IDENTYFIKACJA METOD TRASOWANIA ELEMENTÓW W PROCESIE BUDOWY KADŁUBA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDENTYFIKACJA METOD TRASOWANIA ELEMENTÓW W PROCESIE BUDOWY KADŁUBA"

Transkrypt

1 STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA IDENTYFIKACJA METOD TRASOWANIA ELEMENTÓW W PROCESIE BUDOWY KADŁUBA 1. Wstęp Stocznia Szczecińska Nowa dąży do obniżania kosztów budowy statków. Znaczne koszty ponosi podczas dopasowywania sekcji między sobą na pochylni. Podczas prefabrykacji sekcje doznają odkształceń, które pochodzą od procesów cieplnych, transportu i podparcia w trakcie prefabrykacji. Na jakość prefabrykacji ma także wpływ sposób trasowania elementów. Podstawą do zwiększenia wymiernych korzyści ekonomicznych stoczni jest obecnie zmniejszenie ilości prac montażowych oraz naprawczych w procesie prefabrykacji podzespołów, sekcji płaskich, półprzestrzennych i przestrzennych oraz montażu kadłuba na pochylni. Wprowadzenie trasowania numerycznego elementów polepszy jakość trasowania na wczesnych etapach prefabrykacji. Wyeliminuje proces trasowania elementów poszycia pod rozmieszczenie elementów dochodzących. Trasowanie numeryczne wyeliminuje błąd ludzki, polepszy wygląd wytrasowanej linii. Dobra jakość wykonania prefabrykowanych konstrukcji wpływa na przydatność montażową sekcji w procesie montażu bloków i kadłuba na pochylni. Ze względu na zmniejszającą się wykwalifikowaną załogę z zakresu produkcji należy dążyć do: eliminacji możliwych do uniknięcia operacji, ulepszania organizacji procesów produkcyjnych. 2. Stan istniejący W Stoczni jest wykonywana dokumentacja konstrukcyjna, traserskomateriałowa i technologiczna. Dokumentacja konstrukcyjna stanowiskowa kadłuba wykonywana jest w podziale na poszczególne stanowiska produkcyjne (prefabrykacja podzespołów i podsekcji, prefabrykacja płatów na CSP, prefabrykacja płatów na SDH oraz rysunek prefabrykacja i montaż sekcji). Dokumentacja ta zawiera także sporo informacji technologicznych, jak zapasy, naddatki technologiczne, oznaczenie technologii spawania, standard oczyszczania konstrukcji oraz stopnie prefabrykacyjne. W zakresie dokumentacji trasersko-materiałowej wykonuje się między innymi karty wykroju. Dokumentacja z zakresu kadłuba wykonywana jest w systemie TRIBON - M3. Obróbka wstępna i właściwa

