STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W REGIONIE SZCZECIOSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W REGIONIE SZCZECIOSKIM"

Transkrypt

1 STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W REGIONIE SZCZECIOSKIM Malwina Szarek Forum Gryf

2 CELE STRATEGII ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Identyfikacja nowych kierunków działania przy uwzględnieniu obecnych zasobów i funkcjonującego systemu społeczno-gospodarczego; Definiowanie sposobów realizacji kierunków rozwoju; Wsparcie procesu podejmowania decyzji; Reagowanie na zmiany w turbulentnym otoczeniu; Koordynacja działao na szczeblu publicznym i prywatnym.

3 ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ 1. Analiza sytuacji gospodarczej regionu szczecioskiego pod kątem słabych stron i zagrożeo jak i perspektyw rozwojowych. 2. Identyfikacja potencjału regionu szczecioskiego determinującego kierunki zmiany gospodarczej. 3. Określenie priorytetów zmiany gospodarczej poprzez uzgodnienie wizji, a następnie celów zmiany gospodarczej oraz odpowiednich mierników w celu ilościowego zbadania zachodzących zmian. 4. Określenie konkretnych działao i projektów na podstawie ustalonego scenariusza rozwoju gospodarczego, umożliwiających osiąganie wizji i celów zmiany gospodarczej. 5. Zaproponowanie podstaw wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą.

4 PROCES TWORZENIA STRATEGII ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ nauka przedsiębiorstwa administracja publiczna Stworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz zarządzania zmianą gospodarcza organizacje pozarządowe Konferencje Spotkania fokusowe Formułowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą Wdrażanie i zarządzanie strategią zarządzania zmianą gospodarczą w partnerstwie regionalnym

5 DIAGNOZA OTOCZENIA REGIONU SZCZECIOSKIEGO Wymiar gospodarczy Wymiar społeczny Wymiar przestrzenny i kulturowy podmioty gospodarki narodowej gospodarka morska budownictwo i gospodarka nieruchomościami inwestycje innowacyjnośd i nauka turystyka demografia rynek pracy infrastruktura społeczna położenie i zasoby przyrodnicze infrastruktura techniczna dziedzictwo kulturowe

6 DIAGNOZA OTOCZENIA SFERA GOSPODARCZA Czynniki wspierające zmiany gospodarcze Duża ilośd instytucji otoczenia biznesu Koncentracja na usługach Powstawanie i rozwój stref przemysłowych Ponadprzeciętna liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego Atrakcyjne tereny inwestycyjne przy akwenach wodnych Relatywnie niski koszt wynajmu/zakupu nieruchomości Rozwinięty transport morski Współpraca z niemieckimi uczelniami Wyspecjalizowane zasoby kadrowe Rozwinięta baza uzdrowiskowa oraz hoteloworestauracyjna Unikalne kierunki: genetyka, nanotechnologia, szkolnictwo morskie i medyczne Kapitał niemiecki Czynniki utrudniające zmiany gospodarcze Przedsiębiorstwa rzadko współpracują ze sobą Rozdrobnienie podmiotów gospodarczych Przewaga mikroprzedsiębiorstw Upadek tradycyjnych gałęzi gospodarczych regionu (przemysł metalowy, okrętowy, itp.) Zatracanie się morskiego dziedzictwa i tożsamości morskiej Rozproszenie wykonawców Niewielka ilośd przestrzeni biurowej typu A Brak działao w zakresie ppp Ograniczone środki na przedsięwzięcia rozwojowe Niewielkie zapotrzebowanie na transfer technologii ze strony przedsiębiorstw Brak instytutów badawczych największych polskich publicznych instytucji naukowych Niska świadomośd innowacyjna

7 DIAGNOZA OTOCZENIA SFERA SPOŁECZNA Czynniki wspierające zmiany gospodarcze Różnorodnośd organizacji pozarządowych Znaczny odsetek pracujących w usługach Czynniki utrudniające zmiany gospodarcze Starzenie się społeczeostwa Zmniejszająca się liczba mieszkaoców Migracje młodych ludzi Niedobór przedszkoli, domów opieki dla osób starszych Niedoinwestowanie infrastruktury o charakterze sportowo-rekreacyjnym Niskie społeczne poczucie bezpieczeostwa Utrudniony dostęp do usług medycznych Niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Rosnące bezrobocie wśród młodych ludzi Odpływ wykwalifikowanej kadry

8 DIAGNOZA OTOCZENIA SFERA PRZESTRZENNA I KULTUROWA Czynniki wspierające zmiany gospodarcze Bliskośd zachodniej granicy Bogate zasoby wodne Zróżnicowane środki transportu Wielokulturowośd Inicjatywy oddolne, np. Akademia Sztuki, Przywródmy Szczecinowi Stare Miasto Czynniki utrudniające zmiany gospodarcze Daleko od najważniejszych ośrodków w Polsce Brak poczucia tożsamości regionalnej Brak integracji różnego rodzaju transportu Brak szybkiej kolei podmiejskiej i wykorzystania transportu wodnego Mała liczba silnie wizerunkowych imprez promujących region

9 PROBLEMY GOSPODARCZE O NAJSZYBSZEJ DYNAMICE ZMIAN Powolne dostosowywanie się do zmian gospodarczych w strukturze gospodarki regionu - upadek przemysłu stoczniowego zmusił do przeobrażenia gospodarczego regionu. Brak wyraźnej współpracy społeczności lokalnej, samorządu, przedsiębiorstw i nauki co prowadzi do nieskuteczności w zarządzaniu zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym. Niedopasowanie podaży na rynku pracy do potrzeb lokalnych pracodawców, co jest przyczyną trudności rozwojowych przedsiębiorstw i społeczeostwa w warunkach zmiany gospodarczej.

10 PRIORYTETY ZMIANY GOSPODARCZEJ REGIONU SZCZECIOSKIEGO MARKA REGIONU PRZYJAZNA BIZNESOWI WSPÓŁPRACA LIDERÓW - PARTNERSTWO LOKALNE ATRAKCYJNY RYNEK PRACY PRIORYTET 1 PRIORYTET 2 PRIORYTET 3 WIZJA Region przewidujący i kreujący zmiany, a nie poddający się nim, w celu efektywnego wykorzystania istniejących potencjałów kształtujących atrakcyjne warunki do życia dla mieszkaoców regionu.

11 PRIORYTET 1 MARKA REGIONU PRZYJAZNA BIZNESOWI Sektor MSP Nowe strategie działania innowacje, nowoczesne technologie LOKALNY BIZNES nowoczesne usługi, dywersyfikacja uzbrojone, dobrze skomunikowane Przestrzenie inwestycyjne przejrzysta informacja i promocja gospodarcza regionu Polityka samorządu

12 PRIORYTET 2 - WSPÓŁPRACA LIDERÓW ŚRODOWISKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA koopetycja, klastry gospodarcze SAMORZĄD partnerstwo publiczno-prywatne LOKALNI LIDERZY inicjatywy społeczne, tożsamośd regionalna ORGANIZACJE POZARZADOWE komercjalizacja i transfer wiedzy i technologii ŚRODOWSIKO NAUKOWE

13 PRIORYTET 3 - ATRAKCYJNY RYNEK PRACY ATRAKCYJNY RYNEK PRACY Strona podażowa Strona popytowa Miejsca pracy Jakośd kapitału ludzkiego Warunki pracy Możliwośd rozwoju Dostęp do specjalistów Elastyczne formy zatrudnienia Jakośd życia

14 CELE ZMIANY GOSPODARCZEJ Priorytet 1. Marka regionu przyjazna biznesowi Cel 1.1. Intensywny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cel 1.2. Region atrakcyjny inwestycyjnie. Cel 1.3. Polityka samorządu sprzyjająca rozwojowi biznesu. Cel 1.4. Wysoki poziom innowacyjności lokalnych firm. Priorytet 2. Współpraca liderów - partnerstwo lokalne Cel 2.1. Współpraca firm lokalnych na rzecz rozwoju wspólnej oferty oraz realizacji partnerskich projektów. Cel 2.2. Współpraca przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym w celu transferu wiedzy i technologii. Cel 2.3.Współpraca firm ze organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Cel 2.4. Współpraca na szczeblu publicznym i prywatnym na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej. Priorytet 3. Atrakcyjny rynek pracy Cel 3.1. Atrakcyjne miejsca pracy dla młodych ludzi i specjalistów. Cel 3.2. Warunki pracy i płacy w firmach ograniczające zjawisko emigracji zarobkowej. Cel 3.3. Warunki życia zatrzymujące mieszkańców i przyciągające z otoczenia kapitał ludzki ważny dla rynku pracy. Cel 3.4. Wysokiej jakości kapitał ludzki, elastycznie dostosowujący się do oczekiwań pracodawców.

15 MIERNIKI ZMIANY GOSPODARCZEJ Cel Cel 1.1. Intensywny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw Mierniki zmiany gospodarczej liczba nowopowstałych małych przedsiębiorstw wartość przeprowadzonych inwestycji w sektorze MSP dynamika przychodów i zysków sektora MSP Cel 1.2. Region atrakcyjny inwestycyjne wielkość przestrzeni inwestycyjnych liczba pozyskanych inwestorów liczba miejsc pracy generowana przez nowe inwestycje Cel 1.3. Polityka samorządu sprzyjająca rozwoju biznesu poziom tempa wzrostu gospodarczego wartość projektów samorządu wspierających rozwój biznesu w regionie liczba projektów samorządu promujących gospodarczo region Cel 1.4. Wysoki poziom innowacyjności lokalnych firm Liczba innowacyjnych przedsiębiorstw Wartość sprzedaży innowacyjnych produktów i usług Liczba uzyskanych patentów i licencji

16 PROPOZYCJE DZIAŁAO NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA ZMIANY GOSPODARCZEJ W REGIONIE SZCZECIOSKIM Kierunki zmiany gospodarczej Konkretne działania Cel Stały monitoring przyszłych potrzeb kadrowych w szczecińskich firmach. Cel 3.1. Analiza rynku pracy w celu Monitoring nowych inwestycji, a w związku z tym potencjalnych miejsc szybkiego dopasowania do potrzeb Cel 3.1. pracy. System informacji o szczecińskim Stworzenie rankingu pracodawców regionu szczecińskiego. Cel 3.2. rynku pracy Katalog największych pracodawców regionu szczecińskiego. Cel 3.2. Wykreowanie serca miasta Cel 3.3. Budowa lokalnej tożsamości i Morskie wydarzenia kulturalne będące wizytówką regionu w Polsce i za integracja mieszkańców Cel 3.3. granicą. Stworzenie centrum akademickiego w Szczecinie. Cel Działanie przyczyniające się do Uatrakcyjnienie oferty uczelni wyższych na postawie stałego monitoringu zachęcenia do studiowania Cel 3.3. zmian i trendów zachodzących na rynku pracy. Wspieranie aktywności Szkolenia dla osób poszukujących pracy przygotowujące do rozmowy mieszkańców zorientowanej na kwalifikacyjnej. Cel 3.4. doskonalenie własnych kwalifikacji Program szkoleń biznesowych dla przyszłych/młodych przedsiębiorców. Cel 3.4.

17 ZAANGAŻOWANIE PODMIOTÓW TWORZĄCYCH PARTNERSTWO uczestnictwo w spotkaniach oraz debatach na temat ewaluacji strategii oraz uwarunkowao rozwoju regionu, inicjowanie projektów i działao wpisujących się w strategię, realizacja projektów zawartych w strategii, dzielenie się informacją oraz zasobami z partnerami w ramach projektów, promowanie strategii w swoim najbliższym otoczeniu, poszukiwanie partnerów chcących włączyd się w proces efektywnego zarządzania zmianami gospodarczymi w regionie szczecioskim.

18 WDRAŻANIE I MONITOROWANIE STRATEGII ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Spotkania wykorzystujące metodologię foresight na temat: pojawiających się szans i zagrożeń w rozwoju regionu szczecińskiego, ewentualnych zmian w strategii w celu lepszego dopasowania do istniejących warunków gospodarczych, możliwości realizacji poszczególnych działań przyjętych w strategii oraz spodziewanych efektów ich wykonania, wymiany dobrych praktyk gospodarczych, zacieśnienia wzajemnych powiązań i współpracy w ramach partnerstwa.

19 ZMIANA SZANSĄ NA ROZWÓJ - KONFERENCJE Oczekiwania mieszkaoców Szczecina Wobec Władz Miasta (26 stycznia 2011 r.) O potencjale Pomorza Zachodniego i rozwoju regionalnym (2 marca 2011 r.) Perspektywy rozwoju Starego Miasta (8 czerwca 2011 r.) Rozwój obszaru metropolitalnego ( r.) Wspieranie rozwoju regionalnego w skali kraju i Europy ( r.) Szczecin staje się atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych ( r.)

20 REAGOWANIE NA ZMIANĘ GOSPODARCZĄ PRZYKŁAD PARTNERSTWA Współpraca na rzecz pozyskania inwestorów branży BPO/SSC do Szczecina nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz z instytucjami pośredniczącymi prezentacja oferty inwestycyjnej Szczecina pozycjonowanie Szczecina jako najaktywniejszego i najatrakcyjniejszego inwestycyjnie i gospodarczo miasta Uniwersytet Szczecioski, Forum Gryf wraz z innymi podmiotami wspierającymi Miasto Szczecin wraz z agencją PR Inwestorzy

21 REAGOWANIE NA ZMIANĘ GOSPODARCZĄ PRZYKŁAD PARTNERSTWA KORZYŚCI Z BPO Nowa powierzchnia do użytku: m 2 Liczba miejsc pracy (etat) Wynagrodzenie brutto zł Wynagrodzenia ogółem 703 mln zł Wpływ do budżetu gminy 20 mln zł Nowe miejsca pracy dla mieszkaoców Zmniejszenie liczby absolwentów uczelni wyższych wyjeżdżających z regionu Przypływ ludności z innych regionów Ożywienie rynku nieruchomości Wzrost gospodarczy

22 ZMIANA SZANSĄ NA ROZWÓJ W czym obecnie tkwi siła gospodarcza naszego regionu? Jakie funkcje gospodarcze i społeczne będą decydowały o rozwoju regionu w perspektywie 10 lat? Co wyróżnia gospodarkę regionu w jego otoczeniu? Jakie są oczekiwania mieszkaoców wobec regionu? Co należałoby zmienid, aby sprostad tym wymaganiom?

23 Dziękuję za uwagę

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Leszno w projekcie RUnUP

Leszno w projekcie RUnUP Leszno w projekcie RUnUP 1. Strategia przyciągania i zatrzymania wykwalifikowanych pracowników. 2. Strategia partnerstwa w ramach potrójnej spirali na rzecz pozyskania nowych inwestorów i pracowników.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego LUBELSKI OBSZAR METROPOLITALNY Spis treści Strategia promocji WPISZ TYTUŁ ROZDZIAŁU (POZIOM 1)... 1 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 2)... 2 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 3)... 3 inwestycyjnej WPISZ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r.

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. listopad 2014 1 Projekt opracowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przez firmę Eu-Consult reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SUKCES. Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim

WSPÓLNY SUKCES. Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim WSPÓLNY SUKCES Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim protokół powarsztatowy Strzelce Opolskie, 16-17 czerwca 2009 Strona 1 1. PRIORYTET I KREOWANIE MARKI BIZNESOWEJ POWIATU:

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego. Kraków, kwiecień 2015 Zintegrowana Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Wrocław, styczeo-czerwiec 2011r. 1 Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo