K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego"

Transkrypt

1 Koszalin, dnia 5 listopada 2008 r. K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego P r o t o k ó ł z kontroli sprawdzającej i problemowej przeprowadzonej przez: starszego inspektora wojewódzkiego inŝ. Jana Siedleckiego starszego inspektora wojewódzkiego inŝ. Marka Klinkosza starszego inspektora wojewódzkiego mgr inŝ. Halinę Padewską w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Kontrolę przeprowadzono na podstawie upowaŝnień nr GKN.I.RZ /2008 i GKN.I.RZ /2008 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027, z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 109) Kontrolę przeprowadzono w dniach od 15 do 30 września 2008 r. Tematyka kontroli : wykonywanie zadań starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej. Przedział czasu objęty kontrolą: od 1 stycznia 2006 r. - do dnia rozpoczęcia obecnej kontroli. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: mgr inŝ. Dominik Sas-DołŜycki - Geodeta Powiatowy Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ulicy Elizy Orzeszkowej 3a. 1

2 I. Kontrola sprawdzająca Z uwagi na brak zaleceń pokontrolnych do kontroli problemowej w 2005 roku kontrola sprawdzająca nie odbyła się. II. Kontrola problemowa UpowaŜnienia do kontroli obejmowały następujące zagadnienia: 1) spełnianie wymagań kwalifikacyjnych a) przez geodetów powiatowych b) przez inne osoby zatrudnione w urzędach na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, 2) prawidłowość prowadzenia: a) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, b) ewidencji gruntów i budynków, c) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu d) baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie 3) wykonywanie zadań dotyczących: a) zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, b) zakładania osnów szczegółowych, a) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 1) zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych 2) przestrzeganie obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 3) prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 4) prawidłowość naliczania i egzekwowania opłat za: a) czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego b) uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu c) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie d) udzielania informacji e) wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków 8) przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii, w urzędach realizujących zadania słuŝby geodezyjnej i kartograficznej: a) legalność i celowość wydatkowania środków budŝetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne, 2

3 Wyniki kontroli Ad 1a) Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych przez geodetów powiatowych (MK) Geodetą Powiatowym jest pan mgr inŝ. Dominik DołŜycki i jak wykazano podczas kontroli problemowej przeprowadzonej dniach 4-15 czerwca 2007 r. - spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w 4 rozporządzenia MI z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni. Ad 1b) Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione w urzędach na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, (MK) Uprawnienia zawodowe wymagane do kontroli opracowań wpływających do zasobu posiada mgr inŝ. Krzysztof Modrzejewski uprawnienia nr 8792, z zakresu 1, 2. Uprawnienia zawodowe wymagane do przewodniczenia zespołowi uzgadniania dokumentacji projektowej Obowiązki przewodniczącego zespołu przejął mgr inŝ. Dominik Sas-DołŜycki Geodeta Powiatowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 1102 z zakresu 1 i 2. JednakŜe nie jest on Przewodniczącym Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej powołanym przez Starostę Drawskiego. ( 20 ust. 2 rozporządzenia MRRiB z 2.IV.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej). Ad 2) Prawidłowość prowadzenia: a) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (MK) Warunki przechowywania zasobu Pomieszczenia znajdują się w budynku ognioodpornym i są zabezpieczone przed włamaniem (kraty w oknach, drzwi metalowe wyposaŝone w 2 zamki). W pomieszczeniach znajdują się czujniki przeciwpoŝarowe oraz instalacja alarmowa. Pomieszczenia są przestrzenne z łatwym dostępem do materiałów. Szafy i regały są oznakowane umoŝliwiające operatywne korzystanie z poszczególnych dokumentów. Odrębne pomieszczenie przeznaczono na pracownię kameralną oraz oddzielne do obsługi interesantów. 3

4 Opracowania zgłoszonych zleceń, kontrola operatów i przyjmowanie do zasobu. (na bazie sprawdzanych przez kontrolującego operatów) 1. KERG 014/67/08. Obręb 3, m. Czaplinek, dz. 367/12. Aktualizacja mapy. Wykonawca Jerzy Martyniuk, uprawnienia zawodowe Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Ośrodka r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi do operatu: 1. Pomiar szczegółów I grupy dokładnościowej na stanowisku nr 2227, w nawiązaniu do punktów osnowy nr 1091 i 1092, wykazał odchyłkę kątową fk=0,0896g. Stabilizacja wszystkich punktów osnowy jest k/n. Brak analizy błędu, czy punkty osnowy są nienaruszone czy teŝ pomiar niewłaściwy (centrowanie instrumentu, celowanie, itp). 2. KERG 024/10/2008 Obręb 06, m. Drawsko Pomorskie, dz.6. Inwentaryzacja powykonawcza budynku z przyłączami. Wykonawca Ireneusz Wróbel upr Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwaga : Przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu. 1. KERG 034/54/2008. Obręb 2, m. Kalisz Pomorski, ul. Gdańska 11. Inwentaryzacja przyłącza gazu. Wykonawca Zdzisław Nyk, geodeta uprawniony nr Zgłoszenie pracy w Ośrodku wpłynęło , przygotowanie materiałów brak daty, przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - brak dat na nowych dokumentach podpisanych przez geodetę - przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu. 4. KERG 014/13/2008. Obręb 05, m. Czaplinek, dz. 19/143. Podział działki. Wykonawca Jerzy Kozakiewicz, nr uprawnień zawodowych Zgłoszenie pracy w Ośrodku wpłynęło , przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów - protokół z czynności utrwalenia nowych znaków granicznych bez daty - brak wykazu zmian danych ewidencyjnych - inne współrzędne w bazie, inne z pomiaru z 2002 r. (Geodeta przyjął współrzędne z bazy, a nie ze swojego pomiaru i niezasadnie zmienił powierzchnię działki nr 19/143. W bazie były współrzędne z 2002 roku z pomiaru kontrolnego, a nie z pomiaru właściwego. Po wyjaśnieniu sprawy skontaktowano się z wykonawcą podziału z 2002 roku Waldemarem Pawlakiem celem dostarczenia nowego wykazu współrzędnych na nośniku magnetycznym). 5. KERG 025/12/08. Zbrojewo, działki nr 41/4, 48/7. Rodzaj pracy - Podział. Wykonawca Jan Abramczyk, uprawnienia zawodowe nr Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie operatu do Ośrodka r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu

5 Uwagi: - przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów oraz przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu - jest to tzw podział rolny, a w zawiadomieniach (str. 15) oraz w protokołach granicznych przytoczono podstawę prawną podziałów wykonywanych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (str. 19 i 23). 6. KERG 035/20/2008. Korytnica, działka nr 143. Rozgraniczenie i podział. Wykonawca Zdzisław Nyk. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwaga: przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów oraz przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu. 7. KERG 052/47/2008. Obręb śabinek, działka nr 154. Inwentaryzacja kabla energetycznego. Wykonawca geodeta uprawniony Jarosław Waszkiel, nr upr Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów - Operat sprawdziła Edyta Ciesielska, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (geodeta bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). - uwagą kontrolną był brak kierunku północy na szkicu, wykonawca uzupełnił szkic r. z roszczeniami o nieuzasadnionym przetrzymaniu operatu przez 6 dni od dnia kontroli. - istniejące rozbieŝności rzędnych wysokościowych punktów osnowy III klasy nie zostały wyjaśnione (p w bazie H=152,70 m, z RTK H=152,59 m; p w bazie H=141,44, z RTK H=141,41). 8. KERG 024/111/2008. Obręb nr 7, działka nr 2/1. Inwentaryzacja budynku i przyłączy. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwaga: Operat sprawdziła Edyta Ciesielska, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (geodeta bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). 9. KERG 064/140/2008. Obręb 06, miasto Złocieniec, działki nr 129/8 i 129/6 Inwentaryzacja kabla energetycznego. Wykonawca Jarosław Waszkiel.. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - Operat sprawdziła Edyta Ciesielska, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (geodeta bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). - przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów - pomiar metodą RTK bez kontroli wysokościowej (brak nawiązania na reper) - brak oceny zgodności wykonania sieci z projektem 5

6 - w operacie brak materiałów z Ośrodka 10. KERG 014/88/2000. Obręb nr 3 miasto Czaplinek, działka nr 523/1. Rodzaj pracy geodezyjnej aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - Operat sprawdziła Jolanta Paulińska, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (geodeta bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). - Wykazem zmian gruntowych wyłączono z produkcji rolnej 0,1033 ha (brak decyzji o wyłączeniu ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 11. KERG 034/55/2008. Obręb nr 10 miasto Kalisz Pomorski, działka nr 81. Rodzaj pracy geodezyjnej aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - Operat sprawdziła Małgorzata Mirowicz, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim ( bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). - Wykazem zmian gruntowych wyłączono z produkcji rolnej 0,1033 ha (brak decyzji o wyłączeniu na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) - w operacie brak materiałów z Ośrodka - notatnik zmian wykonany w dniu r. na odbitkach z mapy wydanych przez Ośrodek r., choć przygotowanie materiałów nastąpiło r. 12. KERG 014/79/2008. Obręb nr 2 miasto Czaplinek, działki nr 218 i Rodzaj pracy geodezyjnej Inwentaryzacja budynku i przyłączy. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu. - Szkic polowy wykonany r., a więc przed zgłoszeniem pracy geodezyjnej - Wykazem zmian gruntowych wyłączono z produkcji rolnej 0, ,2574 ha RV (brak decyzji o wyłączeniu na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych). 13. KERG 052/43/2008. Obręb Wierzchowo, działka nr 98/50.. Rodzaj pracy geodezyjnej aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Uwagi: Protokół kontroli technicznej z dnia r. zawiera uwagę inspektora kontroli Krzysztofa Modrzejewskiego: Przeczytać sprawozdanie techniczne. Wykonawca zastosował się do powyŝszej uwagi w dniu r.. Ponowna kontrola w dniu r. Do sprawozdania technicznego dotyczą się teŝ przepisy art. 42,3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U ). Wykonawca w dniu tym zauwaŝa, Ŝe protokół kontroli winien być sporządzony zgodnie z 11 rozporządzenia Ministra RRiB z dnia r. w sprawie zgłaszania prac 6

7 geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŝe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837); Ponowna (trzeci termin) kontrola została przeprowadzona przez Dominika DołŜyckiego w dniu r. Wykonawca wówczas zrozumiał uwagę i poprawił operat. Wyjaśnienia trwały 9 dni. 13. KERG 024/195/2008. Obręb nr 10, miasto Drawsko Pomorskie, działki nr 97 i 98. Rodzaj pracy geodezyjnej aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Uwagi: Protokół kontroli technicznej z dnia r. zawiera uwagę inspektora kontroli Krzysztofa Modrzejewskiego: Szkic prowadzić zgodnie z instrukcją K-1. Wykonawca zapytuje w dniu z którym punktem. Wówczas Krzysztof Modrzejewski w dniu r. wyjaśnia, iŝ chodzi o znak 905 w instrukcji K-1 z 1995 r. wprowadzona do stosowania... Wykonawca dopiero wtedy zrozumiał uwagę i poprawił operat w dniu r. Wyjaśnienia trwały 8 dni. (Na marginesie: powołanie się na instrukcję K-1 był uwagą merytorycznie niewłaściwą, szkic polowy sporządza według zasad opisanych w instrukcji G-4, wydanie z 1988 r.) Stosowanie klauzul na materiałach wydawanych z zasobu dla zamawiającego Zgodnie z art. 7d ustawy z dnia 17.V.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej prowadzącym między innymi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Załącznik nr 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu, określa formę i treść klauzul, którymi winny być opatrywane materiały pochodzące z zasobu. Na klauzulach stosowanych w PODGiK w Drawsku Pomorskim, organem tym jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Rozliczanie prac geodezyjnych Sprawdzono faktury dotyczące wykazanych wyŝej prac geodezyjnych. Są to faktury nr: 3143, 2489, 3292, 2643, 2690, Sprawdzono równieŝ sposób naliczenia naleŝności dla innych zgłoszonych i wykonanych opracowań geodezyjnych wykazanych w fakturach nr: 2625, 3393, 2075, Wszystkie faktury są prawidłowe. Wnioski: 1. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania zasobu odpowiadają wymogom określonym obowiązującymi przepisami instrukcji O Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nie pracuje w składzie zgodnym z zarządzeniem Starosty Drawskiego Nr 27/2004 z dnia 9.IX.2004 r. w sprawie powołania oraz prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu drawskiego. 3. Przygotowanie materiałów dla zamawiającego oraz kontrola operatów nie odbywa się terminowo, co jest naruszeniem treści 5 ust. 3 i 9 ust. 4 rozporządzenia MRRiB z dnia 16.VII.2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i 7

8 kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŝe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837); Ze szkodą dla zleceniodawców i wykonawców prac geodezyjnych. 4. Kontrola operatów przeprowadzana w 2 lub 3 etapach nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Podczas kontroli operatu, w stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik kontroli dokumentowany jest w protokole, który zawiera: 1) imię i nazwisko osoby kontrolującej, 2) datę przyjęcia dokumentacji do kontroli, 3) określenie wykonawcy pracy, 4) określenie rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej dokumentacji, 5) wykaz stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości, 6) zalecenia dotyczące usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości, 7) wnioski końcowe wraz z uzasadnieniem, odpowiednio: a) o przyjęcie dokumentacji do zasobu po usunięciu wad, usterek lub nieprawidłowości, b) o odmowę włączenia dokumentacji do zasobu, 8) datę zakończenia kontroli, 9) podpis osoby kontrolującej. Takiego protokołu nie było w przedmiotowych sprawach (poz. 12 i 13). Kontrola była wykonana niewłaściwie, była niezrozumiale i tendencyjnie (złośliwie). 5. Część operatów została sprawdzona przez osoby nie posiadające uprawnień zawodowych oraz upowaŝnień do kontroli. Dokumenty te zostały później włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z 10 ust. 2 rozporządzenia MRRiB z dnia 16.VII.2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŝe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), co wobec niezachowania warunku określonego w 9 ust. 2 ww rozporządzenia nie powinno mieć miejsca. 6. Klauzule stosowane na materiałach pochodzących z zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają niewłaściwą nazwę organu, którym w tym przypadku jest Starosta Drawski. Wnioski zawarte w punktach 2, 3, 4, 5 i 6 wskazują, Ŝe zadania rządowe, o których mowa w art. 7d pkt 1, w związku z art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 17.V.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie są przez Starostę Drawskiego wykonywane naleŝycie. Ad 2 d ) prawidłowości prowadzenia baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie Temat omówiony podczas kontroli problemowej w 2007 roku. Ad3) Wykonywanie zadań dotyczących a) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Informacje ogólne: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Drawsku 8

9 Pomorskim, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Drawsku Pomorskim Przewodnicząca Zespołu: inŝ. Urszula Zienkiewicz Starszy geodeta w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. - uprawnienia 1 W czasie nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Drawsku Pom. kieruje mgr inŝ. Dominik DołŜycki Geodeta Powiatowy Obsługa techniczna zespołu: Anna śukowska Waszkiel geodeta w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru Posiedzenia odbywają się co dwa tygodnie w środę: - zespół i przedstawiciele branŝ w charakterze konsultantów. W skład Zespołu wchodzą: 1. Pani inŝ. Urszula Zienkiewicz - Przewodnicząca Zespołu, Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2. Pani mgr inŝ. Krystyna Tobiszewska - Członek Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 3. Pan mgr inŝ. Ryszard Jędrzejczak - Członek Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom. 4. Pan mgr inŝ. Zbigniew Kot - Członek Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Drawsku Pom. Na terenie Powiatu Drawskiego prowadzona jest mapa numeryczna - ewidencyjna, Mapa analogowa - zasadnicza. Na posiedzenia branŝ oraz zespołu sporządzany jest wykaz tematów, które będą rozpatrywane. O kaŝdym posiedzeniu, zespół i przedstawiciele branŝ zawiadamiani są pisemnie za pośrednictwem maila, faxu bądź telefoniczne. W 2007r. zarejestrowano 558 tematów Do 23 września 2008r zarejestrowano 430 tematów. 1. OPINIA GK.UZ /07 21 Losowo wybranych tematów do kontroli: Pani Barbara Liszko, Linowno Mgr inŝ. Arnold Kraska, mgr inŝ. Robert świrko 9

10 Gm. Drawsko Pom.,obr.Linowno,dz.3 przyłącze kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne(wlz) 025-5/2007 wg stanu mapy na dzień: Sylwester Ostrowski Kwota- 54,46 zł. Nr- 1177/07 2. OPINIA GK.UZ /2007 INVEST GROUP POLSKA Sp. z o.o. Świecie Jan Czubaj Drawsko Pom.,obr.11dz.202,206,203/1,204/1,205/1,213/1,213/2,213/3,204/2,205/2, 203/3 przyłącze gazowe, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, sieć deszczowa i złącze kablowe /2006 wg stanu mapy na dzień: Zdzisław Nyk Kwota- 151,46 zł Nr- 1468/07 3. OPINIA GK.UZ /07 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kalisz Pom. Mgr inŝ Tomasz Zasada, tech. Adam Szynkowski Gm.Kalisz Pom.,obr.Debsko,dz.298/12,298/16 10

11 Sieć elektroenergetyczna, przyłącze kanalizacji i złącze kablowe /2006 wg stanu mapy na dzień: Tomasz Piekarski Kwota- 118,46 zł Nr- 1098/07 4. OPINIA GK.UZ /2007 Małgorzata i Jacek Kwiatkowscy, Czaplinek Mgr inŝ. Robert świrko, tech. Jan Bieniecki Czaplinek,obr.2,dz.346 przyłącze wodociągowe, kanalizacji, gazowe, elektryczne /2006 wg stanu mapy na dzień: Tomasz Piekarski Kwota- 60,28 zł Nr- 903/07 5. OPINIA GK.UZ /08 Krzysztof Rybarczyk, Złocieniec Wiesław Kłysiak, Arnold Kraska Wałcz, ul. Bydgoska 47, dz przyłącze wod-kan,energetyczne /2007 wg stanu mapy na dzień: Tomasz Piekarski 11

12 Kwota 54,28 zł Nr 2236/08 6. OPINIA GK.UZ /08 W.O.S.D. Oddział-Zakład Dystrybucji Gazu Koszalin Wacław Czemborowicz Drawsko Pom.,obr.11,dz.2451/1,245/2,246/2,250/2 Przyłącze gazu /2008 wg stanu mapy na dzień: Ireneusz Wróbel Kwota 48,46 zł Nr 2239/08 7. OPINIA GK.UZ /08 Jadwiga i Stanisław Bagińscy, Drawsko Pom. Wiesław Kłysiak Drawsko Pom.,obr.12,dz.325/4,325/1. przyłącze elektroenergetyczne /2008 wg stanu mapy na dzień: Zdzisław Nyk

13 Kwota 48,46 zł Nr 2234/08 8. OPINIA GK.UZ /08 Jan Chodakowski, Białogard mgr inŝ. Tomasz Kubicki Gm.Ostrowice,obr.Siecino,dz.265,266,267,268,202/3 przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne /2008 wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 54,28 zł Nr 2139/08 9. OPINIA GK.UZ /08 śaneta Baszkowska, Złocieniec Wiesław Kłysiak Gm.Ostrowice,obr.Chlebowo,dz.104,102 przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne z przydomową oczyszczalnią ścieków, elektroenergetyczne /2008 wg stanu mapy na dzień: Wojciech Sarnicki Kwota 60,46 zł Nr 2040/ OPINIA GK.UZ /

14 Stanisław Sielatycki, Czaplinek Robert świrko Gm.Czaplinek,obr.Niwka,dz.38/3,37,21/2 przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne / /2008 wg stanu mapy na dzień: GEOROLLAS- Kazimierz Druto Kwota 60,46 zł Nr 2041/ OPINIA GK.UZ /08 ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ KOSZALIN Jan Subocz Czaplinek,obr.8,dz. 7/22,7/23,7/25,7/3,7/4 Przyłącze elektroenergetyczne /2007, wg stanu mapy na dzień: Ireneusz Wróbel Kwota 48,46 zł Nr 2169/ OPINIA GK.AW /08 Magdalena i Marcin Skrzypczyk Złocieniec Wiesław Kłysiak, Arnold Kraska 14

15 Złocieniec obr.6,dz.84/6 Przyłącze wod-kan., elektroenergetyczne, gazowe /08, wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 64,40 zł Nr 2888/ OPINIA NR GK.AW /08 Jan i Małgorzata Turczyk Czaplinek Robert świrko Czaplinek, obr.2,dz221. przyłącze wodociągowe, kan. sanitarnej, elektroenergetyczne, gazowe /2008, wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 106,46 zł Nr 2902/ OPINIA GK.AW /08 Zakład Ciepłownictwa Sp.z o.o. Złocieniec Jan Łowkiewicz Złocieniec,obr8,dz.45/41,34/2,10/9,33/14,10/8,30/5,25,26/1,26/2,23,24/2,2 2,21/1, 18/6,17 15

16 Sieć ciepłownicza /2008 wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 648,70 zł Nr -3005/ OPINIA GK.AW /08 W.O.S.D Sp.z o.o. Oddział-Zakład Dystrybucji Gazu Koszalin Wacław Czemborowicz Drawsko Pom.,obr.17,dz.29/1 Przyłącze gazu /2008 wg stanu mapy na dzień: Tomasz Piekarski, Zbigniew Sekułowicz Kwota 48,46 zł Nr 2912/ OPINIA GK.AW /08 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ KOSZALIN Norbert Kundera Kalisz Pom.obr.10,dz65/6,65/10,65/4 przyłącze energetyczne /2008, wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel 16

17 Kwota 48,46 zł Nr 2904/ OPINIA GK.AW /08 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ KOSZALIN Norbert Kundera Drawsko Pom.obr.7,dz.27/2 Przyłącze energetyczne /2008, wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 42,28 zł Nr 3522/ OPINIA GK.AW /08 Beata Kasperowicz,Wierzchowo Wiesław Kłysiak Wierzchowo,dz.523/7,523/9 przyłącze energetyczne, wodociągowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków /2008, wg stanu mapy na dzień: Jerzy Kozakiewicz

18 Kwota 60,46 zł Nr 3528/ OPINIA GK.AW /08 Leszek Nadolny, Drawsko Pom Mgr inŝ. Robert świrko, mgr inŝ. Arnold Kraska Drawsko Pom.obr.18,dz.4/1 Przyłącze wodne,kanalizacyjne,energetyczne /07, wg stanu mapy na dzień: Ireneusz Wróbel Kwota 60,46 zł Nr 3539/ OPINIA GK.AW /08 Telekomunikacja Polska S.A Włodzimierz Lewandowski Gm. Drawsko Pom. obr. Rydzewo- Nętno- RoŜnowo Łobeskie Kabel światłowodowy /2008, wg stanu mapy na dzień: Piotr Dziki Kwota 663,46 zł Nr / OPINIA GK.AW /08 18

19 ENERGA-OPERATOR S.A. Norbert Kundera Drawsko Pom. obr.7,dz.38/2 Przyłącze elektroenergetyczne /08 wg stanu mapy na dzień: r Jarosław Waszkiel Kwota - 42,28 zł Nr 3524/08 Ad.6) prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, W roku 2007 w pierwszym rzędzie roboty geodezyjne zlecane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru były finansowane z dotacji, które udało się pozyskać od Wojewody i Marszałka; była to łączna kwota 219,4 tys. zł, z tego: 189,4 tys. złotych od Wojewody na róŝne roboty geodezyjne, 30 tys. zł od Marszałka na opracowanie projektu pomiaru granic powiatu. Z kwoty 189,4 tys. zł przeznaczono 47,7 tys. na roboty geodezyjne realizowane na gruntach Skarbu Państwa przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W roku 2007 ze środków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (pfgzgik) zostały poniesione nakłady na następujące cele: Tabela: Środki wydatkowane z pfgzgik w roku 2007 Lp Paragraf Nazwa zadania realizowanego w 2007 roku ze środków PFGZGiK Koszt zadania w roku 2007 Uwagi przekazanie środków do funduszu wojewódzkiego i centralnego , zakup materiałów, wyposaŝenie, meble, akcesoria komputerowe itp , utrzymanie budynku, energia, woda gaz itp ,73 19

20 Lp Paragraf Nazwa zadania realizowanego w 2007 roku ze środków PFGZGiK Koszt zadania w roku 2007 Uwagi zagospodarowanie terenu wokół budynku Wydziału Geodezji, remont schodów do lokalu Wydziału Geodezji, malowanie pomieszczeń ,30 elektroniczna archiwizacja powiatowego zasobu geodezyjnego skanowanie dokumentów , róŝnego rodzaju drobne opłaty związane z prowadzeniem rachunku 1 824, składki na Związek Celowy Powiatów 2 911, zakup akcesoriów komputerowych 8 817, specjalistyczne szkolenia 3 592, zakup komputerów dla nowych wersji programów Ewmapa i EGB dla WIN 4 233,40 inne zmniejszenia 494,20 R a z e m ,03 Cały koszt zadania będzie rozliczony wg faktycznej ilości stron nie więcej niŝ ,00 PLN Rok finansowy został zamknięty kwotą ,80 PLN rezerwy finansowej. W roku 2007 poniesione z pfgzgik wydatki, jak to pokazuje powyŝsza tabela, były przeznaczone na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na roboty geodezyjne wynikające z zadań Starosty; na te ostatnie z pfgzgik została przeznaczona niewielka kwota 32001,00 PLN. Finansowanie pozostałych robót geodezyjnych odbyło się ze środków pozyskanych od Marszałka i Wojewody. Środki pfgzgik nie wykorzystane w danym roku przeszły na rok następny i zostaną przeznaczone na duŝe roboty modernizacyjne drugiego etapu, które szczegółowo są przedstawione w Planie zadań z zakresu geodezji i kartografii na lata przyjętym przez Radę Powiatu w 2007 roku. W roku sprawozdawczym były kontynuowane podpisane przez Starostę z Głównym Geodetą Kraju dwie umowy (bez kosztów ze strony Powiatu): 1. zainstalowanie w Starostwie GEOPORTALU.gov.pl strony intranetowej mającej słuŝyć docelowo, począwszy od roku 2009, do powszechnego dostępu do bazy ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów i budynków; 20

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie GK-I.431.2.2.2015 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 1704/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 stycznia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji 1 listopada 2011 r., nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na Łódzki Ośrodek Geodezji. RADA

Bardziej szczegółowo

Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Stan na dzień 9-01-2015

Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Stan na dzień 9-01-2015 Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tan na dzień 9-01-2015 D- do dużej nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne lub założeń nowego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Znak sprawy CFE-2.805.249.2012.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 16 października 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/081 Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską Jednostka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska.

Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska. P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Urzędu Gminy w Rzgowie (kod 62-586), ul. Konińska 8, numer statystyczny 000550373, zwanego dalej Urzędem lub Gminą. Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/124 Wykorzystanie środków na realizację projektów finansowanych w ramach instrumentu finansowego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ AB-01 A 1 Egzemplarz Nr... KARTA NOWELIZACJI PROCEDUR SCHEMATYCZNYCH Data Przyczyna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP Informacja o wynikach kontroli wykorzystywania nieruchomości Skarbu Państwa połoŝonych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.19.2013.9 DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo