Program Inwestycje Polskie. Materiał informacyjny Uzupełnienie prezentacji o Programie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Inwestycje Polskie. Materiał informacyjny Uzupełnienie prezentacji o Programie 21.02.2013"

Transkrypt

1 Program Inwestycje Polskie Materiał informacyjny Uzupełnienie prezentacji o Programie Zawartość materiału: Proces wyboru projektu i kryterium inwestycyjne PIR Polityka informacyjna PIR Struktura organizacyjna PIR Zabezpieczenie PIR i BGK przed wpływami niemerytorycznymi Podsumowanie dobrych praktyk rynkowych 1

2 Proces wyboru projektu i kryterium inwestycyjne PIR 2

3 Proces inwestycyjny (1/4). Analiza wstępna Analiza wstępna Analiza szczegółowa Due diligence Zamknięcie Czynności Wymagane informacje Otrzymanie teasera projektu od partnera strategicznego Wstępna analiza projektu na bazie teasera złożonego do PIR Decyzja Zarządu PIR o rozpoczęciu analizy szczegółowej Teaser projektu Podstawowe informacje o inicjatorze projektu inwestorze strategicznym Opis projektu Wymagany capex Struktura finansowania Wstępny harmonogram Rentowność projektu (IRR, NPV, payback period) np.: w formie Karty projektu z Zał. 2 *) Prezentowany proces nie zakłada postępowania aukcyjnego ani w formule PPP 3

4 Proces inwestycyjny (2/4). Analiza szczegółowa Analiza wstępna Analiza szczegółowa Due diligence Zamknięcie Czynności Wymagane informacje Podpisanie NDA przez PIR Analiza pakietu informacyjnego dostarczonego przez inwestora Negocjacja warunków transakcji (koszty DD, zakres DD, wyłączność) Decyzja PIR o rozpoczęciu DD Potencjalnie wstępna oferta inwestycyjna Harmonogram transakcji, dane kontaktowe Memorandum informacyjne Szczegółowa księga założeń do modelu umożliwiająca jego odtworzenie Lista zidentyfikowanych ryzyk projektu (biznesowe, regulacyjne, środowiskowe, ludzkie, technologiczne). Metody mitygowania powyższych ryzyk Szczegółowo rozpisany capex Parametry finansowania Szczegółowy harmonogram inwestycji Stopień zaawansowania inwestycji (wymagane pozwolenia, projekty) Prezentacja doświadczenia w prowadzeniu takiego projektu oraz zespołu odpowiedzialnego za inwestycję (zarządzanie inwestycją, zarząd SPV) Propozycja i warunki exitu Model finansowy (edytowalny z formułami) w różnych możliwych scenariuszach Prezentacja referencyjnych instalacji / inwestycji Posiadane opracowania / raporty prawne i biznesowe z dziedziny sektora danej inwestycji Z czego wynika potrzeba obecności PIR *) Prezentowany proces nie zakłada postępowania aukcyjnego ani w formule PPP 4

5 Proces inwestycyjny (3/4). Due diligence Analiza wstępna Analiza szczegółowa Due diligence Zamknięcie Czynności Wymagane informacje Uruchomienie procesów DD przez PIR: (np.: biznesowe, regulacyjne, środowiskowe, technologiczne) Uszczegółowienie modelu finansowego na potrzeby PIR Draft lub term sheet umowy inwestycyjnej Zgodne z listą wymaganych informacji przez doradców DD Dostęp do ekspertów i zarządu doradcy strategicznego Vendor DD (opcjonalnie, np.: środowiskowe, techniczne) Informacje od stron trzecich: Analizy ekspertów zatrudnionych przez PIR i przez banki finansujące Oferta finansowania otrzymana od banków (organizowane przez partnera projektu lub bezpośrednio przez PIR) *) Prezentowany proces nie zakłada postępowania aukcyjnego ani w formule PPP 5

6 Proces inwestycyjny (4/4). Zamknięcie transakcji Analiza wstępna Analiza szczegółowa Due diligence Zamknięcie Czynności Wymagane informacje Negocjacja umów Prezentacja projektu na Komitecie Inwestycyjnym i decyzja o złożeniu oferty wiążącej Podpisanie umów i zamknięcie transakcji Zgodnie z wewnętrznymi wymagania PIR i Komitetu Inwestycyjnego *) Prezentowany proces nie zakłada postępowania aukcyjnego ani w formule PPP 6

7 Zewn Poziom Zarządu Poziom RN Proces decyzyjny PIR Zarys ogólny Zaangażowanie BGK przy pozyskiwaniu projektów Pozyskiwanie projektów Analiza wstępna Proces inwestycyjny Szczegółowa analiza Due Diligence i zamknięcie Monitoring inwestycji Decyzja dot. wyjścia Rada Nadzorcza / Komitet Inwestycyjny RN Zaangażowanie BGK przy opiniowaniu propozycji (członkostwo w RN) Zatwierdzanie startu DD Zatwierdzanie inwestycji Zgoda na wyjście z inwestycji Zarząd Podejmowanie wstępnej decyzji dot. inwestycji Rekomendacja dla startu DD Rekomendacja inwestycji do RN Monitoring i nadzór nad inwestycja Rekomendacja wyjścia do RN Doradcy Zaangażowanie BGK przy opiniowaniu propozycji (umowa o doradztwo) Sieć zewnętrznych doradców wspiera proces DD Komitet Inwestycyjny oraz Rada Nadzorcza mogą być wsparte doradcami zewnętrznymi w formie zasięgania opinii na każdym etapie 7

8 Zewnętrznil Grupa DI Zarząd Rada Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych Wstępna, szczegółowa propozycja, może podlegać modyfikacjom zarządu PIR Pozyskiwanie projektów Analiza wstępna Proces inwestycyjny Szczegółowa analiza Due Diligence i zamknięcie Monitoring inwestycji Decyzja dot. wyjścia Rada Nadzorcza Zatwierdzanie kryteriów 1 Identyfikacja potencjalnyc h projektów Zatwierdzanie inwestycji Komitet Inwestycyjny RN Zatwierdzanie rozpoczęcia procesu DD 2 Opiniowanie inwestycji Reprezento wanie spółki w SPV Zatwierdzanie wyjścia Komitet Inwestycyjny PIR 3 Podejmowanie decyzji tak/nie 4 Rekomendacja 4 4 inwestycji do RN CIO CRO Rozpoczęcie procesu, przekazywan ie Dyrektorowi DI Ocena, aprobowanie i prezentowanie concept memo Ocena, aprobowanie i prezentowanie rekomendacji dot. procesu DD Wkład w wymagane analizy dot. ryzyka Zapewnienie niezależnej oceny ryzyka Ocena, aprobowanie i przedstawianie ostatecznych rekomendacji Monitorowanie ryzyka inwestycji Ocena, aprobowanie i prezentowanie rekomendacji dot. wyjścia Dyrektorzy DI Identyfikacja potencjalnyc h projektów Przygotowywanie Concept memo Przeprowadzenie szczegółowej ewaluacji i rekomendowanie DD 6 Zarządzanie procesem DD i podejmowanie ostatecznych rekomendacji oraz negocjacje z bankami finansującymi Close deal 6 Repr. w SPV Przygotowywanie materiałów dla przedstawicieli RN Monitorowanie możliwości wyjścia z inwestycji Zarządzanie procesem wyjścia Analitycy DI Wymagane analizy 5 Wymagane analizy 5 Wsparcie procesu DD Monitorowanie firmy i rynków Wymagane analizy Wymagane wsparcie Doradcy Analiza due diligence (banki inwestycyjne, prawnicy, konsultanci itp.) 5 1. Określane corocznie 2. Komitet Inwestycyjny przy RN lub dodatkowo RN w zależności od projektu 3. W tym przedstawiciel BGK jako doradca, bez prawa głosu, opiniujący 4. Komitet Inwestycyjny przy Zarządzie ocenia rekomendacji przed przekazaniem ich RN lub Komitetowi Inwestycyjnemu przy RN 5. W tym model finansowo biznesowy 6. Identyfikacja opcji wyjścia Decyzje Raporty Zadania Zewnętrzne wsparcie procesu wyjścia z inwestycji Kluczowe kroki 8

9 Kryteria wyboru projektów Główne kryteria decydujące o wyborze projektu: Rentowność: np.: IRR / NPV, analiza wrażliwości Ryzyko: Ścieżka wyjścia z inwestycji oraz ryzyko biznesowe Wielkością krytyczną wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), poniżej której projekt nie będzie realizowany przez PIR będzie Wibor pkt (koszt finansowania dłużnego plus 1-2%). W przypadku kiedy będą istniały projekty o podobnych parametrach rentowność / ryzyko, spółka będzie również zwracała uwagę na pozostałe kryteria (ocena jakościowa od 1-5): Pozytywny wpływ na zatrudnienie w gospodarce (bezpośrednio / pośrednio) Poprawa jakości życia obywateli Rozwijanie Partnerstwa Publiczno Prywatnego i polepszenie kultury finansowania inwestycji wśród instytucji publicznych (np.: samorządy) Bezpośrednie zwiększanie konkurencyjności kraju Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego Polski Tworzenie z polskich przedsiębiorstw regionalnych i światowych liderów Zaangażowanie kapitału zagranicznego 9

10 Załącznik 1. Odpowiedzi na pytania inwestora strategicznego Jakie są oczekiwanie funduszu Inwestycje Polskie związane z zaangażowaniem w Projekt (np. przedstawiciel w organach spółki, specjalne zapisy w umowie spółki itp.) - Przedstawiciel w RN SPV - Możliwość monitorowania postępu projektu i kamieni milowych projektu - Bieżący monitoring inwestycji po okresie budowy - Pozostałe kwestie uzależnione od przypadku i do określenia przez Zarząd PIR Zakładany okres zaangażowania - Możliwe do 15 lat jednak preferowane 5-7 lat Możliwy poziom zaangażowania w Projekt mpln, w pierwszych 2 latach preferowane od 250 mpln - Preferowany większościowy udział inwestora strategicznego Warunki i sposób wyjścia z inwestycji - Preferowana gwarancja wykupu przez inwestora strategicznego (np.: wykup balonowy lub etapami, skup akcji własnych przez SPV) - Sprzedaż udziałów poprzez giełdę, do inwestorów infrastrukturalnych lub OFE 10

11 Załącznik 2: Karta projektu (1/2) Ogólna charakterystyka Inicjator i nazwa projektu Firma XYZ Projekt XYZ Sponsor i skrótowa nazwa projektu Łączne szacowane nakłady i proponowana struktura finansowania 3 mld PLN Propozycja struktury sfinansowania nakładów na projekt Equity - 40% Debt - 60% Ocena ryzyk (0 brak; 5 wysokie ryzyko) Regulacyjne Popytu/Rynkowe 5 0 Duży wpływ cen surowca XX Nie dotyczy Opis projektu Projekt polega na Projekt ma na celu Ogólny opis projektu, zawierający m.in. Cel Przedmiot Głównym założeniem projektu jest Sponsor 30% (900 mln) PIR 10% (300 mln) Horyzont czasowy Przewagi konkurencyjne Harmonogram BGK 40% (1200 mln) Banki komercyjne 20% (600 mln) Faza przygotowawcza: 1Q Faza budowy: 1Q Q 2015 Faza operacji: 4Q Harmonogram projektu w podziale na przygotowanie, budowę i operację Budowy Operacyjne Inne jakie? XX XX XX XX XX XX Wpływ na rozwój gospodarczy Polski Ocena ryzyka Scoring Jakościowo (komentarz) Opisowa / [Dywersyfikacja źródeł energii jakościowa dla ocena Polski] wpływu na [Wzmocnienie pozycji eksportowej gospodarkę polskiego sektora] IRR: xx% Rentowność projektu NPV: xx PLN (zakładając xx% WACC) Payback period: xx lat Dostępne wskaźniki oceniające rentowność Gotowość do rozpoczęcia Posiada wszystkie zgody i pozwolenia Wybrany wykonawca Gotowy do startu w momencie zapewnienia finansowania Posiadanie niezbędnych zgód, pozwoleń etc. na rozpoczęcie projektu Dlaczego potrzebny udział PIR w projekcie? Projekt jest rentowny, ale sponsor jest mocno zadłużony trudność w Uzasadnienie pozyskaniu finansowania bez udziału konieczności/ PIR wartości dodanej Potrzebna pomoc PIR w strukturyzacji z udziału PIR w konsorcjum (negocjacje z bankami) projekcie 11

12 Załącznik 2: Karta projektu (2/2) Model biznesowy Prosta kalkulacja przepływów z projektu Szacowane przepływy finansowe (mln PLN) Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Yxxx A) Przychody Przychód B) Koszty Koszt Koszt Kluczowe założenia przy szacowaniu przychodów Główne założenia - przychody Sprzedaż XX mln wolumenu przy cenie jednostkowej XX PLN w Polsce i YY PLN w eksporcie 70% sprzedaży w Polsce, 30% na eksport Kluczowe założenia przy szacowaniu nakładów/kosztów Główne założenia koszty i nakłady (Opex i Capex) Budowa XX km przy cenie YY PLN za 1 km Roczny koszt utrzymania XX PLN za 1 km Koszt C) Nakłady Nakład Nakład Razem (A-B-C) Pozostałe efekty projektu +120 miejsc pracy w fazie operacyjnej Kluczowe efekty "pozafinansowe" projektu (najlepiej kwantyfikowalne) Przepływy z projektu IRR:XX% 1 1. IRR (ang. Internal Rate of Return wewnętrzna stopa zwrotu) liczona jako stopa procentowa r spełniająca warunek:, gdzie CF oznacza wartość przepływów finansowych z projektu w danym roku 12

13 Polityka informacyjna PIR 13

14 Polityka informacyjna oparta na dobrych praktykach funduszy inwestycyjnych oraz praktykach spółek giełdowych Spółka prowadzi stronę internetową w języku polskim i angielskim. Wszystkie poniższe informacje są dostępne na stronie www Roczne sprawozdania Sprawozdania finansowe (RZS, Bilans, RPP) wraz z opinią audytora Opis portfela projektów wraz ze statusem projektu, kamieniami milowymi Sprawozdanie zarządu Sprawozdanie z działalności RN wraz z oceną pracy RN Ogólne informacje o spółce Polityka inwestycyjna Podstawowe dokumenty korporacyjne (statut, regulaminy organów) Życiorysy zawodowe członków organów spółki (Zarząd oraz RN) Informacje o terminie WZA, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza W przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego Informacje o potencjalnym konflikcie interesów członka Zarządu lub RN (np.: w przypadku przeprowadzanego procesu inwestycyjnego) 14

15 Struktura organizacyjna PIR 15

16 Zespół Inwestycji Polskich: Wielkość zespołu porównywalna do polskich funduszy PE Propozycja, do akceptacji przez przyszły Zarząd CEO Członek Zarządu 15+ lat doświadczenia Zespół inwestycyjny Administracja CIO 10+ lat doświadczenia CFO Dyrektor inwestycyjny Członek Zarządu Dyrektor inwestycyjny 7-10 lat doświadczenia Starszy radca prawny Młodszy radca prawny Główny księgowy Menedżer projektu Menedżer projektu Menedżer projektu 3-6 lat doświadczenia PR / IR Asystent / -ka Analityk Analityk 0-2 lata doświadczenia Rada nadzorcza 9 członków 2

17 Zabezpieczenie PIR i BGK przed wpływami niemerytorycznymi 17

18 Zabezpieczenie BGK przed wpływami niemerytorycznymi BGK posiada licencję bankową oraz niezbędne zgody KNF dla członków zarządu na pełnienie funkcji, BGK ma własną politykę kredytową oraz modele oceny ryzyka podlegające stałym audytom wewnętrznym i zewnętrznym, BGK posiada stały rozdział merytoryczny oceny ryzyka działalności bankowej (różne typy ryzyka, różne typy monitoringu, sprawozdawczości etc), W BGK jest całkowity rozdział pomiędzy działalnością zleconą (wykonywaną dla interesariuszy BGK, np. MF ) a działalnością własną (prowadzoną na rachunek Banku). Rozdział ten przejawia się w całkowicie różnych procedurach operacyjnych, prawnych i księgowych. Powyżej przedstawione czynniki determinują rodzaj i warunki oferowanych instrumentów finansowych i zabezpieczają bank przed działaniami nieuzasadnionymi ekonomicznie. 18

19 Zabezpieczenie PIR przed wpływami niemerytorycznymi Proces decyzyjny dla inwestycji PIR jest trzyetapowy i wymaga zgody organów na każdym etapie: Decyzja inwestycyjna będzie podejmowana w pierwszej kolejności przez zespół inwestycyjny PIR i Zarząd. Projekty, po analizie due diligence, które otrzymają akceptację Zarządu są już gotowymi projektami do realizacji. Kolejnym etapem zatwierdzania inwestycji jest Komitet Inwestycyjny złożony z części członków rady nadzorczej. Do Komitetu Inwestycyjnego mogą być zaproszone niezależne osoby znające analizowany biznes w celu konsultacji. Ostateczna decyzja inwestycyjna zostaje podjęta przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie, po wcześniejszej rekomendacji Zarządu oraz akceptacji Komitetu Inwestycyjnego. Projekt inwestycyjny na każdym z 3 powyższych etapów może być odrzucony, lub odesłany do poprawy w celu zmitygowania zidentyfikowanych ryzyk inwestycji. Program wymaga obecności partnera prywatnego w projekcie na porównywalnych warunkach finansowych. Podmioty prywatne mają określone swoje własne kryteria inwestycyjne, więc jest to kolejna płaszczyzna weryfikacji inwestycji. Zarząd odpowiada za realizację polityki inwestycyjnej i przygotowanie inwestycji, a Rada Nadzorcza i Komitet Inwestycyjny odpowiada za akceptację inwestycji. W Zarządzie i Radzie Nadzorczej będą pracowały osoby z doświadczeniem z sektora prywatnego, posiadające wieloletnie doświadczenie i autorytet. Realizacja przez takie osoby projektów nieuzasadnionych ekonomicznie wiązałaby się z utratą wiarygodności oraz reputacji na rynku. Ponadto, wywieranie nacisków politycznych lub próba odwołania takich osób zostałaby bardzo negatywnie odebrana przez opinię publiczną. Ze względu na wymogi Eurostat (niezaliczanie spółki do sektora finansów publicznych) oraz UOKiK (kwestie pomocy publicznej) spółka nie może realizować projektów nieuzasadnionych ekonomicznie. Jest to bardzo mocne zabezpieczenie. Spółka będzie zatrudniała doradców zewnętrznych do przeprowadzenia due diligence (DD), przygotowania modelu finansowego lub jego weryfikacji. Doradcy (renomowane firmy) muszą zatem wyrazić opinię o inwestycji w raporcie DD. PIR będzie stosował się (tam gdzie to możliwe) do procedur informacyjnych i dobrych praktyk dla spółek notowanych na GPW. Proces decyzyjny i ład korporacyjny PIR są wzorowane na najlepszych praktykach funduszy PE / SWF oraz EBOiRu. PIR podlega tym samym regulacjom i procedurom co pozostałe spółki MSP. 19

20 Zewn Poziom Zarządu Poziom RN Proces decyzyjny PIR zabezpiecza przed wpływami niemerytorycznymi Zaangażowanie BGK przy pozyskiwaniu projektów Pozyskiwanie projektów Analiza wstępna Proces inwestycyjny Szczegółowa analiza Due Diligence Monitoring inwestycji Decyzja dot. wyjścia Rada Nadzorcza / Komitet Inwestycyjny RN Zaangażowanie BGK przy opiniowaniu propozycji (członkostwo w RN) Zatwierdzanie startu DD Zatwierdzanie inwestycji Zgoda na wyjście z inwestycji Zarząd Podejmowanie wstępnej decyzji dot. inwestycji Rekomendacja dla startu DD Rekomendacja inwestycji do RN Monitoring i nadzór nad inwestycja Rekomendacja wyjścia do RN Doradcy Zaangażowanie BGK przy opiniowaniu propozycji (umowa o doradztwo) Sieć zewnętrznych doradców wspiera proces DD Komitet Inwestycyjny oraz Rada Nadzorcza mogą być wsparte doradcami zewnętrznymi w formie zasięgania opinii na każdym etapie 20

21 Podsumowanie dobrych praktyk rynkowych 21

22 Najlepsze praktyki biznesowe Programu IP są zaczernięte z państwowych funduszy, banków rozwojowych i funduszy private equity Polityka inwestycyjna / Model biznesowy Rentowność jest głównym kryterium selekcji projektów. Elastyczne narzędzia finansowania zarówno w postaci finansowania kapitałowego, jak i finansowania dłużnego: Temasek (Singapur) EBOiR (międzynarodowy) Zaangażowanie kapitałowe jako inwestor pasywny jedynie w mniejszościowe pakiety akcyjne: EBOiR (międzynarodowy) KfW (Niemcy) Zapewnianie finansowania długoterminowego: Marguerite Fund (paneuropejski) EBOiR (międzynarodowy) Zmniejszanie ryzyka regulacyjnego i politycznego: Marguerite Fund (paneuropejski) EBOiR (międzynarodowy) Norway National Reserve Fund (Norwegia) GIC (Singapur) Inwestowanie w formule project finance: EBOiR (międzynarodowy) EBI (paneuropejski) KfW (Niemcy) UK Guarantees Scheme (Wielka Brytania) Marguerite Fund (paneuropejski) Norway National Reserve Fund (Norwegia) Corporate governance / Proces decyzyjny Rada Nadzorcza z przewagą członków niezależnych Temasek (Singapur) Obecność Panelu Doradczego Temasek (Singapur) Khazanah Nasional (Kazachstan) KKR (USA) Blackstone (USA) Trzystopniowy proces decyzyjny (Rada Nadzorcza, Komitet Inwestycyjny, Zarząd) Temasek (Singapur) GIC (Singapur) Lista funduszy światowych z których czerpaliśmy przykład przy tworzeniu elementów Programu 22

23 Panel Doradczy zazwyczaj tworzony, gdy członkowie Rad Nadzorczych potrzebują wsparcia eksperckiego Skład Rady Nadzorczej w wybranych funduszach na świecie Liczba członków rady % członków rady Panel Doradczy? EIB 23 EBRD 7 4 GIC 5 Temasek 5 1 Blackstone NBIM 4 1 Khazanah 4 NZ Super Fund 10 Harvard 7 Australia FutureFund Posiadają panel doradczy z powodu ograniczonego doświadczenia inwestycyjnego członków rady Nie ma potrzeby powoływania panelu doradczego, ponieważ RN ma doświadczenie inwestycyjne Zarządzanie wewnętrzne Środowisko polityczne Społeczność akademicka Środowisko biznesowe Środowisko inwestycyjne

24 Połączone komitety RN przeważnie zaangażowana w decyzje inwestycyjne Dodatkowo decyzje RN wspierane Komitetami: Audytu, Ryzyka, HR Komitety przy radzie nadzorczej - wybrane przykłady1 NBIM NZ Super. Fund Australia Future Fund GIC ADIA QIA PIMCO Khazanah Temasek EIB EBRD Komitet Wykonawczy/ Inwestycyjny Decyzje podejmuje RN Decyzje podejmuje RN Nie, ale komitet inwestycyjny na poziomie zarządu Decyzje podejmuje RN Decyzje p odejmuje zarząd Decyzje podejmuje RN Decyzje podejmuje RN Komitet Audytu Audyt przeprowadz a Generalny Audytor Singapuru Komitet ds Zarządzania Ryzykiem Nie, ale 2 komitety ds zarządzania ryzykiem na poziomie zarządu Komitet HR Komitet ds Prawnych/ Zgodności 1. Obejmuje tylko komitety, o których informują publicznie dostępne materiały

25 Narodowe wehikuły inwestycyjne: KfW (Niemcy) Charakterystyka wehikułu Model biznesowy oraz struktura wehikułu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) jest jednym z najstarszych i najlepiej znanych banków rozwojowych na świecie KfW został założony w 1948 roku jako instytucja wspierająca odbudowę gospodarki RFN po II wojnie światowej KfW Bankengruppe posiada 3 główne zadania Finansowanie rozwoju MŚP oraz inwestycje w projekty infrastrukturalne i samorządowe Wspieranie niemieckich przedsiębiorstw oraz rządu federalnego w eksporcie i ekspansji międzynarodowej Promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego na całym świecie Beneficjenci 3 kredyt 2 kredyt inwestycja kapitałowa (equity) Bank komercyjny 1 refinansowanie środki finansowe Rynki kapitałowe emisja obligacji gwarantowanych przez rząd Niemiec Refinansowanie kredytów krajowych KfW Mittelstandbank (Małe i średnie przedsiębiorstwa) KfW Kommunalbank (Samorządy i projekty komunalne) KfW Privatkundenbank (Klienci indywidualni) Polityka inwestycyjna Narzędzie Jednostka Cel Wolumen (1H 2012) Refinansowanie pożyczek udzielonych przez banki komercyjne lub inwestycje kapitałowe na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów Refinansowanie pożyczek udzielonych przez banki komercyjne na wspieranie sektora publicznego, w szczególności samorządy Refinansowanie pożyczek udzielonych przez banki komercyjne na wspieranie rozwoju budownictwa, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska 10,6mld / 35% 3,4mld / 11% 7,7mld / 26% Kredyty międzynarodowe IPEX-Bank (projekty międzynarodowe i wspieranie eksportu) Bezpośrednie pożyczki lub inwestycje kapitałowe na projekty i inwestycje infrastrukturalne (w formule project finance oraz corporate finance) oraz rozwój eksportu 1) Dodatkowo uwzględnia 2.6mld na finansowanie rozwoju projektów na rynkach wschodzących oraz transakcje na rynkach kapitałowych Źródło: KfW, Ministerstwo Skarbu Państwa 5,7mld / 19% Razem: 29,9mld 1 25

26 Narodowe wehikuły inwestycyjne: Instituto de Credito Oficial (Hiszpania) Charakterystyka wehikułu Instituto de Credito Oficial (ICO) jest agencją finansową działającą przy Ministerstwie Gospodarki Hiszpanii Państwo posiada 100-procentowy pakiet akcji w ICO Wehikuł jest nadzorowany przez Bank Centralny Hiszpanii Celem spółki jest rozwój hiszpańskiej gospodarki oraz redystrybucja dochodu narodowego zgodnie z polityką gospodarczą rządu Główne zadania spółki to: Wsparcie finansowe w obliczu kryzysu ekonomicznego lub klęsk żywiołowych Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw Finansowanie projektów infrastrukturalnych oraz eksportu Polityka inwestycyjna Narzędzie Portfolio (2011) Inwestycje Beneficjenci Model biznesowy oraz struktura wehikułu kredyt 2 Aktywa razem kredyt Bank komercyjny 1 refinansowanie środki finansowe Dane operacyjne i finansowe 120,9 mld Rynki kapitałowe Emisja publicznych instrumentów dłużnych gwarantowanych przez rząd Hiszpanii Refinansowanie kredytów krajowych Kapitał obrotowy Budownictwo 68% Kapitał własny i rezerwy Dochód przed opodatkowaniem 3,5 mld 24,8 mln Bezpośrednie kredyty krajowe Bezpośrednie kredyty międzynarodowe Inwestycje infrastrukturalne R&D Źródło: Instituto de Credito Oficial, Ministerstwo Skarbu Państwa 30% Wskaźnik Bazylea II 11.92% Zadłużenie 88.76% Inwestycje infrastrukturalne 2% R&D 0.1% ROA (2011) Razem: 71,4mld 26

27 Narodowe wehikuły inwestycyjne: Agence des Participations de l Etat (Francja) Charakterystyka wehikułu Założona na początku 2004 roku, Agence des Participations de l'etat ("APE") pełni funkcję spółki holdingowej państwowych przedsiębiorstw celem APE jest pełnienie funkcji akcjonariusza reprezentującego rząd francuski, tak aby dbać o rozwój tych spółek oraz maksymalizować wartość udziałów Zakres działalności APE jest ściśle określony: Obejmuje szeroki zakres spółek i aktywów od tych z mniejszościowym udziałem po duże podmioty kontrolowane przez państwo W skład portfela APE wchodzi 70 podmiotów W grudniu 2008, APE uczestniczył w utworzeniu Fonds Stratégique d'investissement (FSI), narodowego strategicznego funduszu inwestycyjnego 49% udziałów w FSI ma APE a 51% Caisse des Dépôts et Consignations ("CDC", również podmiot państwowy), działający jako długoterminowy inwestor, którego celem jest dbanie o interesy narodowe i rozwój gospodarczy Francji Celem FSI jest zabezpieczenie kapitałów spółkom uznanym za strategiczne dla gospodarki Francji tj. podmiotom z tych gałęzi gospodarki posiadającym specjalistyczną wiedzę i / lub technologie; firmom podejmującym działania o znaczeniu narodowym lub działającym, w sektorach motoryzacyjnym, lotniczym, stoczniowym i przemyśle kolejowym 100% Struktura Własności 100 % Struktura Zarządu Nadzór Parlamentu Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Zatrdunienia CDC: Rada Nadzorcza na czele z przewodniczącym APE: Rada na czele z dyrektorem 51% 49% generalnym FSI: Rada 7 członków; 2 z CDC, 2 z rządu oraz 3 niezależnych Polityka inwestycyjna APE, CDC i FSI koncentrują się na rozwoju rynku krajowego Wszystkie trzy podmioty przyjęły długoterminową strategię inwestycyjną APE działa w oparciu o matrycę organizacyjną: trzy funkcjonalne departamenty (audytowoksięgowy, finansowy i prawny), które współpracują z departamentami odpowiadającymi za firmy z poszczególnych sektorów Kluczowymi sektorami są transport, energetyka, media oraz obronność Zarządza inwestycjami samodzielnie lub za pośrednictwem swojej spółki zależnej - FSI APE skupia się na inwestycjach o dużej skali, a FSI obejmuje mniejszościowe udziały w spółkach celowych i stara się zaangażować innych inwestorów (publicznych lub prywatnych, francuskich bądź zagranicznych) Poprzez FSI, APE uczestniczy w poprawie jakości zarządzania swoich spółek portfelowych Nawiązała stosunki z innymi państwowymi funduszami, takimi jak Mubadala oraz China Development Bank, jak również z innymi inwestorami długoterminowymi, w celu zachęcenia ich do inwestowania we Francji w ramach umów partnerskich Inne APE działa jako podmiot pośredniczący pomiędzy firmami i rządem, zajmujący się następującymi kwestiami: Miesięcznym raportowaniem finansowym oraz operacyjnym spółek portfelowych Przeglądem najważniejszych transakcji, oceną perspektyw strategicznych i przygotowaniem spółek do wydarzeń związanych z ich cyklem działalności Jest zaangażowana w prywatyzację francuskich firm, w celu zwiększenia ich efektywności oraz gromadzenia funduszy na rozwój kluczowych gałęzi przemysłu, przykładowo: Prowadzona od 2004 restrukturyzacja i modernizacja La Poste, którą przeprowadzono poprzez zmianę jej formy prawnej na spółkę akcyjną Prywatyzacja dystrybucyjno transmisyjnej części Arevy w 2009 roku Zbycie udziałów w Aix-les-Bains, krajowych kąpieliskach termalnych APE monitoruje sposób podejmowania decyzji w spółkach, poprzez mianowanie co najmniej jednego z członków zarządu spośród pracowników Ministerstwa Przemysłu Stara się poprawić ład korporacyjny spółek na wzór firm z sektora prywatnego 27

28 Narodowe wehikuły inwestycyjne: Cassa Depositi e Prestiti (Włochy) CDP została założona w 1850, początkowo w celu przyjmowania depozytów od ludności oraz od podmiotów prywatnych Cele CDP: Wspieranie rozwoju inwestycji publicznych, lokalnej infrastruktury oraz projektów szczególnie ważnych z punktu widzenia interesu narodowego, przy zachowaniu długookresowej równowagi finansowej i gospodarczej Pełni rolę partnera finansowego władz lokalnych oraz właścicieli i operatorów infrastruktury Model funkcjonowania: Oszczędności Pocztowe Finansowanie Rynkowe Charakterystyka wehikułu CDP Działania Wyodrębnione (z gwarancjami państwa) Zwykłe Działania (bez gwarancji państwa) Finansowanie samorządów Finansowanie rozwoju gospodarczego Udział w podwyższeniu kapitałów 70% Struktura Własności Włoska Fundacja Bankowa Spółka akcyjna 30% Struktura Zarządu Nadzór Parlamentu Ministerstwo Gospodarki i Finansów ( MEF ) Rada Nadzorcza Zarząd CDP na czele z prezesem Polityka inwestycyjna W swojej obecnej formie, CDP przypomina bank rozwoju, wspierający rozwój gospodarczy poprzez finansowanie projektów, aranżowanie finansowania pomostowego udział w podwyższeniu kapitałów spółek celowych sektora publicznego Zwykle, możliwość podwyższenia kapitałów dotyczy jedynie spółek, których działalność dotyczy lub uzupełnia cele CDP Jednakże, zgodnie z nowymi propozycjami, CDP ma otworzyć się na działalność bardziej komercyjną, polegającą na obejmowaniu akcji bądź udziałów w spółkach o znaczeniu strategicznym dla Włoch Nastąpi to poprzez Fondo Strategico Italiano ("FSI"), który dysponuje 4 mld i posiada gwarancje rządu; fundusz powstał w lipcu 2011 w wyniku rosnącej liczby przejęć włoskich firm przez podmioty zagraniczne FSI, w którym CDP ma 90% udziałów, a Fintecna posiada 10%, zamierza w tym roku pozyskać dodatkowe 3 mld ze źródeł zewnętrznych, w tym od zagranicznych funduszy państwowych (SWF) FSI ma na celu udostępnienie kapitału wiodącym włoskim przedsiębiorstwom, które planują ekspansję na rynkach zagranicznych Sektory do których adresowany jest program: obronność, bezpieczeństwo, transport, komunikacja, usługi finansowe, energetyka, badania i rozwój, technologia i infrastruktura Inne W przeciwieństwie do SWF, które zwykle otrzymują bezpośrednie dotacje rządowe, CDP przyjął unikalne dwutorowe podejście do pozyskiwania funduszy: Ma prawo do zarządzania oszczędnościami gromadzonymi przez sieć detaliczną Poste Italiane (kwota rzędu 10% wszystkich oszczędności w kraju) Emituje obligacje w ramach programu EMTN oraz obligacje zabezpieczone, w celu finansowania bieżącej działalności, bez gwarancji państwa Podobnie jak inne banki, ale w przeciwieństwie do innych agencji rządowych, CDP podlega pod nadzór Banca d'italia Udział w akcjonariacie włoskiej fundacji bankowej dodatkowo wymusza stosowanie wysokich standardów ładu korporacyjnego Wnioski produktywne wykorzystanie oszczędności gromadzonych przez Pocztę (zamiast finansowania deficytu); zwiększenie nadzoru poprzez oddzielenie rachunkowości i operacji; niezbędne zarządzanie ryzykiem koncentracji w sektorze infrastruktury 28

29 Narodowe wehikuły inwestycyjne: Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Hiszpania) Charakterystyka wehikułu Struktura Własności Struktura Zarządu Założona w czerwcu 1995, SEPI jest podmiotem publicznym, którego celem jest nadzór nad udziałami rządu Hiszpanii w krajowych przedsiębiorstwach z różnych gałęzi przemysłu Inne podmioty, które wcześniej posiadały udziały w przedsiębiorstwach państwowych zostały połączone z SEPI: Insttuto Nacional de Industria ("INI", Narodowa Agencja Przemysłu), Instituto Nacional de Hidrocarburos ("INH", Narodowy Instytut Węglowodorów) SEPI powstała w celu: Maksymalizacji zwrotu ze spółek należących do państwa Realizacji strategii maksymalizującej wartość portfela Zarządzaniem i redukcją długu byłej INI Nadzoru i zarządzania holdingiem spółek publicznych w sektorach strategicznych bądź o ograniczonej konkurencji, w ramach dozwolonych przez dyrektywy UE Dyrektywy te umożliwiają rządom interwencję w ramach restrukturyzacji, w tych branżach, w których inwestycje nie są atrakcyjne 100% Ministerstwo Gospodarki i Finansów Przewodniczący Rady Rada (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz 14 członków reprezentujących różne ministerstwa) Zarząd Spółki Polityka inwestycyjna Inne Strategia SEPI zakłada udzielanie wsparcia dla firm borykających się z różnorodnymi problemami związanymi z sytuacją gospodarczą bądź finansową: Dla konkurencyjnych przedsiębiorstw, w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, celem jest wsparcie ich projektów, oraz poprawa ładu korporacyjnego i efektywności Dla przedsiębiorstw przynoszących straty, ale które mają potencjał, aby zostać uratowane i zrestrukturyzowane, SEPI zapewnia niezbędne środki, z poszanowaniem prawodawstwa hiszpańskiego oraz UE w zakresie pomocy publicznej Dla tych przedsiębiorstw, których branże przechodzą załamanie, zostają przyjęte plany ich przekształcenia, zaadoptowane przez UE W przypadku przedsiębiorstw, które są uznawane za niereformowalne lub są na schyłkowym etapie działalności, przeprowadzane są procesy likwidacyjne W celu wspierania tworzenia nowych przedsiębiorstw, SEPI podejmuje trzy podstawowe rodzaje działań (za pośrednictwem specjalnie utworzonej jednostki, SEPIDES): Odzyskiwanie ziem dawniej wykorzystywanych przez inne rodzaje przemysłów lub górnictwo Rozwój infrastruktury potrzebnej do tworzenia parków biznesowych zapewniających dostęp do nowoczesnych urządzeń i usług Prowadzenie nowych inwestycji, ukierunkowanych zarówno na tworzenie miejsc pracy oraz dywersyfikację bazy przemysłowej poszczególnych regionów Źródła finansowania: SEPI oraz SOE (w strukturze SEPI) mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa Regulamin SEPI został zmieniony w 2006 w taki sposób, aby umożliwić otrzymywanie bezpośrednich dotacji rządowych na finansowanie inwestycji strategicznych Możliwość pozyskiwania funduszy na rynku dłużnym poszczególne emisje mogą uzyskać gwarancję hiszpańskiego rządu Dodatkowe środki mogą być pozyskiwanie poprzez zbycie spółek zależnych Wnioski: możliwość regeneracji gruntów oraz możliwość wielotorowego pozyskiwania kapitałów rozszerzyły możliwości agencji 4 29

Program Inwestycje Polskie. Proces wyboru projektu i kryterium inwestycyjne PIR 21.02.2013

Program Inwestycje Polskie. Proces wyboru projektu i kryterium inwestycyjne PIR 21.02.2013 Program Inwestycje Polskie Proces wyboru projektu i kryterium inwestycyjne PIR 21.02.2013 1 Proces inwestycyjny (1/4). Analiza wstępna Analiza wstępna Analiza szczegółowa Due diligence Zamknięcie Czynności

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje polskie. Grudzień 2014

Program Inwestycje polskie. Grudzień 2014 Program Inwestycje polskie Grudzień 2014 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych. Grudzień 2014

Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych. Grudzień 2014 Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych Grudzień 2014 Proces inwestycyjny: zasady i kluczowe etapy Kluczowe zasady procesu inwestycyjnego Cel i podejście rynkowe Kluczowe zasady procesu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PROGRAMEM:

NADZÓR NAD PROGRAMEM: NADZÓR NAD PROGRAMEM: 1 PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE KATALIZATOREM DŁUGOTERMINOWYCH INWESTYCJI W POLSCE CEL Wsparcie realizacji wybranych inwestycji infrastrukturalnych w sposób: GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PROGRAMEM:

NADZÓR NAD PROGRAMEM: NADZÓR NAD PROGRAMEM: 1 PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE KATALIZATOREM DŁUGOTERMINOWYCH INWESTYCJI W POLSCE CEL Wsparcie realizacji wybranych inwestycji infrastrukturalnych w sposób: GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej listopad 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji:

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014 Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych Warszawa, 13 maja 2014 Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej luty 2015 Nowa inicjatywa TFI BGK S.A. Fundusz finansujący ekspansję zagraniczną polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej 09 czerwca 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 37,4 mld EUR na koniec 2013 typowy poziom inwestycji: 3,5 mld EUR

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej luty 2015 Nowa inicjatywa TFI BGK S.A. Fundusz finansujący projekty zagraniczne polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Akcje, pożyczki,

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych I Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych Efektywność inwestycji rzeczowych Inwestycje - aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu wartości tych aktywów. Efektywność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Wrocław, 1 lipca 2015 r. Spis treści PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

JAK UWIARYGODNIĆ RYNEK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH? 29 WRZEŚNIA 2014 R.

JAK UWIARYGODNIĆ RYNEK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH? 29 WRZEŚNIA 2014 R. JAK UWIARYGODNIĆ RYNEK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH? 29 WRZEŚNIA 2014 R. Dlaczego rynek usług ratingowych i analitycznych związanych z Catalyst będzie się rozwijał Wartość i dynamika emisji nieskarbowych papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance - historia Mezzanine powstał w latach 70 w USA bazując na rozwoju rynku poŝyczek udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe i kasy oszczędnościowe;

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Spis treści PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Część 1: Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, czerwiec 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, czerwiec 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, czerwiec 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017 Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Misja i wartości BGK MISJA BGK Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Miniony rok był em konsekwentnego realizowania przyjętych założeń rozwoju naszej spółki. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego znacząco rozwinął swoją działalność podpisując

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w bankach po kryzysie. Warszawa, 18 kwietnia 2013 r

Ład korporacyjny w bankach po kryzysie. Warszawa, 18 kwietnia 2013 r Ład korporacyjny w bankach po kryzysie Warszawa, 18 kwietnia 2013 r Corporate governance w BRE Banku Wiesław Thor BRE Bank Wzrost znaczenia corporate governance odpowiedzią na kryzys 2007 r. Przejawy kryzys

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego.

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego. Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu Banku PKO Bank Polski Słabnące tempo wzrostu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wzrostu przez venture capital

Finansowanie wzrostu przez venture capital Finansowanie wzrostu przez venture capital Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CAMBRIDGE PYTHON Warszawa 22, 23 maja 2007r. PE/VC - Definicje Private equity dostarcza kapitału

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. październik 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. październik 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej październik 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A.

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Odnośnie punktu 1-5 Dobrych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW jankowska@elzab.com.pl jankowska@elzab.com.pl (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Struktura i model operacyjny Spółki. Lipiec, 2015 rok

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Struktura i model operacyjny Spółki. Lipiec, 2015 rok Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Struktura i model operacyjny Spółki Lipiec, 2015 rok Kim jesteśmy Spółka Skarbu Państwa zarządzającą aktywami o wartości 6,5 mld PLN Zaangażowanie środków własnych w Funduszach

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ATAL S.A. Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ATAL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2016, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATAL S.A. ZA ROK 2016, SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia r. a) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta

Bardziej szczegółowo

Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ. Konsultacje z rynkiem venture capital

Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ. Konsultacje z rynkiem venture capital Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ Konsultacje z rynkiem venture capital Warszawa, 18 stycznia 2016 Platforma funduszy VC PFR Ventures PFR Starter FIZ Fundusze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok SLAJD TYTUŁOWY Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok Ostaszewo, 24.06.2013 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za

Bardziej szczegółowo

Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ. Konsultacje z rynkiem venture capital

Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ. Konsultacje z rynkiem venture capital Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ Konsultacje z rynkiem venture capital Warszawa, 18 stycznia 2016 Platforma funduszy VC PFR Ventures PFR Starter FIZ Fundusze

Bardziej szczegółowo