Apator. akumuluj. Stabilny wzrost zysków. Przemysł elektromaszynowy. 21 marca 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Apator. akumuluj. Stabilny wzrost zysków. Przemysł elektromaszynowy. 21 marca 2006"

Transkrypt

1 Przemysł elektromaszynowy 21 marca 2006 Apator Stabilny wzrost zysków poprzednia rekomendacja:- akumuluj Cena (21/03/2006) Cena docelowa Wykonanie prognoz wyników finansowych przedstawionych przez spółkę (300 mln PLN przychodów, 41 mln PLN zysku netto) nie jest naszym zdaniem zagrożone, oczekujemy raczej, podobnie jak w ubiegłym roku, przekroczenia tych projekcji. Naszym zdaniem, sprzedaż spółki w 2006r. osiągnie mln PLN, a zysk netto przekroczy 42.8 mln PLN. W naszych prognozach nie uwzględniamy możliwych zdarzeń jednorazowych, które, podobnie jak w latach poprzednich mogą wpłynąć pozytywnie na wyniki Apatora. Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) p p p p prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN Restrukturyzacja Pafalu Przeprowadzany w zależnej od Apatora spółce Pafal (wiodący dostawca aparatury pomiarowej dla energetyki) proces restrukturyzacji oceniamy pozytywnie i uważamy, iż skutkiem redukcji kosztów będzie zwiększenie marż osiąganych w grupie (do poziomu z przełomu lat 2003/2004r). Zauważamy silną pozycję Pafalu na rynku indukcyjnych liczników energii elektrycznej oraz stabilne kontakty biznesowe poza Polską. Wzrost sprzedaży eksportowej Dynamika sprzedaży eksportowej powinna być wyższa niż w przypadku przychodów osiąganych w kraju. Spółka startuje w wielu zagranicznych przetargach, jednocześnie na rynkach, gdzie ma już ugruntowaną pozycję wprowadza nowe produkty. Na wzrost sprzedaży aparatury pomiarowej na rynku niemieckim pozytywny wpływ z pewnością będzie miało planowane przejęcie spółki dystrybucyjnej (oczekujemy finalizacji transakcji w marcu 2006r.). W przypadku aparatury łącznikowej szczególnie perspektywicznie wygląda rynek turecki. Polityka dywidendowa Spółka regularnie dzieli się wypracowywanym zyskiem z akcjonariuszami. Niewielkie koszty finansowe wynikające z niskiego poziomu zadłużenia oraz niski poziom inwestycji odtworzeniowych pozwalają przypuszczać, iż wysokość dywidendy będzie się zwiększać. Zakładamy, że w spółka wypłacała będzie w formie dywidendy 65% wypracowywanego zysku (ok mln PLN w 2006r.). Wzrost udziału produktów zaawansowanych technologicznie Pozytywnie oceniamy strategię grupy zmierzającą do wytwarzania systemów pomiarowych, a nie tylko samych komponentów. Zaawansowanie technologiczne produktów zbliża spółkę coraz bardziej do sektora technologicznego, a wytwarzanie systemów pozwala na generowanie wyższych marż. Wzrost marż widać szczególnie przy wprowadzaniu nowych (bardziej zaawansowanych technologicznie) produktów, w czym (oprócz restrukturyzacji Pafalu) widzimy potencjał do zwiększania rentowności. Wycena i rekomendacja Uważamy, iż perspektywy dla branż, do których Apator dostarcza swoje produkty są dobre, co zaowocuje stabilnym wzrostem sprzedaży spółki. Jednocześnie zakończenie przeprowadzanych procesów restrukturyzacyjnych pozwoli spółce na zwiększenie osiąganych marż. Zyski spółki wykazują stabilny wzrost, co sprawia, że inwestycja w Apatora jest obarczona niskim ryzykiem. Uważamy, iż walory spółki mają potencjał wzrostowy i dlatego zalecamy ich akumulowanie wyceniając jedną akcję spółki na PLN. Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19 października 2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu rel, WIG Apator mar kwi cze lip sie wrz pa Ÿ lis sty lut mar Max/m in 52 tygodnie (PLN) 246,5 / 89 Liczba akcji (mln) Kapitalizacja (mln PLN) 711 EV (m ln PLN) 683 Free float (mln PLN) 421 Œredni obrót 3 mies. (mln PLN) 1.6 G³ówny akcjonariusz Apator Mining % akcji, % g³osów 18.7 / m 3 m 12 m Zm iana ceny (%) Zm iana rel. W IG (%) Łukasz Hejak (022) Marcin Materna, CFA (022)

2 Spis treści Analiza SWOT... 3 Wycena... 4 Działalność zaniechana - Rug Riello... 6 Struktura sprzedaży... 6 Struktura odbiorców... 7 Procesy restrukturyzacyjne i poprawa efektywności... 8 Perspektywy wzrostu sprzedaży... 8 Inwestycje, moce produkcyjne Możliwe zdarzenia jednorazowe Posiadane akcje własne Split akcji Polityka dywidendy Prognozy wyników finansowych Grupy Sprawozdania finansowe Apator

3 Analiza SWOT Silne strony silna pozycja spółki na polskim rynku aparatury łącznikowej oraz pomiarowej trwająca restrukturyzacja Pafalu, która znajdzie odzwierciedlanie w wyższych marżach osiąganych przez grupę transparentna polityka dywidendowa rozwój w kierunku produktów wysokiej technologii Słabe strony stosunkowo krótki okres trwania życia poszczególnych technologii, co implikuje ciągłe inwestycje technologiczne Szanse duży potencjał wzrostu sprzedaży eksportowej ewentualne akwizycje podmiotów zagranicznych oraz wejście w sektor wodomierzy ewentualna sprzedaż posiadanych nieruchomości Zagrożenia wzrost konkurencji, szczególnie ze strony Chin (przykład Riello) uzależnienie od sytuacji w poszczególnych sektorach (energetyka, budownictwo, górnictwo, przemysł) 3 Apator

4 Wycena Podsumowanie wyceny W oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych wyceniamy wartość grupy Apator na 831 mln PLN, co daje PLN na jedna akcję spółki. Bazując na metodzie porównawczej do europejskich spółek z sektora elektromaszynowego wyceniamy spółkę na 635 mln PLN, co daje PLN za jeden walor. Wycenę porównawczą sporządziliśmy na bazie danych Bloomberga. Większą wagę przykładamy do projekcji przepływów pieniężnych, ponieważ zauważamy rozległość branży elektromaszynowej. Dobierając spółki zagraniczne staraliśmy się wyselekcjonować producentów zaawansowanych technologicznie urządzeń, ale znaleźliśmy jednak tylko pojedyncze spółki, dla których Bloomberg udostępnia prognozy wyników finansowych, których profil działalności odpowiada działalności Apatora. Zauważamy rozwój analizowanej spółki w kierunku produktów wysokiej technologii, gdzie generowane są znacznie wyższe marże, co może uzasadniać premię, z którą notowany jest Apator w porównaniu z konkurentami. Podsumowanie wyceny Metoda wyceny Wycena Kogeneracji (m lnpln) Wycena na 1 akcjê (PLN) W ycena DCF W ycena porównawcza do wybranych spó³ek Wycena Kogeneracji ród³o: Millennium Dom Maklerski S.A. Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych Wycena spó³ki metod¹ DCF (mln PLN) >2015 sprzeda EBIT (1-T) am ortyzacja inwestycje zmiana kap.obrotowego FCF zm iana FCF 5.05% 12.51% 17.10% 17.39% 10.26% 0.16% 10.79% 5.52% 3.90% 2.0% d³ug/kapita³ 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% stopa wolna od ryzyka 3.9% 4.0% 4.2% 4.4% 4.5% 4.6% 4.6% 4.7% 4.6% 4.6% 5.0% prem ia kredytowa 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% prem ia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% beta koszt d³ugu 4.9% 5.0% 5.2% 5.4% 5.5% 5.6% 5.6% 5.7% 5.6% 5.6% 6.0% koszt kapita³u 8.4% 8.5% 8.7% 8.9% 9.0% 9.1% 9.1% 9.2% 9.1% 9.1% 9.5% WACC 8.4% 8.5% 8.7% 8.9% 9.0% 9.1% 9.1% 9.2% 9.1% 9.1% 9.5% PV (FCF) wartoœæ DCF (m ln PLN) w tym wartoœæ rezydualna 451 gotówka/d³ug netto 27.9 wycena DCF (m ln PLN) Liczba akcji (mln) 3.2 wycena 1 akcji (PLN) ród³o: Millennium Dom Maklerski S.A. 4 Apator

5 Wycena porównawcza Wyceniając spółkę z wykorzystaniem metody porównawczej oparliśmy się na trzech wskaźnikach, które naszym zdaniem, mają największe znaczenie dla inwestorów: EV/EBITDA, EV/EBIT oraz P/E. Wybierając spółki z europejskiego sektora elektromaszynowego staraliśmy się wybrać spółki, które swoim profilem są najbliższe Apatorowi. Zauważamy, iż Apator rozwija się w kierunku spółki technologicznej zamieniając sprzedaż poszczególnych komponentów na sprzedaż całych systemów. Uważamy, iż kierunek rozwoju obrany przez spółkę uzasadnia premię, z którą Apator notowany jest w stosunku do konkurentów. Uważamy jednocześnie, iż trudno byłoby sporządzić wycenę porównawczą do spółek notowanych na WGPW z uwagi na niewielką ilość spółek, których profil działalności zbieżny jest z segmentem, w którym obecna jest grupa Apator. Wycena porównawcza do wybranych spó³ek Spó³ka EV/EBIDA EV/EBIT P/E 2005p 2006p 2007p 2005p 2006p 2007p 2005p 2006p 2007p NED APPARATEN FABRIEK- NEDAP RADIALL DIALOG SEMICONDUCTOR PLC SCHAFFNER HOLDING AG -REG DR HOENLE AG OXFORD INSTRUMENTS PLC NEW AYS ELECTRONIC INTL NV VAISALA OYJ- A SHS PHOENIX MECANO AG ELEKTROBIT G ROUP OYJ E2V TECHNOLOG IES PLC METROLOG IC G ROUP Mediana Apator Prem ia/dyskonto 36.04% 31.23% 38.94% 39.25% 11.01% 19.08% % -6.62% 5.45% Wycena Grupy Apator przy danym wskaÿniku w porównaniu do wybranych spó³ek W ycena (m ln PLN) W agi wskaÿników 7% 13% 14% 7% 13% 13% 7% 13% 13% W ycena wa ona (m ln PLN) 635 Wycena 1 akcji Grupy Apator (PLN) ród³o: Millennium Dom Maklerski S.A. 5 Apator

6 Działalność zaniechana - Rug Riello Współpraca z włoską firmą Riello, na rzecz której Apator sprzedawał przewody, okablowanie oraz oferował montaż paneli sterowniczych do gazowych kotłów grzewczych, została zakończona, ponieważ Włosi zdecydowali się na kupno tańszych produktów wytwarzanych na terenie Chin. Współpraca z Riello, wykazywana w ostatnim raporcie finansowym jako działalność zaniechana przyniosła w 2005r. przychody w wysokości 11.6 mln PLN (wobec 10.3 mln PLN w 2004r.). Spółka nie zamierza poszukiwać odbiorcy dla asortymentu wytwarzanego dla Riello, a planuje raczej dalszy rozwój produkcji aparatury łącznikowej oraz pomiarowej (wykorzystanie zdolności produkcyjnych powstałych po zakończeniu produkcji dla Riello). Struktura sprzedaży Asortymentowa struktura sprzeda y Apatora 10% 30% 60% Aparatura pomiarowa Aparatura ³¹cznikowa Inna ród³o:apator S.A. Segment aparatury pomiarowej będzie się zwiększał, szczególnie w tym obszarze przewidujemy dynamiczny wzrost sprzedaży eksportowej. Wprowadzenie nowej generacji produktów w segmencie aparatury łącznikowej w latach powinno zaowocować wzrostem marż. Oczekujemy, iż w związku z potrzebami inwestycyjnymi sektora energetycznego sprzedaż tego segmentu produktów będzie ulegała stopniowemu zwiększeniu. Jednocześnie widzimy mniejszy potencjał dla wzrostu sprzedaży eksportowej urządzeń aparatury łącznikowej. Sprzedaż eksportowa Zgodnie z założeniami strategicznymi grupy sprzedaż eksportowa stanowić będzie 30% ogólnego poziomu sprzedaży, obecnie spółka osiąga poza Polską 18% przychodów. Uważamy, iż w obecnej sytuacji większy potencjał wzrostu ma sprzedaż poza Polską. Duże nadzieje wiążemy z rozwojem rynku niemieckiego (również z uwagi na przejęcie), jak i tureckiego, gdzie spółka buduje stabilne kontakty handlowe. Wskazanymi przez spółkę kierunkami eksportu są także Rosja, Ukraina, Białoruś oraz Ameryka Południowa. Szczególnie perspektywiczne wydaje się uzupełnienie oferty o nowe produkty na rynkach, gdzie Apator ma ugruntowaną pozycję. Znaczny udział w sprzedaży eksportowej mają produkowane przez Metrix gazomierze oraz liczniki indukcyjne wytwarzane przez Pafal. Istotne znaczenie mają też urządzenia z obszaru aparatury łącznikowej i napędowej. 6 Apator

7 Hedging Przy obecnym poziomie sprzedaży eksportowej (52 mln PLN, 18% względem całości sprzedaży) spółka nie widzi potrzeby stosowania transakcji hedgingowych. Część pozycji zabezpieczana jest przez hedging naturalny, otwarta pozycja walutowa wyniosła w 2005r. 4.6 mln EUR oraz 1.8 mln USD. Uważamy, iż przy zwiększającym się eksporcie zabezpieczanie pozycji jedynie poprzez wykorzystanie hedgingu naturalnego (zabezpieczenie ok. 55% pozycji w EUR oraz 35% pozycji w USD) będzie niewystarczające. Spółka ma podpisane umowy z bankami w zakresie wykorzystania walutowych instrumentów pochodnych i nie wyklucza zastosowania aktywnego hedgingu w przyszłości. Struktura odbiorców Aparatura pomiarowa 96% odbiorców liczników i systemów opomiarowania energii elektrycznej stanowią Zakłady Energetyczne, po ok. 2% przypada na hurtownie elektryczne oraz przemysł. około 95% odbiorców liczników gazu stanowi 6 spółek dystrybucyjnych, pozostałe 5% sprzedaży generowane jest przez przemysł bardziej zróżnicowana jest struktura odbiorców ciepłomierzy, 70% produkcji trafia do hurtowni instalacyjno-budowlanych i dystrybutorów, 15% udział w sprzedaży liczników ciepła mają Przedsiębiorstwa Dystrybucji Energii Cieplnej (PEC), tyle samo ciepłomierzy kupują od spółki deweloperzy i przedsiębiorstwa budowlane Aparatura łącznikowa Rozłączniki bezpiecznikowe około 81% produkowanych przez grupę Apatora rozłączników bezpiecznikowych stanowią hurtownie elektryczne i inni dystrybutorzy 17% produktów trafia do integratorów (producentów rozdzielnic), którzy na bazie produktów spółki konstruują całe systemy rozdzielnic i sprzedają je odbiorcy końcowemu (najczęściej z branży energetycznej lub przemysłu) około 2% rozłączników bezpiecznikowych trafia bezpośrednio do przemysłu Napędy 60% napędów i aplikacji napędów trafia do przemysłu (działy zajmujące się automatyką) 40% kupują integratorzy (producenci rozdzielnic) Górnicza aparatura łącznikowa (Apator Mining) ponad 50% wyrobów trafia do kopalni węgla kamiennego (odbiorca końcowy) 35% produktów sprzedawane jest dystrybutorom 15% odbiorców stanowią producenci maszyn dla górnictwa 7 Apator

8 Procesy restrukturyzacyjne i poprawa efektywności W ostatnich latach do grupy kapitałowej Apator dołączyły spółki: Pafal, który zajmuje się produkcją indukcyjnych liczników energii elektrycznej Metrix, wytwarzający gazomierze oraz Apator KFAP, produkujący ciepłomierze. Spółka przeprowadza restrukturyzację w Pafalu. W Metrixie plany restrukturyzacyjne zostały praktycznie wykonane. Z uwagi na fakt, iż Pafal znacznie odstawał od standardów wypracowanych w samym Apatorze, jak i innych spółkach z grupy kapitałowej, przejęcie i konsolidacja spółki spowodowały obniżenie marż. Przeprowadzana restrukturyzacja zaowocuje naszym zdaniem obniżeniem kosztów (redukcja zatrudnienia o ok. 400 osób) oraz wzrostem rentowności sprzedaży całej grupy. W naszej analizie zakładamy, iż marża brutto na sprzedaży osiągnie poziom z przełomu 2003/2004r., czyli 36.8% wobec 33.8% osiągniętych w 2005r. Docelowo zakład Pafalu będzie pełnił funkcję montażu liczników elektronicznych oraz produkcji liczników indukcyjnych. Elementy zaawansowanej elektroniki produkowane będę w spółce w Toruniu. O poprawie efektywności w spółce świadczy trend wskaźnika zysku netto do zaangażowania 1 PLN na płace i narzuty na płace. Po oczyszczeniu wskaźnika ze zdarzeń jednorazowych wpływających na poziom zysku (sprzedaż nieruchomości w 2004r. oraz rozliczenie ujemnej wartości Metrixu w 2005r.) wskaźnik charakteryzuje się tendencją rosnącą. Wzrasta też współczynnik sprzedaży na jednego zatrudnionego (z 125 tys. PLN w 2004r. do 152 tys. PLN w 2005r.). Tendencja ta z uwagi na postępujące procesy restrukturyzacyjne będzie postępowała. Perspektywy wzrostu sprzedaży Wyniki osiągane przez spółkę zależą bezpośrednio od koniunktury w sektorze energetycznym, budownictwie, przemyśle oraz górnictwie. Energetyka Gospodarka światowa staje się coraz bardziej energochłonna. Zgodnie z badaniami specjalistów trend powinien zostać utrzymany, a sama dynamika wzrostu powinna zwiększyć się w kolejnych latach. Podobnie jak w przypadku innych gospodarek również potrzeby energetyczne Polski będą wzrastać. Technologia zainstalowana w polskich elektrowniach jest na tyle przestarzała, iż procesy modernizacyjne są nieuchronne. Ponad 60% urządzeń zainstalowanych w polskich elektrowniach została wytworzona ponad 30 lat temu. Nawet przy założeniu przesunięcia wprowadzenia przez polskie spółki norm UE tempo inwestycji w sektorze będzie się zwiększać. Problem pozyskania środków na inwestycje nie do końca rozwiązały Kontrakty Długoterminowe. Wprawdzie gwarantują one stabilność przepływów pieniężnych w przyszłości, co umożliwiło producentom zaciąganie długoterminowych kredytów inwestycyjnych, potrzeby są jednak dużo większe, a problem KDT musi być rozwiązany formalnie (z uwagi na wymogi UE). Wzrost nakładów inwestycyjnych będzie miał pozytywny wpływ na wyniki sprzedaży firm z sektora elektromaszynowego, w tym na wyniki Apatora (szczególnie w zakresie aparatury łącznikowej oraz napędów). Procesy modernizacyjne obejmują zazwyczaj także wymianę aparatury łącznikowej oraz instalację nowszych technologii, warto jednak podkreślić, iż produkowane przez firmę urządzenia mają określoną żywotność (5-8 lat), dlatego zamówienia od odbiorców spływają do spółki regularnie. Pozycja spółki na rynku lokalnym jest bardzo silna, co przy znacznych nakładach inwestycyjnych w branży skutkować powinno wzrostem sprzedaży. Jednak nadal problemem jest sytuacja polskiego sektora dystrybucji mediów. Procesy prywatyzacyjne i konsolidacyjne dystrybutorów nie są prowadzone w założonym wcześniej tempie. Nie zakładamy w tym sektorze bardzo dynamicznego wzrostu inwestycji, co miałoby przełożenie na istotny wzrost popytu na wyroby Apatora. Sytuację może poprawić liberalizacja 8 Apator

9 rynku dystrybucji mediów po 2007 roku. Widzimy natomiast znaczny potencjał wzrostu sprzedaży eksportowej. Spółka konsekwentnie zwiększa udział eksportu w sprzedaży ogółem, dążąc do zwiększenia sprzedaży poza Polską do 30% ogółu przychodów. Budownictwo Po kilkuletnim załamaniu w dwóch ostatnich latach sektor budowlany notuje ożywienie (wzrost produkcji budowlano-montażowej o 7.4% r/r w całym 2005r. oraz o 8.3% w XII 2005). Wzrost inwestycji w sektorze rozpoczął się jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE, kiedy to Polacy zaczęli chętniej kupować mieszkania. Wzmożony popyt spowodował dynamiczny wzrost cen, co skłoniło wielu deweloperów do rozpoczęcia nowych projektów. Do wzrostu rynku przyczyniła się także większa dostępność kredytów hipotecznych (szczególnie walutowych), Polacy coraz chętniej kupują nieruchomości na kredyt. Perspektywy dla rynku budowlanego są cały czas dobre, uważamy, iż rynek będzie rozwijał się szybciej niż pozostałe sektory gospodarki. Łączna liczba mieszkań i domów jednorodzinnych oddanych do użytku w 2005r. wyniosła tys. i wzrosła o 5.8% w stosunku do roku poprzedniego. Koniunkturę w branży potwierdza także ilość wydanych pozwoleń na budowę - w całym 2005r. wydano tys. pozwoleń. Liczba mieszkań oddanych do użytku w lutym 2006r. wyniosła 8.6 tys., co oznacza wzrost o 0.5% m/m oraz o 14.3% r/r. Rozwój rynku budowlanego generuje popyt na produkty Apatora produkowane zarówno w ramach aparatury pomiarowej jak i łącznikowej. Spółka oferuje liczniki do pomiaru mediów (energia, gaz, ciepło), które montowane są praktycznie w każdym nowobudowanym budynku. Odbiorcami Apatora w tym zakresie są głównie spółki zajmujące się dystrybucją mediów (a one instalują je u odbiorców końcowych). Także segment aparatury łącznikowej jest dość silnie stymulowany rozwojem budownictwa. Nowe budynki wyposażane są m.in w przyłącza energii elektrycznej, które zawierają także rozłączniki bezpiecznikowe. Przemysł, górnictwo Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej jest większa niż dla branży górniczej. Wprawdzie sprzedaż spółki bezpośrednio dla przemysłu nie jest na wysokim poziomie, warto jednak podkreślić udział integratorów, którzy następnie sprzedają produkty Apatora na rzecz przemysłu. W sektorze górnictwa aktywna jest spółka zależna Apator Mining. Spółka produkuje ognioszczelne rozruszniki kopalniane (spółka ma pozycję lidera na tym rynku), ognioszczelne zespoły transformatorowe, sprężarki śrubowe oraz czujniki i elementy automatyki. Jednocześnie spółka świadczy usługi w zakresie remontu i serwisu sprzedawanych urządzeń. Warto podkreślić, iż pomimo zmniejszenia się w ostatnich latach eksploatowanych w górnictwie ścian (do ok. 125 w 2005r. z ponad 200 w 2000r. ) przychody ze sprzedaży spółki utrzymują trend wzrostowy. Wyniki finansowe Apator Mining Przychody (m ln PLN) Zysk netto (m ln PLN, bez dywidendy) Mar a netto % 20% 15% 10% 5% 0% ród³o:apator Mining 9 Apator

10 Spółka zakłada utrzymanie marży netto na poziomie przekraczającym 20%. Przewidujemy, iż z uwagi na silną pozycję spółki w sektorze w najbliższym okresie (3-5 lat) marże powinny pozostać na poziomie osiągniętym w 2005r., w okresach późniejszych oczekujemy nasilenia się działań konkurencyjnych, które spowodują spadek marż. Spółka zakłada także wzrost eksportu do 10% sprzedaży ogółem, co zgodne jest ze strategią wzrostu eksportu grupy kapitałowej (do 30%). Spółka podpisała w lutym 2005r. umowę z Kampanią Węglową o łącznej wartości 43 mln PLN na sprzedaż części zamiennych oraz świadczenie usług remontowych i serwisowych w zakresie wyłączników, rozruszników i sprężarek. Umowy będą realizowane do końca 2007r. Z uwagi na fakt, iż 92.4% wytwarzanej w Polsce energii wytwarzane jest w oparciu o węgiel rozwój sektora energetycznego powinien zaowocować także nowymi inwestycjami w górnictwie. Wraz z wzrostem zużycia energii wzrastało będzie zużycie węgla. Polski sektor górniczy wymaga prywatyzacji oraz restrukturyzacji. Z uwagi na upolitycznienie procesów związanych z górnictwem nie oczekujemy podjęcia szybkich i radykalnych kroków zmierzających do rozwiązania problemu polskiego górnictwa. Temat ten omawiany jest przy okazji konsolidacji sektora energetycznego i niewątpliwie część z kopalń zostanie włączona do utworzonych koncernów, nie rozwiąże to jednak wysokich kosztów produkcji oraz niedoinwestowania branży. Dla największego producenta w kraju - Kampanii Węglowej duże znaczenie ma także kurs walutowy, ponieważ znaczna cześć surowca jest eksportowana. Jednocześnie zauważamy, iż normy bezpieczeństwa są na coraz wyższym poziomie i z uwagi na większą świadomość spółek bezpieczeństwo powinno się zwiększać. Spółki eksploatują coraz głębiej położone pokłady węgla, co również wymaga zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Z uwagi na ryzyko polityczne związane z reformą sektora górniczego zakładamy, że głównym źródłem dodatkowych przychodów będzie eksport, a sprzedaż w kraju będzie wzrastała nieznacznie. Jednocześnie uważamy, iż spółka jest w stanie utrzymać marże na poziomie z 2005r. przez okres trzech kolejnych lat, później będą one spadać. Wraz ze wzrostem sprzedaży eksportowej zwiększać się będzie ekspozycja walutowa spółki, w związku z tym skorygowaliśmy wysokość marż o przewidywany przez nas trend na rynku walutowym. Podsumowanie Generalnie uważamy, iż perspektywy dla branż, które generują sprzedaż Apatora są dobre, w związku z czym wysokość przychodów Apatora powinna się zwiększać w kolejnych latach. W naszym modelu nie uwzględniliśmy planowanych przez spółkę akwizycji, uwaględniając wyłącznie wzrost organiczny. Podzielamy opinię Zarządu, iż głównym motorem wzrostu sprzedaży będzie eksport. Spółka startuje w przetargach na całym świecie, jednocześnie na rynki, gdzie ma ugruntowaną pozycję będzie wprowadzać nowe produkty (uzupełnienie oferty z zakresu aparatury łącznikowej i pomiarowej). Duży potencjał widzimy na rynku wschodnim (szczególnie na Ukrainie) oraz rynkach wschodzących, gdzie procesy modernizacyjne w sektorze energetyki będą nabierały tempa. 10 Apator

11 Pozytywnie oceniamy dążenie grupy do konsolidacji produktów i oferowanie całych systemów zamiast poszczególnych komponentów. Szczególnie widoczne jest to w segmencie aparatury pomiarowej. Wartym podkreślenia jest fakt, iż spółka sprzedaje autorskie projekty, które są innowacyjne nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim, co zbliża Apatora do spółek z sektora nowych technologii. Spółka rozpoczyna sprzedaż systemów także w sektorze komunalnym. Naszym zdaniem sama idea liczników prepaidowych powinna znaleźć uznanie wśród dystrybutorów mediów. Obniżenie kosztów mogło by spowodować konstruowanie liczników multimedialnych, służących do pomiaru wszystkich mediów, ta idea jednak, z uwagi na problemy techniczne, dystrybutorów nie jest jeszcze popularna. Przyszłościowy jest także oferowany przez spółkę AMR System, który umożliwia zdalny odczyt wskazań urządzeń pomiarowych, a następnie przetwarzanie tych danych w bazach telemetrycznych. Konstruując nowe linie produktów Apator dąży do obniżenia kosztów przy jednoczesnym zastosowaniu najnowszych technologii. Z uwagi na żywotność poszczególnych produktów nowe linie wprowadzane są co 7-8 lat. Na lata 2006/2007 planowane jest wprowadzenie nowej generacji aparatury łącznikowej, która zastąpi produkty sprzedawane obecnie. powinno być. W latach 2006/2007 wprowadzana jest nowa generacja aparatury łącznikowej, która zastępuje dotychczas sprzedawane produkty. Pozytywnie oceniamy także wdrażany w spółce proces optymalizacji procesu produkcji - lean manufacturing. Wdrażanie systemu powinno zakończyć się w 2007r. Ponieważ spółka rozpoczęła prace nad projektem w 2005r. są widoczne pierwsze efekty prac - w obszarach, gdzie zaimplementowano lean manufacturing wydajność pracy zwiększyła się o ok. 20%. Poszczególni pracownicy odpowiedzialni są za cały proces wytwarzania produktów, co umożliwia ocenę działania każdego z nich, a także przyporządkować ewentualne błędy w procesie do konkretnego pracownika. Inwestycje, moce produkcyjne Z uwagi na fakt, iż Apator rozwija się coraz bardziej w kierunku nowych technologii ważnym elementem planów inwestycyjnych stają się nakłady na nowe technologie. W grupie zwiększa się procentowy udział konstruktorów wobec pracowników produkcyjnych (obecnie ponad 10% to konstruktorzy i handlowcy) i zakładamy, iż tendencja ta zostanie utrzymana. Nakłady odtworzeniowe w ramach grupy opiewają na ok. 7-8 mln PLN rocznie, pozostała część to inwestycje technologiczne. Strategia spółki zakłada, iż w 2006r. wydane zostanie 18.1 mln PLN (wzrost o 23.97% wobec 2005r.). Nakłady stricte technologiczne w Metrixie wynoszą rocznie ok. 4.5 mln PLN, w Apatorze ok mln PLN. Zakładamy, iż inwestycje odtworzeniowe spółki pozostaną stabilne, zwiększać się natomiast będą nakłady na nowe technologie. Wraz z opracowywaniem nowych technologii w ramach produkowanej aparatury łącznikowej i pomiarowej spółka zmienia gammę oferowanych produktów. Jedna generacja jest na rynku ok. 7-8 lat, a następnie wymieniana jest na nową. Jednocześnie cały czas trwają prace nad opracowywaniem nowych rozwiązań (nakłady technologiczne). Przejęcia Spółka finalizuję transakcję akwizycji niewielkiego niemieckiego podmiotu zajmującego się sprzedażą liczników pre-paidowych. Wydaje się, iż niemieckie przejęcie ma na celu zaistnienie na rynku i zdobycie lokalnych klientów. Szacujemy, iż koszt przejęcia spółki w Niemczech wyniesie ok. 1 mln EUR. 11 Apator

12 Rynek niemiecki charakteryzuje się koncentracją sprzedaży liczników różnych mediów. Jeden odbiorca zainteresowany jest praktycznie licznikami różnych typów, co może być dobrym sposobem na dynamiczny wzrost eksportu Apatora. W chwili obecnej Apator eksportuje więcej w zakresie aparatury pomiarowej i wydaje się, iż właśnie systemy i urządzenia pomiarowe będę odpowiadały za zwiększenie przychodów Grupy generowanych poza Polską. Spółka startuje w przetargach w wielu krajach, gdzie nie jest jeszcze obecna, ale rozszerza także gamę swoich produktów na rynkach zagranicznych, gdzie jej pozycja jest już silna (uzupełniając ofertę o niesprzedawalne dotąd produkty, np. Niemcy, gdzie obok liczników kredytowych indukcyjnych będą sprzedawane przedpłatowe elektroniczne). Uważamy, iż Apator będzie starał się przejąć w przyszłości podmiot zajmujący się produkcją i dystrybucją wodomierzy i uzupełni w ten sposób ofertę z zakresu aparatury pomiarowej o liczniki związane z ostatnim z mediów. Spółka obecna jest w tej chwili na rynku liczników do pomiaru zużycia energii (indukcyjnych i elektronicznych), gazu i ciepła. Doświadczenia w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych (szczególnie Pafal) pozwalają przypuszczać, iż Apator może być również zainteresowany przejęciem spółki o nienajlepszej kondycji finansowej i szybkim dostosowaniem jej do wypracowanych w podmiocie dominującym standardów. Nie wykluczamy także przejęcia podmiotu zagranicznego w obszarze liczników zużycia wody. Spółka nie rozważa na razie inwestycji na rynku azjatyckim i będzie raczej poszukiwała potencjalnych celów przejęć na rynku europejskim. Możliwe zdarzenia jednorazowe Tereny należące do Apatora, na których znajduje się zakład produkcyjny przylegają do toruńskiej galerii handlowej Copernicus. Galeria, która zajmuje obecnie obszar 8 hektarów planuje rozbudowę, a tereny należące do spółki nadają się idealnie do zagospodarowania. Zarząd spółki nie wyklucza sprzedaży gruntu i budowy nowej siedziby, ale tylko wówczas jeśli cena zaproponowana przez galerię będzie satysfakcjonująca. Sprzedaż gruntu mogłaby odbić się pozytywnie na finansach spółki. Nieruchomość sprzedana na rzecz Galerii w 2004r. (6 ha gruntu) osiągnęła cenę 22.2 mln PLN, z uwagi na znaczny wzrost cen nieruchomości na terenie Wrocławia obecna watość gruntu należącego do spółki z pewnością znacznie przewyższa wartość z 2004r. Spółka wycenia posiadane nieruchomości według wartości godziwej, więc samą transakcję rozważać raczej z perspektywy zmian sprawozdania cash flow. Posiadane akcje własne 19% akcji Apatora posiada spółka zależna Apator Mining i są one wykazywane w skonsolidowanym bilansie. Spółka nie planuje w najbliższym czasie umorzenia posiadanych akcji ani sprzedaży ich na rynku, jednak nie wyklucza takiego posunięcia w przypadku znacznych potrzeb inwestycyjnych w przyszłości. Udziały w spółkach zależnych Spółka planuje stopniowe odkupywanie pozostałych niewielkich udziałów w spółkach zależnych (Metrix, Pafal) i docelowo zwiększenie udziału w każdej ze spółek do 100%. W lutym podpisana została umowa nabycia od Skarbu Państwa 2.5% udziałów w Apator Mining. 12 Apator

13 Split akcji Na przełomie lipca i sierpnia 2006r. spółka planuje przeprowadzić split akcji w stosunku 1:11. Zauważając niską płynność walorów Apatora plan przeprowadzenia splitu oceniamy pozytywnie. Polityka dywidendowa Spółka regularnie wypłaca dywidendy z osiągniętego zysku i zakładamy, że polityka ta zostanie zachowana. Jednocześnie, podobnie jak dotychczas, Apator będzie wypłacał akcjonariuszom dywidendę w dwóch transzach - zaliczkę (pod koniec roku) oraz część pozostałą. Z zysku wypracowanego w 2005r. spółka planuje wypłatę 22.5 mln PLN w postaci dywidendy, co daje dividend payout ratio na poziomie 50.8% (w stosunku do 32,1% w 2004r). Zakładamy, iż spółka stopniowo zwiększała będzie wskaźnik wypłaty dywidendy (z uwagi na stosunkowo niski poziom zadłużenia oraz nakłady inwestycyjne) i osiągnie on 60% w roku 2006 oraz 65% w kolejnych okresach. Prognozy wyników finansowych Grupy Spadek marż w latach 2004/2005 spowodowany był przejęciami spółek w nienajlepszej kondycji finansowej oraz rozpoczęciem procesów restrukturyzacji (szczególnie Pafal). Procesy restrukturyzacyjne powinny zakończyć się w 2006r, co pozytywnie wpłynie na marże osiągane przez spółkę. Jednocześnie spółka umacnia swoją pozycję poza Polską wprowadzając coraz bardziej zawansowane technologicznie urządzenia, co zwiększa rentowność tej sprzedaży (szczególnie aparatury łącznikowej). Na rentowność w tym sektorze pozytywnie wpłynie także wprowadzenie nowych linii produktów w tym segmencie. Prognozowana wysokoœæ mar 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% p 2006p 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p Mar a zysku brutto na sprzeda y Mar a EBITDA Mar a EBIT Mar a zysku netto ród³o:millennium Dom Maklerski S.A. 13 Apator

14 Perspektywy dla sektorów, gdzie generowane są zyski spółki oceniamy pozytywnie. Dynamiczny wzrost produkcji przemysłowej, a w szczególności budowlano-montażowej oraz nasilenie procesów inwestycyjnych w energetyce w kolejnych okresach będą skutkowały stopniowym wzrostem sprzedaży spółki. Podobnie jak zarząd, uważamy że motorem wzrostu przychodów w kolejnych latach będzie sprzedaż eksportowa, szczególnie w obszarze aparatury pomiarowej. Prognozowana wielkoœæ przychodów Grupy (mln z³) p 2006p 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p ród³o:millennium Dom Maklerski S.A. Pozytywny trend w przypadku EBIT oraz zysku netto jest konsekwencją założeń, które przyjęliśmy prognozując marże oraz przychody spółki. Nie zauważamy zagrożeń dla stabilnego wzrostu zysków spółki, które, przy konsekwentnej polityce dywidendy, implikowały będą regularne wypłaty dla akcjonariuszy. Prognozowany zysk operacyjny oraz wynik netto dla Grupy (mln z³) p 2006p 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p EBIT W ynik netto ród³o:millennium Dom Maklerski S.A. 14 Apator

15 Sprawozdania finansowe Rachunek wyników (mln PLN) p 2006p 2007p 2008p 2009p przychody netto koszty wytworzenia zysk brutto na sprzeda y koszty sprzeda y i ogólnego zarz¹du saldo pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy korekty udzia³ów m niejszoœciowych zysk netto EPS Bilans (mln PLN) p 2006p 2007p 2008p 2009p aktywa trwa³e wartoœci niem aterialne i prawne rzeczowe aktywa trwa³e inwestycje d³ugoterminowe aktywa obrotowe zapasy nale noœci inwestycje krótkoterminowe rozliczenia m iêdzyokresowe aktywa razem kapita³ w³asny zobowi¹zania i rezerwy zobowi¹zania d³ugoterm inowe zobowi¹zania krótkoterm inowe rozl. m iêdzyokresowe i inne zobowi¹zania rezerwy na zobowi¹zania pasywa razem BVPS ród³o: Prognozy Millennium DM 15 Apator

16 Cash flow (mln PLN) p 2006p 2007p 2008p 2009p wynik netto am ortyzacja zm iana kapita³u obrotowego gotówka z dzia³alnoœci operacyjnej inwestycje (capex) gotówka z dzia³alnoœci inwestycyjnej wyp³ata dywidendy em isja akcji zm iana zad³u enia gotówka z dzia³alnoœci finansowej zm iana gotówki netto DPS CEPS FCFPS WskaŸniki (%) p 2006p 2007p 2008p 2009p zm iana sprzeda y zm iana EBITDA zm iana EBIT zm iana zysku netto m ar a EBITDA m ar a EBIT m ar a netto sprzeda /aktywa (x) d³ug / kapita³ (x) odsetki / EBIT stopa podatkowa ROE ROA (d³ug) gotówka netto (m ln PLN) ród³o: prognozy Millennium DM 16 Apator

17 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Michał Buczyński Piotr Her Adam Zajler Makler Papierów Wartościowych Wojciech Wasilewski Makler Papierów Wartościowych Dyrektor banki i finanse, makroekonomia, handel Analityk telekomunikacja, chemia, metale, przemysł mięsny Analityk media, hotele, motoryzacja, przemysł spożywczy, budownictwo Analityk informatyka, Internet Asystent Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak Krzysztof Pełka Marek Przytuła Leszek Iwaniec Dyrektor Łukasz Hejak Asystent Millennium Dom Maklerski S.A. al. Jerozolimskie 123 A, Millennium Plaza XIXp Warszawa Polska Fax: Tel Objaśnienia terminologii fachowej użytej w raporcie EV - wycena rynkowa spółki + wartość długu odsetkowego netto EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja WNB - wynik na działalności bankowej P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcję powiększonego o amortyzację na akcję P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcję P/BV - stosunek ceny akcji do wartości księgowej na 1 akcję ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EPS - zysk netto na 1 akcję CEPS - wartość zysku netto i amortyzacji na 1 akcję BVPS - wartość księgowa na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję NPL - kredyty zagrożone Data wydania Cena rynkowa w dniu Spó³ka Rekomendacja rekomendacji wydania rekomendacji Apator Struktura rekomendacji Millennium DM S.A.w IV kwartale 2005 roku Liczba rekom endacji % udzia³ Kupuj 6 24% Akumuluj 9 36% Neutralnie 7 28% Redukuj 3 12% Sprzedaj 0 0% Struktura rekomendacji dla spó³ek, dla których Millennium DM S.A. Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A. KUPUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają ponad 20% potencjał wzrostu œwiadczy³ us³ugi z zakresu bankowoœci inwestycyjnej* AKUMULUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają ponad 10% potencjał wzrostu Kupuj 2 29% NEUTRALNIE - uważamy, że cena akcji spółki pozostanie stabilna (+/- 10%) Akumuluj 5 71% REDUKUJ - uważamy, że akcje spółki są przewartościowane o 10-20% SPRZEDAJ - uważamy, że akcje spółki są przewartościowane o ponad 20% Neutralnie Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowiązują 6 miesięcy od daty Redukuj wydania, o ile wcześniej nie zostaną zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje Sprzedaj aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. ostatnie 12 miesiêcy* Stosowane metody wyceny Rekomendacja sporządzona jest w oparciu o następujące metody wyceny (wybrane 2 z 3): Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniężnych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny przedsiębiorstw. Wadą metody DCF jest wrażliwość otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjęte założenia dotyczące zarówno samej firmy jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Metoda porównawcza (porównanie odpowiednich wskaźników rynkowych przy których jest notowana spółka z podobnymi wskaźnikami dla innych firm z tej samej branży bądź branż pokrewnych) - lepiej niż metoda DCF odzwierciedla postrzeganie branży w której działa spółka przez inwestorów. Wadą metody porównawczej jest wrażliwość na dobór przyjętej grupy porównawczej oraz porównywanych wskaźników a także wysoka zmienność wyceny w zależności od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzależniający właściwy wskaźnik P/BV od rentowności spółki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny banków. Wadą tej metody jest wrażliwość otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjęte założenia dotyczące zarówno samej firmy (zyskowność, efektywność) jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spółką będąca przedmiotem niniejszego raportu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Cersanit, BRE Bank, Computerland, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Cersanit, Redan, PKN Orlen. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Redan, Artman, Techmex, Broker FM, COMP Rzeszów, FAM, Ciech, Śrubex od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Pozostałe informacje Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporządziły rekomendacje, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym górnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest datą sporządzenia oraz datą pierwszego udostępnienia. Nie wystąpiły istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotyczące metod i podstaw wyceny przyjętych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentów finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone w treści rekomendacji. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze spółką będącą przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Treść rekomendacji nie była udostępniona spółce będącej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Millennium Dom Maklerski S.A. może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. 25

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

2003 84.0 3.1 8.0 1.3 1.7 0.4 0.0 9.6 64.5 3.0 22.3 8.7 4.6% 2004 218.5 12.5 18.2 16.5 12.9 3.3 3.8 12.4 8.6 2.3 5.6 3.8 26.8%

2003 84.0 3.1 8.0 1.3 1.7 0.4 0.0 9.6 64.5 3.0 22.3 8.7 4.6% 2004 218.5 12.5 18.2 16.5 12.9 3.3 3.8 12.4 8.6 2.3 5.6 3.8 26.8% Budownictwo 24 listopada 2005 Prochem Prognozy niezagrożone Cena (24/11/2005) Cena docelowa poprzednia rekomendacja: kupuj kupuj Prochem osiągnął w III kwartale 2005 istotnie lepsze wyniki od naszych oczekiwań.

Bardziej szczegółowo

2003 745 547 1 972 677 297 2.3 3.8 45.5 32.5 1.6 65.7 0.9 5.0 2004 978 548 1 976 522 495 3.8 4.5 47.7 19.5 1.5 73.6 1.5 8.1

2003 745 547 1 972 677 297 2.3 3.8 45.5 32.5 1.6 65.7 0.9 5.0 2004 978 548 1 976 522 495 3.8 4.5 47.7 19.5 1.5 73.6 1.5 8.1 Banki 3 marca 2006 Bank Handlowy Perspektywa wysokiej dywidendy poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (2/03/2006) 74.0 Cena docelowa 78.4 Wyniki Banku Handlowego, osiągnięte w IV kwartale były

Bardziej szczegółowo

Banki 16 sierpnia 2005 PKO BP Spadek marż, wzrost wolumenów poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Cena (12/08/2005) 28.7 Cena docelowa 26.3 Wynik netto osiągnięty przez PKO BP w II kwartale (467

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Banki 27 lipca 2004 BZ WBK poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Cena (26/07/2004) 80.4 Jednorazowe transakcje zwiększają rentowność Cena docelowa 88.2 Wyniki BZ WBK, osiągnięte w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1 5 maja 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 892.5 986.9 Kolejny wzrost wynikäw operacyjnych Wyniki w I kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Banki 7 listopada 2005 Kredyt Bank Kolejny dobry rezultat poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (4/11/2005) 11.3 Cena docelowa 13.4 Wyniki operacyjne Kredyt Banku osiągnięte w III kwartale były

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 1 2 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 3 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 4 5 Informacje ogólne Wyniki

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

p

p Przemysł mięsny W oczekiwaniu na efekty przejęć 13 marca 2007 poprzednia rekomendacja: kupuj neutralnie Cena (12/03/2007) 13.9 Cena docelowa 12.7 pokazała zgodne z oczekiwaniami bardzo dobre wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Banki 11 sierpnia 2005 ING BŚK Spadek udziału w rynku kredytów poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (11/08/2005) 440.5 Cena docelowa 546.6 Wyniki ING BŚK osiągnięte w II kwartale były niższe

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4 30 kwietnia 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 214.0 216.8 W oczekiwaniu na nowego inwestora W I kwartale zarobi³ 233.2 mln PLN, co by³o rezultatem nieco

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy. akumuluj. Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik

Bank Handlowy. akumuluj. Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik sektor bankowy 9 maja 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 109.2 115.2 Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik Wynik netto Banku Handlowego w I kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto sektor bankowy 17 marca 2015 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 34.8 40.0 Wciąż wysokie dyskonto Wynik netto w IV kwartale 2014 ukształtował się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

2006 1,188.1 21.2 40.6 19.5 17.0 0.8 1.8 13.9 49.2 3.0 33.0 17.2 6.1. 2007p 1,690.0 33.9 52.2 37.9 29.6 1.5 2.4 15.4 28.2 2.7 21.3 13.8 9.

2006 1,188.1 21.2 40.6 19.5 17.0 0.8 1.8 13.9 49.2 3.0 33.0 17.2 6.1. 2007p 1,690.0 33.9 52.2 37.9 29.6 1.5 2.4 15.4 28.2 2.7 21.3 13.8 9. Branża budowlana 29 sierpnia 2007 Wzrost marż poprzednia rekomendacja: kupuj akumuluj Cena (28/08/2007) 41.8 Cena docelowa 49.1 Podobnie jak w II kwartale 2006 roku, wyniki finansowe Grupy MW zostały zniekształcone

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Vistula Cena (14/06/2006)

Vistula Cena (14/06/2006) Handel 14 czerwca 2006 Vistula Cena (14/06/2006) poprzednia rekomendacja: kupuj kupuj 44.7 Od dawna oczekiwane połączenie Cena docelowa 60.1 Długo oczekiwane przez inwestorów połączenie Wólczanki i Vistuli

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9 sektor bankowy 6 listopada 2012 neutralnie poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 93.9 85.4 Spadek kosztäw wyższy niż prognozy Wyniki Banku Handlowego w III kwartale ukształtowały się

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3 27 lipca 2011 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 227.0 238.5 Powolny wzrost akcji kredytowej Wyniki w II kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 7 września 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IH 215 PLN (') IH 215 IH 214 Zmiana r/r Sprzedaż 364 58 335 765 8,6% Zysk brutto na sprzedaży 11 925 12 38 -,4% Marża 28,% 3,5%

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 215 PLN (') Q 215 IQ 214 Zmiana Sprzedaż 18 99 153 89 17,6% Zysk brutto na sprzedaży 51 424 45 776 12,3% Marża 28,4% 29,7% Zysk

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Media 17 listopada 2005 BROKER FM RMF dystansuje konkurencję poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (16/11/2005) 98.3 Cena docelowa 111.2 Grupa Broker FM konsekwentnie realizuje swoją strategię

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 18.5 2.7 53.2 2.1 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 18.5 2.7 53.2 2.1 1.5 15.2 25 października 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 374.5 343.5 Rekordowy wynik kwartalny Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016 Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały 2016 Warszawa, Listopad 2016 vs 3Q2015 Segment Pomiarowy 78 863 Razem (PLN 000) 78 863 Segment APS 2 563 Non Core 4 243 Razem (PLN 000) 6 806 PRZYCHODY PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

IT 19 sierpnia 2003 poprzednia rekomendacja: kupuj kupuj Pierwsze efekty restrukturyzacji Cena (19/08/2003) Cena docelowa 8.85 10.8 W wynikach a za II kwartał widać efekty pierwszych działań restrukturyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rynek reklamy bez du ego optymizmu

Rynek reklamy bez du ego optymizmu 17 marca 2011 neutralnie media poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 16.6 16.4 Odbicie rynku reklamy zbyt powolne Wzrost rynku reklamy w IV kwartale 20 by³ s³aby (4.5%), szczególnie bior¹c

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

bran a paliwowa Zysk netto 2009 14 320.5 424.2 723.2 1 092.0 883.4 7.8 10.4 58.7 3.5 0.5 19.8 11.6 14.7

bran a paliwowa Zysk netto 2009 14 320.5 424.2 723.2 1 092.0 883.4 7.8 10.4 58.7 3.5 0.5 19.8 11.6 14.7 bran a paliwowa 2 marca 1 neutralnie poprzednia rekomendacja: redukuj Cena: Cena docelowa: 27.5 25.8 Spekulacja na przejêcie podtrzyma kurs Skarb Pañstwa szuka inwestora na pakiet u. W styczniu cena akcji

Bardziej szczegółowo

EV /EBITDA 2006/07 1,797.5 30.4 37.7 28.3 22.0 1.3 1.8 8.4 23.8 3.81 17.7 14.3 17.1%

EV /EBITDA 2006/07 1,797.5 30.4 37.7 28.3 22.0 1.3 1.8 8.4 23.8 3.81 17.7 14.3 17.1% Dystrybucja IT Wysoka dynamika utrzymana 19 grudnia 2007 poprzednia rekomendacja: kupuj neutralnie Cena (18/12/2007) 32.0 Cena docelowa 32.1 zaprezentował dobre wyniki kwartalne i tym samym potwierdził,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 216 r. 1 Podsumowanie 215 roku PLN (') 215 214 Zmiana r/r Sprzedaż 769 366 724 994 6,1% Zysk brutto na sprzedaży 28 967 217 189-3,8% Marża 27,2% 3,% Zysk na sprzedaży

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

,198 1,465 2,761 1,567 1, p 16,526 2,238 3,466 2,337 1,

,198 1,465 2,761 1,567 1, p 16,526 2,238 3,466 2,337 1, Sektor ropy i gazu 14 sierpnia 2007 poprzednia rekomendacja: akumuluj akumuluj Cena (13/08/2007) 4.74 Dobry kwartał potwierdza wzrost zyskowności Cena docelowa 5.51 podało bardzo dobre wyniki za II kwartał.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

p

p Przemysł mięsny Spadek rentowności 21 sierpnia 2007 poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Cena (21/08/2007) 10.8 Cena docelowa 11.5 pokazała słabsze od czekiwań wyniki finansowe za II kwartał.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik 2012. Dynamika wolumenéw

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik 2012. Dynamika wolumenéw 31 października 20 październik 20 Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw Statyki z eśnia przyniosły pogorszenie dynamik wzrostu wolumenéw kredytéw, zaréwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Produkcja sprzętu AGD 17 stycznia 2005 Zelmer Wciągająca oferta Oferta publiczna Wycena DCF 16.6 PLN Wycena porównawcza 13.9 PLN Spółka Zelmer jest czołowym polskim producentem sprzętu AGD. Restrukturyzacja,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Dostarczamy zaawansowane rozwiązania dla przemysłu

Dostarczamy zaawansowane rozwiązania dla przemysłu Dostarczamy zaawansowane rozwiązania dla przemysłu Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Grupa Wyniki finansowe Załączniki 2 Najważniejsze informacje Zakres działalności Wyniki finansowe Strategia Dynamicznie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidendowa PZU

Polityka dywidendowa PZU Polityka dywidendowa PZU Warszawa, 4.10.2016 Zbudujemy wartość Grupy PZU realizując strategiczne projekty rozwojowe 1 oraz oferując atrakcyjny strumień dywidend Wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd

Bardziej szczegółowo