KAZUSY DO ĆWICZEŃ DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAZUSY DO ĆWICZEŃ DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 KAZUSY DO ĆWICZEŃ DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK HANDLOWYCH dr Bartłomiej Gliniecki FIRMA PRZEDSIĘBIORCY 1. Konstrukcja firmy. Dwóch przedsiębiorców zawarło na piśmie umowę rozpoczynającą się w taki sposób: Umowa zawarta w dniu 6 września 2011 r. pomiędzy PHU Marex z siedzibą w Olsztynie, ul. Akacjowa 1 a Best Cars Gdańsk, ul. Pomidorowa 7 o następującej treści... Co na tej podstawie można powiedzieć o podmiotowości przedsiębiorców zawierających tę umowę? Czy ten fragment umowy został poprawnie sformułowany? 2. Wyłączność firmy. Założyciele spółki akcyjnej złożyli wniosek do sądu o rejestrację spółki pod firmą Orlean Spółka akcyjna. Przedmiotem działalności spółki miałoby być m.in. produkcja i sprzedaż paliw. Czy firma tej spółki mogłaby wprowadzać w błąd osoby trzecie? Czy sąd powinien wpisać taką spółkę do rejestru? Co, gdyby przedmiotem działalności spółki miałoby być świadczenie usług turystycznych na obszarze całej Polski? Co, gdyby z wnioskiem wystąpiła spółka Orlean spółka z o.o.? 3. Firma przedsiębiorcy-osoby fizycznej. Pewien przedsiębiorca chciałby prowadzić działalność gospodarczą pod firmą Jacek Barański Fundacja Jana Kaczmarka. Uzasadnia, że firma ta spełnia wymogi odpowiednich przepisów, ponieważ zawiera jego imię i nazwisko, a ponadto inne, dowolnie wybrane określenia. Czy przedsiębiorca pod taką firmą powinien zostać zarejestrowany? 4. Prawdziwość firmy. Spółka działająca pod firmą Helvetia sp. z o.o. jest znanym producentem czekolady. Do spółki dotarło żądanie, w którym pewna osoba domaga się zmiany przez spółkę jej firmy, ponieważ sugeruje ona, że spółka jest producentem czekolady pochodzącej ze Szwajcarii. Tymczasem produkcja wyrobów spółki odbywa się w zakładzie pod Tarnowem. Spółka Helvetia sp. z o.o. uważa żądanie za bezzasadne i nie zamierza zmieniać firmy, pod która jest od lat znana na rynku. Czy sąd powinien uwzględnić powództwo? 5. Skrót firmy. Do rejestru przedsiębiorców wpisana została spółka pod firmą Polski Związek Ubezpieczycieli Spółka Akcyjna, prowadząca działalność ubezpieczeniową. Zaczęła reklamować swoją działalność pod hasłem Ubezpiecz się w PZU, co miało wskazywać na skrót firmy spółki. Największy polski ubezpieczyciel (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.) wystąpił przeciw tej spółce z pozwem o naruszenie prawa do firmy i zażądał zaniechania dalszych naruszeń jej prawa do firmy i złożenia odpowiedniego oświadczenia w dzienniku Rzeczpospolita. Czy sąd powinien uwzględnić powództwo? Kazusy do ćwiczeń dotyczących spółek handlowych, dr B. Gliniecki Strona 1 z 9

2 6. Odszkodowanie za firmę wprowadzającą w błąd. Spółka prowadzi działalność pod firmą Zielona Polana sp. z o.o.. Przeciwko spółce z pozwem wystąpiła Anna Barańska, żądając od spółki zmiany firmy na inną i wypłaty odszkodowania. Powódka argumentuje, że spółka produkuje odzież i nie ma żadnego związku z jakąkolwiek zieloną polaną, wobec czego jej firma wprowadza w błąd. Czy firma spółki wprowadza w błąd? Czy sąd powinien uwzględnić powództwo? Czy AB może żądać zmiany przez spółkę jej firmy? Czy AB może żądać wypłaty odszkodowania? 7. Firma spółki jawnej. Spółka jawna ma trzech wspólników: Adama Kołka, Roberta Krajewskiego oraz Agropol sp. z o.o. Wspólnicy chcieliby, żeby spółka działała pod firmą Delikatesy Cymes spółka jawna. Czy ta spółka mogłaby działać pod taką firmą? PROKURA 1. Zakres prokury. Prokurent reprezentuje przed sądem spółkę, która pozwała inną spółkę o zapłatę zł. W trakcie procesu strony zawarły ugodę, na podstawie której spółka pozwana ma zapłacić powódce zł. Wspólnicy spółki-powódki uważają, że ugoda jest nieważna, ponieważ nie upoważnili prokurenta do jej zawarcia. Instruowali prokurenta, że nie ma się godzić na żadne ugody, które nie doprowadziłyby do uzyskania przez powódkę przynajmniej zł. Czy zawarta ugoda jest ważna? 2. Forma i zakres prokury. Prokurent spółki wpisany jest do KRS-u. Legitymując się odpisem z KRS prokurent przystąpił do zawarcia umowy, w której reprezentowana przez niego spółka miała kupić nieruchomość. Sprzedający zakwestionował umocowanie prokurenta wskazując, że powinien dysponować pełnomocnictwem udzielonym w formie aktu notarialnego. Czy prokurent może reprezentować spółkę przy zawarciu takiej umowy? 3. Wpis prokury do rejestru. Wspólnicy spółki jawnej powołali prokurenta, a następnie złożyli wniosek o wpisanie go do KRS-u. O powołaniu prokurenta dowiedziała się osoba, która zawarła jakiś czas temu umowę ze spółką. Postanowiła złożyć na ręce prokurenta oświadczenie o odstąpieniu od zawartej ze spółką umowy. Czy może tego skutecznie dokonać przed wpisaniem prokurenta do KRS-u? 4. Prokura łączna (1). Spółka ustanowiła 3 prokurentów zaznaczając, że do reprezentowania spółki potrzebne jest ich współdziałanie. Dwaj z prokurentów podpisali się pod umową zawartą przez nich w imieniu spółki. Kontrahent spółki nie chciał czekać na trzeciego prokurenta i uznał, że skoro dwóch z trzech podpisało, to decyzja trzeciego prokurenta nie ma znaczenia dla ważności umowy. Czy umowa jest ważna? 5. Prokura łączna (2). Spółka może być reprezentowana przez 2 prokurentów działających łącznie. Mieli oni zawrzeć umowę. Ponieważ jeden z prokurentów zachorował i nie mógł pojechać na negocjacje, udzielił drugiemu z prokurentów pełnomocnictwa na piśmie upoważniając go do zawarcia tej umowy na warunkach wynegocjowanych przez obecnego prokurenta. Czy jeden z prokurentów posiadający takie pełnomocnictwo będzie mógł zawrzeć umowę w imieniu spółki? Kazusy do ćwiczeń dotyczących spółek handlowych, dr B. Gliniecki Strona 2 z 9

3 SPÓŁKA JAWNA 1. Odpowiedzialność subsydiarna. Spółka jawna ma 3 wspólników. Spółka wyrządziła osobie trzeciej szkodę i powinna z tego tytułu zapłacić odszkodowanie wynoszące zł. Majątek spółki wynosi zł. W jaki sposób poszkodowany odzyska resztę odszkodowania? 2. Ograniczenie prawa reprezentacji. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki zostało w umowie spółki ograniczone do czynności sądowych. Wspólnik mimo tego w imieniu spółki zawarł umowę z osobą trzecią. Czy umowa jest ważna? Czy wspólnik będzie mógł ponieść za to odpowiedzialność, a jeśli tak to wobec kogo? 3. Powstanie spółki jawnej. 3 osoby fizyczne chciały rozpocząć jak najszybciej wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. W tym celu zawarły umowę spółki jawnej. Kilka dni później złożyli wniosek o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców. 5 listopada otworzyli sklep i rozpoczęli w nim sprzedaż. Wspólnicy podzielili się zyskami ze sprzedaży w listopadzie, natomiast sąd rejestrowy wydał postanowienie o wpisaniu spółki do rejestru w dniu 13 grudnia. Czy wspólnicy mogli prowadzić działalność w listopadzie? 4. Forma zawarcia umowy spółki. Dwaj wspólnicy zawarli w formie pisemnej umowę spółki jawnej. Jeden z nich zadeklarował wniesienie do spółki jako wkładu samochodu dostawczego, drugi zaś prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Złożyli następnie w sądzie wniosek o wpisanie spółki do KRS. Sąd wydał postanowienie o odmowie wpisu. Po przezwyciężeniu tej trudności i zarejestrowaniu spółki, w wykonaniu postanowienia umowy spółki wspólnik postanowił zawrzeć ze spółką umowę sprzedaży, na podstawie której miał jej przekazać samochód dostawczy za cenę zł jako wkład do spółki. Spółka miała zapłacić cenę w ramach zysku wypłacanego w przyszłości wspólnikom. Dlaczego sąd odmówił wpisania spółki do rejestru? Czy wspólnik słusznie postąpił zawierając umowę sprzedaży samochodu? 5. Przeniesienie siedziby spółki za granicę. Do rozwiązania kazusu może być pomocne zapoznanie się z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r., C-210/06, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt (akapity , część rozstrzygnięcia W przedmiocie czwartego pytania ) Spółka jawna działająca pod firmą Polański i wspólnicy spółka jawna działa od 2006 r., ma siedzibę w Kartuzach. Z powodu pogorszenia się warunków prowadzonej przez spółkę działalności, relatywnie wysokich obciążeń podatkowych, biurokracji i braku perspektyw na polepszenie się tej sytuacji, wspólnicy ustalili, że nie zlikwidują spółki, tylko przeniosą ją do Mediolanu, gdzie będą dalej działać w innych warunkach prawnych i rynkowych. W ten sposób nie utracą cały czas działającego przedsiębiorstwa, klientów, z którymi nadal łączą spółkę umowy, oraz wpływów z praw intelektualnych licencjonowanych przez spółkę. Wszyscy wspólnicy podpisali się pod aneksem do umowy spółki o następującej treści: Aneks do Umowy spółki jawnej zawarty w dniu 14 września 2011 r. w Kartuzach pomiędzy: [...] o następującej treści: 3 Umowy spółki jawnej działającej pod firmą Polański i wspólnicy spółka jawna zawartej w dniu 23 marca 2006 r. zmienia się w następujący sposób: Siedzibą spółki jest miasto Mediolan. Pozostałe postanowienia Umowy spółki pozostają bez zmian. Kazusy do ćwiczeń dotyczących spółek handlowych, dr B. Gliniecki Strona 3 z 9

4 Aneks wraz z opłaconym wnioskiem sporządzonym na formularzu KRS Z1 został złożony w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Od kiedy zmiana siedziby spółki jawnej staje się skuteczna? Co powinien uczynić sąd w tej sprawie? Na jakiej podstawie powinien oprzeć swe rozstrzygnięcie? Jak zmieniłaby się prawna ocena sytuacji, gdyby spółka była sp. z o.o. albo S.A.? SPÓŁKA PARTNERSKA 1. Cel zawarcia spółki partnerskiej. Lekarz, adwokat i marynarz zawarli umowę spółki partnerskiej. Chcą w jej ramach zająć się sprzedażą używanych samochodów. Czy jest to dopuszczalne? Czy byłoby dopuszczalne, gdyby założyli spółkę jawną? 2. Odpowiedzialność partnerów. Adwokat działający w spółce partnerskiej z trzema radcami prawnymi przeoczył termin wniesienia apelacji od wyroku w sprawie swego klienta. Klient uważa, że sprawa byłaby do wygrania w apelacji i żąda odszkodowania. Od kogo będzie mógł je uzyskać? Z kim klient zawarł umowę o poprowadzenie sprawy sądowej? Kto będzie odpowiadał za zapłatę czynszu za wynajem lokalu, w którym działa kancelaria (spółka)? 3. Zarząd spółki partnerskiej. Umowa spółki partnerskiej adwokatów przewiduje, że prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentowaniem zajmuje się zarząd składający się z 3 członków. Wspólnicy chcieliby powołać do zarządu osobę, która nie ma prawa wykonywania tzw. wolnego zawodu. Czy mogą to zrobić? SPÓŁKA KOMANDYTOWA 1. Firma spółki komandytowej (1). Spółka komandytowa ma 4 wspólników. Są nimi: Andrzej Michalski, Miły Dom sp. z o.o., Aneta Wąs, Fundacja Krzewienia Kultury. Dwaj pierwsi wspólnicy są komplementariuszami. Wspólnicy chcą, żeby jedynie wspólnik spółka Miły Dom została ujawniona w firmie spółki komandytowej. Jak będzie brzmiała jej firma? 2. Firma spółki komandytowej (2). Spółka komandytowa ma 4 wspólników. Są nimi: Andrzej Michalski, Miły Dom sp. z o.o., Aneta Wąs, Fundacja Krzewienia Kultury. Dwaj pierwsi wspólnicy są komplementariuszami. Wspólnicy chcą, żeby w firmie spółki znalazło się nazwisko Anety Wąs. Czy jest to możliwe? Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie (art. 81), notariusz powinien odmówić dokonania czynności sprzecznej z prawem. Jak powinien zachować się notariusz, jeżeli wszyscy wspólnicy będą nalegali na sporządzenie umowy spółki komandytowej i umieszczenie w firmie nazwiska Anety Wąs? Jeżeli notariusz podejmie się sporządzenia takiego aktu notarialnego, jakie będzie to miało konsekwencje dla Anety Wąs? 3. Reprezentowanie spółki przez komandytariusza. Komandytariusz działając w imieniu spółki jako jej wspólnik zawarł umowę z osobą trzecią. Czy umowa jest ważna? Kazusy do ćwiczeń dotyczących spółek handlowych, dr B. Gliniecki Strona 4 z 9

5 4. Przystąpienie do spółki nowego wspólnika. W spółce komandytowej osoba A jest komplementariuszem, a osoba B komandytariuszem. Osoba C chciałaby wejść do spółki w miejsce osoby B, która nie chce już być wspólnikiem. Jakich czynności prawnych trzeba dokonać? Jak będzie kształtować się odpowiedzialność osoby C? 5. Udział w zyskach. W spółce komandytowej jest 10 komplementariuszy i 2 komandytariuszy. Komplementariusze wnieśli do spółki wkłady rzeczowe i pieniężne w wysokościach odpowiednio: 1200 zł, 2500 zł, 1300 zł, zł, 3750 zł, 2300 zł, 3000 zł, 5650 zł, 4600 zł oraz 3200 zł, a komandytariusze wkłady w wysokości zł oraz zł. Umowa spółki nie wspomina o podziale zysków między wspólników. Zysk spółki za ostatni rok obrotowy to zł. Wspólnicy chcą go w całości przeznaczyć do podziału pomiędzy siebie. Ile wypłaty z zysku spółki otrzyma każdy ze wspólników? SPÓŁKI KAPITAŁOWE TWORZENIE, PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW 1. Zbycie udziałów. Po wpisaniu spółki z o.o. do rejestru jeden ze wspólników zaczął domagać się wystawienia mu dokumentu, który potwierdzałby posiadane przez niego udziały w spółce. Argumentował, że chce sprzedaż posiadane przez siebie udziały, a brak tych dokumentów mu to uniemożliwia. Czy wspólnik spółki z o.o. może sprzedać udziały w spółce bez posiadania dokumentów urzeczywistniających te udziały? Jaki organ spółki powinien zareagować na takie żądanie i w jaki sposób? 2. Zbycie udziałów. Wspólnik spółki z o.o. A sprzedał w niej swoje udziały osobie B. Umowa przybrała formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wspólnik B powiadomił spółkę o tym fakcie. Członek zarządu spółki odpowiedział, że zbycie udziałów jest nieważne, bo wymaga dodatkowo zmiany umowy spółki, na co muszą się zgodzić pozostali wspólnicy. W jaki sposób następuje zbycie udziałów? Czy osoba B stała się wspólnikiem spółki w miejsce osoby A? 3. Ograniczenie w zbywaniu udziałów. Spółka z o.o. ma dwóch wspólników. Umowa spółki uzależnia zbycie udziałów od zgody drugiego wspólnika. Wspólnik nie wyraził zgody na zbycie udziałów. Czy ewentualna umowa zbycia udziałów będzie ważna? Jakie konsekwencje mogą spotkać wspólnika, który zbył udziały mimo braku zgody drugiego wspólnika? SPÓŁKI KAPITAŁOWE ZARZĄD I RADA NADZORCZA 1. Mandat i kadencja. Wspólnicy spółki z o.o. 12 kwietnia 2007 r. powołali uchwałą członka zarządu spółki. W uchwale zaznaczyli, że jego wybór następuje na czas nieokreślony. Podczas zwyczajnych zgromadzeń wspólników w czerwcu 2007 r., czerwcu 2008 r. i czerwcu 2009 r. zatwierdzali sposób wykonywania przez członka zarządu jego obowiązków. W grudniu 2009 r. członek zarządu odwołał prokurenta ustanowionego dla spółki. Czy miał do tego prawo? Przydatne orzeczenie: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/ Odwołanie członka zarządu a stosunek podstawowy. Członek zarządu zatrudniony był w spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora. Zgromadzenie wspólników odwołało go z funkcji członka zarządu z Kazusy do ćwiczeń dotyczących spółek handlowych, dr B. Gliniecki Strona 5 z 9

6 powodu kilku rażących błędów, jakich się dopuścił przy prowadzeniu bieżącej działalności spółki. Po odwołaniu automatycznie przestał otrzymywać wynagrodzenie za pracę, ponieważ nie pełnił już funkcji członka zarządu. Czy ta osoba powinna nadal otrzymywać wynagrodzenie za pracę? Co dzieje się ze stosunkiem pracy łączącym członka zarządu ze spółką po jego odwołaniu z tej funkcji? Kto w imieniu spółki rozwiązuje stosunek pracy z członkiem zarządu? 3. Podległość członków zarządu uchwałom wspólników. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę, w której nakazuje członkom zarządu zawarcie w imieniu spółki umowy z konkretnym podmiotem. Zarząd składa się z 2 członków. Członkowie zarządu twierdzą, że to oni są menedżerami w spółce, to oni znają najlepiej sytuację spółki i wiedzą co dla niej dobre, a w ich ocenie zawarcie umowy wskazanej w uchwale zgromadzenia wspólników będzie dla spółki wysoce niekorzystne. Nie chcą w związku z tym narażać się później na odpowiedzialność wobec spółki za działanie na jej szkodę. Czy członkowie zarządu muszą się stosować do uchwał zgromadzenia wspólników/wza? Co mogą zrobić, gdy nie zgadzają się z uchwałą? Co można zrobić, gdy członkowie zarządu nie zastosują się do treści uchwały? 4. Podejmowanie uchwał zarządu. Zarząd spółki składa się z 5 osób. 2 członków zarządu chce zawarcia przez spółkę umowy, jednak oczekuje w tej sprawie poparcia wyrażonego w formie uchwały zarządu. Na zwołanym posiedzeniu zarządu jego członkowie głosują w sprawie uchwały zezwalającej dwóm członkom zarządu na zawarcie umowy w imieniu spółki. 2 członków było za, 1 głosował przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Czy uchwała została podjęta? Czy 2 członków zarządu będzie mogło zawrzeć umowę bez zgody zarządu wyrażonej w formie uchwały? 5. Wybór rady nadzorczej. W spółce z o.o. większość udziałów należy do wspólnika A, który jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu. Ponieważ zachodzi wymóg ustanowienia RN w tej spółce (art KSH), wspólnik A przeforsował na zgromadzeniu wspólników uchwałę zmieniającą umowę spółki. Na jej podstawie członków RN będzie wybierał jednomyślnie zarząd spółki. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? 6. Wymóg zgody RN. Statut spółki akcyjnej przewiduje, że przy zawieraniu umów, których wartość przekracza zł, zarząd powinien uzyskać zgodę RN. Spółka zawarła z osobą trzecią umowę o wartości zł bez zgody RN. Czy jest dopuszczalne zawarcie takiego wymogu w statucie spółki? Czy umowa zawarta przez spółkę jest ważna? Kto i jakie będzie mógł ponieść konsekwencje w związku zaistniałą sytuacją? 7. Zasada incompatibilitas. W S.A. zatrudniony jest asystent zarządu. Do jego zadań należy pomoc prezesowi zarządu w przygotowywaniu posiedzeń zarządu, protokołowanie jego przebiegu i obsługa prasowa spółki. Czy taka osoba może zostać powołana do RN spółki? 8. Dodatkowe uprawnienia zarządu w spółce akcyjnej. W spółce akcyjnej jedyny członek zarządu złożył rezygnację. Spółka jednak musi prowadzić bieżącą działalność, ktoś musi podpisywać umowy, podejmować decyzje wewnątrz spółki itd. Kandydatów brak, poza tym wybór nowego członka zarządu to też proces długotrwały (poszukiwanie kandydatów, ich ocena, wybór itd.). Jakie tymczasowe rozwiązanie przewidują przepisy KSH w tej sytuacji? Kazusy do ćwiczeń dotyczących spółek handlowych, dr B. Gliniecki Strona 6 z 9

7 SPÓŁKI KAPITAŁOWE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW I WZA 1. Podejmowanie uchwał bez odbycia zgromadzenia wspólników. Wspólnikami spółki z o.o. jest trzech przyjaciół. Spotkali się w kawiarni. Jeden z nich zaproponował, że skoro są razem, to mogliby podjąć kilka uchwał, które wymagane są przez KSH. I tak w trybie art KSH podjęli uchwałę w sprawie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podziale zysku za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu absolutorium dwóm członkom zarządu. Wszyscy obecnie wspólnicy podpisali się na kartce papieru, na której napisana była treść tych uchwał. Następnie dokument taki został złożony do sądu rejestrowego. Co powinien zrobić sąd rejestrowy? 2. Zwołanie zgromadzenia wspólników. Spółka z o.o. ma 5 członków zarządu. Spółkę mogą reprezentować dwaj członkowie zarządu działający łącznie. W dniu 14 stycznia dwóch członków zarządu wysłało podpisane przez siebie zaproszenia na zgromadzenie wspólników, które ma się odbyć 30 stycznia. Czy zgromadzenie wspólników zostało prawidłowo zwołane? 3. Wysłanie zaproszeń na zgromadzenie wspólników. Zarząd w dniu 9 grudnia (środa) wysłał do wspólników zaproszenia na zgromadzenie wspólników, które miało się odbyć 23 grudnia (środa). Spółka ma 10 wspólników: do 2 z nich mieszkających za granicą zaproszenia wysłane zostały przesyłką kurierską, a do pozostałych mieszkających w Polsce za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zaproszenia przewidywały, że na zgromadzeniu wspólnicy będą podejmować uchwałę o zmianach w zarządzie. W połowie stycznia jeden ze wspólników nieobecny na zgromadzeniu zaskarżył uchwały wówczas podjęte, ponieważ a) nie dotarło do niego na czas zaproszenie na zgromadzenie (doręczone 3 stycznia), b) zaproszenie powinno wskazywać na dokładną treść uchwał, jakie mają zostać podjęte. Czy zgromadzenie wspólników zostało prawidłowo zwołane? Czy wspólnik skarżący uchwały ma rację? Jakiego rodzaju powództwo powinien wytoczyć wspólnik niezgadzający się ze sposobem podejmowania uchwał na tym zgromadzeniu wspólników? 4. Zwoływanie WZA. Zarząd spółki akcyjnej, w której występowały akcje imienne i na okaziciela, chciał zwołać WZA. W tym celu wykupił ogłoszenie w lokalnej gazecie, w którym podał jego datę, godzinę i miejsce oraz szczegółowy porządek obrad. WZA miało się odbyć 30 kwietnia, zlecenie wydrukowania ogłoszenia trafiło do redakcji gazety 4 kwietnia, natomiast zostało wydrukowane 11 kwietnia. Czy WZA zostało prawidłowo zwołane? 5. Stwierdzanie nieważności uchwał. Spółka akcyjna ma dwóch akcjonariuszy, którymi są spółki z Wielkiej Brytanii i Francji. Zarząd spółki zwołał WZA, które ma się odbyć w Paryżu. Na WZA akcjonariusze podjęli m.in. uchwałę o wytoczeniu powództwa o odszkodowanie przeciw byłym członkom rady nadzorczej. Czy WZA zostało zwołane zgodnie z prawem? Czy uchwały są ważne? Kto mógłby zaskarżyć uchwały i w jakim trybie? 6. Zaskarżanie uchwał przez byłych członków zarządu. W spółce z o.o. działa jednoosobowy zarząd. Członek zarządu zwołał na dzień 18 grudnia zgromadzenie wspólników, w trakcie którego mieli oni podjąć jedynie uchwałę w sprawie niewielkiej zmiany umowy spółki. Na zgromadzenie przybyli wszyscy wspólnicy. Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki została podjęta i spisana w obecności notariusza. Po opuszczeniu zgromadzenia przez notariusza, przewodniczący zgromadzenia, którym był jeden ze wspólników, zaproponował, by odwołali oni dotychczasowego członka zarządu. Nikt ze wspólników się nie sprzeciwił temu, a w głosowaniu jawnym nad uchwałą w sprawie odwołania członka zarządu za odwołaniem głosowali wspólnicy reprezentujący 65% udziałów. Kazusy do ćwiczeń dotyczących spółek handlowych, dr B. Gliniecki Strona 7 z 9

8 Czy na zgromadzeniu wspólników można podejmować uchwały nie przewidziane w porządku obrad wysłanym wspólnikom razem z zaproszeniem na zgromadzenie wspólników? Czy uchwała o odwołaniu członka zarządu została podjęta zgodnie z prawem? Kto i jakim trybie mógłby zaskarżyć taką uchwałę? Czy odwołany członek zarządu mógłby zaskarżyć uchwałę dotyczącą jego odwołania z tej funkcji? 7. Uchylanie uchwał. WZA spółki akcyjnej podjęło uchwałę, w której apeluje do członka zarządu Jerzego Nowaka, by ten mył się codziennie, gdyż odór ciężko pracującego mężczyzny połączony ze smrodem przetrawionego alkoholu nie licuje z wizerunkiem dobrego menedżera spółki. Jerzy Nowak jest oburzony treścią uchwały i uważa ją za szykanę. Chciałby zaskarżyć uchwałę do sądu. W jakim trybie Jerzy Nowak mógłby zaskarżyć uchwałę? 8. Uchwała nieistniejąca. Umowa spółki z o.o. przewiduje, że odpłatne nabycie nieruchomości przez spółkę wymaga zgody wspólników podjętej na zgromadzeniu wspólników i wyrażonej w formie uchwały popartej głosami ¾ wspólników przy quorum wynoszącym 2/3. Zarząd zwołał w tej sprawie zgromadzenie wspólników, na które przybyli wspólnicy reprezentujący 55% udziałów w kapitale zakładowym. Podjęli oni uchwałę większością 80% głosów. Przewodniczący zgromadzenia wspólników uznał uchwałę za podjętą i na jej podstawie spółka ma dokonać zakupu nieruchomości. Jeden ze wspólników chce zaskarżyć taką uchwałę. W jakim trybie wspólnik mógłby zaskarżyć uchwałę? Czy uchwała została podjęta? 9. Przeniesienie siedziby spółki za granicę. Spółka z o.o. została założona w 2008 r. z siedzibą w Gdyni. W 2011 r. wszyscy z trojga wspólników udali się do notariusza celem podjęcia uchwały o przeniesieniu siedziby spółki do Sztokholmu. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie (art. 81), notariusz powinien odmówić dokonania czynności sprzecznej z prawem. Jak powinien zachować się notariusz, jeżeli wspólnicy będą nalegali na zaprotokołowanie takiej uchwały? Czy w przypadku odmowy ze strony notariusza wspólnicy mogliby podjąć taką uchwałę w formie pisemnej? Zakładając, że notariusz zaprotokołował uchwałę i została ona podjęta, oceń konsekwencję następujących zdarzeń: a) zarząd załączył uchwałę do opłaconego formularza KRS Z3 i złożył ją w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Co powinien w tej sytuacji zrobić sąd? b) wspólnicy przestraszyli się pouczenia notariusza o skutkach, jakie wywołuje podejmowana przez nich uchwała, i postanowili, że spółka nadal będzie miała siedzibę w Gdyni, a uchwała pozostanie martwa, bo do zmiany siedziby spółki potrzebny jest wpis w rejestrze, a spółka nie zgłosi uchwały do sądu rejestrowego Czy wspólnicy mają rację uważając w ten sposób? Na kim spoczywa obowiązek działania w tej sytuacji i na czym to działanie miałoby polegać? Co mogliby zrobić wspólnicy by przywrócić sytuację do stanu wyjściowego? Czy muszą ponownie udać się do notariusza? SPÓŁKI KAPITAŁOWE ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA 1. Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki (1). Spółka z o.o. reprezentowana przez dwóch członków zarządu zawarła umowę. Gdy wspólnicy się o tym dowiedzieli, natychmiast ich odwołali. Umowa bowiem była dla spółki bardzo niekorzystna, przewidywała m.in. cenę wyższą o 30% od rynkowej. Nowi członkowie zarządu powołani przez wspólników chcą, by byli członkowie zarządu ponieśli za to odpowiedzialność. Kazusy do ćwiczeń dotyczących spółek handlowych, dr B. Gliniecki Strona 8 z 9

9 Na jakiej podstawie byli członkowie zarządu mogliby ponieść odpowiedzialność? Przez pryzmat jakiego wzorca staranności sąd będzie dokonywał oceny kwestii odpowiedzialności członków zarządu? 2. Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki (2). Spółka z o.o. jest właścicielem nieruchomości. Mimo wezwania spółka nie uiściła podatku od nieruchomości za rok Organ podatkowy wszczął egzekucję administracyjną, w trakcie której zajął składniki majątku spółki. W konsekwencji ściągnął zaległy podatek, odsetki a także koszty egzekucji. Wspólnicy są wściekli i chcą, by za wszystko zapłacili członkowie zarządu, a nie spółka. Członkowie zarządu jednak nic nie robią ku temu, by zwrócić spółce poniesione koszty. Na czym polega problem w tej sytuacji? Dlaczego wspólnicy są zainteresowani tym, by spółka nie musiała ponosić niepotrzebnych kosztów? Jaką możliwość oprócz odwołania zarządu mają wspólnicy? Komu przypadnie ewentualne odszkodowanie zasądzone przez sąd? 3. Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki. Proszę rozwiązać kazus z powołaniem się na orzecznictwo SN, podać datę, sygnaturę wyroku i tezę płynącą z uzasadnienia. Jeżeli to możliwe, proszę zbudować odpowiedzi w oparciu o szereg wyroków wyrażających tę samą tezę (tzw. linia orzecznicza ). Osoba A, wierzyciel spółki z o.o., w marcu 2011 r. wytoczyła powództwo o zapłatę przeciwko osobie B, która figurowała w rejestrze przedsiębiorców KRS jako członek zarządu spółki z o.o. W trakcie procesu okazało się, że osoba A zawarła umowę ze spółką w 2006 r., wierzytelność stała się wymagalna w styczniu 2008 r., a osoba B pełniła funkcję członka zarządu od lutego do maja 2009 r., kiedy to złożyła rezygnację. Ponadto wyszło na jaw, że spółka stała się niewypłacalna w marcu 2008 r. Kiedy osoba A będzie mogła wytoczyć powództwo przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. w związku ze zobowiązaniem samej spółki? Czy osoba B będzie mogła zostać zobowiązana przez sąd do zapłaty zobowiązania spółki? Czy podobna sytuacja byłaby możliwa w spółce akcyjnej? Jaki charakter ma odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki? (Wyrok SN z dnia 23 października 2008 r., V CSK 130/08) Kazusy do ćwiczeń dotyczących spółek handlowych, dr B. Gliniecki Strona 9 z 9

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 roku. Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 2 lutego 2017 roku Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AGROMEP S.A. Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AGROMEP S.A. Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE Kościan, dnia 02.06.2014 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AGROMEP S.A. Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna REGULAMIN Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu Spółki. 1 1. Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna jest organem Spółki. 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Regulamin Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Przedmiot regulaminu. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 22 sierpnia 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROBUDOWA SA NA DZIEŃ 22 MAJA 2014 ROKU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROBUDOWA SA NA DZIEŃ 22 MAJA 2014 ROKU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROBUDOWA SA NA DZIEŃ 22 MAJA 2014 ROKU Działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 1 Kodeksu spółek handlowych, a także 19 ust. 2 i 3 Statutu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012 Zarząd Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kampa S.A. wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kampa S.A. wraz z projektami uchwał Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kampa S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd spółki Kampa S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517Poznań, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. na dzień 11 maja 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. na dzień 11 maja 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. na dzień 11 maja 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej.

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej. REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Spółki, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowej 1, 10-416 Olsztyn, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Treść ogłoszenia Zarząd CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2Intellect.com S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2Intellect.com S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2Intellect.com S.A. Zarząd 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

oraz przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

oraz przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Raport bieżący nr 4/2015 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd spółki działającej pod firmą Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 5 maja 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MIT Mobile Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Dział I Postanowienia ogólne. 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Spółka: Rada Nadzorcza Zarząd: Akcjonariusze: Walne Zgromadzenie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TXM S.A. Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TXM S.A. Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TXM S.A. Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd TXM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki. R E G U L A M I N działania Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu uchwalony przez Zarząd w dniu 4 lutego 2011 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 lutego 2011 r. 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Skarbiec Holding S.A. ( Regulamin )

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Skarbiec Holding S.A. ( Regulamin ) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Skarbiec Holding S.A. ( Regulamin ) 1 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach tej działalności. Szczegółowe kompetencje

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej (zgodnie z art spółek handlowych):

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej (zgodnie z art spółek handlowych): Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej (zgodnie z art. 402 2 spółek handlowych): Kodeksu Zarząd Spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 12 maja 2017 roku Ogłoszenie Zarządu Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd Lark.pl S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin Centrum w

Bardziej szczegółowo

(1) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 6 Statutu Spółki:

(1) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 6 Statutu Spółki: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000032771; Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. treść ogłoszenia Zarząd BSC

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA Spółka Akcyjna Zarząd INVISTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wspólnej 50/14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ART&BUSINESS MAGAZINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ART&BUSINESS MAGAZINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ART&BUSINESS MAGAZINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Art&Business

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Optizen Labs Spółka

Bardziej szczegółowo

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad:

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad: Zarząd ALTERCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S. A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S. A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S. A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Zarząd DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) przy ul. Wołoskiej 9, 02-583 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Uzupełniony tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA ALMA MARKET S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 4 czerwca 2012 r. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. Zarząd Spółki MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Raport bieżący nr 38 z dnia 03.07.2014 r. Temat : Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Treść raportu : OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zakres działania i organizację pracy Zarządu INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU Zarząd spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd AGTES S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 16 lipca 2015 roku Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SMOKE SHOP S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SMOKE SHOP S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SMOKE SHOP S.A. Zarząd SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Odrowąża 15, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 241, 53-234 Wrocław, wpisana w dniu 22 sierpnia 2001

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... czerwca dwa tysiące czternastego roku (.06.2014r.) o godzinie.. w obecności notariusza..., prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy..., odbyło

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku Treść uchwał Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przez aklamację dokonało wyboru Przewodniczącego Hutmen S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

Ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad: Zarząd Spółki Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo SA na dzień 28 maja 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo SA na dzień 28 maja 2015 r. Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna ( Spółka ) z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd spółki pod firmą Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

treść ogłoszenia Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

treść ogłoszenia Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu VERTE S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000387060; Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. treść ogłoszenia Zarząd VERTE S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

członków zarządu obligacje i kredyty

członków zarządu obligacje i kredyty Zgromadzenie Tytuł ebooka wspólników wpisujesz i zadajesz spółki z o.o. styl wzory dokumentów Tytuł ebooka dla członków zarządu obligacje i kredyty w razie potrzeby podtytuł 1BQ0024 Miejsce na numer produktowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 4 lutego 2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 4 lutego 2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 4 lutego 2016 Zarząd Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 roku Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Rovese S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A.

Ogłoszenie Zarządu Rovese S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. Ogłoszenie Zarządu Rovese S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Spółki Rovese Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alma Market SA z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) zwołanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A.

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Zarząd Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA na dzień 7 czerwca 2016 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA na dzień 7 czerwca 2016 roku. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA na dzień 7 czerwca 2016 roku. Zarząd Indykpol SA z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Rady Nadzorczej 11 bit studios Spółka Akcyjna, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizacji, zadania

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo