K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego"

Transkrypt

1 Koszalin, dnia 5 listopada 2008 r. K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego P r o t o k ó ł z kontroli sprawdzającej i problemowej przeprowadzonej przez: starszego inspektora wojewódzkiego inŝ. Jana Siedleckiego starszego inspektora wojewódzkiego inŝ. Marka Klinkosza starszego inspektora wojewódzkiego mgr inŝ. Halinę Padewską w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Kontrolę przeprowadzono na podstawie upowaŝnień nr GKN.I.RZ /2008 i GKN.I.RZ /2008 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027, z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 109) Kontrolę przeprowadzono w dniach od 15 do 30 września 2008 r. Tematyka kontroli : wykonywanie zadań starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej. Przedział czasu objęty kontrolą: od 1 stycznia 2006 r. - do dnia rozpoczęcia obecnej kontroli. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: mgr inŝ. Dominik Sas-DołŜycki - Geodeta Powiatowy Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ulicy Elizy Orzeszkowej 3a. 1

2 I. Kontrola sprawdzająca Z uwagi na brak zaleceń pokontrolnych do kontroli problemowej w 2005 roku kontrola sprawdzająca nie odbyła się. II. Kontrola problemowa UpowaŜnienia do kontroli obejmowały następujące zagadnienia: 1) spełnianie wymagań kwalifikacyjnych a) przez geodetów powiatowych b) przez inne osoby zatrudnione w urzędach na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, 2) prawidłowość prowadzenia: a) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, b) ewidencji gruntów i budynków, c) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu d) baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie 3) wykonywanie zadań dotyczących: a) zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, b) zakładania osnów szczegółowych, a) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 1) zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych 2) przestrzeganie obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 3) prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 4) prawidłowość naliczania i egzekwowania opłat za: a) czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego b) uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu c) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie d) udzielania informacji e) wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków 8) przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii, w urzędach realizujących zadania słuŝby geodezyjnej i kartograficznej: a) legalność i celowość wydatkowania środków budŝetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne, 2

3 Wyniki kontroli Ad 1a) Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych przez geodetów powiatowych (MK) Geodetą Powiatowym jest pan mgr inŝ. Dominik DołŜycki i jak wykazano podczas kontroli problemowej przeprowadzonej dniach 4-15 czerwca 2007 r. - spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w 4 rozporządzenia MI z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni. Ad 1b) Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione w urzędach na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, (MK) Uprawnienia zawodowe wymagane do kontroli opracowań wpływających do zasobu posiada mgr inŝ. Krzysztof Modrzejewski uprawnienia nr 8792, z zakresu 1, 2. Uprawnienia zawodowe wymagane do przewodniczenia zespołowi uzgadniania dokumentacji projektowej Obowiązki przewodniczącego zespołu przejął mgr inŝ. Dominik Sas-DołŜycki Geodeta Powiatowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 1102 z zakresu 1 i 2. JednakŜe nie jest on Przewodniczącym Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej powołanym przez Starostę Drawskiego. ( 20 ust. 2 rozporządzenia MRRiB z 2.IV.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej). Ad 2) Prawidłowość prowadzenia: a) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (MK) Warunki przechowywania zasobu Pomieszczenia znajdują się w budynku ognioodpornym i są zabezpieczone przed włamaniem (kraty w oknach, drzwi metalowe wyposaŝone w 2 zamki). W pomieszczeniach znajdują się czujniki przeciwpoŝarowe oraz instalacja alarmowa. Pomieszczenia są przestrzenne z łatwym dostępem do materiałów. Szafy i regały są oznakowane umoŝliwiające operatywne korzystanie z poszczególnych dokumentów. Odrębne pomieszczenie przeznaczono na pracownię kameralną oraz oddzielne do obsługi interesantów. 3

4 Opracowania zgłoszonych zleceń, kontrola operatów i przyjmowanie do zasobu. (na bazie sprawdzanych przez kontrolującego operatów) 1. KERG 014/67/08. Obręb 3, m. Czaplinek, dz. 367/12. Aktualizacja mapy. Wykonawca Jerzy Martyniuk, uprawnienia zawodowe Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Ośrodka r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi do operatu: 1. Pomiar szczegółów I grupy dokładnościowej na stanowisku nr 2227, w nawiązaniu do punktów osnowy nr 1091 i 1092, wykazał odchyłkę kątową fk=0,0896g. Stabilizacja wszystkich punktów osnowy jest k/n. Brak analizy błędu, czy punkty osnowy są nienaruszone czy teŝ pomiar niewłaściwy (centrowanie instrumentu, celowanie, itp). 2. KERG 024/10/2008 Obręb 06, m. Drawsko Pomorskie, dz.6. Inwentaryzacja powykonawcza budynku z przyłączami. Wykonawca Ireneusz Wróbel upr Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwaga : Przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu. 1. KERG 034/54/2008. Obręb 2, m. Kalisz Pomorski, ul. Gdańska 11. Inwentaryzacja przyłącza gazu. Wykonawca Zdzisław Nyk, geodeta uprawniony nr Zgłoszenie pracy w Ośrodku wpłynęło , przygotowanie materiałów brak daty, przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - brak dat na nowych dokumentach podpisanych przez geodetę - przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu. 4. KERG 014/13/2008. Obręb 05, m. Czaplinek, dz. 19/143. Podział działki. Wykonawca Jerzy Kozakiewicz, nr uprawnień zawodowych Zgłoszenie pracy w Ośrodku wpłynęło , przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów - protokół z czynności utrwalenia nowych znaków granicznych bez daty - brak wykazu zmian danych ewidencyjnych - inne współrzędne w bazie, inne z pomiaru z 2002 r. (Geodeta przyjął współrzędne z bazy, a nie ze swojego pomiaru i niezasadnie zmienił powierzchnię działki nr 19/143. W bazie były współrzędne z 2002 roku z pomiaru kontrolnego, a nie z pomiaru właściwego. Po wyjaśnieniu sprawy skontaktowano się z wykonawcą podziału z 2002 roku Waldemarem Pawlakiem celem dostarczenia nowego wykazu współrzędnych na nośniku magnetycznym). 5. KERG 025/12/08. Zbrojewo, działki nr 41/4, 48/7. Rodzaj pracy - Podział. Wykonawca Jan Abramczyk, uprawnienia zawodowe nr Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie operatu do Ośrodka r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu

5 Uwagi: - przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów oraz przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu - jest to tzw podział rolny, a w zawiadomieniach (str. 15) oraz w protokołach granicznych przytoczono podstawę prawną podziałów wykonywanych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (str. 19 i 23). 6. KERG 035/20/2008. Korytnica, działka nr 143. Rozgraniczenie i podział. Wykonawca Zdzisław Nyk. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwaga: przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów oraz przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu. 7. KERG 052/47/2008. Obręb śabinek, działka nr 154. Inwentaryzacja kabla energetycznego. Wykonawca geodeta uprawniony Jarosław Waszkiel, nr upr Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów - Operat sprawdziła Edyta Ciesielska, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (geodeta bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). - uwagą kontrolną był brak kierunku północy na szkicu, wykonawca uzupełnił szkic r. z roszczeniami o nieuzasadnionym przetrzymaniu operatu przez 6 dni od dnia kontroli. - istniejące rozbieŝności rzędnych wysokościowych punktów osnowy III klasy nie zostały wyjaśnione (p w bazie H=152,70 m, z RTK H=152,59 m; p w bazie H=141,44, z RTK H=141,41). 8. KERG 024/111/2008. Obręb nr 7, działka nr 2/1. Inwentaryzacja budynku i przyłączy. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwaga: Operat sprawdziła Edyta Ciesielska, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (geodeta bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). 9. KERG 064/140/2008. Obręb 06, miasto Złocieniec, działki nr 129/8 i 129/6 Inwentaryzacja kabla energetycznego. Wykonawca Jarosław Waszkiel.. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - Operat sprawdziła Edyta Ciesielska, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (geodeta bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). - przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów - pomiar metodą RTK bez kontroli wysokościowej (brak nawiązania na reper) - brak oceny zgodności wykonania sieci z projektem 5

6 - w operacie brak materiałów z Ośrodka 10. KERG 014/88/2000. Obręb nr 3 miasto Czaplinek, działka nr 523/1. Rodzaj pracy geodezyjnej aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - Operat sprawdziła Jolanta Paulińska, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (geodeta bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). - Wykazem zmian gruntowych wyłączono z produkcji rolnej 0,1033 ha (brak decyzji o wyłączeniu ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 11. KERG 034/55/2008. Obręb nr 10 miasto Kalisz Pomorski, działka nr 81. Rodzaj pracy geodezyjnej aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - Operat sprawdziła Małgorzata Mirowicz, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim ( bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). - Wykazem zmian gruntowych wyłączono z produkcji rolnej 0,1033 ha (brak decyzji o wyłączeniu na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) - w operacie brak materiałów z Ośrodka - notatnik zmian wykonany w dniu r. na odbitkach z mapy wydanych przez Ośrodek r., choć przygotowanie materiałów nastąpiło r. 12. KERG 014/79/2008. Obręb nr 2 miasto Czaplinek, działki nr 218 i Rodzaj pracy geodezyjnej Inwentaryzacja budynku i przyłączy. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu. - Szkic polowy wykonany r., a więc przed zgłoszeniem pracy geodezyjnej - Wykazem zmian gruntowych wyłączono z produkcji rolnej 0, ,2574 ha RV (brak decyzji o wyłączeniu na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych). 13. KERG 052/43/2008. Obręb Wierzchowo, działka nr 98/50.. Rodzaj pracy geodezyjnej aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Uwagi: Protokół kontroli technicznej z dnia r. zawiera uwagę inspektora kontroli Krzysztofa Modrzejewskiego: Przeczytać sprawozdanie techniczne. Wykonawca zastosował się do powyŝszej uwagi w dniu r.. Ponowna kontrola w dniu r. Do sprawozdania technicznego dotyczą się teŝ przepisy art. 42,3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U ). Wykonawca w dniu tym zauwaŝa, Ŝe protokół kontroli winien być sporządzony zgodnie z 11 rozporządzenia Ministra RRiB z dnia r. w sprawie zgłaszania prac 6

7 geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŝe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837); Ponowna (trzeci termin) kontrola została przeprowadzona przez Dominika DołŜyckiego w dniu r. Wykonawca wówczas zrozumiał uwagę i poprawił operat. Wyjaśnienia trwały 9 dni. 13. KERG 024/195/2008. Obręb nr 10, miasto Drawsko Pomorskie, działki nr 97 i 98. Rodzaj pracy geodezyjnej aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Uwagi: Protokół kontroli technicznej z dnia r. zawiera uwagę inspektora kontroli Krzysztofa Modrzejewskiego: Szkic prowadzić zgodnie z instrukcją K-1. Wykonawca zapytuje w dniu z którym punktem. Wówczas Krzysztof Modrzejewski w dniu r. wyjaśnia, iŝ chodzi o znak 905 w instrukcji K-1 z 1995 r. wprowadzona do stosowania... Wykonawca dopiero wtedy zrozumiał uwagę i poprawił operat w dniu r. Wyjaśnienia trwały 8 dni. (Na marginesie: powołanie się na instrukcję K-1 był uwagą merytorycznie niewłaściwą, szkic polowy sporządza według zasad opisanych w instrukcji G-4, wydanie z 1988 r.) Stosowanie klauzul na materiałach wydawanych z zasobu dla zamawiającego Zgodnie z art. 7d ustawy z dnia 17.V.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej prowadzącym między innymi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Załącznik nr 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu, określa formę i treść klauzul, którymi winny być opatrywane materiały pochodzące z zasobu. Na klauzulach stosowanych w PODGiK w Drawsku Pomorskim, organem tym jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Rozliczanie prac geodezyjnych Sprawdzono faktury dotyczące wykazanych wyŝej prac geodezyjnych. Są to faktury nr: 3143, 2489, 3292, 2643, 2690, Sprawdzono równieŝ sposób naliczenia naleŝności dla innych zgłoszonych i wykonanych opracowań geodezyjnych wykazanych w fakturach nr: 2625, 3393, 2075, Wszystkie faktury są prawidłowe. Wnioski: 1. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania zasobu odpowiadają wymogom określonym obowiązującymi przepisami instrukcji O Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nie pracuje w składzie zgodnym z zarządzeniem Starosty Drawskiego Nr 27/2004 z dnia 9.IX.2004 r. w sprawie powołania oraz prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu drawskiego. 3. Przygotowanie materiałów dla zamawiającego oraz kontrola operatów nie odbywa się terminowo, co jest naruszeniem treści 5 ust. 3 i 9 ust. 4 rozporządzenia MRRiB z dnia 16.VII.2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i 7

8 kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŝe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837); Ze szkodą dla zleceniodawców i wykonawców prac geodezyjnych. 4. Kontrola operatów przeprowadzana w 2 lub 3 etapach nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Podczas kontroli operatu, w stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik kontroli dokumentowany jest w protokole, który zawiera: 1) imię i nazwisko osoby kontrolującej, 2) datę przyjęcia dokumentacji do kontroli, 3) określenie wykonawcy pracy, 4) określenie rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej dokumentacji, 5) wykaz stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości, 6) zalecenia dotyczące usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości, 7) wnioski końcowe wraz z uzasadnieniem, odpowiednio: a) o przyjęcie dokumentacji do zasobu po usunięciu wad, usterek lub nieprawidłowości, b) o odmowę włączenia dokumentacji do zasobu, 8) datę zakończenia kontroli, 9) podpis osoby kontrolującej. Takiego protokołu nie było w przedmiotowych sprawach (poz. 12 i 13). Kontrola była wykonana niewłaściwie, była niezrozumiale i tendencyjnie (złośliwie). 5. Część operatów została sprawdzona przez osoby nie posiadające uprawnień zawodowych oraz upowaŝnień do kontroli. Dokumenty te zostały później włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z 10 ust. 2 rozporządzenia MRRiB z dnia 16.VII.2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŝe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), co wobec niezachowania warunku określonego w 9 ust. 2 ww rozporządzenia nie powinno mieć miejsca. 6. Klauzule stosowane na materiałach pochodzących z zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają niewłaściwą nazwę organu, którym w tym przypadku jest Starosta Drawski. Wnioski zawarte w punktach 2, 3, 4, 5 i 6 wskazują, Ŝe zadania rządowe, o których mowa w art. 7d pkt 1, w związku z art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 17.V.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie są przez Starostę Drawskiego wykonywane naleŝycie. Ad 2 d ) prawidłowości prowadzenia baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie Temat omówiony podczas kontroli problemowej w 2007 roku. Ad3) Wykonywanie zadań dotyczących a) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Informacje ogólne: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Drawsku 8

9 Pomorskim, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Drawsku Pomorskim Przewodnicząca Zespołu: inŝ. Urszula Zienkiewicz Starszy geodeta w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. - uprawnienia 1 W czasie nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Drawsku Pom. kieruje mgr inŝ. Dominik DołŜycki Geodeta Powiatowy Obsługa techniczna zespołu: Anna śukowska Waszkiel geodeta w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru Posiedzenia odbywają się co dwa tygodnie w środę: - zespół i przedstawiciele branŝ w charakterze konsultantów. W skład Zespołu wchodzą: 1. Pani inŝ. Urszula Zienkiewicz - Przewodnicząca Zespołu, Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2. Pani mgr inŝ. Krystyna Tobiszewska - Członek Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 3. Pan mgr inŝ. Ryszard Jędrzejczak - Członek Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom. 4. Pan mgr inŝ. Zbigniew Kot - Członek Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Drawsku Pom. Na terenie Powiatu Drawskiego prowadzona jest mapa numeryczna - ewidencyjna, Mapa analogowa - zasadnicza. Na posiedzenia branŝ oraz zespołu sporządzany jest wykaz tematów, które będą rozpatrywane. O kaŝdym posiedzeniu, zespół i przedstawiciele branŝ zawiadamiani są pisemnie za pośrednictwem maila, faxu bądź telefoniczne. W 2007r. zarejestrowano 558 tematów Do 23 września 2008r zarejestrowano 430 tematów. 1. OPINIA GK.UZ /07 21 Losowo wybranych tematów do kontroli: Pani Barbara Liszko, Linowno Mgr inŝ. Arnold Kraska, mgr inŝ. Robert świrko 9

10 Gm. Drawsko Pom.,obr.Linowno,dz.3 przyłącze kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne(wlz) 025-5/2007 wg stanu mapy na dzień: Sylwester Ostrowski Kwota- 54,46 zł. Nr- 1177/07 2. OPINIA GK.UZ /2007 INVEST GROUP POLSKA Sp. z o.o. Świecie Jan Czubaj Drawsko Pom.,obr.11dz.202,206,203/1,204/1,205/1,213/1,213/2,213/3,204/2,205/2, 203/3 przyłącze gazowe, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, sieć deszczowa i złącze kablowe /2006 wg stanu mapy na dzień: Zdzisław Nyk Kwota- 151,46 zł Nr- 1468/07 3. OPINIA GK.UZ /07 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kalisz Pom. Mgr inŝ Tomasz Zasada, tech. Adam Szynkowski Gm.Kalisz Pom.,obr.Debsko,dz.298/12,298/16 10

11 Sieć elektroenergetyczna, przyłącze kanalizacji i złącze kablowe /2006 wg stanu mapy na dzień: Tomasz Piekarski Kwota- 118,46 zł Nr- 1098/07 4. OPINIA GK.UZ /2007 Małgorzata i Jacek Kwiatkowscy, Czaplinek Mgr inŝ. Robert świrko, tech. Jan Bieniecki Czaplinek,obr.2,dz.346 przyłącze wodociągowe, kanalizacji, gazowe, elektryczne /2006 wg stanu mapy na dzień: Tomasz Piekarski Kwota- 60,28 zł Nr- 903/07 5. OPINIA GK.UZ /08 Krzysztof Rybarczyk, Złocieniec Wiesław Kłysiak, Arnold Kraska Wałcz, ul. Bydgoska 47, dz przyłącze wod-kan,energetyczne /2007 wg stanu mapy na dzień: Tomasz Piekarski 11

12 Kwota 54,28 zł Nr 2236/08 6. OPINIA GK.UZ /08 W.O.S.D. Oddział-Zakład Dystrybucji Gazu Koszalin Wacław Czemborowicz Drawsko Pom.,obr.11,dz.2451/1,245/2,246/2,250/2 Przyłącze gazu /2008 wg stanu mapy na dzień: Ireneusz Wróbel Kwota 48,46 zł Nr 2239/08 7. OPINIA GK.UZ /08 Jadwiga i Stanisław Bagińscy, Drawsko Pom. Wiesław Kłysiak Drawsko Pom.,obr.12,dz.325/4,325/1. przyłącze elektroenergetyczne /2008 wg stanu mapy na dzień: Zdzisław Nyk

13 Kwota 48,46 zł Nr 2234/08 8. OPINIA GK.UZ /08 Jan Chodakowski, Białogard mgr inŝ. Tomasz Kubicki Gm.Ostrowice,obr.Siecino,dz.265,266,267,268,202/3 przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne /2008 wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 54,28 zł Nr 2139/08 9. OPINIA GK.UZ /08 śaneta Baszkowska, Złocieniec Wiesław Kłysiak Gm.Ostrowice,obr.Chlebowo,dz.104,102 przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne z przydomową oczyszczalnią ścieków, elektroenergetyczne /2008 wg stanu mapy na dzień: Wojciech Sarnicki Kwota 60,46 zł Nr 2040/ OPINIA GK.UZ /

14 Stanisław Sielatycki, Czaplinek Robert świrko Gm.Czaplinek,obr.Niwka,dz.38/3,37,21/2 przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne / /2008 wg stanu mapy na dzień: GEOROLLAS- Kazimierz Druto Kwota 60,46 zł Nr 2041/ OPINIA GK.UZ /08 ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ KOSZALIN Jan Subocz Czaplinek,obr.8,dz. 7/22,7/23,7/25,7/3,7/4 Przyłącze elektroenergetyczne /2007, wg stanu mapy na dzień: Ireneusz Wróbel Kwota 48,46 zł Nr 2169/ OPINIA GK.AW /08 Magdalena i Marcin Skrzypczyk Złocieniec Wiesław Kłysiak, Arnold Kraska 14

15 Złocieniec obr.6,dz.84/6 Przyłącze wod-kan., elektroenergetyczne, gazowe /08, wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 64,40 zł Nr 2888/ OPINIA NR GK.AW /08 Jan i Małgorzata Turczyk Czaplinek Robert świrko Czaplinek, obr.2,dz221. przyłącze wodociągowe, kan. sanitarnej, elektroenergetyczne, gazowe /2008, wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 106,46 zł Nr 2902/ OPINIA GK.AW /08 Zakład Ciepłownictwa Sp.z o.o. Złocieniec Jan Łowkiewicz Złocieniec,obr8,dz.45/41,34/2,10/9,33/14,10/8,30/5,25,26/1,26/2,23,24/2,2 2,21/1, 18/6,17 15

16 Sieć ciepłownicza /2008 wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 648,70 zł Nr -3005/ OPINIA GK.AW /08 W.O.S.D Sp.z o.o. Oddział-Zakład Dystrybucji Gazu Koszalin Wacław Czemborowicz Drawsko Pom.,obr.17,dz.29/1 Przyłącze gazu /2008 wg stanu mapy na dzień: Tomasz Piekarski, Zbigniew Sekułowicz Kwota 48,46 zł Nr 2912/ OPINIA GK.AW /08 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ KOSZALIN Norbert Kundera Kalisz Pom.obr.10,dz65/6,65/10,65/4 przyłącze energetyczne /2008, wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel 16

17 Kwota 48,46 zł Nr 2904/ OPINIA GK.AW /08 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ KOSZALIN Norbert Kundera Drawsko Pom.obr.7,dz.27/2 Przyłącze energetyczne /2008, wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 42,28 zł Nr 3522/ OPINIA GK.AW /08 Beata Kasperowicz,Wierzchowo Wiesław Kłysiak Wierzchowo,dz.523/7,523/9 przyłącze energetyczne, wodociągowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków /2008, wg stanu mapy na dzień: Jerzy Kozakiewicz

18 Kwota 60,46 zł Nr 3528/ OPINIA GK.AW /08 Leszek Nadolny, Drawsko Pom Mgr inŝ. Robert świrko, mgr inŝ. Arnold Kraska Drawsko Pom.obr.18,dz.4/1 Przyłącze wodne,kanalizacyjne,energetyczne /07, wg stanu mapy na dzień: Ireneusz Wróbel Kwota 60,46 zł Nr 3539/ OPINIA GK.AW /08 Telekomunikacja Polska S.A Włodzimierz Lewandowski Gm. Drawsko Pom. obr. Rydzewo- Nętno- RoŜnowo Łobeskie Kabel światłowodowy /2008, wg stanu mapy na dzień: Piotr Dziki Kwota 663,46 zł Nr / OPINIA GK.AW /08 18

19 ENERGA-OPERATOR S.A. Norbert Kundera Drawsko Pom. obr.7,dz.38/2 Przyłącze elektroenergetyczne /08 wg stanu mapy na dzień: r Jarosław Waszkiel Kwota - 42,28 zł Nr 3524/08 Ad.6) prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, W roku 2007 w pierwszym rzędzie roboty geodezyjne zlecane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru były finansowane z dotacji, które udało się pozyskać od Wojewody i Marszałka; była to łączna kwota 219,4 tys. zł, z tego: 189,4 tys. złotych od Wojewody na róŝne roboty geodezyjne, 30 tys. zł od Marszałka na opracowanie projektu pomiaru granic powiatu. Z kwoty 189,4 tys. zł przeznaczono 47,7 tys. na roboty geodezyjne realizowane na gruntach Skarbu Państwa przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W roku 2007 ze środków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (pfgzgik) zostały poniesione nakłady na następujące cele: Tabela: Środki wydatkowane z pfgzgik w roku 2007 Lp Paragraf Nazwa zadania realizowanego w 2007 roku ze środków PFGZGiK Koszt zadania w roku 2007 Uwagi przekazanie środków do funduszu wojewódzkiego i centralnego , zakup materiałów, wyposaŝenie, meble, akcesoria komputerowe itp , utrzymanie budynku, energia, woda gaz itp ,73 19

20 Lp Paragraf Nazwa zadania realizowanego w 2007 roku ze środków PFGZGiK Koszt zadania w roku 2007 Uwagi zagospodarowanie terenu wokół budynku Wydziału Geodezji, remont schodów do lokalu Wydziału Geodezji, malowanie pomieszczeń ,30 elektroniczna archiwizacja powiatowego zasobu geodezyjnego skanowanie dokumentów , róŝnego rodzaju drobne opłaty związane z prowadzeniem rachunku 1 824, składki na Związek Celowy Powiatów 2 911, zakup akcesoriów komputerowych 8 817, specjalistyczne szkolenia 3 592, zakup komputerów dla nowych wersji programów Ewmapa i EGB dla WIN 4 233,40 inne zmniejszenia 494,20 R a z e m ,03 Cały koszt zadania będzie rozliczony wg faktycznej ilości stron nie więcej niŝ ,00 PLN Rok finansowy został zamknięty kwotą ,80 PLN rezerwy finansowej. W roku 2007 poniesione z pfgzgik wydatki, jak to pokazuje powyŝsza tabela, były przeznaczone na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na roboty geodezyjne wynikające z zadań Starosty; na te ostatnie z pfgzgik została przeznaczona niewielka kwota 32001,00 PLN. Finansowanie pozostałych robót geodezyjnych odbyło się ze środków pozyskanych od Marszałka i Wojewody. Środki pfgzgik nie wykorzystane w danym roku przeszły na rok następny i zostaną przeznaczone na duŝe roboty modernizacyjne drugiego etapu, które szczegółowo są przedstawione w Planie zadań z zakresu geodezji i kartografii na lata przyjętym przez Radę Powiatu w 2007 roku. W roku sprawozdawczym były kontynuowane podpisane przez Starostę z Głównym Geodetą Kraju dwie umowy (bez kosztów ze strony Powiatu): 1. zainstalowanie w Starostwie GEOPORTALU.gov.pl strony intranetowej mającej słuŝyć docelowo, począwszy od roku 2009, do powszechnego dostępu do bazy ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów i budynków; 20

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej Protokół kontroli problemowej Przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Linas Józef Kalinowski 16 500 Sejny, ul. Zawadzkiego 6/11, IP 844-104-06-36-, REGO 790028512. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach 2010-2013

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

GK.IV /10. Pan Włodzimierz Mazurkiewicz Starosta Kępiński ul. Kościuszki Kępno

GK.IV /10. Pan Włodzimierz Mazurkiewicz Starosta Kępiński ul. Kościuszki Kępno GK.IV-8.0932-14/10 Pan Włodzimierz Mazurkiewicz Starosta Kępiński ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

GK.IV /10. Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa Ostrzeszów

GK.IV /10. Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa Ostrzeszów GK.IV-8.0932-4/10 Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Rolnictwa

Wydział Geodezji i Rolnictwa Wydział Geodezji i Rolnictwa ~ T%- ~* * -^ \r\a przeprowadzonej w firmie pn. Przedsiębiorstwo Geodezyjne" s.c. Jan Jarmoszko, Ryszard Możarowski, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 lok. 506 NIP 718-16-54-245

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia sierpnia 2011 r. LLO-4101-07-03/2011 P/11/107 Pan Krzysztof KOZANECKI Starosta Powiatu Zgierskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i opis pracy geodezyjnej

Rodzaj i opis pracy geodezyjnej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.6641.4.2013.DD Opis przedmiotu zamówienia: zakres prac geodezyjnych na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi, koniecznych do uzyskania: 1. stanu w ewidencji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Tematyka kontroli

P R O T O K Ó Ł. Tematyka kontroli 1 P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, w dniu 03 lipca 2009 roku. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

WSPN.I.1611.8.2013. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE

WSPN.I.1611.8.2013. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. KUJAWSKO POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WSPN.I.1611.8.2013 Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej 1 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w firmie Rejonowe Biuro Geodezji Andrzej Krzysztofa Kostera 16-100 Sokółka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, NIP 542-102-93-04, REGON 050834404. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kontrola dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIANIA OGÓLNE 1 Gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Powiatowe Biuro Geodezji Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

GK. IV-8.0934-1/09/10. Pan Julian Mazurek Starosta Międzychodzki Starostwo Powiatowe ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód

GK. IV-8.0934-1/09/10. Pan Julian Mazurek Starosta Międzychodzki Starostwo Powiatowe ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód GK. IV-8.0934-1/09/10 Pan Julian Mazurek Starosta Międzychodzki Starostwo Powiatowe ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Na podstawie ustaleń kontroli sformułowane zostały następujące wnioski:

Na podstawie ustaleń kontroli sformułowane zostały następujące wnioski: Opolski Urząd Wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 Skrytka pocztowa 3 WIGiK.431.4.2014.ABI Opole, 2014.09.22 Starosta Kędzierzyńsko - Kozielski Działając

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Od autorów... 7

Spis treści. Spis treści Od autorów... 7 SPIS TREŚCI Spis treści Spis treści Od autorów.................................................. 7 CZĘŚĆ I. Prezentacja i analiza przepisów prawnych i technologicznych dotyczących wykonawstwa geodezyjnego...........................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dokonywanie weryfikacji dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego GEOTECH Sp. z o.o. Stargard Szczeciński

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego GEOTECH Sp. z o.o. Stargard Szczeciński P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego GEOTECH Sp. z o.o. Stargard Szczeciński Szczecin, 28.11. 2008r. Spis treści: I. Podstawowe informacje o jednostce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2016 roku RADA POWIATU w SIEDLCACH BR.0011.7.2016 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2016 roku Działając na podstawie 37 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji. Godziny przyjęć interesantów. Poniedziałek: 7:30 16:00 Wtorek Piątek: 7:30 14:30

Wydział Geodezji. Godziny przyjęć interesantów. Poniedziałek: 7:30 16:00 Wtorek Piątek: 7:30 14:30 Wydział Geodezji Dyrektor Wydziału i Geodeta Powiatowy Anna Kowalewska tel. (89) 521 05 35 pokój 112 Główny Specjalista Wioleta Truszczyńska tel. (89) 521 05 34 pokój 113 Stanowiska pracy do spraw obsługi

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA w ramach zamówienia Utworzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla sieci ciepłowniczej miasta Starogard Gdański w systemie EWID 2007,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRNE NR 15 /02 Starosty Białostockiego z dnia 30 grudnia 2002r.

TEKST UJEDNOLICONY. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRNE NR 15 /02 Starosty Białostockiego z dnia 30 grudnia 2002r. TEKST UJEDNOLICONY Tekst ujednolicony obejmuje: 1. Zarządzenie Nr 15/02 z dnia 30 grudnia 2002r. tekst pierwotny, 2. Zarządzenie Nr 7/03 z dnia 28 maja 2003r. zmiana nr 1, 3. Zarządzenie Nr 20/04 z dnia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/10 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.06.2010 roku N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax. (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: powiat@opatow.pl Karta Opisu Usługi G.IV-2 Obsługa podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 24 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 24 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.534. 2016.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu wydawania pozwoleń na zajęcie gruntów stanowiących własność Miasta Jelenia Góra lub Skarbu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2009 r. P/09/109 LKI-410-20-1/2009 Pani BoŜentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. LWA/4101-04-04/2011 P/11/107 Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński Plac Józefa Piłsudskiego Żuromin

Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński Plac Józefa Piłsudskiego Żuromin Warszawa, 17 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WG-IV.431.5.2015 Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński Plac Józefa Piłsudskiego 4 09 300 Żuromin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z zakończeniem kontroli

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 WG-I.431.8.2012. WZ Białystok, dn. 7 grudzień 2012-TÓi l L STAROSTWO POWIATOWE W ZAMaROWIE W / J p 1ŁT*! M 35 IŁ -D KM N C E

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA Dz.U.01.38.455 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2014 STAROSTY PROSZOWICKIEGO. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2014 STAROSTY PROSZOWICKIEGO. z dnia 20 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 39/2014 STAROSTY PROSZOWICKIEGO w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Na podstawie 31 ust 3

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity) Dz.U.2015.520 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr 189.

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity) Dz.U.2015.520 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr 189. PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w kwietniu 2015 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinny odpowiadać osoby wykonujące zadania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Na podstawie art. 7f

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach 2012-2013 Sporządziła:

Bardziej szczegółowo

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Spis treści Wstęp Wykaz aktów prawnych Teksty wybranych przepisów Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR, Gorzkowice w jednostce ewidencyjnej 101003_2 Gorzkowice w powiecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gryfinie

REGULAMIN Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gryfinie ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 24/2005 STAROSTY GRYFIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gryfinie I. Organizacja i kompetencje Zespołu Uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 STAROSTY BUSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 STAROSTY BUSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2015 STAROSTY BUSKIEGO w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Na podstawie art. 7d pkt 2

Bardziej szczegółowo

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu Załącznik 1.6. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Przykładowe atrybuty dla materiałów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie sposobu i trybu zgłaszania prac geodezyjnych, kartograficznych, przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące:

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: 1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: a. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b. rozgraniczania nieruchomości, c. numeracji porządkowej nieruchomości, d.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/14 Starosty Powiatu Wrocławskiego. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zarządzenie Nr 8/14 Starosty Powiatu Wrocławskiego. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Zarządzenie Nr 8/14 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia lia i/ A s * ' września ' 2013 r. GK-NGK AM

Wrocław, dnia lia i/ A s * ' września ' 2013 r. GK-NGK AM WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA IKARTOGRAFICZNA pl. P o w stańców W arszaw y 1 5 0-153 W R O C ŁA W GK-NGK.720.6.2013.AM Wrocław, dnia lia i/ A s * ' września ' 2013 r. Odpowiadając na pismo z dnia 28

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Załącznik nr 1 do umowy PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. 1.Dane formalno-prawne: 1.1. Zamawiający: Starosta Międzyrzecki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

przez Pana Prezesa w piśmie z dnia 13 sierpnia 2012 r., pragnę przede wszystkim wyrazić pogląd, że

przez Pana Prezesa w piśmie z dnia 13 sierpnia 2012 r., pragnę przede wszystkim wyrazić pogląd, że Warszawa, 2jO listopada 2012 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Kazimierz Bujakowski KN-5025-77/12 Pan Bogdan Grzechnik Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/14 Starosty Sławieńskiego z dnia 19 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 16/14 Starosty Sławieńskiego z dnia 19 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 16/14 Starosty Sławieńskiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. dla nadzoru inspektorskiego. dla prac geodezyjno-kartograficznych pod nazwą:

WARUNKI TECHNICZNE. dla nadzoru inspektorskiego. dla prac geodezyjno-kartograficznych pod nazwą: STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE WARUNKI TECHNICZNE dla nadzoru inspektorskiego dla prac geodezyjno-kartograficznych pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz załoŝenie ewidencji budynków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 1153/2014 z dnia 02.04.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2009r.

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2009r. Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2009r. 1. AK.II-0911-2/09 Data rozpoczęcia kontroli: 19.01.2009 r. Data zakończenia kontroli: 20.01.2009 r. 2. Biuro

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia.

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia. WSPN.I.1611.10.2012 Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia. sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14 Pruszków dnia 2006-08-14 ZAWIADOMIENIE Realizując ustalenia 5 p-kt.5 Instrukcji technicznej O-4 Zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zobowiązujące ośrodek dokumentacji

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 387/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2014r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 387/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2014r. Z a r z ą d z e n i e Nr 387/2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Kalisza oraz w sprawie narad koordynacyjnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE GK-IV.431.4.2014.9 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE w wyniku przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Kościanie w zakresie prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne: WARUNKI TECHNICZNE Założenia i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich. I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie GK-I.431.2.2.2015 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto okres działalności jednostki od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli.

Kontrolą objęto okres działalności jednostki od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i ieruchomości Starostwa Wysokomazowieckiego 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A, IP 722-13-35-300, REGO

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Włoszczowa, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak :GKN.V.272.47.2011.BG Włoszczowa, dn. 15.11.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.11.2011r. na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wynikającej z przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami za rok 2015.

Sprawozdanie nt. funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami za rok 2015. Sprawozdanie nt. funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami za rok 2015. Wydział wykonuje zadania powiatowej administracji samorządowej oraz powierzone Staroście zadania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami.

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami. Od dnia 9.09.2013 r. ulega zmianie kompletowanie dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do PZGiK w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych w celu dostosowania do zapisów rozporządzenia z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do:

1. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do: 1. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do: a. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, b. wydania decyzji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZ

ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZ 1 ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W ROKU 2014 obejmujących WYDZIELENIE DZIAŁEK POŁOŻONYCH W DROGACH PUBLICZNYCH,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE Podstawę prawną modernizacji ewidencji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Na WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI URZĘDU MIASTA GDYNI SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest jednolitym dla kraju, systematycznie aktualizowanym

Bardziej szczegółowo

GK.IV /11. Pan Adam Olejnik Starosta Obornicki Starostwo Powiatowe ul. 11 listopada 2a Oborniki

GK.IV /11. Pan Adam Olejnik Starosta Obornicki Starostwo Powiatowe ul. 11 listopada 2a Oborniki GK.IV-8.431-1/11 Pan Adam Olejnik Starosta Obornicki Starostwo Powiatowe ul. 11 listopada 2a 64-600 Oborniki Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA ver (lub nowszej) dla miasta Końskie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA ver (lub nowszej) dla miasta Końskie Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA ver. 9.05 (lub nowszej) dla miasta Końskie I. OPIS OBIEKTU 1. Województwo: świętokrzyskie 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja o funkcjonowaniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacja o funkcjonowaniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Choszczno 27.11.2008.r. Informacja o funkcjonowaniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii realizowane są przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną,

Bardziej szczegółowo

Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego. Cieszyn, 15.10.2010r.

Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego. Cieszyn, 15.10.2010r. Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Cieszyn, 15.10.2010r. Porządek spotkania: 1. Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. I. Informacje o obiekcie Podstawowe dane o obiekcie: - jednostka ewidencyjna: 241602_1 ZAWIERCIE - przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Nowa rzeczywistość stare problemy czyli kto za to wszystko zapłaci. Grzegorz Ogórek Urząd Miasta Ruda Śląska

Nowa rzeczywistość stare problemy czyli kto za to wszystko zapłaci. Grzegorz Ogórek Urząd Miasta Ruda Śląska Nowa rzeczywistość stare problemy czyli kto za to wszystko zapłaci Grzegorz Ogórek Urząd Miasta Ruda Śląska Wisła - wrzesień 2011 Nową rzeczywistość ukształtowały: 1. zmiana ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA: GZ 2 1. Nazwa sprawy: Udzielanie informacji z zasobu, sprzedaż map. 2. Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy: Prezydent Miasta

KARTA INFORMACYJNA: GZ 2 1. Nazwa sprawy: Udzielanie informacji z zasobu, sprzedaż map. 2. Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy: Prezydent Miasta KARTA INFORMACYJNA: GZ 2 1. Nazwa sprawy: Udzielanie informacji z zasobu, sprzedaż map. 2. Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy: Prezydent Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu wykonujący zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ

ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęka Plac gen. Józefa Bema Ostrołęka

Pan Janusz Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęka Plac gen. Józefa Bema Ostrołęka Warszawa, 24 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WG-IV.431.3.2015 Pan Janusz Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęka Plac gen. Józefa Bema 1 07-410 Ostrołęka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6a ust.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SKARśYSKU-KAMIENNEJ. Protokół kontroli ( część I ustalenia) Wydział Architektury, Budownictwa. i Zagospodarowania Przestrzennego

STAROSTWO POWIATOWE W SKARśYSKU-KAMIENNEJ. Protokół kontroli ( część I ustalenia) Wydział Architektury, Budownictwa. i Zagospodarowania Przestrzennego data rozpoczęcia kontroli: 17.09.2009r. data zakończenia kontroli: 18.09.2009r. STAROSTWO POWIATOWE W SKARśYSKU-KAMIENNEJ Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia r. GKN.V.272.31.2011.BG ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 02.11.2012 r. na dokonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego obejmującego łącznie 149 działek ewidencyjnych na odcinku 4,2

Bardziej szczegółowo

Ewidencja gruntów i budynków - wybrane zagadnienia

Ewidencja gruntów i budynków - wybrane zagadnienia Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Ewidencja gruntów i budynków - wybrane zagadnienia Opracowała: Ewa Szafran kierownik Oddziału Katastru Nieruchomości Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

3. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do ochrony urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących znaki, oraz do budowli triangulacyjnych.

3. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do ochrony urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących znaki, oraz do budowli triangulacyjnych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków niepodlegających ochronie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków

Informacja dotycząca realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków Bydgoszcz 2012-01-30 Informacja dotycząca realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji i Kartografii organizacyjnie

Bardziej szczegółowo