2 W procesie produkcji są stosowane proste metody znakowania elementów i trasowania. Już na etapie obróbki wstępnej blachy są opisywane ręcznie pędzlem i farbą. Elementy wycięte z blachy także są opisywane ręcznie. Pracownik nanosi następujące informacje [1]: numer statku i symbol sekcji, numer pozycji rysunkowej, informacje o położeniu elementu na statku, informacje o ukosowaniu krawędzi, informacje o kierunku i rodzaju zapasu lub wielkości naddatku technologicznego, opis gięcia i zwymiarowanie położenia szablonów, numer płyty poszycia (dla blach poszycia zewnętrznego), linie teoretyczne, bazowe i pomocnicze - np. PS statku, linie teoretyczne wręgów. Elementy z profili hutniczych są trasowane i opisywane ręcznie. Trasowanie odbywa się z użyciem sznurka, kredy, szablonów i legalizowanej miary. Opisywanie elementu wykonywane jest farbą. W przypadku profili są nanoszone następujące informacje: numer statku i symbol sekcji, numer pozycji, opis krawędzi niekonserwowanej, ślad linii gięcia, informacje o kierunku i rodzaju zapasu i wielkości naddatku technologicznego. Informacje nanoszone są według dokumentacji traserskiej karta wykroju oraz szkic obróbki profili. Prefabrykacja podzespołów W etapie prefabrykacji podzespołów pracownik trasuje elementy blachy ręcznie przy użyciu sznurka, kredy i legalizowanej miary. Informacje do trasowania pracownik czerpie z dokumentacji konstrukcyjnej. Prefabrykacja sekcji płatowych płaskich W etapie prefabrykacji płatów pracownik trasuje płat pod wszystkie usztywnienia i pod konstrukcję dochodzącą. Trasowanie odbywa się za pomocą sznurka, kredy, legalizowanej taśmy i punktaka. Dodatkowo na końcach wytrasowanych śladów są wybijane trwałe punkty, w celu umożliwienia odnowy przebiegu linii w dalszym etapie prefabrykacji. Informacje do trasowania pracownik czerpie z dokumentacji konstrukcyjnej. Prefabrykacja sekcji W etapie prefabrykacji sekcji pracownik trasuje poszycia podgięte pod wszystkie usztywnienia i pod konstrukcję dochodzącą. Trasowanie odbywa się przy użyciu sznurka, kredy, legalizowanej miarki lub taśmy. Na płatach płaskich są odnawiane linie wg wcześniej wybitych punktów. Po zakończeniu prefabrykacji sekcji są nanoszone linie kontrolne potrzebne do montażu kadłuba w całość. Na dnie wewnętrznym jest nanoszona PS statku, wręgi skrajne pełne lub wręgi grodziowe oraz wzdłużniki pod gródź wzdłużną

3 poszycia burtowego. Dodatkowo są trasowane linie kontrolne do wyżej wymienionych śladów. Linie te są na końcach punktowane. Do trasowania używa się także sznurka, kredy, legalizowanej miarki lub taśmy. Informacje do trasowania pracownik czerpie z dokumentacji konstrukcyjnej. Montaż kadłuba na pochylni Przy ustawianiu sekcji na pochylni pracownicy korzystają ze śladów wytrasowanych po prefabrykacji. W przypadku konieczności wykonania trasowania (np. uśredniona PS) korzysta się z kredy, sznurka, punktaka oraz legalizowanej miarki lub taśmy. Podsumowanie Wytrasowane ślady traserskie się zacierają w trakcie produkcji. Grubość linii nie zawsze jest zadawalająca. W kolejnych etapach naniesione linie trzeba odnawiać ponownie, przyjmując jako bazę punkty wytrasowane trwale. Do prac traserskich zatrudniana jest wykwalifikowana załoga. Okres przejściowy Stocznia Szczecińska Nowa posiada dwa urządzenia plazmowe do cięcia elementów przystosowane do automatycznego trasowania rys. 1. Urządzenie typu TELEREX TXB10500 uruchomione w 2005 roku posiada następujące funkcje: cięcie, fazowanie, trasowanie. Urządzenie posiada 2 zespoły głowic do cięcia plazmą oraz 2 zespoły głowic plazmowych do trasowania. Możliwość operowania na sucho i pod wodą. Technologia wycinania krzywoliniowego z fazowaniem jest w stoczni nowa. Palniki plazmowe mają możliwość pochylenia o kąt 45 z góry bądź z dołu. Transmisja danych odbywa się on-line - z Biura Projektowego za pomocą sieci światłowodowej na komputer do sterowni na hali obróbki (w postaci kart wykroju). Stąd drogą radiową przekazywany jest sygnał na maszynę. Automatyczne markowanie wszystkich linii jest zawsze na początku programu karty wykroju, wykonywane jest na wynurzonej blasze na sucho. Przykład karty wykroju z liniami traserskimi przedstawia rys. 2. Na elemencie poszycia widać ślady przyłożenia szablonów sprawdzających gięcie. Rys. 1 Urządzenie typu TELEREX TXB10500 do cięcia plazmowego w SSN

4 Rys. 2 Przykładowa karta wykroju z automatycznym trasowaniem dla pasa poszycia zewnętrznego Element z rys. 3 ma zaprogramowane ślady przyłożenia usztywnień i elementów dochodzących: usztywnienia są montowane w etapie prefabrykacji wstępnej, węzłówki dochodzące są montowane w etapie prefabrykacji sekcji. Przedstawiony element należy do prostego podzespołu, który składa się z jednego elementu poszycia i 6 usztywnień. Rys. 3 Widok na element trasowany numerycznie fragment karty wykroju ze śladami usztywnień i elementów dochodzących

5 Rys. 4 Podzespół 183 Rys. 5 Przekroje z konstrukcją dochodzącą do podzespołu 183 Rys. 4 przedstawia fragment rysunku dokumentacji stanowiskowej: Prefabrykacja wstępna. Jeśli element 183 jest wycinany na urządzeniu do cięcia plazmowego z trasowaniem, to na etapie obróbki są już wytrasowane ślady przyłożenia usztywnień. Monter przy pomocy rysunku montuje na elemencie poszczególne usztywnienia. Rys. 5 przedstawia fragment dokumentacji stanowiskowej: Prefabrykacja i montaż. Na poz. 183 zostały także wytrasowane ślady położenia węzłówek (poz. 500 i 501), które są montowane w etapie prefabrykacji sekcji. W obu przypadkach zostaje wyeliminowana operacja mierzenia i trasowania ręcznego. Wytrasowane linie wskazują także odłożenie grubości materiału. 3. Znakowanie i trasowanie elementów w stoczniach polskich W stoczniach polskich do projektowania konstrukcji i trasowania konturów elementów wykorzystuje się techniki komputerowe. Maszyny do cięcia są sterowane numerycznie. Trasowanie numeryczne nie jest jeszcze rozpowszechnione. W małych firmach produkujących konstrukcje stalowe dla europejskich stoczni wykorzystywane są oznaczenia traserskie przy prefabrykacji. Do tych firm jest dostarczany materiał wycięty i wytrasowany przez zleceniodawcę. 4. Znakowanie i trasowanie elementów w stoczniach zachodnich W stoczniach zachodniej Europy i na Dalekim Wschodzie trasowanie elementów na etapie obróbki jest szeroko stosowane [2], [6], [7], [9], [11].

6 Programy numeryczne do projektowania konstrukcji W projektowaniu konstrukcji stalowych powszechnie stosuje się techniki komputerowe. Do bardziej znanych systemów projektowych należą: TRIBON, NUPASS, CATIA, MASTERSHIP, FORAN itp. [2], [3], [4], [5], [6], [8]. Systemy te mają opcje projektowe, materiałowe i technologiczne. Można wykonać projekt konstrukcyjny, materiałowo-traserski, technologiczny. Opcja trasowania numerycznego Wyżej wymienione systemy CAD zawierają opcje trasowania numerycznego elementów. Do celów obróbki elementów, w systemie, jest opisany kontur, ślad jego połączeń pachwinowych i czołowych z sąsiednimi elementami. Maszyny do cięcia Nowoczesne maszyny do cięcia są wyposażone dodatkowo w głowice markujące. Obok znaków traserskich mogą nanosić różne opisy. Linie i oznaczenia są wykonywane np.: mikro-plazmą, laserem, proszkiem lub markerem. Stocznia HDW w Kiel W stoczni HDW zrezygnowano z rysunków technicznych dla etapu obróbki i prefabrykacji podzespołów, przenosząc całą informację na wycinany element. Na każdym elemencie znajdują się także informacje przydatne w procesie prefabrykacji. W stoczni przyjęto metodę połączeń na trójkąty rys. 5 [2], [7]. Zastosowane oznaczenia spełniają bez pomiarów następujące warunki [7]: umożliwiają regulację poprzeczną i wzdłużną, umożliwiają regulację po wysokości, umożliwiają kontrolę po spawaniu oraz kontrolę wymiarów elementów, są trwałe i czytelne. Jako narzędzie wygodne do łączenia dwóch elementów między sobą wybrano trójkąt prostokątny o długości ramion 50mm. Na rys. 6 przedstawiono zasadę łączenia elementów czołowo i pachwinowo. Trójkąty znajdują się dokładnie w linii wręgu na obu elementach. Zadaniem montera jest wyłącznie pozycjonowanie wierzchołków trójkątów. Linia ułatwia pozycjonowanie na prostej od trójkąta do trójkąta. Przy montażu połączeń czołowych, system opiera się na zasadzie, że przeciwprostokątne równoległe do styku są oddalone od siebie o 100mm. Wierzchołki trójkątów stykają się w środku styku, czyli w szczelinie spawalniczej. Trójkąty pomiarowe umożliwiają szybką kontrolę wizualną dokładność ustawienia i pozycjonowania elementów [2], [7]. a) dla złącza czołowego

7 b) dla złącza pachwinowego Rys. 6 Przykład zastosowania montażu elementów przy pomocy wytrasowanych trójkątów. Podczas prefabrykacji sekcji płatowej są także stosowane trójkąty. Na długości mm wystarczą 2 pary trójkątów zlokalizowanych na obu końcach styku. Dla uniknięcia niedokładności w wykonaniu płata stosuje się zgrubną obróbkę krawędzi zewnętrznych. Po wykonaniu spawania płaski panel o wymiarach x ma obcinane krawędzie na wymiar. Obcinanie krawędzi odbywa się na portalu. W systemie tym jest uwzględniona wartość skurczu spawalniczego. Uwzględnia się go w naddatku technologicznym. Już w latach 90-tych poprzedniego wieku system był stosowany z powodzeniem w stoczni i przynosił wymierne korzyści. System trasowania numerycznego w stoczni HDW zintegrowany jest z pomiarami w 3-D. Pomiary są rejestrowane przez urządzenia pomiarowe i przekazywane do systemu komputerowego i porównywane z wymiarami teoretycznymi.

8 Przedsiębiorstwo OSTSEESTAAL Przedsiębiorstwo OSTSEESTAAL zajmuje się cięciem i gięciem elementów płytowych. Wyposażone jest między innymi w maszyny portalowe do cięcia termicznego. Urządzenia te mają głowice plazmowe do cięcia pod wodą oraz mikropalniki plazmowe do trasowania [9], [10], [12]. Rys. 7 przedstawia maszynę do trasowania blach. Rys. 7 Urządzenie do znakowania blach [12]. Trasowanie proszkowe firmy ESAB Firma ESAB oferuje urządzenia do znakowania proszkowego, przeznaczone do instalowania na urządzeniach do cięcia. Głowice umożliwiają nanoszenie na metalowych powierzchniach wszelkiego rodzaju oznaczeń, takich jak krzyżyki, linie, okręgi i litery. Proces znakowana i trasowania jest sterowany numerycznie. Stosując specjalny proszek znakujący i operację wtapiania, uzyskuje się bardzo czytelne i trwałe oznakowania. Głowicę znakującą przedstawia rys. 8 [11]. Rys. 8 Urządzenie do znakowania i trasowania proszkowego firmy ESAB [11]

9 4. Plany Stoczni Szczecińskiej Nowa Aktualnie Stocznia Szczecińska Nowa podjęła prace zmierzające do wprowadzenia trasowania numerycznego elementów na etapie obróbki. Jednym z pierwszych kroków jest uzyskanie środków na przeprowadzenie badań w ramach projektu celowego. Temat roboczy projektu: Badanie procesów technologicznych w celu wprowadzenia kompleksowego numerycznego trasowania elementów na urządzeniach do cięcia. Stocznia aktualnie planuje zakup nowoczesnego ciągu do obróbki profili. Na ciągu, obok wycinania automatycznego elementów byłoby stanowisko do trasowania numerycznego. Również modernizacji wymagają maszyny do cięcia gazowego, które nie są wyposażone w głowice markujące. W planach trasowanie numeryczne elementów ma uprościć i usprawnić prefabrykację podzespołów i sekcji. Badania przeprowadzane w stoczni mają dać odpowiedź, czy obok wytrasowanych linii usztywnień, linii konstrukcji dochodzącej oraz linii teoretycznych i kontrolnych powinien się znaleźć numer pozycji rysunkowej usztywnienia lub podzespołu. Podsumowanie Wprowadzenie trasowania numerycznego w SSN wpłynie na uproszczenie dokumentacji konstrukcyjnej, ale wydłuży nieznacznie czas wykonania dokumentacji traserskiej kart wykroju. Trasowanie numeryczne przeniesie informacje z dokumentacji konstrukcyjnej na wycięty element. Przy dobrze zorganizowanej kompletacji materiału po obróbce i przy przejrzystej wytrasowanej informacji na elementach można w znacznym stopniu uprościć prefabrykację podzespołów. Dodatkowo uzyska się efekty ekonomiczne. Wprowadzenie trasowania numerycznego na maszynach do cięcia wymusi konieczność utrzymania ich w dobrym stanie technicznym. Wymagana będzie rygorystyczna kontrola poprawności trasowania i cięcia oraz wzajemna koordynacja. Nie można dopuścić do przesunięcia punktu 0,0 rozpoczynania trasowania względem początku cięcia. 5. Wnioski Wprowadzenie trasowania numerycznego już na etapie wycinania elementów z blach i profili wpłynie na: Podniesienie jakości wykonania podzespołów, płatów i sekcji, Skróci cykl prefabrykacji, Obniży koszty prefabrykacji podzespołów, płatów i sekcji, Podniesie efektywność procesu gięcia elementów, Wyeliminuje błąd ludzki. Ujemną stroną trasowania numerycznego jest: wydłużenie cyklu obróbki właściwej blach, ze względu na wykorzystanie materiału, część pozycji będzie wytrasowanych z drugiej strony, co wymusi, w etapie prefabrykacji, przetrasowanie oznaczeń na drugą stronę.

10 Literatura [1] Instrukcja ogólna SSN TT Opracowania traserskie [2] Boshidar G. Metschkow, Współczesne techniki utrzymania wysokiej jakości konstrukcji okrętowych, X Konferencja: Laboratoria technologiczne aspekty utrzymania wysokiej jakości wyrobu, Szczecin 1999 [3] TRIBON Genauigkeit was introduced by HDW as part of HDW`s Year 2000 project materiały reklamowe [4] MasterShip Software, information guide - materiały reklamowe [5] [6] [7] M. Beyer, A. Istel, H. Kunze, Das HDW System der Genaufertigung, Hansa nummer 9, 1998, page [8] [9] Boshidar G. Metschkow, Nowoczesne technologie obróbki detali kadłubowych, 20 Sesja Naukowa Okrętowców Przemysłu Okrętowego 2002, Gdańsk maja 2002, materiały konferencyjne [10] Materiały reklamowe firmy OSTSEESTAAL [11] [12]

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2. Jednostka modułowa. Wykorzystanie dokumentacji technicznej 311410.M2.

Artur Kowalski. Moduł. Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2. Jednostka modułowa. Wykorzystanie dokumentacji technicznej 311410.M2. Artur Kowalski Moduł Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2 Jednostka modułowa Wykorzystanie dokumentacji technicznej 311410.M2.J2 Poradnik dla ucznia Konsultacja: mgr Radosław Niemczewski 2 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Piotr Lubiński Podręcznik niniejszy zawiera podstawową wiedzę z zakresu projektowania systemów transportu wewnętrznego. Jest on adresowany

Bardziej szczegółowo

TELEREX TXB. Wszechstronność, wydajność, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU

TELEREX TXB. Wszechstronność, wydajność, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU TELEREX TXB Wszechstronność, wydajność, niezawodność Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU TELEREX TXB TELEREX jest największą maszyną

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2014 Gzowski M., Kulesza M., Hazuka W., Młynarczyk J.,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zych Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Inventor

Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Inventor 120 Mateusz Szal, Sławomir Herma Mateusz SZAL, Sławomir HERMA Katedra Inżynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej E mail: szal.mateusz@gmail.com, slawomir.herma@gmail.com Efektywność

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE

OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Alicja ZIELIŃSKA Stanisław TOMASZEWSKI OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE Streszczenie: W artykule przedstawiono najistotniejsze cechy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji M6 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność: Technologie informacyjne w systemach

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Andrzej ZBROWSKI, Tomasz SAMBORSKI, Tomasz GIESKO, Dariusz BOROŃSKI, Tomasz MACHNIEWICZ Połączenia nitowe

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Katedra Mechaniki, Konstrukcji i Wytrzymałości Okrętu Praca Badawcza nr 01/08/DS Analiza nośności granicznej użebrowanych paneli

Bardziej szczegółowo

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR Witold PAWŁOWSKI, Daniel MOSION Współczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD) są wyposażone w moduły programowe służące

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do projektowania mebli i zabudów wewnętrznych. Details

Oprogramowanie do projektowania mebli i zabudów wewnętrznych. Details woodcad CAM Oprogramowanie do projektowania mebli i zabudów wewnętrznych Details PL Oprogramowanie 3D do projektowania mebli i zabudów wewnętrznych woodcad CAM oprogramowanie 3D: od konstrukcji po produkcję

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Manfred Frejno Hale stalowe z blachownic spawanych

dr inż. Manfred Frejno Hale stalowe z blachownic spawanych dr inż. Manfred Frejno Hale stalowe z blachownic spawanych 1 Rozwój badań doświadczalnych oraz wprowadzenie techniki komputerowej do rozwiązywania zagadnień teorii konstrukcji i praktyki projektowej, spowodował

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIENIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROCESU PRODUKCYJNEGO STUDIUM PRZYPADKU

USPRAWNIENIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROCESU PRODUKCYJNEGO STUDIUM PRZYPADKU USPRAWNIENIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROCESU PRODUKCYJNEGO STUDIUM PRZYPADKU Marek WIRKUS, Karol BĄK Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono etapy projektowania nowego zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami INŻYNIERIA PRODUKCJI Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Zielona Góra 2013 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bardziej szczegółowo

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania:

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania: PROGRAMY Kierunki rozwoju systemów CAD: KBE (cz. III) Kontynuując rozpoczęty w poprzednich odcinkach tego cyklu temat budowy inteligentnego środowiska projektowego w systemach CAD, chciałbym zwrócić uwagę

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds.

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds. Wydawca Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda Wydawnicza SIMP ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79 e-mail: pspaw@ps.pl, http://www.pspaw.ps.pl adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10 Projekt pn. : "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I" Przedsięwzięcie II: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI SPIS REŚCI: RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI 1. Pojęcie rysunku str 2 2. Normy str 3 3. Dokumentacja konstrukcyjna str 4 4. Rodzaje rysunków str 5 5. Podział rysunków str 5 6. Formaty arkuszy rysunkowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!!

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! Ø Wprowadzenie obróbka ręczna Ø Cel i dokładność pomiarów warsztatowych Ø Narzędzia pomiarowe: Suwmiarka Mikrometr Głębokościomierz mikrometryczny Czujniki Średnicówka mikrometryczna

Bardziej szczegółowo

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek TNC 620 Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek Marzec 2014 Opisane w tym prospekcie funkcje i dane techniczne obowiązują dla TNC 620 z NC-SW 81760x-01 2 Treść TNC 620... Gdzie może

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo