Słowo wstępne Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego do wydawnictwa Asystent rodzinny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo wstępne Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego do wydawnictwa Asystent rodzinny"

Transkrypt

1 Słowo wstępne Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego do wydawnictwa Asystent rodzinny Szanowni Państwo! Wydawnictwo, które trzymają Państwo w rękach, to szczególne opracowanie, dotyczy bowiem spraw niezwykle ważnych i jednocześnie delikatnych. Liczba rodzin niepotrafiących sprostać wyzwaniom otaczającej je rzeczywistości i z różnych powodów nieradzących sobie samodzielnie z codziennością jest niestety w naszym społeczeństwie bardzo duża. Istnieją jednak instytucje i organizacje, wśród których znajduje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, które niestrudzenie pracują nad rozwojem zarówno możliwości udzielania pomocy potrzebującym, jak i nad rozwijaniem form tej pomocy. Opierają się przy tym na badaniach naukowych, jak również na bogactwie własnych praktycznych doświadczeń. Niniejsza książka jest swego rodzaju podsumowaniem wiedzy, spostrzeżeń, rozwiązań i porad dotyczących pracy asystenta rodzinnego. Wierzę, że zainteresowani zagłębieniem się w problematykę tego niezwykle wymagającego zajęcia znajdą tu odpowiedzi na nurtujące ich pytania, głęboką analizę wielu zagadnień, a może rozwiązanie niektórych problemów, z jakimi sami się borykają. Ufając, że publikacja ta spełni Państwa oczekiwania i okaże się pożyteczna, łączę serdeczne pozdrowienia. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa Foreword by Jacek Majchrowski, Mayor of Krakow, to the publication Family Assistant Dear Readers, The publication you have in your hands is a special study as it refers to both important and delicate issues. Unfortunately, the number of families unable to meet the challenges of the reality and cope with their everyday life for various reasons is very high in our society. But there are institutions and organisations (among them the local Social Welfare Office in Krakow) that work unwaveringly on developing the options of offering help to the needy and the forms of this aid on the basis of scientific research and rich experience. This book is a summary of the knowledge, observations, solutions and advice concerning the work of a family assistant. I believe that those who are interested in studying the problems of this demanding profession will find here the answers to the questions they are bothered by as well as an in-depth analysis of many issues and probably solutions to some of the problems they face themselves. I am positive that this publication will meet your expectations and turn out to be really useful. Regards, Jacek Majchrowski Mayor of Krakow Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:25

2 Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:25

3 Asystent rodzinny Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin Od opieki i pomocy do wsparcia Family assistant New profession and new service in the family support system From care and aid to support Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:25

4 Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:25

5 redakcja Arkadiusz Żukiewicz Asystent rodzinny Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin Od opieki i pomocy do wsparcia edited by Arkadiusz Żukiewicz Family assistant New profession and new service in the family support system From care and aid to support Kraków 2011 Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:25

6 Copyright by Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, 2011 Recenzent: dr Katarzyna Ornacka Tłumaczenie: Language Link Adiustacja: Joanna Kosturek Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ISBN Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) , fax (12) Wydanie I, Kraków 2011 Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:25

7 Spis treści / Table of contents Arkadiusz Żukiewicz Asystent rodzinny: profesja i pomoc. Odniesienia do etycznych aspektów ingerencji w życie rodzinne... 9 Family assistant: profession and aid. Reference to ethical aspects of interference with the family life Jan Adam Malinowski Role, funkcje i zadania asystenta rodzinnego Roles, functions and tasks of a family assistant Anna Kotlarska-Michalska Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla rodziny w perspektywie ról zawodowych pracownika socjalnego i asystenta rodziny Social work in the family, with the family and for the family from the perspective of professional roles of a social worker and family assistant Barbara Kowalczyk Obszary współpracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego Areas of cooperation between a family assistant and a social worker Krystyna Marzec-Holka Trauma przemocy seksualnej dziecka a granice interwencji w życie rodziny The trauma of sexual violence towards a child and boundaries of interference in the life of a family Michał Falenta Wyrównywanie szans życiowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych programem asystenta rodziny Equalising the life chances of people in risk of social exclusion participating in the family assistant programme Anna Jaśkowska Specyfika pracy asystenta rodzinnego na przykładzie projektu systemowego Działanie szansą na przyszłość realizowanego przez MOPR w Kielcach The distinctiveness of the family assistant profession the case study of the systemic project entitled Activity as a future prospect carried within the framework of the local Family Support Centre in Kielce Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:25

8 8 Spis treści / Table of contents Zdzisław Markiewicz Kilka refleksji po lekturze Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej A few reflections after reading the Family Support and Substitute Care Act Marek Lasota Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu Family assistant in the Family Support Centre in Poznań Andrzej Górak Od projektu do realizacji doświadczenia z wdrażania usługi asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach From proposal to implementation experiences from the implementation of the family assistant service in the local Social Welfare Office in Katowice Katarzyna Łangowska Dobre praktyki w pracy z rodziną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni na przykładzie asystentury rodzin Family assistantship as an example of good practice of working with family at the local Social Welfare Office in Gdynia Katarzyna Falbogowska Praca z rodziną dobre praktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Working with a family good practices of the Municipal Family Support Centre in Szczecin Agnieszka Patela-Owczarczyk Asystent szansa na reintegrację? Assistant a chance for reintegration? Nota o autorach About the Authors Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:25

9 Arkadiusz Żukiewicz Asystent rodzinny: profesja i pomoc Odniesienia do etycznych aspektów ingerencji w życie rodzinne Wprowadzenie Rodzina postrzegana jako środowisko życia ludzkiego, środowisko interakcji społecznych oraz szczególnych więzi opartych na jedności krwi i związkach emocjonalnych, środowisko socjalizacji, a także środowisko wychowawcze jest przedmiotem, a zarazem podmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Zaliczyć tu można przede wszystkim socjologię, psychologię, politykę społeczną, a także pedagogikę, szczególnie zaś pedagogikę rodziny 1. Owo zainteresowanie badawcze i teoriotwórcze poszczególnych przedstawicieli nauk szczegółowych pozostaje w mniejszej lub większej spójności z praktyką działań podejmowanych w ramach funkcjonowania systemów i podsystemów realizujących odpowiednie zadania zorientowane na pomoc i wspieranie rodzin w ich codziennym życiu. Odnosi się to do analizy i prezentacji wewnętrznych struktur oraz przeobrażeń w sferze modeli tworzonych rodzin, rozpoznawania warunków życia rodzinnego, a także problemów, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rodzinom i poszczególnym ich członkom. Jednym z istotnych obszarów łączących teoretyczny namysł nad rodziną z praktyką wspomagania procesów wzmacniających rodziny i tworzących warunki ich rozwoju jest działalność systemów promocji, pomocy i wsparcia rodziny. 1 Jako przykład rezultatów wielodyscyplinarnego zaangażowania w sprawy rodziny warto podać współczesne badania i analizy prowadzone przez reprezentantów wskazanych dyscyplin naukowych. Należą do nich m.in.: Slany, 2002; Kocik, 2006; de Barbaro, 1999; Plopa, 2011; Ziemska, 2005; Balcerzak-Paradowska, 1999; Balcerzak-Paradowska, 2004; Kotowska, 2005; Kawula, Brągiel, Janke, 2006; Adamski, 2002; Matyjas, 2002; Duraj- -Nowakowa, Gruca-Miąsik, 2009 i inni. Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:25

10 10 Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin... W ujęciu politologicznym, czy mówiąc dokładniej, w ujęciu polityki społecznej tak zakreślony obszar jest określany powszechnie mianem polityki prorodzinnej lub polityki rodzinnej 2. Jej zakres warunkują czynniki polityczno-ustrojowe oraz budowane na ich podstawie modelowe rozwiązania odpowiadające przyjętym zasadom i priorytetom w zakresie polityki społecznej. System polityki rodzinnej jest komponentem systemu polityki społecznej, której kształt, obszar, zakres podmiotowy i przedmiotowy zależą od ideologicznych przesłanek stanowiących fundament tworzonego ładu państwowego (politycznego, gospodarczego, społecznego, a także kulturowego) 3. Modelowa analiza rozwiązań w sferze praktyki działania na rzecz rodziny wraz z odniesieniami do aktywności akademickiej zorientowanej na tworzenie nowoczesnych teorii korespondujących z wielowymiarowością i dynamicznie zmieniającymi się przestrzeniami życia i funkcjonowania środowisk rodzinnych jest niezwykle interesującym zadaniem i zarazem wyzwaniem dla badacza zjawisk i procesów społecznych. Całościowe ujęcie tak zakreślonej problematyki jest jednak przedsięwzięciem znacząco wykraczającym poza ramy niniejszego eseju, którego celem jest wprowadzenie do dyskusji o jednym z elementów polityki rodzinnej stanowiących istotę działania społecznego skoncentrowanego na wspomaganiu rozwoju i wzmacnianiu rodzin w procesach przezwyciężania problemów destytuujących całe rodziny i poszczególnych ich członków. Mowa tu o asystencie rodzinnym, który może być rozpatrywany w co najmniej kilku perspektywach. W podjętych rozważaniach proponuję koncentrację uwagi na trzech zasadniczych aspektach odnoszących się do trzech sfer funkcjonowania asystenta rodzinnego: jako zawodu wykonywanego w ramach służby społecznej, jako usługi realizowanej w ramach systemu pomocy i wsparcia społecznego oraz jako swoistego przejawu ingerencji państwa w życie rodzinne, na którą zostaje wyrażone przyzwolenie społeczne w imię dobra wyższego. Pierwsze dwa zagadnienia wiążą się bezpośrednio ze sferą funkcjonowania systemowego i zarazem zawodowego, trzecie zaś wpisuje się w dyskurs o zakresie i granicach moralnych (a także prawnych, choć w tym rozważaniu w znacznie mniejszym zakresie) interwencji instytucji państwowych (samorządowych) w sferę wolności ludzkiej (rodzinnej), wewnętrznego ładu konstytuowanego na suwerennych wyborach dokonywanych w obrębie struktury rodzinnej czy wręcz zaburzania ładu i spójności rodziny przez wprowadzanie czynników zewnętrznych (obcych, choć z przypisaną intencją wspomagania i poprawiania warunków życia codziennego rodziny). 2 O polityce rodzinnej będącej elementem szerszej struktury polityki społecznej, a także obszarem działań na rzecz rodziny zob. szerzej: Rysz-Kowalczyk, 2002, s. 129 i nast.; Balcerzak- -Paradowska, 2004; Nolan, Lundh, Grant, Keady, 2003; Fraser, Nelson, Pivard, Szerzej o uwarunkowaniach doktrynalnych i rozwiązaniach modelowych w zakresie polityki społecznej oraz rodzinnej zob.: Winczorek, 1996; Chojnicka, Olszewski, 2004; Księżopolski, 1998; Kotowska, 2005 s Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:26

11 Arkadiusz Żukiewicz Asystent rodzinny: profesja i pomoc Wskazane trzy aspekty podjęte w rozważaniu wyznaczają strukturę niniejszego tekstu. Rozwinięcie każdego z wybranych zagadnień ma przybliżać do zrozumienia istoty oraz specyfiki działania społecznego asystenta rodzinnego, który jako profesjonalista, realizator zadań, usługodawca, czy wreszcie urzędnik instytucjonalny ingerujący w życie rodzinne, rozszerza pole działania systemu pomocy społecznej i zarazem obszar polityki rodzinnej państwa. Każda z części zostanie opatrzona katalogiem pytań, które w założeniu mają skłaniać do dalszej refleksji merytorycznej nad rozwiązaniami praktycznymi w sferze oddziaływania służb społecznych w przestrzeni życia rodzinnego. Asystent rodzinny jako profesja Przyjęte w wielu krajach rozwiązania praktyczne opierają się na wielorodności specjalizacji w zakresie profesji społecznych i socjalnych 4. Skutkuje to wielością specjalizacji istniejących na rynku usług społecznych i socjalnych, których zadaniem jest wspomaganie procesów zmian warunków życia ludzkiego w wymiarach ratownictwa, kompensacji, opieki, pomocy, wsparcia, prewencji, profilaktyki, promocji i innych dziedzin działania społecznego 5. Każda ze specjalizacji ma swą specyfikę orientującą działacza poruszającego się w obrębie wypracowanych/wyuczonych kompetencji przypisanych danej dziedzinie. W ujęciu technologicznym można porównać tę sytuację do wąskich specjalności, których pole działania ograniczają ramy wyznaczone specyfiką problemów, z którymi profesjonalista styka się w codziennych relacjach zawodowych. Przykładów wąskiego profilowania różnorodnych profesji dostarcza rynek informatyczny, gdzie występują specjaliści zajmujący się wycinkami określonych systemów czy podsystemów stanowiących elementy większych struktur cybertechnologii. Inną dziedziną, w której idea specjalizacji rozwija się z dużą popularnością, jest medycyna. Widać to na przykładzie tradycyjnych specjalności, takich jak chirurgia, ortopedia, kardiologia, neurologia, onkologia itp. W ujęciu globalnym proces ten zdaje się uzasadniony postępem technologicznym i rozwojem cywilizacyjnym, który daje większe niż w przeszłości możliwości wyodrębniania z całości poszczególnych elementów składowych i wynikające stąd nowe obszary zaangażowania wysoko specjalizacyjnego. Konsekwencją tego jest szansa i zarazem konieczność intensywnego zaangażowania sił ludzkich oraz całych zespołów kumulujących potencjał owych zasobów, co wiąże się z naturalnym ograniczaniem 4 Szeroko o typach kształcenia i specjalnościach w zakresie działania społecznego służb społecznych zob.: Kantowicz, 2005; Kantowicz, 2008; Kolankiewicz, Zielińska, 1998; Frysztacki, 2008; Marynowicz-Hetka, Wagner, Piekarski, 2001; Dominelli, 2004; Dworkin, Szeroko o polu działania społecznego w przestrzeni pracy społecznej zob.: Żukiewicz, 2009, s. 96 i nast. Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:26

12 12 Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin... zakresu działania na rzecz zgłębiania specjalistycznych kompetencji dotyczących węższych wycinków wiedzy o określonej rzeczywistości (technologicznej, komputerowej, zdrowotnej, medycznej itp.). Tendencja ta prowadzi z jednej strony do gromadzenia dokładniejszej wiedzy o danych zjawiskach, procesach, mechanizmach i istniejących możliwościach. Należy jednak zauważyć, że z drugiej strony towarzyszy temu atomizacja zarówno w wymiarze technologicznym, jak i społecznym. Stosowanie nawet takich rozwiązań, które przeciwdziałają zamknięciu człowieka w czterech ścianach infrastruktura oparta na idei open space nie rozwiązuje tu wszystkich problemów. Aktualne pozostają wciąż kwestie więzi i relacji interpersonalnych. Wysoko wykwalifikowani specjaliści, mimo że widzą się wzajemnie, nie nawiązują relacji, nie identyfikują się wzajemnie w wymiarze osobowym (podmiotowym), pozostają anonimowi z uwagi na dominującą orientację zadaniową, która wymusza pełne zaangażowanie i koncentrację uwagi na sprawach związanych z wykonywaniem określonych czynności, realizacją wyznaczonych zadań i osiąganiem postawionych celów. Nierzadko następuje utrata perspektywy całości procesu technologicznego, zanik identyfikacji z misją i tożsamością zawodową. Zagubienie podmiotowego wymiaru własnego zaangażowania w danej profesji z dużym prawdopodobieństwem powoduje utratę idei działania w kontekście celów społecznych oraz minimalizację lub całkowitą eliminację humanistycznych wyznaczników wpisujących się w procesy ludzkiej aktywności. Skutkuje to działaniem mechanicznym, zwielokrotniającym zyski w wymiarze ekonomicznym bez uwzględnienia społecznych kontekstów określonych działań i ich rezultatów. Szczególnie dotyczy to skutków ubocznych, które w wyścigu szczurów trudno przewidzieć lub nad którymi nie sposób się zatrzymać, gdy wartością nadrzędną staje się sukces za wszelką cenę, bez względu na środki prowadzące do niego. Wtórne stają się zasady dobrej sztuki, etyczne wyznaczniki działania czy orientacja na tworzenie dobra sprzyjającego cywilizacyjnemu rozwojowi. Dużo ważniejszy jest rezultat w postaci szybkiego awansu, choćby miał się wiązać z postępowaniem nieetycznym, niegodnym człowieka świadomego swej podmiotowości i podmiotowości osób żyjących obok. Przedstawione obawy i zagrożenia mogące towarzyszyć procesom indywidualizacji i atomizacji działania różnych profesji nie zawsze pozostają w związku z pogłębioną specjalizacją. Pisząc o tych zjawiskach, nie mam zamiaru oceniać lub negować którejkolwiek z obranych w praktyce dróg i rozwiązań w wymiarze modelowych konstrukcji wyznaczających praktyczne rozwiązania w zakresie produkcji czy usług. Problem atomizacji czy utrata tożsamości zawodowej może dotyczyć tak modeli monoprofesjonalnych, jak i multiprofesjonalnych. Rzecz w tym, że przy tworzeniu wielowymiarowego obrazu danej profesji, w której mieszczą się swoiste subspecjalności, sporą trudność będą sprawiały zachowanie jedności misji i spójności oraz koordynacja działań podejmowanych na wielu frontach procesów twórczych i reproduktywnych. Z drugiej strony trudno nie zauważyć, że życie ludzkie jest wielowymiarowe i rozwój technologiczny sprawia, Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:26

13 Arkadiusz Żukiewicz Asystent rodzinny: profesja i pomoc że człowiek (korzystając z osiągnięć nauki) wgłębia się w coraz bardziej złożone struktury, dokonuje coraz dokładniejszej penetracji danych składników całości i odkrywa coraz większą złożoność oraz różnorodność odpowiednich elementów, które stanowią kawałki rzeczywistości życia ludzkiego i otaczającego go świata. Przy takim kierunku dokonywanej analizy, prowadzącej niemal do rozbiorów egzegetycznych, dość łatwo stracić perspektywę całości, zgubić to, co stanowi fundament dla tworzenia hierarchii w strukturze wartości czy potrzeb. Rozproszenie i rozdrobnienie prowadzące do rozbicia całości i do atomizacji zdają się niebezpieczne w odniesieniu do złożoności i współzależności w codziennym życiu społecznym, czy też w życiu jednostkowym rozpatrywanym z perspektywy indywidualnego organizmu. W odniesieniu do procesów społecznych dokonujących się w przestrzeni życia ludzkiego można przybliżyć jako egzemplifikację te sytuacje, w których indywidualizacja powodowana reakcją na masowość życia społecznego wywodzoną z określonych ideologii doprowadziła w konsekwencji do braku poszanowania godności drugiego człowieka. Z jednej strony uprzedmiotowienie sfery życia ludzkiego wynikające z monolitycznych koncepcji społeczeństwa spowodowało zanik podmiotowości w życiu społecznym. Z drugiej walka o tę podmiotowość przyczyniła się do wykreowania postaw, którym odpowiada uznanie dla godności osobistej jednostki, bez odniesień do godności pozostałych członków tej samej społeczności globalnego miasta. Dzięki walce o podmiotowość ludzie dowiedzieli się, że są wartością autoteliczną, jednak wydaje się, że w pogoni za autonomią, podmiotowością, odmasownieniem życia zbiorowego zagubiony został społeczny wymiar powiązań międzyludzkich, utracono ideę współtworzenia, współprzetwarzania, współpoprawiania, współdziałania na rzecz przyszłości w teraźniejszości. W przestrzeni działania służb społecznych pojawiły się różne podejścia do samej profesji 6. Na jednym końcu continuum rozwijały się podejścia zorientowane na tworzenie rozwiązań wąsko specjalizacyjnych, opartych na zróżnicowaniu w obrębie profesji (USA, Francja itp.). Na drugim krańcu tego samego continuum (m.in. w warunkach polskich) utrzymywano model przygotowania i działania służb społecznych oparty na uniwersalnym kanonie kształcenia pracowników tych służb. Dostarczona wiedza teoretyczna oraz wypracowane umiejętności działania praktycznego miały służyć utworzeniu grupy zawodowej, której fachowcy będą w założeniu gotowi do rozwiązywania wszelkiego typu problemów społecznych. Podejście takie wiązało się w szczególności z kształtowaniem umiejętności wykorzystania różnych podejść metodycznych w działaniu społecznym. Gwarantował to zróżnicowany wachlarz praktyk zawodowych oraz ćwiczeń praktycznych w trakcie edukacji do służby społecznej. W rozwiązaniu takim można mówić 6 O profesjonalizacji w zakresie służb społecznych na przykładzie niemieckim zob.: Hamburger, 1998, s Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:27

14 14 Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin... o swoistej monoprofesji, w opozycji do której wystąpił model multiprofesjonalizacji w przestrzeni działania społecznego. Niezależnie od indywidualnych preferencji w odniesieniu do zarysowanej powyżej kwestii budowania modelu służb społecznych można wskazać na kilka cech charakteryzujących poszczególne rozwiązania praktyczne. Monoprofesjonalizacja służb społecznych oznacza, że przedstawiciele tej grupy zawodowej są jednakowo przygotowani do realizacji określonych zadań wyznaczonych odpowiednimi założeniami polityki społecznej, regulacją prawną, a także występującymi problemami i kwestiami społecznymi, na które służby społeczne reagują. W założeniu zakres ogólnej wiedzy teoretycznej stanowiącej podstawę programowego kształcenia do zawodu jest rozległy i odwołuje się do osiągnięć różnorodnych dyscyplin naukowych, w szczególności takich jak polityka społeczna, socjologia, psychologia, pedagogika, medycyna, ekonomia, prawo itp. Towarzyszy temu rozległy zakres doświadczenia służby z wszelkimi grupami użytkowników systemu pomocy społecznej (kryterium problemowe, wiekowe, podmiotowe, zadaniowe itp.). Ideą przewodnią tej orientacji w kształceniu służb społecznych jest integrowanie wiedzy oraz umiejętności, które opiera się na uniwersum działania społecznego. Odwołując się do teoretycznych fundamentów wypracowanych przez nauki społeczne i humanistyczne, buduje się kompetencje i kwalifikacje działaczy społecznych, którzy w założeniu będą gotowi odkrywać własną tożsamość, tworzyć strategie działania metodycznego adekwatnego do dynamiki zmian społecznych oraz rozwoju cywilizacyjnego. Tak przygotowani pracownicy służb społecznych będą z dużym prawdopodobieństwem umiejętnie podejmować działania w każdych warunkach i z każdą grupą podmiotową oraz problemową. Potrzebny jest tu jednak czas na adaptację do określonych i wyznaczonych przez poszczególny przypadek warunków działania. Ten czas ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o tempo reakcji na konkretne problemy pojawiające się w codzienności zawodowej. Pracownicy reprezentujący opisywany nurt przygotowania zawodowego nie są bowiem przyuczani do stereotypowego powielania schematów czy procedur, ale na bieżąco budują strategie i plany działania operacyjnego, które są każdorazowo dostosowywane do określonej sytuacji i możliwości, jakie daje konkretna interakcja. To w konsekwencji wymaga uaktywnienia procesów operacjonalizacji wiedzy, odniesienia do teoretycznego przygotowania zawodowego pracownika, który na tej podstawie buduje indywidualny projekt wspomagania osoby, rodziny lub grupy ludzkiej w procesie rozwiązywania określonych trudności życiowych. Działanie takie wyklucza w swej istocie schematyzm i rutynę, ale wiąże się z koniecznością uwzględnienia w budżecie czasu pracy owego marginesu potrzebnego do namysłu, do odwołań teoretycznych (choćby dokonywało się to bez specjalnego udoktrynalnienia procesu twórczego w zakresie planowanego i podejmowanego działania społecznego). Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:27

15 Arkadiusz Żukiewicz Asystent rodzinny: profesja i pomoc Trudno nie dostrzec, że w działaniu wymagającym natychmiastowej interwencji strategie tego typu mają wady, ale naturalne jest, że w miarę gromadzenia doświadczeń zawodowych i wzbogacania własnego warsztatu pracy przez wieloletni udział w służbie społecznej pracownicy z bogatym stażem pracy stają się coraz bogatsi w indywidualne plany działania społecznego. Bogactwo ich doświadczeń i budowanych na tej podstawie ofert sprawia, że są oni w działaniu coraz bardziej sprawni organizacyjnie, a gruntowne i wszechstronne przygotowanie teoretyczne powoduje, że unikają rutyny i nie poddają się procesom wypalenia zawodowego. Korzystając z dorobku teoretycznego i wielorodności doświadczeń zawodowych oraz osobistych unikają tendencyjności, która niejednokrotnie przeszkadza w skutecznym udzielaniu pomocy i wsparcia osobom, rodzinom czy grupom społecznym znajdującym się w potrzebie. Aktualizując wiedzę, są bardziej poszukiwaczami niż odtwórcami rozwiązań wyuczonych w toku przygotowania zawodowego. Ich otwartość na zmianę, na poszukiwanie, odkrywanie i doskonalenie przekłada się w pracy operacyjnej na wyniki, które prowadzą do rozwoju w wymiarze osobistej tożsamości zawodowej. Równocześnie przez wzbogacany i stale doskonalony warsztat metodyczny przyczyniają się do rozwoju społecznego w wymiarze indywidualnym i zbiorowym tych, którym służą osób niezdolnych do samodzielności w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych. Innym podejściem od opisanego powyżej jest orientacja wielospecjalizacyjna (multiprofesjonalizm), gdzie kształcenie prowadzi do zdobycia wysokospecjalistycznych umiejętności i pogłębionej wiedzy o wąskim wycinku rzeczywistości działania społecznego. Specjalizacja przysposabia do gruntownej analizy i działania w określonych przestrzeniach problemów społecznych, jednak ograniczony zakres wiedzy ogólnej (nierzadko brak odniesień do wiedzy teoretycznej) oraz swoista powierzchowność w tworzeniu uniwersalnych kompetencji zawodowych ograniczają elastyczność i perspektywę idei działania społecznego w ujęciu holistycznym. Operacyjny wymiar kształcenia sprawia, że w procesach oddziaływania dydaktycznego dominuje kazuistyka. Rezultatem kreowania wąskich kompetencji zawodowych (opartym na formach analizy konkretnych przypadków bez odniesień do szerszej przestrzeni działania społecznego, do ogólnych mechanizmów, które występują w codzienności zawodowej i mają wpływ na indywidualne trajektorie działania profesjonalistów) jest to, że specjaliści potrafią rozwiązywać problemy, z którymi spotkali się w przeszłości (szczególnie na zajęciach dydaktycznych w warunkach niejako laboratoryjnych). Jednak ich zdolność do wychodzenia poza sferę znaną z doświadczeń osobistych sprawia, że w ich pracy operacyjnej kumulują się problemy organizacyjne, metodyczne czy emocjonalne. Towarzyszący temu brak odniesień do szerszej struktury oraz idei działania społecznego ogranicza znacząco perspektywę humanistyczną wpisaną w służbę społeczną, jako wiodącą i wymagającą wzmacniania na każdym etapie podejmowanych zadań i działań operacyjnych. Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:27

16 16 Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin... Służba społeczna, jak przypomina Helena Radlińska, jest zorientowana na całego człowieka, nie zaś na wąskie przestrzenie jego życia 7. Wynika stąd konieczność uwzględnienia w aktywności przedstawicieli służb społecznych nie tylko orientacji na działania i realizację celów, lecz przede wszystkim ludzkiego wymiaru interakcji, które mają wzmacniać człowieka, sprawiać, że jego potencjał sił ludzkich zostanie odkryty, wzmocniony i uaktywniony w procesach przetwarzania rzeczywistości życia codziennego. Jeśli dokonuje się on z udziałem owych sił, to staje się elementem odbudowy podmiotowych relacji typu pracownik służby społecznej użytkownik systemu pomocy, integracji i wsparcia społecznego. Służy także kreowaniu postaw odpowiedzialności za przyszłość, która jest budowana w teraźniejszości i służy wzmacnianiu pozycji człowieka w świecie coraz bardziej zdominowanym osiągnięciami cybertechnologii. Lokując asystenta rodzinnego (jako reprezentanta grupy zawodowej profesji przynależnej do katalogu zawodowego służb społecznych) pomiędzy skrajnymi punktami wyznaczonego w rozważaniach w tym podrozdziale continuum (monoprofesjonalizm versus multiprofesjonalizm), można dostrzec zalety i wady wyodrębniania tej specjalności w grupie służby społecznej. Pomijając analizę obecnie obowiązującego w Polsce stanu prawnego (ten jest w nieustannej transformacji), który pozwala na tworzenie w ramach funkcjonujących jednostek systemu pomocy społecznej stanowisk zawodowych z jednoznacznie wyznaczonym zakresem zadaniowym specjalistów pracy z rodziną, można zauważyć, że wytworzenie i wprowadzenie do systemu odrębnej profesji zdaje się ryzykowne. Dzieje się tak z uwagi na możliwość dezintegracji zarówno w sferze działania społecznego (przenikanie i rozproszenie zakresu kompetencji oraz odpowiedzialności za konkretne zadania), jak i samej profesji, gdzie istnieje duże ryzyko zaburzeń w procesach komunikacji i współdziałania, powodowanych czynnikami pozamerytorycznymi (brak odniesień do misji i idei służby społecznej przy wąskim profilu wykształcenia zawodowego może prowadzić do tzw. przerzucania zadań na partnerów działania społecznego, czego przyczyną mogą być brak kompetencji w zakresie pracy zespołowej oraz brak umiejętności przyjęcia perspektywy meta w kontekście podejmowanego działania). Ponadto w kontekście odpowiedzialności za to działanie (wymiar deontologiczny, z którego wynikają odpowiednie powinności przypisane zarówno asystentom rodzinnym, jak i pozostałym reprezentantom działania w polu służby społecznej) pojawiają się kolejne grupy zagrożeń związanych z przerzucaniem owej odpowiedzialności na innych przy równoczesnym dążeniu do samousprawiedliwienia własnego minimalizmu w kontekście uczestnictwa w inicjatywach współdziałania zespołowego. Mogące powstawać na tym tle napięcia implikują konieczność jasnego określenia funkcji, ról, celów i zadań, które będą tożsame dla każdej wyodrębnionej specjalizacji. Ponadto w takim rozwiązaniu (multiprofesjonalizm w sferze funk- 7 Szerzej zob.: Radlińska, 1935, s. 63 i nast. Zukiewicz_Asystent rodzinny.indd :49:28

Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska. Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany

Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska. Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany 4 Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany Nowa Praca Socjalna Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska Pracownik socjalny

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. ku zmianie

Praca socjalna. ku zmianie 03 pod redakcją Marii Mendel Bohdana Skrzypczaka Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Warszawa 2013 03 Słowo

Bardziej szczegółowo

Jak. rodziny? wspierać. perspektywa organizacji perspektywa administracji dobro wspólne

Jak. rodziny? wspierać. perspektywa organizacji perspektywa administracji dobro wspólne Jak wspierać rodziny? perspektywa organizacji perspektywa administracji dobro wspólne Numer specjalny 2013/2014 Numer specjalny 2013/2014 OD REDAKCJI Marek Rymsza Praca z rodziną w Polsce od środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy Redakcja Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka Łódź 2014 Zeszyt finansowany przez Wyższą

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Zacznij Zacznij zmiany zmiany od od siebie! siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy Podstawy kształcenia kształcen ustawicznego ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki

PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. ISSN 2299-9299 PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA Zeszyt 3 Dzieci i młodzież ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Książka dofinansowana ze środków na naukę w latach 2009 2012 jako projekt badawczy nr N115014537 Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych Recenzent dr hab.

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003. Materiały konferencyjne

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003. Materiały konferencyjne PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003 Materiały konferencyjne BIURO KOORDYNACJI KSZTAŁCENIA KADR FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY Wydawca: Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU NR 2789 ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU pod redakcją Barbary Kożusznik przy współudziale Małgorzaty Chrupały-Pniak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

NUMER SPECJALNY. Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo

NUMER SPECJALNY. Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 3

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 3 Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof.

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych Halina Dołęga-Herzog Małgorzata Rosalska Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej Marta Łuczyńska Anna Olech

Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej Marta Łuczyńska Anna Olech Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej Marta Łuczyńska Anna Olech Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wprowadzenie do superwizji pracy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Mirosława Skawińska POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Słowa kluczowe: rodzina, dedukcja, decentralizacja, polityka społeczna, polityka prorodzinna Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce (zał. 1993), jest członkiem Konsorcjum Uczelni Futurus. W skład Konsorcjum wchodzą

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa praca socjalna Analiza doświadczeń i kierunki rozwoju... 15

Środowiskowa praca socjalna Analiza doświadczeń i kierunki rozwoju... 15 Warszawa 2011 01 I 1 2 3 4 5 O Laboratorium Innowacji Społecznej... 7 Bohdan Skrzypczak, Marta Wieczorek Środowiskowa praca socjalna Analiza doświadczeń i kierunki rozwoju... 15 Analiza doświadczeń w obszarze

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH Wymaganie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1 Aby sprawnie działać i dostosowywać się do zmieniających się warunków oraz współpracowaćze

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI Redakcja naukowa Wojciech Welskop Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Łódź, 2014 Recenzent prof. nadzw. dr hab. Adam Solak Opracowanie

Bardziej szczegółowo