ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"

Transkrypt

1 DRUK XXII /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 3-30 kwietnia 2012 r./ Lublin 2012

2 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego Wykonywanie BudŜetu Województwa Lubelskiego Udzielanie pełnomocnictw i upowaŝnień do działania WdraŜanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej WyróŜnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej ZasłuŜony dla Województwa Lubelskiego Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury Udzielanie dotacji z BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 r. na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poŝytku publicznego Powoływanie i odwoływanie rad społecznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy Pozostałe uchwały II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych V. Wykonywanie BudŜetu Województwa Lubelskiego VI. Informacja o pozostałych rozstrzygnięciach Zarządu Województwa Lubelskiego podjętych w formie zapisu do protokołu posiedzenia Strona 2 z 24

3 W okresie od 3-30 kwietnia 2012 r., Zarząd Województwa Lubelskiego obradował na 4 posiedzeniach. I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego. Na kolejnych posiedzeniach Zarząd Województwa Lubelskiego podjął 84 uchwał. Zakres tematyczny zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd Województwa, w których końcowe rozstrzygnięcia zapadły w formie uchwały przedstawia się następująco: 1. Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego 18 uchwał. 2. Wykonywanie BudŜetu Województwa Lubelskiego - 5 uchwał. 3. Udzielanie pełnomocnictw i upowaŝnień do działania 2 uchwały. 4. WdraŜanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata uchwał. 5. Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 4 uchwały. 6. WyróŜnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej ZasłuŜony dla Województwa Lubelskiego - 2 uchwały. 7. Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury - 6 uchwał. 8. Udzielanie dotacji z BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 r. na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poŝytku publicznego 2 uchwały. 9. Powoływanie i odwoływanie rad społecznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy 5 uchwał. 10. Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy 4 uchwały. 11. Pozostałe uchwały 22 uchwały, w tym: a) z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu 2 uchwała, b) z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego 10 uchwał, c) z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa -3 uchwały, d) z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji 2 uchwały, e) z zakresu działania Departamentu Mienia i Inwestycji 1 uchwała, f) z zakresu działania Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego 1 uchwała, g) z zakresu działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 1 uchwała, h) z zakresu działania Kancelarii Marszałka 1 uchwała, i) z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska 1 uchwała. Ad 1/ Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego. Uchwały Zarządu Województwa w zakresie gospodarowania mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 1) wyraŝenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej na rzecz Organizacji Charytatywnej Świętej Trójcy z siedzibą w Samborze ul. Kubjaka 20, Obwód Lwowski na Ukrainie mammografu LORAD, typ ELITE, nr seryjny Uchwała Nr CV/1968/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) udzielenia Pani Marii Kłodzie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r., z tytułu uŝytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 1/8, połoŝonej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 Uchwała Nr CV/1977/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) udzielenia Panu Janowi Sidorowskiemu 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r., z tytułu współuŝytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki Strona 3 z 24

4 nr 1/8, połoŝonej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 - Uchwała Nr CV/1978/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 4) udzielenia Pani Janinie Czerniak 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r., z tytułu współuŝytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 1/8, połoŝonej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 Uchwała Nr CV/1979/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 5) wyraŝenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Województwa Lubelskiego nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. nieruchomości będących własnością Gminy Cyców, połoŝonych w obrębie 5-Cyców, gmina Cyców, powiat łęczyński oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych 184/1 o pow. 0,0060 ha, 165/1 o pow. 0,0003 ha, 155/1 o pow. 0,0095 ha, 154/3 o pow. 0,0083 ha, 225/1 o pow. 0,0039 ha, 156/1 o pow. 0,0088 ha, 158/1 o pow. 0,0005 ha stanowiących pas drogi wojewódzkiej NR 841 o przebiegu Cyców Wierzbica Staw - Uchwała Nr CV/1980/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 6) wyraŝenia zgody SP Psychiatrycznemu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w Celejowie na wykonanie przebudowy dachu budynku nad Oddziałem I i III (Pawilon i Pawilon A), usytuowanego na nieruchomości działce Nr 842 połoŝonej w Celejowie, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CV/1981/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 7) wywieszenia projektu wykazu lokali mieszkalnych, znajdujących się w Kuraszewie, Gmina Wohyń, przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu osób, którym lokale mieszkalne mają być wynajęte - Uchwała Nr CV/1982/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Wykaz dotyczy lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 71,10 m 2 w budynku 13 znajdującym się w Kuraszewie gm. Wohyń, usytuowanym na działce nr 41/16, proponowany najemca - Pani Ewelina Guz 8) zlecenia Zarządowi Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, zarządzania nieruchomością Województwa Lubelskiego tj., działką nr 76/98 o pow. 756 m², niezabudowaną, połoŝoną w Zamościu przy ul. Kresowej - Uchwała Nr CV/1983/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 9) wyraŝenia zgody na ponowne wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, przez Województwo Lubelskie Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Panu Mirosławowi Dołęgowskiemu, prowadzącemu działalność pod nazwą Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Transportowych pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - Uchwała Nr CV/1984/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 10) wywieszenia wykazu nieruchomości Województwa Lubelskiego połoŝonych w Lublinie i w Radecznicy, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne uŝytkowanie jednostkom słuŝby zdrowia - Uchwała Nr CV/1985/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 11) ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego przeznaczonych do sprzedaŝy - Uchwała Nr CV/1986/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 12) wyraŝenia zgody na wydzierŝawienie przez Samodzielną Publiczną Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu w trybie przetargowym na okres do 5 lat, lecz nie dłuŝej niŝ do czasu zbycia przez Województwo Lubelskie nieruchomości Województwa Lubelskiego działek nr 238/3 i nr 238/5, połoŝonych w miejscowości Husynne i pomieszczenia warsztatowego, znajdującego się w budynku garaŝowym w Tomaszowie Lubelskim oraz na okres do 5 lat, pomieszczeń magazynowych w hali warsztatowej, połoŝonej w Zamościu przy ul. Starowiejskiej 23 - Uchwała Nr CV/1987/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 13) wyraŝenia zgody na rozbiórkę przez Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie im. Władysławy Szoc budynku garaŝowo-mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 55/5 o pow. 0,6145 ha oraz budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 55/2 o pow. 0,6690 ha, w Chełmie przy ul. Szpitalnej - Uchwała Nr CVI/2014/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 14) ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŝ nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego, połoŝonych w Radecznicy, Chełmie Strona 4 z 24

5 przy ul. Jedność 4, Wierzbicy, powiat chełmski oraz w Adampolu gm. Wyryki - Uchwała Nr CVI/2015/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 15) wyraŝenia zgody na przeprowadzenie modernizacji szpitalnej kotłowni, usytuowanej na nieruchomości Województwa Lubelskiego - działce nr 127 połoŝonej Adampolu - Uchwała Nr CVII/2033/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 16) wyraŝenia zgody na wynajęcie w trybie przetargowym na okres do 5 lat przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie lokalu o pow. 69,85 m 2, połoŝonego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 - Uchwała Nr CVII/2034/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 17) wyraŝenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, przez Województwo Lubelskie Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Panu Adamowi Abramowiczowi Posłowi na Sejm RP lokalu uŝytkowego oraz udziałów w w.c. i korytarzu, połoŝonych w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14 z przeznaczeniem na prowadzenie biura - Uchwała Nr CVII/2035/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 18) wyraŝenia zgody firmie KAMAR s.c. Kamil Pyda Marek Grygiel na wykonanie przyłącza wodociągowego na działce nr 462/2, połoŝonej w Lubartowie, stanowiącej współwłasność Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CVII/2036/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Ad 2/ Wykonywanie BudŜetu Województwa Lubelskiego. W ramach wykonywania BudŜetu Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa podjął uchwały, które dotyczyły: 1) zmian w uchwale budŝetowej na 2012 rok - Uchwała Nr CV/1998/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. - Uchwała Nr CV/1999/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) zmiany uchwały w sprawie udzielenia poŝyczki pienięŝnej Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, w wysokości ,00 zł, tj. odroczenie terminu spłaty poŝyczki wraz z odsetkami od marca 2012 do grudnia 2013 r. i rozłoŝenie pozostałej do spłaty kwoty poŝyczki w wysokości ,57 zł wraz z odsetkami (od kapitału i karencji) na 24 raty miesięczne od stycznia 2014 r. do grudnia 2015 r. - Uchwała Nr CVII/2049/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; 4) zmian w uchwale budŝetowej na 2012 r. - Uchwała Nr CVII/2051/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; 5) zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2012 rok - Uchwała Nr CVII/2052/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Ad 3/ Udzielanie pełnomocnictw i upowaŝnień do działania. Zarząd Województwa upowaŝnił: 1) Pana Łukasza Tomaszewskiego, pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - Instytucji WdraŜającej Działanie 2.6 ZPORR:,,Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy", do przeprowadzania kontroli na miejscu oraz wizyt monitorujących/kontrolnych u beneficjentów projektów realizowanych w ramach wyŝej wymienionego Działania - Uchwała Nr CV/2003/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) Panią Anetę Fornal, do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2012 r. - Uchwała Nr CVI/2013/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Strona 5 z 24

6 Ad 4/ WdraŜanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Uchwały Zarządu Województwa związane z wdraŝaniem Programów Operacyjnych na lata dotyczyły: w ramach POKL na lata : 1) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny merytorycznej w ramach posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.2.1/2011, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - Uchwała Nr CV/1972/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; Do oceny w ramach posiedzenia KOP został skierowany 1 wniosek pt. Lubelski Transfer Innowacji Edycja 2 złoŝony w ramach XX rundy konkursowej, przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Oceniany wniosek został rozpatrzony negatywnie, w związku z tym nie został skierowany do negocjacji i dofinansowania w ramach rezerwy finansowej przeznaczonej na procedurę odwoławczą. 2) zatwierdzenia listy Nr 1/2012 projektów systemowych wyłonionych do dofinansowania w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Uchwała Nr CV/1973/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. W ramach poddziałania do realizacji zakwalifikowano 3 projekty oraz w ramach poddziałania projekty. 3) zatwierdzenia listy Nr 3/2012 projektów systemowych wyłonionych do dofinansowania w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - Uchwała Nr CV/1974/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. W ramach poddziałania do realizacji zakwalifikowano 8 projektów Powiatowych Urzędów Pracy. 4) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CV/1975/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. W ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów oceniany wniosek pn.: Czas na SUKCES ZAWODOWY TAWA Taurogiński Waldemar został rozpatrzony negatywnie i nie został zakwalifikowany do dofinansowania. 5) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - Uchwała Nr CV/1976/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; Do oceny w ramach I posiedzenia KOP zostało skierowanych 20 wniosków. W wyniku dokonanej oceny, dziesięć wniosków zostało umieszczonych na liście wniosków pozytywnie rozpatrzonych, zaś dziewięć na liście wniosków negatywnie rozpatrzonych. Jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę. Tym samym, dziesięć wniosków na łączną kwotę ,31zł zostało zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnej kwoty dofinansowania. Strona 6 z 24

7 6) zatwierdzenia listy Nr 4/2012 projektów systemowych wyłonionych do dofinansowania w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - Uchwała Nr CVII/2040/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; Do realizacji w ramach ww. działania zostały zakwalifikowane wnioski Powiatowego Urzędu Pracy z Janowa Lubelskiego pn. Z myślą o Was i Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie pn. Aktywnym los sprzyja 7) zatwierdzenia listy wniosków skierowanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/7.3/2011 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - Uchwała Nr CVII/2041/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; 8) zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2012 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Uchwała Nr CVII/2042/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; 9) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z II posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - Uchwała Nr CVII/2043/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; w ramach RPO WL na lata : 1) zmiany uchwały Nr CCCXLVIII/4914/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka, współpraca regionalna, Działanie 7.2: Promocja kultury i turystyki, dla projektu pn. Opracowanie i wdroŝenie systemu promocji województwa lubelskiego, zgłoszonego do dofinansowania przez Województwo Lubelskie i umieszczonego na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CV/2000/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) zmiany uchwały Nr XXXIX/709/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1: Społeczeństwo informacyjne, dla projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej zgłoszonego do dofinansowania przez Województwo Lubelskie i umieszczonego na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CV/2001/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) przyjęcia Informacji dotyczącej działań w zakresie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zrealizowanych w roku Uchwała Nr CV/2005/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 4) wyboru ze zmniejszonym poziomem dofinansowania projektu: nr 06/08-WND- RPLU /08 zgłoszonego przez Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1: Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego projekty regionalne - konkurs nr 06/RPOWL/7.1/ Uchwała Nr CVI/2019/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Strona 7 z 24

8 Ze względu na niewystarczającą kwotę środków w alokacji dla Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , po uzyskaniu zgody beneficjenta na zmniejszenie poziomu dofinansowania oraz po dokonaniu stosownych zmian we wniosku, Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru ze zmniejszonym poziomem dofinansowania zgłoszonego przez Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie pt. Renowacja zespołu klasztorno kościelnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie lubelskiej perły baroku toskańskiego miejsce w rankingu 6, całkowity koszt projektu ,29 zł, wnioskowane dofinansowanie z EFRR ,35 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ,76 zł. 5) przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa V: Transport, Działanie 5.5: Transport lotniczy, dla projektu pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L, zgłoszonego do dofinansowania przez Powiat Lubelski i umieszczonego na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CVI/2029/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Całkowita wartość projektu wynosi: , 02 zł, przy czym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata wynosi , 68 zł, co stanowi nie więcej niŝ 84, 07 % wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu. 6) zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr 01/RPOWL/4.1/2012 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1: Społeczeństwo informacyjne, Typ projektów: Projekty z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CVI/2030/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 7) zatwierdzenia Regulamin konkursu nr 02/RPOWL/6.2/2012 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.2: Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CVI/2031/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 8) zmiany uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego Nr LXVI/1255/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na 2012 r. w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , dotyczących: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego i Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w treści nadanej uchwałą NR XCIV/1724/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. oraz uchwałą NR CIV/1962/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. - Uchwała Nr CVII/2045/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; 9) zmiany uchwał Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCXV/2536/09z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CVII/2046/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Ad 5/ Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działając na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz z późn. zm.) Zarząd zaopiniował pozytywnie: 1) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu połoŝonego w ciągu drogi Strona 8 z 24

9 krajowej Nr 17 odc. Tomaszów Lubelski Hrebenne w km przez rz. Łukawica w m. Święcie - Uchwała Nr CV/1994/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej Wólka Abramowicka Ćmiłów Mętów ok m oraz dróg dojazdowych o dł. ok. 600 m - Uchwała Nr CV/1995/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na.: Budowie drogi gminnej nr L ul. Lucyny Herc na odcinku od ul. Dr. Męczenników Majdanka do ul. Pogodnej w Lublinie od km do km , wraz z odwodnieniem, zagospodarowaniem wód deszczowych, oświetleniem i przebudową istniejących linii kablowych SN Uchwała Nr CVI2021/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 4) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na.: Budowie układu komunikacyjnego od istniejącej ul. Strzeszewskiego tj. po części działek nr ewid. 5/47, 5/55, ark. 4, obr. 42, 1/13, 1/19, ark. 7, obr. 42, 1/14, 1/13, 4/2, 4/3, 5/7 i 5/5 ark. 7, obr. 24 do drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do obiektu mieszkalnego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 12/1 (obecnie nr 12/5) i 12/2 w Lublinie Uchwała Nr CVI2022/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Ad 6/ WyróŜnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej ZasłuŜony dla Województwa Lubelskiego. Działając na podstawie uchwały Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia insygniów samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad uŝywania i stosowania Zarząd Województwa wyróŝnił Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla województwa: 1) Henryka Amanowicza, Tomasza Berlińskiego, Tadeusza Boreczka, Waldemara Capałę, Joannę Grochal, Jacka Grzędę, Stanisława Krzaczek - Uchwała Nr CVI/2026/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 2) Stanisławę Antoninę Burdę, Edwarda Fraciszka Cimka, Ewę Dunaj-Kozakow, Mariana Stanisława Karczmarczyka, Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie - Uchwała Nr CVII/2047/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Ad 7/ Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Działając na podstawie uchwały Nr XXXVII/668/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 141, poz i 3010) Zarząd Województwa przyznał nagrody następującym osobom: 1) Pani Zofii Nowackiej Wilczek, nagrodę finansową w wysokości zł, za popularyzację i upowszechnianie kultury - Uchwała Nr CVI/2009/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 2) Pani Izabelli Wlazłowskiej, nagrodę finansową w wysokości zł, za popularyzację i upowszechnianie kultury Uchwała Nr CVI/2010/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 3) Panu Marianowi Karczmarczykowi, nagrodę finansową wysokości zł, z okazji jubileuszu 55-lecia pracy twórczej Uchwała Nr CVI/2011/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 4) Pani Renaty Jakimiuk, nagrodę finansową w wysokości zł, za popularyzację i upowszechnianie kultury - Uchwała Nr CVI/2011/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 5) Kapeli Folkowej Styrta z Siennicy Nadolnej, nagrodę rzeczową o wartości 1.500,00 zł, z okazji jubileuszu 10-lecia działalności - Uchwała Nr CVII/2038/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; Strona 9 z 24

10 6) Panu Józefowi Kasprzakowi, nagrodę finansową w wysokości 1.500,00 zł, za popularyzację i upowszechnianie kultury - Uchwała Nr CVII/2039/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; Ad 8/ Udzielanie dotacji z BudŜetu Województwa Lubelskiego na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poŝytku publicznego. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr XV/203/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na 2012 rok Zarząd Województwa podjął uchwały, które dotyczyły: 1) zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złoŝonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 marca 2012 r. na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2012 r. - Uchwała Nr CVII/2053/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Zarząd zatwierdził do dofinansowania: z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 27 ofert na kwotę ,00 zł, z zakresu przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS 3 oferty na kwotę ,00 zł, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 ofert na kwotę ,00 zł. 2) zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złoŝonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 marca 2012 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. - Uchwała Nr CVII/2054/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; Zarząd zatwierdził do dofinansowania 93 oferty na kwotę zł, w tym: Poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnych sytuacjach Ŝyciowych 24 oferty na kwotę ,00 zł, Wspieranie działań na rzecz osób i rodzin zagroŝonych wykluczeniem społecznym 16 ofert na kwotę ,00 zł, W spieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 18 ofert na kwotę ,00 zł, Promocja inicjatyw słuŝących aktywizacji i integracji społecznej osób starszych 27 ofert na kwotę , 00 zł, Działania w zakresie dostarczania Ŝywności najuboŝszym mieszkańcom województwa, w tym realizacja Programu PEAD 8 ofert na kwotę ,00 zł. Ad 9/ Powoływanie i odwoływanie rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy. Działając na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Zarząd zatwierdził: 1) Regulamin Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy - Uchwała Nr CV/1969/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) Regulamin Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu - Uchwała Nr CV/1970/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) Regulamin Rady Społecznej przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Uchwała Nr CV/1971/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; Strona 10 z 24

11 4) Regulamin Pracy Rady Społecznej przy Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ - Uchwała Nr CVI/2007/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Zarząd powołał Radę Społeczną przy Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie - Uchwała Nr CVI/2006/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Ad 11/ Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy. Zarząd przyznał nagrody rocznej za 2011 rok dyrektorom WORD-ów z terenu województwa lubelskiego: 1) Panu Zbigniewowi Zenonowi Kotowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, w wysokości 1,2 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, tj. w kwocie ,80 zł - Uchwała Nr CV/1989/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) Panu Sławomirowi Niepogodzie Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, w wysokości 1,7 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, tj. w kwocie ,00 zł - Uchwała Nr CV/1990/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) Panu Ryszardowi Pasikowskiemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, w wysokości 1,7 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, tj. w kwocie ,00 zł - Uchwała Nr CV/1991/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 4) Panu Januszowi Szatkowskiemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu, w wysokości 1,2 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, tj. w kwocie ,86 zł - Uchwała Nr CV/1992/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Ad 12/ Pozostałe uchwały. Uchwały z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu dotyczyły: 1) uzgodnienia zawodów przewidzianych do kształcenia od roku szkolnego 2012/2013 w szkołach policealnych zawodowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CV/1993/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) powołania członków Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie - Uchwała Nr CVI/2008/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego dotyczyły: 1) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na dostawę artykułów biurowych oraz papieru dla Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z podziałem na części z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CV/1996/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CV/1997/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu, oprogramowania i usług niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Usług Publicznych oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń na węzły przetwarzania danych w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CVI/2024/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; Strona 11 z 24

12 4) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego w kwocie ,32 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budŝetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CVI/2025/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 5) sprzedaŝy przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, z zachowaniem trybu przetargowego, słuŝbowych samochodów osobowych marki Skoda Octavia o numerach rejestracyjnych: LU 90825, LU 90632, LU rok produkcji 2005 oraz słuŝbowego samochodu osobowego marki Skoda Superb o numerze rejestracyjnym LU 3954J rok produkcji Uchwała Nr CVI/2027/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 6) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia imieniu Zamawiającego Województwa Lubelskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup trzech samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie i Marszałkowi Województwa Lubelskiego z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw Uchwała Nr CVI/2028/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 7) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Usługę promocyjną polegającą na organizacji konkursu plastycznego nawiązującego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata dla szkół podstawowych w wybranych przez Zamawiającego gminach woj. lubelskiego wraz z zakupem głównych nagród w postaci zestawów interaktywnych (tablica, projektor) z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Uchwała Nr CVII/2050/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; 8) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Przygotowanie i realizację kampanii promocyjno-wizerunkowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem - Uchwała Nr CVIII/2055/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.; 9) uchylenia 1 pkt 5 i pkt 10 Uchwały nr CIV/1966/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla Departamentów UMWL w Lublinie na rok 2012 z podziałem na części - Uchwała Nr CVIII/2056/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.; 10) uniewaŝnienia, w zakresie części piątej, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla Departamentów UMWL w Lublinie na rok 2012 z podziałem na części - Uchwała Nr CVIII/2057/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa dotyczyły: 1) wyraŝenia zgody Panu Jerzemu Pytce p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa, tj. nieodpłatne przekazanie materiału rozbiórkowego (destruktu) uzyskanego z rozbiórki jezdni drogi wojewódzkiej Nr 822 Lublin Port Lotniczy Świdnik, przez Pana Jerzego Pytkę p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na rzecz Gminy Mełgiew oraz Gminy Wólka z przeznaczeniem na utwardzenie drogi zlokalizowanej wzdłuŝ ogrodzenia powstającego lotniska w Świdniku - Uchwała Nr CV/1988/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) zmiany uchwały Nr LXXVIII/1456/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z 22 listopada 2011 r. w sprawie dokonania wyboru zadań z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w 2012 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego - Uchwała Nr CVI/2016/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zmiany dotyczą wprowadzenia zadania: Budowa chodnika w miejscowości ŚwierŜe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol Kodeń Sławatycze Włodawa Dorohusk Strona 12 z 24

13 Horodło Zosin o długości 1,140 km (strona prawa) o wartości zł w tym udział Gminy Dorohusk zł i udział Województwa Lubelskiego zł w miejsce zadania: Budowa chodnika w m. Dorohusk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol- Kodeń-Sławatycze-Włodawa-Dorohusk-Horodło-Zosin. 3) zmieniającej uchwałę Nr LXXVIII/1456/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z 22 listopada 2011 r. w sprawie dokonania wyboru zadań z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w 2012 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego - Uchwała Nr CVII/2037/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Wprowadzone zmiany spowodowane zostały wnioskiem Burmistrza Annopola, który ze względu na ograniczone środki finansowe rezygnuje ze wspólnej realizacji zadań polegających na budowie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 w miejscowościach Opoka i Borów, a jednocześnie deklaruje udzielenie pomocy finansowej na wspólną realizację remontu chodnika w miejscowości Kosin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755 Uchwały z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji dotyczyły: 1) wyraŝenia zgody na rozpoczęcie działań i finansowanie ze środków własnych Samorządu Województwa Lubelskiego realizacji projektu konkursowego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim edycja II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion - Uchwała Nr CV/2002/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy rezerwowej doktorantów w ramach pierwszego naboru wniosków w 2012 r. w projekcie systemowym pt. Stypendia naukowe dla doktorantów II realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji - Uchwała Nr CVI/2023/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; Uchwała z zakresu działalności Departamentu Mienia i Inwestycji dotyczyła odmowy podjęcia uchwały dotyczącej wyraŝenia zgody na zbycie przez Spółkę PKS w Zamościu Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu nieruchomości zabudowanej, połoŝonej w Zamościu przy ul. Sadowej 6 - Uchwała Nr CVI/2032/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; Uchwała z zakresu działania Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyła zmiany Regulaminu Organizacyjnego Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - Uchwała Nr CVII/2044/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Uchwała z zakresu działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczyła zmiany Uchwały Nr CCLIV/3220/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie upowaŝnienia do przeprowadzania kontroli systemowej w Instytucji WdraŜającej (IP2), kontroli projektów systemowych Priorytetu VI i VII na poziomie Instytucji WdraŜającej (IP2), kontroli projektów systemowych Priorytetu VIII i IX na poziomie Instytucji Pośredniczącej, kontroli realizacji Planów Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Instytucji WdraŜającej (IP2), kontroli realizacji działań Regionalnych Ośrodków EFS oraz przeprowadzania kontroli realizacji projektów wdraŝanych w ramach Priorytetu VIII i Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , w brzmieniu określonym Uchwałą Nr XCII/1697/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała z zakresu działania Kancelarii Marszałka dotyczyła przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego w 2011r. - Uchwała Nr CV/2004/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Strona 13 z 24

14 Uchwała z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska dotyczyła wyraŝenia zgody na zbycie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie udziałów w spółce działającej pod firmą: Zakład Narzędziowy w Świdniku sp. z o.o. oraz na zbycie akcji zwykłych imiennych w spółce działającej pod firmą: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL- Świdnik S.A - Uchwała Nr CVIII/2058/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował pod obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego projekty uchwał w sprawach: 1) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Akademickiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie; 2) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy; 3) zmiany Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu; 4) określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012; 5) wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu; 6) wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli; 7) wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Przychodni Skórno- Wenerologicznej SP ZOZ w Lublinie; 8) wyraŝenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia w trybie przetargu umowy dotyczącej oddania w nieodpłatne uŝytkowanie na czas nieoznaczony, na działalność statutową Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli SP ZOZ w Lublinie, nieruchomości Województwa Lubelskiego; 9) udzielenia pomocy finansowej Gminie Mełgiew przez Województwo Lubelskie na dofinansowanie budowy drogi gminnej o długości 1,00 km; 10) uchwalenia Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego na rok 2012 i lata następne dofinansowywanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; 11) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa lubelskiego na dofinansowanie realizacji programu,,moje Boisko Orlik 2012 w 2012 r.; 12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego; 13) zmian w uchwale budŝetowej na 2012 rok; 14) podjęcia działań w zakresie telekomunikacji przez Województwo Lubelskie; 15) wyraŝenia zgody na sprzedaŝ przez Województwo Lubelskie w drodze bezprzetargowej nieruchomości działki nr 8596/1 o pow. 0,2209 ha, połoŝonej w Łukowie przy ul. Browarnej; 16) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Lubelskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 17) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Jastków; 18) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Tyszowce; 19) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Modliborzyce; 20) wyznaczenia aglomeracji Niemce; 21) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Biszcza; Strona 14 z 24

15 22) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Krasnobród; 23) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Biłgoraj; 24) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Radzyń Podlaski; 25) wyznaczenia aglomeracji Bychawa; 26) likwidacji aglomeracji Turobin; 27) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Chełm; 28) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Wojcieszków. Ponadto, działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), Zarząd przedłoŝył Sejmikowi Województwa Lubelskiego Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego w 2011 r.. III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. W omawianym okresie Zarząd Województwa Lubelskiego wydał 4 decyzje administracyjne oraz 16 postanowień. Decyzje Zarządu dotyczyły: 1) zobowiązania Powiatu Lubelskiego, ul. Spokojna 9, Lublin, będącego Beneficjentem projektu Moje ambicje moja przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,17 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zapłaty; 2) aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości działki nr 322/9, znajdującej się we Włodawie przy ul. Granicznej 8, będącej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie; 3) zwrotu przez Gminę Wysokie, ul. Nowa 1, Wysokie, będącą Beneficjentem projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach 1-3 szkoły podstawowej, środków publicznych stanowiących niepodatkowe naleŝności budŝetowe o charakterze publiczno prawnym w kwocie 1 666,00 zł; 4) umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KsięŜpol, obejmującego tereny w granicach administracyjnych gminy KsięŜpol. Postanowienia Zarządu dotyczyły: 1. Stwierdzenia zgodności z zadaniami Samorządu Województwa Lubelskiego następujących opracowań: 1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŝonego między ulicami: Zamojską, Kusocińskiego, Al. 400-Lecia w Biłgoraju; 2) projektu zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin Centrum (oznaczony literą a); 3) projektu zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin Centrum (oznaczony literą b); 4) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin Centrum II część I; 5) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lipowa VI w Dęblinie; Strona 15 z 24

16 6) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin Centrum I; 7) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŝonego przy ul. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim; 8) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród; 9) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm; 10) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców; 11) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców; 2. Stwierdzenia zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego następujących opracowań: 1).projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrów Lubelski; 2) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik; 3) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców. 3. Odmowy uzgodnienia z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zwierzyniec. 4. Pozytywnie zaopiniowania aktualizacji planu rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz ziemny wysokometanowy na lata IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Województwa zatwierdził projekty wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych w n/w jednostkach organizacyjnych Województwa Lubelskiego: kontroli w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana BoŜego w Lublinie z kontroli w zakresie gospodarowania mieniem. W wystąpieniu pokontrolnym zalecono aby w jednej z umów dzierŝawy zawartej w dniu 12 sierpnia 2011 r. uzupełnić powierzchnię dzierŝawy. w Zespole Szkół przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie z kontroli finansowej przeprowadzonej w zakresie celowości i oszczędności wydatków publicznych, poniesionych od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. Przeprowadzona kontrola finansowa nie wykazała nieprawidłowości w badanym zakresie. w Regionalnym Ośrodku Polityki Regionalnej w Lublinie - z kontroli przeprowadzonej na skutek wniesionej skargi. Kontrolę przeprowadzono w zakresie przeprowadzonych przez ROPS w okresie styczeń- marzec 2012 r. naborów na wolne stanowiska urzędnicze. Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym, Zarząd zalecił dokonać zmian w procedurze przeprowadzania konkurów na wolne stanowiska urzędnicze wprowadzając do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze dodatkowe kryterium naboru dotyczące uwzględniania opinii o kandydacie z poprzedniego okresu zatrudnienia w ROPS w Lublinie, w przypadku jego wcześniejszego zatrudnienia w tej jednostce. w Zarządzie Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem połoŝonym w: Strona 16 z 24

17 a) Białej Podlaskiej, b) Radecznicy. Przeprowadzone kontrole nie stwierdziła nieprawidłowości w ww. zakresie. V. Wykonywanie BudŜetu Województwa Lubelskiego. Zarząd Województwa rozpatrzył pozytywnie następujące wnioski budŝetowe: 1. Departamentu Gospodarki i Innowacji w sprawie dokonania zmian w BudŜecie Województwa Lubelskiego na rok 2012 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata związanych z realizacją projektu pn. PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, związanych ze zwiększeniem wydatków na 2012 o kwotę zł, w tym: wkład własny Województwa Lubelskiego zł, środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zł. 2. Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w sprawie wyraŝenia zgody na finansowanie ze środków Samorządu Województwa, do czasu otrzymania dotacji z Ministerstwa Finansów, zadań związanych z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania (dział 853, rozdział 85395) na łączną kwotę ,00 zł. 3. Departamentu Rolnictwa i Środowiska w sprawach: 1) dokonania zmian w planie finansowym wydatków bieŝących na rok 2012 Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w Dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, Rozdziale Melioracje wodne, polegających na przesunięciu środków w kwocie ,00 zł pomiędzy grupami wydatków w ramach planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia w ramach Sekcji ds. Dozoru Technicznego Zbiornika Wodnego Nielisz ; 2) zwiększenia planu finansowego w Rozdziale Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 4270 zakup usług remontowych o kwotę zł stanowiącą odszkodowanie dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie za uszkodzony domek letniskowy zlokalizowany na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Karwieńskich Błotach; 3) zwiększenia BudŜetu Województwa Lubelskiego na prowadzenie działalności statutowej Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie o kwotę ,00 zł ( 421 o kwotę ,00 zł oraz o kwotę 1.000,00 zł), w związku z podpisaniem umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania: Przeprowadzenie wojewódzkiego etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie ,00 zł, Organizacja etapu wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie ,00 zł. 4. Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu w sprawach: 1) zaangaŝowania środków województwa do wysokości ,00 zł w celu umoŝliwienia terminowego opłacenia wydatków wynikających z budŝetu, harmonogramu oraz podpisanych umów w ramach projektu systemowego Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształceniai kompetencji w regionach, Strona 17 z 24

18 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 2) dokonania zmian w układzie wykonawczym BudŜetu Województwa Lubelskiego polegających na przesunięciu środków z Działu 926 Kultura Fizyczna i Sport, Rozdział Pozostała działalność 2360 w kwocie ,00 zł do Działu 750 Administracja publiczna, Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego; 3) dokonania zmian w BWL na 2012 rok (dział 926, rozdział ) polegających na zwiększeniu o kwotę ,00 zł środków przeznaczonych na realizację programu Moje Boisko Orlik 2012 ; 5. Departamentu Organizacyjno-Prawnego w sprawie zwiększenia z rezerwy budŝetowej wydatków w dziale 750, rozdziale 75018, 4210: kwotę 8 856,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS w wersji rocznej z uwzględnieniem trzech uŝytkowników. Zakup ten realizowany jest na potrzeby Zespołu Radców Prawnych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym; o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na zakup programu Streamsoft PRESTIś wraz ze sprzętem potrzebnym do inwentaryzacji, w skład którego wchodzą: kolektor danych, drukarka kodów kreskowych. Zakup ten realizowany jest na potrzeby Departamentu Mienia i Inwestycji oraz Departamentu Organizacyjno- Prawnego. Departamentu Finansów w sprawie dokonania zmian w BudŜecie Województwa Lubelskiego oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z realizacją zadania pn. Budowa Komisariatu VII Policji wraz z Policyjną Izbą Dziecka w Lublinie, tj. pozostawienie w planie wydatków niewygasających z 2011 r. kwoty zł oraz przeznaczenie środków, które nie zostaną wykorzystane na ten cel w kwocie zł, na dofinansowanie zadań jednostek kultury w ramach projektów unijnych. Zarząd Województwa wyasygnował z BudŜetu Województwa Lubelskiego Dział 750, Rozdział i oraz Dział 630, rozdział 63003) środki finansowe na następujące zadania: 1) kwotę zł, na pokrycie kosztów przygotowania prezentacji oraz degustacji produktów regionalnych i tradycyjnych w Restauracji Pałacowa w Wierzchowiskach w dniu 23 maja 2012 roku; 2) kwotę zł, na wykonanie oraz zawieszenie banneru promocyjnego z logo Lubelskie smakuj Ŝycie o wymiarach 10mx5m na istniejącej konstrukcji, która znajduje się na północnej ścianie budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3; 3) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego w majowym numerze czasopisma branŝowego BRIEF ; 4) kwotę zł, z przeznaczeniem na współorganizację konferencji pt. Multidyscyplinarne spojrzenie na Flandrię i Holandię, która odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach Dnia Niderlandzkiego ; 5) kwotę zł, na sfinansowanie działań promocyjnych Województwa Lubelskiego podczas II Gali Mody-Lublin 2012 w dniu 20 kwietnia 2012 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Focus w Lublinie; 6) kwotę zł, na sfinansowanie działań promocyjnych Województwa Lubelskiego podczas Targów Salone Internazionale del Mobile, odbywających się w dniach kwietnia 2012 r. w Mediolanie; 7) kwotę zł, na współfinansowanie nagrody śurawie - Lubelskie WyróŜnienia Kulturalne, która zostanie przyznana w ramach V edycji imprezy pn. śurawie 2012 (usługa zostanie sfinansowana w 85% ze środków EFS w ramach PT POKL oraz w 15 % z budŝetu województwa); Strona 18 z 24

19 8) kwotę zł, na pokrycie kosztów związanych z udziałem Województwa Lubelskiego w Targach Smaki Regionów odbywających się wraz z Międzynarodowymi Targami Wyrobów SpoŜywczych i Gastronomii Polagra Food 2012, w dniach 6 9 października 2012 roku w Poznaniu; 9) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas XIII edycji Ogólnopolskiego Festynu w Krainie Pierogów w dniu 27 maja 2012 r. w Bychawie; 10) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas Majówki Historycznej w dniu 6 maja 2012 r. w Zawieprzycach; 11) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY 2012, w dniach maja 2012 r. w Lublinie; 12) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas XXII Wiosennego MłodzieŜowego Pokazu Koni Czystej Krwi Arabskiej, które odbędą się w dniach 2-3 czerwca 2012 r. w Białce; 13) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego przez Uczniowski Klub Sportowy śegluj podczas zawodów oraz zgrupowań Ŝeglarskich, które odbędą się na terenie całej Polski w okresie od kwietnia do października 2012 r.; 14) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas akcji wolontaryjnej na Syberii, której inicjatorem jest Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne Azymut i Szkolny Klub Wolontariusza Anioły z II LO przy II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie; 15) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. NadbuŜański Transgraniczny Potencjał Turystyczny w dniach maja 2012 r. w Lublinie; 16) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas imprezy plenerowej Sobótki - Noc Świętojańska, która odbędzie się w dniach czerwca 2012 roku w ruinach zamku w Krupem; 17) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas Biegu Solidarności Lubelski Lipiec 80, który odbędzie się w dniu 2 czerwca 2012 r. w Lublinie 18) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas VI Międzynarodowego Rowerowego Rajdu Przyjaźni w dniach kwietnia 2012 r. w Lubyczy Królewskiej; 19) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas XXVI Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, który odbędzie się w dniach r.; 20) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego startu ekipy zawodników z Lubelszczyzny w Czwórmeczu Lekkoatletycznym w dniach kwietnia 2012 r. w Hull, w Wielkiej Brytanii; 21) kwotę zł, na umieszczenie logo promocyjnego Województwa Lubelskiego na stojakach reklamowych Agencji Reklamowej Mini Board Media Marcin Kulpa promujących produkty i atrakcje turystyczne Regionu Lubelskiego; 22) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego podczas festynu z okazji 221. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 23) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego podczas uroczystej Lubelskiej Gali Tańca Towarzyskiego (Pokaz Mistrzów Tańca) w dniu 19 maja 2012 r. w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 24) kwotę 1600 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas ósmej edycji pleneru Super-Veteran, organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Dawnych Lubelską Grupę Weterańską Partyzant w dniach maja br. na Torze Lublin; 25) kwotę zł, na promocję walorów Województwa Lubelskiego podczas gali finałowej konkursu Lubelskiej Miss Studentek 2012 w dniu 16 maja 2012 r. w Lublinie; 26) kwotę zł, na promocję walorów regionu w specjalnym, okazjonalnym dodatku do Gazety Wyborczej Lublin pt.: Wiosna na Lubelszczyźnie w dniu 27 kwietnia 2012 r.; Strona 19 z 24

20 27) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego podczas koncertów grupy seniorek pn. Lubelskie Czaderki, które działają przy Stowarzyszeniu Kulturalno- Oświatowym Węglin Północny w Lublinie; 28) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego podczas V Parczewskiego Mityngu Rowerowego oraz III Wyścigu po Ziemi Parczewskiej; 29) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Demokracja elektroniczna: kontrowersje i dylematy, która odbędzie się w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Politologii w Poznaniu, w dniach września 2012 r.; 30) do kwoty zł, na promocję Województwa Lubelskiego w Radiu Bon Ton i Katolickim Radiu Podlasie (zakup czasu antenowego); 31) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego podczas ogólnopolskiego zlotu miłośników twórczości Ryszarda Kapuścińskiego Kapumaniacy 2012 w dniach maja 2012 r. w Pawłowie; 32) kwotę zł; na promocję Województwa Lubelskiego podczas XI Jarmarku Pawłowskiego Ginące Zawody, który odbędzie się 5 sierpnia 2012 r. w Pawłowie; 33) kwotę zł na promocję Województwa Lubelskiego podczas Interolimpiady współorganizowanej przez Akademię Małego Księcia w Chełmie, Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Chemie oraz Przedszkole Integracyjne W Kasztanowym Parku firma EWA S.C. w dniu 11 maja 2012 r. w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie; 34) kwotę euro, na pokrycie kosztów współorganizacji konkursu Polak Roku w Belgii Zarząd Województwa wyraził zgodę na przyjęcie pomocy rzeczowej/finansowej udzielonej Województwu Lubelskiemu na realizację zadań przez: 1) Gminę Gorzków, w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Remont chodnika w m. Gorzków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki Wysokie - Krasnystaw ; 2) Gminę Serokomla, o wartości zł, w postaci wybudowanego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 808 na odcinku HorodzieŜ Serokomla oraz utwardzonego placu pod zatokę autobusową w m. Serokomla; 3) Gminę Łęczna, w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wystaw, koncertów, warsztatów i innych wydarzeń kulturalnych przez Muzeum Regionalne w Łęcznej, będące oddziałem zamiejscowym Muzeum Lubelskiego w Lublinie; 4) Gminę Bychawa, w wysokości zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Stara Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 842, o długości 0,088 km; 5) Gminę Horodło, w wysokości zł, z przeznaczeniem na remont chodnika w m. Horodło w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816, na długości 0,062 km. Zarząd zatwierdził projekty wystąpień pokontrolnych z kontroli realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie przez: 1) Klub Sportowy Budowlani w Lublinie; 2) Lubelski Związek Szachowy w Lublinie; 3) Okręgowy Związek Judo w Lublinie; 4) Lubelską Organizację Wojewódzką Ligi Obrony Kraju w Lublinie; 5) Górniczy Klub Sportowy Bogdanka S.A.; Kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości wobec czego Zarząd nie skierował zaleceń pokontrolnych. Strona 20 z 24

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. W okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Województwa, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. OP.0021.6.2015 I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. W okresie od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. odbyło

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - 2007 r. strona 1

Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - 2007 r. strona 1 LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2007 ROK Bogdanka,, marrzec 2008 rr.. Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014

Warszawa, kwiecień 2014 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 137/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 Objaśnienia do Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo