POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2. ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2. ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO"

Transkrypt

1 I. Przedmiot przetargu POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2 ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO NR_INW GRUPA Nazwa Cena wywoławcza brutto w PLN ,00 Półautomatyczna dozowaczka granulatów typ DP/3 z roku 2005, poch. Włoskiego M. A. R. S.r. l. Italy 992-U 104 Zbiornik z TWS o poj.v-12,5 m 3, r. bud. 1997, Prod. Metalchem Plasticon SA w Toruniu ,00

2 ,00 Zbiornik kwasoodporny 316L o pojemności 1,5 m 3, r.bud Prod. Kraj ,00 Płytowy wymiennik ciepła TL 500 KDGL r. bud.2006, Producent Niemcy waga 1045 kg 1. Każde z urządzeń stanowi oddzielny przedmiot przetargu i może być nabyte wyłącznie jako całość. Ceny wywoławcze zawierają w sobie podatek VAT określony w zw. z art. 43 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011, Nr 177. poz z późn. zm.). 2. Urządzenia sprzedawane są jako używane, w stanie, w jakim znajdują się obecnie. Nabywca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem technicznym i dokumentacją urządzeń przed złożeniem oferty i nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny powołując się na wady. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji jest wyłączona. 3. Przedmioty przetargów, można oglądać na terenie Spółki do dnia r. po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu oraz uzgodnienia terminu oględzin można dokonać pod numerem telefonu: tel lub , kom I. Zasady przeprowadzenia przetargu

3 1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach, z podaniem przedmiotu przetargu oraz dopiskiem nie otwierać przed można składać do dnia do godziny15ºº.bezpośrednio w siedzibie Spółki ul. Fleminga 2, Warszawa, w budynku biura Zarządu, w pokoju nr 18 lub przesyłać listem poleconym na adres spółki (decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Spółki). W przypadku składania ofert na kilka przedmiotów wymagane jest złożenie osobnych ofert w osobnych kopertach na każdy przedmiot. 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: - złożenie w siedzibie Spółki, w sposób i w terminie wskazanym powyżej, pisemnej oferty zakupu, w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie. - wpłacenie najpóźniej do dnia 03 października 2013r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek Spółki w ALIOR BANK S.A z zaznaczeniem numeru i przedmiotu przetargu. W przypadku wpłaty przelewem, za termin wpłaty uważać się będzie datę wpływu wadium na rachunek Spółki. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty zakupu. 3. Oferta powinna zawierać: a. Oznaczenie przedmiotu przetargu, b. Proponowaną cenę zakupu, c. Kopię dowodu wpłaty wadium, d. Dane osobowe zawierające: w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, adres zameldowania i korespondencyjny, nr telefonu, adres (jeżeli oferent chce otrzymać powiadomienie w ten sposób); w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nr NIP i dane firmy; w przypadku osób prawnych odpis z KRS; e. Informację o numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium ( w przypadkach wskazanych w warunkach przetargu) f. Podpis uczestnika - oferenta 4. Do oferty uczestnik winien załączyć następujące dokumenty: 1) osoby fizyczne: kopia dowodu potwierdzająca tożsamość (dowód osobisty lub paszport), poświadczony przez oferenta za zgodność z oryginałem; 2) osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby reprezentującej uczestnika poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem 3) jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika: pełnomocnictwo (w oryginale) jednoznacznie upoważniającego do reprezentowania uczestnika przetargu i akceptacji jego warunków (w formie co najmniej pisemnej), wystawione przez uprawnione osoby oraz kopii dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika (poświadczonego przez uczestnika za zgodność z oryginałem). 4) podpisane oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Ogłoszenia o przetargu, Warunków Przetargu, z materiałami przetargowymi, ze stanem technicznym oferowanych urządzeń stanowiący Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu. Oferty nie spełniające warunków podanych w punktach 3 i 4 powyżej zostaną odrzucone.

4 4. Czynności z wiązane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa powołana przez Spółkę. Wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące przetargu rozstrzyga Przewodniczący Komisji. Rozstrzygnięcia Przewodniczącego są ostateczne. Komisja Przetargowa przed rozpoczęciem otwarcia ofert stwierdzi dokonanie wpłat wadiów na podstawie wyciągu bankowego z wskazanego konta i sporządzi wykaz podmiotów, które spełniły ten warunek. 5. Komisyjne otwarcie ofert pisemnych odbędzie się w dniu r. w siedzibie Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna., ul. A. Fleminga 2 w Warszawie, w sali nr 11. w godzinach do W wypadku jednakowej wysokości najwyższych ofert, Komisja Przetargowa powiadomi oferentów, którzy je złożyli i wyznaczy dodatkowy termin do złożenia ofert uzupełniających. Uczestnik, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o wynikach przetargu na adres pocztowy lub owy wskazany w ofercie. W informacji zostanie podany termin wpłaty pozostałej części ceny oraz maksymalny termin, do którego należy odebrać urządzenia. 6. Uczestnikowi, którego oferta zostanie wybrana wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana ulega przepadkowi na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik ten we wskazanym terminie nie wpłaci zaoferowanej ceny (pomniejszonej o wpłacone przez niego wadium). W przypadku zamknięcia lub unieważnienia przetargu wadium podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez oferenta w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zamknięcia lub unieważnienia przetargu. W przypadku jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje przynajmniej ceny wywoławczej wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółki. 7. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika - oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z dniem zapłaty całej ceny przez Kupującego. 8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić ustaloną w przetargu cenę nabycia (pomniejszoną o wpłacone wadium) niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie dłuższym niż 14 dni. Wpłata powinna być dokonana przelewem na rachunek bankowy Spółki wskazany w ogłoszeniu. Nabywca, który nie wpłaci w ustalonym terminie całej ceny traci wadium oraz prawa wynikające z przybicia. 9. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi po zapłacie całej ceny. Nabywca zobowiązany jest odebrać zakupiony przedmiot w terminie 14 dni od dnia zapłaty ceny. Transport i ewentualny demontaż nastąpi na koszt Nabywcy. 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

5 11. Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o zmianie zostanie ogłoszona w sposób, w jaki został ogłoszony przetarg. Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu:

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

a) wykaz ruchomości wraz z podziałem ruchomości na w/w grupy i cenami jednostkowymi ruchomości stanowiący załącznik Nr 1

a) wykaz ruchomości wraz z podziałem ruchomości na w/w grupy i cenami jednostkowymi ruchomości stanowiący załącznik Nr 1 Regulamin Przetargu na sprzedaż ruchomości spółki Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łowyniu zwany dalej Regulamin Przetargu A. Przedmiot przetargu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art. 66-72¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO I. Na podstawie Uchwały Nr 38/507/13/IV z dnia 30 lipca 2013 r. oraz na podstawie 17 ust. 3 Uchwały Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

Szczecin dnia 17.03.2014 r.

Szczecin dnia 17.03.2014 r. Szczecin dnia 17.03.2014 r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 602,60 m 2 położonej w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. Wolności 2 o powierzchni 117,17 m² wraz z dziedzińcem

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne Sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji ) pojazdu stanowiącego własność Gminy Godziszów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo