ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"

Transkrypt

1 DRUK XXII /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 3-30 kwietnia 2012 r./ Lublin 2012

2 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego Wykonywanie BudŜetu Województwa Lubelskiego Udzielanie pełnomocnictw i upowaŝnień do działania WdraŜanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej WyróŜnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej ZasłuŜony dla Województwa Lubelskiego Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury Udzielanie dotacji z BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 r. na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poŝytku publicznego Powoływanie i odwoływanie rad społecznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy Pozostałe uchwały II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych V. Wykonywanie BudŜetu Województwa Lubelskiego VI. Informacja o pozostałych rozstrzygnięciach Zarządu Województwa Lubelskiego podjętych w formie zapisu do protokołu posiedzenia Strona 2 z 24

3 W okresie od 3-30 kwietnia 2012 r., Zarząd Województwa Lubelskiego obradował na 4 posiedzeniach. I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego. Na kolejnych posiedzeniach Zarząd Województwa Lubelskiego podjął 84 uchwał. Zakres tematyczny zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd Województwa, w których końcowe rozstrzygnięcia zapadły w formie uchwały przedstawia się następująco: 1. Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego 18 uchwał. 2. Wykonywanie BudŜetu Województwa Lubelskiego - 5 uchwał. 3. Udzielanie pełnomocnictw i upowaŝnień do działania 2 uchwały. 4. WdraŜanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata uchwał. 5. Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 4 uchwały. 6. WyróŜnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej ZasłuŜony dla Województwa Lubelskiego - 2 uchwały. 7. Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury - 6 uchwał. 8. Udzielanie dotacji z BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 r. na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poŝytku publicznego 2 uchwały. 9. Powoływanie i odwoływanie rad społecznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy 5 uchwał. 10. Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy 4 uchwały. 11. Pozostałe uchwały 22 uchwały, w tym: a) z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu 2 uchwała, b) z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego 10 uchwał, c) z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa -3 uchwały, d) z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji 2 uchwały, e) z zakresu działania Departamentu Mienia i Inwestycji 1 uchwała, f) z zakresu działania Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego 1 uchwała, g) z zakresu działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 1 uchwała, h) z zakresu działania Kancelarii Marszałka 1 uchwała, i) z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska 1 uchwała. Ad 1/ Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego. Uchwały Zarządu Województwa w zakresie gospodarowania mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 1) wyraŝenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej na rzecz Organizacji Charytatywnej Świętej Trójcy z siedzibą w Samborze ul. Kubjaka 20, Obwód Lwowski na Ukrainie mammografu LORAD, typ ELITE, nr seryjny Uchwała Nr CV/1968/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) udzielenia Pani Marii Kłodzie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r., z tytułu uŝytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 1/8, połoŝonej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 Uchwała Nr CV/1977/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) udzielenia Panu Janowi Sidorowskiemu 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r., z tytułu współuŝytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki Strona 3 z 24

4 nr 1/8, połoŝonej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 - Uchwała Nr CV/1978/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 4) udzielenia Pani Janinie Czerniak 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r., z tytułu współuŝytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 1/8, połoŝonej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 Uchwała Nr CV/1979/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 5) wyraŝenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Województwa Lubelskiego nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. nieruchomości będących własnością Gminy Cyców, połoŝonych w obrębie 5-Cyców, gmina Cyców, powiat łęczyński oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych 184/1 o pow. 0,0060 ha, 165/1 o pow. 0,0003 ha, 155/1 o pow. 0,0095 ha, 154/3 o pow. 0,0083 ha, 225/1 o pow. 0,0039 ha, 156/1 o pow. 0,0088 ha, 158/1 o pow. 0,0005 ha stanowiących pas drogi wojewódzkiej NR 841 o przebiegu Cyców Wierzbica Staw - Uchwała Nr CV/1980/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 6) wyraŝenia zgody SP Psychiatrycznemu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w Celejowie na wykonanie przebudowy dachu budynku nad Oddziałem I i III (Pawilon i Pawilon A), usytuowanego na nieruchomości działce Nr 842 połoŝonej w Celejowie, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CV/1981/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 7) wywieszenia projektu wykazu lokali mieszkalnych, znajdujących się w Kuraszewie, Gmina Wohyń, przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu osób, którym lokale mieszkalne mają być wynajęte - Uchwała Nr CV/1982/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Wykaz dotyczy lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 71,10 m 2 w budynku 13 znajdującym się w Kuraszewie gm. Wohyń, usytuowanym na działce nr 41/16, proponowany najemca - Pani Ewelina Guz 8) zlecenia Zarządowi Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, zarządzania nieruchomością Województwa Lubelskiego tj., działką nr 76/98 o pow. 756 m², niezabudowaną, połoŝoną w Zamościu przy ul. Kresowej - Uchwała Nr CV/1983/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 9) wyraŝenia zgody na ponowne wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, przez Województwo Lubelskie Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Panu Mirosławowi Dołęgowskiemu, prowadzącemu działalność pod nazwą Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Transportowych pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - Uchwała Nr CV/1984/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 10) wywieszenia wykazu nieruchomości Województwa Lubelskiego połoŝonych w Lublinie i w Radecznicy, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne uŝytkowanie jednostkom słuŝby zdrowia - Uchwała Nr CV/1985/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 11) ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego przeznaczonych do sprzedaŝy - Uchwała Nr CV/1986/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 12) wyraŝenia zgody na wydzierŝawienie przez Samodzielną Publiczną Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu w trybie przetargowym na okres do 5 lat, lecz nie dłuŝej niŝ do czasu zbycia przez Województwo Lubelskie nieruchomości Województwa Lubelskiego działek nr 238/3 i nr 238/5, połoŝonych w miejscowości Husynne i pomieszczenia warsztatowego, znajdującego się w budynku garaŝowym w Tomaszowie Lubelskim oraz na okres do 5 lat, pomieszczeń magazynowych w hali warsztatowej, połoŝonej w Zamościu przy ul. Starowiejskiej 23 - Uchwała Nr CV/1987/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 13) wyraŝenia zgody na rozbiórkę przez Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie im. Władysławy Szoc budynku garaŝowo-mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 55/5 o pow. 0,6145 ha oraz budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 55/2 o pow. 0,6690 ha, w Chełmie przy ul. Szpitalnej - Uchwała Nr CVI/2014/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 14) ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŝ nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego, połoŝonych w Radecznicy, Chełmie Strona 4 z 24

5 przy ul. Jedność 4, Wierzbicy, powiat chełmski oraz w Adampolu gm. Wyryki - Uchwała Nr CVI/2015/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 15) wyraŝenia zgody na przeprowadzenie modernizacji szpitalnej kotłowni, usytuowanej na nieruchomości Województwa Lubelskiego - działce nr 127 połoŝonej Adampolu - Uchwała Nr CVII/2033/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 16) wyraŝenia zgody na wynajęcie w trybie przetargowym na okres do 5 lat przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie lokalu o pow. 69,85 m 2, połoŝonego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 - Uchwała Nr CVII/2034/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 17) wyraŝenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, przez Województwo Lubelskie Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Panu Adamowi Abramowiczowi Posłowi na Sejm RP lokalu uŝytkowego oraz udziałów w w.c. i korytarzu, połoŝonych w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14 z przeznaczeniem na prowadzenie biura - Uchwała Nr CVII/2035/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 18) wyraŝenia zgody firmie KAMAR s.c. Kamil Pyda Marek Grygiel na wykonanie przyłącza wodociągowego na działce nr 462/2, połoŝonej w Lubartowie, stanowiącej współwłasność Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CVII/2036/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Ad 2/ Wykonywanie BudŜetu Województwa Lubelskiego. W ramach wykonywania BudŜetu Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa podjął uchwały, które dotyczyły: 1) zmian w uchwale budŝetowej na 2012 rok - Uchwała Nr CV/1998/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. - Uchwała Nr CV/1999/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) zmiany uchwały w sprawie udzielenia poŝyczki pienięŝnej Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, w wysokości ,00 zł, tj. odroczenie terminu spłaty poŝyczki wraz z odsetkami od marca 2012 do grudnia 2013 r. i rozłoŝenie pozostałej do spłaty kwoty poŝyczki w wysokości ,57 zł wraz z odsetkami (od kapitału i karencji) na 24 raty miesięczne od stycznia 2014 r. do grudnia 2015 r. - Uchwała Nr CVII/2049/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; 4) zmian w uchwale budŝetowej na 2012 r. - Uchwała Nr CVII/2051/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; 5) zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2012 rok - Uchwała Nr CVII/2052/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Ad 3/ Udzielanie pełnomocnictw i upowaŝnień do działania. Zarząd Województwa upowaŝnił: 1) Pana Łukasza Tomaszewskiego, pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - Instytucji WdraŜającej Działanie 2.6 ZPORR:,,Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy", do przeprowadzania kontroli na miejscu oraz wizyt monitorujących/kontrolnych u beneficjentów projektów realizowanych w ramach wyŝej wymienionego Działania - Uchwała Nr CV/2003/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) Panią Anetę Fornal, do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2012 r. - Uchwała Nr CVI/2013/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Strona 5 z 24

6 Ad 4/ WdraŜanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Uchwały Zarządu Województwa związane z wdraŝaniem Programów Operacyjnych na lata dotyczyły: w ramach POKL na lata : 1) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny merytorycznej w ramach posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.2.1/2011, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - Uchwała Nr CV/1972/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; Do oceny w ramach posiedzenia KOP został skierowany 1 wniosek pt. Lubelski Transfer Innowacji Edycja 2 złoŝony w ramach XX rundy konkursowej, przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Oceniany wniosek został rozpatrzony negatywnie, w związku z tym nie został skierowany do negocjacji i dofinansowania w ramach rezerwy finansowej przeznaczonej na procedurę odwoławczą. 2) zatwierdzenia listy Nr 1/2012 projektów systemowych wyłonionych do dofinansowania w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Uchwała Nr CV/1973/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. W ramach poddziałania do realizacji zakwalifikowano 3 projekty oraz w ramach poddziałania projekty. 3) zatwierdzenia listy Nr 3/2012 projektów systemowych wyłonionych do dofinansowania w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - Uchwała Nr CV/1974/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. W ramach poddziałania do realizacji zakwalifikowano 8 projektów Powiatowych Urzędów Pracy. 4) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CV/1975/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. W ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów oceniany wniosek pn.: Czas na SUKCES ZAWODOWY TAWA Taurogiński Waldemar został rozpatrzony negatywnie i nie został zakwalifikowany do dofinansowania. 5) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - Uchwała Nr CV/1976/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; Do oceny w ramach I posiedzenia KOP zostało skierowanych 20 wniosków. W wyniku dokonanej oceny, dziesięć wniosków zostało umieszczonych na liście wniosków pozytywnie rozpatrzonych, zaś dziewięć na liście wniosków negatywnie rozpatrzonych. Jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę. Tym samym, dziesięć wniosków na łączną kwotę ,31zł zostało zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnej kwoty dofinansowania. Strona 6 z 24

7 6) zatwierdzenia listy Nr 4/2012 projektów systemowych wyłonionych do dofinansowania w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - Uchwała Nr CVII/2040/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; Do realizacji w ramach ww. działania zostały zakwalifikowane wnioski Powiatowego Urzędu Pracy z Janowa Lubelskiego pn. Z myślą o Was i Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie pn. Aktywnym los sprzyja 7) zatwierdzenia listy wniosków skierowanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/7.3/2011 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - Uchwała Nr CVII/2041/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; 8) zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2012 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Uchwała Nr CVII/2042/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; 9) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z II posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - Uchwała Nr CVII/2043/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; w ramach RPO WL na lata : 1) zmiany uchwały Nr CCCXLVIII/4914/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka, współpraca regionalna, Działanie 7.2: Promocja kultury i turystyki, dla projektu pn. Opracowanie i wdroŝenie systemu promocji województwa lubelskiego, zgłoszonego do dofinansowania przez Województwo Lubelskie i umieszczonego na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CV/2000/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) zmiany uchwały Nr XXXIX/709/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1: Społeczeństwo informacyjne, dla projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej zgłoszonego do dofinansowania przez Województwo Lubelskie i umieszczonego na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CV/2001/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) przyjęcia Informacji dotyczącej działań w zakresie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zrealizowanych w roku Uchwała Nr CV/2005/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 4) wyboru ze zmniejszonym poziomem dofinansowania projektu: nr 06/08-WND- RPLU /08 zgłoszonego przez Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1: Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego projekty regionalne - konkurs nr 06/RPOWL/7.1/ Uchwała Nr CVI/2019/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Strona 7 z 24

8 Ze względu na niewystarczającą kwotę środków w alokacji dla Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , po uzyskaniu zgody beneficjenta na zmniejszenie poziomu dofinansowania oraz po dokonaniu stosownych zmian we wniosku, Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru ze zmniejszonym poziomem dofinansowania zgłoszonego przez Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie pt. Renowacja zespołu klasztorno kościelnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie lubelskiej perły baroku toskańskiego miejsce w rankingu 6, całkowity koszt projektu ,29 zł, wnioskowane dofinansowanie z EFRR ,35 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ,76 zł. 5) przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa V: Transport, Działanie 5.5: Transport lotniczy, dla projektu pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L, zgłoszonego do dofinansowania przez Powiat Lubelski i umieszczonego na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CVI/2029/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Całkowita wartość projektu wynosi: , 02 zł, przy czym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata wynosi , 68 zł, co stanowi nie więcej niŝ 84, 07 % wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu. 6) zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr 01/RPOWL/4.1/2012 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1: Społeczeństwo informacyjne, Typ projektów: Projekty z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CVI/2030/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 7) zatwierdzenia Regulamin konkursu nr 02/RPOWL/6.2/2012 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.2: Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CVI/2031/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 8) zmiany uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego Nr LXVI/1255/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na 2012 r. w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , dotyczących: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego i Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w treści nadanej uchwałą NR XCIV/1724/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. oraz uchwałą NR CIV/1962/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. - Uchwała Nr CVII/2045/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; 9) zmiany uchwał Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCXV/2536/09z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CVII/2046/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Ad 5/ Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działając na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz z późn. zm.) Zarząd zaopiniował pozytywnie: 1) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu połoŝonego w ciągu drogi Strona 8 z 24

9 krajowej Nr 17 odc. Tomaszów Lubelski Hrebenne w km przez rz. Łukawica w m. Święcie - Uchwała Nr CV/1994/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej Wólka Abramowicka Ćmiłów Mętów ok m oraz dróg dojazdowych o dł. ok. 600 m - Uchwała Nr CV/1995/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na.: Budowie drogi gminnej nr L ul. Lucyny Herc na odcinku od ul. Dr. Męczenników Majdanka do ul. Pogodnej w Lublinie od km do km , wraz z odwodnieniem, zagospodarowaniem wód deszczowych, oświetleniem i przebudową istniejących linii kablowych SN Uchwała Nr CVI2021/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 4) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na.: Budowie układu komunikacyjnego od istniejącej ul. Strzeszewskiego tj. po części działek nr ewid. 5/47, 5/55, ark. 4, obr. 42, 1/13, 1/19, ark. 7, obr. 42, 1/14, 1/13, 4/2, 4/3, 5/7 i 5/5 ark. 7, obr. 24 do drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do obiektu mieszkalnego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 12/1 (obecnie nr 12/5) i 12/2 w Lublinie Uchwała Nr CVI2022/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Ad 6/ WyróŜnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej ZasłuŜony dla Województwa Lubelskiego. Działając na podstawie uchwały Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia insygniów samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad uŝywania i stosowania Zarząd Województwa wyróŝnił Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla województwa: 1) Henryka Amanowicza, Tomasza Berlińskiego, Tadeusza Boreczka, Waldemara Capałę, Joannę Grochal, Jacka Grzędę, Stanisława Krzaczek - Uchwała Nr CVI/2026/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 2) Stanisławę Antoninę Burdę, Edwarda Fraciszka Cimka, Ewę Dunaj-Kozakow, Mariana Stanisława Karczmarczyka, Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie - Uchwała Nr CVII/2047/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Ad 7/ Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Działając na podstawie uchwały Nr XXXVII/668/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 141, poz i 3010) Zarząd Województwa przyznał nagrody następującym osobom: 1) Pani Zofii Nowackiej Wilczek, nagrodę finansową w wysokości zł, za popularyzację i upowszechnianie kultury - Uchwała Nr CVI/2009/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 2) Pani Izabelli Wlazłowskiej, nagrodę finansową w wysokości zł, za popularyzację i upowszechnianie kultury Uchwała Nr CVI/2010/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 3) Panu Marianowi Karczmarczykowi, nagrodę finansową wysokości zł, z okazji jubileuszu 55-lecia pracy twórczej Uchwała Nr CVI/2011/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 4) Pani Renaty Jakimiuk, nagrodę finansową w wysokości zł, za popularyzację i upowszechnianie kultury - Uchwała Nr CVI/2011/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 5) Kapeli Folkowej Styrta z Siennicy Nadolnej, nagrodę rzeczową o wartości 1.500,00 zł, z okazji jubileuszu 10-lecia działalności - Uchwała Nr CVII/2038/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; Strona 9 z 24

10 6) Panu Józefowi Kasprzakowi, nagrodę finansową w wysokości 1.500,00 zł, za popularyzację i upowszechnianie kultury - Uchwała Nr CVII/2039/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; Ad 8/ Udzielanie dotacji z BudŜetu Województwa Lubelskiego na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poŝytku publicznego. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr XV/203/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na 2012 rok Zarząd Województwa podjął uchwały, które dotyczyły: 1) zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złoŝonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 marca 2012 r. na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2012 r. - Uchwała Nr CVII/2053/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Zarząd zatwierdził do dofinansowania: z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 27 ofert na kwotę ,00 zł, z zakresu przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS 3 oferty na kwotę ,00 zł, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 ofert na kwotę ,00 zł. 2) zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złoŝonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 marca 2012 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. - Uchwała Nr CVII/2054/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; Zarząd zatwierdził do dofinansowania 93 oferty na kwotę zł, w tym: Poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnych sytuacjach Ŝyciowych 24 oferty na kwotę ,00 zł, Wspieranie działań na rzecz osób i rodzin zagroŝonych wykluczeniem społecznym 16 ofert na kwotę ,00 zł, W spieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 18 ofert na kwotę ,00 zł, Promocja inicjatyw słuŝących aktywizacji i integracji społecznej osób starszych 27 ofert na kwotę , 00 zł, Działania w zakresie dostarczania Ŝywności najuboŝszym mieszkańcom województwa, w tym realizacja Programu PEAD 8 ofert na kwotę ,00 zł. Ad 9/ Powoływanie i odwoływanie rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy. Działając na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Zarząd zatwierdził: 1) Regulamin Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy - Uchwała Nr CV/1969/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) Regulamin Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu - Uchwała Nr CV/1970/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) Regulamin Rady Społecznej przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Uchwała Nr CV/1971/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; Strona 10 z 24

11 4) Regulamin Pracy Rady Społecznej przy Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ - Uchwała Nr CVI/2007/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Zarząd powołał Radę Społeczną przy Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie - Uchwała Nr CVI/2006/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Ad 11/ Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy. Zarząd przyznał nagrody rocznej za 2011 rok dyrektorom WORD-ów z terenu województwa lubelskiego: 1) Panu Zbigniewowi Zenonowi Kotowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, w wysokości 1,2 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, tj. w kwocie ,80 zł - Uchwała Nr CV/1989/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) Panu Sławomirowi Niepogodzie Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, w wysokości 1,7 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, tj. w kwocie ,00 zł - Uchwała Nr CV/1990/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) Panu Ryszardowi Pasikowskiemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, w wysokości 1,7 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, tj. w kwocie ,00 zł - Uchwała Nr CV/1991/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 4) Panu Januszowi Szatkowskiemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu, w wysokości 1,2 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, tj. w kwocie ,86 zł - Uchwała Nr CV/1992/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Ad 12/ Pozostałe uchwały. Uchwały z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu dotyczyły: 1) uzgodnienia zawodów przewidzianych do kształcenia od roku szkolnego 2012/2013 w szkołach policealnych zawodowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CV/1993/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) powołania członków Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie - Uchwała Nr CVI/2008/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego dotyczyły: 1) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na dostawę artykułów biurowych oraz papieru dla Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z podziałem na części z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CV/1996/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CV/1997/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu, oprogramowania i usług niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Usług Publicznych oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń na węzły przetwarzania danych w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CVI/2024/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; Strona 11 z 24

12 4) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego w kwocie ,32 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budŝetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CVI/2025/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 5) sprzedaŝy przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, z zachowaniem trybu przetargowego, słuŝbowych samochodów osobowych marki Skoda Octavia o numerach rejestracyjnych: LU 90825, LU 90632, LU rok produkcji 2005 oraz słuŝbowego samochodu osobowego marki Skoda Superb o numerze rejestracyjnym LU 3954J rok produkcji Uchwała Nr CVI/2027/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 6) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia imieniu Zamawiającego Województwa Lubelskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup trzech samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie i Marszałkowi Województwa Lubelskiego z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw Uchwała Nr CVI/2028/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; 7) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Usługę promocyjną polegającą na organizacji konkursu plastycznego nawiązującego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata dla szkół podstawowych w wybranych przez Zamawiającego gminach woj. lubelskiego wraz z zakupem głównych nagród w postaci zestawów interaktywnych (tablica, projektor) z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Uchwała Nr CVII/2050/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; 8) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Przygotowanie i realizację kampanii promocyjno-wizerunkowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem - Uchwała Nr CVIII/2055/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.; 9) uchylenia 1 pkt 5 i pkt 10 Uchwały nr CIV/1966/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla Departamentów UMWL w Lublinie na rok 2012 z podziałem na części - Uchwała Nr CVIII/2056/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.; 10) uniewaŝnienia, w zakresie części piątej, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla Departamentów UMWL w Lublinie na rok 2012 z podziałem na części - Uchwała Nr CVIII/2057/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa dotyczyły: 1) wyraŝenia zgody Panu Jerzemu Pytce p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa, tj. nieodpłatne przekazanie materiału rozbiórkowego (destruktu) uzyskanego z rozbiórki jezdni drogi wojewódzkiej Nr 822 Lublin Port Lotniczy Świdnik, przez Pana Jerzego Pytkę p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na rzecz Gminy Mełgiew oraz Gminy Wólka z przeznaczeniem na utwardzenie drogi zlokalizowanej wzdłuŝ ogrodzenia powstającego lotniska w Świdniku - Uchwała Nr CV/1988/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) zmiany uchwały Nr LXXVIII/1456/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z 22 listopada 2011 r. w sprawie dokonania wyboru zadań z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w 2012 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego - Uchwała Nr CVI/2016/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zmiany dotyczą wprowadzenia zadania: Budowa chodnika w miejscowości ŚwierŜe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol Kodeń Sławatycze Włodawa Dorohusk Strona 12 z 24

13 Horodło Zosin o długości 1,140 km (strona prawa) o wartości zł w tym udział Gminy Dorohusk zł i udział Województwa Lubelskiego zł w miejsce zadania: Budowa chodnika w m. Dorohusk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol- Kodeń-Sławatycze-Włodawa-Dorohusk-Horodło-Zosin. 3) zmieniającej uchwałę Nr LXXVIII/1456/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z 22 listopada 2011 r. w sprawie dokonania wyboru zadań z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w 2012 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego - Uchwała Nr CVII/2037/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Wprowadzone zmiany spowodowane zostały wnioskiem Burmistrza Annopola, który ze względu na ograniczone środki finansowe rezygnuje ze wspólnej realizacji zadań polegających na budowie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 w miejscowościach Opoka i Borów, a jednocześnie deklaruje udzielenie pomocy finansowej na wspólną realizację remontu chodnika w miejscowości Kosin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755 Uchwały z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji dotyczyły: 1) wyraŝenia zgody na rozpoczęcie działań i finansowanie ze środków własnych Samorządu Województwa Lubelskiego realizacji projektu konkursowego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim edycja II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion - Uchwała Nr CV/2002/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; 2) zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy rezerwowej doktorantów w ramach pierwszego naboru wniosków w 2012 r. w projekcie systemowym pt. Stypendia naukowe dla doktorantów II realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji - Uchwała Nr CVI/2023/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; Uchwała z zakresu działalności Departamentu Mienia i Inwestycji dotyczyła odmowy podjęcia uchwały dotyczącej wyraŝenia zgody na zbycie przez Spółkę PKS w Zamościu Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu nieruchomości zabudowanej, połoŝonej w Zamościu przy ul. Sadowej 6 - Uchwała Nr CVI/2032/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.; Uchwała z zakresu działania Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyła zmiany Regulaminu Organizacyjnego Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - Uchwała Nr CVII/2044/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Uchwała z zakresu działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczyła zmiany Uchwały Nr CCLIV/3220/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie upowaŝnienia do przeprowadzania kontroli systemowej w Instytucji WdraŜającej (IP2), kontroli projektów systemowych Priorytetu VI i VII na poziomie Instytucji WdraŜającej (IP2), kontroli projektów systemowych Priorytetu VIII i IX na poziomie Instytucji Pośredniczącej, kontroli realizacji Planów Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Instytucji WdraŜającej (IP2), kontroli realizacji działań Regionalnych Ośrodków EFS oraz przeprowadzania kontroli realizacji projektów wdraŝanych w ramach Priorytetu VIII i Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , w brzmieniu określonym Uchwałą Nr XCII/1697/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała z zakresu działania Kancelarii Marszałka dotyczyła przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego w 2011r. - Uchwała Nr CV/2004/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Strona 13 z 24

14 Uchwała z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska dotyczyła wyraŝenia zgody na zbycie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie udziałów w spółce działającej pod firmą: Zakład Narzędziowy w Świdniku sp. z o.o. oraz na zbycie akcji zwykłych imiennych w spółce działającej pod firmą: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL- Świdnik S.A - Uchwała Nr CVIII/2058/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował pod obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego projekty uchwał w sprawach: 1) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Akademickiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie; 2) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy; 3) zmiany Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu; 4) określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012; 5) wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu; 6) wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli; 7) wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Przychodni Skórno- Wenerologicznej SP ZOZ w Lublinie; 8) wyraŝenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia w trybie przetargu umowy dotyczącej oddania w nieodpłatne uŝytkowanie na czas nieoznaczony, na działalność statutową Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli SP ZOZ w Lublinie, nieruchomości Województwa Lubelskiego; 9) udzielenia pomocy finansowej Gminie Mełgiew przez Województwo Lubelskie na dofinansowanie budowy drogi gminnej o długości 1,00 km; 10) uchwalenia Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego na rok 2012 i lata następne dofinansowywanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; 11) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa lubelskiego na dofinansowanie realizacji programu,,moje Boisko Orlik 2012 w 2012 r.; 12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego; 13) zmian w uchwale budŝetowej na 2012 rok; 14) podjęcia działań w zakresie telekomunikacji przez Województwo Lubelskie; 15) wyraŝenia zgody na sprzedaŝ przez Województwo Lubelskie w drodze bezprzetargowej nieruchomości działki nr 8596/1 o pow. 0,2209 ha, połoŝonej w Łukowie przy ul. Browarnej; 16) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Lubelskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 17) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Jastków; 18) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Tyszowce; 19) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Modliborzyce; 20) wyznaczenia aglomeracji Niemce; 21) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Biszcza; Strona 14 z 24

15 22) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Krasnobród; 23) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Biłgoraj; 24) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Radzyń Podlaski; 25) wyznaczenia aglomeracji Bychawa; 26) likwidacji aglomeracji Turobin; 27) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Chełm; 28) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Wojcieszków. Ponadto, działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), Zarząd przedłoŝył Sejmikowi Województwa Lubelskiego Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego w 2011 r.. III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. W omawianym okresie Zarząd Województwa Lubelskiego wydał 4 decyzje administracyjne oraz 16 postanowień. Decyzje Zarządu dotyczyły: 1) zobowiązania Powiatu Lubelskiego, ul. Spokojna 9, Lublin, będącego Beneficjentem projektu Moje ambicje moja przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,17 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zapłaty; 2) aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości działki nr 322/9, znajdującej się we Włodawie przy ul. Granicznej 8, będącej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie; 3) zwrotu przez Gminę Wysokie, ul. Nowa 1, Wysokie, będącą Beneficjentem projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach 1-3 szkoły podstawowej, środków publicznych stanowiących niepodatkowe naleŝności budŝetowe o charakterze publiczno prawnym w kwocie 1 666,00 zł; 4) umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KsięŜpol, obejmującego tereny w granicach administracyjnych gminy KsięŜpol. Postanowienia Zarządu dotyczyły: 1. Stwierdzenia zgodności z zadaniami Samorządu Województwa Lubelskiego następujących opracowań: 1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŝonego między ulicami: Zamojską, Kusocińskiego, Al. 400-Lecia w Biłgoraju; 2) projektu zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin Centrum (oznaczony literą a); 3) projektu zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin Centrum (oznaczony literą b); 4) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin Centrum II część I; 5) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lipowa VI w Dęblinie; Strona 15 z 24

16 6) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin Centrum I; 7) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŝonego przy ul. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim; 8) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród; 9) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm; 10) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców; 11) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców; 2. Stwierdzenia zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego następujących opracowań: 1).projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrów Lubelski; 2) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik; 3) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców. 3. Odmowy uzgodnienia z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zwierzyniec. 4. Pozytywnie zaopiniowania aktualizacji planu rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz ziemny wysokometanowy na lata IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Województwa zatwierdził projekty wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych w n/w jednostkach organizacyjnych Województwa Lubelskiego: kontroli w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana BoŜego w Lublinie z kontroli w zakresie gospodarowania mieniem. W wystąpieniu pokontrolnym zalecono aby w jednej z umów dzierŝawy zawartej w dniu 12 sierpnia 2011 r. uzupełnić powierzchnię dzierŝawy. w Zespole Szkół przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie z kontroli finansowej przeprowadzonej w zakresie celowości i oszczędności wydatków publicznych, poniesionych od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. Przeprowadzona kontrola finansowa nie wykazała nieprawidłowości w badanym zakresie. w Regionalnym Ośrodku Polityki Regionalnej w Lublinie - z kontroli przeprowadzonej na skutek wniesionej skargi. Kontrolę przeprowadzono w zakresie przeprowadzonych przez ROPS w okresie styczeń- marzec 2012 r. naborów na wolne stanowiska urzędnicze. Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym, Zarząd zalecił dokonać zmian w procedurze przeprowadzania konkurów na wolne stanowiska urzędnicze wprowadzając do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze dodatkowe kryterium naboru dotyczące uwzględniania opinii o kandydacie z poprzedniego okresu zatrudnienia w ROPS w Lublinie, w przypadku jego wcześniejszego zatrudnienia w tej jednostce. w Zarządzie Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem połoŝonym w: Strona 16 z 24

17 a) Białej Podlaskiej, b) Radecznicy. Przeprowadzone kontrole nie stwierdziła nieprawidłowości w ww. zakresie. V. Wykonywanie BudŜetu Województwa Lubelskiego. Zarząd Województwa rozpatrzył pozytywnie następujące wnioski budŝetowe: 1. Departamentu Gospodarki i Innowacji w sprawie dokonania zmian w BudŜecie Województwa Lubelskiego na rok 2012 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata związanych z realizacją projektu pn. PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, związanych ze zwiększeniem wydatków na 2012 o kwotę zł, w tym: wkład własny Województwa Lubelskiego zł, środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zł. 2. Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w sprawie wyraŝenia zgody na finansowanie ze środków Samorządu Województwa, do czasu otrzymania dotacji z Ministerstwa Finansów, zadań związanych z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania (dział 853, rozdział 85395) na łączną kwotę ,00 zł. 3. Departamentu Rolnictwa i Środowiska w sprawach: 1) dokonania zmian w planie finansowym wydatków bieŝących na rok 2012 Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w Dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, Rozdziale Melioracje wodne, polegających na przesunięciu środków w kwocie ,00 zł pomiędzy grupami wydatków w ramach planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia w ramach Sekcji ds. Dozoru Technicznego Zbiornika Wodnego Nielisz ; 2) zwiększenia planu finansowego w Rozdziale Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 4270 zakup usług remontowych o kwotę zł stanowiącą odszkodowanie dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie za uszkodzony domek letniskowy zlokalizowany na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Karwieńskich Błotach; 3) zwiększenia BudŜetu Województwa Lubelskiego na prowadzenie działalności statutowej Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie o kwotę ,00 zł ( 421 o kwotę ,00 zł oraz o kwotę 1.000,00 zł), w związku z podpisaniem umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania: Przeprowadzenie wojewódzkiego etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie ,00 zł, Organizacja etapu wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie ,00 zł. 4. Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu w sprawach: 1) zaangaŝowania środków województwa do wysokości ,00 zł w celu umoŝliwienia terminowego opłacenia wydatków wynikających z budŝetu, harmonogramu oraz podpisanych umów w ramach projektu systemowego Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształceniai kompetencji w regionach, Strona 17 z 24

18 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 2) dokonania zmian w układzie wykonawczym BudŜetu Województwa Lubelskiego polegających na przesunięciu środków z Działu 926 Kultura Fizyczna i Sport, Rozdział Pozostała działalność 2360 w kwocie ,00 zł do Działu 750 Administracja publiczna, Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego; 3) dokonania zmian w BWL na 2012 rok (dział 926, rozdział ) polegających na zwiększeniu o kwotę ,00 zł środków przeznaczonych na realizację programu Moje Boisko Orlik 2012 ; 5. Departamentu Organizacyjno-Prawnego w sprawie zwiększenia z rezerwy budŝetowej wydatków w dziale 750, rozdziale 75018, 4210: kwotę 8 856,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS w wersji rocznej z uwzględnieniem trzech uŝytkowników. Zakup ten realizowany jest na potrzeby Zespołu Radców Prawnych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym; o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na zakup programu Streamsoft PRESTIś wraz ze sprzętem potrzebnym do inwentaryzacji, w skład którego wchodzą: kolektor danych, drukarka kodów kreskowych. Zakup ten realizowany jest na potrzeby Departamentu Mienia i Inwestycji oraz Departamentu Organizacyjno- Prawnego. Departamentu Finansów w sprawie dokonania zmian w BudŜecie Województwa Lubelskiego oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z realizacją zadania pn. Budowa Komisariatu VII Policji wraz z Policyjną Izbą Dziecka w Lublinie, tj. pozostawienie w planie wydatków niewygasających z 2011 r. kwoty zł oraz przeznaczenie środków, które nie zostaną wykorzystane na ten cel w kwocie zł, na dofinansowanie zadań jednostek kultury w ramach projektów unijnych. Zarząd Województwa wyasygnował z BudŜetu Województwa Lubelskiego Dział 750, Rozdział i oraz Dział 630, rozdział 63003) środki finansowe na następujące zadania: 1) kwotę zł, na pokrycie kosztów przygotowania prezentacji oraz degustacji produktów regionalnych i tradycyjnych w Restauracji Pałacowa w Wierzchowiskach w dniu 23 maja 2012 roku; 2) kwotę zł, na wykonanie oraz zawieszenie banneru promocyjnego z logo Lubelskie smakuj Ŝycie o wymiarach 10mx5m na istniejącej konstrukcji, która znajduje się na północnej ścianie budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3; 3) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego w majowym numerze czasopisma branŝowego BRIEF ; 4) kwotę zł, z przeznaczeniem na współorganizację konferencji pt. Multidyscyplinarne spojrzenie na Flandrię i Holandię, która odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach Dnia Niderlandzkiego ; 5) kwotę zł, na sfinansowanie działań promocyjnych Województwa Lubelskiego podczas II Gali Mody-Lublin 2012 w dniu 20 kwietnia 2012 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Focus w Lublinie; 6) kwotę zł, na sfinansowanie działań promocyjnych Województwa Lubelskiego podczas Targów Salone Internazionale del Mobile, odbywających się w dniach kwietnia 2012 r. w Mediolanie; 7) kwotę zł, na współfinansowanie nagrody śurawie - Lubelskie WyróŜnienia Kulturalne, która zostanie przyznana w ramach V edycji imprezy pn. śurawie 2012 (usługa zostanie sfinansowana w 85% ze środków EFS w ramach PT POKL oraz w 15 % z budŝetu województwa); Strona 18 z 24

19 8) kwotę zł, na pokrycie kosztów związanych z udziałem Województwa Lubelskiego w Targach Smaki Regionów odbywających się wraz z Międzynarodowymi Targami Wyrobów SpoŜywczych i Gastronomii Polagra Food 2012, w dniach 6 9 października 2012 roku w Poznaniu; 9) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas XIII edycji Ogólnopolskiego Festynu w Krainie Pierogów w dniu 27 maja 2012 r. w Bychawie; 10) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas Majówki Historycznej w dniu 6 maja 2012 r. w Zawieprzycach; 11) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY 2012, w dniach maja 2012 r. w Lublinie; 12) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas XXII Wiosennego MłodzieŜowego Pokazu Koni Czystej Krwi Arabskiej, które odbędą się w dniach 2-3 czerwca 2012 r. w Białce; 13) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego przez Uczniowski Klub Sportowy śegluj podczas zawodów oraz zgrupowań Ŝeglarskich, które odbędą się na terenie całej Polski w okresie od kwietnia do października 2012 r.; 14) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas akcji wolontaryjnej na Syberii, której inicjatorem jest Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne Azymut i Szkolny Klub Wolontariusza Anioły z II LO przy II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie; 15) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. NadbuŜański Transgraniczny Potencjał Turystyczny w dniach maja 2012 r. w Lublinie; 16) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas imprezy plenerowej Sobótki - Noc Świętojańska, która odbędzie się w dniach czerwca 2012 roku w ruinach zamku w Krupem; 17) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas Biegu Solidarności Lubelski Lipiec 80, który odbędzie się w dniu 2 czerwca 2012 r. w Lublinie 18) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas VI Międzynarodowego Rowerowego Rajdu Przyjaźni w dniach kwietnia 2012 r. w Lubyczy Królewskiej; 19) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego podczas XXVI Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, który odbędzie się w dniach r.; 20) kwotę zł, na sfinansowanie działań promujących Województwo Lubelskiego startu ekipy zawodników z Lubelszczyzny w Czwórmeczu Lekkoatletycznym w dniach kwietnia 2012 r. w Hull, w Wielkiej Brytanii; 21) kwotę zł, na umieszczenie logo promocyjnego Województwa Lubelskiego na stojakach reklamowych Agencji Reklamowej Mini Board Media Marcin Kulpa promujących produkty i atrakcje turystyczne Regionu Lubelskiego; 22) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego podczas festynu z okazji 221. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 23) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego podczas uroczystej Lubelskiej Gali Tańca Towarzyskiego (Pokaz Mistrzów Tańca) w dniu 19 maja 2012 r. w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 24) kwotę 1600 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas ósmej edycji pleneru Super-Veteran, organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Dawnych Lubelską Grupę Weterańską Partyzant w dniach maja br. na Torze Lublin; 25) kwotę zł, na promocję walorów Województwa Lubelskiego podczas gali finałowej konkursu Lubelskiej Miss Studentek 2012 w dniu 16 maja 2012 r. w Lublinie; 26) kwotę zł, na promocję walorów regionu w specjalnym, okazjonalnym dodatku do Gazety Wyborczej Lublin pt.: Wiosna na Lubelszczyźnie w dniu 27 kwietnia 2012 r.; Strona 19 z 24

20 27) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego podczas koncertów grupy seniorek pn. Lubelskie Czaderki, które działają przy Stowarzyszeniu Kulturalno- Oświatowym Węglin Północny w Lublinie; 28) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego podczas V Parczewskiego Mityngu Rowerowego oraz III Wyścigu po Ziemi Parczewskiej; 29) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Demokracja elektroniczna: kontrowersje i dylematy, która odbędzie się w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Politologii w Poznaniu, w dniach września 2012 r.; 30) do kwoty zł, na promocję Województwa Lubelskiego w Radiu Bon Ton i Katolickim Radiu Podlasie (zakup czasu antenowego); 31) kwotę zł, na promocję Województwa Lubelskiego podczas ogólnopolskiego zlotu miłośników twórczości Ryszarda Kapuścińskiego Kapumaniacy 2012 w dniach maja 2012 r. w Pawłowie; 32) kwotę zł; na promocję Województwa Lubelskiego podczas XI Jarmarku Pawłowskiego Ginące Zawody, który odbędzie się 5 sierpnia 2012 r. w Pawłowie; 33) kwotę zł na promocję Województwa Lubelskiego podczas Interolimpiady współorganizowanej przez Akademię Małego Księcia w Chełmie, Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Chemie oraz Przedszkole Integracyjne W Kasztanowym Parku firma EWA S.C. w dniu 11 maja 2012 r. w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie; 34) kwotę euro, na pokrycie kosztów współorganizacji konkursu Polak Roku w Belgii Zarząd Województwa wyraził zgodę na przyjęcie pomocy rzeczowej/finansowej udzielonej Województwu Lubelskiemu na realizację zadań przez: 1) Gminę Gorzków, w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Remont chodnika w m. Gorzków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki Wysokie - Krasnystaw ; 2) Gminę Serokomla, o wartości zł, w postaci wybudowanego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 808 na odcinku HorodzieŜ Serokomla oraz utwardzonego placu pod zatokę autobusową w m. Serokomla; 3) Gminę Łęczna, w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wystaw, koncertów, warsztatów i innych wydarzeń kulturalnych przez Muzeum Regionalne w Łęcznej, będące oddziałem zamiejscowym Muzeum Lubelskiego w Lublinie; 4) Gminę Bychawa, w wysokości zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Stara Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 842, o długości 0,088 km; 5) Gminę Horodło, w wysokości zł, z przeznaczeniem na remont chodnika w m. Horodło w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816, na długości 0,062 km. Zarząd zatwierdził projekty wystąpień pokontrolnych z kontroli realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie przez: 1) Klub Sportowy Budowlani w Lublinie; 2) Lubelski Związek Szachowy w Lublinie; 3) Okręgowy Związek Judo w Lublinie; 4) Lubelską Organizację Wojewódzką Ligi Obrony Kraju w Lublinie; 5) Górniczy Klub Sportowy Bogdanka S.A.; Kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości wobec czego Zarząd nie skierował zaleceń pokontrolnych. Strona 20 z 24

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA 16-11-2015 Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. Nazwa Koszty zadania w roku Województwa 661 628

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 10.12.2015 r. 2016-01-22 10:52:04 Lp. Nr W sprawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r.

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXI /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 28 lutego 2012 r. do 3 kwietnia 2012 r. Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.555.623 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.555.623 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.555.623 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.555.623 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, Uchwała Nr 58/696/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2009 rok Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/186/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/186/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok Uchwała Nr XXVIII/186/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 171/13 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 28 sierpnia 2013 roku.

Protokół Nr 171/13 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 28 sierpnia 2013 roku. Protokół Nr 171/13 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 28 sierpnia 2013 roku. Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVI /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 31 sierpnia 2012 r. do 15 października 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/288/06 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr XXXVII/288/06 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 czerwca 2006 roku Uchwała Nr XXXVII/288/06 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: zmiany budŝetu gminy na 2006 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXV /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 10 lipca 2012 do 31 sierpnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXXV/1/2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 10 czerwca 2013 r. do 27 sierpnia 2013 r./ Lublin 2013 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

/PROJEKT/ Uchwała Nr. Rady Gminy Sadowne z dnia..

/PROJEKT/ Uchwała Nr. Rady Gminy Sadowne z dnia.. /PROJEKT/ Uchwała Nr. Rady Gminy Sadowne z dnia.. w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r.

UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r. UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXXIII/1/2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 4 kwietnia 2013 r. do 13 maja 2013 r./ Lublin 2013 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

UCHWAŁA Nr 1237/98/15 UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku,

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, Gdańsk, dnia 23 marca 2009 roku Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, 1. Otwarcie obrad Sejmiku. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr XLI/480/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 Na podstawie art.18 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r. Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie: utworzenia jednostki budŝetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo- Technologiczne w Podzamczu i nadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/VIII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 45/VIII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 45/VIII/11 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 139/13 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 30 stycznia 2013 roku.

Protokół Nr 139/13 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 30 stycznia 2013 roku. Protokół Nr 139/13 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 30 stycznia 2013 roku. Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P.Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 24.09.2015 r. data publikacji: 2015-10-27 10:32:38

Bardziej szczegółowo

Nazwa i cel przedsięwzięcia

Nazwa i cel przedsięwzięcia Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego Załącznik nr 2 na lata 205-2030 do Uchwały nr.../.../205 WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH Sejmiku Województwa Lubelskiego PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 131/6/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2010 r.

Załącznik do uchwały Nr 131/6/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2010 r. Załącznik do uchwały Nr 131/6/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2010 r. Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budŝetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2012 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie. Wartość zamówienia netto w zł 1. Tryb postępowania

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2012 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie. Wartość zamówienia netto w zł 1. Tryb postępowania HARMONOGRAM ZAMÓWEŃ PUBLCZNYCH NA 2012 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia roboty budowlane (R), dostawy (D), usługi (U). Wartość zamówienia netto w zł 1 Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1558/3/10

UCHWAŁA Nr 1558/3/10 UCHWAŁA Nr 1558/3/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/214/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2013 roku

Uchwała Nr XLIV/214/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2013 roku Uchwała Nr XLIV/214/ z dnia 28 listopada roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 stycznia 216 r. Poz. 245 UCHWAŁA NR IV/61/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 4 grudnia 215 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 215 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLI/57/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r.

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2014r. 459,2 mln zł Stan na 30 września 2014r. 538,5 mln zł Plan na 2015r. 420,1 mln zł Departament Finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Grażyna Szafrańska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/265/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XX/265/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr XX/265/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budŝetu Województwa Opolskiego na 2012 rok Na podstawie art. 18 pkt 6, 19 lit d i art. 89 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

IV sesja - 30.01.2003r.

IV sesja - 30.01.2003r. IV sesja - 30.01.2003r. IV/25/2003 - w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczńskiego darowizny nieruchomości połoŝonej w PraŜmowie, ul. Fr. Ryxa 41 zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. IV/26/2003

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r. Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy projekt z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z

dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z OSO-0055/1/06 SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM W okresie od dnia od dnia 24 grudnia 2005 r do dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z zakresu poszczególnych referatów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. Police, 17 lutego 2016 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 3 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOTACJE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2011 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KLUCZBORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KLUCZBORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK. Rozdział 1 Postanowienia ogólne ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KLUCZBORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Roczny program współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo