TYGODNIK TYGODNIK FESTIWAL W CIENIU SKANDALU XV. Energiczna Spółka więcej na str. 7 W NUMERZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYGODNIK TYGODNIK FESTIWAL W CIENIU SKANDALU XV. Energiczna Spółka więcej na str. 7 W NUMERZE"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 294/14 30 kwietnia 2015 r. (ISSN ) Nakład: egz. TYGODNIK WiR otworzył nowy salon - czytaj str. 12 Energiczna Spółka więcej na str. 7 REKLAMA TYGODNIK Kozienice, Lubelska 78a; tel FESTIWAL W CIENIU SKANDALU XV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Piosenki Patriotycznej, Ludowej i Tańca Ludowego w Pionkach. Podczas dwóch festiwalowych dni w sobotę i niedzielę (25-26 kwietnia) na scenie CAL stanęło blisko 320 osób z 18 powiatów i 5 województw. Na Gali Laureatów wystąpili zwycięzcy Konkursu Finałowego. Niestety święto muzyki jakim niewąt pliwie miał być festiwal przerodziło się w słowną szarpaninę na linii Alicja Konarska (organizator) rodzice dzieci z Przed szkola Samorzą dowego w Gdowie (pow. Wielicki, woj. Małopolskie). Pojawiły się one w Pionkach, aby wystąpić na festiwalu. Jednak (jak się później miało okazać) nie miały prawa w nim uczestniczyć. W dniu Konkursu Finałowego dzieci czekały kilka godzin na swoją kolej, po czym dowiedziały się, że nie mają prawa wystąpić, ponieważ nie są laureatami festiwalu. Opiekunowie i rodzice znieśli płaczące dzieci ze sceny. Maluchy nie potrafiły zrozumieć dlaczego pani Alicja nie pozwoliła im wystąpić. Sama organi zatorka też dała się ponieść emocjom. Ze sceny oświadczyła, że żeby żądać od kogoś kultury, trzeba ją najpierw mieć samemu. Widownia nie kryła swojego zniesmaczenia. Wiele osób opuściło salę, a ci którzy na niej pozostali skwitowali całą zaistniałą sytuację gwizdami i REKLAMA buczeniem. Wydarzenie to rzuciło cień na cały festiwal. Dobra, miejscami świetna muzyka nie poszła w parze (zresztą już nie po raz pierwszy) z organizacją i kulturą osobistą. Na stronie 5 publikujemy komunikat Burmistrza Miasta Pionki w tej sprawie. Obiecaliśmy rodzicom dzieci z Gdowa, że ich pociechy pojawią się na pierwszej stronie naszego tygodnika, co niniejszym wwz przyjemnością czynimy. Zespól MAKI w składzie: Bartosz Banaś, Arek Bzdyl, Szymon Chojecki Jagoda Daniel, Emilia Gumolińska Sławek Gomułka, Madzia Kasprzyk, Julia Kubat, Filip Ładyga, Amelka Natonek, Albert Sikora, Oliwka Starkowska, Gabrysia Surma, Dagmara Szostak, Nikola Tomasik, Roni Van Der Linden, Milenka Wrona, Karolina Żyła zdobył II nagrodę w kategorii Przedszkolaki i Zerówka. Opiekunkami grupy były panie Krystyna Kaperek oraz Marzena Góral. Więcej na naszej stronie internetowej: W NUMERZE Garbatka. Piękny Jubileusz. Czytaj na str. 4 Najbliżej masz do: KOZIENICE (48) (48) PIONKI (48) GARBAT- KA ZWOLEŃ (48) WARKA (48) LGD Puszcza Kozienicka. Trzeci numer biuletynu. Czytaj na str. 6 Kozienice. Energia w 1/2 Finału Mazowieckiego Pucharu Polski. Czytaj na str. 11 Gmina Jastrzębia. Zaprasza na Rodzinną Majówkę Czytaj na str. 11 MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM LUB NARKOTYKAMI? ZADZWOŃ. POMOŻEMY CI! TEL. ZAUFANIA: (gm. Jedlińsk)

2 2 14 (294) 30 kwietnia 2015 OGŁOSZENIE Burmistrz Zwolenia ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na najem niżej wyszczególnionych garaży znajdujących się w budynku gospodarczo-garażowym w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 80B, stanowiące własność Gminy Zwoleń. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach, ul. Konstytucji 3 Maja 3, Kozienice, ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w budynku nr 9 przy ul. Armii Ludowej w Kozienicach, o pow. użytkowej 30,45 m 2, II piętro. 1. Garaż nr 1 o powierzchni 24,46 m 2 Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu za 1m 2 powierzchni garażu. Cena wywoławcza za 1m2-3,50 zł + 23%VAT Wysokość wadium 100,00 zł Termin wpłacenia wadium r. Termin przetargu r. godzina 10:00 Pierwszy przetarg na najem w/w garażu odbył się w dniu r. Drugi przetarg na najem w/w garażu odbył się w dniu r. 2. Garaż nr 4 o powierzchni 24,40 m 2 Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu za 1m 2 powierzchni garażu. Cena wywoławcza za 1m 2-3,50 zł + 23%VAT Wysokość wadium 100,00 zł Termin wpłacenia wadium r. Termin przetargu r. godzina 12:00 Pierwszy przetarg na najem w/w garażu odbył się w dniu r. Drugi przetarg na najem w/w garażu odbył się w dniu r. Dla każdego z wyżej wyszczególnionych garaży obowiązuje: 1. Przeznaczenie garażu: przechowywanie osobowego pojazdu mechanicznego. 2. Wysokość opłat z tytułu najmu : stawka czynszu za najem 1m 2 powierzchni użytkowej garażu zostanie ustalona w wyniku przetargu, do stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT. 3. Termin wnoszenia opłat : czynsz najmu płatny do 28 dnia miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu pokój nr 4 (wypisanie kwitu pokój nr 14 na parterze) lub na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu nr Bank Spółdzielczy w Zwoleniu. 4. Forma oddania : najem na okres 3 lat. Przetargi na najem garaży odbędą się w w/w terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu - sala narad. Warunkiem przystąpienia do każdego przetargu jest odrębne wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie i wysokości określonej dla poszczególnych garaży na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu nr Bank Spółdzielczy w Zwoleniu. W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie garażu tj. numer garażu którego dotyczy wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu. Dowód wpłaty wadium uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu winien okazać komisji przetargowej również dokument tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć do wglądu oryginał pełnomocnictwa. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zalicza się na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 7 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu. Garaże można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, telefon wew. 114 lub 117. TYGODNIK Wydawca: Firma Kordas E. Kordas Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3 Biuro redakcji: Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3 tel./fax Biuro ogłoszeń i reklamy: , Cena wywoławcza zł, wadium zł. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. Konstytucji 3 Maja 3 sala konferencyjna /pokój nr 3/ w dniu 15 maja 2015r. o godz. 11:00. Na przetarg należy zgłosić się osobiście, bez osób towarzyszących z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie w kasie Spółdzielni do dnia 14 maja 2015r. do godz. 14:00 wadium obowiązującego na to mieszkanie w kwocie zł. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie przyjęta nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej kwoty zaoferowanej w licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, małżonkowie i dzieci tych osób, o ile zgodnie z ustawą ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Spółdzielni. Osoba wygrywająca przetarg będzie przyjęta w poczet członków Spółdzielni i zostanie z nią zawarta umowa w formie aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu wynoszącym 3045/ Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłaty skarbowej i założenia księgi wieczystej ponosi nabywca lokalu. Komisja przetargowa ma prawo unieważnić przetarg bez podania przyczyny. Mieszkanie można oglądać w dniach: od 04 maja 2015r. do 14 maja 2015r. w godzinach 8:00 14:00. Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze Spółdzielni / pokój nr 9/. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 3, Kozienice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia i kolorystyki budynku, regulacja instalacji c.o wraz wymianą zaworów podpionowych i termostatycznych w mieszkaniach w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Kozienicach. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach, ul. Konstytucji 3 Maja 3 celem pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Woźniak Wacław pok. Nr 4 tel lub w.44. Termin składania ofert upływa z dniem r. godz Redaguje zespół: Redaktor naczelny: Edmund Kordas Współpraca: Emil Kopański , Skład i łamanie: Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i redagowania nadesłanych tekstów, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, a w szczególności za poprawność i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia w reklamie/ogłoszeniu. Pełny tekst regulaminu na stronie tygodnika: Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucji

3 14 (294) 30 kwietnia 2015 III edycja konkursu Żołnierze wyklęci. Walka o pamięć i cześć Wicemarszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski już po raz trzeci zorganizował konkurs dla młodzieży. Zwycięzcy pojadą do Brukseli. 14 kwietnia rozstrzygnięto III edycję konkursu pt. Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć". Finał odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach. W inicjatywie uczestniczyło 62 uczestników z 12 szkół powiatów białobrzeskiego, grójeckiego i przysuskiego. Konkurs został oparty na teście wiedzy. Składał się on z 55 pytań przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Finał uświetnili swoja obecnością liczni goście, m. in.: wiceprezes IPN dr Paweł Ukielski, prof. Wiesław Wysocki oraz kpt. Leon Barszcz, obaj ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Obecni byli również: posłowie Dariusz Bąk i Marek Suski, sekretarz Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, władze miasta Białobrzegi, samorządowcy, przedstawiciele Stowarzyszeń, dyrekcje szkół, nauczyciele i uczniowie. Wyniki konkursu ogłosili organizatorzy tegorocznej edycji wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski oraz poseł Dariusz Bąk. I miejsce zajął Adam Ławniczek (LO im. Piotra Skargi w Grójcu), II miejsce Andrzej Widomski (LO w Białobrzegach), III miejsce ex aequo Monika Kamińska (LO w Białobrzegach) oraz Bartosz Małachowski (LO w Grójcu). Początkowo o III miejscu miała zadecydować dogrywka (z powodu jednakowej liczby punktów), ale i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia. Przyznano więc dodatkowe miejsce na podium, w czym niebagatelną zasługę miał eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk, który zaprosił czwórkę laureatów do Brukseli. Laureaci otrzymali również atrakcyjne nagrody (m. in. tablety, książki, albumy). Poseł Marek Suski wyraził szczególną radość z faktu, iż zwycięzcą został uczeń LO w Grójcu, do którego sam uczęszczał. Uroczystość obejmowała też złożenie kwiatów pod Pomnikiem Nauczycieli Tajnego Nauczania i Żołnierzy Armii Krajowej. - Tutaj był silny ośrodek partyzancki w okresie II wojny światowej. Ci ludzie ponosili później tego konsekwencje w okresie komunizmu, a nasza młodzież podtrzymuje pokoleniową walkę o utrzymanie naszej tożsamości https://www.facebook.com/stanislawkarczewski narodowej powiedział poseł Dariusz Bąk, absolwent LO w Białobrzegach. Marszałek Stanisław Karczewski wyraził swoją wdzięczność wszystkim, dzięki którym finał konkursu mógł się odbyć. Stwierdził: - dziękuję nauczycielom i uczniom ( ), że interesujecie się historią, interesujecie się Polską, interesujecie się tym jak Polska będzie wyglądała. Jest to swoistego rodzaju przekazanie pałeczki pokoleniowej. Reprezentujący ŚZŻAK, prof. Wiesław Wysocki, wyraził radość Bilet do Brukseli wręcza wicemarszałek Stanisław Karczewski. z powodu uczestnictwa w uroczystości. Kiedy 5 lat temu, staraniem śp. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP i śp. Janusza Kurtyki Prezesa IPN, Sejm ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, od razu zaczęły się uroczystości zainicjowane właśnie przez ludzi młodych podkreślił profesor. - Za trud, za pracę włożoną dla oddania hołdu wielkim Synom Ojczyzny Najjaśniejszej RP, wszystkim zgromadzonym, serdecznie dziękuje w imieniu Armii Krajowej dodał kapitan Leon Barszcz ze ŚZŻAK (Koło Białobrzegi). Dr Paweł Ukielski (IPN) wyraził przekonanie, że posobnych inicjatyw będzie jeszcze wiele. Stwierdził: Nie wystarczy nam, że znajdziemy tych ludzi, chcemy całkowicie ich przywrócić pamięć. Dyrektor LO w Białobrzegach, Iwona Śliwa powiedziała, że cieszy się z sukcesów jej uczniów. Podkreśliła, że w dzisiejszych czasach trudno jest wychowywać młodzież w duchu patriotyzmu, biorąc pod uwagę, jak bardzo została ograniczona liczba godzin historii. Wspomniała też, że szkoła przygotowuje Regionalną Izbę Pamięci, związaną z historią szkoły, lokalnym środowiskiem AK, Nauczycieli Tajnego Nauczania. Jej otwarcie planowane jest na wrzesień. Konkurs mógł się odbyć dzięki uprzejmości współorganizatorów i sponsorów. Byli nimi m.in.: IPN, euredeputowany Zbigniew Kuźmiuk, prof. Zdzisław Krasnodębski, posłowie Marek Suski i Dariusz Bąk, Dyrekcja LO w Białobrzegach oraz wiele innych osób i firm. Redaktorka 3 Wspólne zdjęcie z laureatami. Jakie było i jest znaczenie Konstytucji 3 Maja? Zapewne mniejsze niż wtedy, kiedy ją przyjmowano. Była wszakże wytworem swoich czasów. I tylko w tamtych czasach mogła robić wrażenie. Z dzisiejszej perspektywy trąci nieco anachronizmem. Dlaczego? Ponieważ nie obalała poddaństwa. W konstytucji majowej zabrakło nowożytnego spojrzenia na rolę jednostki w państwie. Takiego na miarę konstytucji amerykańskiej (1787), czy konstytucji francuskiej (1791). Była za to pierwszym aktem dokonującym kompleksowej reformy ustroju Rzeczypospolitej. Co istotne, aktem suwerennym niepodległego państwa. Naprawa bez rewolucji Postulaty reform społecznych nie znalazły odzwierciedlenia w tekście Konstytucji 3 Maja. Jej twórcom nie chodziło o burzenie starego porządku, lecz jedynie o jego naprawę. W imię tej koncepcji odrzucono inną: że rozwój i szczęśliwe życie społeczeństwa zależy nie tylko od dobrze urządzonego ustroju, ale również od wzajemnej życzliwości obywateli. A ta ostatnia jest możliwa tylko między równymi sobie. Najwcześniej zrozumieli to Amerykanie. Na kartach Deklaracji Niepodległości z 1776 r. głosili, że ( ) wszyscy ludzie stworzeni zostali jako równi sobie, że Stwórca wyposażył ich w pewne niezbywalne prawa, że wśród nich są prawo do życia, do wolności i poszukiwania szczęścia. W konstytucji majowej zabrakło odwołania do idei równości i wolności. Za to mówiło się o prerogatywach pierwszeństwa w życiu publicznym i prywatnym zarezerwowanych dla szlachty. Mimo tego, dzieło Sejmu Wielkiego ( ) było pozytywnie przyjmowane w Wielkiej Brytanii oraz w Ameryce. W brytyjskiej prasie pisano, że Konstytucja 3 Maja wzorowana jest na brytyjskim prawie konstytucyjnym i na konstytucji Stanów Zjednoczonych, a przy tym stanowi ich ulepszoną wersję. J. Waszyngton podkreślał z kolei, że Polska (...) podjęła wielkie i nieoczekiwane działania dla zapewnienia sobie wolności. I choć historia nie pozwoliła Konstytucji 3 Maja odegrać roli gwaranta wolności kraju, to stała się ona czymś w rodzaju testamentu I Rzeczypospolitej. Fundament z przesłaniem Konstytucja majowa była takim fundamentem. Zarówno w ujęciu ustrojowym, jak i politycznym. Dzięki niemu polski naród mógł wyzwolić się z niemocy i zerwać (choć na chwilę) z dyktatem ościennych dworów. A wszystko dlatego, że jak pisał H. Kołłątaj do projektu konstytucji udało się przyciągnąć prawie całą Polskę z uwagi na jej słuszność i potrzebę. Z takim też nastawieniem przyjęto Ustawę Rządową jako pierwszą nowoczesną konstytucję w Europie. I ta wiara w to, że Polacy są zdolni do czynów wielkich nie tylko w obliczu zagrożenia militarnego przetrwała. Do ducha i litery Konstytucji 3 Maja odwoływano się w czasie powstań narodowych. Pamięć o niej podtrzymywali Mickiewicz, Lelewel i Matejko. Nie inaczej było, kiedy Polska odradzała się w 1918 r. W preambule pierwszej konstytucji z 1921 r. wprost nawiązywano do świetlanej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3 Maja. Zrobiono to również w preambule obowiązującej konstytucji z 1997 r. mówiącej o najlepszych tradycjach Pierwszej Rzeczypospolitej. Tradycji ciągle żywej w umysłach i sercach Polaków. ŚWIAT PIEROGÓW na Kochanowskiego Kozienice /okolice biblioteki/ tel Polub nas na facebooku

4 4 14 (294) 30 kwietnia 2015 GARBATKA-LETNISKO Piękny jubileusz 100-lecia urodzin 26 znalazło wyjątkową oprawę. kwietnia 2015 r. Pani Marianna Sztobryn obchodziła setne urodziny. Wyjątkowe święto Niecodzienne urodziny rozpoczęła msza święta w intencji Jubilatki. Nabożeństwo zostało odprawione w zabytkowym kościele w Gródku przez ks. Bogusława Kasprzyka. Duchowny odczytał list gratulacyjny od ks. biskupa Henryka Tomasika. Po mszy świętej odbyło się przyjęcie urodzinowe. Uczestniczyło w nim około 50 osób dzieci, wnuki, prawnuki, kuzyni, wszyscy którzy ten wyjątkowy dzień pragnęli spędzić z Jubilatką. Jak na taką uroczystość przystało nie zabrakło tortu, szampana, mocy prezentów, kwiatów oraz życzeń kolejnych długich i szczęśliwych lat życia. Swoje gratulacje złożyli również: Robert Kowalczyk Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Włodzimierz Mazur Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko, Teresa Fryszkiewicz Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko, Bolesław Warchoł i Ryszard Mazur Prezes i Wiceprezes Koła Związku Kombatantów, a także Krystyna Jastrzębska Kierownik KRUS Placówki Terenowej w Kozienicach. List gratulacyjny od Premier Ewy Kopacz odczytał Zbigniew Gurtat Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (PZ w Radomiu). Wśród zaproszonych gości nie zabrakło dr. Waldemara Witkowskiego, który od lat opiekuje się Jubilatką. Jak zgodnie twierdzą zaproszeni na jubileusz goście Pani Marianna jest w świetnej formie, odznacza się pogodą ducha, życzliwością oraz radosnym nastawieniem do świata i ludzi. Pani Marianna Sztobryn urodziła się w 1915 r. w miejscowości Garbatka Nowa. Tam też mieszka do dziś. Mając 20 lat wyszła za mąż za starszego o 7 lat Edwarda Sztobryna, kawalera z sąsiedniej Garbatki-Zbyczyn. Przeżyli razem 75 lat. Mąż dożył w dobrym zdrowiu 102 lat. Pani Marianna Sztobryn jest szczęśliwą matką, babcią i prababcią. Dochowała się czwórki dzieci, dziewięcioro wnuków i siedmioro prawnuków. Choć całe życie ciężko pracowała wraz z mężem w gospodarstwie rolnym, nie brakuje jej wigoru oraz radości życia. Pomimo sędziwego wieku jest bardzo samodzielna. Dalej dużo czyta i rozwiązuje krzyżówki, co z pewnością pozytywnie wpłynęło na kondycję Seniorki. Podobnie duże znaczenie mógł mieć mikroklimat Garbatki i okolic oraz pozytywne podejście do życia. Pani Mariannie składamy gratulacje. Życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze, wielu radosnych chwil w gronie najbliższych. Niech nigdy nie brakuje jej szczęścia, zdrowia i pomyślności. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Wójt Gminy Garbatka-Letnisko stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r, poz. 518 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 30 kwietnia 2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie geodezyjnym Ponikwa oraz w obrębie geodezyjnym Bąkowiec PGR. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko w Referacie Infrastruktury i Budownictwa w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel wew. 19. Garbatka-Letnisko, dnia 30 kwietnia 2015 r. WÓJT ROBERT KOWALCZYK

5 MIASTO PIONKI TYGODNIK 14 (294) 30 kwietnia CZARNA PŁYTA Z PIONEK Co łączy konflikt koreański z 1953 r. z historią polskiej piosenki rozrywkowej? Okazuje się, że całkiem sporo. Przynajmniej teoretycznie. Historia produkcji prochu w Pionkach ma swoje tradycje i sięga czasów przedwojennych. W roku 1953 zapotrzebowanie na wyroby dobrze działającego Pronitu (8 tys. załogi) spadło. Być może było to związane z zawieszeniem broni na Półwyspie Koreańskim. Ile jest w tym prawdy nie wiadomo. Faktem natomiast jest to, że Pronit zaczął wtedy przestawiać się z produkcji wojskowej na cywilną. W pionkowskich zakładach rozpoczęto tłoczenie płyt gramofonowych. Wyrabiano je z polichlorku winylu, a następnie kształtowano za pomocą odpowiedniej matrycy. Dzięki porozumieniu Pronitu, przedsiębiorstw fonograficznych i artystów, powstała praktyka, w ramach której wykonawcy produkowani w fabryce występowali w Pionkach. Życie kulturalne kwitło. Dom kultury oraz hala sportowa rozbrzmiewały coraz to nowszymi dźwiękami. Płyty Pronitu docierały zaś do słuchaczy i raczyły ich ciepłym, analogowym, niepowtarzalnym brzmieniem. Marek Majewski - wieloletni pracownik Pronitu a obecnie MESKO, zorganizował w budynku biurowca Izbę Czarnej Pyty warto tam zajrzeć! (patrz foto) Poniżej treść komunikatu przesłanego na adres naszej redakcji przez Tomasza Wyroślaka, Kierownika Wydziału Promocji i Aktywności Lokalnej UM Pionki Urząd Miasta Pionki informuje, że organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Piosenki Patriotycznej Ludowej i Tańca Ludowego, który odbywał się w Pionkach, w dniach kwietnia 2015 roku, było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Estradowe "Konar" z siedzibą w Warce, które reprezentowane było przez jej prezesa Panią Alicję Konarską. Festiwal objęty został Honorowym Patronatem przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP. W lutym br., na wniosek Stowarzyszenia "Konar", Burmistrz Pionek objął patronat honorowy oraz wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sal Centrum Aktywności Lokalnej i ufundowanie głównej nagrody Grand Prix Festiwalu. W związku z zaistniałymi, nieprzyjemnymi wydarzeniami podczas Festiwalu pragnę poinformować, że Urząd Miasta nie był współorganizatorem tego przedsięwzięcia, nie był zapoznawany z jego regulaminem oraz nie miał wpływu na jego przebieg i rozstrzygnięcie. Burmistrz Miasta Pionki wyraża swoje ubolewanie z powodu zaistniałego incydentu, który dotknął występujących artystów i publiczność. Jednocześnie Burmistrz pragnie podziękować wszystkim uczestnikom i gościom, którzy odwiedzili nasze miasto, doceniając bardzo wysoki poziom artystyczny i kulturowy zaprezentowanych występów. Rzut oka na najbliższą przyszłość CAL-u Rozmowa z dyrektorem Centrum Aktywności Lokalnej Marcinem Alotem Jakie cele stawia Pan sobie w najbliższej przyszłości jako nowy dyrektor CAL-u? Planowane są różne działania kulturalno-artystyczne warsztaty rękodzieła, warsztaty teatralne, przedstawienia. Chcemy organizować spotkania z interesującymi ludźmi. Cały czas działa projekt "Kino za rogiem"... Czy CAL zamierza wykorzystać potencjał tradycji fabryki płyt winylowych? Jest to jeden z wielu naszych celów. Zamierzamy w najbliższej przyszłości zapełnić gabloty, bo wiele z nich obecnie wypełnionych jest jedynie kurzem. Oglądałem ekspozycję Pana Majewskiego. Jestem pod wrażeniem jego inicjatywy. Nie widzę przeszkód, aby pogłębić współpracę. Poza tym chcielibyśmy raz do roku organizować ogólnopolski konkurs piosenki nawiązujący do utworów z czasów tłoczenia czarnej płyty. Chcielibyśmy ściągnąć do jury przynajmniej jednego (co roku innego) przedstawiciela artystów, którzy wydawali swoje utwory w Pronicie. Kiedy można się spodziewać powstania izby? Chcielibyśmy żeby powstała ona jak najszybciej. Ale nie jest to łatwy proces. Poszukujemy eksponatów. Chętnie przyjmiemy od mieszkańców stare płyty, gramofony, wszelkie pamiątki w tym zdjęcia, dokumenty... Wszystko co dotyczy historii naszej wytwórni płyt. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za kontakt. Czy Pionki potrzebują drugiej instytucji kultury? CAL i MOK są innymi instytucjami. Naszym zadaniem jest aktywizowanie społeczności w ten sposób, aby mieszkańcy sami podjęli działania np. aby rozwijali swój biznes. Istotną rzeczą w projekcie CAL jest też galeria Tworzywo. Nawiązuje ona do zakładu tworzyw sztucznych, więc dotyczy nie tylko sztuki, ale i wzornictwa przemysłowego. Ważnym punktem jest także wolontariat, który mam nadzieję się u nas rozwinie i będzie naszym mocnym punktem. Jest Pan związany z ogniskiem muzycznym w Pionkach. Czy ze względu na inne obowiązki, dalej będzie uczył tam muzyki? Ze względu na nowe obowiązki muszę się zastanowić nad swoją przyszłością w ognisku. Ale obecnie uczniowie zdają egzaminy dyplomowe i nie byłoby nietaktownym posunięciem zostawić ich samym sobie. Planujemy podpisać umowę o współpracy z ogniskiem. Dlaczego nie mielibyśmy promować naszych zdolnych ludzi? Dziękuje za rozmowę. Z dyrektorem CAL-u Marcinem Alotem rozmawiał Jakub Skiba

6 6 14 (294) 30 kwietnia 2015 Filcowanie łączy pokolenia Zasmakuj w tradycji Kwiatki z filcu, motylki czy szykowne korale to niewielka część tego, co powstało podczas siedmiu warsztatów artystycznych z filcowania na sucho. Zajęcia poprowadziła Natalia Bielawska absolwentka akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wprowadziła ona uczestników w artystyczny świat wyrobów z wełny czesankowej. Spotkania odbywały się w: PSP w Gniewoszowie, filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, Centrum Myśli Świętego Jana Pawła II, Gminnej Bibliotece Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie, Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko, Centrum Aktywizacji Społeczności Lokalnej CYBERIA" w Grabowie nad Pilicą oraz w pracowni artystycznej Elżbiety Kudły Kocie łby". Podczas zajęć uczestnicy nabyli umiejętności wykorzystania profesjonalnych technik filcowania. Poznali teorię i narzędzia pracy. Zostały one skutecznie wykorzystane podczas zajęć praktycznych. Co najważniejsze uczestnicy mieli szansę, aby uruchomić swoją wyobraźnię i kreatywność. Zainteresowanie tą techniką rękodzielniczą przerosło nasze oczekiwania. Na warsztatach pojawiły się całe rodziny, babcie z wnukami oraz mamy ze swoimi pociechami itd. Wszyscy wzajemnie się wspierali i pobudzali do działania. Podczas spotkań powstały liczne małe, kolorowe cudeńka oraz trójwymiarowe formy. Wszystkie przyniosły uczestnikom moc dobrej zabawy. Aleksandra Wieczorek Biuletyn LGD "Puszcza Kozienicka" nr 3/15 Rwane kluski, szkaplerze, faszerowane jaja oraz owocowa sałatka to wszystko oraz wiele więcej można było skosztować podczas warsztatów kulinarnych zorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie W ramach projektu pod nazwą Junior gotuje, senior smakuje" postanowiliśmy zorganizować cykl siedmiu warsztatów we wszystkich gminach powiatu kozienickiego. Spotkania miały na celu nie tylko przybliżyć dzieciom wiedzę na temat tradycji kulinarnych naszego regionu, ale także aktywizować mieszkańców i łączyć pokolenia. Kuchnia jest w końcu sercem domu, magicznym miejscem, gdzie kumuluje się pozytywna energia całej rodziny. W ramach projektu przeprowadziliśmy dotychczas pięć spotkań w: Magnuszewie, Garbatce-Letnisko, Głowaczowie, Kozienicach oraz Sieciechowie. Podczas warsztatów uczestnicy w towarzystwie kół gospodyń, mam, babć mogli spróbować swoich sił w kuchni i przygotować proste, regionalne potrawy. Z otrzymanych składników uczestnicy mieli przygotować pięć wybranych przez siebie potraw. Efekty były zaskakujące i chciałoby się powiedzieć niebo w gębie". Mogliśmy posmakować m. in.: drożdżowych sójek, kotletów z kaszy, kapusty dębowej, kładzionych klusek, śledzi czy różnorodnych sałatek. Na stołach pojawiły się również potrawy nowoczesne pizza, skrzydełka w miodzie, galaretki owocowe i inne. Podniebienia łasuchów z pewnością zostały ukontentowane. Po wspólnym gotowaniu nastąpiła degustacja i ocena potraw. Zaproszeni goście nie kryli słów uznania dla małych kucharzy. Pochwały to jednak nie wszystko. Wszyscy młodzi uczestnicy otrzymali drobne upominki. Planujemy, aby po spotkaniach pozostał namacalny ślad regionalna książka kucharska, zawierająca zdjęcia z warsztatów oraz przepisy dzieci. Naszych dzieci. Aleksandra Wieczorek Odpoczynek Pod Różą czyli Dobre Praktyki dla rozwoju Ziemi Kozienickiej Poniższy artykuł poświęcony jest dobrym praktykom w pozyskiwaniu oraz wykorzystywaniu środków unijnych. Jednocześnie ma za zadanie zaprezentować Państwu przykład projektu, który został zrealizowany za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia. Tym razem przedstawiamy przedsięwzięcie w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Na skraju puszczy, w malowniczych Kozienicach znajduje się gospodarstwo agroturystyczne "Pod Różą", które oferuje komfortowe pokoje gościnne. Aby jeszcze bardziej rozpieścić swoich gości Elżbieta Smolarczyk postanowiła skorzystać z funduszy unijnych i wprowadzić w życie dwa projekty, które dotyczyły przebudowy budynku mieszkalnego i zakupu niezbędnego wyposażenia. W ramach operacji wykonano roboty ziemne, budowlano wykończeniowe, ciesielskie, instalacyjne gazowe, instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne. Wykonano instalację oświetlenia i gniazd. Pani Elżbieta zakupiła również kompleksowe wyposażenie do ZAKRES PROJEKTU: Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez przebudowę budynku mieszkalnego i zakup wyposażenia z przeznaczeniem na agroturystykę. BENEFICJENT: Elżbieta Smolarczyk WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: zł KWOTA DOFINANSOWANIA: zł domu mieszkalnego m.in. meble, pościel, sprzęt TV. i agd., garnki, zastawy stołowe oraz zagospodarowała teren wokół budynku. Dzięki temu goście pani Elżbiety mogą w spokoju wylegiwać się na hamaku i leżakach, odpoczywać w altance i przygotowywać smakołyki na grillu. Dzieci mogą zaś wyszaleć się na specjalnie przygotowanym placu zabaw. Znajdzie się również i coś dla aktywnych, którzy w słoneczne dni mogą popluskać się w basenie lub wybrać się na wycieczkę rowerową. Aleksandra Wieczorek Agroturystyka Pod Różą ul. Lubelska Kozienice tel. (48) tel. kom

7 14 (294) 30 kwietnia ENAP ENERGICZNA SPÓŁKA Firma ENAP to prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo w sektorze energetyki i przemysłu oferujące usługi w zakresie dostaw i montażu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz odnawialnych źródeł energii. Funkcjonuje od 2001 r. Przez te lata firma działała w różnych formach organizacyjnych. Początkowo była to spółka pracownicza. W 2008 r. została przekształcona w spółkę z o. o., a rok później w spółkę akcyjną. Będąc członem Grupy Kapitałowej APS Energia SA, firma ENAP SA zadebiutowała w 2013 r. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Niezmienna pozostała dbałość o jakość usług i produktów. Wysiłek opłacił się. Wraz ze wzrostem sprzedaży oraz liczny zatrudnionych osób firma przeniosła się do nowej siedziby w Wilczkowicach Górnych. W hali produkcyjnej uruchomione zostało Laboratorium Wysokich Mocy w którym testowane są urządzenia o mocy do 1000 kw w szerokim zakresie napięć i prądów. Na dachu siedziby została uruchomiona w 2012 r. elektrownia fotowoltaiczna wykorzystująca energię słoneczną. Może ona zostać podłączona do sieci elektroenergetycznej, co jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w regionie. Składa się z 122 paneli PV, które osiągają moc 25 kw. Firma ENAP SA wykorzystuje ją do zaspokajania własnych potrzeb energetycznych oraz od prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Te ostatnie mają dla spółki szczególne znaczenie, ponieważ koncentrują się na problemie odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak ważna jest to dziedzina, ze względu na bezpieczeństwo Firma ENAP SA prowadzi rekrutację na stanowisko Specjalista ds. Zaopatrzenia i Logistyki, oraz poszukuje Inżynierów Elektryków lub Automatyków z dobrą znajomością języka angielskiego. Zachęca również do śledzenia strony internetowej ponieważ w związku z rozwojem spółki planowane jest tworzenie nowych miejsc pracy. energetyczne i ekologiczne, nikogo nie trzeba przekonywać. Spółka ENAP specjalizuje się w pozyskiwaniu energii elektrycznej z wiatru lub z energii słonecznej, oferując klientom indywidualnym i instytucjonalnym gotowe lub spersonalizowane rozwiązania (turbiny wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, doradztwo, projekty itp.). Rozwój spółki spowodował konieczności otwarcia nowego oddziału (Oddział Południe) i wiele wskazuje, że powstaną kolejne. Planowane jest otwarcie nowego oddziału na północy kraju. Obecnie firma zatrudnia blisko 100 osób. ENAP SA dokłada starań, aby rozwój spółki był uzupełniony rozwojem zawodowym jej pracowników. ENAP SA aktywnie działa na rynku Elektrownia fotowoltaiczna na dachu siedziby firmy. krajowym oraz zagranicznym. Od lat najważniejszym kontrahentem firmy ENAP SA jest ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice). Owocna współpraca obu firm wynika nie tylko z bliskości zakładów, ale również ze wzajemnego Wrzesień 2010 roku, to tu powstanie za chwilę nowa siedziba (fot. poniżej). zaufania jakim obdarzają się pracownicy spółek. Ponadto ENAP SA jest odpowiedzialna za szereg projektów w Elektrowni Stalowa Wola, Elektrowni Bełchatów oraz w Zakładach Azotowych Puławy jak również na terenie Niemiec, Macedonii, Holandii, Litwy i Estonii. W chwili obecnej realizowane są projekty w Gdyni, Wrocławiu, Świeciu i Oświęcimiu, Szczególne znaczenie dla spółki miało współuczestniczenie w budowie II linii warszawskiego metra. Firma była odpowiedzialna za montaż i uruchomienie stacji energetycznych nowopowstałych stacji, jak również za dostarczenie przeszło 250 rozdzielnic niskiego napięcia. W ciągu zaledwie 14 lat firma ENAP z lokalnego zakładu pracy, awansowała do rangi ogólnokrajowego przedsiębiorstwa znanego w całym kraju w sektorze energetyki. Mimo odniesionych sukcesów, nie zamierza spoczywać na laurach i planuje dalszy rozwój. Działania finalnie zmierzają w jednym celu aby przez swoje profesjonalne usługi zapewnić Państwu ciągłą dostawę energii. Bo tak to już jest w branży energetycznej, że energia nie ma prawa się wyczerpać. Szafy niskiego napięcia produkcji ENAP. Nowoczesne wnętrza części biurowej.

8 8 14 (294) 30 kwietnia 2015 GMINA JEDLIŃSK Pomoc dla pogorzelców Przypominamy, że w nocy z 2. na 3. marca w Jedlińsku na ul. Piaskowej w domu, w którym mieszkały dwie rodziny wybuchł pożar. W ciągu godziny, ośmioro mieszkańców budynku straciło dach nad głową. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Z pomocą pogorzelcom pospieszyły władze samorządowe. Wójt gminy, Kamil Dziewierz, zapewnił nam lokale zastępcze oraz artykuły pierwszej potrzeby, jak pościel i ręczniki za co jesteśmy bardzo wdzięczni mówi jedna z poszkodowanych Urszula Rozińska. Pożar na tyle uszkodził budynek, że bez remontu się nie obejdzie. Dzięki ofiarności mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców, akcjach zbiórki w kościołach udało nam się zebrać część pieniędzy oraz materiałów potrzebnych do odbudowy zniszczonego domu. kontynuuje. Chciałabym podziękować za wielkie serce ludziom którzy nam bezinteresownie pomagają, wpierają finansowo oraz duchowo. Jednak żeby można było się wprowadzić potrzeba ogromnych nakładów, a tego nam wciąż brakuje. Dlatego w miarę możliwości zwracamy się z prośbą o dalszą pomoc kończy Pani Urszula. - W pierwszej kolejności musimy zrobić dach ponieważ podczas deszczu woda wlewa się do domu dodatkowo niszcząc ściany - mówią Panie Ula i Ela. Tak wygląda mój pokój, wszystko do remontu - pokazuje nam poszkodowana. Numer konta, na który można wpłacać pieniądze na remont: Urszula Rozińska: Tel Wójt Gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniach dotyczących odnawialnych źródeł energii: - 6 maja o godz w sali OSP w Jedlińsku odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem posłanki Anny Zalewską oraz osób z miejscowości, w których powstały turbiny wiatrowe maja o godz w PSP w Jedlińsku (sala gimnastyczna) odbędzie się spotkanie z udziałem specjalistów OZE oraz przedstawicieli organizacji społecznych. Panel będzie dotyczył możliwości powstania farm wiatrowych na terenie gminy. Dodatkowe spotkania odbędą się w Lisowie (30 kwietnia o godz ) oraz Wielogórze (7 maja o godz ). Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego roku szkolnym 2014/2015 rozegrał się XX jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Historyczny Losy żołnierza i W dzieje oręża polskiego. Był on organizowany i koordynowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. kwietnia 2015 roku 23 dokonano uroczystego otwarcia placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie. Dyrektor Małgorzata Sobień powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Jedlińsk Kamila Dziewierza, Przewodniczącą Rady Gminy Jedlińsk Anetę Żurowską, Dyrektor GEAS Danutę Durak, radnych Zbigniewa Dobosza, Łukasza Kurka oraz radnych powiatowych - Teodozję Bień i Roberta Dobosza, Alicję Kwatek, która prowadzi świetlicę w Ludwikowie, Radę Rodziców, uczniów, byłych i obecnych nauczycieli oraz pracowników szkoły. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor przypomniała, iż wszyscy, którzy angażują się w wychowanie i nauczanie dzieci Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście. wiedzą, że wśród koncepcji dydaktyczno wychowawczych miejsce oraz czas na zabawę, pocji, muszą znajdować się zabawki, uwzględniających w wysokim nieważ jest to podstawowa forma stopniu zasadę aktywności własnej dziecka, na szczególną uwa- wręczyły Wójtowi Gminy podzię- działalności dzieci. Przedszkolaki gę zasługuje zabawa, a w każdej kowanie od uczniów szkoły, a plac placówce przedszkolnej, szkolnej poświęcił ks. Proboszcz Andrzej niezależnie od stopnia organiza- Dwojakowski. Zakres materiału był obszerny, często wykraczał poza podstawę programową szkoły podstawowej. Pytania obejmowały okres od 972 r. (bitwa pod Cedynią) do 1514 r. (bitwa pod Orszą). Konkurs odbywał się na trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Dwoje uczniów z klasy V a PSP im. T. Kościuszki w Jedlińsku Nina Hetman i Franciszek Makulski zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego, który odbył się 16 kwietnia w Warszawie. Uczniowie z Jedlińska uzyskali tytuły finalistów. To duży sukces. Do- wodzi on, że zaangażowanie i praca przynosi efekty. Gratulujemy sukcesu uczniom oraz nauczycielce historii Justynie Bujek! Kacper po raz kolejny Kacper Imiołek (drugi z lewej) zajął II miejsce podczas finału Wojewódzkich Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych, które odbyły się w Piastowie. Medal oraz dyplom odebrał z rąk Wójta Gminy Jedlińsk Kamila Dziewierza oraz sekretarza miasta Radom, Rafała Czajkowskiego.

9 14 (294) 30 kwietnia 2015 MOTORYZACJA Sprzedam Honde CRV 2007 r, 2l benzyna, automat, bogate wyposażenie, granatowy metalik. Kozienice. Tel Sprzedam opony 195/60 R15, szt. 4 i 195/70 R15C, szt. 2. Tel Sprzedam opony z felgami aluminiowymi do Volkswagena busa. Po dwóch sezonach letnich. Stan dobry. Rozmiar 195x70x15C. Tel Sprzedam samochód Opel Zafira r. 2003, TDI, 101 KM, ABS, ARS, radio CB, opony zimowe. Przebieg 190 tys. Bożówka, gm. Magnuszew. Cena do uzgodnienia. Tel NIERUCHOMOŚCI Sprzedam lokal usługowy 56m 2. Kozienice, ul. Hamernicka. Wykończony, w nowym budynku. Tel Sprzedam mieszkanie 59 m 2 na osiedlu Energetyk w Kozienicach po generalnym remoncie. Tel Sprzedam działkę o pow.1800 m 2 przy drodze asfaltowej. Płachty kolo Pionek. Tel Sprzedam dom jednorodzinny, podpiwniczony, powierzchnia 143 m 2, poddasze użytkowe, działka 1000 m 2 w Łuczynowie. Tel Sprzedam mieszkanie w Pionkach Al. Lipowe 34,6m 2 do remontu podłogi i łazienka. Cena do uzgodnienia. Tel Wynajmę mieszkanie w Pionkach, ul. Dębowa, 2 pokoje, kuchnia, balkon, 32,6m 2, piętro 3. Informacje dodatkowe- Tel Sprzedam działkę rolno-budowlaną, Grabów n/pilicą, ul. Sadowa 2900m 2, prostokąt, notarialnie. Tel Sprzedam niestandardowy, duży garaż po remoncie, zabudowa szeregowa, ul. Głowaczowska, Kozienice, kw notarialnie. Tel Sprzedam/Zamienię na mniejsze mieszkanie 3-pokojowe za dopłatą, duża kuchnia, oddzielnie łazienka i wc, duży balkon, nowe okna, Kozienice. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam działkę 1800 m m słup. Adamów, trasa Brzóza-Ryczywół. Cena 8000zł do uzg. Tanio. Tel Wynajmę dom w Łuczynowie Nowym 153, 4 km od Kozienic na kwatery robotnicze, 20zł, tanio. Tel , Sprzedam dom przy trasie E7 w Jedlińsku, 162 m 2 na działce 3824 m 2. Dom w stanie surowym zamkniętym. Kanalizacja, gaz, prąd, woda. Tel Sprzedam dom w Kozienicach. Os. Borki, ul. Szczęśliwa. Tel Sprzedam 1ha w całości lub na działki w Tomczynie, gm. Grabów nad Pilicą. Tel Pilnie sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow m 2 w podzagajniku z mediami i pozwoleniem na budowę wraz z zatwierdzonym projektem. Polecam, cena zł. Tel Sprzedam dom 54m 2, budynek gospodarczy 44 m 2 na działce 5700m 2 w miejscowości Michalin, gm. Zwoleń przy trasie T12. Tel Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 5000m 2 w miejscowości Staszów, 10 km od Kozienic. Przy drodze wszystkie media, energ. el., woda, kanalizacja, gaz ziemny, I i II klasa ziemi ornej. Posiada tytuł własności i nr księgi wieczystej. Cena 35 tys. zł do negocjacji. Tel m 2 na działce o pow. 800 m 2. Wszystkie media w drodze w miejscowości Trzebień, gm. Magnuszew. Cena do uzgodnienia. Sprzedam dom z działką o pow m 2 w Grabowie nad Pilicą. Ogrodzona w całości uzbrojona, przejezdna na dwie strony, blisko stacji kolejowej, dobra na działalność gospodarczą przy trasie Warka-Kozienice. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dom wolnostojący, ocieplony, kryty blachą, nowe okna, ogrzewanie gaz- -węgiel, pow. mieszk. 160 m 2, pow. cał. 250 m2, 7 pokoi, 3 łazienki. Działka zagospodarowana ma 504 m 2. Lokalizacja Kozienice ul. Wojska Polskiego. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam w Brzózie 15km od Kozienic 3 działki: dwie po 1650 m 2, 2650 m 2. Atrakcyjne położenie z aktualnym pozwoleniem na budowę. Woda, światło, spokojna okolica, rzeka Radomka 300m. Cena do uzgodnienia 40zł/m 2. Tel / Pomieszczenia biurowe, hale, plac. Ogrodzone, monitorowane w dobrej cenie. Wydzierżawię lub sprzedam. Tel OGŁOSZENIA DROBNE SMS o treści TC.OKO. na nr Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: Sprzedam działkę w Przewozie 3 km od Kozienic, m 2 z możliwością podziału na działki. Woda, kanalizacja, światło, telefon przy drodze. Tel Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 110 m 2 w Garbatce Letnisko. Podpiwniczony po termomodernizacji i wymianie dachu. Na działce o pow. 600 m 2. Do natychmiastowego zamieszkania,100 m od Puszczy Kozienickiej. Tel Sprzedam domek letniskowy do całorocznego zamieszkania, wszystkie instalacje i media, 50 m 2, (pokój, kuchnia, łazienka) z garażem i budynkiem gospodarczym na działce 400 m 2. Tel Wynajmę zakład pod działalność spożywczą o pow. ok. 200 m 2. Miejscowość Aleksandrówka. Tel Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe o pow. 70 m 2, III piętro na os. Piaski. Mieszkanie po częściowym remoncie, osobna łazienka i wc. Dwa przedpokoje. Tel Sprzedam działkę rekreacyjną na Ogrodach Działkowych. Kamienny Potok o pow. 460 m2, ogrodzona w Chinowie. Cena 15 tys. Tel Dom parterowy, wolno stojący, 3 sypialnie, salon, kuchnia, łazienka, hol, pom. Gospodarcze, stan surowy otwarty. Razem 114 m 2, na działce 1600 m2, częściowo ogrodzonej, dodatkowo budynek gospodarczy murowany. Dom położony w Puszczy Kozienickiej, Maciejowice III 63, gm. Głowaczów, pow. Kozienicki. Cena tys. Tel (po godz ) Sprzedam działkę budowlaną os. Borki o pow. 980 m2. Cena do uzgodnienia. Tel Poszukuję mieszkania do 45m 2, parter lub 1 piętro. Wynajmę lub kupię. Tel Sprzedam mieszkanie drewniane o pow. ok. 100 m 2, w miejscowości Czarna Wieś. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam mieszkanie własnościowe 2-pokojowe o pow. 51m 2, parter w Pionkach przy ul. Szkolnej. Do mieszkania przynależy piwnica (11,5 m 2 ) i strych (14m 2 ). Blok 2-piętrowy, położony przy lesie blisko dworca PKP. Tel Sprzedam budynek z bali. Cena do uzgodnienia. Tel dzwonić po 18 Sprzedam garaż murowany z kanałem przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach. Tel Sprzedam domek letniskowy parterowy z zagospodarowaną, uzbrojoną działką o pow. 1400m 2, przeznaczony do całorocznego zamieszkania. Domek 100m 2, ocieplony, nowe okna, dużo zieleni. Dojazd 200 m od ulicy do działki. Maciejowice, gm. Głowaczów. Tel Wynajmę mieszkanie w Kozienicach przy ul. Hamernickiej o pow. 48m2, umeblowane, II piętro, 2 pokoje. Tel Wynajmę halę o pow. 3500m2, woda, światło, koło Kozienice w miejscowości Aleksandrówka. Tel RÓŻNE Słupki ogrodzeniowe-nowe z daszkiem z rury fi. 51 pom. farbą podkładową. Cena 22zł/szt. Możliwość transportu, koszt paliwa. Bąkowiec. Tel Sprzedam 2 tony łubinu słodkiego. Kwiaty koloru fioletowego. Cena 120 za metr. Tel Sprzedam ciągnik Ursus C360. Po kapitalnym remoncie. Tel Sprzedam klatki na kapustę pekińską. Duża ilość. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam pszenżyto, ok. 2 tony. Tel Sprzedam pustaki Max o wym. 29x18x18 w ilości 248 sztuk, cena 1.60 zł/szt. odbiór własnym transportem. Tel Sprzedam ziemniaki Irga, jadalne nie sortowane. Cena 20gr/kg. Kępice. Tel Sprzedam roletki materiałowe dzień i noc, rolety oraz żaluzje i plisy. Pomogę założyć. Tel ANANAS pożyczki krótkoterminowe do 30 dni od zł, minimum formalności, także z komornikiem. Tel Sprzedam działkę 1290 m 2, wszystkie media w drodze, cicha, przytulna okolica, blisko centrum Grabowa nad Pilicą. Tel Szukam domu dla młodego, burego kotka dachowca. Oddam go tylko wtedy, gdy będę przekonana, że nowy opiekun zapewni zwierzęciu dobre warunki. Tel / Sprzedam sadzarkę do warzyw. Cena do uzgodnienia. Tel dzwonić po 18 Sprzedam dwukółkę do ciągnika rolniczego, dł. 2.60m, szer. 1.25m, wys. 1.40m, opony 15. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam heblarkę, blat dł. 2.60m, silnik 7,5kw, wałek szer. 35cm, 3 noże. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam kolekcję medali z brązu Królów Polskich. Około 10 dag/szt. W sumie 13 szt. od Mieszka Pierwszego. Tel Sprzedam bramę metalową o wym. 4,40x160m. Tel Sprzedam bramę metalową z furtką o wym. brama 340x160m, furtka 100x160m. Tel Sprzedam fotel wypoczynkowy, bardzo wygodny,elegancki, pokrycie welurowe w kolorze jasnym. Tel Sprzedam amerykankę sypialno-wypoczynkową, pokrycie skórzane, bardzo wygodna, stan bardzo dobry. Tel Sprzedam suknie ślubną w kolorze ecri, rozm. 38, wzrost 167cm. Cena 600 zł do uzgodnienia. Tel / Sprzedam kabel elektryczny 6-cio żyłowy, ziemny, 42m. Cena 10zł/m. Tel Sprzedam 2 okna plastikowe białe o wym. 140x110 i 120x110. Cena uzg. Tel Sprzedam pilnie, trzy kozy matkę i jej dwumiesięczne młode, kuzka i koziołek, mleczne. Cena do uzgodnienia. Tel / Profesjonalna rehabilitacja i masaż leczniczy w domu. Kozienice i okolice. Tel DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE. TEL PRACA Duża firma zatrudni od zaraz osoby do sprzątania obiektu w rejonie Konstancina- -Jeziornej. Praca w systemie dyżurów 12-godzinnych, co drugi dzień. Zwracamy koszty dojazdów do pracy. Kontakt: lub Praca dla emerytów lub rencistów. Umowa zlecenie. Nienormowany czas pracy, wysokie prowizje sprzedażowe. Zadzwoń Praca na samodzielnym stanowisku w firmie finansowej, nienormowany czas pracy atrakcyjne zarobki, profesjonalne szkolenie. TEL Praca dodatkowa w branży finansowej nie wymagamy doświadczenia- nauczymy- ZADZWOŃ lub SMS Praca. TEL Zatrudnimy osoby do sprzątania supermarketu. Stawka 5,5 zł/h. Tel TOWARZYSKIE Kawaler z poczuciem humoru, j. obce, dom koło Kozienic. Szuka miłej pani. Ja po 40-stce. Tel Jestem kobietą 50 plus. Poznam pana w podobnym wieku. Wolnego, któremu doskwiera samotność. Proszę o SMS na początek. Pozdrawiam. Tel Facet zaprosi nastolatki na miłe, sponsorowane spotkania ;-) Tel Poznam małżeństwo w celu miłych, dyskretnych spotkań. Radom, Skaryszew, Pionki, Zwoleń. Możliwy stały, dyskretny układ. Pozdrawiam. Tel Poznam dyskretną kobietę lub mężatkę w celu miłych spotkań. Mężczyzna 36 l. Kozienice, Pionki, Zwoleń, Iłża, Skaryszew i okolice. Tel Poznam kobietę z Kozienic w wieku do 35 lat w celu miłej znajomości, mam 30 lat, proszę o sms. Tel Sympatyczny Pan, pozna panią do intymnych spotkań. Pionki i okolice, wiek 35, 45 lat. Tel Poznam kobietę do dyskretnych spotkań. Stan cywilny bez znaczenia. Radom, Zwoleń, Skaryszew. Pozdrawiam. Tel Kawaler lat 46, j. obce, auto, dom koło Kozienic, wesoły z poczuciem humoru, pozna panią do wspólnych podróży. Tel / Poznam dyskretną kobietę. Warka i okolice. Tel Kawaler 43 lata, bez nałogów bez zobowiązań, poznam panią do stałego związku. Tel od 2-12 m 3. juz od 650 zł Rolety materiałowe, zewnętrzne, dachowe, żaluzje, plisy, wertikale, moskitiery. SPRZEDAŻ, MONTAŻ, NAPRAWA! TEL ZŁOM-POL atesty KARCZMA U SUCHEGO Wolne terminy na wesele. Zapraszamy! Piątek ( ) i Sobota ( ). Serdecznie zapraszamy na dancing! Zagra zespół TWINS! Wstęp 10 zł. Start godz. 20. Zapraszamy na niedzielne obiady! Sprawdźcie nasz profil na Facebooku. MS-HOUSE Kozienice Janików 34 Okna, drzwi, rolety tel , Wiosenna Pożyczka! Potrzebujesz szybkiej gotówki? Tylko u Nas na oświadczenie bez zbędnych formalności! Zadzwoń lub wyślij sms Tel PRACA- CIEŚLA netto/h ELEKTROWNIA KOZIENICE TEL

10 WARKA TYGODNIK (294) 30 kwietnia 2015 Turniej mini-siatkówki w Warce 24 kwietnia w hali Centrum Sportu i Rekreacji w Warce odbył się turniej mini-siatkówki dla uczniów szkół podstawowych. Zawody rozgrywane były z udziałem trzech roczników: 2002, 2003 i 2004 podzielonych na grupy dziewcząt i chłopców. W turnieju wzięły udział trzy szkoły, reprezentowanych przez siedem drużyn. Emocji nie brakowało. Śpiewana poezja W niedzielę 26 kwietnia, tuż po wieczornej mszy świętej, w kościele Św. Mikołaja Biskupa w Warce odbył się koncert muzyki chrześcijańskiej z cyklu Śpiewaj przy Farnej. Został on zorganizowany przez Dworek na Długiej. Psp nr 2 w Warce Małym Mistrzem Medale wręczał burmistrz Warki Dariusz Gizka kwietnia w Gminnej Instytucji Kultury Dworek na Długiej w Warce odbyła się premiera spektaklu grupy teatralnej Pretekst. Zespół w ubiegłym roku przedstawiał spektakl pod tytułem Persefona. Była to opowieść o stracie i bólu. Tym razem jednak przedstawienie oparto na zgoła innych założeniach. Grande Papa w niezwykle zabawny sposób opowiada historię anteny telewizyjnej imieniem Antek i torby foliowej ze sklepu Żabka. Bohaterowie Uczniowie szkół podstawowych mogli spróbować swoich sił w turnieju siatkówki. Jest to trudna dyscyplina sportu, ponieważ wymaga wielu technicznych umiejętności. Te zostały opanowane przez zawodników w różnym stopniu. Niektórzy grali na trzy, inni próbowali jak najszybciej przebić piłkę na stronę rywala. Ale wszyscy uczestnicy byli w pełni zaangażowani na 100 %. Rozgrywki odbywały się na zmniejszonym boisku (4,5 x 4,5 m). Drużyny składały się z trzech zawodników. Mecze rozgrywano wg roczników i szkół (tzw. puchar mistrzów poszczególną placówkę reprezentowali Marzycielski pretekst 15 mieszkają na dachu z papy, kiedy w ich świat wkracza prawdziwy macho Andrew, urojony gołąb. Podczas spektaklu widzowie zostali wprowadzeni w świat absurdu, najdziwniejszych marzeń oraz (co nie dziwi) zaśmiewali się od ucha do ucha. Spektakl powstał na podstawie scenariusza Maliny Prześlugi. Za najlepsi zawodnicy). Spotkania były zacięte. Laureaci rozgrywek rocznikowych (miejsca I-III) otrzymali pamiątkowe medale. Z kolei najlepsze drużyny pucharu mistrzów zostały nagrodzone pucharami, dyplomami oraz piłkami. Wręczenia oznaczeń i nagród dokonał p. o. dyrektora CeSiR Warka Robert Szczepaniak. poniedziałek, 27 kwietnia w Centrum Sportu W i Rekreacji w Warce odbyła się Olimpiada Sześciolatka. Zawodnicy konkurowali o puchar przechodni Gminy Warka pt. Mały Mistrz Sportu Hala sportowa CeSiR zapełniła się. Przybyły drużyny i kibice z dziewięciu placówek z gminy Warka. Pretendentów do zwycięstwa było wielu, ale mistrz mógł być tylko jeden! Celem zawodów było propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci oraz integracja szkół i przedszkoli. Reprezentacje składały się z 10 osób. Do każdej z dziewięciu konkurencji opiekun wybierał ośmiu zawodników. Drużyny były zagrzewane do zmagań przez licznie zgromadzoną publiczność głównie rodziców i przyjaciół. Podczas pierwszej części zawodów każda drużyna przedstawiała swoje logo oraz okrzyk zagrzewający do walki. Młodzi sportowcy posiadali jednakowe kolorystycznie koszulki z emblematami swojej grupy. Po prezentacji drużyny przeszły do właściwych konkurencji. Młodzi zawodnicy konkurowali ze sobą w grach i zabawach ruchowych z użyciem piłek, talerzyków, pierścieni hula-hop. Wyzwania te wymagały od uczestników zręczności, koncentracji, celności oraz współpracy z innymi członkami zespołów. Dużym zainteresowaniem cieszył się bieg przełajowy. W programie przewidziano też konkurencję z udziałem nauczycieli. Tzw. ubieranie sportowca polegało na tym, że każde dziecko zakładało na manekina inną część garderoby, a ostatni zawodnik w rzędzie pedagog, miał za zadanie zawiązać mu buty. Na zakończenie oceniono również kibiców. Trzeba przyznać, że byli oni w pełni zaangażowani w doping młodych sportowców. Puchar i tytuł Małego Mistrza Sportu 2015 powędrował do reprezentacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Warce, która zdobyła w ogólnej klasyfikacji 55 pkt. II miejsce zajęła PSP we Wrociszewie (51 pkt.), a III miejsce PSP w Ostrołęce (40 pkt). W Olimpiadzie Sześciolatka udział wzięły również: PSP nr 1 w Warce, ZS-P w Nowej Wsi, PSP w Michałowie, PSP w Konarach, Kubusiowe Przedszkole w Warce oraz Przedszkole Samorządowe w Warce. reżyserię odpowiadała Anna Łoboda, za muzykę Kuba Szydło, za scenografię Sławomir Ragana. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej warka.pl, gdzie niebawem pojawi się informacja o kolejnym terminie przedstawienia sztuki Grande Papa. Koncert poprowadził Krzysztof Bigaj (wokal) z towarzyszeniem instrumentalistów: Mateusza Zastawnego, Dawida Czernika oraz Miłosza Skwiruta. Nie był to zwykły koncert. Był to spektakl, podczas którego zespół prezentował utwory skomponowane do poezji św. Jana Pawła II. Teksty pochodziły zarówno z czasów młodości papieża, jak i późniejszych. Każda pieśń poprzedzona była odpowiednim komentarzem (wprowadzeniem do tematyki, okolicznościami powstania itp.). Szczególne znaczenie dla odbioru poszczególnych utworów miały elementy dekoracji: kwiat róży, zapalona świeca itd. Ponadto publiczności wręczano siano symbolizujące przyjaźń, miłość i wiarę. Jak w górskiej chacie Góry, widoki zapierające dech w piersiach, niebo raz błękitne, gdzie indziej pomarańczowoczerwone... Góralska chata. Samotne, jakby czekające na wędrowca buty... Do tego poezja liryki Jerzego Harasymowicza. W takich niezwykłych okolicznościach mieszkańcy Warki i okolic mogli spędzić piątkowy wieczór 17 kwietnia. Paweł Rzeźnik fotografuje od lat młodzieńczych. Na zdjęciach uwiecznia swoje wspomnienia z podróży. Zaprezentowana kolekcja imponuje ilością zdjęć oraz ich jakością. Mimo to autor mówi, że w kadrze więcej nie zmieściło się. Licznie zgromadzona publiczność była miło zaskoczona. Każda z zaprezentowanych fotografii posiadała swoją historią. Większość z nich została opowiedziana przez autora. Dzięki temu można było niemal poczuć emocje towarzyszące ich powstaniu. Motywem przewodnim były, jak już wspomniano, góry. Dlatego też pozostaje czekać niecierpliwie na kolejną wystawę tym razem o charakterze morskim. Ciekawe czy Stary Zespół Młodzieżowy Plus z Warki uświetni wtedy wernisaż szantami? Wystawę fotografii Pawła Rzeźnika można oglądać w Dworku na Długiej do 8 maja w godz Decoupagowe dzieła Uczestnicy warsztatu wykonywali szkatułkę interesującą metodą sospeso. Polega ona na zastosowaniu specjalnej, transparentnej termo-folii, na podstawie której tworzy się dekoracje trójwymiarowe. Dzięki temu własnoręcznie wykonane szkatułki zostały wzbogacone ozdobą imitującą żywą roślinę. Decoupage to pracochłonna forma ozdabiania przedmiotów, ale jej efekty cieszą oczy. Nie należy się więc dziwić, że wraz z kolejnymi warsztatami, w niejednym wareckim domu kolekcja decoupagowych dzieł powiększa się.

11 14 (294) 30 kwietnia 2015 KOZIENICE Nowy sukces szkolnej koszykówki kobiet Koszykarki (rocznik 2001) reprezentujące PG nr 2, wezmą udział w finale Mazowieckiej Gimnazjady w Sokołowie Podlaskim w dniach maja 2015 r. Z kolei ich o rok młodsze koleżanki z PSP nr 3 zwyciężyły w mistrzostwach gminy, powiatu oraz w półfinale okręgu radomskiego. Dopiero w finale (27 kwietnia) ustąpiły drużynie PSP nr 4 w Radomiu. Spotkanie zakończyło się wynikiem 12:19. W dwóch turniejach w Radomiu nasz zespół wygrał cztery mecze i przegrał dwa. Osiągnął obiecujący bilans punktowy 153:95. Najlepszą zawodniczką okazała się Julia Chołuj, która zdobyła 81 punktów. Wyróżniły się również: Ola Nowakowska (38 pkt.), Ola Bieńkowska (13 pkt.), Ola Pachocka (10 pkt.). W spotkaniach uczestniczyły: A. Ochałek, M. Kosik, W. Miklińska, A. Rybowska, A. Morawska, E. Stachuczy, W. Jasik. Trenerem zespołu jest Krzysztof Klimaj. 11 FOTO OCZKO Weekend z piłką ręczną Po raz kolejny zwoleńscy gimnazjaliści mieli okazję oglądać piłkę ręczną na najwyższym poziomie. 50-osobowa grupa sympatyków szczypiorniaka uczestniczyła we wspaniałym spektaklu jakim był finał Pucharu Polski rozegrany na warszawskim Torwarze. Kozienice. Pub Zieleniak, Zespół INKWIZYCJA fot. MK. ENERGIA W PÓŁFINALE Zawodnicy IV-ligowej Energii Kozienice nie zwalniają tempa. Prowadzą w lidze a wczoraj odnieśli sukces na boisku Wisły Płock. Wygrali z rezerwami I-ligowej drużyny 3:0 w ćwierć finale mazowieckim Pucharu Polski. Tym samym awansowali do półfinału tych rozgrywek na Mazowszu. Piłkarze z Kozienic wszystkie bramki zdobyli w ostatnich 30 minutach gry ( Walasek 60 ', Zawadzki 68', Nowocień 90'.) Wulkan wygrywa i dziękuje dniu 27 kwietnia 2015 roku w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 2 odbyły się IV Otwarte Mi- W strzostwa Pionek Oyama Karate w konkurencji kata. Turniej zgromadził 58 zawodników. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Pionek Romuald Zawodnik. W czasie ceremonii zakończenia zawodów sensei Andrzej Suwała 3 dan, w imieniu Nadwiślańskiego Klubu Sportów Walki Wulkan wręczył Rajmundowi Szewczykowi pamiątkowy grawerton z podziękowaniami za współpracę w rozwoju Oyama - Karate.

12 (294) 30 kwietnia 2015 KIERUNEK ZADOWOLONY KLIENT! W sobotę 25 kwietnia br. został otwarty nowy salon CeramikArt, który znajduje się w Kozienicach przy ul. Lubelskiej 78 a. Jego właścicielem jest Firma Handlowo-Usługowa WiR": Waldemar i Ryszard Ozimek, znana klientom od 20 lat. Specjalizuje się w sprzedaży armatury instalacyjno-sanitarnej. Powierzchnia salonu wynosi ponad 500 m kw. Jest ona imponująco wyposażona. Klienci znajdą tu szereg innowacyjnych rozwiązań, w myśl hasła tworzymy łazienki od podstaw". W salonie znalazła się szeroka gama płytek ceramicznych (polskich oraz importowanych) oraz kompleksowe wyposażenie łazienek i kuchni. Oferta obejmuje również bezpłatny projekt i transport zakupionych materiałów. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia nowego salonu!

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 288/08 26 lutego 2015 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. PRZEDSIĘBIOR- CA Z KLIMATEM ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna.

Bardziej szczegółowo

innej niż wszystkie. Głównie za sprawą poczynionych

innej niż wszystkie. Głównie za sprawą poczynionych BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 278/43 4 grudnia 2014 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. GMINA WARKA Pierwsza sesja Rady Gminy Policzna. Kto został przewodniczącym?

Bardziej szczegółowo

Zacząć należałoby od chwytów "standardowych", tj. tych najbardziej popularnych i wywołujących

Zacząć należałoby od chwytów standardowych, tj. tych najbardziej popularnych i wywołujących BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 277/42 27 listopada 2014 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. Przed nami druga tura wyborów w Warce. GMINA GŁOWACZÓW Czytaj na str.

Bardziej szczegółowo

CZARNE ZŁOTO W KOZIENICACH Centrum Kosmetologii i Medycyny

CZARNE ZŁOTO W KOZIENICACH Centrum Kosmetologii i Medycyny BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 234/43 12 grudnia 2013 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 12.001 egz. Czytaj na str. 2 SŁODKIE MIKOŁAJKI W ZWOLENIU TYGODNIK ZERWANA SESJA W JEDLNI-LETNISKO!!!

Bardziej szczegółowo

Burze czynią szkody DACHY TYGODNIK TYGODNIK. PROMOCJE * do dużej pizzy mała gratis - w każdy poniedziałek DZIEŃ DZIECKA Super atrakcje 1 czerwca

Burze czynią szkody DACHY TYGODNIK TYGODNIK. PROMOCJE * do dużej pizzy mała gratis - w każdy poniedziałek DZIEŃ DZIECKA Super atrakcje 1 czerwca Nr 20/211 PIECZĄTKI KORDAS Ukazujemy się na terenie powiatu kozienickiego i sąsiednich gmin powiatów: grójeckiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 121 punktach dystrybucji 90 LAT OSP W GARBATCE

Bardziej szczegółowo

Dodajmy skrzydeł Sebastianowi! Firma KORDAS - SERWIS KAS FISKALNYCH, Kozienice, ul. Radomska 14a; Tel. 48 614 22 52 lub 503 057 533

Dodajmy skrzydeł Sebastianowi! Firma KORDAS - SERWIS KAS FISKALNYCH, Kozienice, ul. Radomska 14a; Tel. 48 614 22 52 lub 503 057 533 Nr 15/206 W drodze na szczyt! Ukazujemy się na terenie powiatu kozienickiego i sąsiednich gmin powiatów: grójeckiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 111 punktach dystrybucji Najznamienitszy z

Bardziej szczegółowo

Przystankowy ewenement TYGODNIK. Gorące przyjęcie Prezydenta Komorowskiego w Warce. Mimo małego opóźnienia, Pierwszy pylon gotowy DROGOWE ABSURDY

Przystankowy ewenement TYGODNIK. Gorące przyjęcie Prezydenta Komorowskiego w Warce. Mimo małego opóźnienia, Pierwszy pylon gotowy DROGOWE ABSURDY BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 232/41 28 listopada 2013 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 12.001 egz. Pierwszy pylon gotowy WIELKA GALA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2013 Czytaj na str.

Bardziej szczegółowo

Regionalny instrument terytorialny

Regionalny instrument terytorialny BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 238/03 23 stycznia 2014 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 12.001 egz. PLEBISCYT CELNE OKO 2013 Czytaj Str. 3 TYGODNIK JEDLNIA LETNISKO. SZANSA

Bardziej szczegółowo

Z nową energią DACHY. Rzetelni w biznesie TO SIĘ CZYTA! WYWIAD Z ANDRZEJEM SCHROEDEREM, PREZESEM ENEA WYTWARZANIE S.A. 1% DLA JASIA.

Z nową energią DACHY. Rzetelni w biznesie TO SIĘ CZYTA! WYWIAD Z ANDRZEJEM SCHROEDEREM, PREZESEM ENEA WYTWARZANIE S.A. 1% DLA JASIA. Nr 11/202 1% DLA JASIA Ukazujemy się na terenie powiatu kozienickiego i sąsiednich gmin powiatów: grójeckiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 111 punktach dystrybucji Rzetelni w biznesie Czytaj

Bardziej szczegółowo

Adam Małysz był rozchwytywany, tu z królem kibiców Andrzejem Bobowskim i jednym z biegaczy (fot. rk)

Adam Małysz był rozchwytywany, tu z królem kibiców Andrzejem Bobowskim i jednym z biegaczy (fot. rk) tygodnik BEZPŁATNy NR 23 (526) 18 czerwca 2015 Małysz znów na czele konstancin-jeziorna Przypomniały się igrzyska w Moskwie. W niedzielę do miasta uzdrowiska zawitali: Wszoła, Supron, Skrzecz, Woronin

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Trzy lata udanego inwestowania

Trzy lata udanego inwestowania MIESIĘCZNIK GMINY I Nr 60 ISSN 2083-0890 LISTOPAD 2013 r. Trzy lata udanego inwestowania Strony 2 i 3 Przysucha uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości StronY 6 i 7 MIESIĘCZNIK 2 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

DACHY TYGODNIK. PROMOCJE * do dużej pizzy mała gratis - w każdy poniedziałek * dowóz do firm 15% rabatu * na terenie Kozienic - dowóz gratis

DACHY TYGODNIK. PROMOCJE * do dużej pizzy mała gratis - w każdy poniedziałek * dowóz do firm 15% rabatu * na terenie Kozienic - dowóz gratis Nr 19/210 PIECZĄTKI KORDAS Ukazujemy się na terenie powiatu kozienickiego i sąsiednich gmin powiatów: grójeckiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 121 punktach dystrybucji 90 LAT OSP W GARBATCE

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW 22 kwietnia 2015 / Żarów / Gazeta bezpłatna Gazeta ISSN 1231-4552 07/76/2015 Żarowska Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie Aktualności 4 Japońska

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. Inwestują w szkołę

DB2010.PL. Inwestują w szkołę Czwartek, 4 września 2014 r. nr 33 (208) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. Inwestują w szkołę Całkowita wymiana asortymentu. Nowa kolekcja w super cenach. Nowy towar 5 września (piątek) Szczawno

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kolneńskie uroczystości 3 Maja

Kolneńskie uroczystości 3 Maja MAJ 2015/5 (183) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Kolneńskie uroczystości 3 Maja 1 Wyniki I tury wyborów: WYBORY 2015 WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Zestawienie wyników w mieście

Bardziej szczegółowo

Inauguracja II Muzycznego Lata

Inauguracja II Muzycznego Lata ; mail: - czekamy na listy i zdjęcia TYGODNIK BEZPŁATNY Zawsze w każdy czwartek NR 20/167 31 maja 2012 r. ISSN 1642-7580 Nakład 7501 egz.!!! UWAGA!!! Kolejny wydanie 14 czerwca Ogłoszenie SMS tylko 1,23/brutto

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493 ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) OtwarCiE LOdOwiska 2 s. Pięknych Świąt i Dobrego Nowego Roku życzą Małgorzata Ornoch-Tabędzka Burmistrz Puszczykowa oraz Marek

Bardziej szczegółowo

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 KWIECIEŃ Photo Péter Komka Nr 3 (69)/2014 Magazyn samorządowy Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim Mieszkańcom Gminy Namysłów składam najserdeczniejsze

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo