I. Moliwe uszkodzenia układu zawieszenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Moliwe uszkodzenia układu zawieszenia"

Transkrypt

1 DIAGNOZOWANIE UKŁADU ZAWIESZENIA Zawieszenie samochodu jest tym układem, od którego poprawnego działania zaley: bezpieczestwo jazdy, trwało, niezawodno innych zespołów, komfort jazdy pasaerów i stan przewoonych towarów. Stacje diagnostyczne i stacje obsługi pojazdów nie dysponuj obecnie urzdzeniami pozwalajcymi na przeprowadzenie bada kontrolnych całego układu zawieszenia. Badania te przeprowadza si obecnie metodami organoleptycznymi. Jedynie amortyzatory mog by sprawdzane na specjalnych stanowiskach kontrolnych. I. Moliwe uszkodzenia układu zawieszenia Resory piórowe pknicia piór, uszkodzenia obejmy piór i strzemion mocujcych resor, luzy midzy sworzniem a tulej ucha resoru. Resory sprynowe uszkodzenia zwojów spryn oraz rub mocujcych spryny do wahaczy. Amortyzatory luzy w elementach mocujcych amortyzator, zgicia pknicia obudowy, wycieki wzdłu obudowy (amortyzatory teleskopowe), wycieki z gniazd osi dwigni (amortyzatory dwigniowe). Wahacze skrzywienia, pknicia, luzy midzy sworzniami i ramionami wahaczy. Drki reakcyjne luzy w połczeniach sworzniowych, uszkodzone zabezpieczenie nakrtek. Elementy ograniczajce skok zawieszenia uszkodzone lub zuyte zderzaki gumowe, pknicie linek zabezpieczajcych mosty. II. Parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego 1) Ocena amortyzatorów za pomoc charakterystyk amplitudowych Powszechne zastosowanie w stacjach kontroli pojazdów znalazły urzdzenia badajce amortyzatory metod drga wymuszonych, które działaj na podstawie: - analizy amplitudy drga w funkcji czasu (otrzymane wykresy porównuje si z charakterystykami wzorcowymi dla badanego samochodu), np. : Schocktester 2000 firmy Boge, FWT MAHA, - analizy nacisku koła na podłoe (otrzymane wyniki odnosi si do tabeli wymaga ustalonej przez EUSAMA), np. : TUZ 1 firmy Unimetal.

2 - 1-2) Wykres wzorcowy Rys. 1 Wzorcowy wykres drga amortyzatora Wykres drga zawieszenia w funkcji czasu mona podzieli na trzy zakresy: 1 Zakres wysokich czstotliwoci. Amplitudy wychyle kół s niewielkie i nie wpływaj znaczco na bezpieczestwo jazdy. 2 Zakres czstotliwoci rezonansowych. W tym zakresie wystpuj maksymalne wychylenia kół, co wie si z najwikszymi prdkociami, przy których uzyskuje si najwiksze siły tłumice w amortyzatorze, istotne dla bezpieczestwa jazdy. 3 Zakres niskich czstotliwoci. Drgania te przenosz si na nadwozie samochodu, s odczuwalne przez pasaerów, ale nie maj zwizku z bezpieczestwem jazdy. Ocena stanu zawieszenia na podstawie maksymalnych wartoci przemieszczenia wymaga znajomoci granicznych wartoci parametrów, po których przekroczeniu stan zawieszenia uznaje si za niezdatny. W praktyce wystpuj jednak trudnoci z uzyskaniem aktualnych danych. Problem ten nie wystpuje w przypadku badania amortyzatorów na podstawie analizy nacisku koła na podłoe, gdzie zastosowano okrelony algorytm pomiaru i przeliczania wartoci parametrów uzyskanych w trakcie badania. 3) Kryteria oceny stanu technicznego amortyzatora Okrelenie stanu technicznego amortyzatora dokonuje si na podstawie nastpujcych czynników: a) maksymalnej wartoci amplitudy drga A max (rys. 1) A max A gr amortyzator zdatny A max A gr amortyzator niezdatny (zalecana wymiana na nowy) Najwiksza warto A max amplitudy drga (rezonansowa) jest parametrem diagnostycznym. Zmierzon warto A max porównuje si z wartoci graniczn A gr dla amortyzatorów danej osi

3 b) rónicy maksymalnej amplitudy drga A max amortyzatorów tej samej osi A max = A max1 A max2 20% - amortyzatory zdatne (jednej osi) A max = A max1 A max2 20% - amortyzatory niezdatne (jednej osi) W celu wyeliminowania przypadków współpracy na jednej osi amortyzatorów o bardzo zrónicowanych charakterystykach, proponuje si uwzgldni dodatkowy parametr diagnostyczny A max, umoliwiajcy szybk ocen stanu zawieszenia osi. c) nieregularnoci przebiegu wykresu Przy rejestracji przebiegu drga wystpuj niekiedy dodatkowe czynniki zakłócajce przebieg wykresu. Wpływ ich jest istotny wówczas, kiedy wystpuj one w obszarze rezonansu. Do czynników tych zaliczamy: zbyt szybkie rozpoczcie pomiaru (wpływ drga drugiej czci badanej osi pojazdu), wsiadanie bd wysiadanie z pojazdu podczas badania, zatrzaskiwanie drzwi pojazdu w czasie pomiarów, itp. d) warto wskanika EUSAMA Pomiar metod EUSAMA obejmuje nastpujce etapy: pomiar nacisku statycznego koła, wymuszenie drga zawieszenia o czstotliwoci 25 Hz i skoku 6 mm, pomiar nacisku dynamicznego w trakcie drga gasncych i wyznaczenie minimalnej skutecznoci tłumienia. Warto wskanika EUSAMA oblicza si z zalenoci: Wskanik EUSAMA [%] = (minimalny nacisk dynamiczny opony na płyt / statyczny nacisk opony na płyt) x 100% Kryterium oceny zawieszenia (amortyzatorów) ustalone przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów (EUSAMA) jest nastpujce: 0 20% - niedostateczna skuteczno tłumienia, 21 40% - rednia, 41 60% - dobra, Powyej 60% - bardzo dobra. Rónica midzy wartociami wskanika EUSAMA dla strony lewej i strony prawej jednej osi nie powinna by wiksza ni 20%. Kryteria oceny s jednakowe dla wszystkich pojazdów, z wyjtkiem małych samochodów osobowych z przednim napdem, dla których obnia si wymagania w stosunku do tylnej osi. - 3-

4 III. Metody diagnozowania Do oceny stanu technicznego zawieszenia stosuje si nastpujce metody: - metody organoleptyczne (ogldziny zewntrzne), - metody przyrzdowe (sprawdzenie działania amortyzatorów). 1) Ogldziny zewntrzne Na wstpie naley sprawdzi, czy zawieszenie jest skompletowane zgodnie z dokumentacj techniczn pojazdu. Oceni prawidłowo montau elementów sprystych, prowadzcych i tłumicych drgania. Szybk kontrol luzów w elementach układu zawieszenia, układu jezdnego i układu kierowniczego ułatwiaj urzdzenia do wymuszania szarpni kołami jezdnymi pojazdu. Ogldziny te obejmuj sprawdzenie: a) elementów sprystych (sprawdzenie stanu resorów piórowych, sprynowych, stabilizatorów, spryn, itp.), b) amortyzatorów (sprawdzenie stanu szczelnoci, zamocowania, itp.), c) elementów prowadzcych koła i ograniczajcych ugicie zawieszenia (sprawdzenie stanu wahaczy, drków reakcyjnych, zderzaków gumowych, itp.). 2) Diagnozowanie amortyzatorów metodami przyrzdowymi Stosowane w praktyce przyrzdowe metody oceny stanu technicznego amortyzatorów zale od tego, czy jest on wymontowany z samochodu, czy te jest zamontowany w samochodzie. a) Okrelenie stanu technicznego amortyzatora wymontowanego z pojazdu Rys. 2 Wykres pracy amortyzatora hydraulicznego a zaleno siły tłumicej P od przemieszczenia tłoka amortyzatora S dla amortyzatora w stanie zdatnoci b przebieg wykresu dla amortyzatora z ubytkiem oleju - 4 -

5 Na stanowisku badawczym z mechanizmem korbowym o regulowanej prdkoci obrotowej i skoku otrzymuje si wykres pracy amortyzatora hydraulicznego (rys. 2). Układ piszcy rejestruje zmian siły tłumicej P w funkcji przemieszczenia tłoka amortyzatora S. Po porównaniu wykresu pracy amortyzatora badanego z wykresem wzorcowym mona wykry podstawowe niesprawnoci amortyzatorów, jak na przykład uszkodzenie zaworu, nieszczelno, brak oleju, odkształcenia. b) Badanie stanu technicznego amortyzatorów zamontowanych w pojedzie W przypadku amortyzatorów zamontowanych w samochodzie do ich oceny mog by stosowane dwie metody: - metoda drga swobodnych (wymuszenie impulsowe) Metoda ta polega ogólnie na spowodowaniu ruchu nadwozia oraz obserwacji jego zanikajcych drga. O stanie technicznym amortyzatora decyduje liczba i amplituda drga. Charakterystyki swobodnych drga tłumionych mona uzyska nastpujcymi sposobami: opuci samochód z pewnej wysokoci na koła (z podstawek), wymusi ruch nadwozia w dół przez ugicie elementów sprystych lub na stanowisku płytowym wykorzysta wymuszenie niskoczstotliwociowe wystpujce w czasie hamowania. W pierwszym przypadku naley najecha kołem na podstawk, z której koło spadnie swobodnie i wzbudzi drgania elementów zawieszenia, moliwe do zarejestrowania przez urzdzenie pomiarowe. W drugim przypadku, po zablokowaniu kół przednich lub tylnych ciga si nadwozie do okrelonego połoenia. Po zwolnieniu urzdzenia dociajcego nadwozie drga swobodnie, a rejestrator kreli wykres swobodnych drga tłumionych. Trzeci sposób polega na pełnym wyhamowaniu samochodu na stanowisku płytowym, gdzie nastpuje maksymalne ugicie amortyzatorów jako reakcja od sił hamowania, a nastpnie zanikanie ugi, a do osignicia stanu równowagi. Analizuje si uzyskane wykresy oscylacji zawieszenia. - metoda drga wymuszonych (wymuszenie sinusoidalne) Metoda ta polega na wymuszeniu drga badanego koła powyej czstotliwoci rezonansowej. Po usuniciu siły wymuszajcej nastpuje zanikanie drga na skutek ich tłumienia przez amortyzator, elementy zawieszenia i elastyczn opon. W miar obniania si czstotliwoci drga w pewnej chwili nastpuje rezonans, którego amplituda charakteryzuje stan amortyzatora (przy rezonansie amplituda drga zaley od współczynnika tłumienia). Jako tłumienia amortyzatora ocenia si na podstawie analizy drga w funkcji czasu (tzw. metoda Boge porównanie wykresu z charakterystykami wzorcowymi) lub analizy nacisku koła na podłoe (tzw. metoda EUSAMA odniesienie wyników do tabeli wymaga)

6 IV. Urzdzenia diagnostyczne 1) Przyrzdy do sprawdzania luzów Do ułatwienia oceny luzów w układzie zawieszenia, układzie jezdnym i układzie kierowniczym wykorzystuje si specjalne urzdzenia wymuszajce szarpanie badanych połcze. Urzdzenia te nazywane s detektorami luzów lub szarpakami. Przykład takiego detektora luzów typu WLD 2.5 przedstawia rys.3. Rys. 3 Detektor luzów typu WLD 2.5 a widok detektora montowanego na płytach najazdowych podnonika b schemat 1 sterownik, 2 płyta szarpaka, 3 siłowniki pneumatyczne, 4 zawory rozdzielajce, 5 belki najazdowe podnonika. Szarpaki składaj si z dwóch płyt napdzanych siłownikami hydraulicznymi lub pneumatycznymi, na których stawiane s koła pojazdu. Płyty te wykonuj krótkie przemieszczenia (obroty) w rónych kierunkach i powoduj poziome ruchy koła i wszystkich elementów z nim zwizanych. W tego typu urzdzeniach istotne jest sterowanie i koordynacja ruchu płyt. Za optymaln najczciej przyjmuje si nastpujc kombinacj ruchów płyt: - cykliczne na zewntrz i do wewntrz, - cykliczne przemienne lewa w przód, prawa w tył i odwrotnie, - posuwiste dla obu kierunków i dla kadej strony oddzielnie. Analiza podstawowych danych technicznych urzdze szarpicych rónych producentów wskazuje, e stosuje si najczciej hydrauliczne zasilanie robocze, które zapewnia wiksz niezawodno i płynno ruchu płyt ora mniejsze wymiary elementów. Podstawowe parametry techniczne testerów do sprawdzania luzów z napdem hydraulicznym rónych firm s porównywalne (np. dopuszczalny nacisk osi, siła wymuszajca ruch płyt, skok płyty, itp.)

7 2) Urzdzenia do badania amortyzatorów metod drga swobodnych Charakterystyki amplitudowe zanikajcych drga nadwozia na jego zawieszeniu (tzw. drga swobodnych) mona uzyska nastpujcymi sposobami: a) przez gwałtowne opuszczanie badanej osi samochodu Do tej metody mona wykorzysta urzdzenie zwalniajce ruchomy wspornik. Samochód wjeda na platformy kołami przednimi lub tylnymi, które podnoszone s na okrelon wysoko (od 60 mm do 120 mm). Po opuszczeniu pojazdu rejestrowane s zanikajce drgania charakteryzujce tłumienie amortyzatorów. b) przez wychylanie nadwozia z połoenia równowagi w wyniku ugicia elementów sprystych Jednym z nowszych przyrzdów wykorzystujcych podczas pomiaru wychylenie nadwozia z połoenia równowagi jest urzdzenie SDT 2000/U (rys.4) Rys. 4 Przenony przyrzd SDT 2000/U a przyrzd zamocowany do błotnika nad badanym kołem, b walizka do przechowywania elementów testera, c widok tylnej strony przyrzdu (widoczne przyssawki), d przebieg drga swobodnych nadwozia na ekranie wywietlacza, e sporzdzanie protokołu z bada. Czujnik ultradwikowy urzdzenia przymocowany do nadwozia odbiera sygnały odbite od podłoa lub od nadajnika sygnałów umieszczonego na podłou i przekazuje je do opracowania przez mikroprocesor. Czujnik naley zamocowa do błotnika nad badanym kołem za pomoc przyssawek. Potem krótko i silnie naciska si na błotnik. Nastpnie przestawia si czujnik testera nad kolejne koła. Wykresy drga swobodnych nadwozia uzyskuje si na wywietlaczu ciekłokrystalicznym przyrzdu. Tester jest wyposaony w drukark termiczn. Otrzymuje si dwustanow ocen stanu technicznego amortyzatora (dobrze le). Stosowane kryterium to liczba i amplituda drga

8 c) na stanowisku płytowym z wykorzystaniem wymuszenia niskoczstotliwociowego wystpujcego w czasie hamowania Ten sposób sprawdzania amortyzatorów proponuje firma HEKA na urzdzeniu płytowym Univers A2 i A4 do badania hamulców i zawieszenia (rys. 5). Rys. 5 Urzdzenie płytowe firmy HEKA a wersja dwupłytowa (Univers A2), b wersja czteropłytowa (Univers A4), 1 płyty najazdowe, 2 wywietlacz wyników, 3 płyty do sprawdzania zbienoci, 4 drukarki. Skuteczno tłumienia poszczególnych amortyzatorów jest badana po pełnym wyhamowaniu samochodu na stanowisku, gdy nastpuje ich maksymalne ugicie jako reakcja od sił hamowania, a nastpnie zanikanie ugi, a do osignicia stanu równowagi. Badanie nastpuje w czasie najechania z prdkoci 5 15 km/h na płyty urzdzenia i wyhamowania na nich. Przemieszczenie płyt mierzy si za pomoc czujników tensometrycznych, a programowalny mikroprocesor przeprowadza obróbk danych. Podczas bada dokonuje si pomiaru sił hamujcych, ogólnej oceny prawidłowoci ustawienia kół i wstpnej oceny skutecznoci tłumienia amortyzatorów. Całe badanie wraz z wydrukiem mierzonych wartoci trwa około jednej minuty. Wykorzystanie do badania amortyzatorów wymuszenia niskoczstotliwociowego, wystpujcego w trakcie hamowania, nie znalazło szerszego zastosowania ze wzgldu na niewielk dokładno i powtarzalno uzyskanych wyników (potwierdzaj to badania wykonane metodami symulacyjnymi)

9 3) Urzdzenia do badania amortyzatorów metod drga wymuszonych a) Urzdzenia działajce na podstawie analizy drga w funkcji czasu (typu Boge) Przykładem urzdzenia wykorzystujcego zjawisko drga wymuszonych badanego koła i elementów jego zawieszenia (w tym amortyzatora) oraz tłumienia tych drga po usuniciu siły wymuszajcej jest stanowisko Shocktester 2000 (rys. 6). Rys. 6 Schemat urzdzenia Shocktester silnik elektryczny, 2 spryna, 3 wahacz, 4 płyta najazdowa, 5 pulpit sterowniczy, 6 czujnik ultradwikowy. Budowa układu napdowego stanowiska jest podobna do zastosowanej w poprzedniej wersji urzdzenia (Shocktester). Drgania zostaj zarejestrowane przez czujnik ultradwikowy (6, rys. 6), przetworzone elektronicznie i przedstawione na wskaniku LCD, a nastpnie porównane z wartociami granicznymi, które zostały wprowadzone do pamici komputera. Zasilanie i sterowanie urzdzeniem nastpuje z pulpitu sterowniczego (5), na którym zamontowano urzdzenia do wprowadzania danych, wskanik LCD oraz drukark. Wynik badania jest podawany w formie wydruku (rys. 7) na wielobarwnej papierowej tamie, dla kadego amortyzatora oddzielnie. Rys. 7 Wykres przemieszczenia płyty uzyskiwany podczas badania na stanowisku Shocktester 2000 A strefa bezpieczna maksymalnej amplitudy drga, B strefa ryzyka, C strefa niebezpieczna

10 Na poniszych rysunkach przedstawiono najnowsze urzdzenia firmy MAHA do badania amortyzatorów metod drga wymuszonych. FWT1D Terminal z drukark tamow FWT1SCREEN z monitorem - Konsola z zabudowan drukark, wywietlaczem cyfrowym, miniaturow klawiatur i lamp sygnalizacyjn wiecc w czasie badania. - Szafka sterujca zawiera mikroprocesorowy układ sterujcy i drukark tamow. - Zmierzone wartoci s zapamitywane do czasu wjechania na stanowisko kolejnych samochodem lub wyłczenia zasilania. - Za pomoc odpowiednich przycisków mona uruchamia pojedyncze płyty w celu oceny odgłosów pracy zawieszenia badanego pojazdu. Opis jak FWT1D, urzdzenie to, wykorzystujce najnowsze zdobycze elektronicznej techniki pomiarowej oferuje szczególnie wysoki komfort obsługi. Wszystkie zmierzone i obliczone wartoci wywietlane s na ekranie monitora w postaci przejrzystych tabel i wykresów, a po przyłczeniu drukarki i klawiatury (opcja) mog by wydrukowane w formacie A4. Wynik badania nie budzi wtpliwoci, czy konieczna jest wymiana amortyzatorów na nowe. Urzdzenie FWT1SCREEN moe by, po uzupełnieniu elementów sterowania stanowiskiem do kontroli hamulców i testerem zbienoci, rozbudowane do kompletnej linii diagnostycznej EUROTEST. Tabela wartoci granicznych MAHA dostarcza tabele wartoci granicznych (w postaci ksiki). W urzdzeniach wyposaonych w monitor wartoci graniczne znajduj si w bazie danych dostarczanej wraz z urzdzeniem. Uytkownik moe wprowadza do bazy nowe i aktualizowa istniejce dane. Wartoci wzorcowe i graniczne mog by umieszczane na wydrukach

11 b) Urzdzenia do badania amortyzatorów na podstawie analizy nacisku koła na podłoe (według testu EUSAMA) Rys. 8 Schemat stanowiska do badania amortyzatorów według testu EUSAMA 1 płyta najazdowa 2 tensometryczny układ pomiarowy 3 układ elektroniczny 4 silnik elektryczny 5 badany amortyzator Konstrukcja urzdze do badania amortyzatorów metod EUSAMA (rys. 8) jest podobna do budowy opisanych poprzednio urzdze typu Boge, rejestrujcych przebieg drga w funkcji czasu. W obu rodzajach stanowisk wystpuje układ napdowy, płyty najazdowe pobudzane do drga i odpowiedni układ pomiarowy. Rónice dotycz sposobu i parametrów wymuszenia drga. Napd w tych urzdzeniach przekazywany jest bezporednio z silnika na płyt najazdow, a układ pomiarowy stanowi najczciej zginana belka z naklejonymi czujnikami tensometrycznymi, które współpracuj z odpowiednim układem elektronicznym. Ocena stanu technicznego zawieszenia samochodu odbywa si po rozpdzeniu układu napdowego stanowiska do odpowiedniej prdkoci obrotowej, nastpnie jej odłczeniu i rejestracji parametrów wynikajcych z zastosowanej metody: przemieszczenia płyty lub nacisku koła na płyt stanowiska. Najnowszym urzdzeniem do badania amortyzatorów według testu EUSAMA jest TUZ-1/L firmy UNIMETAL Urzdzenie to moe stanowi element składowy linii diagnostycznej. Na stanowisku wymusza si drgania, a mierzy si stosunek nacisku dynamicznego do nacisku statycznego koła. Do oceny stanu technicznego amortyzatorów wystarcza odniesienie wyników pomiaru do wymaga ustalonych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów. W metodzie tej zastosowano 4-stopniow skal oceny skutecznoci tłumienia amortyzatorów oraz ustalono dopuszczaln rónic midzy stron lew i praw. Wyniki pomiarów podawane s w procentach. Nie ma potrzeby tworzenia bazy danych charakterystyk wzorcowych

12 V. Literatura 1. Sitek, K.: Diagnostyka samochodowa układy odpowiedzialne za bezpieczestwo jazdy Wydawnictwo AUTO Warszawa 1999r. 2. Niziski, S.: Diagnostyka samochodów osobowych i ciarowych Warszawa 1995r. 3. Sitek, K.: Polskie linie diagnostyczne AUTO MOTO SERWIS 1 / 2002r. 4. Firma MAHA.: Urzdzenia do kontroli tłumienia zawiesze w samochodach osobowych i ciarowych wsop. pl

DIAGNOSTYKA MASZYN I POJAZDÓW. Ocena stanu amortyzatorów pojazdu zgodnie z SKP

DIAGNOSTYKA MASZYN I POJAZDÓW. Ocena stanu amortyzatorów pojazdu zgodnie z SKP Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: DIAGNOSTYKA MASZYN I POJAZDÓW Ćwiczenie nr: DMiP-5 Ocena stanu amortyzatorów

Bardziej szczegółowo

Dwa w jednym teście. Badane parametry

Dwa w jednym teście. Badane parametry Dwa w jednym teście Rys. Jacek Kubiś, Wimad Schemat zawieszenia z zaznaczeniem wprowadzonych pojęć Urządzenia do kontroli zawieszeń metodą Boge badają ich działanie w przebiegach czasowych. Wyniki zależą

Bardziej szczegółowo

* aby pobrać folder należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję "zapisz element docelowy jako"

* aby pobrać folder należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję zapisz element docelowy jako Katalog produktów Linie diagnostyczne Możemy zapewnić kompleksową obsługę poprzez: wykonanie projektu budowlanego wykonanie całej dokumentacji potrzebnej do wybudowania budynku samą budowę przez wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

POLSKA DIAGNOSTYKA POJAZDOWA

POLSKA DIAGNOSTYKA POJAZDOWA Kazimierz SITEK POLSKA DIAGNOSTYKA POJAZDOWA Wstęp W ostatnich latach w Polsce dostępne były wyłącznie linie diagnostyczne wytwarzane przez producentów zagranicznych. Obecnie pojawiły się równieŝ linie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Znów trochę teorii...

Znów trochę teorii... Znów trochę teorii... Rys. Toyota, Jacek Kubiś, Wimad Tego rodzaju artykuły są trudne w pisaniu i odbiorze, bo przyzwyczajeni już jesteśmy do reklam opisujących najbardziej złożone produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 ZASADY BHP I REGULAMIN LABORATORIUM POJAZDÓW... 10 Bezpieczne warunki pracy zapewni przestrzeganie podstawowych zasad bhp i przepisów porządkowych........... 10 Regulamin

Bardziej szczegółowo

O amortyzatorach inaczej

O amortyzatorach inaczej O amortyzatorach inaczej Fot. ZF. Rys. Jacek Kubiś, Wimad Rozmieszczenie elementów: 1. czujniki, 2. elektrozawory, 3. elektroniczna jednostka sterująca Co około 10 lat ponawiane są próby wprowadzania na

Bardziej szczegółowo

Metoda "2 w 1" w praktyce diagnostycznej

Metoda 2 w 1 w praktyce diagnostycznej Metoda "2 w 1" w praktyce diagnostycznej Rys. Jacek Kubiś, Wimad Dotychczas stosowane jednofazowe testery zawieszeń analizują tylko jeden parametr: metoda Eusama - przyleganie, a metoda Boge tłumienie.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 28 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8 SPIS TREŚCI Przedmowa... 8 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ (Wiktor Mackiewicz, Andrzej Wolff)... 9 1.1. Wprowadzenie... 9 1.2. Podstawy teoretyczne... 9 1.2.1. Wady i zalety stanowiskowych

Bardziej szczegółowo

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ).

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). - 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). Odległo midzy sadzonkami w rzdzie uzaleniona jest od iloci chwytaków tarczy sadzcej, stosowanego przełoenia przekładni

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy urządzenia:

Podstawowe cechy urządzenia: GeoTest 60 jest komputerowym przyrządem do kontroli geometrii ustawienia kół samochodów posiadających obręcze w zakresie średnic od 12" do 24". Dzięki m.in. zastosowaniu komputera i kamer CCD uzyskiwane

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA LINIA DIAGNOSTYCZNA UNILINE-5000 FIRMY UNIMETAL

UNIWERSALNA LINIA DIAGNOSTYCZNA UNILINE-5000 FIRMY UNIMETAL Kazimierz Sitek UNIWERSALNA LINIA DIAGNOSTYCZNA UNILINE-5000 FIRMY UNIMETAL Streszczenie. Przedstawiono uniwersalną linię diagnostyczną Uniline-5000 firmy Unimetal. Podano podstawowe dane techniczne urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Elementy sprężyste zawieszeń

Elementy sprężyste zawieszeń Elementy sprężyste zawieszeń W pojazdach samochodowych stosuje się następujące elementy sprężyste: 1. metalowe elementy sprężyste a. resory piórowe b. sprężyny śrubowe c. drążki skrętne 2. gumowe (zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE UKŁADU HAMULCOWEGO HYDRAULICZNEGO.

DIAGNOZOWANIE UKŁADU HAMULCOWEGO HYDRAULICZNEGO. DIAGNOZOWANIE UKŁADU HAMULCOWEGO HYDRAULICZNEGO. 1. Zakres diagnozowania. Układ hamulcowy pojazdu jest układem bezpieczestwa i słuy do zmniejszenia prdkoci jazdy oraz do zatrzymania go w okrelonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

Przyrząd Progeo 825 występuje w dwóch wersjach wykorzystujących ten sam program obsługowy:

Przyrząd Progeo 825 występuje w dwóch wersjach wykorzystujących ten sam program obsługowy: Progeo 825 jest komputerowym przyrządem do pomiaru geometrii kół i osi pojazdów samochodowych i przyczep o dmc. do 3,5 t, posiadających obręcze w zakresie średnic od 12" do 22". Przyrząd Progeo 825 występuje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU 22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU 22.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia Podczas wykonywania ćwiczenia obowiązuje ogólna instrukcja BHP. Wykonujący ćwiczenie dodatkowo powinni

Bardziej szczegółowo

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000 2013 2 E58 G18 14 900 21 000 G58 / G88 T18 23 000 / 26 000 35 000 3 E58 G18 G58 G88 T18 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Ilość czujników CCD 4 8 8 8 6 Ilość głowic 2 głowice pomiarowe przednie oraz 2 tylne elektroniczne

Bardziej szczegółowo

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF AIR PRESSURE IN CAR TIRES ON DAMPING EFFECTIVENESS OF THEIR SUSPENSION SYSTEM

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF AIR PRESSURE IN CAR TIRES ON DAMPING EFFECTIVENESS OF THEIR SUSPENSION SYSTEM Roman FILIPIAK, Marian JÓSKO Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych ul. Piotrowo 3, -965 Poznań (Poland) e-mail: roman.filipiak@doctorate.put.poznan.pl ; marian.josko@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY. Powodzenia! 723[04] CZERWIEC. Czas trwania egzaminu 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY. Powodzenia! 723[04] CZERWIEC. Czas trwania egzaminu 180 minut Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 723[04] ETAP PRAKTYCZNY CZERWIEC Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA. 20.1. Cel ćwiczenia. 20.2. Wprowadzenie

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA. 20.1. Cel ćwiczenia. 20.2. Wprowadzenie 20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA 20.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykonanie pomiaru sztywności skrętnej nadwozia samochodu osobowego. 20.2. Wprowadzenie Sztywność skrętna jest jednym z

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

Nr zlecenia:cb4911n. Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo Baranowo k/poznania

Nr zlecenia:cb4911n. Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo Baranowo k/poznania Nr zlecenia:cb49n z dnia: Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo 62-08 Baranowo k/poznania Rzeczoznawca: mgr inż.ireneusz Grzegolec - RS 000402 OPINIA TECHNICZNA Zadanie: Określenie wartości

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM 1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM 1.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP obowiązujących w Laboratorium

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00 Cena (netto) WYMIANA OPON Wymiana opony z wyważeniem felga stalowa (do 16 cali) 12,50 Wymiana opony z wyważeniem felga aluminiowa (do 16 cali) 16,50 Wyważenie koła felga stalowa (do 16 cali) 5,00 Wyważenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 15. Instrukcja obsługi

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 15. Instrukcja obsługi Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 15 Instrukcja obsługi Spis treści Strona WSKAZÓWKI DLA UśYTKOWNIKA... 3 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 1.1. Zasady bezpiecznej pracy personelu

Bardziej szczegółowo

Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych

Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych wiczenie laboratoryjne z wytrzymałoci materiałów Temat wiczenia: Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o badaniach technicznych

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o badaniach technicznych Wszystko co chcielibyście wiedzieć o badaniach technicznych ale Pół żartem, pół serio o naszej rutynie Czasem zdarza się, że pozwalamy wjechać klientowi na stanowisko Być może cierpi on na wadę wzroku

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, 2017 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 5 1.1. Dane identyfikacyjne samochodu 5 1.2. Dane techniczne samochodu

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

Wyważarka kół HUNTER GSP 9720

Wyważarka kół HUNTER GSP 9720 Wyważarka kół HUNTER GSP 9720 Komputerowy system pomiaru wibracji koła HUNTER GSP9720 jest najnowocześniejszym urządzeniem, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń:

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń: DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów Uczeń: 1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia; 2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

Bardziej szczegółowo

HANIX STRATEGIA PROJEKTU

HANIX STRATEGIA PROJEKTU HANIX STRATEGIA PROJEKTU Koparki kompaktowe HANIX spełniaj wszystkie obecne i przyszłe regulacje standardów ekologicznych. Koparki kompaktowe HANIX zaprojektowano dla osigania optymalnego poziomu praktycznej

Bardziej szczegółowo

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 291-296 (2009) Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ZBIGNIEW PAWELSKI, RADOSŁAW MICHALAK Politechnika Łódzka W

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie kinematyki i dynamiki ruchu w procesie przemieszczania wstrząsowego oraz wyznaczenie charakterystyki użytkowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE97/01900

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE97/01900 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185097 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 332036 (22) Data zgłoszenia: 29.08.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[52]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska wiczenie 1. Wyznaczanie charakterystyk dławikowej przetwornicy buck przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

Zespól B-D Elektrotechniki

Zespól B-D Elektrotechniki Zespól B-D Elektrotechniki Laboratorium Elektroniki i Elektrotechniki Samochodowej Temat ćwiczenia: Badanie sondy lambda i przepływomierza powietrza w systemie Motronic Opracowanie: dr hab inż S DUER 39

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU Zleceniodawca: BMTI Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków Data oględzin: 05.02.2016 Miejsce oględzin: Augustów TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 56 02-146 Warszawa 1. Dane pojazdu

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

GTO Laser GTO Laser GTO

GTO Laser GTO Laser GTO GTO Laser umożliwia dokonanie kontroli geometrii ustawienia kół w samochodach: osobowych i tzw. miniwanach, a także dostawczych, posiadających obręcze kół w zakresie średnic od 12" do 20". Jest to urządzenie

Bardziej szczegółowo

I. NIEDOMAGANIA UKŁADU ZASILANIA SILNIKA z ZS

I. NIEDOMAGANIA UKŁADU ZASILANIA SILNIKA z ZS WSTP Analiza danych uzyskanych podczas eksploatacji pojazdów dowodzi, e w 70...80% przypadków przyczyn niewłaciwego funkcjonowania silników wysokoprnych s niesprawnoci układu zasilania. W zwizku z tym

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII Noniki energii ródło cinienia Symbol graficzny nonika energii Przewód roboczy Przewód sterujcy Przewód odpowietrzajcy Połczenia przewodów(stałe) Skrzyowanie przewodów

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 3 Układ hydrauliczny Ogólny schemat blokowy układu hydrostatycznego Układ hydrauliczny Przekazywanie poszczególnych form energii: 1. dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół

O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. opracował: dr inż Marek Jankowski 2007-01-18 O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół Pomiar i regulacja kątów ustawienia kół jest jedną z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...

Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Sprawa Nr: NA-P/ 44 /2008 CZ 1 Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Komora laminarna Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 Kąty Ustawienia Kół Technologie stosowane w pomiarach zmieniają się, powstają coraz to nowe urządzenia ułatwiające zarówno regulowanie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i midzynarodowych Norma PN-77/M-78100 dzieli wózki na podnonikowe i unoszce. Nie jest tutaj cile okrelony parametr wysokoci podnoszenia, od którego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 130 MS. Instrukcja obsługi

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 130 MS. Instrukcja obsługi Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 130 MS Instrukcja obsługi Spis treści Strona WSKAZÓWKI DLA UśYTKOWNIKA... 3 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 1.1. Zasady bezpiecznej pracy personelu

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE UKŁADU JEZDNEGO

DIAGNOZOWANIE UKŁADU JEZDNEGO DIAGNOZOWANIE UKŁADU JEZDNEGO 1.0. Moliwe uszkodzenia. nadmierne zuycie ogumienia; wzrost oporów toczenia; przyspieszone zuycie łoysk piast kół, sworzni i tulei zwrotnic. 1.1. Zakres diagnozowania. Zakres

Bardziej szczegółowo

Obliczenia obciążenia osi. Informacje ogólne na temat obliczeń obciążenia osi

Obliczenia obciążenia osi. Informacje ogólne na temat obliczeń obciążenia osi Informacje ogólne na temat obliczeń obciążenia osi Każdy rodzaj transportu za pomocą samochodów ciężarowych wymaga, aby podwozie dostarczane z fabryki było wyposażone w pewną formę zabudowy. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 015

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 015 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 015 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722

Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 HUNTER GSP 9722 jest najnowocześniejszym urządzeniem do wyważania kół, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone jest w rolkę

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Dz. U Nr - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 22 r {poz. 98} Lp. Wyszczególnienie Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Tester samochodowych sond lambda

Tester samochodowych sond lambda Tester samochodowych P R O sond J E lambda K T Y Tester samochodowych sond lambda Elektroniczny analizator składu mieszanki AVT 520 Przyrz¹d opisany w artykule s³uøy do oceny sprawnoúci sondy lambda oraz

Bardziej szczegółowo

Betonomieszarki. Konstrukcja. Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna.

Betonomieszarki. Konstrukcja. Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna. Ogólne informacje na temat betonomieszarek Ogólne informacje na temat betonomieszarek Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna. Konstrukcja Betonomieszarki nie mają funkcji wywrotki, ale ponieważ

Bardziej szczegółowo

Zawieszenia pojazdów samochodowych

Zawieszenia pojazdów samochodowych Pojazdy - zawieszenia Zawieszenia pojazdów samochodowych opracowanie mgr inż. Ireneusz Kulczyk 2011 2012 2013 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Amortyzatory Wykład Pojazdy zawieszenia Podział mas

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Cel ćwiczenia WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Celem cwiczenia jest wyznaczenie współczynników oporu powietrza c x i oporu toczenia f samochodu metodą wybiegu. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

fmemplwwmiłm OPIS OCHRONNY PL WZORU Data zgłoszenia: Intel7: Twórcywzoru użytkowego: (21) Numer zgłoszenia:

fmemplwwmiłm OPIS OCHRONNY PL WZORU  Data zgłoszenia: Intel7: Twórcywzoru użytkowego: (21) Numer zgłoszenia: fmemplwwmiłm RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61125 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 110776 @ Data zgłoszenia:21.03.2000 @ Yl Intel7: B60G 17/027

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

STACJE KONTROLI POJAZDÓW OD A DO Z

STACJE KONTROLI POJAZDÓW OD A DO Z Przyrząd GTO Laser do pomiarów geometrii kół samochodów osobowych i tzw. miniwanach, dostawczych, posiadających obręcze kół w zakresie średnic od 12" do 20" OPIS PRODUKTU GTO Laser umożliwia dokonanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn SYSTEMY KONTROLI TRAKCJI układy bezpieczeństwa czynnego Gdańsk 2009 Układy hamulcowe w samochodach osobowych 1. Roboczy (zasadniczy) układ hamulcowy cztery koła, dwuobwodowy (pięć typów: II, X, HI, LL,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY. 1. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY. 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY 1. Cel ćwiczenia Przeprowadzenie izolacji drgań przekładni zębatej oraz doświadczalne wyznaczenie współczynnika przenoszenia drgań urządzenia na fundament.. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Opis Funkcyjny S-ABA Przewodnik stosowania do

Opis Funkcyjny S-ABA Przewodnik stosowania do WIDOK ZESPOŁU ROZEBRANEGO 84298-0 1. Obudowa 2. Tuleja 3. limacznica 4. Wał limakowy 5. PiercieOringa 10. Łoysko igiełkowe 11. Pokrywa przednia 12. Zespół jednostki sterujcej 17. Spryna rubowa 18. Podkładka

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Narzędzia Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Numer części Oznaczenie 82 320 Platforma do podnoszenia 98 405 Belka do mocowania i wspornik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Premium nr /2016

RAPORT Premium nr /2016 RAPORT Premium nr /2016 INFORMACJE PODSTAWOWE AUTA Marka Nadwozie Przebieg Model Rocznik Pojemność Moc KM/kW Rodzaj paliwa Skrzynia biegów INFORMACJE DODATKOWE AUTA Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE UKŁADU NAPDOWEGO

DIAGNOZOWANIE UKŁADU NAPDOWEGO DIAGNOZOWANIE UKŁADU NAPDOWEGO 1. Zakres diagnozowania Badania diagnostyczne układu napdowego obejmuj sprawdzanie stanu technicznego silnika oraz układu przeniesienia napdu, tzn. sprzgła, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:......

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...... Sprawa Nr: NA-P/ 54 /2008 Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...... 1. Specyfikacja wymaganych

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE TYLNE RUROWE

ZAWIESZENIE TYLNE RUROWE 9 ZAWIESZENIE TYLNE RUROWE 9.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZAWIESZENIE TYLNE Zawieszenie tylne tzw. rurowe jest niezależne, ma pojedyncze wahacze wleczone osadzone na rurach poprzecznych i poprzeczne drążki

Bardziej szczegółowo

Przyrząd GTI Geomaster występuje w trzech wersjach wykorzystujących ten sam program obsługowy:

Przyrząd GTI Geomaster występuje w trzech wersjach wykorzystujących ten sam program obsługowy: GTI Geomaster jest komputerowym przyrządem do pomiaru geometrii kół i osi pojazdów samochodowych i przyczep o dmc. do 3,5 t, posiadających obręcze w zakresie średnic od 12" do 20". Przyrząd GTI Geomaster

Bardziej szczegółowo