MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ"

Transkrypt

1 RPU/20034/2014 P Data: MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia^, ^ marca 2014 r. DRP-II ( 8^)-EZD/13 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego W zal^czeniu przekazuj? projekt rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie klasyfikacji zawoddw i specjalnosci na polrzeby rynkii pracy oraz zahesu jej stosowania z dnia 11 marca 2014 r., z uprzejm^ prosb^ o wyrazenie Panstwa opinii. Jednoczesnie uprzejmie informuj^, iz projekt jest dost^pny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej pod adresem w Biuletynie Infonnacji Publicznej, w zaktadce Projekty aktowprawnych. Projekt ten uwzgl^dnia propozycje i uwagi zglaszane do wersji z dnia 22 maja 2013 r., w trakcie trwaj^cych dziewi^c miesi^cy konsultacji z resortanii i partnerami spolecznymi. W przypadku zgloszenia uwag b^d? zobowi^zany za przeslanie ich rowniez drog^ elektroniczn^ na ponizsze adresy: N 1 S T E R Jacek M^cina Sekretarz Stanu

2 Proiekt z dma 11 marca 2014 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJl) zdnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodow i specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatmdnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z pozn. zm?^ zarz^dza si?, co nast^puje: 1. Okresla si? klasyfikacj? zawodow i specjalnosci na potrzeby rynku pracy, zwan^ dalej klasyfikacj4", stanowi^c^ zai^cznik do rozporz^dzenia. 2. Klasyfikacja jest stosowana w zakresie: 1) posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; 2) szkolenia zawodowego; 3) gromadzenia danych do bkreslania polityki zatrudnienia i ksztalcenia ustawicznego; ^ 4 ) prowadzenia badan, analiz, prognoz i innych opracowan dotycz^cych rynku pracy. 3. Traci moc rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodow i specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 oraz z 2012 r, poz. 1268). 4. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2014 r. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ 1) Minister Pracy i Polityki Spoleczne] kieruje dzialem administracji rze^dowej - praca, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623 i Igodnc^? pod wzq!?^dem ZASTIJFCADYREKT":"^- ^% cwnym i redakcyj /Jnym DEP^irmMENTU RYNKU V.J-S:\ EKTO

3

4 UZASADNIENIE Rozporz^dzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej, zawartej w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z pozn. zm.) i zast^pi rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodow i specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 oraz z 2012 r. poz. 1268). Z uwagi na zakres zmian wprowadzonych w zal^czniku zostalo zaproponowane rozwi^zanie polegajcjce na przyj^ciu novvego rozporz^dzenia zamiast jego nowelizacji. Projektowane zmiany poiegajq na aktualizacji zaiqcznika, zawieraj^cego klasyfikacj? zawodow i specjalnosci i obejnnij^ zmian? Stmktury klasyfikacji zawodow i specjalnosci", a w szczegolnosci: 1) wprowadzenie 140 nowych zawodow, ktore pojawily si? na rynku pracy, a nie maj^ swoich odpowiednikow w klasyfikacji z 2010 r., w tym zawody zgloszone we wnioskach do Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej; 2) wprowadzenie 10 nowych zawodow i specjalnosci zgodnie z Klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego z 2011 r., okreslon^ w rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 gmdnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego (Dz, U. z 2012 r. poz. 7); 3) wyodr?bnienie 9 zawodow szerokoprotllowych, ktore l^cz^ w sobie co najmniej dwie specjalnosci; 4) wykreslenie 88 zawodow i specjalnosci niefiinkcjonujgcych na rynku pracy lub wlqczenie ich do innych zawodow; 5) zmian? nazw lub pozycji 240 zawodow, zmian? nazw 10 pozycji Pozostale..." oraz zmian? nazw 42 grup celem dostosowania do sytuacji na rynku pracy, z uwagi na lepsze dopasowanie do Mi?dzynarodowego Standardu Klasyfikacji ISCO-08 lub w celu zapewnienia wi?kszej spqjnosci redakcyjnej; 6) wprowadzenie pozycji Pozostale..w 127 grupach elementarnych. Ponadto zidentyfikowano obszary problemowe zwi^zane z uzytkowaniem klasyfikacji i skorygowano bl?dy w kodowaniu grup elementarnych zawodow i specjalnosci oraz

5 nieprawidlowe uj?cie zawodow i specjalnosci w grupach elementarnych w klasyfikacji zawodow i specjalnosci z 2010 r. Najwazniejsze cechy projektii zaktualizowanej klasyfikacji Scj nast^puj^ce: 1) zasadnicza struktura klasyfikacji zawodow i specjalnosci jest skonstruowana (jak w klasyfikacji zawodow i specjalnosci z 2010 r.) na podstawie Mi^dzynarodowego Standardu Klasyfikacji ISCO-08; 2) kryteriuni agregowania zawodow do poszczegolnych griip wielkich jest pozioin kompetencji zawodowych, a do pozostalych - kryterium specjalizacji umiej^tnosci oraz podobienstwo zadan zawodowych. Takie kryteria przyj^to przy opracowywaniu klasyfikacji z 2010 r., opierajqc si? na krjteriach zastosowanych w Mi^dzynarodowym Standardzie Klasyfikacji ISCO-08; 3) zachowana zostala dotychczasowa liczba grup wielkich oraz duzych. Zmianie ulegia natomiast liczba grup srednich i elementarnych oraz liczba zawodow. Projekt zaktualizowanej klasyfikacji byl przedmiotem konsultacji z Rad^ J^zyka Polskiego (RJP), w celu weryfikacji prawidlowosci nazewnictwa zawodow i specjalnosci pod wzgl^dem poprawnosci j^zykowej. Projekt rozpoiy^dzenia w wersji z dnia 22 maja 2013 r. zostal poddany konsultacjom spolecznym i uzgodnieniom mi^dzyresortowym. W wyniku licznie zglaszanych propozycji opracowano kolejn^ wersj? projektu rozporz^dzenia i ponownie przekazano do uzgodnien. W wersji drugiej projektu stmktura klasyfikacji obejmuje: 1) 10 grup wielkich, symbol jednocyfrowy; 2) 43 grupy duze. symbol dwucyfrowy (wewn^trzny podzial grup wielkich); 3) 133 grupy srednie, symbol trzycyfrowy (wevvn^trzny podzial grup duzych); 4) 445 grup elementarnych, symbol czterocyfrowy (wewn^trzny podzial grup srednich); 5) 2437 zawodow i specjalnosci w ramach grup elementarnych, symbol szesciocyfrowy. Ponadto w zal^czniku do rozporz^dzenia na wniosek Rz^dowego Centmm Legislacji znacznie skrocono cz?sc pt.,,objasnienia do struktuiy klasyfikacji zawodow i specjalnosci", aby zachowac zgodnosc ich tresci z zakresem upowaznien ustawowych, a tal<ze dostosowano tenninologi? do temiinologii stosowanej w dokumentach programowych zwi^zanych z realizacjg 2

6 idei uczenia si? przez cale zycie, w tym dotyczqcych Europejskich Ram Kwalifikacji (m.in. zast^piono temiin.jwalifikacje" temiinem kompetencje" tarn, gdzie jest to wlasciwe). Porownanie struktury dotychczas obowi^ziij^cej klasyfikacji z 2010 r. z projektem zaktualizowanej klasyfikacji przedstawia tabela 1. Tabela 1. Struktura grup klasyfikacji Nazwa grupy wielkiej Liczba gi'up w ramach gi-upy wielkiej Srednich Elementamych Duzych Liczba zawodow 1 specjalnosci RAZEM Przedstawiciele wtadz publicznych, wyzsi urz(^dnicy i kierownicy Specjalisci Technicy i inny sredni personel Pracownicy biurowi Pracownicy uslug sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy lesnicy i rybacy Robotnicy przeinystowi i rzemieslnicv Operatorzy i monterzy maszyn i urz^dzen Pracownicy przy pracach prostych Sity zbrojne Infom-iacia o podleganiu proiektu notyfikacji Projekt rozporzgdzenia nie podlega procedurze notyfikacji w roziimieniu przepisow rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pozn. zm.).

7 Wstepna opinia o zgodnosci proiektu z prawem Unii Europeiskiei Projekt rozporzadzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporz^}dzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.) zostal zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej oraz zgodnie z 1 la ust. 1 uchvvaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. Nr 13, poz. 221, z pozn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Rzcjdowego Centrum Legislacji, w zakladce Rzcjdowy Proces Legislacyjny. Ocena skutkow regulacji (OSR) 1) Podmioty, na ktore oddzialuje akt normatywny Regulacje zawarte w projekcie rozporzadzenia dotycz^j: - publicznych sluzb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, - organow i instytucji oswiatowych, - urz?d6w statystycznych, - instytucji naukowo-badawczych, - pracodawcow i pracownikow, - organizacji zawodowych. 2) Konsultacje spoleczne Projekt rozporzadzenia zostal poddany konsultacjom spolecznym stosovvnie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi^zkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawcow (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pozn. zm.). 1. Na wniosek Pracodawcow Rzeczypospolitej Polskiej: pozostawiono bez zmian w stosunku do KZiS z 2010 r. nazw? zawodu: Zarzqdca nienichomosci, tj. wycofano zmian? z projektu klasyfikacji z dnia 22 maja 2013 r. (by! to rowniez wniosek Konfederacji Budovvnictwa i Nieruchomosci, Ogolnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomosciami oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej),

8 - pozostawiono zavvod Administrator nieruchomosci, ale umieszczono go w pozycji,,333403", wprowadzono nowy zawod Doradca lynkii nienichomosci, giupa 3334 oti-zymala brzmienie Agenci i administratorzy^ nienichomosci, - pozostawiono bez zmian w stosunku do KZiS z 2010 r. nazw? zawodu Inzynier wlokiennik. 2. Na wniosek Zwi^ku Rzemiosla Polskiego: - zmieniono nazw? zawodu Rzezbiarz drewna na Rzezbiarz w drewnie, - wprowadzono zawod Monter instalacji gazow medycznych. Wniosku o uj?cie w rodzaju zenskim i m^skim zawodow: Kosmetyczka; Wizazystka/Stylistka i Florystka nie uwzgl?dniono, gdyz Rada J^zyka Polskiego uznaje obecn^ praktyk? w tym zakresie za poprawn^. 3. Na wniosek Ogolnopolskiego Porozumienia Zwiqzkow Zawodowych (OPZZ) i Zwi^ku Bankow Polskich zmieniono nazw? zawodu ksystent bankowosci na Pracownik obslugi klienta instytiicji finansowej. 4. Na wniosek Federacji Zwi^zkow Pracodawcow Ochrony Zdrowia,,Porozumienie Zielonogorskie" zmieniono nazw? zawodu Kierownik komdrki organizacyjnej zakladii opield zdrowotne] na Kierownik komdrki organizacyjnej podmiotii leczniczego, a nazw? zawodu Kierownik zakladii opieki zdrowotnej na Kierownik podmiotii leczniczego (z takim wnioskiem wyst^pil rowniez Minister Zdrowia). 5. Na wniosek Niezaleznego Samorzcjdnego Zwi^ku Zawodnego "Solidamosc": - wprowadzono zawod Lekarz ordymator oddziahi, - wniosek o zmiant^ nazwy zawodu Kierownik placowki using medy^cznych na Kierownik przedsi^d}iorst)va podmiotii wykomijqcego dzialalnosc leczniczq zostal cz^sciowo uwzgl^dniony. Przy zmianie nazwy na krotsz^ Kierownik podmiotii leczniczego, nazwa ta jest tozsama z nazw^ zawodu Kierownik podmiotii leczniczego (nazw? tego zawodu zmieniono na wniosek Federacji Zwi^kow Pracodawcow Ochrony Zdrowia ^Porozumienie Zielonogorskie" oraz Ministra Zdrowia). Z tego wzgl^du zawod Kierownik placowki using medycznych zostal wykreslony z klasyfikacji. Wniosku o zmian? nazwy gmpy elementamej 1342 Kierownicy w instytiicjach opieki zdrowotnej na 1342 Kierownik podmiotii wykomijqcego dzialalnosc leczniczq nie uwzgl?dniono, gdyz

9 nazewnictvvo grup jest spqjne z Mi?dzynarodowym Standardem Klasyfikacji ISCO-08. Z tego samego powodii nie uwzgledniono tez wniosku o zmian? nazwy grup zawodow Pozostali kierownicy w instytucjach opieki zclrowotnej na Pozoslali kierowmicy przedsi^biorsnv podwiotow wykomijqcych dzialalnosc leczniczq. Nie wprowadzono rowniez nowego zawodu Kierowmk dziahi \v podmiocie wykoniijqcym dzialalnosc leczniczq z uwagi na inozlivvosc klasyfikowania osob wykonujgcych te zadania w innych zawodach (np Kierownik komorki orgcmizacyjnejpodmiotii leczniczego), 6. Wniosek Konfederacji Budownictwa i Nieruchomosci o wprowadzenie zawodu Monter i konsenvator instakicji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zostal uwzgl^dniony w taki sposob, ze zmieniono nazw^ gi'upy 7127 Monterzy^ instalacji klimcnyzacyjnych i chlodniczy^ch na 7127 Monterzy i konsenvatorzy^ instalacji klimatyzacyjnych i chlodniczy^ch oraz nazw^ zawodu Monter instalacji klimatyzacyjnych i chlodniczych na Monter/konsenvator instalacji klimatyzacyjnych i chlodniczych. Wniosek o wprowadzenie zaw^odu Technik elektiyk-konsenvator uwzgl^dniony nast?pujcjco: iirzqdzen dzwigowych zostal - wykreslono zawod Technik mechanik- konsenvator urzqdzen dzwigowych, - wprowadzono jeden zawod o szerszym zasiegu Technik-konsenvator urzqdzen drivigowych. Wniosek o wprowadzenie zawodu Monter systemow suchej zahudowy zostal uwzgl^dniony nast^puj^co, zmieniono nazw^ zawodu Monter suchej zahudowy na Monter systemow suchej zahudowy. Wniosek o wprowadzenie zawodu Zarzqdca mediami nieruchomosci nie zostal uwzgl^dniony, gdyz zakres prac w proponowanym zawodzie miesci si? w zakresie prac wlasciwym dia zawodu Zarzc{dcy nieruchomosci. Nie uwzgledniono rowniez wnioskow o wprowadzenie zawodu Mentor srodowiskowego oraz 0 zmian? nazwy zawodu Doradca zawodowy na Mentor/doradca wsparcia zawodowy, gdyz opis zadan dla tych nowych zawodow przekazany przez wnioskodawc? wskazywal ze osoby wykonuj^ce te zawody mogq bye klasyfikowane w innych pozycjach, np. jako Opiekun osoby starszej, Doradca zawodowy. Nie uwzgledniono takze wniosku o rozszei-zenie tresci rozporz^dzenia o dodanie w 2 dwoch dodatkowych pkt o tresci:,,5. zamieszczenie symboli, nazwy zawodu i specjalnosci w umowach 0 prac?; 6. tworzenie sektorowych rad ds. kwalifikacji zawodowych w ramach dialogu z patlnerami spolecznymi'^ gdyz wykraczaloby to poza upowaznienia ustawowe.

10 7. Na wniosek VENA ENERGIA Audyty-Doradztwo-Pomiary-Projekty-Wdrozenia przeniesiono z gmpy 3 Technicy i inny sredni personel zawod Zarzqdca energiq do gmpy 2 Specjalisci i usytuowano go w gmpie elementamej 2149 Inzynierowie i poh^ewni gdzie indziej niesklasyfikowani (z wylqczeniem elektrotechnologii) wraz ze zmian^ nazwy tej grupy na: 2149 Inzynierowie i poh^ewni gdzie indziej niesklasyfikowani. 8. Na wniosek Urz^du Marszalkowskiego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego zmieniono nazw^ zawodu Malarz-lakiernik wyrobow metalowych na Malarz-lakiernik konstnikcji i wyrobow metalowych. Jednoczesnie wykreslono zawod Malarz konstrukcji i wyrob6\v metalowych. Nie uwzgl^dniono natomiast wniosku o wprowadzenie jednego zawodu Uliczny w miejsce zawodow Uliczny sprzedctwca zynvnosci oraz Uliczny sprzedawca sprzedawca produktow niezy]vnosciowyck gdyz rozroznienie i us}1uowanie ww. zawodow jest zgodne z ISCO Wniosek Uvz^du Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego o rozdzielenie w KZiS zawodow i specjalnosci i utworzenie oddzielnych podgrup specjalnosci nie zostal uwzgl^dniony, bo wymagaloby to calkowitego przebudowania struktury KZiS, co na obecnyin etapie jest niemozliwe do zrealizowania. 10. Wniosek Wojewodzkiego Urz(jdu Pracy W' Bialymstoku o ujednolicenie w KZiS zapisow zawodow szerokoprofilowych oraz wprowadzenia trzech takich zawodow Sprzedawcy (uwzgl^dniaj^cego zawody Sprzedcnvca w branzy^ przemyslowej; Sprzedawca w branzy spozywczej\ Sprzedawca w branzy miqsnej), Fryzjera (uwzgl^dniajqcego rowniez obecne specjalnosci Fiyzjer m^ski i Fiyzjer damski) i Grafika komputerowego (po pol^czeniu zawodow Grafik kompiiterowy DTP, Grafik I kompiiterowy miiltimediow, Projektant grafiki i Projektant grafiki stron I i I internetowych) nie zostal uwzgl^dniony, gdyz zaproponowany w projekcie KZiS podzial na specjalnosci wynika z koniecznosci zachowania spqjnosci z lsco-08 oraz analizy ofert pracy w WW. zawodach i specjalnosciach. i Wniosek o wprowadzenie nowego zawodu Kierownik apteki i usytuowanie go w gmpie 1349 Kierownicy w instytucjach wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani rowniez nie zostal I uwzgl^dniony. W projekcie klasyfikacji z 22 maja 2013 r., uwzgl?dniono juz zawod I j Kierownik apteki i umieszczono go w gmpie elementamej 1420 Kierownicy w handlu detalicznym / hurtowym, co wynika ze stmktuiy lsco-08.

11 11. Wniosek Polsldego Stowai-zyszenia Pogrzebowego zostal uwzgl?dniony w sposob nast?pujqcy, rozszerzono nazw? zawodu Tauatoprakser o wyraz balsamista'\ Zawod otrzymal brzmienie: Tamitopnikser (balscimista). 12. Wniosek Polskiej Organizacji Pracownikow Miodziezowych o wprowadzenie do klasyfikacji zawodu Pracowmk mioclziezowy w miejsce zawodu Animator czcisu wolnego mlodziezy trudnej (pracowmk inlodziezy^) zostal uwzgl?dniony nast?pujgco, zawod otrzymal brzmienie Ariiwafor czasu wolmgo wlodziez\> (pracowmik rnlodziezowy). 13. Na wniosek pana Andi^zeja Baitoszldewicza (fimia Eko AB) wprowadzono nowy zawod Sortowacz odpadow koinunahiych. 14. Na wniosek Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji'' zmieniono nazw? zawodu Aiidytor ekologiczny na Aiidytor srodowiskowy. 15. Na wniosek Polskiego Zwi^loi Zoofizjoterapeutow pozostawiono bez zmian w stosunku do KZiS z 2010 r. dwa odr?bne zawody Zoofizjoterapety i Zoopsychologa. 16. Na wniosek Instytutu Technologii Eksploatacji: - wprowadzono nowy zawod Technik gospodarki odpadami, - zmieniono nazw? zawodu Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego na Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii. 17. Na wniosek Polskiego Centmm Ustawicznego Ksztalcenia Doroslych,,Radius'' wprowadzono nowy zawod Arteterapeuta. 18. Na wniosek lub w porozumieniu z ekspertami, ktoi^zy w 2013 r. opracowywali opisy zawodow lub standardy kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawcow: - wprowadzono zawod: Elektroradiolog, - w miejsce zawodu Funkcjonariiisz Policji prz}^vr6cono w stosunku do KZiS z 2010 r. oraz umieszczono w jednej grupie elementamej zawody policyjne Negocjator policyjny, Policjant shizby hyminalnej Technik hyminaustyki, Policjant sliizhy prewencji Policjant sluzby wspomagajqcej, Pozostali policjanci. Ta zmiana zapewnia wi?ksz4 spojnosc z ISCO-08 i wprowadzona zostala w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewn?trznych, - wprowadzono grup? zawodow,,pozostale..w 106 gmpach elementarnych, - wykreslono nast?puj^}ce zawody Kontroler procesow w prodiikcji wlokien chemicznych (ze wzgl?du na jego niewyst?powanie na rynku pracy) oraz Homeopata (ze wzgl?du na niewlasciwe usytuowanie w grupie 3 Technicy i inny sredni

12 personel Lekai*ze homeopaci mogq bye klasyfikowani np. w pozycji Pozostali specjalisci ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani), zmieniono nazw}' nast?pujqcych zawodow Pozostali dyrelctorzy generalni i wykomiwczy na Pozostali dyrektorzy generalni i zarzqdzajqcy, Kierownik prodiikcji w przedsi^biorstwie upraw wodnych na Kierownik produkcji w zakladach akwakultuiy Metodyk miiltimedialny na Metodyk technologii informacyjnych i komiinikacyjnych, Specjalista wielokiiltiirowosci na Specjalista integracji mi^dzykiilturowej, Etyk biznesu na Specjalista etyki biznesu, Laborant bakteriologiczny na Laborant mikrobiologiczny, Pozostali maszynisci silnikdw, kotlow parowych i pokrewni na Pozostali maszymisci kotlow parowych i pokrewni, 2146 Inzymierowie gornictwa, metaliirgii i inzynierii materialowej na 2146 Inzynierowie gornictwa i metaliirgii. W nazwie zawodow Kontroler procesow w produkcji nmvozow sztiicznych, Kontroler reaktorow chemicznych, Kontroler iirzqdzen destylacyjnych i rektyfikacyjnych, Kontroler iirzqdzeh do obrobki cieplnej chemikaliow, Kontroler iirzqdzen filtnijqcych i oddzielajqcych, Kontroler iirzqdzen koksowniczy^ch, Kontroler procesow przerobki ropy naftowej i gazii, 3\350\Kontroler iirzqdzen do ciqgnienia i tloczenia metali, Kontroler iirzqdzen do wytopu metali, Kontroler iirzqdzen obrobki cieplnej metali, Kontroler iirzcidzeh odlewniczy>ch, Kontroler iirzqdzen walcowniczych, Kontroler robotow przemyslowych, Kontroler iirzqdzen do produkcji papieru dodano wyrazenie sterowniczy" wg wzoru Kontroler (sterowniczy) procesow w produkcji nawozow sztiicznych, - przeniesiono zawod Inzynier inzynierii materialowej z grupy 2146 Inzynierowie gornictwa i metaliirgii do giiipy 2149 Inzymierowie gdzie indziej niesklasyfikowani, a zawod Miizykoterapeuta z gmpy 3230 Praktykiijqcy niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii do grupy 2299 Specjalisci ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani, - doprecyzowano nazw? zawodu Kieriijqcy tramwajem dodaj^c okreslenie (motomiczy)", - doprecyzowano nazw? zawodu Uliczny sprzedcnvca zywnosci poprzez dodanie wyrazenia o krotkim terminie przydatnosci do spozycia" a zawodu Uliczny sprzedcnvca produktow niezynvnosciowych poprzez dodanie okreslenia,/zywnosci 0 dlugim temiinie przydatnosci do spozycia". Podobnie zmieniono nazw? grupy 952 na

13 Uliczni sprzedcnvcy produktow [z wylqczeniem zywmosci o hvtkim terminie przy^datnosci do spoz\>cia i 9520 Uliczni sprzedcnvcy produktow (z wylqczeniem zywnosci o krotkim terminie przydatnosci do spozy^cia, - ujednolicono (w porozumieniu z Ministrem Zdrowia) pisowni^ wszystkich specjalnosci w zawodach lekarza, lekarza dentysty, piel^gniarki, poloznej, diagnosty laboratoiyjnego i famiaceuty wg wzom Lekarz ~ specjalista alergologii, - doprecyzowano i ujednolicono nazwy szeregu grup elementamych i grup zawodow,,pozostale..w zawodach medycznych. Projekt rozporzqdzenia zostanie przekazany do zaopiniowania przez Komisj^^ Wspolnej Rzejdu i Samorzqdu Terytorialnego oraz Zwiqzek Powiatow Polskich. 3) Wplw aktu normatvwnego na sektor finansow publicznych. w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorzqdu ter>1:orialnego Przyj?cie rozporzqdzenia nie b?dzie mice wplywu na sektor finansow publicznych, w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorzqdu terytorialnego, gdyz koszty regulacji, wynikaj^ce z potrzeby wprowadzenia zmian w systemic informatycznym w urz^dach pracy zostanq pokryte w ramach posiadanych srodkow na utrzymanie i serwisowanie systemow infonnatycznych. Natomiast w przypadku innych instytucji w ramach posiadanych srodkow przewidzianych na ich fimkcjonowanie. 4) Wplyvv aktu normatywnego na rynek pracy Oczekuje si?, ze wprowadzenie nowych zawodow i specjalnosci oraz proponowanych zmian usprawni prac? urz^dow pracy i innych instytucji rynku pracy, w szczegolnosci w zakresie posrednictwa pracy, poradnictwa zawodow^ego, szkolenia i przekw^alifikowania osob bezrobotnych i poszukujefcych pracy dzi^ki ewidencji zawodow odzwierciedlaj^cej aktualn^ sytuacj? na rynku pracy. 5) WpMv aktu normatywnego na konkurencyjnosc gospodarki i przedsigbiorczosc. w tym na funkcjonow^anie przedsi^biorstw Proponow'ane zmiany nie naruszq zasad konkurencyjnosci, bowiem przedmiotem regulacji nie s^ kwestie konkurencji, monopolizacji czy prywatyzacji. Proponowane regulacje nie zmieniq istoty funkcjonowania gospodarki. 6) Wplyw aktu normatywaiego na sytuacj? i rozwoj regionalny Projektowana regulacja nie b?dzie miala wplywu na sytuacj? i rozwoj regionalny. 10

14 Zal^cznik do rozporzc(dzenia Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej zdnia (poz ) KLASYFIKACJA ZAWODOW I SPECJALNOSCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODOW I SPECJALNOSCI I II III PRZEDSTAWICIELE WLADZ PUBLICZNYCH, WYZSI URZ^DNICY I KIEROWNICY Przedstawlciele wtadz publicznych, wyzsi urz^dnicy i dyrektorzy generaini Przedstawiciele wtadz publicznych i wyzsi urz^dnicy 1111 Przedstawiciele wladz publicznych Parlamentarzysta Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Przedstawiciel wladzy samorz^dowej (marszatek, starosta, radny) Pozostali przedstawiciele wladz publicznych 1112 Wyzsi urz^dnicy administracji rz^dowej Wyzszy urz^dnik pahstwowy Wyzszy urz^dnik placowki dyplomatycznej Pozostali wyzsi urz^dnicy administracji rz^dowej 1113 Wyzsi urz^dnicy wladz samorzqdowych Wyzszy urz^dnik samorzqdowy 1114 Zawodowi dziatacze organizacji cztonkowskich Zawodowy dzialacz organizacji komercyjnej / pracodawcow Zawodowy dzialacz organizacji politycznej Zawodowy dziatacz organizacji pozarzqdowej Zawodowy dziatacz organizacji zawodowej Zawodowy dzialacz organizacji zwi^zkowej Pozostali zawodowi dziatacze organizacji czlonkowskich 112 Dyrektorzy generaini i zarz^dzaj^cy 1120 Dyrektorzy generaini i zarzc(dzajqcy Dyrektor do spraw administracyjnych Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych Dyrektor do spraw energetyki Dyrektor do spraw informatyki / informacji Dyrektor do spraw personalnych Dyrektor finansowy Dyrektor generalny Dyrektor handlowy Dyrektor logistyki Dyrektor marketingu Dyrektor operacyjny Dyrektor produkcji Dyrektor rozwoju biznesu Dyrektor sprzedazy Dyrektor techniczny Dyrektor wykonawczy

15 Prezes Rektor Syndyk Dyrektor do spraw wdrozeh i rozwoju technologii Pozostali dyrektorzy generalni i zarzqdzajgcy Kierownicy do spraw zarzsjdzania i handlu Kierownicy do spraw obslugi biznesu i zarzqdzania Kierownicy do spraw finansowych Gtowny ksi^gowy Kierownik biura rachunkowego Kierownik dzialu finansowego Pozostali kierownicy do spraw finansowych Kierownicy do spraw zarzqdzania zasobami ludzkimi Kierownik dziatu kadr i plac Kierownik dzialu szkoleh Kierownik dzialu zarz^dzania zasobami ludzkimi Kierownik przedsi^biorstwa swiadcz^cego uslugi z zakresu zarz^dzania zasobami ludzkimi Pozostali kierownicy do spraw zarz^dzania zasobami ludzkimi Kierownicy do spraw strategii i planowania Dyrektor departamentu Kierownik do spraw strategii i planowania Naczelnik / kierownik wydzialu Pozostali kierownicy do spraw strategii i planowania Kierownicy do spraw obstugi biznesu i zarzqdzania gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownik dzialu administracyjno-gospodarczego Kierownik przedsi^biorstwa swiadczqcego usiugi z zakresu obslugi biznesu Kierownik przedsi^biorstwa swiadcz^cego usiugi osobiste i porz^dkowe Kierownik projektu Pozostali kierownicy do spraw obslugi biznesu i zarz^dzania gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownicy do spraw sprzedazy, marketingu i rozwoju Kierownicy do spraw marketingu i sprzedazy Kierownik do spraw marketingu Kierownik do spraw sprzedazy Kierownik przedsi^biorstwa swiadczgcego usiugi z zakresu marketingu i sprzedazy Kierownik do spraw marketingu internetowego Kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego) Regionalny kierownik sprzedazy Pozostali kierownicy do spraw marketingu i sprzedazy Kierownicy do spraw reklamy i public relations Kierownik agencji reklamowej Kierownik dzialu reklamy / promocji / public relations Pozostali kierownicy do spraw reklamy i public relations Kierownicy do spraw badari i rozwoju Kierownik do spraw rozwoju produktu Kierownik dzialu badawczo-rozwojowego Pozostali kierownicy do spraw badan i rozwoju Kierownicy do spraw produkcji i ustug Kierownicy produkcji w rolnictwie, lesnictwie i rybactwie Kierownicy produkcji w rolnictwie i lesnictwie

16 Kierownik produkcji w przedsi^biorstwie rolnym Kierownik przedsi^biorstwa ustugowego zwi^zanego z lesnictwem Kierownik w gospodarce lesnej Kierownik produkcji w przedsi^biorstwie ogrodniczym Kierownik produkcji w przedsi?biorstwie hodowlanym Pozostali kierownicy produkcji w rolnictwie i lesnictwie Kierownicy produkcji w zaktadach akwakultury i rybotowstwie Kierownik produkcji w zaktadach akwakultury Kierownik przedsi^biorstwa w rybolowstwie Pozostali kierownicy produkcji w zawadach akwakultury i rybolowstwie Kierownicy w gornictwie, przemysle, budownictwie i dystrybucji Kierownicy do spraw produkcji przemyslowej Kierownik do spraw kontroli jakosci Kierownik produkcji w przemysle Kierownik malego przedsi?biorstwa w przemysle przetworczym Kierownik utrzymania ruchu Pozostali kierownicy do spraw produkcji przemystowej Kierownicy w gornictwie Kierownik dziatu wydobycia Kierownik jednostki ratownictwa gorniczego Kierownik matego przedsi^biorstwa w przemysle wydobywczym Kierownik ruchu w zakladzie gorniczym Pozostali kierownicy w gornictwie Kierownicy do spraw budownictwa Kierownik budowy Kierownik malego przedsi^biorstwa budowlanego Pozostali kierownicy do spraw budownictwa Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych Kierownik dziatu logistyki Kierownik dziatu transportu Kierownik dziatu zakupow Kierownik magazynu Kierownik przedsi^biorstwa spedycyjnego Kierownik przedsi?biorstwa transportowego Zawiadowca stacji Kierownik punktu skupu Pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych Kierownik dziatu informatyki Kierownik dziatu w przedsi^biorstwie telekomunikacyjnym Kierownik przedsi^biorstwa informatycznego Kierownik przedsi^biorstwa telekomunikacyjnego Kierownik rozwoju technologii informatycznych Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych Kierownik sieci informatycznych Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych Kierownicy / Dyrektorzy w instytucjach ustug wyspecjalizowanych Kierownicy w instytucjach opieki nad dziecmi Kierownik centrum rozrywki dla dzieci Kierownik przedszkola

17 Kierownik ztobka / klubu dzieci^cego Kierownik placowki wsparcia dziennego Dyrektor osrodka adopcyjnego Dyrektor placowki opiekuhczo - wychowawczej Pozostali kierownicy / dyrektorzy w instytucjach opieki nad dziecmi Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej Kierownik hospicjum Kierownik komorki organizacyjnej podmiotu leczniczego Kierownik podmiotu leczniczego Piel^gniarka oddzialowa Potozna oddziabwa Lekarz ordynator oddzialu Pozostali kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi Kierownik domu spokojnej starosci Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi Kierownicy w instytucjach pomocy spotecznej Kierownik domu pomocy spolecznej Kierownik dziatu w instytucjach pomocy spotecznej Kierownik osrodka pomocy rodzinie Pozostali kierownicy w instytucjach pomocy spotecznej Kierownicy w instytucjach edukacyjnych Dyrektor szkoly Dziekan Kierownik warsztatow szkolnych Pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych Kierownik agencji doradztwa finansowego Kierownik agencji ubezpieczeniowej Kierownik dzialu operacji finansowych Kierownik placowki bankowej Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych Kierownicy w instytucjach ustug wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani Dyrektor aresztu sledczego / zakladu karnego Dyrektor zakladu dia nieletnich Kierownik agencji ochrony mienia i osob Kierownik firmy audytorskiej Kierownik kancelarii prawnej Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej Kierownik archiwum Kierownik biblioteki Kierownik galerii sztuki Kierownik muzeum Komendant policji (powiatowy, miejski, rejonowy, komisariatu) Komendant strazy gminnej / miejskiej Komendant powiatowy / miejski pahstwowej strazy pozarnej Kierownik rewiru / posterunku policji Pozostali kierownicy w instytucjach ustug wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownicy w branzy hotelarskiej, handlu i innych branzach ustugowych

18 141 Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie 1411 Kierownicy w hotelarstwie Kierownik dziatu w hotelu Kierownik hostelu / motelu Kierownik hotelu Kierownik pensjonatu Pozostali kierownicy w hotelarstwie 1412 Kierownicy w gastronomii Kierownik dzialu w lokalu gastronomicznym Kierownik lokalu gastronomicznego Kierownik do spraw kateringu Pozostali kierownicy w gastronomii 142 Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym Kierownik dzialu w handlu detalicznym Kierownik dzialu w handlu hurtowym Kierownik hurtowni Kierownik sklepu / supermarketu Kierownik apteki Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 143 Kierownicy do spraw innych typow ustug 1431 Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki Kierownik agencji do spraw usiug sportowych / turystycznych / kulturalnych Kierownik domu kultury Kierownik kasyna Kierownik kina Kierownik klubu fitness Kierownik klubu sportowego Kierownik parku rozrywki / cyrku Kierownik sitowni Kierownik szkoiki jezdzieckiej Kierownik teatru Kierownik szkoly tahca Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki 1439 Kierownicy do spraw innych typow ustug gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownik biura podrozy Kierownik biura ttumaczeh Kierownik centrum handlowego Kierownik centrum konferencyjnego Kierownik centrum obslugi telefonicznej (kierownik call center) Kierownik do spraw windykacji Kierownik firmy sprz^taj^cej Kierownik kempingu Kierownik / wtasciciel zaktadu usiugowego ( Kierownik / wtasciciel stacji paliw Kierownik / wlasciciel szkoly jazdy Pozostali kierownicy do spraw innych typow ustug gdzie indziej niesklasyfikowani 2 SPECJALISCI 21 Specjalisci nauk fizycznych, matematycznych I technicznych 211 Fizycy, chemicy i specjalisci nauk o Ziemi 2111 Fizycy i astronomowie

19 Astrofizyk Astronom Fizyk Fizyk medyczny Pozostali fizycy i astronomowie 2112 Meteorolodzy Hydrometeorolog Meteorolog Synoptyk Klimatolog Pozostali meteorolodzy 2113 Chemicy Chemik Chemik - technologia chemiczna Agrochemik Perfumiarz Pozostali chemicy 2114 Specjalisci nauk o Ziemi Geofizyk Geograf Geolog Hydrograf morski Hydrolog Oceanolog Pozostali specjalisci nauk o Ziemi 212 Matematycy, aktuariusze i statystycy 2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy Aktuariusz Matematyk Demograf Statystyk Pozostali matematycy, aktuariusze i statystycy 213 Specjalisci nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych 2131 Biolodzy i pokrewni Biochemik Biofizyk Bioinzynier Biolog Biotechnolog Genetyk Mikrobiolog Bioinformatyk Pozostali biolodzy i pokrewni 2132 Specjalisci w zakresie rolnictwa, lesnictwa i pokrewni Doradca rolniczy Gleboznawca inzynier lesnictwa Inzynier ogrodnictwa Inzynier rolnictwa Inzynier rybactwa Inzynier zootechniki

20 Klasyfikator gruntow Rzeczoznawca rolniczy Pozostali specjalisci w zakresie rolnictwa, lesnictwa i pokrewni 2133 Specjalisci do spraw ochrony srodowiska Audytor srodowiskowy Ekolog Specjalista ochrony srodowiska Pozostali specjalisci do spraw ochrony srodowiska 214 Inzynierowie (z wyt^czeniem elektrotechnologii) 2141 Inzynierowie do spraw przemystu i produkcji Inzynier normowania pracy Inzynier organizacji i planowania produkcji Inzynier utrzymania ruchu Inzynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania Konsultant komitetu technicznego Nornnalizator Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia Specjalista kontroli jakosci Towaroznawca Gtowny technolog Pozostali inzynierowie do spraw przemyslu i produkcji 2142 Inzynierowie budownictwa Inzynier budownictwa - budowie i drogi wodne Inzynier budownictwa - budownictwo ogolne Inzynier budownictwa - budownictwo przemyslowe Inzynier budownictwa - linie, w^zly i stacje kolejowe Inzynier budownictwa - urz^dzenia, instalacje i sieci energetyczne Inzynier budownictwa - wyburzanie obiektow Inzynier budowy drog Inzynier budowy mostow Inzynier geotechnik Rzeczoznawca budowlany Pozostali inzynierowie budownictwa 2143 Inzynierowie inzynierii srodowiska Inzynier inzynierii srodowiska - gazowe urzqdzenia, instalacje i sieci energetyczne Inzynier inzynierii srodowiska - gospodarka wodna i hydrologia Inzynier inzynierii srodowiska - instalacje sanitarne Inzynier inzynierii srodowiska - melioracje Inzynier inzynierii srodowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami Inzynier inzynierii srodowiska - systemy wodoci^gowe i kanalizacyjne Inzynier systemow bezpieczehstwa jqdrowego i ochrony radiologicznej Pozostali inzynierowie inzynierii srodowiska 2144 Inzynierowie mechanicy Inzynier mechanik - cieplno-mechaniczne urz^dzenia, instalacje i sieci energetyczne Inzynier mechanik - maszyny i urzqdzenia do obrobki metali Inzynier mechanik - maszyny i urzqdzenia energetyczne Inzynier mechanik - maszyny i urzqdzenia przemyslowe Inzynier mechanik - mechanika precyzyjna Inzynier mechanik - srodki transportu Inzynier mechanik - technologia mechaniczna Inzynier mechanik lotniczy

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni Warszawa, 29.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań między

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (poz. ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1145 ) Lp. Symbol Nazwa zawodu 1. 252101

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Załącznik 2 Prognozowana liczba pracujących w województwie świętokrzyskim w wielkiej grupie zawodowej specjaliści w rozbicie na średnie grupy zawodów - kolejność wg kodów w układzie Klasyfikacji Zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Grudzień 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

Barometr zawodów 2012

Barometr zawodów 2012 2012 Barometr zawodów 2012 Barometr zawodów Raport podsumowujący drugą edycję badania Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez RPW/y7935/2014 p Data:2014-04-10 MINISTER ZDROWIA MZ-OZG-079-35099-4/MS/14 Warszawa, 2014-04= 0 7 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowien 36 ust. 1 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU Warszawa, kwiecień 2015 r. Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (AM) Przedruk w całości lub

Bardziej szczegółowo