Chciwość. Stawy Milickie Parkiem Narodowym. Uzasadnienie przekształcenia rezerwatu Stawy Milickie w park narodowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chciwość. Stawy Milickie Parkiem Narodowym. Uzasadnienie przekształcenia rezerwatu Stawy Milickie w park narodowy"

Transkrypt

1 Chciwość Stawy Milickie Parkiem Narodowym. Uzasadnienie przekształcenia rezerwatu Stawy Milickie w park narodowy Od kilkudziesięciu lat ochroną obejmuje się obszary antropogeniczne, pod warunkiem zachowania odpowiednio wysokiej wartości przyrodniczej. W Wielkiej Brytanii jest to istotna część obszarów chronionych (Duffey 1973). Park narodowy typu enklawowego obejmujący kompleksy stawowe istnieje na Węgrzech jest nim Kiskunsagi Nemzeti Park (Toth red. 1996). Inny węgierski park Hortobagyi, obejmuje swymi granicami kompleks stawów Hortobagyi Halasto. Utworzenie Parku Stawy Milickie pozwoli długoterminowo zapewnić optymalne warunki egzystencji dla istniejących tu różnorodnych siedlisk przyrodniczych oraz zamieszkujących je cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, w szczególności ptaków. Najważniejsze, że wszystko to w oparciu o przyjazne przyrodzie (zrównoważone) funkcjonowanie gospodarstwa rybackiego, które w istotny sposób kształtuje tutejszy ekosystem, stanowiąc integralny element zarówno lokalnej przyrody, jak i kultury. Jakie względy przemawiają z utworzeniem Parku Narodowego? Przesłanki przyrodnicze: Powołanie Parku wzmocni opiekę merytoryczną i naukową nad unikalnymi walorami przyrodniczymi tego obszaru, wymagającymi działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, takich jak: prowadzenie na stawach od początku marca do końca lipca monitoringu lęgowego ptaków, mający na celu wskazanie rybakom miejsc z dużymi zagęszczeniami gniazd lub miejsc gniazdowania gatunków zasługujących na specjalną ochronę, w celu ominięcia ich podczas standardowych zabiegów gospodarczych takich jak wapnowanie, podkaszanie, płoszenie ptaków rybożernych przez ustawianie automatycznych samopałów. monitorowanie kolonii lęgowych czapli siwych i kormoranów m. in. w celu zapewnienia wymaganej redukcji gniazd w sposób humanitarny, tj. z wykluczeniem tych, które zawierają już pisklęta. wyszukanie i oznakowanie gniazd na stawach narybkowych w sposób z daleka widoczny, w celu minimalizacji strat w lęgach ptaków wodnych (żeby ominąć je podczas koszenia). Co roku można w ten sposób uratować co najmniej 500 gniazd, w tym czterech gatunków perkozów, bączka, trzech gatunków rybitw z grupy czarnych, kaczek i łysek. Stawy narybkowe, stanowiące ok. 1/3 powierzchni wszystkich stawów, zarastają co roku sitowcem i rdestem, najczęściej w całości. W zaroślach tych gniazdują wyżej wspomniane gatunki ptaków. Od połowy maja do połowy sierpnia stawy te są koszone w całości, przy pomocy kosiarek spalinowych umieszczonych na łodziach. nadzór innych zabiegów gospodarczych (czyszczenie rowów opaskowych, do- i odprowadzalników, przecinki drzew i krzewów służące utrzymywaniu bezpieczeństwa i przejezdności grobli, koszenie trzcin gdy staw jest spuszczony lub pokryty lodem, prace spychaczem itp.) wymaga konsultacji z ich wykonawcami dla zmniejszenia strat w przyrodzie spowodowanych tymi zabiegami. Przesłanki organizacyjne: Rezerwat Stawy Milickie jest jednym z największych rezerwatów przyrody w kraju. Prowadzenie

2 skutecznej ochrony przyrody na tak dużym obszarze skłania do objęcia tego terenu wyższą formą ochrony w postaci parku narodowego. Przemawia za tym podobny precedens w postaci zmiany rezerwatu Słońsk o powierzchni 4166,22 ha na Park Narodowy Ujście Warty. Obecnie przygotowywany projekt Planu ochrony rezerwatu Stawy Milickie sugeruje objęcie ochroną tego terenu w postaci parku narodowego proponując wprowadzenie tej formy ochrony na większym obszarze niż postulowane w niniejszym artykule. Plan ten może stać się dobrą podstawą utworzenia parku narodowego. Z racji tego, iż obszar rezerwatu jest również w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych istnieje stosunkowa łatwość realnego wyznaczenia granic Parku. Olbrzymia większość gruntów należy do Skarbu Państwa tylko nieliczne działki, które stosunkowo łatwo mogą nie być włączone w obszar parku, są własnością osób prywatnych. Ponieważ obszar postulowany do objęcia ochroną w postaci parku narodowego leży w obrębie większych jednostek ochronnych o znaczeniu krajowym i europejskim (Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Ostoje Natura PLH Ostoja nad Baryczą, PLB Dolina Baryczy) stwarza to korzystne warunki do utworzenia otuliny parku w granicach obecnego parku krajobrazowego. Powołanie parku narodowego zlikwiduje zagrożenie prywatyzacją oraz utrzyma zarządzanie terenem przez jednego administratora. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody. Specyfika obecnego rezerwatu i przyszłego parku narodowego to ochrona przyrody w obiekcie, który jest jednocześnie zakładem produkcyjnym. Stworzenie kadry administracji zarządzającej pozwoli na bieżące rozstrzyganie konfliktów na styku produkcji rybackiej z ochroną przyrody i umożliwi stałą opiekę naukową specjalistów różnych dziedzin. Jak dotąd kwestie sporne rozwiązywane były przez wojewódzkiego konserwatora przyrody w oparciu o badania i ekspertyzy zlecane pracownikom Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, której siedziba znajduje się przy rezerwacie, w Rudzie Milickiej. Opieka naukowa była dotychczas wystarczająca w dużej mierze dzięki wielu pracom wykonywanym przez pracowników Stacji społecznie. Utworzenie Parku Narodowego z całości obszaru zarządzanego aktualnie przez spółkę spowoduje, że budynki i pomieszczenia dla potrzeb parku można wygospodarować z majątku obecnego gospodarstwa. Można również wykorzystać istniejący personel w sekretariacie, księgowości itp., a odpowiednio przeszkolonym rybakom powierzyć także funkcje strażnicze i wspierające turystykę. Oszczędności na samym starcie wydają się oczywiste. Względy społeczne: Utworzenie Parku Narodowego na tak cennym obszarze przyrodniczym umożliwi w znacznie większym niż dotychczas stopniu wykorzystania go dla celów turystycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu kanalizacji ruchu turystycznego i promocji turystyki przyrodniczej (szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe, infrastruktura do birdwatchingu). Z pewnością będzie to sprzyjało rozwojowi regionalnemu. Promocja parku narodowego pozwoli na podniesienie rangi regionu. Aktualnie obszar całej Doliny Baryczy cechuje bardzo słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna pomimo, że jest to teren coraz liczniej odwiedzany przez turystów krajowych i zagranicznych (obserwatorzy ptaków). Rozszerzeniu ulegnie również rola edukacyjna, dydaktyczna i naukowa obszaru poprzez organizację ośrodka edukacyjnego np. w kompleksie Stawno (odpowiedni budynek w osadzie Dyminy czeka na zagospodarowanie). Uniwersytety: Wrocławski i Przyrodniczy deklarują zwiększenie zainteresowań badawczych w tym terenie.

3 Jednocześnie istnienie Parku Narodowego pozwoli utrzymać zatrudnienie lokalnej ludności m.in. rybaków śródlądowych prowadzących gospodarkę stawową, zawodu który ma olbrzymie znaczenie dla identyfikacji tego regionu. Zwiększy możliwości rozwoju miejsc pracy w oparciu o tworzone zaplecze administracyjne parku oraz turystyczne. Ewentualnych sprzeciwów można spodziewać się ze strony kół łowieckich polujących na stawach milickich, nie wchodzących w obręb dotychczasowego rezerwatu. Z zakazu polowań na tych stawach, po włączeniu ich w obręb Parku można w ostateczności zrezygnować. Aktualna sytuacja rezerwatu i realizacja celów Stawy Milickie Środkowy odcinek doliny Baryczy od lat znany jest w Polsce i Europie ze swego bogactwa przyrody zawdzięczanego dużej rozmaitości siedlisk, spośród których najistotniejszym są stawy rybne. Tradycja hodowli karpia na tych terenach sięga XII-XIII wieku kiedy istniało tu już 2325 ha stawów. W 1949 r., wskutek starań polskich naukowców, utworzono tu najpierw Leśno-stawowy Obszar Ochronny Doliny Baryczy, z którego najcenniejszych fragmentów utworzono później rezerwat przyrody - Stawy Milickie. Rezerwat Stawy Milickie o powierzchni 5324,31 ha, jest największym rezerwatem w Polsce i jednym z nielicznych obejmujących kompleksy stawowe. Rezerwat obejmuje 5 kompleksów stawów leżących na terenie gmin Milicz i Żmigród w województwie dolnośląskim. Przeważającą część obszaru (3808 ha) stanowią stawy rybne z zachowanymi bogatymi strefami roślinności przybrzeżnej i groblami, pozostałą wilgotne łąki i lasy (w tym olsy i łęgi). Doceniając walory przyrodnicze tego obszaru władze Polski zgłosiły go również do Konwencji Ramsar oraz sieci Natura W międzyczasie weszły one też w obręb Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Stawy milickie, jako jedyne w Polsce i jedne z pięciu w Środkowej Europie, zostały przyjęte do prestiżowej sieci Living Lakes programu zainicjowanego przez Global Nature Fund (GNF). Bogactwo tutejszej przyrody jest wynikiem samego istnienia stawów oraz prowadzenia na nich odpowiedniej hodowli ryb. Gospodarka stawowa gwarantuje utrzymanie stawów we właściwej kondycji i zapobiega ich degradacji oraz sukcesji roślinności i przekształceniu najpierw w zwarte trzcinowiska, stopniowo przechodzące w las. Niezwykła różnorodność biologiczna stawów milickich jest więc w olbrzymim stopniu warunkowana prowadzeniem hodowli ryb, która w jeszcze większym stopniu wpływa na liczebność większości gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków. Od 1945 r. stawy te stanowią własność skarbu państwa. Sytuacja ta ułatwia gospodarowanie zasobami wodnymi i planowanie gospodarki stawowej na dużym obszarze doliny. Od kilkunastu lat koegzystencja gospodarki rybackiej z ochroną przyrody na stawach milickich układała się wręcz

4 modelowo. Sprzyja temu ustabilizowanie produkcji ryb, którą zaczął limitować rynek. Produkcja roczna ryby handlowej w ilości tys. ton była możliwa do sprzedania i zapewniała bilansowanie się gospodarstwa, chociaż nie uwzględniała poważniejszych inwestycji, a jedynie doraźne. Przeprowadzanie kosztowniejszych prac każdorazowo wymagało zewnętrznego wsparcia (np. z funduszy na rzecz ochrony środowiska). Ukształtowana przez rynek skala produkcji ryb ( tys. t.) okazała się optymalną z limnologicznego punktu widzenia oraz wystarczającą dla utrzymania dotychczasowej różnorodności i liczebności ornitofauny. Należy podkreślić, że gospodarka rybacka ponosiła co roku straty rzędu co najmniej 1 miliona zł z powodu łowienia ryb przez liczne gatunki ichtiofagów, głównie kormorany i czaple oraz zjadanie pasz przez łabędzie, kaczki i łyski. Wysokość strat obliczali ornitolodzy, a nie rybacy, można więc je uznać za realne. Pomimo że nigdy nie miała miejsca rekompensata tych strat, to ani razu ze strony rybaków nie zrodziła się koncepcja likwidacji rezerwatu. Zagrożenia dla realizacji celów ochrony rezerwatu Stawy Milickie Realizacja celów, dla których utworzono rezerwat Stawy Milickie jest aktualnie zagrożona z powodu planowanych zmian i przekształcenia Państwowego Zakładu Budżetowego Stawy Milickie w spółkę. Nie do końca zrozumieć można obecne rozwiązania, które zdają się w minimalnym stopniu uwzględniać interesy ochrony przyrody na tym terenie jak również pomijają lub w niewielkim stopniu respektują interesy społeczności lokalnych a zwłaszcza samych rybaków. Aktualna sytuacja prawna i administracyjna omawianego fragmentu Doliny Baryczy stwarza istotne zagrożenia w realizacji celów, dla których został powołany rezerwat Stawy Milickie. Zagrożenia stanowią: 1. brak uregulowanej gospodarki wodnej (bilans wodny) 2. prywatyzacja lub dzierżawa oraz intensyfikacja gospodarki rybackiej 3. procesy naturalne zagrażające utrzymaniu gatunków określonych środowisk 4. brak spójnego zarządzenia terenem rezerwatu (decyzje gospodarcze i ochroniarskie podejmowane są przez różne podmioty), skutkujące konfliktami między gospodarką rybacką, rolną i łowiectwem a wymogami ochrony bioróżnorodności 5. presja ze strony inicjatyw budowlanych i rekreacyjnych 6. niekontrolowany rozwój turystyki 7. negatywną postawę części lokalnej społeczności, która dostrzega głównie jedynie ograniczenia wynikające z istnienia rezerwatu Brak uregulowania gospodarki wodnej Zasoby wodne są podstawą funkcjonowania gospodarki rybackiej, rolnej i komunalnej w Dolinie Baryczy, tymczasem od wielu lat występuje tu deficyt wody oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych typowe dla obszarów użytkowanych rolniczo. Z tego powodu opracowano kilka projektów zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, np: budowa kilkudziesięciu małych zbiorników retencyjnych (Bac, 1949),

5 budowa dużego zbiornika retencyjnego w dolinie Baryczy poniżej Milicza - zbiornik Sułów o pojemności 15,6 min m3 (Szymański i inni, 1986), przerzut wody z projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie (Protokół., 1993). Ponieważ realizacja tych projektów w opinii specjalistów nie zmniejszy deficytu wody należy skoncentrować się na bardziej optymalnym gospodarowaniu zasobami własnymi zlewni i zapewnieniu czystości wód (Drabiński 1996). Prywatyzacja lub dzierżawa oraz intensyfikacja gospodarki rybackiej Pomimo wymienionych wyżej licznych form ochrony, którymi objęto stawy milickie, nie są one zabezpieczone przed jednym z najistotniejszych potencjalnych zagrożeń prywatyzacją gospodarstwa rybackiego. Ustawowo bowiem tylko parki narodowe są z tego procesu wyłączone. Niejednokrotnie były już podnoszone zamiary sprzedaży i prywatyzacji stawów rybnych, groźba ta jest tym bardziej realna, że powszechnie oczekuje się wprowadzenia dopłat środowiskowych do gospodarki stawowej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat gospodarstwo rybackie dotknęło parę niepowodzeń związanych bądź z nie sprzedaniem części wyprodukowanych ryb, bądź ze stratami spowodowanymi chorobami ryb, które przyjęły charakter epidemii. Brak samofinansowania się gospodarstwa w takich przypadkach skutkował zwykle zmianą jego statusu prawnego i pojawianiem się tendencji prywatyzacyjnych. Ostatnia zmiana z gospodarstwa pomocniczego przy Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy na Państwowy Zakład Budżetowy, okazała się nieprawomocna (Wyrok sądu administracyjnego prowadzący do zmiany statusu prawnego) i stawy tworzące rezerwat przekazano w zarząd Wojewody Dolnośląskiego a obecnie od 1 stycznia 2011 roku w spółkę prawa handlowego. O tym, że prywatyzacja jest poważnym zagrożeniem świadczą przykłady z podobnych obszarów. Sprywatyzowanie w 1993 r. części stawów rybnych w okolicach Przygodzic (ponad 700 ha) oraz przekazanie w dzierżawę i wprowadzenie zasadniczych zmian w sposobie gospodarowania, spowodowały degradację środowiska wielu gatunków ptaków, w tym rzadkich i zagrożonych. Stwierdzono drastyczny spadek liczebności lub wycofanie się wielu gatunków ptaków chronionych. W ciągu lat liczebność określonych gatunków ptaków zmalała, np. perkoz zausznik z 460 par do 2 par, wodnik z par do 15 par, zielonka z 8-9 odzywających się samców do zera, mewa śmieszka z par do zera, rybitwa rzeczna ze 100 par do zera, rybitwa czarna z 305 par do zera, płaskonos z 15 par do zera, podgorzałka z pojedynczych par do zera, błotniak stawowy z 33 par do 12 par oraz gęś gęgawa z 100 par do 55 par. Procesy naturalne zagrażające utrzymaniu gatunków określonych środowisk Wśród celów powołania rezerwatu Stawy Milickie znajduje się ochrona różnych taksonów i walorów przyrodniczych różnorodnych środowisk. Realizacja tych celów może być utrudniona wskutek zachodzenie niektórych procesów naturalnych, jak np.: sukcesja roślinności na stawach prowadząca do zaburzenia proporcji lustra otwartej wody i pasów szuwarowej roślinności przybrzeżnej, sukcesja roślinności zarastanie drzewami i krzewami na łąkach powodująca zanik lęgowisk i

6 żerowisk określonych gatunków ptaków, eutrofizacja środowisk wodnych i lądowych, obecność obcych gatunków inwazyjnych, ocieplenie klimatu, obniżenie poziomu wód podziemnych. Przynajmniej niektóre z w/w procesów można z powodzeniem kontrolować lub wpływać na ich tempo, przy czym większość wymaga rozwiązań systemowych i jest uzależniona od uwarunkowań zewnętrznych, jak np. możliwości poboru wody do napełniania stawów. Brak spójnego zarządzenia terenem rezerwatu, skutkujące konfliktami między gospodarką rybacką, rolną i łowiectwem a wymogami ochrony bioróżnorodności Istnienie rezerwatu, którego podstawowym jego celem jest ochrona awifauny, rodzi szereg ograniczeń i konfliktów, które niekiedy mają wymiar ekonomiczny dla gospodarki rybackiej. Są to m.in.: terminy napełniania i spuszczania wody ze stawów koszenie szuwarów na stawach czyszczenie i pogłębianie rowów odmulanie łowisk, uprawa dna stawowego straty powodowane przez ptaki szkody powodowane przez bobry i wydrę. Konflikty na styku ochrona gatunków - gospodarka rolna powstają najczęściej w skutek żerowania na polach uprawnych zwierzyny, przede wszystkim dzików oraz tysięcy zimujących w Dolinie Baryczy dzikich gęsi, głównie gęsi zbożowej. Brak systemowych rozwiązań i regulacji powodują wzrost konfliktów. Przykładowo na łąkach sprzedanych przez Agencję Własności Rolnej (ok. 50 ha gruntów w Grabownicy) uprawiana jest obecnie kukurydza, którą regularnie niszczą dziki i jelenie. Łączna kwota wypłaconych odszkodowań przekroczyła już wartość tych łąk. Z drugiej strony utracono tradycyjne żerowiska dzikich gęsi. Obszar rezerwatu wyłączony jest z gospodarki łowieckiej, ale stanowi teren koncentracji wielu gatunków zwierząt. Rodzi to określone konsekwencje i redukcja liczebności określonych gatunków odbywa się po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Sytuacja taka wpływa na postawę miejscowych rolników, którzy są przekonani, że istnienie rezerwatu zwiększa szkody i utrudnia prowadzenie gospodarki. Presja ze strony inicjatyw budowlanych i rekreacyjnych W związku z brakiem obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla większej części obszaru rezerwatu (a szczególnie miejscowości położonych w jego obrębie) od kilku lat nasila się presja na zabudowę terenów w sąsiedztwie stawów. Dotyczy to zarówno budownictwa rodzinnego jak i rekreacyjnego. Początkowo zabudowywano sąsiedztwo rezerwatu, obecnie jest presja na wytyczanie działek budowlanych w obrębie rezerwatu. W ten sposób blokowane są

7 korytarze ekologiczne łączące rezerwat z otoczeniem. Wnioski o zmianę sposobu użytkowania gruntów w sąsiedztwie rezerwatu lub w obrębie rezerwatu dotyczą także zamiany łąk na pola orne, niejednokrotnie tylko po to żeby wymusić większe rekompensaty za szkody spowodowane przez dziki i jelenie. Dla awifauny rezerwatu obecność dużych areałów łąk jest niezbędna, a pola orne mają drugorzędne znaczenie. Niekontrolowany rozwój turystyki Popularność i promowanie obszaru Doliny Baryczy w środkach masowego przekazu oraz rozwój motoryzacji spowodowały nasilającą się presję turystyczną na ten obszar. Obserwuje się niekontrolowane wejścia na najcenniejsze lęgowiska. Skromne liczebnie służby (strażnicy parku krajobrazowego, strażnicy stawowi oraz policja) nie są w stanie skutecznie regulować ruchu turystycznego, a z drugiej strony brak infrastruktury uniemożliwia kanalizację ruchu osób. Negatywną postawę części lokalnej społeczności, która dostrzega głównie jedynie ograniczenia wynikające z istnienia rezerwatu Stosunek miejscowej ludności do rezerwatu oraz wynikających z jego istnienia ograniczeń jest zróżnicowane. Niewielka liczba osób (głównie właściciele nielicznych barów i restauracji, łowisk ryb i gospodarstw agroturystycznych), odnosząca z tego tytułu pewne korzyści, akceptuje obecną sytuację, jednak większość, zwłaszcza mieszkający w sąsiedztwie rezerwatu, odczuwają wyłącznie ograniczenia (zakaz wchodzenia, zakaz kąpieli, zakaz zbioru grzybów itp.). W konkluzji należy stwierdzić iż opisany obszar w pełni odpowiada kryteriom zawartym w definicji Parku Narodowego podanej w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880). Wskutek perturbacji ekonomicznych w jakie popadło Gospodarstwo Rybackie realizacja celów, dla których utworzono rezerwat Stawy Milickie oraz obszar Natury 2000 Ostoja nad Baryczą są aktualnie zagrożone, a utworzenie parku narodowego gwarantuje zachowanie unikalnych wartości przyrodniczych tego terenu. Za włączeniem do Parku całego Gospodarstwa Rybackiego, a nie tylko obecnego rezerwatu, stanowiącego ok. 60 % jego powierzchni, przemawia to, że stawy znajdujące się poza granicami obecnego rezerwatu nie tylko, że nie ustępują pod względem wartości przyrodniczych tym w rezerwacie, ale w niektórych wypadkach nawet je przewyższają pod względem różnorodności biologicznej np. stawy kompleksów Krośnice, Żeleźniki i Goszcz. Nie weszły one w obręb rezerwatu tylko wskutek sprzeciwu ówczesnego lobby myśliwych. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura od 1994 r. realizuje projekty mające na celu ochronę i utrzymanie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy. W ramach tych projektów dokonana została inwentaryzacja przyrodnicza tego terenu, podsumowano wyniki wieloletnich badań, podjęto działania ochroniarskie (rewitalizacja wysp dla ptaków kolonijnych, zakup kosiarek do wykaszania nadmiaru roślinności wodnej na stawach i inne). Dzięki wsparciu Fundacji EkoFundusz, GEF/SGP i

8 GEF UNDP oraz innych sponsorów dofinansowano remonty części jazów, wybudowano punktowe oczyszczalnie ścieków, przygotowano projekty techniczne kolejnych remontów jazów regulujących gospodarkę wodną w zlewni. W działania te włączyły się inne organizacje, co zaowocowało zrealizowaniem niektórych propozycji rozwoju infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe, szlaki do jazdy konnej, wieże do obserwowania ptaków itp.), podjęto szeroko zakrojoną współpracę z lokalną społecznością. Tak więc niniejszy artykuł oparty został na wieloletnich doświadczeniach, znajomości lokalnych warunków i problemów związanych z ochroną tego obszaru. Autorzy są działaczami Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody pro Natura. Zarówno Towarzystwo, jak i oni sami od lat zaangażowani są w ideę ochrony Stawów Milickich i powołania tam parku narodowego. Kilkukrotnie składane wnioski do Ministra Środowiska, jak dotąd nie odniosły pożądanego skutku.

Pozaprodukcyjne funkcje stawów rybnych rola świadczeń ekosystemu stawowego dla oceny rentowności gospodarstwa rybnego K. Tokarczyk-Dorociak

Pozaprodukcyjne funkcje stawów rybnych rola świadczeń ekosystemu stawowego dla oceny rentowności gospodarstwa rybnego K. Tokarczyk-Dorociak Pozaprodukcyjne funkcje stawów rybnych rola świadczeń ekosystemu stawowego dla oceny rentowności gospodarstwa rybnego K. Tokarczyk-Dorociak Wydział Inżynierii Kształtowania środowiska i Geodezji Instytut

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 w terenie

Natura 2000 w terenie Antoni Marczewski Natura 2000 w terenie Fot. W. Stepaniuk Doświadczenia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków OTOP Założone w 1991 Prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce

Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce Departament Ochrony Przyrody Ochrona prawna - bóbr europejski Konwencja Berneńska - umieszczony w III załączniku,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA GATUNKÓW PTAKÓW PRZEDMOTÓW I POTENCJALNYCH PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Ochrona przyrody w projektach Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Ochrona przyrody w projektach Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich Ochrona przyrody w projektach Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich Andrzej Ruszlewicz W prezentacji wykorzystano materiały przygotowane przez Rafała Plezię 2 Lokalizacja partnerstwa 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Płoszenie przez człowieka odpoczywających ptaków. F03.01 Polowanie Płoszenie i zabijanie przez człowieka ptaków w okresie migracji i zimowania.

Płoszenie przez człowieka odpoczywających ptaków. F03.01 Polowanie Płoszenie i zabijanie przez człowieka ptaków w okresie migracji i zimowania. Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony

Bardziej szczegółowo

Rekompensaty wodno-środowiskowe w praktyce. Ośrodek Hodowli Zarodowej

Rekompensaty wodno-środowiskowe w praktyce. Ośrodek Hodowli Zarodowej OHZ MAŁOPOLSKA REGIONALNA KONFERENCJA RYBACKA Gospodarka Strategia Środowisko Rekompensaty wodno-środowiskowe w praktyce wnioski i doświadczenia Jerzy Bryndza CHARAKTERYSTYKA OHZ w OSIEKU SPÓŁKA Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Jak osiągnąć korzyści z ochrony przyrody dla rozwoju obszarów i społeczności lokalnych? Praktyczne przykłady działań Klubu Przyrodników

Jak osiągnąć korzyści z ochrony przyrody dla rozwoju obszarów i społeczności lokalnych? Praktyczne przykłady działań Klubu Przyrodników Jak osiągnąć korzyści z ochrony przyrody dla rozwoju obszarów i społeczności lokalnych? Praktyczne przykłady działań Klubu Przyrodników Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin tel/fax 683838236,

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika

Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika Robert Gwiazda Instytut Ochrony Przyrody PAN Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ocena skutków regulacji

Ocena skutków regulacji Ocena skutków regulacji 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projekt rozporządzenia ma znaczenie dla właścicieli i użytkowników gruntów objętych granicami obszarów specjalnej ochrony ptaków

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 a turystyka Dolina Baryczy blisko przyrody

Natura 2000 a turystyka Dolina Baryczy blisko przyrody NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Natura 2000 a turystyka Dolina Baryczy blisko przyrody Dorota Chmielowiec-Tyszko Szkolenie regionalne Uwarunkowania rozwoju turystyki

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Pakosław PLH140015 obszar potencjalnych możliwości

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Pakosław PLH140015 obszar potencjalnych możliwości Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Pakosław PLH140015 obszar potencjalnych możliwości dr Piotr Sikorski Katedra Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie NATURA 2000 szansa czy ograniczenie? -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. Tab. 1. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P. Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny P. Wojciech Lewandowski Koordynator Planu P. Bogusława Jesionek przedstawicielka RZGW Wrocław

P. Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny P. Wojciech Lewandowski Koordynator Planu P. Bogusława Jesionek przedstawicielka RZGW Wrocław Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Protokół 2011-2-15, Mietków, opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLSKIE PARKI NARODOWE WYMAGAJĄ NOWEJ FORMUŁY PRAWNEJ? Dr inż. Andrzej Raj Karkonoski Park Narodowy

DLACZEGO POLSKIE PARKI NARODOWE WYMAGAJĄ NOWEJ FORMUŁY PRAWNEJ? Dr inż. Andrzej Raj Karkonoski Park Narodowy DLACZEGO POLSKIE PARKI NARODOWE WYMAGAJĄ NOWEJ FORMUŁY PRAWNEJ? Dr inż. Andrzej Raj Karkonoski Park Narodowy Rola parków narodowych! Ochronna - chronią najcenniejsze zasoby przyrodnicze Polski, Naukowa

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Panel ekspertów Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Uniwersytet Śląski w Katowicach 16 stycznia 2013 Natura 2000 Kłopot czy szansa dla samorządów? dr Andrzej Pasierbiński,

Bardziej szczegółowo

Park Krajobrazowy Doliny Baryczy powstał w 1996 roku i obejmuje obecnie 87 040 ha, dzięki czemu jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce.

Park Krajobrazowy Doliny Baryczy powstał w 1996 roku i obejmuje obecnie 87 040 ha, dzięki czemu jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Stawy Milickie to ponad 7 tysięcy hektarów wody, największy kompleks stawów rybnych w Europie. Niezwykle cenny obszar wodno-błotny objęty licznymi formami ochrony przyrody oraz doceniony przez międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010

OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (poz. ) OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010 Załącznik nr 1 I. Opis granic w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska. Magdalena Szymańska

Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska. Magdalena Szymańska Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska Magdalena Szymańska PO RYBY 2007 2013, oś 4 działania polegające na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach

Bardziej szczegółowo

Przemysław Wylegała. Farmy wiatrowe a ochrona ptaków

Przemysław Wylegała. Farmy wiatrowe a ochrona ptaków Przemysław Wylegała Farmy wiatrowe a ochrona ptaków Oddziaływanie na ptaki Śmiertelność na skutek kolizji z siłowniami oraz elementami infrastruktury towarzyszącej Utrata i fragmentacja siedlisk Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona na Podlasiu

Turystyka zrównoważona na Podlasiu Turystyka zrównoważona na Podlasiu Eugeniusz Wiśniewski Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, kulturowe i etniczne, turystyka stała sięważnądziedzinągospodarki

Bardziej szczegółowo

Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy

Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy Zbigniew Witkowski przy współpracy Krystyny Krauz i Adama Mroczka Szkolenie regionalne

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Grabowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski

NATURA 2000. przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski NATURA 2000 przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski Agnieszka Rusinowicz Wydział ds. Projektów UE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Finansowanie N2000 w Polsce Fundusze

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Działania ochronne w obszarach Natura 2000 charakterystyczne dla Wolińskiego Parku Narodowego. Bartosz Kasperkowicz Woliński Park Narodowy

Działania ochronne w obszarach Natura 2000 charakterystyczne dla Wolińskiego Parku Narodowego. Bartosz Kasperkowicz Woliński Park Narodowy Działania ochronne w obszarach Natura 2000 charakterystyczne dla Wolińskiego Parku Narodowego Bartosz Kasperkowicz Woliński Park Narodowy Podstawy prawne obszarów Natura 2000 Traktat Ateński z 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania. Natura 2000 w Karpatach. Obszar Ostoja Gorczańska. 29.03.2010 r. Miejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

Sprawozdanie ze spotkania. Natura 2000 w Karpatach. Obszar Ostoja Gorczańska. 29.03.2010 r. Miejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej Urząd Gminy Ochotnica Dolna Sprawozdanie ze spotkania Natura 2000 w Karpatach. Obszar Ostoja Gorczańska 29.03.2010 r. Miejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej INFORMACJE OGÓLNE: 29. marca 2010 r. w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 europejska ostoja różnorodności biologicznej

Natura 2000 europejska ostoja różnorodności biologicznej Natura 2000 europejska ostoja różnorodności biologicznej Cele: Zainteresowanie uczniów nową formą ochrony przyrody jaką są obszary Natura 2000. Cele kształcenia: Wiadomości - uczeń: Charakteryzuje obszary

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Na Mazowszu Natura 2000 Stworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne maja charakter tzw.

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy

Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy Przemysław Nawrocki Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 1 Województwo

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych

Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych 4-5 listopada 2010 r. Leszno MRiRW, Departament Płatności Bezpośrednich Wydział Środowiska i Działań Rolnośrodowiskowych Zakres prezentacji Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW

Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW Konferencja prasowa Warszawa, 31 marca 2009 r. III Krajowe Forum Wodne 25-26 marca 2009 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej Temat przewodni:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ochrona stanowiska kotewki orzecha wodnego w Stawie Nowokuźnickim koło Opola

Ochrona stanowiska kotewki orzecha wodnego w Stawie Nowokuźnickim koło Opola Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Wsi Nowa Kuźnia PREZENTUJE EFEKTY PROJEKTU: Ochrona stanowiska kotewki orzecha wodnego w Stawie Nowokuźnickim koło Opola Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 2699. ZARZĄDZENIE Nr 0210/19/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 2699. ZARZĄDZENIE Nr 0210/19/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 2699 ZARZĄDZENIE Nr 0210/19/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A ..................................... Imię i nazwisko Wersja A Test podsumowujący rozdział III Ochrona przyrody.............................. Data Klasa oniższy test składa się z 15 zadań. rzy każdym poleceniu

Bardziej szczegółowo

Zakres działań ochronnych wg Planu Zadań Ochronnych dla ostoi ptasiej, ogólne waunki użytkowania gruntów

Zakres działań ochronnych wg Planu Zadań Ochronnych dla ostoi ptasiej, ogólne waunki użytkowania gruntów Ińsko Ciemnik PLB320008 Ostoja Ińska Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Bardziej szczegółowo

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) Przedmiotowe siedlisko przyrodnicze składa się z dwóch podtypów: 1150-1 Zalewy 1150-2 Jeziora przybrzeżne W roku 2008 prowadzono badania jezior przybrzeżnych,

Bardziej szczegółowo

Regulacja populacji kormorana podsumowanie funkcjonowania nowych przepisów. Opole, 29 marca 2013 r.

Regulacja populacji kormorana podsumowanie funkcjonowania nowych przepisów. Opole, 29 marca 2013 r. Regulacja populacji kormorana podsumowanie funkcjonowania nowych przepisów Opole, 29 marca 2013 r. Chronione gatunki zwierząt powodujące straty w rybostanie Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne rolnictwo jako forma rozszerzenia oferty edukacyjnej, turystycznej i promocji parku narodowego

Tradycyjne rolnictwo jako forma rozszerzenia oferty edukacyjnej, turystycznej i promocji parku narodowego Tradycyjne rolnictwo jako forma rozszerzenia oferty edukacyjnej, turystycznej i promocji parku narodowego Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski Zakład Ekologii i Kształtowania Środowiska AWF w Krakowie zbigniew.witkowski@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Przykład wypełnionej ankiety! Ankieta uczestnika programu reintrodukcji kuropatwy i zająca na terenie ZO PZŁ Szczecin

Przykład wypełnionej ankiety! Ankieta uczestnika programu reintrodukcji kuropatwy i zająca na terenie ZO PZŁ Szczecin Przykład wypełnionej ankiety! Ankieta uczestnika programu reintrodukcji kuropatwy i zająca na terenie ZO PZŁ Szczecin Uwaga: wypełnić i przekazać drogą elektroniczną! Dane podstawowe: Nazwa koła: Koło

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 września 2014 r. Poz. 5154. z dnia 18 września 2014 roku

Kraków, dnia 22 września 2014 r. Poz. 5154. z dnia 18 września 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 września 2014 r. Poz. 5154 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, zwanego dalej obszarem Natura 2000. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE i REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2093 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 2 lipca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2093 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2093 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Białystok 2012 r. 1 Po wyznaczeniu w Polsce Sieci Ekologicznej Natura 2000 trzeba było opracować system skutecznej jej ochrony. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 a Ekoturystyka

Natura 2000 a Ekoturystyka NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Natura 2000 a Ekoturystyka Rafał Kurczewski Szkolenie regionalne Uwarunkowania rozwoju turystyki w Europejskiej sieci obszarów Natura

Bardziej szczegółowo

Czy parki krajobrazowe chronią krajobraz?

Czy parki krajobrazowe chronią krajobraz? Czy parki krajobrazowe chronią krajobraz? Autorzy: Bożena Kotońska Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie Marek Broda Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Jerzy Zawartka Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE Arkadiusz Wołos, Andrzej Lirski, Tomasz Czerwiński Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Mariański Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku

Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku Seminarium Perspektywy rozwoju chowu ekologicznego małych przeżuwaczy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wrocław, 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne będące częścią oceny adekwatności prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony przyrody (dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa)

Konsultacje społeczne będące częścią oceny adekwatności prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony przyrody (dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa) Case Id: 1362aa7b-578e-436f-8af8-fadbb054eb3a Date: 14/06/2015 21:40:29 Konsultacje społeczne będące częścią oceny adekwatności prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony przyrody (dyrektywa ptasia i dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Program Mikroretencji

Program Mikroretencji Program Mikroretencji 1 Klimatyczny Bilans Wodny - 2015; okres 1.VI-31.VIII. 2 Dawne mapy pokazują nam dobitnie jak wiele obiektów mikroretencji utraciliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Na zdjęciu mapa

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego?

Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego? z serwisu: AGRO.EKO.ORG.PL Strona 1 z 5 Programy te jako jedyne są obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich i pełnią kluczową rolę w realizacji planów ochrony przyrody. Mają one za zadanie pomóc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uchwała Nr XXV/205/13 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomyślu nad Sanem Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

alność edukacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym Alicja Subel Ojcowski Park Narodowy a.subel@gmail.com

alność edukacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym Alicja Subel Ojcowski Park Narodowy a.subel@gmail.com Działalno alność edukacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym Alicja Subel Ojcowski Park Narodowy a.subel@gmail.com Ojcowski Park Narodowy Utworzony w 1956 roku. Jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Sieć Natura 2000 na polskich obszarach morskich

Sieć Natura 2000 na polskich obszarach morskich nt. projektu Szerokie wody Natury 2000 finansowanego ze środków NFOŚiGW. Sieć Natura 2000 na polskich obszarach morskich Andrzej Ginalski Departament Obszarów Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa Sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej Celem wyznaczania jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

Bardziej szczegółowo

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla Uzasadnienie Polska, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym podpisanym w 2003 roku w Atenach zobowiązana była wyznaczyć obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) na podstawie: 1) Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo a ochrona zwierząt efektywność systemu krajowego na tle rozwiązań europejskich.

Rolnictwo a ochrona zwierząt efektywność systemu krajowego na tle rozwiązań europejskich. Rolnictwo a ochrona zwierząt efektywność systemu krajowego na tle rozwiązań europejskich. Aleksander Mach Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Kościerzyna, 4 kwietnia 2016r. Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

Mariusz Poznański. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący. Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski.

Mariusz Poznański. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący. Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący Mariusz Poznański Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski. Powody wprowadzenia subwencji. Obszary chronione są ustalane przez administrację rządową na terenach

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Przemysław Nawrocki WWF, Ptaki Polskie Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo