K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego"

Transkrypt

1 Koszalin, dnia 5 listopada 2008 r. K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego P r o t o k ó ł z kontroli sprawdzającej i problemowej przeprowadzonej przez: starszego inspektora wojewódzkiego inŝ. Jana Siedleckiego starszego inspektora wojewódzkiego inŝ. Marka Klinkosza starszego inspektora wojewódzkiego mgr inŝ. Halinę Padewską w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Kontrolę przeprowadzono na podstawie upowaŝnień nr GKN.I.RZ /2008 i GKN.I.RZ /2008 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027, z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 109) Kontrolę przeprowadzono w dniach od 15 do 30 września 2008 r. Tematyka kontroli : wykonywanie zadań starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej. Przedział czasu objęty kontrolą: od 1 stycznia 2006 r. - do dnia rozpoczęcia obecnej kontroli. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: mgr inŝ. Dominik Sas-DołŜycki - Geodeta Powiatowy Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ulicy Elizy Orzeszkowej 3a. 1

2 I. Kontrola sprawdzająca Z uwagi na brak zaleceń pokontrolnych do kontroli problemowej w 2005 roku kontrola sprawdzająca nie odbyła się. II. Kontrola problemowa UpowaŜnienia do kontroli obejmowały następujące zagadnienia: 1) spełnianie wymagań kwalifikacyjnych a) przez geodetów powiatowych b) przez inne osoby zatrudnione w urzędach na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, 2) prawidłowość prowadzenia: a) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, b) ewidencji gruntów i budynków, c) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu d) baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie 3) wykonywanie zadań dotyczących: a) zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, b) zakładania osnów szczegółowych, a) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 1) zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych 2) przestrzeganie obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 3) prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 4) prawidłowość naliczania i egzekwowania opłat za: a) czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego b) uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu c) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie d) udzielania informacji e) wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków 8) przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii, w urzędach realizujących zadania słuŝby geodezyjnej i kartograficznej: a) legalność i celowość wydatkowania środków budŝetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne, 2

3 Wyniki kontroli Ad 1a) Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych przez geodetów powiatowych (MK) Geodetą Powiatowym jest pan mgr inŝ. Dominik DołŜycki i jak wykazano podczas kontroli problemowej przeprowadzonej dniach 4-15 czerwca 2007 r. - spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w 4 rozporządzenia MI z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni. Ad 1b) Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione w urzędach na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, (MK) Uprawnienia zawodowe wymagane do kontroli opracowań wpływających do zasobu posiada mgr inŝ. Krzysztof Modrzejewski uprawnienia nr 8792, z zakresu 1, 2. Uprawnienia zawodowe wymagane do przewodniczenia zespołowi uzgadniania dokumentacji projektowej Obowiązki przewodniczącego zespołu przejął mgr inŝ. Dominik Sas-DołŜycki Geodeta Powiatowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 1102 z zakresu 1 i 2. JednakŜe nie jest on Przewodniczącym Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej powołanym przez Starostę Drawskiego. ( 20 ust. 2 rozporządzenia MRRiB z 2.IV.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej). Ad 2) Prawidłowość prowadzenia: a) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (MK) Warunki przechowywania zasobu Pomieszczenia znajdują się w budynku ognioodpornym i są zabezpieczone przed włamaniem (kraty w oknach, drzwi metalowe wyposaŝone w 2 zamki). W pomieszczeniach znajdują się czujniki przeciwpoŝarowe oraz instalacja alarmowa. Pomieszczenia są przestrzenne z łatwym dostępem do materiałów. Szafy i regały są oznakowane umoŝliwiające operatywne korzystanie z poszczególnych dokumentów. Odrębne pomieszczenie przeznaczono na pracownię kameralną oraz oddzielne do obsługi interesantów. 3

4 Opracowania zgłoszonych zleceń, kontrola operatów i przyjmowanie do zasobu. (na bazie sprawdzanych przez kontrolującego operatów) 1. KERG 014/67/08. Obręb 3, m. Czaplinek, dz. 367/12. Aktualizacja mapy. Wykonawca Jerzy Martyniuk, uprawnienia zawodowe Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Ośrodka r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi do operatu: 1. Pomiar szczegółów I grupy dokładnościowej na stanowisku nr 2227, w nawiązaniu do punktów osnowy nr 1091 i 1092, wykazał odchyłkę kątową fk=0,0896g. Stabilizacja wszystkich punktów osnowy jest k/n. Brak analizy błędu, czy punkty osnowy są nienaruszone czy teŝ pomiar niewłaściwy (centrowanie instrumentu, celowanie, itp). 2. KERG 024/10/2008 Obręb 06, m. Drawsko Pomorskie, dz.6. Inwentaryzacja powykonawcza budynku z przyłączami. Wykonawca Ireneusz Wróbel upr Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwaga : Przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu. 1. KERG 034/54/2008. Obręb 2, m. Kalisz Pomorski, ul. Gdańska 11. Inwentaryzacja przyłącza gazu. Wykonawca Zdzisław Nyk, geodeta uprawniony nr Zgłoszenie pracy w Ośrodku wpłynęło , przygotowanie materiałów brak daty, przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - brak dat na nowych dokumentach podpisanych przez geodetę - przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu. 4. KERG 014/13/2008. Obręb 05, m. Czaplinek, dz. 19/143. Podział działki. Wykonawca Jerzy Kozakiewicz, nr uprawnień zawodowych Zgłoszenie pracy w Ośrodku wpłynęło , przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów - protokół z czynności utrwalenia nowych znaków granicznych bez daty - brak wykazu zmian danych ewidencyjnych - inne współrzędne w bazie, inne z pomiaru z 2002 r. (Geodeta przyjął współrzędne z bazy, a nie ze swojego pomiaru i niezasadnie zmienił powierzchnię działki nr 19/143. W bazie były współrzędne z 2002 roku z pomiaru kontrolnego, a nie z pomiaru właściwego. Po wyjaśnieniu sprawy skontaktowano się z wykonawcą podziału z 2002 roku Waldemarem Pawlakiem celem dostarczenia nowego wykazu współrzędnych na nośniku magnetycznym). 5. KERG 025/12/08. Zbrojewo, działki nr 41/4, 48/7. Rodzaj pracy - Podział. Wykonawca Jan Abramczyk, uprawnienia zawodowe nr Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie operatu do Ośrodka r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu

5 Uwagi: - przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów oraz przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu - jest to tzw podział rolny, a w zawiadomieniach (str. 15) oraz w protokołach granicznych przytoczono podstawę prawną podziałów wykonywanych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (str. 19 i 23). 6. KERG 035/20/2008. Korytnica, działka nr 143. Rozgraniczenie i podział. Wykonawca Zdzisław Nyk. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwaga: przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów oraz przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu. 7. KERG 052/47/2008. Obręb śabinek, działka nr 154. Inwentaryzacja kabla energetycznego. Wykonawca geodeta uprawniony Jarosław Waszkiel, nr upr Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów - Operat sprawdziła Edyta Ciesielska, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (geodeta bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). - uwagą kontrolną był brak kierunku północy na szkicu, wykonawca uzupełnił szkic r. z roszczeniami o nieuzasadnionym przetrzymaniu operatu przez 6 dni od dnia kontroli. - istniejące rozbieŝności rzędnych wysokościowych punktów osnowy III klasy nie zostały wyjaśnione (p w bazie H=152,70 m, z RTK H=152,59 m; p w bazie H=141,44, z RTK H=141,41). 8. KERG 024/111/2008. Obręb nr 7, działka nr 2/1. Inwentaryzacja budynku i przyłączy. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwaga: Operat sprawdziła Edyta Ciesielska, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (geodeta bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). 9. KERG 064/140/2008. Obręb 06, miasto Złocieniec, działki nr 129/8 i 129/6 Inwentaryzacja kabla energetycznego. Wykonawca Jarosław Waszkiel.. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - Operat sprawdziła Edyta Ciesielska, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (geodeta bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). - przekroczony termin 10 dni roboczych na przygotowanie materiałów - pomiar metodą RTK bez kontroli wysokościowej (brak nawiązania na reper) - brak oceny zgodności wykonania sieci z projektem 5

6 - w operacie brak materiałów z Ośrodka 10. KERG 014/88/2000. Obręb nr 3 miasto Czaplinek, działka nr 523/1. Rodzaj pracy geodezyjnej aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - Operat sprawdziła Jolanta Paulińska, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (geodeta bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). - Wykazem zmian gruntowych wyłączono z produkcji rolnej 0,1033 ha (brak decyzji o wyłączeniu ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 11. KERG 034/55/2008. Obręb nr 10 miasto Kalisz Pomorski, działka nr 81. Rodzaj pracy geodezyjnej aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - Operat sprawdziła Małgorzata Mirowicz, pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim ( bez uprawnień i bez upowaŝnienia starosty). - Wykazem zmian gruntowych wyłączono z produkcji rolnej 0,1033 ha (brak decyzji o wyłączeniu na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) - w operacie brak materiałów z Ośrodka - notatnik zmian wykonany w dniu r. na odbitkach z mapy wydanych przez Ośrodek r., choć przygotowanie materiałów nastąpiło r. 12. KERG 014/79/2008. Obręb nr 2 miasto Czaplinek, działki nr 218 i Rodzaj pracy geodezyjnej Inwentaryzacja budynku i przyłączy. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Zgłoszenie pracy w Ośrodku r., przygotowanie materiałów r., przekazanie pracy do Starostwa r., sprawdzenie r., przyjęcie do zasobu r. Uwagi: - przekroczony termin 6 dni roboczych na sprawdzenie operatu. - Szkic polowy wykonany r., a więc przed zgłoszeniem pracy geodezyjnej - Wykazem zmian gruntowych wyłączono z produkcji rolnej 0, ,2574 ha RV (brak decyzji o wyłączeniu na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych). 13. KERG 052/43/2008. Obręb Wierzchowo, działka nr 98/50.. Rodzaj pracy geodezyjnej aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Uwagi: Protokół kontroli technicznej z dnia r. zawiera uwagę inspektora kontroli Krzysztofa Modrzejewskiego: Przeczytać sprawozdanie techniczne. Wykonawca zastosował się do powyŝszej uwagi w dniu r.. Ponowna kontrola w dniu r. Do sprawozdania technicznego dotyczą się teŝ przepisy art. 42,3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U ). Wykonawca w dniu tym zauwaŝa, Ŝe protokół kontroli winien być sporządzony zgodnie z 11 rozporządzenia Ministra RRiB z dnia r. w sprawie zgłaszania prac 6

7 geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŝe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837); Ponowna (trzeci termin) kontrola została przeprowadzona przez Dominika DołŜyckiego w dniu r. Wykonawca wówczas zrozumiał uwagę i poprawił operat. Wyjaśnienia trwały 9 dni. 13. KERG 024/195/2008. Obręb nr 10, miasto Drawsko Pomorskie, działki nr 97 i 98. Rodzaj pracy geodezyjnej aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonawca Jarosław Waszkiel. Uwagi: Protokół kontroli technicznej z dnia r. zawiera uwagę inspektora kontroli Krzysztofa Modrzejewskiego: Szkic prowadzić zgodnie z instrukcją K-1. Wykonawca zapytuje w dniu z którym punktem. Wówczas Krzysztof Modrzejewski w dniu r. wyjaśnia, iŝ chodzi o znak 905 w instrukcji K-1 z 1995 r. wprowadzona do stosowania... Wykonawca dopiero wtedy zrozumiał uwagę i poprawił operat w dniu r. Wyjaśnienia trwały 8 dni. (Na marginesie: powołanie się na instrukcję K-1 był uwagą merytorycznie niewłaściwą, szkic polowy sporządza według zasad opisanych w instrukcji G-4, wydanie z 1988 r.) Stosowanie klauzul na materiałach wydawanych z zasobu dla zamawiającego Zgodnie z art. 7d ustawy z dnia 17.V.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej prowadzącym między innymi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Załącznik nr 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu, określa formę i treść klauzul, którymi winny być opatrywane materiały pochodzące z zasobu. Na klauzulach stosowanych w PODGiK w Drawsku Pomorskim, organem tym jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Rozliczanie prac geodezyjnych Sprawdzono faktury dotyczące wykazanych wyŝej prac geodezyjnych. Są to faktury nr: 3143, 2489, 3292, 2643, 2690, Sprawdzono równieŝ sposób naliczenia naleŝności dla innych zgłoszonych i wykonanych opracowań geodezyjnych wykazanych w fakturach nr: 2625, 3393, 2075, Wszystkie faktury są prawidłowe. Wnioski: 1. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania zasobu odpowiadają wymogom określonym obowiązującymi przepisami instrukcji O Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nie pracuje w składzie zgodnym z zarządzeniem Starosty Drawskiego Nr 27/2004 z dnia 9.IX.2004 r. w sprawie powołania oraz prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu drawskiego. 3. Przygotowanie materiałów dla zamawiającego oraz kontrola operatów nie odbywa się terminowo, co jest naruszeniem treści 5 ust. 3 i 9 ust. 4 rozporządzenia MRRiB z dnia 16.VII.2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i 7

8 kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŝe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837); Ze szkodą dla zleceniodawców i wykonawców prac geodezyjnych. 4. Kontrola operatów przeprowadzana w 2 lub 3 etapach nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Podczas kontroli operatu, w stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik kontroli dokumentowany jest w protokole, który zawiera: 1) imię i nazwisko osoby kontrolującej, 2) datę przyjęcia dokumentacji do kontroli, 3) określenie wykonawcy pracy, 4) określenie rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej dokumentacji, 5) wykaz stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości, 6) zalecenia dotyczące usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości, 7) wnioski końcowe wraz z uzasadnieniem, odpowiednio: a) o przyjęcie dokumentacji do zasobu po usunięciu wad, usterek lub nieprawidłowości, b) o odmowę włączenia dokumentacji do zasobu, 8) datę zakończenia kontroli, 9) podpis osoby kontrolującej. Takiego protokołu nie było w przedmiotowych sprawach (poz. 12 i 13). Kontrola była wykonana niewłaściwie, była niezrozumiale i tendencyjnie (złośliwie). 5. Część operatów została sprawdzona przez osoby nie posiadające uprawnień zawodowych oraz upowaŝnień do kontroli. Dokumenty te zostały później włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z 10 ust. 2 rozporządzenia MRRiB z dnia 16.VII.2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŝe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), co wobec niezachowania warunku określonego w 9 ust. 2 ww rozporządzenia nie powinno mieć miejsca. 6. Klauzule stosowane na materiałach pochodzących z zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają niewłaściwą nazwę organu, którym w tym przypadku jest Starosta Drawski. Wnioski zawarte w punktach 2, 3, 4, 5 i 6 wskazują, Ŝe zadania rządowe, o których mowa w art. 7d pkt 1, w związku z art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 17.V.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie są przez Starostę Drawskiego wykonywane naleŝycie. Ad 2 d ) prawidłowości prowadzenia baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie Temat omówiony podczas kontroli problemowej w 2007 roku. Ad3) Wykonywanie zadań dotyczących a) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Informacje ogólne: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Drawsku 8

9 Pomorskim, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Drawsku Pomorskim Przewodnicząca Zespołu: inŝ. Urszula Zienkiewicz Starszy geodeta w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. - uprawnienia 1 W czasie nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Drawsku Pom. kieruje mgr inŝ. Dominik DołŜycki Geodeta Powiatowy Obsługa techniczna zespołu: Anna śukowska Waszkiel geodeta w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru Posiedzenia odbywają się co dwa tygodnie w środę: - zespół i przedstawiciele branŝ w charakterze konsultantów. W skład Zespołu wchodzą: 1. Pani inŝ. Urszula Zienkiewicz - Przewodnicząca Zespołu, Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2. Pani mgr inŝ. Krystyna Tobiszewska - Członek Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 3. Pan mgr inŝ. Ryszard Jędrzejczak - Członek Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom. 4. Pan mgr inŝ. Zbigniew Kot - Członek Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Drawsku Pom. Na terenie Powiatu Drawskiego prowadzona jest mapa numeryczna - ewidencyjna, Mapa analogowa - zasadnicza. Na posiedzenia branŝ oraz zespołu sporządzany jest wykaz tematów, które będą rozpatrywane. O kaŝdym posiedzeniu, zespół i przedstawiciele branŝ zawiadamiani są pisemnie za pośrednictwem maila, faxu bądź telefoniczne. W 2007r. zarejestrowano 558 tematów Do 23 września 2008r zarejestrowano 430 tematów. 1. OPINIA GK.UZ /07 21 Losowo wybranych tematów do kontroli: Pani Barbara Liszko, Linowno Mgr inŝ. Arnold Kraska, mgr inŝ. Robert świrko 9

10 Gm. Drawsko Pom.,obr.Linowno,dz.3 przyłącze kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne(wlz) 025-5/2007 wg stanu mapy na dzień: Sylwester Ostrowski Kwota- 54,46 zł. Nr- 1177/07 2. OPINIA GK.UZ /2007 INVEST GROUP POLSKA Sp. z o.o. Świecie Jan Czubaj Drawsko Pom.,obr.11dz.202,206,203/1,204/1,205/1,213/1,213/2,213/3,204/2,205/2, 203/3 przyłącze gazowe, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, sieć deszczowa i złącze kablowe /2006 wg stanu mapy na dzień: Zdzisław Nyk Kwota- 151,46 zł Nr- 1468/07 3. OPINIA GK.UZ /07 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kalisz Pom. Mgr inŝ Tomasz Zasada, tech. Adam Szynkowski Gm.Kalisz Pom.,obr.Debsko,dz.298/12,298/16 10

11 Sieć elektroenergetyczna, przyłącze kanalizacji i złącze kablowe /2006 wg stanu mapy na dzień: Tomasz Piekarski Kwota- 118,46 zł Nr- 1098/07 4. OPINIA GK.UZ /2007 Małgorzata i Jacek Kwiatkowscy, Czaplinek Mgr inŝ. Robert świrko, tech. Jan Bieniecki Czaplinek,obr.2,dz.346 przyłącze wodociągowe, kanalizacji, gazowe, elektryczne /2006 wg stanu mapy na dzień: Tomasz Piekarski Kwota- 60,28 zł Nr- 903/07 5. OPINIA GK.UZ /08 Krzysztof Rybarczyk, Złocieniec Wiesław Kłysiak, Arnold Kraska Wałcz, ul. Bydgoska 47, dz przyłącze wod-kan,energetyczne /2007 wg stanu mapy na dzień: Tomasz Piekarski 11

12 Kwota 54,28 zł Nr 2236/08 6. OPINIA GK.UZ /08 W.O.S.D. Oddział-Zakład Dystrybucji Gazu Koszalin Wacław Czemborowicz Drawsko Pom.,obr.11,dz.2451/1,245/2,246/2,250/2 Przyłącze gazu /2008 wg stanu mapy na dzień: Ireneusz Wróbel Kwota 48,46 zł Nr 2239/08 7. OPINIA GK.UZ /08 Jadwiga i Stanisław Bagińscy, Drawsko Pom. Wiesław Kłysiak Drawsko Pom.,obr.12,dz.325/4,325/1. przyłącze elektroenergetyczne /2008 wg stanu mapy na dzień: Zdzisław Nyk

13 Kwota 48,46 zł Nr 2234/08 8. OPINIA GK.UZ /08 Jan Chodakowski, Białogard mgr inŝ. Tomasz Kubicki Gm.Ostrowice,obr.Siecino,dz.265,266,267,268,202/3 przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne /2008 wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 54,28 zł Nr 2139/08 9. OPINIA GK.UZ /08 śaneta Baszkowska, Złocieniec Wiesław Kłysiak Gm.Ostrowice,obr.Chlebowo,dz.104,102 przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne z przydomową oczyszczalnią ścieków, elektroenergetyczne /2008 wg stanu mapy na dzień: Wojciech Sarnicki Kwota 60,46 zł Nr 2040/ OPINIA GK.UZ /

14 Stanisław Sielatycki, Czaplinek Robert świrko Gm.Czaplinek,obr.Niwka,dz.38/3,37,21/2 przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne / /2008 wg stanu mapy na dzień: GEOROLLAS- Kazimierz Druto Kwota 60,46 zł Nr 2041/ OPINIA GK.UZ /08 ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ KOSZALIN Jan Subocz Czaplinek,obr.8,dz. 7/22,7/23,7/25,7/3,7/4 Przyłącze elektroenergetyczne /2007, wg stanu mapy na dzień: Ireneusz Wróbel Kwota 48,46 zł Nr 2169/ OPINIA GK.AW /08 Magdalena i Marcin Skrzypczyk Złocieniec Wiesław Kłysiak, Arnold Kraska 14

15 Złocieniec obr.6,dz.84/6 Przyłącze wod-kan., elektroenergetyczne, gazowe /08, wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 64,40 zł Nr 2888/ OPINIA NR GK.AW /08 Jan i Małgorzata Turczyk Czaplinek Robert świrko Czaplinek, obr.2,dz221. przyłącze wodociągowe, kan. sanitarnej, elektroenergetyczne, gazowe /2008, wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 106,46 zł Nr 2902/ OPINIA GK.AW /08 Zakład Ciepłownictwa Sp.z o.o. Złocieniec Jan Łowkiewicz Złocieniec,obr8,dz.45/41,34/2,10/9,33/14,10/8,30/5,25,26/1,26/2,23,24/2,2 2,21/1, 18/6,17 15

16 Sieć ciepłownicza /2008 wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 648,70 zł Nr -3005/ OPINIA GK.AW /08 W.O.S.D Sp.z o.o. Oddział-Zakład Dystrybucji Gazu Koszalin Wacław Czemborowicz Drawsko Pom.,obr.17,dz.29/1 Przyłącze gazu /2008 wg stanu mapy na dzień: Tomasz Piekarski, Zbigniew Sekułowicz Kwota 48,46 zł Nr 2912/ OPINIA GK.AW /08 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ KOSZALIN Norbert Kundera Kalisz Pom.obr.10,dz65/6,65/10,65/4 przyłącze energetyczne /2008, wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel 16

17 Kwota 48,46 zł Nr 2904/ OPINIA GK.AW /08 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ KOSZALIN Norbert Kundera Drawsko Pom.obr.7,dz.27/2 Przyłącze energetyczne /2008, wg stanu mapy na dzień: Jarosław Waszkiel Kwota 42,28 zł Nr 3522/ OPINIA GK.AW /08 Beata Kasperowicz,Wierzchowo Wiesław Kłysiak Wierzchowo,dz.523/7,523/9 przyłącze energetyczne, wodociągowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków /2008, wg stanu mapy na dzień: Jerzy Kozakiewicz

18 Kwota 60,46 zł Nr 3528/ OPINIA GK.AW /08 Leszek Nadolny, Drawsko Pom Mgr inŝ. Robert świrko, mgr inŝ. Arnold Kraska Drawsko Pom.obr.18,dz.4/1 Przyłącze wodne,kanalizacyjne,energetyczne /07, wg stanu mapy na dzień: Ireneusz Wróbel Kwota 60,46 zł Nr 3539/ OPINIA GK.AW /08 Telekomunikacja Polska S.A Włodzimierz Lewandowski Gm. Drawsko Pom. obr. Rydzewo- Nętno- RoŜnowo Łobeskie Kabel światłowodowy /2008, wg stanu mapy na dzień: Piotr Dziki Kwota 663,46 zł Nr / OPINIA GK.AW /08 18

19 ENERGA-OPERATOR S.A. Norbert Kundera Drawsko Pom. obr.7,dz.38/2 Przyłącze elektroenergetyczne /08 wg stanu mapy na dzień: r Jarosław Waszkiel Kwota - 42,28 zł Nr 3524/08 Ad.6) prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, W roku 2007 w pierwszym rzędzie roboty geodezyjne zlecane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru były finansowane z dotacji, które udało się pozyskać od Wojewody i Marszałka; była to łączna kwota 219,4 tys. zł, z tego: 189,4 tys. złotych od Wojewody na róŝne roboty geodezyjne, 30 tys. zł od Marszałka na opracowanie projektu pomiaru granic powiatu. Z kwoty 189,4 tys. zł przeznaczono 47,7 tys. na roboty geodezyjne realizowane na gruntach Skarbu Państwa przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W roku 2007 ze środków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (pfgzgik) zostały poniesione nakłady na następujące cele: Tabela: Środki wydatkowane z pfgzgik w roku 2007 Lp Paragraf Nazwa zadania realizowanego w 2007 roku ze środków PFGZGiK Koszt zadania w roku 2007 Uwagi przekazanie środków do funduszu wojewódzkiego i centralnego , zakup materiałów, wyposaŝenie, meble, akcesoria komputerowe itp , utrzymanie budynku, energia, woda gaz itp ,73 19

20 Lp Paragraf Nazwa zadania realizowanego w 2007 roku ze środków PFGZGiK Koszt zadania w roku 2007 Uwagi zagospodarowanie terenu wokół budynku Wydziału Geodezji, remont schodów do lokalu Wydziału Geodezji, malowanie pomieszczeń ,30 elektroniczna archiwizacja powiatowego zasobu geodezyjnego skanowanie dokumentów , róŝnego rodzaju drobne opłaty związane z prowadzeniem rachunku 1 824, składki na Związek Celowy Powiatów 2 911, zakup akcesoriów komputerowych 8 817, specjalistyczne szkolenia 3 592, zakup komputerów dla nowych wersji programów Ewmapa i EGB dla WIN 4 233,40 inne zmniejszenia 494,20 R a z e m ,03 Cały koszt zadania będzie rozliczony wg faktycznej ilości stron nie więcej niŝ ,00 PLN Rok finansowy został zamknięty kwotą ,80 PLN rezerwy finansowej. W roku 2007 poniesione z pfgzgik wydatki, jak to pokazuje powyŝsza tabela, były przeznaczone na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na roboty geodezyjne wynikające z zadań Starosty; na te ostatnie z pfgzgik została przeznaczona niewielka kwota 32001,00 PLN. Finansowanie pozostałych robót geodezyjnych odbyło się ze środków pozyskanych od Marszałka i Wojewody. Środki pfgzgik nie wykorzystane w danym roku przeszły na rok następny i zostaną przeznaczone na duŝe roboty modernizacyjne drugiego etapu, które szczegółowo są przedstawione w Planie zadań z zakresu geodezji i kartografii na lata przyjętym przez Radę Powiatu w 2007 roku. W roku sprawozdawczym były kontynuowane podpisane przez Starostę z Głównym Geodetą Kraju dwie umowy (bez kosztów ze strony Powiatu): 1. zainstalowanie w Starostwie GEOPORTALU.gov.pl strony intranetowej mającej słuŝyć docelowo, począwszy od roku 2009, do powszechnego dostępu do bazy ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów i budynków; 20

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej 1 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w firmie Rejonowe Biuro Geodezji Andrzej Krzysztofa Kostera 16-100 Sokółka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, NIP 542-102-93-04, REGON 050834404. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

WSPN.I.1611.8.2013. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE

WSPN.I.1611.8.2013. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. KUJAWSKO POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WSPN.I.1611.8.2013 Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

GK. IV-8.0934-1/09/10. Pan Julian Mazurek Starosta Międzychodzki Starostwo Powiatowe ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód

GK. IV-8.0934-1/09/10. Pan Julian Mazurek Starosta Międzychodzki Starostwo Powiatowe ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód GK. IV-8.0934-1/09/10 Pan Julian Mazurek Starosta Międzychodzki Starostwo Powiatowe ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego GEOTECH Sp. z o.o. Stargard Szczeciński

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego GEOTECH Sp. z o.o. Stargard Szczeciński P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego GEOTECH Sp. z o.o. Stargard Szczeciński Szczecin, 28.11. 2008r. Spis treści: I. Podstawowe informacje o jednostce

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/10 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.06.2010 roku N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2009 r. P/09/109 LKI-410-20-1/2009 Pani BoŜentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA Dz.U.01.38.455 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 WG-I.431.8.2012. WZ Białystok, dn. 7 grudzień 2012-TÓi l L STAROSTWO POWIATOWE W ZAMaROWIE W / J p 1ŁT*! M 35 IŁ -D KM N C E

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. LWA/4101-04-04/2011 P/11/107 Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinny odpowiadać osoby wykonujące zadania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Na podstawie art. 7f

Bardziej szczegółowo

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity) Dz.U.2015.520 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr 189.

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity) Dz.U.2015.520 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr 189. PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w kwietniu 2015 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gryfinie

REGULAMIN Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gryfinie ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 24/2005 STAROSTY GRYFIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gryfinie I. Organizacja i kompetencje Zespołu Uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/14 Starosty Powiatu Wrocławskiego. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zarządzenie Nr 8/14 Starosty Powiatu Wrocławskiego. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Zarządzenie Nr 8/14 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 1153/2014 z dnia 02.04.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2009r.

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2009r. Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2009r. 1. AK.II-0911-2/09 Data rozpoczęcia kontroli: 19.01.2009 r. Data zakończenia kontroli: 20.01.2009 r. 2. Biuro

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia.

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia. WSPN.I.1611.10.2012 Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia. sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące:

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: 1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: a. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b. rozgraniczania nieruchomości, c. numeracji porządkowej nieruchomości, d.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14 Pruszków dnia 2006-08-14 ZAWIADOMIENIE Realizując ustalenia 5 p-kt.5 Instrukcji technicznej O-4 Zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zobowiązujące ośrodek dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie GK-I.431.2.2.2015 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 387/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2014r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 387/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2014r. Z a r z ą d z e n i e Nr 387/2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Kalisza oraz w sprawie narad koordynacyjnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE GK-IV.431.4.2014.9 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE w wyniku przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Kościanie w zakresie prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych

Bardziej szczegółowo

1. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do:

1. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do: 1. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do: a. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, b. wydania decyzji

Bardziej szczegółowo

Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego. Cieszyn, 15.10.2010r.

Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego. Cieszyn, 15.10.2010r. Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Cieszyn, 15.10.2010r. Porządek spotkania: 1. Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest jednolitym dla kraju, systematycznie aktualizowanym

Bardziej szczegółowo

Nowa rzeczywistość stare problemy czyli kto za to wszystko zapłaci. Grzegorz Ogórek Urząd Miasta Ruda Śląska

Nowa rzeczywistość stare problemy czyli kto za to wszystko zapłaci. Grzegorz Ogórek Urząd Miasta Ruda Śląska Nowa rzeczywistość stare problemy czyli kto za to wszystko zapłaci Grzegorz Ogórek Urząd Miasta Ruda Śląska Wisła - wrzesień 2011 Nową rzeczywistość ukształtowały: 1. zmiana ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Prywatnym Ośrodku Medycznym POLAMED w Szczecinie przy ul. Zacisznej 4a Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 listopada 2009r. 1)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138 Kontrolę w dniach 16-17 marca 2009r. przeprowadziła: Pani Monika Kondratowicz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawione zostały w protokóle przyjętym i podpisanym bez zastrzeŝeń przez Pana Starostę w dniu 22 marca 2010 r.

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawione zostały w protokóle przyjętym i podpisanym bez zastrzeŝeń przez Pana Starostę w dniu 22 marca 2010 r. GK. IV-9.0933-5/09/10 Pan Paweł Kowzan Starosta Szamotulski ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 lutego 2015 r. GK-IV.431.16.2014.9 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 13 lutego 2015 r. GK-IV.431.16.2014.9 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE GK-IV.431.16.2014.9 Poznań, 13 lutego 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE w wyniku przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie w zakresie prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Szczecin, 29.05.2009r.

P R O T O K Ó Ł. Szczecin, 29.05.2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Myśliborzu Szczecin, 29.05.2009r. Spis treści: I. Realizacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 1704/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 stycznia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie.

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Agnieszka Majewska Dawid Styszyński 1. Wstęp Zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Jerzy Zieliński Anna Mączka Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.39.2014.JZ

ZP-2.9612.39.2014.JZ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko z siedzibą przy ul. 1 Maja 6 w Białogardzie 1 października 2014 r. Kontrolę przeprowadziły 1 października

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. PS.1.431-7-3/11-1 [Mś] PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI GOSPODARCZEJ- LATA 2005-2012 Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że A. działki

Bardziej szczegółowo

GK-I.1610.22.2012.ABon. Wykaz jednostek w których przewidywane są kontrole Starostwo Powiatowe w Słubicach

GK-I.1610.22.2012.ABon. Wykaz jednostek w których przewidywane są kontrole Starostwo Powiatowe w Słubicach GK-I.1610.22.2012.ABon Roczny plan kontroli na rok 2013 przewidzianych do przeprowadzenia przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp., województwo

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Białogardzie

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Białogardzie P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Białogardzie Szczecin, 26.03.2009r. Spis treści: I. Informacje o strukturze zatrudnienia w Wydziale

Bardziej szczegółowo

1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się:

1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się: 1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się: a. według miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości, b. według miejsca położenia nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ZARZĄDZENIE NR II/1/2012 Z DNIA 06.02.2012 R. w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 15.10.2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 67 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 15.10.2014r. ZARZĄDZENIE Nr 67 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 15.10.2014r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i struktury wewnętrznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Na

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino ul. ŁuŜycka 12, Podmiot prowadzący: Burmistrz Gryfina

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino ul. ŁuŜycka 12, Podmiot prowadzący: Burmistrz Gryfina PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. ŁuŜycka 12, w dniach 7 9 lipca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana:

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza niespójności przestrzeni technologiczno prawnej w aspekcie ustalania przebiegu granic działek ujawnianych w katastrze

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: DREWNOWO-GOŁYŃ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BOGUTY- PIANKI POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MAJ 2014 ROK 1

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego przedsiębiorstwo geodezyjne GEOTOTAL Sp. z o.o.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego przedsiębiorstwo geodezyjne GEOTOTAL Sp. z o.o. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce wykonawstwa geodezyjnego przedsiębiorstwo geodezyjne GEOTOTAL Sp. z o.o. Szczecin, 28.09.2008r. Spis treści: I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej PS.1.AP/0932/9/2010 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w dniu 12 maja 2010 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.5.2015.MZ Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Starosty w okresie prowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 5 września 2013 r. do dnia 6 września 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

PS.2.0932.2.3.2011.JL P R O T O K Ó Ł

PS.2.0932.2.3.2011.JL P R O T O K Ó Ł PS.2.0932.2.3.2011.JL Egz. Nr.. P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 18 kwietnia 2011 r. w komórkach organizacyjnych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-15-09/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-15-09/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-15-09/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w 2014 roku Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w 2014 roku Działając na podstawie 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 3 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: GODLEWO-WARSZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NUR POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE 1 I. WPROWADZENIE 1. Niniejszy projekt modernizacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.45.2012.7 Poznań, 09 LIS 2012 Pani Ewa Kubiś Prezes Stowarzyszenia SOCIUS WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.4.2014 Olsztyn, dnia 21 lipca 2014 roku Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w dniu 1 kwietnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w dniu 1 kwietnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/5/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w dniu 1 kwietnia 2009 r. Jednostka kontrolowana:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Adres: 76-037

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I-4.0932-3/09

P R O T O K Ó Ł. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I-4.0932-3/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I-4.0932-3/09 P R O T O K Ó Ł kontroli realizacji zadania pod nazwą Warsztaty artystyczne realizowanego w ramach programu Warsztaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA P.30.20 DOKUMENTACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA ZWIĄZANA Z NABYWANIEM NIERUCHOMOŚCI I Z CZASOWYM KORZYSTANIEM Z NIERUCHOMOŚCI (PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI) Zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

2. Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego może być osoba spełniająca następujące wymagania:

2. Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego może być osoba spełniająca następujące wymagania: 1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest: a. organem administracji rządowej, b. centralnym urzędem w sprawach geodezji i kartografii, c. urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju. d. urzędem administracji

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno-prawne, materiały wyjściowe do projektowania, terenu Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy budynku magazynowosocjalnego

Dokumenty formalno-prawne, materiały wyjściowe do projektowania, terenu Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy budynku magazynowosocjalnego Zawartość opracowania: Tom nr I Tom nr II Tom nr III Dokumenty formalno-prawne, materiały wyjściowe do projektowania, Projekt bud. wykonawczy zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Czesław Kaniewski adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

GK. IV-8.0932-1/09/10. Pan Dionizy Jaśniewicz Starosta Wrzesiński ul. Chopina 9 62-300 Września

GK. IV-8.0932-1/09/10. Pan Dionizy Jaśniewicz Starosta Wrzesiński ul. Chopina 9 62-300 Września GK. IV-8.0932-1/09/10 Pan Dionizy Jaśniewicz Starosta Wrzesiński ul. Chopina 9 62-300 Września Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

IPP Załącznik Nr 9

IPP Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 9 RZECZOWY ZAKRES PRAC MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCEJ NA AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I UZUPEŁNIENIU BAZY DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI dla

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Koszalinie

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Koszalinie P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Koszalinie Szczecin, 26.03.2009 r. Spis treści: I. Informacje o strukturze zatrudnienia w Wydziale Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 1. Poniższa instrukcja opisuje proces budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 15 maja 2013 r. do dnia 16 maja 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu,

Bardziej szczegółowo

3.3. Przepisy prawne dotyczące organizacji prac geodezyjnych

3.3. Przepisy prawne dotyczące organizacji prac geodezyjnych przedstawiciel jednostki prowadzącej ewidencję branżową jako konsultant ZUD, przedstawiciele innych, niż podległe staroście, zarządów dróg jako konsultanci ZUD. Obsługę organizacyjno-techniczną ZUD zapewnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo