OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA SKUTKÓW REGULACJI"

Transkrypt

1 Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Podsekretarz Stanu Tadeusz Nalewajk Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Michał Zamecki Naczelnik Wydziału Dialogu Społecznego i Współpracy z Samorządem w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej tel , mail: Data sporządzenia 2 października 2014 r. Źródło: upoważnienie ustawowe ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 434) Nr w wykazie prac: projekt rozporządzenia znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem RD Jaki problem jest rozwiązywany? OCENA SKUTKÓW REGULACJI Polskie organizacje rolnicze reprezentują polskich rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE. Organizacje te prowadzą lobbing na rzecz rolnictwa i producentów rolnych w krajach członkowskich UE. Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych są wysokie, dlatego też koszty te będą w 2014 r., podobnie jak w latach ubiegłych, dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Projektowane rozporządzenie reguluje całość spraw związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z udziałem polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE w 2014 r. W projekcie rozporządzenia przewidziano, iż dofinansowanie będzie obejmowało: składki członkowskie do 95% ich wysokości, koszty uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE do 50% kosztów, koszty funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli, obsługującego organizacje rolnicze członków COPA COGECA do 50% kosztów, koszty obsługi w języku polskim prac w Komitetach COPA COGECA do 95% kosztów oraz koszty funkcjonowania prowadzonych przez organizacje rolnicze biur w Brukseli, poniesione w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia do 50% kosztów. Dotacja celowa będzie udzielona Krajowej Radzie Izb Rolniczych w drodze umowy między ministrem właściwym do spraw rolnictwa a Krajową Radą Izb Rolniczych, po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych o udzielenie dotacji celowej. Dotacja zostanie przekazana Krajowej Radzie Izb Rolniczych na jej wniosek w ciągu 14 dni. Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie przekazywała organizacjom rolniczym środki z dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów w dwóch transzach, na podstawie wskazanych w rozporządzeniu dokumentów księgowych. W ramach każdej z transz Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie refundowała organizacjom rolniczym poniesione koszty w wysokości określonej w umowach z organizacjami rolniczymi, z tym, że w pierwszej kolejności będą refundowane składki członkowskie i koszty obsługi w języku polskim prac w Komitetach COPA-COGECA. Całość dotacji Krajowa Rada Izb Rolniczych rozliczy w formie sprawozdania przedłożonego w terminie wskazanym w umowie. Podział dotacji celowej na dwie transze ma na celu umożliwienie organizacjom rolniczym sukcesywnego opłacenia kosztów związanych z uczestnictwem w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych, które zostaną następnie zrefundowane oraz zapewnienie przede wszystkim terminowego opłacania składek członkowskich oraz kosztów obsługi w języku polskim prac w Komitetach COPA COGECA. W projekcie rozporządzenia określono również elementy informacji z uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych, którą Krajowa Rada Izb Rolniczych przedłoży ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Informacja ta będzie zawierała tematykę wszystkich przedsięwzięć, w których organizacje rolnicze uczestniczyły w związku z pracami w ponadnarodowych organizacjach rolniczych oraz opis 19

2 stanowisk prezentowanych na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? W COPA COGECA takie kraje jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania zaliczone są do pierwszej, najwyższej grupy, do której należy także Polska. Składka narodowa do COPA COGECA każdego z tych krajów, podobnie jak Polski, przekracza ,00 euro rocznie (dane z Biura COPA COGECA). W Wielkiej Brytanii i w Niemczech organizacje rolnicze nie otrzymują żadnej pomocy finansowej ze strony państwa. W tych krajach działalność organizacji rolniczych, w tym na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych, finansowana jest wyłącznie ze składek członkowskich (Źródło: publikacja Organizacje rolnicze w Unii Europejskiej FAPA 2000). 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie izby rolnicze 1 Ministerstwo Rolnictwa Umożliwienie związki zawodowe rolników 5 i Rozwoju Wsi skorzystania z indywidualnych społeczno zawodowe organizacje rolnicze 4 dofinansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów udziału w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Projekt rozporządzenia został skierowany do następujących organizacji: NSZZ RI Solidarność, Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Federacja Związków Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa Solidarność Wiejska, Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich REGIONY, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club. Z uwagi na potrzebę jak najszybszego udzielenia dotacji celowej, partnerzy społeczni otrzymali siedmiodniowy termin na zgłoszenie uwag. Uwagi do projektu rozporządzenia zgłosiły następujące organizacje: NSZZ RI Solidarność, Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Organizacje rolnicze (Krajowa Rada Izb Rolniczych, NSZZ RI Solidarność, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych) postulowały zmianę przewidzianej w projekcie rozporządzenia proporcji podziału dotacji celowej 80/20 poprzez zwiększenie środków na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem, uzgadnianiem i prezentowaniem stanowisk oraz kosztów wykonania analiz i ekspertyz. Uwagi organizacji rolniczych w tym zakresie zostały uwzględnione. W projekcie rozporządzenia przewidziano, że co najmniej 15% środków będzie przeznaczonych na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem, uzgadnianiem i prezentowaniem stanowisk oraz kosztów wykonania analiz i ekspertyz. Organizacje rolnicze (Krajowa Rada Izb Rolniczych, NSZZ RI Solidarność, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych) zgłosiły także konieczność objęcia dotacją kosztów, które poniosły od dnia 1 stycznia 2014 r. na prowadzenie swoich biur w Brukseli w związku z tym, iż projekt rozporządzenia zakłada dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli, wspólnego dla organizacji rolniczych zrzeszonych w COPA-COGECA. Uwagi organizacji rolniczych dotyczące tych kosztów zostały uwzględnione. Wprowadzono w projekcie rozporządzenia przepis przejściowy umożliwiający refundację ww. kosztów, poniesionych przez organizacje rolnicze od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia. Organizacje rolnicze (NSZZ RI Solidarność, Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych) zgłosiły również uwagi dotyczące zawartego w projektowanym rozporządzeniu sposobu przekazywania przez Krajową Radę Izb Rolniczych dotacji, tj. refundowania poniesionych kosztów. W opinii organizacji rolniczych dotacja powinna być przekazywana tak jak dotychczas z góry. Uwagi organizacji rolniczych w tej kwestii nie zostały uwzględnione. W celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem dotacji celowej, stwierdzonych między innymi w kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, zdecydowano, że Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie przekazywała organizacjom rolniczym środki z dotacji celowej w formie refundacji poniesionych kosztów. Organizacje rolnicze będą musiały opłacić w całości wszystkie należności, a następnie poniesione koszty zostaną im zrefundowane w wysokości 20

3 objętej dotacją. Dwie organizacje rolnicze, tj. Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników i NSZZ RI Solidarność zgłosiły uwagi dotyczące rozszerzenia katalogu rodzajów kosztów objętych dofinansowaniem. Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników wnioskował o dofinansowanie w ramach kosztów związanych z przygotowywaniem, uzgadnianiem i prezentowaniem stanowisk kosztów najmu pomieszczeń biur krajowych oraz kosztów przygotowania i wykonania materiałów informacyjno-reklamowych dotyczących działalności Związku na forum międzynarodowym. Wniosek ten nie został uwzględniony z uwagi na to, że nie przewidziano w projektowanym rozporządzeniu dofinansowania kosztów związanych z funkcjonowaniem biur w kraju, a także kosztów działalności promocyjnej organizacji rolniczych na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych. NSZZ RI Solidarność zaproponował dofinansowanie w ramach kosztów związanych z przygotowywaniem, uzgadnianiem i prezentowaniem stanowisk kosztów druku stanowisk organizacji ponadnarodowych oraz sprawozdań z prac w tych organizacjach. Propozycja Związku została częściowo przyjęta. W projektowanym rozporządzeniu w kosztach związanych z przygotowaniem, uzgadnianiem i prezentowaniem stanowisk, w pozycji usługi poligraficzne, uwzględniono druk sprawozdań organizacji rolniczych z prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zakwestionował wprowadzony do projektu rozporządzenia katalog rodzajów kosztów, objętych dofinansowaniem. W opinii Krajowego Związku w katalogu tym znajdują się koszty wyposażenia, zakwestionowane w kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie. Uwaga ta nie została uwzględniona, gdyż koszty te Urząd Kontroli Skarbowej zakwestionował z uwagi na fakt, iż nie były one przewidziane w kalkulacji kosztów. Uwagę dotyczącą katalogu rodzajów kosztów zgłosiła także Krajowa Rada Izb Rolniczych, która zaproponowała przeniesienie do załącznika zawartych w uzasadnieniu szczegółowych wyjaśnień odnośnie do tych kosztów. Uwaga ta nie została przyjęta, gdyż umieszczenie w załączniku tych wyjaśnień wymagałoby bardzo szczegółowego wyliczenia np. materiałów biurowych i piśmienniczych. Zawarte w uzasadnieniu wyjaśnienia w zakresie uszczegółowienia kosztów zostaną ujęte w umowie między ministrem a Krajową Radą Izb Rolniczych. Krajowa Rada Izb Rolniczych zaproponowała również, aby w umowie z ministrem zostały ujęte warunki i sposób kontroli przez ministra nie tylko Krajowej Rady Izb Rolniczych, ale również organizacji rolniczych. Uwaga ta nie została uwzględniona gdyż przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej określają, że minister może kontrolować podmioty, które otrzymały środki publiczne z części, której jest dysponentem. Nie została także uwzględniona uwaga Krajowej Rady Izb Rolniczych dotycząca wykreślenia z elementów umowy między ministrem a Krajową Radą Izb Rolniczych postanowień w zakresie prowadzenia przez Krajową Radę Izb Rolniczych kontroli w organizacjach rolniczych. Krajowa Rada Izb Rolniczych argumentowała, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dysponent części budżetowej, tj. minister, sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem. Wprowadzenie do projektu rozporządzenia tego elementu umowy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wykorzystania dotacji celowej zgodnie z przeznaczeniem. Nie został ponadto uwzględniony w projekcie rozporządzenia zaproponowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych podział kosztów objętych dofinansowaniem i sposób opłacania tych kosztów, w szczególności w zakresie składek członkowskich. Organizacje rolnicze zrzeszone w COPA-COGECA miałyby opłacone składki członkowskie bezpośrednio przez Krajową Radę Izb Rolniczych, natomiast pozostałe organizacje rolnicze musiałyby opłacić całość składek członkowskich z własnych środków i w dalszej kolejności byłyby one zrefundowane w wysokości objętej dotacją. Powodowałoby to zróżnicowanie organizacji rolniczych. Podsumowując wyniki konsultacji społecznych należy stwierdzić, że zgłaszane przez organizacje rolnicze uwagi zostały częściowo uwzględnione w projekcie rozporządzenia, przekazanym do uzgodnień międzyresortowych. W ramach konsultacji społecznych, w dniu 11 września br. w MRiRW odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji rolniczych. W spotkaniu tym, uczestniczyli przedstawiciele: Krajowej Rady Izb Rolniczych, NSZZ RI Solidarność, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Związku Zawodowego Rolnictwa SAMOOBRONA. W trakcie spotkania ustalono (uwzględniając również uwagi przesłane wcześniej przez organizacje rolnicze), że w ramach dotacji celowej dofinansowane będą: składki członkowskie do 95% kosztów, koszty obsługi w języku polskim prac w Komitetach COPA COGECA do 95% kosztów, koszty funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli, obsługującego organizacje rolnicze członków COPA COGECA do 95% kosztów. W projekcie rozporządzenia nie przewiduje się dofinansowania kosztów prowadzenia przez organizacje rolnicze biur w Polsce. natomiast uwzględniono dofinansowane kosztów wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do obsługi związanej z uczestnictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, w tym: w Brukseli w - do 95% kosztów oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 60% kosztów; Uwzględniono również dofinansowanie kosztów pośrednich od kosztów wynagrodzeń brutto, wraz z pochodnymi - do 25% kosztów. Uwzględniając część podtrzymanych uwag organizacji rolniczych, w projektowanym rozporządzeniu wprowadzono przepis przejściowy umożliwiający refundację poniesionych przez organizacje rolnicze kosztów prowadzenia biur w Brukseli od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia. Zrezygnowano z dofinansowania kosztów związanych z przygotowaniem, uzgadnianiem i prezentowaniem stanowisk, pozostawiając jedynie możliwość dofinansowania kosztów uczestnictwa w posiedzeniach organów ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE do 95% kosztów. Przedmiotowe rozporządzenie nie przewiduje dofinansowania kosztów wykonania analiz i ekspertyz, z uwagi na niskie dotychczasowe wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel przez organizacje rolnicze. Projekt rozporządzenia, uwzględniający ustalenia ze spotkania w dniu 11 września 2014 r., został skierowany do 21

4 konsultacji z następującymi organizacjami rolniczymi w dniu 18 września 2014 r.: NSZZ RI Solidarność, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związku Zawodowego Rolnictwa SAMOOBRONA, Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego i Federacji Związków Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Swoje stanowisko przedstawiły: Krajowa Rada Izb Rolniczych, NSZZ RI Solidarność, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA. Organizacje rolnicze podniosły przede wszystkim kwestię sposobu przekazywania przez Krajową Radę Izb Rolniczych dotacji celowej. Zdaniem organizacji rolniczych refundacja poniesionych kosztów w odniesieniu do opłacenia składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w Komitetach COPA COGECA jest nie do zaakceptowania ze względu na fakt, iż organizacje rolnicze nie są w stanie z własnych środków zapłacić całości tych kosztów. Środki na składki członkowskie i koszty obsługi w języku polskim prac w Komitetach COPA COGECA powinny być przekazywane organizacjom rolniczym z góry. Organizacje rolnicze zakwestionowały także poziom dofinansowania kosztów wynagrodzeń osób obsługujących na terytorium RP organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w ponadnarodowych organizacjach rolniczych oraz kosztów pośrednich od kosztów tych wynagrodzeń. Poziom dofinansowania tych kosztów należy zwiększyć. Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zgłosiły potrzebę rozszerzenia zakresu kosztów uczestnictwa w posiedzeniach organów ponadnarodowych organizacji rolniczych o koszty udziału w pracach grup roboczych oraz udziału w kongresach, konferencjach i seminariach. Uwaga ta została uwzględniona. Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych postulowały również o doprecyzowanie przepisu dotyczącego warunku refundacji kosztów w ramach drugiej transzy w ten sposób, aby refundacja ta nie była uzależniona od zrefundowania w ramach pierwszej transzy kosztów wszystkich organizacji rolniczych. Uwaga ta została uwzględniona. Krajowa Rada Izb Rolniczych zaproponowała wykreślenie przepisu dotyczącego udzielania dotacji do wysokości limitu przyznanych środków. Uwaga ta nie została uwzględniona. Organizacje rolnicze przedkładając Krajowej Radzie Izb Rolniczych kalkulacje kosztów będą zobowiązane do dostosowania swoich potrzeb do wysokości środków przewidzianych na dotację celową. Krajowa Rada Izb Rolniczych postulowała również o wykreślenie z projektu rozporządzenia w 5 ust. 2 pkt 3 dotyczącego umieszczenia w umowach zawieranych między Krajową Radą Izb Rolniczych a organizacjami rolniczymi trybu przeprowadzania przez Krajową Radę Izb Rolniczych kontroli prawidłowości wykorzystania przez organizacje rolnicze dotacji celowej. Uwaga ta nie została uwzględniona. Zasadnym jest, aby Krajowa Rada Izb Rolniczych, która odpowiada za wykorzystanie całej dotacji celowej, mogła kontrolować organizacje rolnicze w zakresie jej wydatkowania. NSZZ RI Solidarność wnioskował, aby dofinansowanie kosztów funkcjonowania prowadzonych przez organizacje rolnicze biura w Brukseli obejmowało koszty poniesione w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Uwaga ta nie została uwzględniona, gdyż dofinansowanie tych kosztów ma charakter przejściowy i będzie obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia. NSZZ RI Solidarność postulował również o wykreślenie z przepisów 8 określającego elementy informacji z uczestnictwa organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych pkt 3 dotyczącego efektów działań podjętych przez organizacje rolnicze w ramach udziału w posiedzeniach, gdyż punkt ten wykracza poza przepisy ustawowe, a zadaniem organizacji rolniczych nie jest ocena efektywności działań. Uwaga ta została uwzględniona. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Dochody ogółem budżet państwa JST Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem 3,5 3,5 budżet państwa 3,5 3,5 JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem 22

5 budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania Dotacja celowa w wysokości ,00 zł została ustalona w drodze zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej poz. 35. Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Wysokość dotacji celowej dla poszczególnych organizacji rolniczych oraz wysokość dofinansowania poszczególnych rodzajów kosztów określonych w projekcie rozporządzenia znana będzie po złożeniu przez Krajową Radę Izb Rolniczych wniosku o udzielenie dotacji celowej wraz z kalkulacją kosztów. Szacuje się, że z dotacji celowej na 2014 r.: - wysokość dofinansowania składek członkowskich wyniesie około ,00 zł (w zależności od kursu euro); - koszty związane z uczestnictwem konferencjach, kongresach, w posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych zostaną dofinansowane w wysokości około ,00 zł; - koszty związane z prowadzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli, obsługującego organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w COPA COGECA będą dofinansowane w wysokości około ,00 zł; - koszty związane obsługą w języku polskim prac w Komitetach COPA COGECA dofinansowane będą w wysokości około ,00 zł; - koszty funkcjonowania prowadzonych przez organizacje biur w Brukseli, poniesione w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia zostaną dofinansowane w wysokości około ,00 zł. Jednakże należy zauważyć, że Krajowa Rada Izb Rolniczych przedłożyła MRiRW w dniu 9 października 2014 r. zestawienie poniesionych i planowanych całkowitych kosztów związanych z uczestnictwem polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych w 2014 r. na kwotę ,50 zł. W latach poprzednich dotacja celowa wynosiła: 1) w 2013 r ,00 zł, w tym: - składki członkowskie ,71 zł, - koszty związane z przygotowywaniem, uzgadnianiem i prezentowaniem stanowisk zł, - koszty związane z funkcjonowanie biur obsługujących organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w ponadnarodowych organizacjach rolniczych ,21 zł, - koszty związane z obsługą w j. polskim prac w Komitetach COPA COGECA ,01 zł, - koszty wykonania analiz lub ekspertyz ,00 zł. 2) w 2012 r ,00 zł, w tym: - składki członkowskie ,96 zł, - koszty związane z przygotowywaniem, uzgadnianiem i prezentowaniem stanowisk ,81 zł, - koszty związane z funkcjonowanie biur obsługujących organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w ponadnarodowych organizacjach rolniczych ,63 zł, - koszty związane z obsługą w j. polskim prac w Komitetach COPA COGECA ,60 zł, - koszty wykonania analiz lub ekspertyz ,00 zł. 3) w 2011 r ,00 zł, w tym: - składki członkowskie ,00 zł, - koszty związane z przygotowywaniem, uzgadnianiem i prezentowaniem stanowisk ,00 zł, - koszty związane z funkcjonowanie biur obsługujących organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w ponadnarodowych organizacjach rolniczych ,00 zł, 23

6 - koszty związane z obsługą w j. polskim prac w Komitetach COPA COGECA ,00 zł, - koszty wykonania analiz lub ekspertyz ,00 zł. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łączni e (0-10) W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z r.) W ujęciu niepieniężnym Niemierzalne Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). tak nie nie dotyczy zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy Komentarz: 9. Wpływ na rynek pracy Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 24

7 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Omówienie wpływu Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego W terminie 10 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia organizacje rolnicze przekażą Krajowej Radzie Izb Rolniczych kalkulacje kosztów zawierające koszty poniesione od 1 stycznia 2014 r. i koszty planowane. Krajowa Rada Izb Rolniczych w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia złoży do ministra właściwego do spraw rolnictwa wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2014 r. wraz z kalkulacją kosztów obejmującą koszty poniesione od 1 stycznia 2014 r. i koszty planowane. Minister właściwy do spraw rolnictwa po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku udzieli Krajowej Radzie Izb Rolniczych, w drodze umowy, dotacji celowej na 2014 r. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Celem projektowanego rozporządzenia jest dofinansowanie kosztów uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych. Dlatego też miernikiem, który może być zastosowany jest zatwierdzone sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji celowej w 2014 r. Zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rolnictwa przedstawionego przez Krajową Radę Izb Rolniczych sprawozdania końcowego oznaczać będzie, że został spełniony cel udzielenia dotacji i została ona wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) brak 25

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy zmieniającej ustawę o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawę o społeczno-zawodowych organizacjach rolników ma na celu stworzenie możliwości przekazania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego,

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2015 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Tytuł projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i muzyczne I stopnia

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-109-06. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-109-06. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-109-06 Druk nr 888 Warszawa, 28 lipca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE Projekt MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 20 listopada 2017 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 20 listopada 2017 r. RM-110-134-17 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r. Na podstawie art. 5

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2015 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia r.

Data sporządzenia r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 14 marca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 października 2016 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 1830 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rodziny,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019 Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka laboratoryjna Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 11 stycznia 2016 r. w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U.

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. W art. 26 ust. 2 pkt 1 zaproponowano, aby zwrot wyżej

ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. W art. 26 ust. 2 pkt 1 zaproponowano, aby zwrot wyżej UZASADNIENIE W dniu 1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Przedkładany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 jest aktem wykonawczym wydawanym na

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 2017-06-27 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Ministerstwo wiodące:

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Projekt z dnia 23 września 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego

z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego Projekt z dnia 17 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo