OPERATING CONDITIONS OF FRANCHISE SYSTEMS IN FOOD TRADE IN POLAND

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERATING CONDITIONS OF FRANCHISE SYSTEMS IN FOOD TRADE IN POLAND"

Transkrypt

1 76 Krzysztof Stowarzyszenie Firlej Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 6 Krzysztof Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce OPERATING CONDITIONS OF FRANCHISE SYSTEMS IN FOOD TRADE IN POLAND Słowa kluczowe: systemy franczyzowe, sieci handlowe, handel żywnością Key words: franchise systems, retail chains, food trade Abstrakt. Celem badań było przedstawienie na wybranych przykładach najważniejszych uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych i prawnych funkcjonowania systemów franczyzowych, które są wykorzystywane do handlu żywnością w Polsce. Popularne w ostatniej dekadzie zawieranie umów franczyzowych przez sieci handlowe z polskimi detalistami zajmującymi się handlem żywnością stało się inspiracją do przeprowadzenia badań, których wyniki charakteryzują istniejący stan i przedstawiają uwarunkowania podejmowania działalności gospodarczej w tej formie. Praktycznym przykładem tego rodzaju działań jest funkcjonowanie polskich i zagranicznych sieci handlowych w ramach powiązań franczyzowych z firmą Carrefour Polska i Lewiatan Holding S. A. Wstęp Funkcjonowanie systemów franczyzowych w Polsce stało się niezwykle popularne w ostatniej dekadzie w Polsce. Z danych z 2011 r. wynika, że roczne inwestycje w zakresie franczyzy przekroczyły wartość 1,5 mld zł, a zaledwie 15% franczyzobiorców w Polsce zamknęło swoje firmy w pierwszych pięciu latach ich funkcjonowania [Franczyza oraz koszty 2013]. W strukturze polskiego handlu żywnością największą liczbę podmiotów stanowią sklepy detaliczne, które w większości są własnością niezależnych właścicieli. Znacząca część z nich coraz częściej zawiera umowy franczyzowe z korporacyjnymi organizacjami handlu detalicznego, potocznie nazywanymi sieciami handlowymi. Według Kotlera i Kellera organizacje sieciowe korzystają z oszczędności skali, większej siły nabywczej, lepszej rozpoznawalności marki oraz lepiej przeszkolonego personelu aniżeli ma to miejsce w pozostałych sklepach [Kotler, Keller 2012]. Dokonując przeglądu definicji należy zwrócić uwagę na Europejski Kodeks Etyki Franczyzy [Jórczak 2013], który określa zjawisko to jako pewien system marketingu dóbr, usług, technologii, który opiera się na ścisłej i ciągłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi franczyzobiorcą a franczyzodawcą. Działalność organizacji franczyzowych jest niezwykle popularna wśród transakcji detalicznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie stanowi 40% ich ogółu, gdyż jeden na dwanaście amerykańskich punktów detalicznych jest placówką franczyzową, a firmy tego rodzaju zapewniają co szesnaste miejsce pracy. Organizacje franczyzowe są oparte są na kontraktach, zrzeszają franczyzodawcę z franczyzobiorcami, a w przypadku artykułów żywnościowych funkcjonują w wielu branżach. W Polsce handel żywnością zajmuje istotne miejsce na rynku krajowym i jest ściśle powiązany z sytuacją polskiego przemysłu spożywczego, którego pozycja z roku na rok wzrasta. Dowodem tego jest rosnący udział eksportu polskich artykułów żywnościowych oraz dynamika handlu zagranicznego. W latach 90. XX wieku drobni detaliści zajmujący się handlem żywnością rozwijali swoją działalność gospodarczą na szerszą skalę, by z czasem poszukiwać kontrahenta wspierającego ich działania przez unowocześnianie systemu prowadzenia sprzedaży, licencji do korzystania ze znaku handlowego i prawa do bycia częścią systemu. Stosowanie systemu franczyzowego jest

2 Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce 77 także korzystne dla franczyzodawcy, który korzysta z pracy przedsiębiorców oraz zdobywa znajomość lokalnych społeczności i poznaje uwarunkowania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Aktualnie handel detaliczny w Polsce przechodzi kolejną fazę przekształceń, charakteryzującą się pojawianiem dużej ilości sklepów mniejszych formatów, to jest sklepów wygodnych (convinience), osiedlowych oraz hybrydowych. Sklepy te są często partnerami sieci handlowych i funkcjonują na zasadach powiązań franczyzowych. Badania ankietowe przeprowadzone przez firmę Nielsen wykazały, że 90% Polaków dokonuje zakupów w małych sklepach, a niemal 40% odwiedza je codziennie, co świadczy o dużym potencjale tego rodzaju placówek handlowych. Jak podają autorzy raportu, w Polsce funkcjonuje obecnie ponad 330 sklepów franczyzowych (stan na r.) z logo Carrefour Express oraz Globi. Z kolei prognozy firmy Euromonitor International zakładają, że liczba małych sklepów do 2025 r. może się zmniejszyć w Polsce nawet o 60%, na co wpłynie: spowolnienie gospodarcze, brak konkretnego konceptu handlowego, brak dobrze dobranego asortymentu oraz rosnąca konkurencja, głównie ze strony dyskontów [Blisko 90 proc ]. Zdaniem autorów okres kryzysu najprościej przetrwać przez śledzenie zmian na rynku oraz szybką adaptację do zmieniających się trendów, co w przypadku lokalnych przedsiębiorców może być wzmocnione wsparciem doświadczonego partnera, na przykład przez podjęcie współpracy na zasadzie umowy franczyzowej. Coraz częściej można zauważyć, szczególnie w krajach środkowo-wschodniej Europy stosowanie wypróbowanych wcześniej w bogatych krajach Europy Zachodniej strategii dywersyfikacji portfela formatów oraz wykorzystywanie powiązań franczyzowych z lokalnymi detalistami, których celem jest pozyskiwanie rynków dotychczas niedostępnych i wschodzących. W latach pełnej akcesji nowych państw członkowskich zauważono kontynuację tego rodzaju działań i przekształceń w strukturze podmiotowej handlu, których wynikiem są pojawiające się w dużej liczbie sklepy detaliczne w coraz liczniejszych centrach handlowych, funkcjonujące na zasadzie powiązań franchisingowych. Celem badań było zaprezentowanie najważniejszych uwarunkowań funkcjonowania systemów franczyzowych, które są wykorzystywane w handlu żywnością w Polsce. Materiał i metodyka badań W badaniach wykorzystano badania ankietowe, które przeprowadzono w 2012 r. w wybranych placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego, działających w ramach sieci Carrefour Express oraz PSH Lewiatan. Podmioty wybrane do badań zostały zakwalifikowane celowo, gdyż są to jedne z wiodących sieci detalicznych funkcjonujących w województwie małopolskim na zasadach franczyzowych. Podjęto także próbę ukazania strategii biznesowej opartej na modelu franczyzy w ujęciu dwóch różnych podmiotów rynkowych, czyli międzynarodowej firmy Carrefour oraz sieci Lewiatan, zbudowanej na polskim kapitale. Problemy zawarte w pytaniach dotyczyły funkcjonowania małych i średnich sklepów detalicznych i były skierowane do ich właścicieli. W ankiecie przebadano 187 sklepów z 228 działających w chwili przeprowadzania badania na obszarze województwa małopolskiego, co stanowiło 82,1% ogółu i 6,5% w skali całego kraju. Firma Carrefour Polska Sp. z o. o. na rynku działa od połowy lat 90. XX wieku i ma ugruntowaną pozycję wśród liderów handlu wielkopowierzchniowego, natomiast sieć sklepów franczyzowych rozwija się od 2010 r. PSH Lewiatan ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu zintegrowanej sieci handlowej, gdyż na rynku działa od 1994 r. Obecnie należy do największych sieci franczyzowych na rynku polskim, gdyż pod marką firmy działa ponad 2730 placówek. Badając ogólnie sektor handlu w Polsce stwierdzono, że na koniec 2011 r. funkcjonowało 345 tys. placówek handlowych i liczba ta zmniejszyła się o 0,3% w stosunku do 2010 r. [Rynek wewnętrzny 2012]. Na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w tabeli 1 można stwierdzić zmniejszenie się liczby placówek handlowych o 12,0% w latach Nie wszystkie jednak formaty odnotowały spadki, a dotyczyły one w głównej mierze sklepów wielkopowierzchniowych, takich jak hipermarkety i supermarkety.

3 78 Krzysztof Firlej Tabela 1. Placówki handlowe w Polsce według form organizacyjnych Table 1. Retail outlets in Poland by organizational form Wyszczególnienie/Specification Liczba placówek/number of retail outles Sklepy ogółem w tym:/stores in total in the: Domy towarowe/department Stores Domy handlowe/ Trade Stores Hipermarkety/Hypermarkets Supermarkety/Supermarkets Pozostałe sklepy/other shops Stacje paliw/service Stations Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Source: own studu based on CSO data Sektor supermarketów był najbardziej doceniany przez inwestorów sieci handlowych, którzy doprowadzili do wzrostu ich liczby w badanym okresie o 145%, jak również sektor hipermarketów, których liczba wzrosła o 92,8%. Grupa sklepów zaliczanych do pozostałych (małe i średnie placówki handlowe) zmniejszyła się o 13,1%, a sektor ten w dalszym ciągu należy uznać za rozproszony zarówno pod względem wielkości, organizacji, asortymentu, formy prawnej, jak i lokalizacji [Kowalak 2007]. Supermarkety i hipermarkety mają także w swojej ofercie asortymentowej produkty spożywcze i każdy z nich prowadzi detaliczny sklep w tej branży, niemniej jednak działają one w szczególnie odpowiedniej dla nich lokalizacji, która zwykle wybierana jest w obszarze dużych miast. O wiele korzystniejsze możliwości wyboru lokalizacji mają małe sklepy sprzedające żywność detalicznie, gdyż mogą one funkcjonować zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich, które zwykle są nieopłacalne dla handlu wielkopowierzchniowego, czyli w małych miejscowościach, osiedlach i wsiach. Z tego względu sieci handlowe zaczęły poszukiwać nowych formatów, które z powodzeniem mogłyby konkurować na tych terenach. Małe sklepy osiedlowe i convenience okazały się skuteczną konkurencją dla istniejących już placówek handlowych, a ich właściciele coraz chętniej podejmowali współpracę z dużymi sieciami handlowymi, podpisując z nimi umowy franczyzowe. Mali przedsiębiorcy szybko dostrzegli korzyści rozwojowe płynące z podpisywanych umów, a sieci handlowe wzmocniły zakres ekspansji w polskim sektorze handlu. Umowa franczyzy jako warunek prowadzenia działalności handlowej Podstawą prowadzenia działalności gospodarczej na zasadzie franczyzy jest umowa, która w momencie podpisania staje się dokumentem prawnym w kompleksowy sposób opisującym transakcje realizowane między franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Umowa musi spełniać następujące wymagania: a) we właściwy sposób regulować prawa własności należące do franczyzodawcy, b) opisywać strukturę operacyjną systemu oraz zasady kontroli, c) zapewniać franczyzobiorcy bezpieczeństwo jego działań i możliwości rozwoju oraz sprzedaży jego aktywów związanych z działalnością prowadzoną na podstawie umowy franczyzowej [Umowa franczyzowa 2013]. Franczyzobiorcy jako właściciele placówek handlowych w handlu spożywczym muszą respektować obowiązujące zasady w tego rodzaju współpracy. Ich przykładem mogą być: zapewnienie wyłączności działania w prowadzonej działalności, niepodejmowanie konkurencyjnej działalności w stosunku do innych członków sieci zarówno podczas trwania umowy, jak i w wyznaczonym okresie po jej zakończeniu, zakaz wywierania ekonomicznego wpływu na działalność przedsiębiorstw sieci oraz ujawniania know-how, będącego własnością sieci, również po zakończeniu umowy stronom trzecim. W umowie określa się, że franczyzodawca jest właścicielem znaku towarowego, nazwy handlowej, modelu biznesowego wraz ze szczegółowo opisaną działalnością operacyjną oraz przysługujących praw autorskich w tym obszarze. W Polsce w okresie poakcesyjnym propagowano

4 Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce 79 pogląd, że franczyza jest korzystnym dla indywidualnych przedsiębiorców sposobem na biznes, zwłaszcza dla tych, które chciałyby współpracować ze znaną marką, a tymczasem w 2011 r. 7% franczyzobiorców rozwiązało umowy, gdyż wielu z nich popadło w kłopoty finansowe i szukało zadośćuczynienia w sądzie. Problem szczególnie dotknął placówek funkcjonujących w sektorze spożywczym, a przede wszystkim sieci Żabka i Lewiatan [Cudze logo 2013]. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania prowadzenia działalności handlowej artykułami spożywczymi na zasadach franczyzy Rozpatrując funkcjonowanie placówek, które podejmują się działać na zasadach franczyzy należy mieć na uwadze uwarunkowania ich działania, mające zarówno charakter ekonomiczny, jak i organizacyjny. Do najważniejszych uwarunkowań ekonomicznych franczyzobiorcy zaliczają koszty, które zmuszeni są ponieść jako uczestnicy systemu. Należą do nich wstępne koszty otwarcia danej działalności gospodarczej, wstępne opłaty franczyzowe, związane z pokryciem wydatków przystąpienia do systemu i są one znacznie zróżnicowane w wysokości w zależności od ustaleń sieciowych. Bieżące opłaty pobierane są za bieżące usługi oraz wsparcie franczyzobiorcy, a firmy badawcze szacują, że średnia wysokość opłaty wynosi około 10% obrotu placówki. Pobierane są także dodatkowe opłaty, np. z tytułu wsparcia IT (technologie informatyczne) średnio ok. 5% wartości sprzedaży oraz inne opłaty średnio 4% wartości sprzedaży. Badając w szerszym ujęciu aspekty funkcjonowania placówek handlowych na zasadach franczyzowych zapytano ich właścicieli o założenia umowy franczyzowej, które stanowią dla nich utrudnienie lub pewien rodzaj ograniczenia w prowadzeniu działalności handlowej (rys. 1). Do najczęściej wymienianych ograniczeń przez przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe sprzedających artykuły żywnościowe i wynikających z realizacji umowy franczyzowej z siecią handlową należały ograniczenie swobody działania franczyzobiorcy oraz konieczność dostosowania się do wymogów stawianych przez franczyzodawcę, co stanowiło 20,3% wskazań. Franczyzobiorcy często podnosili problem braku lub ograniczania elastyczności działania, które w środowisku podlegającym ciągłym zmianom jest niezbędnym czynnikiem wzmacniającym podnoszenie konkurencyjności podmiotu gospodarczego. Swoboda działania franczyzobiorcy była wskazywana przez respondentów jako antidotum na pojawiających się nowych uczestników rynku, nowoczesne technologie i systemy produkcji, zmieniające się trendy i mody, zmiany kosztów transakcyjnych, surowców oraz rozporządzenia i akty prawne. Drugim poważnym ograniczeniem wskazywanym przez respondentów (15,1% wskazań) było narzucanie przez franczyzodawcę zbyt niskiego poziomu marży na sprzedawane towary. Brak możliwości swobodnego działania w tym obszarze jest bardzo negatywnie odbierany przez franczyzobiorców, którzy mając takie Inne/other Małe zyski w stosunku do opłat/small gains on the charges Nakaz zamknięcia placówki/ordered the closure of the facility Klauzula konkurencyjna/competitive clause Wysokie opłaty/high charges Nadmierna kontrola/excessive control Opłaty bieżące/ongoing charges Długi okres zwrotu inwestycji/long payback period Niski poziom marż/low profit margins Ograniczenie swodody działania/restriction on the freedom of action 0% 5,50% 5,50% 6,53% 9,27% 11% 12,37% 14,43% 15,12% 20,28% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% Rysunek 1. Rodzaje utrudnień w realizacji umowy franczyzowej Figure1. Types of difficulties in the implementation of the franchise agreement Źródło: opracowanie własne Source: own study

5 80 Krzysztof Firlej uprawnienia, mogliby elastyczniej reagować na pojawiające się szanse, przez dostosowanie marż do bieżącej sytuacji rynkowej, wykorzystywanie fluktuacji cenowych lub możliwości w obszarze sezonowej sprzedaży produktów żywnościowych. Respondenci wskazywali, że o wiele wcześniej mogliby zareagować, gdyby mieli więcej swobody w dopasowaniu działalności do występujących zmian rynkowych, gdyż franczyza nie jest zbyt elastycznym systemem działalności handlowej, a konieczność dostosowania się do z góry określonych formatów, reguł i instrukcji sprzyjających niewątpliwie jednolitości sieci, nie zawsze jest korzystnym rozwiązaniem dla nich. Umowa franczyzy niejednokrotnie przeszkadzała w działaniu franczyzobiorców, gdyż nie mogli w odpowiednim czasie zareagować na zmieniające się parametry, na które sieć odpowiada zwykle z opóźnieniem, gdyż zapewnienie kontroli nad najważniejszymi decyzjami, ale również dotyczącymi działań franczyzobiorcy jest domeną prowadzonej polityki przez sieci franczyzodawców. Jako trzecie poważne utrudnienie wskazano długi okres zwrotu poniesionych nakładów, jakie franczyzobiorcy są zmuszeni ponieść, aby rozpocząć działalność gospodarczą według wymagań określonych przez franczyzodawcę (14,4% wskazań). Główną przeszkodą w obszarze ponoszonych kosztów był najczęściej wskazywany przez respondentów wysoki poziom opłaty licencyjnej, który ustalany jest przez sieć, a w przypadku mniejszych placówek handlowych w Polsce waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Ponadto, przeszkodą były wysokie koszty najmu lokalu, jego budowy lub adaptacji oraz wszystkie inne związane z zakupem wyposażenia i towaru. Były one bardzo zróżnicowane i uzależnione od modelu biznesowego narzucanego przez sieć oraz regionu, w którym prowadzono działalność. Podobna liczba wskazań dotyczyła wysokich opłat bieżących, których kwota niestety w przypadku umowy franczyzowej jest niezależna od osiąganych wyników (12,4%). Franczyzobiorcy skarżyli się, że zbyt duża część kosztów i odpowiedzialności jest przerzucana na nich, co nie pomaga podnoszeniu ich konkurencyjności, a niewątpliwie wzmacnia pozycję rynkową franczyzodawcy. Kolejną przeszkodą w funkcjonowaniu placówek franczyzowych była nadmierna kontrola, która niejednokrotnie zaburzała bieżącą działalność i wzbudzała niechęć do respektowania wielu zapisów wynikających z umowy franczyzowej, a zmuszających ich do akceptacji niezbędnej kontroli jakości i spełniania wysokich standardów. Zbyt wysokie opłaty franczyzowe wskazało 9,3% respondentów, a są to wymagane opłaty ponoszone na rzecz franczyzodawcy w zamian za korzystanie i przynależność do sieci w formie opłat wstępnej i bieżących. Respondentów zapytano także o klauzulę konkurencji, która obok klauzul zakupu, lojalności i zachowania tajemnicy zobowiązuję franczyzobiorcę do z góry określonych zachowań. Jako kolejne utrudnienie w działalności wskazało ją 6,5% respondentów. Respondenci wskazali również na nacisk na zamknięcie placówki w momencie braku osiągania zakładanego progu rentowności (5,5%) oraz małe zyski w porównaniu z ponoszonymi opłatami (5,5%). W kwestionariuszu ankietowym skierowanym do klientów, wykonanym w ramach przeprowadzonego badania, w obszarze uwarunkowań detalicznej sprzedaży żywności w Polsce było określenie przez nich determinant wyboru sklepów Carrefour Express i Lewiatan jako miejsca dokonywania zakupów. Wśród najważniejszych klienci wymienili niskie ceny sprzedawanych produktów (10,6%) oraz bliskość usytuowania placówki handlowej w stosunku do miejsca zamieszkania (10,5%). Zauważyli, że pobliska lokalizacja i brak straty czasu przy wykonywaniu zakupów są priorytetowymi zaletami tego rodzaju placówek. W następnej kolejności klienci docenili dogodne dla nich godziny otwarcia sklepu (9,6%), nowoczesną i samoobsługową formę zakupów (9,0%) oraz możliwość płacenia kartą kredytową lub płatniczą, gdyż sklepy te wyposażone są w terminale płatnicze (9,0%). Ważne też były dla klientów: atrakcyjna forma promocji (8,1%), szerokość asortymentu (7,1%) oraz możliwość robienia zakupów w dni wolne od pracy (6,8%). Respondenci cenili sobie także dogodny dojazd do placówki handlowej (6,3%), jakość oferowanych produktów (5,4%), miłą i uprzejmą obsługę (4,8%) oraz dogodne dla nich rozmieszczenie produktów w sklepie 4,3%. Zauważalne różnice wystąpiły w przypadku placówek usytuowanych na terenach miejskich i wiejskich. Na terenach miejskich placówki handlowe badanych sieci funkcjonują z reguły, jako sklepy osiedlowe i w formacie convenience. Na terenach wiejskich

6 Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce 81 Szeroki asortyment/a wide range of products Niskie ceny produktów/low prices of products Promocje/specials Estetyka i wygoda/aesthetics and convenience Jakość produktów/quality of products Dogodne ułożenie produktów/convenient placement of products Dogodne godziny otwarcia/convenient opening hours Bliskość/ proximity Wygodny parking/conveniient parking Dogodny dojazd/convenient access Możliwość wykonania zakupów w dni wolne/possibility of shopping in free days Możliwość płacenia kartą/possibility of payment by card Uprzejma obsługa/attentive service Samoobsługa/self-service Brak kolejek/no queues 2,87% 2,60% 3,13% 5,38% 4,25% 6% 4,75% 7% 7,13% 8,13% 9% 9% 10,63% 9,63% 10,50% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% Rysunek 2. Determinanty wyboru sklepu Carrefour Express i Lewiatan jako miejsca dokonywania zakupów Figure 2. Determinants of choice of Carrefour Express store and Leviathan store, as a place for nearby shopping Źródło: opracowanie własne Source: own study szczególne znaczenie ma rozpiętość oferty asortymentowej sklepu, która umożliwia wykonanie zakupów w jednym miejscu, oszczędza czas i koszty. Jako pozostałe, lecz również zauważalne determinanty, klienci wskazali na (rys. 2): estetykę sklepu, jego oświetlenie i swobodę poruszania się po nim (3,1%), łatwość zaparkowania (2,9%) oraz brak kolejek przy kasach (2,6%). W celu uzupełnienia opinii respondentów dotyczącej lokalizacji badanych placówek handlowych zapytano ich klientów o ocenę lokalizacji sklepów Carrefour Express oraz Lewiatan (rys. 3). Spośród badanych 66,7% oceniło lokalizację sklepów Carrefour Express oraz Lewiatan jako dobrą, 17,8% jako bardzo dobrą, 13,9% nie miało zdania na ten temat, a tylko nieliczni respondenci uznali położenie sklepu za złe (1,1%) lub bardzo złe 1,11% 0,55% 13,89% 66,67% 17,78% Bardzo dobra/very good Dobra/good Nie mam zdania/do not know Zła/bad Bardzo zła/very bad Rysunek 3. Ocena lokalizacji sklepu Carrefour Express i Lewiatan Figure 3. Locations rating of Carrefour Express store and Leviathan store Źródło: opracowanie własne Source: own study (0,6%). Odpowiedź na tak sformułowane pytanie potwierdziła prawidłowe podejmowanie decyzji o lokalizacji placówki handlowej przez sieci i franczyzobiorców oraz zasadność ich wyboru, co potwierdziło prawie 85% badanych. Wnioski 1. Do najważniejszych ograniczeń należy zaliczyć uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne, gdyż franczyzobiorcy szczególnie podkreślają ograniczenie swobody działania, konieczność dostosowania się do wymogów stawianych przez franczyzodawcę, problem braku lub ograniczenie elastyczności działania.

7 82 Krzysztof Firlej 2. Treść umowy franczynzowej najczęściej uwzględnia interesy franczyzodawcy, który zezwala na korzystanie z jego symboli, znaków towarowych, patentów, know-how, techniki prowadzenia działalności oraz projektów zaplanowania pomieszczeń, ale jednocześnie zobowiązuje franczyzobiorcę do respektowania klauzul umownych, co stanowi przeszkodę w działalności placówki handlowej, szczególnie w handlu żywnością. 3. Klienci badanych placówek jako najważniejsze ich atrybuty wskazali niskie ceny sprzedawanych produktów, bliskość usytuowania sklepu w stosunku do miejsca zamieszkania oraz podkreślali, że taka lokalizacja i brak straty czasu przy wykonywaniu zakupów są priorytetowymi ich zaletami. 4. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono, że w większości przypadków prawidłowo podjęto decyzje o lokalizacji placówki handlowej przez sieci handlowe i franczyzobiorców, a ich wybór nie stanowił dla obu stron ograniczenia. Literatura Blisko 90 proc. konsumentów kupuje w małych sklepach, odczyt Cudze logo nie zawsze daje zarobić, dostęp: Franczyza oraz koszty z nią związane, odczyt Jórczak R. 2013: Kodeks etyczny franchisingu, dostęp Kotler P., Keller K.L. 2012: Marketing, Poznań, s Kowalak R. 2007: Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem handlowym, R. Kowalaka (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 30. Rynek wewnętrzny. 2012: Główny Urząd Statystyczny, Departament Usług i Handlu, Warszawa s. 43, dostęp Umowa franczyzowa, odczyt Summary The study was concerned with issues characterizing food trade, which is one of the most important in the structure of total trade. Franchise agreements, popular in the commercial networks of Polish food trade retailers in the last decade has become an inspiration for the test, the results of which characterized the status and present conditions of starting a business in this manner. The most significant example of this kind of activities are the activities of Polish and international food trade networks, operating through franchise with company Carrefour Poland and Leviathan Holding SA, which were the subject of the study. The main objective of this paper was to present the most important determinants of economic, organizational and legal operation of franchise systems that are used in the food trade based on selected examples. It was found that among the major constraints in the functioning of institutions on the basis of the franchise, the limited freedom of action is included and the need to adapt to the requirements of the franchisor, the determinants of choice of Carrefour Express store and Leviathan store were presented, as a place for nearby shopping, and the locations of Carrefour Express store and Leviathan store were evaluated according to the needs of their customers. Adres do korespondencji dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka Kraków

Zeszyty naukowe nr 9

Zeszyty naukowe nr 9 Zeszyty naukowe nr 9 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2011 Krystyna Przybylska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Współpraca międzynarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami w kraju goszczącym 1

Bardziej szczegółowo

Sieci franczyzowe w branży turystycznej w Polsce

Sieci franczyzowe w branży turystycznej w Polsce Małgorzata Stępień Adam Janiszewski Sieci franczyzowe w branży turystycznej w Polsce Wstęp Za główne podmioty rynku franczyzowego uznaje się systemy franczyzowe. Prowadzą one działalność poprzez jednostki

Bardziej szczegółowo

Rozwój struktury rynku FMCG 1 w świetle teorii kosztów transakcyjnych w Polsce

Rozwój struktury rynku FMCG 1 w świetle teorii kosztów transakcyjnych w Polsce ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Rozwój struktury rynku FMCG w świetle teorii kosztów transakcyjnych w Polsce Małgorzata Karczewska, Grażyna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH SPIS TREŚCI Czym jest franczyza i system franczyzowy?...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny systemu GRENE wersja 2.5 Data aktualizacji 04 03 2014 r. Strona 1

Prospekt informacyjny systemu GRENE wersja 2.5 Data aktualizacji 04 03 2014 r. Strona 1 Strona 1 Spis treści Czym jest franczyza i system franczyzowy?... 3 1. Organizator systemu franczyzowego GRENE... 5 2. Misja systemu franczyzowego GRENE... 8 3. Cele systemu franczyzowego GRENE... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Łódź, dnia 11 marca 2015 r. 1 1. Streszczenie projektu rozwoju 3 2. Rynek usług gastronomicznych w Polsce 4 2.1. Wielkość rynku 4 2.2. Struktura rynku 6 2.3

Bardziej szczegółowo

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND.

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND. 50 Krzysztof STOWARZYSZENIE Firlej EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Krzysztof Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Struktura i rola handlu w polskiej gospodarce

Struktura i rola handlu w polskiej gospodarce Struktura i rola handlu w polskiej gospodarce Bohdan Wyżnikiewicz, Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik Opracowanie przygotowane dla Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011

R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011 R A P O R T R O C Z N Y HANDEL 2011 Sieci detaliczne i centra handlowe w Polsce RAPORT ROCZNY SPIS TREŚCI SIECI HANDLOWE Trendy w handlu detalicznym 2011 4 Sieci handlowe rosną w siłę 12 Sieci ogólnospożywcze

Bardziej szczegółowo

Rynek handlu detalicznego w Polsce

Rynek handlu detalicznego w Polsce www.pwc.com Rynek handlu detalicznego w Polsce Potencjalne skutki wprowadzenia węgierskich rozwiązań regulacyjnych dla polskich sieci handlowych 15 Maja 2015 r. Raport powstały na zlecenie i przy współpracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK FRANCZYZY W POLSCE

RYNEK FRANCZYZY W POLSCE 28 Od idei do przecięcia wstęgi czyli jak długo trwa otworzenie własnego biznesu w różnych branżach? Rozwój franczyzy w naszym kraju datuje się na ostatnią dekadę XX wieku. To właśnie od tego czasu rynek

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges

Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Wydział Ekonomii Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges

Bardziej szczegółowo

MOTYWY I BARIERY ROZWOJU SIECI FRANCZYZOWYCH NA RYNKU LOKALNYM VS. ZAGRANICZNYM

MOTYWY I BARIERY ROZWOJU SIECI FRANCZYZOWYCH NA RYNKU LOKALNYM VS. ZAGRANICZNYM MILENA RATAJCZAK-MROZEK*, FILIP NOWACKI** PAULINA SYPNIEWSKA*** MOTYWY I BARIERY ROZWOJU SIECI FRANCZYZOWYCH NA RYNKU LOKALNYM VS. ZAGRANICZNYM Wprowadzenie Współczesne otoczenie gospodarcze i występujące

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny żywnością w Polsce

Handel detaliczny żywnością w Polsce Małgorzata Kosicka-Gębska Agnieszka Tul-Krzyszczuk Jerzy Gębski Handel detaliczny żywnością w Polsce Wydanie II Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 Copyright by Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011 Wydanie II, poprawione

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 151 162 Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska UWARUNKOWANIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

FRANCHISING JAKO INSTRUMENT AKTYWIZACJI EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW NA RYNKU

FRANCHISING JAKO INSTRUMENT AKTYWIZACJI EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW NA RYNKU FRANCHISING JAKO INSTRUMENT AKTYWIZACJI EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW NA RYNKU Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska 1 Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie franchisingu jako instrumentu wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu Przegląd RAPORT ROCZNY 2010 DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Reklama 1 Spis treści DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

270 Monika Szafrańska STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

270 Monika Szafrańska STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 270 Monika Szafrańska STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3 Monika Szafrańska Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie WYBRANE ASPEKTY ZACHOWAŃ

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ I USŁUGI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

KONKURENCYJNOŚĆ I USŁUGI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 705 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 89 KONKURENCYJNOŚĆ I USŁUGI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego Zagadnienia Doradztwa Rolniczego KWARTALNIK 2 14 ( 76) CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Wydawcy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo