OPERATING CONDITIONS OF FRANCHISE SYSTEMS IN FOOD TRADE IN POLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERATING CONDITIONS OF FRANCHISE SYSTEMS IN FOOD TRADE IN POLAND"

Transkrypt

1 76 Krzysztof Stowarzyszenie Firlej Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 6 Krzysztof Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce OPERATING CONDITIONS OF FRANCHISE SYSTEMS IN FOOD TRADE IN POLAND Słowa kluczowe: systemy franczyzowe, sieci handlowe, handel żywnością Key words: franchise systems, retail chains, food trade Abstrakt. Celem badań było przedstawienie na wybranych przykładach najważniejszych uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych i prawnych funkcjonowania systemów franczyzowych, które są wykorzystywane do handlu żywnością w Polsce. Popularne w ostatniej dekadzie zawieranie umów franczyzowych przez sieci handlowe z polskimi detalistami zajmującymi się handlem żywnością stało się inspiracją do przeprowadzenia badań, których wyniki charakteryzują istniejący stan i przedstawiają uwarunkowania podejmowania działalności gospodarczej w tej formie. Praktycznym przykładem tego rodzaju działań jest funkcjonowanie polskich i zagranicznych sieci handlowych w ramach powiązań franczyzowych z firmą Carrefour Polska i Lewiatan Holding S. A. Wstęp Funkcjonowanie systemów franczyzowych w Polsce stało się niezwykle popularne w ostatniej dekadzie w Polsce. Z danych z 2011 r. wynika, że roczne inwestycje w zakresie franczyzy przekroczyły wartość 1,5 mld zł, a zaledwie 15% franczyzobiorców w Polsce zamknęło swoje firmy w pierwszych pięciu latach ich funkcjonowania [Franczyza oraz koszty 2013]. W strukturze polskiego handlu żywnością największą liczbę podmiotów stanowią sklepy detaliczne, które w większości są własnością niezależnych właścicieli. Znacząca część z nich coraz częściej zawiera umowy franczyzowe z korporacyjnymi organizacjami handlu detalicznego, potocznie nazywanymi sieciami handlowymi. Według Kotlera i Kellera organizacje sieciowe korzystają z oszczędności skali, większej siły nabywczej, lepszej rozpoznawalności marki oraz lepiej przeszkolonego personelu aniżeli ma to miejsce w pozostałych sklepach [Kotler, Keller 2012]. Dokonując przeglądu definicji należy zwrócić uwagę na Europejski Kodeks Etyki Franczyzy [Jórczak 2013], który określa zjawisko to jako pewien system marketingu dóbr, usług, technologii, który opiera się na ścisłej i ciągłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi franczyzobiorcą a franczyzodawcą. Działalność organizacji franczyzowych jest niezwykle popularna wśród transakcji detalicznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie stanowi 40% ich ogółu, gdyż jeden na dwanaście amerykańskich punktów detalicznych jest placówką franczyzową, a firmy tego rodzaju zapewniają co szesnaste miejsce pracy. Organizacje franczyzowe są oparte są na kontraktach, zrzeszają franczyzodawcę z franczyzobiorcami, a w przypadku artykułów żywnościowych funkcjonują w wielu branżach. W Polsce handel żywnością zajmuje istotne miejsce na rynku krajowym i jest ściśle powiązany z sytuacją polskiego przemysłu spożywczego, którego pozycja z roku na rok wzrasta. Dowodem tego jest rosnący udział eksportu polskich artykułów żywnościowych oraz dynamika handlu zagranicznego. W latach 90. XX wieku drobni detaliści zajmujący się handlem żywnością rozwijali swoją działalność gospodarczą na szerszą skalę, by z czasem poszukiwać kontrahenta wspierającego ich działania przez unowocześnianie systemu prowadzenia sprzedaży, licencji do korzystania ze znaku handlowego i prawa do bycia częścią systemu. Stosowanie systemu franczyzowego jest

2 Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce 77 także korzystne dla franczyzodawcy, który korzysta z pracy przedsiębiorców oraz zdobywa znajomość lokalnych społeczności i poznaje uwarunkowania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Aktualnie handel detaliczny w Polsce przechodzi kolejną fazę przekształceń, charakteryzującą się pojawianiem dużej ilości sklepów mniejszych formatów, to jest sklepów wygodnych (convinience), osiedlowych oraz hybrydowych. Sklepy te są często partnerami sieci handlowych i funkcjonują na zasadach powiązań franczyzowych. Badania ankietowe przeprowadzone przez firmę Nielsen wykazały, że 90% Polaków dokonuje zakupów w małych sklepach, a niemal 40% odwiedza je codziennie, co świadczy o dużym potencjale tego rodzaju placówek handlowych. Jak podają autorzy raportu, w Polsce funkcjonuje obecnie ponad 330 sklepów franczyzowych (stan na r.) z logo Carrefour Express oraz Globi. Z kolei prognozy firmy Euromonitor International zakładają, że liczba małych sklepów do 2025 r. może się zmniejszyć w Polsce nawet o 60%, na co wpłynie: spowolnienie gospodarcze, brak konkretnego konceptu handlowego, brak dobrze dobranego asortymentu oraz rosnąca konkurencja, głównie ze strony dyskontów [Blisko 90 proc ]. Zdaniem autorów okres kryzysu najprościej przetrwać przez śledzenie zmian na rynku oraz szybką adaptację do zmieniających się trendów, co w przypadku lokalnych przedsiębiorców może być wzmocnione wsparciem doświadczonego partnera, na przykład przez podjęcie współpracy na zasadzie umowy franczyzowej. Coraz częściej można zauważyć, szczególnie w krajach środkowo-wschodniej Europy stosowanie wypróbowanych wcześniej w bogatych krajach Europy Zachodniej strategii dywersyfikacji portfela formatów oraz wykorzystywanie powiązań franczyzowych z lokalnymi detalistami, których celem jest pozyskiwanie rynków dotychczas niedostępnych i wschodzących. W latach pełnej akcesji nowych państw członkowskich zauważono kontynuację tego rodzaju działań i przekształceń w strukturze podmiotowej handlu, których wynikiem są pojawiające się w dużej liczbie sklepy detaliczne w coraz liczniejszych centrach handlowych, funkcjonujące na zasadzie powiązań franchisingowych. Celem badań było zaprezentowanie najważniejszych uwarunkowań funkcjonowania systemów franczyzowych, które są wykorzystywane w handlu żywnością w Polsce. Materiał i metodyka badań W badaniach wykorzystano badania ankietowe, które przeprowadzono w 2012 r. w wybranych placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego, działających w ramach sieci Carrefour Express oraz PSH Lewiatan. Podmioty wybrane do badań zostały zakwalifikowane celowo, gdyż są to jedne z wiodących sieci detalicznych funkcjonujących w województwie małopolskim na zasadach franczyzowych. Podjęto także próbę ukazania strategii biznesowej opartej na modelu franczyzy w ujęciu dwóch różnych podmiotów rynkowych, czyli międzynarodowej firmy Carrefour oraz sieci Lewiatan, zbudowanej na polskim kapitale. Problemy zawarte w pytaniach dotyczyły funkcjonowania małych i średnich sklepów detalicznych i były skierowane do ich właścicieli. W ankiecie przebadano 187 sklepów z 228 działających w chwili przeprowadzania badania na obszarze województwa małopolskiego, co stanowiło 82,1% ogółu i 6,5% w skali całego kraju. Firma Carrefour Polska Sp. z o. o. na rynku działa od połowy lat 90. XX wieku i ma ugruntowaną pozycję wśród liderów handlu wielkopowierzchniowego, natomiast sieć sklepów franczyzowych rozwija się od 2010 r. PSH Lewiatan ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu zintegrowanej sieci handlowej, gdyż na rynku działa od 1994 r. Obecnie należy do największych sieci franczyzowych na rynku polskim, gdyż pod marką firmy działa ponad 2730 placówek. Badając ogólnie sektor handlu w Polsce stwierdzono, że na koniec 2011 r. funkcjonowało 345 tys. placówek handlowych i liczba ta zmniejszyła się o 0,3% w stosunku do 2010 r. [Rynek wewnętrzny 2012]. Na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w tabeli 1 można stwierdzić zmniejszenie się liczby placówek handlowych o 12,0% w latach Nie wszystkie jednak formaty odnotowały spadki, a dotyczyły one w głównej mierze sklepów wielkopowierzchniowych, takich jak hipermarkety i supermarkety.

3 78 Krzysztof Firlej Tabela 1. Placówki handlowe w Polsce według form organizacyjnych Table 1. Retail outlets in Poland by organizational form Wyszczególnienie/Specification Liczba placówek/number of retail outles Sklepy ogółem w tym:/stores in total in the: Domy towarowe/department Stores Domy handlowe/ Trade Stores Hipermarkety/Hypermarkets Supermarkety/Supermarkets Pozostałe sklepy/other shops Stacje paliw/service Stations Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Source: own studu based on CSO data Sektor supermarketów był najbardziej doceniany przez inwestorów sieci handlowych, którzy doprowadzili do wzrostu ich liczby w badanym okresie o 145%, jak również sektor hipermarketów, których liczba wzrosła o 92,8%. Grupa sklepów zaliczanych do pozostałych (małe i średnie placówki handlowe) zmniejszyła się o 13,1%, a sektor ten w dalszym ciągu należy uznać za rozproszony zarówno pod względem wielkości, organizacji, asortymentu, formy prawnej, jak i lokalizacji [Kowalak 2007]. Supermarkety i hipermarkety mają także w swojej ofercie asortymentowej produkty spożywcze i każdy z nich prowadzi detaliczny sklep w tej branży, niemniej jednak działają one w szczególnie odpowiedniej dla nich lokalizacji, która zwykle wybierana jest w obszarze dużych miast. O wiele korzystniejsze możliwości wyboru lokalizacji mają małe sklepy sprzedające żywność detalicznie, gdyż mogą one funkcjonować zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich, które zwykle są nieopłacalne dla handlu wielkopowierzchniowego, czyli w małych miejscowościach, osiedlach i wsiach. Z tego względu sieci handlowe zaczęły poszukiwać nowych formatów, które z powodzeniem mogłyby konkurować na tych terenach. Małe sklepy osiedlowe i convenience okazały się skuteczną konkurencją dla istniejących już placówek handlowych, a ich właściciele coraz chętniej podejmowali współpracę z dużymi sieciami handlowymi, podpisując z nimi umowy franczyzowe. Mali przedsiębiorcy szybko dostrzegli korzyści rozwojowe płynące z podpisywanych umów, a sieci handlowe wzmocniły zakres ekspansji w polskim sektorze handlu. Umowa franczyzy jako warunek prowadzenia działalności handlowej Podstawą prowadzenia działalności gospodarczej na zasadzie franczyzy jest umowa, która w momencie podpisania staje się dokumentem prawnym w kompleksowy sposób opisującym transakcje realizowane między franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Umowa musi spełniać następujące wymagania: a) we właściwy sposób regulować prawa własności należące do franczyzodawcy, b) opisywać strukturę operacyjną systemu oraz zasady kontroli, c) zapewniać franczyzobiorcy bezpieczeństwo jego działań i możliwości rozwoju oraz sprzedaży jego aktywów związanych z działalnością prowadzoną na podstawie umowy franczyzowej [Umowa franczyzowa 2013]. Franczyzobiorcy jako właściciele placówek handlowych w handlu spożywczym muszą respektować obowiązujące zasady w tego rodzaju współpracy. Ich przykładem mogą być: zapewnienie wyłączności działania w prowadzonej działalności, niepodejmowanie konkurencyjnej działalności w stosunku do innych członków sieci zarówno podczas trwania umowy, jak i w wyznaczonym okresie po jej zakończeniu, zakaz wywierania ekonomicznego wpływu na działalność przedsiębiorstw sieci oraz ujawniania know-how, będącego własnością sieci, również po zakończeniu umowy stronom trzecim. W umowie określa się, że franczyzodawca jest właścicielem znaku towarowego, nazwy handlowej, modelu biznesowego wraz ze szczegółowo opisaną działalnością operacyjną oraz przysługujących praw autorskich w tym obszarze. W Polsce w okresie poakcesyjnym propagowano

4 Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce 79 pogląd, że franczyza jest korzystnym dla indywidualnych przedsiębiorców sposobem na biznes, zwłaszcza dla tych, które chciałyby współpracować ze znaną marką, a tymczasem w 2011 r. 7% franczyzobiorców rozwiązało umowy, gdyż wielu z nich popadło w kłopoty finansowe i szukało zadośćuczynienia w sądzie. Problem szczególnie dotknął placówek funkcjonujących w sektorze spożywczym, a przede wszystkim sieci Żabka i Lewiatan [Cudze logo 2013]. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania prowadzenia działalności handlowej artykułami spożywczymi na zasadach franczyzy Rozpatrując funkcjonowanie placówek, które podejmują się działać na zasadach franczyzy należy mieć na uwadze uwarunkowania ich działania, mające zarówno charakter ekonomiczny, jak i organizacyjny. Do najważniejszych uwarunkowań ekonomicznych franczyzobiorcy zaliczają koszty, które zmuszeni są ponieść jako uczestnicy systemu. Należą do nich wstępne koszty otwarcia danej działalności gospodarczej, wstępne opłaty franczyzowe, związane z pokryciem wydatków przystąpienia do systemu i są one znacznie zróżnicowane w wysokości w zależności od ustaleń sieciowych. Bieżące opłaty pobierane są za bieżące usługi oraz wsparcie franczyzobiorcy, a firmy badawcze szacują, że średnia wysokość opłaty wynosi około 10% obrotu placówki. Pobierane są także dodatkowe opłaty, np. z tytułu wsparcia IT (technologie informatyczne) średnio ok. 5% wartości sprzedaży oraz inne opłaty średnio 4% wartości sprzedaży. Badając w szerszym ujęciu aspekty funkcjonowania placówek handlowych na zasadach franczyzowych zapytano ich właścicieli o założenia umowy franczyzowej, które stanowią dla nich utrudnienie lub pewien rodzaj ograniczenia w prowadzeniu działalności handlowej (rys. 1). Do najczęściej wymienianych ograniczeń przez przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe sprzedających artykuły żywnościowe i wynikających z realizacji umowy franczyzowej z siecią handlową należały ograniczenie swobody działania franczyzobiorcy oraz konieczność dostosowania się do wymogów stawianych przez franczyzodawcę, co stanowiło 20,3% wskazań. Franczyzobiorcy często podnosili problem braku lub ograniczania elastyczności działania, które w środowisku podlegającym ciągłym zmianom jest niezbędnym czynnikiem wzmacniającym podnoszenie konkurencyjności podmiotu gospodarczego. Swoboda działania franczyzobiorcy była wskazywana przez respondentów jako antidotum na pojawiających się nowych uczestników rynku, nowoczesne technologie i systemy produkcji, zmieniające się trendy i mody, zmiany kosztów transakcyjnych, surowców oraz rozporządzenia i akty prawne. Drugim poważnym ograniczeniem wskazywanym przez respondentów (15,1% wskazań) było narzucanie przez franczyzodawcę zbyt niskiego poziomu marży na sprzedawane towary. Brak możliwości swobodnego działania w tym obszarze jest bardzo negatywnie odbierany przez franczyzobiorców, którzy mając takie Inne/other Małe zyski w stosunku do opłat/small gains on the charges Nakaz zamknięcia placówki/ordered the closure of the facility Klauzula konkurencyjna/competitive clause Wysokie opłaty/high charges Nadmierna kontrola/excessive control Opłaty bieżące/ongoing charges Długi okres zwrotu inwestycji/long payback period Niski poziom marż/low profit margins Ograniczenie swodody działania/restriction on the freedom of action 0% 5,50% 5,50% 6,53% 9,27% 11% 12,37% 14,43% 15,12% 20,28% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% Rysunek 1. Rodzaje utrudnień w realizacji umowy franczyzowej Figure1. Types of difficulties in the implementation of the franchise agreement Źródło: opracowanie własne Source: own study

5 80 Krzysztof Firlej uprawnienia, mogliby elastyczniej reagować na pojawiające się szanse, przez dostosowanie marż do bieżącej sytuacji rynkowej, wykorzystywanie fluktuacji cenowych lub możliwości w obszarze sezonowej sprzedaży produktów żywnościowych. Respondenci wskazywali, że o wiele wcześniej mogliby zareagować, gdyby mieli więcej swobody w dopasowaniu działalności do występujących zmian rynkowych, gdyż franczyza nie jest zbyt elastycznym systemem działalności handlowej, a konieczność dostosowania się do z góry określonych formatów, reguł i instrukcji sprzyjających niewątpliwie jednolitości sieci, nie zawsze jest korzystnym rozwiązaniem dla nich. Umowa franczyzy niejednokrotnie przeszkadzała w działaniu franczyzobiorców, gdyż nie mogli w odpowiednim czasie zareagować na zmieniające się parametry, na które sieć odpowiada zwykle z opóźnieniem, gdyż zapewnienie kontroli nad najważniejszymi decyzjami, ale również dotyczącymi działań franczyzobiorcy jest domeną prowadzonej polityki przez sieci franczyzodawców. Jako trzecie poważne utrudnienie wskazano długi okres zwrotu poniesionych nakładów, jakie franczyzobiorcy są zmuszeni ponieść, aby rozpocząć działalność gospodarczą według wymagań określonych przez franczyzodawcę (14,4% wskazań). Główną przeszkodą w obszarze ponoszonych kosztów był najczęściej wskazywany przez respondentów wysoki poziom opłaty licencyjnej, który ustalany jest przez sieć, a w przypadku mniejszych placówek handlowych w Polsce waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Ponadto, przeszkodą były wysokie koszty najmu lokalu, jego budowy lub adaptacji oraz wszystkie inne związane z zakupem wyposażenia i towaru. Były one bardzo zróżnicowane i uzależnione od modelu biznesowego narzucanego przez sieć oraz regionu, w którym prowadzono działalność. Podobna liczba wskazań dotyczyła wysokich opłat bieżących, których kwota niestety w przypadku umowy franczyzowej jest niezależna od osiąganych wyników (12,4%). Franczyzobiorcy skarżyli się, że zbyt duża część kosztów i odpowiedzialności jest przerzucana na nich, co nie pomaga podnoszeniu ich konkurencyjności, a niewątpliwie wzmacnia pozycję rynkową franczyzodawcy. Kolejną przeszkodą w funkcjonowaniu placówek franczyzowych była nadmierna kontrola, która niejednokrotnie zaburzała bieżącą działalność i wzbudzała niechęć do respektowania wielu zapisów wynikających z umowy franczyzowej, a zmuszających ich do akceptacji niezbędnej kontroli jakości i spełniania wysokich standardów. Zbyt wysokie opłaty franczyzowe wskazało 9,3% respondentów, a są to wymagane opłaty ponoszone na rzecz franczyzodawcy w zamian za korzystanie i przynależność do sieci w formie opłat wstępnej i bieżących. Respondentów zapytano także o klauzulę konkurencji, która obok klauzul zakupu, lojalności i zachowania tajemnicy zobowiązuję franczyzobiorcę do z góry określonych zachowań. Jako kolejne utrudnienie w działalności wskazało ją 6,5% respondentów. Respondenci wskazali również na nacisk na zamknięcie placówki w momencie braku osiągania zakładanego progu rentowności (5,5%) oraz małe zyski w porównaniu z ponoszonymi opłatami (5,5%). W kwestionariuszu ankietowym skierowanym do klientów, wykonanym w ramach przeprowadzonego badania, w obszarze uwarunkowań detalicznej sprzedaży żywności w Polsce było określenie przez nich determinant wyboru sklepów Carrefour Express i Lewiatan jako miejsca dokonywania zakupów. Wśród najważniejszych klienci wymienili niskie ceny sprzedawanych produktów (10,6%) oraz bliskość usytuowania placówki handlowej w stosunku do miejsca zamieszkania (10,5%). Zauważyli, że pobliska lokalizacja i brak straty czasu przy wykonywaniu zakupów są priorytetowymi zaletami tego rodzaju placówek. W następnej kolejności klienci docenili dogodne dla nich godziny otwarcia sklepu (9,6%), nowoczesną i samoobsługową formę zakupów (9,0%) oraz możliwość płacenia kartą kredytową lub płatniczą, gdyż sklepy te wyposażone są w terminale płatnicze (9,0%). Ważne też były dla klientów: atrakcyjna forma promocji (8,1%), szerokość asortymentu (7,1%) oraz możliwość robienia zakupów w dni wolne od pracy (6,8%). Respondenci cenili sobie także dogodny dojazd do placówki handlowej (6,3%), jakość oferowanych produktów (5,4%), miłą i uprzejmą obsługę (4,8%) oraz dogodne dla nich rozmieszczenie produktów w sklepie 4,3%. Zauważalne różnice wystąpiły w przypadku placówek usytuowanych na terenach miejskich i wiejskich. Na terenach miejskich placówki handlowe badanych sieci funkcjonują z reguły, jako sklepy osiedlowe i w formacie convenience. Na terenach wiejskich

6 Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce 81 Szeroki asortyment/a wide range of products Niskie ceny produktów/low prices of products Promocje/specials Estetyka i wygoda/aesthetics and convenience Jakość produktów/quality of products Dogodne ułożenie produktów/convenient placement of products Dogodne godziny otwarcia/convenient opening hours Bliskość/ proximity Wygodny parking/conveniient parking Dogodny dojazd/convenient access Możliwość wykonania zakupów w dni wolne/possibility of shopping in free days Możliwość płacenia kartą/possibility of payment by card Uprzejma obsługa/attentive service Samoobsługa/self-service Brak kolejek/no queues 2,87% 2,60% 3,13% 5,38% 4,25% 6% 4,75% 7% 7,13% 8,13% 9% 9% 10,63% 9,63% 10,50% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% Rysunek 2. Determinanty wyboru sklepu Carrefour Express i Lewiatan jako miejsca dokonywania zakupów Figure 2. Determinants of choice of Carrefour Express store and Leviathan store, as a place for nearby shopping Źródło: opracowanie własne Source: own study szczególne znaczenie ma rozpiętość oferty asortymentowej sklepu, która umożliwia wykonanie zakupów w jednym miejscu, oszczędza czas i koszty. Jako pozostałe, lecz również zauważalne determinanty, klienci wskazali na (rys. 2): estetykę sklepu, jego oświetlenie i swobodę poruszania się po nim (3,1%), łatwość zaparkowania (2,9%) oraz brak kolejek przy kasach (2,6%). W celu uzupełnienia opinii respondentów dotyczącej lokalizacji badanych placówek handlowych zapytano ich klientów o ocenę lokalizacji sklepów Carrefour Express oraz Lewiatan (rys. 3). Spośród badanych 66,7% oceniło lokalizację sklepów Carrefour Express oraz Lewiatan jako dobrą, 17,8% jako bardzo dobrą, 13,9% nie miało zdania na ten temat, a tylko nieliczni respondenci uznali położenie sklepu za złe (1,1%) lub bardzo złe 1,11% 0,55% 13,89% 66,67% 17,78% Bardzo dobra/very good Dobra/good Nie mam zdania/do not know Zła/bad Bardzo zła/very bad Rysunek 3. Ocena lokalizacji sklepu Carrefour Express i Lewiatan Figure 3. Locations rating of Carrefour Express store and Leviathan store Źródło: opracowanie własne Source: own study (0,6%). Odpowiedź na tak sformułowane pytanie potwierdziła prawidłowe podejmowanie decyzji o lokalizacji placówki handlowej przez sieci i franczyzobiorców oraz zasadność ich wyboru, co potwierdziło prawie 85% badanych. Wnioski 1. Do najważniejszych ograniczeń należy zaliczyć uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne, gdyż franczyzobiorcy szczególnie podkreślają ograniczenie swobody działania, konieczność dostosowania się do wymogów stawianych przez franczyzodawcę, problem braku lub ograniczenie elastyczności działania.

7 82 Krzysztof Firlej 2. Treść umowy franczynzowej najczęściej uwzględnia interesy franczyzodawcy, który zezwala na korzystanie z jego symboli, znaków towarowych, patentów, know-how, techniki prowadzenia działalności oraz projektów zaplanowania pomieszczeń, ale jednocześnie zobowiązuje franczyzobiorcę do respektowania klauzul umownych, co stanowi przeszkodę w działalności placówki handlowej, szczególnie w handlu żywnością. 3. Klienci badanych placówek jako najważniejsze ich atrybuty wskazali niskie ceny sprzedawanych produktów, bliskość usytuowania sklepu w stosunku do miejsca zamieszkania oraz podkreślali, że taka lokalizacja i brak straty czasu przy wykonywaniu zakupów są priorytetowymi ich zaletami. 4. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono, że w większości przypadków prawidłowo podjęto decyzje o lokalizacji placówki handlowej przez sieci handlowe i franczyzobiorców, a ich wybór nie stanowił dla obu stron ograniczenia. Literatura Blisko 90 proc. konsumentów kupuje w małych sklepach, odczyt Cudze logo nie zawsze daje zarobić, dostęp: Franczyza oraz koszty z nią związane, odczyt Jórczak R. 2013: Kodeks etyczny franchisingu, dostęp Kotler P., Keller K.L. 2012: Marketing, Poznań, s Kowalak R. 2007: Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem handlowym, R. Kowalaka (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 30. Rynek wewnętrzny. 2012: Główny Urząd Statystyczny, Departament Usług i Handlu, Warszawa s. 43, dostęp Umowa franczyzowa, odczyt Summary The study was concerned with issues characterizing food trade, which is one of the most important in the structure of total trade. Franchise agreements, popular in the commercial networks of Polish food trade retailers in the last decade has become an inspiration for the test, the results of which characterized the status and present conditions of starting a business in this manner. The most significant example of this kind of activities are the activities of Polish and international food trade networks, operating through franchise with company Carrefour Poland and Leviathan Holding SA, which were the subject of the study. The main objective of this paper was to present the most important determinants of economic, organizational and legal operation of franchise systems that are used in the food trade based on selected examples. It was found that among the major constraints in the functioning of institutions on the basis of the franchise, the limited freedom of action is included and the need to adapt to the requirements of the franchisor, the determinants of choice of Carrefour Express store and Leviathan store were presented, as a place for nearby shopping, and the locations of Carrefour Express store and Leviathan store were evaluated according to the needs of their customers. Adres do korespondencji dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka Kraków

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Franczyza jako nowoczesny model biznesowy małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce

Franczyza jako nowoczesny model biznesowy małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce Franczyza jako nowoczesny model biznesowy małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce Firlej Krzysztof Rydz Agnieszka krzysztof.firlej@uek.krakow.pl agnieszka_rydz@wp.pl Słowa kluczowe: franczyza,

Bardziej szczegółowo

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH SKUTECZNE DOTARCIE DO KLIENTA INQUIRY, 6 listopada 2013 VI Forum Rynku Spożywczego MULTICHANNEL - koncepcja Definicja Strategia handlowo-marketingowa

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour

Franczyza z Carrefour Franczyza z Carrefour Niech Twój biznes nabierze kolorów BROSZURA A4 v4b.indd 1 2012-09-19 08:10:13 Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do współpracy z firmą Carrefour na zasadach franczyzy. Ten rodzaj

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym.

Polska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym. Polska Izba Handlu Warszawa13.01.2011r. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym. 04.01.2011r. to dzień,w którym ważni gracze dystrybucyjni Emperia i Eurocash podjęli bardzo ważną i odpowiedzialną

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006

Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006 Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006 Autor: www.franczyzawpolsce.pl 04.12.2007. Portal finansowy IPO.pl I. Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła badanie rynku systemów sieciowych

Bardziej szczegółowo

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami?

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? data aktualizacji: 2016.11.10 Wzrost na rynku handlu spożywczego w Polsce wyniósł 3,4 proc. średniorocznie w latach 2010-2015.

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

Franczyza w grupie Vector SA

Franczyza w grupie Vector SA Franczyza w grupie Vector SA Przedmiot franczyzy Definicja franczyzy zawarta w Kodeksie Etycznym Franczyzy przyjętym przez Europejską Federację Franczyzy: >> Franczyza to system sprzedaży towarów, usług

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

32 Ewa Bąk-Filipek STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

32 Ewa Bąk-Filipek STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 32 Ewa Bąk-Filipek STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Ewa Bąk-Filipek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie FORMY I ORGANIZACJA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Europejskie statystyki dowodzą, że prowadzenie działalności w ramach

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Franchising sposób na aktywizację sprzedaży

Franchising sposób na aktywizację sprzedaży Franchising sposób na aktywizację sprzedaży Własny biznes pod znanym logo Franczyzodawca-właściciel znaku towarowego, konceptu prowadzenia biznesu(know-how). Franczyzobiorca-przedsiębiorca prowadzący własny

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy.

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Obecnie pod marką Dbam o Zdrowie działa ponad 400 aptek franczyzowych i 600 własnych. "Pomarańczowe"

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RYNEK FRANCZYZY W POLSCE WWW.ADVICERO.EU

ADVICERO TAX RYNEK FRANCZYZY W POLSCE WWW.ADVICERO.EU ADVICERO TAX RYNEK FRANCZYZY W POLSCE WWW.ADVICERO.EU 2014 W 2014 ROKU W POLSCE ZADEBIUTUJE 1000 MARKA FRANCZYZOWA! Rynek franczyzowy w Polsce odnotowuje w ostatnich latach wzrost i według prognoz tendencja

Bardziej szczegółowo

Organizator systemu HYDROPRESS

Organizator systemu HYDROPRESS Organizator systemu HYDROPRESS Organizatorem systemu HYDROPRESS jest firma Hydropress Wojciech Górzny z siedzibą przy ul. Rawskiej 19B w Elblągu, działający od 1997 roku na rynku krajowym i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

Franczyza Jak na rynek pracy wejść jako pracodawca a nie pracownik? Ireneusz Ozga. Eurocash S.A.

Franczyza Jak na rynek pracy wejść jako pracodawca a nie pracownik? Ireneusz Ozga. Eurocash S.A. Franczyza Jak na rynek pracy wejść jako pracodawca a nie pracownik? Ireneusz Ozga Eurocash S.A. Wszystko zależy od punktu widzenia. Franczyza Jak na rynek pracy wejść jako pracodawca a nie pracownik? Ireneusz

Bardziej szczegółowo

FRANCZYZA. Pralnie Panda. na polskim rynku. www.pralniepanda.pl

FRANCZYZA. Pralnie Panda. na polskim rynku. www.pralniepanda.pl FRANCZYZA Pralnie Panda na polskim rynku www.pralniepanda.pl anda na polskim rynku 2 www.pralniepanda.pl e-mail: franczyza@pralniepanda.pl telefon: 0501 449 444 Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski

Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Warszawa, 2 marca 2015 r. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU

PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU KOMPLEKSOWA OFERTA TERMINOWE DOSTAWY EFEKTYWNE WSPARCIE Dystrybucja ehurt Franczyza KIM JESTEŚMY Grupa Eurocash jest na polskim rynku liderem hurtowej dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Sprawdzony pomysł na biznes prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 września 2012 1 1 Przedsiębiorczość Proces Przedsiebiorca Szansa Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny systemu GRENE wersja 2.5 Data aktualizacji 04 03 2014 r. Strona 1

Prospekt informacyjny systemu GRENE wersja 2.5 Data aktualizacji 04 03 2014 r. Strona 1 Strona 1 Spis treści Czym jest franczyza i system franczyzowy?... 3 1. Organizator systemu franczyzowego GRENE... 5 2. Misja systemu franczyzowego GRENE... 8 3. Cele systemu franczyzowego GRENE... 8 4.

Bardziej szczegółowo

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE MEDIA4U SP. Z O.O. Plan Prezentacji 1. Światowe tendencje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Specjał.

Grupa Kapitałowa Specjał. Grupa Kapitałowa Specjał Dywersyfikacja Szeroki zakres działania obejmuje branże: Hurt i detal FMCG Hurt i detal medyczny Ochrona osób i mienia Usługi finansowe KOMPLEKSOWY PARTNER DLA TWOJEGO BIZNESU

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego

Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego W odpowiedzi na pojawiające się propozycje, zgłaszane w toku prac koncepcyjnych nad projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017

Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017 Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2017 W lutym 2017 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców

Prospekt informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców Prospekt informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców WŁĄCZ SIĘ DO ŚWIATA PIĘKNA Szanowni Państwo! Firma Golden Rose Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem kosmetyków kolorowych produkowanych przez

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH SPIS TREŚCI Czym jest franczyza i system franczyzowy?...

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013

W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013 W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013 WARUNKI HANDLOWE BYŁY W 2012 ROKU WAŻNIEJSZE NIŻ WSPÓŁPRACA PRZY ROZWOJU BIZNESU,

Bardziej szczegółowo

Czy chcemy kupować w niedzielę?

Czy chcemy kupować w niedzielę? Informacja o badaniu Zakaz handlu w niedzielę i święta jest często dyskutowanym tematem na polskiej scenie politycznej. Politycy spierają się co do jego zasadności przywołując wiele argumentów. Co na ten

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 1. Dlaczego franczyza. 2. O franczyzie. 3. O nas. 4. Korzyści. 5. Do kogo kierowana jest nasza oferta. 6. Opłaty i inwestycja. 7. Wsparcie. 8. Etapy współpracy. 9. Dokumenty. 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016 RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania Grodno 2010 Artykuł dotyczy nieobligatoryjnych systemów zarządzania, które coraz częściej doceniane są przez kierujących zakładami, ze względu na szereg korzyści wynikający z ich wdrożenia i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu Sprawdzony model biznesu O FORNETTI Fornetti jest największą i najdłużej funkcjonującą w Polsce siecią minipiekarni i kawiarenek, specjalizującą się w wypieku w punkcie sprzedaży ciastek oraz przekąsek

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 8th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 Sesja tematyczna: Rynek dystrybucji. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Spółka Blue Tax Group

Spółka Blue Tax Group Prospekt informacyjny dla kandydatów na Franczyzobiorców systemu Blue Tax Group Blue Tax Group S.A. ul. Szewska 8, IVp. tel. (071) 341 86 18-19 NIP: 895-17-40-551 info@bluetax.pl 50-122 Wrocław fax (071)

Bardziej szczegółowo

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA I. OBROTY AGENCJI ZRZESZONYCH W POLSKIM FORUM HR Polskie Forum HR zrzesza 19 agencji zatrudnienia, reprezentując tym samym 40 % rynku pracy tymczasowej. Obroty całkowite

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

dr hab. prof. IERiGŻ-PIB Piotr Chechelski Warszawa, r.

dr hab. prof. IERiGŻ-PIB Piotr Chechelski Warszawa, r. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy dr hab. prof. IERiGŻ-PIB Piotr Chechelski Warszawa, 01.07.2016 r. L.p. Nazwa Kraj pochodzenia Przychód ze sprzedaży w

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016 RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy praktyczne

Wybrane problemy praktyczne Ograniczenia Wertykalne Franczyza: Wybrane problemy praktyczne Warszawa, 5 kwietnia 2011 Achim Raimann Federalny Urząd Kartelowy, Niemcy XII Wydział ds. Postępowań antymonopolowych Wprowadzenie 2 1. Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji. URZĄD PATENTOWY RP 8-9 czerwiec 2017 r.

Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji. URZĄD PATENTOWY RP 8-9 czerwiec 2017 r. Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji URZĄD PATENTOWY RP 8-9 czerwiec 2017 r. Agenda Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji Zasady ustalanie cen Zakazy konkurencji w umowach Zakazy

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży .pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 1 / 15 .pl Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym

Bardziej szczegółowo

Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce Polityka refundacyjna i prognozy rozwoju na lata

Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce Polityka refundacyjna i prognozy rozwoju na lata Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 950 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecnie wartość i potencjał rynku leków generycznych

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r

Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r 2014 ROK W SFINKS POLSKA Wzrost sprzedaży gastronomicznej restauracji Poprawa zysku netto skonsolidowanego i jednostkowego Systematyczny

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Poznań, luty 2015 r. Opisywany system dotyczy wdrożenia współpracy na zasadzie : 1. FRANCZYZY- poprzez wykorzystanie wiedzy, doświadczenia naszych doradców i Państwa zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie 1

Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie 1 Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie 1 Analiza rynku produkcji motoryzacyjnej uwzględnia kategorie: producentów /producentów samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli/, nabywców

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Mimo, że w tym roku upływa już 20 lat od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, to w warunkach globalnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

FRANCZYZA Z DIVERSE 1. O FIRMIE I MARCE

FRANCZYZA Z DIVERSE 1. O FIRMIE I MARCE FRANCZYZA Z DIVERSE Dziękujemy za zainteresowanie współpracą franczyzową z firmą ETOS S.A. Poniżej przedstawiamy warunki, które przybliżą Państwu zasady współpracy. 1. O FIRMIE I MARCE ETOS S.A. to jeden

Bardziej szczegółowo

Przy Tesco umyją ci auto

Przy Tesco umyją ci auto Przy Tesco umyją ci auto 2011-02-16 16:32 aktualizacja: 2011-02-16 16:32 Przy marketach Tesco w całym kraju powstaną bezdotykowe myjnie na licencji wrocławskiej firmy Auto-Spa. Pierwsza myjnia w barwach

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość sprzedaży detalicznej w Polsce? Jakie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy?

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Kwiecień 2013 Zofia Bednarowska, Wioleta Pułkośnik Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Jak wynika z badania PMR, 74% Polaków najczęściej płaci za zakupy gotówką. Deklaracje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych w Polsce Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. 1. Systemy i opłaty Systemy VISA i MasterCard Systemy kart

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

188 Renata Matysik-Pejas, STOWARZYSZENIE Janusz Żmija EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

188 Renata Matysik-Pejas, STOWARZYSZENIE Janusz Żmija EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 188 Renata Matysik-Pejas, STOWARZYSZENIE Janusz Żmija EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3 Renata Matysik-Pejas, Janusz Żmija Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do SYSTEM PARTNERSKI PORTALU ZAKUPYDODOMU.PL Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do Domu we wszystkich miastach w Polsce. Każdy z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

GDZIE POLACY KUPUJĄ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ? SKLEPY SPECJALISTYCZNE NADAL GÓRĄ Marzec 2013

GDZIE POLACY KUPUJĄ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ? SKLEPY SPECJALISTYCZNE NADAL GÓRĄ Marzec 2013 GDZIE POLACY KUPUJĄ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ? SKLEPY SPECJALISTYCZNE NADAL GÓRĄ Marzec 2013 POLACY NA ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ PRZEZNACZAJĄ 45% WSZYSTKICH WYDATKÓW NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I ŚRODKI HIGIENY W przeciwieństwie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich!

Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Rozwijaj z Nami innowacyjny biznes! Pierwsza w Polsce szkoła tego rodzaju! Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Udział środków unijnych w kształtowaniu struktury finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Udział środków unijnych w kształtowaniu struktury finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Wojciech Kozłowski * Udział środków unijnych w kształtowaniu struktury finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego Wstęp Unia Europejska identyfikuje niedostateczny

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Dr Krzysztof Jończyk Kongres Innowacji Polskich, Kraków, 10.03.2015 1 r. Rolnictwo ekologiczne Rozp. Rady (WE) 834/2007

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

franczyza supermarket

franczyza supermarket franczyza supermarket Nowa oferta franczyzowa dla rynku detalicznego oparta na 20-letnim doświadczeniu polskiej firmy Stokrotka doświadczony detalista Stokrotka Sp. z o.o. jest polską firmą działającą

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: lipiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Którzy z polskich detalistów spożywczych pojawili się na rynku najpóźniej? Jakie są perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jedyny tego typu w Polsce coroczny

Jedyny tego typu w Polsce coroczny Jedyny tego typu w Polsce coroczny kompleksowy przegląd aktualnej sytuacji na polskim rynku handlu detalicznego, uwzględniający całość sektora: sieci handlowe, w tym sklepy przy stacjach paliw, centra

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 7 Polityka cenowa w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Szczególne rodzaje cen w turystyce TARYFA cena bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe hurtownie na rynku szpitalnym w Polsce?

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

Pierogarnia Stary Młyn Pierogarni Stary Młyn Pierogarni Pierogarnię Stary Stary Młyn Młyn

Pierogarnia Stary Młyn Pierogarni Stary Młyn Pierogarni Pierogarnię Stary Stary Młyn Młyn Szanowni Państwo! Pierogarnia Stary Młyn to miejsce wyjątkowe. Tradycyjny wystrój oraz ciepło tego miejsca zaskoczą każdego, kto tylko przekroczy jego próg. Pierwszą restaurację otworzyliśmy w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo