcem w codziennym funkcjonowaniu w placówce. Średnio na 1 pracownika pierwszego kontaktu przypada od 1 4 mieszkańców Domu. Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, iż wszyscy mieszkańcy Domu mają opracowane indywidualne plany wsparcia, które stanowią podstawę do działań podejmowanych w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Dla każdego mieszkańca założona jest oddzielna teczka składająca się z szeregu dokumentów zawierających m.in.; dane personalne mieszkańca DPS, charakterystykę mieszkańca, opinię psychologiczną, plan aktywizacji mieszkańca zawierający diagnozę, terapię, ocenę efektów, arkusz obserwacji, usługi opiekuńcze, wspomagające i zdrowotne świadczone na rzecz mieszkańca i ocenę realizacji usług, skalę aktywności i strategii aktywizacji mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, kontakty z rodziną oraz kontakty ze szkołą. Jak wynika z powyższego Plan wsparcia mieszkańca Domu stanowi bardzo obszerną dokumentację. Wyrywkowo skontrolowano 14 indywidualnych planów wsparcia, co stanowi 12 % ogółu mieszkańców Domu. Stwierdzono, iż Indywidualne plany wsparcia mieszkańca zawierały pełne dane osobowe o mieszkańcu, informacje o jego stanie zdrowia, sprawności fizycznej oraz sprawności w zakresie samoobsługi. W dalszej części akt sporządzona była diagnoza i plan wsparcia dla każdego mieszkańca oraz ocena jego realizacji. Z przeanalizowanych ocen realizacji planów wparcia ww. mieszkańców, wynika, iż część planów nie udało się zrealizować z uwagi na rożne przyczyny, niemniej jednak dominującą przyczyną była np. czasowa niechęć mieszkańca do współpracy z pracownikiem pierwszego kontaktu lub pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców Domu. Znaczna część planów wsparcia jest na bieżąco realizowana, o czym świadczy fakt udziału mieszkańców m.in. w zajęciach organizowanych przez Dom. 16

17 Stwierdza się, iż Dom świadczy usługi w oparciu o indywidualne plany wsparcia opracowane dla mieszkańców Domu. (Zał. nr 14 informacja o pracownikach pierwszego kontaktu oraz mieszkańcach, którzy jemu podlegają, kserokopie 14 indywidualnych planów wsparcia mieszkańca). 3) Usługi wspomagające a) świadczenie pracy socjalnej: Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zatrudnia 3 pracowników do świadczenia pracy socjalnej na rzecz mieszkańców Domu. Jak wynika z dokumentacji zawierającej szczegółowe wyliczenie dotyczące podejmowanych działań w okresie objętym kontrolą, praca socjalna na rzecz mieszkańców obejmowała m.in.: - sprawy związane z przyjmowaniem nowych mieszkańców /sprawy meldunkowe, sporządzanie i opracowywanie dokumentacji, powiadamianie różnych instytucji o przyjęciu do DPS - dot. 10 nowoprzyjętych osób do placówki, - przeprowadzanie wywiadów na wniosek MOPR, OPS - dot. 19 osób, - wnioski do ZUS o przyznanie renty socjalnej - dot. 11 osób, - wystawianie opinii okresowych na prośbę Sądu dla 9 osób, - pomoc w skompletowaniu dokumentacji w celu ustalenia niepełnosprawności dot.6 osób, - korespondencja w sprawie zaopatrzenia mieszkańców w środki pomocnicze, dot. comiesięcznie - 85 osób, - kompletowanie wniosków o wydanie orzeczenia do kształcenia specjalnego dot. 2 osób, - kompletowanie dokumentów w sprawie pogrzebów - dot. 7 byłych mieszkańców dps - zabezpieczanie realizacji praw mieszkańca w zakresie ubezpieczenia społecznego, tj.: comiesięczne sporządzanie deklaracji DRZ i RZA składek ubezpieczenia społecznego we współpracy z komórka księgowości, deklarowanie do lekarzy POZ, pielęgniarki środowiskowej, położnej, w uzasadnionych przypadkach do opieki pielęgniarki długoterminowej, - comiesięczne dokonywanie przypisów i odpisów za pobyt mieszkańców w dps, - kontrola naliczania odpłatności za pobyt w dps zgodnie z decyzjami, - analiza ruchu mieszkańców- osobodni, przyjęcia, nieobecności, leczenia wypisy, zgony, - kompletowanie wniosków dotyczących opieki prawnej/ kuratorskiej, - nadzór i kontrola realizacji uprawnień wynikających z regulaminu postępowania z depozytami i instrukcji wpływu depozytów z kont depozytowych, - sporządzanie dziennego i miesięcznego zapotrzebowania na żywienie, - korespondencja z rodziną, - wspomaganie mieszkańców w różnego rodzaju sprawach urzędowych, - współorganizowanie imprez, wyjazdów, spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Pracownicy rozwiązywali również inne sprawy związane z codziennym życiem mieszkańców, wynikające z ich bieżących, różnorodnych potrzeb. Pracownicy socjalni prowadzą pełną dokumentację dot. mieszkańców Domu. Kontroli poddano 10 wybranych akt osobowych mieszkańców Domu. Z analizy powyższych akt osobowych wynika, że mieszkańcy Domu posiadają decyzje kierujące /osoby przyjęte przed r. również decyzje o umieszczeniu/, aktualne decyzje o odpłatności, decyzje o wysokości świadczenia. W teczkach mieszkańców ponadto znajdują się postanowienia sądu, wypisy z treści orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub 17

18 grupie inwalidzkiej, oświadczenia /dot. m.in. zapoznania się z regulaminem, możliwości korzystania z depozytu, zgłoszenie do organu wypłacającego świadczenie, dane personalne mieszkańca, korespondencja z urzędami i instytucjami itp. Akta osobowe są uporządkowane, dokumenty poukładane chronologicznie, przechowywane w zamykanych szafach niedostępnych dla innych osób. Ponadto oprócz akt osobowych mieszkańców prowadzona jest m.in.: sprawozdawczość i zeszyty nieobecności i ruchu mieszkańców. Kontroli poddano sposób ewidencjonowania nieobecności mieszkańca w placówce celem właściwej realizacji zapisu art. 63 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej zwalniającego mieszkańca z ponoszenia opłat za pobyt w dps za okres nieobecności nie przekraczający 21 dni w roku kalendarzowym, w przypadku małoletniego nie przekraczającej 70 dni. W stosunku do skontrolowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń. (Zał. nr 15 -Informacja dot. świadczenia pracy socjalnej w DPS Nowym Czarnowie w okresie objętym kontrolą tj. 2010/2011, kserokopie spisu spraw dokumentacji mieszkańca, przykładowe rozliczenia nieobecności mieszkańca). b) organizacja terapii zajęciowej: Dom w ramach usług wspomagających umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, która prowadzona jest zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Celem tych zajęć jest aktywizacja mieszkańców, poprawienie ich kondycji psychofizycznej, usprawnienie, rozwój umiejętności twórczych, niwelowanie stresu, a także wpływanie na rozwój relacji interpersonalnych oraz wzrost poczucia wartości. Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny i miesięczny plan pracy terapii zajęciowej DPS w Nowym Czarnowie i są one ukierunkowane na stosowanie różnorodnych form pracy z indywidualnym dostosowaniem do możliwości mieszkańców. Realizacji poszczególnych zajęć jest dokumentowana w zakresie terminu ich realizacji, prowadzonych form pracy jak również aktywności mieszkańców na poszczególnych zajęciach. Dom zapewnia organizację następujących zajęć terapeutycznych: - zajęcia ruchem i muzyką, - zajęcia taneczno - wokalne, - zajęcia plastyczno - techniczne, - zajęcia gospodarstwa domowego, - zajęcia manualne. Ww. formy zajęć prowadzone są w pracowniach przeznaczonych dla określonej formy zajęć. Zajęcia w ramach terapii zajęciowej prowadzi dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku starszego instruktora terapii. Z przedłożonego dokumentu dot. organizacji terapii zajęciowej w DPS w Nowym Czarnowie wynika, iż 69 mieszkańców Domu regularnie uczestniczy w zajęciach prowadzonych w ramach terapii zajęciowej, w tym z 3 osobami prowadzone są zajęcia indywidualne. Mieszkańcy biorą również udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, wystawach czy imprezach integracyjnych, gdzie prezentują swoje prace i zdobywają nagrody oraz wyróżnienia. Dom zapewnia mieszkańcom możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w pracowniach terapii i w zajęciach prowadzonych indywidualnie. 18

19 (Zał. nr 16 - Organizacja terapii zajęciowej, Roczny plan pracy zajęć terapeutycznych w DPS w Nowym Czarnowie, przykładowe miesięczne plan pracy dwóch pracowni terapii, kopie realizacji zajęć wraz z ocena aktywności mieszkańców, przykładowe kopie prowadzonych zajęć terapeutycznych w grupach). c) możliwość korzystania mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego codziennej prasy oraz przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej: - Dom zapewnia mieszkańcom punkt biblioteczny, który prowadzony jest przez pracownika terapii zajęciowej. Księgozbiór liczy ok. 356 pozycji, znajdują się tu m.in.: bajki i beletrystyka. Punkt dostępny jest we wtorki i czwartki w godzinach od do Wśród mieszkańców Domu jest 9 osób, które potrafią czytać, pozostałe osoby pozostają w tym zakresie bierne, ewentualnie słuchają z różnym stopniem zrozumienia, szczególnie pozycji bajkowych. Z punktu bibliotecznego korzysta 2 mieszkańców. - Dom zapewnia mieszkańcom prasę codzienną pn. Gazeta Wyborcza i "Metro", które dostępne są w pracowni terapii zajęciowej. - Mieszkańcy lub ich przedstawiciele ustawowi mają zapewniony dostęp do przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej oraz innych zagadnień w zakresie pomocy społecznej, a także zarządzeń, procedur itp. Dyrektora DPS w sekretariacie Domu oraz u pracowników socjalnych. Dom dysponuje dostępem do Internetu. W wyżej wymienionym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. (Zał. nr 17 - Informacja dot. możliwość korzystania punktu bibliotecznego oraz prasy, a także możliwość zapoznania się przepisami prawnymi dot. domów pomocy społeczne). d) umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych: Jak wynika z przedłożonej dokumentacji organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych, imprez kulturalnych i turystycznych oparta jest na Rocznym planie organizacji świąt, imprez kulturalnych i turystycznych przygotowanym przez pracowników ds. kulturalno - oświatowych. Dom w okresie objętym kontrolą organizował uroczyste obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy; przygotował z tej okazji spotkania mieszkańców, dyrektora Domu, pracowników oraz kapelana połączone z odświętnym posiłkiem. Zadbano również o odpowiednią oprawę świąt - dekoracje, wręczenie bożonarodzeniowych upominków oraz jasełka, kultywowanie tradycji i obrządków związanych ze świętami. Ponadto w Domu obchodzone są inne uroczystości - Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dzień Dziadka, andrzejki, walentynki; organizowane są również zabawy karnawałowe, imieniny czy urodziny mieszkańców. W okresie sprzyjającej aury odbywały się także imprezy na świeżym powietrzu, np. /wspólne grillowanie, śpiewanie, tańce, zawody sportowe/. W okresie objętym kontrolą DPS zorganizował 9 imprez na terenie Domu, w których uczestniczyło od 10 do 22 mieszkańców, były to m.in. takie imprezy jak: "Wycieczka do lasu - odwiedzenie grobu żołnierza', "II edycja tenisa stołowego", "Kiermasz świąteczny - Dolna Odra". Mieszkańcy Domu w ww. okresie brali udział w 60 imprezach wyjazdowych, w których uczestniczyło od 2-18 mieszkańców, były to m.in.: Pielgrzymka piesza do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej do Szczecina, Wycieczka do Międzywodzia, Kolędowanie w Moryniu, Festyn integracyjny "Bądźmy razem" w Gryfinie. 19

20 W latach 2010/2011 mieszkańcy byli zaproszeni przez inne DPS, organizacje społeczne na 18 imprez, w których uczestniczyło od 2-20 osób, były to m.in.: Pożegnanie lata w Trzcińsku Zdroju, XV Zawody Wędkarskie dla mieszkańców województwa Zachodniopomorskiego, X - Rocznica środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie, IX Konkurs pn. "Marzenia o Europie" Zachodniopomorski Oddział PEFRON w Szczecinie, Zawody Sportowe w Szwed, Olimpiada o Puchar Starosty w Gryfinie. W ramach zajęć terapeutycznych prowadzone są również różne programy aktywizujące mieszkańców m.in.: konkursy, prezentacje, wystawy prac, występy co pozytywnie wpływa na uczestników jak i odbiorców zarówno wśród mieszkańców Domu jak i ze strony środowiska lokalnego. Udział mieszkańców w różnego rodzaju przedsięwzięciach jest również dokumentowany w kronice. Stwierdza się, iż Dom zapewnia mieszkańcom właściwą organizację Świat Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, a także oferuje im duży wachlarz imprez kulturalnych i turystycznych. (Zał. nr 18 - Informacja dot. organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych, możliwość udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych, Plan pracy na rok 2010/2011, sprawozdania z realizacji planu pracy za 2010/2011). e) zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu: - W sprawach skarg i wniosków mieszkańcy Domu jak również osoby z zewnątrz m. in.: członkowie rodzin, opiekunowie prawni, kuratorzy przyjmowani są przez osobę kierująca jednostką w każdy poniedziałek w godzinach od do Zeszyt skarg i wniosków jest dostępny przez całą dobę w gabinecie medycznej pomocy doraźnej w budynku mieszkalnym Domu, o czym mieszkańcy są powiadomieni informacją zamieszczoną na tablicy w holu Domu. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano skarg. Sprawy bieżące oraz wnioski są rozstrzygane podczas indywidualnych i zespołowych spotkań z mieszkańcami. W okresie objętym kontrolą do Domu nie wpłynęło żadne pismo - skarga na działalność Domu. Zespół kontrolny w ww. zakresie nie stwierdził nieprawidłowości. -W DPS w Nowym Czarnowie funkcjonuje Rada Mieszkańców. Radę Mieszkańców stanowią reprezentację mieszkańców, która składa 4 mieszkańców będących przedstawicielami dwóch Domów. Do pracy z Radą Mieszkańców włączono pracownika Domu tj.: pracownika ds. kulturalno -oświatowych. Spotkania Rady odbywają się co 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb, uczestniczą w nich pracownicy obsługujący Radę, czasami również inni pracownicy np. główna księgowa, pracownik socjalny. Odbywają się również ogólne zebrania mieszkańców; spotkania są protokołowane. W okresie objętym kontrolą Rada Mieszkańców zajmowała się następującymi zagadnieniami: - organizacją pracy terapii zajęciowej w pracowniach, - wyżywieniem i organizacją posiłków, - prowadzeniem prac związanych z likwidacja barier architektonicznych wokół budynków Domów - naprawa ciągów komunikacyjnych, - wykonywanie prac porządkowych przez mieszkańców Domu. Zespół kontrolny w ww. zakresie nie wniósł uwag. 20

Poznań, dnia 7 maja 2013 r. Pan Zbigniew Gordziej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Poznań, dnia 7 maja 2013 r. Pan Zbigniew Gordziej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach Poznań, dnia 7 maja 2013 r. PS-Le.431.1.2.2013.5 Pan Zbigniew Gordziej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach W dniach 21,25,26,27,28,29 marca oraz 2 kwietnia 2013 r. zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju istnieje od 2000 roku. Początkowo stanowił on filię DPS Smrek w Zaskalu, a od 2009 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej Domy Pomocy Społecznej Charakterystyka instytucji domu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej (DPS) jest placówką pobytu całodobowego; jest instytucjonalną formą całodobowej opieki. Prawo do zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r.

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r. Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie Płoniawy-Bramura

Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie Płoniawy-Bramura Warszawa, 23 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.33.2015 Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie 42 06-210 Płoniawy-Bramura WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Jednostka kontrolowana: Placówka zapewniająca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE. Wąbrzeźno 2007 r.

PROGRAM NAPRAWCZY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE. Wąbrzeźno 2007 r. Załącznik do uchwały Nr V/30/07 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 kwietnia 2007 r. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE PROGRAM NAPRAWCZY Wąbrzeźno 2007 r. I. Informacje ogólne Dom w Wąbrzeźnie utworzony

Bardziej szczegółowo

system przyzywowo-alarmowy. W dniu kontroli stwierdzono, że system przyzywowoalarmowy

system przyzywowo-alarmowy. W dniu kontroli stwierdzono, że system przyzywowoalarmowy P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 8 stycznia 2014 r.w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych. Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani Wioletta Sitnicka Podmiot prowadzący Dom Opieki FLORANS ul. Kręta Stare Babice

Pani Wioletta Sitnicka Podmiot prowadzący Dom Opieki FLORANS ul. Kręta Stare Babice Warszawa, 18 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.1.3.2016.JR Pani Wioletta Sitnicka Podmiot prowadzący Dom Opieki FLORANS ul. Kręta 23 05-820 Stare Babice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA

DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA PRZEPISY USTAWA Z DNIA 12 MARCA 200R. O POMOCY SPOŁECZNEJ (DZ. U. Z2009R. NR 175, POZ. 1362 Z PÓŹN. ZM.), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 19PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U.05.217.1837 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, r. Pan Michał Załustowicz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie ul. Pleszewska Dobrzyca

Poznań, r. Pan Michał Załustowicz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie ul. Pleszewska Dobrzyca Poznań, 28.10.2013 r. PS-Ka.431.13.2013.1 Pan Michał Załustowicz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie ul. Pleszewska 2 63 330 Dobrzyca Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej przy Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej przy Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej przy Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA 1 Odolanowski Dom Pomocy Społecznej zwany

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w S-1.431.8.1.2013.JJ Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Prywatnym Domu Opieki Riccardo ul. Starogrodzka 12 A, 73-260 Pełczyce - placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

Bardziej szczegółowo

Pan Kazimierz Półtorak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Hostel im. Jana Pawła II ul. Moniuszki Otwock

Pan Kazimierz Półtorak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Hostel im. Jana Pawła II ul. Moniuszki Otwock Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.1.6.2016.KS Pan Kazimierz Półtorak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Hostel im. Jana Pawła II ul. Moniuszki 41 05-400 Otwock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ROZPORZĄDZENIE

Załącznik Nr 2 ROZPORZĄDZENIE Załącznik Nr 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r.) Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.4.2013

nr PS-IV.9423.1.4.2013 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.4.2013 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora Rotmanka z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie

P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie K-S-1.431.3.5.2014.IL P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej 78 200 Białogard ul. Świętego Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

PS.1.JJ.431-2/4/11. Protokół

PS.1.JJ.431-2/4/11. Protokół PS.1.JJ.431-2/4/11 Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 14.07.2011 r. w Domu Seniora Joanna, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31.

Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31. Regulamin Domu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Pomocy Społecznej w Gdyni I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni Załącznik nr 1 do uchwały nr 136/XXII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 września 2012 r. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U.2012.964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r.) Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLNE.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLNE. PS-Pi.431.1.5.2014.6 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile (64-920 Piła, ul. 11-Listopada 40), zwanego dalej Domem lub określanego skrótem DPS. Kontrole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie

Załącznik nr 1 S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/211/06 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku. S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie Spis treści: 1. Rozdział I Postanowienia ogólne 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia lutego 2013 r.

Poznań, dnia lutego 2013 r. Poznań, dnia lutego 2013 r. PS-Le.431.1.1.2013.6 Pan Jan Radoła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lesznie W dniach od 23 do 25 oraz 28 stycznia 2013 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia J Sierpnia 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia J Sierpnia 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia J Sierpnia 2015 r. PS-KNPS.431.1.25.2015.DK Pani Barbara Markowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ścinawce Dolnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 17-19

Bardziej szczegółowo

PS-1.431.1.3.2012 Egzemplarz Nr 2 P R O T O K Ó Ł

PS-1.431.1.3.2012 Egzemplarz Nr 2 P R O T O K Ó Ł PS-1.431.1.3.2012 Egzemplarz Nr 2 P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Jarominie przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób dorosłych niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

Regulamin Organizacyjny. Domu Pomocy Społecznej w Prudniku Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Prudniku 1 1. Dom Pomocy Społecznej w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 11, powiat prudnicki, województwo opolskie, zwany dalej DPS, jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE ROZDZIAŁ I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 427/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.07.2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (nadany Domowi Pomocy Społecznej w Rożdżałach Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27.05.1999r Nr VII/58/99, ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

PS-II.431.8.1.2013.13 Sz. P. Maciej Frąckowiak Dom Opieki Senior Łubowo 14C 62-260 Łubowo. Zalecenia pokontrolne

PS-II.431.8.1.2013.13 Sz. P. Maciej Frąckowiak Dom Opieki Senior Łubowo 14C 62-260 Łubowo. Zalecenia pokontrolne Poznań, 6 marca 2013 r. PS-II.431.8.1.2013.13 Sz. P. Maciej Frąckowiak Dom Opieki Senior Łubowo 14C 62-260 Łubowo Zalecenia pokontrolne Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.10.2016 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 3- ^kwietnia 2015 r PS-KNPS.431.1.2015.SG Pan Janusz Nałęcki Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 19-21 stycznia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia listopada 2009r. KPZ-4111-01-01/2009 K/09/005 Pani Barbara Piasecka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PS.1.JJ. LS 431-1-6/2011

PS.1.JJ. LS 431-1-6/2011 PS.1.JJ. LS 431-1-6/2011 Egz. Nr P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju, prowadzonego przez Stowarzyszenie Dom z Sercem

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Galas Podmiot prowadzący placówkę Dom Opieki Pogodna Przystań ul. Mickiewicza Stara Wieś

Pan Zbigniew Galas Podmiot prowadzący placówkę Dom Opieki Pogodna Przystań ul. Mickiewicza Stara Wieś WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 8 kwietnia 2016 r. WPS-II.431.4.30.2015.IM Pan Zbigniew Galas Podmiot prowadzący placówkę Dom Opieki Pogodna Przystań ul. Mickiewicza 1 05-430 Stara Wieś WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały nr 329/2012 z dnia 19.09.2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Szochner - Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno

Pani Magdalena Szochner - Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno Warszawa, 19 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.2.2016.JP Pani Magdalena Szochner - Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a 09-472 Słupno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Palimąka Słoneczny Dom Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c. Gródek 49 c Policzna

Pani Małgorzata Palimąka Słoneczny Dom Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c. Gródek 49 c Policzna Warszawa, 11 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.1.10.2015.AK Pani Małgorzata Palimąka Słoneczny Dom Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c. Gródek 49 c 26-720 Policzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku

Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Uchwały Nr / /06 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2006 r. projekt w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 2 PS-1.431.1.14.2011[AK LS JJ]

Egz. Nr 2 PS-1.431.1.14.2011[AK LS JJ] PS-1.431.1.14.2011[AK LS JJ] Egz. Nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Domu Spokojnej Starości w Cieszynie

Regulamin organizacyjny Domu Spokojnej Starości w Cieszynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Domu Spokojnej Starości Regulamin organizacyjny Domu Spokojnej Starości w Cieszynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Domu Spokojnej Starości

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.2.24.2013 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Czernej 110, przez pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI \L^ Wrocław, dnia / lipca2015r. PS-KNPS.431.1.13.2015.DK Pan Jerzy Konopski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz Nr 2 PS.1 431-1. 15/2011 [LS. JJ.] P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz Nr 2 PS.1 431-1. 15/2011 [LS. JJ.] P R O T O K Ó Ł Egzemplarz Nr 2 PS.1 431-1. 15/2011 [LS. JJ.] P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 04 i 11 października 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.4.1.2012.3.6. Protokół kontroli

PS-Pi.431.4.1.2012.3.6. Protokół kontroli PS-Pi.431.4.1.2012.3.6 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w ChodzieŜy (64 800 ChodzieŜ, ul. Ujska 47) zwanego dalej Domem lub określanego skrótem DPS. Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Sokół Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nowela w Gałkach

Pani Anna Sokół Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nowela w Gałkach Warszawa, 26 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.1.9.2015.AK Pani Anna Sokół Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nowela w Gałkach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Usługi bytowe. a) Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania.

Ad. 1. Usługi bytowe. a) Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania. P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych we Włościborzu oraz w Filii w Kołobrzegu. Zgodnie z art. 22 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV

nr PS-IV P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.23.2014 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora DĄBRÓWKA,

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egzemplarz Nr 1

Protokół. Egzemplarz Nr 1 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Spokojnej Starości ABOMED, ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów - placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Załącznik do Uchwały NrXXIV/144/2008 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 17 listopada 2008 r. S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Środowiskowy Dom

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 0(7 października 2016 r. ZP-KNPS.431.1.5.2016.DK Pani Emilia Bogusiewicz p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Scinawce Dolnej 17 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 28-29

Bardziej szczegółowo

Emilia i Adam Wiśniewscy Pensjonat BOSS s. c. Emilia i Adam Wiśniewscy Nowe Grabie 47, Gąbin

Emilia i Adam Wiśniewscy Pensjonat BOSS s. c. Emilia i Adam Wiśniewscy Nowe Grabie 47, Gąbin Warszawa, 22 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.4.2016.MW Emilia i Adam Wiśniewscy Pensjonat BOSS s. c. Emilia i Adam Wiśniewscy Nowe Grabie 47, 09-530 Gąbin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Zborowie Nr.112

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Zborowie Nr.112 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Zborowie Nr.112 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zwany dalej regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

PS -1.431.1.11. LS.JC. 2012. Egz. Nr 2

PS -1.431.1.11. LS.JC. 2012. Egz. Nr 2 PS -1.431.1.11. LS.JC. 2012. Egz. Nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych. Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zamość dnia 28 września 2012r

Zamość dnia 28 września 2012r Zamość dnia 28 września 2012r Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim przez SSR Jolantę Orzechowską wyznaczoną, przez Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Chaborski Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1, Przasnysz

Pan Dariusz Chaborski Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1, Przasnysz Warszawa, 17 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.31.2015 Pan Dariusz Chaborski Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1, 06-300 Przasnysz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli: Protokół z kontroli problemowej w placówce całodobowej Pielęgniarski Dom Opieki,,Leśna Oaza w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 11, przeprowadzonej w dniu 17.05.2010 r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli kompleksowej

Protokół z kontroli kompleksowej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.2.2.2015 Protokół z kontroli kompleksowej Nazwa kontrolowanej jednostki: Dom Pomocy Społecznej Adres: 32-854 Porąbka Uszewska

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia kontroli.

Protokół. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia kontroli. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52 PS.XI.AB.RF.0931-12-05 Protokół z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

do uchwały Nr... Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia...

do uchwały Nr... Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia... Z a ł ą c z n i k N r..... do uchwały Nr... Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia... R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ. Warszawa, 16 maja 2013 r.

FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ. Warszawa, 16 maja 2013 r. FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Warszawa, 16 maja 2013 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie działają

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Załącznik do uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

Adres kontrolowanej jednostki: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie Białogard, ul.

Adres kontrolowanej jednostki: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie Białogard, ul. K-S-2.431.1.19.2016.DK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie w dniach 7-9 grudnia 2016 r. Adres kontrolowanej jednostki:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Załącznik do Uchwały Nr CCIII/85/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. Zarządu Powiatu w Otwocku Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej 17 1 Dom Pomocy Społecznej w Otwocku,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz Nr 1 PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz Nr 1 PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 7 października 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Mielnie Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.2.9.2015 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej o nazwie Dom Pomocy Społecznej im. Ojca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku

Uchwała Nr XLIV projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Uchwała Nr XLIV.. 2014 projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia. 2014 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego & 1. Na podstawie art. 18a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U.Nr 91 poz.408 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Walentynka w Szczecinku

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Walentynka w Szczecinku Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Walentynka w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Walentynka

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-III Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-III Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.2.14.2012 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Nowym Sączu, przy ul. Nawojowskiej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.3.17.2016 Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Samarytanin w budynku w Kamionce Wielkiej 505, 33-334 Kamionka Wielka,

Bardziej szczegółowo

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu Poznań,. PS-II.431.4.2.2013.11.14 Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.2.4.2015 Protokół z kontroli kompleksowej Nazwa kontrolowanej jednostki: Dom Pomocy Społecznej Miłosierny Samarytanin Adres:

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli ustalono co następuje:

W toku kontroli ustalono co następuje: Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 22 października 2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Obywatelskiego Marina mieszczącego się przy ul. Przestrzennej 29 w Szczecinie. Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR VI/44/15 RADY MIEJSKIEJ W GOŚCINIE. z dnia 27 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR VI/44/15 RADY MIEJSKIEJ W GOŚCINIE. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR VI/44/15 RADY MIEJSKIEJ W GOŚCINIE w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej. WP-III Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej. WP-III Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.4.1.2012 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Pensjonacie Zapiecek w Zabierzowie Bocheńskim 470, przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi Mgr Rafał Bakalarczyk w jakich sytuacjach seniorzy mogą wymagać pomocy społecznej i innych form wsparcia? Jak wygląda sytuacja socjalna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Rozdział I Zasady ogólne 1 1.Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej Ośrodkiem jest miasto na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKÓWCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKÓWCE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej w Pakówce, zwany dalej Domem działa na podstawie: 1 1)ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.10.2017 Protokół z kontroli kompleksowej w siedzibie placówki prowadzonej przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Pan Mirosław Chyba Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Pan Mirosław Chyba Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Warszawa, 31 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.19.2015.MW Pan Mirosław Chyba Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz Nr 2. (Zał. nr 1 - upoważnienie, plan kontroli, powiadomienie o kontroli). Ustalenia ogólne:

Egzemplarz Nr 2. (Zał. nr 1 - upoważnienie, plan kontroli, powiadomienie o kontroli). Ustalenia ogólne: Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Prywatnym Domu Opieki Nad Osobami Starszymi WIELMED ul. Okocimska 20, 71-371 Pilchowo - placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C 32-048 Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia Regulamin Organizacyjny ŚDS - OT (domu ), określa zadania

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz Nr 2. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

Egzemplarz Nr 2. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. K-S-1.431.2.1.2013. IL P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Opieki Piast, placówce mającej zapewnić całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Razem, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa, 03 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.2.2016 Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Usługi bytowe a) Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania

Ad. 1. Usługi bytowe a) Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29. Zgodnie z art. 22 pkt 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 26 listopada 2013 r. PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo