Program Inwestycje Polskie. Materiał informacyjny Uzupełnienie prezentacji o Programie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Inwestycje Polskie. Materiał informacyjny Uzupełnienie prezentacji o Programie 21.02.2013"

Transkrypt

1 Program Inwestycje Polskie Materiał informacyjny Uzupełnienie prezentacji o Programie Zawartość materiału: Proces wyboru projektu i kryterium inwestycyjne PIR Polityka informacyjna PIR Struktura organizacyjna PIR Zabezpieczenie PIR i BGK przed wpływami niemerytorycznymi Podsumowanie dobrych praktyk rynkowych 1

2 Proces wyboru projektu i kryterium inwestycyjne PIR 2

3 Proces inwestycyjny (1/4). Analiza wstępna Analiza wstępna Analiza szczegółowa Due diligence Zamknięcie Czynności Wymagane informacje Otrzymanie teasera projektu od partnera strategicznego Wstępna analiza projektu na bazie teasera złożonego do PIR Decyzja Zarządu PIR o rozpoczęciu analizy szczegółowej Teaser projektu Podstawowe informacje o inicjatorze projektu inwestorze strategicznym Opis projektu Wymagany capex Struktura finansowania Wstępny harmonogram Rentowność projektu (IRR, NPV, payback period) np.: w formie Karty projektu z Zał. 2 *) Prezentowany proces nie zakłada postępowania aukcyjnego ani w formule PPP 3

4 Proces inwestycyjny (2/4). Analiza szczegółowa Analiza wstępna Analiza szczegółowa Due diligence Zamknięcie Czynności Wymagane informacje Podpisanie NDA przez PIR Analiza pakietu informacyjnego dostarczonego przez inwestora Negocjacja warunków transakcji (koszty DD, zakres DD, wyłączność) Decyzja PIR o rozpoczęciu DD Potencjalnie wstępna oferta inwestycyjna Harmonogram transakcji, dane kontaktowe Memorandum informacyjne Szczegółowa księga założeń do modelu umożliwiająca jego odtworzenie Lista zidentyfikowanych ryzyk projektu (biznesowe, regulacyjne, środowiskowe, ludzkie, technologiczne). Metody mitygowania powyższych ryzyk Szczegółowo rozpisany capex Parametry finansowania Szczegółowy harmonogram inwestycji Stopień zaawansowania inwestycji (wymagane pozwolenia, projekty) Prezentacja doświadczenia w prowadzeniu takiego projektu oraz zespołu odpowiedzialnego za inwestycję (zarządzanie inwestycją, zarząd SPV) Propozycja i warunki exitu Model finansowy (edytowalny z formułami) w różnych możliwych scenariuszach Prezentacja referencyjnych instalacji / inwestycji Posiadane opracowania / raporty prawne i biznesowe z dziedziny sektora danej inwestycji Z czego wynika potrzeba obecności PIR *) Prezentowany proces nie zakłada postępowania aukcyjnego ani w formule PPP 4

5 Proces inwestycyjny (3/4). Due diligence Analiza wstępna Analiza szczegółowa Due diligence Zamknięcie Czynności Wymagane informacje Uruchomienie procesów DD przez PIR: (np.: biznesowe, regulacyjne, środowiskowe, technologiczne) Uszczegółowienie modelu finansowego na potrzeby PIR Draft lub term sheet umowy inwestycyjnej Zgodne z listą wymaganych informacji przez doradców DD Dostęp do ekspertów i zarządu doradcy strategicznego Vendor DD (opcjonalnie, np.: środowiskowe, techniczne) Informacje od stron trzecich: Analizy ekspertów zatrudnionych przez PIR i przez banki finansujące Oferta finansowania otrzymana od banków (organizowane przez partnera projektu lub bezpośrednio przez PIR) *) Prezentowany proces nie zakłada postępowania aukcyjnego ani w formule PPP 5

6 Proces inwestycyjny (4/4). Zamknięcie transakcji Analiza wstępna Analiza szczegółowa Due diligence Zamknięcie Czynności Wymagane informacje Negocjacja umów Prezentacja projektu na Komitecie Inwestycyjnym i decyzja o złożeniu oferty wiążącej Podpisanie umów i zamknięcie transakcji Zgodnie z wewnętrznymi wymagania PIR i Komitetu Inwestycyjnego *) Prezentowany proces nie zakłada postępowania aukcyjnego ani w formule PPP 6

7 Zewn Poziom Zarządu Poziom RN Proces decyzyjny PIR Zarys ogólny Zaangażowanie BGK przy pozyskiwaniu projektów Pozyskiwanie projektów Analiza wstępna Proces inwestycyjny Szczegółowa analiza Due Diligence i zamknięcie Monitoring inwestycji Decyzja dot. wyjścia Rada Nadzorcza / Komitet Inwestycyjny RN Zaangażowanie BGK przy opiniowaniu propozycji (członkostwo w RN) Zatwierdzanie startu DD Zatwierdzanie inwestycji Zgoda na wyjście z inwestycji Zarząd Podejmowanie wstępnej decyzji dot. inwestycji Rekomendacja dla startu DD Rekomendacja inwestycji do RN Monitoring i nadzór nad inwestycja Rekomendacja wyjścia do RN Doradcy Zaangażowanie BGK przy opiniowaniu propozycji (umowa o doradztwo) Sieć zewnętrznych doradców wspiera proces DD Komitet Inwestycyjny oraz Rada Nadzorcza mogą być wsparte doradcami zewnętrznymi w formie zasięgania opinii na każdym etapie 7

8 Zewnętrznil Grupa DI Zarząd Rada Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych Wstępna, szczegółowa propozycja, może podlegać modyfikacjom zarządu PIR Pozyskiwanie projektów Analiza wstępna Proces inwestycyjny Szczegółowa analiza Due Diligence i zamknięcie Monitoring inwestycji Decyzja dot. wyjścia Rada Nadzorcza Zatwierdzanie kryteriów 1 Identyfikacja potencjalnyc h projektów Zatwierdzanie inwestycji Komitet Inwestycyjny RN Zatwierdzanie rozpoczęcia procesu DD 2 Opiniowanie inwestycji Reprezento wanie spółki w SPV Zatwierdzanie wyjścia Komitet Inwestycyjny PIR 3 Podejmowanie decyzji tak/nie 4 Rekomendacja 4 4 inwestycji do RN CIO CRO Rozpoczęcie procesu, przekazywan ie Dyrektorowi DI Ocena, aprobowanie i prezentowanie concept memo Ocena, aprobowanie i prezentowanie rekomendacji dot. procesu DD Wkład w wymagane analizy dot. ryzyka Zapewnienie niezależnej oceny ryzyka Ocena, aprobowanie i przedstawianie ostatecznych rekomendacji Monitorowanie ryzyka inwestycji Ocena, aprobowanie i prezentowanie rekomendacji dot. wyjścia Dyrektorzy DI Identyfikacja potencjalnyc h projektów Przygotowywanie Concept memo Przeprowadzenie szczegółowej ewaluacji i rekomendowanie DD 6 Zarządzanie procesem DD i podejmowanie ostatecznych rekomendacji oraz negocjacje z bankami finansującymi Close deal 6 Repr. w SPV Przygotowywanie materiałów dla przedstawicieli RN Monitorowanie możliwości wyjścia z inwestycji Zarządzanie procesem wyjścia Analitycy DI Wymagane analizy 5 Wymagane analizy 5 Wsparcie procesu DD Monitorowanie firmy i rynków Wymagane analizy Wymagane wsparcie Doradcy Analiza due diligence (banki inwestycyjne, prawnicy, konsultanci itp.) 5 1. Określane corocznie 2. Komitet Inwestycyjny przy RN lub dodatkowo RN w zależności od projektu 3. W tym przedstawiciel BGK jako doradca, bez prawa głosu, opiniujący 4. Komitet Inwestycyjny przy Zarządzie ocenia rekomendacji przed przekazaniem ich RN lub Komitetowi Inwestycyjnemu przy RN 5. W tym model finansowo biznesowy 6. Identyfikacja opcji wyjścia Decyzje Raporty Zadania Zewnętrzne wsparcie procesu wyjścia z inwestycji Kluczowe kroki 8

9 Kryteria wyboru projektów Główne kryteria decydujące o wyborze projektu: Rentowność: np.: IRR / NPV, analiza wrażliwości Ryzyko: Ścieżka wyjścia z inwestycji oraz ryzyko biznesowe Wielkością krytyczną wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), poniżej której projekt nie będzie realizowany przez PIR będzie Wibor pkt (koszt finansowania dłużnego plus 1-2%). W przypadku kiedy będą istniały projekty o podobnych parametrach rentowność / ryzyko, spółka będzie również zwracała uwagę na pozostałe kryteria (ocena jakościowa od 1-5): Pozytywny wpływ na zatrudnienie w gospodarce (bezpośrednio / pośrednio) Poprawa jakości życia obywateli Rozwijanie Partnerstwa Publiczno Prywatnego i polepszenie kultury finansowania inwestycji wśród instytucji publicznych (np.: samorządy) Bezpośrednie zwiększanie konkurencyjności kraju Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego Polski Tworzenie z polskich przedsiębiorstw regionalnych i światowych liderów Zaangażowanie kapitału zagranicznego 9

10 Załącznik 1. Odpowiedzi na pytania inwestora strategicznego Jakie są oczekiwanie funduszu Inwestycje Polskie związane z zaangażowaniem w Projekt (np. przedstawiciel w organach spółki, specjalne zapisy w umowie spółki itp.) - Przedstawiciel w RN SPV - Możliwość monitorowania postępu projektu i kamieni milowych projektu - Bieżący monitoring inwestycji po okresie budowy - Pozostałe kwestie uzależnione od przypadku i do określenia przez Zarząd PIR Zakładany okres zaangażowania - Możliwe do 15 lat jednak preferowane 5-7 lat Możliwy poziom zaangażowania w Projekt mpln, w pierwszych 2 latach preferowane od 250 mpln - Preferowany większościowy udział inwestora strategicznego Warunki i sposób wyjścia z inwestycji - Preferowana gwarancja wykupu przez inwestora strategicznego (np.: wykup balonowy lub etapami, skup akcji własnych przez SPV) - Sprzedaż udziałów poprzez giełdę, do inwestorów infrastrukturalnych lub OFE 10

11 Załącznik 2: Karta projektu (1/2) Ogólna charakterystyka Inicjator i nazwa projektu Firma XYZ Projekt XYZ Sponsor i skrótowa nazwa projektu Łączne szacowane nakłady i proponowana struktura finansowania 3 mld PLN Propozycja struktury sfinansowania nakładów na projekt Equity - 40% Debt - 60% Ocena ryzyk (0 brak; 5 wysokie ryzyko) Regulacyjne Popytu/Rynkowe 5 0 Duży wpływ cen surowca XX Nie dotyczy Opis projektu Projekt polega na Projekt ma na celu Ogólny opis projektu, zawierający m.in. Cel Przedmiot Głównym założeniem projektu jest Sponsor 30% (900 mln) PIR 10% (300 mln) Horyzont czasowy Przewagi konkurencyjne Harmonogram BGK 40% (1200 mln) Banki komercyjne 20% (600 mln) Faza przygotowawcza: 1Q Faza budowy: 1Q Q 2015 Faza operacji: 4Q Harmonogram projektu w podziale na przygotowanie, budowę i operację Budowy Operacyjne Inne jakie? XX XX XX XX XX XX Wpływ na rozwój gospodarczy Polski Ocena ryzyka Scoring Jakościowo (komentarz) Opisowa / [Dywersyfikacja źródeł energii jakościowa dla ocena Polski] wpływu na [Wzmocnienie pozycji eksportowej gospodarkę polskiego sektora] IRR: xx% Rentowność projektu NPV: xx PLN (zakładając xx% WACC) Payback period: xx lat Dostępne wskaźniki oceniające rentowność Gotowość do rozpoczęcia Posiada wszystkie zgody i pozwolenia Wybrany wykonawca Gotowy do startu w momencie zapewnienia finansowania Posiadanie niezbędnych zgód, pozwoleń etc. na rozpoczęcie projektu Dlaczego potrzebny udział PIR w projekcie? Projekt jest rentowny, ale sponsor jest mocno zadłużony trudność w Uzasadnienie pozyskaniu finansowania bez udziału konieczności/ PIR wartości dodanej Potrzebna pomoc PIR w strukturyzacji z udziału PIR w konsorcjum (negocjacje z bankami) projekcie 11

12 Załącznik 2: Karta projektu (2/2) Model biznesowy Prosta kalkulacja przepływów z projektu Szacowane przepływy finansowe (mln PLN) Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Yxxx A) Przychody Przychód B) Koszty Koszt Koszt Kluczowe założenia przy szacowaniu przychodów Główne założenia - przychody Sprzedaż XX mln wolumenu przy cenie jednostkowej XX PLN w Polsce i YY PLN w eksporcie 70% sprzedaży w Polsce, 30% na eksport Kluczowe założenia przy szacowaniu nakładów/kosztów Główne założenia koszty i nakłady (Opex i Capex) Budowa XX km przy cenie YY PLN za 1 km Roczny koszt utrzymania XX PLN za 1 km Koszt C) Nakłady Nakład Nakład Razem (A-B-C) Pozostałe efekty projektu +120 miejsc pracy w fazie operacyjnej Kluczowe efekty "pozafinansowe" projektu (najlepiej kwantyfikowalne) Przepływy z projektu IRR:XX% 1 1. IRR (ang. Internal Rate of Return wewnętrzna stopa zwrotu) liczona jako stopa procentowa r spełniająca warunek:, gdzie CF oznacza wartość przepływów finansowych z projektu w danym roku 12

13 Polityka informacyjna PIR 13

14 Polityka informacyjna oparta na dobrych praktykach funduszy inwestycyjnych oraz praktykach spółek giełdowych Spółka prowadzi stronę internetową w języku polskim i angielskim. Wszystkie poniższe informacje są dostępne na stronie www Roczne sprawozdania Sprawozdania finansowe (RZS, Bilans, RPP) wraz z opinią audytora Opis portfela projektów wraz ze statusem projektu, kamieniami milowymi Sprawozdanie zarządu Sprawozdanie z działalności RN wraz z oceną pracy RN Ogólne informacje o spółce Polityka inwestycyjna Podstawowe dokumenty korporacyjne (statut, regulaminy organów) Życiorysy zawodowe członków organów spółki (Zarząd oraz RN) Informacje o terminie WZA, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza W przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego Informacje o potencjalnym konflikcie interesów członka Zarządu lub RN (np.: w przypadku przeprowadzanego procesu inwestycyjnego) 14

15 Struktura organizacyjna PIR 15

16 Zespół Inwestycji Polskich: Wielkość zespołu porównywalna do polskich funduszy PE Propozycja, do akceptacji przez przyszły Zarząd CEO Członek Zarządu 15+ lat doświadczenia Zespół inwestycyjny Administracja CIO 10+ lat doświadczenia CFO Dyrektor inwestycyjny Członek Zarządu Dyrektor inwestycyjny 7-10 lat doświadczenia Starszy radca prawny Młodszy radca prawny Główny księgowy Menedżer projektu Menedżer projektu Menedżer projektu 3-6 lat doświadczenia PR / IR Asystent / -ka Analityk Analityk 0-2 lata doświadczenia Rada nadzorcza 9 członków 2

17 Zabezpieczenie PIR i BGK przed wpływami niemerytorycznymi 17

18 Zabezpieczenie BGK przed wpływami niemerytorycznymi BGK posiada licencję bankową oraz niezbędne zgody KNF dla członków zarządu na pełnienie funkcji, BGK ma własną politykę kredytową oraz modele oceny ryzyka podlegające stałym audytom wewnętrznym i zewnętrznym, BGK posiada stały rozdział merytoryczny oceny ryzyka działalności bankowej (różne typy ryzyka, różne typy monitoringu, sprawozdawczości etc), W BGK jest całkowity rozdział pomiędzy działalnością zleconą (wykonywaną dla interesariuszy BGK, np. MF ) a działalnością własną (prowadzoną na rachunek Banku). Rozdział ten przejawia się w całkowicie różnych procedurach operacyjnych, prawnych i księgowych. Powyżej przedstawione czynniki determinują rodzaj i warunki oferowanych instrumentów finansowych i zabezpieczają bank przed działaniami nieuzasadnionymi ekonomicznie. 18

19 Zabezpieczenie PIR przed wpływami niemerytorycznymi Proces decyzyjny dla inwestycji PIR jest trzyetapowy i wymaga zgody organów na każdym etapie: Decyzja inwestycyjna będzie podejmowana w pierwszej kolejności przez zespół inwestycyjny PIR i Zarząd. Projekty, po analizie due diligence, które otrzymają akceptację Zarządu są już gotowymi projektami do realizacji. Kolejnym etapem zatwierdzania inwestycji jest Komitet Inwestycyjny złożony z części członków rady nadzorczej. Do Komitetu Inwestycyjnego mogą być zaproszone niezależne osoby znające analizowany biznes w celu konsultacji. Ostateczna decyzja inwestycyjna zostaje podjęta przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie, po wcześniejszej rekomendacji Zarządu oraz akceptacji Komitetu Inwestycyjnego. Projekt inwestycyjny na każdym z 3 powyższych etapów może być odrzucony, lub odesłany do poprawy w celu zmitygowania zidentyfikowanych ryzyk inwestycji. Program wymaga obecności partnera prywatnego w projekcie na porównywalnych warunkach finansowych. Podmioty prywatne mają określone swoje własne kryteria inwestycyjne, więc jest to kolejna płaszczyzna weryfikacji inwestycji. Zarząd odpowiada za realizację polityki inwestycyjnej i przygotowanie inwestycji, a Rada Nadzorcza i Komitet Inwestycyjny odpowiada za akceptację inwestycji. W Zarządzie i Radzie Nadzorczej będą pracowały osoby z doświadczeniem z sektora prywatnego, posiadające wieloletnie doświadczenie i autorytet. Realizacja przez takie osoby projektów nieuzasadnionych ekonomicznie wiązałaby się z utratą wiarygodności oraz reputacji na rynku. Ponadto, wywieranie nacisków politycznych lub próba odwołania takich osób zostałaby bardzo negatywnie odebrana przez opinię publiczną. Ze względu na wymogi Eurostat (niezaliczanie spółki do sektora finansów publicznych) oraz UOKiK (kwestie pomocy publicznej) spółka nie może realizować projektów nieuzasadnionych ekonomicznie. Jest to bardzo mocne zabezpieczenie. Spółka będzie zatrudniała doradców zewnętrznych do przeprowadzenia due diligence (DD), przygotowania modelu finansowego lub jego weryfikacji. Doradcy (renomowane firmy) muszą zatem wyrazić opinię o inwestycji w raporcie DD. PIR będzie stosował się (tam gdzie to możliwe) do procedur informacyjnych i dobrych praktyk dla spółek notowanych na GPW. Proces decyzyjny i ład korporacyjny PIR są wzorowane na najlepszych praktykach funduszy PE / SWF oraz EBOiRu. PIR podlega tym samym regulacjom i procedurom co pozostałe spółki MSP. 19

20 Zewn Poziom Zarządu Poziom RN Proces decyzyjny PIR zabezpiecza przed wpływami niemerytorycznymi Zaangażowanie BGK przy pozyskiwaniu projektów Pozyskiwanie projektów Analiza wstępna Proces inwestycyjny Szczegółowa analiza Due Diligence Monitoring inwestycji Decyzja dot. wyjścia Rada Nadzorcza / Komitet Inwestycyjny RN Zaangażowanie BGK przy opiniowaniu propozycji (członkostwo w RN) Zatwierdzanie startu DD Zatwierdzanie inwestycji Zgoda na wyjście z inwestycji Zarząd Podejmowanie wstępnej decyzji dot. inwestycji Rekomendacja dla startu DD Rekomendacja inwestycji do RN Monitoring i nadzór nad inwestycja Rekomendacja wyjścia do RN Doradcy Zaangażowanie BGK przy opiniowaniu propozycji (umowa o doradztwo) Sieć zewnętrznych doradców wspiera proces DD Komitet Inwestycyjny oraz Rada Nadzorcza mogą być wsparte doradcami zewnętrznymi w formie zasięgania opinii na każdym etapie 20

21 Podsumowanie dobrych praktyk rynkowych 21

22 Najlepsze praktyki biznesowe Programu IP są zaczernięte z państwowych funduszy, banków rozwojowych i funduszy private equity Polityka inwestycyjna / Model biznesowy Rentowność jest głównym kryterium selekcji projektów. Elastyczne narzędzia finansowania zarówno w postaci finansowania kapitałowego, jak i finansowania dłużnego: Temasek (Singapur) EBOiR (międzynarodowy) Zaangażowanie kapitałowe jako inwestor pasywny jedynie w mniejszościowe pakiety akcyjne: EBOiR (międzynarodowy) KfW (Niemcy) Zapewnianie finansowania długoterminowego: Marguerite Fund (paneuropejski) EBOiR (międzynarodowy) Zmniejszanie ryzyka regulacyjnego i politycznego: Marguerite Fund (paneuropejski) EBOiR (międzynarodowy) Norway National Reserve Fund (Norwegia) GIC (Singapur) Inwestowanie w formule project finance: EBOiR (międzynarodowy) EBI (paneuropejski) KfW (Niemcy) UK Guarantees Scheme (Wielka Brytania) Marguerite Fund (paneuropejski) Norway National Reserve Fund (Norwegia) Corporate governance / Proces decyzyjny Rada Nadzorcza z przewagą członków niezależnych Temasek (Singapur) Obecność Panelu Doradczego Temasek (Singapur) Khazanah Nasional (Kazachstan) KKR (USA) Blackstone (USA) Trzystopniowy proces decyzyjny (Rada Nadzorcza, Komitet Inwestycyjny, Zarząd) Temasek (Singapur) GIC (Singapur) Lista funduszy światowych z których czerpaliśmy przykład przy tworzeniu elementów Programu 22

23 Panel Doradczy zazwyczaj tworzony, gdy członkowie Rad Nadzorczych potrzebują wsparcia eksperckiego Skład Rady Nadzorczej w wybranych funduszach na świecie Liczba członków rady % członków rady Panel Doradczy? EIB 23 EBRD 7 4 GIC 5 Temasek 5 1 Blackstone NBIM 4 1 Khazanah 4 NZ Super Fund 10 Harvard 7 Australia FutureFund Posiadają panel doradczy z powodu ograniczonego doświadczenia inwestycyjnego członków rady Nie ma potrzeby powoływania panelu doradczego, ponieważ RN ma doświadczenie inwestycyjne Zarządzanie wewnętrzne Środowisko polityczne Społeczność akademicka Środowisko biznesowe Środowisko inwestycyjne

24 Połączone komitety RN przeważnie zaangażowana w decyzje inwestycyjne Dodatkowo decyzje RN wspierane Komitetami: Audytu, Ryzyka, HR Komitety przy radzie nadzorczej - wybrane przykłady1 NBIM NZ Super. Fund Australia Future Fund GIC ADIA QIA PIMCO Khazanah Temasek EIB EBRD Komitet Wykonawczy/ Inwestycyjny Decyzje podejmuje RN Decyzje podejmuje RN Nie, ale komitet inwestycyjny na poziomie zarządu Decyzje podejmuje RN Decyzje p odejmuje zarząd Decyzje podejmuje RN Decyzje podejmuje RN Komitet Audytu Audyt przeprowadz a Generalny Audytor Singapuru Komitet ds Zarządzania Ryzykiem Nie, ale 2 komitety ds zarządzania ryzykiem na poziomie zarządu Komitet HR Komitet ds Prawnych/ Zgodności 1. Obejmuje tylko komitety, o których informują publicznie dostępne materiały

25 Narodowe wehikuły inwestycyjne: KfW (Niemcy) Charakterystyka wehikułu Model biznesowy oraz struktura wehikułu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) jest jednym z najstarszych i najlepiej znanych banków rozwojowych na świecie KfW został założony w 1948 roku jako instytucja wspierająca odbudowę gospodarki RFN po II wojnie światowej KfW Bankengruppe posiada 3 główne zadania Finansowanie rozwoju MŚP oraz inwestycje w projekty infrastrukturalne i samorządowe Wspieranie niemieckich przedsiębiorstw oraz rządu federalnego w eksporcie i ekspansji międzynarodowej Promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego na całym świecie Beneficjenci 3 kredyt 2 kredyt inwestycja kapitałowa (equity) Bank komercyjny 1 refinansowanie środki finansowe Rynki kapitałowe emisja obligacji gwarantowanych przez rząd Niemiec Refinansowanie kredytów krajowych KfW Mittelstandbank (Małe i średnie przedsiębiorstwa) KfW Kommunalbank (Samorządy i projekty komunalne) KfW Privatkundenbank (Klienci indywidualni) Polityka inwestycyjna Narzędzie Jednostka Cel Wolumen (1H 2012) Refinansowanie pożyczek udzielonych przez banki komercyjne lub inwestycje kapitałowe na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów Refinansowanie pożyczek udzielonych przez banki komercyjne na wspieranie sektora publicznego, w szczególności samorządy Refinansowanie pożyczek udzielonych przez banki komercyjne na wspieranie rozwoju budownictwa, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska 10,6mld / 35% 3,4mld / 11% 7,7mld / 26% Kredyty międzynarodowe IPEX-Bank (projekty międzynarodowe i wspieranie eksportu) Bezpośrednie pożyczki lub inwestycje kapitałowe na projekty i inwestycje infrastrukturalne (w formule project finance oraz corporate finance) oraz rozwój eksportu 1) Dodatkowo uwzględnia 2.6mld na finansowanie rozwoju projektów na rynkach wschodzących oraz transakcje na rynkach kapitałowych Źródło: KfW, Ministerstwo Skarbu Państwa 5,7mld / 19% Razem: 29,9mld 1 25

26 Narodowe wehikuły inwestycyjne: Instituto de Credito Oficial (Hiszpania) Charakterystyka wehikułu Instituto de Credito Oficial (ICO) jest agencją finansową działającą przy Ministerstwie Gospodarki Hiszpanii Państwo posiada 100-procentowy pakiet akcji w ICO Wehikuł jest nadzorowany przez Bank Centralny Hiszpanii Celem spółki jest rozwój hiszpańskiej gospodarki oraz redystrybucja dochodu narodowego zgodnie z polityką gospodarczą rządu Główne zadania spółki to: Wsparcie finansowe w obliczu kryzysu ekonomicznego lub klęsk żywiołowych Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw Finansowanie projektów infrastrukturalnych oraz eksportu Polityka inwestycyjna Narzędzie Portfolio (2011) Inwestycje Beneficjenci Model biznesowy oraz struktura wehikułu kredyt 2 Aktywa razem kredyt Bank komercyjny 1 refinansowanie środki finansowe Dane operacyjne i finansowe 120,9 mld Rynki kapitałowe Emisja publicznych instrumentów dłużnych gwarantowanych przez rząd Hiszpanii Refinansowanie kredytów krajowych Kapitał obrotowy Budownictwo 68% Kapitał własny i rezerwy Dochód przed opodatkowaniem 3,5 mld 24,8 mln Bezpośrednie kredyty krajowe Bezpośrednie kredyty międzynarodowe Inwestycje infrastrukturalne R&D Źródło: Instituto de Credito Oficial, Ministerstwo Skarbu Państwa 30% Wskaźnik Bazylea II 11.92% Zadłużenie 88.76% Inwestycje infrastrukturalne 2% R&D 0.1% ROA (2011) Razem: 71,4mld 26

27 Narodowe wehikuły inwestycyjne: Agence des Participations de l Etat (Francja) Charakterystyka wehikułu Założona na początku 2004 roku, Agence des Participations de l'etat ("APE") pełni funkcję spółki holdingowej państwowych przedsiębiorstw celem APE jest pełnienie funkcji akcjonariusza reprezentującego rząd francuski, tak aby dbać o rozwój tych spółek oraz maksymalizować wartość udziałów Zakres działalności APE jest ściśle określony: Obejmuje szeroki zakres spółek i aktywów od tych z mniejszościowym udziałem po duże podmioty kontrolowane przez państwo W skład portfela APE wchodzi 70 podmiotów W grudniu 2008, APE uczestniczył w utworzeniu Fonds Stratégique d'investissement (FSI), narodowego strategicznego funduszu inwestycyjnego 49% udziałów w FSI ma APE a 51% Caisse des Dépôts et Consignations ("CDC", również podmiot państwowy), działający jako długoterminowy inwestor, którego celem jest dbanie o interesy narodowe i rozwój gospodarczy Francji Celem FSI jest zabezpieczenie kapitałów spółkom uznanym za strategiczne dla gospodarki Francji tj. podmiotom z tych gałęzi gospodarki posiadającym specjalistyczną wiedzę i / lub technologie; firmom podejmującym działania o znaczeniu narodowym lub działającym, w sektorach motoryzacyjnym, lotniczym, stoczniowym i przemyśle kolejowym 100% Struktura Własności 100 % Struktura Zarządu Nadzór Parlamentu Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Zatrdunienia CDC: Rada Nadzorcza na czele z przewodniczącym APE: Rada na czele z dyrektorem 51% 49% generalnym FSI: Rada 7 członków; 2 z CDC, 2 z rządu oraz 3 niezależnych Polityka inwestycyjna APE, CDC i FSI koncentrują się na rozwoju rynku krajowego Wszystkie trzy podmioty przyjęły długoterminową strategię inwestycyjną APE działa w oparciu o matrycę organizacyjną: trzy funkcjonalne departamenty (audytowoksięgowy, finansowy i prawny), które współpracują z departamentami odpowiadającymi za firmy z poszczególnych sektorów Kluczowymi sektorami są transport, energetyka, media oraz obronność Zarządza inwestycjami samodzielnie lub za pośrednictwem swojej spółki zależnej - FSI APE skupia się na inwestycjach o dużej skali, a FSI obejmuje mniejszościowe udziały w spółkach celowych i stara się zaangażować innych inwestorów (publicznych lub prywatnych, francuskich bądź zagranicznych) Poprzez FSI, APE uczestniczy w poprawie jakości zarządzania swoich spółek portfelowych Nawiązała stosunki z innymi państwowymi funduszami, takimi jak Mubadala oraz China Development Bank, jak również z innymi inwestorami długoterminowymi, w celu zachęcenia ich do inwestowania we Francji w ramach umów partnerskich Inne APE działa jako podmiot pośredniczący pomiędzy firmami i rządem, zajmujący się następującymi kwestiami: Miesięcznym raportowaniem finansowym oraz operacyjnym spółek portfelowych Przeglądem najważniejszych transakcji, oceną perspektyw strategicznych i przygotowaniem spółek do wydarzeń związanych z ich cyklem działalności Jest zaangażowana w prywatyzację francuskich firm, w celu zwiększenia ich efektywności oraz gromadzenia funduszy na rozwój kluczowych gałęzi przemysłu, przykładowo: Prowadzona od 2004 restrukturyzacja i modernizacja La Poste, którą przeprowadzono poprzez zmianę jej formy prawnej na spółkę akcyjną Prywatyzacja dystrybucyjno transmisyjnej części Arevy w 2009 roku Zbycie udziałów w Aix-les-Bains, krajowych kąpieliskach termalnych APE monitoruje sposób podejmowania decyzji w spółkach, poprzez mianowanie co najmniej jednego z członków zarządu spośród pracowników Ministerstwa Przemysłu Stara się poprawić ład korporacyjny spółek na wzór firm z sektora prywatnego 27

28 Narodowe wehikuły inwestycyjne: Cassa Depositi e Prestiti (Włochy) CDP została założona w 1850, początkowo w celu przyjmowania depozytów od ludności oraz od podmiotów prywatnych Cele CDP: Wspieranie rozwoju inwestycji publicznych, lokalnej infrastruktury oraz projektów szczególnie ważnych z punktu widzenia interesu narodowego, przy zachowaniu długookresowej równowagi finansowej i gospodarczej Pełni rolę partnera finansowego władz lokalnych oraz właścicieli i operatorów infrastruktury Model funkcjonowania: Oszczędności Pocztowe Finansowanie Rynkowe Charakterystyka wehikułu CDP Działania Wyodrębnione (z gwarancjami państwa) Zwykłe Działania (bez gwarancji państwa) Finansowanie samorządów Finansowanie rozwoju gospodarczego Udział w podwyższeniu kapitałów 70% Struktura Własności Włoska Fundacja Bankowa Spółka akcyjna 30% Struktura Zarządu Nadzór Parlamentu Ministerstwo Gospodarki i Finansów ( MEF ) Rada Nadzorcza Zarząd CDP na czele z prezesem Polityka inwestycyjna W swojej obecnej formie, CDP przypomina bank rozwoju, wspierający rozwój gospodarczy poprzez finansowanie projektów, aranżowanie finansowania pomostowego udział w podwyższeniu kapitałów spółek celowych sektora publicznego Zwykle, możliwość podwyższenia kapitałów dotyczy jedynie spółek, których działalność dotyczy lub uzupełnia cele CDP Jednakże, zgodnie z nowymi propozycjami, CDP ma otworzyć się na działalność bardziej komercyjną, polegającą na obejmowaniu akcji bądź udziałów w spółkach o znaczeniu strategicznym dla Włoch Nastąpi to poprzez Fondo Strategico Italiano ("FSI"), który dysponuje 4 mld i posiada gwarancje rządu; fundusz powstał w lipcu 2011 w wyniku rosnącej liczby przejęć włoskich firm przez podmioty zagraniczne FSI, w którym CDP ma 90% udziałów, a Fintecna posiada 10%, zamierza w tym roku pozyskać dodatkowe 3 mld ze źródeł zewnętrznych, w tym od zagranicznych funduszy państwowych (SWF) FSI ma na celu udostępnienie kapitału wiodącym włoskim przedsiębiorstwom, które planują ekspansję na rynkach zagranicznych Sektory do których adresowany jest program: obronność, bezpieczeństwo, transport, komunikacja, usługi finansowe, energetyka, badania i rozwój, technologia i infrastruktura Inne W przeciwieństwie do SWF, które zwykle otrzymują bezpośrednie dotacje rządowe, CDP przyjął unikalne dwutorowe podejście do pozyskiwania funduszy: Ma prawo do zarządzania oszczędnościami gromadzonymi przez sieć detaliczną Poste Italiane (kwota rzędu 10% wszystkich oszczędności w kraju) Emituje obligacje w ramach programu EMTN oraz obligacje zabezpieczone, w celu finansowania bieżącej działalności, bez gwarancji państwa Podobnie jak inne banki, ale w przeciwieństwie do innych agencji rządowych, CDP podlega pod nadzór Banca d'italia Udział w akcjonariacie włoskiej fundacji bankowej dodatkowo wymusza stosowanie wysokich standardów ładu korporacyjnego Wnioski produktywne wykorzystanie oszczędności gromadzonych przez Pocztę (zamiast finansowania deficytu); zwiększenie nadzoru poprzez oddzielenie rachunkowości i operacji; niezbędne zarządzanie ryzykiem koncentracji w sektorze infrastruktury 28

29 Narodowe wehikuły inwestycyjne: Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Hiszpania) Charakterystyka wehikułu Struktura Własności Struktura Zarządu Założona w czerwcu 1995, SEPI jest podmiotem publicznym, którego celem jest nadzór nad udziałami rządu Hiszpanii w krajowych przedsiębiorstwach z różnych gałęzi przemysłu Inne podmioty, które wcześniej posiadały udziały w przedsiębiorstwach państwowych zostały połączone z SEPI: Insttuto Nacional de Industria ("INI", Narodowa Agencja Przemysłu), Instituto Nacional de Hidrocarburos ("INH", Narodowy Instytut Węglowodorów) SEPI powstała w celu: Maksymalizacji zwrotu ze spółek należących do państwa Realizacji strategii maksymalizującej wartość portfela Zarządzaniem i redukcją długu byłej INI Nadzoru i zarządzania holdingiem spółek publicznych w sektorach strategicznych bądź o ograniczonej konkurencji, w ramach dozwolonych przez dyrektywy UE Dyrektywy te umożliwiają rządom interwencję w ramach restrukturyzacji, w tych branżach, w których inwestycje nie są atrakcyjne 100% Ministerstwo Gospodarki i Finansów Przewodniczący Rady Rada (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz 14 członków reprezentujących różne ministerstwa) Zarząd Spółki Polityka inwestycyjna Inne Strategia SEPI zakłada udzielanie wsparcia dla firm borykających się z różnorodnymi problemami związanymi z sytuacją gospodarczą bądź finansową: Dla konkurencyjnych przedsiębiorstw, w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, celem jest wsparcie ich projektów, oraz poprawa ładu korporacyjnego i efektywności Dla przedsiębiorstw przynoszących straty, ale które mają potencjał, aby zostać uratowane i zrestrukturyzowane, SEPI zapewnia niezbędne środki, z poszanowaniem prawodawstwa hiszpańskiego oraz UE w zakresie pomocy publicznej Dla tych przedsiębiorstw, których branże przechodzą załamanie, zostają przyjęte plany ich przekształcenia, zaadoptowane przez UE W przypadku przedsiębiorstw, które są uznawane za niereformowalne lub są na schyłkowym etapie działalności, przeprowadzane są procesy likwidacyjne W celu wspierania tworzenia nowych przedsiębiorstw, SEPI podejmuje trzy podstawowe rodzaje działań (za pośrednictwem specjalnie utworzonej jednostki, SEPIDES): Odzyskiwanie ziem dawniej wykorzystywanych przez inne rodzaje przemysłów lub górnictwo Rozwój infrastruktury potrzebnej do tworzenia parków biznesowych zapewniających dostęp do nowoczesnych urządzeń i usług Prowadzenie nowych inwestycji, ukierunkowanych zarówno na tworzenie miejsc pracy oraz dywersyfikację bazy przemysłowej poszczególnych regionów Źródła finansowania: SEPI oraz SOE (w strukturze SEPI) mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa Regulamin SEPI został zmieniony w 2006 w taki sposób, aby umożliwić otrzymywanie bezpośrednich dotacji rządowych na finansowanie inwestycji strategicznych Możliwość pozyskiwania funduszy na rynku dłużnym poszczególne emisje mogą uzyskać gwarancję hiszpańskiego rządu Dodatkowe środki mogą być pozyskiwanie poprzez zbycie spółek zależnych Wnioski: możliwość regeneracji gruntów oraz możliwość wielotorowego pozyskiwania kapitałów rozszerzyły możliwości agencji 4 29

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2015 r. COM(2015) 361 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rola krajowych banków

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PROGRAMEM:

NADZÓR NAD PROGRAMEM: NADZÓR NAD PROGRAMEM: 1 PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE KATALIZATOREM DŁUGOTERMINOWYCH INWESTYCJI W POLSCE CEL Wsparcie realizacji wybranych inwestycji infrastrukturalnych w sposób: GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FORTIS BANK POLSKA S.A. ZA ROK 2007. Ocena działalności Banku w roku 2007

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FORTIS BANK POLSKA S.A. ZA ROK 2007. Ocena działalności Banku w roku 2007 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FORTIS BANK POLSKA S.A. ZA ROK 2007 Ocena działalności Banku w roku 2007 Rada Nadzorcza ma przyjemność poinformować, iż Fortis Bank Polska S.A. (Bank) zakończył rok 2007 z

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modelu funkcjonowania i finansowania funduszu private equity

Koncepcja modelu funkcjonowania i finansowania funduszu private equity Koncepcja modelu funkcjonowania i finansowania funduszu private equity Sławomir Popłooski 2010-10-26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. 8 czerwca 2012 roku 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny z istotnymi dla Spółki

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne.........5 Tabela 2 Zakres stosowania......54 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego....98 Tabela

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkiej Syntezy Chemicznej Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

Bardziej szczegółowo

RAPORT INFORMACYJNY FILAR III

RAPORT INFORMACYJNY FILAR III 2013 RAPORT INFORMACYJNY FILAR III CAPÍTULO INFORME ANUAL 2013 2 2013. RAPORT INFORMACYJNY FILAR III SPIS TREŚCI STRESZCZENIE DLA KIEROWNICTWA ŚRODOWISKO MAKROEKONOMICZNE I REGULACYJNE ZAKRES PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOPEX S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOPEX S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOPEX S.A. ZA 2013 ROK KATOWICE, KWIECIEŃ 2014 ROK SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE.. 4 1.1. HISTORIA EMITENTA 4 1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA 5 1.3. ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI. Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2004 r.

DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI. Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2004 r. DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI STRESZCZENIE... 1 1 PORTFEL BANKU... 6 1.1 PRZEGLĄD

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impera Capital S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności (wszystkie kwoty

Bardziej szczegółowo