I. Moliwe uszkodzenia układu zawieszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Moliwe uszkodzenia układu zawieszenia"

Transkrypt

1 DIAGNOZOWANIE UKŁADU ZAWIESZENIA Zawieszenie samochodu jest tym układem, od którego poprawnego działania zaley: bezpieczestwo jazdy, trwało, niezawodno innych zespołów, komfort jazdy pasaerów i stan przewoonych towarów. Stacje diagnostyczne i stacje obsługi pojazdów nie dysponuj obecnie urzdzeniami pozwalajcymi na przeprowadzenie bada kontrolnych całego układu zawieszenia. Badania te przeprowadza si obecnie metodami organoleptycznymi. Jedynie amortyzatory mog by sprawdzane na specjalnych stanowiskach kontrolnych. I. Moliwe uszkodzenia układu zawieszenia Resory piórowe pknicia piór, uszkodzenia obejmy piór i strzemion mocujcych resor, luzy midzy sworzniem a tulej ucha resoru. Resory sprynowe uszkodzenia zwojów spryn oraz rub mocujcych spryny do wahaczy. Amortyzatory luzy w elementach mocujcych amortyzator, zgicia pknicia obudowy, wycieki wzdłu obudowy (amortyzatory teleskopowe), wycieki z gniazd osi dwigni (amortyzatory dwigniowe). Wahacze skrzywienia, pknicia, luzy midzy sworzniami i ramionami wahaczy. Drki reakcyjne luzy w połczeniach sworzniowych, uszkodzone zabezpieczenie nakrtek. Elementy ograniczajce skok zawieszenia uszkodzone lub zuyte zderzaki gumowe, pknicie linek zabezpieczajcych mosty. II. Parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego 1) Ocena amortyzatorów za pomoc charakterystyk amplitudowych Powszechne zastosowanie w stacjach kontroli pojazdów znalazły urzdzenia badajce amortyzatory metod drga wymuszonych, które działaj na podstawie: - analizy amplitudy drga w funkcji czasu (otrzymane wykresy porównuje si z charakterystykami wzorcowymi dla badanego samochodu), np. : Schocktester 2000 firmy Boge, FWT MAHA, - analizy nacisku koła na podłoe (otrzymane wyniki odnosi si do tabeli wymaga ustalonej przez EUSAMA), np. : TUZ 1 firmy Unimetal.

2 - 1-2) Wykres wzorcowy Rys. 1 Wzorcowy wykres drga amortyzatora Wykres drga zawieszenia w funkcji czasu mona podzieli na trzy zakresy: 1 Zakres wysokich czstotliwoci. Amplitudy wychyle kół s niewielkie i nie wpływaj znaczco na bezpieczestwo jazdy. 2 Zakres czstotliwoci rezonansowych. W tym zakresie wystpuj maksymalne wychylenia kół, co wie si z najwikszymi prdkociami, przy których uzyskuje si najwiksze siły tłumice w amortyzatorze, istotne dla bezpieczestwa jazdy. 3 Zakres niskich czstotliwoci. Drgania te przenosz si na nadwozie samochodu, s odczuwalne przez pasaerów, ale nie maj zwizku z bezpieczestwem jazdy. Ocena stanu zawieszenia na podstawie maksymalnych wartoci przemieszczenia wymaga znajomoci granicznych wartoci parametrów, po których przekroczeniu stan zawieszenia uznaje si za niezdatny. W praktyce wystpuj jednak trudnoci z uzyskaniem aktualnych danych. Problem ten nie wystpuje w przypadku badania amortyzatorów na podstawie analizy nacisku koła na podłoe, gdzie zastosowano okrelony algorytm pomiaru i przeliczania wartoci parametrów uzyskanych w trakcie badania. 3) Kryteria oceny stanu technicznego amortyzatora Okrelenie stanu technicznego amortyzatora dokonuje si na podstawie nastpujcych czynników: a) maksymalnej wartoci amplitudy drga A max (rys. 1) A max A gr amortyzator zdatny A max A gr amortyzator niezdatny (zalecana wymiana na nowy) Najwiksza warto A max amplitudy drga (rezonansowa) jest parametrem diagnostycznym. Zmierzon warto A max porównuje si z wartoci graniczn A gr dla amortyzatorów danej osi

3 b) rónicy maksymalnej amplitudy drga A max amortyzatorów tej samej osi A max = A max1 A max2 20% - amortyzatory zdatne (jednej osi) A max = A max1 A max2 20% - amortyzatory niezdatne (jednej osi) W celu wyeliminowania przypadków współpracy na jednej osi amortyzatorów o bardzo zrónicowanych charakterystykach, proponuje si uwzgldni dodatkowy parametr diagnostyczny A max, umoliwiajcy szybk ocen stanu zawieszenia osi. c) nieregularnoci przebiegu wykresu Przy rejestracji przebiegu drga wystpuj niekiedy dodatkowe czynniki zakłócajce przebieg wykresu. Wpływ ich jest istotny wówczas, kiedy wystpuj one w obszarze rezonansu. Do czynników tych zaliczamy: zbyt szybkie rozpoczcie pomiaru (wpływ drga drugiej czci badanej osi pojazdu), wsiadanie bd wysiadanie z pojazdu podczas badania, zatrzaskiwanie drzwi pojazdu w czasie pomiarów, itp. d) warto wskanika EUSAMA Pomiar metod EUSAMA obejmuje nastpujce etapy: pomiar nacisku statycznego koła, wymuszenie drga zawieszenia o czstotliwoci 25 Hz i skoku 6 mm, pomiar nacisku dynamicznego w trakcie drga gasncych i wyznaczenie minimalnej skutecznoci tłumienia. Warto wskanika EUSAMA oblicza si z zalenoci: Wskanik EUSAMA [%] = (minimalny nacisk dynamiczny opony na płyt / statyczny nacisk opony na płyt) x 100% Kryterium oceny zawieszenia (amortyzatorów) ustalone przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów (EUSAMA) jest nastpujce: 0 20% - niedostateczna skuteczno tłumienia, 21 40% - rednia, 41 60% - dobra, Powyej 60% - bardzo dobra. Rónica midzy wartociami wskanika EUSAMA dla strony lewej i strony prawej jednej osi nie powinna by wiksza ni 20%. Kryteria oceny s jednakowe dla wszystkich pojazdów, z wyjtkiem małych samochodów osobowych z przednim napdem, dla których obnia si wymagania w stosunku do tylnej osi. - 3-

4 III. Metody diagnozowania Do oceny stanu technicznego zawieszenia stosuje si nastpujce metody: - metody organoleptyczne (ogldziny zewntrzne), - metody przyrzdowe (sprawdzenie działania amortyzatorów). 1) Ogldziny zewntrzne Na wstpie naley sprawdzi, czy zawieszenie jest skompletowane zgodnie z dokumentacj techniczn pojazdu. Oceni prawidłowo montau elementów sprystych, prowadzcych i tłumicych drgania. Szybk kontrol luzów w elementach układu zawieszenia, układu jezdnego i układu kierowniczego ułatwiaj urzdzenia do wymuszania szarpni kołami jezdnymi pojazdu. Ogldziny te obejmuj sprawdzenie: a) elementów sprystych (sprawdzenie stanu resorów piórowych, sprynowych, stabilizatorów, spryn, itp.), b) amortyzatorów (sprawdzenie stanu szczelnoci, zamocowania, itp.), c) elementów prowadzcych koła i ograniczajcych ugicie zawieszenia (sprawdzenie stanu wahaczy, drków reakcyjnych, zderzaków gumowych, itp.). 2) Diagnozowanie amortyzatorów metodami przyrzdowymi Stosowane w praktyce przyrzdowe metody oceny stanu technicznego amortyzatorów zale od tego, czy jest on wymontowany z samochodu, czy te jest zamontowany w samochodzie. a) Okrelenie stanu technicznego amortyzatora wymontowanego z pojazdu Rys. 2 Wykres pracy amortyzatora hydraulicznego a zaleno siły tłumicej P od przemieszczenia tłoka amortyzatora S dla amortyzatora w stanie zdatnoci b przebieg wykresu dla amortyzatora z ubytkiem oleju - 4 -

5 Na stanowisku badawczym z mechanizmem korbowym o regulowanej prdkoci obrotowej i skoku otrzymuje si wykres pracy amortyzatora hydraulicznego (rys. 2). Układ piszcy rejestruje zmian siły tłumicej P w funkcji przemieszczenia tłoka amortyzatora S. Po porównaniu wykresu pracy amortyzatora badanego z wykresem wzorcowym mona wykry podstawowe niesprawnoci amortyzatorów, jak na przykład uszkodzenie zaworu, nieszczelno, brak oleju, odkształcenia. b) Badanie stanu technicznego amortyzatorów zamontowanych w pojedzie W przypadku amortyzatorów zamontowanych w samochodzie do ich oceny mog by stosowane dwie metody: - metoda drga swobodnych (wymuszenie impulsowe) Metoda ta polega ogólnie na spowodowaniu ruchu nadwozia oraz obserwacji jego zanikajcych drga. O stanie technicznym amortyzatora decyduje liczba i amplituda drga. Charakterystyki swobodnych drga tłumionych mona uzyska nastpujcymi sposobami: opuci samochód z pewnej wysokoci na koła (z podstawek), wymusi ruch nadwozia w dół przez ugicie elementów sprystych lub na stanowisku płytowym wykorzysta wymuszenie niskoczstotliwociowe wystpujce w czasie hamowania. W pierwszym przypadku naley najecha kołem na podstawk, z której koło spadnie swobodnie i wzbudzi drgania elementów zawieszenia, moliwe do zarejestrowania przez urzdzenie pomiarowe. W drugim przypadku, po zablokowaniu kół przednich lub tylnych ciga si nadwozie do okrelonego połoenia. Po zwolnieniu urzdzenia dociajcego nadwozie drga swobodnie, a rejestrator kreli wykres swobodnych drga tłumionych. Trzeci sposób polega na pełnym wyhamowaniu samochodu na stanowisku płytowym, gdzie nastpuje maksymalne ugicie amortyzatorów jako reakcja od sił hamowania, a nastpnie zanikanie ugi, a do osignicia stanu równowagi. Analizuje si uzyskane wykresy oscylacji zawieszenia. - metoda drga wymuszonych (wymuszenie sinusoidalne) Metoda ta polega na wymuszeniu drga badanego koła powyej czstotliwoci rezonansowej. Po usuniciu siły wymuszajcej nastpuje zanikanie drga na skutek ich tłumienia przez amortyzator, elementy zawieszenia i elastyczn opon. W miar obniania si czstotliwoci drga w pewnej chwili nastpuje rezonans, którego amplituda charakteryzuje stan amortyzatora (przy rezonansie amplituda drga zaley od współczynnika tłumienia). Jako tłumienia amortyzatora ocenia si na podstawie analizy drga w funkcji czasu (tzw. metoda Boge porównanie wykresu z charakterystykami wzorcowymi) lub analizy nacisku koła na podłoe (tzw. metoda EUSAMA odniesienie wyników do tabeli wymaga)

6 IV. Urzdzenia diagnostyczne 1) Przyrzdy do sprawdzania luzów Do ułatwienia oceny luzów w układzie zawieszenia, układzie jezdnym i układzie kierowniczym wykorzystuje si specjalne urzdzenia wymuszajce szarpanie badanych połcze. Urzdzenia te nazywane s detektorami luzów lub szarpakami. Przykład takiego detektora luzów typu WLD 2.5 przedstawia rys.3. Rys. 3 Detektor luzów typu WLD 2.5 a widok detektora montowanego na płytach najazdowych podnonika b schemat 1 sterownik, 2 płyta szarpaka, 3 siłowniki pneumatyczne, 4 zawory rozdzielajce, 5 belki najazdowe podnonika. Szarpaki składaj si z dwóch płyt napdzanych siłownikami hydraulicznymi lub pneumatycznymi, na których stawiane s koła pojazdu. Płyty te wykonuj krótkie przemieszczenia (obroty) w rónych kierunkach i powoduj poziome ruchy koła i wszystkich elementów z nim zwizanych. W tego typu urzdzeniach istotne jest sterowanie i koordynacja ruchu płyt. Za optymaln najczciej przyjmuje si nastpujc kombinacj ruchów płyt: - cykliczne na zewntrz i do wewntrz, - cykliczne przemienne lewa w przód, prawa w tył i odwrotnie, - posuwiste dla obu kierunków i dla kadej strony oddzielnie. Analiza podstawowych danych technicznych urzdze szarpicych rónych producentów wskazuje, e stosuje si najczciej hydrauliczne zasilanie robocze, które zapewnia wiksz niezawodno i płynno ruchu płyt ora mniejsze wymiary elementów. Podstawowe parametry techniczne testerów do sprawdzania luzów z napdem hydraulicznym rónych firm s porównywalne (np. dopuszczalny nacisk osi, siła wymuszajca ruch płyt, skok płyty, itp.)

7 2) Urzdzenia do badania amortyzatorów metod drga swobodnych Charakterystyki amplitudowe zanikajcych drga nadwozia na jego zawieszeniu (tzw. drga swobodnych) mona uzyska nastpujcymi sposobami: a) przez gwałtowne opuszczanie badanej osi samochodu Do tej metody mona wykorzysta urzdzenie zwalniajce ruchomy wspornik. Samochód wjeda na platformy kołami przednimi lub tylnymi, które podnoszone s na okrelon wysoko (od 60 mm do 120 mm). Po opuszczeniu pojazdu rejestrowane s zanikajce drgania charakteryzujce tłumienie amortyzatorów. b) przez wychylanie nadwozia z połoenia równowagi w wyniku ugicia elementów sprystych Jednym z nowszych przyrzdów wykorzystujcych podczas pomiaru wychylenie nadwozia z połoenia równowagi jest urzdzenie SDT 2000/U (rys.4) Rys. 4 Przenony przyrzd SDT 2000/U a przyrzd zamocowany do błotnika nad badanym kołem, b walizka do przechowywania elementów testera, c widok tylnej strony przyrzdu (widoczne przyssawki), d przebieg drga swobodnych nadwozia na ekranie wywietlacza, e sporzdzanie protokołu z bada. Czujnik ultradwikowy urzdzenia przymocowany do nadwozia odbiera sygnały odbite od podłoa lub od nadajnika sygnałów umieszczonego na podłou i przekazuje je do opracowania przez mikroprocesor. Czujnik naley zamocowa do błotnika nad badanym kołem za pomoc przyssawek. Potem krótko i silnie naciska si na błotnik. Nastpnie przestawia si czujnik testera nad kolejne koła. Wykresy drga swobodnych nadwozia uzyskuje si na wywietlaczu ciekłokrystalicznym przyrzdu. Tester jest wyposaony w drukark termiczn. Otrzymuje si dwustanow ocen stanu technicznego amortyzatora (dobrze le). Stosowane kryterium to liczba i amplituda drga

8 c) na stanowisku płytowym z wykorzystaniem wymuszenia niskoczstotliwociowego wystpujcego w czasie hamowania Ten sposób sprawdzania amortyzatorów proponuje firma HEKA na urzdzeniu płytowym Univers A2 i A4 do badania hamulców i zawieszenia (rys. 5). Rys. 5 Urzdzenie płytowe firmy HEKA a wersja dwupłytowa (Univers A2), b wersja czteropłytowa (Univers A4), 1 płyty najazdowe, 2 wywietlacz wyników, 3 płyty do sprawdzania zbienoci, 4 drukarki. Skuteczno tłumienia poszczególnych amortyzatorów jest badana po pełnym wyhamowaniu samochodu na stanowisku, gdy nastpuje ich maksymalne ugicie jako reakcja od sił hamowania, a nastpnie zanikanie ugi, a do osignicia stanu równowagi. Badanie nastpuje w czasie najechania z prdkoci 5 15 km/h na płyty urzdzenia i wyhamowania na nich. Przemieszczenie płyt mierzy si za pomoc czujników tensometrycznych, a programowalny mikroprocesor przeprowadza obróbk danych. Podczas bada dokonuje si pomiaru sił hamujcych, ogólnej oceny prawidłowoci ustawienia kół i wstpnej oceny skutecznoci tłumienia amortyzatorów. Całe badanie wraz z wydrukiem mierzonych wartoci trwa około jednej minuty. Wykorzystanie do badania amortyzatorów wymuszenia niskoczstotliwociowego, wystpujcego w trakcie hamowania, nie znalazło szerszego zastosowania ze wzgldu na niewielk dokładno i powtarzalno uzyskanych wyników (potwierdzaj to badania wykonane metodami symulacyjnymi)

9 3) Urzdzenia do badania amortyzatorów metod drga wymuszonych a) Urzdzenia działajce na podstawie analizy drga w funkcji czasu (typu Boge) Przykładem urzdzenia wykorzystujcego zjawisko drga wymuszonych badanego koła i elementów jego zawieszenia (w tym amortyzatora) oraz tłumienia tych drga po usuniciu siły wymuszajcej jest stanowisko Shocktester 2000 (rys. 6). Rys. 6 Schemat urzdzenia Shocktester silnik elektryczny, 2 spryna, 3 wahacz, 4 płyta najazdowa, 5 pulpit sterowniczy, 6 czujnik ultradwikowy. Budowa układu napdowego stanowiska jest podobna do zastosowanej w poprzedniej wersji urzdzenia (Shocktester). Drgania zostaj zarejestrowane przez czujnik ultradwikowy (6, rys. 6), przetworzone elektronicznie i przedstawione na wskaniku LCD, a nastpnie porównane z wartociami granicznymi, które zostały wprowadzone do pamici komputera. Zasilanie i sterowanie urzdzeniem nastpuje z pulpitu sterowniczego (5), na którym zamontowano urzdzenia do wprowadzania danych, wskanik LCD oraz drukark. Wynik badania jest podawany w formie wydruku (rys. 7) na wielobarwnej papierowej tamie, dla kadego amortyzatora oddzielnie. Rys. 7 Wykres przemieszczenia płyty uzyskiwany podczas badania na stanowisku Shocktester 2000 A strefa bezpieczna maksymalnej amplitudy drga, B strefa ryzyka, C strefa niebezpieczna

10 Na poniszych rysunkach przedstawiono najnowsze urzdzenia firmy MAHA do badania amortyzatorów metod drga wymuszonych. FWT1D Terminal z drukark tamow FWT1SCREEN z monitorem - Konsola z zabudowan drukark, wywietlaczem cyfrowym, miniaturow klawiatur i lamp sygnalizacyjn wiecc w czasie badania. - Szafka sterujca zawiera mikroprocesorowy układ sterujcy i drukark tamow. - Zmierzone wartoci s zapamitywane do czasu wjechania na stanowisko kolejnych samochodem lub wyłczenia zasilania. - Za pomoc odpowiednich przycisków mona uruchamia pojedyncze płyty w celu oceny odgłosów pracy zawieszenia badanego pojazdu. Opis jak FWT1D, urzdzenie to, wykorzystujce najnowsze zdobycze elektronicznej techniki pomiarowej oferuje szczególnie wysoki komfort obsługi. Wszystkie zmierzone i obliczone wartoci wywietlane s na ekranie monitora w postaci przejrzystych tabel i wykresów, a po przyłczeniu drukarki i klawiatury (opcja) mog by wydrukowane w formacie A4. Wynik badania nie budzi wtpliwoci, czy konieczna jest wymiana amortyzatorów na nowe. Urzdzenie FWT1SCREEN moe by, po uzupełnieniu elementów sterowania stanowiskiem do kontroli hamulców i testerem zbienoci, rozbudowane do kompletnej linii diagnostycznej EUROTEST. Tabela wartoci granicznych MAHA dostarcza tabele wartoci granicznych (w postaci ksiki). W urzdzeniach wyposaonych w monitor wartoci graniczne znajduj si w bazie danych dostarczanej wraz z urzdzeniem. Uytkownik moe wprowadza do bazy nowe i aktualizowa istniejce dane. Wartoci wzorcowe i graniczne mog by umieszczane na wydrukach

11 b) Urzdzenia do badania amortyzatorów na podstawie analizy nacisku koła na podłoe (według testu EUSAMA) Rys. 8 Schemat stanowiska do badania amortyzatorów według testu EUSAMA 1 płyta najazdowa 2 tensometryczny układ pomiarowy 3 układ elektroniczny 4 silnik elektryczny 5 badany amortyzator Konstrukcja urzdze do badania amortyzatorów metod EUSAMA (rys. 8) jest podobna do budowy opisanych poprzednio urzdze typu Boge, rejestrujcych przebieg drga w funkcji czasu. W obu rodzajach stanowisk wystpuje układ napdowy, płyty najazdowe pobudzane do drga i odpowiedni układ pomiarowy. Rónice dotycz sposobu i parametrów wymuszenia drga. Napd w tych urzdzeniach przekazywany jest bezporednio z silnika na płyt najazdow, a układ pomiarowy stanowi najczciej zginana belka z naklejonymi czujnikami tensometrycznymi, które współpracuj z odpowiednim układem elektronicznym. Ocena stanu technicznego zawieszenia samochodu odbywa si po rozpdzeniu układu napdowego stanowiska do odpowiedniej prdkoci obrotowej, nastpnie jej odłczeniu i rejestracji parametrów wynikajcych z zastosowanej metody: przemieszczenia płyty lub nacisku koła na płyt stanowiska. Najnowszym urzdzeniem do badania amortyzatorów według testu EUSAMA jest TUZ-1/L firmy UNIMETAL Urzdzenie to moe stanowi element składowy linii diagnostycznej. Na stanowisku wymusza si drgania, a mierzy si stosunek nacisku dynamicznego do nacisku statycznego koła. Do oceny stanu technicznego amortyzatorów wystarcza odniesienie wyników pomiaru do wymaga ustalonych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów. W metodzie tej zastosowano 4-stopniow skal oceny skutecznoci tłumienia amortyzatorów oraz ustalono dopuszczaln rónic midzy stron lew i praw. Wyniki pomiarów podawane s w procentach. Nie ma potrzeby tworzenia bazy danych charakterystyk wzorcowych

12 V. Literatura 1. Sitek, K.: Diagnostyka samochodowa układy odpowiedzialne za bezpieczestwo jazdy Wydawnictwo AUTO Warszawa 1999r. 2. Niziski, S.: Diagnostyka samochodów osobowych i ciarowych Warszawa 1995r. 3. Sitek, K.: Polskie linie diagnostyczne AUTO MOTO SERWIS 1 / 2002r. 4. Firma MAHA.: Urzdzenia do kontroli tłumienia zawiesze w samochodach osobowych i ciarowych wsop. pl

DIAGNOSTYKA MASZYN I POJAZDÓW. Ocena stanu amortyzatorów pojazdu zgodnie z SKP

DIAGNOSTYKA MASZYN I POJAZDÓW. Ocena stanu amortyzatorów pojazdu zgodnie z SKP Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: DIAGNOSTYKA MASZYN I POJAZDÓW Ćwiczenie nr: DMiP-5 Ocena stanu amortyzatorów

Bardziej szczegółowo

Dwa w jednym teście. Badane parametry

Dwa w jednym teście. Badane parametry Dwa w jednym teście Rys. Jacek Kubiś, Wimad Schemat zawieszenia z zaznaczeniem wprowadzonych pojęć Urządzenia do kontroli zawieszeń metodą Boge badają ich działanie w przebiegach czasowych. Wyniki zależą

Bardziej szczegółowo

* aby pobrać folder należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję "zapisz element docelowy jako"

* aby pobrać folder należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję zapisz element docelowy jako Katalog produktów Linie diagnostyczne Możemy zapewnić kompleksową obsługę poprzez: wykonanie projektu budowlanego wykonanie całej dokumentacji potrzebnej do wybudowania budynku samą budowę przez wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

POLSKA DIAGNOSTYKA POJAZDOWA

POLSKA DIAGNOSTYKA POJAZDOWA Kazimierz SITEK POLSKA DIAGNOSTYKA POJAZDOWA Wstęp W ostatnich latach w Polsce dostępne były wyłącznie linie diagnostyczne wytwarzane przez producentów zagranicznych. Obecnie pojawiły się równieŝ linie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Metoda "2 w 1" w praktyce diagnostycznej

Metoda 2 w 1 w praktyce diagnostycznej Metoda "2 w 1" w praktyce diagnostycznej Rys. Jacek Kubiś, Wimad Dotychczas stosowane jednofazowe testery zawieszeń analizują tylko jeden parametr: metoda Eusama - przyleganie, a metoda Boge tłumienie.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 28 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA LINIA DIAGNOSTYCZNA UNILINE-5000 FIRMY UNIMETAL

UNIWERSALNA LINIA DIAGNOSTYCZNA UNILINE-5000 FIRMY UNIMETAL Kazimierz Sitek UNIWERSALNA LINIA DIAGNOSTYCZNA UNILINE-5000 FIRMY UNIMETAL Streszczenie. Przedstawiono uniwersalną linię diagnostyczną Uniline-5000 firmy Unimetal. Podano podstawowe dane techniczne urządzeń

Bardziej szczegółowo

Elementy sprężyste zawieszeń

Elementy sprężyste zawieszeń Elementy sprężyste zawieszeń W pojazdach samochodowych stosuje się następujące elementy sprężyste: 1. metalowe elementy sprężyste a. resory piórowe b. sprężyny śrubowe c. drążki skrętne 2. gumowe (zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE UKŁADU HAMULCOWEGO HYDRAULICZNEGO.

DIAGNOZOWANIE UKŁADU HAMULCOWEGO HYDRAULICZNEGO. DIAGNOZOWANIE UKŁADU HAMULCOWEGO HYDRAULICZNEGO. 1. Zakres diagnozowania. Układ hamulcowy pojazdu jest układem bezpieczestwa i słuy do zmniejszenia prdkoci jazdy oraz do zatrzymania go w okrelonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000 2013 2 E58 G18 14 900 21 000 G58 / G88 T18 23 000 / 26 000 35 000 3 E58 G18 G58 G88 T18 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Ilość czujników CCD 4 8 8 8 6 Ilość głowic 2 głowice pomiarowe przednie oraz 2 tylne elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA. 20.1. Cel ćwiczenia. 20.2. Wprowadzenie

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA. 20.1. Cel ćwiczenia. 20.2. Wprowadzenie 20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA 20.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykonanie pomiaru sztywności skrętnej nadwozia samochodu osobowego. 20.2. Wprowadzenie Sztywność skrętna jest jednym z

Bardziej szczegółowo

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF AIR PRESSURE IN CAR TIRES ON DAMPING EFFECTIVENESS OF THEIR SUSPENSION SYSTEM

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF AIR PRESSURE IN CAR TIRES ON DAMPING EFFECTIVENESS OF THEIR SUSPENSION SYSTEM Roman FILIPIAK, Marian JÓSKO Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych ul. Piotrowo 3, -965 Poznań (Poland) e-mail: roman.filipiak@doctorate.put.poznan.pl ; marian.josko@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

Przyrząd Progeo 825 występuje w dwóch wersjach wykorzystujących ten sam program obsługowy:

Przyrząd Progeo 825 występuje w dwóch wersjach wykorzystujących ten sam program obsługowy: Progeo 825 jest komputerowym przyrządem do pomiaru geometrii kół i osi pojazdów samochodowych i przyczep o dmc. do 3,5 t, posiadających obręcze w zakresie średnic od 12" do 22". Przyrząd Progeo 825 występuje

Bardziej szczegółowo

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o badaniach technicznych

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o badaniach technicznych Wszystko co chcielibyście wiedzieć o badaniach technicznych ale Pół żartem, pół serio o naszej rutynie Czasem zdarza się, że pozwalamy wjechać klientowi na stanowisko Być może cierpi on na wadę wzroku

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

Wyważarka kół HUNTER GSP 9720

Wyważarka kół HUNTER GSP 9720 Wyważarka kół HUNTER GSP 9720 Komputerowy system pomiaru wibracji koła HUNTER GSP9720 jest najnowocześniejszym urządzeniem, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM 1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM 1.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP obowiązujących w Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych

Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych wiczenie laboratoryjne z wytrzymałoci materiałów Temat wiczenia: Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

HANIX STRATEGIA PROJEKTU

HANIX STRATEGIA PROJEKTU HANIX STRATEGIA PROJEKTU Koparki kompaktowe HANIX spełniaj wszystkie obecne i przyszłe regulacje standardów ekologicznych. Koparki kompaktowe HANIX zaprojektowano dla osigania optymalnego poziomu praktycznej

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 15. Instrukcja obsługi

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 15. Instrukcja obsługi Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 15 Instrukcja obsługi Spis treści Strona WSKAZÓWKI DLA UśYTKOWNIKA... 3 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 1.1. Zasady bezpiecznej pracy personelu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[52]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 291-296 (2009) Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ZBIGNIEW PAWELSKI, RADOSŁAW MICHALAK Politechnika Łódzka W

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 3 Układ hydrauliczny Ogólny schemat blokowy układu hydrostatycznego Układ hydrauliczny Przekazywanie poszczególnych form energii: 1. dostarczanie

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE UKŁADU JEZDNEGO

DIAGNOZOWANIE UKŁADU JEZDNEGO DIAGNOZOWANIE UKŁADU JEZDNEGO 1.0. Moliwe uszkodzenia. nadmierne zuycie ogumienia; wzrost oporów toczenia; przyspieszone zuycie łoysk piast kół, sworzni i tulei zwrotnic. 1.1. Zakres diagnozowania. Zakres

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska wiczenie 1. Wyznaczanie charakterystyk dławikowej przetwornicy buck przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

I. NIEDOMAGANIA UKŁADU ZASILANIA SILNIKA z ZS

I. NIEDOMAGANIA UKŁADU ZASILANIA SILNIKA z ZS WSTP Analiza danych uzyskanych podczas eksploatacji pojazdów dowodzi, e w 70...80% przypadków przyczyn niewłaciwego funkcjonowania silników wysokoprnych s niesprawnoci układu zasilania. W zwizku z tym

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i midzynarodowych Norma PN-77/M-78100 dzieli wózki na podnonikowe i unoszce. Nie jest tutaj cile okrelony parametr wysokoci podnoszenia, od którego

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY. 1. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY. 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY 1. Cel ćwiczenia Przeprowadzenie izolacji drgań przekładni zębatej oraz doświadczalne wyznaczenie współczynnika przenoszenia drgań urządzenia na fundament.. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Dz. U Nr - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 22 r {poz. 98} Lp. Wyszczególnienie Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł

Bardziej szczegółowo

Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722

Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 HUNTER GSP 9722 jest najnowocześniejszym urządzeniem do wyważania kół, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone jest w rolkę

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE UKŁADU NAPDOWEGO

DIAGNOZOWANIE UKŁADU NAPDOWEGO DIAGNOZOWANIE UKŁADU NAPDOWEGO 1. Zakres diagnozowania Badania diagnostyczne układu napdowego obejmuj sprawdzanie stanu technicznego silnika oraz układu przeniesienia napdu, tzn. sprzgła, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 Kąty Ustawienia Kół Technologie stosowane w pomiarach zmieniają się, powstają coraz to nowe urządzenia ułatwiające zarówno regulowanie

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:......

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...... Sprawa Nr: NA-P/ 54 /2008 Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...... 1. Specyfikacja wymaganych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn SYSTEMY KONTROLI TRAKCJI układy bezpieczeństwa czynnego Gdańsk 2009 Układy hamulcowe w samochodach osobowych 1. Roboczy (zasadniczy) układ hamulcowy cztery koła, dwuobwodowy (pięć typów: II, X, HI, LL,

Bardziej szczegółowo

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny Parametry znamionowe maszyny T35100SL Wysoko podnoszenia na oponach i stabilizatorach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks.

Bardziej szczegółowo

WICZENIE LABORATORYJNE NR 9. Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik

WICZENIE LABORATORYJNE NR 9. Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik WICZENIE LABORATORYJNE NR 9 Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik Temat: Badanie przekładni pasowej z pasem klinowym Uwaga: Przed przystpieniem do wiczenia naley zapozna si z ponisz instrukcj

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE TYLNE RUROWE

ZAWIESZENIE TYLNE RUROWE 9 ZAWIESZENIE TYLNE RUROWE 9.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZAWIESZENIE TYLNE Zawieszenie tylne tzw. rurowe jest niezależne, ma pojedyncze wahacze wleczone osadzone na rurach poprzecznych i poprzeczne drążki

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Raport z inspekcji Stan PODSUMOWANIE Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Silnik Dostateczny - wycieki Postłuczkowe Niskie Zawieszenie Dostateczny Popowodziowe Średnie Hamulce dobry Przekręcony

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

Tester samochodowych sond lambda

Tester samochodowych sond lambda Tester samochodowych P R O sond J E lambda K T Y Tester samochodowych sond lambda Elektroniczny analizator składu mieszanki AVT 520 Przyrz¹d opisany w artykule s³uøy do oceny sprawnoúci sondy lambda oraz

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 130 MS. Instrukcja obsługi

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 130 MS. Instrukcja obsługi Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 130 MS Instrukcja obsługi Spis treści Strona WSKAZÓWKI DLA UśYTKOWNIKA... 3 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 1.1. Zasady bezpiecznej pracy personelu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA KOMPLEKSOWA SILNIKÓW Z ZI

DIAGNOSTYKA KOMPLEKSOWA SILNIKÓW Z ZI 1. Wstp DIAGNOSTYKA KOMPLEKSOWA SILNIKÓW Z ZI Kompleksowa ocena stanu technicznego silnika umoliwia ustalenie stopnia przydatnoci silnika do dalszej pracy oraz potrzeby i zakresu przedsiwzi kontrolnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CZĘŚCI ZAMIENNE DO samochodów ciężarowych autobusów naczep, przyczep maszyn budowlanych

OFERTA NA CZĘŚCI ZAMIENNE DO samochodów ciężarowych autobusów naczep, przyczep maszyn budowlanych Wygoda 78, 42-274 Konopiska tel. +48 512 891 179 www: www.satech-czesci.pl e-mail: biuro@satech-czesci.pl OFERTA NA CZĘŚCI ZAMIENNE DO samochodów ciężarowych autobusów naczep, przyczep maszyn budowlanych

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS Robert Janczur PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

UNI LIFT Specjalista!

UNI LIFT Specjalista! Dźwigniki nożycowe UNI LIFT Specjalista! CLASSIC CLT NT QUATTRO QUICK TEST Made in Germany Wielofunkcyjny, precyzyjny, mocny! UNI LIFT 3500 CLASSIC PLUS Dźwignik do zwalniania kół UNI LIFT 3500 CLASSIC

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirujcych

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirujcych TNC20 Monitor, przemieszcze i temperatury typ MCM1 8-kanałowy, LAN, RS485 Zastosowanie 8-kanałowy monitor pomiarowy typu MCM1 słuy do monitorowania stanu dynamicznego maszyn wirujcych typu sprarki, wentylatory,

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania.

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dostawy mobilnej linii diagnostycznej wybudowanej na bazie kontenera

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Rolkowe stanowisko do badania hamulców

Rolkowe stanowisko do badania hamulców Rolkowe stanowisko do badania hamulców Typ: IW4/IW7 EUROSYSTEM dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz autobusów, o nacisku do 15T/20T na oś. Quality control and certification according

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez wykonawc (w

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PL

Instrukcja obs³ugi PL Instrukcja obs³ugi PL Dziêkujemy za zakup naszego produktu LAPO-C. 1 Spis treœci. 2 3 4 5 Wstêp...5 Obs³uga rejestratora LAPO-S...6 Ekrany wyœcigowe LAPO-S...7 Podstawowe parametry konfiguracyjne...10

Bardziej szczegółowo

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN Stacja obsługi pojazdów w Starachowicach CENNIK USŁUG: Usługa: Osobowe: Dostawcze: Ciężarowe i autobusy: Roboczogodzina mechanika 40 40 40 Roboczogodzina elektryka 50 50 50 Roboczogodzina blacharza / lakiernika

Bardziej szczegółowo

METODY BADA AMORTYZATORÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

METODY BADA AMORTYZATORÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DIAGNOSTYKA 3(51)/009 GARDULSKI, Metody bada amortyzatorów samochodów osobowych 93 METODY BADA AMORTYZATORÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Janusz GARDULSKI Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Wydzia Transportu

Bardziej szczegółowo

Uciążliwości jazdy spowodowane drganiami. Podstawowe zasady. Częstotliwość. Drgania i amplituda. Częstotliwość rezonansowa

Uciążliwości jazdy spowodowane drganiami. Podstawowe zasady. Częstotliwość. Drgania i amplituda. Częstotliwość rezonansowa Podstawowe zasady Podstawowe zasady Uciążliwości jazdy są kwestią subiektywną i niewymierną. Pomimo że pojawiają się bardzo często, nie ma uniwersalnych sposobów ich usuwania. Aby prawidłowo rozpoznać

Bardziej szczegółowo

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 OFERTA SPECJALNA 11.04.2011 Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 Proponowana rata leasingu w PLN: 5 555 PLN/m-c netto Proponowana rata leasingu w EUR: 1 280 EUR/m-c netto Pełna dokumentacje techniczna DTR

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 1 Spis Treci Lp. Tre

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy układu sterowania stycznikowego

Podstawowe elementy układu sterowania stycznikowego Podstawowe elementy układu sterowania stycznikowego Podstawowe elementy układu sterowania stycznikowego to: styczniki i przekaniki. Styczniki to elementy wykonawcze. Przekaniki steruj prac styczników,

Bardziej szczegółowo